Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m 2 m m m 2 m 2 m m 3 m m m 2 1 0,000 0, ,1 13,3 0,675 8, ,05 27, ,013 0, ,775 13, , ,031 0, ,4 0,8 17, ,3 51,52 4 0,054 0, ,6 18,9 0,675 12, ,45 46, ,073 0, ,3 11,4 0,875 9, ,1 23,94 6 0,084 1, ,9 16,8 0,95 15, ,6 7 0,101 0, ,1 17,7 0,9 15, ,15 38, , ,2 16,9 0,55 9,295 0,45 7, ,2 20, ,85 48, ,135 0,1 0,9 0 2,4 0 3,5 25,1 0,55 13,805 0,45 11, ,2 30, ,3 10 0, ,5 16,2 0,9 14, ,95 47, ,177 0, ,4 19,9 0,45 8,955 0,2 3, ,55 10, ,65 72, ,197 0,1 0,4 0 1,1 0 3,9 29 0,45 13,05 0,2 5, ,55 15, ,8 110,2 13 0,226 0, ,7 10,6 0,75 7, ,55 37, ,236 0, ,4 22,2 0,6 13, ,6 15 0,258 0, ,6 15,1 0,7 10, ,75 41, ,274 0, ,9 14,8 0,75 11, ,7 39, ,288 0, ,5 16 0,6 9, ,55 40,8 18 0,304 0, ,6 17,8 0,65 11,57 0,1 1, ,35 6, ,1 55, ,322 0,7 0,2 0 0,7 0 3,6 23,6 0,85 20,06 0,15 3,54 0,5 11,8 0,6 14, ,25 76,7 20 0, ,1 1 0,5 0 2,9 16,4 0,85 13,94 0,1 1,64 0,65 10,66 0,3 4, ,9 47, ,362 0,7 0,1 0,3 0,1 0 2,9 15,1 0,5 7,55 0,1 1,51 0,15 2,265 0,1 1, ,9 43, ,377 0,3 0,1 0 0,1 0 2,9 26,9 0,55 14,795 0,05 1,345 0,15 4,035 0,05 1, ,65 71, ,404 0,8 0 0, ,4 14,8 0,55 8,14 0,05 0,74 0,15 2, ,4 35, ,419 0,3 0, ,4 15,6 0,15 2,34 0,3 4, ,35 5,46 2,35 36, , , ,7 2,3 30 0,1 3 0, ,15 4,5 0,75 22, ,465 0,2 0,5 0 0,3 0,8 3,7 15,5 0,1 1,55 0,7 10, ,45 6,975 0,85 13,175 3,8 58,9 27 0, ,9 0 0,6 0,9 3,9 25, ,05 26, ,8 20,08 0,95 23,845 3,95 99, , , , ,6 19, ,5 16,35 0,5 16, ,4 29 0, , Celkem 290,99 115,74 30,98 153,37 81, ,98

7 OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE C. 1. Přehledná situace 1 : C. 2. Podrobná situace 1 : C. 3. Zákres stavby do katastrální mapy 1 : D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE STAVBY F. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ F.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA F.2. VÝKRESOVÁ ČÁST F Podélný profil 1 : 1 000/100 F Příčné řezy 1 : 100 F Výkaz výměr G. GEOLOGICKÝ PRŮZKUM - Neobsahuje H. NÁKLADOVÁ ČÁST

8 A/1 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A. 1. Identifikační údaje A. 2. Dosavadní využití území A. 3. Provedené průzkumy A. 4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů A. 5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu A. 6. Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí A. 7. Věcné a časové vazby stavby A. 8. Předpokládaná lhůta výstavby A. 9. Provozovatel stavby A. 10. Údaje o postupném předávání stavby do užívání

9 A/2 A. 1. Identifikační údaje stavby Název stavby : Polní cesta V18 v k.ú. Písečná u Žamberka Investor : ČR - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí Místo stavby : Písečná Katastrální území : Písečná u Žamberka Pověřený úřad s rozšířenou pravomocí : Žamberk Kraj : Pardubický Projektant : Agroprojekce Litomyšl, s. r. o. Rokycanova 114/IV, Vysoké Mýto IČO Statutární zástupce: Ing. Jakoubek Jaroslav, jednatel společnosti Zhotovitel stavby : bude upřesněn zadávacím řízením veřejná obchodní soutěž Předpokládaná realizace : Charakter stavby : novostavba

10 A/3 A. 2. Základní údaje A Údaje o projektovaných kapacitách Projektová dokumentace řeší výstavbu polní cesty v obci Písečná. - Polní cesta kategorie P 3,0/20, celková délka 537,8 m, šířka 2,5-3,0 m - Kryt je navržen jako nestmelený - Třída dopravního zatížení VI - Odvodnění pláně je provedeno střídavě pravostrannou a levostrannou drenáží A Údaje o dosavadním využití území a zastavěnosti Lokalita se nachází v k.ú. Písečná u Žamberka na pozemcích KPÚ určených k výstavbě polní cesty. V současné době jsou pozemky využívané jako cesta, v katastru jsou vedeny jako ostatní plocha v majetku obce Písečná. Lokalita se nachází v nadmořské výšce cca 419,60 403,6 m n.m. A Seznam parcel dotčených stavbou a seznam parcel vedlejších Dotčené: číslo zábor druh pozemku vlastník KN m 2 ost. plocha Obec Písečná Písečná 71,

11 A/5 A.3. Provedené průzkumy Pro zhotovení PD nebyly provedeny žádné geologické průzkumy. Návrh vychází z terénního šetření ze dne , kde byly zjištěny zákl. charakteristiky podloží. A. 4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou: - v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou. (D.2). RWE s.r.o., Brno.: - v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou. (D.3). Telefónica O2 ČR a.s. Pardubice: - v zájmovém území nedojde ke střetu se zařízením v jejich správě, souhlasí se stavbou. (D.4). ČEZ distribuce, a.s.: - v zájmovém území nedojde ke střetu se zařízením v jejich správě, souhlasí se stavbou. (D.5). ČR Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice: - v zájmovém území se nenachází vojenské inž. sítě, souhlasí se stavbou. (D.6). Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí. a.s. - v zájmovém území nedojde ke střetu se sítěmi, které by byly ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., souhlasí se stavbou (D.7.) Zemědělská vodohospodářská správa - nemají připomínek, souhlasí se stavbou. (D.8) A.5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu V PD jsou splněny veškeré podmínky vyhl. č. 137/98 sb. - Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu. Z hlediska bezpečnosti práce je třeba dodržet při provádění stavebních prací všechny platné státní normy, vyhlášky a bezpečnostní nařízení pro osoby pracující v blízkosti elektrického zařízení pod napětím. Dále dodržovat hygienické zásady a dohlížet na používání ochranných pomůcek. Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především zákon číslo 362/2005 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu v platném znění o bezpečnosti práce a technickém zařízení při stavebních pracích, dále pak zákon č. 309/2006 Sb. k zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

12 A/6 Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. V platném znění a platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. Pro zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření : - technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory) - úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení) - hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence) - poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle) - zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště - požární prevence A.6. Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí Stavba splňuje podmínky územního plánu obce. A.7. Věcné a časové vazby stavby Časové vazby stavby na okolní výstavbu a investice nejsou. Věcné vazby stavby na okolní výstavbu a investice nejsou. A. 8. Předpokládaná lhůta výstavby Počátek výstavby 2012 Konec výstavby 2013 Přípravné práce (kácení apod.) budou provedeny v době vegetačního klidu. A. 9. Provozovatel stavby Provozovatelem stavby je Obec Písečná, č.p. 71, Písečná a uživatelem veřejnost. A.10. Údaje o postupném předávání části stavby do užívání Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení stavebních prací.

13 B/1 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. 1. Charakteristika území stavby B. 2. Mechanická odolnost a stabilita B. 3. Požární bezpečnost B. 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí B. 5. Bezpečnost při užívání B. 6. Ochrana proti hluku B. 7. Úspora energie a ochrana tepla B. 8. Řešení přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu B. 9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy B. 10. Ochrana obyvatelstva B. 11. Inženýrské objekty

14 B/2 B. 1. Charakteristika území stavby B.1.1. Zhodnocení staveniště Staveniště se nachází v k.ú. Písečná u Žamberka jihozápadním směrem od obce Písečná. Jedná se o území s dokončenou komplexní pozemkovou úpravou, kde nastupuje fáze realizace společných zařízení. Pozemky jsou v současné době využívané jako nezpevněná cesta. B.1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby Na základě zpracování KPÚ Písečná vyplynul požadavek na zpracování projektové dokumentace na stavbu polní cesty V18. Trasa polní cesty vede po předem určených parcelách v KPÚ. B.1.3. Technické řešení SO-01 Polní cesta V18 Délka komunikace je 537,8m. Šířka 2,5-3,0 m. Příčný sklon vozovky je 3,0 %, návrhová rychlost 20 km/h. Skladba vozovky km 0, , vibrovaný štěrk VŠ 200 mm - štěrkodrť (32-63) ŠD 200 mm - upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa mm Skladba vozovky je navržena dle dopravního zatížení VI kryt nestmelený. B.1.4. Napojení stavby na dopravní infrastrukturu Přístup na staveniště je zajištěn z polní cesty vedoucí z obce Žampach. B.1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury Vzhledem k umístění cesty mimo intravilán obce a napojení na stávající polní cestu, není nutné řešit technickou a dopravní infrastrukturu.

15 B/3 B.1.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany Stavba z ekologického pohledu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Rekonstrukcí vozovky dojde především ke snížení hlučnosti při průjezdu a snížení prašnosti. B.1.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejných přístupných ploch a komunikací Vzhledem k charakteru stavby je řešení bezbariérového užívání bezpředmětné B.1.8. Průzkumy a měření Pro zpracování projektu stavby Polní cesta V18 v k.ú. Písečná u Žamberka byly použity následující podklady : - Mapy 1 : , 1 : , 1 : Zaměření úseku cesty Agroprojekcí Litomyšl s.r.o. v únoru 2012 s vynesením do mapy 1 : Požadavky zadavatele a dalších orgánů během projednávání tužkového řešení - Příslušné ČSN, TNV B.1.9. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby Výškové vytyčení: Nová niveleta cesty bude vytyčena dle přílohy č. F.2.1. Výškový systém BpV Prostorové vytyčení Stavba bude vytyčena dle. přílohy č. C.2. Souřadnicový systém JTSK B Členění stavby na jednotlivé stavební objekty SO-01 Polní cesta V18 B Vliv stavby na okolní pozemky Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Je navržena tak, aby nedošlo během provádění stavby a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcelu přímo dotčenou. Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel.

16 B/4 B Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků Během stavby je nutno se řídit všeobecně platnými bezpečnostními předpisy pro ochranu zdraví při práci a předpisy, zabraňující úniku ropných látek, úrazu elektrickým proudem a podobně. Omezení rizikových vlivů bude zajištěno proškolenými pracovníky, kteří musí v tomto smyslu dbát všech bezpečnostních předpisů. Zvláštní požadavky na bezpečnost práce zde nejsou. B.2. Mechanická odolnost a stabilita Mechanická odolnost a stabilita je zajištěna navrženými konstrukčními vrstvami komunikace. B.3. Požární bezpečnost Charakter stavby a jejího provozu nepředurčuje požární rizika. Novostavbou polní cesty vznikne nový příjezd pro požární techniku k lesním pozemkům. B.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí Stavební dvůr bude zřízen po dohodě mezi dodavatelem a objednatelem přímo v lokalitě. B.5. Bezpečnost při užívání Při užívání stavby se nepředpokládá žádného nebezpečí. B.6. Ochrana proti hluku Stavba bude mít vliv na zvýšení hluku v okolí pouze v době výstavby při respektování ostatních požadavků (noční klid apod.). B.7. Úspora energie a ochrana tepla Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby je úspora energie a ochrana tepla bezpředmětná. B.8. Řešení přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu Uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

17 B/5 B.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy V řešeném území se nenachází žádné z následujících škodlivých vlivů, které by měly dopad na stavbu: radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečností pásma apod. B.10. Ochrana obyvatelstva Návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví. B.11. Inženýrské objekty a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod odvodnění pláně komunikace bude provedeno pomocí drenáže. b) zásobování vodou - lokalitou neprochází vodovodní řad na který by mohlo být napojeno zařízení staveniště. Zásobování vodou bude proto řešeno jejím dovozem. Provoz stavby nemá nároky na pitnou vodu. c) zásobování energiemi - lokalitou neprochází elektrické vedení na které by mohlo být napojeno zařízení staveniště. d) řešení dopravy - příjezd na lokalitu bude z polní cesty z obce Žampach. e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav úprava okolí, včetně vegetačních úprav se nepředpokládá. f) elektronické komunikace - nebudou řešeny B. 12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb Ve stavbě se žádná výrobní ani nevýrobní zařízení nevyskytují

18 C/1 C. SITUACE STAVBY C.1. Přehledná situace 1 : C.2. Podrobná situace 1 : C.3. Zákres stavby do katastrální mapy 1 : 1 000

19 D/1 D. DOKLADOVÁ ČÁST D.1. D.2. D.3. D.4. D.5. D.6. D.7. D.8. Zpráva k dokladové části MERO ČR, a.s., Kralupy nad Vltavou RWE, s.r.o., Brno Telefónica O2 ČR, a.s., Pardubice ČEZ Distribuce, a.s, ČR Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí. a.s. Zemědělská vodohospodářská správa

20 D.1/1 D.1. Zpráva k dokladové části V dokladové části jsou doloženy vyjádření jednotlivých dotčených účastníků stavby, které jsou na úrovni této projektové dokumentace respektovány. Dále jsou splněny závěry výrobních výborů, které na akci proběhly během zpracovávání tužkové dokumentace. Před zahájením zemních prací nutno vytýčit veškerá podzemní vedení! V průběhu projekčních prací proběhly dva výrobní výbory ze kterých nebyl pořízen žádný záznam

21 E/1 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E.1. Technická zpráva E.2. Výkresová část - neobsahuje E.3. Vytyčovací prvky E.4. Pevné body

22 E/2 E.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA a) informace o rozsahu a stavu staveniště staveniště se nachází v k.ú. Písečná u Žamberka jihozápadním směrem od obce Písečná. Jedná se o území s dokončenou komplexní pozemkovou úpravou, kde nastupuje fáze realizace společných zařízení. Pozemky jsou v současné době využívané jako nezpevněná cesta. b) významné sítě technické infrastruktury žádná z významných sítí technické infrastruktury se zde nevyskytuje. c) napojení staveniště na zdroj vody, elektřiny, odvodnění staveniště - lokalitou neprochází vodovodní řad ani elektrické vedení na které by mohlo být napojeno zařízení staveniště. Zásobování vodou bude proto řešeno jejím dovozem. Zásobování elektrickou energií bude řešeno diesel agregáty. d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob - staveniště bude zřetelně označeno tak, aby nedošlo ke vniknutí a zranění nepovolaných osob. e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů - všechny výkopy budou ohraničeny, označeny a zabezpečeny proti vniknutí nepovolaných osob f) zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů - v lokalitě se nenachází žádné využitelné objekty g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení nebudou prováděny h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví Zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků budou identické jako při provozu jiných cest. Omezení těchto vlivů bude zajištěno odpovídajícími a proškolenými pracovníky dbajícími v tomto smyslu všech bezpečnostních předpisů a hygieny. i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě Stavba z ekologického pohledu bude mít minimální negativní vliv na životní prostředí. Jedinou podmínkou pro ochranu životního prostředí je po dobu realizace staveb případné zřízení stavebního dvora na pozemcích investora, kde budou umístěna sociální zařízení pro pracovníky. j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů Výstavba je plánovaná na rok 2012 a 2013.

23 E/3 E.3. VYTYČOVACÍ PRVKY ZÚ začátek úpravy ZO začátek oblouku VO vrchol tečen KO konec oblouku KÚ konec úpravy

24 E.4. PEVNÉ BODY E/4

25 E/5

26 F/1 F. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ F.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1. SO 01 Polní cesta V18 F.1.2. Odvodnění areálu + podzemní voda F.1.3. Zemní práce F.1.4. Souhrnné požadavky na výstavbu F.2. VÝKRESOVÁ ČÁST F Podélný profil 1 : 1 000/100 F Příčné řezy 1 : 100 F Výkaz výměr

27 F.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1. SO 01 Polní cesta V18 F.1.2. Odvodnění areálu + podzemní voda F.1.3. Zemní práce F.1.4. Souhrnné požadavky na výstavbu F.1/1

28 F.1/2 F.1.1. SO 01 Polní cesta V18 Délka komunikace je 537,8 m. Šířka 2,5-3,0 m. Příčný sklon vozovky je 3,0 %, návrhová rychlost 20 km/h. Skladba vozovky km 0, , vibrovaný štěrk VŠ 200 mm - štěrkodrť (32-63) ŠD 200 mm - upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa mm Skladba vozovky je navržena dle dopravního zatížení VI kryt nestmelený Začátek úpravy je v km 0,000 00, kde navazuje na stávající lesní cestu. V km 0, je navrženo v prostoru napojení rozšíření o ploše 3,5 m 2 V km 0, je konec úpravy úseku, napojení na plánovanou polní cestu V17. Na této cestě se vzhledem k omezeným prostorovým podmínkám žádné sjezdy na okolní pozemky a výhybny nenavrhují. F.1.3. Odvodnění areálu + podzemní voda - odvodnění vozovky - vozovka je navržena v příčném jednostranném sklonu min. 3,0%. - odvodnění pláně - v km 0, , ; ; odvodnění zajišťuje střídavě pravostranná a levostranná drenáž o celkové délce 302 m, drenáž bude ukončena celkem 3-mi ks drenážních výustí na každé straně. Vliv podzemní vody na konstrukci stavby je eliminován podsypnou vrstvou v konstrukci vozovky. Odvodnění pláně je zajištěno navrženým příčným sklonem, voda je odvedena drenáží. F.1.4. Zemní práce Zemní práce se týkají vlastního výkopu pro zřízení tělesa vozovky a odvodnění. Sejmutí ornice tl. 20 cm Výkopy Zhutněné násypy 146,4 t 632,5 t 208,4 t

29 F.1/3 Přebytečná zemina v množství 424,1 t a ornice v množství 146,1 t bude převezena a uložena na pozemky obce Písečná do vzdálenosti 5 km. Do těchto prací lze zařadit i kácení, které bude provedeno v následujícím rozsahu. Smýcení stromu a odstranění pařezů průměr do cm 28 ks Smýcení stromu a odstranění pařezů průměr do cm 12 ks Dřevní hmota bude taktéž odvezena do vzd. 5 km a dočasně uložena na pozemky obce Písečná. Výčet odpadů + objemové množství známé: zemina a kamení neuvedené pod číslem ,1 t dřevo 20,0 t Výčet dalších předpokládaných odpadů: Druh Název Kategorie Piliny z dočasných konstrukcí bednění a podpůrných konstrukcí O Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha O Barva s obsahem halon. rozpouštědel a nebo lak s obsahem halon. rozpouštědel N Barva bez halon. rozpouštědel a nebo lak bez halon. rozpouštědel N Barva rozpustná ve vodě a nebo lak rozpustný ve vodě - betonové konstrukce N Vytvrzená barva a nebo vytvrzený lak ocelové konstrukce záchytného zařízení N Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (plechovky od barev) N Piliny a nebo třísky železných kovů při řezání výztuže O Ostatní železný kov odpad výztuže O Piliny a nebo třísky neželezných kovů plastové dílce O Ostatní neželezný odpad O Plast O Odpad ze svařování svařování výztuže O Ostatní rozpouštědla a nebo jejich směsi N Papírový a nebo lepenkový obal obal NAIP O Plastový obal obaly nátěrových hmot O Dřevěný obal Palety O Kovový obal Palety O Kompozitní obal obaly nátěrových hmot O Směs obalových materiálů O Beton demolice O Cihla demolice stávajících konstrukcí O Keramika - demolice stávajících konstrukcí (trouby) O Drobné kovové předměty (např. plechovky) balící materiál O Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.

30 F/2 F.1.5. Souhrnné požadavky na výstavbu Stavba bude prováděna v souladu se stávajícími platnými normami ČSN a jejich změnami a náhradami, v souladu s ČSN EN, ČSN P ENV, ČSN EN ISO, ČSN CEN ISO/TS. V souladu s nimi budou probíhat předepsané zkoušky, tlakové zkoušky, proplachy, kontroly, odběry vzorků, laboratorní rozbory, archivace vzorků apod. Kromě těchto norem budou dodržovány i normy TNV.

31 F.2. VÝKRESOVÁ ČÁST F Podélný profil 1 : 1 000/100 F Příčné řezy 1 : 100 F Výkaz výměr

32 H. NÁKLADOVÁ ČÁST H/1

OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. OUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. ITUACE C.1. Přehledná mapa 1 : 10 000 C.2. Mapa katastru nemovitosti 1 : 1 000 C.3. Podrobná situace tůň I. 1 : 200 C.4. Podrobná situace tůň II.

Více

Tabulka kubatur -DN 1000 dl.41,3 m číslo staničení vzdál.prof. výkopy násypy úprava pláně SO profilu km m m2 m2 m3 m2 m2 m3 m m m2 m2 m2 m3 0,0893 8,03 5,63 5,58 1,6 12,75 8,03 102,38 5,63 71,7825 5,58

Více

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Katastrální území : Kraj : Okres : Stupeň : Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová 0,923-2,926km Novostavba

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : E.1. 1 OBSAH: 1. Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění... 3 2. Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění

Více

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Seznam příloh: A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení B.1 Celková situace stavby 1:10 000 B.2 Koordinační situace Ortofotomapa 1:10 000 B.3.1 Situace dotčených pozemků SO 101 1:2 000 B.3.2 Situace dotčených

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú.

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú. A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice Stávající veřejně přístupná plocha při ulici

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Víceúčelové hřiště při ZŠ v Okříškách Místo stavby: Okříšky Kraj : Vysočina Stupeň : DSP Druh stavby: novostavba Katastrální

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing.

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing. A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK Projektant: Ing. Petr GABRIEL 1. Identifikační údaje název stavby stavebník Zastřešení balkónů

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Místo stavby: Kraj : Stupeň : Druh stavby: Katastrální území, parcely: Investor,majitel a provozovatel : Hřiště U Nádraží

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

...\C 85\CD\Výkresy\F.2.1.dgn :44:22

...\C 85\CD\Výkresy\F.2.1.dgn :44:22 ...\C 85\CD\Výkresy\F.2.1.dgn 18.5.2012 10:44:22 OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE C. 1. Přehledná situace M 1 : 10 000 C. 2. Situace technického řešení M 1 : 1 000

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Schválil: Ing.Miloš Martinec Název akce Projektoval: J. Ludvíček 462112801 Stupeň dokumentace Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Akce obsahuje Stožáry a kabelové vedení VO Kabelové vedení

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 307/6, 307/7, 307/1, 305/57. Pozemky leží v okrajové části zastavěného území sídelního útvaru k.ú. Ďáblice.

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY T E CH N I C K Á Z P R Á V A k projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) akce II/190 Chudenín hranice okr. KT Náležitosti dokumentu odpovídají "Vyhlášce č.146/2008

Více

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY VPC 3-R, k.ú.vendolí

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY VPC 3-R, k.ú.vendolí odbor dopravy Vaše zn./ ze dne Naše zn. 19033-14/OD-3506-2014/DIR(SR/41) Vyřizuje/tel. Dirr Radek/461550462 Svitavy 2014-04-14 e-mail radek.dirr@svitavy.cz Účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou

Více

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje Název a sídlo investora: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá n.l. Schvalující orgán: Městský úřad Lysá nad Labem - stavební úřad, - odbor dopravy Následný možný provozovatel: Obec

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN A1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN A1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Základní údaje o stavbě... 2 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 Předpokládaný průběh stavby... 2 Vazba na územní plán... 2 Stručná charakteristika

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014 01.

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Předmět projektu

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Předmět projektu SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Předmět projektu Předmětem projektové dokumentace je novostavba sportovního hřiště a novostavba hracího hřiště v areálu zahrady 2. ZŠ v Kolíně 2. 1.1 Použité podklady V projektu

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré B Souhrnná technická zpráva Dokument: 179-5.B Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy 1. Popis území stavby 4 1.1 Charakteristika

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

OTEVŘENÁ KOMPOSTÁRNA, ŠLUKNOV

OTEVŘENÁ KOMPOSTÁRNA, ŠLUKNOV E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA OTEVŘENÁ KOMPOSTÁRNA, ŠLUKNOV PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Investor : Město Šluknov Náměstí Míru 1 408 01 Rumburk Zodp. Projektant : Ing. Jiří

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

b. Významné sítě technické infrastruktury c. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

b. Významné sítě technické infrastruktury c. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah zprávy: a. Informace o rozsahu a stavu staveniště, jeho předpokládané úpravy, oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

Více

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A. ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice k. ú. : Horní Jelení, Jaroslav

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH U VSTUPU DO AREÁLU DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH U VSTUPU DO AREÁLU DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

Více

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje objektu Stavba : Místo stavby: Kraj: Obec: VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 lokalita se nachází v k. ú. Václaví Liberecký Rovensko pod Troskami Katastrální území : Václaví Druh stavby:

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky Příloha č. A Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ Místo stavby : Libice nad Cidlinou čp.35, poz.18/1 Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Stupeň : Projektová dokumentace Z.č.

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

SEZNAM P ÍLOH: (24. 3. 2011) Osobní výtah VOSŽ a SZŠ

SEZNAM P ÍLOH: (24. 3. 2011) Osobní výtah VOSŽ a SZŠ SEZNAM P ÍLOH: (24. 3. 2011) Osobní výtah VOSŽ a SZŠ 001 TECHNICKÁ ZPRÁVA 002 SITUACE 003 VÝ EZ STÁVAJÍCÍHO STAVU NA KÓT -2,940 004 VÝ EZ NOVÉHO STAVU NA KÓT -2,940 005 VÝ EZ NOVÉHO STAVU NA KÓT +0,000

Více

Technická zpráva - stoky

Technická zpráva - stoky VŘESKOVICE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV Dokumentace pro stavební řízení Technická zpráva - stoky Obsah a) Popis inženýrského objektu, jeho funkční a technické řešení 1 b) Požadavky na vybavení 3 c) Napojení

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Obsah projektové dokumentace :

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a.

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. - 1 - Akce: Modernizace farmy Dolní Branná Místo stavby: Dolní Branná - společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení - B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. V Brně, září 2015

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014 vedoucí projektant odpovědný projektant Vypracoval Ing. Jiří Pangrác Ing. Jiří Pangrác Jana Pangrácová Investor: Ing. Radek Fejt, Bohušova 782, 348 15 Planá Ing. Jiří PANGRÁC projektování pozemních a dopravních

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

Odpovědný projektant Ing. Jaroslav Tměj

Odpovědný projektant Ing. Jaroslav Tměj Vypracoval Libor Frňka Odpovědný projektant Ing. Jaroslav Tměj Odpovědný zástupce Ing. Jaroslav Tměj Kraj : Vysočina OÚ : Nová Ves u Leštiny Investor : MZe ČR, Pozemkový úřad Havlíčkův Brod Akce: POLNÍ

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská 738, Česká Lípa. A. Průvodní zpráva. S T A V E B N Í Ú P R A V Y ROZŠÍŘENÍ LÁVEK U ZADNÍCH VCHODŮ DO DOMU Č.P. 2658

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA BRM spol. s r.o. Farského 5, 326 00 Plzeň projekty staveb * stavby * geologie * ekologie * odpady * konzultace * tepelná čerpadla ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty 1 A : PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty a) identifikace : stavba : novostavba přístřešku pro cyklisty investor - stavebník : Město Paskov Nádražní 700 73921 Paskov

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

Pøíl.č.1 k 499/2006 Oprava povrchu komunikace Legionáøská

Pøíl.č.1 k 499/2006 Oprava povrchu komunikace Legionáøská A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Oprava povrchu komunikace Legionářská, Kostelec na Hané b) místo stavby p.č.: 2997 k.ú. Kostelec na Hané Pøíl.č.1 k 499/2006

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce, novostavba Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace:

Více

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 VENKOVNÍ ÚPRAVY DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě Seznam příloh: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

Obec Chožov. 439 22 Chožov čp.154 tel.+ fax: 415674117, 724 179 911

Obec Chožov. 439 22 Chožov čp.154 tel.+ fax: 415674117, 724 179 911 IČO: 00265004 Obec Chožov 439 22 Chožov čp.154 tel.+ fax: 415674117, 724 179 911 e-mail: chozov@seznam.cz Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na plnění zakázky malého rozsahu na stavební práce

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

C. SITUACE C. 1. Přehledná situace 1 : 10 000 C. 2. Podrobná situace 1 : 500

C. SITUACE C. 1. Přehledná situace 1 : 10 000 C. 2. Podrobná situace 1 : 500 OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE C. 1. Přehledná situace 1 : 10 000 C. 2. Podrobná situace 1 : 500 D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE STAVBY F. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku Rozsah území je vyznačen na situaci, jedná se o okraj zastavěného území obce. Svah je situován severně od komunikace

Více

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba A. Průvodní zpráva A.a) Identifikační údaje stavby 1.1 Základní údaje Název stavby : KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B Místo stavby: k.ú. Krásno nad Teplou. 673811 Okres: Sokolov

Více

OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6

OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6 OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6 TEXTOVÁ ČÁST 05/2015 Tektum spol. s r.o. Horská 72, 541 01 Trutnov IČ 47454024 DIČ CZ47454024 tel.: 499811229 e-mail: tektum@tektum.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax:

Více

TEVOS s.r.o. Horní Těrlicko 731, 735 42 Těrlicko

TEVOS s.r.o. Horní Těrlicko 731, 735 42 Těrlicko TEVOS s.r.o. Horní Těrlicko 731, 735 42 Těrlicko Tel./Fax: 596 423 125, e-mail: tevos@tevos.cz Akce: Prodloužení kanalizačního řadu za účelem odvodu splaškových vod z RD Stavebník: Libor Rusnok Oldřichovice

Více

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Investor: Vypracoval: Constellium Extrusions Děčín s.r.o. Ústecká 751/37 405 02 Děčín V. Rozbělesy

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY RGANIZACE VÝSTAVBY 1.Identifikační údaje o stavbě : A. značení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: DSP,

Více

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby (RDS) Zjednodušená projektová dokumentace OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Výchozí podklady...

Více

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 1.A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ...2 1.B OBVOD STAVENIŠTĚ...2 1.C ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ...2 1.D NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ STAVBY...2 1.E SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY...3 1.F

Více

SO 01 - KOMUNIKACE A ZPEVNENÉ PLOCHY

SO 01 - KOMUNIKACE A ZPEVNENÉ PLOCHY I SO 01 - KOMUNIKACE A ZPEVNENÉ PLOCHY vypracoval: zodp. projektant: Z. Bursa Ing. Z. Nýdrle III, m. : NYDRLE :: projektová kanceláf objednatel: akce: príloha: Mesto Jablonec nad Nisou VNITROBLOK NA KOPCI

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: Část:

Více

B 1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb, řešení vnějších ploch

B 1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb, řešení vnějších ploch S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Název stavby : Stavební sociálního zařízení ZŠ TGM Drásov WC dívky Místo stavby : ZŠ TGM Drásov, Drásov č.p. 167, k.ú. Drásov, parc.č. 792 Stavebník : Městys

Více

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické.

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje - Název stavby : Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou - Stavebník : Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou - Projektant :UNIprojekt,

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Stavebník (investor): Oprava místních komunikací 3c U Pokorných a 1c Od zastávky autobusů k Hanykýřům Obec Veliká Ves Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Průvodní a technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant : Stupeň PD: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ v ul. Sokolské v Komárově k.ú. Komárov, okr. Beroun Městys Komárov,

Více

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva zak.č. ZP 13/2015 str.1 A Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Sanace vlhkosti kostela sv. Jakuba Staršího ve Spálově - Venkovní drenáž b)

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MODERNIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ VE VOJKOVICÍCH zak. č. 01/2016 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA kreslil/psal : Ing. Marek Papoušek projektant : Ing. Marek Papoušek vedoucí projektu : Ing. Eduard Přívara ČKAIT

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 ULICE CHITTUSSIHO. Strana 1/10

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 ULICE CHITTUSSIHO. Strana 1/10 OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana 1/10 Obsah 1. Průvodní zpráva... 3 1.1 Identifikační údaje... 3 1.2 Údaje o umístění stavby... 3 1.3 Základní údaje o stavbě...

Více