Stavební úpravy, přístavba a změna užívaní šaten a sociálního zařízení na stadionu TJ Jiskra Rudník; na st. p. č. 704, kat. území Rudník.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavební úpravy, přístavba a změna užívaní šaten a sociálního zařízení na stadionu TJ Jiskra Rudník; na st. p. č. 704, kat. území Rudník."

Transkript

1 Akce: Objekt: Investor: Stavební úpravy, přístavba a změna užívaní šaten a sociálního zařízení na stadionu TJ Jiskra Rudník; na st. p. č. 704, kat. území Rudník. Budova na st. p. č. 704, kat. území Rudník Obec Rudník Rudník Rudník IČ Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ŠATEN A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ NA STADIONU TJ JISKRA RUDNÍK; NA ST.P.Č. 704, KAT. ÚZ. RUDNÍK stavební úřad Rudník Vypracoval: ing. Jiří Pavlů

2 A. Průvodní zpráva 2 A.1. Identifikace stavby A.1.1. Údaje o stavbě a) Název stavby: - Stavební úpravy, přístavba a změna užívaní šaten a sociálního zřízení na stadionu TJ Jiskra Rudník na st. p. č. 704, kat. území Rudník. b) Místo stavby: - Okres Trutnov - Obec Rudník - Katastrální území Rudník - Pozemkové parcely č. 704 c) Předmět stavby - Stavební úpravy (hygienické zázemí pro návštěvníky stadionu) - Přístavba (kuchyňka, zázemí pro personál a WC občerstvení) A.1.2. Údaje o stavebníkovi - Obec Rudník - Rudník Rudník - IČ A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace a) Jméno a adresa zpracovatele dokumentace - Ing. Jiří Pavlů - Libštát Libštát b) Hlavní projektant - Ing. Jiří Pavlů - ČKAIT c) Projektanti jednotlivých částí - Ing. Boleslav Jagiello - Technika prostředí staveb elektrotechnická zařízení - ČKAIT A.2. Seznam vstupních podkladů a) Základní informace o rozhodnutích, na jejichž základě byla stavba povolena: - Rozhodnutí o přípustnosti stavby: Stavba šaten a sociálního zázemí na stadionu v Rudníku, vydal dne pod č.j. výst/4140/1386/61/ku ONV Trutnov - Povolení trvalého provozu (užívání): na stavbu Stavba šaten a sociálního zázemí na stadionu v Rudníku, vydal dne pod č.j. výst/1465/723/63/pl ONV Trutnov. - Stavební povolení: Stavební úpravy jednoduché stavby rekonstrukce přístavku vydal MNV Rudník dne pod č. j. Výst/MNV/201/S.

3 3 - Kolaudační rozhodnutí pro stavbu. Stavební úpravy jednoduché stavby rekonstrukce přístavku vydal MNV Rudník dne pod č. j. MNV/1/84. b) Údaje o ochraně území: lokalita se nalézá mimo chráněná území A.3. Údaje o území a) Rozsah řešeného území: - Stavební pozemek je vymezen stavební parcelou číslo 704 a je v katastru nemovitostí zapsána jako budova bez čísla popisného - garáž. - Plocha přístavku v rozměrech dle Geometrického plánu č /2009 s určením přesných rozměrů Stavebních úprav jednoduché stavby rekonstrukce přístavku. - Plocha zaměřených staveb dle Zaměření skutečného stavu dočasných staveb na fotbalovém hřišti na p.p.č. 636/3 v K.Ú. Rudník. Kolna (Sklad zahradního nářadí) Hospodářská místnost (sklad dresů) - Plocha přístavku Kuchyně a záchodů u občerstvení o rozměrech 3,5 m 8,00 m. b) Údaje o ochraně území: Budova sociálního zázemí TJ Jiskra Rudník se nachází v části obce Rudník zvané Josefov u fotbalového stadionu. Objekt se nalézá mimo památkové rezervace, památkovou zónu, zvláště chráněné území, záplavové území. c) Odtokové poměry: Dana lokalita se nalézá v povodí Labe d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: - Objekt i stavební parcela se nalézá v zastavěné části města, vymezené k 1. září 1966 (intravilán). - Regulačního plánu: Obec Rudník nemá v součastné době žádný územní plán. Z hlediska územního plánování je na území obce platné zastavěné územní. - Územní rozhodnutí není nutné vydávat. - Územně plánovací informace u staveb podle 104 odst. 1 není nutné požadovat, neboť se jedná o stavební úpravy stávajícího objektu, v rámci zastavěné plochy. e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím Předkládané dokumentace je požadovanou přílohou k Oznámení změny v užívání stavby podle ustanovení 127 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), a 13 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Změna v užívání stavby je podmíněna změnou dokončené stavby vyplývající z odst. (4) 126 Zákona č. 183/2006 Sb. Stavební úpravy prováděné na objektu na st.p.č. 704 spadají na základě 104 odst.2(a) Zákona č. 183/2006 Sb ke stavbám s ohlašovací povinností pro stavby jednoduché. Stavba ohlášena na základě 105 Zákona č. 183/2006 Sb. f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území V předmětné lokalitě je stavba Stavební úpravy, přístavba a změna užívaní šaten a sociálního zřízení na stadionu TJ Jiskra Rudník na st. p. č. 704, kat. území Rudník plně v souladu s funkčním využitím území.

4 g) Údaje o splnění dotčených orgánů státní správy - Při zpracování byly použity podklady dle Rekapitulace poskytnuté Stavebním úřadem obce Rudník h) Seznam výjimek a úlevových řešení Bez výjimek i) Seznam souvisejících podmiňujících investic Bez podmiňujících investic j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby Vlastníkem pozemku st.p.č. 704 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně budovy stojící na ní bez čísla popisného garáž v k.ú. Rudník, zapsaných na LV10001, katastrální úřad v Trutnov, je: - Obec Rudník, Rudník 51, Rudník. Vlastníkem pozemku p.č. 636/3 (ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha) v.ú. Rudník, zapsaných na LV10001, katastrální úřad v Trutnov, je: - Obec Rudník, Rudník 51, Rudník. A.4. Údaje o stavbě a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: Změna dokončené stavby, přístavba. b) Účel užívání stavby Současný majitel objektu Obec Rudník žádá o změnu v užívání stavby, která by odpovídala původně plánovanému využití objektu jako Budova sociálního zázemí TJ Jiskra Rudník šatny hráčů s hygienickým zázemím a WC návštěvníků sportovních utkání. Součástí objektu je přístavba klubovny s provozem občerstvení včetně kuchyňky a hygienického zázemí pro obsluhu a hosty, samostatný objekt skladu nářadí a mobilní buňka sloužící jako sklad dresů. c) Trvalá nebo dočasná stavba Stavba trvalá d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů Nejsou e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby Překládaná dokumentace je zpracovaná na základě přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů - Do projektové dokumentace byly zapracovány požadavky KHS Královéhradeckého kraje Výzva z č. j. tu/15085/2010/2/hok.tu/br. g) Seznam výjimek a úlevových řešení Nejsou h) Navrhované kapacity stavby - Celková zastavěná plocha: - zpevněná plocha sociální zařízení 243,40 m 2 - z toho přístavba kuchyně a WC 28,00 m 2 - z toho přístavba klubovny 41,88 m 2 - sklad nářadí 22,09 m 2 - sklad dresů 21,00 m 2 4

5 B. Souhrnná technická zpráva 5 B.1. Popis území stavby: a) Charakteristika stavebního pozemku: - Na st.p.č. 704 stojí Objekt vybudovaný v šedesátých letech minulého století čeleny TJ Jiskra Rudník, jako sociální zařízení u fotbalového stadionu. - Na p.p.č. 636/3 byla k objektu přistavěna klubovna (v jiném rozměru než stavebně povolena), dále byl postaven zděný sklad nářadí na údržbu hřiště a umístěna mobilní buňka, která slouží jako sklad dresů. b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: Byl proveden stavebně právní rozbor shrnutý v rekapitulaci Obvodním stavebním úřadem obce Rudník 11/2013 c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: nebyla zjištěna d) Poloha vzhledem k záplavovému území: nebylo zjištěno, že se daná lokalita nalézá v záplavovém území. e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území: beze změn. f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: bez požadavků g) Požadavky na maximální záběry ZPF: bez požadavků, nebyla zjištěna ochrana ZPF. h) Územně technické podmínky - Stávající přípojka elektřiny - Stávající přípojka vody na veřejný vodovod - Stávající přípojka splaškové kanalizace na obecní septik - Stávající likvidace dešťových vod v rámci p.p.č. 636/3 i) Věcné a časové vazby: nejsou B.2. Celkový popis stavby B.2.1. Účel stavby, základní kapacity funkčních jednotek - Stávající objekt slouží jako šatny účastníků sportovních utkání s hygienickým zázemím a šatny rozhodčích. - Stavební úpravy: provedení stavebních úprav hygienického zařízení pro veřejnost (návštěvníci sportovních utkání) s kapacitou WC pro ženy (2 mísa, předsíňka WC s umyvadlem s tekoucí teplou a studenou vodou), WC pro muže (2 pisoárové stání 1 mísa, předsíňka WC s umyvadlem s tekoucí teplou a studenou vodou) - Přístavba klubovny v rozměrech dle skutečnosti a přístavba kuchyňky a WC personálu a návštěvníků občerstvení. B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení a) Urbanismu územní regulace, kompozice prostorového řešení Jedná se o přízemní budovu přičleněnou k ploše fotbalového stadionu se samostatně stojícím objektem kůlny (sklad zahradního nářadí) a mobilní buňky (sklad dresů) b) Architektonické řešení Budova šaten a sociálního zázemí na stadionu v Rudníku je přízemní, nepodsklepená, zděná omítnutá s pultovou střechou s malým sklonem. Přístavba koresponduje s hlavní budovou, je zděná omítnutá nepodsklepená s pultovou střechou o rozměrech

6 6 3,5 m 8,0 m. Sklad zahradního nářadí je zděný s pultovou střechou a sklad dresů je typová mobilní buňka 3,3 m 6,3 m na základu ze silničních panelů B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby Jedná se o nevýrobní objekt občanské vybavenosti určené pro tělovýchovu a sport. B.2.4. Bezbariérové užívání stavby Objekt je přízemní na úrovní okolního terénu B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby B.2.6. Základní charakteristika objektu a) Stavební řešení - Stavební úpravy: spočívají v provedení dispozičních změn v hygienickém zařízení objektu pro návštěvníky sportovních utkání - Přístavba: spočívá ve vybudování kuchyňky pro občerstvení, hygienického zázemí pro obsluhu (WC, předsíň a šatna), hygienického zázemí pro návštěvníky klubovny (WC muži ženy) a úklidové místnosti. b) Konstrukční a materiálové řešení - Stavební úpravy: zděné dělící příčky cihelných (porobetonových), nové konstrukce podlahy, výměna oken, nové dveře vč. zárubní, keramické obklady (výška 1800 mm), keramické dlažby, nové rozvody zdravotně technických instalací, nové zařizovací předměty. - Přístavba: základové zdivo z betonových základových pasů, obvodové zdivo z cihelných (porobetonových) tvárnic, zděné dělící příčky cihelných (porobetonových), izolovaná podlahová konstrukce, výplně otvorů okna (lepený profil dřevěný, plastový profil), střecha vázaná konstrukce krovu, plné bednění, střešní krytina modifikované asfaltové pásy (falcovaný plech). Podhled izolovaná sádrokartonová konstrukce. Úpravy povrchů keramický obklad za kuchyňskou linkou, ve WC a předsíňkách výška 1800 mm, v úklidové komoře 1500 mm, v šatně personálu 1800 mm. Podlahy keramická dlažba. - Stávající objekt: provedení nových rozvodů silnoproudých elektroinstalaci splňujících platné normy a předpisy. Provedení oprav omítek po nových rozvodech silnoproudé elektroinstalace. c) Mechanická odolnost Navržené konstrukce a technické řešení vycházejí z platných norem na Zatížení stavebních konstrukcí, Navrhování zděných konstrukcí, Navrhování betonových konstrukcí a Navrhování dřevěných konstrukcí. B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení Vybavení Občerstvení a Kuchyňky je standardním zařízením v pro stravování a gastronomii: Výčepní pult, chladicí boxy pro skladování nápojů a potravin, elektrický sporák, mikrovlnná trouba, fritéza, příp. myčka jídelního nádobí. B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

7 B.2.9. PBŘ je v samostatné části této dokumentace Zásady hospodaření s energiemi 7 B Hygienické požadavky Zásady řešení parametrů stavby: Zásady řešení parametrů stavby vycházejí z platných předpisů, norem a nařízení, jako jsou Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologických závažných, ČSN umývárny, WC, šatny - Občerstvení (úzký sortiment jídel a nápojů) - Určení sortimentu (příprava jídel z balených polotovarů, ohřívání uzenin, fritování (odvětrání digestoř) a studená kuchyně). - Vybavení kuchyně část příprava pokrmů (pracovní deska teflon, varná deska, fritéza, dřez) a skladování potravin (lednice s mrazicím boxem), mytí nádobí (dřez a rychlomyčka) a skladování nádobí (kuchyňské skříňky), mytí personálu (umyvadlo) - Příprava pokrmů rozbalení, ohřev. - Sklad potravin (lednice v kuchyni) - Sklad nápojů (lednice ve výčepu) - Mytí nádobí černé (kuchyňské) ve dřezu, jídelní (bílé) v myčce. Případně může být časově oddělené mytí v provozním řádu kuchyně - Mytí sklenic v pultu u výčepu (tekoucí teplá a studená voda) - Prostoru za pultem 1 m - Likvidace biologického odpadu denně odvoz v jednorázových obalech se smluvním partnerem (nelze mísit s komunálním odpadem) - Sklad použitých obalů v kontejneru umístěném ve skladu zahradního nářadí. - Šatna personálu, WC s předsíňkou (větranou) personálu. - WC s předsíňkou návštěvníků bufetu (občerstvení) ženy jedná mísa (vyhovuje dle vyhlášky) - WC s předsíňkou návštěvníků bufetu (občerstvení) muži jedná mísa (vyhovuje dle vyhlášky) - Úklidová komora (výlevka, skříňka na úklidové prostředky) B Ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí Projekt neřeší jedná se o stávající budovu s drobnou změnou vnějšího pláště v místě přístavby, který je navržen tak aby odolala vnějším vlivům hluku a vibrací. B.3. Připojení na technickou infrastrukturu a) Napojovací místa technické infrastruktury Stávající přípojka elektřiny Stávající přípojka vody. Stávající přípojka plynu Stávající přípojka splaškové kanalizace do obecního septiku b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délka stávající

8 B.4. Dopravní řešení a) Popis dopravního řešení: přístup do sportovního areálu TJ Jiskra Rudník je stávajícím b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu stávajícím sjezdem k místní komunikace (silnice) Rudník Fořt p. č. 2927/1 (ostatní plocha, silnice) c) Řešení dopravy v klidu: stávající v rámci sportovního areálu TJ Jiskra Rudník d) Pěší a cyklistické stezky: nejsou předmětem dokumentace. B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav a) c) stavebními úpravami souvisejícími se pouze s vnitřními úpravami, nebude dotčena hodnotná vzrostlá zeleň ani její kořenový bal B.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a) Vliv stavby na životní prostředí veškeré odpady vzniklé v souvislosti se stavební činností budou likvidovány na řízené skládce, b) Vliv stavby na přírodu a krajinu: při provádění prací nebude poškozena zeleň rostoucí mimo les. v průběhu prací bude dodržována příslušná norma ČSN DIN c) Vliv staby na soustavu chráněných území NATURA - projekt neřeší d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA nejsou e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů: řešení technické a dopravní infrastruktury za podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území není řešeno, neboť se daná lokalita nenalézá v horní, případně poddolované oblasti. B.7. Ochrana obyvatelstva Předkládaná dokumentace neřeší B.8. Zásady organizace výstavby a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění - Staveniště bude zásobováno vodou a elektřinou ze zařízení investora - Spotřeba elektrické energie pro drobnou stavební mechanizaci - Spotřeba vody do stavebního procesu - Dodavatel zajistí podružné měření pro obě média - Spotřeba materiálu je určena ve výkazu výměr b) Odvodnění staveniště: stávající. c) Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu: - stavební pozemek je přímo přístupný z veřejné komunikace - není nutné provádět jeho úpravy d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky - stavba bude prováděna uvnitř objektu - přístavba je v rámci oploceného areálu TJ Jiskra Rudník 8

9 9 e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin - staveniště bude oploceno mobilním oplocením f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné, trvalé) - bez záboru g) Maximální produkovaná množství odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: - Veškeré odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány v souladu s právními předpisy. Jedná se především o tříděnou stavební suť, papírové či plastové obaly od stavebních materiálů - Přebytečný materiál, suť a nebezpečné složky odpadu musí být odvezeny na řízenou skládku. h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: - Zemní práce budou malého rozsahu - Přebytečný výkopek bude odvezen na řízenou skládku. i) Ochrana životního prostředí při výstavbě - Veškeré odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány v souladu s právními předpisy. Jedná se především o tříděnou stavební suť, papírové či plastové obaly od stavebních materiálů - Přebytečný materiál, suť a nebezpečné složky odpadu musí být odvezeny na řízenou skládku. j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: - na stavbě budou dodržována obecná ustanovení Zákona 309 Sb. Ze dne , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí). - Koordinátor bezpečnosti práce není potřeba: - Práce bude provádět jedna firma na základě výběrového řízení - Nebudou prováděny práce s vyšším rizikem na bezpečnost práce (práce ve výškách, ) - Rozsah práce a počet pracovníku na staveništi nepřesáhne požadovaný limit 20 pracovníku na 30 dnů. k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb - Vlastní objekt bude pro veřejnost uzavřen - Jiné objekty nebudou stavební činností omezeny l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření - Dopravně inženýrská opatření nejsou za potřebí m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: - musí být respektovány požadavky správce TJ Jiskra Rudník. n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:

10 - Realizační (Investiční) fáze projektu ( ) 10 Plán kontrolních prohlídek stavby: (1) prohlídka před předáním do užívání Vlastní termíny konání kontrolních prohlídek stavby oznámí stavebnímu úřadu investor. C. Situace stavby A.1. situace stavby a jejího okolí, zakreslená do mapového podkladu v měřítku 1:1000 (snímek katastrální mapy), není součástí této dokumentace, bude součástí samostatné přílohy s dokladovou částí B.1. situace, celková situace stavby (zastavovací plán) 1: 500,

11 11 D. Dokumentace stavby (objektů) D.1. Dokumentace stavebního objektu Stavební úpravy a změna užívaní budovy sociálního zázemí fotbalového stadionu TJ Jiskra Rudník na st. p. č. 704, kat. území Rudník. D.1.1. architektonicko-stavební řešení a) Technická zpráva Objekt vytváří zázemí fotbalovému klubu TJ Jiskra Rudník, dále zajišťuje hygienické a kulturně společenské potřeby návštěvníků fotbalových a jiných sportovních zápasů. Stavební úpravy spočívají: - odstranění stávajícího zdiva v objektu hygienického zázemí návštěvníků - odstranění stávajících výplní otvorů (vstupní dveře, okna) - osazení nových výplní otvorů (vstupní dveře, okna) dle projektové dokumentace - zajištění napojovacích bodů kanalizace, vodovodu, elektrorozvodů a ÚT - provedení vyzdívek nového členění - provedení rozvodů nových instalací - provedení úprav povrchů včetně keramických obkladů (výška 1800 mm) a zavěšeného podhledu - provedení nuceného odvětrání - osazení zařizovacích předmětů Přístavba: - vybourání vstupních otvorů do obvodového zdiva - výkopy pro základové pasy - vybetonování základových pasů - vyzdívka obvodového pláště přístavby - zajištění napojovacích bodů kanalizace, vodovodu, elektrorozvodů a ÚT - provedení vyzdívek členění dle PD - provedení rozvodů nových instalací - provedení úprav povrchů včetně keramických obkladů a zavěšeného podhledu - provedení nuceného odvětrání - osazení zařizovacích předmětů Stavebními úpravami vzniknou: - 2 WC pro návštěvníky ženy - Předsíňka s umývárnou pro návštěvníky ženy - 1 WC návštěvníků muži - 1 WC s 2 pisoáry návštěvníků muži - Předsíňka s umývárnou pro návštěvníky ženy - Přístavbou vzniknou - Kuchyňka pro občerstvení - Hygienické zázemí pro personál občerstvení (WC, předsíňka a šatna) - Hygienické zázemí pro návštěvníky klubovny a občerstvení (WC pro návštěvníky muži a ženy) - Úklidová místnost pro občerstvení a klubovnu

12 12 MÍSTNONST ČÍSLO VYUŽITÍ PLOCHA 01 KLUBOVNA 35,64 m 2 02 OBČERSTVENÍ 15,19 m 2 03 ŠATNA HRÁČŮ 1 13,51 m 2 04 ŠATNA HRÁČŮ 2 12,12 m 2 05 UMÝVÁRNA HRÁČŮ 1 6,31 m 2 06 WC HRÁČŮ 1 (PERSONÁLU) 2,64 m 2 07 WC HRÁČŮ 2 (PERSONÁLU) 1,43 m 2 08 WC HRÁČŮ 3 2,64 m 2 09 WC HRÁČŮ 4 1,43 m 2 10 UMÝVÁRNA HRÁČŮ 2 6,31 m 2 11 ŠATNA HRÁČŮ 3 12,12 m 2 12 ŠATNA HRÁČŮ 4 13,51 m 2 13 ŠATNA ROZHODČÍCH 9,63 m 2 14 WC NÁVŠTĚVNÍKŮ MUŽI 1 1,02 m 2 15 WC NÁVŠTĚVNÍKŮ MUŽI 2 2,80 m 2 16 WC NÁVŠTĚVNÍKŮ ŽENY 1 1,16 m 2 17 WC NÁVŠTĚVNÍKŮ ŽENY 2 0,91 m 2 18 PŘEDSÍŇ MUŽI 1,99 m 2 19 PŘEDSÍŇ ŽENY 2,12 m 2 20 SKLAD NÁŘADÍ ÚDRŽBY 17,16 m 2 21 SKLA DRESŮ 18,00 m 2 22 KUCHYŇ 8,94 m 2 23 ŠATNA PERSONÁLU 1,29 m 2 24 WC + PŘEDSÍŇ PERSONÁLU 2,56 m 2 25 WC + PŘEDSÍŇ ŽENY 2,65 m 2 26 WC + PŘEDSÍŇ MUŽI 3,70 m 2 27 ÚKLID 1,13 m 2 28 PŘEDSÍŇ 2,06 m 2 b) Výkresová část Seznam dokumentace číslo výkresu Název měřítko D.1.1.b.01 Půdorys 1NP 1:100 D.1.1.b.02 Pohledy 1:100 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení a) Technická zpráva - základová konstrukce monolitický beton a ztracené bednění - obvodový plášť zděné cihelné (pórobetonové) tvárnice - dělící konstrukce jdou zděné cihelné (pórobetonové) tvárnice - zavěšený podhled SDK - podlahy cementový potěr - omítky stěrkové

13 - hydroizolace z modifikovaných ASF pásů - obklady keramické - podlahy slinutá dlažba 13 b) Výkresová část Seznam dokumentace číslo výkresu Název měřítko D.1.2.b.01 Přístavba - základy 1:50 D.1.2.b.02 Přístavba - půdorys 1NP 1:50 D.1.2.b.03 Stavební úpravy půdorys 1 NP, bourací práce 1:50 D.1.2.b.04 Řez A1; Řez A2 1:50 D.1.2.b.05 Přístavba - krov 1:50 D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení Samostatná složka dokumentace D.1.4. Technika prostředí staveb D Zdravotně technické instalace a) Technická zpráva: Splaškové vody z objektu bodu odvedeny stávající kanalizační přípojkou. Stoupačky a přípojné potrubí z PVC bude zaplentováno do zdiva. Nové rozvody studené a teplé vody jsou napojeny na stávající rozvody v kabinách hráčů. Příprava TUV je ve stávajícím zásobníkovém ohřívači. Vodovodní potrubí je plastové uložené ve stěnách a zavěšeném podhledu. V nejnižších bodech rozvodu je nutné provést vypouštěcí ventily. Zařizovací předměty a výtokové armatury jsou standardní. Veškerý materiál musí splňovat požadavky spolehlivostí a bezpečnosti. Splnění těchto požadavků musí být dodavatelem prokázáno v souladu se zákonem. b) Výkresy Seznam dokumentace číslo výkresu Název měřítko D b.01 Vnitřní kanalizace - základy 1:50 D b.02 Vnitřní kanalizace 1NP 1:50 D b.03 Vnitřní vodovod -1NP 1:50 D Elektrorozvody Samostatná složka dokumentace D Ústřední vytápění a) Technická zpráva: Zdroj: stávající plynový kotel. Napojení: Napojení rozvodu na stávající soustavu ú.t. v místě šaten.

14 Rozvody: Rozvody ú.t. budou provedeny z Cu potrubí po povrchu stěn u podlahy. Zařizovací předměty: Otopná tělesa desková. Veškerý materiál musí splňovat požadavky spolehlivostí a bezpečnosti. Splnění těchto požadavků musí být dodavatelem prokázáno v souladu se zákonem. 14 b) Výkresy Seznam dokumentace číslo výkresu Název měřítko D b.01 Ústřední vytápění 1NP 1:50 D Vzduchotechnika a) Technická zpráva Nepřímo větratelné prostory jsou nuceně odvětrány ventilačním potrubím PVC + Al flexi v zavěšeném podhledu, s ventilátorem VKM. b) Výkresová část Seznam dokumentace číslo výkresu Název měřítko D b.01 Vzduchotechnika 1:50 V Libštátě Vypracoval Ing. Jiří Pavlů

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST Č.P. 102 BRNIŠTĚ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY Investor : Obec Brniště Brniště 102 47129 Brniště Zodp. Projektant : Vladimír

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. LEMENDA TOMÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Dotčené pozemky v současné době plní stejnou funkci, jako budou plnit po úpravě. Jedná se o pozemky

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 K akci: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ K SV. ANTONÍNU PADUÁNSKÉMU Ke Kostelu, 353 01 Mariánské Lázně -

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR AKCE

INVESTIČNÍ ZÁMĚR AKCE B. Souhrnná technická zpráva strana : 01 INVESTIČNÍ ZÁMĚR AKCE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracoval : Ing. Tomáš Grapl. PRINTES ATELIER s.r.o. B. Souhrnná technická zpráva strana :

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Místo stavby: Předmět: Žadatel, objednatel Zpracovatel: Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS

Více

Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. A Průvodní zpráva

Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. A Průvodní zpráva Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová dokumentace

Více

Rekonstrukce varny MŠ Zašová. Ing. Vladimír Nohavica

Rekonstrukce varny MŠ Zašová. Ing. Vladimír Nohavica EP ROŽNOV, a.s. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: Investor : HIP: Rekonstrukce varny MŠ Zašová Obec Zašová Ing.

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Obsah: A.1 Identifikační údaje. A.1.1 Údaje o stavbě A.1.2 Údaje o stavebníkovi A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Obsah: A.1 Identifikační údaje. A.1.1 Údaje o stavbě A.1.2 Údaje o stavebníkovi A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1.2 Údaje o stavebníkovi A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci pro provedení stavby. Sádek 116 572 01 Polička. Ing. arch. Karel Šrámek A PRŮVODNÍ ČÁST

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci pro provedení stavby. Sádek 116 572 01 Polička. Ing. arch. Karel Šrámek A PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci pro provedení stavby AKCE : ADAPTACE OBJEKTU PRODEJNY NA OBECNÍ DŮM V SÁDKU U POLIČKY k.ú. Sádek u Poličky st.p.č. 257, p.č. 8/5, 8/2, 8/6 INVESTOR : Obec Sádek Sádek 116

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Popis území stavby SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební pozemek je na většině plochy mírně svažitou parcelou přiléhající k místní komunikaci vedoucí v těsné blízkosti pozemku dobře přístupnou pro chodce

Více

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1. 1a Název stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Oprava oplocení v mateřské škole Podlusky č. p. 2275. A.1. 1b Místo stavby Adresa: č. p. 2275, Roudnice n. L. Podlusky

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby str.1 Požárně bezpečnostní řešení stavby Název akce : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - Rek. části 1.NP na dílnu Místo stavby : Nám. Míru 1/14 794 01 Krnov p.č. 1, k.ú. Opavské Předměstí Stupeň : Projekt pro

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení a mobiliář

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení a mobiliář MÚ ŠUMPERK JESENICKÁ 31 PD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE TEXTOVÁ ČÁST A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Část: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení

Více

Přípojky k.ú. BÝCHORY, poz. parc. č. 471/2, st. parc. č. 69

Přípojky k.ú. BÝCHORY, poz. parc. č. 471/2, st. parc. č. 69 Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE V LIDMANI

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE V LIDMANI STAVEBNÍ ÚPRAVY KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE V LIDMANI A. Objekt : kostel Narození Panny Marie v Lidmani Místo stavby: k. ú. LIDMAŇ, st. 35, parc. č. 1143/4, 1143/1, 1110/1 Okres : Kraj : Stavebník: Stupeň:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221,

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, 1 PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, K akci: OPRAVA CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V AREÁLU MŠ Ulice Žďárská Nové Město na Moravě Investor: Mateřská škola Nové Město na Moravě, Drobného

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice. Obec: 747 27 Kobeřice. Investor: Obec Kobeřice. Objednatel: Slezská 195/53

Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice. Obec: 747 27 Kobeřice. Investor: Obec Kobeřice. Objednatel: Slezská 195/53 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice Místo stavby: Kobeřice ve Slezsku, parc.č. 343/2 a 343/3 katastrální území Kobeřice ve Slezsku Obec: 747 27 Kobeřice Investor:

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. město Přeštice, ulice Hlávkova, lokalita nad kostelem Pozemky: KN 1378, 1374/1 a st.270 k.ú. Přeštice, 735256

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. město Přeštice, ulice Hlávkova, lokalita nad kostelem Pozemky: KN 1378, 1374/1 a st.270 k.ú. Přeštice, 735256 Ing. LEMENDA TOMÁ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Vodovod nad kostelem Místo stavby: město Přeštice, ulice Hlávkova, lokalita nad kostelem Pozemky: KN 1378,

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. A. Pozemní stavební objekty B. Inženýrské objekty C. Provozní soubory a) Identifikace stavby Název stavby : Kulturní dům Práče,

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

Akce : Stavební úpravy MŠ Břetislavova, Břeclav změna č.1 Z.č. : 2012.26 Stupeň : Dokumentace ke stavebnímu povolení B.

Akce : Stavební úpravy MŠ Břetislavova, Břeclav změna č.1 Z.č. : 2012.26 Stupeň : Dokumentace ke stavebnímu povolení B. Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : náměstí T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav Telefon : 519 311 111 zpracovatel

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Děčín Arch.č. : 1478-1/13 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Děčín, únor 2014 Vypracoval: J.

Více

O B S A H. Textová část. Výkresová část. Rekonstrukce sociálních zařízení. Obsah: Obsah:

O B S A H. Textová část. Výkresová část. Rekonstrukce sociálních zařízení. Obsah: Obsah: O B S A H Textová část Obsah: 1. Základní údaje o stavbě... 2 2. Zabezpečení objektu hlavními energiemi a vodním hospodářstvím... 4 3. Technické řešení stavební část... 4 4. Zdravotechnika... 7 5. Elektroinstalace...

Více

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice A Průvodní zpráva OBSAH A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 3 A.3. ÚDAJE

Více

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ OBSAH 1 A) ÚČEL OBJEKTU 2 B) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Projekční kancelář výtisk č.. Ing. Pavel Šedivý Ant. Dvořáka 89 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN PROJEKTANT: ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka 89, INVESTOR:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Kloužovická tepelná sro Teplofikace místní části Kloužovice z bioplynové stanice ZD Dolní Hořice B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebních pozemků Pozemky pro výstavbu

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO ZODP. PROJEKTANT: Ing. V. Kubeš MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 8 NÁZEV AKCE: OPRAVA STŘECHY A KROVUKULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ "ČESKÝ DŮM"NOVÉ HRADY, ČESKÁ UL. Č.P. 79 INVESTOR:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112/18312/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112/18312/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 112/18312/2011 O ceně nemovitosti - domu čp. 1 spolu s jinou stavbou bez čp./če., příslušenstvím, porosty a pozemky st.p.č. 59/1, st.p.č. 59/2 a p.p.č. 1/2, k. ú. Odolice, obec Bělušice,

Více

Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt

Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek Jednostupňový projekt Zadavatel: Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 Liberec 1, 460 59 Hlavní projektant : AvBrex v.o.s. Ruprechtická 387, 460

Více

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL Ing. Faltys, Petr Ing. Faltys, Petr Ing. Kovář, Jiří INVESTOR : Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl MÍSTO

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Projektová dokumentace obsahuje části: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Situace Dokumentace

Více

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 ; Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 01 Zpracovatel: RHM Projekt, spol.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Požární bezpečnost staveb projekční, dodavatelská a inženýrská činnost TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Stavba : Rekonstrukce osvětlovací soustavy hlavní plochy v

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více

SBĚRNÝ DVŮR NA P.P.Č. 588/6, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MALŠOVICE

SBĚRNÝ DVŮR NA P.P.Č. 588/6, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MALŠOVICE DANIELA BIČIŠŤOVÁ, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, KAMENICKÁ 255/95, 405 02, DĚČÍN 2, TEL. 605 726 875 Akce: SBĚRNÝ DVŮR NA P.P.Č. 588/6, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MALŠOVICE Stavebník: Obec Malšovice, Malšovice

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov TECHNICKÁ ZPRÁVA A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby SPORTOVNÍ KABINY KRÁSNÉ LOUČKY OPRAVY, ÚDRŽBA A MODERNIZACE b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny

Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny PROJEKTCENTRUM sdružení projektantů Špidrova 87 VIMPERK Akce : Investor : Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny Lesy ČR s.p., LZ Boubín, Zámecká alej 254/35, 385 15 Vimperk Zodpovědný

Více

A. Průvodní zpráva. A.1 Identifikační údaje

A. Průvodní zpráva. A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby OIP Ostrava rekonstrukce budovy ul. Na Šibeníku. stupeň: Dokumentace pro provádění stavby dle Příl. č. 6, Vyhl. č. 499/2006

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení F.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY podle přílohy 1. vyhl. 499/2006 Sb. a 41vyhl. 246/2001 Sb. k dokumentaci pro stavební povolení Identifikační údaje Název stavby : Půdní vestavba obecního úřadu

Více

Popis stávajícího objektu

Popis stávajícího objektu Identifikační údaje Název stavby : REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P. 77 V RYBNIŠTI K U L T U R N Í D Ů M Místo stavby : st.p.č.k. 497, k.ú. Rybniště Stavební úřad : Varnsdorf Kraj : Ústecký Charakter stavby :

Více

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA. 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA. 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA Stavba: Místo stavby: Zateplení fasády ZŠ Jungmannova - Kuřim parcela č. parc. 2785/1, 1453, 1449, 1455/1, kat. úz. Kuřim, okres Brno-venkov 1. Urbanistické, architektonické a stavebně

Více

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ T E N E T spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64, 541 01 TRUTNOV ČESKÁ LÍPA stavba na pozemku p. č. 3335/11 v katastrálním území Česká Lípa ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

D. DOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Miroslav Javora autorizovaný inženýr pro pozemní stavby IČO : 42621968 tel. a fax 577 218 329 Hradská 854, 760 01 Zlín STAVBA : DEMOLICE RODINNÉHO DOMU č. 216 - TUPESY LOKALITA : k.ú. Tupesy na Moravě

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 SOŠ a SOU H. Týn, Ing. Bohumil Veit Průvodní a souhrnná

Více

k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice

k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

6 RODINNÝCH DOMŮ. Pelíkovice Rydvaltice

6 RODINNÝCH DOMŮ. Pelíkovice Rydvaltice Novotný stavební projekce Na Hutích 44, 46601 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 6 RODINNÝCH DOMŮ Pelíkovice Rydvaltice INVESTOR : Ing.Herbert GARTNER PROJEKT PRO

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 2 B.1.1. Zhodnocení staveništ 2 B.1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby.. 2 B.1.3. Technické ešení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 111/18311/2011. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely exekuce - obvyklá cena

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 111/18311/2011. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely exekuce - obvyklá cena ZNALECKÝ POSUDEK č. 111/18311/2011 O ceně ideální 1/2 nemovitosti - bytové jednotky č. 83/3 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 83, a dále na pozemku st.p.č. 118, a to vše ve

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci pro provedení stavby. SBĚRNÝ DVŮR ODPADU SNĚŽNÉ k.ú. Sněžné na Moravě p.č. 353/1. Sněžné 55 592 03 Sněžné

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci pro provedení stavby. SBĚRNÝ DVŮR ODPADU SNĚŽNÉ k.ú. Sněžné na Moravě p.č. 353/1. Sněžné 55 592 03 Sněžné PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci pro provedení stavby AKCE : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU SNĚŽNÉ k.ú. Sněžné na Moravě p.č. 353/1 INVESTOR : Městys Sněžné Sněžné 55 592 03 Sněžné GENERÁLNÍ PROJEKTANT: HIP: APOLO CZ

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Vodohospodářské projekty s r.o., Náměstí T.G.Masaryka č.p. 130, Česká Lípa 470 01, IČ 22793186

Vodohospodářské projekty s r.o., Náměstí T.G.Masaryka č.p. 130, Česká Lípa 470 01, IČ 22793186 . OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 1 A.1. Identifikační údaje... 1 A.1.1 Údaje o stavbě... 1 a) název stavby... 1 b) místo stavby... 1 c) předmět dokumentace... 1 A.1.2 Údaje o stavebníkovy... 1 A.1.3 Údaje

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/1, 501 01 Hradec Králové

Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/1, 501 01 Hradec Králové Předložený návrh VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVBY sp. zn.: č.ev. 4118/2013, č.j. Výst. 1407/2013. uzavřená dle ust. 78a odst.1 a ust. 116 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování

Více

Obecní úřad Všechovice stavební úřad

Obecní úřad Všechovice stavební úřad Obecní úřad Všechovice stavební úřad 753 53 Všechovice 17 Tel.: 581 694 161 e-mail: suvsechovice@quick.cz Č.j.: 290/11/51/Lu-3 Všechovice : 5.12.2011 ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní úřad Všechovice, stavební

Více

A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě

A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Označení stavby: Sportovní areál ZŠ Černošice Místo stavby: pozemeky č. 2657/20; 2657/31; 2657/17; 2657/21; 2666 kat. území Černošice, v majetku

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva Obsah B. Souhrnná technická zpráva... 1 B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení... 2 B.1.1 Zhodnocení staveniště... 2 B.1.2 Urbanistické a architektonické

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2790/135/2012 6 Rodinný dům č. p. 594 s příslušenstvím a pozemky Družstevní 594, Petřvald Kraj Moravskoslezský, okres

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : C.1.1. OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu... 3 2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení... 3 2.1 Zdůvodnění výběru staveniště...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 198/17698/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 198/17698/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 198/17698/2010 O ceně nemovitosti - domu čp. 1 spolu s příslušenstvím, porosty a pozemky st.p.č. 148 a p.p.č. 66/2, k. ú. a obec Přebuz, okres Sokolov Objednatel posudku: CZ Dražby

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Hrušovany nad Jevišovkou Oprava povrchu ulice Maxe Dvořáka b) Stavebník: Město Hrušovany nad Jevišovkou nám.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3061/90/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 633/12 Adresa nemovitosti: Kosmonautů 633 / 66, 734 01 Karviná Ráj Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů.

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů. Stránka 1 z 9 Příloha č. 4 výzvy - technické řešení a stavební výkresy Zadání: Úkolem tohoto projektu je oprava sociálního sociálního zařízení a kuchyňky v objektu Písková 830/25, 143 12 Praha 4. Výchozí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3378-201/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3378-201/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3378-201/2013 O ceně rodinného domu ve Velkých Hošticích, Mírová č.p.176, vč.příslušenství a pozemků p.č.393/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1024 m 2, p.č.393/3, zastavěná

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Akce Místo stavby Okres Investor : Celková oprava Lesní cesty Chyňavská - Zelená bouda : Chyňava : Beroun : Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Hořovice,

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz. A. Průvodní zpráva. Stavební úpravy objektu na p. č. 92/8, k. ú.

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz. A. Průvodní zpráva. Stavební úpravy objektu na p. č. 92/8, k. ú. Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1611/2012/Br Železný Brod, dne : 17.10.2012 Čj.: SÚ-11538/2012-BRYI-870/128 Vyřizuje:

Více

OBEC SKALKA ČOV A STOKOVÁ SÍŤ

OBEC SKALKA ČOV A STOKOVÁ SÍŤ BEC SKALKA ČV A STKVÁ SÍŤ DPS A. Průvodní zpráva 1/10 bsah: A.1 Identifikační údaje... 4 A.1.1 Údaje o stavbě... 4 a) název stavby... 4 b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3192/79/2015 6 NEMOVITOST: Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Letošov 116, 68333 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Vyškov, obec Nesovice,

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Karel ŠVARCBACH P r o j e k t o v á k a n c e l á ř e l e k t r o IČO 48314285 Teplice, Jankovcova 33, PSČ 415 01 Stavba Stavebník Část DOSTAVBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI LHENICE U BŽAN OBEC BŽANY, BŽANY

Více

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa Technická zpráva SO 01 Zpevněné plochy a parkoviště DOKUMENTACE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Investor, adresa: Město Ždírec

Více

b e z p e č n o s t n í

b e z p e č n o s t n í P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Stavební úpravy objektu MŠ Sluníčko ul. Školská 104, Janov Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení Investor : Město Litvínov Městský

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE Zpracovatel : Zdeněk Jiříček, Luční 2001, Vsetín, 755 01 Škola : SPŠ stavební, Máchova 628, Valašské

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Název akce: Ostrava rekonstrukce

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Radnice, stavební odbor náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice Č.j: MěÚ/522/2013-6 Radnice, dne: 8.8.2013 Vyřizuje: Jan Kotva E-mail: jan.kotva@mesto-radnice.cz Telefon: 371 740 816 Stavebníci:

Více

F.03.1.4.1,2,3,4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.03.1.4.1,2,3,4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PROTO TOSAN s.r.o. LANŠKROUNSKÁ 1A, 56802 SVITAVY, tel.fax : 461 532371, projekce.tzb@wo.cz Název stavby : SNÍŽENÍ ENERGERTICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ULICI MILADY HORÁKOVÉ VE SVITAVÁCH Objekt

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 289/17789/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 289/17789/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 289/17789/2010 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 275/4 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 275, a dále na pozemku st.p.č. 223/1, a to vše ve výši 2780/71850,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2731-53/2009 odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2731-53/2009 odhad obvyklé ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 2731-53/2009 odhad obvyklé ceny nemovitosti Předmět ocenění: 1.2 Rodinný dům - s nebytovými prostory stávající Číslo popisné: 381 Na pozemku parc. č.: 1243 Pozemky parc. č.: 1243, 1244

Více

Sběrný dvůr pro skladování odpadů. Obec Podolí

Sběrný dvůr pro skladování odpadů. Obec Podolí Ing.Dalibor Vostal Davos - Služby pro ekologii, Kounicova 31, 602 00 Brno autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby a stavby pro nakládání s odpady oprávněná osoba podle zákona č. 100/01 Sb. o posuzování

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SUHRÁ TECHICKÁ ZPRÁVA Akce: prava stávající autobusové zastávky s čekárnou v obci Sběř okres Jičín, k.ú. Sběř Vypracoval: Ing. Tomáš Janča Datum: říjen 2013 1. PPIS ÚZEMÍ STAVBY Charakteristika stavebního

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ NÁZEV STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T. G. MASARYKA MÍSTO STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ul. Modřanská 10, Praha 12 INVESTOR

Více

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902 A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Kraj: Oprava chodníku Lipoltice III hospoda kat.území : Lipoltice Pardubický Okres: Pardubice

Více

ÁST E DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV

ÁST E DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV Název akce : Stavební úpravy chodník ul. Sklená ská, Bílovec Fáze : Dokumentace pro provád ní stavby (DPS) Vypracoval : Ing. Martin Grygar Kontroloval (schválil) : Ing.

Více

Naše čj.: SU 89955/12-skr Naše zn.: SU 126/2013. Počet listů: 6 Příloh/listů: 1/ověřená dokumentace stavby. Datum: 06.02.

Naše čj.: SU 89955/12-skr Naše zn.: SU 126/2013. Počet listů: 6 Příloh/listů: 1/ověřená dokumentace stavby. Datum: 06.02. Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 258/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 258/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 258/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitostech - bytové jednotky č. 1902/3 v domě č.p. 1902 na pozemku p.č. 4509 a pozemku p.č. 4509 s příslušenstvím, LV 7146 katastrální území

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ KOŠAŘISKA

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ KOŠAŘISKA STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ KOŠAŘISKA 5. ETAPA MŠ 2.NP AKTUALIZACE DPS - 2015 Obec Košařiska D.1.1 a) TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1. ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ STAVBY 2. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 3. DISPOZIČNÍ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0861-039/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 1359/9 s příslušenstvím pozemky Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-město, obec Plzeň, k.ú. Bolevec Adresa

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.2586/ 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.2586/ 2012 Exekutorský úřad Břeclav Mgr. Marcela Petrošová soudní exekutor U Tržiště 9 690 02 Břeclav Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.2586/ 2012 Typ nemovitosti Rodinný dům bez

Více

350 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6563/213. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

350 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6563/213. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6563/213 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 88 Na

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ. Mohelnice, nám. Kosmonautů. U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice IČ 00303038

TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ. Mohelnice, nám. Kosmonautů. U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice IČ 00303038 TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ 1. Identifikační údaje stavby a investora : Název akce : Místo : Parkoviště, Mohelnice, nám. Kosmonautů Mohelnice Katastrální území : Mohelnice parc.

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1) urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení: a) zhodnocení staveniště Staveništěm bude pouze předmětný areál s trojicí objektů stávající základní školy v obci

Více

ÚPRAVA PODKROVÍ PO PLYNOVÉ KOTELNĚ NA DVA POKOJE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, REKONSTRUKCE PODLAH A HYGIENICKÝCH BUNĚK

ÚPRAVA PODKROVÍ PO PLYNOVÉ KOTELNĚ NA DVA POKOJE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, REKONSTRUKCE PODLAH A HYGIENICKÝCH BUNĚK stavební,inženýrská a projektová činnost Zakázka č.: DA 110824 Objednatel: PALATA Domov pro zrakově postižené Na Hřebenkách 5 150 00 Praha 5 Tel: +420 257 311 930 IČ 70872783 ÚPRAVA PODKROVÍ PO PLYNOVÉ

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Víceúčelové hřiště 15x32m s umělým povrchem Místo stavby : Praha 9 - Letňany, parc.č. 600/28 Investor: Městská část Praha 18 Odbor hospodářské správy a investic Bechyňská 639 199 00 Praha 9 - Letňany

Více

Zásady organizace výstavby REVITALIZACE ZELEN V M ST NASAVRKY. Stupe : Datum: listopad 2012 Zakázkové íslo: M 12 / 999 Formát:

Zásady organizace výstavby REVITALIZACE ZELEN V M ST NASAVRKY. Stupe : Datum: listopad 2012 Zakázkové íslo: M 12 / 999 Formát: Zodpov dný Vypracoval: Technická projektant: Ji í Myslík, DiS. Ji í Myslík, DiS. Ing. Lubor Dít Kraj: Pardubický M sto: Nasavrky Investor: M sto Nasavrky, Nám stí 77, 538 25 Nasavrky REVITALIZACE ZELEN

Více