Projekce : E L P R O M CZ, s.r.o. Projekce a montáž elektrických zařízení Hálkova ul tel.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekce : E L P R O M CZ, s.r.o. Projekce a montáž elektrických zařízení Hálkova ul. 875. tel.: 739 626 672 stryhal.elprom@centrum."

Transkript

1 Stavba : Chlum u Hořic rekonstrukce veřejného osvětlení Stavební objekt : Veřejné osvětlení Investor : Město Hořice nám. Jiřího z Poděbrad Hořice Místo akce : k.ú. Chlum u Hořic okres Jičín Královéhradecký kraj Hořice Projekce : E L P R O M CZ, s.r.o. Projekce a montáž elektrických zařízení Hálkova ul Hořice tel.: Obsah projektové dokumentace: 1. Textová část a) Technická zpráva b) Rozpočet c) Dokladová část d) Smlouvy s majiteli 2. Výkresová část výkres č výkres č Veřejné osvětlení Zakreslení podzemních sítí Hořice Říjen 2012 Vypracoval: Petr Stryhal

2 a) Technická zpráva: Obsah projektové dokumentace: 1. Projektové podklady a rozsah projektovaného zařízení 1.1 Projektová dokumentace řeší 1.2 Projektová dokumentace neřeší 2. Napěťová soustava a ochrana před nebezpečným dotykem 3. Vnější vlivy 4. Souhrnný technický popis 5. Závěr 4.1 Popis stávajícího stavu 4.2 Popis navrženého řešení 4.3 Umístění stavby 4.4 Projednání stavby 4.5 Dopravní systém 4.6 Zařízení staveniště 4.7 Vstup na pozemky 4.8 Jištění vedení a osvětlovacích těles 4.9 Uzemnění a ochrana před bleskem 4.10 Uložení kabelu 4.11 Všeobecné údaje 4.12 Příkon osvětlení a výpočet proudového zatížení 4.13 Křižování a souběhy 4.14 Kabely 4.15 Ochrana před přepětím 4.16 Spojky 4.17 Koncovky 4.18 Kabelové skříně a pilíře 4.19 Elektromontážní práce 4.20 Bezpečnost a hygiena práce 4.21 Likvidace odpadů 4.22 Upozornění pro dodavatele stavby 4.23 Plán kontrolních prací Přílohy: Rozvaděč veřejného osvětlení RVO typu ER 212 NKP7 / P Výpočet osvětlení komunikace Výpočet impedančních smyček, selektivity jištění a vyp. Charakteristik Seznam betonových základů stožárů vo

3 b) Rozpočet: Kladení kabelů do země dle ČSN Uložení kabelu pod komunikací ( protlak ) 2. Uložení kabelu v souběhu s komunikací ( v ochranných žlabech ) 3. Uložení kabelu pod komunikací ( překop ) 4. Uložení kabelu pod vjezdem ( v ochranné trubce ) 5. Uložení kabelu ve volném terénu ( bez mechanické ochrany ) 6. Uložení kabelu ve volném terénu ( v ochranných žlabech ) Chlum rekonstrukce veřejného osvětlení Rekapitulace nákladů Souhrn po objektech Oceněné práce Dodávky ČEZ Logistiky Dodávky zhotovitele c) Dokladová část: Seznam dokladové části Vyjádření dotčených orgánů a organizací Kopie KN a PK mapy k.ú. Chlum u Hořic Informace o parcelách d) Smlouvy s majiteli: Seznam majitelů nemovitostí a pozemků stavbou dotčených Smlouvy s majiteli nemovitostí o právu provést stavbu veřejného světlení Příloha: Situační plánek se zákresem projektovaného zařízení 1 : 720 Situační plánek se zákresem stávajících podzemních sítí 1 : 720

4 a) Technická zpráva 1. Projektové podklady a rozsah projektovaného zařízení: Záměrem investora města Hořice je rekonstrukce veřejného světlení v obci Chlum. V obci se nachází stávající distribuční síť nn, která je v nevyhovujícím stavu. Dřevěné sloupy jsou napadeny hnilobou, vlastní síť nezajišťuje kvalitní dodávku elektrické energie. Z tohoto důvodu přistoupila ČEZ Distribuce a.s. k rekonstrukci vrchní sítě na zemní kabelové vedení. Protože se na podpěrných bodech rekonstruované vrchní sítě nn nachází rozvod veřejného osvětlení a osvětlovací tělesa, je nutné z důvodu demontáže stávajícího zařízení provést rovněž rekonstrukci veřejného osvětlení. Ke zpracování projektové dokumentace byly použity elektronické mapové podklady zvětšené do měřítka 1 : 720 zpracované p. Milanem Enthalerem tak, aby bylo možné provést souřadnicové zakreslení projektovaného zařízení. Typ svítidel, jejich počet a rozmístění bylo určeno zástupci investora a provozovatele zařízení konkrétně vedoucím investičního oddělení ing. Ryklem a zástupcem provozovatele p. Fofem z TS Hořice. Požadavky byly vzneseny na konzultačních schůzkách přímo na místě akce. Zpracované podklady byly upraveny tak, aby bylo možné provést souřadnicové zakreslení projektovaného zařízení, souřadnicové body budou při montáži sloužit k vytyčení trasy kabelového vedení a stožárů veřejného osvětlení. Souhlasné stanovisko investora je přiloženo v dokladové části projektové dokumentace. 1.1 Projektová dokumentace řeší: - napojení veřejného osvětlení na rozvaděč veřejného osvětlení - veřejné osvětlení - uzemnění vodiče PEN - ochrana proti atmosférickému přepětí - zemní práce 1.2 Projektová dokumentace neřeší: - kabelové vedení nn 2. Napěťová soustava a ochrana před nebezpečným dotykem: 3 PEN AC 50 Hz 400 V / TN C Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je dle ČSN automatickým odpojením od zdroje, zvýšená pospojením. 3. Vnější vlivy: Vnější vlivy a jejich působení na el. zařízení byly určeny dle ČSN s přihlédnutím k ČSN Venkovní prostor byl podle působení vnějších vlivů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem charakterizován jako prostor zvlášť nebezpečný. Proto je nutné základní ochranu samočinným odpojením od zdroje doplnit o ochranu zvýšenou a to doplňující pospojovaní.

5 4. Souhrnný technický popis: 4.1 Popis stávajícího stavu: Záměrem investora města Hořice je rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Chlum. V obci se nachází stávající vrchní síť nn, která je v nevyhovujícím stavu. Dřevěné sloupy jsou napadeny hnilobou, vlastní distribuční síť nezajišťuje kvalitní dodávku elektrické energie. Z tohoto důvodu přistoupila ČEZ Distribuce a.s. k rekonstrukci vrchní sítě na zemní kabelové vedení. Na podpěrných bodech je osazen vodič vo a lampy veřejného osvětlení. Protože po realizaci kabelového vedení dojde k demontáži stávajících sloupů je rovněž nutné přistoupit k rekonstrukci veřejného osvětlení. 4.2 Popis navrženého řešení: Na parcele č. kat. 186/5 před oplocením objektu č.p. 6 bude v rámci rekonstrukce stávající vrchní sítě nn na zemní kabelové vedení nn umístěna přípojková skříň SS200/NKE1P-C. Rekonstrukci bude provádět majitel a provozovatel distribuční sítě ČEZ Distribuce a.s. Děčín. Vedle pilíře bude osazen nový rozvaděč veřejného osvětlení RVO typu ER 212 / NKP 7 P napojený z SS200/NKE1P-C kabelem CYKY-J 4x10. Z rozvaděče budou vyvedeny tři větve: 1. větev bude vedena do jižní části obce, bude smyčkovat stožáry a bude ukončena ve stožáru č. 33. Z této větve bude proveden vývod do venkovního vedení směrem na Chodovice. Na stávajících betonových sloupech budou osazeny dvě lampy vo Z venkovního vedení bude proveden svod do zemního kabelového vedení, které bude ukončeno ve stožáru č větev bude vedena do východní části obce, bude smyčkovat stožáry č a bude ukončena ve stožáru č. 46. Ze stožáru č.38 bude proveden vývod směrem do severní části obce a bude ukončen ve stožáru č. 17, kde nebude připojen do stožárové svorkovnice a bude připraven pro případ poruchy větve 3. Vývod bude dále smyčkovat stožáry č a bude ukončen ve stožáru č. 51 z tohoto stožáru bude dále napojen stávající stožár VO č. 52 u kterého dojde pouze k výměně osvětlovacího tělesa. 3. větev bude vedena do severní a severovýchodní části obce, bude smyčkovat stožáry č a bude ukončena ve stožárech č. 12, 14, 23. Pro osvětlení komunikace III / 28430, veřejných prostor a příjezdových komunikací budou použita zářivková svítidla ASTRA 1/70-S s výbojkami 1 x 70 W. Svítidla budou osazena na bezpaticových stožárech K 7 o činné výšce 7 m. Všechny osvětlovací stožáry jsou navrženy s povrchovou úpravou žárově zinkované. Osvětlovací stožáry budou osazeny v zeleném pásu příjezdové komunikace. Přesné rozmístění stožárů bude před započetím výkopových prací provedeno geodetickou firmou podle uvedených souřadnicových bodů ve výkresové části projektové dokumentace. Trasa kabelového vedení VO je volena převážně v souběhu s kabelovým vedením nn, vzdálenost kabelu VO při souběhu s kabelem nn bude minimálně 5 cm. Kabelové vedení VO bude uloženo ve volném terénu v hloubce 0,7 m, v krajnici komunikace v hloubce 1 m. Pod vjezdy na soukromé pozemky bude kabel uložen v hloubce 1 m v ochranných trubkách. Přechody pod stávající komunikací budou provedeny protlakem v trubkách KORUFLEX 63 mm v hloubce 120 cm. Ve volném výkopu bude zákryt kabelu proveden výstražnou folií červené barvy. Osvětlovací stožáry budou zapojeny rovnoměrně do všech tří fází.

6 4.3 Umístění stavby: Trasa projektovaného kabelového vedení vo je situována v katastrálním území obce Chlum u Hořic dle přiloženého polohopisného plánu v měřítku 1 : 720 se zakresleným projektovaným a stávajícím zařízením. č. parcel stavbou dotčených: parcely stavební v k.ú. Chlum u Hořic: 5, 43, 53/1, 59, 60, 61, 67, 81. parcely pozemkové v k.ú. Chlum u Hořic : 25, 30, 31/4, 118, 142, 148/1, 185/1, 186/1, 186/4, 186/5, 635, 753, 757/1PK, 762/1, 773/1, 776, 782, 785, 795, Projednání stavby: S majiteli a uživateli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí byly sepsány smlouvy o právu provést stavbu veřejného osvětlení dle přiloženého seznamu stavbou dotčených majitelů a uživatelů viz též výpis z Katastrálního úřadu Jičín. Vyjádření ostatních účastníků stavebního řízení jsou součástí této projektové dokumentace. 4.5 Dopravní systém: Pro realizaci stavby nebudou budovány příjezdové komunikace. Pro přepravu mechanismů a materiálu bude použito místních komunikací. 4.6 Zařízení staveniště: Bude zajištěno dodavatelem mobilními prostředky a to pro skladování drobného materiálu a ubytování. Hrubý materiál bude umístěn na volné skládce. Zařízení staveniště bude umístěno na obecním pozemku v katastrálním území obce Chlum. 4.7 Vstup na pozemky: Před zahájením výkopových a montážních prací bude dodavatelem stavby zajištěn souhlas majitelů a uživatelů dotčených pozemků se vstupem na pozemky ( nemovitosti ) v souladu se sepsanými smlouvami. 4.8 Jištění vedení a osvětlovacích těles: Kabelová vedení vo budou jištěna v rozvaděči RVO trojfázovým jističem 20 A / B. Jistič před elektroměrem bude třífázový o velikosti 32 A / B. Na vývod do vrchní sítě vo bude do skříně SP100 / NSP1P osazena pojistka PLN 00 20A. na svod do zemního kabelového vedení vo bude do skříně SP100 / NSP1P-C osazena pojistka PLN 00 16A. Osvětlovací tělesa budou jištěna samostatně závitovými pojistkami E A ve stožárové svorkovnici. Osvětlovací tělesa umístěná na betonových sloupech směrem na Chodovice budou jištěna vestavěnou pojistkou uvnitř svítidla 4A. 4.9 Uzemnění a ochrana před bleskem: Pro splnění zvýšené ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí pospojením budou osvětlovací stožáry navzájem pospojeny kulatinou FeZn JS 10 mm. Tím bude rovněž splněna podmínka ochrany před bleskem. Kulatina bude uložena na dno výkopu 10 cm pod nebo vedle kabelu v hloubce 0,7 1 m. Toto ochranné pospojení ( uzemnění ) bude vodivě spojeno s uzemněním elektrického zařízení. Při přechodu ze zemního kabelového vedení vo do vrchní sítě bude na ochranu před atmosférickým přepětím namontován omezovač přepětí nn typu LVA 440 B na novém a stávajícím betonovém sloupu v centrální části obce.

7 4.10 Uložení kabelu: Kabel vo bude uložen v běžné trase dle ČSN a ČSN ve vrstvě jemnozrnného písku o tloušťce 10 cm pod i nad kabelem. Kabelové vedení VO bude uloženo ve volném terénu v hloubce 0,7 m, v krajnici komunikace v hloubce 1 m. Pod vjezdy na soukromé pozemky bude kabel uložen v hloubce 1 m v ochranných trubkách. Přechody pod stávající komunikací budou provedeny protlakem v trubkách KORUFLEX 63 mm v hloubce 120 cm. Ve volném výkopu bude zákryt kabelu proveden výstražnou folií červené barvy. Při křižování podzemních zařízení bude kabel vo nebo křižované zařízení uloženo v plastových žlabech s krycími víky, které musí přesahovat křižované vedení o 1 m na každou stranu. Toto platí, nedosahují - li křižovaná zařízení mezi sebou vzdálenosti stanovené ČSN Všeobecné údaje: Projekt byl vypracován dle požadavků uvedených v PD v souladu s platnými ČSN a byl konzultován se všemi dotčenými organizacemi. V souladu se současně platnými normami a předpisy musí být provedeny všechny montážní a zemní práce. V jednotlivých úsecích trasy bude průběžně prováděna prozatímní úprava povrchu štěrkem nebo zeminou, definitivní úprava povrchu bude provedena podle požadavků správců komunikací a dotčených ploch Příkon osvětlení a výpočet proudového zatížení: Osvětlovací stožáry K 7 se svítidly ASTRA1/70-S 1 x 70 W...52 ks Celkový příkon navrženého osvětlení činí 3640 W. Pp 3640 Výpočtový proud Iv = = = 19,78A Uf. cos φ , Křižování a souběhy: Kabelové vedení vo bude v souběhu nebo bude křížit ( dle ČSN ) Telefonní vedení - Telefónica O2 Czech republic a.s., Praha vytyčení objednat viz příloha Kabelové a Venkovní vedení NN - ČEZ Distribuce a.s. vytyčení objednat viz příloha Kanalizace - Město Hořice vytyčení objednat viz příloha Kanalizace, Vodovod - VOS Jičín a.s. vytyčení objednat viz příloha Projektant upozorňuje dodavatele stavby na skutečnost, že v situačním plánu jsou zakreslena jenom ta stávající podzemní zařízení, o kterých byl informován a které jsou součástí vyjádření o existenci podzemních zařízení, které jsou uvedeny v dokladové části projektové dokumentace. Upozornění: Před započetím zemních prací je nutné vytyčit všechna podzemní zařízení!!!

8 4.14 Kabely: Bude použit celoplastový kabel 1 kv ( dle ČSN ) typu : 1 - CYKY-J 4 x 10 mm 2 celková montážní délka m 2- CYKY J 3x1,5 mm 2 celková montážní délka - 346m 3- AES 2 x 16 mm 2 celková montážní délka - 86m Celková délka trasy projektovaného vedení vo 1676 m 4.15 Ochrana před přepětím: Pro splnění ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí pospojením budou osvětlovací stožáry navzájem propojeny kulatinou FeZn JS 10 mm. Tím bude rovněž splněna podmínka ochrany před bleskem. Kulatina bude uložena na dno výkopu 10 cm pod kabel v hloubce 0,7 1 m. Při přechodu ze zemního kabelového vedení vo do stávající vrchní sítě bude na ochranu před atmosférickým přepětím namontován omezovač přepětí nn typu LVA 440 B na novém betonovém sloupu v centrální části obce Spojky: Pro realizaci akce nebudou kabelové spojky použity Koncovky: V osvětlovacích stožárech nebudou použity kabelové koncovky, zapojení žil jednotlivých kabelů vznikne přímým zapojením do stožárové svorkovnice Kabelové skříně a pilíře: V rámci realizace veřejného osvětlení bude použito dvou přípojkových skříňí SP100/NSP1P na betonový sloup a nový rozvaděč veřejného osvětlení typu RVO S1/ NKP7 P od firmy DCK Holoubkov a.s Elektromontážní práce: Provede firma s oprávněním dle vyhl. č. 20 / 79 Sb. S dodatkem č. 553 / 91 o práci na vyhrazených el. zařízeních Bezpečnost a hygiena práce: Při obsluze a práci na zařízení je nutné dodržovat provozní a pracovní předpisy provozovatele a jednotlivé ČSN, zejména ČSN EN Veškeré zásahy do el. zařízení mohou provádět pouze osoby znalé s vyšší kvalifikací, kteří mají platné osvědčení dle vyhl. č. 50 / 78 Sb Likvidace odpadů: Montážní firma zajistí ekologickou likvidaci všech odpadů, které v rámci stavební činnosti vzniknou ( zbytky izolačních materiálů, prázdné obaly od barev zbylá zemina, znečištěné čistící tkaniny apod. ) a to v souladu se zákonem č. 185 / 2001 Sb. Dále prováděcí firma zajistí, aby při realizaci nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování ovzduší apod Upozornění pro dodavatele stavby:

9 Při výkopech je třeba postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození stávajících podzemních zařízení, které nebylo možno zjistit, nebo jejichž uložení nebylo provozovatelem přesně udáno. Nejméně 15 dní před započetím výkopových prací požádá dodavatel stavby všechny provozovatele dotčených podzemních zařízení o jejich přesné vytyčení, případně technický dozor. Před započetím zemních prací je dodavatel stavby povinen v týdenním předstihu oznámit jejich zahájení archeologovi na Regionální muzeum a galerii v Jičíně PhDr. Ulrychová, tel. č nebo Před dokončením zemních a montážních prací bude trasa veřejného osvětlení a osazení osvětlovacích stožárů zaměřena od budov a oplocení a zakreslena do polohopisného plánu skutečného provedení Plán kontrolních prací: Projektant upozorňuje na existenci plánu kontrolních prací, který bude prováděn v souladu s platným Stavebním zákonem pracovníky stavebního úřadu v Sobotce a to nad rozsahem a kvalitou prováděných elektromontážních a zemních prací takto: 1. Vytyčení trasy kabelového vedení vo 2. Kontrola elektromontážních prací před vlastním záhrnem kabelové rýhy 3. Provedení terénních úprav 4. Celkové provedení stavby 5. Závěr: Projekt stavby byl zpracován dle současně platných předpisů a norem. Ocenění nákladů stavby a navržených materiálů odpovídá cenové úrovni platné v době zpracování dokumentace říjen Trasa kabelového vedení vo je z velké části shodná s trasou kabelových rozvodů nn a rozpočet zemních prací pro vo obsahuje kompletní práce, které jsou potřebné k provedení díla. Projektant upozorňuje na skutečnost, že v dostatečném předstihu před započetím montážních prací proběhne konzultační schůzka projektanta s dodavatelem stavby přímo na místě akce. Veškeré zásahy do el. zařízení mohou provádět pouze osoby s patřičnou kvalifikací a osvědčením dle vyhlášky 50 / 1978 Sb.. Celkové provedení stavby musí odpovídat všem platným ČSN a PNE a montážní práce musejí probíhat v souladu se zákonem č. 309 / 2006 Sb., s nařízením vlády č. 362 / 2005 Sb., s nařízením vlády č. 591 / 2006 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 363 / Před uvedením elektrického zařízení do provozu bude zhotovena výchozí revize a vystavena revizní zpráva. Před započetím zemních prací je nutné vytyčit všechna podzemní zařízení!!! V Hořicích, říjen 2012 Vypracoval: Petr Stryhal

10 b) Rozpočet:

11 c) Dokladová část: Seznam dokladové části: č. 1 - Telefónica 02 Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266 / 2, Praha 4 Michle č. 2 - RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská ul. 499 / 1, Brno č. 3 - ČEZ Distribuce, a.s. Teplická ul. 874 / 8, Děčín Vyjádření k existenci podzemních sítí č. 4 - ČEZ ICT Services, a.s. Duhová ul / 3, Praha 4 Vyjádření k existenci podzemních sítí č. 5 - Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. Jičín Na Tobolce 428, Jičín č. 6 - Městský Hořice odbor finanční nám. Jiřího z Poděbrad 342, Hořice č. 7 - Archeologický ústav AV ČR, Praha Letenská ul. 4, Praha 1 Malá Strana č. 8 - Městský úřad Hořice odbor životního prostředí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice č. 9 - Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o. Kutnohorská ul. 59, Hradec Králové 4 č Městský úřad Hořice Odbor dopravy nám. Jiřího z Poděbrad 342, Hořice č UPC Česká republika a.s., divize Východní Čechy Pavla Hanuše 286, Hradec Králové č Vojenská ubytovací a stavební správa Teplého ul / C, Pardubice č Technické služby Hořice, spol. s.r.o. Čelakovského 1457, Hořice č Souhlas s umístěním kab. vedení vo do společného výkopu č Souhlas s technickým řešením stavby č Kopie KN a PK mapy k.ú. Chlum u Hořic č Informace o parcelách

12 d) Smlouvy s majiteli:

13 Seznam majitelů nemovitostí a pozemků stavbou dotčených k.ú. Chlum u Hořic č. katastr.: majitel: bydliště: St. 43 Město Hořice náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice 30 31/ /1 186/1 186/ / /1 Správa silnic Královéhradeckého kraje Kutnohorská 5923, Hradec Králové, /1 Šormová Jarmila Riegrova 1492, Hořice, Marešová Vlasta Matoušová 556/19a, Liberec, Šormová Jarmila Riegrova 1492, Hořice, /5 Kolářovi Václav a Miroslava Chlum 6, Hořice, St. 60 Kolářová Miroslava Chlum 6, Hořice, St. 61 Víchovi Jaroslav a Hana Chlum 18, Hořice,

14 St. 53/1 Baierovi Jiří Ing. a Alena Chlum 62, Hořice, St. 81 Ing. Mrózek Petr Šimáčkova 910/26, Praha, PhMr. Mrózková Božena Šimáčkova 910/26, Praha, St. 5 ZD Podchlumí Dobrá Voda Dobrá Voda u Hořic, St. 67 Sodomková Marcela Pod Lipou 1659, Hořice, Tonar Milan Raisova 1694, Hořice, Tonarová Vlasta Palackého 385, Trutnov, Kočárek Jiří Luční 462, Semily, St. 59 Tauchman Josef Chlum 39, Hořice, PK 757/1 Klúzová Vladimíra Chodovice 85, Holovousy, Kutík Martin Chlum 29, Hořice,

P R Ů V O D N Í Z P R Á V A

P R Ů V O D N Í Z P R Á V A Název a místo opravy: Stupeň dokumentace: N á v r h o p r a v y - r e a l i z a c e Předpokládaný rok výstavby: 2 0 16 Akce obsahuje: 1) Veřejné osvětlení P R Ů V O D N Í Z P R Á V A k opravě Investor

Více

pro stavební povolení a realizaci stavby

pro stavební povolení a realizaci stavby Obsah : I. TECHNICKÁ ZPRÁVA C.2. 1.1 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Závěrem II. VÝKRESY SITUACE C.2. 1.2 ULOŽENÍ KABELŮ C.2. 1.4 ROZPOČET /VÝKAZ VÝMĚR C.2. 1.6 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Schválil: Ing.Miloš Martinec Název akce Projektoval: J. Ludvíček 462112801 Stupeň dokumentace Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Akce obsahuje Stožáry a kabelové vedení VO Kabelové vedení

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Katastrální území Obec Okres Kraj 795453 Zámek Žďár Žďár nad

Více

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C Bar v íř sk á 1 2, Li be rec 3, 460 0 1 Tel.: 485 104 773, 482 710 249 Pro jekce, inžen ýr ing, Fax. : 485 107 962 r e a l i z a c e e l e k t r o E-mail:

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu - II. část výstavby SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - II. část výstavby Katastrální území Obec

Více

H ř í š k o v prodloužení veřejného osvětlení. Jaroslav Kovařík, Ing. Miroslav Souček/ 0402282. bude určen výběrovým řízením

H ř í š k o v prodloužení veřejného osvětlení. Jaroslav Kovařík, Ing. Miroslav Souček/ 0402282. bude určen výběrovým řízením Číslo zakázky: 069 2014 A 1 Základní identifikační údaje : A. Průvodní zpráva Název stavby : H ř í š k o v prodloužení veřejného osvětlení Místo stavby obec/kraj : Investor : IČO/DIČ : Zpracovatel projektu

Více

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V ULICI HROMÁDKY Z JISTEBNICE, CHOTĚBOŘ. Název akce:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V ULICI HROMÁDKY Z JISTEBNICE, CHOTĚBOŘ. Název akce: Název akce: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V ULICI HROMÁDKY Z JISTEBNICE, CHOTĚBOŘ Stupeň dokumentace: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ K projektu: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Investor: Město,, 583 01 Projektant:

Více

nám. Klášterní 125 672 01 Moravský Krumlov Moravský Krumlov Elektroinstalace letního koupaliště Sídliště, Moravský Krumlov TECHNICKÁ ZPRÁVA

nám. Klášterní 125 672 01 Moravský Krumlov Moravský Krumlov Elektroinstalace letního koupaliště Sídliště, Moravský Krumlov TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: Objekt: Město Moravský Krumlov letní koupaliště nám. Klášterní 125 Sídliště 672 01 Moravský Krumlov Moravský Krumlov okr. Znojmo okr. Znojmo Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj Elektroinstalace

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva Obec Strančice, Revoluční 383,251 63 Strančice Průvodní a technická zpráva stavba : Strančice, Před boř u Prahy - Praha - východ Rozšíření veřejného osvětlení - parc.č.k. 336 a 334 VEŘEJNÉ OSVĚTLENí PROJEKT

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška )

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška ) MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4e Spis značka : 001/2011

Více

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice stupeň +420 605 453 312 pavel@epzdenek.cz www.epzdenek.cz investor název stavby část Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00 název dokumentu STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH,

Více

Katlov p.č. 523 - úprava TS, knn

Katlov p.č. 523 - úprava TS, knn Místo a název stavby: Stupeň dokumentace: Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, realizační dokumentace stavby. Předpokládaný rok výstavby: 2015 Číslo stavby Montprojekt, a.s. : 2514 3912 Akce obsahuje:

Více

PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY

PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY Ing. Petr Koza projektant elektro Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice 46 6773 363 IČO : 652 34 057 PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY Akce - stavba : CENTRÁLNÍ OSA SÍDLIŠTĚ SEVEROZÁPAD - JIHOVÝCHOD PARDUBICE

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 2424/11/VYS/ V Sušici dne: 25.7. 2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod, PSČ 463 65 č. j.: NMPS/3633/2011-328/101-3646/2011-330/102/OVŽP/Ho vyřizuje: V. Houhová tel.: 482 360 356

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j:Výst. 522/2012/sle/328/7-4. Bakov nad Jizerou, dne: 25.4.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. - Modře vyznačeny texty připravené k definitivnímu uzavření - Červeně vyznačeny texty projednávané

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. - Modře vyznačeny texty připravené k definitivnímu uzavření - Červeně vyznačeny texty projednávané A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA - Modře vyznačeny texty připravené k definitivnímu uzavření - Červeně vyznačeny texty projednávané VEDOUCÍ PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL JIŘÍ STOROŽENKO JIŘÍ STOROŽENKO MILOSLAV KOMÁREK

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce, novostavba Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace:

Více

ZTV průmyslové zóny Padělky

ZTV průmyslové zóny Padělky Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Podpisy: Zástupce vedoucího projektu Ing. Jan Polášek Zodpovědný projektant Ing. Petr Šulc Vypracoval Ing. Petr Šulc Kontroloval Ing. Jan

Více

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo SPIS. ZN.: SMUZN Výst.6227/2011-Hm DATUM: 18.8.2011 Č.J.: MUZN 69239/2011 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Marie Holíková 515 216 277 holikovam@muznojmo.cz

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva elektro. Kunice, Dolní Lomnice kvn, TS, knn pro RD

Průvodní a souhrnná technická zpráva elektro. Kunice, Dolní Lomnice kvn, TS, knn pro RD Průvodní a souhrnná technická zpráva elektro stavba : Kunice, Dolní Lomnice kvn, TS, knn pro RD Část stavby v rámci projektované lokality RD bude řešena v rámci regulačního plánu, který nahradí územní

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 125/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 19.10.2012 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Dokumentace pro provedení stavby Počet stran : 7

Dokumentace pro provedení stavby Počet stran : 7 CENTROPROJEKT GROUP a.s. Kanalizace Dřevnovice A.č.: C06/E/001 A.č.: CO6/E/001 Z.č. : 160044 Dokumentace pro provedení stavby Počet stran : 7 Projektant : CENTROPROJEKT GROUP a.s. Stavebník : Obec Dřevnovice

Více

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY Stavebník : Architekt: Kopecký Bohumil, Kopecká

Více

401.2- ULICE SEVERNÍ - VE EJNÉ OSV TLENÍ

401.2- ULICE SEVERNÍ - VE EJNÉ OSV TLENÍ 401.2- ULICE SEVERNÍ - VE EJNÉ OSV TLENÍ komplexní elektromontáže a elektroinstalace Babice nad Svitavou 194, 664 01 777 731 686, 777 790 334, info@rotrekl-sro.cz C STAVEBNÍ ÁST Technická zpráva Technická

Více

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje objektu Stavba : Místo stavby: Kraj: Obec: VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 lokalita se nachází v k. ú. Václaví Liberecký Rovensko pod Troskami Katastrální území : Václaví Druh stavby:

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah Obsah 1. Úvod 1 2. Identifikační údaje stavby 1 3. Identifikační údaje investora 1 4. Identifikační údaje projektanta 1 5. Rozsah projektu 2 6. Projektové podklady 3 7. Hlavní technické údaje 3 8. Popis

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 Zakázka : Oprava elektroinstalace společných prostor domu, včetně přívodu od bytových jističů na chodbách k bytovým jističovým skříním a osvětlení společných prostor pro dům

Více

1. ÚVOD... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 3. ZÁVĚR... 5

1. ÚVOD... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 3. ZÁVĚR... 5 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 2.1. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.2. BILANCE SPLAŠKOVÝCH VOD... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ KANALIZACE...

Více

2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE

2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 1. OBSAH str. 1. Obsah 1 2. Právní dokumentace 1 3. Projektové podklady 1 4. Provozní parametry zařízení 1 5. Předmět a rozsah projektu 1 6. Popis zařízení 2 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou Č.j: 2012/680/197-328/24-5 Luka nad Jihlavou, dne: 28. 5. 2012 Vyřizuje: Roman Göth E-mail: stavebniurad@lukanadjihlavou.cz

Více

O B S A H Z M Ě N Y: 1. PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE 2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 3. ZÁVĚR 1. PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE:

O B S A H Z M Ě N Y: 1. PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE 2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 3. ZÁVĚR 1. PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: O B S A H Z M Ě N Y: 1. PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE 2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 3. ZÁVĚR 1. PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Objekt je napájen ze stávajícího distribučního rozvodu

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín D.1.1 Architektonicko-stavební

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3934/2011/Bi Č. J.: 2793/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 726/2012 Zn. sp.: BATE 505/2012 Batelov dne 4.6.2012 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. R O Z H O D N U T Í ( veřejná vyhláška )

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. R O Z H O D N U T Í ( veřejná vyhláška ) MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4 - Podmokly Spis

Více

1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.

1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6. OBSAH: 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.0 NÁVRH REGULATIVŮ 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEDNATEL: ZPRACOVATELÉ: BC. MICHAL

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-001

Více

Název : Jenišov sever (okolo rybníka)

Název : Jenišov sever (okolo rybníka) Název : Jenišov sever (okolo rybníka) Stupeň : územní studie Obec : Obec Jenišov IČ : 00573248 Určený zastupitel : Ivan Truksa, starosta obce Obecní úřad : OÚ Jenišov Jenišov č.p.88 362 11 Jenišov Pořizovatel

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 1345/2010 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 8600/2010/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 3.6.2010 Vyřizuje:

Více

============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ==========================

============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ========================== ============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ========================== AKCE INVESTOR MÍSTO OKRES : STAVEBNÍ ÚPRAVY RD POLNÁ č.p.268 k.ú. POLNÁ U ČESKÉHO KRUMLOVA : VLS-ČR sp, divize HORNÍ PLANÁ

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Město Nové Město pod Smrkem (IČ 002 63 036), Palackého 280, 463 65 Nové Město pod

Více

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č.

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č. 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Z důvodu navýšení chladícího výkonu a výměně chladící technologie v objektu MÚ v Sokolově dojde z hlediska napájení elektrickou energií k

Více

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva:

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva: Stráž pod Ralskem rekonstrukce přečerpávací stanice odpadních vod SO 02- elektroinstalace D.2.1. technická zpráva Číslo stavby: Zak. č.: Stupeň: DSP Datum: leden 2015 Kraj: Liberecký Investor: ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 Č.j. MUH/ 33689/15/13

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/58664/2015/MAKR 67956/2015/OSÚP/MAKR 77075

Více

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň ÚVOD : Tento díl projektu řeší vnitřní silnoproudý a slaboproudý el. rozvod a hromosvod pro Ekocentrum Trkmanka - stavební úpravy objektu bývalého zámečku ve Velkých Pavlovicích, v rozsahu dokumentace

Více

D.2.1 - Technická zpráva

D.2.1 - Technická zpráva Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY D.2.1 - Technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Předmět: Žadatel, objednatel Zpracovatel: Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS Ostrava

Více

Závazný dokument č.5 STANDARD VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE VODOCHODY

Závazný dokument č.5 STANDARD VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE VODOCHODY STANDARD VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE VODOCHODY Vodochody prosinec 2014 OBSAH: 1. Úvodní část A. Předmět standardu B. Rozsah platnosti C. Cíle standardu 2. Ochrana před úrazem el. proudem a před atmosfér.

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 197/14-Mo 197/14-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Připojení RS. 3.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Připojení RS. 3.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie : technická zpráva strana 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Regulační stanice RS 650-1200 m 3 /hod Betonový skelet, elektroohřev Elektročást typový projekt Proudová soustava : 3 NPE ~ 50Hz 230/400V/TN-S ČSN

Více

SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO

SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO SRPEN 2014 GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Kuřim Brno PS 311 BTS 559 žst. Kuřim Přípojka nn T E C H N I C K Á Z P R Á V A PŘÍPOJKA NN Investor: Zhotovitel: Hlavní

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY Č.j. ObÚ/Trš/SÚ/1305/12-Ch Čl. I. SMLUVNÍ STRANY 1. Správní orgán OBECNÍ ÚŘAD TRŠICE STAVEBNÍ ÚŘAD zastoupený: Marie Chaloupková, referent stavebního

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.125/2008/sle/330-6 - 5. Bakov nad Jizerou, dne: 27.3.2008 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

1. OBSAH str. 2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 3. PROJEKTOVÉ PODKLADY

1. OBSAH str. 2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 3. PROJEKTOVÉ PODKLADY 1. OBSAH str. 1. Obsah 1 2. Právní dokumentace 1 3. Projektové podklady 1 4. Provozní parametry zařízení 1 5. Předmět a rozsah projektu 2 6. Popis zařízení 2 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/28259/2015/MAKR 45028/2015/OSÚP/MAKR 50722

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje Název a sídlo investora: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá n.l. Schvalující orgán: Městský úřad Lysá nad Labem - stavební úřad, - odbor dopravy Následný možný provozovatel: Obec

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-6814/2011/Ko MUBN-2529/2012/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/18535/2007/6544 Lipník nad Bečvou, dne 18.10.2007 Č.j.: MU/21480/2007/ SU/HRA/6544 Skartační

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

E. Dokladová část F. Výkaz výměr G. Propočet nákladů

E. Dokladová část F. Výkaz výměr G. Propočet nákladů PŘEHLED USPOŘÁDÁNÍ PROJEKTU A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C.1. Celková situace 1:2880 C.2 Koordinační situace 1:500 C.3 Situace zákres do KM 1:1000 D.1 Kladečské schema D.2 Podélný řez

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Č. REVIZE DATUM ZAPSAL REVIZE POPIS OBSAHU REVIZE Vedoucí projektant Ing. R. Konečný INTERPLAN-CZ,s.r.o. Zodpovědný projektant Ing.F.Pravec Purkyňova 79a Vypracoval Ing.L. Pilař 612 00 Brno Investor: Pardubický

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim BOGUAJ stavební inženýrství BOGUAJ Stavební inženýrství,s.r.o. Projekční a inženýrská kancelář Technické dozory staveb Znalecké posudky Odhady nemovitostí,posuzování stavu stavebních konstrukcí Kancelář:

Více

Obytný soubor Klafar III - část C1, Žďár nad Sázavou. Průvodní zpráva. Katastrální území města Žďár nad Sázavou

Obytný soubor Klafar III - část C1, Žďár nad Sázavou. Průvodní zpráva. Katastrální území města Žďár nad Sázavou 1. Evidenční údaje stavby Průvodní zpráva Název stavby: Obsah: Místo stavby: Dokumentace: Obytný soubor Klafar III - část C1, Žďár nad Sázavou SO400 - Veřejné osvětlení + Místní rozhlas Katastrální území

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Košťany, Školní rekonstrukce vodovodu ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Košťany, Školní rekonstrukce vodovodu ROZHODNUTÍ MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE odbor dopravy a životního prostředí náměstí Svobody 2, 415 95 TEPLICE Č.j.: MgMT/082694/2010 Spis.zn.: MgMT/082694/2010 Značka: ODŽP/G-396/Nw Vyřizuje: Ing. Naporowská tel. 417

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY HŘBITOVNÍ ZDI KOLUMBÁRIUM - DOLNÍ JIRČANY A.1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry

STAVEBNÍ ÚPRAVY HŘBITOVNÍ ZDI KOLUMBÁRIUM - DOLNÍ JIRČANY A.1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek AH-ENERGY, s.r.o. Platnost od 1. 5. 2012 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Pojmy, definice, zkratky... 2 3. Budování přípojek... 2 3.1 Napojení přípojky na

Více

T E C H N I C K Á Z P R ÁV A -------------------------------------------------------------------

T E C H N I C K Á Z P R ÁV A ------------------------------------------------------------------- Stavba: Připojení nemovitosti čp. 265, 523, 528 a 539 v k. ú. Jablunkov na vodovodní řad Investor: Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Stupeň: DSP T E C H N I C K Á Z P R ÁV A -------------------------------------------------------------------

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje stavby. Název stavby Místo stavby Investor Projektant Charakteristika stavby a její účel. 2. Charakteristika lokality

Obsah: 1. Identifikační údaje stavby. Název stavby Místo stavby Investor Projektant Charakteristika stavby a její účel. 2. Charakteristika lokality Obsah: 1. Identifikační údaje stavby Název stavby Místo stavby Investor Projektant Charakteristika stavby a její účel 2. Charakteristika lokality Stávající stav Údaje o pozemcích 3. Provedené průzkumy

Více

D.3.1. Technická zpráva

D.3.1. Technická zpráva D.3.1 Název akce: Čištění odpadních vod Hřivno kanalizace s výtlakem na ČOV Chotětov Část: SO 03 - D.3 Čerpací stanice - Přípojka n.n. Investor: Městys Chotětov Zakázkové číslo: VIS 2/16-006 Stupeň: Projekt

Více

4 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

4 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 4 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ Kabelové vedení Kabelové vedení Cena v Kč za 1 bm ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Rozvody kabelové silnoproudé V nezastavěném území V zastavěném území

Více

REVITALIZACE CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE LIBINA SO 002-2 ROZVODY VO SO 003-3 ROZVODY VO SO 004-4 ROZVODY VO SO 006-4 ROZVODY VO

REVITALIZACE CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE LIBINA SO 002-2 ROZVODY VO SO 003-3 ROZVODY VO SO 004-4 ROZVODY VO SO 006-4 ROZVODY VO PROJEKTANT OBJEKTU: Ing. Tomáš Nedoma Projektování elektrických zařízení Rovensko 217 78901 Zábřeh OBJEDNATEL: Obec Libina č. p. 523, 788 05 LIBINA IČ: 00302899 DIČ: CZ00302899 AKCE: REVITALIZACE CENTRÁLNÍ

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 40/2015-4.Výst Zbraslavice, dne: 19.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace Akce: Stavební úpravy objektu č. 66, Velký Karlov - vnitřní el. instalace Investor: Obec Velký Karlov Projektant: ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo, tel. 515220790 TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu vnitřní el.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-056371/2015/Př Číslo jednací dokumentu: MMZL 065030/2015 Zlín, dne 25.5.2015 Oprávněná úřední osoba: Ing. Přívarová

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 832-3/2013-328/R V Proseči dne 28.3.2014 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246, 468005022 E-mail: stavebni@prosec.cz

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL VÝMĚNA STROPNÍHO OSVĚTLENÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 08.04.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/21369/2013/Pro

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E odbor správy majetku Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333 Spis.zn.: SM-05707/2015/Ka Neratovice dne 24.4.2015 Č.j.: MěÚN/21995/2015 Vyřizuje: Ing.Kalinová/tel.315650344

Více

. ČOV Nemile Dokument Technická zpráva SO/PS D.1.6 - Přípojka NN Vypracoval Miroslav Pavelka Investor Obec Nemile Datum 07/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA

. ČOV Nemile Dokument Technická zpráva SO/PS D.1.6 - Přípojka NN Vypracoval Miroslav Pavelka Investor Obec Nemile Datum 07/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : SO/PS : Zakázka číslo : Investor : ČOV Nemile D.1.6 - Přípojka NN 1PC1407 Obec Nemile TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt je zpracován dle podkladů a požadavků dodaných investorem a dle platných norem ČSN.

Více

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM G SERVIS CZ, s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 - Malešice Zdeněk Musil, Tyršova 48, PSČ 675 22 Stařeč Mobil: 603 509 368, e-mail: z.musil@volny.cz projekční a revizní činnost v oboru elektro Stavba:

Více

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ-ING.JOSEF ADENSAM Brigádnická 16, 370 06 České Budějovice Tel : 38 6102929,mob.: 723 307 564, E-mail : adensam.josef@seznam.cz Technická zpráva E l e k t r o i n s t a l a c e-silnoproud

Více

Počet listů: Příloh/listů: Datum: 06.01.2016

Počet listů: Příloh/listů: Datum: 06.01.2016 Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

R O Z H O D N U T Í. povolení ke stavbě vodního díla

R O Z H O D N U T Í. povolení ke stavbě vodního díla Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 231.2.3. A/20 1/OŽP/2015 Ze dne 03.11.2014 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu: Vyřizuje: Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov odbor životního prostředí ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL 25776/2014/OŽP/JIKO 25776/2014/OŽP/JIKO 51801/2014 Jitka

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

Zdíkov Dostavba kanalizace a vodovodu

Zdíkov Dostavba kanalizace a vodovodu Zdíkov Dostavba kanalizace a vodovodu Chudenín 30, 340 22 Nýrsko tel.+ 420 376 572 185, 376 571 196 fax:+ 420 376 572 186 GSM:+ 420 724 187 566 Email: aqua@aquasumava.cz WWW.aquasumava.cz stavba : Zdíkov,

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ STUDIE ZÁSTAVBA RD, ROMANOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ STUDIE ZÁSTAVBA RD, ROMANOV věc: TEXTOVÁ ČÁST - akce: ÚZEMNÍ STUDIE ZÁSTAVBA RD, ROMANOV katastrální území Mšeno ÚDAJE O POŘIZOVATELI POŘIZOVATEL: MĚSTO MĚLNÍK, ODBOR VÝSTAVBY A ROZVOJE ADRESA: NÁMĚSTÍ MÍRU 51, 276 01 MĚLNÍK TEL:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily ROZHODNUTÍ Č. j.: SÚ/2873/15 Spis. značka: SÚ 2142/15-N Vyřizuje: Neumann Tel.: 481 629 274, 601 325 479 Fax: 481 629 209 E-mail: neumann@mu.semily.cz Datum: 30.09.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí. Č.j.: 1850/2009/VÝST/Ře V České Skalici 22. října 2009 ROZHODNUTÍ

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí. Č.j.: 1850/2009/VÝST/Ře V České Skalici 22. října 2009 ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: 1850/2009/VÝST/Ře V České Skalici 22. října 2009 Vaše číslo jednací ze dne: vyřizuje: Martin Řehák telefon: 491

Více

Územní rozhodnutí. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Územní rozhodnutí. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK3401/2013-VŽPD/Bo Kojetín, dne 14. června 2013 Spis č.: 543/2013 Vyřizuje: Jana Bosáková

Více