Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace Obsluha Hlavní zobrazení Nastavení zvuku Rádio Pøehrávaè CD/MP3 3...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3..."

Transkript

1

2

3

4

5 Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace Obsluha Hlavní zobrazení Nastavení zvuku Rádio Pøehrávaè CD/MP Vstup AUX Hledání závad Všeobecná upozornìní Glosáø Rejstøík Zobrazení menu

6 8

7 Struèný pøehled 9 Struèný pøehled Obrázky k tomuto struènému pøehledu najdete na pøední stranì obálky. Ovládací prvky 1 RDS Zobrazení názvu programu nebo frekvence rozhlasové stanice Aktualizace seznamu rozhlasových stanic 2 AS Aktivace/deaktivace úrovnì AS Automatické ukládání stanic 3 TP Rozhlasové informace o dopravní situaci 4 REG Zapínání/vypínání regionálních programù 5 FM/AM Reprodukce rozhlasového vysílání/pøepínání vlnových pásem Vstup AUX 3: Pøepnutí zvukového zdroje na externí vstup 6 BC Palubní poèítaè 3 1) 7 q Rádio: V pamìti stanic listovat zpìt, ruèní a automatické vyhledávání rozhlasových stanic CD/MP3 3: Minulé skladby, rychlý zpìtný bìh skladeb Zmìna hodnot menu 8 z P Zapnout a vypnout: stisknout Nastavení hlasitosti: otáèet 9 CD/MP3 CD/MP3 3 reprodukce Zmìna náhledu displeje Aktivace/deaktivace reprodukce v náhodném poøadí MP3 3: Zobrazit poslední pøehrávané album 0 OK Potvrzení výbìru Listování v nabídce Settings dopøedu a w Rádio: V pamìti stanic listovat vpøed, ruèní a automatické vyhledávání rozhlasových stanic CD/MP3 3: Další skladba, rychlý bìh skladeb vpøed Zmìna hodnot menu b Tlaèítka na volbu stanic c SETTINGS Nastavování zvuku a konfigurace systému d Štìrbina pro CD e SOUND Nastavování zvuku Ve zvukovém menu listovat vpøed f a Vysunutí CD 1) Viz návod k obsluze vozidla.

8 10 Struèný pøehled Dálkové ovládání na volantu 3 Dálkové ovládání nabízí spoleènì se zaøízením Mobile Phone Portal 3 další funkce. Viz Návod k zaøízení Mobile Phone Portal. j Å Otáèet: TID 1) : Ruèní vyhledávání vysílaèù 3 GID, BID 1) : Pøedchozí/následující záznam v palubním poèítaèi, ruèní vyhledávání vysílaèù 3 Stisknout: TID 1) : Žádná funkce k } Rádio: Další uložená stanice Audio CD: Nová pøehrávka CD MP3 CD 3: Další album l { Pøepínání mezi reprodukcí rádia/cd/mp3 3 a pøehráváním ze vstupu AUX 3 m I Rádio: Vyhledávání smìrem dolù, v pamìti rozhlasových stanic listovat zpìt CD/MP3 3: Posun na skladbu zpìt, rychlý zpìtný bìh skladeb n J Rádio: Vyhledávání smìrem nahoru, v pamìti rozhlasových stanic listovat vpøed CD/MP3 3: Posun na další skladbu, rychlý bìh skladeb vpøed o z Nastavení hlasitosti GID, BID 1) : Vyvolání/vynulování palubního poèítaèe 3 1) Viz Uspoøádání zobrazení na displeji na stránce 13.

9 Struèný pøehled 11 Twin Audio 3 Podle typu vozidla jsou instalovány rùzné ovládací prvky (pøíklad uspoøádání). v Výstup pro náhlavní sluchátka w - + Nastavení hlasitosti x q Rádio: V pamìti rozhlasových stanic listovat zpìt CD/MP3 3: Posun na skladbu zpìt y TUNER Pøehrávání rádio/aux 3 z P Zapnutí/vypnutí! CD Pøehrávání CD/MP3 3 % w Rádio: V pamìti rozhlasových stanic listovat vpøed CD/MP3 3: Posun na skladbu dopøedu / - + Nastavení hlasitosti & Výstup pro sluchátka

10 12 Všeobecné informace Všeobecné informace CD 30 a CD 30 MP3 Vám poskytují Car Infotainment špièkové technologické úrovnì. Obrázek na stránce 3 zobrazuje CD 30 MP3. Pro každý vlnový rozsah (FM, AM) má rádio k dispozici devìt ruènì a devìt automaticky pøidìlitelných míst v pamìti rozhlasových stanic. Funkce RDS (Radio Data System) podstatnì usnadòuje vyhledávání požadovaného programu na VKV vèetnì jeho nerušeného pøíjmu a nabízí další užiteèné funkce. Integrovaný pøehrávaè CD Vám poskytuje zábavu nejenom prostøednictvím pøehrávání audio nýbrž také MP3 diskù 3. Systém Infotainment je vybaven, v závislosti na rychlosti vozidla, zvyšováním hlasitosti. Toto zvyšování hlasitosti lze mìnit. Digitální zvukový procesor Vám k dosažení dokonalejšího zvuku nabízí šest pøedem nastavených stupòù zbarvení tónu. Prostøednictvím infotainmentu je možné vyvolat palubní poèítaè 3. Podrobnosti k tomuto tématu viz návod k provozu vozidla. K systému Infotainment lze pøipojit externí zaøízení, napø. mobilní telefon. Systém lze na požádání vybavit dálkovým ovládáním 3 instalovaným na volantu vozidla nebo funkcí Twin Audio 3. Jeden ze zvukových zdrojù, napø. pøenosný pøehrávaè CD nebo MP3, který je pøipojen ke vstupu AUX 3, lze pøehrávat pøes reproduktory systému Infotainment resp. Twin Audio 3. Systém Infotainment lze vybavit zaøízením Mobile Phone Portal 3. Informace k tomuto tématu viz Návod k obsluze zaøízení Mobile Phone Portal. Dùkladnì promyšlený design ovládacích prvkù a velký knoflík pro zapínání/regulaci hlasitosti umožòují snadnou obsluhu systému. Všeobecné informace k tomuto návodu k obsluze Abyste rychle získali pøehled o rùzných funkcích systému Infotainment, najdete v kapitole Struèný pøehled na stránce 9 ve spojení s danou stránkou obálky pøehled všech zobrazovacích a ovládacích prvkù. Popis základních krokù ovládání systému Infotainment najdete v kapitole Obsluha na stránce 15. Podrobný popis funkcí k systému Infotainment najdete v kapitole Rádio na stránce 29 a Pøehrávaè CD/MP3 3 na stránce 35 a Vstup AUX 3 na stránce 41. Hledáte-li urèité téma, pomùže Vám rychle rejstøík na konci návodu. Rejstøík Vám pomuže také ohlednì zobrazení na displeji.

11 Všeobecné informace 13 Pokud se nìkdy stane, že systém Infotainment nebude fungovat podle oèekávání, pøeètìte si nejdøíve kapitolu Hledání závad na stránce 42 a Všeobecná upozornìní na stránce 43. Tyto problémy lze èasto rychle odstranit. Jednotlivé pojmy jsou vysvìtleny v kapitole Glosáø na stránce 44. Následující symboly Vám usnadní orientaci pøi ètení návodu k obsluze: Ruka pøed textem Vás vyzývá k provedení urèitého kroku. Háèek pøed textem pøedstavuje reakci systému Infotainment. Teèka pøed textem Vás upozoròuje na dodateèné informace ktématu. Pomlèka pøed textem oznaèuje výèet. 9 Bezpeènostní resp. výstražné upozornìní obsahuje dùležité informace ohlednì bezpeèného používání Vašeho systému Infotainment. 3 Hvìzdièka oznaèuje vybavení, které není instalováno ve všech vozidlech (v závislosti na modelu, dané zemi, zvláštním vybavení). 6 Šipka oznamuje, že aktuální téma pokraèuje na následující stránce. Dùležité upozornìní k ovládání systému a bezpeènosti dopravy 9 Používejte Váš systém Infotainment tak, abyste byli schopni Vaše vozidlo vždy bezpeènì øídit. V nejistém pøípadì zastavte a obsluhujte systém Infotainment, pokud vozidlo stojí. Ochrana proti krádeži Systém Infotainment je vybaven elektronickým bezpeènostním systémem na ochranu proti krádeži. Funguje výhradnì ve Vašem vozidle, pro zlodìje je tudíž bezcenný. Uspoøádání zobrazení na displeji Podle vybavení vozidla mohou být indikované údaje uspoøádány na tøech rùzných informaèních displejích. Nìkterá zobrazení závisí na nastavení pøístroje a výbavì vozidla a mohou se tedy lišit.

12 14 Všeobecné informace Trojitý informaèní displej (TID) 3 Zobrazení: èasu venkovní teploty data resp. systému Infotainment, pokud je zapnut Palubní informaèní displej (BID) 3 Zobrazení: èasu venkovní teploty dne v týdnu resp. systém Infotainment, pokud je zapnutý data resp. palubního poèítaè resp. informací systému Check Control 3 Grafický informaèní displej (GID) 3 Zobrazení: data resp. systému Infotainment, pokud je zapnut Mobile Phone Portal 3 data resp. palubního poèítaè resp. informací systému Check Control 3 venkovní teploty informací automatické klimatizace 3 èasu

13 Obsluha 15 Obsluha Zapínání a vypínání Stisknìte knoflík P 8. Systém Infotainment se zapne/vypne. Zapínání a vypínání se zapalováním (automatické zapínání) Je-li automatické zapínání aktivní, lze systém Infotainment vypínat a znovu zapínat prostøednictvím zapalování. Tato vazba mezi rádiem a zapalováním je aktivována pøi výrobì, je však možno ji deaktivovat. Pøi deaktivovaném automatickém zapínání lze systém Infotainment zapnout pouze knoflíkem P 8 nebo zasunutím CD, a rovnìž knoflíkem P 8 opì vypnout. Když se systém Infotainment pøi vypnutí zapalování vypne, lze jej nezávisle na aktuálním nastavení automatického zapínání zapnout pouze knoflíkem P 8 nebo zasunutím CD. Po odpojení systému Infotainment od provozního napìtí a opìtovném pøipojení se automatické zapínání vždy aktivuje. Aktivace / deaktivace automatického zapínání Pouze TID, BID 1) : Stisknìte tlaèítko SETTINGS c. Na displeji se zobrazí Audio. Stisknìte levé šipkové tlaèítko q 7. Na displeji se zobrazí System. Tisknìte tlaèítko OK 0, dokud se na displeji v závislosti na aktuálním nastavení objeví Ign.Logic ON nebo Ign.Logic OFF. Šipkovými tlaèítky q 7 nebo w a aktivujte požadovaný stav. Je-li na displeji Ign.Logic ON, je automatické zapínání prostøednictvím zapalování aktivováno. Je-li na displeji Ign.Logic OFF, je automatické zapínání prostøednictvím zapalování deaktivováno. Pøibližnì po 5. sekundách se na displeji zobrazí Audio a pøíslušný zvukový zdroj. Po zmìnì nastavení stisknìte znovu tlaèítko SETTINGS c. V nabídce Settings se vrátíte o jedno úroveò zpìt. Po zmìnì nastavení stisknìte jedno z funkèních tlaèítek FM/AM 5, CD/MP3 9 nebo BC 6. Na displeji se zobrazí pøíslušná funkce. Pouze GID 1) : Stisknìte tlaèítko SETTINGS c. Na displeji se zobrazí Audio a System. Stisknìte levé šipkové tlaèítko q 7. Zobrazí se nabídka systému. Stisknìte tlaèítko OK 0. Vybere se nabídka systému. Stisknìte levé šipkové tlaèítko q 7, dokud se v závislosti na aktuálním nastavení nezobrazí Ign.Logic nebo Ign.Logic. Chcete-li aktuální nastavení zmìnit, stisknìte tlaèítko OK ) Viz Uspoøádání zobrazení na displeji na stránce 13.

14 16 Obsluha Zapnuté funkce poznáte podle zaškrtnutého kontrolního okénka pøed položkou nabídky. Vypnuté funkce poznáte podle prázdného kontrolního okénka pøed položkou nabídky. Po zmìnì nastavení stisknìte znovu tlaèítko SETTINGS c. V nabídce Settings se vrátíte o jedno úroveò zpìt. Po zmìnì nastavení stisknìte jedno z funkèních tlaèítek FM/AM 5, CD/MP3 9 nebo BC 6. Na displeji se zobrazí pøíslušná funkce. Tisknìte levé šipkové tlaèítko q 7, dokud se neobjeví Main. Potvrïte stisknutím tlaèítka OK 0. Tím opustíte nastavení Settings. Tisknìte pravé šipkové tlaèítko w a, dokud se neobjeví Return. Potvrïte stisknutím tlaèítka OK 0. Tím se v nabídce Settings dostanete o jednu úroveò zpìt. Automatické vypínání Jestliže jej zapnete pøi vypnutém zapalování, systém Infotainment se po uplynutí jedné hodiny automaticky vypíná. Displej Na prosvìtleném displeji vidíte informace palubního poèítaèe 3, systému Check Control 3, rádia, pøehrávaèe CD/MP3 3, automatické klimatizace 3, systému Mobile Phone Portal 3 a datum, èas a venkovní teplotu. Palubní poèítaè, systém Check Control a automatická klimatizace viz Uživatelská pøíruèka. Po zapnutí systému Infotainment se osvìtlí displej a uslyšíte naposledy nastavený zvukový zdroj. Pøi vypnutém systému Infotainment a zapnutém zapalování se zobrazí venkovní teplota, èas a datum. Hlasitost Otáèejte knoflík z 8. Systém Infotainment reprodukuje po zapnutí poslední poslouchanou hlasitostí, pokud je tato nižší než maximální hlasitost pro zapnutí. Rozhlasové dopravní informace a externí zvukové zdroje vstupují do vysílání s pøedem nastavenou minimální hlasitostí, viz Nastavení zvuku na stránkách 24 a 25. Hlasitost zdrojù zvuku, které jsou pøipojeny pøes vstup AUX 3, lze upravit podle hlasitosti ostatních zdrojù (napø. rádia). Viz Nastavení zvuku na stránce 22.

15 Obsluha 17 Pokud je pøíslušný zdroj aktivní, lze hlasitost hlášení o dopravní situaci, externích zvukových zdrojù, rádia acd/mp33 nastavit samostatnì. Externí zdroj Na systém infotainment je možné pøipojit externí zaøízení (napø. mobilní telefon, navigaèní systém atd.). Externí zdroj se zapíná po vypnutí systému Infotainment automaticky pomocí øídicího signálu z pøipojeného zaøízení. Na displeji se v tomto pøípadì zobrazí Extern In. Doporuèujeme, nechat provést dodateènou instalaci jedním z partnerù firmy Opel. Vstup AUX 3 Pøes vstup AUX ve Vašem vozidle lze pøipojit externí zvukový zdroj, napø. pøenosný pøehrávaè CD. Zvuk ve stereo kvalitì se z tohoto zdroje pøehrává pøes reproduktory systému Infotainment nebo pøes Twin Audio 3. Pøipojovací konektor se nachází ve støedové konzole. Vstup AUX musí být prùbìžnì udržován v èistém a suchém stavu. Aby kvalita zvuku byla optimální, mìl by být externí zvukový zdroj nastaven na maximální hlasitost. U zaøízení s Line-out je výstupní signál k dispozici s pevnì danou intenzitou zvuku, kterou nelze mìnit. Aby vstup AUX nebyl pøemodulovaný, musí být efektivní napìtí na výstupu vnìjšího zvukového zdroje menší než 1,5 V.

16 18 Obsluha Dálkové ovládání na volantu 3 Dálkové ovládání nabízí spoleènì se zaøízením Mobile Phone Portal 3 další funkce. Viz Návod k zaøízení Mobile Phone Portal. Ke zvýšení bezpeènosti pøi jízdì a pohodlí pøi obsluze jsou k dispozici následující tlaèítka na volantu: Otáèení regulaèního koleèka Åj Záznam palubního poèítaèe 3, ruèní vyhledávání vysílaèù 3 Pouze TID 1) : Pøi ruèním vyhledávání rozhlasové stanice otáèejte regulaèní koleèko Å j smìrem nahoru nebo dolù. Pouze BID, GID 1) : Otáèejte regulaèním koleèkem Å j nahoru, dokud se nezobrazí pøedchozí záznam palubního poèítaèe nebo dokud se nespustí ruèní vyhledávání vysílaèù. Otáèejte regulaèním koleèkem Å j dolù, dokud se nezobrazí další záznam palubního poèítaèe nebo dokud se nespustí ruèní vyhledávání vysílaèù. V kombinaci s palubním poèítaèem 3 není pøi otáèení regulaèního koleèka k dispozici žádná funkce pro rádio. Stisknutí regulaèního koleèka Å j Palubní poèítaè 3 Pouze TID 1) : Žádná funkce Pouze BID 1) : Tisknìte regulaèní koleèko Å j, dokud se nezobrazí nabídka palubního poèítaèe. Znovu stisknìte regulaèní koleèko Å j. Aktuální hodnota na palubním poèítaèi se resetuje. Držte regulaèní koleèko Å j stisknuté minimálnì 2 sekundy. Všechny hodnoty v palubním poèítaèi se resetují. Pouze GID 1) : Tisknìte regulaèní koleèko Å j, dokud se nezobrazí nabídka palubního poèítaèe. Znovu stisknìte regulaèní koleèko Å j a vyberte záznam v palubním poèítaèi. Znovu stisknìte regulaèní koleèko Å j a resetujte záznam v palubním poèítaèi. Tlaèítko } k Pamìt stanic, nové spuštìní CD, album MP3 3 2) Rádio: Pøepnutí na další uloženou rozhlasovou stanici. Audio CD: Nové spuštìní pøehrávky CD. MP3 3: Pøepnutí na další album. Tlaèítko { l Výbìr zvukového zdroje 2) Krátce stisknìte tlaèítko { l. Systém Infotainment pøepíná rádio, pøehrávání ze vstupu AUX 3 a pøehrávání CD/MP3 3. 1) Viz Uspoøádání zobrazení na displeji na stránce 13. 2) Další informace Mobile Phone Portal Návod k obsluze.

17 Obsluha 19 Tlaèítka Im a Jn Tlaèítka na vyhledávání Rádio: Pamìt stanic vpøed/zpìt (pøi zapnutém RDS), vyhledávání vpøed/zpìt CD/MP3 3: krátké stisknutí: Posun k následující/ minulé skladbì dlouhé stisknutí: Rychlé vyhledávání skladeb smìrem vpøed/zpìt Regulaèní koleèko z o Nastavení hlasitosti Otáèením regulaèního koleèka z o nahoru resp. dolù se hlasitost zesiluje resp. zeslabuje. Pøidržíte-li regulaèní koleèko z o, bude se hlasitost mìnit plynule. Twin Audio 3 9 Twin Audio smìjí bìhem jízdy používat pouze spolucestující na zadních sedadlech a spolujezdec sedící na pøedním sedadle vedle øidièe. 9 Pøíliš vysoká hlasitost nesmí být nastavena pøíliš dlouhou dobu! Mohlo by dojít k poškození sluchu. Twin Audio nabízí cestujícím na zadních sedadlech možnost poslouchat hudbu nezávisle na zvukovém zdroji, který je pøipojen k systému Infotainment. Pøitom lze ze systému Twin Audio pøímo ovládat celou øadu funkcí, napø. vyhledávání skladeb nebo skok na skladbu pøi pøehrávání CD/MP3 3. Pro požitek z poslechu hudby jsou k dispozici dva stereovýstupy pro sluchátka (zdíøka 3,5 mm). Doporuèují se sluchátka s impedancí 32 ohmù. Hlasitost je možné regulovat oddìlenì. Sluchátka nejsou souèástí vybavení vozidla. Podle typu vozidla se instalují rùzné ovládací prvky. Zapínání /vypínání Infotainment musí být zapnutý. Chcete-li Twin Audio zapnout nebo vypnout, stisknìte tlaèítko P z. Pokud chcete používat Twin Audio, po zapnutí zapalování znovu stisknìte tlaèítko P z. Zvuk reproduktorù v zadní èásti vozidla se vypne, jakmile dojde k zapnutí Twin Audio. Zadní reproduktory se znovu zapnou, jakmile se Twin Audio vypne. Nastavení hlasitosti Pro nastavení hlasitosti stisknìte tlaèítko -/+ w pøíp. /.

18 20 Obsluha Volba audio zaøízení Pro pøepnutí na reprodukci rozhlasového programu/pøehrávání zdroje na výstupu AUX 3 stisknìte tlaèítko TUNER y. Pro pøepnutí na pøehrávání CD/MP3 diskù stisknìte tlaèítko CD! 3. Zvolte vlnový rozsah nebo vstup AUX 3 Jednou nebo nìkolikrát stisknìte tlaèítko TUNER y a pøepnìte na požadovaný vlnový rozsah FM, AM nebo na zvukový zdroj pøipojený ke vstupu AUX. Pøepínání mezi vlnovými rozsahy není možné, když je u systému infotainment zvoleno jako audio zaøízení rádio. Vyhledávání Vlnový rozsah FM: Chcete-li zvolit pøedchozí nebo další uloženou stanici, stisknìte tlaèítka q x nebo w %. Vlnový rozsah AM: Chcete li vyhledat všechny stanice, které lze pøijímat, stisknìte tlaèítka q x nebo w %. CD/MP3 3: Chcete-li zvolnit pøedchozí nebo další skladbu, stisknìte tlaèítka q x nebo w %. Tlaèítka q x nebo w % na Twin Audio nejsou aktivní, pokud je na systému Infotainment a Twin Audio nastaven stejný zvukový zdroj (rádio resp. CD/MP3 3). Omezení pøi obsluze Systémem Twin Audio je možné ovládat pouze audio zaøízení, které není v daný okamžik v provozu na systému Infotainment. Ovládání na systému Infotainment má vždy pøednost pøed ovládáním Twin Audio. Pøíklad: Cestující na pøedních sedadlech poslouchají VKV. V tomto pøípadì nelze pomocí systému Twin Audio pøepínat mezi jednotlivými vlnovými rozsahy ani stanicemi. Nicménì lze pomocí systému Twin Audio dálkovì ovládat pøehrávaè CD/MP3 3. Pokud na systému Infotainment zapnete TP a posloucháte CD/MP3 3, lze na systému Twin Audio pøi poslechu rádia pøepnout pouze na poslech jiné stanice TP. Zapnutí/vypnutí náhodného pøehrávaní CD/MP3 3 není u systému Twin Audio možné.

19 Hlavní zobrazení 21 Hlavní zobrazení Hlavní zobrazení je zobrazení na displeji po zapnutí systému Infotainment. Zobrazení se liší podle vybavení vozidla. Mohou být znázornìny následující informace: pøesný èas, venkovní teplota, audio informace, informace palubního poèítaèe 3 nebo datum, informace k zaøízení Mobile Phone Portal 3, informace automatické klimatizace 3, resp. pokyny systému Check Control 3. Informace palubního poèítaèe 3 Zobrazení informace palubního poèítaèe, která byla zvolena tlaèítkem BC 6. Viz návod k provozu vozidla. Audio informace Následující informace se zobrazují na displeji: Aktuální vlnový rozsah nebo AUX 3 resp. CD. Název aktuální stanice nebo vysílací frekvence resp. èíslo skladby nebo název skladby na CD. Je-li aktivována funkce regionálních programù, zobrazí se REG. Viz Regionální programy na stránce 32. Je-li aktivována úroveò AS, zobrazí se AS. Viz Automatické vyhledávání rozhlasových stanic na stránce 34. Je-li aktivována funkce RDS, zobrazí se RDS. Viz RDS (Radio Data System) na stránce 30. Jsou-li zapnuty rozhlasové informace o dopravní situaci, zobrazí se [TP] nebo [ ]. Viz Rozhlasové informace o dopravní situaci (TP = Traffic Program) na stránce 32. Je-li vloženo CD, zobrazí se na displeji CD nebo CDin. Viz Pøehrávaè CD/MP3 3 na stránce 36. Pokud se jedná o CD-MP3 3, zobrazí se vedle CD nebo CDin také MP3. Viz Pøehrávaè CD/MP3 3 na stránce 36. Pokud je CD pøehráváno v náhodném poøadí, zobrazí se na displeji RDM nebo symbol [. Viz Reprodukce v náhodném poøadí (Random) na stránce 40. Venkovní teplota Indikace aktuální venkovní teploty. Viz návod k obsluze vozidla. Èas Indikace aktuálního èasu. Viz návod k obsluze vozidla. Informace automatické klimatizace 3 Viz návod k obsluze vozidla. Informace k zaøízení Mobile Phone Portal 3 Viz Mobile Phone Portal Návod k obsluze.

20 22 Nastavení zvuku Nastavení zvuku Následující konfigurace systému a nastavení zvuku se volí tlaèítkem SETTINGS c: AUX Vol. 3: hlasitost vstupu AUX, napø. hlasitost pøenosného pøehrávaèe CD Fader: rozdìlení hlasitosti vpøedu vzadu Balance: rozdìlení hlasitosti vlevo vpravo Sound: výbìr ze šesti pøednastavených zbarvení zvuku TA Volume: minimální hlasitost pro dopravní informace SDVC: na rychlosti vozidla závislé zvýšení hlasitosti Ext. In Vol.: hlasitost pro externí zvukové zdroje, napø. mobilní telefon OnVolume: maximální hlasitost pøi zapnutí PTY: výbìr stanic podle typu programu AUX Vol. 3 Pomocí této funkce mùžete upravit hlasitost vstupu AUX v závislosti na ostatních zvukových zdrojích (napø. rádiu). Tato funkce je k dispozici pouze v pøípadì, že je aktivní vstup AUX se zvukovým zdrojem. Nastavte zvukový zdroj, napø. pøenosný pøehrávaè CD, na maximální hlasitost. Stisknìte tlaèítko SETTINGS c. Na displeji se zobrazí Audio nebo nabídka Settings. Stisknìte tlaèítko OK 0. Na displeji se zobrazí AUX Vol. a nastavená hodnota. Pomocí šipkových tlaèítek q 7 nebo w a nastavte požadovanou hodnotu mezi -12 až +12. Nastavení se automaticky pøevezmou. TID a BID 1) : Pøibližnì po 5 sekundách se na displeji zobrazí Audio a pøíslušný zvukový zdroj. GID 1) : Pøibližnì po 5 sekundách se na displeji zobrazí nabídka Settings. Po zmìnì nastavení stisknìte znovu tlaèítko SETTINGS c. V nabídce Settings se vrátíte o jedno úroveò zpìt. Po zmìnì nastavení stisknìte jedno z funkèních tlaèítek FM/AM 5, CD/MP3 9 nebo BC 6. Na displeji se zobrazí pøíslušná funkce. 1) Viz Uspoøádání zobrazení na displeji na stránce 13.

21 Nastavení zvuku 23 Fader Pomocí této funkce mùžete nastavit rozdìlení hlasitosti v pøední a zadní èásti vozidla. Stisknìte tlaèítko SETTINGS c. Na displeji se zobrazí Audio nebo nabídka Settings. Tisknìte tlaèítko OK 0, dokud se na displeji nezobrazí Fader a nastavená hodnota. Pomocí šipkových tlaèítek q 7 nebo w a nastavte požadovanou hodnotu mezi -12 až +12. Nastavení se automaticky pøevezmou. TID a BID 1) : Pøibližnì po 5 sekundách se na displeji zobrazí Audio a pøíslušný zvukový zdroj. GID 1) : Pøibližnì po 5 sekundách se na displeji zobrazí nabídka Settings. Po zmìnì nastavení stisknìte znovu tlaèítko SETTINGS c. V nabídce Settings se vrátíte o jedno úroveò zpìt. Po zmìnì nastavení stisknìte jedno z funkèních tlaèítek FM/AM 5, CD/MP3 9 nebo BC 6. Na displeji se zobrazí pøíslušná funkce. Balance Pomocí této funkce mùžete nastavit rozdìlení hlasitosti na stranu øidièe a spolujezdce. Stisknìte tlaèítko SETTINGS c. Na displeji se zobrazí Audio nebo nabídka Settings. Tisknìte tlaèítko OK 0, dokud se na displeji nezobrazí Balance a nastavená hodnota. Pomocí šipkových tlaèítek q 7 nebo w a nastavte požadovanou hodnotu mezi -12 až +12. Nastavení se automaticky pøevezmou. TID a BID 1) : Pøibližnì po 5 sekundách se na displeji zobrazí Audio a pøíslušný zvukový zdroj. GID 1) : Pøibližnì po 5 sekundách se na displeji zobrazí nabídka Settings. Po zmìnì nastavení stisknìte znovu tlaèítko SETTINGS c. V nabídce Settings se vrátíte o jedno úroveò zpìt. Po zmìnì nastavení stisknìte jedno z funkèních tlaèítek FM/AM 5, CD/MP3 9 nebo BC 6. Na displeji se zobrazí pøíslušná funkce. Sound (Settings) Pomocí této funkce mùžete dosáhnout kvalitnìjšího zvuku. Stisknìte tlaèítko SETTINGS c. Na displeji se zobrazí Audio nebo nabídka Settings. Tisknìte tlaèítko OK 0, dokud se na displeji nezobrazí Sound a nastavená hodnota. Ze šesti odlišných zbarvení zvuku si pomocí šipkových tlaèítek q 7 nebo w a zvolte požadované. Máte k dispozici zbarvení zvuku Rock, Disco, Classic, Jazz, Vocal a Off. Nastavení se automaticky pøevezmou. TID a BID 1) : Pøibližnì po 5 sekundách se na displeji zobrazí Audio a pøíslušný zvukový zdroj. GID 1) : Pøibližnì po 5 sekundách se na displeji zobrazí nabídka Settings. 6 1) Viz Uspoøádání zobrazení na displeji na stránce 13.

22 24 Nastavení zvuku Po zmìnì nastavení stisknìte znovu tlaèítko SETTINGS c. V nabídce Settings se vrátíte o jedno úroveò zpìt. Po zmìnì nastavení stisknìte jedno z funkèních tlaèítek FM/AM 5, CD/MP3 9 nebo BC 6. Na displeji se zobrazí pøíslušná funkce. TA Volume Pokud je zapnuta funkce TP, zvýší systém pøi každém hlášení dopravní situace standardnì hlasitost. Pomocí této funkce mùžete nastavit minimální hlasitost pro rozhlasové informace o dopravní situaci. Stisknìte tlaèítko SETTINGS c. Na displeji se zobrazí Audio nebo nabídka Settings. Tisknìte tlaèítko OK 0, dokud se na displeji nezobrazí TA Volume a nastavená hodnota. Pomocí šipkových tlaèítek q 7 nebo w a nastavte požadovanou hodnotu mezi -12 až +12. Nastavení se automaticky pøevezmou. TID a BID 1) : Pøibližnì po 5 sekundách se na displeji zobrazí Audio a pøíslušný zvukový zdroj. GID 1) : Pøibližnì po 5 sekundách se na displeji zobrazí nabídka Settings. Po zmìnì nastavení stisknìte znovu tlaèítko SETTINGS c. V nabídce Settings se vrátíte o jedno úroveò zpìt. Po zmìnì nastavení stisknìte jedno z funkèních tlaèítek FM/AM 5, CD/MP3 9 nebo BC 6. Na displeji se zobrazí pøíslušná funkce. Minimální hlasitost informací se nastaví pouze pokud je momentálnì nastavená hlasitost nižší než zvolená minimální hlasitost informací. SDVC Na kompenzaci okolního hluku a hluènosti pneumatik na vozovce se hlasitost systému Infotainment pøizpùsobuje rychlosti vozidla. Pomocí funkce SDVC mùžete na rychlosti závislou hlasitost nastavit. Stisknìte tlaèítko SETTINGS c. Na displeji se zobrazí Audio nebo nabídka Settings. Tisknìte tlaèítko OK 0, dokud se na displeji nezobrazí SDVC. Pomocí šipkových tlaèítek q 7 nebo w a nastavte požadovanou hodnotu mezi 0 až 5. Nastavení se automaticky pøevezmou. TID a BID 1) : Pøibližnì po 5 sekundách se na displeji zobrazí Audio a pøíslušný zvukový zdroj. GID 1) : Pøibližnì po 5 sekundách se na displeji zobrazí nabídka Settings. 1) Viz Uspoøádání zobrazení na displeji na stránce 13.

23 Nastavení zvuku 25 Po zmìnì nastavení stisknìte znovu tlaèítko SETTINGS c. V nabídce Settings se vrátíte o jedno úroveò zpìt. Po zmìnì nastavení stisknìte jedno z funkèních tlaèítek FM/AM 5, CD/MP3 9 nebo BC 6. Na displeji se zobrazí pøíslušná funkce. Ext. In Vol. Pomocí této funkce nastavte minimální hlasitost pro externí zvukové zdroje jako napø. mobilní telefon. Stisknìte tlaèítko SETTINGS c. Na displeji se zobrazí Audio nebo nabídka Settings. Tisknìte tlaèítko OK 0, dokud se na displeji nezobrazí Ext. In Vol.. Pomocí šipkových tlaèítek q 7 nebo w a nastavte požadovanou hodnotu mezi -12 až +12. Nastavení se automaticky pøevezmou. TID a BID 1) : Pøibližnì po 5 sekundách se na displeji zobrazí Audio a pøíslušný zvukový zdroj. GID 1) : Pøibližnì po 5 sekundách se na displeji zobrazí nabídka Settings. Po zmìnì nastavení stisknìte znovu tlaèítko SETTINGS c. V nabídce Settings se vrátíte o jedno úroveò zpìt. Po zmìnì nastavení stisknìte jedno z funkèních tlaèítek FM/AM 5, CD/MP3 9 nebo BC 6. Na displeji se zobrazí pøíslušná funkce. On Volume Pomocí této funkce se nastavuje maximální hlasitost pøi zapnutí. Stisknìte tlaèítko SETTINGS c. Na displeji se zobrazí Audio nebo nabídka Settings. Tisknìte tlaèítko OK 0, dokud se na displeji nezobrazí On Volume. Pomocí šipkových tlaèítek q 7 nebo w a nastavte požadovanou hodnotu mezi -12 až +12. Nastavení se automaticky pøevezmou. TID a BID 1) : Pøibližnì po 5 sekundách se na displeji zobrazí Audio a pøíslušný zvukový zdroj. GID 1) : Pøibližnì po 5 sekundách se na displeji zobrazí nabídka Settings. 6 1) Viz Uspoøádání zobrazení na displeji na stránce 13.

24 26 Nastavení zvuku Po zmìnì nastavení stisknìte znovu tlaèítko SETTINGS c. V nabídce Settings se vrátíte o jedno úroveò zpìt. Po zmìnì nastavení stisknìte jedno z funkèních tlaèítek FM/AM 5, CD/MP3 9 nebo BC 6. Na displeji se zobrazí pøíslušná funkce. Zvolená maximální hlasitost pøi zapnutí se pøi zapnutí nastaví pouze když je hlasitost pøi vypnutí systému Infotainment vyšší než zvolená maximální hlasitost pøi zapnutí a systém Infotainment byl vypnutý nejménì po dobu 5 minut pøi vypnutém zapalování. PTY Pomocí této funkce mùžete volit druh programu. Stisknìte tlaèítko SETTINGS c. Na displeji se zobrazí Audio nebo nabídka Settings. Tisknìte tlaèítko OK 0, dokud se na displeji nezobrazí PTY. Vyberte si požadovaný program z 29 druhù jako napø. News nebo Entertainment šipkovými tlaèítky q 7 nebo w a. Držte tlaèítko OK 0 stisknuté, dokud se nespustí ruèní vyhledávání vysílaèù. Nastavení se automaticky pøevezmou. Po spuštìní vyhledávání stanic se na displeji zobrazí informace rádia.

25 Nastavení zvuku 27 Tlaèítkem SOUND e se nastavují následující zbarvení zvuku: Fader: rozdìlení hlasitosti vpøedu vzadu Balance: rozdìlení hlasitosti vlevo vpravo Bass: zvýšení nebo snížení hlubokých tónù Treble: zvýšení nebo snížení vysokých tónù Aktuální nastavení zvuku: 6 odlišných nastavenízvuku Fader Pomocí této funkce mùžete nastavit rozdìlení hlasitosti v pøední a zadní èásti vozidla. Stisknìte tlaèítko SOUND e. Na displeji se zobrazí Fader. Pomocí šipkových tlaèítek q 7 nebo w a nastavte požadovanou hodnotu mezi -12 až +12. Nastavení se automaticky pøevezmou. Po uplynutí cca 5 vteøin se na displeji zobrazí opìt poslední aktivní informace. Po zmìnì nastavení stisknìte jedno z funkèních tlaèítek FM/AM 5, CD/MP3 9 nebo BC 6. Na displeji se zobrazí pøíslušná funkce. Tisknìte tlaèítko SOUND e, dokud se na displeji nezobrazí naposledy aktivní indikace. Balance Pomocí této funkce mùžete nastavit rozdìlení hlasitosti na stranu øidièe a spolujezdce. Tisknìte tlaèítko SOUND e, dokud se na displeji nezobrazí Balance. Pomocí šipkových tlaèítek q 7 nebo w a nastavte požadovanou hodnotu mezi -12 až +12. Nastavení se automaticky pøevezmou. Po uplynutí cca 5 vteøin se na displeji zobrazí opìt poslední aktivní informace. Po zmìnì nastavení stisknìte jedno z funkèních tlaèítek FM/AM 5, CD/MP3 9 nebo BC 6. Na displeji se zobrazí pøíslušná funkce. Tisknìte tlaèítko SOUND e, dokud se na displeji nezobrazí naposledy aktivní indikace.

26 28 Nastavení zvuku Bass Pomocí této funkce se nastavují hluboké tóny. Dejte pozor, aby pøípadná optimalizace zvuku (viz Sound (Settings) na stránce 23) byla deaktivována. Nastavení hlubokých tónù platí pro momentálnì zvolený zvukový zdroj a pro FM, AM a CD se ukládají samostatnì. Tisknìte tlaèítko SOUND e, dokud se na displeji nezobrazí Bass. Pomocí šipkových tlaèítek q 7 nebo w a nastavte požadovanou hodnotu mezi -12 až +12. Nastavení se automaticky pøevezmou. Po uplynutí cca 5 vteøin se na displeji zobrazí opìt poslední aktivní informace. Po zmìnì nastavení stisknìte jedno z funkèních tlaèítek FM/AM 5, CD/MP3 9 nebo BC 6. Na displeji se zobrazí pøíslušná funkce. Tisknìte tlaèítko SOUND e, dokud se na displeji nezobrazí naposledy aktivní indikace. Treble Pomocí této funkce se nastavují vysoké tóny. Dejte pozor, aby pøípadná optimalizace zvuku (viz Sound (Settings) na stránce 23) byla deaktivována. Nastavení vysokých tónù platí pro momentálnì zvolený zvukový zdroj a pro FM, AM a CD se ukládají samostatnì. Tisknìte tlaèítko SOUND e, dokud se na displeji nezobrazí Treble. Pomocí šipkových tlaèítek q 7 nebo w a nastavte požadovanou hodnotu mezi -12 až +12. Nastavení se automaticky pøevezmou. Po uplynutí cca 5 vteøin se na displeji zobrazí opìt poslední aktivní informace. Po zmìnì nastavení stisknìte jedno z funkèních tlaèítek FM/AM 5, CD/MP3 9 nebo BC 6. Na displeji se zobrazí pøíslušná funkce. Tisknìte tlaèítko SOUND e, dokud se na displeji nezobrazí naposledy aktivní indikace. Aktuální nastavení zvuku Pomocí této funkce mùžete dosáhnout kvalitnìjšího zvuku. Tisknìte tlaèítko SOUND e, dokud se na displeji nezobrazí Sound a nastavené zabarvení zvuku. Ze šesti odlišných zbarvení zvuku si pomocí šipkových tlaèítek q 7 nebo w a zvolte požadované. Máte k dispozici zbarvení zvuku Rock, Disco, Classic, Jazz, Vocal a Off. Nastavení se automaticky pøevezmou. Po uplynutí cca 5 vteøin se na displeji zobrazí opìt poslední aktivní informace. Po zmìnì nastavení stisknìte jedno z funkèních tlaèítek FM/AM 5, CD/MP3 9 nebo BC 6. Na displeji se zobrazí pøíslušná funkce. Jednou stisknìte tlaèítko SOUND e. Na displeji se zobrazí naposledy aktivní indikace.

27 Rádio 29 Rádio Zapínání systému Infotainment Stisknìte knoflík P 8. Na displeji se zobrazí infotainment informace. Slyšíte naposled nastavený zvukový zdroj. Rozhlasová reprodukce Chcete-li bìhem pøehrávky CD pøepnout na rozhlasovou reprodukci, postupujte následovnì: Stisknìte tlaèítko FM/AM 5. Naposled nastavená rozhlasová stanice se zobrazí na displeji. Slyšíte naposled nastavenou rozhlasovou stanici. Výbìr vlnového pásma Rádio je zapnuté. Stisknìte krátce tlaèítko FM/AM 5. Rádio pøepíná mezi vlnovými pásmy FM, FM-AS, AM a AM-AS. 1) Aktuální vlnové pásmo a v jeho rozsahu nastavená rozhlasová stanice se zobrazí na displeji. Nabídka vlnových pásem: FM = velmi krátké vlny (VKV), AM = støední vlny (SV). Vyhledávání rozhlasových stanic Rozhlasové stanice lze vyhledávat rùzným zpùsobem: Automatické vyhledávání vysílaèù, viz následující odstavec Ruèní vyhledávání vysílaèù, viz stránka 30 Vyhledávání vysílaèù RDS, viz stránka 31 Vyhledávání vysílaèù podle druhu programu, viz stránka 31 Rozhlasové informace o dopravní situaci: Vyhledávání vysílaèù, viz stránka 33 Automatické vyhledávání vysílaèù Rádio hledá nejbližší rozhlasovou stanici, jejíž signál lze pøijímat. Tato funkce je k dispozici pouze v rádiovém režimu (tlaèítko FM/AM 5). Je-li aktivní RDS, vyhledávají se pouze vysílaèe RDS. Pokud není RDS aktivní, vyhledávají se vysílaèe s RDS a vysílaèe bez RDS. Informace viz RDS zapnout/vypnout na stránce 30. Když je aktivní TP, vyhledávají se pouze vysílaèe s TP. Stisknìte šipková tlaèítka q 7 nebo w a po dobu cca 1 vteøiny. Na displeji se pøed vlnovou délkou zobrazí Seek. Rádio se ztiší, až je nalezen vysílaè. Nenajde-li rádio žádný vysílaè, pøepne automaticky na citlivìjší stupeò vyhledávání. Nenajde-li žádný vysílaè ani poté, nastaví se opìt poslední aktivní vlnová délka. 1) U CD 30 MP3 lze dále pøepnout na zvukový zdroj, který je pøipojen ke vstupu AUX 3.

28 30 Rádio Ruèní vyhledávání vysílaèù Tímto zpùsobem mùžete nastavit vysílaè se známou frekvencí: Tato funkce je k dispozici pouze v rádiovém režimu (tlaèítko FM/AM 5). Stisknìte šipková tlaèítka q 7 nebo w a po dobu cca 2 vteøin. Na displeji se pøed vlnovou délkou zobrazí MAN. Hrubé naladìní Pøidržte šipková tlaèítka q 7 nebo w a stisknutá tak dlouho, až budetémìø dosažena frekvence požadované rozhlasové stanice. Jemné doladìní Klepejte na šipková tlaèítka q 7 nebo w a tak dlouho, až se na displeji zobrazí pøesná vlnová délka vysílaèe. Když není pro vlnové pásmo FM RDS aktivní nebo je aktivní vlnové pásmo AM, hledá se pøi klepnutí na šipková tlaèítka q 7 nebo w a frekvence po jednotlivých krocích. RDS (Radio Data System) RDS je služba provozovatelù veøejnoprávního rozhlasu, podstatnì usnadòující nalezení požadovaného programu na VKV a jeho nerušený pøíjem. RDS funguje pouze ve vlnovém rozsahu FM. RDS zapnout/vypnout Zapnete/vypnete-li RDS, zobrazí se na ispleji název programu resp. vysílací frekvence rozhlasové stanice s RDS. RDS se na displeji nezobrazí. Stisknìte tlaèítko RDS 1, aby se RDS zapnul. Na displeji se zobrazí RDS a jméno programu vysílaèe s RDS. Pokud momentálnì nastavený vysílaè nevysílá RDS, rádio automaticky vyhledá další vysílaè RDS, který lze pøijímat. Když chcete RDS vypnout, stisknìte znovu tlaèítko RDS 1. RDS z displeje zmizí. Místo jména programu se zobrazí vysílací frekvence. Je-li aktivní automatické ukládání do pamìti (viz Automatické vyhledávání rozhlasových stanic na stránce 34), automaticky se zapne RDS. Nejdøíve se do pamìti uloží všechny vysílaèe RDS, které lze pøijímat.

29 Rádio 31 Seznam vysílaèù Váš systém Infotainment ukládá v pozadí všechny FM vysílaèe, jejichž signál je možno pøijmout. Tento seznam se automaticky aktualizuje, jakmile pøístroj hledá vysílaè s TP nebo pøi pøíležitosti automatického ukládání AS. RDS vysílaèe jsou v seznamu seøazeny podle provozovatelù veøejnoprávního rozhlasu (napø. HR1, HR2, atd.). Ruèní aktualizace seznamu vysílaèù Pøidržte tlaèítko RDS 1 stisknuté, až uslyšíte potvrzovací tón. Na displeji se zobrazí Memory FM, potom MEM a pøíslušná frekvence. Výbìr RDS vysílaèe Tato funkce je k dispozici pouze v rádiovém režimu (tlaèítko FM/AM 5). Funkce RDS musí být zapnuta. Klepnìte na šipková tlaèítka q 7 nebo w a. Rádio listuje k nejbližšímu, v seznamu vysílaèù uloženému RDS vysílaèi (viz Seznam vysílaèù ). Vyhledávání vysílaèù RDS Pøi vyhledávání RDS vysílaèù postupujte následovnì: Tato funkce je k dispozici pouze v rádiovém režimu (tlaèítko FM/AM 5). Funkce RDS musí být zapnuta. Stisknìte šipková tlaèítka q 7 nebo w a po dobu cca 1 vteøiny. Na displeji se pøed vlnovou délkou zobrazí Seek. Rádio se ztiší, až je nalezen vysílaè. Pøed vyhledáváním vysílaèe zapnìte rozhlasové informace o dopravní situaci (TP) (viz Rozhlasové informace o dopravní situaci zapnout/vypnout na stránce 32). Vyhledávat se budou pouze vysílaèe, které vysílají informace o dopravní situaci. Vyhledávání vysílaèù podle druhu programu Èetné RDS vysílaèe vysílají PTY kód, který udává druh vysílaného programu (napø. zprávy). Pomocí PTY kódu vyhledáváte vysílaèe podle druhu programu. (Vyhledávání vysílaèù, viz stránka 26). V pøípadì, že rádio žádný odpovídající vysílaè nenajde, uslyšíte naposled nastavenou rozhlasovou stanici.

30 32 Rádio Regionální programy Nìkteré RDS vysílaèe vysílají v urèitou dobu oblastnì odlišné programy na odlišných frekvencích. Vy máte možnost zabránit tomu, aby rádio pøi vyhledávání nejsilnìjšího signálu vysílací frekvence pøepnulo na jiný regionální program: Zapnutí regionalizace Chcete-li poslouchat regionální programy, musí být zapnutý RDS. REG se na displeji nezobrazí. Stisknìte tlaèítko REG 4. REG se zobrazí na displeji. Automatická aktivace regionalizace Stisknìte tlaèítko REG 4 po dobu cca 2 vteøin. Zobrazí se REG Auto On, poté se na displeji zobrazí REG. Rádio zùstává pøi vyhledávání nejsilnìjšího vysílacího signálu tak dlouho na frekvenci regionálního programu, až pøijímaný signál pøíliš zeslábne. Teprve poté rádio pøepne na jiný regionální program. Stisknìte znovu tlaèítko REG 4 po dobu cca 2 vteøin. Zobrazí se REG Auto Off, poté se na displeji zobrazí REG. Rádio zùstává pøi vyhledávání nejsilnìjší vysílacího signálu na nastavené frekvenci regionálního programu. Regionalizaci vypnout Chcete-li REG vypnout, stisknìte znovu krátce tlaèítko REG 4. REG z displeje zmizí. Rádio pøipustí pøepnutí na jiný regionální program. Rozhlasové informace o dopravní situaci (TP = Traffic Program) Vysílaèe rozhlasových informací o dopravní situaci jsou VKV RDS vysílaèe, které vysílají zprávy o dopravní situaci. Vysílaè s informacemi o dopravní situaci poznáte podle symbolu TP na displeji. Rozhlasové informace o dopravní situaci zapnout/vypnout Jsou-li rozhlasové informace o dopravní situaci zapnuté, na displeji se zobrazí [TP] nebo [ ]. Vysílá-li aktuální vysílaè informace o dopravní situaci, vidíte na displeji [TP]. Nevysílá-li aktuální vysílaè žádné zprávy o dopravní situaci, vyhledá rádio automaticky vysílaè dopravních informací s nejsilnìjším pøijímacím signálem. [ ] se na displeji nezobrazí. Stisknìte tlaèítko TP 3, aby se systém oznamování zpráv o silnièním provozu zapnul. [ ] se zobrazí na displeji.

31 Rádio 33 V režimu automatického vyhledávání vysílaèù se vyhledávají výhradnì vysílaèe s informacemi o dopravní situaci. Bìhem automatického vyhledávání vysílaèe nebo pokud není možný pøíjem vysílaèe s dopravními informacemi, se na displeji zobrazí [ ]. Rozhlasové informace o dopravní situaci lze aktivovat také bìhem pøehrávání CD/MP3 3. V dobì, kdy bude vysíláno hlášení o dopravní situaci, se toto pøehrávání pøeruší. Budete poslouchat hlášení o dopravní situaci s pøedem nastavenou hlasitostí. Viz TA Volume na stránce 24. Pro vypnutí dopravních informací stisknìte znovu tlaèítko TP 3. [ ] z displeje zmizí. Rozhlasové informace o dopravní situaci: Vyhledávání vysílaèù Tuto funkci lze aktivovat pouze na vlnách FM (tlaèítko FM/AM 5). Stisknìte šipková tlaèítka q 7 nebo w a na cca 1 vteøinu. Rádio vyhledává vysílaèe s informacemi o dopravní situaci. Vyhledávání vysílaèù s informacemi o dopravní situaci pomocí vyhledávání RDS vysílaèù, viz stránka 31. Poslouchat pouze informace o dopravní situaci Dopravní hlášení v rozhlase musí být zapnuto, viz Rozhlasové informace o dopravní situaci zapnout/vypnout Otoète knoflík z 8 doleva, aby se nastavil nejnižší stupeò hlasitosti. Hlášení o dopravní situaci budou vysílána s pøedem nastavenou hlasitostí. Viz TA Volume na stránce 24. Dopravní informace potlaèit Chcete-li napø. bìhem pøehrávky CD/MP3 3 dopravní informace potlaèit, postupujte následovnì: Stisknìte tlaèítko TP 3. Aktuální dopravní informace se pøeruší. Slyšíte naposled pøehrávanou skladbu CD/MP3 3. Rozhlasové informace o dopravní situaci zùstanou zapnuté, pøíští zprávu budete opìt slyšet. Rozhlasové zprávy o dopravní situaci: pøi aktivním externím zdroji Externí zdroj (napø. mobilní telefon) má pøednost pøed informacemi o dopravní situaci. Bìhem aktivního telefonního hovoru jsou dopravní informace akusticky potlaèeny a nezobrazují se.

32 34 Rádio Pamìt stanic Pro každý vlnový rozsah jsou k dispozici samostatná pamìt ová místa: 9 x FM (VKV), 9 x FM-AS (automaticky uložené VKV vysílaèe), 9 x AM (SV), 9 x FM-AS (automaticky uložené SV vysílaèe), Místa v pamìti volíte pøímo pomocí tlaèítek volby stanic 1 až 9 b. Viz Vyvolání uložených rozhlasových stanic na stránce 35. Aktivace/deaktivace úrovnì AS Klepnìte na tlaèítko AS 2. Je-li aktivována úroveò AS, zobrazí se AS. Není-li úroveò AS aktivní, AS se nezobrazí. Úroveò AS lze aktivovat a deaktivovat také pomocí tlaèítka FM/AM 5. Viz Výbìr vlnového pásma na stránce 29. Ruèní ukládání do pamìti Chcete-li vysílaèe uložit do pamìti ruènì, postupujte následovnì: Zvolte požadovaný vlnový rozsah (viz Výbìr vlnového pásma na stránce 29) a nastavte vysílaè (viz Vyhledávání rozhlasových stanic na stránce 29). Stisknìte tlaèítko pro výbìr stanic b pamìt ového místa, na kterém chcete nastavený vysílaè uložit, ca 2 vteøiny stisknuté. Rádio se na krátký okamžik utiší a zobrazí vysílaè, který je na tomto pamìt ovém místì uložen. Poté lze nastavenou rozhlasovou stanici opìt slyšet a je zobrazena na displeji. Rozhlasová stanice je na zvoleném pamìt ovém místì uložena. Pøi ukládání vysílaèe se ukládá souèasnì také RDS zap. nebo RDS vyp. Rozhlasové stanice mùžete ukládat do pamìti ruènì rovnìž na úrovni AS. Automatické vyhledávání rozhlasových stanic Ve vlnovém rozsahu FM a AM lze ukládat vysílaèe, jejichž signál je možno pøijímat, automaticky. Tyto vysílaèe se ukládají do samostatné AS pamìti. Postup pøi automatickém ukládání vysílaèù do pamìti: Zvolte požadovaný vlnový rozsah (viz Výbìr vlnového pásma na stránce 29). Podle potøeby zapnìte rozhlasové informace o dopravní situaci (viz Rozhlasové informace o dopravní situaci zapnout/vypnout na stránce 32). Pøidržte tlaèítko AS 2 stisknuté tak dlouho, až zazní potvrzovací tón. V daném pøípadì pøepne rádio na úroveò AS ve zvoleném vlnovém pásmu (FM-AS nebo AM-AS). Automatické ukládání do pamìti se spustí. 9 nejsilnìji pøijímaných rozhlasových stanic zvoleného vlnového pásma se uloží pod tlaèítky pro výbìr stanic 1 až 9 b.

33 Rádio 35 Pøi aktivaci automatického ukládání do pamìti se zapne RDS. Nejprve se uloží všechny vysílaèe, jež je možno pøijmout. Pokud však rozhlasové informace o dopravní situaci zapnete pøed automatickým ukládáním nebo bìhem nìho, rádio vyvolá po ukonèení automatického vyhledávání vysílaèù pamìt ové místo s vysílaèem s dopravním hlášením. Je-li systém oznamování zpráv o silnièním provozu bìhem automatického ukládání zapnutý, zùstane automatické vyhledávání rozhlasových stanic aktivní tak dlouho, až je nalezen nejménì jeden vysílaè s informacemi o dopravní situaci. Ukládání nových rozhlasových stanic prostøednictvím AS Jakmile bìhem jízdy opustíte oblast pøíjmu uložených vysílaèù, ukládají se nové vysílaèe. Viz kapitola Automatické vyhledávání rozhlasových stanic. Vyvolání uložených rozhlasových stanic Zvolte požadovaný vlnový rozsah (viz Výbìr vlnového pásma na stránce 29). Stisknìte eventuálnì krátce tlaèítko AS 2, abyste pøešli na úroveò AS. Tlaèítky pro výbìr rozhlasové stanice 1 až 9 b zvolte požadované pamìt ové místo (pamìt ová místa 1 až 9). Posloucháte zvolenou rozhlasovou stanici.

34 36 Pøehrávaè CD/MP3 3 Pøehrávaè CD/MP3 3 Na tomto pøístroji mùžete pøehrávat obvyklá CD o prùmìru 12 cm. 9 Tvarovaná CD (shape CD) jsou pro pøehrávání nevhodná. Za poškození pøehrávaèe CD v dùsledku pøehrávání nevhodných CD diskù se neruèí. 9 Nevkládejte do pøehrávaèe CD žádná DVD. Stále èastìji jsou audio CD opatøena tzv. mechanismem na ochranu proti kopírování, který zabraòuje jejich nelegálnímu rozmnožování. Tyto mechanismy však neodpovídají audio CD specifikaci (Red Book), podle níž jsou a dále budou všechny pøístroje pro pøehrávání audio CD vyvinuty. Váš pøístroj je schopen pøehrávat v dobì zahájení odbytu známá CD s odpovídajícími verzemi ochrany proti kopírování. To však není záruka, že budete moci pøehrávat CD s novými variantami tìchto mechanismù na ochranu proti kopírování i v budoucnu. Systém Infotainment je schopen pøehrávat i CD-R s hudebními soubory MP3 3. Pøíprava MP3 CD 3 Následkem kombinace vypalovaèky CD, programového vybavení pro vypalování CD, prázdných CD diskù a okolní teploty mùže dojít k potížím pøi pøehrávání CD diskù. Vyskytnou-li se potíže s CD, které jste vypálili sami, mìli byste u tohoto typu prázdných kompaktních diskù používat disky jiných výrobcù nebo jiné barvy. Nejlepších výsledkù lze dosáhnout s prázdnými disky s dobou pøehrávání 74 minut. CD musí mít formát ISO 9660 Level 1, Level 2 nebo JOLIET. Veškeré ostatní formáty nelze spolehlivì pøehrávat. K použití s systémem Infotainment mùžete na jeden MP3-CD uložit maximálnì 99 alb. Alba lze pomocí systému Infotainment volit jednotlivì. Celkem mùžete na jedno CD uložit 367 pøehrávatelných skladeb (tracks). Další skladby nelze pøehrát.

35 Pøehrávaè CD/MP D01 D02 D03 T001 T002 T003 T004 T005 D05 T001 T002 T003 T004 T005 T006 T007 D04 T001 T002 T003 T004 T005 T006 T007 T008 T009 T010 T011 D01 T001 T002 T003 T004 T005 T006 T007 T008 T009 T010 T011 Každé album je možno pomocí PC pojmenovat. Jméno alba se mùže zobrazit na displeji systému Infotainment. Pojmenovávejte alba a skladby podle Vašeho vypalovacího programového vybavení. Pøíslušné pokyny najdete v návodu programového vybavení. Pøi vypalování alb a skladeb se vyhnìte pøehláskám a zvláštním znakùm. Pokud kladete dùraz na správné poøadí Vašich souborù, musíte použít vypalovací programové vybavení, které soubory seøadí v alfanumerickém poøadí. Není-li Vaše programové vybavení touto funkcí opatøeno, mùžete soubory seøadit také ruènì. Za tímto úèelem musíte pøed každý název vložit poøadové èíslo, napø. 001, 002 atd. Pøitom je zapotøebí zavést i nuly. Každou skladbu mùžete pojmenovat (ID3 tag). Název skladby lze rovnìž zobrazit na displeji. Pøi výrobì (kódování) souborù MP3 z audio souborù používejte pøenosovou rychlost max. 256 kbit/s. Abyste mohli soubory MP3 použít s systémem Infotainment, musí mít soubory MP3 pøíponu.mp3. Nepokoušejte se pøíponu.mp3 pøidìlit jiným než MP3 souborùm a tyto pøehrávat, protože takovýto soubor bude poznán a vynechán. Protože u jistého vypalovacího programového vybavení nemusí souhlasit èíslování, máte do koøenového alba (root album) D01 nahrávat buï pouze podadresáøe se skladbami (viz levý obrázek) nebo pouze skladby (viz pravý obrázek).

36 38 Pøehrávaè CD/MP3 3 Zapínání systému Infotainment Stisknìte knoflík P 8. Na displeji se zobrazí audio informace. Slyšíte naposled nastavený zvukový zdroj. Pøehrávka CD Pøehrávka vkládaného CD Pøístroj je vypnut nebo je v provozu rádio. Zasuòte CD (s potištìnou stranou nahoru) do štìrbiny pro CD d. Pøístroj CD automaticky vtáhne. Vtažení CD se nesmí pøekážet ani napomáhat. Read CD a symbol CD se zobrazí na displeji, poté se zobrazí poèet skladeb na CD. Stopa 1 a délka pøehrávky se zobrazí, jakmile se zaène pøehrávat první stopa. U MP3 CD 3 svítí na displeji symbol MP 3 a zobrazí se název prvního alba. Informace ohlednì stopy (název skladby, jméno interpreta...) se zobrazí, jakmile se zaène pøehrávat první stopa. Pøehrávka zasunutého CD Jestliže se CD již nachází ve štìrbinì pro CD, spust te pøehrávku následujícím zpùsobem: Na pøístroji je v provozu rádio. Stisknìte tlaèítko CD/MP3 9. Naposled pøehrávaná skladba na CD se zobrazí na displeji. Uslyšíte naposled pøehrávanou skladbu CD. zmìna náhledu displeje Mùžete si vybrat z nìkolika náhledù. Stisknìte dvakrát tlaèítko CD/MP3 9. Na displeji se zobrazí CD Info. Pro výbìr požadovaného náhledu displeje stisknìte šipková tlaèítka q 7 nebo w a. Po uplynutí 5 vteøin se zvolený náhled displeje pøevezme. V závislosti na druhu CD (audio CD s textem nebo bez textu, MP3-CD 3 s ID3 tags nebo bez nich) jsou možná následující zobrazení:

37 Pøehrávaè CD/MP Audio CD bez CD textu Èíslo skladby a délka pøehrávky Audio CD s CD textem 3 Název skladby Jméno interpreta Èíslo skladby a délka pøehrávky Název CD MP3-CD bez ID3 tags 3 Jméno souboru Èíslo skladby a délka pøehrávky Název alba MP3-CD s ID3 tags 3 Název skladby Jméno interpreta Èíslo skladby a délka pøehrávky Název alba Výbìr skladby Chcete-li bìhem pøehrávky CD zvolit urèitou skladbu, postupujte následujícím zpùsobem: Klepnìte na šipková tlaèítka q 7 nebo w a tolikrát, až se na displeji zobrazí požadovaná skladba. Uslyšíte zvolenou skladbu z CD. Rychlé vyhledávání vpøed/zpìt V pøípadì, že hledáte urèitou pasáž na CD, postupujte následovnì: Posloucháte jednu ze skladeb. Pøidržte šipková tlaèítka q 7 nebo w a stisknutá tak dlouho, až dosáhnete hledané pasáže. Bìhem rychlého vyhledávání vpøed/ zpìt bìží pøehrávka CD zvýšenou rychlostí a tišeji. MP3 3: Pøi rychlém vyhledávání zpìtným smìrem se vyhledávací bìh zastaví na zaèátku aktuální stopy. Výbìr MP3 alba 3 Pokud Vaše MP3 CD obsahuje více alb, mùžete si požadované album zvolit následujícím zpùsobem: Stisknìte tlaèítko CD/MP3 9. Poslední pøehrávané album se zobrazí na displeji. Klepnìte na šipková tlaèítka q 7 nebo w a tolikrát, až se na displeji zobrazí požadované album. První skladba požadovaného alba se zobrazí na displeji. Uslyšíte první skladbu. Všechna alba, která neobsahují soubory MP3, se automaticky pøeskoèí. Napø. když posloucháte skladbu z alba D01 a šipkovým tlaèítkem w a zvolíte další album, pøeskoèí se album D02 a bude se pøehrávat album D03. Zobrazení na displeji se automaticky zmìní z D01 na D03.

38 40 Pøehrávaè CD/MP3 3 Reprodukce v náhodném poøadí (Random) Pomocí této funkce hraje pøehrávaè CD/MP3 3 skladby aktuálního CD v náhodném poøadí. Stisknìte tøikrát tlaèítko CD/MP3 9. Na displeji se zobrazí první aktuální nastavení funkce Random. Zvolte požadované nastavení šipkovými tlaèítky q 7 nebo w a. U audio CD máte k dispozici následující možnosti nastavení: Random on: reprodukci v náhodném poøadí aktivovat Random off: reprodukci v náhodném poøadí deaktivovat Následující nastavení jsou k dispozici u MP3-CD 3: Random Album: reprodukce skladeb jednoho alba v náhodném poøadí Random CD: reprodukce skladeb na CD v náhodném poøadí Random Off: reprodukci v náhodném poøadí deaktivovat Je-li aktivována funkce Random, rozsvítí se na displeji RDM nebo symbol [. Rozhlasové zprávy o dopravní situaci bìhem provozu CD/MP3 3 Bìhem pøehrávání CD/MP3 mùžete spustit poslech hlášení o dopravní situaci. Viz Rozhlasové informace o dopravní situaci (TP = Traffic Program) na stránce 32. Vysunout CD Stisknìte tlaèítko a f. Na displeji se zobrazí Eject CD. Slyšíte naposled nastavenou rozhlasovou stanici. CD mùžete z pøístroje vysunout i když je pøístroj vypnutý. Po odebrání CD se pøístroj opìt vypne. Pokud CD neodeberete, bude po uplynutí cca 10 vteøin automaticky opìt vtaženo.

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

OPEL ASTRA. Infotainment System

OPEL ASTRA. Infotainment System OPEL ASTRA Infotainment System Obsah CD 30 / CD 30 MP3... 5 Mobile Phone Portal... 35 CD 30 / CD 30 MP3 Úvod... 6 Rádio... 18 CD přehrávač... 26 Vstup AUX... 30 Rejstřík... 32 6 Úvod Úvod Všeobecné informace...

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému Obsah Navi 900 IntelliLink... 5 R 4.0 IntelliLink... 87 R300 BT... 131 Držák telefonu... 163 Navi 900 IntelliLink Úvod... 6 Základní funkce... 13 Rádio... 31

Více

Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310

Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310 Autorádio/CD-pøehrávaè Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 3 OVLÁDACÍ PRVKY S -tlaèítko pro otevøení výklopného a odnímatelného

Více

CITROËN C5 ART-X4-CS-51

CITROËN C5 ART-X4-CS-51 CITROËN C5 AUDIO SYSTÉM RDS TELEFON S MÌNIÈEM CD* A B C 1 2 3 4 5 D Q P O N M L K J I H G F E R 1 2 4 5 S * Podle verze nebo vybavení. 6 3 T AUDIO SYSTÉM RDS S PØEHRÁVAÈEM CD A MÌNIÈEM CD* A B C D E F

Více

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................

Více

ŠkodaAutorádio MS 202

ŠkodaAutorádio MS 202 www.skoda-auto.cz www.skoda-auto.com Autorádio MS 202 Škoda Auto 08.03 ŠkodaAutorádio MS 202 OBSAH P EHLED 2 NÁVOD VE ZKRATCE 3 DÒLEÎITÉ POKYNY 4 PROVOZ RÁDIA 5 PROVOZ KAZETOVÉHO P EHRÁVAâE 12 NASTAVENÍ

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................ Zabezpečení

Více

Opel Antara Infotainment System

Opel Antara Infotainment System Opel Antara Infotainment System Obsah Touch & Connect... 5 CD 30/CD 30 MP3 Typ 1... 93 Mobile Phone Portal... 121 Touch & Connect Úvod... 6 Rádio... 22 CD přehrávač... 27 Vstup AUX... 32 USB port...

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

SIMPLY CLEVER RÁDIO SWING NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER RÁDIO SWING NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER RÁDIO SWING NÁVOD K OBSLUZE Obsah 1 Obsah Obecné pokyny.............................. 2 Návod k obsluze................................... 2 Značky v textu návodu k obsluze.................

Více

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6.

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Autorádio s CD přehrávačem KD-G401 KD-G401 Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

1 Stiskněte. Zapnutí zdroje zvuku. Zapnutí zdroje zvuku. Vypnutí režimu zvuku. Displej obrazovky ovládání zvuku

1 Stiskněte. Zapnutí zdroje zvuku. Zapnutí zdroje zvuku. Vypnutí režimu zvuku. Displej obrazovky ovládání zvuku Zapnutí zdroje zvuku Zapnutí zdroje zvuku Vypnutí režimu zvuku Stiskněte. Stiskněte. Vyberte zvukový režim, který chcete použít. Klepněte na Audio Off. Opětovným klepnutím na Audio Off začnete přijímat

Více

SIMPLY CLEVER. Rádio Swing Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Rádio Swing Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Rádio Swing Návod k obsluze Obsah Obecné pokyny Návod k obsluze 2 Značky v textu návodu k obsluze 2 Přehled přístroje 2 Důležitá upozornění 2 Zabezpečení proti krádeži 3 Základní nastavení

Více

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak,

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA AUTORADIO SYMPHONY http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356222

Vaše uživatelský manuál SKODA AUTORADIO SYMPHONY http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356222 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SKODA AUTORADIO SYMPHONY. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310

Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310 Autorádio s přehrávačem CD/MP3 Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 Tlačítko k zapnutí/vypnutí přístroje, okamžité ztlumení (Mute)

Více

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka CORE DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Pokyny pro použití CZ.3

Pokyny pro použití CZ.3 R-Link Obsah Opatření pro použití...................................................................... CZ.3 Obecné údaje.......................................................................... CZ.4

Více

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH Váš Hi-Fi systém má mnoho funkcí Nahrávání z rádia nebo CD na kazetu Viz strana 8 Nechte se ukolébat k spánku a poté vzbudit Viz strana 9 Obsah Nastavení

Více

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102 GB Radio Instruction manual F Radio Manuel d instructions E Radio Manual de instrucciones DMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 9 6 7 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 2 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5

Více

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ 1. VYPÍNAČ ( ) 2. TLAČÍTKO VOLBY: BASS/TREBLE/BALANCE/FADER / TA SEEK/MASK DPI/RETUNE/AUDIO DSP/LOUDNESS/ESP/CD MULTI/BEEP/SEEK/STEREO/LOCAL (SEL) 3. HLASITOST PRO BASS/TREBLE/BALANCE/FADER

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ CZ OBSAH PŘEHLED ZAŘÍZENÍ PŘEHLED O TÉTO PŘÍRUČCE... str. 02 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... str. 02 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... str. 02 SYSTÉM ZENEC 5 6 7 PŘEHLED ZAŘÍZENÍ SYSTÉM

Více

5 Radio 5 Radio ČESKÁ

5 Radio 5 Radio ČESKÁ ČESKÁ 5 Radio 5 Radio RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ Fiat Group Automobiles S.p.A. - Parts & Services - Technical Services - Service Engineering Largo Senatore G. Agnelli, 3-10040 Volvera

Více

KDC-BT92SD NÁVOD K POUŽITÍ RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM

KDC-BT92SD NÁVOD K POUŽITÍ RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM KDC-BT92SD RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ Než si přečtete tento návod k použití, zjistěte si kliknutím na tlačítko níže nejnovější vydanou verzi a změněné stránky. http://manual.kenwood.com/edition/im350/

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze. Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti.

AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze. Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti. AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti. 1 OBSAH Co všechno můžete od jednotky očekávat... 5 Nabízí plno užitečných funkcí!...

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více

PŘEDSTAVENÍ... 3 Rady... 3 Technické charakteristiky... 5

PŘEDSTAVENÍ... 3 Rady... 3 Technické charakteristiky... 5 F I A T F I O R I N O / Q U B O A U T O R Á D I O OBSAH PŘEDSTAVENÍ... 3 Rady... 3 Technické charakteristiky... 5... 6 Ovládače na volantu... 9 Všeobecné informace... 10... 12 Zapnutí autorádia... 12 Vypnutí

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

BeoSound Příručka

BeoSound Příručka BeoSound 9000 Příručka BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Obsah příručky 3 Pro tento produkt Bang & Olufsen jsou k dispozici dvě příručky. Základy používání systému BeoSound 9000 4 Koncept

Více

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3 38 VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3 Akce Provedený povel 1 - Stlačení (dozadu) Zvýšení hlasitosti. 2 - Stlačení (dozadu) Snížení hlasitosti. 1 + 2 - Současné stlačení Vypnutí zvuku (mute), obnovení

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 -

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - PEHLED FUNKCÍ: 1. OPEN sklápí ovládací panel 2. SEL aktivuje individuální funkce 3. MULTIJOG nastavuje hlasitost, basy,výšky,

Více

Navigace Rádio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Návod k obsluze a k montáži. www.blaupunkt.com

Navigace Rádio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Návod k obsluze a k montáži. www.blaupunkt.com Navigace Rádio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Návod k obsluze a k montáži www.blaupunkt.com Obsah Obsah K tomuto návodu...3 Pro vaši bezpečnost...3 Rozsah dodávky...5 Přehled přístroje...6 Ovládací

Více

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty Autorádio AR 817 Stereo rádio s PLL syntetizátorem Automatické ukládání stanic Funkce RDS (Radio Data System) USB konektor Slot pro SD/MMC karty Vstup AUX Obj. č.: 37 32 97 Vestavba Poznámky: Vážený zákazníku,

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití.

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití. Zvláštní funkce výrobku rádio poskytuje nový formát digitálního vysílání, který zajišťuje naprosto čistý zvuk bez rušivých prvků. rádiový příjem v pásmu FM 87,5 108 MHz (analogový) a DAB 174 240 (digitální).

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze a k montáži

Návod k obsluze a k montáži Navigace Rádio MP3 www.blaupunkt.com TravelPilot Rome Europe NAV56E Návod k obsluze a k montáži Obsah Obsah K tomuto návodu...3 Pro vaši bezpečnost...3 Rozsah dodávky...5 Přehled přístroje...6 Ovládací

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

Uživatelský manuál (CZ)

Uživatelský manuál (CZ) Uživatelský manuál (CZ) - 1 - 1. Zadní panel Vstup Input Loop Audio Video Fan PSU Funkce LNB vstup 950-2050 MHz (F-konektor). LNB výstup pro další přijímač používající stejné pásmo a polarizaci (pouze

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

Vaše uživatelský manuál KENWOOD KDC-W7534U http://cs.yourpdfguides.com/dref/5533926

Vaše uživatelský manuál KENWOOD KDC-W7534U http://cs.yourpdfguides.com/dref/5533926 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Obecný popis. DAB&FM Digitální tuner (20DAB+20FM stanic) AMS funkce (Automatic Memory System)(30DAB+30FM uložených stanic)

Obecný popis. DAB&FM Digitální tuner (20DAB+20FM stanic) AMS funkce (Automatic Memory System)(30DAB+30FM uložených stanic) Obecný popis DAB&FM Digitální tuner (20DAB+20FM stanic) AMS funkce (Automatic Memory System)(30DAB+30FM uložených stanic) RDS funkce nabízí popis stanic a automatické nastavení času CD MP3 WMA a USB přehrávání

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

Axolute Videodisplej. obj. č. 349311-349312 - 349313. Návod k použití. Part. U1925A - 06/07-02 PC

Axolute Videodisplej. obj. č. 349311-349312 - 349313. Návod k použití. Part. U1925A - 06/07-02 PC Axolute Videodisplej obj. č. 349311-349312 - 349313 Návod k použití Part. U1925A - 06/07-02 PC Obsah CZ 1 Úvod a základní funkce 5 Všeobecné informace 6 Axolute videodisplej: používejte ho hned! 6 Funkční

Více

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Sledování na projektoru OBRAZ ZVUK zdroj kabel v projektoru na zesilovači pro prostor. zvuk počítač RGB černý se šrouby CD (lze pouze pro zadní

Více

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením. Můžete také přímo nahrávat

Více

SIMPLY CLEVER. Infotainment navigace Amundsen Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Infotainment navigace Amundsen Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Infotainment navigace Amundsen Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání

Více

NX302E. Rozmístění tlačítek

NX302E. Rozmístění tlačítek NX302E Multimediální jednotka s integrovaným navigačním modulem U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Rozmístění tlačítek (1) Mikrofon (2) ALL (vstup do menu výběru zdrojů) (3) NAVI/AV přepínání mezi navigací a ostatními

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3 Systém Sound Bar Návod k obsluze CZ HT-ST3 Obsah Nastavení Co je součástí dodávky 3 Instalace 4 Připojení reproduktorové lišty a subwooferu 5 Připojení 6 Zapnutí systému 8 Základní operace Poslech zvuku

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503

U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503 U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503 9203667 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HS-95W je ve shodì se základními po¾adavky

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

jgguo!d 8M ~I x V M ~Z x V -- - - ft-- mw

jgguo!d 8M ~I x V M ~Z x V -- - - ft-- mw jgguo!d 8M ~ x V M ~Z x V -- - - ft-- mw,~.. RENAULT o POPS SYSTÉMU Prvky audiosoustavy G) Skrytý tuner/zesilovac 0 - @ 6 reproduktoru ( ) Ovládací prvky na volantu @ nfracervený dálkový ovladac (z) Prijímac

Více

NÁVOD K OBSLUZE Infotainment Amundsen a Bolero

NÁVOD K OBSLUZE Infotainment Amundsen a Bolero SIMPLY CLEVER NÁVOD K OBSLUZE Infotainment Amundsen a Bolero 3V0012901EB Úvod Tento Návod k obsluze je určený pro infotainment systémy Bolero a Amundsen (dále jen přístroj). Přečtěte si pečlivě tento

Více

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.cz

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.cz TravelPilot Navigace Rádio/CD TravelPilot E1/E2 Návod k obsluze http://www.blaupunkt.cz 1 Přehled přístroje Přehled přístroje 2 Tlačítko NAV Krátké stisknutí: Aktivace navigace a čtyř sad předvoleb. Delší

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM. Obj. č.: 330 204

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM. Obj. č.: 330 204 . NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM Obj. č.: 330 204 Elektronický budík je účelový přístroj pro pravidelné buzení v určitou nastavenou hodinu.vzbuzení a je doplněn o rozhlasový

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DECT5111S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1017563

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DECT5111S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1017563 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R SOUND ATT VOL VOL. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ

Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R SOUND ATT VOL VOL. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R ATT SOUND U R SOURCE F D VOL VOL Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům

Více

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander -8-97-5 () Integrated Remote Commander Návod k obsluze Használati útmutató Návod na používanie CZ HU SK RM-VL600T 007 Sony Corporation Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné

Více

5" Radio Nav 5" Radio Nav

5 Radio Nav 5 Radio Nav ČESKÁ 5" Radio Nav 5" Radio Nav RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ Fiat Group Automobiles S.p.A. Parts & Services Technical Services Service Engineering Largo Senatore G. Agnelli, 3 10040 Volvera

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

CITROËN C5 ART/NAV - X4 - CS - 51/3 - ADD

CITROËN C5 ART/NAV - X4 - CS - 51/3 - ADD CITROËN C5 ART/NAV - X4 - CS - 51/3 - ADD 1 NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAÈNÍ SYSTÉM Pøed prvním použitím navigaèního systému nebo po odpojení akumulátoru je tøeba provést jeho inicializaci. Vozidlo je tøeba odstavit

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač Multimediální přehrávač DVP 2000 Uživatelská příručka Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka

Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka 9216262 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek BH-905

Více

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 -

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 - ICR-280 Digitální diktafon - 1 - Návod k použití Poznámka: Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vypněte vypínač POWER. Nepoužívejte zařízení na extrémně horkých, studených ani prašných místech.

Více

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem 2-899-053-31(1) FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. ICF-CD7000 2007 Sony Corporation Tlačítko PRESET TUNING 3 je opatřeno hmatovým

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

Model: DO BERA8637 AUTORÁDIO/MP3 PŘEHRÁVAČ (S KONEKTOREM USB A ČTEČKOU KARET SD) NÁVOD K OBSLUZE

Model: DO BERA8637 AUTORÁDIO/MP3 PŘEHRÁVAČ (S KONEKTOREM USB A ČTEČKOU KARET SD) NÁVOD K OBSLUZE Model: DO BERA8637 AUTORÁDIO/MP3 PŘEHRÁVAČ (S KONEKTOREM USB A ČTEČKOU KARET SD) NÁVOD K OBSLUZE ----- PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE ----- 1 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 2 PODĚKOVÁNÍ

Více

SMARTBOARD PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE

SMARTBOARD PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE SMARTBOARD PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE SMARTBOARD - PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE ÚVOD Monitorování velkého počtu funkcí je důležité pro zlepšování výkonů firem provozujících nákladní dopravu a pro snižování nákladů na

Více