OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!*

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!*"

Transkript

1 OPEL Movano POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* Vznìtový motor Vašeho vozidla je vyvinut v souladu s nejnovìjšími poznatky automobilového výzkumu, pøedstavuje nejvyspìlejší technologii a technickou sofistikovanost, kompatibilitu s životním prostøedím a hospodárnost. Aby byl zachován jeho výkon, musí se v motoru používat pouze vysoce kvalitní palivo splòující evropskou normu DIN EN 590 EURO DIESEL. Viz kapitola Øízení vozidla a jeho provoz Paliva, doplòování paliva. Používání jiného paliva mùže negativnì ovlivnit funkènost vozidla a zpùsobit ztrátu platnosti záruky! *Pro vznìtové motory Obsluha, bezpeènost, údržba

2 -2 Údaje o Vašem vozidle Zapište sem, prosím, údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním štítku vozidla. Palivo Oznaèení Motorový olej Druh Viskozita Tlak vzduchu v pneumatikách Rozmìr Maximální zatížení pneumatiky Letní pneumatiky Vpøedu Vzadu Zimní pneumatiky Pøední Zadní Hmotnosti Celková povolená hmotnost vozidla Pohotovostní hmotnost = Nakládání

3 -1 Váš vùz Movano je inteligentní kombinací prùkopnické technologie, impozantní bezpeènosti, ohledu na životní prostøedí a hospodárnosti. Nyní záleží už jen na Vás, zda budete s Vaším vozidlem bezpeènì jezdit a zachováte tak jeho bezvadné fungování. Tato uživatelská pøíruèka Vám poskytne veškeré potøebné informace. Upozornìte své spolucestující na nebezpeèí nehody a zranìní následkem nesprávného používání vozidla. Vždy musíte dodržovat specifické zákony zemì, kterou právì projíždíte. Tyto zákony se mohou lišit od informací v této uživatelské pøíruèce. Když jste instruováni obrátit se na servis, doporuèujeme Vám obrátit se na servisního partnera Opel. Všichni servisní partneøi Opel nabízejí prvotøídní servis za pøijatelné ceny. Dostane se Vám rychlých a spolehlivých služeb s individuálním pøístupem. Zkušení mechanici, vyškolení firmou Opel, pracují v souladu s pokyny firmy Opel. Uživatelská pøíruèka by mìla být vždy ve vozidle po ruce ve schránce v pøístrojové desce. Využívejte tento návod k obsluze: z V èásti V krátkosti najdete úvodní pøehled. z Obsah na zaèátku návodu k obsluze a individuálních kapitol Vám ukáže, kde se informace nacházejí. z S pomocí rejstøíku najdete vše, co potøebujete. z Seznámíte se se všemi detaily technického provedení. z Zvýší se Vaše pohoda ve vozidle. z Pomùže Vám suverénnì ovládat Vaše vozidlo. Pøíruèka je uspoøádaná pøehlednì a informace jsou uvádìny v co nejsrozumitelnìjší formì. Tento symbol znamená: 6 Pokraèujte ve ètení na následující stranì. 3 Hvìzdièka oznaèuje vybavení, které není instalované na všech vozidlech (modelové varianty, druhy motorù, modely specifické pro jednu zemi, vybavení za pøíplatek, originální náhradní díly a pøíslušenství Opel). Žluté šipky na obrázcích Vás upozoròují na odkazy nebo akce, které byste mìli vykonat. Èerné šipky na obrázcích Vás upozoròují na další akci, kterou byste mìli vykonat nebo znázoròují reakci. Smìrové údaje v popisech, napø. vlevo nebo vpravo nebo dopøedu nebo dozadu, se vždy vztahují ke smìru jízdy. Pøejeme Vám mnoho hodin potìšení z jízdy. Váš tým Opel 9 Upozornìní Text oznaèený 9 Upozornìní poskytuje informace o nebezpeèí nehody nebo zranìní. Pokud nebudete dbát tìchto doporuèení, mùže dojít ke zranìní nebo ohrožení života. Informujte pøíslušnì své spolucestující.

4 0

5 Obsah V krátkosti... 2 Zámky, dveøe, okna Sedadla, interiér Pøístroje, ovládací prvky Osvìtlení Informaèní systém Klimatizace Øízení vozidla a jeho provoz Svépomoc, péèe o vozidlo Servis, udržba Technické údaje Rejstøík

6 2 V krátkosti V krátkosti Èísla klíèù, kódová èísla Sejmìte èíslo klíèe z klíèe. Èíslo klíèe je uvedeno v dokladech k vozidlu a v kartì vozidla (Car Pass) 3. Imobilizér 3, rádio 3: èísla jsou uvedena v kartì vozidla (Car Pass), resp. v kartì autorádia (Radio Pass). Kartu vozidla a kartu autorádia neponechávejte ve vozidle. 6 Další informace - viz strany 16, 17. Odemknutí vozidla: Namiøte jednotku dálkového ovladaèe 3 na vozidlo, stisknìte tlaèítko c, zatáhnìte za kliku dveøí Mechanické odemknutí: Zasuòte klíè a otoète jím v zámku dveøí øidièe a zatáhnìte za kliku dveøí. Pro zamknutí dveøí zevnitø stisknìte tlaèítko centrálního zamykání 3, které se nachází na stropní konzole. 6 Zámky dveøí - viz strana 16, Elektronický imobilizér - viz strana 17, Dálkový ovladaè - viz strana 18, centrální zamykání - viz strana 20, alarm - viz strana 25. Nastavení sedadla 3: Zvednìte rukojet, posuòte sedadlo, uvolnìte rukojet, zajistìte sedadlo slyšitelnì v dané poloze

7 V krátkosti 3 Nastavení opìradel pøedních sedadel: Stisknìte uvolòovací páku Posuòte opìradlo sedadla do vhodné polohy, po uvolnìní páky se opìradlo zajistí. Nastavení výšky pøedního sedadla 3: Zvednìte páku, nastavte sedadlo, uvolnìte páku, zajistìte sedadlo v jeho poloze Pøední páka: Zadní páka: Nastavuje pøední èást sedáku Nastavuje zadní èást sedáku Loketní opìrka sedadla øidièe Loketní opìrka mùže být sklopena ze svislé polohy, za úèelem zvýšení komfortu. Když loketní opìrku nepotøebujete, vrat te ji do svislé polohy.

8 4 V krátkosti Nastavení výšky opìrky hlavy: pevnì pøidržte a zvednutím nastavte výšku, Pøi snižování uvolnìte stisknutím tlaèítka 6 Další informace - viz strana 31. Bezpeènostní pás: Plynule jej vytahujte z navíjeèe, veïte jej pøes rameno a zasuòte jej do pøezky Pás nesmí být v žádném bodì pøekroucený. Dolní èást pásu musí tìsnì pøiléhat k tìlu. Opìradlo sedadla nesmí být pøíliš zaklonìno. Chcete-li pás rozepnout, stisknìte èervené tlaèítko na zámku pásu. 6 Bezpeènostní pásy - viz strany 34 až 37, systém airbagù 3 - viz strana 38, poloha sedadla - viz strana 31. Nastavení vnitøního a vnìjších zpìtných zrcátek: Natoète zrcátko do správné polohy Pøeklopením páèky na spodní stranì zrcátka mùžete v noci omezit možnost oslnìní. 6 Další informace - viz strana 26.

9 V krátkosti 5 Elektricky nastavitelná vnìjší zpìtná zrcátka 3: Spínaè na dveøích øidièe Funkèní pouze pøi zapnutém zapalování. Otoète spínaè doleva: spínaè ovládá levé zrcátko. Otoète spínaè doprava: spínaè ovládá pravé zrcátko. Spínaè ve støedové poloze: nastavování zrcátek je vypnuté. Dolní asférická zrcátka se nastavují manuálnì. Spínaè zapalování: St = Zapalování vypnuto A = Zamknuté øízení, vypnuté zapalování M = Zapnuté zapalování: žhavení (viz strana 14) D = Startování - (pøevodovka v neutrálu) 6 Elektronický imobilizér - viz strana 17. Odemknutí zámku øízení: Pro odemknutí zámku mírnì pohnìte volantem a otoète klíèem do polohy A 6 Vytažení klíèe a zamknutí volantu - viz strana 14.

10 6 V krátkosti

11 V krátkosti 7 Strana 1 Otvory pro odstranìní zamlžení oken dveøí Boèní vìtrací otvory Dálkové svìtlomety, svìtelná houkaèka, pøední svìtla do mlhy, zadní svìtlo do mlhy, tlumená a dálková svìtla,...10 ukazatele smìru...11 a houkaèku Pøístroje... 52, 55, 56 5 Airbag øidièe Stìraèe èelního okna, automatické stìraèe s dešt ovým senzorem 3, ostøikovaèe èelního okna, systém ostøikovaèù svìtlometù Støedové vìtrací otvory Ovládací prvky topení a vìtrání Tachograf Informaèní systém Airbag spolujezdce 3 nebo úložný prostor Držák nápojù 3 nebo pøenosného popelníku 3 Strana 13 Schránka v palubní desce 14 Svorka na blok 3, blokování otvírání zadních dveøí 3, osvìtlení prostoru zadních sedadel Zapalovaè cigaret Popelník nebo úložný prostor pro sluneèní brýle 3 17 Držák dokumentù Výstražná svìtla Vyhøívání zadních oken, pneumatické odpružení 3, tempomat 3, omezovaè rychlosti 3, Zimní program a program øazení pro zatížené vozidlo, pøevodovka Easytronic osvìtlení prostoru zadních sedadel ESP 3 (Systém elektronické stabilizace vozidla) Odpojení akumulátoru Pojistková skøíòka Spínaè zapalování Nastavení sklonu svìtlometù Páka pro odjištìní kapoty

12 8 V krátkosti Kontrolky v Systém airbagù 3 viz strana 38. R Zadní svìtlo do mlhy: viz strany 10, 64. > Pøední svìtla do mlhy 3: viz strana 64. ß Vyhøívání sedadel 3: viz strany 52, 71. u Protiblokovací systém brzd 3: viz strana Odluèovaè pevných èástic 3: viz strana 52, 90. Z Výfukové emise 3: viz strany 54, 89. U Tempomat, omezovaè rychlosti 3: viz strana 95. L Blokování otvírání zadních dveøí 3: viz strana 23. O C Nepoužito Vypnìte motor: viz strana 53. o A O Y I D E p F R Imobilizér motoru: viz strany 17, 53. Servis / elektronika motoru: viz strany 53, 89. Ukazatele smìru: viz strany 11, 64. Hladina paliva: viz strany 53, 106, 150. Tlak oleje: viz strana 54. Elektronika motoru/systém žhavení: viz strana 14. Vypnìte motor: viz strana 53. Alternátor: viz strana 54. Nepoužito Brzdová soustava: viz strany 54, 98, 131. v Elektronický stabilizaèní program 3: viz strana 92. X Bezpeènostní pás øidièe 3: viz strany 34, 54. H P Nepoužito Dálková svìtla: viz strany 10, Potkávací svìtla: viz strany 10, 63. H Pneumatické odpružení - porucha 3: viz strany 54. P Elektricky ovládaný boèní schùdek 3 viz strana 22. F Monitorování životnosti motorového oleje 3 viz strana 90. Stìraèe èelního okna K Polohy pákového pøepínaèe: viz strana 12. Intervalové stírání nebo automatické zapnutí stìraèù u modelu s dešt ovým senzorem 3 1 Stìraèe pracují pomalu 2 Stìraèe pracují rychle n Ostøikovaèe èelního okna a svìtlometù 3

13 Osvìtlení - viz strany 10, 63. Topení a vìtrání Easytronic 3 7 Spínaè svìtel x V 0 Obrysová svìtla 9 Potkávací svìtla P r Dálková svìtla Zadní svìtlo do mlhy > Pøední svìtla do mlhy 3 O Ukazatele smìru: viz strany 11, 53. Výstražná svìtla: viz strany 11, 53.? Nastavení sklonu svìtlometù 3: viz strana 65. d Osvìtlení interiéru: viz strana 65. l Lampièka na ètení 3: viz strana 66. M L K K J Ovladaè ventilátoru: viz strana 72. Distribuce vzduchu: viz strana 71. do oblasti hlavy. do oblasti hlavy a oblasti nohou do oblasti nohou odstranìní zamlžení odstranìní námrazy Ü Vyhøívání zadního okna a zrcátek 3: viz strana 71. AC Klimatizace 3: viz strana 74. ; Tlaèítko recirkulace: viz strana 75. ß Vyhøívání sedadel 3: viz strana 71. kg W T A Rùzné j Zimní program: viz strana 80. V krátkosti 9 Program øazení pro zatížené vozidlo: viz strana 81. Elektronika pøevodovky: viz strana 83. Sešlápnìte pedál brzdy: viz strana 78. Automatický režim: viz strana 79. Houkaèka: viz strana 11. / Kapota: viz strana 107. U Centrální zamykání 3: viz strana 20. ) Zapalovaè cigaret 3: viz strana Lékárnièka 3: viz strana 111. Výstražný trojúhelník 3: viz strana 111.

14 10 V krátkosti Spínaè svìtel: 7 = Svìtla zhasnutá 0 = Obrysová svìtla 9 = Potkávací nebo dálková svìtla 6 Upozornìní na rozsvícená svìtla - viz strana 14, Další informace viz strana 63, Automatická aktivace potkávacích svìtel 3 - viz strana 64. nastavení sklonu svìtlometù viz strana 65, svìtlomety pøi jízdì do zahranièí - viz strana 67. Svìtla do mlhy: 7 = Svìtla zhasnutá r = Zapnuta (pouze zadní svìtlo do mlhy) > r = Zapnuto (pøední svìtla do mlhy 3 a zadní svìtlo do mlhy) Zadní svìtla do mlhy svítí pouze tehdy, když jsou zapnuté svìtlomety a zapalování. Potkávací a dálková svìtla: Svìtelná houkaèka: Pøitáhnìte pákový pøepínaè smìrem k volantu Dálková svìtla rozsvítíte pøitažením pákového pøepínaèe k volantu, poté, co ucítíte kliknutí, pákový pøepínaè uvolnìte. Pøitažením pákového pøepínaèe k volantu k prvnímu dorazu ovládáte svìtelnou houkaèku.

15 V krátkosti 11 Ukazatele smìru: Pákový pøepínaè ve støedové poloze Nahoru = Pravé ukazatele smìru Dolù = Levé ukazatele smìru Pøi zpìtném otoèení volantu se páèka automaticky vrátí do výchozí polohy. K tomu však nedojde pøi mírné zmìnì smìru, napø. pøi zmìnì jízdního pruhu. Pøi zmìnì jízdního pruhu posuòte pákový pøepínaè smìrem k prvnímu dorazu. Po uvolnìní se pákový pøepínaè vrátí do pùvodní polohy. Houkaèka: Stisknìte tlaèítko j Výstražná svìtla: Zapnuto = Stisknìte tlaèítko Svìtla zhasnutá = Stisknìte opìtovnì Když jsou výstražná svìtla zapnuta, bliká souèasnì s kontrolkami ukazatelù smìru ovládací tlaèítko výstražných svìtel.

16 12 V krátkosti Stìraèe èelního okna: Pohnìte pákovým pøepínaèem dolù K = Stìraèe pracují v režimu cyklovaèe 1 = Stìraèe pracují pomalu 2 = Stìraèe pracují rychle Stìraèe vypnete vrácením pákového pøepínaèe do pùvodní polohy. Automatický chod stìraèù s dešt ovým senzorem 3: Pohnìte pákovým pøepínaèem dolù K = Automatické stírání s dešt ovým senzorem 1 = Stìraèe pracují pomalu 2 = Stìraèe pracují rychle Dešt ový senzor detekuje množství vody na pøedním skle a automaticky urèuje èasování stíracích cyklù. Citlivost systému mùže být nastavena otáèením nastavovacím koleèkem: Ménì citlivé = otáèet dolù Více citlivé = otáèet nahoru Po nastartování motoru je tøeba automatické stírání znovu navolit. 6 Další informace - viz strany 132, 136. Systém ostøikovaèù èelního okna a svìtlometù 3: Pøitáhnìte pákový pøepínaè smìrem k volantu Kapalina ostøikovaèe je støíkána na èelní okno (a - jsou-li zapnuté svìtlomety - také na svìtlomety 3); souèasnì provedou nìkolik cyklù také stìraèe. Pravidelnì kontrolujte úèinnost ostøikovaèù svìtlometù. U vozidla s instalovaným dešt ovým senzorem 3, je dùležité udržovat prostor kolem senzoru èistý. 6 Další informace - viz strany 133, 136.

17 Mechanická pøevodovka: o = Neutrál 1 až 5/6 = 1. až 5 / 6 3 pøevodový stupeò R = Zpáteèka Pøi øazení 5. ze 4. pøevodového stupnì musíte øadicí páku tlaèit pøi zaèátku øazení lehce doprava. Pøi øazení 4. z 5. pøevodového stupnì netlaète øadicí páku doleva. Zpáteèka: ve stojícím vozidle sešlápnìte pedál spojky, povytáhnìte prstenec 3 a pøesuòte øadicí páku pøes odpor a zaøaïte zpáteèku. Nejde-li zpáteèka snadno zaøadit: nechte øadicí páku v neutrálu, uvolnìte pedál spojky, opìt jej sešlápnìte a zopakujte øazení. Easytronic 3: N = Neutrál o = Støedová poloha - = Øazení nižšího pøevodového stupnì + = Øazení vyššího pøevodového stupnì A/M = Pøepínání mezi automatickým nebo manuálním režimem R = Zpáteèka Páka volièe musí být vedena ve správném smìru až nadoraz. Po uvolnìní se vrátí zpìt do støední polohy. Vìnujte pozornost indikátoru na displeji pøevodovky, kde vidíte právì zaøazený pøevodový stupeò nebo právì zvolený režim. 6 Další informace viz strana 78. V krátkosti 13 Pøed odjezdem zkontrolujte: z Stav pneumatik a tlak vzduchu. z Hladinu motorového oleje a hladinu provozních kapalin v motorovém prostoru (viz strany 126 až 133). z Všechna okna, zrcátka, vnìjší osvìtlení vozidla a osvìtlení RZ, zda nejsou zakryty neèistotami, snìhem a ledem a zda správnì fungují. z Pøedmìty jsou bezpeènì umístìny a nebudou pøi prudkém bzrdìní vrženy dopøedu. z Na palubní desku ani do oblasti naplnìní airbagù neumíst ujte žádné pøedmìty. z Správné nastavení sedadel, bezpeènostních pásù a zrcátek. z Funkènost brzd.

18 14 V krátkosti Startování, vznìtové motory: Pøevodovka v neutrálu Sešlápnìte pedál spojky Nepøidávejte plyn Otoète klíè ve spínací skøíòce na M Po skonèení žhavení zhasne kontrolka 1), Otoète klíè ve spínací skøíòce na D 6 Elektronický imobilizér - viz strana 17, další informace - viz strany 83, 85. Odbrzdìní parkovací brzdy: Mírnì nadzvednìte páku, stisknìte uvolòovací tlaèítko, páku vrat te do vodorovné polohy. 6 Parkovací brzda strany 54, 99. Parkování vozidla z Pevnì zabrzdìte parkovací brzdu bez stisknutí uvolòovacího tlaèítka, a ve svahu jí zabrzdìte co možno nejpevnìji. z Vypnìte motor otoèením klíèe zapalování do polohy St. Vyjmìte klíè zapalování a otoète volantem, až se zamkne (ochrana proti odcizení). z Pokud je vozidlo zaparkované na vodorovném povrchu nebo v kopci smìrem nahoru, pøed vypnutím zapalování nejprvì zaøaïte první pøevodový stupeò (u mechanické pøevodovky) nebo uveïte páku volièe do støedové polohy (u pøevodovky Easytronic) 3. Pokud je vozidlo v kopci smìrem nahoru, také natoète pøední kola smìrem od obrubníku. z Pokud je vozidlo zaparkované v kopci smìrem dolù, pøed vypnutím zapalování zaøaïte zpáteèku u mechanické pøevodovky nebo pøevodovky Easytronic 3. Také natoète pøední kola smìrem k obrubníku. z Zamknìte dveøe a zavazadlový prostor pomocí klíèe v zámku nebo tlaèítka e nebo G na dálkovém ovladaèi. 1) Žhavení se zapne pouze pøi nízké venkovní teplotì.

19 V krátkosti 15 Pokyny pro parkování: z Neparkujte s vozidlem na snadno zápalném povrchu, protože výfukový systém je velmi horký a mohlo by dojít ke vznícení. z Zavøete okna. z I když je vypnutý motor, mùže zaèít pracovat ventilátor chladièe viz strana Další informace - viz strany 17, 84, Dálkový ovladaè - viz strana 18, centrální zamykání - viz strana 20, alarm - viz strana 25. To byly nejdùležitìjší informace pro Vaší první jízdu ve Vašem vozidle. Zbývající kapitoly uživatelské pøíruèky obsahují dùležité informace o provozu, bezpeènosti a údržbì a úplný rejstøík pojmù.

20 16 Zámky, dveøe, okna Zámky, dveøe, okna Výmìna klíèù Zamykání a odemykání dveøí Dìtské pojistky Elektronický imobilizér Rádiový dálkový ovladaè Centrální zamykání Posuvné boèní dveøe Elektricky ovládaný boèní schùdek Zadní dveøe Automatické zamknutí Alarm Vnìjší zrcátka Okna dveøí Elektricky ovládaná okna ve dveøích Otevøení horní èásti okna Støešní okno Nouzové støešní okno Sluneèní clony Výmìna klíèù Klíè v sobì obsahuje elektronický imobilizér. Jen náhradní klíèe, objednané u servisního partnera Opel zaruèují bezporuchovou funkci elektronického imobilizéru. Náhradní klíèe uložte na bezpeèném místì. Zámky - viz strana 138. Zamykání a odemykání dveøí Zvenku: Zatažením za vnìjší kliku otevøete pøední dveøe. dálkový ovladaè 3 - viz strana 18, centrální zamykání 3 - viz strana 20. Zevnitø: Zatažením za vnitøní kliku otevøete pøední dveøe. Dveøe mùžete zamknout nebo odemknout stisknutím zamykacího tlaèítka nebo spínaèem centrálního zamykání 3 - viz strana 24. Aby nedošlo k nechtìnému zamknutí vozidla, není možné pøední dveøe zamknout, když jsou otevøené. Další informace - viz strana 2. Dìtské pojistky 3 Otoète knoflík na pøední stranì posuvných dveøí z vertikální polohy: Dveøe nyní nemùžete otevøít zevnitø. 9 Upozornìní Dìtské bezpeènostní pojistky používejte vždy pøi jízdì s dìtmi na zadních sedadlech. Pokud nebudete dbát tohoto doporuèení, mùže dojít ke zranìní nebo ohrožení života. Všichni cestující ve vozidle by mìli být podle toho informováni.

21 Zámky, dveøe, okna 17 Poznámka Imobilizér nezamyká dveøe. Proto pøi opouštìní vozidla vždy zamknìte vozidlo a aktivujte alarm 3. Karta vozidla (Car Pass) obsahuje všechny údaje o vozidle, proto ji nesmíte nechat ve vozidle. Kartu vozidla (Car Pass) vezmìte s sebou na každou konzultaci k Vašemu servisnímu partnerovi Opel. Elektronický imobilizér Systém kontroluje, zda-li je vloženým klíèem možné nastartovat motor. Motor lze nastartovat pouze v pøípadì, že je klíè rozpoznán. Kontrola je provádìna prostøednictvím transpondéru v tìle klíèe. Elektronický imobilizér se aktivuje automaticky po vyjmutí klíèe ze spínaèe zapalování a také v pøípadì, že je klíè ponechán ve spínaèi zapalování pøi vypnutém motoru. Za úèelem startování motoru znovu klíè zasuòte. Kontrolka imobilizéru Kontrolka se pøi zapnutí zapalování rozsvítí, poté zhasne. Pokud pøi zapnutí zapalování kontrolka bliká, došlo k poruše v systému imobilizéru. z Vypnìte zapalování a vytáhnìte klíè ze spínací skøíòky, z poèkejte asi dvì sekundy, z poté startování zopakujte. Pokud kontrolka nezhasne, zkuste nastartovat motor rezervním klíèem. Vyhledejte pomoc v servisu.

22 18 Zámky, dveøe, okna Centrální zamykání 3 Viz strana 20. Alarm 3 Viz strana 25. Automatické zamykání 3 Viz strana 24. Rádiový dálkový ovladaè 3 Dálkový ovladaè se používá k ovládání systému centrálního zamykání 3. V závislosti na modelu mùže vozidlo používat dálkový ovladaè s dvìmi nebo tøemi tlaèítky (selektivní zamykání dveøí). Dálkový ovladaè má dosah pøibližnì 3 metry. Tento dosah mùže být ovlivnìn vnìjšími vlivy. Pøi používání dálkového ovladaèe ho namiøte pøímo na vozidlo. Pro Vaše pohodlí Vám doporuèujeme, abyste používali pro zamknutí vozidla vždy dálkový ovladaè. Zacházejte s dálkovým ovladaèem opatrnì; musí být chránìn pøed vlhkostí a nesmí být používán zbyteènì.

23 Zámky, dveøe, okna 19 Poznámka Pokud nefunguje dálkový ovladaè centrálního zamykání 3, mùže to být z následujících dùvodù: z Dálkový ovladaè je mimo dosah. z Je témìø vybitá baterie dálkového ovladaèe. Vymìòte baterii v dálkovém ovladaèi. z Dálkový ovladaè jste používali pøíliš èasto za sebou mimo dosah pøíjmu vozidla (napø. v pøíliš velké vzdálenosti od vozidla). Dálkový ovladaè se musí pøeprogramovat. Vyhledejte pomoc v servisu. z Rádiové vlny dálkového ovládání jsou rušeny jiným zdrojem. Zamknìte nebo odemknìte dveøe manuálnì, klíèem nebo spínaèem centrálního zamykání. Manuální zamknutí neovládá systém centrálního zamykání. Pøíèinu poruchy nechte odstranit. Vymìòte baterii v dálkovém ovladaèi Vymìòte baterii v souladu s pokyny v informacemi v kapitole Servis, údržba na stranì 140 nebo když se zaène snižovat dosah dálkového ovladaèe. Jednotka dálkového ovladaèe s dvìma funkcemi: Otevøete prostor pro baterii zasunutím mince do štìrbiny a jejím otoèením. Ujistìte se, že je nová baterie instalována správnì. Vrat te zpìt kryt a zatlaète na nìj, ž se úplnì zajistí. Jednotka dálkového ovladaèe selektivního zamykání dveøí Otevøete prostor pro baterii tím, že vyšroubujte šroub na zadním krytu, a potom zasunutím mince do štìrbiny a jejím otoèením. Ujistìte se, že je nová baterie instalována správnì. Vrat te zpìt kryt a zatlaète na nìj, až se úplnì zajistí, a potom našroubujte zpìt šroub. Ujistìte se, že staré baterie jsou zlikvidovány v souladu s pøedpisy ochranu životního prostøedí.

24 20 Zámky, dveøe, okna Centrální zamykání 3 Pro pøední, postranní a zadní dveøe 3. U dálkového ovladaèe se selektivním zamykáním dveøí 3 se prostor pro cestující a zadní zavazadlový prostor zamykají a odemykají samostatnì. Odemykání - dálkový ovladaè s dvìma funkcemi: Stisknìte tlaèítko c na dálkovém ovladaèi: z Výstražná svìtla jednou bliknou. z Dveøe jsou odemknuty. Odemykání - selektivní zamykání dveøí: Stisknìte tlaèítko c na dálkovém ovladaèi: z Výstražná svìtla jednou bliknou. z Odemknou se pouze dveøe prostoru pro cestující. Zamykání - dálkový ovladaè s dvìma funkcemi: Stisknìte tlaèítko e na dálkovém ovladaèi: z Výstražná svìtla dvakrát bliknou. z Dveøe jsou zamknuté. Zamykání - selektivní zamykání dveøí: Stisknìte tlaèítko e na dálkovém ovladaèi: z Výstražná svìtla dvakrát bliknou. z Zamknou se pouze dveøe prostoru pro cestující. Pøed zamykáním vozidla dálkovým ovladaèem se vždy ujistìte, že jsou správnì zavøené boèní dveøe 3 a dveøe zavazadlového prostoru. Z bezpeènostních dùvodù nemùže být vozidlo zamknuto, když je klíè ve spínací skøíòce. Manuální odemknutí nebo zamknutí dveøí klíèem neovládá systém centrálního zamykání. Dveøe zadního zavazadlového prostoru - selektivní zamykání dveøí Odemknutí Stisknìte tlaèítko G na dálkovém ovladaèi. Jestliže neotevøete žádné dveøe bìhem 30 sekund (pøibližnì) po odemknutí vozidla dálkovým ovladaèem, vozidlo se opìt automaticky zamkne. Zamknutí Stisknìte tlaèítko G na dálkovém ovladaèi. Nyní jsou zamèené dveøe zadního zavazadlového prostoru.

25 Zámky, dveøe, okna 21 Dveøe mùžete zamknout nebo odemknout klíèem 3, dálkovým ovladaèem 3, spínaèem centrálního zamykání 3 nebo vnitøním spínaèem zamykání. Zajistìte, aby byly boèní dveøe pøed jízdou zavøené. Posuvné boèní dveøe 3 Dveøe otevøete zatažením za vnìjší kliku, nebo zatažením za páku v interiéru smìrem dozadu, potom posuòte dveøe dozadu. Dveøe zavøete posunutím až nadoraz dopøedu, pomocí horní kliky a ujistìte se, že jsou úplnì zavøené. Když zavíráte dveøe z vnìjšku, použijte kliku dveøí a ne její prohlubeò.

26 22 Zámky, dveøe, okna Ujistìte se, že je dostateèný prostor, který umožní vysunutí a zasunutí elektricky ovládaného schùdku bez pøekážek. Pøi zavøení boèních posuvných dveøí, je-li elektricky ovládaný boèní schùdek vysunutý, svítí trvale P v pøístrojové desce, èímž je signalizována porucha. Elektricky ovládaný boèní schùdek 3 Pøi otevøení boèních posuvných dveøí se automaticky vysune elektricky ovládaný boèní schùdek, který ulehèuje nastupovování do vozidla a vystupování z vozidla. P svítí, dokud je schùdek vysunutý. Na urèitých modelech bude pøed vysunutím boèního schùdku nutné zabrzdit ruèní brzdu. Pøi zavøení boèních posuvných dveøí se elektricky ovládaný boèní schùdek automaticky zasune. V takových pøípadech mùžete schùdek zasunout manuálnì (ujistìte se, že zùstávají posuvné boèní dveøe zavøené). Zasuòte tyè ze sady náøadí do otvoru pod elektricky ovládaným boèním schùdkem. Táhnìte smìrem k sobì, potom tlakem elektricky ovládaný boèní schùdek zasuòte. Poruchu nechte odstranit. Vyhledejte pomoc v servisu.

27 Zámky, dveøe, okna 23 Zadní dveøe Dveøe mùžete zamknout nebo odemknout klíèem 3, dálkovým ovladaèem 3, spínaèem centrálního zamykání 3 nebo otoèením vnitøního spínaèe zamykání. Otevøete pravé zadní dveøe zvenku zatažením na vnìjší kliku; zevnitø vozidla zvednutím páky 1. Otevøete levé zadní dveøe pákou 2 1). Dveøe fixují polohu 90 díky omezovaèùm otevøení (oznaèeny šipkou). 9 Upozornìní Otevøené dveøe se mohou zavøít pùsobením vìtru! Chcete-li otevøít dveøe v úhlu 180, vyvìste omezovaèe otevøení z držákù. Když otevøete dveøe v úhlu 270 3, jsou dveøe zajištìny ve zcela otevøené poloze magnety na bocích karosérie. Vždy zavøete nejprve levé dveøe, potom pravé dveøe. Blokování otvírání zadních dveøí L 3 Bus Spínaè blokování otvírání zadních dveøí, je-li aktivován, brání otevøení zadních dveøí zevnitø. Opìtovným stisknutím spínaèe blokování deaktivujete. 1) U nìkterých variant mohou být levé zadní dveøe pevné a nemohou být otevøeny.

28 24 Zámky, dveøe, okna Spínaè centrálního zamykání Spínaè centrálního zamykání (oznaèen šipkou) používejte k zamknutí nebo odemknutí dveøí zevnitø vozidla. Stisknutím dolní èásti spínaèe zamknìte nebo U odemknìte. Automatické zamknutí 3 Systém centrálního zamykání mùže být aktivován automaticky a zamkne v tom pøípadì dveøe ihned pøi dosažení rychlosti cca6km/h. Aktivace Když je zapnuté zapalování, stisknìte spínaè centrálního zamykání na stranì zamykání (naproti U) a držte jej cca 5 sekund, dokud neuslyšíte akustické potvrzení. Deaktivace Když je zapnuté zapalování, stisknìte U na spínaèi centrálního zamykání a držte jej pøibližnì 5 sekund, dokud neuslyšíte akustické potvrzení. Odemknutí dveøí Dveøe se odemykají otevøením libovolných dveøí zevnitø vozidla nebo ovládáním spínaèe centrálního zamykání. Porucha V pøípadì abnormality, napø. když nedojde k automatickému zamknutí dveøí, zajistìte, aby byly všechny dveøe správnì zavøeny. Ujistìte se, že funkce automatického zamknutí nebyla nechtìnì deaktivována. V tom pøípadì vypnìte zapalování a opìt jej zapnìte a aktivujte opìt systém døíve popsaným postupem. Pokud funkce automatického zamknutí stále nefunguje, vyhledejte pomoc v servisu. 9 Upozornìní Rozhodnete-li se aktivovat systém za jízdy (se zavøenými dveømi), mùže být potom obtížné umožnit pøístup pomoci zvenku do Vašeho vozidla v nouzovém pøípadì.

29 Zámky, dveøe, okna 25 Alarm 3 Systém monitoruje z Pøední a boèní dveøe. z Zadní dveøe a kapotu. z Prostor pro cestující. z Spínací skøíòku. z Napájení sirény 3. Dálkový ovladaè se používá k ovládání alarmu. Aktivace Všechny dveøe musejí být zcela zavøené; stisknìte e tlaèítko na dálkovém ovladaèi, ukazatele smìru dvakrát bliknou. Pokud ukazatele smìru nebliknou, mùže to signalizovat neúplné zavøení dveøí nebo kapoty. Deaktivace Stisknìte c tlaèítko na dálkovém ovladaèi, ukazatele smìru jednou bliknou. Jestliže byl spuštìn poplach, ukazatele smìru po deaktivaci nebliknou. Když odemknete vozidlo klíèem, spustí se poplach; poplach ukonèíte zasunutím klíèe do spínací skøíòky a zapnutím zapalování. Poznámka Alarm nemùže být deaktivován jinak, proto uložte rezervní klíè na bezpeèném místì. Poplach Bìhem monitorování mùže být poplach spuštìn maximálnì desetkrát 1). Poplach se ohlašuje: z akusticky (houkaèka, 25 sekund) a z vizuálnì 1) (ukazatele smìru, 25 sekund). Monitorování prostoru pro cestující Když je aktivován alarm, systém automaticky monitoruje interiér vozidla z hlediska pohybu. Vypnutí monitorování prostoru pro cestující (napøíklad, když ve vozidle necháváte zvíøata): z Stisknìte a držte tlaèítko e na dálkovém ovladaèi. z Pípnutí potvrzuje vypnutí monitorování prostoru pro cestující. Monitorování zùstane vypnuto až do vypnutí alarmu nebo odemknutí dveøí. Záložní systém alarmu 3 Alarm je vybaven záložní sirénou, která zní pøi odpojení napájení nebo odpojení akumulátoru vozidla po dobu cca 5 minut a je vybavena interními bateriemi. Musí-li být odpojen akumulátor vozidla, bude nutné deaktivovat alarm. Jestliže zní siréna, zastavíte ji opìtovným pøipojením akumulátoru vozidla a stisknutím zadního c tlaèítka na dálkovém ovladaèi. 1) Seznamte se s národními pøedpisy

30 26 Zámky, dveøe, okna Elektricky nastavitelná vnìjší zpìtná zrcátka 3: Spínaè na dveøích øidièe Funkèní pouze pøi zapnutém zapalování. Otoète spínaè doleva: spínaè ovládá levé zrcátko. Otoète spínaè doprava: spínaè ovládá pravé zrcátko. Spínaè ve støedové poloze: nastavování zrcátek je vypnuté. Dolní asférická zrcátka se nastavují manuálnì. Vnìjší zrcátka S ohledem na bezpeènost chodcù je uchycení vnìjších zpìtných zrcátek konstruováno tak, že se pøi nárazu vyklopí ze své polohy. Asférická vnìjší zpìtná zrcátka 3 Zvìtšují zorné pole. Mírné zakøivení zrcátka znamená, že je ponìkud obtížnìjší urèit vzdálenost pøedmìtù, které øidiè vidí v zrcátku. Okna dveøí Okna ve dveøích mùžete ovládat klièkou.

31 Zámky, dveøe, okna 27 Posuvná boèní okna 3 Chcete-li je otevøít, zatáhnìte západku nahoru a okno posunutím otevøete. Chcete-li je zavøít, zatáhnìte západku nahoru a posuòte okno, až se západka zachytí. Poznámka: pøi otvírání nebo zavírání okna držte západku zvednutou, aby sklo mìlo dostateènou vùli. Elektricky ovládaná okna ve dveøích 3 Pøi zapnutém zapalování ovládejte okno øidièe pomocí spínaèe ve dveøích øidièe. Pro otevøení okna zatlaète na horní èást spínaèe a pro zavøení zatáhnìte za horní èást spínaèe. Pohyb okna se zastaví, když spínaè uvolníte. Automatická èinnost 3 Pøi zapnutém zapalování krátce zatlaète nebo zatáhnìte za spínaè, èímž se okno øidièe zcela otevøe nebo zavøe. Krátkým opìtovným stisknutím zastavíte pohyb okna. Pøi zapnutém zapalování se okno spolujezdce ovládá podobnì spínaèem v pøedních dveøích. 9 Upozornìní Pøed opuštìním vozidla vytáhnìte klíè ze spínací skøíòky, abyste pøedešli neodbornému zacházení s okny - nebezpeèí zranìní.

32 28 Zámky, dveøe, okna Otevøení horní èásti okna 3 Horní èást okna otevøete stisknutím západky a tahem okna dovnitø, až ucítíte odpor. Chcete-li horní èást okna zavøít, zatlaète okno zpìt, až se západka zajistí. Nouzové opuštìní vozidla je možné, když rozbijete prostøední pevnou tabulku skla. Použijte kladivo 3 1, které se nachází na sloupku okna k rozbití skla 2. Støešní okno 3 Chcete-li otevøít støešní okno, táhnìte rukojet dolù, až se uvolní ze zavøené polohy. Stisknìte dvì zajišt ovací tlaèítka na každé stranì rukojeti a tlaète okno nahoru. Pøi zavírání stisknìte zajišt ovací tlaèítka, otoète rukojet dolù a zpìt do prohlubnì.

33 Zámky, dveøe, okna 29 Sluneèní clony Sluneèní clony jsou èalounìné a mohou být sklopeny nahoru a dolù, také do strany, aby chránily øidièe a spolujezdce pøed oslnìním. Nouzové støešní okno 3 Bus Za úèelem získání nouzového východu z vozidla je možno rozbít sklo na nouzovém støešním oknì. K rozbití sklenìné tabule použijte kladivo.

34 30 Sedadla, interiér Sedadla, interiér Pøední sedadla Opìrky hlavy Zadní lavicové sedadlo se sít kou 32 pod sedákem 3... Zadní sedadla Zadní lavicové sedadlo Tøístupòový zádržný systém Bezpeènostní pásy Tøíbodové bezpeènostní pásy Pøedpínaèe bezpeènostních pásù Systém airbagù Dìtské zádržné systémy Kolejnièky pro pøipoutání nákladu Poznámky o nakládání vozidla Zapalovaè cigaret ) Pøední sedadla 9 Upozornìní Nikdy nenastavujte sedadlo øidièe bìhem jízdy, jelikož by se jeho pohyb mohl stát nekontrolovatelným. Nastavení pøedního sedadla Zvednìte rukojet, posuòte sedadlo, uvolnìte rukojet. Nastavení opìradel pøedních sedadel Pro nastavení zvednìte uvolòovací páku, posuòte opìradlo sedadla do vhodné polohy a po uvolnìní páky se opìradlo zajistí.

35 Sedadla, interiér 31 Opìradla pøedních sedadel nesmìjí být pøíliš zaklonìna (doporuèený úhel náklonu je pøibližnì 25 ). 9 Upozornìní Nedodržení tìchto doporuèení mùže vést ke zranìní, pøípadnì ohrožení života. Všichni cestující ve vozidle by mìli být v tomto smyslu informováni. Nastavení výšky sedadla 3 Zatáhnìte za páku, nastavte sedadlo, uvolnìte páku, sedadlo se zajistí Pøední páka: Zadní páka: Nastavuje pøední èást sedáku Nastavuje zadní èást sedáku Poloha sedadla Sedadlo øidièe nastavte tak, aby øidiè sedìl vzpøímenì, s mírnì pokrèenýma rukama na volantu. Opìrky hlavy Chcete-li opìrku hlavy nastavit výš, vytáhnìte ji nahoru. Chcete-li opìrku hlavy nastavit níž, stisknìte vìtší zajišt ovací výstupek (šipka) a zatlaète opìrku dolù. Po nastavení nechte opìrku zajistit v poloze. Chcete-li opìrky hlavy demontovat, stisknìte oba zajišt ovací výènìlky a vytáhnìte opìrku hlavy nahoru. Nastavení viz strana 4.

36 32 Sedadla, interiér Poloha opìrky hlavy Ideální poloha pro støed opìrky hlavy je úroveò oèí. Pokud není možné, pro velmi vysoké cestující, takto opìrku nastavit, musíte ji vysunout do nejvyšší polohy; pro velmi malé cestující ji nastavte do nejnižší polohy. 9 Upozornìní Nedodržení tìchto doporuèení mùže vést ke zranìní, pøípadnì ohrožení života. Všichni cestující ve vozidle by mìli být v tomto smyslu informováni. Loketní opìrka sedadla øidièe Loketní opìrka mùže být sklopena ze svislé polohy, za úèelem zvýšení komfortu. Když loketní opìrku nepotøebujete, vrat te ji do svislé polohy. Zadní lavicové sedadlo se sít kou pod sedákem 3 Lavicové sedadla se sít kou pod sedákem má pod sedáky úložné prostory. Abyste mìli pøístup k úložné síti pod vnìjším sedadlem, vytáhnìte pøední èást sedáku a táhnìte ji dopøedu. 9 Upozornìní Vždy se ujistìte, že jsou sedáky sedadel vráceny do pùvodní polohy. Nikdy nejezdìte s vozidlem, když jsou sedáky ve svislé poloze.

37 Sedadla, interiér 33 Úložná sít Zvednìte sedák sedadla do svislé polohy, abyste zpøístupnili sít. Pøed usednutím cestujícího na sedadlo pøiklopte a pøitlaète sedák zpìt. Na úložné místo nesmíte umístit tìžké pøedmìty. Úložná schránka Støedové sedadlo mùžete zvednout stejným postupem jako vnìjší sedadlo, abyste mìli pøístup k úložné schránce pod sedadlem. Maximální hmotnost pøedmìtù umístìných v úložné schránce nesmí pøekroèit 3 kg. Pod sedadlo mùžete umístit dokumenty, protože schránka je vybavena zipem pro zajištìní obsahu. Pøed usednutím cestujícího na sedadlo pøiklopte a pøitlaète sedák zpìt. Zadní sedadla 3 Odnímatelná zadní sedadla 3 U variant Combi mùžete zvìtšit zavazadlový prostor demontáží zadních sedadel. Odjistìte zadní sedadla zvednutím obou zajišt ovacích pøíchytek na pøedním a zadním ukotvení sedadla. Sedadlo zatlaète do strany, abyste je uvolnili z ukotvení v podlaze a sedadlo zvednìte. 9 Upozornìní Odnímatelná sedadla jsou tìžká! Nepokoušejte se demontovat sedadlo bez pomoci druhé osoby. Pøi instalaci sedadel se ujistìte, že jsou sedadla správnì umístìna v ukotvení a že zajišt ovací pøíchytky zcela zapadly.

38 34 Sedadla, interiér Zadní lavicové sedadlo 3 U modelù s prodlouženou kabinou zvednìte sedák zadního lavicového sedadla, abyste mìli pøístup k úložnému prostoru. Na úložné místo nesmíte umístit tìžké pøedmìty. Tøístupòový zádržný systém Systém se skládá z z tøíbodových bezpeènostních pásù z z pøedpínaèù bezpeènostních pásù na pøedních sedadlech 3 z ze systému airbagù øidièe a pøedního spolujezdce 3. Tyto tøi stupnì se aktivují postupnì v závislosti na závažnosti dopravní nehody: z Automatické blokovací zaøízení bezpeènostních pásù brání vytažení pásu a tak zajišt uje, že všichni cestující ve vozidle zùstanou na svých sedadlech. z Zámky pøedních bezpeènostních pásù jsou staženy dolù. V dùsledku toho jsou bezpeènostní pásy okamžitì napnuté a cestující jsou velmi brzo chránìni pøed zpomalením vozidla. Tak se snižuje zatížení pùsobící na tìlo. z Èelní airbagy se naplní v pøípadì vážné dopravní nehody, pøi níž došlo k èelnímu nárazu. Dojde k naplnìní airbagu øidièe a pøedního spolujezdce. 9 Upozornìní Systém pøedních airbagù doplòují tøíbodové bezpeènostní pásy. Proto vždy používejte bezpeènostní pásy. Pokud nebudete dbát tìchto doporuèení, mùže dojít ke zranìní nebo ohrožení života. Všichni cestující ve vozidle by mìli být v tomto smyslu informováni. Pøeètìte si popis všech zádržných systémù na následujících stranách!

39 Sedadla, interiér 35 Bezpeènostní pásy 9 Upozornìní Vždy se ve vozidle pøipoutejte - to znamená i v mìstském provozu a pøi cestování na zadních sedadlech. Mùžete si tak zachránit život! Tìhotné ženy musí být také pøipoutány bezpeènostním pásem - viz strana 36. Tøíbodové bezpeènostní pásy Vozidlo je vybaveno tøíbodovými samonavíjecími pásy s blokovací automatikou, které poskytují naprostou volnost pohybu, aèkoliv pás vždy pevnì pøiléhá k tìlu. Bezpeènostní pás má na vozidlo citlivý navíjeè, který se pøi silném zrychlení nebo zpomalení vozidla ve všech smìrech okamžitì zablokuje. V pøípadì nehody nepøipoutané osoby ohrožují spolucestující i sami sebe. Bezpeènostní pásy jsou urèeny vždy jen pro jednu osobu. Jsou vhodné pro dìti mladší 12 let nebo menší než 150 cm pouze ve spojení s dìtskou sedaèkou. Používání bezpeènostních pásù Zapnutí pásu Vytáhnìte pás z navíjeèe a veïte jej pøes tìlo tak, aby nebyl pøekroucený. Jazýèek zaklapnìte do zámku bezpeènostního pásu. Opìradlo sedadla nesmí být pøíliš zaklonìno; doporuèený úhel je cca 25. Bezpeènostní pás nesmí být pøekroucený a musí tìsnì pøiléhat k tìlu. Spodní èást pásu pøi jízdì obèas dotáhnìte zatažením za diagonální èást pásu.

40 36 Sedadla, interiér 9 Upozornìní U tìhotných žen musí vést spodní èást bezpeènostního pásu co nejníže pøes pánev, aby nebylo bøicho pod tlakem. Objemný odìv brání správnému pøilehnutí pásu na tìlo. Pás nesmí vést pøes tvrdé nebo køehké pøedmìty v kapsách odìvu (napø. kulièková pera, klíèe, brýle), protože by mohlo dojít ke zranìní. Mezi pás a tìlo neumíst ujte žádné pøedmìty (napø. kabelky). Nastavení výšky horních ukotvovacích bodù 3 z Neprovádìjte nastavení za jízdy. z Vytáhnìte odjištìní ukotvení pøes odpor z Nastavte výšku z Uvolnìte odjištìní ukotvení a nechte jej zajistit Výškové nastavení pásu má být takové, aby pás vedl pøes rameno a k rameni pøiléhal. Pás nesmí vést pøes krk nebo horní èást paže. Rozepnutí pásu Bezpeènostní pás rozepnete stisknutím èerveného tlaèítka na zámku; pás se automaticky navine.

41 Sedadla, interiér 37 Støedové bezpeènostní pásy 3 U nìkterých modelù mùže být instalován støedový dvoubodový samonavíjecí pás, nebo støedový tøíbodový bezpeènostní pás. V obou pøípadech vytáhnìte pás z navíjeèe a veïte jej pøes tìlo tak, aby nebyl pøekroucený. Jazýèek zaklapnìte do zámku bezpeènostního pásu. Kontrola bezpeènostních pásù Pravidelnì kontrolujte všechny souèásti systému bezpeènostních pásù z hlediska poškození a správného fungování. Poškozené souèásti vymìòte. Po nehodì nechte pásy a aktivované pøedpínaèe pásù vymìnit vservisu. Neprovádìjte žádné zmìny na bezpeènostních pásech, jejich úchytech, samonavíjecím mechanismu a zámcích bezpeènostních pásù. Ujistìte se, že bezpeènostní pásy nejsou poškozeny nebo roztøepeny ostrými pøedmìty. Pøedpínaèe bezpeènostních pásù 3 Systém bezpeènostních pásù na pøedních sedadlech je vybaven pøedpínaèi bezpeènostních pásù. Pøi èelním nárazu nebo nárazu zezadu jsou zámky bezpeènostních pásù staženy dolù; horní i dolní èásti pásu jsou okamžitì pøitaženy. Aktivace pøedpínaèù bezpeènostních pásù Jestliže byl pøedpínaè bezpeènostního pásu aktivován, musí být vymìnìn. Vyhledejte pomoc v servisu. 9 Upozornìní Pøedpínaèe bezpeènostních pásù jsou provozuschopné pouze tehdy, když kontrolka nesvítí. Kontrolka pøedpínaèù bezpeènostních pásù Pøedpínaèe bezpeènostních pásù jsou elektronicky monitorovány spolu se systémem airbagù a jejich stav je signalizován kontrolkou na pøístrojové desce. Pøi zapnutí zapalování se kontrolka rozsvítí, potom zhasne. Jestliže kontrolka nezhasne nebo se rozsvítí bìhem jízdy, došlo k závadì v systému airbagù nebo pøedpínaèù bezpeènostních pásù (viz také strana 40). Bezpeènostní pásy zùstávají provozuschopné, i když byly aktivovány pøedpínaèe.

42 38 Sedadla, interiér 9 Upozornìní Poruchu nechte odstranit. Vyhledejte pomoc v servisu. Integrovaná autodiagnostika umožní rychlé odstranìní poruchy. Kartu vozidla (Car Pass) vezmìte s sebou na každou konzultaci k Vašemu servisnímu partnerovi Opel. Dùležité z Pøíslušenství neschválené pro typ Vašeho vozidla a další pøedmìty nesmìjí být upevnìny nebo umístìny v zónì, v níž pùsobí pøedpínaèe bezpeènostích pásù, protože by mohly pøi aktivaci pøedpínaèù bezpeènostních pásù zpùsobit zranìní. z Neprovádìjte žádné zmìny na souèástech pøedpínaèù bezpeènostních pásù, jinak nebude Vaše vozidlo zpùsobilé k jízdì. 9 Upozornìní Nesprávná manipulace (demontáž nebo montáž) mùže zpùsobit aktivaci pøedpínaèù bezpeènostních pásù riziko zranìní. z Øídicí elektronika pøedpínaèù bezpeènostních pásù a systému airbagù je umístìna ve støedové konzole. Z dùvodu vylouèení funkèních poruch zde nesmí být odkládány žádné magnetické pøedmìty. z Doporuèujeme Vám, abyste se s výmìnou pøedních sedadel obrátili na servis. z Pøedpínaèe bezpeènostních pásù mohou být aktivovány jen jednou. Již aktivované pøedpínaèe bezpeènostních pásù nechte vymìnit. Vyhledejte pomoc v servisu. z Pøi likvidaci vozidla vždy dodržujte platná naøízení. Doporuèujeme Vám nechat provést likvidaci vozidla ve specializované firmì. Systém airbagù 3 Systém pøedních airbagù je oznaèen nápisem airbag na volantu a nad schránkou v palubní desce 3. Systém airbagù se skládá z: z airbagu a generátoru plynu ve volantu a druhé jednotky v palubní desce 3 z øídicí elektroniky s èidlem nárazu z kontrolky systému airbagù v na pøístrojové desce.

43 Sedadla, interiér 39 Systém airbagù se uvede do èinnosti: z v závislosti na síle nárazu z v závislosti na typu nárazu z dle úhlu nárazu, viz obrázek. Pøíklady: z Náraz do nepohyblivé pøekážky: airbagy se naplní pøi nižší rychlosti vozidla. z Náraz do pohyblivé pøekážky (napø. do jiného vozidla): airbag se naplní pouze pøi vyšší rychlosti vozidla. Pøi aktivaci se naplní airbag øidièe a airbag pøedního spolujezdce 3 bìhem nìkolika tisícin sekundy a vytvoøí bezpeènostní polštáøe pro øidièe a pøedního spolujezdce. Je tak omezen dopøedný pohyb tìla øidièe a cestujícího a znaènì sníženo riziko zranìní horní èásti tìla a hlavy. z Airbagy nebrání ve výhledu, protože se naplní a vyfouknou velmi rychle. 9 Upozornìní Systém pøedních airbagù poskytuje optimální ochranu, jsou-li správnì nastavena sedadla, opìradla a opìrky hlavy. Nastavte sedadlo øidièe v souladu s výškou øidièe tak, aby øidiè sedìl vzpøímenì, pokrèenýma rukama držel volant v oblasti horních ramen volantu. Sedadlo spolujezdce musí být posunuto co nejdále, s opìradlem ve vzpøímené poloze. Hlavu, tìlo, ruce ani nohy nepokládejte na kryty airbagù. Do oblasti naplnìní airbagù neumíst ujte žádné pøedmìty. Tøíbodové bezpeènostní pásy musí být vždy správnì zapnuty (viz strana 35). Pøední airbagy se nenaplní, když z je vypnuté zapalování z èelní srážka je mírná z dojde k pøevrácení vozidla z dojde k boènímu nárazu nebo nárazu zezadu když by jejich naplnìní nezvýšilo ochranu cestujících. 9 Upozornìní Vždy používejte bezpeènostní pásy. Systém pøedních airbagù doplòují tøíbodové bezpeènostní pásy. Pokud se nepøipoutáte, riskujete v pøípadì nehody vážné zranìní nebo vymrštìní z vozidla. Bezpeènostní pásy pomáhají udržet správnou polohu tìla, ve které airbag poskytne pøi nehodì nejúèinnìjší ochranu.

44 40 Sedadla, interiér Kontrolka airbagù v Airbagy jsou elektronicky monitorovány spolu s pøedpínaèi bezpeènostních pásù a jejich stav je signalizován kontrolkou na pøístrojové desce. Pøi zapnutí zapalování se kontrolka rozsvítí, potom zhasne. Jestliže kontrolka nezhasne, nebo se rozsvítí za jízdy, došlo v systému airbagù k závadì. V tom pøípadì nemusí být systémy pøi nehodì funkèní. 9 Upozornìní Neprodlenì nechte systém airbagù zkontrolovat v servisu. Integrovaná autodiagnostika umožní rychlé odstranìní poruchy. Kartu vozidla (Car Pass) vezmìte s sebou na každou konzultaci vservisu. Dùležité z Pøíslušenství neschválené pro typ Vašeho vozidla a další pøedmìty nesmìjí být upevnìny nebo umístìny v zónì, do níž se naplní airbagy, protože by mohly pøi aktivaci airbagù pùsobit zranìní. z Do prostoru mezi airbagy a cestující nevkládejte žádné pøedmìty; nebezpeèí zranìní. z Na volant a palubní desku nelepte žádné nálepky ani nepokládejte žádné pøedmìty. z Øídicí elektronika pøedpínaèù bezpeènostních pásù a systému airbagù je umístìna ve støedové konzole. Z dùvodu vylouèení funkèních poruch zde nesmí být odkládány žádné magnetické pøedmìty. z Volant a palubní desku èistìte pouze suchou tkaninou nebo èisticím prostøedkem na interiéry. Agresivní èisticí prostøedky mohou zpùsobit poškození. z Airbagy se naplní pouze jednou. Již aktivované airbagy nechte vymìnit. Nechte pøíèinu poruchy odstranit v servisu. z Rychlost, smìr pohybu a deformaèní zóny vozidla a vlastnosti pøekážky rozhodují o síle nárazu a naplnìní airbagù. Stupeò poškození vozidla a následné náklady na opravy nejsou ukazatelem pro rozhodování øídicí jednotky pro naplnìní airbagù. z Neprovádìjte žádné zmìny na souèástech systému airbagù, jinak nebude Vaše vozidlo zpùsobilé k jízdì. 9 Upozornìní Pøi nesprávné manipulaci se systémy airbagù mùže dojít k náhlé aktivaci airbagù aporanìní.

45 Sedadla, interiér 41 z Doporuèujeme Vám, abyste volant, palubní desku a pøední sedadla nechali demontovat v servisu. z Pøi likvidaci vozidla vždy dodržujte platná bezpeènostní naøízení. Nechte vozidlo zlikvidovat obchodní spoleèností, která opìtovnì používá souèásti vozidla. 9 Upozornìní Dìtské zádržné systémy, stejnì tak jako jiné tìžké pøedmìty, nesmíte nikdy pøevážet na klínì; nebezpeèí zranìní. Používání dìtských zádržných systémù 3 na pøedním sedadle spolujezdce ve vozidlech se systémem airbagù 3 9 Upozornìní Vozidla s airbagem pøedního spolujezdce 3: Dìtské zádržné systémy používané zády ke smìru jízdy nesmìjí být instalovány na sedadlo pøedního spolujezdce, nebot by tím hrozilo riziko smrtelného zranìní. Na sedadlo spolujezdce smíte instalovat dìtský zádržný systém používaný èelem po smìru jízdy, když je sedadlo posunuto co nejvíce dozadu. Vozidla s airbagem pøedního spolujezdce poznáte podle nápisu Airbag nad schránkou v palubní desce a varovné nálepky na boèní stranì palubní desky, která je viditelná pøi otevøených dveøích spolujezdce. Dìtské zádržné systémy 3 Dìtský zádržný systém Opel je zkonstruován speciálnì pro Vaše vozidlo Opel, a proto poskytuje Vašemu dítìti v pøípadì nehody optimální bezpeènost. Používání dìtského zádržného systému Opel je proto doporuèeno. 9 Upozornìní Pokud nebudete dbát tohoto doporuèení, mùže dojít ke zranìní nebo ohrožení života! Volba vhodného zádržného systému Vaše dítì by mìlo používat co nejdéle dìtský zádržný systém instalovaný zády ke smìru jízdy. Je vhodné zmìnit typ zádržného systému v pøípadì, že hlava dítìte již není dostateènì podepøena (v úrovni oèí dítìte). Krèní páteø dítìte je ještì velmi slabá a pøi nehodì je vystavena mnohem nešímu namáhání, sedí-li dítì v naklonìné poloze zády ke smìru jízdy, než když sedí vzpøímenì.

46 42 Sedadla, interiér Poznámka z Dìti mladší 12 let nebo menší než 150 cm musí cestovat pouze v odpovídajícím zádržném systému. z Pøi pøepravì dìtí musíte používat dìtské zádržné systémy vhodné pro hmotnostní kategorii tìchto dìtí. z Ujistìte se, že instalovaný dìtský zádržný systém je kompatibilní s typem vozidla. z Látkový potah je možné vyèistit otøením vlhkou tkaninou. z Na dìtský zádržný systém nic nelepte ani jej nezakrývejte jiným materiálem. z Dìtský zádržný systém, ve kterém sedìlo pøi nehodì dítì, musíte vymìnit. z Ujistìte se, že umístìní dìtského zádržného systému ve vozidle je správné. z Musíte také dodržovat pokyny pro instalaci a používání, které jste obdrželi spolu s dìtským zádržným systémem. Pro instalaci ve vašem vozidle Movano byly schváleny následující dìtské zádržné systémy Opel: Skupina, hmotnostní a vìková kategorie 1) 0 0+ I II III 1) Od narození - 10 kg, 0-10 mìsícù Od narození - 13 kg, 0-2 roky Od 9-18 kg, 8 mìsícù - 4 roky od kg, 3 roky - 7 rokù od kg, 6 rokù -12 rokù Doporuèujeme Vám, abyste využívali každý systém až do té doby, kdy dítì dosáhne horního hmotnostního limitu. Opel systém Baby Safe Duo ISOFIX Kid Chcete-li instalovat dìtský zádržný systém jiného výrobce, ujistìte se, že splòuje pøíslušné bezpeènostní pøedpisy. 9 Upozornìní Pokud nebudete dbát tohoto doporuèení, mùže dojít ke zranìní nebo ohrožení života. Zemì, v které cestujete, mùže být zakázáno instalovat dìtskou sedaèku do urèitých míst. Vždy dodržujte místní nebo národní pøedpisy.

47 Sedadla, interiér 43 Pøední sedadla - všechny varianty Skupina, hmotnostní a vìková kategorie Smìr Sedadlo pøedního spolujezdce 1) (zahrnuje jednotlivé nebo zdvojené sedadlo) s airbagem spolujezdce bez airbagu spolujezdce 0: 0+: do 10 kg nebo pøibl. 10 mìsícù do 13 kg nebo pøibl. 2 roky Zády ke smìru jízdy I: 9 až 18 kg nebo pøibl. 8 mìsícù - 4 roky Èelem ke smìru jízdy II: III: 15 až 25 kg nebo pøibl. 3-7 rokù 22 až 36 kg nebo pøibl rokù Èelem ke smìru jízdy jednotlivé nebo støedové sedadlo vnìjší sedadlo jednotlivé nebo støedové sedadlo vnìjší sedadlo X X U X UF X U X UF X U X 1) Je-li nastavitelné, posuòte sedadlo co nejvíce dozadu. Zajistìte, aby bezpeènostní pás vozidla byl co možná nejpøímìjší, a to mezi ramenem a horním kotvícím bodem. U = Vhodné pro zádržné prostøedky univerzální kategorie pro použití v této hmotnostní skupinì ve spojení s tøíbodovým bezpeènostním pásem. UF = Vhodné pro dopøedu obrácené zádržné prostøedky univerzální kategorie pro použití v této hmotnostní skupinì ve spojení s tøíbodovým bezpeènostním pásem. X = Poloha sedadla nevhodná pro dìti v této hmotnostní skupinì.

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno

Více

2 Úvod Úvod Zpět na přehled

2 Úvod Úvod Zpět na přehled Opel Movano 07/2011 Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 18 Sedadla, zádržné prvky... 34 Úložná schránka... 56 Přístroje a ovládací prvky... 64 Osvětlení... 83 Klimatizace... 90 Řízení

Více

Opel Astra Uživatelská příručka

Opel Astra Uživatelská příručka Opel Astra Uživatelská příručka Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 20 Sedadla, zádržné prvky... 36 Úložná schránka... 54 Přístroje a ovládací prvky... 93 Osvětlení... 129 Klimatizace...

Více

CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE. C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1

CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE. C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1 C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1 CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE C3 Pluriel - 2005-1 C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_TCV-TCH.win 6/10/2005 14:16 - page 1 C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40

Více

DVEØE (kapitola 1) pro autorádio. Venkovní teplota Informace autorádia. (nafukovací vak) spolujezdce. 1 Vnìjší signalizace

DVEØE (kapitola 1) pro autorádio. Venkovní teplota Informace autorádia. (nafukovací vak) spolujezdce. 1 Vnìjší signalizace DVEØE (kapitola 1) 1 2 3 4 5 6 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 1 Vnìjší signalizace 2 Nafukovací vak (airbag) øidièe 3 Dálkové ovládání autorádia 4 Stìraèe/ostøikovaèe Pøepínání informací palubního poèítaèe

Více

OPEL CASCADA Uživatelská příručka

OPEL CASCADA Uživatelská příručka OPEL CASCADA Uživatelská příručka Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 21 Sedadla, zádržné prvky... 47 Úložné prostory... 71 Přístroje a ovládací prvky... 80 Osvětlení... 118 Klimatizace...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém SPY09 Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Tlačítka

Více

SEØÍZENÍ VÝŠKY VOZIDLA

SEØÍZENÍ VÝŠKY VOZIDLA C5_06_2_G081-FRA.qxd C5_06_2_G081-TCH.qxp 10:17 3:42 84 84 III 84 SEØÍZENÍ VÝŠKY VOZIDLA III Maximální výška: Výmìna kola. Zmìny polohy vozidla lze provádìt pouze za chodu motoru Výška vozidla odpovídá

Více

Quick GUIDE Web EDITION

Quick GUIDE Web EDITION v40 Cross country Quick GUIDE Web EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! Poznávání nového vozu je vzrušující zážitek. Prohlédněte si tohoto Quick Guide a seznamte se rychle a snadno s některými z nejběžnějších

Více

Používání této příručky

Používání této příručky Obsah Úvod... 2 Krátce... 6 Klíče, dveře a okna... 21 Sedadla, zádržné prvky... 33 Úložné prostory... 54 Přístroje a ovládací prvky... 61 Osvětlení... 78 Informační systém... 83 Klimatizace... 123 Řízení

Více

CITROËN JUMPY Návod k obsluze

CITROËN JUMPY Návod k obsluze CITROËN JUMPY Návod k obsluze CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství Již 35 let vyvíjí společně partneři CITROËN a TOTAL motory a maziva s použitím nejmodernějších technologií. Optimální

Více

Autoalarm Steelmate 988N2 s dálkovým startem motoru Uživatelský manuál

Autoalarm Steelmate 988N2 s dálkovým startem motoru Uživatelský manuál Autoalarm Steelmate 988N2 s dálkovým startem motoru Uživatelský manuál 1 Obsah Obsah... 2 1. Úvod a funkce... 3 Důležité pokyny... 3 Technické parametry... 3 Vlastnosti dvoucestného LCD ovladače... 3 Dálkový

Více

Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB152-16/24/24K. 7746800029 08/2006 CZ (cs) Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB152-16/24/24K. 7746800029 08/2006 CZ (cs) Pro obsluhu 7746800029 08/2006 CZ (cs) Pro obsluhu Návod k obsluze Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB52-6/24/24K Pøed zahájením obsluhy pozornì proètìte Obsah Pøehled základní øídící jednotky Logamatic BC0...........................

Více

3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ NÌCO O VÍNÌ JAK SPOTØEBIÈ POUŽIVAT

Více

V této příručce pro majitele jsou popsány všechny verze vozu

V této příručce pro majitele jsou popsány všechny verze vozu Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral vůz Alfa Romeo. Váš vůz Alfa 147 byl zkonstruován tak, aby Vám poskytl maximální úroveň bezpečnosti, komfortu a potěšení z jízdy, které jsou vlastní značce

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ SVÌTELNÉ ZÁBRANY LB-3e, LB-3i, LB-5e, LB-5i DYNASIG Svìtelná zábrana LB - x s návìstidly D180 slouží jako pøenosné svìtelné signalizaèní zaøízení k ohrazení a vyznaèení pøekážek

Více

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200)

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) OBSAH 1. Bezpe nostní instrukce 3 2. Vlastnosti a použití pohonu vrat 3 3. Technická specifikace 4 4. Kontrola obsahu balení 4 5. Instalace a nastavení

Více

Obsah. Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík.

Obsah. Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík. Obsah Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík. Bezpeènost 9 Pøístroje, spínaèe a ovládací prvky 29 Klimatizace a topení 51 Interiér 63 Zámky a alarm 73 Startování a jízda 83 Kola a pneumatiky

Více

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159 POUŽITÍ A ALFA 159 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral vůz Alfa Romeo. Váš vůz Alfa 159 byl zkonstruován tak, aby Vám poskytl maximální úroveň bezpečnosti, komfortu a potěšení z jízdy, které

Více

Chladící vìže Ultralite FCT Pokyny k provozu a údržbì

Chladící vìže Ultralite FCT Pokyny k provozu a údržbì Bulletin M 380/3-0 Baltimore Aircoil Chladící vìže Ultralite FCT Pokyny k provozu a údržbì Zaøízení Ultralite FCT spoleènosti Baltimore Aircoil Company bylo zkonstruováno tak, aby zaruèovalo za pøedpokladu

Více

2 Úvod Úvod Zpět na přehled

2 Úvod Úvod Zpět na přehled Opel Astra 08/2011 Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 20 Sedadla, zádržné prvky... 49 Úložná schránka... 69 Přístroje a ovládací prvky... 88 Osvětlení... 121 Klimatizace... 128 Řízení

Více

Dvoucestný autoalarm. Maxicar 486-3505. Montážní a uživatelská příručka PROSÍM čtěte před montáží

Dvoucestný autoalarm. Maxicar 486-3505. Montážní a uživatelská příručka PROSÍM čtěte před montáží Dvoucestný autoalarm Maxicar 486-3505 Montážní a uživatelská příručka PROSÍM čtěte před montáží Úvod: Pozor: 1. LCD ovladač je potřeba chránit před pádem, vniknutím kapaliny a přímým slunečním zářením.

Více

Technická specifika automobilů

Technická specifika automobilů Příloha č. 1 výzvy Technická specifika automobilů 2 ks automobilů ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční; počet dveří: minimálně 4; počet míst k sezení: 5; brzdy: pohon: 4x2,

Více

RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ

RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ NÁVOD K POUŽITÍ % PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE...STRANA 24 RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ...STRANA 24 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ...STRANA 25 POPIS SPOTØEBIÈE...STRANA 26 PØIPOJENÍ SPOTØEBIÈE K ELEKTRICKÉ

Více

Hlasitý telefon Nokia HF-300 U¾ivatelská pøíruèka

Hlasitý telefon Nokia HF-300 U¾ivatelská pøíruèka Hlasitý telefon Nokia HF-300 U¾ivatelská pøíruèka 9203868 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-34W je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

FordFusion Návod k obsluze pro vlastníky. Feel the difference

FordFusion Návod k obsluze pro vlastníky. Feel the difference FordFusion Návod k obsluze pro vlastníky Feel the difference Informace, které obsahuje tato publikace, byly v okamžiku předání do tisku správné. Z důvodu dalšího vývoje si kdykoli vyhrazujeme právo na

Více

Obsah Strana. Volvo Car Corporation

Obsah Strana. Volvo Car Corporation Obsah Strana V tomto manuálu budou popsány vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická nebo automatická převodovka. V některých zemích jsou určité prvky

Více

Technické údaje. Bezpeènostní pokyny. Ovládací prvky. Úhlová bruska

Technické údaje. Bezpeènostní pokyny. Ovládací prvky. Úhlová bruska 629050A EBU 13 A 6 3 5 14 2 1 2 7 4 12 8 9 7 10 11 14 13 15 Technické údaje CZ Bezpeènostní pokyny Úhlová bruska Typ EBU 13 A Pøíkon 1050 W Otáèky naprázdno 10 500 min 1 Brousící kotouè max. 125 mm Obvodová

Více

Regulátor výkonu RV3-25/P

Regulátor výkonu RV3-25/P Regulátor výkonu RV3-25/P Tento návod obsahuje dùle ité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny následující

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Můžete si dopřát kvalitu Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Popis nastavení parametrů systému a pokyny k instalaci Úvodní informace Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Více

DIANA F+ Návod k obsluze

DIANA F+ Návod k obsluze DIANA F+ Návod k obsluze VYDRŽTE CHVILKU Mùžeme si jen pøedstavovat intenzivní vzrušení, které vás svírá. Kdo sakra chce èíst nìjaký návod, když pøitažlivé plastové køivky Diany F vzývají vaše jméno? Zkuste

Více

INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ PANEL

INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ PANEL 3cz66011.fm5 Page 4 Tuesday, January 29, 2002 1:51 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTØEBIÈÙ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MD20DCR (S) Regulátor pro plynulé øízení otáèek elektromotorù

NÁVOD K POUŽITÍ MD20DCR (S) Regulátor pro plynulé øízení otáèek elektromotorù Electronic Systems NÁVOD K POUŽITÍ MD20DCR (S) verze SW: PROFESSIONAL 2.3 EQUIPMENT Regulátor pro plynulé øízení otáèek elektromotorù MD - oznaèení; 20 -. proud 20A; DC - stejnosmìrný R - obousmìrný (revers);

Více

Obsah. Volvo Car Corporation

Obsah. Volvo Car Corporation V tomto manuálu budou popsány vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická nebo automatická převodovka. V některých zemích jsou určité prvky výbavy přímo

Více

ALPHA INSTALAÈNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL ØÍDÍCÍ JEDNOTKA

ALPHA INSTALAÈNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL ØÍDÍCÍ JEDNOTKA D0 ver. 0 05-0-0 CZ ØÍDÍCÍ JEDNOTKA 00 0 6 INSTALAÈNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL Via Lago di Vico, 605 Schio (VI) Tel.naz. 05 665 Tel.int. + 05 665 Fax 05 665 Internet: www.bft.it E-mail: sales@bft.it PROHLÁŠENÍ

Více

Návod k obsluze pro vlastníky FordMondeo. 100% Ford. 100% spokojenost.

Návod k obsluze pro vlastníky FordMondeo. 100% Ford. 100% spokojenost. Návod k obsluze pro vlastníky FordMondeo 100% Ford. 100% spokojenost. Informace, které obsahuje tato publikace, byly v okamžiku předání do tisku správné. Z důvodu dalšího vývoje si kdykoli vyhrazujeme

Více

Servisní nastavení systému

Servisní nastavení systému Servisní nastavení systému 14 Servisní funkce jednotky Øídící jednotka HAWAII 6 obsahuje servisní funkce, které slou í pro správné nastavení jednotky. Servisní funkce jsou pøístupné pouze po aktivování

Více

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05207AB -11/13-01 GF Niky 1000/1500 CZ CZ 3 2 Niky 1000/1500 OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání a signalizace

Více

Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany

Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany Vypracovali: Kamil Sokoláø, Milan Vlášek Autoøi: Kamil Sokoláø, Milan Vlášek Vydalo nakladatelství Hasièi, s. r. o., v Novém Mìstì nad Metují 2006 Grafická

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/820847

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/820847 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U ivatelské ovládání systému. (práce v re imech Hand a Auto)

U ivatelské ovládání systému. (práce v re imech Hand a Auto) U ivatelské ovládání systému (práce v re imech Hand a Auto) 6 Dálkové ovládání Dálkové ovládání Dálkové ovládání slou í k bezpeènému a pohodlnému ovládání jednotlivých agregátù. Lze jím pøímo ovládat podvodní

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou CZ AUTOALARM ØADY 210 AUTOALARM S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ ovládané plovoucím kódem 210 SK 210 Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù Dovozce: Tento výrobek musí být nainstalován

Více

RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Tato automatická praèka Margherita je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

PŘÍLOHA Č.1 SPECIFIKACE MOTOROVÉHO VOZIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ. 1) Svozové vozidlo

PŘÍLOHA Č.1 SPECIFIKACE MOTOROVÉHO VOZIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ. 1) Svozové vozidlo PŘÍLOHA Č.1 SPECIFIKACE MOTOROVÉHO VOZIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1) Svozové vozidlo Konfigurace vozidla Druh zatížení H - těžké Konfigurace náprav 6X2*4 (zadní náprava zvedací, zatáčecí) Konfigurace pérování

Více

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1 Přístroj pro přípravu vařící vody K5 Návod pro obsluhu a montáž CZ hospodárně teplá voda. 1 Obsah CZ Popis přístroje.. strana 3 Technické údaje..4 Základní informace 4 Bezpečnostní instrukce.4 Příprava...5

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-6D

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-6D PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-6D SYSTÉM SESTÁVÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ÈÁSTÍ: - pøední senzory ( díl è. ) (oznaèeny zelenou barvou) jsou instalovány v pø edním nárazníku. - 4 zadní senzory { centrální (díl è.) oznaèeny

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Montážní manuál OBSAH 1 NASTAVENÍ ALARMU... 3 1.1 Programování ovladačů...3 1.2 Nouzové vypnutí alarmu...3 1.3 Změna počtu stisknutí servisního

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-2FD

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-2FD PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-2FD SYSTÉM SESTÁVÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ÈÁSTÍ: - 2 pøední senzory ( díl è. ) (oznaèeny zelenou barvou) jsou instalovány v pø edním nárazníku. - Hlavní øídící jednotka (díl è.2) s displejem

Více

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250 w w w. e a t o n. c o m Nova AVR 625 Nova AVR 1250 UPS - zdroj nepřerušeného napájení zálohovaného z baterie Instalační a uživatelská příručka DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Čtěte před instalací produktu!

Více

Elektronická meteorologická stanice»ews-330«

Elektronická meteorologická stanice»ews-330« Elektronická meteorologická stanice»ews-330«1 Stručný popis Displej meteorologické stanice Datum a čas 6. radiový signál (přesný čas) 7. kontrola baterie meteorologické stanice 8. čas 9. aktivována funkce

Více

12392_12396cz_#431-2005_03/05bt Montáž a návod pro obsluhu plynového grilu s lávovými kameny Èíslo výrobku 12392 & 12396 Pøed zprovoznìním tohoto vysoce kvalitního grilu si prosím peèlivì pøeètìte tento

Více

Balancéry TECNA typ 9346-9350

Balancéry TECNA typ 9346-9350 Balancéry TECNA typ 9346-9350 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha lanka balancéru 9346 2 4 kg 2500 mm 3 9347 4 6 kg 2500 mm 3,3 9348 6 8 kg 2500 mm 3,6 9349 8 10 kg 2500 mm 3,8 9350 10-14 kg

Více

VOLVO XC60 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!

VOLVO XC60 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! VOLVO XC60 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! DÁLKOVÝ OVLADAČ NA KLÍČI S PCC - KOMUNIKACE S VOZIDLEM PCC* 1 Zelené světlo: vozidlo je zamknuté. 2 Žluté světlo: vozidlo je odemknuté.

Více

Návod k použití EOC5627. 822 927 965-B-210406-01 c

Návod k použití EOC5627. 822 927 965-B-210406-01 c E l e k t r i c k á v e s t a v ì n á t r o u b a Návod k použití EOC5627 822 927 965-B-210406-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i

Více

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů Prelims Obsah 5 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování vozidla...

Více

Obsah. Kapitola 2A Opravy prováděné ve vozidle benzínové motory..56. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 2A Opravy prováděné ve vozidle benzínové motory..56. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Všeobecná nebezpečí... 12 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování vozidla... 16 Týdenní kontroly... 17 Kontrolní místa v motorovém prostoru...

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 Děkujeme, že jste si zakoupili tuto automatickou nabíječku VC 7000. Je určená pro nabíjení olověných, gelových i kalciových akumulátorů s kapacitou nad 14Ah, resp. 25Ah.

Více

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna GSM alarm INTELIGENTNÍ základna Neumísťujte hlavní jednotku alarmu v blízkosti velkých kovových objektů, zařízení způsobujících vysokofrekvenční rušení a silných překážek jako například železobetonové

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

Uivatelský manuál PC-2585

Uivatelský manuál PC-2585 Uivatelský manuál PC-2585 OBSAH OBSAH...... Strana 1 INFORMACE O SYSTÉMU.... Strana 3 POZNÁMKY... Strana 4 ÚVOD... Strana 5 Pravidelně Váš systém kontrolujte.......................... Strana 5 Důležitá

Více

VOLVO C30 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!

VOLVO C30 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! VOLVO C30 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VŠEM NOVÉM VOLVU! DÁLKOVÝ OVLDČ S KLÍČEM ČEPEL KLÍČE Používá se k zamykání/odemykání odkládací schránky v přístrojové desce nebo dveří řidiče, např. pokud je

Více

CV 38/2 CV 38/2 Adv CV 48/2 CV 48/2 Adv

CV 38/2 CV 38/2 Adv CV 48/2 CV 48/2 Adv CV 38/2 CV 38/2 Adv CV 48/2 CV 48/2 Adv Deutsch 5 English 10 Français 15 Italiano 21 Nederlands 27 Español 33 Português 39 Dansk 45 Norsk 50 Svenska 55 Suomi 60 Ελληνικά 65 Türkçe 71 Русский 76 Magyar

Více

Obsah. Obsah. 1B Bìžná údržba a opravy - vznìtové motory... 44 Obsah... 44

Obsah. Obsah. 1B Bìžná údržba a opravy - vznìtové motory... 44 Obsah... 44 6 1B Bìžná údržba a opravy - vznìtové motory... 44... 44 Pøedstavujeme vozidlo Peugeot 306... 11 Bezpeènost pøedevším!... 12 Závady pøi startování motoru... 13 Nouzové startování... 14 Výmìna kola... 15

Více

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5 Uživatelská příručka SE155 Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka 1 Děkujeme vám za zakoupení našeho HUD projekčního displeje. Tento produkt zvyšuje bezpečnost řidičů, kdy všechny potřebné informace jsou

Více

Parkovací asistent PS8vdf

Parkovací asistent PS8vdf Parkovací asistent PS8vdf Uživatelská příručka Tento parkovací systém nabízí ideální řešení pro náročné řidiče, kteří se starají o své vozidlo a bezpečnost svých blízkých. Skryté překážky, jako jsou např.

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace Vozidlo č. 1 Dopravní prostředek s jednoramenným kloubovým nosičem kontejnerů pohon vozidla 6x4 denní kabina rozvor 3 900 4 200 mm motor Euro 6 min

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LAV41250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/614201

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LAV41250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/614201 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX LAV41250. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz VÁHY SÉRIE AQM Instruk ní p íru ka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz Obsah : 1. Instalace 2. Specifikace 3. Rozmístní kláves

Více

P MODEL PX X92020 PC J5=å4å<C;õ DB1;D?B

P MODEL PX X92020 PC J5=å4å<C;õ DB1;D?B MODEL PX PX92020PC ZEMĚDĚLSKÝ TRAKTOR KIOTI MODEL PX EXTERIÉR Kompletní a odolná funkčnost, která stále myslí na Vaše pohodlí. Projekční světlomety Díky novým projekčním světlometům a pracovním lampám

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze Kapitola V tomto manuálu budou popsána vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

TECHNICKÁ DATA Nominální napájecí napětí : Rozsah napájecího napětí : Spotřeba proudu při 12 V stejn. :

TECHNICKÁ DATA Nominální napájecí napětí : Rozsah napájecího napětí : Spotřeba proudu při 12 V stejn. : TECHNICKÁ DATA Nominální napájecí napětí : 12 V stejn. Rozsah napájecího napětí : 9 15 V stejn. Spotřeba proudu při 12 V stejn. :

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Dodatek

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Dodatek SIMPLY CLEVER ŠKODA Rapid Dodatek Dodatek Technické změny 05.2013 Tento dodatek doplňuje Návod k obsluze Rapid, vydání 11.2012. Údaje v tomto dodatku mají přednost před údaji uvedenými v návodu k obsluze

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

Hlasitý telefon Nokia HF-210

Hlasitý telefon Nokia HF-210 Hlasitý telefon Nokia HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 Vydání 1.2 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-210 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Zámkový systém pro trez ory

Zámkový systém pro trez ory Zámkový systém pro trez ory NÁVOD K PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUZE Informace o TechMaster 4 1. Master Menu 7 1.1. Nastavení asu a data 7 1.2. asový zámek 7 1.2.1. asový zámek dodatek 7 1.2.2. asový zámek ov ení

Více

nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo svítí stále

nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo svítí stále Návod k použití Zábleskové světlo HD 600 POPIS SVĚTLA Vysvětlivky k displeji: nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo

Více

Elektrokolo s výkonem motoru do 250W a s max. rychlostí do 25km/hod. není nutné kdekoli registrovat.

Elektrokolo s výkonem motoru do 250W a s max. rychlostí do 25km/hod. není nutné kdekoli registrovat. ČASTO KLADENÉ DOTAZY JE POTŘEBA ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ? Řidičské oprávnění není vyžadováno. A CO EVIDENCE VOZIDEL? Elektrokolo s výkonem motoru do 250W a s max. rychlostí do 25km/hod. není nutné kdekoli registrovat.

Více

Renault KADJAR. Uživatelská příručka

Renault KADJAR. Uživatelská příručka Renault KADJAR Uživatelská příručka výkony s vášní ELF je partner RRENAULT doporučuje ELF Partneři v automobilové hi-tech technologii Elf a Renault spojují své know-how na závodních okruzích i v městském

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 autorizovaný distributor NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 AA 5000 AA 3080 ATMOS Chrást, s.r.o.; Plzeňská 168;

Více

CENTRÁLNÍ TLAÈÍTKO - VYSÍLAÈ PRO CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ PO ADOVANÉ TEPLOTY

CENTRÁLNÍ TLAÈÍTKO - VYSÍLAÈ PRO CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ PO ADOVANÉ TEPLOTY PH-SB30 CENTRÁLNÍ TLAÈÍTKO - VYSÍLAÈ PRO CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ PO ADOVANÉ TEPLOTY prvek systému PocketHome předává požadovanou teplotu vybraným prvkům na dobu od 30 minut do 24 hodin vhodné jako odchodové

Více

Specifikace. Detektor pohybu PIR bez reakce na domácí zvířata. Funkce

Specifikace. Detektor pohybu PIR bez reakce na domácí zvířata. Funkce Detektor pohybu PIR bez reakce na domácí zvířata Funkce PIR-910 je vysoce výkonný bezdrátový detektor pohybu PIR. Skládá se z digitálního infračerveného řídicího čipu s dvojím jádrem a fuzzy logikou a

Více

Automatická regulace hoření Reg 200

Automatická regulace hoření Reg 200 Automatická regulace hoření Reg 200 Uživatelský manuál 1.0 Obecná ustanovení 2 1.1 Technické parametry 3 1.2 Mechanické údaje 3 2.0 Popis Automatické regulace Reg 200 4 3.0 Blokové schéma 6 4.0 Ovládání

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

PĜepínání (obr. 7) PĜepínání zpčtného chodu (obr. 8) ZmČna otáþek (obr. 9) Volba režimu þinnosti (obr. 10)

PĜepínání (obr. 7) PĜepínání zpčtného chodu (obr. 8) ZmČna otáþek (obr. 9) Volba režimu þinnosti (obr. 10) 5. Dobíjení baterie pĝi poruše chladícího systému. Doba nabíjení takové baterie je delší než obvykle. Udržovací dobíjení Ponecháte-li aku þlánek v nabíjeþce, pĝepne se nabíjeþka do režimu udržovacího dobíjení,

Více

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství)

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) SC 61 a SC 61 Z RUČNÍ DETEKTOR KOVŮ NÁVOD K POUŽITÍ 5 3 4 2 1 1 2 3 4 SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) Stručný popis

Více

Z-E2026 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Z-E2026 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ Z-E2026 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ CZ OBSAH PŘEHLED O TÉTO PŘÍRUČCE...S. 02 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...S. 02 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM...S. 02 PŘEHLED ZAŘÍZENÍ ZENEC SYSTEM...S. 03 MULTIFUNKČNÍ VOLANT...S. 04

Více

Vše, co musíte vědět o PRAVIDELNÉ PROHLÍDCE DOPORUČUJE

Vše, co musíte vědět o PRAVIDELNÉ PROHLÍDCE DOPORUČUJE Vše, co musíte vědět o PRAVIDELNÉ PROHLÍDCE DOPORUČUJE VŠE, CO MUSÍTE VĚDĚT O PRAVIDELNÉ PROHLÍDCE Údržba a pravidelné prohlídky jsou základním předpokladem pro správné fungování Vašeho vozidla. Pro zachování

Více

Návod k obsluze StereoMan 2

Návod k obsluze StereoMan 2 Návod k obsluze StereoMan 2 2.4 GHz bezdrátová sluchátka 1 1. Obsah. 1 Obsah 2 2 Rozsah dodávky / popis zařízení 3 3. Prosím, přečtěte si jako první 4 3.1 Provozní prostředí 4 3.2 Prohlášení výrobce 4

Více

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR HVSD 970 B ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní upozornění... 2 Instalace na zeď... 3 Ovládání... 7 Údržba... 8 Odstranění možných problémů... 9 ÚVOD Děkujeme za výběr

Více