±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:"

Transkript

1 ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, Praha 8 - Karlín tel , fax Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. Mikuláš DANÍK Zodp. projektant: Ing. Viktor NÝČ Vypracoval: Ing. arch. Mikuláš Daník MÚ (OÚ): Zlatníky - Hodkovice Kraj: Středočeský kraj Datum: 03/2016 Investor: Obec Zlatníky - Hodkovice, Náves sv. Petra a Pavla 113, Dolní Břežany Stupeň: JPD Zakázka: REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Číslo zakázky: Měřítko: 0054/2015 ul. U Jezera, č. parc. 317/1, 317/2, 299/99, 600, k.ú. Zlatníky u Prahy Počet formátů A4: 17 x A4 Č. kopie: Obsah: SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Číslo přílohy: B Revize: -

2 B Souhrnná technická zpráva Obsah B Souhrnná technická zpráva... 1 Obsah... 1 B.1 Popis území stavby... 4 a) charakteristika stavebního pozemku... 4 b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)... 4 c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma... 5 d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území... 5 f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin... 5 g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)... 5 h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)... 6 i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice... 6 B.2 Celkový popis stavby... 6 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 6 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 6 a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení... 6 b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení... 6 B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby... 6 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 7 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby... 7 B.2.6 Základní charakteristika objektů... 7 a) stavební řešení... 7 b) konstrukční a materiálové řešení... 8 c) mechanická odolnost a stabilita... 9 B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení... 9 a) technické řešení... 9 b) výčet technických a technologických zařízení

3 B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení... 9 a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků... 9 b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti... 9 c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí... 9 d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest... 9 e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru... 9 f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) 10 h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení), i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi a) kritéria tepelně technického hodnocení b) energetická náročnost stavby c) posouzení využití alternativních zdrojů energií B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí a) ochrana před pronikáním radonu z podloží b) ochrana před bludnými proudy c) ochrana před technickou seizmicitou d) ochrana před hlukem e) protipovodňová opatření B.3 Připojení na technickou infrastrukturu a) napojovací místa technické infrastruktury b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky B.4 Dopravní řešení a) popis dopravního řešení b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu c) doprava v klidu d) pěší a cyklistické stezky

4 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav a) terénní úpravy b) použité vegetační prvky c) biotechnická opatření B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů B.7 Ochrana obyvatelstva Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva B.8 Zásady organizace výstavby a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění b) odvodnění staveniště c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin i) ochrana životního prostředí při výstavbě j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb l) zásady pro dopravně inženýrské opatření m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

5 B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku Pozemky dotčené zamýšlenou stavební akcí jsou situovány v katastrálním území Zlatníky u Prahy. Dotčené území je vymezeno pozemky uvedenými níže v tabulce. místo stavby: Sportovní areál SK Sokol Zlatníky, ul. U Jezera, Zlatníky - Hodkovice Obec: Zlatníky-Hodkovice [539881] Katastrální území: Zlatníky u Prahy [793221] Parcelní čísla: výměra parc. č. [m2] druh pozemku využití způsob ochrany vlastník 317/ Ostatní plocha Sportoviště a Nejsou evidovány Obec Zlatníky rekreační plocha žádné způsoby ochrany Hodkovice* 317/ Orná půda Zemědělský půdní fond BPEJ Obec Zlatníky Hodkovice* 299/ Orná půda Zemědělský půdní fond Obec Zlatníky BPEJ Ostatní plocha Silnice Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany *) Obec Zlatníky - Hodkovice, Náves sv. Petra a Pavla 113, Zlatníky, Zlatníky-Hodkovice **) Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, Praha 5 Hodkovice* Středočeský kraj ** b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) Rešeršní inženýrskogeologický průzkum: Z průzkumu vyplývá, že zemní práce budou probíhat v hlínách F5, F6 s I. třídou těžitelnosti. Hlíny jsou málo propustné. Koeficient filtrace je 10-5 m/s. Průzkum je samostatnou přílohou PD. Dendrologický průzkum: Dendrologický průzkum nebyl v místě stavby prováděn. Jeho provedení nebylo z rozsahu a povahy akce vyžadováno. Radonový průzkum: Radonový průzkum nebyl v místě stavby prováděn. Jeho provedení nebylo z rozsahu a povahy akce vyžadováno. 4

6 Ostatní průzkumy: Projektant provedl obhlídku stávajícího stavu na pozemku stavby a vlastní stavby a obhlídku okolí za účelem seznámení se s vazbami na okolí. c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma Na pozemku se nenacházejí žádné památkově chráněné objekty. Část stavebního pozemku se nachází v ochranném pásmu komunikace silnice III. třídy. Přes pozemek vede kanalizační řad Zlatník - Hodkovice. Stavba neohrožuje žádné vodní zdroje ani léčebné prameny. d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. Stavba se nachází mimo záplavová území, nachází mimo poddolovaná území. Ohrožení stavby v tomto směru nehrozí. e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí v lokalitě. S výjimkou doby vlastní realizace objektu není nutné realizovat žádná opatření směřující k ochraně okolí stavby před negativními účinky stavby. Uvažovaná stavba není lokalizována v oblasti se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. Z hlediska krajinné ekologie se na dotčeném území nenacházejí chráněná přírodní území ani jejich ochranné pásma a nevyskytují se zde žádné chráněné nebo ohrožené druhy flóry a fauny. Záměrem stavebníka nebyla dotčena chráněná území (tj. území národních parků, chráněných krajinných oblastí nebo jiných zvláště chráněných území). Vodní a odtokové poměry se v lokalitě nemění. f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin V areálu hřiště dojde k demolici bourání původních prvků vybavení hřiště. Bourací práce jsou součástí PD. Stavba uvažuje kácení 4 stromů při severní hraně pozemku a keřů při východní straně areálu. Jedná se o stromy do stanoveného obvodu kmene a zapojené porosty dřevin. g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) Stavbou vznikne požadavek na vyjmutí dotčených pozemků, či jejich částí ze zemědělského půdního fondu. 5

7 h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) Napojení areálu na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu zůstává stávající. Nově se areál připojuje k dešťové kanalizaci jdoucí podél ulice Zlatnická. Vedení dešťové kanalizace, do kterého bude areál připojen, je ve vlastnictví stavebníka. i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice Žádné podmiňující a související investice nejsou vyžadovány k realizaci díla. B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Stavba je rozdělena na několik stavebních objektů. Hlavním stavebními objekty jsou SO 02 Fotbalové hřiště, SO 04 Běžecká dráha SO 05 Multifunkční hřiště. Dalšími stavebními objekty jsou objekty nutné k realizaci a provozu výše uvedených hlavních objektů. Fotbalové hřiště je koncipováno pro 22 hráčů a 100 diváků. Ostatní plochy jsou uvažovány pro souhrnný počet 14 hráčů/sportovců. Ve sportovním areálu se uvažuje proměnlivý počet sportovců i případných diváků. Nepředpokládá se souběžné využívání 100% kapacity areálu v právě jeden okamžik. B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení S ohledem na povahu navržených prací není nutné na urbanismus brát zvláštní zřetel. Kompozice prostorového řešení vychází z hlavních rozměrů hřiště a navazuje na stávající prostorové řešení. b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení Navržené úpravy navazují na současné využití předmětného území. Tím je i dáno tvarové řešení fotbalového hřiště. Materiálové a barevné řešení je z části dáno zvoleným standardem vybavení hřiště. Důraz je kladen na použití kvalitních a trvanlivých materiálů. Kompoziční hledisko je ovlivněno prostorovými možnostmi areálu. Celková kompozice byla stanovena s ohledem na místní podmínky a zohledňuje i možnost budoucího rozšíření o další sportovní či relaxační plochy. B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby Pro optimální využití areálu a zajištění dostatečného standardu jednotlivých ploch jsou před realizací samotných sportovních ploch, jakožto i dalších součástí areálu, nutné rozsáhlé terénní úpravy. Výškový rozdíl na diagonále stávajícího fotbalového hřiště je cca 1,8m, což je značně nevyhovující. Areál bude srovnán do +/- stejné výškové úrovně. Terénní úpravy jsou řešeny SO 01. 6

8 Fotbalové hřiště je podélnou osou orientováno severojižním směrem. Střídačky jsou umístěny při západním kraji hrací plochy na zpevněné ploše. Do budoucna je uvažováno s umístěním mobilní tribuny do prostoru mezi střídačkami (tribuna není součástí PD). Hřiště je opatřeno ochranným zábradlím po celém obvodu, kromě oblasti za brankami, kde jsou instalovány sítě na lapání míčů. Hřiště je koncipováno jako přírodní se setým trávníkem. Na herní ploše je navržen automatický závlahový systém, který je řešen samostatným stavebním objektem. Závlaha bude napojena ze stávající vrtané studny. Hřiště je odvodněno jak povrchově, tak systémem hloubkového drenážního systému. Odvodnění jednotlivých sportovišť a zpevněných ploch je samostatným stavebním objektem připojeno k vedení dešťové kanalizace jdoucí východně od ulice Zlatnická. Zasakování, či jiný způsob likvidace srážkových vod není s ohledem na místní poměry možné. Běžecká dráha je orientována rovnoběžně s podélnou osou hřiště. Na jejím severním konci je umístěno doskočiště pro skok daleký. Samotná dráha je tvořena polyuretanovým povrchem. Dráha je odvodněna povrchově do přilehlého chodníku a odtud dále do kanalizace. Multifunkční hřiště je navrženo do severovýchodního rohu areálu. Hřiště bude fungovat pro hru malé kopané, volejbalu/nohejbalu a tenisu. Povrch bude umělý trávník II. generace s drenážním systémem, který se napojí do dešťové kanalizace. Celá hrací plocha bude oplocena. Pro možnost večerního a zimního provozu bude hřiště vybaveno osvětlením. Osvětlení je řešeno samostatným stavebním objektem. Provoz po areálu bude řešen stavebním objektem Zpevněné plochy. Chodníky z betonové zámkové dlažby propojí jednotlivé části areálu. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby S ohledem na povahu stavby se nepřepokládá výskyt osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Stavba je navržena pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V parametrech navržených konstrukcí jsou dodrženy požadavky na průjezdné šířky, sklony výšky překážek, atd. dle vyhlášky 398/2009Sb. B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby Při realizaci stavby musí být zohledněny standardní bezpečnostní normové a obecné technické požadavky, s přihlédnutím ke klasifikaci objektu. Zejména se jedná o provedení všech instalací v souladu se všemi bezpečnostními předpisy a normami na realizaci a provoz. Navržené práce bude provádět pouze odborná firma. B.2.6 Základní charakteristika objektů a) stavební řešení Pozemní stavební objekty: 7

9 SO 01 Terénní úpravy. Terénní úpravy nezbytně nutné pro realizaci navazujících SO. Dojde k úpravě a vyrovnání ploch určených pro umístění hřišť včetně ploch určených pro nezbytné zpevněné plochy. Terénní úpravy jsou navrženy tak, aby bilance zemních prací byla co nejvyrovnanější. SO 02 Fotbalové hřiště. Tento objekt řeší výstavbu sportovní plochy fotbalového hřiště a jeho odvodnění. Hřiště bude realizované jako přírodní o rozměrech 108 x 63 m (včetně výběhových zón). SO 03 Závlahový systém. Objekt slouží pro zajištění optimálních vegetačních podmínek pro trávník fotbalového hřiště. Hrací plocha bude osazena vhodně umístěnými ostřikovači k zajištění zavlažování. SO 04 Běžecká dráha. Běžecká dráha s polyuretanovým povrchem, na jejímž severním konci je umístěno doskočiště pro skok daleký. Celková velikost plochy je cca 77,5 x 4 m. SO 05 Multifunkční hřiště. Hřiště s umělým trávníkem II. generace, včetně drenážního systému, oplocení plochy a nutného sportovního vybavení. Rozměry hřiště jsou cca 43 x 34 m. SO 06 Osvětlení multi. hřiště. Do rohů multifunkční plochy budou umístěny 4 stožáry vybavené světlomety. Součástí stavebního objektu je i napojení celého systému osvětlení na přípojné místo v severozápadním rohu areálu. SO 07 Kanalizace. Objekt kanalizace řeší vnitroareálovou dešťovou kanalizaci a její napojení na kanalizační stoku mimo areál. Do kanalizace bude svedené odvodnění všech sportovních ploch. Součástí objektu je i podvrt pod komunikací a nový objekt na stávajícím vedení kanalizace. SO 08 Zpevněné plochy. Kromě chodníčků (šířka cca 2m) řeší objekt i parkovací stání v ulici U Jezera a pojízdný chodník sloužící pro vjezd techniky na fotbalové hřiště. SO 09 Fitness plocha. Vymezená plocha pro umístění fitness cvičebních strojů. SO 10 Oplocení areálu. Pletivové oplocení areálu včetně nově navržených branek. b) konstrukční a materiálové řešení SO 02 Fotbalové hřiště. Hřiště je navrženo jako přírodní se setým trávníkem. Vegetační vrstva je tvořená hlinitopísčitým substrátem o mocnosti 120 mm. plošná drenáž tvořena praným pískem cca 120 mm. Pod hřištěm je navržen hloubkový drenážní systém (drenážní flexi potrubí obsypané kamenivem). Odvodnění vnější hrany je navrženo odvodňovacími žlaby (převažují žlábky s vnitřním spádem), které jsou svedeny do dešťové kanalizace (PVC potrubí). SO 04 polyuretanový povrch bude položen na vrstvy vodonepropustného asfaltového koberce. Celková mocnost konstrukce činí 290 mm. SO 05 Hřiště s umělým trávníkem II. generace na podkladu z asfaltových koberců. Veškeré vrstvy jsou navrženy jako vodopropustné. Pod konstrukcí herní plochy o mocnosti cca 295 mm bude realizován drenážní systém (obdobně jako u SO 02). SO 08 Chodníky jsou navrženy z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm. Celková skladba 250 mm. Pojížděné plochy z dlažby 80 mm. SO 09 Plocha pro fitness bude vymezena sadovými obrubníky a povrch bude tvořit kačírek o mocnosti min 300 mm. 8

10 c) mechanická odolnost a stabilita Stavba musí být provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly narušit její mechanickou odolnost a stabilitu B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení a) technické řešení Charakter navrhované stavby nevyžaduje žádná technologická zařízení. Veškeré nové konstrukce jsou navrženy v rámci stavebních objektů. b) výčet technických a technologických zařízení Charakter navrhované stavby nevyžaduje žádná technologická zařízení. Veškeré nové konstrukce jsou navrženy v rámci stavebních objektů. B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení Předmětem rekonstrukce je venkovní sportovní plocha se záchytným síťovým a rámovým oplocením. Jedná se o plošnou venkovní stavbu. Stavba se nachází na prostranství vč. stávajícího oplocení. a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků Stavba není členěna na požární úseky. b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti Stavba není zdrojem požárního rizika. c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí Součástí stavby nejsou stavební konstrukce s požární odolností. d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest Jedná se o plošnou venkovní stavbu. Evakuace osob je zajištěna volným přechodem na nezasažené plochy. e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru Jedná se o plošnou stavbu na volném prostranství. 9

11 f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst Vzhledem k povaze projektu není řešeno. g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) Příjezd vozidel je zajištěn po stávajících veřejných, případně areálových komunikacích. h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení), Bez technických a technologických zařízení. i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními Stavba nemá nároky. j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. Jedná se o plošnou stavbu bez nutnosti umístění výstražných a bezpečnostních tabulek. B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi a) kritéria tepelně technického hodnocení Z rozsahu a povahy akce není otázka hospodaření s energiemi řešena. b) energetická náročnost stavby Z rozsahu a povahy akce není otázka hospodaření s energiemi řešena. c) posouzení využití alternativních zdrojů energií Z rozsahu a povahy akce není otázka hospodaření s energiemi řešena. B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). Jedná se o plošnou stavbu na volném prostranství, tudíž zásady řešení parametrů stavby nejsou řešeny. Navržené objekty nejsou zdrojem vibrací, hluku, emisí ani prašnosti. Provozní doba areálu, respektive hřišť, bude do 21:00. Výjimečně do 22:00. 10

12 B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí a) ochrana před pronikáním radonu z podloží Navrhované objekty nevyžadují posouzení z uvedených negativních účinků. b) ochrana před bludnými proudy Navrhované objekty nevyžadují posouzení z uvedených negativních účinků. Realizovaná stavba není ohrožena bludnými proudy. c) ochrana před technickou seizmicitou Navrhované objekty nevyžadují posouzení z uvedených negativních účinků. Realizovaná stavba není ohrožena technickou seizmicitou. d) ochrana před hlukem Navrhované objekty nevyžadují posouzení z uvedených negativních účinků. Realizovaná stavba není ohrožena hlukem. e) protipovodňová opatření Navrhované objekty nevyžadují posouzení z uvedených negativních účinků. Realizovaná stavba není ohrožena povodněmi. B.3 Připojení na technickou infrastrukturu a) napojovací místa technické infrastruktury Napojení na stávající vedení dešťové kanalizace DN 400 je řešena SO 07. V místě napojení vznikne nová šachta. b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky Napojeno bude potrubí DN do dešťové kanalizace DN 400. B.4 Dopravní řešení a) popis dopravního řešení Navrženými objekty nedochází k zásahům do dopravního řešení stavby ani areálu. 11

13 b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu Zůstává stávající. c) doprava v klidu S ohledem na navýšení kapacity areálu se bude navýšena kapacita dopravy klidu dle požadavků předpisů v aktuálním znění. Nově vznikne 6 parkovacích míst, včetně 1 pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Kromě nově navrhovaných stání náleží areálu ještě 13 stávajících parkovacích míst, které odpovídají stávajícímu využití (fotbalový stadion). Řešeno je tedy pouze nevýšení s ohledem na nově budovaná sportoviště d) pěší a cyklistické stezky Navrženými objekty nedochází k zásahům do dopravního řešení stavby ani areálu. B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav a) terénní úpravy Pro provedení záměru jsou nutné terénní úpravy, které tvoří samostatný stavební objekt (SO 01). Terénní úpravy a zemní práce jsou navrženy v rovnovážném objemu. Deponována bude pouze svrchní vrstva terénu skrývka cca 5-6 cm. Navržené úpravy navazují na objemovou a prostorovou koncepci stávajícího stavu a jejich účelem je vytvořit dostatečné podmínky pro realizaci sportovišť. Výkopové práce byly odhadnuty na cca 2410 m3, násypy na 1784 m3. Cca 626 m3 bude odvezeno na skládku. Součástí terénních úprav je kácení dřevin. Jedná se o stromy do stanoveného obvodu kmene a zapojené porosty dřevin. b) použité vegetační prvky Veškeré plochy terénních úpravy, mimo samotná hřiště a jejich vybavení budou zatravněny. Plochy svahů budou osety technickou svahovou travní směsí, ostatní plochy pak technickou rovinnou travní směsí. Travnatá hrací plocha (SO 02) bude oseta sportovní travní směsí. c) biotechnická opatření Svahy jsou navrženy s maximálním sklonem 1:2, výjimečně max. 1:1,5. 12

14 B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda Provoz sportovního hřiště nemá žádný negativní vliv na životní prostředí nenarušuje životní prostředí v lokalitě emisemi, hlukem či odpady. Realizace akce nevyžaduje žádné zábory zemědělského půdního fondu či pozemků určených k plnění funkce lesa. b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině Realizovanými konstrukcemi nebude snížen či změněn krajinný ráz a ani narušeny ekologické funkce a vazby v krajině. c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 Staveniště se nenachází v oblasti zařazené do soustavy chráněných území Natura 2000, které byly vyhlášeny nařízením vlády č. 132/2005 Sb. Realizace stavby nemá významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA Realizace stavby nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů Realizací stavebního záměru nevzniknou nová ochranná pásma. B.7 Ochrana obyvatelstva Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva Zabezpečení objektu z hlediska civilní ochrany není z povahy a rozsahu akce řešena. Při provozu se nepředpokládá vznik závažné havárie, jejímž následkům by bylo nutné preventivně čelit či vymezovat zóny havarijního plánování. V oblasti dotčené stavbou se nenachází žádné evidované stavby civilní ochrany. B.8 Zásady organizace výstavby Detailní zpracování zásad organizace výstavby zpracuje dodavatel stavebních prací. 13

15 a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění Staveniště bude napojeno na zdroj vody a elektřiny ze stávajících rozvodů v areálu. V místě napojení bude osazeno měření spotřeby médií. b) odvodnění staveniště Rozsah a povaha prací nevyžadují zvláštní řešení odvodnění staveniště. c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu Příjezd na staveniště bude možný severním vjezdem do areálu sportoviště. Vozidla stavby budou před vjezdem na veřejnou pozemní komunikaci řádně očištěna! Při provádění stavebních prací budou vnitroareálové sítě zaměřeny a chráněny tak, aby nedošlo k jejich poškození. d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací, prašnosti apod. e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin Stavba se nachází převážně uvnitř oploceného areálu. V místech, kde bude realizace prováděna mimo areál bude staveniště řádně označeno a oploceno. f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) Staveniště bude umístěno převážně na pozemcích oploceného areálu. O nutnosti dočasného záboru komunikace ul. Zlatnická, kvůli realizaci podvrtu pod vozovkou bude rozhodnuto na základě konkrétní technologie. Případný zábor vyřídí stavba (dodavatel prací). Další dočasné či trvalé zábory PD neuvažuje. V případě nutnosti vyplývající z konkrétních technologických či výrobních postupů, bude dodatečný dočasný zábor řešit stavba. g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace V průběhu výstavby bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Po dobu výstavby je za původce odpadu ve smyslu zákona považován dodavatel stavby (dosud není určen). Původce odpadu ( 4 odstavec p zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování a podobně) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. 14

16 Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas příslušného úřadu (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, 16, odst.3), který musí být vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti žádosti o tento souhlas stanovuje rovněž vyhláška č. 383/2001 Sb. Sklady nebezpečných odpadů musí být vybaveny identifikačním listem nebezpečného odpadu a označením s grafickým symbolem označujícím nebezpečnou vlastnost. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. Dle ustanovení 12, odst. 3 a 4 zákona č. 185/2001 Sb., je k převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle 14 odst. 2, nebo za podmínek stanovených v 17 též obec. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že tato osoba oprávnění neprokáže, nesmí jí být odpad předán. Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím předáním do provozu. Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin. h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin Terénní úpravy a zemní práce jsou navrženy v rovnovážném objemu. Deponováno bude cca 600 m 3 skrývky. Jedná se o materiál, který s ohledem na technologii výstavby není možné opětovně využít. Mezideponie materiálu budou zřízeny v areálu sportoviště. i) ochrana životního prostředí při výstavbě Hluk ze stavby: Nejvyšší přípustné hladiny hluku dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 502/2000 Sb. (ochrana proti hluku), nařízení vlády č. 148/2006 Sb. (o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací), které je nahrazeno nařízením vlády č. 272/2011 Sb. (o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací), nařízení vlády č. 178/2001 Sb. (pracovní podmínky), vyhláška č. 37/2001 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, které stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené předpisy ve výši LAeq,T 14 h 65 db v době od 7 do 21 hodin, LAeq,T 1h 60 db v době 6 do 7 a od 21 do 22 hod. a LAeq,T 8h 45 db, 15

17 v době od 22 do 6 hod. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolní zástavby. U navrhované stavby budou práce prováděny pouze v denní době, tj. mezi 7 až 21 hodinou. Provádění prací v noční době se neuvažuje. Ve venkovním chráněném prostoru a venkovním chráněném prostoru staveb budou dodrženy hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku A-LAeq,S pro hluk ze stavební činnosti dle nař. vl. č. 148/2006 Sb. (o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací), které je nahrazeno nařízením vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stavební činnost bude probíhat pouze v denní době od 7 do 21 hod. Hygienický limit v chráněném venkovním prostoru a chráněném prostoru staveb bude 65 db. V průběhu výstavby nepřesáhne hluk max. stanovenou hladinu. Dodavatel je povinen přizpůsobit režim prací tak, aby neobtěžoval okolí (např. práce ve speciálním denním režimu, nasazení méně hlučných zařízení apod.). Emise: Znečištění ovzduší, které způsobuje stavební činnost, je nutné minimalizovat. Demoliční činnost, dopravu materiálu, práce ve vnějším prostoru je nutné provádět co nejopatrněji. Problematiku řeší zákon č. 218/1992, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečisťujícími látkami. Dále je nutno respektovat zákon č. 86/2002 Sb. Vibrace: Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví nařízení vlády 502/2000 Sb. a nařízení vlády č. 148/2006 Sb., které je nahrazeno nařízením vlády č. 272/2011 Sb. (ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací), která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy v blízkosti stavby pozemní komunikace je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím posouzení statického stavu budov. Prašnost: V průběhu nejhlučnějších prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti. j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další platné normy pro provádění staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora a další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních materiálů a provádění stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, 16

18 respirátory apod.), potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních předpisů. Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen popř. jinak zajištěn. Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné. k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové užívání. l) zásady pro dopravně inženýrské opatření Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou stanoveny. n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny Doba výstavby se předpokládá v trvání cca 4 měsíců po započetí stavby. Stavba není členěna na etapy, bude provedena jako jednorázová akce. Vypracoval: Ing. arch. Mikuláš DANÍK 17

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré B Souhrnná technická zpráva Dokument: 179-5.B Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy 1. Popis území stavby 4 1.1 Charakteristika

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II.

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení Částka 28 Sbírka zákonů č. 62 / 2013 Strana 491 10. Za přílohu č. 4 se vkládají nové přílohy č. 5 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 8 znějí: Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č. 183/2006

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

Dokumentace. pro stavební povolení

Dokumentace. pro stavební povolení Dokumentace pro stavební povolení Obsah: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situační výkresy C1 Situace širších vztahů C2 Celková situace stavby D. Dokumentace objektů Technická zpráva

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázkové číslo : 2014-48-02 Počet stran : 8 INVESTOR : Město Kuřim Jungmannova 968, 664 34 Kuřim OBJEDNATEL : Město Kuřim Jungmannova 968, 664 34 Kuřim STAVBA : INSTALACE MOBILNÍ TRIBUNY FC KUŘIM DOKUMENTACE

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MODERNIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ VE VOJKOVICÍCH zak. č. 01/2016 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA kreslil/psal : Ing. Marek Papoušek projektant : Ing. Marek Papoušek vedoucí projektu : Ing. Eduard Přívara ČKAIT

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku Rozsah území je vyznačen na situaci, jedná se o okraj zastavěného území obce. Svah je situován severně od komunikace

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 307/6, 307/7, 307/1, 305/57. Pozemky leží v okrajové části zastavěného území sídelního útvaru k.ú. Ďáblice.

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace K akci: Nebe nad hlavou Mateřská školka VII, Horní Slavkov, Sportovní 713 V Horním Slavkově : 12/2013 Vypracoval : David Thol Zakázkové číslo : 62/2013

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Obsah projektové dokumentace :

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Víceúčelové hřiště při ZŠ v Okříškách Místo stavby: Okříšky Kraj : Vysočina Stupeň : DSP Druh stavby: novostavba Katastrální

Více

Přepouštěcí kanál jezero Sadská zak. č. 15/2015 B. Souhrnná technická zpráva DSP 09/2015. B.1 Popis území stavby...2. B.2 Celkový popis tavby...

Přepouštěcí kanál jezero Sadská zak. č. 15/2015 B. Souhrnná technická zpráva DSP 09/2015. B.1 Popis území stavby...2. B.2 Celkový popis tavby... OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby...2 B.2 Celkový popis tavby...3 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu...5 B.4 Dopravní řešení...6 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních

Více

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Investor: Vypracoval: Constellium Extrusions Děčín s.r.o. Ústecká 751/37 405 02 Děčín V. Rozbělesy

Více

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva zak.č. ZP 13/2015 str.1 A Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Sanace vlhkosti kostela sv. Jakuba Staršího ve Spálově - Venkovní drenáž b)

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6

OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6 OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6 TEXTOVÁ ČÁST 05/2015 Tektum spol. s r.o. Horská 72, 541 01 Trutnov IČ 47454024 DIČ CZ47454024 tel.: 499811229 e-mail: tektum@tektum.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: Část:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava historické zdi u Zvonice, budova Krajské knihovny v Pardubicích, č.p. 79 strana 1 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Účel užívání stavby, základní

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly w ww.hgpartner.cz Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Tel/fax: 246 082 015 777/161 198 email: vrzak@hgpartner.cz Paré č.: Odpovědný projektant:

Více

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú.

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú. A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice Stávající veřejně přístupná plocha při ulici

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH U VSTUPU DO AREÁLU DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH U VSTUPU DO AREÁLU DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provedení stavby AKCE : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU SNĚŽNÉ k.ú. Sněžné na Moravě p.č. 353/1 INVESTOR : Městys Sněžné Sněžné 55 592 03 Sněžné GENERÁLNÍ PROJEKTANT : HIP

Více

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Místo stavby: Kraj : Stupeň : Druh stavby: Katastrální území, parcely: Investor,majitel a provozovatel : Hřiště U Nádraží

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický, stavebně historický průzkum,

Více

b. Významné sítě technické infrastruktury c. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

b. Významné sítě technické infrastruktury c. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah zprávy: a. Informace o rozsahu a stavu staveniště, jeho předpokládané úpravy, oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva PROJEKTOVÝ ATELIÉR, KOPÍROVACÍ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD TEL. 569 430 547 FAX 569 430 547 B. Souhrnná technická zpráva Zakázka č. : 13 028 Název akce : Oplocení u školy Wolkerova, Havlíčkův Brod Místo akce

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ SLUNEČNÁ V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 883 v k.ú. Železný Brod B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor:

Více

PROJEKTU: STAVEBNÍ OBJEKT: KÓD PROJEKTU: 17 /2014 BEZ ČLENĚNÍ STUPEŇ: DSP+DPS NÁZEV VÝKRESU: DATUM: 07/2014 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Č. VÝKRESU: A. ZM Č.

PROJEKTU: STAVEBNÍ OBJEKT: KÓD PROJEKTU: 17 /2014 BEZ ČLENĚNÍ STUPEŇ: DSP+DPS NÁZEV VÝKRESU: DATUM: 07/2014 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Č. VÝKRESU: A. ZM Č. AUTORIZACE: PARÉ ČÍSLO: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě Seznam příloh: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

1. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ

1. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ Předkládaná dokumentace ZOV se

Více

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje Název a sídlo investora: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá n.l. Schvalující orgán: Městský úřad Lysá nad Labem - stavební úřad, - odbor dopravy Následný možný provozovatel: Obec

Více

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Seznam příloh: A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení B.1 Celková situace stavby 1:10 000 B.2 Koordinační situace Ortofotomapa 1:10 000 B.3.1 Situace dotčených pozemků SO 101 1:2 000 B.3.2 Situace dotčených

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Jaromír Benka Krnovská 27, 746 01 Opava B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název Investor : Vnitřní stavební úpravy 2.NP pavilonu E - hematologické ambulance : Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Více

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 1.A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ...2 1.B OBVOD STAVENIŠTĚ...2 1.C ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ...2 1.D NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ STAVBY...2 1.E SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY...3 1.F

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

ČÁST: B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČÁST: B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz ČÁST: B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: STUPEŇ: REKONSTRUKCE STŘECHY

Více

OPRAVA OBJEKTU ČP.21 NA POZEMKU P.Č. ST.104 VE VRCOVĚ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OPRAVA OBJEKTU ČP.21 NA POZEMKU P.Č. ST.104 VE VRCOVĚ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZODP. PROJEKTANT: Ing. M. Skalík MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Ing. M. Skalík DATUM: KVĚTEN 2016 STUPEŇ: OHL POČET A4: NÁZEV AKCE: OPRAVA OBJEKTU ČP.21 NA POZEMKU P.Č. ST.104 VE VRCOVĚ INVESTOR: OBSAH: Město Borovany,

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing.

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing. A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK Projektant: Ing. Petr GABRIEL 1. Identifikační údaje název stavby stavebník Zastřešení balkónů

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ Souhrnná textová část Souhrnná textová část dokumentace, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: A. Úvodní údaje... 3 B. Průvodní zpráva... 3 1. Charakteristika

Více

Investor: Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina

Investor: Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina Investor: Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina Oplocení a zřízení dětského hřiště v areálu fotbalového hřiště FK Dýšina na pozemku č.k.1507/1 k.ú. Dýšina Projekt pro vydání rozhodnutí o umístění

Více

E Zásady organizace výstavby

E Zásady organizace výstavby E Zásady organizace výstavby VŠCHT rekonstrukce 2 velkých poslucháren budovy B Stavba: rekonstrukce Datum: 12/2010 Stupen: PPD Firma: DOMISTAV CZ a.s. Vypracoval: Ing. Martin Gazda Vedoucí projektu: Ing.

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ENVIGEST PRO s.r.o. Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 29319382 www.envigest.cz envigest@envigest.cz 566 616 825 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Označení stavby: Investor: Příslušný stavební úřad: Oprava

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA POLNÍ CESTA C12. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 2 9. Obsah:

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA POLNÍ CESTA C12. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 2 9. Obsah: POLNÍ CESTA C12 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 1 2 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R

Více

Technická zpráva. Obsah

Technická zpráva. Obsah Technická zpráva Obsah 1 Základní údaje...3 1.1 Identifikační údaje stavby...3 1.2 Účastníci výstavby...3 1.2.1 Investor...3 1.2.2 Projektant...3 1.2.3 Zhotovitel stavby...3 1.3 Další údaje...3 1.3.1 Účel

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

List1. D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu. D.1.1. Architektonicko-stavební řešení D.1.1.

List1. D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu. D.1.1. Architektonicko-stavební řešení D.1.1. List1 Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545 Sokolov Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zak.č.: 01/11 Členění PD Seznam příloh A. Průvodní zpráva C. Situační

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební úpravy MŠ U Lípy Svobody 3, Brno ZATEPLENÍ FASÁDY U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby

Více

1. ÚDAJE O STAVBĚ. 1.1. Charakteristika staveniště. 1.2. Obvod staveniště. 1.3. Zásady návrhu zařízení stanoviště

1. ÚDAJE O STAVBĚ. 1.1. Charakteristika staveniště. 1.2. Obvod staveniště. 1.3. Zásady návrhu zařízení stanoviště 1. ÚDAJE O STAVBĚ 1.1. Charakteristika staveniště dokumentace řeší rekonstrukci technicky nevyhovujících ploch v ulicích Jurie Gagarina, Dědinova, Hrnčířova, Alfonse Muchy a U výměníku součástí řešení

Více

Pøíl.č.1 k 499/2006 Oprava povrchu komunikace Legionáøská

Pøíl.č.1 k 499/2006 Oprava povrchu komunikace Legionáøská A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Oprava povrchu komunikace Legionářská, Kostelec na Hané b) místo stavby p.č.: 2997 k.ú. Kostelec na Hané Pøíl.č.1 k 499/2006

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D

Více

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA BRM spol. s r.o. Farského 5, 326 00 Plzeň projekty staveb * stavby * geologie * ekologie * odpady * konzultace * tepelná čerpadla ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014 01.

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), Příloha č. 3 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Stavba se nachází v nezastavěné části obce Kupařovice. b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů Stavba

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY...

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a.

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. - 1 - Akce: Modernizace farmy Dolní Branná Místo stavby: Dolní Branná - společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení - B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. V Brně, září 2015

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

Datum: 09/2014. Kraj: telefon: +420 605 855 558 email: jiri.soukup.pds@gmail.com. staveb. Obec: Investor: Soubor: 2 x A4 DPS

Datum: 09/2014. Kraj: telefon: +420 605 855 558 email: jiri.soukup.pds@gmail.com. staveb. Obec: Investor: Soubor: 2 x A4 DPS Příloha: projektování dopravních staveb SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Jiří Soukup autorizovaný inženýr dopravních staveb projektant dopravních staveb Jelínkova 1875, Sokolov, 356 01 IČO: 737 11 870 telefon:

Více