Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje"

Transkript

1 A. Průvodní zpráva zak.č. ZP 13/2015 str.1 A Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Sanace vlhkosti kostela sv. Jakuba Staršího ve Spálově - Venkovní drenáž b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), Místo stavby: Spálov Katastrální území : Spálov; Parcely : č. 3 a 20 Správní území: kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek c) předmět projektové dokumentace. Předmětem dokumentace jsou udržovací práce v objektu stávajícího kostela Sv. Jakuba Staršího ve Spálově, jimiž bude řešena sanace vlhkosti v exteriéru zabránění pronikání dešťové vody do zdiva kostela. A.1.2 Údaje o stavebníkovi Římskokatolická farnost Spálov Spálov Spálov IČ: Zastoupení : P. Mgr. Zdenko Vavro administrátor farnosti A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace a) zpracovatel dokumentace b) hlavní projektant Ing. Václav Jurga Raškovice Pražmo IČ: Ing. Blanka Křižková c) projektanti jednotlivých částí Panské Nové Dvory 2434, Frýdek-Místek autorizovaný inženýr ČKAIT Ing. Blanka Křižková Architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční část autorizovaný inženýr ČKAIT Ing. Jaromír Marek stavebně technické posouzení autorizovaný inženýr ČKAIT A.2 Seznam vstupních podkladů Vlastní zaměření objektu Vlastní povrchový průzkum přístupných konstrukcí objektu s využitím dostupné dokumentace objektu

2 A. Průvodní zpráva zak.č. ZP 13/2015 str.2 Stavebně technický průzkum zpracovaný Ing. Václavem Jurgou 08/20013 Zadání stavebníka Katastrální mapa Stavební průzkum vlhkosti zdiva zpracovaný Sanačním centrem 10/2013 Dokumentace skutečného provedení kanalizace A.3 Údaje o území a) rozsah řešeného území, Řešené území je dáno rozsahem zastavěné plochy kostela parcelou č. 3 a sousední parcelou 20. Parcely se nachází v zastavěném území městyse Spálov, využití ploch plochy občanského vybavení. Udržovací práce se budou týkat pouze stávající budovy jejího nejbližšího okolí. Přístup a příjezd k objektu zůstane stávající ze stávající komunikace na parc.č. 3582/2. b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisům (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), Stavební pozemek se nenachází v chráněném krajinném území, památkové zóně ani v záplavovém území. Kostel sv. Jakuba Staršího je nemovitou kulturní památkou, která je evidovaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 23244/8-1688, včetně uvedení její ochrany (tj. i jejího prostředí). Jedná se o území s archeologickými nálezy. c) údaje o odtokových poměrech, Budova kostela se nachází v zastavěné části obce, kde je funkční jednotná kanalizace a veškeré dešťové vody ze střechy kostela jsou odváděny touto kanalizací. Navrhovanými pracemi se tento stav nebude měnit, dojde pouze k napojení navrhované drenáže do stávající kanalizačních šachet na parc.č. 20. Souhlas s napojením drenáže do stávající kanalizace vydal dne vlastník tj. Městys Spálov. d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, Jedná se o stávající funkční sakrální objekt. Udržovacími pracemi se nemění zanesení stavby v ÚP jako sakrální objekt s památkovou ochranou, který se nachází v zastavěné části obce s využitím ploch jako plochy občanského vybavení. e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací, Na základě PD bude požádáno o územní souhlas a stavební povolení. Stavební úpravy respektují platný územní plán V objektu nedochází k účelovým ani uživatelským změnám, ani ke změnám vůči platnému územnímu plánu. f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, Návrh je v souladu s dotčenými částmi platné vyhl.mmr 500/2006 Sb.v platném znění. Stávající stav funkční sakrální objekt - se navrhovaným udržovacími pracemi nezmění. g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, Dne bylo Městským úřadem Odry pod č.j. MěÚO/25681/2015 vydáno koordinované stanovisko. Odbor ochrana přírody a krajiny vydal upozornění investorovi na postup stavebních prací s ohledem na výskyt chráněných krajinných prvků a živočichů v okolí stavby, řešení viz odst. B.8.d.

3 A. Průvodní zpráva zak.č. ZP 13/2015 str.3 h) seznam výjimek a úlevových řešení, Výjimky nebyly stanoveny i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, Stavba nevyžaduje podmiňující investice, bude probíhat po vydání souhlasu s provedením stavby a bude provedena najednou. j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). Všechny parcely dotčené stavebními pracemi jsou v obci Spálov v katastrálním území Spálov [752754]. Dosavadní využití a zastavěnost území: Číslo parcely Výměra m Druh pozemku Využití pozemku Vlastník Poznámka Zastavěná plocha a nádvoří Budova bez č.p. stavba občanského vybavení Stavebník Ostatní plocha Ostatní komunikace Stavebník 19/1 821 Ostatní plocha Neplodná půda Městys Spálov, č.p. 62, Spálov 164/ Ostatní plocha Hřbitov, urnový háj Stavebník Sousední pozemek 3582/ Ostatní plocha Ostatní komunikace 19/2 145 Zahrada Ostatní plocha Ostatní komunikace Městys Spálov, č.p. 62, Spálov Městys Spálov, č.p. 62, Spálov Městys Spálov, č.p. 62, Spálov Sousední pozemek A.4 Údaje o stavbě a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, Navrhované udržovací práce budou probíhat na stávající dokončené stavbě. b) účel užívání stavby, Stavebními pracemi nedojde ke změně využívání objektu budova občanské vybavenosti sakrální stavba, která je pravidelně užívána k bohoslužbám a k potřebám farnosti. c) trvalá nebo dočasná stavba, Jedná se o trvalou stavbu - původně gotický kostel, r přestavěn do současné stavební podoby. d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisům (kulturní památka apod.), Stávající stavba kostela je nemovitou a jako taková používá ochrany s dohledem NPÚ. e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Navrhované udržovací práce jsou v souladu s technickými požadavky na stavby podle vyhl.č 268/2009 v platném znění. Dle 10 odst 1 písm.h musí být stavba navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb atd., zejména následkem výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí uvnitř staveb. Stávající zdivo je provlhlé vlivem vzlínající vlhkosti a navrhované práce vedou k postupnému zlepšování tohoto stavu, venkovní drenáží bude omezeno pronikání vlhkosti do zdiva z přilehlé zeminy.

4 A. Průvodní zpráva zak.č. ZP 13/2015 str.4 Objekt je částečně upraven pro přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace a tento stav se navrhovanými pracemi nezmění. f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů, Dne bylo Městským úřadem v Odrách odborem kultury a školství pod č.j. měúo/28487/2015 vydáno závazné stanovisko s upozorněním na nutnost respektování ustanovení vyplývající z 22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, které ukládá stavebníkovi povinnost již od doby přípravy stavby oznámit záměr v dostatečném předstihu před zahájením výkopových prací Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum. Stavebník toto musí respektovat. g) seznam výjimek a úlevových řešení, Výjimky ani úlevová řešení nebyla požadována h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), Kapacity a plochy se nemění Zastavěná plocha kostela - stávající: 338m 2 Délka navrhované drenáže : Délka napojení drenáže : 135m i) základní bilance stavby Stavebními udržovacími pracemi se bilance stavby nezmění Objekt je připojen na elektrickou energii NN přípojkou, vodovod, dešťové vody jsou odváděny do kanalizace ve vlastnictví a správě obce Spálov. Výpočet délek a ploch řešených konstrukcí bude součástí výkazu výměr, který bude součástí prováděcí dokumentace. j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), Zahájení stavebních prací : 03/2016 Dokončení : 09/2017 Stavba nebude členěna na etapy, bude provedena najednou k) orientační náklady stavby. Náklady budou vycházet z rozsahu prováděných výkopových prací, položení drenáže, napojení na kanalizaci, zásypů a úprav dotčených ploch v rozsahu prováděných drenáží, které vyplývají z projektové dokumentace. A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení Technologická zařízení nejsou navrhována 7m Stavba nebude členěna na objekty: V Raškovicích, prosinec 2015 Ing. Blanka Křižková Ing. Václav Jurga

5 B Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku, Stavební pozemek (p.č.20) se nachází v zastavěné části obce Spálov, podél místní komunikace na parc. č. 3582/2 a je dán rozsahem pozemku přilehlému ke kostelu (parc.č.3). Jedná se o mírně svažitý pozemek se zpevněnými přístupovými plochami. Samostatně stojící objekt kostela je napojen na vodovod, elektrickou energii a dešťovými svody na jednotnou obecní kanalizaci. b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), Byl proveden stavebně-technický průzkum projektantem s venkovními kopanými sondami. Z provedených venkovních sond byla zjištěna venkovní drenáž v severní části kostela v nedostatečné hloubce (max. 600mm) a bez separace zásypu od základového zdiva. Přes takto provedenou drenáž dochází k zatékání dešťové vody k základovému zdivu a jejímu prosakování do interiéru. Tato drenáž je nepoužitená pro navrhovanou sanaci. Byl proveden průzkum vlhkosti zdiva Sanačním centrem dne pro provedení sanace v interiéru kostela. Průzkumem byla zjištěna vlhkost ve zdivu vlivem kapilárního vzlínání z podzákladí a vlivem kondenzace. c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, Provedením navrhované drenáže bude dotčena pouze přípojka vody, ostatní ochranná pásma inženýrských sítí, komunikační trasy a vzrostlá zeleň nebudou dotčeny. Se stavebními pracemi souvisí zemní práce výkopy nutné pro provedení drenáže a její napojení na stávající dešťovou kanalizaci. d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky ani stavby a provedení stavebních prací se tento stav nezmění. Odtokové poměry se měnit nebudou dešťová voda ze střechy kostela je odváděna dešťovou kanalizací a její množství se nemění. Realizací dojde k částečnému užívání okolních pozemků, které budou sloužit jako manipulační a přístupové plochy. f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, Nejsou. Zeleň nebude dotčena. g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), K záboru půdnímu fondu ani pozemků k plnění funkce lesa nedojde h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), Nově provedená drenáž bude napojena do stávající dešťové kanalizace přes nově vybudované revizní šachty RŠ2 a RŠ5. Navrhovanými pracemi nevznikají nároky na další napojení na infrastrukturu, stávající stav napojení kostela se nemění. i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. Nejsou, stavba nemá vazbu na související a podmiňující stavby. B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Projekt řeší udržovací práce budovy kostela sanaci vlhkosti zdiva v jeho exteriéru provedením str.5

6 drenáže. Stavebními úpravami se nemění kapacity stávajícího objektu ani způsob jeho využívání. B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, Provedením navrhovaných prací se urbanistické řešení nemění. b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. Projekt řeší udržovací práce v exteriéru stávajícího objektu kostela bez změny jeho architektonického řešení. Jedná se o jednolodní orientovaný podélný renesanční kostel s polygonálním závěrem presbyteria, vybudovaný na konci 16.stol. Před průčelím kostela stojí nízká hranolová věž, krytá helmicí, dodatečně přistavěná roku Boční fasády lodi jsou tříosé, mezi první a druhou osou jsou vloženy neodstupněné opěrné pilíře, mezi druhou a třetí osou na epištolní straně je boční vchod se zádveřím. Presbyterium je výškově i šířkově odstupněné, při polygonálním závěru stují neodstupněné opěráky. K evangelijní straně kněžiště přiléhá podélná saktristie. Kostel má sedlové střechy, v hřebeni nad presbyteriem je sanktusník, na fasádě je hladká štuková omítka. Interiér lodi a kněžiště a prostor zvonice osvětlují okna s půlkruhovými záklaenky. Z původního kostela se dodnes dochovala cínová křtitelnice, nesoucí letopočet 1619 a kněžiště v gotickém slohu. V roce 1734 byl kostel přebudován do dnešní stavební podoby, s původními dvěma prvky. Kněžiště je zaklenuto valenou klenbou s lunetami, jejichž hrany zdobí štuková žebra. Hrany valené klenby kněžiště zdobí štukové žebrování. B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby Provozní řešení objektu se nezmění, technologie se v objektu nevyskytují Projekt řeší udržovací práce spojené s provedením venkovních drenáží, jejich napojení do dešťové kanalizace a úprava pracemi dotčených ploch. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby Objekt kostela není celkově upraven pro přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace a navrhovanými pracemi se tento stav nezmění. B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby Řešení splňuje požadavky platné vyhl. 268/2009 Sb a navrhované práce tento stav nemění. Při běžném provozu nutno dbát na řádnou obsluhu existujících elektrických zařízení, zemění hromosvodu a rozvodů a provádět pravidelnou kontrolu těchto zařízení tak, aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem. B.2.6 Základní charakteristika objektů a) stavební řešení Stavební řešení je dáno rozsahem navrhovaných prací - práce spojené s provedením venkovní drenáže a jejím napojením do stávající dešťové kanalizace. b) konstrukční a materiálové řešení, Drenáž bude provedena z ohebných drenážních PVC trub DN 100. Na jednotlivých větvích budou osazeny drenážní šachty a budou spojeny v revizní šachtě. Přípojky drenáže do stávající kanalizace budou provedeny z PVC trub DN 125 a budou napojeny přes nové revizní šachty do stávající dešťové kanalizace. c) mechanická odolnost a stabilita. Stávající nosné konstrukce nebudou navrhovanými stavebními úpravami dotčeny. Výkopy a drenáž budou prováděny po úsecích max. délky 3m, kolem presbytáře v délkách max.2m a do hloubky cca 1,1m za předpokladu že nebude dosaženo úrovně základové zprávy. str.6

7 B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení a) technické řešení, Stavebními pracemi nebudou dotčena technická zařízení budovy Technologická zařízení se nevyskytují B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení Z požárně bezpečnostního hlediska nedochází k žádné změně, veškeré práce budou probíhat ve venkovním prostoru. Do interiéru, do nosných a obvodových konstrukcí kostela není zasahováno a tím se nemění jejich požární odolnost ani řešení požárních úseků. Navrhovanými pracemi nebude dotčen příjezd ke kostelu ani okolní komunikace určené pro průjezd požární techniky. B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi a) kritéria tepelně technického hodnocení, Navrhovanými udržovacími pracemi se stávající stav budova kostela z hlediska tepelně technických vlastností nemění. b) energetická náročnost stavby, Dle platných předpisů a vyhlášek se energetická náročnost sakrálních staveb neposuzuje a při provádění navrhovaných prací se do obvodových konstrukcí nezasahuje. c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. Neprovádí se, jde o udržovací práce historické budovy, která je nemovitou kulturní památkou. B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných ochranných pásmech. Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace. Stavba bude provedena v souladu s ustanovením ČSN , ČSN , zák. č. 17/1992 Sb., zák. č. 388/1991 Sb., nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., zák. č. 185/2001 Sb., zák. č. 86/2002 Sb., zák. č. 20/1966 Sb., zák č. 258/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení, jakož předpisů souvisejících. Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 178/2001 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v úplném znění. Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad mez, stanovenou v Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 Sb. (hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout ve venkovním prostoru hodnotu 65dB v době od 7 do 21 hod. a v době od 21 do 7 hod. hodnotu 45dB). Ve večerních a nočních hodinách, o nedělích a svátcích nebude práce prováděna. Ochrana před prachem Zvýšení prašnosti bude v dotčené lokalitě provozem stavby eliminováno důsledným dočištěním dopravních prostředků a průběžným čištěním užívaných veřejných komunikací. Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů, kontaminace půdy ropnými látkami ze stavebních mechanismů - Dodavatel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. Vizuální rušení stavbou Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi. Zázemí sociálním zařízením Dodavatel stavby bude užívat vlastní mobilní WC, které bude pravidelně udržovat oprávněná str.7

8 organizace. Na stávající zatravněné ploše vedle kostela je možnost osazení mobilní buňky po sjednání samostatné smlouvy s vlastníkem plochy. Dále budou využita dodávková vozidla. Stravování a lékařská zajištěnost bude zajištěna v rámci obce. Informace o možném využití lékařské péče bude na stavbě k dispozici včetně kontaktů na pohotovost a zdravotnická zařízení v Odrách. B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí a) ochrana před pronikání radonu z podloží, Neřeší se, stavební úpravy se netýkají vnitřního prostoru b) ochrana před bludnými proudy, Neřeší se c) ochrana před technickou seizmicitou, Neřeší se d) ochrana před hlukem, Neřeší se e) protipovodňová opatření. Neřeší se B.3 Připojení na technickou infrastrukturu a) napojovací místa technické infrastruktury, Veškerá napojení objektu zůstanou beze změny. b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. Neřeší se. B.4 Dopravní řešení a) popis dopravního řešení, Přístup ke stávajícímu objektu je z místní komunikace ul. Kostelní a nebude se měnit. b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, Nemění se c) doprava v klidu, Neřeší se d) pěší a cyklistické stezky. Neřeší se B.5 Řešeni vegetace a souvisejících terénních úprav a) terénní úpravy, Při provádění stavebních prací dojde k výkopům spojených s provedením drenáže a s následným mírným vyspádováním terénu od stěn kostela v šířce cca 1m do původní úrovně okolního terénu. b) použité vegetační prvky, Vegetační prvky nebudou užity c) biotechnická opatření. Nejsou navrhována B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, Životní prostředí není provedením stavebních prací a následným provozem budovy ovlivněno. K záboru zemědělské půdy nedojde. Provádění stavby vyvolá přechodné zhoršení životního prostředí v okolí stavby (prašnost, hluk, doprava, použití stavebních mechanizmů). Dodavatel stavby musí při provádění prací maximálně dbát na to, aby tyto vlivy působily v co nejmenší míře, případné znečištění bude ihned likvidováno, provoz na komunikaci nebude ohrožen a k jeho případnému omezení dojde jen na dobu nezbytně nutnou a v str.8

9 míře nezbytně nutné. Odpad při stavební činnosti (zbytky stavebních materiálů) bude tříděn a odvážen na skládku. b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, Stavební úpravy nebudou mít vliv na přírodu a krajinu c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, Řešené území se nachází mimo území Natura 2000 d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, EIA nebyla zpracována e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. Stavba nevyžaduje vytvoření ochranných a bezpečnostních pásem B.7 Ochrana obyvatelstva Stavba svým charakterem nevyžaduje opatření z hlediska civilní ochrany a pro potřeby ochrany obyvatelstva je nepoužitelná. B.8 Zásady organizace výstavby a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, Pro provedení stavby bude používána elektrická energie a voda s podružným měřením spotřeby z objektu kostela. Veškerý stavební materiál kamenivo a ostatní materiály budou zpracovávány průběžně. Skladování materiálů na pozemku stavebníka bude pouze v nejnutnějším rozsahu. b) odvodnění staveniště, Staveniště bude odvodněno stávajícím způsobem napojením na stávající svody dešťové vody. c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, Provádění stavby nevyžaduje napojení na infrastrukturu. Voda a elektrická energie budou odbírány ze stávajícího objektu. Přístup a příjezd na pozemek je stávající z místní komunikace. d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, Veškerý provoz spojený s realizací stavby (hlučnost, prašnost, apod.) bude probíhat na pozemku stavebníka tak, aby nebyl omezen provoz obecních komunikací a nebyla narušena práva třetích osob zejména vlastníků sousedních parcel a případné negativní vlivy byly eliminovány. U vozidel vyjíždějících ze stavby musí být před najetím na obecní komunikace zajištěno řádné očištění, aby nedocházelo k jejímu znečištění. Provoz na stavbě bude probíhat v denní dobu mezi 6.00 a hodin tak, aby okolí stavby nebylo zatěžováno nadměrným hlukem v nočních a ranních hodinách. Dle vydaného koordinovaného stanoviska upozornění odboru Ochrany přírody a krajiny pro investora je třeba: Při realizaci stavby je nutno zajistit ochranu významných krajinných prvků konkrétně lípy zapsané v evidenci pod číslem 36551, před zničením, poškozením a před oslabením její ekologicko-stabilizační funkce. Pokud bude potřeba jakýkoliv škodlivý zásah provést, musí investor předem požádat správní orgán o vydání závazného stanoviska. Všechny dřeviny rostoucí v okolí staveniště musí být chráněny před ničením a poškozováním. V půdorysném průmětu korun všech dřevin (kořenová zóna, kam dosahují kořeny) nesmí být strojově prováděny žádné výkopy, při ručních výkopech musí být ponechány a chráněny všechny kořeny silnější jak 4cm, nesmí být zřizováno žádné zařízení staveniště, skládky materiálů ani zde nesmí být odstavovány žádné těžké stavební stroje. Všechny výkopy prováděné v rámci této stavby musí být pravidelně kontrolovány a obratlovci spadlí do výkopů musí být vybíráni a vypouštěni do okolí. Výkopy, do nichž nebude možné vstupovat nebo výkopy zaplavené vodou musí být ohrazeny tak, aby do nich nemohli str.9

10 živočichové spadnout. Povrch nezastavěných a nezpevněných pozemků dotčených projednávanou stavbou musí být do její kolaudace uveden do původního stavu (např. zatravněním) a investor musí zajisti, aby se na ně nerozšířily nepůvodní invazivní druhy rostlin. str.10 e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, Asanace, demolice ani kácení dřevin nebude prováděno. f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), Pro staveniště nedojde k záboru. g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, Během stavby bude vytvořen běžný stavební odpad z použitých konstrukcí převážně charakteru stavební suti, odřezků a obalů. Konstrukce z vybouraných částí a odpad z vlastního provádění stavby bude v přibližně v rozsahu : třída kat. název odpadu Množství t O Asfaltové směsi obsahující dehet 0, O Směsi kovů O Izolační materiály 0, O Směsné staveništní a demoliční - běžná stavební suť. 2,0 Původce odpadů (stavebník nebo prováděcí firma) musí: odpady zařazovat podle druhu kategorií dle 5 a 6 zákona o odpadech dodržovat hierarchii nakládání s odpady dle ust. 9a odst.1 zákona o odpadech předcházení vzniku odpadů příprava k opětovnému použití odpadů recyklace odpadů jiné využití odpadů odstranění odpadů odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle ust. 12 odst.3 zákona o odpadech shomažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s ust. 5 vyhl. č 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobu nakládání s nimi a při roční produkci odpadů nad 100kg nebezpečných odpadů nebo 100 tun ostatních odpadů zaslat elektronicky roční hlášení o produkci a nakládání s odpady prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), a to do 15. února následujícího roku při nakládání s nebezpečnými odpady mít k této činnosti souhlas od příslušného orgánu státní správy dle ust. 16 odst. 3 zákona o odpadech; shromažďování nebezpečných odpadů v místě jejich vzniku a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu zeminu a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti, které nepoužije v jejich přirozeném stavu pro dané účely dané stavby, považovat za odpad Odvoz suti bude po roztřídění dle druhu odpadu na staveništních skládkách zajištěn na řízenou skládku (do 20-ti km) nebo do sběrných surovin. Přeprava odpadů, uložení na skládkách: Při nakládání s odpady je nutné postupovat v souladu s platnými zákony tj. zejména zákon o odpadech MŽP č. 185/2001 Sb., a přísl. prov. vyhl. MŽP v platném znění o podrobnostech nakládání

11 s odpady a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v platném znění. Odpady vzniklé během stavebních prací budou předány oprávněné osobě - na řízenou skládku, která odebírá všechny uvedené odpady, doklady o předání budou uschovány. Manipulace s odpady a jejich přeprava budou prováděny dle zákona č. 111/1994 sb. o silniční dopravě s přísl. prov. předpisy v platném znění a v souladu s prováděcí vyhláškou o silniční dopravě MD č.104/1997 Sb. s přísl. prov. vyhl. a v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění. Při provádění stavby si dodavatelská firma bude uchovávat doklady o předání odpadů od oprávněné firmy, které doloží při kolaudaci stavby. Nakládání s veškerými odpady musí odpovídat ustanovení vyhlášky Č. 383/2001 Sb. Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů musí být v souladu s touto vyhláškou. Odvoz si smluvně zajistí dodavatel stavebních prací. h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, Zemní práce budou prováděny v rozsahu výkopů pro drenáž a její napojení v objemu cca 70m 3. 4ást vytěžené zeminy bude použita na zásypy a drobné terénní úpravy, přebytečná zemina bude odvezena na skládku - zeminu a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti, které se nepoužijí v jejich přirozeném stavu pro dané účely dané stavby, se považují za odpad i) ochrana životního prostředí při výstavbě, Při provádění stavebních prací a související činnosti musí být postupováno v souladu s bezpečnostními předpisy a nařízeními pro výstavbu a firma provádějící stavební práce musí mít platné oprávnění k tomuto druhu stavební činnosti. Ochrana ovzduší bude zajišťována pravidelnou kontrolou spalovacích motorů u stavebních strojů a dopravních prostředků. Příjezd na staveniště bude po zpevněných plochách V suchém období se budou kropit bourané konstrukce. Při provádění stavby budou použity běžné stavební mechanismy s hladinou hluku do 60 db(a), použití mechanismů s vyšší hladinou hluku bude upraveno provozní dobou v pracovní dny od 7.00 do hod. Pracovníci pracující s mechanismy vytvářejícími zvýšený hluk budou vybaveni nezbytnými ochrannými pomůckami Při práci s materiály se zvýšeným rizikem (izolace, lepidla, tmely, apod.) budou pracovníci předem seznámeni a poučeni s bezpečnými pracovními postupy při práci a způsobem ochrany. Pro práci budou vybaveni předepsanými pracovními pomůckami. Během výstavby musí být používané stroje a zařízení v náležitém technickém stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod. Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. stavebních, uschovat pro případnou kontrolu. Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů, Při provádění stavebních prací a související činnosti musí být postupováno v souladu s bezpečnostními předpisy a nařízeními pro výstavbu. Firma provádějící realizaci stavby musí mít platné oprávnění k tomuto druhu stavební činnosti. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se v průběhu výstavby nebudou na staveništi vyskytovat. Staveniště bude označeno příslušnými výstražnými tabulemi. Staveniště bude zajištěno proti úmyslnému nebo náhodnému vniknutí stávajícím oplocením s uzamykatelnou bránou. str.11

12 k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se nebudou na staveništi vyskytovat. l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, Dopravně inženýrské opatření nebude prováděno m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou stanoveny. Stavební práce budou prováděny klasickými způsoby. Pro potřeby staveniště bude ve stávajícím objektu využíváno napojení na elektrickou energii a vodu z vedení uvnitř domů. Zařízení staveniště bude jednoduché mobilní buňky (charakteru maringotky) pro pracovníky a nářadí, prostory pro hygienu v jednom mobilním objektu s použitím chemického WC. Skladovací prostory budou omezené staveništěm v rozsahu pouze zpracovávaného materiálu. Součástí staveniště budou skladovací plochy umístěné v blízkosti provádění stavebních prací. Tato plocha bude sloužit na skladování materiálu dle jednotlivých etap stavby. n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. Zahájení stavebních prací : 03/2016 Dokončení : 09/2017 Orientační postup stavebních prací: Provedení přípojky drenáže na dešťovou kanalizaci s revizní šachtou Postupné výkopové práce osazení drenáže a separační fólie a zásyp výkopu kamenivem po jednotlivých úsecích od revizní šachty směrem k hlavnímu vchodu Úprava terénu a přilehlých ploch dotčených prováděním prací, ohumusování a zatravnění Dokončovací práce str.12 V Raškovicích, prosinec 2015 Ing. Blanka Křižková Ing. Václav Jurga

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II.

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré B Souhrnná technická zpráva Dokument: 179-5.B Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy 1. Popis území stavby 4 1.1 Charakteristika

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Obsah projektové dokumentace :

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace K akci: Nebe nad hlavou Mateřská školka VII, Horní Slavkov, Sportovní 713 V Horním Slavkově : 12/2013 Vypracoval : David Thol Zakázkové číslo : 62/2013

Více

Dokumentace. pro stavební povolení

Dokumentace. pro stavební povolení Dokumentace pro stavební povolení Obsah: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situační výkresy C1 Situace širších vztahů C2 Celková situace stavby D. Dokumentace objektů Technická zpráva

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č. 183/2006

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení Částka 28 Sbírka zákonů č. 62 / 2013 Strana 491 10. Za přílohu č. 4 se vkládají nové přílohy č. 5 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 8 znějí: Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6

OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6 OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6 TEXTOVÁ ČÁST 05/2015 Tektum spol. s r.o. Horská 72, 541 01 Trutnov IČ 47454024 DIČ CZ47454024 tel.: 499811229 e-mail: tektum@tektum.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MODERNIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ VE VOJKOVICÍCH zak. č. 01/2016 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA kreslil/psal : Ing. Marek Papoušek projektant : Ing. Marek Papoušek vedoucí projektu : Ing. Eduard Přívara ČKAIT

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 307/6, 307/7, 307/1, 305/57. Pozemky leží v okrajové části zastavěného území sídelního útvaru k.ú. Ďáblice.

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ SLUNEČNÁ V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 883 v k.ú. Železný Brod B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ENVIGEST PRO s.r.o. Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 29319382 www.envigest.cz envigest@envigest.cz 566 616 825 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Označení stavby: Investor: Příslušný stavební úřad: Oprava

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

ČÁST: B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČÁST: B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz ČÁST: B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: STUPEŇ: REKONSTRUKCE STŘECHY

Více

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú.

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú. A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice Stávající veřejně přístupná plocha při ulici

Více

List1. D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu. D.1.1. Architektonicko-stavební řešení D.1.1.

List1. D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu. D.1.1. Architektonicko-stavební řešení D.1.1. List1 Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545 Sokolov Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zak.č.: 01/11 Členění PD Seznam příloh A. Průvodní zpráva C. Situační

Více

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Investor: Vypracoval: Constellium Extrusions Děčín s.r.o. Ústecká 751/37 405 02 Děčín V. Rozbělesy

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava historické zdi u Zvonice, budova Krajské knihovny v Pardubicích, č.p. 79 strana 1 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Účel užívání stavby, základní

Více

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický, stavebně historický průzkum,

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

Oprava a zateplení panelového domu Rumburských hrdinů 751-754, Nový Bor

Oprava a zateplení panelového domu Rumburských hrdinů 751-754, Nový Bor A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení panelového domu Rumburských hrdinů 751-754, Nový Bor Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa. S T A V E B N Í Ú P R A V Y VÝMĚNA PŘEDLOŽENÝCH SCHODŮ DOMU Č.P. 2875 2877, ŠLUKNOVSKÁ

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ STŘEDNÍ VINAŘSKÉ ŠKOLY VALTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ STŘEDNÍ VINAŘSKÉ ŠKOLY VALTICE STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ STŘEDNÍ VINAŘSKÉ ŠKOLY VALTICE Místo stavby : Valtice, Sobotní 101 Katastrální území : parc.č.866 k.ú. Valtice Investor : Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště

Více

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014 vedoucí projektant odpovědný projektant Vypracoval Ing. Jiří Pangrác Ing. Jiří Pangrác Jana Pangrácová Investor: Ing. Radek Fejt, Bohušova 782, 348 15 Planá Ing. Jiří PANGRÁC projektování pozemních a dopravních

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing.

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing. A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK Projektant: Ing. Petr GABRIEL 1. Identifikační údaje název stavby stavebník Zastřešení balkónů

Více

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), Příloha č. 3 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č.p. 226/8, NA UL. NÁDRAŽNÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby:

Více

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení IČ : 261 891. Škroupova 1059 430 01 Chomutov. tel./fax : 474 626 074 e-mail : sings@sings.

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení IČ : 261 891. Škroupova 1059 430 01 Chomutov. tel./fax : 474 626 074 e-mail : sings@sings. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A AUTORA PROJEKTU Název a umístění stavby : k.ú.chomutov I p.p.č. 1991/15, 1993, 2009/73, 4695/13, 4695/16, 4695/20, 4695/21, 4700/70, 4701/1, 4701/22,

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly w ww.hgpartner.cz Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Tel/fax: 246 082 015 777/161 198 email: vrzak@hgpartner.cz Paré č.: Odpovědný projektant:

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební úpravy MŠ U Lípy Svobody 3, Brno ZATEPLENÍ FASÁDY U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH U VSTUPU DO AREÁLU DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH U VSTUPU DO AREÁLU DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

Více

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ Místo stavby : Libice nad Cidlinou čp.35, poz.18/1 Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Stupeň : Projektová dokumentace Z.č.

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská 738, Česká Lípa. A. Průvodní zpráva. S T A V E B N Í Ú P R A V Y ROZŠÍŘENÍ LÁVEK U ZADNÍCH VCHODŮ DO DOMU Č.P. 2658

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty 1 A : PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty a) identifikace : stavba : novostavba přístřešku pro cyklisty investor - stavebník : Město Paskov Nádražní 700 73921 Paskov

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázkové číslo : 2014-48-02 Počet stran : 8 INVESTOR : Město Kuřim Jungmannova 968, 664 34 Kuřim OBJEDNATEL : Město Kuřim Jungmannova 968, 664 34 Kuřim STAVBA : INSTALACE MOBILNÍ TRIBUNY FC KUŘIM DOKUMENTACE

Více

Technická zpráva. Obsah

Technická zpráva. Obsah Technická zpráva Obsah 1 Základní údaje...3 1.1 Identifikační údaje stavby...3 1.2 Účastníci výstavby...3 1.2.1 Investor...3 1.2.2 Projektant...3 1.2.3 Zhotovitel stavby...3 1.3 Další údaje...3 1.3.1 Účel

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Stavba : POLIKLINIKA STAVEBNÍ ÚPRAVY (2. ETAPA - výměna oken SZ) Místo : 280 02 Kolín, Smetanova 764 Stavebník : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 Zpracovatel : Ing. Karel Vrátný ASIST tel.

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A, B

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A, B Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 TEXTOVÁ ČÁST A. Průvodní

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A Ing. Petr Šafář Projektová a inženýrská kancelář 572 01 POLIČKA, Nová 205 tel., fax 461724398 T E C H N I C K Á Z P R Á V A DÍLČÍ OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ TYLOVA DOMU POLIČKA, VRCHLICKÉHO 53 INVESTOR:

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provedení stavby AKCE : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU SNĚŽNÉ k.ú. Sněžné na Moravě p.č. 353/1 INVESTOR : Městys Sněžné Sněžné 55 592 03 Sněžné GENERÁLNÍ PROJEKTANT : HIP

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a.

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. - 1 - Akce: Modernizace farmy Dolní Branná Místo stavby: Dolní Branná - společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení - B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. V Brně, září 2015

Více

E Zásady organizace výstavby

E Zásady organizace výstavby E Zásady organizace výstavby VŠCHT rekonstrukce 2 velkých poslucháren budovy B Stavba: rekonstrukce Datum: 12/2010 Stupen: PPD Firma: DOMISTAV CZ a.s. Vypracoval: Ing. Martin Gazda Vedoucí projektu: Ing.

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

OPRAVA OBJEKTU ČP.21 NA POZEMKU P.Č. ST.104 VE VRCOVĚ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OPRAVA OBJEKTU ČP.21 NA POZEMKU P.Č. ST.104 VE VRCOVĚ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZODP. PROJEKTANT: Ing. M. Skalík MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Ing. M. Skalík DATUM: KVĚTEN 2016 STUPEŇ: OHL POČET A4: NÁZEV AKCE: OPRAVA OBJEKTU ČP.21 NA POZEMKU P.Č. ST.104 VE VRCOVĚ INVESTOR: OBSAH: Město Borovany,

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

Pøíl.č.1 k 499/2006 Oprava povrchu komunikace Legionáøská

Pøíl.č.1 k 499/2006 Oprava povrchu komunikace Legionáøská A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Oprava povrchu komunikace Legionářská, Kostelec na Hané b) místo stavby p.č.: 2997 k.ú. Kostelec na Hané Pøíl.č.1 k 499/2006

Více

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 1.A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ...2 1.B OBVOD STAVENIŠTĚ...2 1.C ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ...2 1.D NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ STAVBY...2 1.E SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY...3 1.F

Více

OBSAH : B.Souhrnná technická zpráva. Strana 1 (celkem11)

OBSAH : B.Souhrnná technická zpráva. Strana 1 (celkem11) OBSAH : 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2 1.a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby,

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě Seznam příloh: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 9 V DÍVČÍCH KOPECH - ETAPA

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 9 V DÍVČÍCH KOPECH - ETAPA PD dle rozsahu dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst.1 písm.a až e, nebo pro vydání stavebního povolení sbírky zákonů č.62/2013, přílohy č.5 k vyhlášce č.499/2006 Sb. Ing. MARIE BUZKOVÁ projektování

Více

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY PODIA Investor : MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166 679 32 SVITÁVKA Projektant : ATL projekt s.r.o. ing. Jaroslav Chloupek, Česká 11, 679 61 Letovice ČKAIT - 1001709 Zakázka číslo : 17-2014

Více

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA BRM spol. s r.o. Farského 5, 326 00 Plzeň projekty staveb * stavby * geologie * ekologie * odpady * konzultace * tepelná čerpadla ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V

Více

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OBJEKT 03 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Praha 4, Soudní 988/1, 14057 Praha 4 B Souhrnná technická zpráva Název akce: Místo stavby:

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA - strana 1/10 Obsah: A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, b) místo

Více

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Seznam příloh: A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení B.1 Celková situace stavby 1:10 000 B.2 Koordinační situace Ortofotomapa 1:10 000 B.3.1 Situace dotčených pozemků SO 101 1:2 000 B.3.2 Situace dotčených

Více

b. Významné sítě technické infrastruktury c. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

b. Významné sítě technické infrastruktury c. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah zprávy: a. Informace o rozsahu a stavu staveniště, jeho předpokládané úpravy, oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku Rozsah území je vyznačen na situaci, jedná se o okraj zastavěného území obce. Svah je situován severně od komunikace

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM DOKUMENTACE A B C D E F Průvodní zpráva a) identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby b) údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních

Více

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 OBSAH: A B C D E PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C 01 C 02 SITACE ŠIRŠÍCH

Více

Na následujícím obrázku je černým bodem zvýrazněno místo stavby.

Na následujícím obrázku je černým bodem zvýrazněno místo stavby. B. Souhrnná technická zpráva B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) charakteristika stavebního objektu Objekt domu č.p. 13,15/460 kombinuje v sobě funkci občanské vybavenosti a funkci objektu pro bydlení. Popisovaný

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

Přepouštěcí kanál jezero Sadská zak. č. 15/2015 B. Souhrnná technická zpráva DSP 09/2015. B.1 Popis území stavby...2. B.2 Celkový popis tavby...

Přepouštěcí kanál jezero Sadská zak. č. 15/2015 B. Souhrnná technická zpráva DSP 09/2015. B.1 Popis území stavby...2. B.2 Celkový popis tavby... OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby...2 B.2 Celkový popis tavby...3 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu...5 B.4 Dopravní řešení...6 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY...

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

ZEMPOLA- sdružení. 739 53 H n o j n í k č. 136 m.konecny@zempola.cz, www.zempola.cz

ZEMPOLA- sdružení. 739 53 H n o j n í k č. 136 m.konecny@zempola.cz, www.zempola.cz ZEMPOLA- sdružení RNDr. Miroslav KONEČNÝ,CSc. 739 53 H n o j n í k č. 136 Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 62/20013 Sb. - (novely vyhlášky č. 499/2006

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: Část:

Více

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA ZMĚNA 1 REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE K OHLÁŠENÍ STAVBY Investor : Město Šluknov Náměstí Míru 1 407 77 Šluknov Zodp.

Více

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Místo stavby: Kraj : Stupeň : Druh stavby: Katastrální území, parcely: Investor,majitel a provozovatel : Hřiště U Nádraží

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zak. č. 253/05/2014. Energetické úspory objektu KD ve Stříteži

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zak. č. 253/05/2014. Energetické úspory objektu KD ve Stříteži Zak. č. 253/05/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu KD ve Stříteži Místo stavby: Střítež č.p 118 a 213 Zhotovitel projektových prací:

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY Stavebník : Architekt: Kopecký Bohumil, Kopecká

Více

PROJEKTU: STAVEBNÍ OBJEKT: KÓD PROJEKTU: 17 /2014 BEZ ČLENĚNÍ STUPEŇ: DSP+DPS NÁZEV VÝKRESU: DATUM: 07/2014 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Č. VÝKRESU: A. ZM Č.

PROJEKTU: STAVEBNÍ OBJEKT: KÓD PROJEKTU: 17 /2014 BEZ ČLENĚNÍ STUPEŇ: DSP+DPS NÁZEV VÝKRESU: DATUM: 07/2014 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Č. VÝKRESU: A. ZM Č. AUTORIZACE: PARÉ ČÍSLO: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice

Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice Ing. RADEK GREGOR Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou kancelář:, 591 01 Žďár nad Sázavou Tel./fax: 566 621 773, e-mail: projekce@irgzr.cz Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice Datum: 08/2013 Investor:

Více