OVĚŘENÍ RŮZNÝCH SYSTÉMŮ ORGANICKÉHO HNOJENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OVĚŘENÍ RŮZNÝCH SYSTÉMŮ ORGANICKÉHO HNOJENÍ"

Transkript

1 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor agrochemie, půdy a výţivy rostlin OVĚŘENÍ RŮZNÝCH SYSTÉMŮ ORGANICKÉHO HNOJENÍ Výroční zpráva z polních zkoušek za rok 2006 Zpracoval: Ing. Karel Trávník Schválil: Ing. Vladimír Klement, CSc. vedoucí oddělení výživy rostlin Předkládá: Dr. Ing. Pavel Čermák ředitel Odboru agrochemie, půdy a výživy rostlin Brno květen 2007

2 1. ÚVOD Dlouhodobá polní zkouška ověřuje moţnost minimalizace, případně úplného vynechání hnojení minerálními hnojivy, s cílem prokázat moţnou míru náhrady těchto minerálních hnojiv organickými hnojivy a porovnat jejich vzájemnou účinnost. Zkoušky byly zaloţeny postupně, v roce 1993 (5 stanovišť), 1994 (7 stanovišť) a 2000 (2 stanoviště). Vzhledem k tomu, ţe posun plodin v osevním sledu byl pro hodnocení výsledků velmi nevýhodný, bylo provedeno v roce 2003, rok před ukončením druhého osevního sledu, sjednocení plodin. Výsledky byly zhodnoceny dvěma závěrečnými zprávami, vţdy po ukončení osevního sledu, tj. v roce 1998 a Předkládaná výroční zpráva shrnuje výsledky roku MATERIÁL A METODY 2.1. Druh polní zkoušky Zkoušky jsou zaloţeny jako přesné dlouhodobé na plochách výţivářských bází zkušebních stanic ve výrobním typu kukuřičném, řepařském a bramborářském Výměry hnojených a sklizňových parcel jsou stanoveny podle zavedeného systému příslušné výţivářské báze. Šířka sklizňových parcel musí být taková, aby na ní mohly být minimálně 3 řádky cukrovky nebo 3 řádky brambor. Osevní postup je šestihonný pro všechny výrobní typy: výrobní typ kukuřičný a řepařský výrobní typ bramborářský 1) 2005 cukrovka 1) 2005 brambory 2) 2006 ječmen jarní 2) 2006 ječmen jarní 3) 2007 hrách 3) 2007 hrách 4) 2008 řepka ozimá 4) 2008 řepka ozimá 5) 2009 pšenice ozimá 5) 2009 pšenice ozimá 6) 2010 ječmen jarní 6) 2010 ječmen jarní 2.2. Zkušební plodina V roce 2006 je zkušební plodinou ve všech výrobních typech ječmen jarní, odrůda Jersey Kombinace hnojení V kaţdé polní zkoušce je zařazeno 10 kombinací hnojení, (na stanicích Lípa, Svitavy a Krásné Údolí 12 kombinací hnojení), které jsou čtyřikrát opakovány. V polní zkoušce je sledováno organické hnojení (hnůj, zaorávka slámy, chrástu, zeleného hnojení) samostatně a v kombinaci s minerálními hnojivy. Na stanicích Lípa, Svitavy a Krásné Údolí je počínaje druhým osevním sledem aplikován na kombinacích 11 a 12 upravený kal z ČOV, jednou samostatně a jednou společně s minerálními hnojivy. 1

3 1) nehnojeno 2) minerální hnojiva 3) hnojení hnojem 4) hnojení hnojem + minerální hnojiva 5) zaorávka slámy nebo chrástu 6) zaorávka slámy nebo chrástu + minerální hnojiva 7) zelené hnojení 8) zelené hnojení + minerální hnojiva 9) zelené hnojení + zaorávka slámy nebo chrástu 10) zelené hnojení + zaorávka slámy nebo chrástu + minerální hnojiva ) vyhnilý kal z ČOV (pouze na stanicích Lípa, Svitavy, Krásné Údolí) 12) vyhnilý kal z ČOV + minerální hnojiva (pouze na stanicích Lípa, Svitavy, Krásné Údolí) 2.4. Dávky ţivin Za účelem sledování bilance ţivin jsou minerální hnojiva pouţívána v takových dávkách, které daná plodina v průměru ročně odčerpává. Dávky jednotlivých ţivin v minerálních hnojivech jsou stanoveny podle průměrných výnosů jednotlivých plodin, při dosahování střední výnosové úrovně a udrţení dobrého obsahu přístupné ţiviny v půdě (Pokyny ke hnojení na zkušebních stanicích, 1992) a průměrného odběru ţivin sklizní (Komplexní metodika výţivy rostlin, 1990). Z dusíkatých hnojiv je pouţíván při přípravě půdy k setí nebo sázení síran amonný a k přihnojování na list ledek amonný s vápencem. Fosforečná hnojiva jsou dodávána v superfosfátu granulovaném a draslík v draselné soli zrněné. Hnojení kvalitním chlévským hnojem je prováděno dvakrát během osevního postupu (ve VTK a VTŘ k cukrovce a řepce ozimé, ve VTB k bramborám a řepce ozimé). Hnojení řezanou slámou obilovin je pouţito na kombinacích 5, 6, 9 a 10 v dávce 4 t/ha a doplněno přídavkem dusíku v dávce 40 kg/ha v ledku amonném s vápencem. Na kombinacích 5, 6, 9 a 10 je zaorávána také hrachová sláma v mnoţství 1 tuna/ha bez přídavku minerálního dusíku. Posklizňové zbytky ozimé řepky ( včetně slámy ) se zaorávají na všech kombinacích. Počítá se s mnoţstvím 4 tuny posklizňových zbytků oz. řepky na 1 ha. K tomuto mnoţství se na kombinace 2, 4, 5, 6, 8, 9 a 10 (v Lípě, Svitavách a Krásném Údolí i na kombinaci č. 12) přidává 20 kg N/ha v ledku amonném s vápencem na podpoření mineralizace organické hmoty. Řepková sláma má uţší poměr C : N neţ sláma obilovin, proto je přídavek minerálního N niţší. Ve VTK a VTŘ se na kombinaci č. 5, 6, 9 a 10 zaorává chrást cukrovky v dávce 30 t/ha. Zelené hnojení je pouţíváno pouze na kombinacích č. 7, 8, 9 a 10. Pro zelené hnojení je vysévána hořčice ihned po sklizni jarního ječmene a pšenice ozimé (celkem třikrát za osevní sled). Před zaorávkou se zjistí, jaké mnoţství hořčice narostlo. Ve VTB na stanicích Lípa, Svitavy, Krásné Údolí bude na kombinacích č. 11 a 12 aplikován dvakrát během osevního postupu ( k bramborám a řepce ozimé ) vyhnilý kal z čistírny odpadních vod. Vápnění je zajišťováno mletým vápencem na všech pokusných kombinacích na podzim před setím hrachu. Dávky se stanovují podle kritérií AZZP, tj. podle hodnoty ph zjištěné na příslušné kombinaci v posledním roce před vápněním a podle druhu půdy. Dávky a termíny aplikace jednotlivých hnojiv k jarnímu ječmenu po cukrovce a bramborách jsou uvedeny v tabulce č. 1. 2

4 Tabulka 1. Hnojení ječmene jarního po cukrovce a bramborách VTK a VTŘ: Lednice, Pusté Jakartice, Uherský Ostroh, Věrovany, Ţatec VTB: Horaţďovice, Chrastava, Jaroměřice n/r., Krásné Údolí, Libějovice, Lípa, Staňkov, Svitavy, Vysoká kombinace výrobní typ kukuřičný a řepařský výrobní typ bramborářský hnojení podzim2005 jaro 2006 jaro 2006 chrást t.ha -1 N kg.ha -1 P 2 O 5 kg.ha -1 K 2 O kg.ha -1 N kg.ha -1 P 2 O 5 kg.ha -1 K 2 O kg.ha Pro výpočet bilance ţivin u ječmene jarního se počítá s vyuţitím ţivin z chlévského hnoje aplikovaného na podzim 2004 k cukrovce a bramborám v dávce 40 t.ha -1 na kombinaci 3 a 4. Vyuţití ve druhém roce po hnojení je 45 % N a 55 % P 2 O 5 a K 2 O. Dále je nutno započítat ječnou slámu v roce 2004 v dávce 4 t.ha -1 na kombinacích 5, 6, 9 a10. Vyuţití v druhém roce po aplikaci je 40 % N a 50 % P 2 O 5 a K 2 O. Ke slámě se aplikovalo na podporu mineralizace 40 kg dusíku při vyuţití ve druhém roce poloviny tohoto mnoţství. Ve VTK a VTŘ se započítává na kombinaci č. 5, 6, 9 a 10 chrást v dávce 30 t/ha. 2.5.Agrotechnika a ochrana rostlin U všech zkoušek je prováděna včasná a kvalitní přípravu půdy, včetně zasetí. Výsevné mnoţství se stanoví podle doporučení, platných pro danou oblast a odrůdu. Během vegetace je třeba provádět řádnou agrotechniku a ošetření chemickými přípravky provádět pouze při silnějším výskytu nebezpečných činitelů Vegetační pozorování a sklizeň Od zaloţení pokusu aţ do sklizně je prováděno předepsané vegetační pozorování, záznamy o stavu porostu na jednotlivých kombinacích jsou zapisovány do zápisníků a rozdíly vyhodnoceny. Sklizeň je prováděna jednorázově, podle zavedeného systému příslušné výţivářské báze. U ječmene jarního je zjišťován výnos hlavního i vedlejšího sklizňového produktu, tj. zrna a slámy. U všech zkoušek je hodnocena statistická průkaznost dosaţených výnosů. 3

5 2.7. Sledování agrochemických vlastností půdy a obsahu ţivin v rostlinách Za účelem sledování změn v agrochemických vlastnostech půdy jsou po sklizni kaţdé pokusné plodiny odebírány půdní vzorky z kaţdé a stanovuje se ph/cacl 2 a obsah přístupných ţivin (P, K, Ca a Mg) Mehlichovou metodou (M 3). Sledování obsahu v půdě je prováděno u všech plodin a kombinací na jaře před hnojením dusíkem a ihned po sklizni z hloubky 0-30 cm a cm ze všech 10, resp. 12 kombinací hnojení. Pro sledování příjmu ţivin rostlinami (za účelem výpočtu bilance ţivin) jsou při sklizni, či před sklizní, kaţdé pokusné plodiny odebírány ze všech kombinací vzorky hlavního a vedlejšího produktu. Stanovují se hlavní ţiviny N, P, K, Ca a Mg Technologické rozbory U zrna ječmene se stanovuje vlhkost, která se přepočte na standardní vlhkost 14%. Dále se zjišťuje hmotnost tisíce semen a obsah dusíkatých látek. 3. CHARAKTERISTIKA ZKUŠEBNÍCH MÍST Tabulka 2 prokazuje rozmanitost půdních a klimatických podmínek zkušebních stanovišť. Zastoupeny jsou tři výrobní oblasti s nadmořskou výškou od 172 do 645m a sráţkovým normálem 451 aţ 798 mm. Rovněţ rozmanitost půdních typů dokládá, ţe stanoviště plně reprezentují půdně-klimatické podmínky ČR. Tabulka 2. Základní půdní a klimatické údaje zkušební výrobní rok nadmořská roční průměr půdní půdní stanice oblast založení výška (m) srážky teplota typ druh Horažďovice bramborářská ,4 KA HP Chrastava bramborářská ,1 HN H Jaroměřice bramborářská ,5 HN JH K. Údolí bramborářská ,1 KA PH-HP Libějovice bramborářská ,6 KA PH Lípa bramborářská ,7 KA PH Lednice kukuřičná ,2 CE H P. Jakartice řepařská ,0 LU H Staňkov bramborářská ,8 HN H Svitavy bramborářská ,5 HN H Uh. Ostroh řepařská ,2 KA PH Věrovany řepařská ,5 CE H Vysoká bramborářská ,4 KA H Žatec řepařská ,3 CE H 4. VÝSLEDKY 4.1. Hodnocení vlivu počasí Podzimní období roku 2005 bylo na většině stanovišť teplotně normální a velmi suché, na některých stanovištích v řepařské oblasti spíše teplejší a mimořádně suché. Po teplotně normálním, spíše vlhčím prosinci nastoupil ve všech oblastech velmi studený leden, suchý aţ 4

6 velmi suchý. Nízké teploty s větším přísunem sráţek vydrţely od února aţ do března. To mělo za následek poměrně pozdní setí ječmene, v průběhu celého měsíce dubna. Duben byl teplejší a vlhký, květen normální, červen teplejší a sráţkově rovněţ normální. Červenec byl mimořádně teplý a velmi suchý, srpen spíše teplý a vlhčí. Mimořádně teplý červenec negativně poznamenal výnos zrna v Ţatci, zvláště na minerálně hnojených kombinacích. V Jaroměřicích v prvním týdnu srpna napršelo přes 100 mm sráţek, z tohoto důvodu byla zkouška sklizena provozně. Sklizeň probíhala od konce července do třetí dekády srpna. Z uvedeného průběhu povětrnosti se poněkud negativně jeví pozdní výsev a mimořádně teplé a velmi suché období při dozrávání ječmene. Dosaţené sklizňové výsledky, i kdyţ některé výrazněji ovlivněné počasím, jsou plně věrohodné a spolehlivé. 4.2.Vegetační sledování Setí ječmene jarního probíhalo v závislosti na povětrnostních podmínkách a stavu půdy téměř v měsíčním intervalu od 7. dubna (Lednice, Ţatec) do 4. května (Staňkov). Převaha výsevů proběhla od 15. do 24. dubna. Vzcházení porostů bylo ve všech případech rovnoměrné. Začátek odnoţování a sloupkování byl u všech kombinací časově shodný. Rozdíly se na většině stanovišť vyskytly aţ při začátku metání, kdy minerálně hnojené varianty byly v nástupu této fáze opoţděny většinou o dva aţ čtyři dny. Pouze v Pustých Jakarticích, Staňkově a Ţatci tento časový rozdíl zaznamenán nebyl. Ve výšce porostu (resp. délce rostlin) vyvolalo minerální hnojení proti pouze organickému nárůst o 8 aţ 30 cm, nejčastěji o 10 aţ 15 cm. Počet klasů na 1 m 2 před sklizní byl vyšší ve prospěch minerálního hnojení o 50 aţ 400, převáţně o 100 aţ 200 kusů. To se promítlo ve výrazně vyšších výnosech na sudých minerálními hnojivy dohnojovaných kombinacích. V Jaroměřicích způsobily nadměrné sráţky v prvním srpnovém týdnu u dozrálého porostu plošné polámání a polehnutí s následným porůstáním zrna v klasech. 4.3.Hodnocení dosaţených výnosů V tabulkách 3 a 4 jsou uvedeny výnosy zrna a slámy na kombinacích 1 aţ 10 stanovišť v řepařské výrobní oblasti. Tabulka 3. Výnos ječmene jarního - zrno (t. ha -1 ) řepařská výrobní oblast zkušební stanice Lednice 3,54 4,75 4,53 4,92 5,02 3,36 3,34 4,81 4,76 3,78 Pusté Jakartice 3,61 5,56 5,04 5,40 5,00 4,37 3,58 4,64 4,64 4,74 Uherský Ostroh 2,46 5,32 3,16 4,50 2,94 5,35 2,63 5,11 2,81 5,31 Věrovany 3,59 4,61 4,94 5,55 5,25 5,28 4,49 5,48 4,71 5,49 Žatec 5,20 4,36 4,69 3,52 3,94 2,86 4,45 2,45 4,05 3,58 průměr za ŘVO 3,68 4,92 4,47 4,78 4,43 4,24 3,69 4,50 4,19 4,58 relativní srovnání % 100,0 133,7 121,5 129,9 120,4 115,2 100,3 122,3 113,9 124,5 Nejvyšší výnos zrna ječmene byl dosaţen na kombinaci se samotným minerálním hnojením. Nejniţší výnos, obdobný nehnojené kombinaci, vykázala kombinace se zeleným hnojením. Zelené hnojení, které bylo naposledy pouţito na podzim 2004 a přitom na třech stanicích zaschlo, nemohlo výnos ovlivnit. 5

7 Tabulka 4. Výnos ječmene jarního - sláma (t. ha -1 ) řepařská výrobní oblast zkušební stanice Lednice 2,76 6,82 3,78 6,00 5,37 7,10 2,54 6,95 3,88 6,52 Pusté Jakartice 2,25 3,50 2,10 3,05 2,75 5,00 1,50 5,00 2,30 3,10 Uherský Ostroh 2,24 4,15 2,58 3,82 2,60 4,54 2,35 5,09 2,32 5,29 Věrovany 3,27 3,78 4,05 4,71 4,58 4,51 3,99 5,26 3,81 5,45 Žatec 3,25 4,86 4,82 4,34 4,62 5,14 5,02 4,86 4,45 4,59 průměr za ŘVO 2,75 4,62 3,47 4,38 3,98 5,26 3,08 5,43 3,35 4,99 relativní srovnání % 100,0 168,0 126,2 159,3 144,7 191,3 112,0 197,5 121,8 181,5 Na rozdíl od zrna bylo u slámy dosaţeno na minerálně hnojených kombinacích podstatně vyšších výnosů neţ na kombinacích se samotným organickým hnojením. I u slámy je z hnojených kombinací nejslabší samotné zelené hnojení a nejlepší minerální hnojení se zaorávkou chrástu, nebo zeleným hnojením. V tabulkách 5 a 6 jsou porovnány výnosy zrna a slámy samostatně u skupiny kombinací hnojených pouze organicky a skupiny s přídavkem minerálních hnojiv. Tabulka 5. Porovnání výnosů na minerálně a organicky hnojených kombinacích zrno (t.ha -1 ) zkušební stanice Lednice 3,54 4,53 5,02 3,34 4,76 4,75 4,92 3,36 4,81 3,78 Pusté Jakartice 3,61 5,04 5,00 3,58 4,64 5,56 5,40 4,37 4,64 4,74 Uherský Ostroh 2,46 3,16 2,94 2,63 2,81 5,32 4,50 5,35 5,11 5,31 Věrovany 3,59 4,94 5,25 4,49 4,71 4,61 5,55 5,28 5,48 5,49 Žatec 5,20 4,69 3,94 4,45 4,05 4,36 3,52 2,86 2,45 3,58 průměr za ŘVO 3,68 4,47 4,43 3,69 4,19 4,92 4,78 4,24 4,50 4,58 relativní srovnání % 100,0 121,5 120,4 100,3 113,9 100,0 97,2 86,2 91,5 93,1 Rozdíl mezi průměrnými výnosy zrna obou skupin kombinací není výrazný. Na této skutečnosti se podílí především nízké výnosy na kombinacích 4, 6, 8 a 10 v Ţatci. Všechny kombinace s organickým a minerálním hnojením jsou výnosově pod úrovní kombinace hnojené pouze minerálně. Samotné organické hnojení má vlivem suchého období před sklizní relativně vyšší výnosovou účinnost neţ obdobné hnojení s přídavkem minerálních ţivin. Ze skupiny kombinací hnojených organicky se uplatnil hnůj a zaorávka chrástu., ze skupiny hnojené minerálně samotné minerální hnojení a minerální hnojení + hnůj. 6

8 Tabulka 6. Porovnání výnosů na minerálně a organicky hnojených kombinacích sláma (t.ha -1 ) zkušební stanice Lednice 2,76 3,78 5,37 2,54 3,88 6,82 6,00 7,10 6,95 6,52 Pusté Jakartice 2,25 2,10 2,75 1,50 2,30 3,50 3,05 5,00 5,00 3,10 Uherský Ostroh 2,24 2,58 2,60 2,35 2,32 4,15 3,82 4,54 5,09 5,29 Věrovany 3,27 4,05 4,58 3,99 3,81 3,78 4,71 4,51 5,26 5,45 Žatec 3,25 4,82 4,62 5,02 4,45 4,86 4,34 5,14 4,86 4,59 průměr za ŘVO 2,75 3,47 3,98 3,08 3,35 4,62 4,38 5,26 5,43 4,99 relativní srovnání % 100,0 126,2 144,7 112,0 121,8 100,0 94,8 113,9 117,5 108,0 Ve výnosu slámy se výrazně lépe uplatnilo minerální hnojení. Nejvyšší výnosy poskytla kombinace hnojená minerálně se zaorávkou chrástu nebo zeleného hnojení. Ve skupině samotného organického hnojení byla nejlepší zaorávka chrástu. Obdobné hodnocení pro stanoviště v bramborářské oblast je v tabulkách 7 aţ 10. Tabulka 7. Výnos ječmene jarního - zrno (t. ha -1 ) bramborářská výrobní oblast zkušební stanice Horažďovice 3,38 5,12 2,81 3,60 2,32 4,41 1,95 4,33 2,05 3, Chrastava 2,20 2,20 2,71 2,77 2,55 2,98 2,31 2,68 2,21 2, Jaroměřicee zkouška sklizena provozně Kr. Údolí 2,52 6,70 4,16 6,26 3,44 6,95 3,16 7,07 3,30 6,78 3,43 6,15 Libějovice 1,75 2,36 2,68 3,47 2,43 3,44 2,31 3,23 2,31 2, Lípa 1,23 3,09 1,99 3,55 1,68 3,61 1,84 3,51 1,98 3,60 1,91 3,39 Staňkov 0,51 1,12 0,73 1,05 0,55 1,25 0,40 1,14 0,42 1, Svitavy 2,29 4,02 2,31 3,76 2,24 4,09 2,13 4,23 2,23 4,09 2,00 3,20 Vysoká 2,43 5,46 3,31 4,32 2,56 5,46 2,57 5,92 2,59 5, průměr BVO 2,04 3,76 2,59 3,60 2,22 4,02 2,08 4,02 2,14 3,71 2,45 4,25 % 100,0 184,3 127,0 176,5 108,8 197,1 102,0 197,1 104,9 181,9 120,1 208,3 Sudé kombinace s minerálním hnojením byly ve všech případech výnosově lepší, neţ kombinace se samotným organickým hnojením. Nejniţší průměrný výnos zrna poskytla kombinace se zeleným hnojením, nejvyšší byl výnos na kombinaci MH + kaly ČOV. Tato kombinace však není plně srovnatelná s ostatními, protoţe představuje průměr pouze tří zkušebních stanovišť. Průměrný výnos slámy je mezi kombinacemi velmi vyrovnaný, s nárůstem ve prospěch minerálního hnojení. Výnos zrna ke slámě se velmi blíţí poměru 1:1, přičemţ na kombinacích hnojených minerálně má sláma mírně niţší výnos neţ zrno, na organicky hnojených obráceně. 7

9 Tabulka 8. Výnos ječmene jarního sláma (t. ha -1 ) bramborářská výrobní oblast zkušební stanice Horažďovice 4,18 5,43 3,55 4,15 3,59 4,75 3,87 5,24 3,20 4, Chrastava 1,99 2,06 2,46 2,52 2,27 2,72 2,07 2,46 2,01 2, Jaroměřicee zkouška sklizena provozně Kr. Údolí 2,03 2,85 2,66 3,40 2,15 3,13 1,75 3,27 1,81 3,15 2,40 2,84 Libějovice 1,10 1,78 2,04 2,27 1,90 2,18 1,80 1,99 1,89 1, Lípa 1,99 6,99 2,67 4,15 2,74 5,47 3,11 5,46 2,90 6,68 2,99 3,99 Staňkov 1,27 1,46 1,37 1,17 1,08 0,90 0,61 1,44 1,08 1, Svitavy 2,81 5,14 2,49 3,53 2,57 4,02 2,97 4,66 2,65 4,82 2,73 4,50 Vysoká 2,44 4,38 2,61 4,29 3,18 3,34 2,88 5,96 2,48 4,36 průměr BVO 2,23 3,76 2,48 3,19 2,44 3,31 2,37 3,81 2,25 3,59 2,71 3,78 % 100,0 168,6 111,2 143,0 109,4 148,4 106,3 170,9 100,9 161,0 121,5 169,5 Při vzájemném porovnání skupiny kombinací hnojených organicky je jednoznačně patrný pozitivní vliv hnoje a kalů z ČOV. Kombinace se zaorávkou vedlejšího produktu, nebo zeleného hnojení jsou výnosově horší, zelené hnojení je prakticky na úrovni nehnojené kombinace. U skupiny kombinací s minerálním hnojením je naopak efekt hnoje nízký, kombinace se zaorávkou vedlejšího produktu a se zeleným hnojením jsou výnosově lepší a nejvyšší výnos poskytla kombinace s kaly. Tabulka 9. Porovnání výnosů na minerálně a organicky hnojených kombinacích zrno (t.ha -1 ) zkušební stanice Horažďovice 3,38 2,81 2,32 1,95 2,05-5,12 3,60 4,41 4,33 3,35 - Chrastava 2,20 2,71 2,55 2,31 2,21-2,20 2,77 2,98 2,68 2,54 - Jaroměřicee zkouška sklizena provozně Kr. Údolí 2,52 4,16 3,44 3,16 3,30 3,43 6,70 6,26 6,95 7,07 6,78 6,15 Libějovice 1,75 2,68 2,43 2,31 2,31-2,36 3,47 3,44 3,23 2,61 - Lípa 1,23 1,99 1,68 1,84 1,98 1,91 3,09 3,55 3,61 3,51 3,60 3,39 Staňkov 0,51 0,73 0,55 0,40 0,42-1,12 1,05 1,25 1,14 1,07 - Svitavy 2,29 2,31 2,24 2,13 2,23 2,00 4,02 3,76 4,09 4,23 4,09 3,20 Vysoká 2,43 3,31 2,56 2,57 2,59-5,46 4,32 5,46 5,92 5,61 - průměr BVO 2,04 2,59 2,22 2,08 2,14 2,45 3,76 3,60 4,02 4,02 3,71 4,25 % 100,0 127,0 108,8 102,0 104,9 120,1 100,0 95,7 106,9 106,9 98,7 113,0 Při samotném organickém hnojení je u slámy patrný výraznější nárůst výnosů pouze při pouţití kalů z ČOV, u skupiny kombinací s minerálním hnojením se organické hnojení neuplatnilo vůbec. 8

10 Tabulka 10. Porovnání výnosů na minerálně a organicky hnojených kombinacích sláma (t.ha -1 ) zkušební stanice Horažďovice 4,18 3,55 3,59 3,87 3,20-5,43 4,15 4,75 5,24 4,39 - Chrastava 1,99 2,46 2,27 2,07 2,01-2,06 2,52 2,72 2,46 2,34 - Jaroměřicee zkouška sklizena provozně Kr. Údolí 2,03 2,66 2,15 1,75 1,81 2,40 2,85 3,40 3,13 3,27 3,15 2,84 Libějovice 1,10 2,04 1,90 1,80 1,89-1,78 2,27 2,18 1,99 1,89 - Lípa 1,99 2,67 2,74 3,11 2,90 2,99 6,99 4,15 5,47 5,46 6,68 3,99 Staňkov 1,27 1,37 1,08 0,61 1,08-1,46 1,17 0,90 1,44 1,06 - Svitavy 2,81 2,49 2,57 2,97 2,65 2,73 5,14 3,53 4,02 4,66 4,82 4,50 Vysoká 2,44 2,61 3,18 2,88 2,48 4,38 4,29 3,34 5,96 4,36 průměr BVO 2,23 2,48 2,44 2,37 2,25 2,71 3,76 3,19 3,31 3,81 3,59 3,78 % 100,0 111,2 109,4 106,3 100,9 121,5 100,0 84,8 88,0 101,3 95,5 100,5 4.4.Hodnocení technologických vlastností zrna ječmene Vliv pouţitého hnojení na sledované technologické vlastnosti zrna ječmene je nízký. Průměrné hodnoty vlhkosti zrna v řepařské oblasti jsou mírně vyšší u kombinací s minerálním hnojením, ve hmotnosti tisíce semen se naopak minerální hnojení projevuje negativně. Nejvyšší HTS má nehnojená kombinace. Obsah dusíkatých látek ovlivňuje minerální hnojení pozitivně. Tabulka 11. Řepařská výrobní oblast zkušební stanovení stanice Lednice vlhkost (%) 16,6 19,1 17,8 19,8 18,1 20,7 18,2 20,8 18,8 20,5 HTS (g) 43,68 40,75 44,02 44,17 43,92 36,41 41,07 38,46 41,59 37,17 N-látky (%) 8,38 10,00 8,94 9,94 8,75 11,69 8,69 10,94 9,63 12,13 Pusté vlhkost (%) 15,6 16,6 16,0 16,2 16,0 16,7 15,9 16,9 16,1 17,5 Jakartice HTS (g) 47,65 43,81 49,14 45,54 48,29 40,00 48,59 41,49 48,09 44,54 N-látky (%) 9,75 9,75 9,06 9,31 9,00 9,63 9,19 9,75 9,81 9,63 Uherský Ostroh vlhkost (%) 11,3 11,0 11,3 11,0 11,4 10,6 11,3 10,7 11,2 10,9 HTS (g) 42,40 41,96 42,41 42,07 42,36 43,24 42,40 40,35 41,47 43,04 N-látky (%) 8,88 9,81 9,13 9,19 8,94 9,44 8,81 10,56 9,19 9,94 Věrovany vlhkost (%) 13,7 13,2 13,4 13,3 13,5 13,0 13,5 13,3 13,6 13,2 HTS (g) 48,69 43,83 43,89 42,21 43,86 39,96 45,62 43,19 41,88 45,52 N-látky (%) 9,94 9,69 10,13 10,63 10,00 10,81 9,81 10,34 10,06 10,00 Žatec vlhkost (%) 10,7 10,6 10,8 10,6 10,5 10,5 10,8 10,5 10,7 10,5 HTS (g) 46,36 42,54 45,94 43,21 46,11 41,96 42,31 40,11 45,26 44,68 N-látky (%) 9,69 14,25 11,13 14,88 14,50 15,63 11,75 17,13 13,50 15,50 Průměr ŘVO vlhkost (%) 13,6 14,1 13,9 14,2 13,9 14,3 13,9 14,4 14,1 14,5 HTS (g) 45,76 42,58 45,08 43,44 44,91 40,31 41,24 40,72 43,66 42,99 N-látky (%) 9,33 10,70 9,68 10,79 10,24 11,44 9,65 11,74 10,44 11,44 9

11 Rozdíly v průměrných hodnotách vlhkosti zrna v bramborářské oblasti jsou zanedbatelné. Hmotnost tisíce semen je ovlivněna minerálním hnojením pozitivně, nejvyšší je na kombinacích s čistírenskými kaly. V obsahu N-látek je vliv hnojení velmi malý. Tabulka 12. Bramborářská výrobní oblast stanice stanovení Horaž ďovice Chrasta va Jaromě řice Krásné Údolí Libějovi ce vlhkost (%) 17,7 18,1 19,4 18,5 18,5 17,8 19,8 18,2 19,9 18,3 - - HTS (g) 43,66 43,99 41,13 41,94 40,55 44,05 38,47 43,47 39,69 44, N-látky (%) 9,63 10,13 10,06 9,88 9,25 9,25 9,25 9,25 9,75 9, vlhkost (%) 18,1 21,2 18,2 18,5 17,4 19,3 18,1 20,2 18,3 19,4 - - HTS (g) 34,44 26,65 33,35 31,98 34,64 30,51 34,06 27,52 33,95 29, N-látky (%) 8,69 10,56 8,50 9,06 9,31 9,94 8,13 9,31 8,50 9, vlhkost (%) zkouška sklizena provozně HTS (g) N-látky (%) vlhkost (%) 13,3 12,8 14,6 12,8 14,8 12,6 14,8 13,9 14,4 12,2 14,6 14,4 HTS (g) 42,42 46,84 46,61 48,68 45,47 47,48 45,48 45,00 45,48 48,89 44,94 44,81 N-látky (%) 9,38 9,69 9,00 9,00 9,13 9,63 9,19 10,25 9,38 9,88 9,19 9,44 vlhkost (%) 13,6 13,4 13,8 13,0 13,6 13,6 13,6 13,0 13,4 13,6 - - HTS (g) 40,08 42,76 39,15 40,82 39,56 44,00 39,11 42,81 38,11 43, N-látky (%) 9,94 10,56 10,38 9,88 10,06 10,31 10,00 10,50 10,06 10, Lípa vlhkost (%) 19,8 19,8 18,5 18,9 18,1 19,7 18,4 20,4 17,8 20,3 18,5 19,8 HTS (g) 43,16 43,77 41,10 41,54 40,41 44,35 37,74 43,07 39,21 44,84 44,14 44,01 N-látky (%) 9,38 9,25 9,81 9,19 9,56 9,94 9,38 10,44 9,00 9,00 9,94 8,94 Staňkov vlhkost (%) 12,8 13,5 13,3 13,7 13,8 12,4 13,2 13,0 13,3 14,2 - - HTS (g) 40,28 43,76 39,34 40,51 38,20 44,30 39,07 43,83 38,22 43, N-látky (%) 12,06 12,88 12,56 11,81 12,25 12,19 12,37 12,19 12,50 12, Svitavy vlhkost (%) 13,9 13,3 13,5 13,4 13,7 13,1 13,7 13,1 13,7 13,1 13,9 13,3 HTS (g) 41,19 43,00 43,56 42,68 42,05 43,92 41,85 44,08 42,15 44,30 43,16 43,47 N-látky (%) 9,31 9,06 10,56 8,75 9,63 9,00 10,38 9,38 9,81 9,19 10,75 9,31 Vysoká vlhkost (%) 17,2 16,7 16,8 16,7 16,9 16,5 16,8 16,4 16,6 16,3 - - HTS (g) 46,32 48,16 48,15 48,88 46,39 48,93 46,52 47,62 45,36 48, N-látky (%) 11,19 12,75 12,06 11,63 11,13 12,19 11,19 12,69 11,63 11, Průměr BVO vlhkost (%) 15,7 16,1 14,8 15,7 15,9 15,6 16,1 16,0 15,9 15,9 15,7 15,8 HTS (g) 41,44 42,37 41,55 42,13 40,91 43,44 40,29 42,18 40,28 43,40 44,08 44,10 N-látky (%) 9,95 10,61 10,37 9,90 10,04 10,31 9,99 10,50 10,08 10,09 9,96 9,23 10

12 4.5.Hodnocení základních agrochemických vlastností půdy Rozbory půdy na základní agrochemické vlastnosti po sklizni ječmene jsou uvedeny v tabulkách13 a 14. Výsledky prokázaly, ţe ani dlouhodobé hnojení hodnoty ph podstatněji neovlivnilo. Kolísání mezi kombinacemi vesměs v rozpětí 0,1 aţ 0,4 stupně ph nelze přičítat pouţitému hnojení. Obdobně velmi malé rozdíly bez ovlivnění hnojením vykazují naměřené hodnoty přístupného vápníku půdě. Obsah přístupného fosforu a draslíku v půdě byl minerálním hnojením na sudých kombinacích ovlivněn. Na většině stanovišť je nadále patrný u P, K, a Mg pozitivní vliv dříve pouţitého hnoje, avšak méně výrazně neţ po přímé aplikaci hnoje k okopaninám (cukrovka, brambory 2005). Velký vnos ţivin aplikací chrástu se v obsahu přístupných ţivin (především K) v půdě neprojevil. Tabulka 13. Základní agrochemické vlastnosti půdy po sklizni ječmene - ŘVO zkušební Stanovení stanice ph 7,3 7,3 7,4 7,3 7,4 7,3 7,4 7,3 7,4 7,4 P Lednice K Mg Ca ph 6,5 6,6 6,8 6,7 6,8 6,7 6,8 6,7 6,7 6,8 P P. Jakartice K Mg Ca ph 6,5 6,6 6,7 6,7 6,8 6,8 6,9 6,7 6,9 6,9 P Uh. Ostroh K Mg Ca ph 6,6 6,4 6,7 6,5 6,9 6,8 6,9 6,5 6,8 6,7 P Věrovany K Mg Ca ph 6,6 6,7 6,9 6,8 6,7 6,9 7,0 6,8 6,7 6,3 P Žatec K Mg Ca

13 Tabulka 14. Základní agrochemické vlastnosti půdy po sklizni ječmene - BVO zkušební stanice Horažďovice Chrastava Jaroměřice Kr. Údolí Libějovice Lípa Staňkov Svitavy Vysoká ph 6,4 6,0 6,3 6,2 6,3 6,0 6,2 6,0 6,4 6,3 - - P K Mg Ca ph 6,6 6,4 6,6 6,3 6,6 6,5 6,6 6,6 6,5 6,6 - - P K Mg Ca ph 6,6 6,3 6,7 6,7 6,7 6,6 6,8 6,5 6,7 6,5 - - P K Mg Ca ph 6,2 6,0 6,3 6,4 6,3 6,1 6,0 5,9 6,1 5,8 6,1 6,1 P K Mg Ca ph 6,5 6,0 6,7 6,5 6,0 5,9 5,9 6,5 6,1 6,2 - - P K Mg Ca ph 5,8 5,4 5,5 5,3 5,2 4,9 5,5 5,1 5,5 5,3 5,4 5,3 P K Mg Ca ph 5,5 5,4 6,2 6,2 5,9 6,2 6,3 5,8 6,0 5,8 - - P K Mg Ca ph 6,2 5,9 6,5 6,0 6,3 6,2 6,2 6,1 6,3 6,2 6,3 6,2 P K Mg Ca ph 6,3 6,0 6,4 6,7 6,7 6,4 6,5 6,3 6,6 6,4 - - P K Mg Ca Stanovení 12

14 Obsah minerálního dusíku v půdě byl stanoven ze vzorků odebraných brzy na jaře a po sklizni ječmene. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách 15 aţ 18. Z výsledků zjištěných brzy na jaře před vyhnojením jsou patrné rozdíly v obsahu mezi stanovišti. Na některých stanovištích je obsah relativně nízký v obou půdních vrstvách, např. Lednice, Uh. Ostroh a značná část zkušebních míst v bramborářské oblasti. V Ţatci, Staňkově a Vysoké jsou jarní hodnoty vyšší, rovněţ bez větších rozdílů mezi vrstvami. V řepařské oblasti je obsah amonného dusíku téměř zanedbatelný, v bramborářské oblasti mírně vyšší. Rozdíly mezi kombinacemi hnojení jsou malé, bez vztahu k pouţitému hnojení. Nízké obsahy po sklizni vykazuje např. Lednice, Uh. Ostroh a Chrastava, naproti tomu Lípa, Svitavy, Vysoká mají obsahy po sklizni vyšší neţ v termínu brzy na jaře. Celkově moţno konstatovat, ţe na hodnotách po sklizni je patrný niţší odběr dusíku ječmenem neţ jinými plodinami, např. okopaninami (viz zpráva 2005). Vliv zkoušeného dusíkatého hnojení na jeho obsah v půdě je zanedbatelný. Tabulka 15. Obsah v půdě brzy na jaře 2006 ŘVO zkušební hloubka Kombinace hnojení stanice (cm) Lednice Pusté Jakartice Uherský Ostroh Věrovany Žatec N (mg.kg - 1 ) ,2 3,4 4,0 6,3 4,2 5,4 2,9 3,7 4,7 7, ,1 4,4 5,1 5,8 5,6 7,7 4,2 6,1 6,6 6, ,9 0,2 0,5 0,2 0,8 3,0 0,2 0,2 0,2 0, ,7 0,2 0,2 0,2 0,2 1,9 0,2 0,2 0,2 0, ,1 3,6 4,5 6,5 5,0 8,5 3,1 3,9 4,9 7, ,8 4,6 5,3 6,0 5,8 9,6 4,4 6,3 6,8 6, ,3 6,7 9,0 10,2 7,6 7,1 5,7 7,0 7,3 7, ,4 4,0 9,3 10,5 6,3 8,5 4,2 5,4 4,4 7, ,1 1,0 1,0 1,3 1,3 1,1 1,7 0,3 1,1 1, ,3 0,8 0,3 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, ,4 7,7 10,0 11,5 8,9 8,2 7,4 7,3 8,4 8, ,7 4,8 9,6 11,3 6,6 8,8 4,5 5,7 4,7 8, ,3 3,4 3,8 5,0 3,2 4,6 2,9 3,7 3,7 5, ,7 3,2 4,8 3,4 5,3 4,2 2,8 2,4 5,8 10, ,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0, ,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0, ,5 3,6 4,0 5,2 3,4 4,8 3,1 3,9 3,9 5, ,9 3,4 5,0 3,6 5,5 4,4 3,0 2,6 6,0 10, ,6 3,2 3,4 4,0 3,5 4,1 2,7 3,5 4,0 3, ,1 2,0 2,2 3,0 2,0 3,8 1,9 2,7 2,5 2, ,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,8 0,3 0,3 0,3 1, ,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, ,9 3,5 3,7 4,3 3,8 4,9 3,0 3,8 4,3 4, ,4 2,3 2,5 3,3 2,3 4,1 2,2 3,0 2,8 2, ,7 15,2 16,2 12,1 12,8 10,9 20,0 16,0 15,9 12, ,0 3,5 4,0 3,5 6,9 8,9 8,0 13,4 10,9 17, ,6 1,4 0,3 0,5 1,3 0,1 1,6 0,8 0,2 0, ,9 0,1 0,3 0,7 0,6 0,9 0,5 0,4 0,3 0, ,3 16,6 16,5 12,6 14,1 11,0 21,5 16,8 16,2 12, ,9 3,7 4,2 4,2 7,5 9,8 8,5 13,8 11,2 18,3 13

15 Tabulka 16. Obsah v půdě po sklizni ječmene ŘVO zkušební stanice Lednice Pusté Jakartice Uherský Ostroh Věrovany Žatec N (mg.kg - 1 ) hloubka (cm) 1 2 Kombinace hnojení ,6 1,7 7,8 4,1 6,0 4,6 1,9 3,5 6,6 10, ,9 4,9 5,4 5,8 4,4 4,1 1,1 7,2 5,0 9, ,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0, ,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0, ,8 1,9 8,0 4,3 6,2 4,8 2,1 3,7 6,8 10, ,1 5,1 5,4 6,0 4,6 4,3 1,3 7,4 5,2 10, ,3 7,7 9,5 12,5 11,5 9,4 8,3 7,0 8,4 9, ,7 4,5 5,1 5,3 5,1 5,3 4,6 4,8 4,3 4, ,8 0,6 2,4 1,6 1,5 1,1 1,1 0,7 0,7 0, ,3 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 0,8 1,0 0, ,1 8,3 11,9 14,1 13,0 10,5 9,4 7,7 9,1 9, ,0 5,3 6,1 5,3 5,9 6,1 5,6 5,6 5,3 5, ,8 0,4 2,9 0,3 1,1 1,2 1,0 0,8 1,6 0, ,9 0,5 1,8 0,1 0,9 0,7 1,9 2,0 1,9 2, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1 1,9 0, ,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 1,1 1,6 0, ,8 0,4 2,9 0,3 1,1 1,8 1,0 0,9 3,5 0, ,9 0,7 1,8 0,1 1,1 0,9 1,9 3,1 3,5 2, ,2 5,7 6,8 10,1 6,5 12,4 5,7 8,6 6,3 8, ,7 3,5 3,0 4,3 4,0 9,0 2,9 4,1 2,8 3, ,6 0,6 0,8 1,5 0,6 0,9 0,6 0,7 0,6 0, ,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0, ,8 6,3 7,6 11,6 7,1 13,3 6,3 9,3 6,9 9, ,3 4,1 3,6 5,0 4,6 9,6 3,5 4,7 3,4 3, ,3 10,1 5,6 5,7 10,8 11,8 6,9 21,9 19,1 8, ,1 4,1 3,2 2,9 4,4 7,0 4,2 12,9 8,1 4, ,1 0,8 1,3 0,6 0,6 0,1 0,1 0,4 0,1 0, ,1 0,6 1,6 0,5 0,1 0,1 0,6 0,4 0,7 0, ,4 10,9 6,9 6,3 11,4 11,9 7,0 22,3 19,2 9, ,2 4,7 4,8 3,5 4,5 7,1 4,8 13,3 8,8 4,5 Tabulka 17. Obsah v půdě brzy na jaře 2006 BVO zkušební stanice Horažďovice N (mg/kg) Chrastava hloubka (cm) ,0 1,3 1,2 1,5 1,3 1,4 1,9 1,0 1,1 1, ,9 1,5 1,1 1,3 1,2 1,4 1,1 1,4 1,5 1, ,2 2,7 3,0 2,2 3,6 3,2 2,8 2,8 2,6 2, ,9 2,7 2,4 2,8 3,0 2,7 3,7 3,2 3,2 2, ,2 4,0 4,2 3,7 4,9 4,6 4,7 3,8 3,7 4, ,4 4,2 3,5 4,1 4,2 4,1 4,8 4,6 4,7 4, ,1 1,3 2,7 1,9 1,7 0,9 1,7 1,5 1,2 1, ,4 1,3 2,9 2,0 2,8 1,7 2,0 2,2 1,0 1,

16 Jaroměřice Kr. Údolí Libějovice Lípa Staňkov Svitavy Vysoká ,1 1,5 2,0 1,3 1,7 1,8 2,2 1,5 5,0 2, ,9 1,4 1,3 0,8 1,8 1,2 1,3 1,1 1,7 1, ,3 2,8 4,7 3,2 3,4 2,6 3,9 3,0 6,2 3, ,4 2,8 4,2 2,8 4,7 2,9 3,4 3,3 2,7 2, ,4 5,5 8,9 4,5 3,6 3,8 2,8 3,2 2,9 6, ,4 6,3 7,6 6,0 3,9 4,5 3,4 3,8 3,9 5, ,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0, ,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0, ,6 5,7 9,1 4,7 3,8 4,0 3,0 3,4 3,1 6, ,6 6,5 7,9 6,2 4,1 4,7 3,6 4,0 4,1 5, ,9 46,0 5,3 17,1 7,4 27,2 5,9 38,5 7,1 17,8 6,9 29, ,9 40,3 4,9 8,5 3,6 17,9 4,5 21,0 5,3 10,9 4,7 17, ,5 33,6 2,0 6,1 1,7 27,0 1,9 35,8 2,3 13,8 2,2 17, ,1 44,3 1,0 2,9 1,2 17,7 1,5 18,0 0,9 8,3 1,1 12, ,4 79,6 7,3 23,2 9,1 54,2 7,8 74,3 9,4 31,6 9,1 47, ,0 84,6 5,9 11,4 4,8 35,6 6,0 39,0 6,2 19,2 5,8 29, ,0 2,3 1,9 2,6 2,3 2,5 2,4 1,8 2,4 1, ,4 0,9 1,2 0,9 0,9 1,2 0,9 0,9 1,1 1, ,4 5,4 10,6 5,2 6,2 3,7 5,9 5,4 6,5 5, ,5 1,9 4,1 2,1 2,5 2,2 2,9 1,9 2,7 2, ,4 7,7 12,5 7,8 8,5 6,2 8,3 7,2 8,9 6, ,9 2,8 5,3 3,0 3,4 3,4 3,8 2,8 3,8 3, ,5 3,0 3,8 5,1 2,2 2,7 4,9 3,5 3,7 3,1 4,3 5, ,8 2,9 4,3 5,8 2,7 3,7 4,6 4,4 4,4 4,1 5,5 5, ,8 2,3 2,8 2,6 2,4 2,2 2,1 1,8 2,2 2,0 4,0 2, ,3 2,1 2,1 2,0 1,4 1,7 1,5 1,4 1,5 1,0 2,1 2, ,3 5,3 6,6 7,7 4,6 4,9 7,0 5,3 5,9 5,2 8,3 7, ,0 4,9 6,4 7,8 4,2 5,4 6,1 5,8 5,9 5,2 7,6 7, ,6 10,7 14,0 19,0 6,5 9,4 5,0 10,9 7,1 8, ,0 13,8 16,6 25,7 8,6 12,4 3,0 23,6 6,9 11, ,3 0,6 0,8 0,3 0,3 0,7 0,3 0,4 0,2 0, ,0 1,0 0,7 0,7 0,8 0,6 0,5 1,4 0,4 0, ,9 11,3 14,8 19,3 6,8 10,1 5,3 11,3 7,3 9, ,0 14,8 17,3 26,4 9,4 13,0 3,5 25,0 7,3 11, ,6 1,8 1,3 1,4 2,0 5,2 1,9 6,9 6,0 2,2 2,9 2, ,8 2,0 2,1 1,6 2,5 2,4 2,3 3,0 1,5 1,5 2,1 1, ,5 3,2 4,9 3,0 3,7 8,3 3,5 9,9 6,8 3,2 4,2 3, ,2 2,5 2,7 2,5 2,6 2,7 2,6 4,1 2,4 2,8 2,7 1, ,1 5,0 5,2 4,4 5,7 13,5 5,4 16,8 12,8 5,4 7,1 5, ,0 4,5 4,8 4,1 5,1 5,1 4,9 7,1 3,9 4,3 4,8 3, ,6 5,2 6,7 7,1 5,0 4,9 2,5 4,2 3,7 4, ,2 4,9 6,2 4,9 4,4 2,4 1,7 4,6 4,9 5, ,8 1,7 2,0 1,6 1,6 1,6 7,5 10,2 8,6 8, ,7 1,2 1,6 1,3 1,6 3,7 6,3 6,4 6,5 6, ,4 6,9 8,6 8,7 6,6 6,7 10,0 14,4 12,3 12, ,9 6,1 7,8 6,2 6,0 6,1 8,1 11,0 11,4 11,

17 Tabulka 18. Obsah v půdě po sklizni BVO zkušební stanice Horažďovice Chrastava Jaroměřice Kr. Údolí Libějovice Lípa Staňkov Svitavy Vysoká N (mg/kg) hloubka (cm) ,8 4,1 3,9 6,3 3,9 4,1 3,8 4,4 4,5 4, ,3 1,6 0,9 0,8 1,5 0,8 1,2 1,2 1,4 1, ,3 2,7 2,4 2,8 2,2 2,1 2,6 3,4 2,1 2, ,3 1,4 1,5 1,5 0,9 1,0 1,2 1,1 1,0 1, ,1 6,8 6,3 9,1 6,1 6,2 6,4 7,8 6,6 6, ,6 3,0 2,4 2,3 2,4 1,8 2,4 2,3 2,4 2, ,6 1,4 1,8 2,5 0,7 2,0 1,6 3,1 2,4 3, ,3 2,2 0,9 1,1 0,1 1,6 0,9 1,9 1,1 1, ,1 2,6 3,1 3,1 2,9 1,6 3,6 2,7 2,3 3, ,1 1,1 1,3 1,1 1,1 0,4 1,5 1,2 0,5 1, ,7 4,0 4,9 5,6 3,6 3,6 5,2 5,8 4,7 6, ,8 6,6 8,0 8,7 6,5 5,2 8,8 8,5 7,0 9, ,5 5,2 2,8 7,6 3,4 8,5 3,5 7,4 3,3 3, ,0 3,0 3,8 3,8 2,1 5,2 1,3 1,7 0,8 2, ,2 0,5 0,2 0,4 0,2 0,5 0,6 0,2 0,2 0, ,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,7 1,2 0,7 0,2 0, ,7 5,7 3,0 8,0 3,6 9,0 4,1 7,6 3,5 3, ,3 3,2 4,0 3,9 2,3 5,9 2,5 2,4 1,0 2, ,2 15,1 3,1 3,7 3,6 6,6 4,0 5,3 5,1 6,5 3,6 6, ,0 10,7 2,7 2,0 2,7 4,0 2,3 3,8 2,8 4,1 3,0 2, ,4 3,3 2,6 2,0 3,8 3,5 3,7 3,5 3,4 5,1 2,8 2, ,9 2,9 2,3 0,7 2,0 2,6 1,5 1,7 2,0 2,5 1,5 1, ,6 18,4 5,7 5,7 7,4 10,1 7,7 8,8 8,5 11,6 6,4 9, ,9 13,6 5,0 2,7 4,7 6,6 3,8 5,5 4,8 6,6 3,5 4, ,1 2,5 2,4 3,5 2,6 3,0 2,9 1,7 2,9 1, ,0 1,9 1,2 1,8 1,2 2,1 1,9 0,9 1,3 1, ,3 6,4 10,6 4,8 5,1 2,9 6,1 7,4 6,0 4, ,5 1,7 5,2 1,9 3,0 2,2 3,1 3,9 2,2 2, ,4 8,9 13,0 8,3 5,7 5,9 7,0 9,1 8,9 6, ,5 3,6 6,4 3,7 4,2 4,3 5,0 4,8 3,5 4, ,1 26,0 10,1 12,7 20,4 11,9 8,5 12,6 10,2 9,0 13,8 12, ,4 15,9 7,6 9,5 8,0 7,0 5,3 8,6 8,4 8,0 9,5 7, ,4 3,1 3,5 2,8 3,8 3,0 2,7 2,6 3,1 2,1 2,7 5, ,1 2,2 0,9 1,7 0,6 3,2 1,5 1,9 1,0 1,6 1,8 4, ,5 29,1 13,6 15,5 24,2 14,9 11,3 15,2 13,3 11,1 16,5 17, ,5 18,1 8,5 11,2 8,6 10,2 6,8 10,5 9,4 9,6 11,3 12, ,4 5,6 12,7 5,3 5,6 5,1 3,0 6,1 3,8 2, ,1 1,7 5,1 4,4 1,9 2,1 1,4 3,2 2,2 3, ,5 0,9 2,5 3,1 1,2 1,4 1,0 0,9 2,0 2, ,9 1,4 1,2 0,9 0,9 0,8 1,7 1,6 1,6 1, ,9 6,5 15,2 8,4 6,8 6,5 4,0 7,0 5,8 4, ,0 3,1 6,3 5,3 2,8 2,9 3,1 4,8 3,8 5, ,7 10,5 9,3 26,0 15,7 8,8 9,9 12,1 7,7 9,8 8,6 8, ,0 10,8 7,6 6,6 7,5 7,1 4,6 5,1 5,0 4,6 6,2 3, ,6 2,5 2,3 2,9 2,8 2,2 2,4 1,1 1,1 1,2 3,6 1, ,2 1,4 1,3 2,4 1,7 1,3 0,9 0,6 1,4 0,1 2,0 0, ,3 13,0 11,5 28,9 18,5 11,0 12,3 13,2 8,8 11,0 12,2 10, ,2 12,2 8,9 9,0 9,2 8,4 5,5 5,7 6,4 4,7 8,2 4, ,7 6,1 5,2 6,6 4,8 5,3 3,5 6,0 3,8 3, ,0 5,0 6,0 6,1 3,7 5,8 4,1 5,7 3,3 4, ,9 4,5 5,4 4,3 6,4 5,0 7,4 4,9 7,1 4, ,2 4,2 5,4 3,2 5,2 4,1 4,9 5,2 5,3 4, ,6 10,6 10,7 11,0 11,3 10,3 10,8 10,9 10,9 8, ,2 9,3 11,4 9,3 9,0 9,9 9,0 10,9 8,6 9,

18 4.6. Bilance ţivin Pro výpočet bilance ţivin u ječmene jarního se počítá s vyuţitím ţivin z chlévského hnoje aplikovaného na podzim 2004 k cukrovce a bramborám v dávce 40 t.ha -1 na kombinaci 3 a 4. Vyuţití ve druhém roce po hnojení je 45 % N a 55 % P 2 O 5 a K 2 O. Dále je nutno započítat ječnou slámu v roce 2004 v dávce 4 t.ha -1 na kombinacích 5, 6, 9 a10. Vyuţití v druhém roce po aplikaci je 40 % N a 50 % P 2 O 5 a K 2 O. Ke slámě se aplikovalo na podporu mineralizace 40 kg dusíku při vyuţití ve druhém roce poloviny tohoto mnoţství. Na stejných kombinacích je potřeba v řepařské oblasti započítat zaorávku chrástu v dávce 30 t. ha -1. V následujících čtyřech tabulkách (19 aţ 22) jsou uvedeny rozbory hlavního a vedlejšího produktu potřebné pro výpočet bilance ţivin. Tabulka 19. Obsah ţivin v rostlinách ječmen jarní,zrno- ŘVO zkušební stanovení stanice % v suš Lednice sušina 83,4 80,9 82,2 80,2 81,9 79,3 81,8 79,2 81,2 795 N 1,34 1,60 1,43 1,59 1,40 1,87 1,39 1,75 1,54 1,94 P 0,40 0,34 0,41 0,40 0,35 0,39 0,46 0,38 0,41 0,45 K 0,43 0,37 0,40 0,43 0,35 0,42 0,42 0,44 0,43 0,44 Ca 0,08 0,09 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,09 0,08 0,10 Mg 0,14 0,14 0,15 0,15 0,13 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 P. Jakartice sušina 84,4 83,4 84,0 83,8 84,0 83,3 84,1 83,1 83,9 82,5 N 1,56 1,56 1,45 1,49 1,44 1,54 1,47 1,56 1,41 1,54 P 0,40 0,33 0,37 0,35 0,36 0,31 0,39 0,33 0,38 0,34 K 0,47 0,40 0,41 0,41 0,44 0,36 0,46 0,41 0,46 0,40 Ca 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 Mg 0,11 0,10 0,11 0,10 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 Uh. Ostroh sušina 88,7 89,0 88,7 89,0 88,6 89,4 88,7 89,3 89,8 89,1 N 1,42 1,57 1,46 1,47 1,43 1,51 1,41 1,69 1,47 1,59 P 0,39 0,39 0,39 0,40 0,38 0,39 0,39 0,40 0,40 0,40 K 0,63 0,65 0,67 0,64 0,65 0,63 0,61 0,67 0,63 0,64 Ca 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,05 0,05 Mg 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 Věrovany sušina 86,3 86,8 86,6 86,7 86,5 87,0 86,5 86,7 86,4 86,8 N 1,59 1,55 1,62 1,70 1,60 1,73 1,57 1,66 1,61 1,60 P 0,42 0,41 0,41 0,43 0,42 0,40 0,43 0,40 0,40 0,43 K 0,69 0,67 0,69 0,66 0,65 0,63 0,64 0,62 0,60 0,65 Ca 0,05 0,07 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 Mg 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 Žatec sušina 89,3 89,4 89,2 89,4 89,5 89,5 89,2 89,5 89,3 89,5 N 1,55 2,28 1,78 2,38 2,32 2,50 1,88 2,74 2,16 2,48 P 0,38 0,39 0,41 0,44 0,44 0,45 0,38 0,44 0,38 0,40 K 0,60 0,57 0,59 0,61 0,63 0,59 0,58 0,60 0,59 0,58 Ca 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,50 Mg 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 17

19 Tabulka 20. Obsah ţivin v rostlinách ječmen jarní,sláma ŘVO zkušební stanovení stanice % v suš Lednice sušina 91,1 91,0 90,9 90,9 91,0 90,9 90,9 90,8 90,8 90,7s N 0,35 0,46 0,34 0,35 0,37 0,93 0,39 0,61 0,36 0,52 P 0,07 0,07 0,09 0,07 0,09 0,12 0,09 0,09 0,06 0,09 K 0,25 0,31 0,27 0,34 0,32 0,39 0,26 0,36 0,26 0,50 Ca 0,35 0,43 0,39 0,42 0,39 0,44 0,35 0,40 0,33 0,45 Mg 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,09 0,07 0,08 0,06 P. Jakartice sušina 89,9 90,5 90,1 91,4 90,8 91,9 91,5 90,1 91,1 91,6 N 0,49 0,66 0,48 0,48 0,45 0,72 0,51 0,79 0,46 0,62 P 0,14 0,11 0,13 0,09 0,13 0,11 0,18 0,12 0,11 0,09 K 0,39 0,44 0,33 0,36 0,39 0,42 0,38 0,44 0,39 0,40 Ca 0,59 0,52 0,59 0,59 0,55 0,51 0,59 0,47 0,53 0,57 Mg 0,10 0,08 0,09 0,08 0,09 0,07 0,10 0,08 0,08 0,07 Uh. Ostroh sušina 90,7 92,0 91,0 91,3 90,3 92,1 91,8 91,9 90,7 91,7 N 0,67 0,55 0,78 0,48 0,68 0,61 0,74 0,68 0,73 0,61 P 0,16 0,11 0,22 0,12 0,17 0,11 0,20 0,14 0,20 0,12 K 1,57 2,54 1,81 1,93 1,77 2,72 1,53 2,63 1,70 2,31 Ca 0,67 0,73 0,91 0,68 0,89 0,64 0,80 0,77 0,89 0,82 Mg 0,14 0,12 0,18 0,13 0,18 0,11 0,16 0,12 0,16 0,13 Věrovany sušina 90,3 89,5 89,7 90,0 90,6 88,8 89,9 89,1 88,9 89,3 N 0,64 0,60 0,51 0,55 0,49 0,57 0,47 0,61 0,49 0,57 P 0,23 0,16 0,12 0,13 0,12 0,10 0,08 0,09 0,10 0,11 K 1,63 1,80 2,05 1,78 1,90 1,61 1,66 1,69 1,99 1,86 Ca 0,94 0,64 0,48 0,72 0,58 0,76 0,76 0,77 0,68 0,72 Mg 0,18 0,11 0,09 0,12 0,11 0,12 0,14 0,12 0,12 0,13 Žatec sušina 89,4 88,8 88,6 89,0 90,1 88,7 89,6 89,1 89,1 88,7 N 0,40 0,90 0,48 0,96 0,75 1,08 0,59 1,16 1,06 0,75 P 0,09 0,10 0,10 0,13 0,09 0,14 0,09 0,13 0,12 0,06 K 1,92 2,07 1,80 1,67 1,69 1,80 1,77 1,90 1,70 2,25 Ca 0,50 0,65 0,48 0,60 0,59 0,63 0,49 0,63 0,60 0,62 Mg 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,15 0,15 0,13 18

20 Tabulka 21. Obsah ţivin v rostlinách ječmen jarní, zrno BVO zkušební stanice Horažďovice Chrastava Jaroměřice Kr. Údolí Libějovice Lípa Staňkov Svitavy Vysoká stanovení % v suš sušina 82,3 81,9 80,6 81,5 81,5 82,2 80,2 81,8 80,1 81,7 - - N 1,54 1,62 1,61 1,58 1,48 1,48 1,48 1,48 1,56 1, P 0,41 0,40 0,42 0,41 0,41 0,40 0,41 0,39 0,42 0, K 0,59 0,57 0,62 0,59 0,62 0,59 0,61 0,59 0,62 0, Ca 0,05 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 -. Mg 0,12 0,12 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0, sušina 81,9 78,8 81,8 81,5 82,6 80,7 81,9 79,8 81,7 80,6 - - N 1,39 1,69 1,36 1,45 1,49 1,59 1,30 1,49 1,36 1, P 0,38 0,34 0,37 0,36 0,36 0,34 0,35 0,36 0,36 0, K 0,35 0,32 0,36 0,35 0,35 0,32 0,33 0,29 0,34 0,32 Ca 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,03 0, Mg 0,13 0,13 0,14 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0, sklizeno provozně sušina 86,7 87,2 85,4 87,2 85,2 87,4 85,2 86,1 85,6 87,8 85,4 85,6 N 1,50 1,55 1,44 1,44 1,46 1,54 1,47 1,64 1,50 1,58 1,47 1,51 P 0,38 0,35 0,37 0,37 0,38 0,36 0,38 0,37 0,7 0,38 0,41 0,38 K 0,53 0,51 0,52 0,49 0,52 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,55 0,55 Ca 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Mg 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,12 sušina 86,4 86,6 86,2 87,0 86,4 86,4 86,4 87,0 86,6 86,4 - - N 1,69 1,99 1,64 1,77 1,64 1,69 1,61 1,91 1,68 1, P 0,50 0,45 0,48 0,47 0,47 0,47 0,46 0,50 0,51 0, K 0,57 0,51 0,53 0,48 0,57 0,50 0,63 0,52 0,60 0, Ca 0,06 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0, Mg 0,15 0,16 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,14 0,15 0, sušina 80,2 80,2 81,5 81,1 81,9 80,3 81,6 79,6 82,2 79,7 81,5 80,2 N 1,50 1,48 1,57 1,47 1,53 1,59 1,50 1,67 1,44 1,44 1,59 1,43 P 0,47 0,41 0,43 0,41 0,43 0,37 0,42 0,38 0,40 0,37 0,43 0,39 K 0,51 0,45 0,48 0,46 0,49 0,42 0,49 0,41 0,45 0,42 0,48 0,46 Ca 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0,06 Mg 0,14 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 sušina 87,2 86,5 86,7 86,3 86,2 87,6 86,8 87,0 86,7 85,8 - - N 1,93 2,06 2,01 1,89 1,96 1,95 1,97 1,95 2,00 2, P 0,42 0,42 0,44 0,41 0,43 0,39 0,42 0,37 0,44 0, K 0,55 0,55 0,57 0,58 0,58 0,57 0,59 0,55 0,62 0, Ca 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,06 0,05 0,05 0, Mg 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,15 0, sušina 86,1 86,7 86,5 86,6 86,3 86,9 86,3 86,9 86,3 86,9 86,1 86,7 N 1,49 1,45 1,69 1,40 1,54 1,44 1,66 1,50 1,57 1,47 1,72 1,49 P 0,38 0,36 0,36 0,36 0,38 0,38 0,40 0,33 0,38 0,37 0,35 0,41 K 0,42 0,38 0,44 0,40 0,44 0,40 0,45 0,39 0,38 0,37 0,40 0,39 Ca 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 Mg 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 sušina 82,8 83,3 83,2 83,3 83,1 83,5 83,2 83,6 83,4 83,7 - - N 1,79 2,04 1,93 1,86 1,78 1,95 1,79 2,03 1,86 1, P 0,48 0,42 0,48 0,45 0,48 0,44 0,46 0,43 0,47 0,43 K 0,53 0,43 0,52 0,48 0,55 0,48 0,53 0,47 0,53 0, Ca 0,04 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0, Mg 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,

21 Tabulka 22. Obsah ţivin v rostlinách ječmen jarní, sláma - BVO zkušební stanice Horažďovice Chrastava Jaroměřice Kr. Údolí Libějovice Lípa Staňkov Svitavy Vysoká stanovení % v suš sušina 79,3 79,6 79,0 79,8 81,1 78,5 81,7 81,4 76,5 75,5 N 0,72 0,57 0,69 0,65 0,59 0,67 0,66 0,65 0,68 0, P 0,16 0,12 0,21 0,20 0,16 0,15 0,16 0,12 0,18 0, K 1,50 1,66 1,40 1,40 1,45 1,40 1,28 1,53 1,33 1, Ca 0,57 0,46 0,52 0,49 0,52 0,46 0,50 0,52 0,52 0, Mg 0,15 0,14 0,16 0,16 0,15 0,14 0,15 0,14 0,16 0, sušina 87,6 87,3 87,7 87,4 87,2 87,2 87,1 87,2 87,8 87,7 N 0,59 0,65 0,54 0,47 0,55 0,46 0,43 0,80 0,49 0,51 P 0,10 0,06 0,08 0,05 0,08 0,05 0,05 0,09 0,06 0,06 K 0,28 0,21 0,34 0,21 0,31 0,20 0,26 0,25 0,28 0, Ca 0,30 0,32 0,28 0,33 0,29 0,29 0,29 0,35 0,33 0, Mg 0,11 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,12 0, sklizeno provozně sušina 87,4 86,3 87,4 85,5 86,9 86,3 86,0 85,2 87,1 86,8 86,2 85,4 N 0,89 0,68 0,79 0,65 0,78 0,69 0,87 0,67 0,77 0,79 0,88 0,68 P 0,20 0,10 0,16 0,12 0,17 0,11 0,17 0,11 0,15 0,13 0,21 0,13 K 1,11 1,19 1,01 0,88 0,88 1,11 0,95 1,11 0,91 0,95 0,93 1,06 Ca 0,46 0,43 0,43 0,56 0,39 0,47 0,38 0,49 0,43 0,45 0,46 0,39 Mg 0,14 0,10 0,13 0,14 0,14 0,11 0,12 0,11 0,13 0,11 0,13 0,10 sušina 85,8 85,0 85,4 84,7 86,0 85,3 85,8 85,4 85,7 85,5 - - N 0,93 0,99 0,90 0,83 0,90 0,83 0,92 0,90 0,88 0, P 0,22 0,22 0,26 0,19 0,27 0,19 0,28 0,20 0,24 0, K 0,96 1,04 0,91 0,67 0,85 0,77 0,83 0,73 0,70 0, Ca 0,50 0,52 0,59 0,52 0,55 0,50 0,60 0,49 0,52 0, Mg 0,16 0,17 0,20 0,12 0,22 0,12 0,19 0,12 0,17 0, sušina 80,7 84,9 87,3 86,9 88,8 88,7 87,7 87,6 87,8 88,3 87,5 88,3 N 1,73 1,21 0,87 0,69 0,76 0,88 0,82 0,86 0,67 0,55 0,91 0,73 P 0,37 0,21 0,22 0,18 0,17 0,15 0,18 0,14 0,16 0,11 0,21 0,17 K 1,42 0,50 0,51 0,36 0,30 0,48 0,32 0,29 0,31 0,28 0,43 0,34 Ca 1,08 0,36 0,47 0,41 0,40 0,50 0,41 0,40 0,42 0,36 0,44 0,39 Mg 0,17 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,07 0,08 0,07 0,09 0,08 sušina 85,4 87,2 87,5 86,4 85,1 87,9 86,2 86,4 85,1 86,9 N 0,94 0,96 1,17 0,98 1,24 1,02 1,25 0,91 1,49 1, P 0,13 0,12 0,21 0,14 0,22 0,13 0,22 0,12 0,26 0, K 0,81 0,68 0,89 0,72 1,09 0,81 1,09 0,79 1,27 0, Ca 0,47 0,58 0,59 0,58 0,57 0,55 0,59 0,54 0,68 0, Mg 0,13 0,12 0,13 0,12 0,16 0,12 0,17 0,11 0,19 0, sušina 97,0 97,0 97,1 97,0 96,9 97,0 96,9 97,0 96,9 97,1 96,9 97,0 N 0,58 0,53 0,61 0,52 0,76 0,41 0,63 0,49 0,63 0,40 0,68 0,45 P 0,17 0,08 0,20 0,18 0,38 0,08 0,19 0,08 0,21 0,11 0,23 0,15 K 0,46 0,36 0,64 0,47 0,56 0,33 0,63 0,34 0,53 0,31 0,56 0,50 Ca 0,48 0,45 0,40 0,48 0,57 0,46 0,47 0,42 0,45 0,47 0,49 0,41 Mg 0,08 0,07 0,07 0,09 0,08 0,07 0,08 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 sušina 75,5 73,6 77,2 72,8 75,6 73,2 75,4 72,5 73,6 72,3 N 0,76 0,63 0,82 0,64 0,83 0,82 0,71 0,85 0,58 0, P 0,20 0,08 0,24 0,16 0,30 0,30 0,13 0,32 0,10 0, K 0,86 0,99 0,91 0,99 0,82 0,80 0,88 0,77 0,91 0, Ca 0,47 0,47 0,54 0,48 0,58 0,56 0,51 0,65 0,48 0, Mg 0,12 0,11 0,15 0,13 0,17 0,15 0,10 0,16 0,11 0,

22 Tabulka 23. Kompletní rozbory chlévského hnoje aplikovaného na podzim 2004 prvek jednotka Jaroměřice Lednice Horažďovice P. Jakartice Uh. Ostroh Věrovany sušina % 21,4 34,70 21,1 30,7 23,4 28,7 %N % 3,52 2,11 3,68 2,88 2,08 2,78 Zn mg/kg , Pb mg/kg 6,29 12,40 7,16 2,5 5,9 5,19 Cd mg/kg 0,5 0,35 0,43 0,32 0,25 0,46 Ni mg/kg 10,2 13,00 6,15 2,23 11,1 5,55 Cr mg/kg 16,6 15,70 14,2 3,25 7,18 5,28 Cu mg/kg 78,3 36,90 24,1 18,2 37,8 36,5 As mg/kg 2,31 2,69 4,32 <1,0 1,19 1,03 Hg mg/kg 0,028 0,07 0,034 0,024 0,04 0,036 Mg mg/kg Ca mg/kg K mg/kg P mg/kg prvek jednotka Chrastava Libějovice Kr. Údolí Svitavy Lípa Vysoká sušina % 19 18, ,00 24,30 22,2 %N % 2,81 2,93 2,92 2,49 6,41 3,52 Zn mg/kg ,00 164, Pb mg/kg 7,99 3,98 18,1 4,84 7,99 8,51 Cd mg/kg 1,1 0,35 0,64 0,53 1,10 0,73 Ni mg/kg 7,38 4,63 7,45 4,70 7,73 6,23 Cr mg/kg 4,28 3,75 9,75 5,18 7,48 6,32 Cu mg/kg 29,6 24,7 39,7 52,00 27,80 28 As mg/kg 2,08 4,11 1,38 1,30 3,04 2,79 Hg mg/kg 0,049 0,044 0,043 0,05 0,05 0,046 Mg mg/kg Ca mg/kg K mg/kg P mg/kg V tabulkách 24 aţ 36 je uvedena bilance ţivin podle jednotlivých zkušebních stanovišť. Na kombinacích 5, 6, 9 a 10 v řepařské oblasti je organické hnojení tvořeno slámou (2004) a chrástem (2005), v bramborářské oblasti pouze slámou z podzimu Tabulka 24 LEDNICE roční dávky ţivin dodané hnojením odběr ţivin sklizní bilance ţivin minerální hnojení organické hnojení hnojení celkem produkt celkem ječmen kombinace N P K N P K N P K N P K N P K 1-nehnojeno min. hn. (MH) hnůj hnůj + MH sláma sláma + MH zel. hnoj. (ZH) ZH + MH ZH + sláma ZH+sláma+MH

OVĚŘENÍ RŮZNÝCH SYSTÉMŮ ORGANICKÉHO HNOJENÍ

OVĚŘENÍ RŮZNÝCH SYSTÉMŮ ORGANICKÉHO HNOJENÍ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin OVĚŘENÍ RŮZNÝCH SYSTÉMŮ ORGANICKÉHO HNOJENÍ Výroční zpráva z polních zkoušek za rok 2000 Zpracoval: Dr. Ing.

Více

Ověření různých systémů organického hnojení

Ověření různých systémů organického hnojení Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, se sídlem v Brně Sekce úřední kontroly Ověření různých systémů organického hnojení Výroční zpráva ze stacionární

Více

Ověření různých systémů organického hnojení

Ověření různých systémů organického hnojení Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, se sídlem v Brně Sekce zemědělských vstupů Ověření různých systémů organického hnojení Výroční zpráva ze stacionární

Více

Ověření různých systémů organického hnojení

Ověření různých systémů organického hnojení Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, se sídlem v Brně Sekce zemědělských vstupů Ověření různých systémů organického hnojení Výroční zpráva ze stacionární

Více

Ověření různých systémů organického hnojení

Ověření různých systémů organického hnojení čj: UKZUZ 041133/2019 Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, se sídlem v Brně Sekce zemědělských vstupů Výroční zpráva ze stacionární polní zkoušky za

Více

Sledování vlivu stupňované intenzity hnojení na výnosy plodin, na agrochemické vlastnosti půd a na bilanci živin

Sledování vlivu stupňované intenzity hnojení na výnosy plodin, na agrochemické vlastnosti půd a na bilanci živin Č.j. UKZUZ 025902/2019 Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, se sídlem v Brně Sekce zemědělských vstupů Oddělení výživy rostlin Sledování vlivu stupňované

Více

Ověření různých systémů organického hnojení

Ověření různých systémů organického hnojení Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin Ověření různých systémů organického Výroční zpráva z polních zkoušek za rok 2003 Zpracoval: Ing. Miroslav Florián

Více

Pozvánka na pole. Pokusy na výživářské bázi Lípa POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST. Michaela Smatanová

Pozvánka na pole. Pokusy na výživářské bázi Lípa POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST. Michaela Smatanová www.ukzuz.cz Pozvánka na pole Pokusy na výživářské bázi Lípa Michaela Smatanová POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST Přínosy výživářských pokusů: informace o dlouhodobém vlivu organických a minerálních

Více

Výživářské pokusy s organickými vstupy

Výživářské pokusy s organickými vstupy Výživářské pokusy s organickými vstupy Michaela Smatanová Půda a organická hmota Význam a zdroje organické hmoty a kontrola jejich kvality 26. 1. 2016, Brno 1 Hlavní zdroje organické hmoty pro hnojení

Více

Prováděcí metodiky polních stacionárních zkoušek

Prováděcí metodiky polních stacionárních zkoušek Metodický pokyn č. 24/SZV Počet stran: 1/44 Metodický pokyn č. 24/SZV Prováděcí metodiky polních stacionárních zkoušek Nabývá účinnosti dne 22. 5. 2015 Upozornění Tento dokument včetně příloh je výhradně

Více

Ověření různých systémů organického hnojení

Ověření různých systémů organického hnojení Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin Ověření různých systémů organického hnojení Závěrečná zpráva za období 1999-2004 Zpracoval: Ing. Miroslav Florián

Více

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek Mendelova univerzita v Brně Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU Ing. Petr Babiánek Školitel: doc. Ing. Pavel

Více

Ověření různých systémů organického hnojení

Ověření různých systémů organického hnojení Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin Ověření různých systémů organického hnojení Závěrečná zpráva za období 1993-1999 Zpracoval: Dr. Ing. Pavel

Více

Ověření účinnosti stupňovaných dávek dusíku při konstantních hladinách fosforu a draslíku

Ověření účinnosti stupňovaných dávek dusíku při konstantních hladinách fosforu a draslíku Ústřední kontrolní ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly Odbor bezpečnosti krmiv a půdy Ověření účinnosti stupňovaných dávek dusíku při konstantních hladinách fosforu a draslíku Výroční zpráva

Více

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU Karel KLEM, Jiří BABUŠNÍK, Eva BAJEROVÁ Agrotest Fyto, s.r.o. Po předplodině ozimé

Více

Výroční zpráva o sledování lyzimetrických stanovišť

Výroční zpráva o sledování lyzimetrických stanovišť Výroční zpráva o sledování lyzimetrických stanovišť rok Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, se sídlem v Brně Sekce zemědělských vstupů Oddělení výživy

Více

Hnojiva organického původu výsledky dlouhodobých pokusů Michaela Smatanová

Hnojiva organického původu výsledky dlouhodobých pokusů Michaela Smatanová Hnojiva organického původu výsledky dlouhodobých pokusů Michaela Smatanová KONFERENCE OCHRANA PŮDY.-3.3.17 Náměšť nad Oslavou 1 Statková hnojiva Organické látky % Hnůj skotu 17 Kejda drůbeže 8,1 Kejda

Více

Ověření účinnosti stupňovaných dávek dusíku při konstantních hladinách fosforu a draslíku

Ověření účinnosti stupňovaných dávek dusíku při konstantních hladinách fosforu a draslíku Ústřední kontrolní ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly Odbor bezpečnosti krmiv a půdy Ověření účinnosti stupňovaných dávek dusíku při konstantních hladinách fosforu a draslíku Výroční zpráva

Více

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Karel KLEM Agrotest fyto, s.r.o. VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Materiál a metodika V lokalitě s nižší půdní úrodností (hlinitopísčitá půda s nízkým obsahem

Více

KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014

KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014 KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014 Lenka SACHAMBULA, Vratislav PSOTA Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., Sladařský ústav Brno Úvod Odrůdy ječmene jsou,

Více

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁSOBENOSTI ORNÉ PŮDY DLE MEHLICH III

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁSOBENOSTI ORNÉ PŮDY DLE MEHLICH III KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁSOBENOSTI ORNÉ PŮDY DLE MEHLICH III Hnojení P, K, Mg Aplikace fosforečných hnojiv bývá realizována zpravidla současně s hnojivy draselnými a hořečnatými prostřednictvím směsí jednosložkových

Více

Speciální osevní postupy Střídání s běžnými plodinami. Variabilita plodin Volba stanoviště Obtížná volba systému hnojení

Speciální osevní postupy Střídání s běžnými plodinami. Variabilita plodin Volba stanoviště Obtížná volba systému hnojení Speciální osevní postupy Střídání s běžnými plodinami Variabilita plodin Volba stanoviště Obtížná volba systému hnojení 1 2 3 Organická hnojiva 3 tratě 1. Přímé hnojení organickými hnojivy Košťálová zelenina,

Více

SLEDOVÁNÍ VLIVU RUZNÉ INTENZITY HNOJENÍ NA VÝNOSY PLODIN A NA VÝVOJ AGROCHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ PUD

SLEDOVÁNÍ VLIVU RUZNÉ INTENZITY HNOJENÍ NA VÝNOSY PLODIN A NA VÝVOJ AGROCHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ PUD Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin SLEDOVÁNÍ VLIVU RUZNÉ INTENZITY HNOJENÍ NA VÝNOSY PLODIN A NA VÝVOJ AGROCHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ PUD Závěrečná

Více

Dlouhodobý pokus ekologického zemědělství v ÚKZÚZ

Dlouhodobý pokus ekologického zemědělství v ÚKZÚZ Dlouhodobý pokus ekologického zemědělství v ÚKZÚZ Jiří Urban, Milan Gruber, Martin Prudil Ochrana půdy Hypotéza: Dlouhodobý pokus ekologického zemědělství Cíleným využíváním agrotechnických prostředků

Více

Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, se sídlem v Brně. Odbor hnojiv a půdy

Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, se sídlem v Brně. Odbor hnojiv a půdy Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, se sídlem v Brně Odbor hnojiv a půdy SLEDOVÁNÍ VLIVU STUPŇOVANÉ INTENZITY HNOJENÍ NA VÝNOSY PLODIN A NA AGROCHEMICKÉ

Více

Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor

Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ H a v l í č k ů v B r o d, s. r.o. Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod O d d ě l e n í p ě s t e b n í c h t e c h n o l o g i í Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos

Více

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se živiny (kg.ha -1 ) živiny (kg.ha -1 ) Jak působí hnojivo NP 26-14 a listová aplikace hořčíku hnojivem Magnitra-L na výnos a kvalitu jarního ječmene? Dr.Hřivna,Luděk.-prof.Richter, Rostislav, MZLU Brno.

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ Co je digestát Digestát je fermentační zbytek po anaerobní digesci vstupních materiálů při výrobě bioplynu v bioplynové

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ Polní lyzimetry Praktický význam výše zmíněného spočívá zejména v tom, že: Lyzimetry poskytují detailní informace o vodním režimu včetně bilance rozpuštěných chemických látek v půdním profilu v rozdílných

Více

zení Lyzimetrická zařízení se dle konstrukce dělí: Vladimír Klement, Renáta Prchalová ÚKZÚZ Havlíčkův Brod

zení Lyzimetrická zařízení se dle konstrukce dělí: Vladimír Klement, Renáta Prchalová ÚKZÚZ Havlíčkův Brod Využit ití stávaj vající sítě lyzimetrů ÚKZÚZ Vladimír Klement, Renáta Prchalová ÚKZÚZ Havlíčkův Brod III. ročník konference Ochrana půdy, 20. 21. 2. 2014 Náměšť nad Oslavou Lyzimetrická zařízen zení Co

Více

značné množství druhů a odrůd zeleniny ovocné dřeviny okrasné dřeviny květiny travní porosty.

značné množství druhů a odrůd zeleniny ovocné dřeviny okrasné dřeviny květiny travní porosty. o značné množství druhů a odrůd zeleniny ovocné dřeviny okrasné dřeviny květiny travní porosty. Podobné složení živých organismů Rostlina má celkově více cukrů Mezidruhové rozdíly u rostlin Živočichové

Více

PŠENICE OZIMÁ A PODPORA POMOCÍ AMAGRO ALGY NA 2 ODRŮDÁCH AMAGRO - PROTOKOLU O PROVOZNÍM POKUSU 2016 PAVEL PLEINER, PRAHA ZÁPAD

PŠENICE OZIMÁ A PODPORA POMOCÍ AMAGRO ALGY NA 2 ODRŮDÁCH AMAGRO - PROTOKOLU O PROVOZNÍM POKUSU 2016 PAVEL PLEINER, PRAHA ZÁPAD PŠENICE OZIMÁ A PODPORA POMOCÍ AMAGRO ALGY NA 2 ODRŮDÁCH AMAGRO - PROTOKOLU O PROVOZNÍM POKUSU 2016 PAVEL PLEINER, PRAHA ZÁPAD Společnost / farma: Pavel Pleiner Adresa sídla: Nová Ves p. Pleší Plodina:

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin BULLETIN Odboru agrochemie, půdy a výživy rostlin Ročník XIII., číslo 2 / 25 Brno 25 Ve druhém čísle XIII. ročníku

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad Ječmen jarní - předběžné výsledky zkoušek 2014 Kukuřičná oblast Branišovice Lednice

Více

Trendy v současném zemědělství ČR a jejich možný dopad na půdní úrodnost. Miroslav Florián ředitel Sekce úřední kontroly ÚKZÚZ Brno

Trendy v současném zemědělství ČR a jejich možný dopad na půdní úrodnost. Miroslav Florián ředitel Sekce úřední kontroly ÚKZÚZ Brno Trendy v současném zemědělství ČR a jejich možný dopad na půdní úrodnost Miroslav Florián ředitel Sekce úřední kontroly ÚKZÚZ Brno Struktura prezentace Hlavní trendy hospodaření v ČR a jejich projevy Potenciální

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Regionální odbor zemědělské inspekce v Plzni

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Regionální odbor zemědělské inspekce v Plzni Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Regionální odbor zemědělské inspekce v Plzni VLIV OBHOSPODAŘOVÁNÍ TRAVNÍHO POROSTU NA PRODUKCI A KVALITU PÍCE A NA VLASTNOSTI PŮDY (Výsledky dlouhodobé

Více

Jméno:... Akademický rok:...

Jméno:... Akademický rok:... P R O J E K T H N O J E N Í Jméno:... Akademický rok:... I. Zadání projektu č.:... Hon Výměra Půdní podmínky AZP (ppm) N min na Výnos č. ha jaře v t/ha BPEJ půdní půdní druh ph KCl P K ornici typ 1 2 3

Více

Porovnání různých systémů hnojení v podmínkách ekologického zemědělství

Porovnání různých systémů hnojení v podmínkách ekologického zemědělství Č.j.: UKZUZ 140844/2018 Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, se sídlem v Brně Sekce zemědělských vstupů Porovnání různých systémů hnojení v podmínkách

Více

Sklizeň cukrové řepy s využitím inovačních technologií a optimalizace agrotechniky pro další plodinu

Sklizeň cukrové řepy s využitím inovačních technologií a optimalizace agrotechniky pro další plodinu Sklizeň cukrové řepy s využitím inovačních technologií a optimalizace agrotechniky pro další plodinu Úvod V projektu Sklizeň cukrové řepy s využitím inovačních technologií a optimalizace agrotechniky pro

Více

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa.

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa. ŘEPA CUKROVKA Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa Biologie řepy: Rostlina dvouletá 1 rok tvoří jen hmotu, 2 rok kvete a má semena Dvouděložné Stavba

Více

AZZP, výživářské pokusy a význam hnojiv

AZZP, výživářské pokusy a význam hnojiv AZZP, výživářské pokusy a význam hnojiv Miroslav Florián Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Lidstvo, produkce potravin a půda Světová populace přes 7 miliard Produkce potravin roste Výměra

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

Porovnání účinnosti digestátů, kompostu a kejdy v polním pokusu. Michaela Smatanová

Porovnání účinnosti digestátů, kompostu a kejdy v polním pokusu. Michaela Smatanová Porovnání účinnosti digestátů, kompostu a kejdy v polním pokusu Michaela Smatanová 1. Vymezení základních pojmů 2. Registrace legislativa 3. Popis ověřovaných materiálů 4. Metodika pokusu 5. Výsledky 1.

Více

PS HUMPOLEC 2015/2016

PS HUMPOLEC 2015/2016 1. Údaje o pozemku: PS HUMPOLEC 2015/2016 Amagro - humáty Pšenice ozimá Hon: 5 Půdní typ: hnědá půda slabě oglejená Půdní druh: písčitohlinitá Předplodina: řepka ozimá Obsah přístupných živin v mg/kg:

Více

Porovnání účinnosti digestátů s různými typy hnojiv při hospodaření ve zranitelné oblasti

Porovnání účinnosti digestátů s různými typy hnojiv při hospodaření ve zranitelné oblasti Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, se sídlem v Brně Sekce úřední kontroly Odbor bezpečnosti krmiv a půdy Porovnání účinnosti digestátů s různými

Více

Porovnání různých systémů hnojení v podmínkách ekologického zemědělství

Porovnání různých systémů hnojení v podmínkách ekologického zemědělství Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, se sídlem v Brně Sekce zemědělských vstupů Č. j.: UKZUZ 077999/2019 Porovnání různých systémů hnojení v podmínkách

Více

9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu

9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu 9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu V letech 2005 a 2006 byly získány pro VÚRV Praha od spoluřešitelské organizace VÚZT Praha vzorky kalů

Více

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání kvalitních porostů jarního ječmene je jedním z rozhodujících faktorů podílejících se na tvorbě výnosů. Rozdílné systémy hospodaření

Více

Dlouhodobé monokultura Problémy zapravení hnojiv během růstu Ca, P, K

Dlouhodobé monokultura Problémy zapravení hnojiv během růstu Ca, P, K Dlouhodobé monokultura Problémy zapravení hnojiv během růstu Ca, P, K 1 2 3 Ohled na Stáří rostliny Vegetační fáze Typ podnože Druh, odrůda Agrotechnika Agrotechnika - zatravnění nebo úhor? 1 2 3 Černý

Více

Porovnání různých systémů hnojení v podmínkách ekologického zemědělství (EZ)

Porovnání různých systémů hnojení v podmínkách ekologického zemědělství (EZ) Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, se sídlem v Brně Sekce zemědělských vstupů Porovnání různých systémů hnojení v podmínkách ekologického zemědělství

Více

Dlouhodobý pokus ekologického zemědělství v ÚKZÚZ

Dlouhodobý pokus ekologického zemědělství v ÚKZÚZ Dlouhodobý pokus ekologického zemědělství v ÚKZÚZ Jiří Urban, Milan Gruber, Martin Prudil Ochrana půdy, Náměšť nad Oslavou, 2017 Hypotéza: Dlouhodobý pokus ekologického zemědělství Cíleným využíváním agrotechnických

Více

Jak zabezpečit výživu řepky ozimé dusíkem v jarním období?

Jak zabezpečit výživu řepky ozimé dusíkem v jarním období? Jak zabezpečit výživu řepky ozimé dusíkem v jarním období? Řepka ozimá je jednou z nejnáročnějších plodin na výživu dusíkem. Na začátku jarní vegetace je v půdě pod řepkou zpravidla jen nízká zásoba rostlinami

Více

Č.j.: UKZUZ /2019 Česká republika Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, se sídlem v Brně

Č.j.: UKZUZ /2019 Česká republika Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, se sídlem v Brně Č.j.: UKZUZ 125381/2019 Česká republika Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, se sídlem v Brně Sekce zemědělských vstupů Oddělení výživy rostlin Vliv agrouhlí na růst

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Prezentace dlouhodobého ekologického pokusu

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Prezentace dlouhodobého ekologického pokusu Prezentace dlouhodobého ekologického pokusu Zkušební stanice ÚKZÚZ v Jaroměřicích nad Rokytnou 22. červen 2017 19 Porovnání různých systémů hnojení v podmínkách EZ Hypotéza: Cíleným využíváním agrotechnických

Více

Porovnání udržitelnosti konvenční a ekologické rostlinné produkce

Porovnání udržitelnosti konvenční a ekologické rostlinné produkce Porovnání udržitelnosti konvenční a ekologické rostlinné produkce Ing. Soňa Valtýniová Ústav agrosystémů a bioklimatologie AF MENDELU v Brně 1 V rámci disertační práce Téma komplexního hodnocení udržitelnosti

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky

Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky Výzkumný ústav zemědělské techniky Technicko-technologické doporučení Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky Výstup subetapy Zhodnocení vlivu vnějších faktorů na technologickou jakost

Více

Výnosy 2015 (%) - dle lokalit Ročníkové průměry (%) Oblekovice Uherský Ostroh

Výnosy 2015 (%) - dle lokalit Ročníkové průměry (%) Oblekovice Uherský Ostroh Kukuřičná oblast Branišovice Lednice Oblekovice Uherský Ostroh Vendela S 109 110-107 109 104 105-106 KWS Amadora * 99 104-97 100 106 106-104 Gesine * 105 107-97 104 106 99-103 Sanette * 104 106-101 104

Více

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008 VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 28 Karel KLEM Agrotest Fyto, s.r.o. Úvod Jedním z rozhodujících limitujících

Více

Produkce a kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav v podmínkách řepařské zemědělské výrobní oblasti

Produkce a kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav v podmínkách řepařské zemědělské výrobní oblasti Produkce a kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav v podmínkách řepařské zemědělské výrobní oblasti Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc., Zemědělský výzkum spol. s r.o. Troubsko Ing. Jiří Dubec, Ph.D.,

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornajdelrvd) IV.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornajdelrvd) IV. IV. Platné znění části vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb., s vyznačením navrhovaných změn *** 7 Používání hnojiv, pomocných látek a substrátů

Více

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Ing. Radek Vavera, Ph.D., Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06, Praha 6 Ruzyně Přestože

Více

VENDELA DVOUŘADÝ. Špičkový výkon pro České pivo. Sladovnický ječmen, Krmný ječmen. Ječmen jarní

VENDELA DVOUŘADÝ. Špičkový výkon pro České pivo. Sladovnický ječmen, Krmný ječmen. Ječmen jarní Přednosti odrůdy Špičkový výnos předního zrna Doporučeno pro České pivo Zdravý porost až do sklizně Vysoká tolerance k různým půdně-klimatickým podmínkám Pěstování odrůdy VENDELA je mimořádně výnosná sladovnická

Více

Faktory udržitelné půdní úrodnosti Habilitační přednáška

Faktory udržitelné půdní úrodnosti Habilitační přednáška Faktory udržitelné půdní úrodnosti Habilitační přednáška Petr Škarpa Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin 9. 3. 2015 Struktura habilitační přednášky: I. Odborná část Úvod, půdní

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

Zemědělská část exkurze

Zemědělská část exkurze Zemědělská část exkurze Lokalita: nad Orlicí, pokusná stanice Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Garanti: Kunzová, E., Menšík, L. Umístění: Na pokusné stanici nad Orlicí se nacházejí

Více

Ekonomické zhodnocení živin v digestátu a ve statkových hnojivech

Ekonomické zhodnocení živin v digestátu a ve statkových hnojivech Ekonomické zhodnocení živin v digestátu a ve statkových hnojivech Petr Škarpa Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Agronomická fakulta Mendelova univerzita v Brně Úrodnost půdy

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

OAK HODONÍN Konkurenceschopnost - podmínka úspěchu podnikání v zemědělství I Ekonomika práce strojů v rostlinné výrobě,

OAK HODONÍN Konkurenceschopnost - podmínka úspěchu podnikání v zemědělství I Ekonomika práce strojů v rostlinné výrobě, OAK HODONÍN Konkurenceschopnost - podmínka úspěchu podnikání v zemědělství I Ekonomika práce strojů v rostlinné výrobě, Prof. František Bauer, Získávání prostředků z dotačních titulů PRV Lektor Ing. Ivan

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE POTVRZUJI prorektor d.e.n. profesor 26. ledna 2006 V.I.Nečajev ZPRÁVA o výsledcích pokusů humatizovaného

Více

Jistota za každého počasí!

Jistota za každého počasí! Jistota za každého počasí! SVĚTOVÁ NOVINKA jistota životní prostředí výnos DUSÍK STABILIZOVANÝ Hnojivo do každého počasí Budoucnost hnojení. Sasko, květen 2013 102 mm srážek za 9 dní Sasko, duben 2015

Více

Představení studie pro Mze Management využití kompostu vyrobeného z bioodpadu na zemědělských plochách - slabě a silně ohrožených erozí

Představení studie pro Mze Management využití kompostu vyrobeného z bioodpadu na zemědělských plochách - slabě a silně ohrožených erozí Inovace technologií při kompostování, využití kompostu a ochrana půdy Náměšť nad Oslavou 21. září 2018 Představení studie pro Mze Management využití kompostu vyrobeného z bioodpadu na zemědělských plochách

Více

ROZKLAD SLÁMY. František Václavík PRP Technologies Srpen Produkce živin na farmě Rostlinná výroba. VÝNOS v t/ha N P 2

ROZKLAD SLÁMY. František Václavík PRP Technologies Srpen Produkce živin na farmě Rostlinná výroba. VÝNOS v t/ha N P 2 ROZKLAD SLÁMY František Václavík PRP Technologies Srpen 2016 Produkce živin na farmě Rostlinná výroba PLODINA VEDLEJŠÍ PRODUKT OBSAH ŽIVIN v % PRODUKCE ŽIVIN v kg/ha DRUH VÝNOS v t/ha N P 2 O 5 K 2 O N

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

Důležitost organické hmoty v půdě. Organická složka. Ing. Barbora Badalíková

Důležitost organické hmoty v půdě. Organická složka. Ing. Barbora Badalíková Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Důležitost organické hmoty v půdě Organická složka Podpora tvorby agregátů Zásobárna živin

Více

Kvalita půdy p. lství Biofarma Sasov u Jihlavy, 23. 11. 2010. Vladimír Klement, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod

Kvalita půdy p. lství Biofarma Sasov u Jihlavy, 23. 11. 2010. Vladimír Klement, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod Kvalita půdy p v ekologickém m zemědělstv lství Biofarma Sasov u Jihlavy, 23. 11. 2010 Vladimír Klement, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod Agrochemické zkoušen enízemědělských půd Soustavné agrochemické zkoušení zemědělských

Více

11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku

11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku 11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku = kapitola,,jak poznáme nedostatek které živiny a jak a čím hnojíme - Diagnostika nedostatku: o Vizuální o Chemická analýza biomasy o Histologické a biochemické

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise Agrární komory ČR pro doporučování odrůd obilnin a hrachu polního

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise Agrární komory ČR pro doporučování odrůd obilnin a hrachu polního ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise Agrární komory ČR pro doporučování odrůd obilnin a hrachu polního SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD 2006 HRÁCH POLNÍ Obdobně jako v jiných zemích Evropské

Více

Lávové sklo porézní materiál Vyšší vzdušnost substrátů vzdušnost Drahé Tropické rostliny, sukulenty (kaktusy, )

Lávové sklo porézní materiál Vyšší vzdušnost substrátů vzdušnost Drahé Tropické rostliny, sukulenty (kaktusy, ) Lávové sklo porézní materiál Vyšší vzdušnost substrátů vzdušnost Drahé Tropické rostliny, sukulenty (kaktusy, ) Směs převážně jílových minerálů Vysoké sorpční schopnosti Obsahuje Mg Doplněk různých substrátů,

Více

č.. 156/1998 o hnojivech ové principy

č.. 156/1998 o hnojivech ové principy Zákon č.. 156/1998 o hnojivech Klíčov ové principy Jaroslav Houček Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení registrace hnojiv Zákon a prováděcí vyhláš ášky Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,

Více

Registrace a ohlašov kompostu a digestátu tu využitelných

Registrace a ohlašov kompostu a digestátu tu využitelných Registrace a ohlašov ování kompostu a digestátu tu využitelných na zemědělsk lské půdě Jaroslav Houček Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení registrace hnojiv Náměšť n Oslavou, 20.9.2012

Více

KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ A VSTUPECH DO PŮDY

KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ A VSTUPECH DO PŮDY Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ A VSTUPECH DO PŮDY Zpráva za rok Zpracoval: Ing. Lenka

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍHNOJIV A STATKOVÝCH HNOJIV. Skladovánítuhých hnojiv

ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍHNOJIV A STATKOVÝCH HNOJIV. Skladovánítuhých hnojiv Úplné znění vyhlášky č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 476/2000 Sb., vyhláškou č. 473/2002 Sb. a vyhláškou č. 399/2004 Sb. Ministerstvo

Více

Ing. Eva Pohanková Růstové modely nástroj posouzení dopadů změny klimatu na výnos polních plodin

Ing. Eva Pohanková Růstové modely nástroj posouzení dopadů změny klimatu na výnos polních plodin Ing. Eva Pohanková Růstové modely nástroj posouzení dopadů změny klimatu na výnos polních plodin 16. května 2013, od 9.00 hod, zasedací místnost děkanátu AF (budova C) Akce je realizována vrámci klíčové

Více

7 Používání hnojiv, pomocných látek a substrátů

7 Používání hnojiv, pomocných látek a substrátů (platí od 151. 8. 2014 do 14. 8. 2017) 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb. a vyhlášky č. 229/2017 Sb. 7 Používání hnojiv,

Více

Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období

Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor bezpečnosti krmiv a půdy Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období 2004-2009 Zpracoval: Ing. Vladimír Klement CSc.

Více

Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období

Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Sekce zemědělských vstupů Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období 2008-2013 Zpracoval: Ing. Vladimír Klement CSc. vedoucí

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Ing. Jindřich ČERNÝ, Ph.D. FAPPZ (FAKULTA AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ) KATEDRA AGROCHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST Č. 330 Témata konzultací

Více

Optimální nakládání s digestátem a jeho složkami separace z hlediska tvorby výnosu a omezení ztrát dusíku

Optimální nakládání s digestátem a jeho složkami separace z hlediska tvorby výnosu a omezení ztrát dusíku Optimální nakládání s digestátem a jeho složkami separace z hlediska tvorby výnosu a omezení ztrát dusíku Renata Duffková (duffkova.renata@vumop.cz) 1 Gabriela Mühlbachová 2 1 Výzkumný ústav meliorací

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH 1990-2008 Zpracoval: Ing. Ladislav Kubík, Ph.D. Schválil: Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. vedoucí

Více

Datum: od 9 hod. v A-27 Inovovaný předmět: Pěstování okopanin a olejnin

Datum: od 9 hod. v A-27 Inovovaný předmět: Pěstování okopanin a olejnin Přednáška: Ing. Pavel Kasal, Ph.D. Příprava půdy technologií odkamenění, výživa a závlahy brambor. Datum: 19.3.2015 od 9 hod. v A-27 Inovovaný předmět: Pěstování okopanin a olejnin Inovace studijních programů

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv Strana 6694 Sbírka zákonů č. 377 / 2013 377 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv Ministerstvo zemědělství stanoví podle 8 odst. 5 a 9 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb.,

Více

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A.

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A. Úzkořádková technologie pěstování kukuřice Smutný V., Šedek A. MENDEL- INFO 2017, Žabčice, 16. 2. 2017 Proč měnit technologii? Výměra kukuřice se v osevních postupech stále zvyšuje. - bioplynové stanice

Více

PŠENICE JARNÍ PŘEHLED ODRŮD Výnos zrna pšenice jarní ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

PŠENICE JARNÍ PŘEHLED ODRŮD Výnos zrna pšenice jarní ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2015 PŠENICE JARNÍ Sklizňový rok 2014 byl pro jarní pšenici velmi příznivý. Časný nástup jara umožnil setí v ideálním termínu na konci února

Více

Organizační struktura ústavu

Organizační struktura ústavu Příloha č. 1 Organizační struktura ústavu Ředitel ústavu Odbor auditu a řízení kvality Kancelář ústavu Sekce ekonomická a správní Sekce rostlinné výroby Sekce úřední kontroly Národní referenční laboratoř

Více

Různé zpracování půdy k cukrovce a jeho vliv na obsah a kvalitu humusu

Různé zpracování půdy k cukrovce a jeho vliv na obsah a kvalitu humusu Různé zpracování půdy k cukrovce a jeho vliv na obsah a kvalitu humusu Cukrovka jako technická plodina je nejen surovinou pro výrobu cukru, ale i cennou krmnou plodinou. Je velmi dobrou předplodinou a

Více