ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh"

Transkript

1 Tento projekt byl spolufinancován za podpory Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: listopad 2015 A. Textová část 1

2 Název: Územní plán Svojšín Stupeň: Úprava návrhu ÚP před řízením Obec: Svojšín zastoupená p.starostou Karlem Petráňem IČ: Určený zastupitel: Karel Petráň, starosta obce Obecní úřad: OÚ Svojšín, Svojšín č. p. 135, Svojšín Pořizovatel: MÚ Stříbro, odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo nám. 63, Stříbro Projektant: autorizovaný architekt Ing. arch. Alexandra Kasková projekční kancelář, Sokolovská Karlovy Vary IČ: č. autorizace ČKA: Seznam spolupracovníků: Ing. M. Stránský zásobování el. energií Ing. J. Šinták zásobování plynem, vodní hospodářství I. Jatiová - práce v GIS Ing. arch. M. Kasková - krajina Datum: listopad

3 Obec Svojšín Č. j. :.. Vobci Svojšín dne... Územní plán Zastupitelstvo obce Svojšín, příslušné podle 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití 43 odst. 4 stavebního zákona, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vydává Územní plán Svojšín 1. Textová část Územního plánu Svojšín: 1 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučené umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmíněk ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle 5 odst. 1 katastrálního zákona Stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

4 11 Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č.9 stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání Stanovení pořadí změn v území (etapizace) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou části projektové dokumentace jen autorizovaný architekt Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

5 1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Hranice zastavěného území Svojšín (dále jen ZÚ) je vymezena ke dni Tato hranice ZÚ je zakreslena na všech výkresech grafické části Územního plánu Svojšín (dále jen ÚP) kromě v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, M 1:5 000 a na všech výkresech grafické části odůvodnění ÚP kromě v. č. 2 Širší vztahy, M 1: ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Urbanistická struktura území zůstane zachována. V řešeném území se bude rozvíjet jak samotná obec Svojšín, tak i sídla Holyně, Nynkov a Řebří. Žádná dvě sídla nebudou vzájemně propojena v jeden sídelní celek. Samoty Nový Dvůr a Valečkův Mlýn zůstanou územně pouze stabilizovány stejně tak jako areály bývalých letních táborů a lokality soustředěné výstavby staveb pro rodinnou rekreaci v údolní nivě řeky Mže. K židovskému hřbitovu západně od Řebří bude obnovena přístupová komunikace ze silnice III/1992. V krajině nebudou vytvářeny žádné samoty ani izolovaná zástavba kromě zastavitelné plochy Z16 pro výrobu a skladování na jihovýchodním okraji obce. 3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 3.1 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE Obec Svojšín bude rozvíjena jako polyfunkční obytně obslužná obec bez výrazného podílu výroby. Nynkov a Řebří si zachovají charakter obytně rekreačního sídla. Holyně bude rozvíjena jako sídlo se zaměřením zejména na turistický ruch, agroturistiku a zemědělskou výrobu. Obec Svojšín se bude rozšiřovat v I. etapě zejména na jižním pravém břehu řeky Mže. Důraz rozvoje obce bude na bydlení. Sportovní areál severovýchodně od obce bude rozšířen mezi lesem, levým břehem Černošínského potoka a vymezeným funkčním lokálním biocentrem SM 25. Skupina staveb pro rodinnou rekreaci na pravém břehu dolního toku Černošínského potoka bude rozšířena (Z7 RI)). Při severním vjezdu do obce od Černošína bude ve vazbě na komunikaci ke stávající zemědělské farmě vybudováno parkoviště pro potřeby návštěvníků zámku. Prostor na jihovýchodním okraji hřbitova ve Svojšíně bude upraven včetně parkoviště a nové stykové křižovatky místní komunikace se silnicí III/1994. Ve II. etapě rozvoje budou zastavitelné plochy bydlení ve Svojšíně situovány na levém břehu řeky Mže mimo její údolní nivu. Zastavitelné plochy výroby a skladování budou umístěny ve Svojšíně při okrajích zástavby: při jižním okraji zemědělského areálu severně nad Svojšínem (Z45 VL), při jihozápadním okraji ucelené rozvojové lokality nad železniční stanicí. Rodinný dům č.p. 21 na návsi bude přestavěn pro nový OÚ (P4 OV) a pro sběrné místo tříděného komunálního odpadu (P3 TO). Sídlo Holyně bude dostavěno v hranicích ZÚ při respektování registrovaných VKP a dále bude rozšířeno zejména západním směrem plochou výroby a skladování (Z32 VZ). 5

6 Zástavba sídla Nynkov se nebude přibližovat k silnici III/1992. Sídlo se bude rozšiřovat západním směrem ke stávající účelové komunikaci. Plocha veřejného prostranství se specifickým využitím veřejná zeleň kolem návesních rybníků bude rozšířena o plochu veřejného prostranství - veřejná zeleň parky (Z36 - ZV) a doplněna další plochou veřejného prostranství (Z37 - ZV) na východním okraji sídla. Sídlo Řebří se bude rozvíjet zejména severně od silnice III/1992 ve vazbě na komunikaci do Valečkova Mlýna. Plochy bydlení budou doplněny zastavitelnou plochou rekreace (Z41 - RI) a plochou technické infrastruktury pro sběrný dvůr (Z42 - TO). Stávající veřejné prostranství se specifickým využitím veřejná zeleň na návsi bude doplněno plochou veřejného prostranství veřejná zeleň parky (Z40 - ZV). 3.2 NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ Půdorysné a hmotové řešení nové výstavby bude korespondovat s historickou hmotovou strukturou a parcelací obce a sídel. Navržená výstavba nebude vytvářet nové výškové ani hmotové dominanty. Výstavba nebude kromě zástavby podél návsi ve Svojšíně vytvářet kompaktní řadovou zástavbu, ale vždy budou realizovány izolované stavby na pozemku. Struktura navržené venkovské zástavby v území bude uliční s řazením domů podél ulic při sledování uliční čáry. Při rekonstrukci centrálního prostoru návsi ve Svojšíně bude sledováno zejména zachování dominantního postavení zámku, dostavba uliční fronty návsi novými stavbami s vazbou na historickou okolní zástavbu, rozšíření a sjednocení zámeckého parku a zachování školy ve stávající hmotě. Veřejná prostranství v okolí nemovitých kulturních památek nebudou zastavována stavbami, které by znehodnocovaly průhledy a dálkové pohledy na památky. Fotovoltaické panely mohou být umístěny na střechy a fasády domů nebo do ploch výroby a skladování. Stavby k rodinné rekreaci budou v řešeném území i nadále půdorysně i výškově regulovány. Rozvoj bývalých areálů letních táborů v údolní nivě řeky Mže je možný pouze dostavbou v hranicích ZÚ mimo stanovené záplavové území Q 100 řeky Mže a to zařízeními pro stravování nebo sport a stavbami pro rodinnou rekreaci s vyloučením jakýchkoliv aktivit výroby a skladování. Pozemky kolem staveb pro rodinnou rekreaci v těchto areálech nebudou oploceny. Původní jednotlivé chatky bývalých táborů možno užívat i pro účely rodinné rekreace s možností dostavby na max. 50m 2 zastavěné plochy. Rozvoj funkce trvalého bydlení v bývalých areálech letních táborů je možný pouze v areálu Tosty Aš západně u obce, na jehož prolukách v ZÚ mimo záplavové území řeky Mže je možno dostavět rodinné domy. Rozvoj lokalit soustředěné výstavby staveb pro rodinnou rekreaci v údolní nivě řeky Mže je možný dostavbou v hranicích ZÚ a to pouze dalšími stavbami pro rodinnou rekreaci včetně přístupových komunikací a dále na zastavitelné ploše rekreace Z7 (RI) mimo ZÚ na východním okraji Svojšína. Nové stavby pro rodinnou rekreaci v lese nebudou povolovány. Stávající stavby pro rodinnou rekreaci v lese mohou být dostavěny na max. celkem 50 m 2 zastavěné plochy. Technická infrastruktura pro stavby pro rodinnou rekreaci v území kromě plochy Z41 (RI) v Řebří bude stabilizovaná beze změny: individuální zásobování pitnou vodou (studny, balená 6

7 voda), likvidace splaškových vod individuálně v jímkách, likvidace směsného komunálního odpadu v obecních kontejnerech. Odstavování osobních automobilů u staveb pro rodinnou rekreaci bude na vlastním pozemku nebo na lesní půdě v těsné blízkosti stavby. Údolní nivy toků nebudou zastavovány. Oplocení pozemků ve Svojšíně na zastavitelné ploše Z28 (BV) a na území stávajících zahrad (ZS) podél jižního levého břehu vodního toku bude odsunuto o 6 m od břehu toku pro zabezpečení přístupu. Do vzdálenosti 25 m od hranice lesního porostu nebudou povolovány žádné nové nadzemní stavby kromě oplocení pozemků bez podezdívky, hřiště nebo parkoviště. Stabilizované zastavěné území je možno dostavovat objekty a zařízeními při zachování stanovených regulačních podmínek dané plochy s rozdílným způsobem využití. Na pozemcích, v zařízeních a objektech je možno dále provozovat stávající funkce, i když nejsou v souladu s charakteristikou území nebo plochy, pokud nebudou negativně ovlivňovat základní funkce území nebo plochy nad přípustnou míru a nejsou zde dány důvody pro opatření podle stavebního zákona, v platném zněn. Stavby a zařízení umisťovat tzn. povolovat jejich změny a povolovat změny jejich užívání a rozhodovat o změně využití je možno jen v souladu s regulačními podmínkami vymezených ploch s rozdílným způsobem využití. 3.3 ZASTAVITELNÉ PLOCHY V grafické části ÚP jsou zobrazeny zastavitelné plochy na v. č. 1 Výkres základního členění území, M 1:5 000, v. č. 2 Hlavní výkres, M 1: ÚP navrhuje na území obce tyto zastavitelné plochy ve dvou etapách. 7

8 Zastavitelné plochy označení katastrální popis plochy plochy území sídlo způsob využití plochy rozloha v ha I. ETAPA Obec Svojšín Z1 plocha dopravní infrastruktury jako místní Svojšín Svojšín Doprava DS 0,67 ha komunikace na západě obce včetně parkoviště u hřbitova Z2 plocha dopravní infrastruktury směrem k lokální Svojšín Svojšín Doprava DS 0,27 ha čerpací stanici vody za západě obce Svojšín u bývalého areálu letního tábora včetně brodu přes řeku Mži Z3 plocha zeleně se specifickým využitím jako Svojšín Svojšín Zeleň ZX1 0,87 ha revitalizace východní části nástupního parku před zámkem a jeho rozšíření západním směrem Z4 plocha veřejného prostranství s místní Svojšín Svojšín Veřejná prostranství PV 0,63 ha komunikací na severu obce Svojšín Z5 plocha bydlení nad MŠ na severu obce Svojšín Svojšín Bydlení BV 0,72 ha Z6 plocha dopravní infrastruktury pro řadové Svojšín Svojšín Doprava DS 0,21 ha garáže na severovýchodě obce Svojšín Z7 plocha rekreace na severovýchodě obce Svojšín Svojšín Rekreace RI 0,23 ha Svojšín včetně obslužné místní komunikace Z8 plocha veřejného prostranství - se specifickým Svojšín Svojšín Veřejná prostranství PX1 0,22 ha využitím na severovýchodě obce Svojšín nad bývalou MŠ Z9 plocha bydlení severně nad areálem MŠ Svojšín Svojšín Bydlení BV 1,03 ha Z10 plocha bydlení na východě obce Svojšín Svojšín Bydlení BV 0,10 ha 8

9 Z11 plocha veřejného prostranství s místní Svojšín Svojšín Veřejná prostranství PV 0,07 ha komunikací u MŠ včetně parkoviště jako propojení místních komunikací na východě obce Svojšín Z12 plocha veřejného prostranství veřejná zeleň Svojšín Svojšín Veřejná prostranství - zeleň ZV 0,04 ha park pod MŠ na východě obce Z13 plocha dopravní infrastruktury pro parkoviště na Svojšín Svojšín Doprava DS 0,13 ha severu obce Svojšín Z14 plochy bydlení v ZÚ západně od bytových domů Svojšín Svojšín Bydlení BV 0,39 ha Z15 plocha veřejného prostranství veřejná zeleň Svojšín Svojšín Veřejná prostranství - zeleň ZV 0,12 ha park u OÚ včetně místní komunikace a parkoviště Z16 plocha výroby a skladování na východě obce Svojšín Svojšín Výroba VZ 0,41 ha Svojšín Z17 plochy bydlení nad pravobřežní strání řeky Mže Svojšín Svojšín Bydlení BV 0,58 ha Z19 plocha veřejného prostranství s místní Svojšín Svojšín Veřejná prostranství PV 0,29 ha komunikací na jihovýchodě obce Svojšín Z20 plochy bydlení za drážním domkem severně od Svojšín Svojšín Bydlení BV 1,18 ha železniční tratě Z21 plocha veřejného prostranství veřejná zeleň Svojšín Svojšín Veřejná prostranství - zeleň ZV 0,41 ha park za drážním domkem severně podél železniční tratě Z22 plocha veřejného prostranství veřejná zeleň Svojšín Svojšín Veřejná prostranství - zeleň ZV 0,14 ha park na jihu obce Svojšín jižně podél železniční tratě Z23 plocha bydlení na jihovýchodě obce Svojšín u Svojšín Svojšín Bydlení BV 1,08 ha železniční trati Z24 plocha bydlení Nad komínem na jihu obce Svojšín Svojšín Svojšín Bydlení BV 1,53 ha 9

10 Z25 plocha veřejného prostranství se specifickým Svojšín Svojšín Veřejná prostranství PX2 0,08 ha využitím na jihu obce Svojšín Z26 plocha výroby a skladování na jihu obce Svojšín Svojšín Svojšín Výroba VD 0,40 ha Z27 plocha veřejného prostranství s místní Svojšín Svojšín Veřejná prostranství PV 0,21 ha komunikací na jihu obce Svojšín Z28 plocha bydlení nad nádražním na jihu obce Svojšín Svojšín Bydlení BV 0,57 ha Svojšín Z29 plocha veřejného prostranství veřejná zeleň Svojšín Svojšín Veřejná prostranství - zeleň ZV 0,20 ha park na jihu obce Svojšín Z30 plocha bydlení na jihu obce západně od Svojšín Svojšín Bydlení BV 0,40 ha sportoviště Z31 plocha dopravní infrastruktury jako prodloužení Svojšín Svojšín Doprava DS 0,39 ha místní komunikace v jižní části Svojšína ve směru na Holyni Z47 rozšíření sportovního areálu severovýchodně Svojšín Svojšín Občanské vybavení OS 1,56 ha nad obcí Z48 plocha výroby a skladování severně nad obcí Svojšín Svojšín Výroba VL 0,59 ha Sídlo Holyně Z32 plocha výroby a skladování na západě sídla Holyně u Svojšína Holyně Výroba VZ 0,43 ha Holyně Z33 plocha občanského vybavení se specifickými Holyně u Svojšína Holyně Občanské vybavení OX1 0,14 ha využitím na severu sídla Holyně Z34 plocha rekreace v centru sídla Holyně Holyně u Svojšína Holyně Rekreace RH 0,09 ha Z49 plocha výroby a skladování na západě sídla Holyně u Svojšína Holyně Výroba VZ 0,10 ha Holyně v ZÚ Sídlo Nynkov Z35 plocha bydlení na západě sídla Nynkov Nynkov Nynkov Bydlení BV 0,49 ha Z36 plocha veřejného prostranství veřejná zeleň Nynkov Nynkov Veřejná prostranství - zeleň ZV 0,10 ha 10

11 park na jihu sídla Nynkov u bezejmenného rybníka Z37 plocha veřejného prostranství veřejná zeleň Nynkov Nynkov Veřejná prostranství - zeleň ZV 0,30 ha park na východě sídla Nynkov Sídlo Řebří Z38 plocha veřejného prostranství veřejná zeleň Řebří Řebří Veřejná prostranství - zeleň ZV 0,02 ha park na východě sídla Řebří Z39 plochy bydlení oboustranně podél komunikace Řebří Řebří Bydlení BV 1,10 ha k Valečkovu Mlýnu na východě sídla Řebří Z40 plocha veřejného prostranství veřejná zeleň Řebří Řebří Veřejná prostranství - zeleň ZV 0,17 ha park v centru sídla Řebří včetně místní komunikace k ploše Z41 Z41 plocha rekreace v centru sídla Řebří Řebří Řebří Rekreace RI 0,13 ha Z42 plocha technické infrastruktury pro sběrný dvůr Řebří Řebří Technická infrastruktura - TO 0,32 ha na severu sídla Řebří Z43 plocha bydlení na západě sídla Řebří Řebří Řebří Bydlení BV 0,10 ha II. ETAPA Obec Svojšín Z44 plochy bydlení oboustranně podél komunikace Svojšín Svojšín Bydlení BV 3,22 ha na severu obce Svojšín Z45 plocha veřejného prostranství s místní Svojšín Svojšín Veřejná prostranství PV 0,25 ha komunikací na severu obce Svojšín Z46 plocha bydlení na západě obce Svojšín Svojšín Svojšín Bydlení BV 1,24 ha Pro vybrané zastavitelné plochy se stanovují tyto specifické podmínky jako nezbytné podmínky realizace: pro Z20: plocha podmínečně využitelná za předpokladu splnění povinností stanovených v příloze č. 1 ustanovení bodu B.2.11 vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění. pro Z23: plocha podmínečně využitelná za předpokladu splnění povinností stanovených v příloze č. 1 ustanovení bodu B.2.11 vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění. 11

12 pro Z28: oplocení pozemků podél jižního levého břehu toku bude odsunuto o 6 m od břehu toku pro zabezpečení přístupu. pro Z30: plocha podmínečně využitelná za předpokladu splnění povinností stanovených v příloze č. 1 ustanovení bodu B.2.11 vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění. pro Z44: zastavitelné plochy mohou být využity k výstavbě až po prokázání využití min. 75% součtu všech zastavitelných ploch bydlení v I. etapě v obci Svojšín. pro Z45: zastavitelná plocha může být využita k výstavbě pro dopravní obsluhu plochy Z44 až po prokázání využití min. 75% součtu všech zastavitelných ploch bydlení v I. etapě v obci Svojšín. pro Z46: zastavitelná plocha může být využita k výstavbě až po prokázání využití min. 75% součtu všech zastavitelných ploch bydlení v I. etapě v obci Svojšín. 3.4 PLOCHY PŘESTAVBY V grafické části ÚP jsou zobrazeny plochy přestavby na v. č. 1 Výkres základního členění území, M 1:5 000, v. č. 2 Hlavní výkres, M 1: ÚP navrhuje na území obce dvě plochy přestavby v první etapě a to jako přestavbu dnes nefunkčních nebo nevyužitých objektů a areálů v hranicích ZÚ. Plochy přestavby označení katastrální popis plochy plochy území sídlo způsob využití plochy rozloha v ha I. ETAPA Obec Svojšín P1 přestavba části technického dvora za farou Svojšín Svojšín Občanské vybavení OV 0,42 ha včetně fary pro rozšíření zázemí ZŠ na severu obce P2 přestavba části technického dvora za farou pro Svojšín Svojšín Doprava DS 0,32 ha otočku autobusů a odstavné plochy včetně veřejné zeleně P3 plocha technické infrastruktury na západě obce Svojšín Svojšín Technická infrastruktura TO 0,01 ha P4 plocha občanského vybavení na západě obce Svojšín Svojšín Občanské vybavení OV 0,22 ha 12

13 Pro vybrané plochy přestavby se stanovují tyto specifické podmínky jako nezbytné podmínky realizace: pro P3: v prostorech sběrného místa pro tříděný komunální odpad nebude možnost odběru biologicky rozložitelných odpadů ani zde nebude zřízena komunitní kompostárna. 13

14 3.5 NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Sídelní zeleň je v řešeném území řešena jako plochy veřejných prostranství nebo jako plochy zeleně. ÚP vymezuje veřejně přístupnou sídelní zeleň v zastavěném území a na zastavitelných plochách vymezených k zastavění jako součást ploch veřejných prostranství. Jsou rozlišována veřejná prostranství se specifickým využitím veřejná zeleň (PX1), veřejná prostranství se specifickým využitím veřejná zeleň ochranná a izolační zeleň (PX2) a veřejná prostranství s veřejnou zelení parky (ZV). V grafické části ÚP jsou zobrazena veřejná prostranství, jejichž součástí je veřejná zeleň, na v. č. 2 Hlavní výkres, M 1: V obci bude zachován nástupní park na návsi před areálem zámku a park u mostu přes řeku Mži u křižovatky silnic III/1992 a III/1994, V obci budou založeny nové parky u stávajícího OÚ (Z15 - ZV), mezi železnicí č. 170 a zastavitelnou plochou bydlení Z20 (Z21 - ZV), v jižní části obce jižně nad železniční tratí č. 170 uprostřed zastavitelných ploch bydlení (Z29 - ZV). Plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení na návsích Nynkova a Řebří budou rozšířeny o další plochy parků (Z36 a Z37 ZV) v Nynkově, (Z38 a Z40 ZV) v Řebří. ÚP vymezuje jako další druh sídelní zeleně v zastavěném území a na zastavitelných plochách plochy zeleně (zeleň soukromá a vyhrazená ZS a zeleň se specifickým využitím historické zahrady, parky ZX1. Plochy zeleně nejsou určeny k zastavění. Vyhrazená areálová zeleň je v ÚP zahrnuta vždy jako součást vlastního areálu a ploch občanského vybavení, ploch smíšených obytných, výroby a skladování a technické infrastruktury. Vyhrazená zeleň u RD nebo staveb pro rodinnou rekreaci je zahrnuta do ploch bydlení nebo rekreace. Obytná zeleň u bytových domů je zahrnuta do ploch bydlení v bytových domech. 4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 4.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Na území obce je řešena doprava drážní i silniční. V grafické části ÚP jsou zobrazeny zastavitelné plochy dopravní infrastruktury na v. č. 2 Hlavní výkres, M 1:5 000, v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M 1: Silniční doprava Na území obce se nemění koncepce krajských silnic III. třídy. V obci budou doplněna nová parkoviště na severu obce u zámku (Z13), u hřbitova (Z1), před OÚ (Z15), na západním okraji obce (Z2), u MŠ (Z11) a vybudovány garáže na severovýchodě obce (Z6). Komunikace v navržených zastavitelných plochách a plochách přestavby budou navazovat na stávající komunkace. Na levém břehu řeky Mže v její údolní nivě bude z obce podél areálu bývalého letního tábora vybudována komunikace včetně upraveného brodu přes řeku Mži ke stávající rekreační zástavbě na pravém břehu řeky. 14

15 4.1.2 Drážní doprava Celostátní železniční trať č. 170 a regionální železniční trať č. 178 zůstanou i nadále zachovány beze změny včetně železniční stanice Svojšín. 4.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA V grafické části ÚP je zobrazena koncepce rozvoje vodního hospodářství, elektrorozvodů i plynovodů na v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M 1: Vodní hospodářství ÚP navazuje na stávající koncepci zásobování území pitnou vodou veřejným vodovodem z jednoho lokálního zdroje pitné vody společného pro obec Svojšín a sídla Řebří a Nynkov. ÚP navrhuje zásobování pitnou vodou v sídle Holyně napojením na veřejný vodovod. Zásobování pitnou vodou na samotách a v rekreační zástavbě ve vazbě na řeku Mži zůstane i nadále individuální. ÚP respektuje stávající koncepci likvidace splaškových vod v obci Svojšín v centrální ČOV Svojšín. ÚP mění koncepci individuální likvidace odpadních vod v Holyni a navrhuje převedení splaškových vod z Holyně do ČOV Svojšín. Likvidace odpadních vod v Řebří, v Nynkově na samotách a v rekreační zástavbě ve vazbě na řeku Mži bude i nadále individuální. Splaškové vody z Nynkova a z Řebří mohou být ve II. etapě dopraveny splaškovou kanalizací podél silnice III/1992 do ČOV Svojšín, kde budou i likvidovány. Dešťové vody budou po zadržení na pozemcích rozvojových ploch převedeny zejména dešťovou kanalizací do stávajících vodotečí. Stávající zdroje požární vody budou využity k hašení požárů i na rozvojových plochách v jednotlivých sídlech Zásobování elektrickou energií ÚP navazuje na stávající koncepci zásobování území elektrickou energií systémem trafostanic a venkovního vedení VN 22 kv. Na území obce jsou navrženy nové trafostanice a to ve vazbě na rozvojové plochy ÚP respektuje nadmístní trasu elektrického vedení ZVN 400kV procházející podél západního okraje řešeným územím beze změny Zásobování plynem ÚP výrazně mění stávající koncepci zásobování území plynem a navrhuje plošnou plynofikaci obce Svojšín a sídla Holyně napojením na navržený STL plynovod z Černošína podél silnice III/1994. Ostatní sídla nebudou plynofikována Zásobování území teplem ÚP navrhuje vytápění objektu zámku a dalších objektů v majetku obce odpadním teplem z bioplynové stanice severně od obce. Ostatní stávající a navrhovaná výstavba na území obce bude i nadále vytápěna individuálně s důrazem na ekologicky únosné palivo. 15

16 Sdělovací rozvody Stávající podmínky pro napojení zástavby na sdělovací rozvody budou v řešeném území zachovány Nakládání s odpadem ÚP respektuje a zachovává stávající systém likvidace směsného komunálního odpadu svozem na určenou lokalitu mimo řešené území. ÚP nenavrhuje žádné plochy pro skládky směsného komunálního odpadu. V sídle Řebří bude vybudován sběrný dvůr (Z42 - TO). Na návsi Svojšína bude část dnešního RD č.p. 21 přebudována na sběrné místo tříděného komunálního odpadu (P3 TO). Rozvojové plochy pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování budou napojeny na stávající systém likvidace směsného komunálního odpadu v obci. V rekreační zástavbě ve vazbě na řeku Mži bude směsný komunální odpad i nadále odkládán do přistavených obecních kontejnerů a centrálně odvážen na určenou lokalitu mimo řešené území. 4.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ CHARAKTERU VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY Jako plochy veřejné infrastruktury jsou sledovány plochy občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury - OV. Zázemí školy ve Svojšíně bude rozšířeno přestavbou bývalého technického dvora u fary (P1). Část RD č.p. 21 na návsi ve Svojšíně bude přestavěna pro nový OÚ. 4.4 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚP navrhuje veřejná prostranství jako zastavitelné plochy, které jsou zobrazeny v grafické části ÚP na v. č. 2 Hlavní výkres, M 1:5 000, v. č. 4 Výkres koncepce uspořádání krajiny, M 1:5 000 a na v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M 1: ÚP rozlišuje 2 zcela odlišné druhy veřejných prostranství na území obce: VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ OZN. PV, jejichž součástí je vždy místní komunikace. ÚP navrhuje v zastavěném území a na zastavitelných plochách místní obslužné komunikace jako součást veřejných prostranství. Tato navržená veřejná prostranství navážou na stávající systém veřejných prostranství s místními komunikacemi. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM OZN. PX, ZV jejichž součástí je vždy veřejná zeleň. ÚP navrhuje v zastavěném území a na zastavitelných plochách veřejná prostranství se specifickým využitím s ochrannou a izolační funkcí (PX2), veřejná prostranství se specifickým využitím veřejná zeleň (PX1), veřejná prostranství veřejná zeleň parky (ZV). Tato navržená veřejná prostranství navážou na stávající systém veřejných prostranství s veřejnou zelení v obci (blíže viz kap. 3.5) 16

17 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ 5.1 NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY V grafické části ÚP je zobrazena koncepce uspořádání krajiny na v. č. 4 Výkres koncepce uspořádání krajiny, M 1: ÚP zachovává základní krajinný ráz Stříbrské oblasti. Hluboce zaříznutá údolí nebudou dotčena novou výstavbou. ÚP navrhuje na území obce celkem 39 ploch změn v krajině ozn. K1 K39, z toho jako založení prvků ÚSES (K1, K6, K7, K10, K13, K29, K34, K36), jako ochrana prvku ÚSES (K2, K5, K11, K12, K17, K19, K24, K26, K30, K37, K38), jako protierozní opatření (K3, K4, K8, K9, K14, K15, K16, K18, K20, K21, K22, K23, K25, K27, K28, K31, K32, K33, K35), a jako založení interakčního prvku (K39). Údolní nivy toků nebudou zastavěny stavbami kromě dopravní infrastruktury a to včetně stanoveného záplavového území Q 100- leté vody a jeho aktivní zóny. Oplocení pozemků podél levého jižního břehu vodního toku v ucelené rozvojové lokalitě jižně nad železniční stanicí ve Svojšíně bude odsunuto o 6 m od břehu toku pro zajištění přístupu. Západně od Svojšína bude na navržené místní komunikaci podél bývalého letního tábora upraven brod přes řeku Mži. Podél vybraných úseků komunikací v krajině budou doplněna stromořadí. Genový ovocný sad severně nad obcí bude zachován. Do vzdálenosti 25 m od lesního porostu nebudou povolovány žádné nové nadzemní stavby kromě oplocení pozemků do max. výšky 2 m, parkovišť, hřišť a manipulačních ploch. Nezastavěná kulturní krajina bude i nadále určena k zemědělské a lesnické výrobě při sledování možnosti nepobytového sezónního rekreačního a sportovního vyžití obyvatel a návštěvníků území. 17

18 * Plochy změn v krajině označení plochy popis plochy katastrální území způsob využití plochy K1 převod orné půdy na TTP jako založení Plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko vymezeného prvku ÚSES PP32 SM40 Řebří přírodní funkcí - NSzp jihozápadně od sídla Nový Dvůr K2 převod orné půdy na TTP jako ochrana Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - vymezeného prvku ÚSES západně od sídla Řebří NSz Řebří K3 převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření jižně od sídla Řebří Řebří Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz K4 převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření východně od sídla Řebří Řebří Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz K5 převod orné půdy na TTP jako ochrana vymezeného prvku ÚSES východně od sídla Řebří Řebří Nynkov Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz K6 převod orné půdy na TTP jako založení vymezeného prvku ÚSES lokálního biokoridoru Nynkov Plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko přírodní funkcí - NSzp K 50 SM 43 jihovýchodně od sídla Řebří K7 převod orné půdy na TTP jako založení vymezeného prvku ÚSES lokálního biokoridoru Nynkov Plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko přírodní funkcí - NSzp SM 43 SM 43a jižně od sídla Nynkov K8 převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření severně od sídla Nynkov Nynkov Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz K9 převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření Holyně u Svojšína Plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko přírodní funkcí - NSzp K10 převod orné půdy na TTP jako založení vymezeného prvku ÚSES lokálního biokoridoru Holyně u Svojšína Plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko přírodní funkcí - NSzp 18

19 SM 43 SM 43a západně od sídla Holyně K11 převod orné půdy na TTP jako ochrana vymezeného prvku ÚSES západně od sídla Holyně Holyně u Svojšína Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz K12 převod orné půdy na TTP jako ochrana vymezeného prvku ÚSES západně od sídla Holyně Holyně u Svojšína Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz K13 převod orné půdy na TTP jako založení vymezeného prvku ÚSES lokálního biocentra SM 43a západně od sídla Holyně Holyně u Svojšína Plocha přírodní - NP K14 převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření jižně od sídla Svojšín Holyně u Svojšína Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz K15 převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření jižně od sídla Svojšín Holyně u Svojšína Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz K16 převod orné půdy na TTP jako protierozní Holyně Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - opatření jižně od sídla Svojšín u Svojšína NSz Svojšín K17 převod orné půdy na TTP jako ochrana Holyně Plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko vymezeného prvku ÚSES jihovýchodně od sídla u Svojšína vodohospodářskou funkcí - NSvz Svojšín Svojšín K18 převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření severně od sídla Svojšín Svojšín Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz K19 převod orné půdy na TTP jako ochrana Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - vymezeného prvku ÚSES severně od sídla Svojšín NSz Svojšín K20 převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření severně od sídla Svojšín Svojšín Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz 19

20 K21 převod orné půdy na TTP jako protierozní Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - opatření doprovodná zeleň silnice Svojšín - Svojšín NSz Černošín K22 převod orné půdy na TTP jako protierozní Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské opatření severozápadně od sídla Svojšín NSz Svojšín Plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko vodohospodářskou funkcí - NSvz K23 převod orné půdy na TTP jako protierozní Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - Svojšín opatření západně od sídla Svojšín NSz K24 převod orné půdy na TTP jako ochrana Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - vymezeného prvku ÚSES severozápadně od Svojšín NSz sídla Svojšín K25 převod orné půdy na TTP jako protierozní Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - Svojšín opatření západně od sídla Svojšín NSz K26 převod orné půdy na TTP jako ochrana Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - Svojšín vymezeného prvku ÚSES NSz K27 převod orné půdy na TTP jako protierozní Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské opatření na severu k.ú. Svojšín NSz Svojšín Plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko vodohospodářskou funkcí - NSvz K28 převod orné půdy na TTP jako protierozní Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - Svojšín opatření na severu k.ú. Svojšín NSz K29 převod orné půdy na TTP jako založení Plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko vymezeného prvku ÚSES SM 16 K 50 na Svojšín přírodní funkcí - NSzp severu k.ú. Svojšín K30 převod orné půdy na TTP jako ochrana Plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko vymezeného prvku ÚSES na severu k.ú. Svojšín vodohospodářskou funkcí - NSvz Svojšín K31 převod orné půdy na TTP jako protierozní Svojšín Plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko 20

21 opatření na severu k.ú. Svojšín vodohospodářskou funkcí NSvz Plochy vodní a vodohospodářské - W K32 převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření na severu k.ú. Svojšín Svojšín Plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko vodohospodářskou funkcí NSvz Plochy vodní a vodohospodářské - W K33 převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření Svojšín Plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko vodohospodářskou funkcí - NSvz K34 převod orné půdy na TTP jako založení Plochy smíšené nezastavěného území se zemědělsko vymezeného prvku ÚSES SM 11 K 25 na Svojšín přírodní funkcí - NSzp severovýchodě k.ú. Svojšín K35 převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření na severovýchodě k.ú. Svojšín Svojšín Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz K36 převod orné půdy na TTP jako založení vymezeného prvku ÚSES SM26a na Svojšín Plocha přírodní - NP severovýchodě k.ú. Svojšín K37 převod orné půdy na TTP jako ochrana vymezeného prvku ÚSES na severovýchodě Svojšín Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz k.ú. Svojšín K38 převod orné půdy na TTP jako ochrana Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - vymezeného prvku ÚSES východně k.ú. Svojšín NSz Svojšín K39 travnatá plocha s výsadbou mimolesní zeleně Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - pro založení interakčního prvku na západě sídla Nynkov NSz Nynkov 21

22 5.2 NÁVRH SYSTÉMU ÚSES Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) vymezuje ÚP v grafické části ve v. č. 2 Hlavní výkres, M 1:5 000 a v grafické části odůvodnění ve v. č. 1 Koordinační výkres, M 1: ÚSES je samostatně jako část koncepce krajiny rovněž zobrazen v grafické části odůvodnění ÚP na příloze A.1 Krajina - ÚSES, M 1: Jednotlivé prvky ÚSES jsou v kulturní krajině vymezeny, některé vybrané vymezené prvky, které jsou nefunkční, jsou založeny za účelem zvýšení ekologické stability jejich území (plochy změn v krajině K1, K6, K7, K10, K13, K29, K34, K36). ÚP přebírá funkční regionální biocentrum č. SM 26 a regionální biokoridory spojnice SM 23 SM 24, SM 24 SM 26 jako stávající prvky regionálního systému ekologické stability, které jsou vymezeny v A1-ZÚR PK, a dále je zpřesňuje do měřítka katastrální mapy. ÚP dále navrhuje prvky lokálního systému ekologické stability. Funkční využití všech ploch biocenter a biokoridorů ÚSES na území obce Svojšín musí být v souladu s navrženými opatřeními v popisu jednotlivých skladebních částí ÚSES: NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDOR FUNKČNÍ číslo: K50 název: Kladská Týřov, Křivoklát opatření: Na lesních pozemcích části porostů, které budou postupně prořeďovat, podsazovat listnatými dřevinami. V nelesní části zajistit nerušený vývoj, kosení luk a případně doplnění břehové olšiny. Kontrolovat a eliminovat vliv rekreačních staveb a zástavby obce na krajinu. prvek, úroveň: NREG B, FUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Svojšín p.p.č: 257/1, 1089, 115/1, 402/1, 310, 1090/1, 373/1, 413/1, 402/2,1090/12, 382/1, 316/3, 77/10, 77/14, 1086, 105/1, 307/1, 440, 95/1, 1073/1, 353/14, 364/1, 300/1, 413/3, 421/1, 300/6, 293/3, 345/1, 311/1, 308/1, 1097, 1093/1, 248/1, 1066, 341/4, 294/1, 1047/6, 304/6, 304/14, 343/8, 1068, 417, 1047/2, -242, 348/3, 1047/1, 340, 311/12, 347/1, 77/9, 413/4, 1056/1, 318/1, 413/2, 343/2, 343/17, 95/2, 105/15, 105/24, 105/16, 105/27, 304/7, 294/2, 1067/1, 307/6, 300/4, - 119, 345/4, 413/6, 363/1, 307/2, 248/16, 105/14, 105/3, 105/32, 307/3, , 105/25, 300/3, 307/5, 413/5, 248/15, 100, 1048/1, 115/13, 105/12, 300/5, 105/33, 105/4, 105/6, 353/9, 105/5, 114, 363/2, 105/30, 363/9, 363/3, 115/16, 345/2, 1145, 362/7, 318/2, 77/13, 345/3, 115/12, 115/7, 1047/4, 115/11, 115/4, 362/6, 105/35, 362/6, 105/35, -248, 1089, 115/1, 402/1, 440 k.ú. Holyně u Svojšína, p.p.č.: 340/1, 401, 217/1, 367/1, 211/1, 322, 214/1, 302/5, 302/1, 316, 284, 417, 282, 335/1, 281/4, 218/1, 214/8, 367/2, 415, 399, 416, 403/1, 301/3, 400, 209, 340/3, 211/2, 323/3, 323/2, 301/2, 384/2, 323/1, 281/3, 421, 218/11, 418, 332, 335/8, 335/16, 218/9, 335/15, 335/14, 367/3, 210, 208/2, 302/4, 302/3, 340/5, 335/18, 281/5, 340/4, 335/17, 420, 281/8, 217/4, 403/3, 403/2, 340/6, 302/2, 335/20, 217/5, 217/8, 218/10 22

23 k.ú. Nynkov, p.p.č.: 161/2, 179 k.ú.řebří, p.p.č.: 396, 748, 422/1, 420/1, 745, 422/1, 437/1, 381/1, 385/1, 436/1, 397/1, 420/3, 420/2, 433, 385/3, 397/2, 428/2, 445, 422/4, 422/3, 381/3, 420/4, 385/2, 720, 424, -44, 423, 397/3, 719, 444/1, 425, 436/2, 747, 442/2, 746, 381/4, 744/3, 748 REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM FUNKČNÍ číslo: SM26 název: U Mže pod silnicí Svojíšín - Otročín opatření: Ponechat přirozenému vývoji, kontrolovat antropické vlivy od chat. prvek, úroveň: REG BC, FUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Svojšín, p.p.č.: 436/1, 1089, 446/1, 402/1, 413/1, 402/2, 440, 431, 1073/1, 426/1, 415/1, 436/6, 414, 1068, 1075, 413/2, 436/2, 435, 446/5, 403/1, 415/4, 436/7, 436/3, 416/2, 436/4, 1074, -310, 436/5, - 241, 415/3, 1089, 402/1, 440 LOKÁLNÍ BIOCENTRA FUNKČNÍ číslo: SM25 název: Na Černošínském potoce nad Svojšínským koupalištěm opatření: Zajistit u porostů dřevin včetně lesních přirozený vývoj, udržovat louky a bránit dalšímu šíření křovin pravidelným byť velmi extenzivním kosením. Provést likvidaci bolševníku, včetně chemického ošetření. prvek, úroveň: BC,L,FUN katastrální území, p. p. č.: k.ú.svojšín, p.p.č.: 913/1, 71/1, 641/1, 706, 667/1, 655/1, 1086, 828, 716/2, 648, 825, 852, 816, 729, 738, 684/1, 811/1, 830, 701/2, 821/1, 622/1, 667/2, 826, 696/1, 1063, 716/1, 694/1, 1077/1, 808, 702, 614/1, 811/2, 734, 682, 811/3, 667/3, 821/2, 837, 622/2, 695/2, 631/2, 713/2, 661, 647, 625, 663, 630/3, 1076/1, 700, 684/2, 725, 713/1, 667/7, 719/1, 690, 731, 623, 696/3, 683, 614/2, 845, 719/2, 806/2, 811/6, 728, 655/2, 649, 806/1, 1064, 822, 693, 701/1, 708, 811/4, 811/5, 1086, 1076/1 číslo: SM36 název: Šárka pod silnicí Ošelín - Řebří opatření: Určit zvláštní režim péče o bylinné patro. Likvidace bolševníku prvek, úroveň: BC,L,FUN katastrální území, p. p. č.: k.ú.řebří, p.p.č.: 181/1, 198/1, 183/1, 181/10, 134/1, 237/1, 211, 181/11, 192/2, 753, 202/1, 134/3, 743/2, 743/1, 198/3, 134/5, 134/4, 183/2, 134/2, 237/4, 181/2, 181/12, 756, 237/2, 134/6, 237/3, 744/4 23

24 číslo: SM43a název: U samoty Holyně opatření: V horní části lesa při obnově zajistit odpovídající podíl melioračních a zpevňujících dřevin, hlavně dubu, v spodní ponechat přirozenému vývoji. Likvidace bolševníku. Sad případně obnovit s travnatým podrostem, úsek orné zatravnit a přeměnit v kosnou louku. prvek, úroveň: BC,L,FUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Holyně u Svojšína, p.p.č.: 160/9, 239/1, 246/1, 246/2, 245/1, 387/2, 383/3, 239/3, 160/14, 236/2, 160/20, 160/8, 160/21, 246/2, 383/3 LOKÁLNÍ BIOCENTRA NEFUNKČNÍ číslo: SM26a název: Prameniště bezejmenného levostranného přítoku Černošínského potoka opatření: Zvážit možnost vybudování nádržky, laguny či řízeného mokřadu v nivě. Dosadit olšiny k toku. Horní okraj biocentra lemovat izolační výsadbou dřevin. Zajistit zatravnění orné přiléhající bezprostředně k biocentru. prvek, úroveň: BC, L, NEFUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Svojšín, p.p.č.: 506/1, 472/4 číslo: SM40 název: Vrch Pláň u Řebří opatření: Při výchovných zásazích preferovat dub, při obnově zajistit maximální podíl melioračních a zpevňujících dřevin. prvek, úroveň: BC, L, NEFUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Řebří, p.p.č.: 645/1, 59/53, 730 číslo: SM43 název: Jižně od Nynkova nad železniční tratí opatření: Při obnově využít přirozené zmlazení, zajistit max. podíl M a ZD prvek, úroveň: BC, L, NEFUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Nynkov, p.p.č.: 74, 58/1, 52, 172, 58/3, 170/2, 171 LOKÁLNÍ BIOKORIDORY FUNKČNÍ číslo: K50 SM36 název: Šárka severně nad silnicí Ošelín - Řebří opatření: Zajistit nerušený vývoj a kosení luk. prvek, úroveň: LK, B, FUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Nynkov, p.p.č.: 161/1, 85/1, 89/1, 179, 167/1, 101, 110/7, 81, 85/2 k.ú.řebří, p.p.č.: 467/1, 748, 371, 365, 744/1, 714/1,

25 číslo: SM43a K50 název: Od Holyně k Mži opatření: Při obnově soustředit M a ZD do osy biokoridoru. prvek, úroveň: LK, B, FUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Holyně u Svojšína, p.p.č.: 220/3, 255/1, 246/2, 383/3, 160/42, 220/5, 255/3, 255/9, 255/7, 246/2, 383/3 číslo: SM36 SM39 název: Šárka od Lobez k silnici Ošelín - Řebří opatření: Zajistit nerušený vývoj, pokud možno v nivě kosit. prvek, úroveň: LK, B, FUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Řebří, p.p.č.: 735, 742, 130/1, 131, 742 číslo: SM25 SM26a název: Nad silnicí Svojšín - Otročín opatření: Při obnově soustředit M a ZD k toku. prvek, úroveň: LK, B, FUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Svojšín, p.p.č.: 524/1, 455/4, 536/1, 455/5, 1037/1, 479, 472/1, 555/1, 475/5, 553/1, 487/1, 1077/1, 475/1, 615, 1080/1, 553/3, 612/2, 1076/1, 455/2, 475/4, 487/3, 555/2, 487/2, 492/1, 524/2, 475/3, 477, 1076/2, 476, 1076/1 číslo: SM16 K50 název: Dolský potok nad Ústím opatření: Ponechat přirozenému vývoji, jen kontroly proti antropickým vlivům rekreace. prvek, úroveň: LK, B, FUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Svojšín, p.p.č.: 195/1, 195/10, 115/1, 195/4, 156/1, 304/3, 154/1, 304/4, 130/1, 229/2, 304/13, 136, 239/1, 304/2, 195/7, 304/6, 133, 1047/6, 304/14, 1047/1, 235, 238/24, 195/3, 304/24, 239/3, 238/10, 237, 1045, 236, 248/16, 304/23, 248/6, 1047/5, 115/15, 248/17, 248/2, 304/16, 304/19, 1088, 156/5, 239/2, 304/8, 115/14, 156/4, 1047/4, 1047/3, 257/36, 288/2, 156/6, 304/22, 115/1 číslo: SM9 SM25 název: Černošínský potok Krásného údolí k velkokapacitnímu kravínu Svojšín opatření: Při obnově v lese soustřeďovat meliorační a zpevňující dřeviny (OL,BR,JD, BK) k potoku. Jinak ponechat přirozenému vývoji. prvek, úroveň: LK, B, FUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Svojšín, p.p.č.: 913/1, 1086, 874, 876, 877/, 913/1, 861/1, 1086, 874, 852, 830, 858, 877, 1063, 853,

26 LOKÁLNÍ BIOKORIDORY NEFUNKČNÍ číslo: K50 SM43 název: Od Mže polem mezi Nynkovem a Řebří opatření: Lemovat pásy TTP, zvážit vymezení v orné půdě pruhu ostatní plochy pro výsadbu souvislého pásu dřevin, v lese při obnově soustředit do osy biokoridoru M a ZD. prvek, úroveň: BK, L, NEFUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Řebří, p.p.č.: 59/53, 497/1, 59/34, 748, 59/50, 618/1, 59/52, 513/2, 723 číslo: SM43 SM43a název: U lesa jižně od Nynkova opatření: V okraji lesa vymezit pás ostatní plochy pro výsadbu keřového lemu. V lese soustředit při obnově M a ZD do osy biokoridoru. Zvážit vymezení pásu ostatní plochy pro zatravnění pole a výsadbu dřevin, lemovat pásy TTP. prvek, úroveň: BK, L, NEFUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Nynkov, p.p.č.: 58/1, 51, 52, 58/3, 64, k.ú. Holyně u Svojšína, p.p.č.: 108/1, 108/9, 387/1, 241/1, 392/1 číslo: SM11 SM25 název: V lese východně od Svojšína opatření: Při obnově soustředit meliorační a zpevňující dřeviny do osy biokoridoru. prvek, úroveň: BK, L, NEFUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Svojšín, p.p.č.: 913/1, 1008/3, 986/1, 1083/1, 986/2 číslo: PP32 SM40 název: Západně a severně od Nového Dvora u Řebří opatření: V orné půdě při kraji lesa při pozemkových úpravách zvážit vymezení pásu do 15 m šíře ostatních ploch pro tvorbu keřového lemu. Zatravnit ornou půdu při okraji lesa. Při obnově v lese soustředit M a ZD do okrajů lesa a v uzavřeném lese do osy biokoridoru. prvek, úroveň: BK, L, NEFUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Řebří, p.p.č.: 639, 59/1, 671/4, 765, 645/1, 59/1, 730, 59/54 číslo: SM43 PP32 název: Od Nového Dvora u Řebří opatření: V orné půdě při kraji lesa při PÚ vymezit pás do 15 m šíře ostatních ploch pro tvorbu keřového lemu. Zatravnit ornou půdu při okraji lesa. Při obnově v lese soustředit M a ZD do okrajů lesa a v uzavřeném lese do osy biokoridoru. V poli vymezit při PÚ pruh pro výsadbu dřevin. prvek, úroveň: BK, L, NEFUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Nynkov, p.p.č.: 74, 172,

27 k.ú. Řebří, p.p.č.: 639, 634, 618/1, 641/3, 727/3, 725/2, 729, 728 číslo: SM36 SM40 název: Okraj lesa jihozápadně od Řebří opatření: Při pozemkových úpravách zvážit vymezení v orné půdě u kraje lesa pásu ostatní plochy do 15 m šíře k výsadbě keřového lemu, zatravnit ornou půdu podél lesa. V lese při obnově soustřeďovat dle možnosti meliorační a zpevňující dřeviny ( dub,buk) do kraje lesa. prvek, úroveň: BK, L, NEFUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Řebří, p.p.č.: 130/1, 645/1, 59/47, 130/4, 709/2, 130/5 číslo: PP32 SM42 název: Kolem samoty U Hanáčka u Lobez opatření: V poli a při kraji lesa při PÚ vymezit pruh ostatní plochy pro výsadbu dřevin, v lese při obnově soustředit M a ZD do osy biokoridoru. prvek, úroveň: BK, L, NEFUN katastrální území, p. p. č.: k.ú. Řebří, p.p.č.: 704, 706/1, 703/1, 706/2, 703/4, -63, 703/3, 701/2, 695/1, 695/2, 694/1, 766, 688, 738, PROSTUPNOST KRAJINY Prostupnost krajinou bude zlepšena těmito návrhy: - místní komunikace na západě obce (Z1) - místní komunikace na západě obce podél bývalého letního tábora k chatové osadě na pravém břehu Mže včetně brodu (Z2) - prodloužení místní komunikace v jižní části Svojšína ve směru na Holyni (Z31) - účelová komunikace k židovskému hřbitovu u sídla Řebří 5.4 OPATŘENÍ KE SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ ÚP navrhuje tyto plochy změn v krajině jako opatření ke snižování ohrožení v území: Snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami protierozní opatření K3 - převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření jižně od sídla Řebří plocha změn v krajině NSz K4 převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření východně od sídla Řebří plocha změn v krajině - NSz K8 převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření severně od sídla Nynkov plocha změn v krajině - Nsz K9 převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření u silnice Svojšín Lom u Stříbra plocha změn v krajině - NSzp K14 - převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření jižně od sídla Svojšín plocha změn v krajině - NSz 27

28 K15 - převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření jižně od sídla Svojšín plocha změn v krajině - NSz K16 - převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření jižně od sídla Svojšín plocha změn v krajině - NSz K18 - převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření severně od sídla Svojšín plocha změn v krajině - NSz K20 - převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření severně od sídla Svojšín plocha změn v krajině - NSz K21 - převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření u silnice Svojšín Černošín plocha změn v krajině NSz K22 - převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření severozápadně od sídla Svojšín plocha změn v krajině - NSvz, NSz K23 - převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření západně od sídla Svojšín plocha změn v krajině - NSz K25 - převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření západně od sídla Svojšín plocha změn v krajině - NSz K27 - převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření na severu k. ú. Svojšín plocha změn v krajině NSz, NSvz K28 - převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření na severu k. ú. Svojšín plocha změn v krajině - NSz K31 - převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření na severu k. ú. Svojšín plocha změn v krajině NSvz, W K32 - převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření na severu k. ú. Svojšín plocha změn v krajině NSvz, W K33 - převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření na severozápadě od obce Svojšín plocha změn v krajině - NSvz K35 - převod orné půdy na TTP jako protierozní opatření na severovýchodě k. ú. Svojšín plocha změn v krajině - NSz 5.5 OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM ÚP nenavrhuje v kulturní krajině žádné jiné změny v krajině jako protipovodňová opatření. 5.6 OPATŘENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY ÚP navrhuje zpřesnění vymezení prvků ÚSES na území obce Svojšín do podrobnosti katastrální mapy. Zároveň navrhuje plochy změn v krajině pro založení vybraných vymezených dnes nefunkčních prvků ÚSES a pro založení interakčního prvku: Založení vymezených prvků ÚSES K1 převod orné půdy na TTP jako založení prvku ÚSES PP32 SM40 jihozápadně od sídla Nový Dvůr plocha změn v krajině - NSzp K6 převod orné půdy na TTP jako založení prvku ÚSES lokálního biokoridoru K50 SM43 jihovýchodně od sídla Řebří plocha změn v krajině - NSzp 28

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část Územní plán CHODOV projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013 A. Textová část 1 Název: Územní plán Chodov Obec: Chodov IČ: 00872059 Určený zastupitel: starosta obce pan Karel Čížek Obecný úřad:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OKROUHLÁ 2

ÚZEMNÍ PLÁN OKROUHLÁ 2 ÚPRAVA NÁVRHU ÚP OKROUHLÁ PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Územní plán OKROUHLÁ projektant:ing. arch. A. Kasková datum: srpen 2013 I. Textová část 1 2 Název: Územní plán Okrouhlá Obec: Okrouhlá IČ: 00572691 Určený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

Tento projekt byl spolufinancován za podpory Ústeckého kraje. Územní plán. Návrh. projektant: Ing. arch. A. Kasková datum: červenec 2013

Tento projekt byl spolufinancován za podpory Ústeckého kraje. Územní plán. Návrh. projektant: Ing. arch. A. Kasková datum: červenec 2013 Tento projekt byl spolufinancován za podpory Ústeckého kraje Územní plán ČERADICE Návrh projektant: Ing. arch. A. Kasková datum: červenec 2013 A. Textová část 1 Územní plán Čeradice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE. Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne...

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE. Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne... OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne...... MÚ Stod, odbor výstavby Ing. Hana Roudnická, oprávněná

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY T E X T O V Á Č Á S T obsah: I.a I.b I.c I.c1 I.c2 I.c3 I.c4 I.d I.d1 I.d2 I.e I.e1 I.e2 I.e3 I.e4 I.e5 I.e6 I.f I.f1 I.f2 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU duben 2014 Název: Zadavatel: MMR ČR PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU (ppt. ÚZEMNÍ PLÁN - OBSAH) Zpracovala: Ing. arch.

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY II NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

Územní plán Jičíněves

Územní plán Jičíněves Zastupitelstvo obce Jičíněves jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití

Více

Územní plán Smilko v návrh, úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV. Návrh úprava pro veřejné projednání

Územní plán Smilko v návrh, úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV. Návrh úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV Návrh úprava pro veřejné projednání Květen 2016 1 Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: OBEC SMILKOV Smilkov 46 257 89 Heřmaničky Hana Dohnalová, starostka MĚSTSKÝ ÚŘAD VOTICE Odbor

Více

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Červenec 2015 Název územně plánovací dokumentace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV. Upravený návrh územního plánu. První svazek: I. Textová část územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV. Upravený návrh územního plánu. První svazek: I. Textová část územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV Upravený návrh územního plánu První svazek: I. Textová část územního plánu Srpen 2011 ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV Upravený návrh územního plánu První svazek ZPRACOVATEL: Firma Kadlec K. K.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH září 2014 O B E C TĚCHOBUZ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Těchobuz, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

Opatření obecné povahy. Územní plán B U B L A V A. Textová část

Opatření obecné povahy. Územní plán B U B L A V A. Textová část Opatření obecné povahy Územní plán B U B L A V A Textová část únor 2009 Územní plán Bublava - úvod (1) úprava před vydáním 02/2009 Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Textová část str. 2 Územní plán

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

K E L N Í K Y. Změna č. 4

K E L N Í K Y. Změna č. 4 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU K E L N Í K Y TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Zlína, útvar hlavního architekta středisko územního plánování Obec : Kelníky Katastr. území : Kelníky Okres : Zlín

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT V. SROVNÁVACÍ TEXT a. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Obec má 1 katastrální území k. ú. Dlouhoňovice o výměře 390 ha. Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE Návrh územního plánu I. Textová část územního plánu Květen 2015 ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE I. Textová část územního plánu ZPRACOVATELÉ: Firma Kadlec K. K. Nusle, spol. s r. o., Praha 8,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení I. ÚZEMNÍ PLÁN I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Ostopovice Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY OBJEDNATEL: OBEC JAVORNÍK DATUM: 09/2011 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 2 Zastupitelstvo obce

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA Ú Z E M N Í P L Á N HORČÁPSKO POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. DUBEN 2015 1 AUTORISACE Pořizovatel: Městský úřad Příbram Odbor koncepce

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV NÁVRH + ODŮVODNĚNÍ Ing. arch. Alena Košťálová architektonicko-urbanistická projekční kancelář Zavřená 32, 634 00 Brno Autorský kolektiv: Ing. arch. Alena Košťálová

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce,

Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ČERVENEC 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Obecní úřad Otovice. smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, Letná 309, 362 21 Nejdek, IČ 76312321 Stefana Švecová - starostka

Více

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Lhota u Kamenných Žehrovic Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Jméno a příjmení, funkce a podpis

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

I. Textová část změny č. 1 ÚPO

I. Textová část změny č. 1 ÚPO I. Textová část změny č. 1 Popis, obsah změny č. 1 Sousedovice Územní plán obce Sousedovice byl schválen 7. 2. 2005. Formální obsah změny č. 1: I.1.a) vymezení zastavěného území I.1.b) koncepce rozvoje

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Krašlovice Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení:

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ PŘÍLOHA Č. I. A. A II. A. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2014 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Miloslav SOHR, Ph.D., Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Hustopeče Odbor regionálního rozvoje Objednatel

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDKU MÍSTKU PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST

I. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDKU MÍSTKU PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST I. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDKU MÍSTKU PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2008, VE ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2011, VE ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. 1

Více

ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU Záznam o účinnosti Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou Ing.Tomáš Jirsa starosta města Číslo usnesení: podpis: Datum vydání: Otisk úředního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

Územní plán BRANTICE

Územní plán BRANTICE Opatření obecné povahy Územní plán BRANTICE projektant: Ing. arch. Vladimíra Fusková Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. Spartakovců 3 708 00 Ostrava - Poruba pořizovatel: Městský úřad Krnov odbor regionálního

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah textové části návrhu Územního plánu Hukvaldy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

NÁVRH PRO 1. OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

NÁVRH PRO 1. OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ MALÉ PŘÍTOČNO ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO 1. OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Zpracovatel: Ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt Spolupráce: Ing. arch. M. Tunková, autorizovaný architekt,

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST 1 OBSAH: I.1. TEXTOVÁ ČÁST I.1.a. Vymezení zastavěného území I.1.b. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 4 4 I.1.c.

Více

HUSTOPEČE NAD BEČVOU

HUSTOPEČE NAD BEČVOU ÚZEMNÍ PLÁN HUSTOPEČE NAD BEČVOU A.1. ÚZEMNÍ PLÁN OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, odpady Krajinný ráz, ÚSES Ekologie, ÚSES Geografie,

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz A. F. I. A T E L I E R P L Z E Ň, I N G. A R C H. O. F Á R A OVÁNÍ, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, PROJEKTOVÁ, PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČESKÁ SKALICE

ÚZEMNÍ PLÁN ČESKÁ SKALICE ÚZEMNÍ PLÁN ČESKÁ SKALICE Návrh ke společnému jednání 03/2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územní plán Česká Skalice vydalo Zastupitelstvo města Česká Skalice Číslo usnesení: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti:

Více