B. Souhrnná technická zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B. Souhrnná technická zpráva"

Transkript

1 B. Souhrnná technická zpráva 1) urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení: a) zhodnocení staveniště Staveništěm bude pouze předmětný areál s trojicí objektů stávající základní školy v obci Lešná, kde je navržena komplexní energetická úspora formou zateplení obvodového pláště (fasáda), zateplení podlah v podkroví a výměna výplní venkovních otvorů (okna, dveře u objektu s učebnami). Vybavení staveniště bude zřízeno na vyhrazené ploše v části dvora za objekty, které se mají zateplovat. Tyto plochy se ohraničí mobilním oplocením. Zdrojem vody pro mokré stavební procesy bude stávající vodovodní objektová přípojka z které se provede přípojka pro potřeby staveniště, stejně se provede napojení staveništního rozvaděče na stávající kabeláž elektrické energie objektu. Současným majitelem stavebně upravovaného areálu základní školy Lešná s trojicí objektů učeben, stravování a tělovýchovy je Obec Lešná. b) urbanistické, architektonické řešení stavby: Z hlediska urbanistického, stavebního a stavebně technického jsou navrhované energetické úspory realizovány ve formě stavebních úprav, které znamenají minimální zásahy do stávajícího pláště objektů areálu základní školy v obci Lešná. Do půdorysu objektů, do jejich výšky ani do objemu budov jako takových se navrhovanými stavebními pracemi podstatně nezasáhne. Aplikace kontaktního zateplovacího systému se realizuje formou aplikace desek fasádního polystyrenu přímo na stávající fasádu všech tří budov v areálu základní školy v obci Lešná. V rámci zateplení obvodového pláště všech budov se provede výměna stávajících oken a venkovních dveří za nová, s výplní tepelně izolačního dvojskla osazeného do plastových komůrkových rámů s celo obvodovou kovovou výztuhou. Pouze vstupní dveře do budov budou vzhledem k značnému namáhání provedeny vsazením do hliníkových rámů. Desky fasádního polystyrenu se dokončí finálním fasádním nátěrem probarveným ve hmotě. V rámci zateplení se provede výměna všech klempířských prvků (okapy, svody, parapetní plechy a podobně). Do ostatních konstrukcí stavby, do způsobu užívání a způsobu vytápění se navrhovanými stavebními úpravami snížení energetické náročnosti nezasáhne. c) technické řešení stavby, popis pozemních staveb, řešení vnějších ploch: Stávající objekty učeben a stravování jsou provedeny obdobnou technologií výstavby. Konstrukční řešení nadzemní části objektů je montovaný skelet se železobetonovými prefabrikovanými sloupy 400/400 bez průvlaků (ev. skryté průvlaky) v osovém rozpětí 6m, 3,6m a 7,2m kategorie S STÚ, typ MS-OB. Základové konstrukce budov tvoří železobetonové patky a pasy uložené na štěrkový zhutněný podsyp. Veškeré základové betonové konstrukce jsou s izolací proti zemní vlhkosti. Stropy jsou zhotovené z prefabrikovaných železobetonových dutinových dílců tl. 250 mm s ozubem v čelech. Stropní konstrukce jsou konstrukční výšky 3,6 m, resp. 3,3 m. Kolmé neprůsvitné obvodové konstrukce průčelí tvoří blokopanelové plynosilikátové dílce v tl. 25 cm, (parapetní), resp. blokopanelové dílce z expandobetonu tl. 33 cm ve štítových stěnách. Zčásti je použito výplňové zdivo z plynosilikátových tvárnic a z cihel CDm. Vnější omítky jsou vápennocementové. Povrch soklů je proveden keramický obklad. Na střešní konstrukci Hlavní budovy ZŠ objekt s učebnami

2 byla dodatečně provedena mansardová střešní nadstavba podkroví trámové konstrukce na původní atice a na přibudovaných nosných sloupech zděných. Střešní konstrukce objektu stravování je dodatečně řešena jako mírná sedlová. Uvnitř konstrukcí krovu, podkroví tvoří nevyužitý nevytápěný prostor. Objekt tělocvičny je konstrukčně navržen jako železobetonový montovaný skelet. Jeho nadzemní část je tvořena skeletem z železobetonovými prefabrikovanými sloupy 400/400 se skrytými průvlaky s osovým rozponem 6m a vlastní halou tělocvičny o rozponu 12m. Neprůsvitné obvodové konstrukce tvoří pálené cihly metrického formátu v tl. 375 mm. Spojovací chodba mezi objektem s učebnami a objektem tělocvičny je řešena jako nosná konstrukce z ocelových sloupů osazených do betonových patek. Převážný podíl výplní stavebních otvorů v obvodovém plášti budov tvoří okna dřevěná zdvojená v průběžných pásech s meziokenními izolačními vložkami (MIV) a okna v rámu z plastového profilu s izolačním dvojsklem + plastové sendvičové MIV. Zčásti jsou zastoupeny také průsvitné výplně s jedno sklem v ocelovém rámu. U těchto konstrukcí je navrženo jejich kompletní vybourání a náhrada vyzdívkou z plynosilikátových tvárnic pojené na tenkovrstvé lepidlo. Vnitřní dělící stěny a příčky jsou převážně z cihel CDm. V roce 2010 byl mezi objekty tělocvičny proveden ještě nepodsklepený, přízemní krček, zhotovený běžnou zděnou technologií opatřenou kontaktním zateplovacím systémem, kterého se předmětné energetické úspory netýkají. Tuto část objektu tato projektová dokumentace neřeší. Předmětem stavebních prací je provedení kontaktního zateplovacího systému z desek fasádního polystyrenu, kterým se provede zateplení venkovních ploch všech tří objektů. Štítové konstrukce se zateplí deskami EPS tloušťky 160mm, průčelí bude zatepleno deskami EPS tloušťky 140mm, stropy v podstřeší se zateplí pásy minerální vaty tloušťky 200mm, které se volně položí na stávající konstrukce podlahy (objekt učeben a objekt stravování). Střecha nad objektem tělocvičny se zateplí deskami XPS tloušťky 200mm, které se opatří novou střešní krytinou. Stěna na půdě u pavilonu s učebnami se zateplí deskami EPS tl. 160mm. Zateplený bude u objektu učeben a tělovýchovy také sokl, u objektu stravování bude ponechán stávající sokl. U objektu stravování a tělovýchovy není provedena výměna okenních otvorů a dveří za tepelně izolační. Výplně oken a dveří se budou za tepelně izolační měnit pouze u objektu s učebnami. Okna budou vyměněna za tepelně izolační, tvořená tepelně izolačními dvojskly které bude vsazeno do plastových tepelně izolačních rámů, podobně budou vyměněny také venkovní dveře. Nové otvory oken se osadí žaluziemi. Kontaktní zateplení deskami fasádního polystyrenu bude dokončeno tenkovrtsvými omítkami probarvenými ve hmotě, vyměněny budou kompletně všechny klempířské prvky. Nové klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaného plechu. Odsazeny od fasády budou také stávající lapače střešních splavenin, překotveny budou rovněž všechny vedení umístěné na fasádě a také všechny ovládací prvky elektro instalací a světel, rozvody bleskosvodu a podobně. Uvnitř objektu s učebnami se provede obklad sloupů, který se zhotoví z SDK desek, náhradou za původní dřevěné vložkové výplně. Nové u objektu učeben budou také parapety vnitřní. d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: Dopravní napojení stávajícího areálu ZŠ Lešná s trojicí objektů, které se mají zateplovat, na stávající dopravní systémy pozemních komunikací, z kterých se provádí zásobování předmětné stavby, se nezmění. Projekt jej neřeší. Zůstává stávající, po stávající komunikaci procházející k stávajícímu objektu vedoucí obcí Lešná. Napojení na obecní řady stávajících zařízení technické infrastruktury zůstává rovněž stávající, neměnné. Polohy hlavních uzávěrů přípojek zařízení technické infrastruktury ani poloha měřících míst se v souvislosti s navrhovanými stavebními úpravami nezmění. Nezmění se ani přístup k nim.

3 e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dopravní podmínek stanovených pro svažité území: Stávající areál základní školy Lešná je určený pro plnění funkce výchovy a vzdělávání, je napojen stávajícími přípojkami na stávající řad obecního vodovodu, obecní řad splaškové a dešťové kanalizace, přípojku zemního plynu a na stávající přípojku elektrické energie provedenou z rozvodné sítě ČEZ.Distribuce. Tyto zůstávají kompletně stávající. Příjezd k objektu je stávající. f) vliv stavby na životní prostředí: Stavební úpravy předmětného souboru trojice objektů tvořící areál základní školy v obci Lešná nebude mít větší vliv na životní prostředí. Odpady ze stavby budou shromažďovány a ukládány na staveništi (na nádvoří za objektem, nebo přímo ve stávajících objektech stavebně upravovaných a na stávající zpevněné ploše před objektem). Zde se budou veškeré odpady shromaždovat, třídit a dále využívat v následných stavebních pracích. Doklady o využití či likvidací odpadů vzniklých na stavbě budou v kopiích předloženy při ukončení stavby ke kontrole stavebnímu úřadu. Běžný komunální odpad bude ukládán do k tomu určené plastové nádoby na odpad umístěné před stávajícím objektem občanské vybavenosti, která je pravidelně vyvážena sběrným automobilem na řízenou skládku komunálního odpadu. Nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech): - s odpadem, který vznikne v rámci stavby a při provozu, bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě. Nakládání s odpady, které vzniknou v rámci stavby, zabezpečuje a zodpovídá za ně zhotovitel stavby. Za nakládání s odpady během provozu zařízení zodpovídá jeho provozovatel. - vznikající odpady budou tříděny a dále využitelné odpady budou přednostně předány k recyklaci a následnému využití. - nevyužitelné složky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby např. na odpovídající skládce odpadů (odpady kategorie ostatní odpad na skládce skupiny S OO, odpady kategorie nebezpečný odpad na skládce skupiny S NO) nebo v jiném zařízení k tomu určeném podle zákona o odpadech. - při vzniku nebezpečných odpadů v rámci stavby i během provozu objektu lze s těmito odpady nakládat pouze se souhlasem věcně a místně příslušného orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství - po dokončení stavby budou předloženy doklady o způsobu využití nebo odstranění odpadů, které vznikly během stavby. g) řešení bezbariérového užívání stavby: Navrhované stavební úpravy stávajícího areálu základní školy v obci Lešná obsahující trojici objektů neovlivní bezbariérové řešení provozu. Jedná se pouze o provedení kontaktního zateplovacího systému na stávajících nosných zdech a zateplení podlah v podkroví, výměnu všech doposud nevyměněných venkovních otvorů (okna, dveře u objektu s učebnami). h) průzkumy a měření, vyhodnocení a začlenění výsledků do PD: V rámci prováděných průzkumů bylo zpracováno základní plošné zaměření stávajícího souboru trojice předmětných objektů jako podklad pro navrhované stavební úpravy provedení komplexního zateplení areálu ZŠ Lešná s trojicí objektů učeben, stravování a tělovýchovy. Jiné průzkumy ani měření ve stávajícím objektu nebyly v souvislosti s pořízením této PD realizovány. V rámci prováděných průzkumných prací nebylo shledáno žádného poškození či závady,

4 které by znemožňovalo realizaci energeticky úsporných opatření. i) údaje o vytyčení stavby, geodetické referenční body: Poloha stávajícího souboru trojice objektů tvořící areál ZŠ Lešná, který má být stavebně upravován provedením komplexního zateplení se nemění, včetně polohy zařízení technické infrastruktury je jednoznačně dána. Údaje o vytyčení stavby jsou bezpředmětné. Veškeré stavební úpravy se budou realizovat v rámci stávajícího areálu ZŠ v obci Lešná. j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické soubory: Navrhované stavební úpravy komplexní zateplení souboru trojice stávajících objektů tvořící areál základní školy v obci Lešná který sloužil k výchově a vzdělávání dětí a mládeže jsou jediným stavebním objektem. Stavba jako taková nebude dále členěna na další stavební objekty čí jiné technologické soubory. Jedná se pouze o soubor opatření mající za cíl snížit energetickou náročnost všech tří objektů jako celku. k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby: Stavební úprava předmětného souboru trojice objektů situovaného do areálu základní školy Lešná nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Jako staveniště bude využit pouze stavebně upravovaný soubor trojice objektů, které se mají zateplovat a dále navazující plochy uvnitř areálu nádvoří nacházející se za objekty a podobně. 2) Mechanická odolnost a stabilita: Průkazný statický výpočet: Stávající obvodové konstrukce všech tří objektů jsou realizovány z tuhých a únosných materiálů, přitížení způsobené konstrukcemi tvořící zateplení vzhledem k jejich velmi malé objemové hmotnosti je velmi malé a nepodstatné, proto neovlivní jakkoliv pevnost a únosnost staveb jako celku. Do konstrukcí krovu se zasahovat nebude vůbec. V rámci stavebních úprav byl proveden průzkum, při kterém nebyly nalezeny žádné praskliny či jiné poškození objektu stavebně upravovaného, které by vylučovaly realizaci stavebních úprav v navrhovaném rozsahu. Jedná se o soubor opatření mající za cíl snížit energetickou náročnost všech tří objektů jako celku komplexním zateplením. Do nosných částí stavby se navrhovanými stavebními pracemi nebude zasahovat. a) Zřícení stavby nebo její části: Při použití navržených materiálů a pojiv a při dodržení všech pracovních postupů a obecných podmínek při výstavbě nemůže dojít k zřícení žádných částí konstrukcí ani objektu jako celku. b) větší stupeň nepřípustného přetvoření: Navrhované stavební úpravy znamenají realizaci kontaktního zateplení, zateplení stropů nad nejvyššími nadzemními podlažími (podlah v podkroví), uvažuje běžné nahodilé zatížení stavebních konstrukcí dle příslušné ČSN a zatížení vyvolané vlastní tíhou použitých konstrukcí. Pro tyto zatížení jsou stavební konstrukce navrženy dostatečně. Do nosných konstrukcí stavby se stavebními úpravami nezasahuje. Výplně oken a dveří se vymění pouze kus za kus do nosných překladů se nebude zasahovat. Výměna oken je navržena pouze v objektu s učebnami.

5 c) poškození jiných částí stavby nebo technického zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce: Neuvažuje se. d) Poškození konstrukcí v případě neúměrného rozsahu původní příčiny: Neuvažuje se. 3) požární bezpečnost: a) zachování nosnosti a stability konstrukcí po určitou dobu: Veškeré nové stavební prvky stavebních úprav na předmětném souboru všech tří objektů v areálu ZŠ Lešná, obec Lešná jsou navrženy tak, aby vyhověly minimálnímu požadavku odolnosti konstrukcí na prohoření dle příslušné ČSN. Součástí této PD je i požárně technická zpráva, která podrobně popisuje soubor navrhovaných stavebních úprav. b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě: Omezení vzniku požárního rizika je dosaženo použitím certifikovaných materiálů vykazující odolnost na prohoření minimálně dle požadavků příslušné ČSN. Takto jsou navrženy veškeré stavební konstrukce a všechny stavební materiály. c) omezení šíření požáru na sousední stavby: Omezení šíření případného požáru na předmětném souboru všech tří objektu objektu s učebnami, objektu stravování a objektu tělovýchovy situovaném do areálu ZŠ Lešná, obec Lešná je zabezpečeno stávajícím umístěním tohoto souboru všech tří objektů a odstupovými vzdálenostmi objektu od hranic pozemku sousedních. Požárně nebezpečný prostor vzhledem k sousedním pozemkům a stavbám realizací stavebních úprav provedením komplexního zateplení nevzniká. d) umožnění evakuace osob a zvířat: Případná evakuace osob i zvířat je možná dveřmi v úrovni 1.NP přímo do volného prostoru před stavebně upravovaný soubor všech tří objektů a do volných prostor areálu ZŠ Lešná, obec Lešná, který je přístupný po stávající zpevněné ploše. Vnitřní spojovací koridor spojující 2 nadzemní podlaží objektu s učebnami a objekt stravování je realizováno jako nezpalný a nebude se do něj zasahovat. e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany: Zasahující požární technika v případě požáru tohoto souboru všech tří objektů tvořící areál ZŠ Lešná, obec Lešná, nebo požáru objektů sousedních, bude najíždět stávající obecní komunikací, navazující na stávající zpevněné plochy situované před areálem ZŠ Lešná, obec Lešná, které jsou dopravně napojeny na komunikaci probíhající v obci Lešná. V této komunikaci je rovněž osazen protipožární hydrant, do kterého je možné v případě požáru napojit hasící techniku a tento pak bude sloužit jako zdroj požární vody. Ve všech objektech je vybudován stávající protipožární hydrantový systém, který lze v případě požáru použít. Je napojen na rozvody vody v jednotlivých objektech. Kromě hydrantu jsou v objektu umístěny i ruční hasící přístroje. 4) hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí:

6 Stavební úpravy předmětného souboru tří objektů situovaných do areálu ZŠ Lešná, obec Lešná zahrnující soubor opatření vedoucí ke komplexnímu snížení energetické náročnosti budovy. Do vnitřních prostor jednotlivých objektů se nebude jakkoliv zasahovat mimo provedení nutných zednických zaprávek po výměně oken, vnitřních parapetů a podobně. Zateplení všech tří objektů navržené provedením kontaktního zateplení, zateplení stropu směrem od nevyužitého podkroví a výměně výplní otvorů (pavilon s učebnami) neovlivní hygienické řešení stávající trojice objektů ZŠ Lešná, obec Lešná jako celku. 5) bezpečnost při užívání: Použití navržených materiálů, dodržení předepsaných pracovních podmínek a realizace stavby v souladu s touto projektovou dokumentací bude zaručovat bezchybné a bezproblémové využívání stavby všech třech objektů. Navržené stavební úpravy mají za cíl snížit energetickou náročnost budovy snížit velikost režijních nákladů na vytápění. 6) Ochrana proti hluku: Předmětný soubor všech tří objektů tvořící areál ZŠ Lešná, obec Lešná, na kterých se má realizovat soubor stavebních opatření vedoucí k snížení energetické náročnosti, je situován v lokalitě, u které neprochází žádná nad únosnou míru frekventovaná komunikace, nenachází se zde žádný objekt s hlučnou výrobou či jiné zařízení, které by bylo možno označit za možný zdroj nadměrného hluku či vibrací. V blízkém okolí se v současné době nachází další podobné stavby bytové domy, objekty individuelního bydlení a objekty občanské vybavenosti a podobně. Tyto stavby představují podobné hlukové zatížení jako předmětný objekt. Provedení komplexu energeticky úsporných opatření neovlivní hlukové parametry okolí ani vnitřního chráněného prostoru v objektu. Stávající obvodové zdivo bude nově opatřeno kontaktním zateplovacím systémem z desek fasádního polystyrenu, okna a dveře (na pavilonu s učebnami), původně zdvojená, budou nahrazeny tepelně izolujícím dvojsklem ditterm vsazeným do plastových rámů. Tyto výplně jsou výrazně kvalitnější zvuko izolační materiál nežli původní okenní výplně. 7) Úspora energie a ochrana tepla: a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov, splnění požadavků na úspory tepla: Do obvodových konstrukcí stavby všech tří objektů, které ovlivňují energetické náročnosti budov, se stavebními úpravami navrhovanými výrazně zasáhne. Předmětem stavebních úprav je provedení komplexního zateplení. Obvodové konstrukce se opatří kontaktním zateplovacím systémem z desek fasádního polystyrenu. V rámci navrhovaných stavebních úprav se provede zateplení podlah podkroví pásy minerální vaty. Okenní i venkovní dveřní otvory u objektu s učebnami budou v rámci navrhovaných stavebních úprav vyměněny za výplně tepelně izolační s izolačním dvojsklem vsazených do plastových rámů. b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby: Do obvodových konstrukcí stavby, které ovlivňují energetickou náročnost budov, se stavebními úpravami navrhovanými zasáhne výrazně. Předmětem stavebních úprav je soubor komplexních energeticky úsporných opatření vedoucích k snížení náročnosti otopu všech tří objektů (objektu s učebnami, objektu stravování a

7 objektu tělovýchovy) jako celku. Přesný výpočet vhodnosti navrhovaných opatření je předmětem energetického auditu, který je nedílnou součástí této projektové dokumentace. 8) řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: Navrhované stavební úpravy stávajícího areálu základní školy v obci Lešná obsahující trojici objektů neovlivní bezbariérové řešení provozu. Jedná se pouze o provedení kontaktního zateplovacího systému na stávajících nosných zdech a zateplení podlah v podkroví, výměnu všech doposud nevyměněných venkovních otvorů (okna, dveře u objektu s učebnami). 9) ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí: Obvodové konstrukce všech tří budov tvořící areál ZŠ Lešná, obec Lešná se mají dodatečně opatřit kontaktním zateplením z desek fasádního pěnového polystyrenu. Stávající konstrukce vykazují dostatečnou schopnost ochrany proti působení škodlivin z vnějšího prostředí. Konstrukce stropů směrem k neotápěnému podstřeší se doteplí pásy minerální vaty (stropy nad nejvyšším nadzemním podlažím). V rámci energetických úspor se také provede výměna výplní otvorů u objektu s učebnami okna a dveře za okna a dveře tepelně izolační. 10) ochrana obyvatel: Navrhované stavební úpravy komplexní energetické úspory na stávajícím souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná, obec Lešná jsou realizovány v lokalitě, kde je doposud platným územním plánem navrženo využití pro stavby pro školství a vzdělávání dětí a mládeže. Místo samo se nachází uvnitř zastavěného území obce Lešná, v dosahu stávajících dopravních systémů, systémů městské hromadné dopravy i v místě, kde je možné uvažovat dojezd aut hasičského záchranného sboru či první pomoci. V souvislosti s navrhovanou stavební úpravou stávajícího areálu ZŠ Lešná, obec Lešná se neuvažuje s realizací zařízení (krytu) či jiné stavby pro potřeby civilní ochrany osob. 11) inženýrské stavby: a) odvodnění území: Odvodnění území zůstává stávající. Neřeší se. Zůstává neměnné. b) zásobování vodou: Zásobování vodou se nemění, zůstává neměnné, stávající vodovodní objektovou přípojkou. c) zásobování energiemi: Je stávající. Objekty tvořící areál ZŠ Lešná, obec Lešná jsou napojeny na stávající distribuční síť přes stávající kabelovou přípojkou elektrické energie. K areálu ZŠ Lešná je dále provedena stávající přípojka zemního plynu, na kterou jsou napojeny stávající zdroje tepla (plynovodní kotle), které slouží k otopu všech tří objektů a do kterých se v rámci navrhovaných stavebních úprav zasahovat nebude.

8 d) dopravní řešení: Neřeší se. Zůstává stávající. e) povrchová úprava okolí stavby, vegetační úpravy: Neřeší se. Zůstává stávající. f) elektronická komunikace: Neřeší se. Zůstává stávající. 12) výrobní a nevýrobní technologie a zařízení staveb: Jedná se o soubor stávajících staveb určených k plnění funkce výchovy a vzdělávání dětí a mládeže jedná se o stávající areál základní školy situovaný do stávajícího zastavěného území obce Lešná. V předmětném souboru všech tří objektů nebudou osazeny žádné výrobní ani strojní zařízení, ani stroje ani sklady nebezpečných či zdraví škodlivých látek. Předmětem tohoto projektu jsou stavební úpravy vedoucí k snížení energetické náročnosti všech tří budov jako celku. Charakter a účel užívání předmětného souboru všech třech objektů tvořící areál ZŠ Lešná (objektu s učebnami, objetu stravování a objektu tělovýchovy) ani půdorysná plocha všech tří objektů ani výškové členění souboru předmětných staveb se nemění, zůstává stávající, neměnné. Vypracoval: Ing. Petr Zavadil Datum: 2 / 2013

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. A. Pozemní stavební objekty B. Inženýrské objekty C. Provozní soubory a) Identifikace stavby Název stavby : Kulturní dům Práče,

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL Ing. Faltys, Petr Ing. Faltys, Petr Ing. Kovář, Jiří INVESTOR : Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl MÍSTO

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah : 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. 2 a) zhodnocení staveniště.. 2 b) urbanistické a architektonické řešení stavby.. 2 c) technické řešení s popisem pozemních staveb a

Více

b e z p e č n o s t n í

b e z p e č n o s t n í P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Stavební úpravy objektu MŠ Sluníčko ul. Školská 104, Janov Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení Investor : Město Litvínov Městský

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST Č.P. 102 BRNIŠTĚ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY Investor : Obec Brniště Brniště 102 47129 Brniště Zodp. Projektant : Vladimír

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Projekční kancelář výtisk č.. Ing. Pavel Šedivý Ant. Dvořáka 89 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN PROJEKTANT: ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka 89, INVESTOR:

Více

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb akce: Rodinný dům místo stavby: Svinaře - Halouny, č.par. 810/16 stupeň: PD pro stavební povolení investor: Jaroslav a Irena Svitákovi, Selecká 645, 252 30 Řevnice D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č.

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 K akci: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ K SV. ANTONÍNU PADUÁNSKÉMU Ke Kostelu, 353 01 Mariánské Lázně -

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO ZODP. PROJEKTANT: Ing. V. Kubeš MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 8 NÁZEV AKCE: OPRAVA STŘECHY A KROVUKULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ "ČESKÝ DŮM"NOVÉ HRADY, ČESKÁ UL. Č.P. 79 INVESTOR:

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA. 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA. 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA Stavba: Místo stavby: Zateplení fasády ZŠ Jungmannova - Kuřim parcela č. parc. 2785/1, 1453, 1449, 1455/1, kat. úz. Kuřim, okres Brno-venkov 1. Urbanistické, architektonické a stavebně

Více

Vypracoval: Ing. Mojmír Janů v Novém Jičíně dne 17.5.2012 Zak.čís.: 1226/05/12

Vypracoval: Ing. Mojmír Janů v Novém Jičíně dne 17.5.2012 Zak.čís.: 1226/05/12 Projekční kancelář : Ing. Mojmír Janů Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína Mobil : 606 905 005 e-mail : j.projekt@seznam.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce : ZŠ Novolíšeňská 10 stavební úpravy, rekonstrukce

Více

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Víceúčelové hřiště 15x32m s umělým povrchem Místo stavby : Praha 9 - Letňany, parc.č. 600/28 Investor: Městská část Praha 18 Odbor hospodářské správy a investic Bechyňská 639 199 00 Praha 9 - Letňany

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Místo stavby : k.ú. Břilice, Třeboň, parcela číslo 87

Místo stavby : k.ú. Břilice, Třeboň, parcela číslo 87 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ----------------------------------------------------------- 1.Identifikační údaje Investor : Město Třeboň Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01 Akce : OPRAVA FASÁDY, VÝMĚNA OKEN

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 2 B.1.1. Zhodnocení staveništ 2 B.1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby.. 2 B.1.3. Technické ešení

Více

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o.

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. 1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno podle požadavků

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Ing. Jiří Mečíř - Protipožární servis, Radčická 373, Liberec 14, tel. 485122181 IČO 11437456 DIČ CZ500504008 Požárně bezpečnostní řešení Akce: Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Křížany Místo: MŠ

Více

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 ; Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 01 Zpracovatel: RHM Projekt, spol.

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění Investor: Město Újezd u Brna Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Brno,březen

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva Obsah B. Souhrnná technická zpráva... 1 B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení... 2 B.1.1 Zhodnocení staveniště... 2 B.1.2 Urbanistické a architektonické

Více

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902 A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Kraj: Oprava chodníku Lipoltice III hospoda kat.území : Lipoltice Pardubický Okres: Pardubice

Více

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ OBSAH 1 A) ÚČEL OBJEKTU 2 B) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE Zpracovatel : Zdeněk Jiříček, Luční 2001, Vsetín, 755 01 Škola : SPŠ stavební, Máchova 628, Valašské

Více

Ing. Jiří Šír VISTA, Alešova 60, 400 01 Ústí nad Labem Projekční a stavební práce OBLAST STŘEDNÍ ČECHY

Ing. Jiří Šír VISTA, Alešova 60, 400 01 Ústí nad Labem Projekční a stavební práce OBLAST STŘEDNÍ ČECHY OBSAH...2 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení...2 2) Mechanická odolnost a stabilita...7 3) Požární bezpečnost...7 4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí...8 5) Bezpečnost

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení F.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY podle přílohy 1. vyhl. 499/2006 Sb. a 41vyhl. 246/2001 Sb. k dokumentaci pro stavební povolení Identifikační údaje Název stavby : Půdní vestavba obecního úřadu

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov TECHNICKÁ ZPRÁVA A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby SPORTOVNÍ KABINY KRÁSNÉ LOUČKY OPRAVY, ÚDRŽBA A MODERNIZACE b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval Z2 Z1 DATUM PODPIS Vypracoval Area Projekt s.r.o. Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 371 727 036, www.areaprojekt.cz Zasílací adresa : ulice Miru 21, sekretariat@areaprojekt.cz AREA ROJEKT Místo

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Požární bezpečnost staveb projekční, dodavatelská a inženýrská činnost TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Stavba : Rekonstrukce osvětlovací soustavy hlavní plochy v

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. LEMENDA TOMÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Dotčené pozemky v současné době plní stejnou funkci, jako budou plnit po úpravě. Jedná se o pozemky

Více

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Upozornění V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466 Stavebník: Místo stavby: Druh dokumentace: Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati 21, Zlín Vsetín, Bobrky Projektová dokumentace

Více

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby D.1.1. Dokumentace stavebních objektů ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTRECHNIKY A BLESKOSVODŮ Technická zpráva Silnoproudá elektrotechnika Bleskosvody Bezpečnost a ochrana zdraví Příloha č.1: Analíza řízení rizika

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení a mobiliář

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení a mobiliář MÚ ŠUMPERK JESENICKÁ 31 PD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE TEXTOVÁ ČÁST A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Část: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ T E N E T spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64, 541 01 TRUTNOV ČESKÁ LÍPA stavba na pozemku p. č. 3335/11 v katastrálním území Česká Lípa ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

6 RODINNÝCH DOMŮ. Pelíkovice Rydvaltice

6 RODINNÝCH DOMŮ. Pelíkovice Rydvaltice Novotný stavební projekce Na Hutích 44, 46601 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 6 RODINNÝCH DOMŮ Pelíkovice Rydvaltice INVESTOR : Ing.Herbert GARTNER PROJEKT PRO

Více

STŘEŠNÍ OKNA NA OBJEKTU č. zak: 02/15. S1- Technická zpráva. Březen 2015 vypracoval: Ing. Pavel Bílek

STŘEŠNÍ OKNA NA OBJEKTU č. zak: 02/15. S1- Technická zpráva. Březen 2015 vypracoval: Ing. Pavel Bílek č. zak: 02/15 č. výkr.: S1 S1- Technická zpráva Březen 2015 vypracoval: Ing. Pavel Bílek Identifikační údaje Údaje o stavbě a) název stavby: Střešní okna na objektu Lázeňská 1268/12, Děčín I. b) místo

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Popis území stavby SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební pozemek je na většině plochy mírně svažitou parcelou přiléhající k místní komunikaci vedoucí v těsné blízkosti pozemku dobře přístupnou pro chodce

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Obsah: A.1 Identifikační údaje. A.1.1 Údaje o stavbě A.1.2 Údaje o stavebníkovi A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Obsah: A.1 Identifikační údaje. A.1.1 Údaje o stavbě A.1.2 Údaje o stavebníkovi A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1.2 Údaje o stavebníkovi A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje

Více

Město Vamberk. Část první. Článek I. Úvodní ustanovení

Město Vamberk. Část první. Článek I. Úvodní ustanovení Město Vamberk Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 19. veřejném

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant: Vypracoval: Stupeň: prava chodníku v Kvapilově ulici Tábor, Jihočeský kraj. k.ú. Tábor Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Graphic PR s.r.o. Stránského

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Předmět projektu

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Předmět projektu SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Předmět projektu Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávajícího sportovního hřiště a přístavba nového hřiště v areálu 7. ZŠ Masarykova v Kolíně 2. 1.1 Použité

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. PŘÍSTAVBA ZŠ HROCHŮV TÝNEC Areál školy - p. č. 536/3 v k. ú. Hrochův Týnec

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. PŘÍSTAVBA ZŠ HROCHŮV TÝNEC Areál školy - p. č. 536/3 v k. ú. Hrochův Týnec POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PŘÍSTAVBA ZŠ HROCHŮV TÝNEC Areál školy - p. č. 536/3 v k. ú. Hrochův Týnec Datum zpracování: Únor 2015 Vypracoval: Jaroslav Bíža v.r. Požárně bezpečnostní řešení akce : Přístavba

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci pro provedení stavby. Sádek 116 572 01 Polička. Ing. arch. Karel Šrámek A PRŮVODNÍ ČÁST

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci pro provedení stavby. Sádek 116 572 01 Polička. Ing. arch. Karel Šrámek A PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci pro provedení stavby AKCE : ADAPTACE OBJEKTU PRODEJNY NA OBECNÍ DŮM V SÁDKU U POLIČKY k.ú. Sádek u Poličky st.p.č. 257, p.č. 8/5, 8/2, 8/6 INVESTOR : Obec Sádek Sádek 116

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Kloužovická tepelná sro Teplofikace místní části Kloužovice z bioplynové stanice ZD Dolní Hořice B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebních pozemků Pozemky pro výstavbu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : C.1.1. OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu... 3 2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení... 3 2.1 Zdůvodnění výběru staveniště...

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: PROSINEC 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 4 x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt

Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek Jednostupňový projekt Zadavatel: Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 Liberec 1, 460 59 Hlavní projektant : AvBrex v.o.s. Ruprechtická 387, 460

Více

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1. 1a Název stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Oprava oplocení v mateřské škole Podlusky č. p. 2275. A.1. 1b Místo stavby Adresa: č. p. 2275, Roudnice n. L. Podlusky

Více

Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny

Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny PROJEKTCENTRUM sdružení projektantů Špidrova 87 VIMPERK Akce : Investor : Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny Lesy ČR s.p., LZ Boubín, Zámecká alej 254/35, 385 15 Vimperk Zodpovědný

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY STATICKÉ ZHODNOCENÍ OBJEKTU

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY STATICKÉ ZHODNOCENÍ OBJEKTU Strana: 1 Akce: STATICKÉ ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU Česká 166/11, Brno Objednatel: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno

Více

B Souhrnná technická zpráva

B Souhrnná technická zpráva B Souhrnná technická zpráva kontroloval: Ing. Lumír Gazda datum: vypracoval: Ing. Hana Jarošová datum: 8. 9. 2008 str. 1/13 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště,

Více

VESTAVBA PODLAŽÍ V OBJEKTU SŠUAŘ-1.ETAPA

VESTAVBA PODLAŽÍ V OBJEKTU SŠUAŘ-1.ETAPA VESTAVBA PODLAŽÍ V OBJEKTU SŠUAŘ-1.ETAPA Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1063/1 15000 Praha 5 Hlubočepy DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ F.1.1-ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva Průvodní a technická zpráva K PROJEKTU STAVBY Rekonstrukce přípojky jednotné kanalizace objektu Kina OKO v Šumperku p.č.st.1246, k.ú. Šumperk A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) identifikace stavby NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH Výkres č. F 701 Technická zpráva - 6 A4 Výkres č. F 702 Půdorys 1.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 703 Půdorys 2.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 704 Půdorys 3.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. Regenerace panelového sídliště Dubina lokalita 5A(5A-K1, 5A-03, 5A-04) strana 1/7 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 Příprava území Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

VERZE: 01 DATUM: 05/2014 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVEK DATACENTRUM ROUDNICE NAD LABEM ČÍSLO PROJEKTU: 14Z030 VERZE: 01 DATUM: 05/2014 Textová část: Pol. Název dokumentu Formát P. stran Č. dokumentu 1 TECHNICKÁ

Více

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz Článek popisuje požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí

Více

TECHNISERV spol. s r.o.

TECHNISERV spol. s r.o. Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. s r.o. VYPRACOVAL Ing. J. Jaroš ŠSCHL Kamenice zateplení D.1 Dokumentace

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč,

Více

REKONSTRUKCE BUDOVY MŠ K. H. BOROVSKÉHO, č.p. 1145 V MOSTĚ SNÍŢENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

REKONSTRUKCE BUDOVY MŠ K. H. BOROVSKÉHO, č.p. 1145 V MOSTĚ SNÍŢENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI REKONSTRUKCE BUDOVY MŠ K. H. BOROVSKÉHO, č.p. 1145 V MOSTĚ SNÍŢENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Most, ul. K. H. Borovského č.p. 1145, p.p.č 6853 Původní stav Stávající objekt mateřské školy byl postaven v 70.

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD. ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

O B S A H. Textová část. Výkresová část. Rekonstrukce sociálních zařízení. Obsah: Obsah:

O B S A H. Textová část. Výkresová část. Rekonstrukce sociálních zařízení. Obsah: Obsah: O B S A H Textová část Obsah: 1. Základní údaje o stavbě... 2 2. Zabezpečení objektu hlavními energiemi a vodním hospodářstvím... 4 3. Technické řešení stavební část... 4 4. Zdravotechnika... 7 5. Elektroinstalace...

Více

F.03.1.4.1,2,3,4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.03.1.4.1,2,3,4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PROTO TOSAN s.r.o. LANŠKROUNSKÁ 1A, 56802 SVITAVY, tel.fax : 461 532371, projekce.tzb@wo.cz Název stavby : SNÍŽENÍ ENERGERTICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ULICI MILADY HORÁKOVÉ VE SVITAVÁCH Objekt

Více

Část 1. Část 2. Projektová dokumentace staveb. Nezbytný obsah žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby:

Část 1. Část 2. Projektová dokumentace staveb. Nezbytný obsah žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby: Část 1 Nezbytný obsah žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby: Podává se žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby, která obsahuje zejména (pokud tyto údaje nejsou jasně a zřetelně

Více

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů.

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů. Stránka 1 z 9 Příloha č. 4 výzvy - technické řešení a stavební výkresy Zadání: Úkolem tohoto projektu je oprava sociálního sociálního zařízení a kuchyňky v objektu Písková 830/25, 143 12 Praha 4. Výchozí

Více

Propojení zásobních vodovodních řadů A - C, A B v obci Choustníkovo Hradiště

Propojení zásobních vodovodních řadů A - C, A B v obci Choustníkovo Hradiště 1. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ 1.1 ROZSAH A POPIS STAVBY Předmětem této projektové dokumentace je propojení všech zásobních vodovodních řadů A, B, C v obci Choustníkovo Hradiště v jedno tlakové

Více

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY statika - technická zpráva, technologie bourání DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY stavební úpravy MŠ Ostašovská stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTAŠOVSKÁ Č.P. 100, LIBEREC XX - OSTAŠOV Vypracoval ing. Petr

Více

01. Popis technického řešení

01. Popis technického řešení PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov IČ: 280 94 026, tel. 565 323 117, fax 565 322 586 web: www.projektcentrum.cz, e.mail: info@projektcentrum.cz 01. Popis technického řešení Název

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Hrušovany nad Jevišovkou Oprava povrchu ulice Maxe Dvořáka b) Stavebník: Město Hrušovany nad Jevišovkou nám.

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ NÁZEV STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T. G. MASARYKA MÍSTO STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ul. Modřanská 10, Praha 12 INVESTOR

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č. TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro zadání stavby AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150 k.ú. Sádek p.č. 257 INVESTOR : obec Sádek Sádek 116 572 01 Polička VEDOUCÍ ZAKÁZKY

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva. C. Situace - C.1 katastrální - C.2 situace širších vztahů

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva. C. Situace - C.1 katastrální - C.2 situace širších vztahů Dokumentace pro ohlášení odstranění Strana 1 ÚVODNÍ ÚDAJE Stavba: Objekt pro bydlení č.p. 16 Místo: Obec Míchov č.p. 16, st.p.č. 14 k.ú Míchov Vlastník: Obec Míchov, Míchov 50, 679 61 Letovice Okres: Blansko

Více

Bike centrum Lázně Libverda

Bike centrum Lázně Libverda VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Bike centrum Lázně Libverda Zadavatel Název zadavatele: Člen sdružení č. 1: Sídlo / místo podnikání: Sdružení zadavatelů Obec Lázně Libverda a Horská služba

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení bytového domu v České Lípě, Vrchlického č.p. 1886

Výzva k podání nabídky na zateplení bytového domu v České Lípě, Vrchlického č.p. 1886 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Výzva k podání nabídky na zateplení bytového domu v České

Více

Statické zajištění objektu č.p.86 v Dlouhé ulici v Dubé Okres Česká Lípa

Statické zajištění objektu č.p.86 v Dlouhé ulici v Dubé Okres Česká Lípa Z P R Á V A S T A T I K A Statické zajištění objektu č.p.86 V České Lípě dne 25.6.2014 Č.Zakázky: 2014-031... Vypracoval: Ing. David Mareček Obsah: 1 Název akce 2 Identifikační údaje 2 1.Úvod 3 2.Průzkum

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Projektová dokumentace obsahuje části: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Situace Dokumentace

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ KOŠAŘISKA

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ KOŠAŘISKA STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ KOŠAŘISKA 5. ETAPA MŠ 2.NP AKTUALIZACE DPS - 2015 Obec Košařiska D.1.1 a) TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1. ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ STAVBY 2. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 3. DISPOZIČNÍ

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva. Identifikační údaje a) označení stavby Název b) stavebník Jméno / název : Obec Popice Adresa : Hlavní 62, 69 27 Popice Telefon : 725 293 c) projektant Odpovědný

Více

Povinnosti provozovatelů bytových domů na úseku požární ochrany

Povinnosti provozovatelů bytových domů na úseku požární ochrany Povinnosti provozovatelů bytových domů na úseku požární ochrany Stávající a vznikající nová bytová družstva nebo společenství vlastníků mají mimo jiné zákonem dané povinnosti na úseku požární ochrany.

Více

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech Ing. Karel Zajíček Vyhláška č. 23/ 2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Více

stavba Název : Zateplení budovy restaurace Beseda, Štefánikova 3, : Hodonín : Štefánikova 3, 695 03 Hodonín : Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

stavba Název : Zateplení budovy restaurace Beseda, Štefánikova 3, : Hodonín : Štefánikova 3, 695 03 Hodonín : Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Část : A.Průvodní zpráva A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje stavba Název : Zateplení budovy restaurace Beseda, Štefánikova 3, Hodonín Účel : občanská vybavenost Obec : Hodonín Adresa : Štefánikova

Více

Oprava střešního pláště budovy školy Albrechtice v Jizerských horách

Oprava střešního pláště budovy školy Albrechtice v Jizerských horách Oprava střešního pláště budovy školy Albrechtice v Jizerských horách Dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby únor 2016 zpracoval: Ing. Jiří Fól PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) Identifikace stavby Stavebník:

Více

A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě

A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Označení stavby: Sportovní areál ZŠ Černošice Místo stavby: pozemeky č. 2657/20; 2657/31; 2657/17; 2657/21; 2666 kat. území Černošice, v majetku

Více

Technické podmínky. Praskliny na fasádě budou lokálně vyspraveny za použití helikální výztuže o průměru D 6 mm.

Technické podmínky. Praskliny na fasádě budou lokálně vyspraveny za použití helikální výztuže o průměru D 6 mm. Technické podmínky. Všeobecné podmínky. Dodávané materiály a výrobky budou splňovat požadavky příslušných platných norem, vyhlášek a hygienických předpisů. Při výstavbě budou použity materiály s ověřeným

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby str.1 Požárně bezpečnostní řešení stavby Název akce : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - Rek. části 1.NP na dílnu Místo stavby : Nám. Míru 1/14 794 01 Krnov p.č. 1, k.ú. Opavské Předměstí Stupeň : Projekt pro

Více