Posizione logo. Stručný návod MB17 / MB22. LINA MB CZ - Rev. 01

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posizione logo. Stručný návod MB17 / MB22. LINA MB 901 11 CZ - Rev. 01"

Transkript

1 Posizione logo Stručný návod LINA MB CZ - Rev. 01 MB17 / MB22

2 Symboly Symboly umístěné na přístroji nebo používané v tomto návodu: VÝSTRAHA! Riziko zranění POZOR! Prevence vzniku škod Všeobecná vysvětlení, bez rizika pro osoby nebo předměty HORKÉ PLOCHY! Riziko popálení HORKÁ PÁRA! Riziko popálení Volejte servis Dodrţujte pokyny v návodu k obsluze Podívejte se do návodu k obsluze Nelikvidujte spolu s běţným odpadem 2

3 Bezpečnostní pokyny Pro vaši osobní bezpečnost a bezpečnost pacientů Účelem této příručky je seznámit uţivatele s informacemi o sterilizátorech LINA MB17/22, aby byla zajištěna: ţádná instalace a nastavení, optimální obsluha, bezpečný a spolehlivý provoz, splnění poţadavkŧ na běţnou údrţbu a servis. Tento dokument nenahrazuje návod k obsluze! Při vyhledávání následujících informací vţdy pouţívejte návod k obsluze (je rovněţ součástí sady dokumentace produktu): naprogramovaná údrţba, servis, opravy, alarmy, odstraňování problémŧ a hlášení, nastavení všech parametrŧ a plné vyuţití provozních a programovatelných funkcí, úplné pochopení zobrazovaných informací a hlášení, technické údaje a informace o shodě. Určení výrobku Malé parní sterilizátory nacházejí široké vyuţití v medicíně, např. při všeobecných lékařských postupech, ve stomatologii, zařízeních pro osobní hygienu, při péči o tělo a rovněţ ve veterinárním lékařství. Pouţívají se také pro materiály a zařízení, které potenciálně přicházejí do styku s krví nebo tělními tekutinami, např. nástroje pouţívané vizáţisty, tatéry, kadeřníky a pro body piercing. Zařízení jsou určena pouze pro odborné pouţití vyškolenými pracovníky. Informace o této příručce Všechny nákresy, obrázky a texty uvedené v této příručce jsou vlastnictvím výrobce. Všechna práva vyhrazena. Celkový i částečný přetisk nákresŧ, obrázkŧ nebo textu je zakázán. Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 3

4 Bezpečnostní pokyny Uţivatel nese odpovědnost za řádnou instalaci, správné pouţívání a údrţbu sterilizátoru v souladu s pokyny uvedenými v této příručce. Sterilizátor není určen ke sterilizaci potravin ani odpadu. Kapaliny lze sterilizovat pouze v případě instalace odpovídajícího příslušenství. Sterilizátor nesmí být pouţíván v přítomnosti výbušných nebo hořlavých plynŧ, výparŧ, kapalin či pevných látek. Komora je bezprostředně po zapnutí sterilizátoru zahřívána na vysokou teplotu nebezpečí popálení! Dbejte, aby byla zástrčka napájecího kabelu připojena k řádně uzemněné síťové zásuvce. Na konci kaţdého sterilizačního cyklu jsou treje a sterilizovaná náplň horké. Při vyprazdňování sterilizační komory pouţívejte drţáky na treje nebo kazety. Nepřekračujte maximální hmotnostní limity náplně uvedené v této příručce (viz kapitola 6 návodu k obsluze). Neodstraňujte ze sterilizátoru tovární ani ţádný jiný štítek. Nelijte na sterilizátor vodu ani jiné kapaliny. Mohlo by dojít k elektrickému zkratu. Před prováděním kontrol, údrţby a servisu sterilizátoru jej vypněte a odpojte napájecí kabel. Nízkonapěťový výstup na zadní straně sterilizátoru je určen pouze k připojení zvláštního příslušenství: nepřipojujte k němu ţádné jiné zařízení, neţ k tomuto účelu dodal výrobce. Všechna elektrická zařízení připojená ke sterilizátoru musí mít izolační třídu II (dvojitá izolace) nebo vyšší. Opravy, údrţbu a servis smí provádět pouze servisní technici s oprávněním výrobce a výhradně s vyuţitím originálních náhradních dílŧ. V případě přepravy: Úplně vypusťte oba zásobníky vody (viz odstavec Zásobníky vody v kapitole 4 návodu k obsluze). Nechejte sterilizační komoru vychladnout. Pouţijte pŧvodní nebo jiný vhodný obalový materiál. 4

5 Obsah balení Anodisovaný hliníkový trej (celkem 3 ks) Napájecí kabel Stojánek trejŧ Nálevka Drţák treje Vymezovací nástavec Vypouštěcí hadice Stručný návod Prohlášení o shodě Disk CD-ROM s dokumentací Záruční list Protokol o výstupní kontrole 5

6 Instalace a uvedení do provozu Umístění Sterilizátor umístěte na vodorovnou plochu v dostatečné vzdálenosti od zdrojŧ tepla a hořlavých materiálŧ. Umístěte sterilizátor tak, aby při otevírání servisních dveří a obsluze vnitřních ovládacích prvkŧ nedocházelo k obtíţím. Neumístěte sterilizátor, pokud moţno tak, aby bylo snadné odpojení zástrčky napájecího kabelu. Sterilizátor instalujte v dobře větrané místnosti. Je-li sterilizátor umístěn do skříně, musí být skříň na zadní straně vybavena otvorem s minimálními rozměry 200 x 150 mm. Sterilizátor nesmí být provozován ve výbušném prostředí. Požadované minimální odstupy Zadní strana: 50 mm Pravá a levá strana: 10 mm Horní strana: Podle potřeby, aby bylo moţné plnit nádrţ na vodu, nejméně 50 mm Elektrické zapojení Elektrické napájení sterilizátoru musí splňovat všechny normy platné v zemi pouţití a musí být v souladu s údaji na továrním štítku, který se nachází na zadní straně sterilizátoru. Napájecí kabel připojte do zásuvky na zadní straně sterilizátoru. Připojte napájecí kabel do síťové zásuvky s následujícími charakteristikami: jednofázový, V, 50/60 Hz, 8,75 A, ve vyhrazeném okruhu, přepěťová kategorie = II, diferenciální jistič 10 A s citlivostí 30 ma. Jistič musí být certifikovaného typu v souladu s platnými normami, maximální příkon sterilizátoru je W, uzemnění je nezbytně nutné. 6

7 Zásobníky vody Plnění zásobníku čisté vody (destilované/demineralizované) ZAPNĚTE sterilizátor. Posunutím krytu nádrţe doprava získáte přístup k plnícímu otvoru zásobníku na čistou vodu. Sejměte z nalévacího otvoru víčko. Vloţte nálevku a naplňte zásobník čisté vody přibliţně 3,5 litry destilované nebo demineralizované vody. Jakmile je zásobník čisté vody téměř plný, zazní akustický signál. Zastavte plnění. Nasaďte víčko a uzavřete zásobník. Posuňte kryt zásobníku zpět na pŧvodní místo. Používejte pouze vysoce kvalitní destilovanou nebo demineralizovanou vodu (viz příloha 7 návodu k obsluze). Vypouštění zásobníku použité a čisté vody Otevřete servisní dveře na přední straně sterilizátoru. Umístěte pod sterilizátor nádobu (min. objem 4 litry) a vloţte do ní volný konec vypouštěcí hadice. Připojte vypouštěcí hadici ke správnému připojovacímu konektoru: (šedý) pro pouţitou vodu nebo do levého, modrého, konektoru pro čistou vodu. Vodu z příslušného zásobníku nechte volně vytéci. Stiskem tlačítka na horní straně konektoru pro rychlé připojení odpojte vypouštěcí hadici. 7

8 Ovládací prvky a příkazy Tlačítka Servisní dveře Volba ECO-B Tlačítko NAHORU Bakteriologický filtr Hlavní vypínač Tlačítko ZPĚT Tlačítko OK (potvrzovací tlačítko) Tlačítko DOLŮ Konektor pro vypouštění zásobníku čisté vody (modrý) Konektor pro vypouštění zásobníku pouţité vody 8

9 Displej a ikony První řádek Zobrazuje název nebo účel aktuální strany a vyzývá k provedení činnosti (např. k výběru cyklu). Druhý řádek Zobrazuje aktivní volbu/činnost (na začátku se zobrazuje symbol kurzoru >). Stiskem tlačítka OK se potvrzuje nebo provádí aktivní volba/činnost. Stiskem tlačítka NAHORU nebo DOLŦ se mění aktivní volba/činnost. Výstraha, symboly nádrže a tiskárny Kurzor (>) před symbolem znamená, ţe je moţné číst informační hlášení. Třetí a čtvrtý řádek Zobrazují doplňkové informace o aktivní volbě/činnosti. Symbol visacího zámku Kurzor (>) před tímto symbolem signalizuje, ţe jsou dveře bezpečně uzamčeny. 9

10 Provedení sterilizačního cyklu Do sterilizační komory vloţte náplň ke sterilizaci a zavřete dveře. Viz PŘÍLOHA 2 návodu k obsluze, kde naleznete informace o správné přípravě a umístění náplně. Sterilizátor ZAPNĚTE stiskem hlavního vypínače za servisními dveřmi. Na obrazovce Start se zobrazí výchozí sterilizační program, před kterým je uveden kurzor. Chcete-li vybrat jiný cyklus, procházejte dostupnými moţnostmi pomocí tlačítka NAHORU nebo DOLŦ. Stiskem tlačítka OK vyberte poţadovaný sterilizační cyklus. Chcete-li cyklus zahájit v reţimu ECO, přidrţte tlačítko stisknuté po dobu 2 sekund (viz strana Volba ECO-B v návodu k obsluze). Chcete-li naprogramovat odloţený čas spuštění, podívejte se do návodu k obsluze. 10

11 Provedení sterilizačního cyklu Po výběru cyklu: - Na prvním řádku displeje se zobrazí vybraný cyklus. - Zobrazí se moţnost SPUSŤ NYNÍ : Stiskem tlačítka OK zahájíte sterilizační cyklus ihned, jinak se podívejte na moţnosti odloţeného spuštění na následujících stranách. - Na třetím a čtvrtém řádku se zobrazí maximální hmotnost sterilizované náplně pro vybraný cyklus. - Chcete-li vybrat jiný cyklus, stiskem tlačítka ZPĚT se vrátíte na obrazovku výběru cyklu (viz předchozí strana). Po inicializaci cyklu: - Dveře se automaticky uzamknou (kurzor se zobrazí u symbolu visacího zámku). - Zahájí se sterilizační cyklus. - Na druhém řádku se zobrazuje přibliţná zbývající doba cyklu. - Na třetím a čtvrtém řádku se zobrazují informace o probíhajícím cyklu (viz odstavec Probíhající cyklus na následujících stranách této kapitoly) Popis jednotlivých programŧ cyklu naleznete na následujících stranách (teploty, časy, maximální hmotnosti sterilizované náplně). 11

12 Dostupné sterilizační cykly Celkem jsou k dispozici tři sterilizační cykly. Všechny cykly jsou typu B podle evropské normy EN 13060, tj. umoţňují sterilizaci všech typŧ náplní: pevné, porézní, duté A a B, plasty, pryţ atd., nebalené předměty, a předměty balené v jednoduchém nebo dvojitém obalu. Vyberte Vyberte Vyberte cyklus pro nebalené předměty, jako jsou ruční nástroje, násadce, kleště, mimo textilu. cyklus pro balené předměty pro sterilizace při teplotě 134 C. cyklus pro textil a předměty, které mohou být sterilizovány při teplotě max. 121 stupňŧ. Např.: textil a plasty s uvedením rezistence vŧči teplotě 121 C. Pro vaši osobní bezpečnost a bezpečnost pacientů Nikdy nepřekračujte maximální hmotnostní limit sterilizované náplně uvedený v tabulce programŧ cyklu (viz následující strana), protoţe by to mohlo mít nepříznivý vliv na sterilizační postup. 12

13 Dostupné sterilizační cykly NÁZEV PROGRAMU CYKLU TABULKA PROGRAMŮ CYKLU Model Lina MB17 Lina MB22 Max. náplň (nástroje) 4 kg 5 kg Max. náplň (porézní) 1,5 kg 1,8 kg Teplota C Hladina Celková doba cyklu (6) Čas (2) minuty REŢIM ECO (1) (4) (4) REŢIM ECO (1) (5) (Doba sušení) (3) minuty 60 (25) 26 (7) 66 (25) 32 (7) 72 (30) Celková doba cyklu (6) (Doba sušení) (3) minuty 73 (30) 29 (7) 79 (30) 35 (7) 86 (30) (1) 0,5 kg nástrojŧ v jednoduchém obalu, teplý start (bez textilií). (2) Hodnoty se mohou lišit v závislosti na poţadavcích konkrétní země. (3) Dobu sušení lze v případě potřeby prodlouţit v nabídce NASTAVENÍ (viz Přizpŧsobení parametrŧ cyklu na následujících stranách). (4) Název cyklu se mŧţe lišit v závislosti na poţadavcích konkrétní země. (5) Doba určená pro textilní materiály. (6) Celková doba cyklu se mŧţe lišit v závislosti na typu sterilizované náplně (pevný nebo porézní materiál), její hmotnosti a dalších faktorech. 13

14 Volba ECO-B ECO-B je volitelný cyklus určený ke zkrácení doby trvání cyklu a celkové spotřeby energie. Jedná se o rychlý cyklus typu B pro omezenou hmotnost náplně (pouze 0,5 kg nástrojŧ!). ECO-B je k dispozici pouze pro cykly a. Chcete-li spustit cyklus v reţimu ECO-B, vyberte cyklus a poté výběr potvrďte stisknutím a přidržením tlačítka OK na dvě sekundy. 2 s Plnění komory při použití cyklu ECO-B V reţimu ECO-B je maximální hmotnost sterilizované náplně omezena pouze na 0,5 kg nástrojŧ! Materiál vţdy umisťujte na horní trej. Z komory při reţimu ECO-B vyjměte všechny ostatní treje. Dbejte, aby byla zabalená náplň obrácena papírovou stranou nahoru. Pro vaši osobní bezpečnost a bezpečnost pacientů Nikdy nepřekračujte maximální hmotnostní limit náplně. Předejdete tak nepříznivému vlivu na prŧběh sterilizace. 14

15 Probíhající cyklus Informace zobrazované na displeji v průběhu cyklu Volitelné možnosti (vlevo od nich se nachází kurzor) Stiskem tlačítka NAHORU nebo DOLŦ se zpřístupní některé moţnosti (např. změna zobrazovaných informací, zrušení cyklu, zobrazení hlášení atd.). Na prvním řádku se střídavě zobrazuje: - název aktuálního cyklu, - ukazatel prŧběhu (je-li aktivován). Odpočítávání Přibliţná doba zbývající do dokončení cyklu. Označení aktuální fáze cyklu (viz profil cyklu). Aktuální tlak a teplota ve sterilizační komoře. Počitadlo cyklů Číslo aktuálního cyklu Kurzor vedle symbolu visacího zámku Signalizuje, ţe jsou dveře bezpečně uzamčeny. 15

16 Ukončení sterilizačního cyklu Při úspěšném dokončení cyklu se na obrazovce zobrazí hlášení CYKLUS JE KOMPLETNÍ a před moţností Dveře odemčeny se zobrazí kurzor. Nyní mŧţete tlačítkem NAHORU nebo DOLŦ přejít na poloţku INFO, po jejímţ potvrzení se zpřístupní parametry cyklu za účelem sledování mechanické sterilizace (viz předchozí strany). Tato moţnost je k dispozici pouze před odemknutím dveří komory. Potvrďte (tlačítkem OK) a odemkněte dveře (kurzor u symbolu visacího zámku zmizí). Počkejte na odemknutí dveří a poté dveře komory otevřete. Pokud se na konci cyklu zobrazí hlášení o alarmu, podívejte se do kapitoly 8 (Odstraňování problémŧ) v návodu k obsluze. Pokud problém přetrvává, obraťte se na technický servis. Vyjměte náplň z komory. VÝSTRAHA! NÁPLŇ A STERILIZÁTOR JSOU HORKÉ! K vyjmutí náplně pouţijte drţák na treje (nebo drţák na kazety)! Nedotýkejte se komory, vnitřního otvoru a vnitřních armatur, dokud jsou horké! 16

17 Technické údaje Elektrické napájení: Jmenovité napětí: Max. výkon: Max. proud: Sterilizátor: Pracovní teplota: Pracovní relativní vlhkost: Teplota/rel. vlhkost skladování: Max. nadmořská výška: Min. atmosférický tlak: Celkové rozměry: Min. prostorové poţadavky: Prostor pro otevření dveří: Hmotnost prázdného přístroje: Max. hmotnost (zcela naplněný): Max. tepelný výkon: Max. úroveň hluku: TECHNICKÉ ÚDAJE V AC 50/60 Hz, jednofázový V AC W 8,75 A +5 C aţ +40 C Max. 80 % rel. vlhkosti do 31 C, lineární pokles na 50 % při 40 C -20 C aţ +60 C/0-90 % (s prázdnými nádrţemi) m.n.m 0,6 bara Š: 450 mm/v: 435 mm/h: 599 mm Š: 470 mm/v: 485 mm/h: 650 mm Š: 360 mm/v: 410 mm/h: 360 mm 38 kg (LINA MB17), 40,5 kg (LINA MB22) 50 kg (LINA MB17), 53 kg (LINA MB22) kj/hod. 63 db SHODA S NORMAMI PARNÍ STERILIZÁTOR určený pro sterilizační cykly typu B je ve shodě s následujícími normami: 93/42/EHS 97/23/ES 2002/96/ES EN IEC IEC EN Směrnice o zdravotnických prostředcích (SZP) Směrnice o tlakových zařízeních (STZ) Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) Malé parní sterilizátory Bezpečnostní poţadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení Bezpečnostní poţadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení; zvláštní poţadavky na sterilizátory a na zařízení k čištění-dezinfikování, pouţívaná k pŧsobení na zdravotnické materiály Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení: Poţadavky na elektromagnetickou kompatibilitu Pojistný přetlakový ventil: Bezpečnostní termostat Komora sterilizátoru: Celkový objem: Uţitný prostor (všechny cykly) Bakteriologický filtr: Destilovaná nebo demineralizovaná voda: Kvalita vody: Prŧměrný odběr vody: Objem nádrţe: Externí přívod vody: Tlak: Prŧtok: 3 bary 330 C 17 l/ø 250 mm x D 362 mm (LINA MB17) 22 l/ø 250 mm x D 440 mm (LINA MB22) 12 l/š195 mm x V 195 mm x H 297 mm (LINA MB17)) 15,5 l/š 195 mm x V 195 mm x H 390 mm (LINA MB22) 0,3 µm V souladu s EN 13060, příl. C (vodivost < 15 μs/cm) 0,7 l/cyklus 2 x 3,6 l Musí být ve shodě s IEC min. 2 bar max. 8,6 bar min. 0,25 max. 0,5 l/min Tovární štítek ŠTÍTKY NA VÝROBKU Komunikace s jinými přístroji: Sériový port na zadní straně sterilizátoru Ostatní Úplné mikroprocesorové řízení, systém procesního hodnocení podle normy EN Programovatelný reţim spánku. Štítek sterilizační komory Výrobní štítek 17

18 Poznámky

19 Autorizovaný servisní partneři společnosti W&H Navštivte společnost W&H na internetu na http.://wh.com V sekci servis naleznete nejbliţšího autorizovaného servisního partnera společnosti W&H. Pokud nemáte přístup na internet, kontaktujte prosím: CZ Dentamechanik s.r.o., U Pily 581, České Budějovice t , f

20

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 Návod k obsluze Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 1 Při čtení návodu si nechejte otevřené stránky 3 a 4, abyste mohli snadněji identifikovat jednotlivé součásti. Doporučujeme, abyste před použitím spotřebiče

Více

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05207AB -11/13-01 GF Niky 1000/1500 CZ CZ 3 2 Niky 1000/1500 OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání a signalizace

Více

Návod k obsluze. VA131 ACZ - Rev. 0 VA131-17 VA131-22

Návod k obsluze. VA131 ACZ - Rev. 0 VA131-17 VA131-22 Návod k obsluze VA131 ACZ - Rev. 0 VA131-17 VA131-22 Symboly Symboly umístěné na přístroji nebo používané v tomto návodu: VÝSTRAHA! Riziko poranění POZOR! Prevence vzniku škod Všeobecná vysvětlení, bez

Více

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250 w w w. e a t o n. c o m Nova AVR 625 Nova AVR 1250 UPS - zdroj nepřerušeného napájení zálohovaného z baterie Instalační a uživatelská příručka DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Čtěte před instalací produktu!

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E PŘEKLAD PŮVODNÍHO UŽIVATELSKÉHO NÁVODU 1 PŘED POUŽITÍM UPOZORNĚNÍ! Udržujte toto zařízení vždy ve svislé poloze. Když bylo zařízení přepravováno nebo nakloněno (např.

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE

PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE Nejprve si pečlivě přečtěte návod k použití a myslete na to, že ho ještě můžete později potřebovat. Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí, pro které

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu Rázový utahovák WT 1890 Obj. č. N11100114 str.1 ze 11 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČÍ

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

Elektrický parní sterilizátor

Elektrický parní sterilizátor Obsah Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění.... 3 Popis.... 6 Příprava na sterilizaci... 7 Použití... 7 Čištění přístroje a odstranění vodního kamene... 8 Technické specifikace.... 8 Vysvětlení

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI P eklad p vodního návodu k obsluze OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 NÁZVY ČÁSTÍ... 3 MS-E18AI... 3 MS-E24AI, MS-E28AI... 3 TECHNICKÉ

Více

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor NÁHLAVNÍ SOUPRAVA LEGENDA KE SCHÉMATU ZÁKLADNÍ JEDNOTKA NÁHLAVNÍ SOUPRAVA 1 Posuvný přepínač Tx (A-D) 18 Mikrofon 2 Posuvný přepínač Rx (1-4) 19 Reproduktor 3 Hlasitost hovoru NAHORU 20 Tlačítko Mluvit

Více

noflame plus Modelování _Návod k obsluze _Němčina 04-05

noflame plus Modelování _Návod k obsluze _Němčina 04-05 noflame plus Modelování _Návod k obsluze _Němčina 04-05 POPIS PŘÍSTROJE 1 Otvor pro nástroje s cívkou 2 Provozní kontrolka 3 Ochranné víčko 4 Hlavní spínač 5 Konektor síťové šňůry 6 Větrák POPIS PRODUKTU

Více

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIgo jsou určeny pro průmyslové aplikace, přednostně pro nabíjení trakčních baterií (olověných s tekutým elektrolytem) elektrických vysokozdvižných vozíků a zařízení

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze Odsávač pár ZRW Návod k obsluze 1 Vážený zákazník Stali jste se uživatelem kuchyňského odsávače typu ZRW. Tento odsávač byl navržen a vyroben hlavně s novým vzhledem pro uspokojení vašich očekávání a určitě

Více

Záložní zdroj Back-UPS 650 VA 230 V s automatickou regulací napětí AVR (BX650CI)

Záložní zdroj Back-UPS 650 VA 230 V s automatickou regulací napětí AVR (BX650CI) Záložní zdroj Back-UPS 650 VA 230 V s automatickou regulací napětí AVR (BX650CI) Základní informace Neumísťujte zdroj na přímé slunce, na nadměrně teplá nebo vlhká místa a chraňte ho před stykem s kapalinami.

Více

Automatická regulace hoření Reg 200

Automatická regulace hoření Reg 200 Automatická regulace hoření Reg 200 Uživatelský manuál 1.0 Obecná ustanovení 2 1.1 Technické parametry 3 1.2 Mechanické údaje 3 2.0 Popis Automatické regulace Reg 200 4 3.0 Blokové schéma 6 4.0 Ovládání

Více

1 Symboly. 5 Sféry odpovědnosti

1 Symboly. 5 Sféry odpovědnosti A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Symboly 1.1 Výstražná upozornění Výstražná upozornění se podle druhu nebezpečí rozlišují pomocí následujících signálních slov: Pozor varuje

Více

GA 20 l # 16742 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

GA 20 l # 16742 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen GA 20 l D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH # 16742 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers www.guede.com

Více

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5 Uživatelská příručka SE155 Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka 1 Děkujeme vám za zakoupení našeho HUD projekčního displeje. Tento produkt zvyšuje bezpečnost řidičů, kdy všechny potřebné informace jsou

Více

PRATIKO MAXI TROLLEY

PRATIKO MAXI TROLLEY Návod k obsluze Přenosná chladnička PRATIKO MAXI TROLLEY TK 53 Vysoké napětí! Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Použití ovladačů, nastavení nebo jiných postupů, jako jsou doporučované v tomto

Více

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher. EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com NÁVOD K OBSLUZE MODELY TB STEEL SINGLE DOOR TB74 STEEL TB100 STEEL

Více

DEMINERALIZAČNÍ FILTR Návod k použití

DEMINERALIZAČNÍ FILTR Návod k použití English Česky DEMINERALIZAČNÍ FILTR Návod k použití Dem 10 1 Dem 10 DEMINERALIZAČNÍ FILTR NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, Chtěli bychom Vám tímto poděkovat za zakoupení našeho Demineralizačního filtru

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH DMYCHADEL

NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH DMYCHADEL www.covdily.cz NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH DMYCHADEL MODEL :JDK-150/200/250 300/400/500 JDK-150/200/250 JDK-300/400/500 Děkujeme Vám, že jste si koupili naše dmychadlo. Než jej začnete používat,

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Version 1.2 česky. Kompresor BKP1500-24. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24

Version 1.2 česky. Kompresor BKP1500-24. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24 Version 1.2 česky Kompresor BKP1500-24 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 autorizovaný distributor NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 AA 5000 AA 3080 ATMOS Chrást, s.r.o.; Plzeňská 168;

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51 NÁVOD K OBSLUZE Horkovzdušná pistole Obj. č.: 81 19 51 Vč. 4-dílů. Souprava trysek (bodová-, otočná-, širokoúhlá- a okrajová tryska). Ideální pro domácnost, hobby, domácí dílnu apod. k odstranění barev,

Více

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021 Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ HM-5021 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi. GS-102 Automatic

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi. GS-102 Automatic Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-102 Automatic Asistenční servis MARCCRAB GASTRO s.r.o. REVOLUČNÍ 19/73 PLZEŇ 312 07 tel. 377 470 122 mobil: 602 173 253 Společnost Marccrab gastro s.r.o. je

Více

Basový zesilovač CD-100B. Obj. č.: 36 78 42

Basový zesilovač CD-100B. Obj. č.: 36 78 42 Basový zesilovač CD-100B Obj. č.: 36 78 42 2 Obsah: ÚVOD... 2 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS FUNKCÍ... 4 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 PŘIPOJENÍ BASOVÉ KYTARY...5 PŘIPOJENÍ NA ELEKTRICKOU

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 03

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 03 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 85 20 03 Účel použití nabíječky Tato nabíječka, kterou zapojíte do síťové zásuvky se střídavým napětím 230 V, slouží k nabíjení automobilových nebo motocyklových baterií (olověných

Více

Návod k obsluze. MSA Plus 250

Návod k obsluze. MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Obsah Obsah Strana 1 Úvod 1.1 Platnost 1.2 Popis svářečky 1.2.1 Ovládací prvky 1.4 Napájení jednotky 1.4.1 Provoz při připojení do sítě 1.4.2

Více

Návod k obsluze TechniCast Adapter

Návod k obsluze TechniCast Adapter Návod k obsluze TechniCast Adapter 1 1 Obsah. 1 Obsah 2 2 Prosím, přečtěte si jako první Rozsah 3 2.1. Správné použití 3 2.2 Prohlášení o shodě 3 2.3 Důležité poznámky 3 2.3.1 Bezpečnost. 3 2.3.2 Likvidace

Více

Návod k používání stříkací pistole Typ FP - HVLP

Návod k používání stříkací pistole Typ FP - HVLP Návod k používání stříkací pistole Typ FP - HVLP Obj.-č. D 030 073 Stav k 06/00 G 880 333 Duben 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru v náš výrobek. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti

Více

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

DD Technik. www.quiko.cz HYDRAULICKÝ POHON KŘÍDLOVÉ BRÁNY

DD Technik. www.quiko.cz HYDRAULICKÝ POHON KŘÍDLOVÉ BRÁNY DD Technik www.quiko.cz HYDRAULICKÝ POHON KŘÍDLOVÉ BRÁNY TECHNICKÉ ÚDAJE NAPÁJECÍ ZDROJ SPOTŘEBA PROUDU (A) QK-H300 QK-H300BC 230 V AC 50 Hz 110 V AC 50 Hz 1,6 2,6 PŘÍKON (W) 300 INTEGROVANÝ KONDENZÁTOR

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 Děkujeme, že jste si zakoupili tuto automatickou nabíječku VC 7000. Je určená pro nabíjení olověných, gelových i kalciových akumulátorů s kapacitou nad 14Ah, resp. 25Ah.

Více

Přímočará pila BS900

Přímočará pila BS900 Návod na obsluhu a údržbu Přímočará pila BS900 Obj. č. N23000114 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ 3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

Návod k obsluze Sušák na ruce

Návod k obsluze Sušák na ruce Sušák na ruce 850.000 1 Informace k návodu použití Návod popisuje instalaci, obsluhu a údržbu přístroje a zároveň slouží k nahlédnutí při nejasnostech. Znalost návodu a dodržování jeho bezpečnostních podmínek

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

VA 40/./../K. Doplněk montážního a provozního předpisu. Plováčkové průtokoměry se skleněnými měřicími kónusy. Kategorie II 2 G

VA 40/./../K. Doplněk montážního a provozního předpisu. Plováčkové průtokoměry se skleněnými měřicími kónusy. Kategorie II 2 G KROHNE 01/2006 A 11 VA40 01 CZ Doplněk montážního a provozního předpisu VA 40/./../K. Plováčkové průtokoměry se skleněnými měřicími kónusy Kategorie II 2 G Magneticko-indukční průtokoměry Plováčkové průtokoměry

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití 1. Důležité informace o bezpečnosti provozu Tato tiskárna je konstruována tak, aby byla bezpečně provozována po mnoho let se spolehlivým výkonem. Jako u všech

Více

Sombra stropní modul. Montážní návod

Sombra stropní modul. Montážní návod Sombra stropní modul de Montážní návod Bezpečnostní pokyny Montáž, zapojení, uvedení do provozu a opravy smí provádět pouze odborník, který také může určit vhodné upevnění a odtah odsavače par. Upevnění

Více

2 Zapněte počítač. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE A B C G D

2 Zapněte počítač. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE A B C G D Informace o výrobku A B C E F H J K G D Myš A: Kolečko pro posunování a třetí tlačítko (pro autoposun tlačit dolů) Dolní kolečko pro posunování Indikátor vybité baterie (bliká) B: Pravé tlačítko C: Levé

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

KÁVOVAR R-918. Návod k použití. česky. Kávovar R-918

KÁVOVAR R-918. Návod k použití. česky. Kávovar R-918 Návod k použití KÁVOVAR R-918 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax Všeobecně O zdroji POWERmax Schéma použití POWERmax je rezonanční invertor nové genarace a nahrazuje předchozí svařovací zdroje Powermax a Powermax 2. Je určen výhradně jako zdroj svařovacího proudu pro

Více

AXIon NÁVOD K OBSLUZE

AXIon NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIon jsou určeny pro jednodušší průmyslové staniční aplikace - nabíjení a udržování v nabitém stavu staničních baterií (olověných, v určitých případech i alkalických),

Více

Analyzátor tělesných hodnot Grundig MD 4810. Obj. č.: 86 02 78. Vážení zákazníci,

Analyzátor tělesných hodnot Grundig MD 4810. Obj. č.: 86 02 78. Vážení zákazníci, Analyzátor tělesných hodnot Grundig MD 4810 Obj. č.: 86 02 78 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup analyzátoru tělesných hodnot MD 4810. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování

BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování Pro olověné akumulátory Při nabíjení startovacích akumulátorů i akumulátorů s hlubokým cyklem dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze.

Více

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EC 1183 Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Membránová vývěva s membránovým stabilizačním systémem

Membránová vývěva s membránovým stabilizačním systémem INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE DO CELÉHO SVĚTA Návod k obsluze 218e Membránová vývěva s membránovým stabilizačním systémem Modelová řada N 920 KT. 29.18 Obr. 1: Membránové vakuové čerpadlo N 920 KT.29.18 Vybrali

Více

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití Pračka EVOGT 14064D3 Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

EMS 58 Automat na prodej času

EMS 58 Automat na prodej času JITOJA spol. s r.o. Zvonařská 1310 156 00 Praha 5 - Zbraslav tel.: 00420 257920850 EMS 58 Automat na prodej času Pokyny k obsluze a popis automatu Výrobek firmy BECKMANN GmbH Beckmann GmbH Brandstraße

Více

Pásová bruska SB 180

Pásová bruska SB 180 Návod na obsluhu a údržbu Pásová bruska SB 180 Obj. č. N16000514 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8665. Dynamic Volume Brush. CS Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8665. Dynamic Volume Brush. CS Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8665 Dynamic Volume Brush CS Příručka pro uživatele A B C D E F G H I Čeština 1 Úvod Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli

Více

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace Technická specifikace Věcné prostředky PO (čerpadla, stan) povodně 2013 Předmět a určení technické specifikace Tato technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení Věcné prostředky PO (čerpadla)

Více

TTT-9V. Uživatelská příručka. Elektronická bateriová programovací jednotka řízení závlahy TTT-9V

TTT-9V. Uživatelská příručka. Elektronická bateriová programovací jednotka řízení závlahy TTT-9V Elektronická bateriová programovací jednotka řízení závlahy TTT-9V TTT-9V Uživatelská příručka Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady TTT-9 Obsah Použití zařízení Princip

Více

TO 2038. Toustovací trouba. Příručka uživatele

TO 2038. Toustovací trouba. Příručka uživatele Toustovací trouba TO 2038 Příručka uživatele Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před instalací, zapnutím a nastavováním trouby si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace

Více

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Katalogové číslo: 157043 Obecné údaje Použití podle určení Dieselové čerpadlo se smí používat pouze k čerpání motorové nafty Nikdy nečerpejte výbušné kapaliny, jako

Více

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 316, 553 632 303 http://www.brano.eu; zz-info@brano.eu; info@brano.eu NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Vlastnosti systému... 2 4. Funkce systému... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Úvod Tepelné výměníky společnosti WätaS jsou koncipované jako výměníky tepla vzduch-voda. Používají se pro chladiče nebo ohřívače, přímé výparníky / kondenzátory

Více

Vysavač Manta MM403. Uživatelská příručka

Vysavač Manta MM403. Uživatelská příručka Vysavač Manta MM403 Uživatelská příručka Důležité bezpečnostní instrukce Pokud došlo k poškození přívodní elektrické šňůry, musí dojít k její neprodlené výměně v autorizovaném servisním středisku nebo

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat RAYSTAT-CONTROL-10 Regulační termostat 1 RAYSTAT-CONTROL-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 7 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do provozu a údržba 11 Schémata

Více

návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X

návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Instalace 3 Popis spotřebiče

Více

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Version 1.2 česky Elektrická kolébková pila BWS400 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR - KT33C. Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR - KT33C. Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR - KT33C Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 4 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Více

290 A/W. Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D

290 A/W. Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3 1.1 Použité symboly.................... 3 1.2 Bezpečnostní pokyny................

Více

Návod na obsluhu a údržbu. nýtovacích kleští v kufříku. Obj. č. D 322 315

Návod na obsluhu a údržbu. nýtovacích kleští v kufříku. Obj. č. D 322 315 Návod na obsluhu a údržbu nýtovacích kleští v kufříku Obj. č. D 322 315 Říjen 2002 Vážený zákazníku děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete s nýtovacími kleštěmi pracovat

Více

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím Solární cestovní nabíječka Powermonkey Explorer Obj. č.: 20 11 50 Jiný způsob používání této solární nabíječky, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k jejímu poškození. Kromě jiného by nesprávné používání

Více

On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody

On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody CZ Testomat 808 On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody Návod k obsluze ANALYZÁTORY VODY IČO: 71417460 DIČ: CZ7502030844 Dalibor Herman Tel: +420 602 349 086 Za Klášterem 550 Fax: +420 321 723 285

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 4000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Automatická signalizace závad...7 Bezpečnostní systém proti

Více

Návod k obsluze. testo 316-2 Detektor úniku plynu

Návod k obsluze. testo 316-2 Detektor úniku plynu Návod k obsluze testo 316-2 Detektor úniku plynu 2 Bezpečnost a životní prostředí Bezpečnost a životní prostředí O tomto dokumentu - Přečtěte si pozorně tento dokument a seznamte se s obsluhu přístroje

Více

Úhlová bruska. Návod k obsluze. MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND

Úhlová bruska. Návod k obsluze. MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, že tento výrobek je podle sm rnic 73/23/EHS, 89/336/EHS a 98/37/ES Rady v souladu s následujícími normami normalizovaných

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah 1 Koncová zařízení... 3 2 Charakteristika typů služeb logistika KZ Dodání KZ, Instalace KZ... 3 3 Další

Více

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR HVSD 970 B ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní upozornění... 2 Instalace na zeď... 3 Ovládání... 7 Údržba... 8 Odstranění možných problémů... 9 ÚVOD Děkujeme za výběr

Více

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ 2250 REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ Radiátor neinstalujte s regulátorem FORTE nahoře. Radiátor neinstalujte pod nebo před síťovou zásuvku nebo svorkovnici. Regulátor se nesmí dotýkat

Více

NINPHAEA Návod k obsluze a montáži

NINPHAEA Návod k obsluze a montáži NINPHAEA Návod k obsluze a montáži VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY NINPHAEA 700 1100 2500 3800 5000 Příkon (W) 13 20 45 75 95 Průtok max (l/hod) 700 1100 2500 3800 4800 Výtlak max (m) 1,45 1,90 2,35 2,60 3,70

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Gratulujeme vám k zakoupení elektrického mlýnku. Když bude tento mlýnek používán podle pokynů uvedených v tomto manuálu, bude s ním možno rychle a snadno umlít různé typy obilí.

Více

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200)

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) OBSAH 1. Bezpe nostní instrukce 3 2. Vlastnosti a použití pohonu vrat 3 3. Technická specifikace 4 4. Kontrola obsahu balení 4 5. Instalace a nastavení

Více

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW)

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW) 1. Účel použití Univerzální hořáky (27kW až 90kW) Univerzální hořáky jsou určeny pro spalování tuhých paliv do zrnitosti 30mm. Hořáky jsou konstruovány tak, že k běžným materiálům, jako je hnědé uhlí ořech

Více

RUBIMIX-9 BL RUBIMIX-9 BL DUPLEX

RUBIMIX-9 BL RUBIMIX-9 BL DUPLEX RUBIMIX-9 BL RUBIMIX-9 BL DUPLEX NÁVOD K OBSLUZE ČESKY OBSAH A. POKYNY K SESTAVENÍ Montáž Bezpečnost Zapojení Použití Doporučení k pracovišti B. OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S ELEKTRICKÝM RUČNÍM

Více

Návod na instalaci, provoz a údržbu

Návod na instalaci, provoz a údržbu Návod na instalaci, provoz a údržbu TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A Rev. 2014.10.01 Strana 1/24 1.0.0 Obsah 1.0.0 Obsah... 2 2.0.0 Ilustrací... 2 3.0.0 Základní informace... 3 3.1.0 Úvod...3 3.2.0 Oblasti

Více