NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE ÚJEZD U ČERNÉ HORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE ÚJEZD U ČERNÉ HORY"

Transkript

1 NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE ÚJEZD U ČERNÉ HORY Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno dálkovým přístupem dne: Sejmuto dne:

2 Obsah 1 Efektivnost výhledu rozpočtu Odhad příjmů ze sdílených daní Střednědobý výhled rozpočtu obce Zdroje výhledu Sestavený střednědobý výhled rozpočtu Závěr... 9 Zpracoval: Ing. Lukáš Nehyba starosta obce 2

3 1 Efektivnost výhledu rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu (dříve rozpočtový výhled) je legislativně ukotven v 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Jde o nástroj sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření obce. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvádějí jejich dopady na hospodaření obce po celou dobu trvání závazku. Míra podrobnosti členění výhledu je volitelná. To znamená, že územní samosprávné celky mohou svůj výhled zpracovat v mnohem větší podrobnosti, než jen v zákonem definovaných základních ukazatelích. V čím větší podrobnosti je výhled sestaven, tím významnější přínos pro obce má. Proto byl střednědobý výhled rozpočtu obce Újezd u Černé Hory sestaven detailně, tak aby poskytl věrnou predikci budoucího finančního vývoje obce a mohl sloužit jako smysluplný nástroj finančního plánování. 2 Odhad příjmů ze sdílených daní Sdílené daně tvoří hlavní část veškerých příjmů obce. Jde o daně, jejichž celostátní výnos se dělí mezi stát, kraje a obce. Objem, který připadá obci, závisí nejen na ekonomické situace státu, na sazbách jednotlivých daní a na poměru, v jakém se vypočítává podíl obcí jako celku, ale také na pravidlech výpočtu objemu sdílených daní pro jednotlivé obce. Ke sdíleným daním patří: daň z příjmu fyzických osob placená plátci (DPFO záv. činnost) daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky (DPFO OSVČ) daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou (DPFO vyb. srážkou) daň z příjmu právnických osob (DPPO) daň z přidané hodnoty (DPH) V grafu níže je uveden vývoj příjmů dle účetní skutečnosti ( ), odhadu plnění roku 2019 dle rozpočtu obce a predikce Ministerstva financí ČR pro roky

4 Graf č. 1: Vývoj příjmů ze sdílených daní (v tis. Kč) v tis. Kč DPH DPPO DPFO vyb.srážkou DPFO OSVČ DPFO záv. činnost výhled obce * 2021* účetní skutečnost odhad MFČR

5 3 Střednědobý výhled rozpočtu obce 3.1 ZDROJE VÝHLEDU Střednědobý výhled rozpočtu je střednědobý finanční plán, který slouží pro plánování rozvoje územních samosprávných celků. Je zpracován jako přehledný a komplexní dokument, který na základě všech dostupných informací zobrazuje vývoj příjmů a výdajů. Výhodou takto sestaveného výhledu je úspora času při sestavování rozpočtu, usnadnění tvorby podkladů pro žádost o úvěr nebo dotaci a v neposlední řadě informace o velikosti volných finančních prostředků využitelných na pokrytí investičních záměrů. Podklady pro tvorbu rozpočtového výhledu na období : účetní skutečnost obce z let schválený rozpočet obce na rok 2019 predikce sdílených daní koeficienty odpovídající potřebám, povinnostem a ekonomickému hospodaření obce dle předpokládaného vývoje ekonomiky státu předpokládané nahodilé příjmy a výdaje. 3.2 SESTAVENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU Běžné příjmy a výdaje výhledu mají růstový charakter v tendencích minulého vývoje a předpokládaného vývoje ekonomiky. Provozní přebytek (rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji) je ve sledovaném období kladný a pohybuje se kolem 1,6-2,1 mil. Kč, což jsou využitelné finanční prostředky z provozního rozpočtu na investice bez zapojení cizích prostředků (např. úvěry, investiční dotace) a bez prodeje majetku (prodej majetku není ve sledovaném období uvažován). Od obec zřídila mateřskou školu s kapacitou 24 dětí, na jejíž chod obec přispívá. Ve výhledu je počítáno s částkou 450 tis. Kč/rok. Hlavní výdaje MŠ hradí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy formou dotace. Jedná se zejména o výdaje na platy a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů učitelů a ostatních pracovníků, dále na učební pomůcky, na další vzdělávání pedagogických pracovníků a rovněž na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání. Dotace MŠMT jde prostřednictvím rozpočtu Jihomoravského kraje přímo mateřské škole, neputuje tak přes obec.

6 Tabulka č. 1: hospodaření obce v letech Hodnoty v tis. Kč Daňové příjmy Nedaňové příjmy celkem Provozní dotace Běžné příjmy Kapitálové příjmy PŘÍJMY CELKEM Běžné výdaje Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM SALDO v rozpočtové skladbě (bez financování) FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY všechny VÝDAJE všechny Provozní přebytek Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny Dluhová základna Dluhová služba Dluhová služba / dluhová základna (v %) 0% 0% 0% 0% 0% Index provozních úspor (v %) 31% 33% 32% 35% 37% Ukazatel dluhové služby (poměr dluhové služby k dluhové základně, tedy poměr úroků+uhrazených splátek půjčených prostředků či dluhopisů k celkovým příjmům po konsolidaci). Hodnota ukazatele by neměla překročit hranici 25 %. Vzhledem k tomu, že obec nepředpokládá přijetí žádného úvěru, dosahuje nulové hodnoty. Index provozních úspor je to poměr salda provozního rozpočtu k běžným příjmům. Optimálně by se hodnota tohoto ukazatele měla pohybovat okolo 20 a více %, minimální hodnota pak by neměla klesnout pod 10 %. V případě obce Újezd u Č. H. se hodnota tohoto ukazatele drží nad 30%. Tabulka č. 2: Volné finanční prostředky na investice v letech Hodnoty v tis. Kč Běžné příjmy Běžné výdaje Provozní přebytek Kapitálové příjmy Kapitálové výdaje PŘÍJMY všechny VÝDAJE všechny SALDO v rozpočtové skladbě (bez financování) Financování Uhrazené splátky jistin a dluhopisů Volné finanční prostředky

7 V oblasti běžných příjmů byl upraven vývoj daňových položek v návaznosti na makroekonomickou predikci státu a na základě zákona o rozpočtovém určení daní, a střednědobého výhledu státu. Přesto výhled obce počítá s mírně nižšími příjmy ze sdílených daní (o cca 5%) pro případ nižšího celostátního výběru daní. Do výhledu nebyly zahrnuty investiční výdaje. Cílem je určit objem volných finančních zdrojů, které zůstanou v jednotlivých letech na financování investic. V řádku Volné finanční prostředky jsou uvedeny hodnoty finančních prostředků, které obci zůstanou na financování investičních akcí po splnění závazků. Do budoucna je možno využít na investice cca 1,5 2 mil. Kč ročně. Hlavní investiční akce následujících let bude obnova veřejného osvětlení v souvislosti s rekonstrukcí vedení NN v obci (předpoklad realizace 2021/2022), a dále příprava výstavby kanalizace v obci, to již za horizontem r Predikovaný objem volných finančních prostředků je možné navýšit zapojením přebytků hospodaření minulých let. 7

8 Tabulka č. 3: Střednědobý výhled rozpočtu detail ř. Hodnoty v tis. Kč Sk Sk.2017 Sk Rozpočet Daňové příjmy DPFO ze závislé činnosti DPFO OSVČ DPFO vybíraná srážkou DP právnických osob DP právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky Správní poplatky Daň z nemovitostí a z majetku Ostatní daňové příjmy Nedaňové příjmy celkem Příjmy z poskyt.služeb a výrobků, zboží Příjmy z pronájmu Výnosy z finančního majetku Odvody přebytků org.s přím.vztahem, přij.sankční Příjmy z prodeje platby nekapitál.maj. a ost.ned.př Přijaté splátky půjček Daňové a nedaňové příjmy Neinvestiční dotace (transfery) Převody z vlastních fondů (HČ) BĚŽNÉ PŘÍJMY Prodej inv. majetku, akcií a majetkových práv Investiční dotace (transfery) PŘÍJMY CELKEM Platy zaměstnanců vč. odvodů Nákupy DHM, materiálu, ostatní Úroky, leasing a ostatní finanční výdaje Nákup energií Nákup služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.org Neinvestiční příspěvky PO Neinvestiční příspěvky ostatním rozpočtům Neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje a transfery BĚŽNÉ VÝDAJE Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM SALDO v rozpočtové skladbě (bez financování) Uhrazené splátky jistin a dluhopisů Přijaté půjčky Změna stavu na bankovních účtech Řízení likvidity FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY všechny VÝDAJE všechny SALDO úplné Provozní přebytek Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny Index provozních úspor (v %) 45,10 26,12 37,52 25,75 31,33 32,78 32,26 35,41 36,69 53 Dluhová základna Dluhová služba Dluhová služba / dluhová základna (v %) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8

9 4 Závěr rozpočtu vychází z podrobné analýzy hospodaření obce v min. letech a rozpočtu roku Na základě těchto analýz lze učinit následující závěry: Při predikovaném vývoji ekonomiky může obec v letech využívat prostředků z přebytku běžného rozpočtu (kolem 1,6 až 2 mil. Kč ročně) k financování investičních výdajů. Výše provozního přebytku (a tedy volných zdrojů ) v budoucím období je v podmínkách obce Újezd u Černé Hory ovlivněna zejména dvěma faktory: hospodařením v obecních lesích (příjmy z prodeje dřeva vs. náklady na těžbu, správu lesů, vč. nové výsadby) ve výhledu počítán mírně kladný výsledek hospodaření dalším provozem mateřské školy, jejíž financování závisí na naplněnosti kapacit Index provozních úspor (podíl provozní přebytek / běžné příjmy) dosahuje v následujících letech hodnotu přesahující 30%, což značí velmi dobrý výsledek. Do tohoto rozpočtového výhledu nebyly zahrnuty investiční výdaje. Zejména proto, že cílem bylo odhadnout objem volných finančních zdrojů, které zůstanou v jednotlivých letech na financování akcí. Navíc zatím nejsou známy náklady za zamýšlené akce (revitalizace okolí požární nádrže na návsi; vybudování oddechové zóny mezi novou MŠ a kostelem; dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům; rekonstrukce parkoviště u kostela; výstavba technického objektu garáže pro mechanizaci a sklad materiálu; nákup techniky). Kvalifikované odhady nákladů vzejdou ze zadávaných objemových studií, projektů a posudků. 9

Obec Újezd u Černé Hory ROZPOČTOVÝ VÝHLED

Obec Újezd u Černé Hory ROZPOČTOVÝ VÝHLED Obec Újezd u Černé Hory ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2017-2021 květen 2016 Obsah 1 Efektivnost rozpočtového výhledu... 3 2 Základní informace o obci... 4 3 Odhad příjmů ze sdílených daní... 5 4 Rozpočtový výhled

Více

Strategický plán rozvoje města Ústí nad Orlicí

Strategický plán rozvoje města Ústí nad Orlicí Strategický plán rozvoje města Ústí nad Orlicí Akční plán 2015 Název projektu: Ústí nad Orlicí - Efektivní úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00153 datum poslední revize: 20. 6. 2014 Obsah

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 A2- dobrý (kvalitní) subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu STR2 Kvalitní subjekt

Více

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2017-2019 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2016 Obsah: 1. ÚVOD -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2017-2019 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2016 aktualizovaný na zasedání zastupitelstva města dne 26.6.2017 aktualizovaný na

Více

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2014-2016 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 9. prosince 2013 1. MÍSTOSTAROSTA STAROSTA KAREL BURDA ING. VIKTOR BLAŠČÁK Obsah: 1. ÚVOD -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Střednědobý výhled rozpočtu na roky

Střednědobý výhled rozpočtu na roky Odbor financí a obecního živnostenského úřadu Města Bystřice nad Pernštejnem Střednědobý výhled rozpočtu na roky pro město Bystřice nad Pernštejnem Předkládá: Ing.Jana Jurošová vedoucí odboru financí a

Více

Střednědobý výhled rozpočtu města Krásné Údolí. ( sídlo Krásné Údolí čp. 77, Toužim ) na roky

Střednědobý výhled rozpočtu města Krásné Údolí. ( sídlo Krásné Údolí čp. 77, Toužim ) na roky Střednědobý výhled rozpočtu města Krásné Údolí ( sídlo Krásné Údolí čp. 77, 364 01 Toužim ) na roky 2020-2024 Schváleno zastupitelstvem města Krásné Údolí dne 30. ledna 2019 Obsah 1. Zveřejnění návrhu

Více

Příloha č. 4 k 17/1/ZM/2017. Rozpočtový výhled na roky

Příloha č. 4 k 17/1/ZM/2017. Rozpočtový výhled na roky Příloha č. 4 k 17/1/ZM/2017 Rozpočtový na roky 2018 2021 Úvod Finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí se řídí jejich ročním rozpočtem a rozpočtovým em. Rozpočtový je důležitým pomocným

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 20.11.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Střednědobý výhled rozpočtu 2019 2022 NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města střednědobý

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE MALÉ BŘEZNO NA OBDOBÍ (včetně roku 2016)

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE MALÉ BŘEZNO NA OBDOBÍ (včetně roku 2016) Obec Malé Březno Malé Březno č.p. 1, 434 1, Most ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE MALÉ BŘEZNO NA OBDOBÍ 217 222 (včetně roku 216) A2+/AQE Dobrý subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno

Více

Úvod 3. Analýza hospodaření obce Chodová Planá v letech Současnost rozpočet na rok

Úvod 3. Analýza hospodaření obce Chodová Planá v letech Současnost rozpočet na rok STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTYSE CHODOVÁ PLANÁ 2018 2020 Obsah Úvod 3 Analýza hospodaření obce Chodová Planá v letech 2014 2016.. 3 Současnost rozpočet na rok 2017 6 Střednědobý výhled rozpočtu na roky

Více

Střednědobý výhled rozpočtu města Tišnova na roky

Střednědobý výhled rozpočtu města Tišnova na roky Materiál číslo: 3 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 30.01.2019 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu osobních údajů podle nařízení

Více

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. na rok 2018

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. na rok 2018 MĚSTO NÝŘANY Benešova třída 295, 330 23 Nýřany IČ: 00258199 R O Z P O Č E T na rok 2018 Rozpočet schválen zastupitelstvem města Nýřany dne 20. 12. 2017 Město Nýřany, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany Celková

Více

Úvod 3. Analýza hospodaření obce Chodová Planá v letech Současnost rozpočet na rok

Úvod 3. Analýza hospodaření obce Chodová Planá v letech Současnost rozpočet na rok STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTYSE CHODOVÁ PLANÁ 2019 2021 Obsah Úvod 3 Analýza hospodaření obce Chodová Planá v letech 2015 2017.. 3 Současnost rozpočet na rok 2018 6 Střednědobý výhled rozpočtu na roky

Více

Příloha č. 4 k 26/1/ZM/2018. Střednědobý výhled rozpočtu. na roky

Příloha č. 4 k 26/1/ZM/2018. Střednědobý výhled rozpočtu. na roky Příloha č. 4 k 26/1/ZM/2018 Střednědobý rozpočtu na roky 2019 2022 Úvod Finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí se řídí jejich ročním rozpočtem a střednědobým em rozpočtu. Střednědobý

Více

Rozpočtový výhled na roky

Rozpočtový výhled na roky Odbor financí a obecního živnostenského úřadu Města Bystřice nad Pernštejnem Rozpočtový výhled na roky pro město Bystřice nad Pernštejnem Předkládá: Ing.Jana Jurošová vedoucí odboru financí a obecního

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTYSE NOSISLAV B+/AQE STR 2

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTYSE NOSISLAV B+/AQE STR 2 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTYSE NOSISLAV 2011 2015 B+/AQE Bonitní subjekt, s dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko již ve středním časovém horizontu STR 2 Krátkodobě kvalitní

Více

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu IČ: 00567884 PŘÍJMY v tis. Kč Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Města Staré Město na období 2019 2021 DIČ: CZ00567884 2019 2020 2021 Třída 1 Daňové příjmy * 113 000 115 000 115 000 Třída 2 Nedaňové

Více

(schválený ve znění předloženého návrhu)

(schválený ve znění předloženého návrhu) Střednědobý výhled rozpočtu města Napajedla na roky 2019-2022 (schválený ve znění předloženého návrhu) Podle 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů sestavují územní samosprávné

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,21 Daň z příjmů právnických osob ,88 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,21 Daň z příjmů právnických osob ,88 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Návrh rozpočtu 2018 rozpočet rozpočtu na a schváleného 2017 rok 2018 Daň z příjmů placená plátci 1 053 000 1 195 848 113,57 Daň z příjmů placená poplatníky

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE VELKÝTÝNEC

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE VELKÝTÝNEC ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE VELKÝTÝNEC 217 221 A2+/AQE Dobrý subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě kvalitní

Více

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Liberce na roky

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Liberce na roky Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Liberce na roky 219 223 Připomínky a dotazy k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Liberce je možné uplatnit písemně před jeho

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA UNIČOV

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA UNIČOV STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA UNIČOV 218 222 A2+/AQE Dobrý subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě kvalitní

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD A2-/AQE STR 2

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD A2-/AQE STR 2 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 215 219 A2-/AQE Dobrý subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě kvalitní

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA UNIČOV

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA UNIČOV STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA UNIČOV 219 223 A2+/AQE Dobrý subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě kvalitní

Více

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA UNIČOV

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA UNIČOV STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA UNIČOV 22 224 A2+/AQE Dobrý subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě kvalitní

Více

Důvodová zpráva. Příjmová stránka střednědobého výhledu rozpočtu Pk je v jednotlivých letech tvořena:

Důvodová zpráva. Příjmová stránka střednědobého výhledu rozpočtu Pk je v jednotlivých letech tvořena: Důvodová zpráva I. Úvod Střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje (dále jen Pk ) sestavený na roky 2019-2020 poskytuje základní informace o finančních možnostech a potřebách dlouhodobě a pravidelně

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Strategický plán rozvoje města Libčice nad Vltavou

Strategický plán rozvoje města Libčice nad Vltavou Strategický plán rozvoje města Libčice nad Vltavou Analýza hospodaření města Libčice nad Vltavou 2013 2018 s pětiletou predikcí vývoje Název projektu: Strategické plánování ve městě Libčice nad Vltavou

Více

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00 ODBOR EKONOM IICKÝ Druhové zatřídění Daňové příjmy Název osob ze závislé činnosti osob ze samostatné činnosti osob z kapitálových výnosů Příjm y v tis. Kč Daň z příjmů právnických osob rozpočet Návrh rozpočtu

Více

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 1. října 2015 David Šátek Ministerstvo financí Obsah prezentace Hospodaření obcí v roce 2015 Predikce hospodaření obcí v roce 2016 Vývoj zadluženosti Návrh

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA CHOMUTOV B+/AQE STR 3

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA CHOMUTOV B+/AQE STR 3 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA CHOMUTOV 215 219 B+/AQE Bonitní subjekt, s dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko již ve středním časovém horizontu. STR 3 Vyhovující subjekt

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY 2018 2022 A2+/AQE Dobrý subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě

Více

Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy

Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy Ministerstvo financí ČR Praha říjen 2008 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování Státní rozpočet

Více

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA SLANÝ

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA SLANÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA SLANÝ 218 222 A2+/AQE Dobrý subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě kvalitní

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BĚLÁ U JEVÍČKA A2+/AQE STR 2

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BĚLÁ U JEVÍČKA A2+/AQE STR 2 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BĚLÁ U JEVÍČKA 217 221 A2+/AQE Dobrý subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě kvalitní

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA CHOMUTOV

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA CHOMUTOV ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA CHOMUTOV 217 221 B+/AQE Bonitní subjekt, s dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko již ve středním časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě kvalitní

Více

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA MIROSLAV

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA MIROSLAV STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA MIROSLAV 218 222 A2+/AQE Dobrý subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě

Více

Financování a hospodaření obcí a krajů

Financování a hospodaření obcí a krajů Financování a hospodaření obcí a krajů Ministerstvo financí březen 2017 1 Obsah prezentace Hospodaření obcí v letech 2016 a 2017 Zadluženost a rozpočtová odpovědnost Státní rozpočet 2017 (dotace a daňová

Více

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŠTERNBERK

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŠTERNBERK STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŠTERNBERK 218 222 A2+/AQE Dobrý subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Rozpočtový výhled města Mohelnice

Rozpočtový výhled města Mohelnice Rozpočtový výhled města Mohelnice 2015-2019 Střednědobý finanční plán rozvoje hospodaření I. Úvod Dle ust. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE BĚLÁ U JEVÍČKA

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE BĚLÁ U JEVÍČKA STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE BĚLÁ U JEVÍČKA 219 223 A2+/AQE Dobrý subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě

Více

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE BĚLÁ U JEVÍČKA

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE BĚLÁ U JEVÍČKA STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE BĚLÁ U JEVÍČKA 218 222 A2+/AQE Dobrý subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě

Více

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY 219 223 A2+/AQE Dobrý subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě kvalitní

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA KAPLICE

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA KAPLICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA KAPLICE 217 221 A2+/AQE Dobrý subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě kvalitní subjekt

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika 1997 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* 215* 216* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Přerov Datum vyhotovení: 23.1.213 Predikce na y 214-216 Grafy pro Na žáky

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015 č.j.: 151/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 127 ze dne 02.03.2015 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 2020 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1.

Více

Prostého počtu obyvatel 13,7%

Prostého počtu obyvatel 13,7% 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 216* 217* 218* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 22.9.215 Východiska: Výhled celkových daňových příjmů na 216 v tis.kč Okres:

Více

Město Čelákovice ROZPOČTOVÝ VÝHLED

Město Čelákovice ROZPOČTOVÝ VÝHLED Město Čelákovice ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2017-2018 Zpracoval; Ing. Karel Majer Komentář k rozpočtovému výhledu Rozpočtový výhled se zpracovává na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA MIROSLAV

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA MIROSLAV STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA MIROSLAV 22 224 A2+/AQE Dobrý subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě kvalitní

Více

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ZNOJMO

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ZNOJMO STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ZNOJMO 219 223 B-/AQE Bonitní subjekt, s dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko již ve středním časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě

Více

Tabulka č. 3: Příspěvkové organizace rok 2019 paragraf položka ZŠ a MŠ Horní Stropnice ,

Tabulka č. 3: Příspěvkové organizace rok 2019 paragraf položka ZŠ a MŠ Horní Stropnice , NÁVARH ROZPOČTU OBCE HORNÍ STROPNICE NA ROK 2019 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2019 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 3 na období

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 3 na období Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 3 na období 2020 2024 O b s a h Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2020 2024 souhrn str. 1 Střednědobý výhled rozpočtu

Více

4 Zpráva pro 17. řádné jednání Zastupitelstva Pardubického kraje konané dne

4 Zpráva pro 17. řádné jednání Zastupitelstva Pardubického kraje konané dne Krajský úřad Pardubického kraje 4 Zpráva pro 17. řádné jednání Zastupitelstva Pardubického kraje konané dne 16. 12. 2015 Předkládá: Martin Netolický hejtman Pardubického kraje Zpracoval: Oldřich Felgr

Více

Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní a rozpočet 2019

Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní a rozpočet 2019 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní a rozpočet 2019 Miroslav MATEJ ředitel odboru Financování územních rozpočtů březen 2019 1 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů

Více

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA MIROSLAV

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA MIROSLAV STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA MIROSLAV 218 222 A2+/AQE Dobrý subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí únor 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (vývoj daňových

Více

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA SLAVKOV U BRNA

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA SLAVKOV U BRNA STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA SLAVKOV U BRNA 22 224 A2-/AQE Dobrý subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě

Více

HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST - AKTUÁLNÍ VÝVOJ A VÝHLED

HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST - AKTUÁLNÍ VÝVOJ A VÝHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST - AKTUÁLNÍ VÝVOJ A VÝHLED 5. 9. 2019 Miroslav MATEJ Ekonomický vývoj 2 VÝVOJ ČESKÉ EKONOMIKY růst reálného hrubého domácího produktu v % Zdroj: Predikce MF ČR (červenec

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 955/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 239 ze dne 20.12.2016 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2018 2022 Zastupitelstvo městské části I. s c

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Uherský Brod Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Uherské Hradiště Datum vyhotovení: 2.1.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Uherský Brod Predikce uvádí jak propočty podle dat

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 15. října 2015 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (vývoj

Více

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA CHOMUTOV

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA CHOMUTOV STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA CHOMUTOV 218 222 B+/AQE Bonitní subjekt, s dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko již ve středním časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 květen 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 Státní rozpočet a hospodaření obcí a krajů v roce 2016, návrh

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vamberk Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Rychnov nad Kněžnou Datum vyhotovení: 24.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Vamberk Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR,

Více

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA KAPLICE

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA KAPLICE STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA KAPLICE 218 222 A2+/AQE Dobrý subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě kvalitní

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 David Šátek Ministerstvo financí 19. listopadu 2015 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (včetně

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí duben 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (vývoj daňových

Více

Vývoj hospodaření vlastního hl. m. Prahy od roku 2008 mapuje bilanční tabulka:

Vývoj hospodaření vlastního hl. m. Prahy od roku 2008 mapuje bilanční tabulka: II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2014 byl zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, na zákon

Více

Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní a rozpočet 2019

Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní a rozpočet 2019 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní a rozpočet 2019 Miroslav MATEJ ředitel odboru Financování územních rozpočtů únor 2019 1 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů

Více

Důvodová zpráva Střednědobý výhled rozpočtu

Důvodová zpráva Střednědobý výhled rozpočtu Důvodová zpráva 1. Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Plzeň-sever Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA ZNOJMO B-/AQE STR 2

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA ZNOJMO B-/AQE STR 2 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA ZNOJMO 217 221 B-/AQE Bonitní subjekt, s dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko již ve středním časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě kvalitní subjekt

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Důvodová zpráva Střednědobý výhled rozpočtu 2. Základní vlivy působící na sestavení střednědobého výhledu rozpočtu na roky

Důvodová zpráva Střednědobý výhled rozpočtu 2. Základní vlivy působící na sestavení střednědobého výhledu rozpočtu na roky Důvodová zpráva 1. Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů září 2010 1 Hospodaření obcí v letech 2009 až 2011 Rok (v mld. Kč) 2009 1) 2010 2) 2011 3) Celkové příjmy

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2017 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej květen 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (vývoj daňových příjmů a jejich

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a legislativní změny r. 2017

Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a legislativní změny r. 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a legislativní změny r. 2017 únor 2017 1 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 Zadluženost a rozpočtová

Více

Rozpočet hospodaření obce na rok 2018

Rozpočet hospodaření obce na rok 2018 Rozpočet hospodaření obce na rok 2018 Par. Pol. Text : Schválený rozpočet : 1111 Daň z příjmů FO - závislá činnost 1112 Daň z příjmů FO - SVČ 1113 Daň z příjmů FO - kapitálové výnosy 1121 Daň z příjmů

Více

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU MĚSTA ZNOJMA

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU MĚSTA ZNOJMA NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU MĚSTA ZNOJMA 218 222 B-/AQE Bonitní subjekt, s dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko již ve středním časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BĚLÁ U JEVÍČKA 2016 2020 A2+/AQE STR 2

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BĚLÁ U JEVÍČKA 2016 2020 A2+/AQE STR 2 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BĚLÁ U JEVÍČKA 216 22 A2+/AQE Dobrý subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě kvalitní

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

3 500 Na čem závisí sdílené daňové příjmy * 2018*

3 500 Na čem závisí sdílené daňové příjmy * 2018* 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 216* 217* 218* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 3.11.215 Východiska: Okres: Kolín Využívá vyhlášku MF ČR č. 213/215 Sb. MFČR

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC NA ROKY

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC NA ROKY ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC NA ROKY 2018 2019 Obsah: strana: 1. Úvod 2 2. Hospodaření města Jindřichův Hradec v letech 2011-2015 2 2.1 Příjmy rozpočtu v letech 2011-2015 3 2.1.1 Daňové příjmy

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2012 v celkové výši cca 19,424 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 939/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 345 ze dne 19.12.2017 Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2019 2023 Zastupitelstvo městské části

Více