Výroční zpráva za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2011"

Transkript

1 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, Bernartice IČ: Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

2 1. Úvodní slovo ředitele organizace Stejně jako roky minulé i rok 2011 byl v celé sociální sféře ve znamení finančních úspor a šetření. Přesto se podařilo díky dobrému hospodaření a neplýtvání s finančními prostředky zrealizovat mnoho akcí, které v důsledku přinesou úspory v dalším období. V první řadě se jednalo o rozšíření a zkvalitnění počítačové sítě, byly provedeny rozsáhlé údržbové práce na majetku nemovitém i movitém tak, aby tento majetek mohl sloužit potřebám organizace i v dalším období. Kromě jiného byly vyměněny kabinky na sociálním zařízení, které byly ve špatném stavu za nové odpovídajícím platným hygienickým normám ve zdravotnickém pavilonu, oprava střechy, fasády a instalace zařízení proti ptactvu na výchovném pavilonu a úprava a údržba zeleně. S ohledem na očekávané sloučení s Denním a týdenním stacionářem Duha Písek, probíhaly intenzivní přípravy spojené s plánovaným sloučením. Za tuto zvýšenou aktivitu patří moje poděkování nejen těm zaměstnancům, kteří se na slučování přímo podíleli, ale patří všem zaměstnancům organizace, neboť i na ně byly přenášeny zvýšené nároky. V roce 2011 byl u dvou zaměstnanců ukončen pracovní poměr dohodou (z toho jeden přešel na vlastní žádost do Denního a týdenního stacionáře Duha), jedna zaměstnankyně odešla do starobního důchodu. Závěrem krátkého úvodu chci vyjádřit naději, aby naše činnost byla i v budoucích letech stejně úspěšná, aby se nám dařilo poskytovat uživatelům kvalitní služby umožňující jim žít plnohodnotný život v přirozeném sociálním prostředí. 2. Základní údaje Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky Sídlo organizace: Zběšičky 23, Bernartice Identifikační číslo: Statutární zástupce: Ing. Pavel Pecháček, ředitel Kontakty: tel.: , , mob.: Zřizovatel organizace: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 3. Charakteristika činnosti Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele. Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a základní činnosti dle ustanovení 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj. domov pro osoby se zdravotním postižením, dle 48 organizace poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, zejména mentálního, případně kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Organizace zajišťuje zdravotní péči definovanou v 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Organizace poskytuje pobytové služby dětem, které vzhledem k mentálnímu postižení potřebují péči poskytovanou organizací a dospělým osobám, které jsou posouzeny jako plně invalidní. 1

3 Organizace poskytuje stravování uživatelům služeb, zaměstnancům, osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením, studentům, praktikantům a krátkodobě i jiným zájemcům. Organizace provádí nahodilý prodej drobných výrobků zhotovených v rámci aktivizačních činností uživatelů. Organizace pronajímá dva objekty s bytovými a nebytovými prostory č.p. 30 a 31. Povolenou doplňkovou činností, která bezprostředně navazuje na hlavní účel a předmět činnosti organizace, je provoz čističky odpadních vod. 4. A. Sociální péče Kapacita zařízení k : 74 Celoroční pobyt: 74 Průměrný počet uživatelů: 74 Průměrné plnění obložnosti za rok 2011: 100 % Přijatí obyvatelé: 1 Propuštění uživatelé: 1 Zemřelí uživatelé: 0 Počet uživatelů k : 74 Počet mužů k : 45 Počet žen k : 29 Invalidní důchodci: 72 uživatelů Ostatní uživatelé (děti do 18 let): 2 uživatelé Smlouvy uzavřeny u všech uživatelů, vyjma jednoho dítěte s nařízenou ústavní výchovou. Věkové složení uživatelů: 7 12 let let let let 53 Věkové rozpětí: let Průměrný věk uživatelů: 31,2 Počet 1 lůžkových pokojů: 13 Počet 2 lůžkových pokojů: 26 Počet 3 a více lůžkových pokojů: 4 Příspěvek na péči: Stupeň I. 16 Stupeň II. 13 Stupeň III. 3 Stupeň IV. 42 Všichni uživatelé mají přiznaný příspěvek na péči. 2

4 Úhrada za ubytování: Úhradu za ubytování nehradí nezaopatřené děti. Pokoj Standard Nadstandard 1 lůžkový 125 Kč 135 Kč 2 lůžkový 115 Kč 3 a více lůžkový 105 Kč Úhrada za ubytování: Nezaopatření uživatelé hradí za stravu ve výši stravovací jednotky a pouze 50 % z částky režijních nákladů. Typ stravy Uživatel Strav. jednotka Rež. náklady Celkem: normální do 12 let Kč normální nad 12 let Kč dietní do 12 let Kč dietní nad 12 let Kč diabetická do 12 let Kč diabetická nad 12 let Kč B. Zaměstnanci Domova Vedoucí zaměstnanci: Ředitel: Zástupce ředitele/účetní: Ekonomka: Účetní: Vedoucí výchovného úseku: Výchovně-vzdělávací centrum Vedoucí úseku zdravotní péče: Sociální pracovnice: Ing. Pavel Pecháček Danuše Čiháková Ing. Helena Cvachová Iva Tlášková Dana Špalová Mgr. Markéta Vacková Bc. Jana Svačinová Zuzana Knížová, DiS. Zaměstnanci Domova: Počet zaměstnanců k fyzické osoby: 54 Přepočtený počet zaměstnanců: 53 Průměrná platová třída: 6,7 Průměrný plat: ,65 Zaměstnanci: hospodářskosprávní a provoznětechničtí 5 střední zdravotničtí 10 fyzioterapeut 1 pracovníci v sociálních službách 21 pedagog. pracovníci (vychovatelé) 5 sociální pracovníci 1 zaměstnanci převážně manuálně pracující 11 3

5 5. A. Zdravotní péče Zdravotní péče je zajišťována jednak vlastními zdravotnickými pracovníky a dále externími lékaři, a to na základě smluv. Jedenáct zdravotnických pracovníků je zaměstnáno na pozici všeobecná sestra pro poskytování komplexní základní ošetřovatelské péče bez odborného dohledu. Z tohoto počtu jedna všeobecná sestra pracuje pod odborným dohledem a jeden zdravotnický pracovník je na pozici fyzioterapeut bez odborného dohledu. Domov má uzavřenou smlouvu s Poliklinikou Milevsko, spol. s r.o., o spolupráci a zajištění odborného zdravotního dohledu. Na základě této smlouvy pravidelně do Domova dojíždí praktický lékař, pediatr a stomatolog. Dále má Domov uzavřenou smlouvu na poskytování pravidelné psychiatrické péče s psychiatrem. S Nemocnicí Písek, a.s., je uzavřena smlouva na poskytování neurologické péče zajišťuje pravidelně neurolog. Dále je uzavřena s Poliklinikou Milevsko, spol. s r.o., smlouva o poskytování závodní preventivní péče. Organizace má uzavřeny zvláštní smlouvy o poskytování a úhradě ošetřovatelské a rehabilitační péče klientům Domova s těmito zdravotními pojišťovnami: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Ordinovaná ošetřovatelská péče o klienty je měsíčně účtována zdravotním pojišťovnám v souladu s uzavřenými smlouvami. B. Rehabilitace V Domově vykonává odbornou rehabilitační péči vlastní zaměstnanec organizace fyzioterapeut. Metodicky vede zdravotní sestry k provádění ošetřovatelské rehabilitace, úzce spolupracuje s lékaři zajišťující zdravotní péči v Domově a podporuje rehabilitační úkony sloužící k aktivizaci a volnočasovým aktivitám klientů. C. Zdravotní oddělení Na zdravotním oddělení jsou ubytováni klienti s nejvyšším stupněm závislostí na péči druhé osoby. Z tohoto důvodu při veškeré ošetřovatelské intervenci uplatňujeme koncept bazální stimulace. Naším cílem je podporovat lidi se zdravotním postižením v jejich co možná nejvyšší soběstačnosti, postupném začleňování do běžné společnosti a pokusit se vytvořit takové podmínky a prostředí, ve kterém se naši klienti budou cítit opravdu jako doma. Základní zásadou při poskytování péče je přísně individualizovaná služba, v jejímž centru je spokojený uživatel. Z tohoto důvodu jsou na jednotlivých pracovních úsecích zpracovávány a aktualizovány individuální plány péče klientů, rehabilitační harmonogramy pro jednotlivé klienty, harmonogramy volnočasových aktivit, plány denní ošetřovatelské péče apod. Plnění a kontrolu zajišťují vedoucí pracovních úseků. Samozřejmostí je také u těchto klientů provádění relaxační terapie, senzomotorických cvičení, logopedických cvičení, výuka a nácvik alternativních metod komunikace a všech aktivit a činností směřujících k rozvoji specifických schopností klientů, jejich dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí klientů. Jeden klient, který je ve věku povinné školní docházky navštěvuje Základní školu speciální při Dětské psychiatrické léčebně Opařany. 4

6 Výběr akcí pořádaných pro klienty tohoto úseku (viz. následující fota): individuální výlety do okolní např. Hluboká nad Vltavou - ZOO, Bernartice, Písek, Bechyně, Týn nad Vltavou atd. s návštěvou cukrárny diskotéka: pro klienty, kteří dobře tolerují přítomnost neznámých osob v Pohostinství Zběšičky, pro klienty preferující domácí atmosféru proběhla diskotéka v komornějším duchu na IV.oddělení divadelní představení v prostorách DOZP Zběšičky týdenní pobyt u rybníku Komora, kde si klienti vyzkoušeli život v přírodě opakovaně jsme s klienty opékali vuřty, pokud nám počasí přálo pořádali jsme různě tematicky zaměřené oslavy: Velikonoc, Mikulášskou nadílku, Vánoční besídku, Silvestrovskou párty apod. 5

7 D. Výchovné oddělení Zaměstnanci výchovného oddělení se v průběhu celého roku snažili zapojovat klienty do činností, které vedou v co největší míře k samostatnosti a soběstačnosti klienta v běžném životě. Pokračovali jsme v zácviku v pomocných pracích v provozu Domova na základě dohod o provedení práce uzavřených mezi klienty a organizací. Klienti si společně se svými klíčovými pracovníky minimálně jedenkrát měsíčně dojeli nakoupit nějaké dobroty pro sebe, potřebné věci pro svou osobní hygienu, oblečení, dárky pro své blízké apod. Třetina klientů projevila přání mít vlastní zvířátko, o které se budou sami starat. Někteří mají králíka, jiní křečka nebo morče. Několik klientů má také korelu nebo andulku. Společně se starají o beránka a ovečku ovce Quessantské. Toto plemeno patří k nejmenším ovcím na světě. Umožněním tohoto přání se snažíme u klientů podporovat pocit zodpovědnosti. Také jsme na přání několika klientů zúrodnili část zahrady. Vytvořilo se zde několik záhonků, na kterých si klienti pěstují zeleninu a ovoce. 6

8 6. Hospodaření organizace V roce 2011 hospodařil Domov s vyrovnaným rozpočtem a hospodářský výsledek byl 2 760,00 Kč. Po schválení zřizovatelem byl hospodářský výsledek převeden do fondu rezervního v plné výši. Náklady organizace činily celkem (v Kč) ,16 Spotřeba materiálu ,17 Energie ,00 Opravy a udržování ,48 Cestovné 9 384,00 Služby ,62 Mzdové náklady ,00 Zákon. sociální pojištění ,00 Zákon. sociální náklady ,35 Poplatky 3 000,00 Daň z příjmů 950,00 Ostatní náklady ,54 Odpisy majetku ,00 Výnosy organizace činily celkem (v Kč) ,16 Úhrady obyvatel ,00 Stravné zaměstnanců ,00 Příjmy od zdrav. pojišťoven ,20 Nájemné ,00 Příspěvek na ČOV od obce ,00 Zúčtování fondů ,00 Úroky 1 559,96 Ostatní příjmy ,00 Příspěvek z ÚP ,00 Příspěvek zřizovatele ,00 Dotace z MPSV ,00 Domov hospodařil s těmito fondy: Peněžní fondy Domova č.účtu Stav na počátku Stav na konci Změna stavu roku roku Fond odměn , ,00 FKSP , , ,65 Rezervní fond , , ,83 Rezervní fond , , ,00 Investiční fond , , ,00 Celkem , , ,82 7

9 7. Kontroly v organizaci A. Řídící kontroly Pravidelně všemi vedoucími pracovníky byly na jednotlivých úsecích prováděny kontroly finančních operací v souladu s platnými předpisy o finanční kontrole. Tyto kontroly jsou v pravidelných termínech projednávány na poradách vedení. V souladu s plánem kontrolní činnosti byly provedeny kontroly pokladen a pokladních operací. Zjištěné nedostatky byly průběžně odstraňovány. B. Kontroly provedené jinými kontrolními orgány V únoru 2011 byla provedena Finančním úřadem v Milevsku kontrola zaměřená na mzdovou agendu, pokladní doklady a účetnictví. Kontrolou nebylo zjištěno závad. Krajskou hygienickou stanicí Jč kraje byly provedeny kontroly v 2x v září 2011 a v listopadu První kontrola byla zaměřena na zákon 258/2000 Sb., a vyhl. č. 195/2005 Sb. úklid zařízení a desinfekční řád, manipulace s prádlem a odpady, sterilizace. Drobné závady byly odstraněny neprodleně. Druhá kontrola byla zaměřena na zákon č. 258/2000 Sb., - kontrola kvality vody z vlastních zdrojů. Bez závad. Třetí kontrola byla zaměřena na zákony č. 258/2000 Sb. a 379/2005 Sb., vyhlášky č. 137/2004 Sb. a 602/2006 Sb. a Nařízení (ES) č. 852/2004. Kontrolován byl provoz kuchyně. Závažné závady nezjištěny. Okresní správou sociálního zabezpečení v Písku byla v srpnu 2011 provedena kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění. Nebyly zjištěny nedostatky. Finančním úřadem v Písku byla provedena v srpnu 2011 kontrola skutečností rozhodných pro případné stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2008 a Kontrolou nebyly zjištěny skutečnosti rozhodné pro stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Veřejné zakázky byly v Domově Zběšičky prováděny v souladu s platnou směrnicí vydanou Jihočeským krajem. V listopadu 2011 byla provedena kontrola zadávání a provádění veřejných zakázek členkou kontrolního výboru Jihočeského kraje PhDr. Ivanou Říhovou. Závady nezjištěny. 8. Ostatní akce za rok 2011 Klienti Domova se zúčastnili mnoha akcí, na kterých se setkávali se svými kamarády a dosáhli i několika dobrých umístění ve sportovních disciplínách. Leden - Divadelní představení Don Quichote ve Zběšičkách Únor - Karneval ve Zběšičkách - Lyžařské závody v Černovicích - Karneval v Javorníku - Kuželkový turnaj O táborský džbánek - Výstava fotografií uživatele Radka Kaliny v Milevsku, viz. následující foto - Sokolská akademie v Milevsku 8

10 Březen - Matějská pouť v Praze - Návštěva výstavy ve Sladovně Písek - Kuželkový turnaj O táborský džbánek - Výstava Adolfa Borna v Táboře - Výstava stavebnice Merkur v Milevsku - Vystoupení hudebního souboru Teddy Band v DPS v Milevsku Duben - Koncert Chceme žít s Vámi v Praze - Velikonoční prodejní výstava v Milevsku, viz. následující foto - Účast na hudebním festivalu Salve Caritas ve Strakonicích Květen - Sportovní hry Hluboká nad Vltavou - Olympiáda v Oseku a Osekfest - Výlet na Šumavu k Čeňkově pile, viz. následující foto 9

11 Červen - Atletické závody ve Strakonicích - Turnaj v přehazované v Dřevěnicích - Vystoupení hudebního souboru Teddy Band v MŠ v Kostelci nad Vltavou Červenec - Setkání po Markétě v Těchobuzi - Jidášův plácek - divadelní přehlídka v Milevsku, viz. následující foto - Účast jedné klietky na letní speciální olympiádě v Aténách Srpen - Pohádkové představení v Hostíně u Kovářova - Vystoupení hudebního souboru Teddy Band v Domově pro seniory v Bechyni Září - Diskotéka v Lidmani - Filmový festival v Písku 10

12 - Návštěva kina v Milevsku Říjen - Matějská pouť v Praze - Rekreace na Nových Hutích, viz. následující foto Listopad - Turnaj ve stolním tenise ve Dvoře Králové nad Labem - Soutěživé odpoledne v Černovicích - Diskotéka ve Zběšičkách Prosinec - Prodejní výstava výrobků klientů v Písku - Diskotéka v Lidmani - Výstava Betlémů v Hvožďanech, viz. následující foto - Plavecké závody ve Strakonicích - Vystoupení hudebního souboru Teddy Band na benefičním koncertu v Písku - Vydávání dvouměsíčníku Horizont 11

13 9. Závěr Stanovené úkoly pro rok 2011 byly splněny. Všechny závazné ukazatele rozpočtu a limity byly dodrženy. Dotace na sociální služby byla použita v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2011, ve stanovené lhůtě bude zpracován audit způsobu účtování a použití poskytnuté neinvestiční dotace. Investiční akce byly v roce 2011 realizovány v souladu se schváleným plánem pořízení investic. Jednalo se o stavební úpravy v administrativní budově šikmá nájezdová rampa pro snazší přístup klientů na vozíku do prostor Výchovně vzdělávacího centra, které je v této budově umístěno. Byl pořízen univerzální šlehací a hnětací stroj do kuchyně, byla provedena rekonstrukce prasklé obvodové zdi v areálu zařízení a oprava čističky odpadních vod, kterou Domov provozuje. V průběhu roku 2011 nebyla zaznamenána žádná mimořádná událost. Ve Zběšičkách Ing. Pavel Pecháček ředitel Domova Přílohy: Příloha č. 1 Čerpání finančního plánu na rok

14 Příloha č. 1 Čerpání finančního plánu na rok 2011 Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, Bernartice IČO: Řádek Ukazatel Schválený plán Skutečnost Index 1 NÁKLADY ,5 2 Spotřeba materiálu ,6 3 Spotřeba potravin ,7 4 Spotřeba energie ,3 5 Opravy a udržování ,4 6 Cestovné ,0 7 Ostatní služby ,8 8 Mzdové náklady ,9 9 v tom: platy zaměstnanců ,9 10 OON ,3 11 Sociální a zdravotní pojištění ,8 12 Zákonné sociální náklady ,5 13 Daně a poplatky ,0 14 Jiné ostatní náklady ,7 15 Odpisy dlouhodobého majetku ,2 16 Daň z příjmů ,0 17 Ostatní náklady ,0 18 VÝNOSY ,5 19 Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb ,9 20a Dotace ze SR od MPSV ,0 20b Očekávané příjmy ,0 21 Úroky Jiné výnosy Tržby z dlouhodobého majetku Dotace z ÚP Ostatní výnosy ,3 26 Příspěvek na provoz ,0 27 Hospodářský výsledek po zdanění 3 28 Doplňkové údaje: 29 Dotace na investice Použití investičního fondu ,3 31 Použití rezervního fondu Použití fondu odměn Průměrný evidovaný počet zaměstnanců (ks) ,8 34 Průměrný měsíční plat v Kč , ,65 100,0 13

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2012 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Obsah: 1. Úvodní

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice u Milevska IČO: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2015 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové n. L. IČO: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dddvurkralove.mki.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany. Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.cz Z P R Á V A o činnosti a hospodaření za rok 2009 Název Domov Paprsek Olšany,

Více

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009. Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a organizace

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Výroční Zpráva za rok 2014

Výroční Zpráva za rok 2014 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Výroční Zpráva za rok 2014 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

R O Č N Í Z P R Á V A 2013

R O Č N Í Z P R Á V A 2013 R O Č N Í Z P R Á V A 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2015 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a

Více

Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204. Výroční zpráva 2015. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204. Výroční zpráva 2015. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204 Výroční zpráva 2015 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Obsah: 1. Úvodní slovo ředitelky organizace... 2 2. Základní údaje... 3 3. Charakteristika činnosti...

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 V Ostravě dne 12. 3. 2009 Ing. Tamara Šeligová ředitelka organizace Obsah: Strana I. Úvod 1-2 II. Tabulky 3-14 1. Základní ukazatele 3-4

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo ředitelky Vážení klienti domova, zaměstnanci, široká veřejnosti, přátelé, příznivci a podporovatelé, předkládáme další Výroční zprávu, v níž nabízíme

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BENEŠOVA 1, 471 52 SLOUP V ČECHÁCH IČO: 48 28 29 28 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: BC. ZDENĚK VLK ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Obsah I. Sídlo organizace... 4 2 II. Vznik a postavení organizace... 4 III. Zaměření a činnost organizace... 4 III.1 Domovy pro osoby se zdravotním postižením...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046 BC. ALAN MARIA UHURA, R.N., STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 200 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2014 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS.

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Domov pro seniory Telč příspěvková organizace Špitální ul. 46 588 56 Telč Výroční zpráva 2012 Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Úvod Stáří, stárnutí

Více

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice IČ 71197052, tel.553/786200, fax.553/653735 e-mail: zamek.dolnizivotice@email.cz www.zamekdolnizivotice.cz Organizace je zapsána

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace Sídlem: 393 01 Pelhřimov, U Elektrárny 1965 IČO: 00511676 Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 2 Kontakt a informace: tel.č.: 565

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, L e t o v i c e Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 březen 2007 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ Pardubický kraj Dětské centrum Svitavy U kojeneckého ústavu 520/2 Svitavy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Pardubický kraj Dětské centrum Svitavy ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. 1. 2016. v y d á v á. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. 1. 2016. v y d á v á. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. 1. 2016 Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou

Více

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Výroční zpráva 2014 Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Obsah 1. Základní údaje organizace 2. Úvodní slovo 3. Údaje o činnosti 3.1 Předmět činnosti organizace 3.2 Cíle organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti Jihoměstské sociální (JMS a.s.) 5 Přehled středisek

Více

Plán rozvoje organizace 2016-2018

Plán rozvoje organizace 2016-2018 Plán rozvoje organizace 2016-2018 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p. o. Mgr. Eva Machová, únor 2016 Obsah: 1. Analýza aktuálního stavu. 3 1.1 Charakteristika organizace. 3 1.2 Doplňková činnost..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne 15.6.2009

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Zařízení školního stravování Opava příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Tel. 555557076 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 O B S A H 1. Úvod.... 3 2. Vzdělávání

Více

1 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2012

1 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 1 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí

Více

Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6

Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6 Obsah Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5 2.1 Charakteristika organizace 5 3 Domov pro seniory Štíty 6 3.1 Veřejný závazek Domova pro seniory Štíty 6 3.2 Krátce

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2013 POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2013 POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2013 POBYTOVÁ SLUŽBA Zatímco rok 2012 proběhl ve znamení přestavby vnitřních prostor celého zařízení, v roce 2013 jsme se kromě úprav schodišť zaměřili na opravu vnějšího

Více

Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice

Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice Zpráva o činnosti za rok 2015 1 Obsah I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 3 I.1 Management 3 I.2 Sociální a výchovná

Více

Za dobrý počinek považuji také zpřístupnění Zahrady v zahradě,možnost klientů a zaměstnanců využít bezpečně další kout areálu domova.

Za dobrý počinek považuji také zpřístupnění Zahrady v zahradě,možnost klientů a zaměstnanců využít bezpečně další kout areálu domova. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 1. Slovo ředitelky Vyhodnocení poskytování služby v roce 2011 Do roku 2011 jsme vstoupili se záměrem postupně zavést paliativní péči, podporovat u klientů klidné dožití v prostředí,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 Zpracovatel: Dětská psychiatrická léčebna Opařany sídlo: 391 61 Opařany 221 IČ: 00667421 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: MZ ČR kontakt: adresa: DPL Opařany, 391

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet. 1. Základní charakteristika organizace Celý název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Datum vzniku: Riegrova 7, 572 01 Polička IČO: 75008017 Bankovní spojení: GE Money Bank Číslo účtu:

Více

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o organizaci 2. Činnost organizace 2.1 Uživatelé bydlení a

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A ROK 2010 I. Plnění ní úkolů v oblasti hlavní i organizace, všeobecné informace o organizaci ÚSP Chotělice

Více

Úvodní slovo ředitelky Základní informace Charakteristika činnosti Cíle a principy poskytování sociálních služeb Zaměstnanci v DS Chýnov

Úvodní slovo ředitelky Základní informace Charakteristika činnosti Cíle a principy poskytování sociálních služeb Zaměstnanci v DS Chýnov Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje 2 str. 3 str. 4 str. 6 str. 8 str. 10 str. 12 str.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 Adresa poskytované služby: DOZP Česká Kamenice, p. o. U Kaple 494, 407 21 Česká

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM. Výroční zpráva

ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM. Výroční zpráva ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM Výroční zpráva 2011 Obsah 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 3 2 3 Základní údaje Charakteristika činnosti 4 5 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. Hlavní účel a předmět

Více

DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb. Nová 303, 294 42 Luštěnice. za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva)

DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb. Nová 303, 294 42 Luštěnice. za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva) Předkládá: Zdeňka Zmatlíková, pověřená vedením Domova U Anežky V Luštěnicích,

Více

centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o.

centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o. zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o. za rok 2009 1 Obsah strana I. Základní údaje 3 II. Organizační struktura 3 III. Základní prohlášení Klíče 3 IV. Historie 4 V. Sociální služby 5 V.1 Denní stacionář

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2011 Výroční zpráva za rok 2011 1. Kontakty Název: Adresa: Právní forma: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky příspěvková

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 S E N I O R Otrokovice příspěvková organizace Sídlo organizace : Otrokovice, Školní 1299 IČO : 62180444 Zřizovatel : Zpracovala : Město Otrokovice Ing. Ivana Vardanová,

Více

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE O B S A H 1 Sídlo organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich poslání a činnost 5 Základní údaje o klientech Přehled o počtech klientů

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich,ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno IČO: 70887276 Zřizovatel: Statutární město Brno Ředitel:

Více

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva Mirovická 19/1027, Praha 8 Úvodní slovo je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1. Vytváří příjemné, bezpečné a kvalitní prostředí

Více

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník Cíle a způsob poskytování sociálních služeb I. Poslání organizace Posláním Domova pro seniory Javorník, p. o., je poskytovat uživatelům podle

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ, příspěvková organizace Proseč-Obořiště 1, 393 01 Pelhřimov ----------------------------------------------------------------------- IČ: 00511901 telefon: 565 394 112 e-mail:

Více

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz IČO: 47002654 Tel.: 318 591 381 Fax.: 318 592 792 e-mail: info@dsmnisekpodbrdy.cz Obsah Úvodní slovo ředitele...

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace Kyselka, část Radošov č.p. 137, 363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie,

Více

Výroční zpráva. za rok 2011

Výroční zpráva. za rok 2011 Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o. za rok 2011 PaedDr. Petr Matuška, Ph.D. ředitel Klíče CSS, p. o. V Olomouci 9. března 2012 1 Obsah strana I. Základní údaje 4 II. Organizační struktura

Více

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje o společnosti Organizační struktura

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje o společnosti Organizační struktura VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní údaje o společnosti 5 Organizační struktura 6 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice Příloha č.7 se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice na rok 2010 1 1. Úvodní

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00828998

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00828998 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00828998 1 Návštěvní řád upravuje pravidla chování návštěvníků Domova a popisuje povinnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2007 Výroční zpráva za rok 2007 1. Kontakty: Název: Pečovatelská služba města Pečky Adresa: Chvalovická 1042, 289 11 Pečky IČ: 61883531 Právní forma:

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem.

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace, PSČ: 793 26, tel./fax 554 751 720, fax. ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 V Novém Městě nad Metují 1/2014 Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují Zřizovatel: město Nové Město nad Metují,

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2009 Rychnov nad Kněžnou 12. 2. 2010 Vypracovala: Klapalová Eva Mgr. David Lepka ředitel ÚSP I. Všeobecné

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o. Výroční zpráva za rok 2011

Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o. Výroční zpráva za rok 2011 Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o. Výroční zpráva za rok 2011 1 Obsah: Úvod str. 3 Základní údaje o organizaci str. 5 Veřejný závazek str. 6 Zdravotní péče str. 10 Sociální aktivity str. 13 Stravování

Více

Výroční zpráva. STROOM DUB o.p.s.

Výroční zpráva. STROOM DUB o.p.s. Výroční zpráva 2011 STROOM DUB o.p.s. Slovo úvodem Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu. Henry Ford Síla myšlenky je mocná a je jedno, jestli

Více

Občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE POSLÁNÍ SDRUŽENÍ Posláním sdružení je vybudování duchovních a sociálních center integrace zejména v zemědělských

Více

Gymnázium Jana Palacha,

Gymnázium Jana Palacha, Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 (č.org. 10602) Zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpráva byla vypracována podle směrnice č.48/2005 Středočeského kraje, kterou se stanovují zásady vztahů Středočeského

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014 PSB Lepařova 12, Opava

Zpráva o činnosti za rok 2014 PSB Lepařova 12, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Zpráva o činnosti za rok 2014 PSB Lepařova 12, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, Opava IČO: 71197061

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Musíš žít pro druhého, chceš-li žít pro sebe. (Seneca) [1] Obsah I. Úvod II. Základní informace III. Činnost a služby poskytované v roce 2014 IV. Hospodaření za rok 2014 V. Kontrolní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009 Obsah strana 1. Úvodní slovo... 3 2. Poslání a cíle organizace... 4 3. Stručná historie... 4 4. Struktura organizace... 5 4.1. Správní rada střediska... 5 4.2. Pracovníci střediska... 5 4.3. Dozorčí rada

Více

Roční plán pro školní rok 2013-2014

Roční plán pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2013-2014 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Co máme za sebou a co před sebou, je málo důležité ve srovnání s tím, co máme v sobě. ( Emerson Ralph Waldo) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU V Ý R O Č N Í ZA ROK 2009 Z P R Á V A Zpracovatel: Sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 212 PLATNÁ K 31. PROSINCI ROKU 212 Stránka 2 z 14 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ

Více