MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Bc. Iva Krausová Základní škola a mateřská škola Vrchotovy Janovice , Vrchotovy Janovice 95

2 1. Úvod Problematika rizikového chování dětí je celospolečenským problémem. Zneuţívání drog a jiné projevy rizikového chování se dotýkají i dětí, které navštěvují základní školu. Objevují se nové rizikové jevy např. kyberšikana. Z našeho pohledu pedagogů je důleţité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnout ţákům co nejvíce informací o problematice všech projevů rizikového chování podaných přiměřeně k jejich věku a na toto téma s nimi mluvit i na neformální úrovni. Minimální preventivní program je určen pro ţáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy, pro širokou veřejnost. 2. Cíle programu předcházet problémům s návykovými látkami u dětí předat dětem dostatek informací o druzích a účincích návykových látek na zdraví člověka posílit u dětí sebevědomí, sebedůvěru rozvoj osobnosti dítěte naučit děti nést odpovědnost za své chování naučit děti dovednostem odmítání, vyslovit svůj názor, říci NE prevence zneuţívání návykových látek prevence sociálně patologických jevů (šikana, vandalství ) posilovat komunikační dovednosti, schopnost řešit problémy a konflikty vštěpovat mravní a morální hodnoty pěstovat právní vědomí naučit děti vyuţívat volný čas Krátkodobé cíle spočívají ve zmapování potřeb primární prevence a ve vlastní realizaci specifické i nespecifické primární prevence a v pokračování budování vztahů mezi jednotlivými ţáky. Střednědobé cíle zahrnují především snahu o větší zapojení rodičů do dění školy, tvorbu vlastních projektů. Dlouhodobé cíle patří mezi ně především výchova ke zdravému ţivotnímu stylu, rozvoj a podpora sociálních kompetencí, další vzdělávání pedagogických pracovníků školy.

3 3. Cílové skupiny všichni ţáci ZŠ zvláště je třeba zaměřit se na ţáky se specifickými vzdělávacími potřebami, na děti zdravotně znevýhodněné, zdravotně postiţené, děti sociokulturně odlišné, děti v riziku 4. Vytyčení rizikových jevů Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe představuje aktivity v následujících oblastech: záškoláctví krádeţe podvody, lhaní šikanování, kyberšikana vandalismus a další formy násilného chování xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus drogové závislosti, alkoholismus, kouření virtuální drogy (počítač, televize, video), netolismus, gambling poţívání a distribuce návykových látek kriminalita a delikvence předčasné sexuální aktivity mladistvých sexuální rizikové chování poškozování školního majetku poškozování cizího majetku poruchy příjmu potravy negativní působení sekt neúcta vůči pedagogickému pracovníku, závaţné neuposlechnutí pokynu pedagogického pracovníka, verbálně agresivní chování vůči němu, jeho fyzické napadení

4 5. Personální zajištění prevence Na realizaci preventivního programu se podílejí všichni zaměstnanci školy. Ředitel školy PhDr. Mgr. Bohumír Hašek - zodpovídá za realizaci preventivního programu - je součástí preventivního týmu - jedná s rodiči ţáků Školní metodička prevence Bc. Iva Krausová - sestavuje MPP a další plány pro preventivní aktivity ve škole - mapuje výskyt rizikového chování ve škole - řeší a eviduje rizikové chování ve škole - zajišťuje a koordinuje preventivní aktivity a programy pro ţáky - spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem, třídními učiteli, ostatními pracovníky školy, PPP, psychology a jinými institucemi a odborníky Výchovná poradkyně Mgr. Ivona Kohoutková - eviduje děti s SPU, eviduje integrované ţáky - pomáhá při tvorbě IVP - vede profesní orientaci ţáků - spolupracuje s PPP a psychology Třídní učitelé - mapují vztahy ţáků v třídním kolektivu - řídí třídní dění a aktivity primární prevence 6. Způsob realizace preventivního programu MPP bude realizován v rámci preventivních témat obsaţených v osnovách vzdělávacího programu školy a to v předmětech výchova ke zdraví výchova k občanství prvouka, přírodověda, přírodopis vlastivěda, dějepis

5 český jazyk výtvarná výchova tělesná výchova chemie pracovní činnosti volba povolání Dále bude program realizován v rámci volnočasových aktivit a zájmových útvarů. 7. Analýza současného stavu problematiky Na naší škole se v minulých letech vyskytovaly zejména tyto výchovné problémy: neplnění školních povinností narušování výuky, vulgární vyjadřování a hrubost vůči spoluţákům lhaní a podvody při řešení přestupků menší formy šikany- krádeţe svačin, braní školních pomůcek, schovávání osobních věcí apod. manipulace s jídlem- házení svačin po třídě, jogurtů po zdech a autech pedagogů apod. zneuţívání IT k znevaţování pověsti školy Tyto přestupky byly zpočátku řešeny standardními výchovnými prostředky: důsledností při řešení kázeňských přestupků nastavením přesných pravidel chování a důslednou kontrolou jejich dodrţování, centrální evidencí problémů odměňováním ţáků s příkladným chováním a přístupem k plnění školních povinností pohovory se ţáky, jejichţ chování vykazuje rizikové projevy úzká spolupráce s rodiči ţáků Vzhledem k tomu, ţe i přes tato výchovná opatření docházelo k porušování Školního řádu, byly udělovány sníţené známky z chování a důtky třídních učitelů a ředitele školy. Ve škole ani na školních akcích se neobjevil ţádný případ zneuţívání nebo distribuce návykových látek.

6 8. Rodiče Jedním z cílů MPP je získat rodičovskou veřejnost k uţší spolupráci se školou v oblasti rizikového chování ţáků. Škola bude spolupracovat s rodiči v oblasti zdravého ţivotního stylu dětí a v oblasti prevence. Tato problematika bude pravidelně zařazována také na program třídních schůzek s rodiči. Rodičům zde budou nabízeny propagační materiály týkající se především oblasti drogové prevence a šikany, bude jim sdělen postup školy v případě problémů ţáků s drogami. Rovněţ zde budou seznámeni s MPP, který je součástí ŠVP, a školním řádem. Rodiče mohou vyuţívat konzultačních hodin a konzultací výchovné poradkyně a metodičky prevence. Po předcházející domluvě je moţná schůzka s kterýmkoliv z pedagogických pracovníků naší školy. Pokud nastanou výchovné či výukové problémy u některého ţáka, budeme jako jiţ v minulosti zvát rodiče do školy a společně budeme hledat řešení nebo poradíme, na které speciální instituce se mohou rodiče obrátit. Ţáci i rodiče jsou seznámeni se školním řádem a s případným řešením přestupků při porušení školního řádu. Výchovná opatření jsou rodičům sdělována písemně. 9. Volnočasové aktivity ve škole Škola nabízí: Klub mladého diváka výtvarný krouţek (ZUŠ Votice) sportovní krouţek (florbal) krouţek anglického jazyka taneční krouţek vyuţití ţákovské knihovny školní druţina 10. Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi K tomu, aby byl primární program komplexní, je třeba do něj zahrnout i spolupráci s dalšími organizacemi. Oblast školství pedagogicko - psychologická poradna okresní protidrogová koordinátorka podpora vzdělávání pedagogů, kteří realizují preventivní aktivity ve škole odborná práce s dětmi ohroţenými sociálně patologickým vývojem

7 Oblast zdravotnictví Škola bude i nadále spolupracovat s dětskou lékařkou, která zajišťuje pro školu poradenství v odborných otázkách. Budou probíhat vzájemné konzultace o problémových ţácích a společně hledány moţnosti pomoci těmto dětem. Ostatní organizace a instituce K-centrum v Benešově Pedagogicko-psychologická poradna spolupráce s Úřadem městyse Vrchotovy Janovice Policie ČR Úřad práce Benešov Ochrana fauny Votice kulturní střediska a organizace OSPOD 11. Řešení přestupků Školní řád zakazuje ţákům školy pouţívat návykové látky ve škole i mimo školu. Školní řád vymezuje dále i pravidla chování ve škole a zacházení se školním zařízením. Ţáci jsou se školním řádem seznámeni vţdy 1. září a dále i v průběhu školního roku. Se školním řádem a sankcemi za jeho porušení jsou seznámeni i rodiče. Ţáci jsou povinni chránit zdraví své i zdraví spoluţáků, kaţdý úraz či zranění jsou povinni hlásit některému z vyučujících. Ţákům je přísně zakázáno nošení, drţení, distribuce a zneuţívání návykových látek. Ve škole i mimo školu musí chování ţáků odpovídat všem pravidlům morálky a právnímu řádu našeho státu. Projevy šikanování mezi ţáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, poniţování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví ţáci nebo skupiny ţáků vůči jiným ţákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiţeni ţáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou povaţovány za hrubý přestupek proti řádu školy. V případech, kdy selţe prevence na škole a vyskytnou se ţáci, kteří budou podezřelí ze zneuţívání návykových látek, dealerství apod., bude přistoupeno k následujícím opatřením (MP MŠMT ČR čj.: 14514/ čl.iv). škola pozve nejrychlejší cestou rodiče ţáka k jednání, seznámí je se všemi skutečnostmi případu, porušením školního řádu, návrhem výchovného opatření, který schválila a doporučila pedagogická rada, doporučí rodičům specializovanou pomoc odborníků, vyhotoví z tohoto jednání 2 zápisy (jeden pro rodiče, druhý škole), nabídne rodičům pomoc - monitorování, pravidelné schůzky R+TU,ŠMP,VP

8 třída, v níţ se problém objevil, bude monitorována a budou v ní pracovat odborníci primární prevence v případě nezájmu rodičů uvědomění oddělení sociální prevence, oddělení péče o dítě, sociálního odboru OÚ v případě dealerství oznámení věci policii V případech závaţných kázeňských problémů (neúcta vůči pedagogickému pracovníku, závaţné neuposlechnutí pokynu pedagogického pracovníka, verbálně agresivní chování vůči němu, jeho fyzické napadení; šikana rvačka s následky zranění, či materiální újmy; poškozování školního majetku, poškozování cizího majetku, krádeţe; podvody a lhaní). výjimečné situace se řeší vţdy individuálně (kaţdý případ je jiný), s ohledem zejména na osobnost ţáka a jeho osobnostní vlastnosti, aktuální psychický a zdravotní stav, jeho rodinné zázemí, postavení ţáka v sociometrii třídy jako malé sociální skupiny a moţnosti školy při řešení výjimečných situací v rámci školy je důleţitá spolupráce všech pedagogických pracovníků, zvláště pak výchovných poradců, školního metodika prevence sociálně patologických jevů (dále jen školní metodik prevence), vedení školy a třídního učitele kaţdý pedagog je povinen o kaţdém závaţném kázeňském problému informovat vedení školy závaţné kázeňské problémy řeší s pověřením ředitele školy nebo zástupce ředitele školy minimálně dva pedagogové a výchovný poradce nebo školní metodik prevence k účinnému řešení výjimečných situací je bezpodmínečně nutná spolupráce rodičů při řešení výjimečných situací je také nutno přihlédnout k věku ţáka a jeho moţnostem, zvláště pak rozumovým a stupni mentálního vývoje, zvláště charakteru a jiných osobnostně a sociálně psychologických vlastností při jednání s rodiči o závaţném kázeňském problému, kromě jiných, je vţdy přítomen ředitel školy, výchovný poradce nebo školní metodik prevence, o jednání se vţdy vede protokol o šetření závaţných kázeňských problémů se vyhotovuje zápis, který obsahuje zvláště výpovědi ţáků, které mohou být i opatřeny jejich podpisem pedagog musí jednat především v zájmu dítěte důleţité je, aby bylo ţáku dáno najevo, ţe pedagog neodsuzuje jeho osobu jako takovou, ale pouze jeho jednání, vţdy přistupuje k řešení s pedagogickým taktem a etikou při udělení trestu je důleţité, aby ho ţák pochopil a přijal, jinak pozbývá na účinnosti Preventivní program bude pravidelně vyhodnocován, další aktivity budou v průběhu realizace programu doplňovány podle potřeb.

9 12. Metody práce V rámci výuky budou kromě tradičních metod vyuţívány také další metody, které se osvědčily. Výchova ke zdravému ţivotnímu stylu bude prolínat mezipředmětově. - aktivní sociální učení - výklad (informace) - samostatné práce (výtvarné práce, koláţe, slohové práce na dané téma, referáty, informace z tisku, projekty ) - přednášky, besedy s učitelem, pozvanými odborníky - diskuse, vyjadřování a obhajování vlastního názoru - dramatická výchova:dramatický krouţek, literární kavárna v hodině českého jazyka - hry na sebepoznání - situační hry, hraní rolí, sociální hry - trénování odmítání nabídky drog - párová a skupinová práce ve třídě - nácvik verbální a neverbální komunikace - komunitní kruhy - výtvarné soutěţe na téma: zdravá výţiva, práva dítěte, boj proti kouření - vytvoření vlastních pravidel ţáků pro souţití ve třídě - vytvoření důvěry mezi ţáky a mezi ţáky a učiteli - pěstovat právní vědomí - umoţňovat ţákům zaţívat úspěch, radost, vítězství - skupinová práce ve třídě i napříč třídami - projekty na preventivní téma - dokumentární filmy s tématy prevence a následná reflexe 13. Metodické, učební materiály a jiné pomůcky Seznam literatury: Mládeţ a kouření, MUDr. A.Svobodová a kol. Co máme vědět o AIDS (příručka pro učitele ZŠ) Katalog sluţeb poskytovaných v protidrogové prevenci Zdravý způsob ţivota a prevence závislostí, Nováková Romantické období končí, MUDr. K.Nešpor Sport bez dopingu Výchovné poradenství - Sociální prevence, prevence kriminality a drogových závislostí Prevence problémů působených návykovými látkami na školách, MUDr. K.Nešpor a kol.

10 Tajná zpráva z planety X-III (alkohol, drogy, hry a jóga), MUDr. K.Nešpor Příručka pro mladé spolupracovníky programu Fit 2001 Fit in 2001, MUDr. K.Nešpor Zásady efektivní primární prevence, MUDr. K.Nešpor a kol. Mládeţ, společnost a stát (odborný bulletin) Alkohol a drogy a vaše děti, MUDr. K.Nešpor, PhDrL.Csémy Jak předcházet problémům s návykovými látkami na ZŠ a SŠ, MUDr. K.Nešpor Proč???, Mudr J.Beran a kol. Drogová závislost, MUDrJ.Presl Bulletin 3/96 Národní protidrogové centrály Praha Metodika protidrogové prevence pro pedagogy Pedagogové proti drogám Prevence obchodu se ţenami Děti a drogy, Illes Týká se to i mne, MUDrK.Nešpor Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí, MUDrK.Nešpor a kol. Pomoc v nesnázích, PhDrL.Benešová Brožury: Ţivot bez drog Vyber si zdraví Řekni drogám NE! Můj kamarád bere drogy, co mám dělat Drogy, jak vlastně vypadají Sport bez dopingu Učebnice: Občanská výchova a Rodinná výchova 6, 7, 8, 9 (FRAUS) Zdravý ţivotní styl I., II. Časopisy: Prevence Videokazety: Drogová problematika Očima hadů I, II, III Sexuální výchova a drogová závislost Láska je láska Pohádky (drogová výchovy pro 1. stupeň) Řekni drogám ne!

11 14. Podklady pro vypracování MPP Školní preventivní program pro mateřské a základní školy MŠMT ČR Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: 20006/ k primární prevenci sociálně patologických jevů dětí, ţáků a mládeţe ve školách a školských zařízeních Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: / k prevenci a řešení šikanování mezi ţáky škol a školských zařízení Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe v působnosti resortu MŠMT ČR na období Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: 10194/ k jednotnému postupu při uvolňování ţáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeţe a kriminality na dětech a mládeţi páchané č.j.: 25884/ Metodický pokyn ministra školství, mládeţe a tělovýchovy k prevenci soc.pat. jevů u dětí a mládeţe č.j / Metodický pokyn ministra školství, mládeţe a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi ţáky škol a školských zařízení č.j / Příloha č.3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. Program preventivních aktivit uplatňovaných ve školách a školských zařízeních MŠMT Závěr Školy většinou nejsou místem, kde problémy s alkoholem a drogami vznikají. Jsou však místem, kde se tyto problémy mohou projevit. Škola hraje jednu z velmi důleţitých rolí v oblasti prevence vzniku drogového problému. Je to jedno z míst, kde se o problému mluví, kde ţáka získává informace. To, ţe návykové látky a problémy s nimi spojené jsou všude kolem nás, je věc dostatečně známá. Rozhodnutí, jak se svým ţivotem naloţíme, závisí v konečné fázi na nás samotných. Tento program by měl dětem pomoci při profesní orientaci, při řešení aktuálních problémů. Měl by dětem ukázat cestu tak, aby jejich den, týden, čas dospívání byl vyuţit plnohodnotně a efektivně.

12 PLÁNOVANÉ AKCE ŠKOLY V OBLASTI PŮSOBENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU školní rok 2013/2014 informace pro ţáky a rodiče o moţnostech zneuţívání návykových látek (letáčky) vyuţívání nástěnek, doplňování materiálů s aktuální problematikou informovat ţáky o moţnosti vyuţívat Schránku důvěry poučení o bezpečném souţití ve třídách, tvorba třídních pravidel (zajistí třídní učitelé) výchovný program Kdo si hraje, nezlobí (1. ročník) Světový den nekouření (čtvrtek, třetí týden v listopadu) téma: Mlsání místo kouření akce Policie ČR (šikana I. a II. stupeň) - hraný filmu na téma šikana, beseda s Policií ČR preventivní program Dětská práva (I. stupeň, I. Krausová, třídní učitelé) Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti (holocaust za 2. sv. války, ţidé jako etnikum, beseda- II. stupeň) Jeden svět na školách (dokumentární filmy o lidských právech) Den rodiny (moje rodina v bajce- výtvarné práce) seminář na téma Co vím o AIDS (II. stupeň) zhlédnutí dokumentu AIDS a drogy (II. stupeň) Mezinárodní den proti drogám Sportem proti drogám

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA školní rok 2012-2013 Školní metodik prevence: Výchovný poradce: Mgr. Dana Fraňková Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2015/2016 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program je zaměřen na žáky 1. a 2. stupně ZŠ, žáky se SPU a chování, na pedagogické

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2015/2016 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence 1 Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018 Školní preventivní strategie Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace na roky 2015 2018 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor vzdělání Gymnázium Mgr. Milena

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 21 OSD/01/2015 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr. Ludmila Drahošová Datum:

Více

Preventivní program ve školním roce 2015 2016

Preventivní program ve školním roce 2015 2016 Preventivní program ve školním roce 2015 2016 ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 738, 357 35 Chodov Výchovný poradce Metodik prevence Mgr. Monika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Prevence rizikového chování Školní rok 2013/2014 Základní škola při psychiatrické nemocnici Ústavní 91, Praha 8 pracoviště Poznaňská Školní metodik prevence 1 Mgr. Zdeňka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I. VÝCHODISKA MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

Plán minimálního programu prevence 2011/2012

Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Úvod Hotelová škola Mariánské Lázně Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Preventivní aktivity vychází a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty: Strategie prevence sociálně patologických jevů

Více

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku.

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku. Minimální preventivní program Název školy: Gymnázium Mimoň, Letná 263 Zpracovala: Mgr. Marie Grigerová Ředitelka školy: Mgr. Emilie Ráčková Školní rok: 2015/16 Úvod Minimální preventivní program školy

Více

PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Předkladatel: Mgr. Ivo Mikšovský

PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Předkladatel: Mgr. Ivo Mikšovský MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Předkladatel: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2015-2016) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování školní rok 2015/2016 Vzdělávací institut INTEGRA BRNOgymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o., Brno, Rašelinová 11, 628 00 Vypracovala:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie (školní preventivní program) ZŠ Štefánikova je dlouhodobým preventivním programem naší školy je součástí školního vzdělávacího programu je přizpůsoben konkrétním podmínkám

Více

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28)

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) 2015/2016 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního

Více

Program minimální prevence rizikového chování

Program minimální prevence rizikového chování Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: +420 581 291 203, fax: +420 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Ředitelka školy: Mgr. Romana

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2015/2016 Základní škola a mateřská škola Ochoz u Brna, okres Brno-venkov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2015/2016 Školní metodik prevence: Mgr. Jitka Pospíšilová Realizátor: Základní škola a mateřská

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Obsah 1. Základní údaje o škole.......3 2. Základní pojmy...... 4 3. Systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků... 6 3.1.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Škola: ZŠ Březová, okres Sokolov, Komenského 232 Šk.r.: 2015/2016 Předkladatel: ŠMP-Mgr. Dana Kučerová Zodpovědná osoba: ředitel školy Mgr. Jiří Daneš Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Garant programu: Školní metodik prevence: Mgr. Silvie Häuserová Mgr. Renata Řezníčková SITUACE ŠKOLY Ředitel školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Tábor-Měšice Míkova 64, 391 56 TÁBOR-MĚŠICE Jméno a příjmení pí ředitelky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Jaroměř Josefov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Pavlína Krámová, školní metodik prevence Charakteristika školy ŠVP ZŠ Jaroměř Josefov

Více

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle)

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Školní rok 2014-2015 Hlavní cíle: - prosazování zdravého životního stylu dětí a potažmo jejich rodin - rozvíjení protidrogových postojů

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program (dle metod. pokynu MŠMT č. 145 14/2000-51) Školní rok 2011/2012 V Chlebovicích dne 30.8.2011 Vypracovala: Mgr. Alena Glembková, Aktualizace: Mgr. Lucie Brusová, ŠMP Obsah:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2010 červen 2011 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program. Základní škola a mateřská škola Středokluky, okr Praha - západ

Minimální preventivní program. Základní škola a mateřská škola Středokluky, okr Praha - západ Minimální preventivní program Základní škola a mateřská škola Středokluky, okr Praha - západ Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2015 / 2016 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1. ZŠ A MŠ Jubilejní 3,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Školní metodik prevence: Bc. Lenka Homolová Základní a Mateřská škola Vrchotovy Janovice 257 53, Vrchotovy Janovice 95 www.vrchotovyjanovice-skola.cz

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI SPJ PRO VYTÝČENÍ CÍLŮ ŠPS

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI SPJ PRO VYTÝČENÍ CÍLŮ ŠPS ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014-2019 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tato školní preventivní strategie (ŠPS) : Základní škola

Více

Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora. Školní rok 2015/16. Mgr. Blanka Králíková

Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora. Školní rok 2015/16. Mgr. Blanka Králíková Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora Školní rok 2015/16 Mgr. Blanka Králíková Obsah Charakteristika školy 3 Legislativní východiska 3 Analýza současného stavu na základě evaluace 4

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, přispěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Tento program navazuje na koncepci prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Plán práce výchovného poradce školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce školní rok 2015/2016 Výchovný poradce : Mgr. Věra Severová - výchovná poradkyně (VP) Spolupracovníci : Mgr. Lenka Eisenreichová - školní psycholožka (ŠP) MVDr. Zbyněk Machuta

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2009/2010 Gymnázium Český Brod Vítězná 616 PSČ 28227 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Gymnázium,Český Brod,Vítězná,616 RNDr. Magda Kudrnáčová, školní metodik sociálně-patologických

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Střední odborné učiliště Blatná je institucí, zabývající se vzděláváním žáků. Proto je potřeba, aby se jednotlivým žákům dostaly informace, které se týkají nejen

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Minimální preventivní program Prevence šikany, toxikomanie, drogových závislostí a dalších negativních vlivů v aplikaci na podmínky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49 (úsek: SPŠ) Jméno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace. (Křiby 4788, 760 05 Zlín)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace. (Křiby 4788, 760 05 Zlín) Obsah: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace (Křiby 4788, 760 05 Zlín) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Mikoška (577 143 447) Metodik prevence

Více

Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77

Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 1. Úvod Prevence rizikového chování dětí a mládeže je nedílnou součástí

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace pro školní rok 2015 /2016 Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Základní škola Loštice, okres Šumperk,

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kristýna Olexová školní metodik prevence OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz 1 Obsah 1) Projekt str. 3 2) Základní údaje str. 4 3) Prevence realizovaná v rámci

Více

MOJE ŠKOLA Příloha ŠVP ZV

MOJE ŠKOLA Příloha ŠVP ZV Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE DLOUHODOBÁ zpracovaná dle metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence Mgr. Ivana Mertlová 2014 / 2015 Plán minimálního programu prevence

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování školní rok 2015 2016 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Cíl programu 3. Výchozí dokumenty 4. Cílová skupina 5. Personální zajištění 6. Prostorové zajištění 7. Spolupráce

Více

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství Preventivní program školy 2015 / 16 I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství 1. Jednorázové aktivity a) činnost výchovné a kariérní poradkyně a metodičky prevence pro 1. stupeň - pomoc

Více

Minimální preventivní program Střední škola Academia Mercurii, s. r. o. Smiřických 740, Náchod Školní rok 2015-2016

Minimální preventivní program Střední škola Academia Mercurii, s. r. o. Smiřických 740, Náchod Školní rok 2015-2016 Minimální preventivní program Střední škola Academia Mercurii, s. r. o. Smiřických 740, Náchod Školní rok 2015-2016 1. Charakteristika školy Střední škola Academia Mercurii, s.r.o. se nachází ve městě

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Minimální preventivní program (školní rok 2015/ 2016)

Minimální preventivní program (školní rok 2015/ 2016) Minimální preventivní program (školní rok 2015/ 2016) OBSAH ÚVOD...2 Charakteristika školy...2 Současný stav...2 Cíl programu primární prevence...2 Koordinace preventivních aktivit...3 Preventivní aktivity:...3

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PREVENCE ŠIKANY

ŠKOLNÍ PROGRAM PREVENCE ŠIKANY Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Čs. armády 517, 738 01 Frýdek-Místek Tel./Fax: 558 433 515 Email: sekretariat@gpbfm.cz Web: www.gpbfm.cz ŠKOLNÍ PROGRAM PREVENCE ŠIKANY Program

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

KRIZOVÝ PLÁN. Krizový tým:

KRIZOVÝ PLÁN. Krizový tým: Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor KRIZOVÝ PLÁN Tento krizový plán shrnuje postupy při řešení vybraných krizových situací, které mohou ve škole nastat. Krizový tým: Mgr. Marcela Vosátková

Více

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 ŠKOLA: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Odloučené pracoviště: K. Pokorného 1742, 708 00

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

ŠKOLA PRO ŽIVOT. Minimální preventivní program školní rok 2010-2011

ŠKOLA PRO ŽIVOT. Minimální preventivní program školní rok 2010-2011 Minimální preventivní program školní rok 2010-2011 Základní školy a Mateřské školy G. A.Lindnera Rožďalovice, Tyršova 278 289 34 Rožďalovice ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. MPP vychází z pokynů MŠMT č.j. 1454/2000-51

Více

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Marcela Chramostová Schválil: Ing. Jaroslav Kindl 1 I. ÚVOD

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 2015-2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 257941039 Základní škola Charlotty Masarykové,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1) Úvod 2) Charakteristika zařízení 3) Cíle 4) Struktura a zaměření preventivních aktivit 5) Plánované akce primární prevence specifické 6)

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Marie Kaiserová Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Minimální preventivní program 2015/2016

Minimální preventivní program 2015/2016 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2015/2016 Vypracovali: školní metodikové prevence: PhDr. Taťana Kubečková Mgr. Daniel Koláč Schválil:

Více

Minimální preventivní program Gymnázia Nymburk

Minimální preventivní program Gymnázia Nymburk Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk tel.: 325 512 747, fax: 325 514 240 IČO 61 63 22 10 Minimální preventivní program Gymnázia Nymburk na školní rok 2012 2013 Zpracovala: Mgr. Marie Stojarová,

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Marcela Benešová 13. 9. 2014 Obsah 1 Současný stav problematiky

Více

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 ŠKOLA: Barevná škola - ZŠ Polešovice, 687 37 tel. 572593161 zspolesovice@uhedu.cz, www.zspolesovice.uhedu.cz Školní rok: 2010/2011 Ředitelka školy:

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Škola pro život ve 21. století, Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4. Žákovská knížka. Jméno a příjmení

Škola pro život ve 21. století, Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4. Žákovská knížka. Jméno a příjmení Škola pro život ve 21. století, Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Žákovská knížka Jméno a příjmení Třída O mně Jmenuji se........................................... Chodím do třídy......................................

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Pedagogicko psychologické poradenství

Pedagogicko psychologické poradenství EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Pedagogicko psychologické poradenství Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Otázky Jaké instituce podle Vás patří do poradenského

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p.o., 400 11 Ústí nad Labem Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Kamil

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Mírová 2734 / 4, 400 11, Ústí n. L. Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Mgr. Martin Nosek Metodik primární prevence

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování Základní škola Volyně Aktualizace pro školní rok 2014/15 Zpracovala: Mgr. Martina Boušková I. Úvod Ve školním věku, zvláště ve starším

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více