NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: Tento návod k obsluze zahrnuje kompletní popis zacházení se zásuvkou (samostatné obj. číslo ), s dálkovým ručním ovladačem (sam. obj. č.: , zvláštní příslušenství), s dálkovým nástěnným ovladačem (sam. obj. č.: , zvláštní příslušenství) a s termostatem s křemennými hodinami (sam. obj. č.: ). Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechte si proto tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

2 Obsah Strana ÚVOD... 3 A) RÁDIOVĚ OVLÁDANÁ SÍŤOVÁ ZÁSUVKA + DÁLKOVÉ OVLADAČE... 3 SOUČÁSTI DÁLKOVÉHO RUČNÍHO OVLADAČE (OBJ. Č.: ) A ZÁSUVKY... 4 SOUČÁSTI DÁLKOVÉHO NÁSTĚNNÉHO OVLADAČE (OBJ. Č.: )... 4 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ZAŘÍZENÍ:... 4 ÚČEL POUŽITÍ BEZDRÁTOVĚ OVLÁDANÉ SÍŤOVÉ ZÁSUVKY... 5 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY RUČNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ (VYSÍLAČ) BEZDRÁTOVĚ OVLÁDANÁ ZÁSUVKA (PŘIJÍMAČ) NÁSTĚNNÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ (VYSÍLAČ)... 7 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA... 8 TECHNICKÉ ÚDAJE (ZÁSUVKA + DÁLKOVÉ OVLADAČE)... 8 B) TERMOSTAT S KŘEMENNÝMI HODINAMI... 9 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY TERMOSTATU:... 9 ÚČEL POUŽITÍ TERMOSTATU... 9 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 9 OVLÁDACÍ TLAČÍTKA TERMOSTATU ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ TERMOSTATU (UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU) TERMOSTAT (VYSÍLAČ) BEZDRÁTOVĚ OVLÁDANÁ ZÁSUVKA (PŘIJÍMAČ) INTERVAL VÝMĚNY BATERIÍ V TERMOSTATU NASTAVENÍ SPRÁVNÉHO ČASU VOLBA PROVOZNÍCH REŽIMŮ TERMOSTATU (NASTAVENÍ) NAPROGRAMOVÁNÍ SPÍNACÍCH ČASŮ NASTAVENÍ TERMOSTATU (TEPLOTY) THERMO RUČNÍ OVLÁDÁNÍ SPÍNANÉ ZÁSUVKY MANUAL NASTAVENÍ ČASOVAČE (ČASOVÝCH SPÍNACÍCH HODIN NEBOLI TIMERU) NASTAVENÍ HLAVNÍHO SPÍNAČE JEHO VYPNUTÍ (OFF) UMÍSTĚNÍ (INSTALACE) TERMOSTATU PŘIPEVNĚNÍ TERMOSTATU (DRŽÁKU) POMOCÍ ŠROUBŮ: PŘIPEVNĚNÍ DRŽÁKU TERMOSTATU POMOCÍ OBOUSTRANNÉHO SAMOLEPÍCÍHO PÁSU: ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA TECHNICKÉ ÚDAJE (TERMOSTAT) PRAKTICKÉ TIPY: TECHNIKA PŘENOSU V PÁSMU 433 MHZ

3 Úvod Vážení zákaznicí, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této naší soupravy síťové zásuvky a termostatu s ovládáním v rádiovém pásmu 433 MHz = občanské rádiové pásmo PMR (Private Mobile Radio = soukromé mobilní rádio). Pomocí tohoto termostatu můžete dálkově zapínat a vypínat bezdrátově ovládanou síťovou zásuvku (do ní zapojený spotřebič, například topení). Tento termostat můžete nastavit až pro ovládání 10 samostatných zásuvek na celý týden pro požadovaný rozsah teploty. A) Rádiově ovládaná síťová zásuvka + dálkové ovladače Dálkový ruční ovladač (zvláštní příslušenství, obj. č.: ) nebo nástěnný ovladač (zvláštní příslušenství, obj. č.: ).dokáže ovládat až 4 takovéto zásuvky (nebo jiné přijímací jednotky, například zásuvkové stmívače). Do bezdrátově ovládané zásuvky pak můžete připojit spotřebič (topení, rádio, lampu, atd.), který zapnete nebo vypnete pomocí ručního dálkového ovladače (vysílače) nebo pomocí termostatu. Před uvedením celého zařízení do provozu musíte nejprve provést synchronizaci zásuvky a dálkového ovladače (termostatu) naprogramováním bezpečnostního kódu. Tuto synchronizaci musíte provést i v případě výměny baterií v dálkovém ovladači. 3

4 Součásti dálkového ručního ovladače (obj. č.: ) a zásuvky Součásti dálkového nástěnného ovladače (obj. č.: ) Základní charakteristiky zařízení: Zásuvka a ovladače jsou chráněny naprogramovatelným bezpečnostním kódem k zajištění bezporuchového a nerušeného ovládání v rádiovém pásmu 433 MHz. Dálkové ovladače: 4 ovládané kanály (zásuvky) zapínání a vypínání (ON/OFF). Hlavní spínač zapnutí a vypnutí zásuvky (ON/OFF). Kontrolka (LED) na zásuvce a na dálkových ovladačích. Bezdrátový přenos ovládacích povelů. Dětská pojistka 4

5 Účel použití bezdrátově ovládané síťové zásuvky Neodpovídáme v žádném případě za škody, které by byly způsobeny nedodržením pokynů, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. V těchto případech též zanikají jakékoliv nároky ze záruky. Toto spínanou mezizásuvku lze zapojit pouze do síťové zásuvky se střídavým napětím 230 V / 50 Hz. V žádném případě nesmí být překročen maximální spínaný příkon 3600 W /16 A (totéž platí i o do této zásuvky zapojených spotřebičích). Zařízení je určeno pouze pro používání v uzavřených prostorách. Venkovní používání není dovoleno. Z bezpečnostních důvodů a důvodů registrace (CE) nesmí být výrobek přestavován a nesmějí být prováděny žádné změny v jeho vnitřním zapojení. Jiný způsob používání výrobku, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k poškození tohoto přístroje. Kromě jiného by mohlo být toto spojeno s nebezpečím vzniku zkratu, úrazu elektrickým proudem atd. Dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní předpisy! Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic ohledně elektromagnetické slučitelnosti a provozu nízkonapěťových zařízení. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami, odpovídající prohlášení a doklady jsou uloženy u výrobce. Bezpečnostní předpisy Abyste zajistili bezvadné fungování a bezpečný provoz zařízení, dodržujte bezpodmínečně následující bezpečnostní předpisy. Tato bezdrátově ovládaná zásuvka je opatřena ochranným kontaktem (uzemněním) podle německé normy (nemají vyvedený ochranný kolík podle české normy z tohoto důvodu je připojení některých spotřebičů, které vyžadují uzemnění, omezeno, pokud zástrčka kabelu spotřebiče není opatřena ochrannými kontakty podle německé normy většina moderních spotřebičů je však již opatřena zástrčkou s obojím jištěním: otvorem pro ochranný kolík a s ochrannými kontakty po obvodu zástrčky). Z důvodů bezpečnosti nepoužívejte prodlužovací kabely bez ochranného (nulového) vodiče. Do zásuvky nepřipojujte žádné spotřebiče, které by mohly způsobit náhodným zapnutím požár nebo jiné škody (žehličky, ventilátory, topidla atd.). Tyto spotřebiče by měly být pod stálým dozorem. Dodržte bezpečnostní vzdálenost těchto spotřebičů od nábytku, záclon, závěsů a jiných hořlavých předmětů. Nevystavujte výrobek příliš vysokým teplotám, vibracím (nárazům). Výrobek nesmí být při používání vlhký (mokrý). V tomto případě hrotí nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte zařízení v prostorách s nepříznivými okolními podmínkami, ve kterých se nacházejí nebo kde by se mohly vyskytovat hořlavé plyny, výpary nebo prach. V pravidelných intervalech provádějte kontrolu, zda nedošlo k poškození zásuvky nebo spotřebičů, které jste do této zásuvky zapojili. 5

6 Při otvírání krytů nebo vyjímání dílů, i když je to možné provést pouhou rukou, mohou být uvolněny součásti a díly, které jsou pod napětím. Pod napětím mohou zůstat i místa pro připojení. Před údržbou a opravami nebo před výměnou dílů či konstrukčních prvků musí být přístroj odpojen ode všech zdrojů napětí, pokud je nezbytné jeho otevření. Pokud předpokládáte, že nelze zařízení z důvodů bezpečnosti používat, zajistěte výrobek proti náhodnému použití (zapnutí). Vezměte na vědomí, že výrobek již nelze bezpečně používat tehdy, když: - vykazuje viditelná poškození, - nepracuje (nefunguje) a - jestliže byl výrobek delší dobu uskladněn v nevhodných podmínkách. nebo - byl vystaven těžkému namáhání při přepravě. Elektrická zařízení nejsou dětská hračka a nepatří tak do dětských rukou. Za přítomnosti děti buďte zvláště opatrní. Děti mohou strkat do zařízení různé předměty. V průmyslových zařízeních je nutno dodržovat předpisy úrazové zábrany, které se týkají elektrických zařízení a provozních prostředků. Pokud si nebudete vědět rady, jak zařízení používat a v návodu k obsluze nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou (prodejcem) nebo požádejte o radu jiného kvalifikovaného odborníka. 1. Ruční dálkový ovladač (vysílač) (1) Vložení (výměna) baterií Otevřete kryt bateriového pouzdra na zadní straně dálkového vysílače a vložte do něj dvě baterie 1,5 V typu AAA ( LR 03, mikro) a kryt bateriového pouzdra opět uzavřete. (2) Po vložení baterií začne na dálkovém ovladači blikat kontrolka (LED). Tento stav znamená, že nebyl ještě naprogramován žádný bezpečnostní kód. (3) Naprogramování bezpečnostního kódu Pomocí očíslovaných tlačítek na dálkovém ovladači (tlačítka 1 až 4 zapínání a vypínání ovládaných zásuvek) zvolte jejich postupným stisknutím čtyřmístný bezpečnostní kód, například Po stisknutí čtvrtého (posledního) tlačítka přestane na ovladači svítit kontrolka = ukončení naprogramování bezpečnostního kódu. (4) Změna bezpečnostního kódu Vyndejte z dálkového ovladače baterie, počkejte 30 sekund a zadejte nový bezpečnostní kód výše popsaným způsobem. (5) Poznámka Pokud bude vlastnit více dálkových ovladačů, můžete je všechny naprogramovat na stejný bezpečnostní kód a můžete tak ovládat pomocí více dálkových ovladačů stejnou spínanou zásuvku (samozřejmě, že musí být tato zásuvka synchronizována na příslušný bezpečnostní kód viz dále). 6

7 2. Bezdrátově ovládaná zásuvka (přijímač) (1) Zastrčte tuto zásuvku do síťové zásuvky 230 V / 50 Hz (s ochranným kontaktem). Na zásuvce začne pomalu blikat kontrolka (LED). Toto znamená, že zásuvka ještě nerozeznala, kterým kanálem má být ovládána (1 až 4) a dále ještě nerozeznala příslušný bezpečnostní kód. (2) Stiskněte na přední straně zásuvky funkční tlačítko a podržte toto tlačítko stisknuté po dobu cca 2 sekundy, dokud nezačne kontrolka na zásuvce rychle blikat. Nyní toto tlačítko pomalu uvolněte. Nyní můžete provést pro tuto zásuvku příslušné přiřazení čísla kanálu dálkovým ovladačem. (3) Stiskněte na dálkovém ovladači příslušné tlačítko (kanál) například 2 ON. Zásuvka zachytí tento kód zpravidla během jedné sekundy. V případě správné synchronizace mezi ovladačem a zásuvkou se na ní trvale rozsvítí kontrolka (LED). Tím je synchronizace ukončena a tlačítkem na dálkovém ovladači 2 ON můžete nyní zásuvku (do ní zapojený spotřebič) zapínat nebo tlačítkem 2 OFF vypínat. (4) Pokud budete potřebovat naprogramovat zásuvku na jiné číslo ovládacího kanálu, stiskněte na přední straně zásuvky znovu funkční tlačítko a podržte toto tlačítko stisknuté po dobu cca 2 sekundy, dokud nezačne kontrolka na zásuvce rychle blikat, a pomocí dálkového ovladače zvolte jiné číslo ovládacího kanálu výše popsaným způsobem. (5) Poznámka: Samozřejmě, že můžete jedním kanálem ovládat i více zásuvek. 3. Nástěnný dálkový ovladač (vysílač) Nastavení bezpečnostního kódu, výměna baterií (zde kryt bateriového pouzdra na přední straně ovládače): Stejné jako u ručního dálkového ovladače. Zásuvky se zapínají a vypínají pouze stisknutím příslušného tlačítka (1 až 4), podobně jako u obvyklého tlačítkového vypínače. Upozornění: Dosah rádiového přenosu mezi ovládačem a zásuvkou činí 20 až 40 metrů. Zdroje ručení, jako jsou jiná vysílací zařízení (například bezdrátová sluchátka) nebo zdroje rušivých elektromagnetických polí (například monitory počítačů atd.) mohou snížit dosah zařízení. Totéž platí i pro železobetonové konstrukce stěn a stropů domů. Pokud bude proces synchronizace mezi dálkovým ovladačem a zásuvkou trvat déle než 2 minuty, pak zásuvka přeruší automaticky po uplynutí této doby příjem bezpečnostního kódu. V tomto případě stiskněte na zásuvce znovu funkční tlačítko a proveďte novou synchronizaci. 7

8 Čištění a údržba Provádějte pravidelné kontroly z hlediska technické bezpečnosti, zda nedošlo k poškození pouzdra zásuvky. Provoz s poškozeným pouzdrem není dovolen. Před čištěním vytáhněte spínanou zásuvku ze síťové zásuvky. Čas od času zkontrolujte stav baterií v termostatu (v dálkovém ovladači). Vybité baterie okamžitě vyndejte z bateriového pouzdra termostatu (dálkového ovladače). Mohly by vytéci a poškodit přístroj. Při výměně používejte pouze baterie předepsaných typů a vyměňujte je všechny najednou. Baterie a akumulátory nepatří do dětských rukou.při vkládání baterií dejte pozor na jejich správnou polaritu. Vyteklé nebo poškozené baterie) mohou při styku s pokožkou způsobit její poleptání, v tomto případě použijte vhodné ochranné rukavice. Baterie nesmějí být zkratovány nebo odhazovány do ohně. V obou případech hrozí nebezpečí exploze! Nikdy baterie nerozbírejte! Normální baterie nesmějí být znovu nabíjeny, hrozí nebezpečí exploze! Při delším nepoužívání přístrojů (např. při jejich skladování) z nich vyndejte baterie. Baterie by mohly vytéci a poškodit přístroje. Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí. Nepatří do domovního odpadu! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách. Šetřete a neohrožujte životní prostředí! Výrobek nesmí být otvírán. Vlastnoruční opravy jsou zakázány. Opravy svěřte pouze odborníkům. K čištění pouzdra zásuvky, termostatu (a dálkových ovladačů) používejte toliko měkký antistatický hadřík bez žmolků. Abyste zabránili poškrábání nebo poleptání pouzdra, nečistěte nikdy výrobek prostředky na drhnutí a rozpouštědly. Technické údaje (zásuvka + dálkové ovladače) Jmenovité napětí: 230 V AC / 50 Hz (16 A) Maximální spínaný příkon: Frekvence vysílače: 3600 VA (W) 433,92 MHz Doporučená provozní teplota: 0 až + 50 C Dosah: Napájení dálkových ovladačů: Až 25 m (za optimálních podmínek viz dále) 2 x 1,5 V, alkalické baterie typu AAA (IEC LR3) Rozměry (zásuvka): 63 x 80 x 138 mm (d x š x v) Rozměry (ruční ovladač): 36 x 17 x 141 mm (d x š x v) Rozměry (nástěnný ovladač): 80 x 15 x 79 mm (d x š x v) 8

9 B) Termostat s křemennými hodinami Základní charakteristiky termostatu: Termostat s křemennými hodinami s možností ručního nastavení času. Termostat, zásuvka (a dálkové ovladače) jsou chráněny naprogramovatelným bezpečnostním kódem k zajištění bezporuchového a nerušeného ovládání v rádiovém pásmu 433 MHz. Automatické naprogramování zapínání a vypínání (ON/OFF) s nastavením časů a dnů v týdnu (až pro 10 kanálů = ovládání až 10 bezdrátově řízených síťových zásuvek). Ruční zapínání a vypínání dálkově ovládané zásuvky (ON/OFF). Naprogramování termostatu: zapínání a vypínání (ON/OFF). Bezdrátový přenos ovládacích povelů v rádiovém pásmu 433 MHz. Indikace vybitých baterií (na displeji termostatu). Držák pro nástěnnou montáž termostatu. Účel použití termostatu Viz kapitola Účel použití bezdrátově ovládané síťové zásuvky. Bezpečnostní předpisy Viz kapitola Bezpečnostní předpisy, které týkají síťové zásuvky. 9

10 Ovládací tlačítka termostatu 1. Tlačítko MODE Volba (přepínání) různých režimů zobrazení (programování, termostat, automatické a ruční ovládání spínané síťové zásuvky). 2. Tlačítko TIMER Zobrazení nastavení času timeru (časovače neboli časových spínacích hodin). 3. Tlačítko TEMP Zobrazení nastavených teplot (prahu spínání termostatu podle nastavených teplot). 4. Tlačítko PGM Zobrazení naprogramovaných časů spínání (zapínání a vypínání). 5. Tlačítko SET Přepnutí přístroje do režimu nastavení zvoleného provozního režimu. Potvrzení provedené změny nastavení. Zadání číslice 1 bezpečnostního kódu. 10

11 6. Tlačítko ON / + Zapnutí spínané zásuvky (do ní zapojeného spotřebiče). Nastavení (změna, zvýšení) minut, hodin a dnů v týdnu v režimu ručního nastavení. Změna nastavení teploty (zvýšení) v režimu programování termostatu. Změna nastavení času (zvýšení) v režimu programování timeru (časovače neboli časových spínacích hodin). Volba až 10 kanálů (spínaných zásuvek) v režimu programování (zvýšení čísla kanálu). Zadání číslice 2 bezpečnostního kódu. 7. Tlačítko OFF / - Vypnutí spínané zásuvky (do ní zapojeného spotřebiče). Nastavení (změna, snížení) minut, hodin a dnů v týdnu v režimu ručního nastavení. Změna nastavení teploty (snížení) v režimu programování termostatu. Změna nastavení času (snížení) v režimu programování timeru (časovače neboli časových spínacích hodin). Volba až 10 kanálů (spínaných zásuvek) v režimu programování (snížení čísla kanálu). Zadání číslice 3 bezpečnostního kódu. 8. Tlačítko RESET Zpětné nastavení (vynulování) všech zobrazených údajů v příslušném režimu provozu. Zadání číslice 4 bezpečnostního kódu. Základní nastavení termostatu (uvedení zařízení do provozu) Před uvedením celého zařízení do provozu musíte nejprve provést synchronizaci dálkově ovládané zásuvky a termostatu naprogramováním bezpečnostního kódu. Tuto 11

12 synchronizaci musíte provést i v případě výměny baterií v termostatu. Naprogramovaný bezpečnostní kód zůstane po provedené synchronizaci zachován v paměti dálkově ovládané síťové zásuvky. 1. Termostat (vysílač) (1) Vložení (výměna) baterií Otevřete kryt bateriového pouzdra na zadní straně termostatu a vložte do něj dvě baterie 1,5 V typu AAA ( LR 03, mikro) správnou polaritou a kryt bateriového pouzdra opět uzavřete. Kryt bateriového pouzdra Bateriové pouzdro (2) Naprogramování bezpečnostního kódu Jakmile se po vložení baterií do termostatu objeví na jeho displeji blikající zobrazení 0, zadejte pomocí následujících tlačítek požadovaný bezpečnostní kód (= libovolná kombinace 4 číslic 1, 2, 3, nebo 4 ): Stisknutí tlačítka SET = zadání číslice 1, stisknutí tlačítka ON/+ = zadání číslice 2, stisknutí tlačítka OFF/- = zadání číslice 3, stisknutí tlačítka RESET = zadání číslice 4. Bezpečnostní kód, například zvolíte postupným stisknutím následujících ovládacích tlačítek: ON/+, ON/+, RESET a OFF/-. Po stisknutí čtvrtého (posledního) tlačítka zmizí z displeje zobrazení bezpečnostního kódu, což znamená ukončení naprogramování bezpečnostního kódu. (3) Změna bezpečnostního kódu Vyndejte z termostatu baterie, počkejte 30 sekund, vložte baterie opět do termostatu a zadejte nový bezpečnostní kód výše popsaným způsobem. (4) Poznámka Pokud bude vlastnit i dálkové ovladače, můžete je všechny naprogramovat na stejný bezpečnostní kód a můžete tak ovládat pomocí více dálkových ovladačů stejnou spínanou zásuvku (samozřejmě, že musí být tato zásuvka synchronizována na příslušný bezpečnostní kód viz dále). 2. Bezdrátově ovládaná zásuvka (přijímač) (1) Zastrčte tuto zásuvku do síťové zásuvky 230 V / 50 Hz (s ochranným kontaktem). Na zásuvce začne pomalu blikat kontrolka (LED). Toto znamená, že 12

13 zásuvka ještě nerozeznala příslušný bezpečnostní kód. (2) Stiskněte na přední straně zásuvky funkční tlačítko a podržte toto tlačítko stisknuté po dobu cca 2 sekundy, dokud nezačne kontrolka na zásuvce rychle blikat. Nyní toto tlačítko pomalu uvolněte. (3) Stiskněte na termostatu k zajištění přenosu signálu do zásuvky tlačítko ON a podržte toto tlačítko stisknuté po dobu cca 2 sekundy. Zásuvka během této doby zpravidla zachytí bezpečnostní kód. V případě správné synchronizace mezi termostatem a zásuvkou se na ní trvale rozsvítí kontrolka (LED). Tím je synchronizace ukončena a nyní můžete tuto zásuvku ovládat pomocí termostatu. (4) Pokud budete potřebovat naprogramovat zásuvku na jiné číslo ovládacího kanálu, stiskněte na přední straně zásuvky znovu funkční tlačítko a podržte toto tlačítko stisknuté po dobu cca 2 sekundy, dokud nezačne kontrolka na zásuvce rychle blikat, a pomocí dálkového ovladače zvolte jiné číslo ovládacího kanálu výše popsaným způsobem. Upozornění: Pokud neprovedete toto naprogramování během 2 minut, pak dojde k přerušení režimu naprogramování bezpečnostního kódu. V tomto případě musíte znovu stisknout na zásuvce funkční tlačítko a podržet jej stisknuté po dobu cca 2 sekundy, dokud nezačne kontrolka na zásuvce rychle blikat, poté toto tlačítko opět uvolněte a proveďte nové naprogramování zásuvky výše popsaným způsobem. Dosah rádiového přenosu mezi termostatem a zásuvkou činí 20 až 25 metrů. Zdroje ručení, jako jsou jiná vysílací zařízení (například bezdrátová sluchátka) nebo zdroje rušivých elektromagnetických polí (například monitory počítačů atd.) mohou snížit dosah zařízení. Totéž platí i pro železobetonové konstrukce stěn a stropů domů. 3. Interval výměny baterií v termostatu K zajištění optimální přesnosti Vám doporučujeme provést jednou do roka výměnu baterií v termostatu. V případě výměny baterií je nutné nastavit na termostatu opět bezpečnostní kód. Tento kód si poznamenejte, abyste nemuseli zbytečně provádět znovu základní nastavení termostatem ovládané zásuvky. 13

14 Nastavení správného času Správný denní čas a příslušný den v týdnu nastavíte následujícím způsobem: 1. Stiskněte v normálním režimu zobrazení tlačítko SET a podržte toto tlačítko stisknuté tak dlouho (cca 2 sekundy), dokud nezačne na displeji blikat údaj pro nastavení denního času v minutách. 2. Tisknutím tlačítka ON/+ (zvýšení času) nebo OFF/- (snížení času) nastavte správný čas v minutách. 3. Nastavení času v minutách potvrďte stisknutím tlačítka SET. Na displeji termostatu začne blikat údaj pro nastavení denního času v hodinách. 4. Tisknutím tlačítka ON/+ (zvýšení času) nebo OFF/- (snížení času) nastavte správný čas v hodinách. 5. Nastavení času v hodinách potvrďte stisknutím tlačítka SET. Na displeji termostatu začne blikat zkratka pro nastavení dne v týdnu (v anglickém jazyce). 6. Tisknutím tlačítka ON/+ nebo OFF/- nastavte správnou zkratku dne v týdnu: MO (= Monday = pondělí), TU (= Tuesday = úterý), WE (= Wednesday = středa), TH (= Thursday = čtvrtek), FR (= Friday = pátek), SA (= Saturday = sobota) a SU (= Sunday = neděle). 7. Nastavení příslušné zkratky dne v týdnu potvrďte stisknutím tlačítka SET za účelem ukončení režimu ručního nastavení času nebo počkejte cca 30 sekund. Termostat po uplynutí této doby provede automaticky ukončení nastavení a uloží zadané hodnoty do své paměti. Volba provozních režimů termostatu (nastavení) Postupným tisknutím tlačítka MODE můžete zvolit následující režimy natavení přístroje: Naprogramování spínacích časů Nastavení termostatu (teploty) Ruční ovládání spínané zásuvky Nastavení časovače (časových spínacích hodin) Takzvané nastavení hlavního spínače jeho vypnutí (OFF) Upozornění: Abyste mohli provést některá z výše uvedených nastavení, zajistěte, aby byly termostat a dálkově ovládaná zásuvka v režimu zapnutí (ON) a aby byl zásuvce přiřazen správný bezpečnostní kód. 14

15 Naprogramování spínacích časů Tento termostat můžete nastavit až pro 10 kanálů (samostatně ovládaných síťových zásuvek - 1 dvojice spínání zapnutí/vypnutí představuje 1 kanál). Spínací časy naprogramujete následujícím způsobem: 1. Stiskněte tlačítko PGM. 2. Tisknutím tlačítka ON/+ nebo OFF/- zvolte číslo požadovaného kanálu (číslo ovládané síťové zásuvky) a proveďte zapnutí (ON) nebo vypnutí (OFF) kanálu (této zásuvky). Číslo příslušného kanálu je na displeji označeno symbolem CH. 3. Přepněte termostat do režimu nastavení spínacích časů stisknutím tlačítka SET. Podržte toto tlačítko stisknuté tak dlouho, dokud nezačne na displeji blikat údaj pro nastavení času v minutách. 4. Tisknutím tlačítka ON/+ (zvýšení času) nebo OFF/- (snížení času) nastavte požadovaný čas v minutách. 5. Nastavení času v minutách potvrďte stisknutím tlačítka SET. Na displeji termostatu začne blikat údaj pro nastavení času v hodinách. 6. Tisknutím tlačítka ON/+ (zvýšení času) nebo OFF/- (snížení času) nastavte požadovaný čas v hodinách. 7. Nastavení času v hodinách potvrďte stisknutím tlačítka SET. Na displeji termostatu začnou postupně za sebou blikat zkratky pro nastavení dne v týdnu. 8. Pro příslušný den v týdnu proveďte stisknutím tlačítka ON/+ nebo OFF/- zapnutí (ON) nebo vypnutí (OFF) příslušného kanálu (příslušné ovládané zásuvky). Příslušná zkratka dne v týdnu bude na displeji označena blikajícím podtržítkem. 9. Stisknutím tlačítka ON/+ přepněte zobrazení na displeji na další kanál a zopakujte, pokud to bude třeba, kroky 1. až 9. pro nastavení zbývajících kanálů 10. Naprogramování potvrďte stisknutím tlačítka PGM nebo počkejte cca 30 sekund. Termostat po uplynutí této doby provede automaticky ukončení naprogramování a uloží zadané hodnoty do své paměti. 15

16 Nastavení termostatu (teploty) THERMO Tento termostat můžete nastavit na libovolné hodnoty teplot (0 C až 60 C), při kterých dojde k zapnutí dálkově ovládané síťové zásuvky (například zapnutí elektrického spotřebiče při dosažení určité teploty. 1. Stiskněte tlačítko TEMP. 2. Přepněte termostat do režimu nastavení teploty stisknutím tlačítka SET. Na displeji začne blikat údaj pro nastavení teploty. 3. Tisknutím tlačítka ON/+ (zvýšení teploty) nebo OFF/- (snížení teploty) nastavte požadovanou teplotu. 4. Nastavení požadované teploty potvrďte stisknutím tlačítka SET či TEMP nebo počkejte cca 30 sekund. Termostat po uplynutí této doby provede automaticky ukončení naprogramování a uloží zadanou hodnotu teploty do své paměti. Upozornění: Nastavíte-li termostat na teplotu, která se bude lišit o 1 C od pokojové teploty, pak může dálkově ovládaná síťová zásuvka provést buď zapnutí nebo vypnutí do ní zapojeného spotřebiče. Nastavíte-li například termostat na teplotu 25 C, pak vyšle termostat povel k zapnutí do zásuvky zapojeného spotřebiče, pokud se pokojová teplota sníží pod hodnotu 25 C (tj. bude rovna nebo menší než 24,9 C). Povel k vypnutí do zásuvky zapojeného spotřebiče vyšle termostat v případě, dosáhne-li pokojová teploty hodnoty 26 C (nebo bude-li tato teplota překročena). Pokud se bude aktuální teplota pohybovat v rozsahu 25,x C, nevyšle termostat žádný nový spínací povel (zapnutí nebo vypnutí zásuvky) a zásuvka zůstane zapnuta. Stisknete-li během nastavování teploty tlačítko RESET, zobrazí se na displeji symbol -- C, který zůstane na displeji permanentně viditelný. Toto znamená, že byl do dálkově ovládané zásuvky vyslán povel jejího zapnutí. Toto zobrazení se změní na normální zobrazení až poté, stisknete-li tlačítko MODE či TEMP nebo počkáte-li cca 30 sekund na automatické přepnutí displeje do režimu normálního zobrazení. Ruční ovládání spínané zásuvky MANUAL Tento režim ručního ovládání umožňuje nezávisle na všech naprogramovaných spínacích časech nebo na nastavení teploty zapínat nebo vypínat dálkově ovládanou síťovou zásuvku pomocí tlačítka ON/+ nebo OFF/-. Stisknutím tlačítka ON/+ zapnete do zásuvky zapojený spotřebič. Stisknutím tlačítka OFF/- vypnete do zásuvky zapojený spotřebič. 16

17 Nastavení časovače (časových spínacích hodin neboli timeru) Tento termostat můžete nastavit jako časové spínací hodiny (odpočítávání času neboli anglicky countdown ) až na 9 hodin a 59 minut ( 9:59 ). 1. Stiskněte tlačítko TIMER. 2. Přepněte termostat do režimu nastavení času spínacích hodin stisknutím tlačítka SET. Na displeji dojde k zobrazení naposledy nastaveného času spínacích hodin (přednastavení = 0:15 ). Na displeji začne dále blikat údaj pro nastavení minut. 3. Tisknutím tlačítka ON/+ (zvýšení času) nebo OFF/- (snížení času) nastavte požadovaný čas spínacích hodin v minutách.. 4. Nastavení času v minutách potvrďte stisknutím tlačítka SET. Na displeji termostatu začne blikat údaj pro nastavení času v hodinách. 5. Tisknutím tlačítka ON/+ (zvýšení času) nebo OFF/- (snížení času) nastavte požadovaný čas v hodinách. 6. Nastavení požadovaného času spínacích hodin potvrďte stisknutím tlačítka SET či TIMER nebo počkejte cca 30 sekund. Termostat po uplynutí této doby provede automaticky ukončení naprogramování a spustí odpočítávání nastaveného času spínacích hodin. Upozornění: Při nastavování spínacích hodin dejte prosím pozor na to, aby byla na termostatu nastavena vyšší teplota než je teplota aktuální. A to z toho důvodu, že v režimu nastavení spínacích hodin můžete provést změnu nastavení teploty stisknutím tlačítka TEMP v okamžiku, jakmile na displeji začne blikat příslušný údaj (minuty) pro nastavení času spínacích hodin - viz krok 2. a další kroky kapitoly Nastavení časovače (časových spínacích hodin neboli timeru). Stisknutí tlačítka TEMP způsobí přerušení odpočítávání času spínacích hodin. Nové nastavení času spínacích hodin provedete dalším stisknutím tlačítka TIMER a zopakováním výše uvedených kroků. V režimu odpočítávání nastaveného času spínacích hodin není na displeji termostatu zobrazen normální čas, datum a pokojová teplota, a to tak dlouho, dokud nedojde k ukončení odpočítávání času. Režim odpočítávání nastaveného času spínacích hodin ukončíte (přerušíte) stisknutím tlačítka TIMER. V režimu odpočítávání nastaveného času spínacích hodin můžete stisknutím tlačítka RESET kdykoliv provést zastavení odpočítávání času a vynulování již uplynulého času. Na displeji termostatu se zobrazí čas 0:00. 17

18 Nastavení hlavního spínače jeho vypnutí (OFF) Termostat i dálkově ovládaná síťová zásuvka mohou být společně vypnuty (OFF). Nejdříve zajistěte, aby byl zapnut termostat (ON). Při nastavování postupujte následujícím způsobem. 1. Tisknutím tlačítka MODE v normálním režimu zobrazení na displeji můžete provést přepnutí mezi programováním, nastavením teploty a ručním ovládáním zásuvky. Upozornění: Dojde-li ke změně režimu (programování, nastavení teploty, ruční ovládání zásuvky), pak po ukončení stisknutí tlačítka MODE nastane prodleva 3 až 4 sekundy. Tato prodleva umožňuje výběr příslušného režimu s konečnou platností, pokud stisknete tlačítko MODE několikrát za sebou. 2. Bude-li ukazovat šipka (trojúhelník) na displeji termostatu na symbol zvoleného režimu programování nebo nastavení teploty (THERMO), stiskněte za účelem zapnutí termostatu a dálkově ovládané síťové zásuvky tlačítko ON/+. 3. Nyní můžete stisknout tlačítko OFF/-, čímž provedete vypnutí termostatu i zásuvky (OFF). Upozornění: Na displeji termostatu bude po této akci zobrazen symbol vypnutí OFF. Tento symbol zůstane tak dlouho viditelný, dokud neprovedete novou aktivaci termostatu. V tomto provozním režimu nebude svítit ani kontrolka (LED) na dálkově ovládané síťové zásuvce. Oba přístroje opět zapnete stisknutím ovládacího tlačítka ON/+ na termostatu. Z displeje termostatu zmizí symbol vypnutí OFF a na displeji se objeví normální zobrazení. Umístění (instalace) termostatu Nástěnný držák, který je součástí dodávky termostatu, můžete připevnit na stěnu pomocí přiložených šroubů nebo pomocí oboustranné lepící pásky. Před výběrem místa montáže termostatu zkontrolujte, zda dálkově ovládaná síťová zásuvka reaguje na povely vysílané termostatem. Připevnění termostatu (držáku) pomocí šroubů: 1. Označte si pomocí tužky otvory v držáku termostatu místa pro vyvrtání otvorů ve stěně. 2. Vyvrtejte na označených místech otvory ve stěně. 3. Přišroubujte držák termostatu ke stěně pomocí přiložených šroubů. Zaklapněte termostat do nástěnného držáku. Při vrtání otvorů dejte pozor na to, abyste nenavrtali (nepoškodili) žádná elektrická vedení nebo plynová či vodovodní potrubí. Hrozí nebezpečí ohrožení života! 18

19 Připevnění držáku termostatu pomocí oboustranného samolepícího pásu: K přilepení držáku termostatu na stěnu můžete použít přiložený oboustranný lepící pás. Vyčistěte pečlivě obě plochy (plochu držáku a plochu, ke které držák termostatu přilepíte). Tyto plochy nesmějí být mastné, nesmějí na nich zůstat otisky prstů, nesmějí být vlhké, zaolejované a musejí být zbaveny zbytků silikonu. Všechny tyto skutečností brání bezpečnému přilepení držáku termostatu. Stáhněte z jedné strany lepícího pásu ochrannou fólii a přilepte tento pás touto stranou k zadní straně držáku. Přitlačte pevně a rovnoměrně lepící pás celou plochou k držáku, abyste zajistili bezpečné spojení. Nyní stáhněte ochrannou fólii z druhé strany lepícího pásu a přilepte držák termostatu rovně na příslušnou plochu na stěně. Zaklapněte termostat do nástěnného držáku. Čištění a údržba Viz výše (čištění a údržba zásuvky a dálkových ovladačů). Technické údaje (termostat) Napájení: Doporučená provozní teplota: Frekvence vysílače: Interval měření pokojové teploty: Dosah: Rozměry (d x š x v): 2 x 1,5 V, alkalické baterie typu AAA (IEC LR3) 0 až + 60 C (zobrazení OFL znamená teplotu mimo uvedený rozsah) 433,92 MHz Každých 10 sekund Až 25 m (za optimálních podmínek viz dále) 96 x 29 x 67 mm 19

20 PRAKTICKÉ TIPY: TECHNIKA PŘENOSU V PÁSMU 433 MHZ Vážení zákaznicí, abyste zabránili Vašim i našim zbytečným nákladům a časové náročnosti, pokuste se prosím pomocí těchto našich praktických tipů lokalizovat a odstranit vzniklé problémy. 1. Popis funkce přenosu v pásmu 433 MHz: Technika přenosu v pásmu 433 MHz (megahertz) umožňuje bezdrátový rádiový přenos dat na krátké až střední vzdálenosti. Při tomto rádiovém přenosu se používá nosná vlna s frekvencí 433 MHz, pomocí které dochází ke zprostředkování přenosu informací. Tento princip můžeme porovnat s poštovním doručovatelem (poslem), který doručuje dopis. Poštovní posel představuje v tomto případě nosnou frekvenci 433 MHz, dopis pak přenášenou informaci. Přijímač poté vyfiltruje tuto informaci ze signálu 433 MHz a vyhodnotí ji. Informace mohou představovat data (údaje) z meteorologické stanice, hudbu, obrazové zprávy atd. Frekvence 433 MHz je všeobecně volná frekvence, to znamená, že každý může v tomto frekvenčním rozsahu používat schválené přístroje, není k tomu zapotřebí žádné přihlášení přístroje nebo zkouška z amatérského vysílání. Touto novou technikou bylo umožněno používat inovované výrobky, jako jsou teplotní čidla s vysílačem (od senzorů měření teploty není třeba vést žádné kabely), dětské telefony (k hlídání hluku v dětských pokojích), malé vysílačky nebo systémy přenosu zvuku. Výkon vysílačů je podle zákonných předpisů omezen na max. 10 mw a šířka pásma je velmi malá (433,05 MHz až 434,79 MHz). Z tohoto důvodu vznikají mnohokrát potíže při používání těchto přístrojů. 2. Problémy příjmu rozeznáme podle: Žádné zobrazení odesílaných dat (hodnot) na displeji přijímací jednotky. Časté přerušování přenosu dat (např.: naměřená teplota zůstává po dobu více hodin či dní neměnná nebo se na displeji zobrazují pouze čárky). 3. Problémy příjmu mohou způsobit následující okolnosti: a) Místo instalace (poloha, umístění) Vysílač je připevněn na kovovém rámu nebo podobně. Stěny a stropy mezi vysílačem a přijímačem jsou železobetonové. Ve stropě nebo ve stěně se nachází kovové pletivo (např. lehká příčka nebo lehký panel s hliníkovým rámem). Také výška a vysoká vlhkost vzduchu mohou silně omezit dosah vysílače. Mezi přijímačem a vysílačem se nacházejí orosená okna nebo jsou tato okna zhotovená s ochrannou izolací proti úniku tepla. V blízkosti vysílače nebo přijímače se nacházejí zrcadla nebo podobné předměty. b) Vlivy rušení 20

21 V okruhu cca 20 metrů od Vašeho přístroje se nacházejí jiné přístroje, které pracují na stejné frekvenci 433 MHz (například. bezdrátová sluchátka nebo meteorologická stanice sousedů). Vedle sebe je umístěno více vysílačů (minimální vzdálenost cca 0,5 m). Elektromagnetické zdroje rušení se vyskytují v bezprostřední blízkosti (minimální vzdálenost cca 2-3 m) vysílačů a přijímačů (např.: mikrovlnné trouby, dálkové ovládání topení, televizní přijímače, osobní počítače nebo jiné domácí spotřebiče). 4. Seznam kontrol, které je nutno provést, objeví-li se poruchy příjmu: Postupovali jste přesně podle návodu k obsluze? V mnoha případech je nutné vložit baterii (baterie) nejdříve do vysílače a teprve poté do přijímače! Vyzkoušejte výrobky (vysílač a přijímač) před zpětným zasláním (cca 2 až 3 dny) ve společném prostoru (místnosti) s co možná nejmenším počtem zdrojů rušení (např. ve sklepě nebo v garáži), abyste zjistili základní funkčnost přístrojů. Pokud je to možné zkontrolujte též stav a kvalitu baterií Vašeho výrobku. Pokuste se poté (po pozitivní zkoušce) odhalit příčinu problému (např. dotazem u Vašich sousedů, zda nepoužívají výrobky podobného druhu, nebo zkontrolujte místo, kde přístroje používáte). Změňte několika pokusy místo instalace vysílače nebo umístění přijímače, abyste zajistili nejlepší a nejvhodnější místo příjmu. 21

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátová (rádiová) meteorologická stanice WS 7208 (433 MHz) Obj. č.: 64 01 30 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

Anemometr (větroměr) WS 7000-15 k meteorologickým stanicím série WS (rádiový přenos naměřených údajů v pásmu 433 MHz) Objednací číslo: 10 71 40

Anemometr (větroměr) WS 7000-15 k meteorologickým stanicím série WS (rádiový přenos naměřených údajů v pásmu 433 MHz) Objednací číslo: 10 71 40 NÁVOD K OBSLUZE Anemometr (větroměr) WS 7000-15 k meteorologickým stanicím série WS (rádiový přenos naměřených údajů v pásmu 433 MHz) Objednací číslo: 10 71 40 Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/99 (nové, přepracované vydání) Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM Obj. č.: 64 51 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 Počítač k jízdnímu kolu Digispeed 5 Obj. č.: 85 31 47 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže výrobek

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/04 Obj. č.: 51 01 72: 12 V / 2 A FSP 2/4; 51 00 39: 13,8 V / 8 A FSP 8/10; 51 01 71: 24 V / 3 A FSP 3/5; 51 00 40: 13,8 V / 12 A FSP 12/15; 51 00 36: 13,8 V / 2 A FSP 2/4; 51 01

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/03 Obj. č.: 75 05 16 Vyhlaste rázný boj průvanu a plýtvání drahocenným teplem! Tento mluvící gong totiž dokáže napomenout každého, kdo za sebou zapomněl zavřít dveře. Pomocí přepínače

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/04 Obj. č.: 75 06 60 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkový řídící termostat s frekvenčně řízenou přepínací zástrčkou - f = 433 MHz

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkový řídící termostat s frekvenčně řízenou přepínací zástrčkou - f = 433 MHz 1 NÁVOD K OBSLUZE Dálkový řídící termostat s frekvenčně řízenou přepínací zástrčkou - f = 433 MHz Obj.č.: 613 000 1. Úvod: Srdečně Vám blahopřejeme k získání tohoto dálkového řídícího termostatu, jež umožňuje

Více

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku... 1 2. Bezpečnostní předpisy (baterie)... 3 3. Vložení (výměna) baterií... 3 Vložení (výměna)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C 7.Údržba Zkontrolujte přístroj v pravidelných intervalech či není poškozený! Pro čištění displeje a těla přístroje používejte jen měkčí, navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné ředidla a abrazivní čistící

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 56 10 92 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této naší speciální zásuvky. Tato praktická mezizásuvka Vám zajistí příjemné prostředí v obytných

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35 NÁVOD K OBSLUZE Verze 12 / 02 Box na uložení 150 kusů kompaktních disků s elektronickou archivací Obj. č.: 97 02 35 Geniální systém archivace pomocí osobního počítače (software, který dodáváme společně

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/02 Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 Jakmile se ráno probudíte, můžete jedním pohledem zjistit, jak se máte obléci. Tento teploměr

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 Jakmile se ráno probudíte, získáte okamžitě nejdůležitější informace o čase, teplotě nebo o počasí. A na stěně či na stropě Vaší ložnice uvidíte, která hodina udeřila.

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení meteorologické stanice a jejího příslušenství do provozu a k jejich obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) Tyto takzvané světelné pohyblivé noviny můžete použít ve výkladních skříních, na výstavách, v barech, ve sklípcích nebo při pořádání různých

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: 64 02 19 Verze 11/05 Tato meteorologická stanice Vám zprostředkuje důležité informace, které se týkají počasí: Zobrazení naměřené pokojové teploty a dvou venkovních (dalších)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č. 481 39 09. Úvod (účel použití meteorologické stanice)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č. 481 39 09. Úvod (účel použití meteorologické stanice) NÁVOD K OBSLUZE Obj.č. 481 39 09 Nastavení (posunutí) časového pásma...9 Ruční nastavení času...9 Ruční nastavení kalendáře (data)...10 Zapnutí nebo vypnutí příjmu časového rádiového signálu DCF-77...10

Více

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti Součásti 2.1 Základní stanice (přijímač) Bezdrátová meteostanice WD 4008 Obj. č.: 67 24 23 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WD 4008. Tento návod k obsluze

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k montáži a k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Obj.

Více

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST NÁVOD K OBSLUZE RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST Obj. č.: 62 30 04 Zastrčte jednoduše radiovou spínací zásuvku do stávající síťové zásuvky a připojte svítidla, ventilátory nebo jiné elektropřístroje na radiovou

Více

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Pohon garážových vrat RolloPort S1 Obj. č.: 64 64 57 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho inteligentního, mikroprocesorem řízeného

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 85 02 65 Chytejte ryby pouze tam, kde se opravdu nacházejí! Tento zvukový radiolokátor neboli sonar, který pracuje na principu odrazu velmi krátkých zvukových vln,

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 NÁVOD K OBSLUZE Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 58

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 58 NÁVOD K OBSLUZE Použití výrobku... 2 Rozsah dodávky... 2 Funkce a charakteristické vlastnosti výrobku... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Ovládací prvky zařízení... 4 Instalace baterií... 5 Instalace baterií

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 64 02 17 Tento budík Vám zobrazí vždy přesný čas téměř na celém světě a navíc budete vědět, jakou máte ve svém pokoji teplotu. Kromě rádiového časového signálu DCF-77

Více

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 NÁVOD K OBSLUZE Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 Obj. č.: 75 15 49 1. Úvod Verze 06/10 Vážení zákazníci! Koupí tohoto digitálního kódového zámku jste získali vysoce přesný systém ochrany, který odpovídá

Více

RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI22

RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI22 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI22 Obj. č.: 617 243 Radiový stmívač FS20 DI22 odpovídá radiovému stmívači FS20 DI20 s objednávkovým číslem: 61 72 44-33, avšak je dimenzován výhradně

Více

Bezdrátový termostat topení FHT8R + hlavice FHT8V. Obj. č.: 57 00 55. Obsah

Bezdrátový termostat topení FHT8R + hlavice FHT8V. Obj. č.: 57 00 55. Obsah Obsah Bezdrátový termostat topení FHT8R + hlavice FHT8V Obj. č.: 57 00 55 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového termostatu topení + hlavice. Tento návod k obsluze je součástí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obsah Strana Úvod...2 Účel použití modelu člunu...3 Obsah zásilky (rozsah dodávky)...3 Bezpečnostní předpisy...4 Manipulace s bateriemi a akumulátory: 5 Příprava modelu člunu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah Obsah NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 62 46 Strana 1. Úvod...2 2. Rozsah dodávky...2 3. Účel použití meteorologické stanice...2 4. Bezpečnostní předpisy...2 Manipulace s bateriemi (akumulátory)...3 5. Základní

Více

2. Účel použití zařízení FS20 RSU a krátký popis jeho funkcí...3. 3. Krátký přehled některých komponentů (modulů) systému FS20...3

2. Účel použití zařízení FS20 RSU a krátký popis jeho funkcí...3. 3. Krátký přehled některých komponentů (modulů) systému FS20...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zařízení FS20 RSU a krátký popis jeho funkcí...3 Zařízení na automatické ovládání rolet FS20 RSU 3. Krátký přehled některých komponentů (modulů) systému FS20...3

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře NÁVOD K OBSLUZE Detektor kouře Obj. č.: 75 01 70 (provedení v bílé barvě) Obj. č.: 75 01 72 (provedení ve stříbrné barvě) Obj. č.: 75 01 92 (se síťovým napájením 230 V) Obj. č. 75 01 92 a 75 01 72: Tyto

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 61 81 04

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 61 81 04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 61 81 04 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 04 89

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 04 89 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 04 89 Tento kvalitní kouřový hlásič funguje na principu rozptylovaného světla. Hlasitý výstražný tón [s akustickým tlakem ve vzdálenosti 3 m od přístroje 85 db(a)] zazní okamžitě,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátově ovládaná síťová zásuvka s dálkovým ručním ovladačem (433 MHz) Základní souprava RS-203 Obj. č.

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátově ovládaná síťová zásuvka s dálkovým ručním ovladačem (433 MHz) Základní souprava RS-203 Obj. č. NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátově ovládaná síťová zásuvka s dálkovým ručním ovladačem (433 MHz) Základní souprava RS-203 Obj. č.: 61 31 00 Budete-li někdy potřebovat dálkově (rádiově) ovládanou síťovou zásuvku

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Návod pro obsluhu ÚVOD: Blahopřejeme k nákupu této meteorologické stanice s bezdrátovým systémem 868MHz pro přenos venkovní teploty a vlhkosti

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44 NÁVOD K OBSLUZE Multitester MS-258 2 v 1 Obj. č.: 12 15 44 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek předáte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátově ovládaný servopohon ventilu topení FHT8V. Obj. č.: 57 00 56

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátově ovládaný servopohon ventilu topení FHT8V. Obj. č.: 57 00 56 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/02 Bezdrátově ovládaný servopohon ventilu topení FHT8V Obj. č.: 57 00 56 Na vyobrazení vlevo vidíte novější verzi servopohonu (funkčně se obě verze od sebe nijak neodlišují) Tento

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 61 05 12 (AD-2010) Obj. č.: 61 05 13 (AD-2020) Obj. č.: 61 05 14 (AD-2030) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 64 60 34

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 64 60 34 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 64 60 34 OBSAH Strana: Úvod... 2 Charakteristické vlastnosti... 2 Základní nastavení... 3 Výměna baterií... 4 LC-displej... 4 RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU... 5 Používání meteostanice...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

Meteorologická stanice Linear

Meteorologická stanice Linear Meteorologická stanice Linear Funkce časový signál DCF-77 řízený rádiem s možností manuálního nastavení možnost volby (ON/OFF) příjmu časového signálu 12ti/24ti hodinový formát časové pásmo (±12 hodin)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 14 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 14 26 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 57 14 26 Vytvořte si na své zahradě příjemnou atmosféru. Za denního světla dochází k nabíjení do svítilny vloženého akumulátoru NiMH sluneční energií (pomocí monokrystalického

Více

Bezdrátový srážkoměr RGR122

Bezdrátový srážkoměr RGR122 Bezdrátový srážkoměr RGR122 Obj.č. : 640277 Návod k použití Úvod Děkujeme Vám za koupi bezdrátového srážkoměru RGR122. Tento přístroj disponuje následujícímu funkcemi: - měří denní množství a celkové množství

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití přístroje... 3 Verze 11/04 3. Vysvětlivky symbolů používaných v tomto návodu k obsluze... 4 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace s akumulátory

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 37 08 41 Obj. č.: 37 08 42 Stereofonní režim provozu... 4 Připojení 4-kanálového zesilovače...4 Připojení 2-kanálového zesilovače...5 Režim s přemostěnými reproduktory

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 88 Základní charakteristiky přístroje: Ideální pomocník s dobře čitelným displejem na jeho přední straně při chůzi nebo při běhu pro všechny sportovně založené lidi. Užitečný

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS 1715 Funkce: - Čas ovládaný rádiem s možností manuálního nastavení. - Předpověď počasí jasno - polojasno/oblačno - deštivo - přívalový déšť. - Přijímací frekvence 433MHz RF. - Až

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 PŘESNÁ VÁHA 303 K/J Obj. č.: 12 40 06 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19 NÁVOD K OBSLUZE Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1 Obj. č.: 85 42 19 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přístroje. Přečtete si pozorně tento návod k obsluze a bezpečnostní

Více

Instalační návod. Sada bezdrátového dálkového ovladače BRC7F532F BRC7F533F

Instalační návod. Sada bezdrátového dálkového ovladače BRC7F532F BRC7F533F BRC7FF BRC7FF 6 7 8 9 0 x x x x x x x x x x 6 XA (BLK) 7 8 9 ON OFF ON OFF 6 A B C SETTING TEMP TIME UP FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN TEMP TIME A B SETTING UP C FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN MODE SWING

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 75 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 75 88 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 75 88 Tento pár příručních radiostanic pro pásmo 446 MHz (PMR) představuje kompletní soupravu vysílaček v robustním provedení a v osvědčené kvalitě s jednoduchou obsluhou promocí

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu Solární systém do jezírka Palermo LED Obj. č.: 57 75 64 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního systému do jezírka Palermo LED. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz

Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz NÁVOD K OBSLUZE Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz Obj. č.: 61 31 18 Ideální pro Vaše video nebo audio zařízení. Před prvním použitím prodlužovačky si pozorně přečtěte

Více

Meteorologická stanice Meteo Max

Meteorologická stanice Meteo Max Meteorologická stanice Meteo Max Pozn.: Před zprovozněním přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití. Funkce venkovní teplota přenášená pomocí bezdrátového vysílače (433MHz) se zobrazením tendence možnost

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/03 Obj. č.: 10 05 81 Ideální zkoušečka k jednoduchému zjištění (zbývající) kapacity olověných akumulátorů (autobaterií) s napětím 12 V nebo 6 V. Tento přenosný měřící přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 04 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 04 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 26 Tento pár příručních kapesních radiostanic pro pásmo 446 MHz (PMR) s dosahem až 8 km představuje kompletní soupravu vysílaček v robustním provedení a v osvědčené kvalitě

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Senzor měření venkovní (pokojové) teploty s přenosem v rádiovém pásmu 433 MHz pro meteorologické stanice a jiná zařízení

NÁVOD K OBSLUZE. Senzor měření venkovní (pokojové) teploty s přenosem v rádiovém pásmu 433 MHz pro meteorologické stanice a jiná zařízení NÁVOD K OBSLUZE Senzor měření venkovní (pokojové) teploty s přenosem v rádiovém pásmu 433 MHz pro meteorologické stanice a jiná zařízení Obj. č.: 12 04 43 Univerzálně použitelný senzor měření venkovní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M Venkovní jednotka Řady 38UYV025M, 035M, 050M, 060M Bezpečnostní opatření

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY OBSAH Parametry dálkového ovladače... 2 Provozní tlačítka... 3 Kontrolky na LCD displeji... 6 Pokyny k práci s tlačítky... 7 Automatický provozní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 07 69. Obsah Strana Úvod... 1. Úvod. Bezpečnostní předpisy... 3. Technické údaje... 3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 07 69. Obsah Strana Úvod... 1. Úvod. Bezpečnostní předpisy... 3. Technické údaje... 3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod... 1 Bezpečnostní předpisy... 3 Technické údaje... 3 Součásti nabíječky (ovládací tlačítka)... 4 Displej nabíječky... 5 Obj. č.: 23 07 69 Popis funkce nabíječky... 5 Funkce

Více