SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA BRNO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO"

Transkript

1

2 SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA BRNO SRPEN 2014 GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Kuřim Brno PS 311 BTS 559 žst. Kuřim Přípojka nn T E C H N I C K Á Z P R Á V A PŘÍPOJKA NN Investor: Zhotovitel: Hlavní inženýr projektu: Odpovědný projektant objektu: Vypracoval: Účel: SŽDC, s.o. Kapsch CarrierCom s.r.o. Ing. Naništa Ing. Skoták Ing. Šebesta Realizační dokumentace Technická zpráva strana 1

3 Stavba: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov Brno PS208: BTS559 žst. Kuřim Část PS: PŘÍPOJKA NN Stupeň dokumentace: Realizační dokumentace OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY VŠEOBECNĚ SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Rozvodné soustavy Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti ochrana před úrazem elektrickým proudem: Instalovaný výkon v rámci tohoto SO Použité zemniče pro vnější uzemnění Určení vnějších vlivů TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Technické řešení požadavků na interoperabilitu Základní právní dokumenty a technické předpisy Vyhlášky Přednostně platné technické normy pro návrh tohoto PS Ostatní platné normy použité pro návrh tohoto PS : Interní předpisy Rekapitulace hodnot dotčených základních a dalších závazných parametrů dle 4 vyhlášky č. 352 ze dne o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému dotýkajících se technického řešení tohoto PS:... 7 o Průjezdný průřez... 7 o Mezní hodnoty pro vnější elektromagnetické rušení Rekapitulace obecných požadavků na konstrukční a provozní vlastnosti dle 8-12 vyhlášky č. 352 ze dne o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému dotýkajících se technického řešení tohoto PS: POPIS NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ Přípojka nn - úprava rozvaděče RH Přívodní rozvaděč BTS skříň RE a RPP Napojení instalačního rozvaděče BTS z přívodního rozvaděče Ochrana proti přepětí Vnější uzemnění BTS KABELOVÉ TRASY UMÍSTĚNÍ PROJEKTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ KVALIFIKACE, BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ÚDAJE O NYNĚJŠÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH OCHRANNÝCH PÁSMECH ZÁVĚR PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ Technická zpráva strana 2

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Stupeň PD: Realizační dokumentace Kraj: Jihomoravský Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Praha Zhotovitel : Kapsch CarrierCom s.r.o., Ke Štvanici 656/3, Praha 8 Provozovatel: SŽDC, s.o., OŘ SEE Brno Místo stavby: Železniční stanice Kuřim 2 VŠEOBECNĚ Předmětem této části dokumentace je zpracování projektu přípojky nn pro BTS 559 v žst. Kuřim. Technologie BTS bude umístěna v novém technologickém domku v km 18,340. Pro technologii BTS bude položena nová kabelová přípojka nn ze stávajícího rozvaděče RH, pole č.5 v rozvodně nn. Kabel bude veden přes stávající kabelové kanály a prostupy před budovu a dále v zemní trase volným terénem do společné trasy s DOK. Tento PS řeší zemní práce pouze v samostatné trase přípojky nn, instalaci kabelového žlabu do výkopu a zatažení kabelu do žlabu. Zemní práce ve společné zemní trase řeší PS DOK. Z rozvodu v rozvodně nn z rozvaděče RH-pole č.5 bude napojen přívodní rozvaděč BTS, který sestává ze skříně přepínání přívodů RPP a elektroměrového rozvaděč RE. Přívodní rozvaděč je umístěn ve fasádě domku a je dodáván spolu s domkem. Z přívodního rozvaděče bude napojen vnitřní instalační rozvaděč BTS. Spolu se silovým napájením bude z přívodního rozvaděče veden do instalačního rozvaděče i ovládací kabel pro možnost sledování stavu vstupního jističe FA1. Součástí této části dokumentace je rovněž zřízení strojeného uzemnění BTS a jeho napojení na uzemnění stožáru. Předmětem této části dokumentace je tedy: - Přívodní rozvaděč BTS ( RPP + RE ), který je umístěn ve fasádě domečku - Kabelové vedení mezi stávajícím rozvaděčem RH a přívodním rozvaděčem vč. zemních prací - Kabelové vedení mezi vstupním rozvaděčem a instalačním rozvaděčem BTS - Vnější uzemnění BTS - Navýšení rezervovaného příkonu 3 SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY Technologická část BTS je součástí PS Stavební část BTS je součástí PS Úpravu rozvaděče RH v rozvodně nn žst. Kuřim řeší samostatný SO812. Přípojka nn bude uložena v souběhu s DOK, který je součástí PS 744. Technická zpráva strana 3

5 4 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 1. Přípravná dokumentace stavby 2. Pochůzky projektanta, zhotovitele a zástupců SŽDC, s.o., OŘ SEE Brno na místě stavby. 3. Koordinace projektu silnoproudých zařízení s projekty ostatních profesních specialistů 4. Ceny dodavatelů a ceny montážních prací v c.ú Soubor závazných a doporučených ČSN a souvisejících předpisů SŽDC 5 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 5.1 Rozvodné soustavy - rozvodná soustava v rozvaděči RH : 3PEN AC 50Hz, 400/TN-C - rozvodná soustava v rozvaděči RE,RPP: 3NPE AC 50Hz, 400/TN-C-S 5.2 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti ochrana před úrazem elektrickým proudem: a) Ochrana při poruše je provedena dle ČSN ed.2 : a1) automatickým odpojením od zdroje v síti: - V soustavně 3NPE AC 50Hz 400V s uzemněným nulovým bodem (TN- C-S) je ochrana provedena podle čl nadproudovým ochranným přístrojem rozvaděč RH, rozvaděče RE, RPP b) Prostředky základní ochrany Jsou dány jejich konstrukčním uspořádáním a jsou provedeny některou z těchto ochran: izolací živých částí nebo kryty 5.3 Instalovaný výkon v rámci tohoto SO Celkem.Pi = 2x10000W Z odběru žst. Kuřim je napájena i BTS 558 Moravské Knínice - Zajištění dodávky elektrické energie dle ČSN :2 2. kategorie důležitosti dodávky pro napájení zařízení v domku BTS. 1. kategorie důležitosti dodávky pro napájení vybraných zařízení GSM-R je zajištěna z bateriového zdroje s dobou zálohování min. 6hod., který je umístěn v technologickém domku BTS. 5.4 Použité zemniče pro vnější uzemnění 1. Strojený zemnič - ocelový pásek FeZn 30/4 mm pozinkovaný v ohni s minimální vrstvou zinku 30 mikronů. 2. Tyčový zemnič - ocelová zemnící tyč délky 2m, resp. 4,5m nebo 6m o průměru 28 mm pozinkovaná vrstvou zinku 30 mikronů. Průřez zemniče 120mm2 Proudová zatížitelnost zemnícího pásku: 120 A Technická zpráva strana 4

6 Dovolené oteplení zemnícího pásku: 200 o C Ohmický odpor zemnícího pásku FeZn 30/4 1, ohmů 5.5 Určení vnějších vlivů Protokol o určení vnějších vlivů je doložen na konci této technické zprávy. 6 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 6.1 Technické řešení požadavků na interoperabilitu Základní právní dokumenty a technické předpisy Technické řešení tohoto PS je navrženo v souladu s platnými právními dokumenty a technickými předpisy. Jedná se zejména o : Vyhlášky - Vyhlášku č.352 ze dne o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému a nařízení. - Nařízení vlády č.133 ze dne o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému Přednostně platné technické normy pro návrh tohoto PS ČSN ed.2 ČSN EN ČSN EN ČSN ČSN ČSN EN ČSN EN Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem Drážní zařízení Pevná trakční zařízení Část 1 : Ochranná opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování Drážní zařízení Pevná trakční zařízení Část 2 : Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů, způsobených DC trakčními proudovými soustavami Elektrotechnické předpisy Elektrická zařízení Část 7 : Požadavky na zvláštní instalace nebo prostory. Oddíl 707 : Požadavky na uzemnění v instalacích pro zpracování dat Železniční zabezpečovací zařízení Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich činnost Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1kV a se stejnosměrným napětím do 1,5kV Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany Část 4 : Odpor vodičů uzemnění, ochranného spojení a vyrovnání potenciálu Součásti ochrany před bleskem (LPC) Část 2 : Požadavky na vodiče a zemniče Ostatní platné normy použité pro návrh tohoto PS : ČSN ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice ČSN El. předpisy-el.zařízení-část 4:Bezpečnost-Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla ČSN ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy Technická zpráva strana 5

7 ČSN ed.2 ČSN ČSN ed.3 ČSN ČSN ed.2 ČSN ed.2 ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ed.2 ČSN ČSN ČSN ČSN ed.2 ČSN ČSN ČSN EN ed.2 ČSN EN ČSN EN Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání El. předpisy-el.zařízení-část 4:Bezpečnost-Kapitola 47:Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti-oddíl 473:Opatření k ochraně proti nadproudům Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy El. předpisy-el.zařízení-část 5: Výběr a stavba el. zařízení-kapitola 52:Výběr soustav a stavba vedení Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize Elektrotechnické předpisy. Elektrické stanice a elektrická zařízení. Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení Elektrotechnické předpisy. Kompenzace indukčního výkonu statickými kondenzátory Elektrické instalace nad AC 1 kv Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení Elektrotechnické předpisy. Společná ustanovení pro elektrické stanice Elektrotechnické předpisy. Trojfázové rozvodny pro napětí do 52 kv Elektrotechnické předpisy. Stanoviště výkonových transformátorů Elektrotechnické předpisy. Měření elektrických veličin v dozornách výroben a rozvodů elektřiny Drážní zařízení Pevná trakční zařízení Základní požadavky na elektrické napájecí a spínací stanice Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická trakční zařízení Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách Elektrotechnické predpisy ČSN. Predpisy pre zachádzanie s elektrickým zariadením pri požiaroch a zátopách Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními dráhami Dimenzování elektrického zařízení podle účinku zkratových proudů. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Obsluha a práce na elektrických zařízeních Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení Drážní zařízeni - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím ČSN EN ed.3 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě ČSN EN Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 0: Výpočet proudů ČSN EN ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení TKP kap.25 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah kapitola 25 : Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí TKP kap.26 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah kapitola 26 : Osvětlení, rozvody nn včetně dálkového ovládání, EOV, stožárové transformovny vn/nn TKP kap.29 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah kapitola 29 : Silnoproudá technologická zařízení TKP kap.30 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah kapitola 30 : Silnoproudé rozvody vn a soustava 6kV Technická zpráva strana 6

8 TKP kap.31 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah kapitola 31 : Trakční vedení TKP kap.33 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) TNŽ Silová kabelová vedení celostátních drah Interní předpisy - Směrnici GŘ SŽDC, s.o. č.16/ Směrnici GŘ SŽDC, s.o. č.20/ Směrnici GŘ SŽDC, s.o. č.11/ Předpis S4 Železniční spodek - Směrnice E11 - Směrnice E7 - Směrnice E4 - Předpis SŽDC Bp1 6.2 Rekapitulace hodnot dotčených základních a dalších závazných parametrů dle 4 vyhlášky č. 352 ze dne o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému dotýkajících se technického řešení tohoto PS: o o Průjezdný průřez Technické řešení tohoto PS respektuje průjezdný průřez Z-GC. Tento průjezdný průřez podle ČSN je odvozen od vztažných kinematických obrysů vozidla (ložnou míru) GC podle vyhlášky UIC 506. Mezní hodnoty pro vnější elektromagnetické rušení Technické řešení tohoto PS respektuje externí elektromagnetickou kompatibilitu dle ČSN EN Rekapitulace obecných požadavků na konstrukční a provozní vlastnosti dle 8-12 vyhlášky č. 352 ze dne o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému dotýkajících se technického řešení tohoto PS: Technické řešení tohoto SO respektuje obecné požadavky dle 8-12 vyhlášky č.352 a dále 14 vyhlášky č.352, který definuje konkrétní požadavky pro každý subsystém. 7 POPIS NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ Předmětem této části dokumentace je zpracování projektu přípojky nn pro BTS 559 v žst. Kuřim. Přípojka nn bude vedena ze stávajícího rozvaděče RH pole č.5 v rozvodně nn. V poli č.5 rozvaděče RH bude přípojka nn pro BTS zapojena na kabelové svorky. Z rozvaděče RH bude napojen přívodní rozvaděč BTS, který sestává z rozvaděče přepínání přívodů RPP a elektroměrového rozvaděč RE, kabelem typu CYKY-J 4x16mm 2. Kabel přípojky nn bude veden stávajícími kabelovými kanály a prostupy před budovu a dále v samostatné zemní trase ke společné zemní trase s DOK a k přívodnímu rozvaděči BTS. Technická zpráva strana 7

9 Přívodní rozvaděč je umístěn ve fasádě domku a je dodáván spolu s domkem. Z přívodního rozvaděče bude napojen vnitřní instalační rozvaděč BTS kabelem typu CYKY-J 5x4mm 2. Spolu se silovým napájením bude z přívodního rozvaděče veden do instalačního rozvaděče i ovládací kabel pro možnost sledování stavu vstupního jističe FA1. Součástí této části dokumentace je rovněž zřízení strojeného uzemnění BTS a jeho napojení na uzemnění stožáru. 7.1 Přípojka nn - úprava rozvaděče RH Úpravu rozvaděče RH v rozvodně nn žst. Kuřim řeší samostatný SO Přívodní rozvaděč BTS skříň RE a RPP Na fasádu domečku bude osazen přívodní rozvaděč BTS. Přívodní rozvaděč je tvořen dvěma rozvaděči elektroměrovým rozvaděčem RE a rozvaděčem přepínání přívodů RPP. V elektroměrovém rozvaděči RE bude přípojka nn zakončena přímo na hlavním jističi, resp. sběrnici PEN. Z rozvaděče RE bude proveden přívod do skříně přepínání přívodů RPP. Zemnící přípojnice rozvaděče musí být spojena kabelem CYY 1x16mm 2 s uzemnění BTS. Skříň přepínání přívodů bude umístěna pod elektroměrový rozvaděč. Na dveřích skříně bude umístěna přívodka 5p/400V pro DA, vstupní jistič 16A/3/B od přívodky, přepínač sítí a přepěťová ochrana Napojení instalačního rozvaděče BTS z přívodního rozvaděče Z rozvaděče přepínání přívodů RPP bude veden kabel typu CYKY-J 5x4 mm 2 do vnitřního instalačního rozvaděče R-BTS, který bude zajišťovat napájení všech zařízení v technologickém domku. Kabel projde do domku otvorem ve spodu vstupního rozvaděče. Pro diagnostiku jističe FA1 bude rozvaděč RE propojen s instalačním rozvaděčem R- BTS kabelem CYKY-O 2x1,5mm Ochrana proti přepětí Ochrana proti přepětí v síti nn bude řešena instalací svodiče přepětí STRIKESORB 40B do přívodního rozvaděče BTS skříně přepínání přívodů RPP. 7.5 Vnější uzemnění BTS Uzemnění anténního stožáru ( řeší část dokumentace ) Hodnota uzemnění stožáru musí být do 10 Ohmů. Vybuduje se nová síť v obvodu základové patky stožáru. Do spodní části výkopu základové patky se zarazí 2ks zemnících tyčí o délce 2,5m, které budou propojeny zemnícím páskem FeZn120mm 2. Po obvodu základového bloku se dále položí zemnící pásek FeZn120mm 2 do nezámrzné hloubky (80cm). Obě sítě se navzájem propojí pásky FeZn 120mm 2. Z celkové sítě pak budou vyvedeny dva vývody napojené na sběrnice na anténním stožáru. Na tyto sběrnice se připojí veškeré kovové prvky na stožáru vč. vnějších vodičů anténních svodů. Z této sítě bude rovněž vyveden vývod zemnícím páskem FeZn 120 mm 2, který bude ukončen ve zkušební jímce - viz. dále. Dále bude s touto uzemňovací soustavou propojen na dvou místech ocelový plot, který bude situován kolem anténního stožáru pomocí pásku FeZn 30x4 Technická zpráva strana 8

10 Uzemnění BTS Pro technologický domek BTS bude vybudována nová uzemňovací síť s hodnotou do 5ohmů. Tato hodnota je dostačující pro správnou funkci zařízení BTS, přepěťové ochrany a je nutná pro přizemnění sítě TN-C na konci vedení z pohledu ČSN ed.2 příloha NB. Zemnící síť bude realizována zemnícím páskem FeZn 120 mm 2, který bude v rozích doplněn 4 zemnícími tyčemi délky 2m (vrchní konec tyče musí být min.80cm pod povrchem). Pro minimalizaci výkopů v okolí BTS bude strojený zemnič uložen do rostlé zeminy pod základové pasy a dále pod střed domku rovněž do rostlé zeminy. Všechny pásky budou propojeny napříč zemnícím páskem FeZn 120 mm 2. Ve dvou místech bude k této zemnící soustavě připojena zemnící mřížová soustava, jejíž dispozice je součástí samostatné přílohy tohoto objektu s názvem Dispozice uzemňovací soustavy. V rozích této soustavy budou doplněny 4 zemnící tyče délky 2m (vrchní konec tyče musí být min. 80cm pod povrchem). Tato vzniklá mřížová zemnící soustava bude propojena na dvou místech zemnícím páskem FeZn 120 mm 2 se zemnící svorkou, která bude umístěna na vnější straně domku a bude zajišťovat připojení vnitřního uzemnění na vnější. Na zemnící síť bude dále připojen vodičem CYY 1x16mm 2 i vodič PEN v rozvaděči RE, resp. RPP. Po vybudování zemnící soustavy musí být provedeno v souladu s ČSN ed. čl. NA.15 měření zemního odporu uzemnění jako celku. Pokud se měřením prokáže, že realizovaná zemnící soustava nemá požadovanou hodnotu zemního odporu, musí se rozšířit tak, aby měla požadovanou hodnotu přechodového odporu do 5ohmů. Ze zemnící sítě BTS bude vyveden zemnící pásek FeZn 120 mm do zemnící zkušební jímky, která bude zajišťovat propojení uzemnění BTS a uzemnění stožáru. Zkušební jímka bude zhotovena z kanalizační trubky KG 400/5 délky 800 mm a tato jímka bude opatřena pochozím víkem KGDOV DN400 založeným v úrovni terénu. Tato jímka bude vybavena pozinkovaným uzemňovacím kruhem, na který budou šroubovými spoji napojeny odcházející páskové zemniče. Zkušební jímka slouží pro kontrolu a měření dílčích uzemňovacích sítí. Při realizaci zemničů je třeba dbát na jejich izolaci před korozívními vlivy zvláště v místech, kde dochází k přechodu zemnícího pásku ze zemní trasy do venkovní trasy (venkovního vedení) a v místě spojů. Tato místa je třeba chránit např. asfaltovou zálivkou, smršťovací izolační trubicí nebo jinou adekvátní antikorozní ochranou. Provedení ochrany musí odpovídat požadavkům ČSN ed.2 čl. NA.7. Zemnící soustavy musí být situovány tak, tak se žádná z jejich částí nenacházela blíže jak 5m od osy koleje nebo stožáru TV!!! 2 8 KABELOVÉ TRASY Kabelová trasa a umístění zařízení je znázorněno v situaci 1:500. Zemní práce ve společné trase jsou součástí PS MOK. Součástí tohoto SO je pouze instalace chráničky do výkopu a zatažení kabelu. Situace 1:500 obsahuje i čísla vytyčovaných bodů, které jsou nezbytné k definování kabelové trasy v terénu. Souřadnice vytyčovaných bodů jsou součástí samostatné přílohy tohoto objektu s názvem Soupis vytyčovaných bodů. Způsob uložení kabelu přípojky nn v kabelové kynetě je patrný ze samostatné přílohy s názvem Řezy kabelovými trasami. Žádná část kabelového vedení nesmí být blíže jak 2,2m od osy koleje! Při provádění výkopových prací pro kabelovou trasu je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací proto Technická zpráva strana 9

11 investor zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě vytýčení nesmí stavební organizace zahájit výkopové práce. stavby. Bez tohoto 9 UMÍSTĚNÍ PROJEKTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ Zařízení této části PS je situováno na parcele: Číslo parcely Katastrální území Vlastník 518/3 Kuřim ČR, SŽDC s.o. 518/1 Kuřim ČR, SŽDC s.o. 1200/2 Kuřim České dráhy, a.s. 10 KVALIFIKACE, BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Pro možnost provedení tohoto PS musí zhotovitel stavby splňovat příslušnou odbornou způsobilost a podmínky stanovené ve Směrnici SŽDC č Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na drahách provozovaných státní organizací SŽDC. Stavebník v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., část třetí (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, určí a smluvně zajistí v rámci této zakázky koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP ). Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále je povinen smluvně zavázat i všechny své budoucí podzhotovitele k součinnosti s koordinátorem BOZP, a to po celou dobu realizace stavby. Při provádění stavebních prací musí zhotovitel dodržovat všechny platné normy a předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel musí provádět práce na elektrických zařízeních a práce s nimi zejména v souladu s ČSN EN ed.2, ČSN EN , ČSN ed.2 a ČSN Zhotovitel se dále musí při práci a pobytu na stavbě řídit především ustanoveními předpisu SŽDC Bp1 a dále ČSN ISO o požární bezpečnosti a musí poučit pracovníky o požární ochraně a použití ručních hasících přístrojů, uvedených v ČSN EN ÚDAJE O NYNĚJŠÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH OCHRANNÝCH PÁSMECH Výkopové práce budou prováděny v ochranném pásmu dráhy. Při výkopových pracích je nutno dodržet ochranná pásma stávajících inženýrských sítí, které budou vytyčeny před započetím výkopů. V případě, že v průběhu montážních prací vyplyne požadavek na přiblížení mechanizmů nebo osob k trolejovému vedení, je nutno se řídit příslušnými odstaveními TNŽ Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách. Technická zpráva strana 10

12 12 ZÁVĚR Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací proto investor zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební organizace zahájit výkopové práce. Kabelové trasy jsou zadány v souřadnicovém systému JTSK a celá trasa je popsána přesně udanými lomovými a vytyčovanými body, jejichž souřadnice jsou uvedeny v tabulce Soupis vytyčovaných bodů. Pokud jsou v situaci 1:500 uvedeny kóty, slouží tyto jako informativní. Vzhledem k tomu, že projektant neměl při zpracování tohoto projektu k dispozici informaci o přesném místopisném a výškopisném určení stávajících inženýrských síti, je nutno vyznačenou kabelovou trasu považovat pouze za návrh kabelové trasy, který bude možno v případě nutném - tzn. při objevení překážek, které se při zpracování projektové dokumentace nedaly předpokládat, dle okolností upravit. Po skončení montážních prací provede montážní podnik revizi dle ČSN , vč. sepsání výchozí revizní zprávy. Dále poučí uživatele o zásadách obsluhy a údržby el. zařízení, kterou mohou provádět osoby s odpovídající kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, první pomoci při úrazech el. proudem a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném pracovišti. Vypracoval: Ing. Šebesta Technická zpráva strana 11

13 PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ vypracovaný odbornou komisí za účasti zpracovatelů projektové dokumentace SLOŽENÍ KOMISE : předseda : Ing. Šimáček členové : Ing. Zářecký Ing. Kortyš NÁZEV AKCE : GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov Brno PS 311 BTS 559 žst. Kuřim PODKLADY POUŽITÉ PRO VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU: ČSN ed.2, ČSN ed.2, ČSN ed.3 a další související normy a předpisy situace projektová dokumentace POPIS OBJEKTU: Jedná se o venkovní prostranství v žst. Kuřim. ROZHODNUTÍ : Na základě normy ČSN ed.3 a ČSN ed.2 / změna Z1 jsou výše uvedené prostory z hlediska nebezpečí elektrického úrazu zařazeny do prostorů nebezpečných. Požadovaná opatření ke snížení nepříznivých účinků vnějších vlivů (dle tab. ZA.1N) : Elektrické zařízení musí odolávat teplotám, kterým bude vystaveno. Elektrické stroje, přístroje, svítidla a rozvaděče musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IP20 resp. IP21. Kovové konstrukční materiály, pokud nejsou korozně odolné, musí mít vhodnou povrchovou úpravu. Rozvaděče musí být chráněny proti kapající vodě. V prostorech musí být u elektrického zařízení provedeno zajištění proti nebezpečnému dotyku. ZDŮVODNĚNÍ : Vnější činitel prostředí : Teplota okolí : AA 3, AA 4 ( -25 O C až + 40 O C) Atmosférické podmínky okolí: AB 8 ( venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy s nízkými a vysokými teplotami ) Nadmořská výška : AC 1 (méně jak 2000 m) Výskyt vody : AD 1 (výskyt vody zanedbatelný ) Výskyt cizích pevných těles : AE 1 (zanedbatelný) Technická zpráva strana 12

14 Výskyt korozivních nebo znečisťujících látek : AF 1 (zanedbatelný) Mechanické namáhání ráz : AG 1 (mírný) Mechanické namáhání vibrace : AH1 (mírné) Ostatní mechanické namáhání : AJ neuvažováno Výskyt rostlinstva nebo plísní : AK1 (bez nebezpečí ) Výskyt živočichů : AL1 ( bez nebezpečí ) Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení: - Harmonické, meziharmonické AM 1-1 (kontrolovaná úroveň) - Signální napětí AM 2-1 (kontrolovaná úroveň) - Elektrická pole AM 9-1 (zanedbatelná úroveň) Sluneční záření : AN2 (střední) Seismické účinky : AP1 (zanedbatelné) Bouřková činnost : AQ3 (přímé ohrožení) Pohyb vzduchu : AR1 (pomalý) Vítr : AS2 (střední) Využití : Schopnost osob : BA4, BA5 (poučené osoby, osoby znalé) Dotyk osob s potencionálem země : BC2 ( výjimečný osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí a ani obvykle nestojí na vodivém podkladu) Podmínky úniku v případě nebezpečí : BD1 (malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik) Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek : BE1 (bez významného nebezpečí) V Brně dne předseda komise Technická zpráva strana 13

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č.

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č. 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Z důvodu navýšení chladícího výkonu a výměně chladící technologie v objektu MÚ v Sokolově dojde z hlediska napájení elektrickou energií k

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PIŠTÍNĚ P. Č. ST. 40/1, 55/1 A 819/1 V K. Ú. PIŠTÍN ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD, SLABOPROUD TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) VYPRACOVAL: STUPEŇ: Ing.Jiří Průša & Petr Bürger DiS. ATELIER

Více

O B S A H Z M Ě N Y: 1. PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE 2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 3. ZÁVĚR 1. PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE:

O B S A H Z M Ě N Y: 1. PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE 2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 3. ZÁVĚR 1. PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: O B S A H Z M Ě N Y: 1. PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE 2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 3. ZÁVĚR 1. PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Objekt je napájen ze stávajícího distribučního rozvodu

Více

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci rekonstrukce kotelny kino Český Dub v rozsahu realizační dokumentace. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů

Více

2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE

2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 1. OBSAH str. 1. Obsah 1 2. Právní dokumentace 1 3. Projektové podklady 1 4. Provozní parametry zařízení 1 5. Předmět a rozsah projektu 1 6. Popis zařízení 2 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE 1. Základní údaje 1.1. Rozsah projektu Předmětem této projektové dokumentace je dokumentace pro výběr zhotovitele akce Stavební úpravy MŠ Pražská 1908/2a, Svitavy SO 02

Více

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva:

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva: Stráž pod Ralskem rekonstrukce přečerpávací stanice odpadních vod SO 02- elektroinstalace D.2.1. technická zpráva Číslo stavby: Zak. č.: Stupeň: DSP Datum: leden 2015 Kraj: Liberecký Investor: ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Akce: Novostavba rodinného domu, včetně inženýrských sítí, vsakovacího objektu dešťových vod, žumpy, zpevněných ploch a oplocení na pozemku parc. č. 1385/104 a 1385/85

Více

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C Bar v íř sk á 1 2, Li be rec 3, 460 0 1 Tel.: 485 104 773, 482 710 249 Pro jekce, inžen ýr ing, Fax. : 485 107 962 r e a l i z a c e e l e k t r o E-mail:

Více

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice stupeň +420 605 453 312 pavel@epzdenek.cz www.epzdenek.cz investor název stavby část Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00 název dokumentu STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH,

Více

============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ==========================

============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ========================== ============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ========================== AKCE INVESTOR MÍSTO OKRES : STAVEBNÍ ÚPRAVY RD POLNÁ č.p.268 k.ú. POLNÁ U ČESKÉHO KRUMLOVA : VLS-ČR sp, divize HORNÍ PLANÁ

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu - II. část výstavby SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - II. část výstavby Katastrální území Obec

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Katastrální území Obec Okres Kraj 795453 Zámek Žďár Žďár nad

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

1. OBSAH str. 2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 3. PROJEKTOVÉ PODKLADY

1. OBSAH str. 2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 3. PROJEKTOVÉ PODKLADY 1. OBSAH str. 1. Obsah 1 2. Právní dokumentace 1 3. Projektové podklady 1 4. Provozní parametry zařízení 1 5. Předmět a rozsah projektu 2 6. Popis zařízení 2 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka.

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka. 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka. B technické údaje Napěťová soustava: 50Hz, 400V, TN-CS Ochrana před úrazem el. proudem

Více

1. Všeobecná část. 2. Technická část

1. Všeobecná část. 2. Technická část DŮM JEDNÍM TAHEM RODINNÝ DŮM RD-18 POSEIDÓN 2 1. Všeobecná část 1.1. Předmět projektu Projektem je řešena elektroinstalace panelového rodinného domu. Tento projekt je zpracován pro účely vydání stavebního

Více

Jaromír Bednář projekce elektro Humpolecká 3/108, Liberec 460 01

Jaromír Bednář projekce elektro Humpolecká 3/108, Liberec 460 01 Jaromír Bednář projekce elektro Humpolecká 3/108, Liberec 460 01 : 482 720 472, mobil : 604 665 735 IČO: 702 19 656 DIČ: CZ6610050073 e-mail : elektro.bednar@seznam.cz Technická zpráva ELEKTROINSTALACE

Více

SUDOP BRNO, s.r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno

SUDOP BRNO, s.r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno ČÍSLO SOUPRAVY: Ředitel společnosti: Ing.Jiří Molák Tel./fax: 541 211 310 e-mail: sudop@sudop-brno.cz http://www.sudop-brno.cz INVESTOR: SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 V ZASTOUPENÍ: SŽDC,

Více

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Datum Status Předmět revize R. Paier R. Paier M. Semanský 12 / 214 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby Na Slovance 1999/2, 182

Více

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Schválil: Ing.Miloš Martinec Název akce Projektoval: J. Ludvíček 462112801 Stupeň dokumentace Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Akce obsahuje Stožáry a kabelové vedení VO Kabelové vedení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA. D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. Rozsah projektu 2. Hlavní rozvody a napájení 3. Základní technické údaje 4. Silnoproudá elektroinstalace 5. Záver TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.a SILNOPROUDÁ

Více

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Výpis materiálu. Výkresy: č. měřítko název E-01 1:50 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Výpis materiálu. Výkresy: č. měřítko název E-01 1:50 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů SEZNAM DOKUMENTACE Textová část Technická zpráva Výpis materiálu Výkresy č. měřítko název E-01 150 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů TECHNICKÁ ZPRÁVA Všeobecné údaje Výchozí podklady stavební

Více

DS Uhlířské Janovice Dostavba stávající budovy

DS Uhlířské Janovice Dostavba stávající budovy DS Uhlířské Janovice Dostavba stávající budovy DOKUMANTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Stavebník: STŘEDOČESKÝ KRAJ TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 DOMOV DŮCHODCŮ Elektroinstalace 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. SEZNAM DOKUMENTACE...

Více

D.1.4 01. Stavební úpravy ZŠ Pstruží. Libuše SVOLINSKÁ projekce elektro Malý Koloredov 2377 738 01 Frýdek - Místek SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

D.1.4 01. Stavební úpravy ZŠ Pstruží. Libuše SVOLINSKÁ projekce elektro Malý Koloredov 2377 738 01 Frýdek - Místek SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Ing. Jana Dvořáková Libuše SVOLINSKÁ Zdeněk HLOŽANKA Obec Pstruží, Pstruží 93 Stavební úpravy ZŠ Pstruží SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA Libuše SVOLINSKÁ projekce elektro Malý Koloredov 2377

Více

H ř í š k o v prodloužení veřejného osvětlení. Jaroslav Kovařík, Ing. Miroslav Souček/ 0402282. bude určen výběrovým řízením

H ř í š k o v prodloužení veřejného osvětlení. Jaroslav Kovařík, Ing. Miroslav Souček/ 0402282. bude určen výběrovým řízením Číslo zakázky: 069 2014 A 1 Základní identifikační údaje : A. Průvodní zpráva Název stavby : H ř í š k o v prodloužení veřejného osvětlení Místo stavby obec/kraj : Investor : IČO/DIČ : Zpracovatel projektu

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-001

Více

Katlov p.č. 523 - úprava TS, knn

Katlov p.č. 523 - úprava TS, knn Místo a název stavby: Stupeň dokumentace: Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, realizační dokumentace stavby. Předpokládaný rok výstavby: 2015 Číslo stavby Montprojekt, a.s. : 2514 3912 Akce obsahuje:

Více

pro stavební povolení a realizaci stavby

pro stavební povolení a realizaci stavby Obsah : I. TECHNICKÁ ZPRÁVA C.2. 1.1 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Závěrem II. VÝKRESY SITUACE C.2. 1.2 ULOŽENÍ KABELŮ C.2. 1.4 ROZPOČET /VÝKAZ VÝMĚR C.2. 1.6 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim BOGUAJ stavební inženýrství BOGUAJ Stavební inženýrství,s.r.o. Projekční a inženýrská kancelář Technické dozory staveb Znalecké posudky Odhady nemovitostí,posuzování stavu stavebních konstrukcí Kancelář:

Více

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM G SERVIS CZ, s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 - Malešice Zdeněk Musil, Tyršova 48, PSČ 675 22 Stařeč Mobil: 603 509 368, e-mail: z.musil@volny.cz projekční a revizní činnost v oboru elektro Stavba:

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Stavba SO Díl objektu Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : 001 Výtahy jihozápadní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ZD_122_2_.TZ_0_8xA4_LJ9.pdf Datum: únor 2013 Projekt Paré ČÁST OBJEKT HROZNOVA LHOTA, KNĚŽDUB, KOZOJÍDKY, TASOV, ŽERAVINY KANALIZACE A ČOV Dílčí část A Kanalizace HROZNOVA LHOTA PS

Více

Místo : AREÁL ZOO, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7, 171 00. Investor : ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7

Místo : AREÁL ZOO, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7, 171 00. Investor : ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7 T E C H N I C K Á Z P R Á V A Stavba : STAVEBNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY ZATÁČKY U MRAVENCŮ Místo : AREÁL ZOO, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7, 171 00 Investor : ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA

Více

ZTV průmyslové zóny Padělky

ZTV průmyslové zóny Padělky Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Podpisy: Zástupce vedoucího projektu Ing. Jan Polášek Zodpovědný projektant Ing. Petr Šulc Vypracoval Ing. Petr Šulc Kontroloval Ing. Jan

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace Akce: Stavební úpravy objektu č. 66, Velký Karlov - vnitřní el. instalace Investor: Obec Velký Karlov Projektant: ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo, tel. 515220790 TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu vnitřní el.

Více

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu 01-2 Provozní rozvod silnoproudu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. VŠEOBECNÉ PŘEDPOKLADY... 3 2. Projektové podklady... 3 3. technické údaje... 3 3.1. Rozvodná soustava... 3 3.2. Napěťová soustava... 3 3.3. Ochrana

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) STAVEBNÍ ÚPRAVY, VESTAVBA ŠATNY A SKLADU 11/2015 STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY MEKTEC na pozemku p.č. 1815/1 a 1815/5, v k.ú. Č. Budějovice ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) VYPRACOVAL: STUPEŇ:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 102 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 102 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY REALKA-Rubíček s.r.o. 102. 1 Technická zpráva VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník: VaK Kroměříž TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 102 ELEKTROTECHNICKÁ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce vnitřní elektroinstalace uvedeného objektu. Jedná se o objekt vodojemu s úpravnou vod. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor.

Více

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň ÚVOD : Tento díl projektu řeší vnitřní silnoproudý a slaboproudý el. rozvod a hromosvod pro Ekocentrum Trkmanka - stavební úpravy objektu bývalého zámečku ve Velkých Pavlovicích, v rozsahu dokumentace

Více

Dokumentace pro provedení stavby Počet stran : 7

Dokumentace pro provedení stavby Počet stran : 7 CENTROPROJEKT GROUP a.s. Kanalizace Dřevnovice A.č.: C06/E/001 A.č.: CO6/E/001 Z.č. : 160044 Dokumentace pro provedení stavby Počet stran : 7 Projektant : CENTROPROJEKT GROUP a.s. Stavebník : Obec Dřevnovice

Více

Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 -

Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 - - Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI - tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. VYPRACOVAL P.Turek 1.4.1 ŠSCHL Kamenice zateplení - - TECHNISERV

Více

PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY

PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY Ing. Petr Koza projektant elektro Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice 46 6773 363 IČO : 652 34 057 PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY Akce - stavba : CENTRÁLNÍ OSA SÍDLIŠTĚ SEVEROZÁPAD - JIHOVÝCHOD PARDUBICE

Více

Technická zpráva k prováděcímu projektu

Technická zpráva k prováděcímu projektu Ing. Jaromír Mazal-ELMA, projekční kancelář slaboproudu, Křiby 4706, 760 05 ZLÍN Zakázkové číslo : 18/2009 Technická zpráva k prováděcímu projektu Název stavby: REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA SOKOLOVNY V LÍPĚ

Více

Karlovy Vary, Základní škola Školní 9A, Modernizace hlavních rozvodů silnoproudé elektroinstalace ZŠ Školní 9A, Karlovy Vary TECHNICKÁ ZPRÁVA

Karlovy Vary, Základní škola Školní 9A, Modernizace hlavních rozvodů silnoproudé elektroinstalace ZŠ Školní 9A, Karlovy Vary TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA Úvod Projekt řeší nové hlavní rozvody nízkého napětí v prostorech základní školy ve Školní ulici čp.310 v Karlových Varech - Staré Roli. V rámci projektu je řešeno oddělení úředního měření

Více

1. Rozsah projektovaného souboru. 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení

1. Rozsah projektovaného souboru. 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení 2 OBSAH: 1. Rozsah projektovaného souboru... 3 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení... 3 3. Údaje o instalovaných výkonech... 4 4. Prostředí... 4 5. Stupen důležitosti dodávky el. energie...

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

nám. Klášterní 125 672 01 Moravský Krumlov Moravský Krumlov Elektroinstalace letního koupaliště Sídliště, Moravský Krumlov TECHNICKÁ ZPRÁVA

nám. Klášterní 125 672 01 Moravský Krumlov Moravský Krumlov Elektroinstalace letního koupaliště Sídliště, Moravský Krumlov TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: Objekt: Město Moravský Krumlov letní koupaliště nám. Klášterní 125 Sídliště 672 01 Moravský Krumlov Moravský Krumlov okr. Znojmo okr. Znojmo Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj Elektroinstalace

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.240.20;29.280 Leden 2012 ČSN 37 6605 ed. 2 Připojování elektrických zařízení celostátních a regionálních drah a vleček na elektrický rozvod Connections of electrical equipments

Více

1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1

1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 1 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

1. Rozsah projektovaného souboru

1. Rozsah projektovaného souboru 2 OBSAH: 1. Rozsah projektovaného souboru... 3 1.1 Podklady pro vypracování... 3 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení... 3 3. Údaje o instalovaných výkonech... 3 4. Prostředí - Stanovení

Více

Výměna krovu základní školy st.parc.č.51, č.p.36 Dřevčice

Výměna krovu základní školy st.parc.č.51, č.p.36 Dřevčice Výměna krovu základní školy st.parc.č.51, č.p.36 Dřevčice PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY přikládaná k žádosti o stavební povolení D.1.4.d B L E S K O S V O D Investor : Obec Dřevčice 250 01 Dřevčice 73

Více

Rekonstrukce části objektu ČVUT Koleje Strahov - blok 11, 12; ul. Chaloupeckého, Praha 6 Rekonstrukce a zateplení střešního pláště

Rekonstrukce části objektu ČVUT Koleje Strahov - blok 11, 12; ul. Chaloupeckého, Praha 6 Rekonstrukce a zateplení střešního pláště Název stavby: Rekonstrukce a zateplení střešního pláště Soubor: - Část: Stupeň PD: D1.4g Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem Dokumentace provedení stavby (DPS) Místo stavby: Spracovatel

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

V 12/13 požádal investor zastoupen panem starostou Mgr. Stanislavem Pečou o zpracování

V 12/13 požádal investor zastoupen panem starostou Mgr. Stanislavem Pečou o zpracování Technická zpráva Technická zpráva Úvod V 12/13 požádal investor zastoupen panem starostou Mgr. Stanislavem Pečou o zpracování projektové dokumentace veřejného osvětlení nového parkoviště v ul. Brigádnická

Více

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY ZHOTOVITELI C TECHNICKÁ ZPRÁVA. SO-04 ELEKTROINSTALACE Hromosvod a uzemnění Úpravy elektroinstalací na fasádě objektu

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY ZHOTOVITELI C TECHNICKÁ ZPRÁVA. SO-04 ELEKTROINSTALACE Hromosvod a uzemnění Úpravy elektroinstalací na fasádě objektu MŠ DELFÍNEK DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY ZHOTOVITELI C TECHNICKÁ ZPRÁVA SO-04 ELEKTROINSTALACE Hromosvod a uzemnění Úpravy elektroinstalací na fasádě objektu Zhotovitel: Investor: Akce: S-Projekt liberec

Více

P R Ů V O D N Í Z P R Á V A

P R Ů V O D N Í Z P R Á V A Název a místo opravy: Stupeň dokumentace: N á v r h o p r a v y - r e a l i z a c e Předpokládaný rok výstavby: 2 0 16 Akce obsahuje: 1) Veřejné osvětlení P R Ů V O D N Í Z P R Á V A k opravě Investor

Více

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby A. ÚVOD: V celém objektu bude provedena rekonstrukce stávající el. instalace v místnostech hygienického

Více

F.Dokumentace objektů

F.Dokumentace objektů Karel Sadílek Zak.číslo: projekční činnost Počet listů: 7 Žitná 1955,688 01 Uh.Brod PROJEKT STAVB Y Dokumentace pro provedení stavby F.Dokumentace objektů 1. Pozemní objekt : 02 Přístavba zimních zahrad

Více

401.2- ULICE SEVERNÍ - VE EJNÉ OSV TLENÍ

401.2- ULICE SEVERNÍ - VE EJNÉ OSV TLENÍ 401.2- ULICE SEVERNÍ - VE EJNÉ OSV TLENÍ komplexní elektromontáže a elektroinstalace Babice nad Svitavou 194, 664 01 777 731 686, 777 790 334, info@rotrekl-sro.cz C STAVEBNÍ ÁST Technická zpráva Technická

Více

Horní Slavkov Dodávka a montáž výtahu objektu č. 22 D1.4a. Silnoproudá elektrotechnika

Horní Slavkov Dodávka a montáž výtahu objektu č. 22 D1.4a. Silnoproudá elektrotechnika 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE VÝTAHU NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Objekt přístavby výtahu v areálu věznice v Horním Slavkově, objekt č. 22 bude na rozvod elektrické energie připojen takto: Ve 4.NP objektu

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah Obsah 1. Úvod 1 2. Identifikační údaje stavby 1 3. Identifikační údaje investora 1 4. Identifikační údaje projektanta 1 5. Rozsah projektu 2 6. Projektové podklady 3 7. Hlavní technické údaje 3 8. Popis

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva Obec Strančice, Revoluční 383,251 63 Strančice Průvodní a technická zpráva stavba : Strančice, Před boř u Prahy - Praha - východ Rozšíření veřejného osvětlení - parc.č.k. 336 a 334 VEŘEJNÉ OSVĚTLENí PROJEKT

Více

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 3. http://bezpecnost.feld.cvut.cz

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 3. http://bezpecnost.feld.cvut.cz BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 3 http://bezpecnost.feld.cvut.cz ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Elektrotechnická kvalifikace Doc. Ing. Mirko Cipra, CSc., Ing. Michal Kříž, Ing.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO D.2.a-2.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO Základní údaje Název akce: SKALKA - Splašková kanalizace a ČOV Část: D.2-2.2 ČS Skalka - elektro Objekt: ČS Skalka Investor: Obec Skalka Zpracovatel projektu: AQUA-STYL

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky

TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky TEXTOVÁ ČÁST Stupeň PD: DSP Datum: březen 2014 Vypracoval: J. Semrád,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.3.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.3.1 Obsah 1. Účel a rozsah projektu... 2 2. Projekt neřeší... 2 3. Výchozí podklady... 2 4. Výchozí závazné normativní dokumenty... 2 5. Určení vnějších vlivů... 3 6. Elektrické napájení... 3 7. Ochrana před

Více

Projekce : E L P R O M CZ, s.r.o. Projekce a montáž elektrických zařízení Hálkova ul. 875. tel.: 739 626 672 stryhal.elprom@centrum.

Projekce : E L P R O M CZ, s.r.o. Projekce a montáž elektrických zařízení Hálkova ul. 875. tel.: 739 626 672 stryhal.elprom@centrum. Stavba : Chlum u Hořic rekonstrukce veřejného osvětlení Stavební objekt : Veřejné osvětlení Investor : Město Hořice nám. Jiřího z Poděbrad 342 508 19 Hořice Místo akce : k.ú. Chlum u Hořic okres Jičín

Více

- T E CH N I C K Á Z P R Á V A

- T E CH N I C K Á Z P R Á V A PROST s.r.o. HODONÍN, Brněnská 3497, tel.: 518 354 726, 341 288, fax: 518 341 287,E-mail : prost.hodonínsro@ iol.cz A.3.7.1. 01 - T E CH N I C K Á Z P R Á V A Projektová dokumentace elektroinstalace dle

Více

ATE, s.r.o. TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 27000 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 27000. Technologické domky č.v. A27000

ATE, s.r.o. TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 27000 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 27000. Technologické domky č.v. A27000 ATE s.r.o. automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek:

Více

Jiří Květoň. SO 01 Rekonstrukce budovy RZZ

Jiří Květoň. SO 01 Rekonstrukce budovy RZZ Jiří Květoň Slezská 30 Nový Jičín, 741 01 IČO: 73758906 DIČ: CZ8601265728 Tel.: 777 164 388 Email: jirka.kveton@post.cz INVESTOR : STAVBA : Správa železniční dopravní cesty s.r.o. Rekonstrukce budovy RZZ

Více

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel.

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel. Bohuslav Doležal Urbánkova 617, Moravské Budějovice 676 02, tel. 720108727 AKCE: Elektrické ovládání oken v tělocvičně ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice Místo stavby: Havlíčkova ul. 933, Mor. Budějovice

Více

D.2.1 - Technická zpráva

D.2.1 - Technická zpráva Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY D.2.1 - Technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Předmět: Žadatel, objednatel Zpracovatel: Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS Ostrava

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO IV-331 Vnitroareálové rozvody NN

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO IV-331 Vnitroareálové rozvody NN CETOCOEN PAVILON A29 DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Stavebník : Masarykova univerzita v Brně 601 77 Brno, Žerotínovo nám. 9 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO IV-331 Vnitroareálové rozvody NN Č. dok.: REC - DVD F 331-10

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE 1. Základní údaje 1.1. Rozsah projektu Předmětem této projektové dokumentace je dokumentace pro výběr zhotovitele akce Snížení energetické náročnosti budov mateřské školy

Více

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Stavba: dokumentace pro stavební povolení Snížení energetické náročnosti Úřadu Městyse Lukavec Místo stavby: Lukavec, parc.121/1

Více

4 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

4 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 4 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ Kabelové vedení Kabelové vedení Cena v Kč za 1 bm ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Rozvody kabelové silnoproudé V nezastavěném území V zastavěném území

Více

Elektrické zařízení. PROPROJEKT s.r.o., Komenského 1173, Rumburk ELEKTRICKÁ INSTALACE

Elektrické zařízení. PROPROJEKT s.r.o., Komenského 1173, Rumburk ELEKTRICKÁ INSTALACE PROPROJEKT s.r.o., Komenského 1173, 408 01 Rumburk REKONSTRUKCE INFORMAČNÍHO STŘEDISKA - - JETŘICHOVICE část D.1.4 ELEKTRICKÁ INSTALACE Obsahuje: Textová část Technická zpráva Výkresová část E1 Dispozice

Více

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů.

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů. 1 OBSAH: 1. Rozsah projektovaného souboru... 2 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení... 2 3. Údaje o instalovaných výkonech... 2 4. Prostředí... 2 5. Stupen důležitosti dodávky el. energie...

Více

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4 Obsah 1 Seznam příloh... 3 2... 4 2.1 Předmět projektu... 4 2.2 Základní technické údaje... 4 2.2.1 Napěťové soustavy... 4 2.2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 4 Slaboproudé rozvody a zařízení

Více

MIROSLAV ŠAROUN - Projekce elektro ČKAIT-0601764 Komenského n. 1041, LITOMYŠL Akce : ADAPTACE OBJEKTU PRODEJNY A.č. 362-/101 NA OBECNÍ DŮM V SÁDKU U POLIČKY Z.č. 362-06 k.ú. Sádek u Poličky, st.p.č. 8/5,

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Jaromír Bednář projekce elektro, Humpolecká 108/3, Liberec 1 460 01 : 604 665 735 a 604 361 655 IČO: 702 19 656 DIČ: CZ6610050073 e-mail : elektro.bednar@seznam.cz Technická zpráva D.1.7 Elektroinstalace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Připojení RS. 3.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Připojení RS. 3.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie : technická zpráva strana 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Regulační stanice RS 650-1200 m 3 /hod Betonový skelet, elektroohřev Elektročást typový projekt Proudová soustava : 3 NPE ~ 50Hz 230/400V/TN-S ČSN

Více

INVESTOR : Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, 743 01 Bílovec 1. Smuteční síň, Městský hřbitov, Ulice Ostravská, 743 01 Bílovec 1

INVESTOR : Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, 743 01 Bílovec 1. Smuteční síň, Městský hřbitov, Ulice Ostravská, 743 01 Bílovec 1 INVESTOR : Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, 743 01 Bílovec 1 STAVBA : Smuteční síň, Městský hřbitov, Ulice Ostravská, 743 01 Bílovec 1 OBJEKT : Smuteční síň Bílovec Projektová dokumentace pro rekonstrukci

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1. Úvod: Předmětem této dokumentace je projekt nasvícení chodníku a autobusové zastávky před železniční stanicí Žihle v rámci akce PŘESTUPNÍ UZEL ŽIHLE,ŽELEZNIČNÍ STANICE

Více

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ-ING.JOSEF ADENSAM Brigádnická 16, 370 06 České Budějovice Tel : 38 6102929,mob.: 723 307 564, E-mail : adensam.josef@seznam.cz Technická zpráva E l e k t r o i n s t a l a c e-silnoproud

Více

Obec Osík, Osík 240, Osík D.04-1

Obec Osík, Osík 240, Osík D.04-1 Obec Osík, Osík 240, 569 67 Osík Obec Osík, Osík 240, 569 67 Osík D.04-1 Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení : Projekt řeší napojení čerpací stanice kanalizace ČS1 a ČS2 na

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

BYTOVÝ DŮM KRÁLE JIŘÍHO 1341/4, KARLOVY VARY BYTOVÁ JEDNOTKA 1341/3 ÚPRAVA ETÁŽOVÉHO VYTÁPĚNÍ

BYTOVÝ DŮM KRÁLE JIŘÍHO 1341/4, KARLOVY VARY BYTOVÁ JEDNOTKA 1341/3 ÚPRAVA ETÁŽOVÉHO VYTÁPĚNÍ BYTOVÝ DŮM KRÁLE JIŘÍHO 1341/4, KARLOVY VARY BYTOVÁ JEDNOTKA 1341/3 ÚPRAVA ETÁŽOVÉHO VYTÁPĚNÍ F1.4g ZAŘÍZENÉ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY SEZNAM PŘÍLOH Číslo přílohy: Název přílohy: Měřítko: F1.4g-1 Technická

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 Zakázka : Oprava elektroinstalace společných prostor domu, včetně přívodu od bytových jističů na chodbách k bytovým jističovým skříním a osvětlení společných prostor pro dům

Více

Elektrické přípojky ČSN 33 3320

Elektrické přípojky ČSN 33 3320 Elektrické přípojky ČSN 33 3320 Normy mezinárodní IEC (EN)- speciálně pro přípojky neexistují, pouze zmínka v IEC 50-601, ČSN 33 0050-601, 601-02-12 domovní přípojka: vedení odbočující z rozvodné sítě

Více

AQ SPOL, s.r.o. Chelčického Hochmanova 1037, 413 01 Roudnice nad Labem OVL. SKŘÍŇ RSK-184-AQ-400

AQ SPOL, s.r.o. Chelčického Hochmanova 1037, 413 01 Roudnice nad Labem OVL. SKŘÍŇ RSK-184-AQ-400 AQ SPOL, s.r.o. Chelčického Hochmanova 07, 0 Roudnice nad Labem OVL. SKŘÍŇ RSK-8-AQ-00 Investor: Rok vyhotovení : srpen 0 Číslo zakázky: Počet vyhotovení: Vyhotovení č.: Název: OVLÁDACÍ SKŘÍŇ RSK-8-AQ-00

Více

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547 Sídlo: Amforová 1925/7, 155 00 Praha 5 List/listů: 1/16 Kancelář: Uruguayská 5, 120 00 Praha 2 Tel./fax: (+420) 222 521 437 E-mail: gryf.elektro@seznam.cz PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

PŘÍLOHA A. Příloha A 1. Tab. A 1Základní vybavení obývacího pokoje[2] Velikost obývacího pokoje. 12 až 20m 2. Vývodů televizní a rozhlasové antény

PŘÍLOHA A. Příloha A 1. Tab. A 1Základní vybavení obývacího pokoje[2] Velikost obývacího pokoje. 12 až 20m 2. Vývodů televizní a rozhlasové antény Příloha A 1 PŘÍLOHA A Tab. A 1Základní vybavení obývacího pokoje[2] Velikost obývacího pokoje Elektrické zařízení Počet minimální v souladu s ČSN 33 21 30 Zvýšený Velikost obývacího pokoje Elektrické zařízení

Více

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof Luxel, spol. s r.o. Lazaretní 7, Brno, 615 00 tel: +420 545 152 705 fax: +420 545 152 768 luxel@seznam.cz Elektromontážní firma - projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR - realizace silnoproud,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO Obsah 1. Identifikace stavby...2 2. Předmět projektu...2 3. Obecné informace...2 3.1. Ochrana před nebezpečným dotykem...4 3.2. Ochrana před přepětím...5 3.3. Protipožární opatření...5

Více

UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY intecon Projekce a inženýring I N T E C O N spol. s r. o. Stará 2569/96 400 11 Ústí nad Labem Česká republika UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. 58 004

Více