B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a."

Transkript

1 - 1 - Akce: Modernizace farmy Dolní Branná Místo stavby: Dolní Branná - společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení - B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. V Brně, září 2015 Vypracoval: ing. Miloš Šorfa

2 - 2 - B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku Prostor pro přístavbu stáje je ohraničen komunikací a stájí pro dojnice. Mezi stájí a komunikací je výškový rozdíl cca 0,80 m. Plocha kolem stávající stáje je zpevněná. b) provedené průzkumy Vzhledem k malému rozsahu navrhovaných staveb nebyly prováděny žádné podrobné průzkumy. Návrh vychází ze zkušeností s výstavbou stávajících objektů areálu. Po odkrytí základových spár je třeba na stavbu přizvat geologa, který posoudí navrhovaný způsob zakládání a navrhne případná opatření pro zajištění stability navrhovaných objektů. c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma Zpracovateli této proj. dokumentace není známo, že by se staveniště nacházelo v ochranném nebo bezpečnostním pásmu. d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaném území apod. Staveniště se nenachází v poddolovaném území ani záplavovém území. e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky Navrhovaná výstavba nebude mít žádný negativní vliv na sousední pozemky. f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin Navrhovaná výstavba nemá žádné požadavky na provádění asanací či demolic. Na staveništi se mimo zatravnění nevyskytuje žádná zeleň. Proto není třeba provádět žádné kácení dřevin. g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa Pro výstavbu není potřeba provádět žádné vynětí ze ZPF. Plocha určená pro přístavbu dojírny je vedena jako ostatní plocha a plocha, na které je situována stávající stáj, je vedena jako zastavěná plocha a nádvoří. h) územně technické podmínky Navrhovaný objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě a zpevněné plochy v areálu zemědělské farmy. Místy napojení bude stávající objekt stáje. Není třeba budovat žádná nová napojení z veřejných rozvodů inženýrských sítí a komunikací. i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice Navržená stavba nevyžaduje žádné podmiňující ani související investice. B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Účelem navrhované stavby je: - přístavba ke stávající stáji pro dojnice, která bude sloužit pro osazení rybinové dojírny místo stávající tandemové dojírny vestavěné ve stáji

3 zvýšení počtu ustajovacích míst pro dojnice ve stáji ze stávajících 54 na 61 ks, počet ustajovacích míst pro jalovice a telata zůstane stávající a do disposičního řešení této části stáje nebude zasahováno - výměna chladící nádrže pro skladování nadojeného mléka - další stavební úpravy ve stáji a výměna některých technologických zařízení, které vylepší stávající podmínky ustájení. B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení Z urbanistického hlediska nedojde navrženými úpravami k žádným změnám oproti stávajícímu stavu. Areál nebude rozšiřován zůstanou zachovány jeho stávající hranice. Budou též zachovány stávající vjezdy z veřejné komunikace. Ani z architektonického hlediska nebudou provedeny podstatné změny. Přístavba dojírny bude mít sedlovou střechu, jejíž hřeben bude výškově pod úrovní stávající sedlové střechy stáje. Bude provedena výměna výplní stávajících otvorů v původních rozměrech a výměna hřebenové větrací štěrbiny. Další stavební úpravy ve stáji nebudou mít vliv na vzhled budovy a nebude zasahováno do nosných konstrukcí stavby. Jedná se o běžné zemědělské stavby bez zvláštního nároku na výtvarné řešení. Materiálové i barevné řešení přístavby dojírny bude obdobné jako u stávajícího objektu. B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby Přístavba dojírny Stávající tandemová dojírna ve stáji pro dojnice bude zrušena a na jejím místě budou prodlouženy obě řady boxů včetně podroštového kanálu a proveden nástup do nové dojírny. Dojírna bude klasická rybinová se dvěma řadami dojících míst se střední jámou pro dojiče. Do dojírny budou provedeny dva vstupy pro dojnice a jeden výstup zpětnou uličkou. Úpravy ve stávající stáji. Provoz i disposiční řešení stávající stáje včetně rozměrů jednotlivých kotců šířek krmišť, loží, boxů a ostatních prostor a místností zůstanou zachovány. Disposiční řešení Objekt je podélně rozdělen krmným stolem na dvě poloviny, z nichž jedna (s navrhovanou přístavbou dojírny) bude i nadále sloužit pro ustájení produkčních dojnic ve volných boxech a druhá pro ustájení telat, jednotlivých kategorií jalovic a dojnic stojící nasucho a v porodně. Podél krmného stolu jsou situována krmiště a lože. Jednotlivé skupinové boxy jsou příčně rozděleny otevíravými trubkovými zábranami. Do disposičního řešení části stáje pro ustájení telat a jalovic nebude zasahováno. Bude zde ale provedena výměna rozvodů vody včetně napáječek, výměna roštů,. Ustajovací kapacita stáje Kapacita stáje, mimo zvýšení počtu ustajovacích míst pro dojnice, zůstane zachována stávající. Rozměry boxů pro produkční dojnice jsou x mm, v porodně je plocha lože na jedno ustajovací místo 9,0 m 2, u dojnic stojícíh nasucho 5,0 m 2 a u jednotlivých kategorií jalovic vždy tak, aby na 1 ustajovací místo připadlo min. 0,9 m 2 na 100 kg živé hmotnosti zvířat. Kapacita ustajovacích míst pro telata a jalovice zůstane zachována. Ustájení Způsob ustájení zůstane zachován. Dojnice produkční jsou ustájeny ve volných boxech, pohybové chodby (krmiště a hnojná chodba) jsou zaroštovány s podroštovými přeronovými kanály. Krmiště u ostatních kategorií je obdobně zaroštováno, ale lože jsou stlaná. Na lože je nastýlána krátce řezaná sláma. Chlévská mrva je mobilním prostředkem s radlicí vyhrnována a skladována na stávajícím hnojišti.

4 - 4 - Krmení, napájení Krmení je zakládáno mobilním krmným vozem na podlahu plochého krmného stolu k požlabnicím. Napájení je u jalovic zajišťováno miskovými napáječkami umístěnými vždy na rozhraní jednotlivých kotců. U produkčních dojnic jsou instalována hladinová napajedla. Napáječky musí být zajištěny proti zamrznutí elektrickým temperováním. Dále bude u nové dojírny nainstalováno silo pro přikrmování dojnic v nové dojírně. Výpočet prostoru v loži pro jednotlivé kategorie skotu Kategorie plocha lože (m 2 ) počet míst (ks) plocha na 1 místo (m 2 ) (průměrná hmotnost) mléčná výživa 12,94 7 1,84 rostlinná výživa 18,62 7 2,66 porodna 18,04 2 9,02 stání nasucho 30,12 6 5,02 jalovice 250 kg 31, ,26 jalovice 310 kg 30, ,80 jalovice 360 kg 39, ,26 jalovice 480 kg 34,72 8 4,34 dojnice produkční 53 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby Pro navrhovaný provoz vydá investor nový provozní řád, požární směrnice a bezpečnostní pokyny, které budou vyvěšeny a hlavně respektovány. Obsluhu zařízení mohou provádět osoby starší 18-ti let, které musejí být seznámeny s obsluhou strojů a zvířat. Údržbu zařízení a instalaci mohou provádět pouze pracovníci vyučení a zaškolení v příslušných oborech. B.2.6 Základní charakteristika objektů a), b) stavební, konstrukční a materiálové řešení Přístavba dojírny Tři obvodové stěny přístavby budou provedeny z keramického zdiva na betonových monolitických základových pásech. Nosná konstrukce sedlové střechy bude provedena ze sponovaných dřevěných vazníků s krytinou ze sklolaminátových vlnovek na latích. V hřebeni bude osazena uzavíratelná hřebenová větrací štěrbina. Podhled bude proveden z plastových profilovaných desek, na nich tepelná izolace s parotěsnou zábranou. Vnější omítky vápenné hladké. Podlaha přístupná zvířaty bude provedena z čedičové dlažby s protiskluznou úpravou. V jámě dojiče bude provedena vytápěná dlažba z keramických dlaždic s protiskluznou úpravou. Obklad stěn bude proveden z hladké keramické dlažby, pod obkladem se svislou stěrkovou hydroizolací. Výplně otvorů budou plastové. U přístavby dojírny bude osazen na železobetonové desce zásobník na jádro.

5 - 5 - Úpravy ve stávající stáji Ve stáji budou provedeny následující úpravy: - prodloužení kejdového kanálu v místě stávající dojírny - kompletní výměna betonových roštů pro krávy a jalovice včetně rekonstrukce stávajících kejdových kanálů - nová dlažba na krmném stole - rozšíření krmiště u produkčních dojnic - výměna stávající větrací štěrbiny - výměna osvětlení - výměna rozvodů vody - výměna vrat a oken - výměna hrazení pro krávy, jalovice a telata - výměna napájení pro krávy, jalovice a telata - doplnění lehacích boxů pro dojnice o lehací matrace Výměna technologického zařízení viz bod B.2.7. c) mechanická odolnost a stabilita Viz samostatná příloha této souhrnné zprávy Statická část B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení a) technické řešení Dodavatel technologie bude stanoven výběrovým řízením. Stavební úpravy, nároky na spotřeby energie apod. budou upřesněny až po jeho výběru. Dojení ve stávající tandemové dojírně bude nahrazeno dojením v nové rybinové dojírně 2x6. Nástup do dojírny bude zajištěn dvěma vstupy do každé řady samostatně z prostoru produkčních dojnic. Odchod bude přes zadní příčnou uličku podélnou zpětnou uličkou oddělenou od řady dojených dojnic plastovou výplní. Zábrany budou z pozinkovaných ocelových trubek. Uprostřed dojírny bude provedena jáma dojiče. Stávající skladovací a chladící tank na mléko bude nahrazen novým tankem o užitném obsahu l včetně chladících agregátů. Ostatní technologické vybavení bude nahrazovat nebo doplňovat stávající, již nevyhovující zařízení. b) výčet technických a technologických zařízení - dojírna 2x6 včetně příslušenství (pohybová aktivita, krmení v dojírně, zpětný proplach ) - kompresor, vývěva - zábrany (hrazení) - větrací štěrbiny - napáječky a napájedla - chladící a skladovací tank na mléko o užitném obsahu l B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení Viz samostatná příloha dokumentace stavebního objektu.

6 - 6 - B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi Dojírna bude temperována podlahovým vytápěním (tzv.teplá dlažba). Pro extrémní mrazy bude osazena na stěně 2x zásuvka pro osazení el. přímotopného topidla nasměrovaného do jámy dojiče. Ve stáji bude el. energie mimo osvětlení využívána pouze pro temperování napáječek a rozvodů vody. Vlastní prostor stáje nebude vytápěn. Ostatní prostory v objektu budou vytápěny a osvětleny stávajícím zařízením ze stávajících rozvodů. B.2.10 Hygienické požadavky Prostor dojírny bude temperován podlahovým vytápěním, resp. přímotopem. Větrání bude zajištěno přirozeně okny, ve štítu bude dále osazen ventilátor. Voda bude třeba jednak na proplach technologického vybavení předpoklad 150 l/den a jednak pro oplach stěn a podlahy předpoklad 1,5 l/m 2 plochy. Osvětlení bude zajištěno jednak okny a jednak elektrickými zářivkovými svítidly. Stáj nebude vytápěná. Větrání bude zajišťováno samotížně přívod vzduchu stávajícími okenními otvory v podélných stěnách a odvod průběžnou neuzavíratelnou štěrbinou v hřebeni sedlové střechy. Osvětlení bude zajištěno jednak okenními otvory v podélných stěnách a jednak elektrickými zářivkovými svítidly. Na okolí stavby nebude mít provoz ve stáji ani v místnosti dojírny vliv. Sociální zařízení je pro počet zaměstnanců dostatečný a zůstane stávající. Navrhovanými změnami nebude počet zaměstnanců zvyšován. B.2.11 Ochrana před negativními vlivy vnějšího prostředí a) ochrana před pronikáním radonu z podloží Prostory jsou přímo větrány, takže shromažďování radonu je vyloučené. Ve stáji nebude trvale přítomna obsluha nejedná se o pobytové místnosti. Není tudíž nutné provádět protiradonové opatření, které je pro tento účel stavby zbytečné a zvýšilo by náklady. Z téhož důvodu je zbytečné zjišťovat výskyt radonu. b) ostatní účinky B.3 Připojení na technickou infrastrukturu a) Napojovací místa technické infrastruktura Rozvody vody, elektro a kanalizace jsou napojeny na stávající rozvody v areálu a jejich napojení nebude měněno. Přístavba dojírny Voda teplá ze stávajícího boileru - studená na stávající rozvod ve stáji Elektřina ze stávajícího rozváděče Kanalizace stávající přeronový kanál b) Připojovací rozměry, délky Viz podrobné části této PD Elektroinstalace a Rozvody vody a kanalizace. Profil kanalizace z dojírny je min. DN200.

7 - 7 - B.4 Dopravní řešení a) popis dopravního řešení Doprava bude zajišťována mobilními dopravními prostředky b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu Objekt je napojen na stávající zpevněné plochy a komunikace v areálu. Nebude budováno žádné nové napojení na veřejné komunikace. c) Doprava v klidu d) pěší a cyklistické stezky B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav a) terénní úpravy Terén v okolí objektu bude uveden do původního stavu. b) použité vegetační prvky Plochy dotčené výstavbou budou po dokončení stavby a jejich ohumusování zatravněny. c) biotechnická opatření B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana Navrhované nahrazení stávající tandemové dojírny dojírnou rybinovou nebude mít žádný vliv na životní prostředí. Počet dojnic ve stáji se zvýší o 7 ks. V roce 2012 zpracoval Farm Projekt (Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA), ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, Pardubice stanovení ochranného pásma chovu zvířat na této farmě pro chov skotu. Nové podlahy v objektu budou opatřeny hydroizolací, která zajistí nepropustnost podlah. Objekt budou upraven tak, aby nemohlo dojít k vytékání závadných vod z podlahy do okolního terénu, ani nemohlo dojít k zaplavování objektů dešťovou vodou z okolního terénu. Prodloužení podroštového přeronového kanálu v místě dnešní tandemové dojírny bude provedeno ve stejném profilu jako stávající kanál z monolitického železobetonu. Nepropustnost kanálu bude zajištěna nátěrem stěn a dna kanálu hydroizolačním nátěrem do agresivního prostředí. Před uvedením kanálu do provozu bude jeho těsnost prověřena napuštěním vodou. Výpočet emisí amoniaku ze stáje Výpočet emisních faktorů pro emise amoniaku byl zpracován dle Metodického pokynu MŽP odboru ochrany ovzduší z února 2013 přílohy č.1.

8 - 8 - Kategorie zvířat Emisní faktory (kg NH 3. zvíře -1.rok -1 ) Stáj Hnůj, podestýlka Kejda Zapravení do půdy telata 6,0 1,7-6,0 jalovice 6,0 1,7-6,0 dojnice 10,0-2,5 12,0 Celková roční emise amoniaku stáje bez započtení aplikací snižujících technologií: - 14 telat x (6,0 + 1,7 + 6,0) = 0,1918 t NH 3. rok jalovic x (6,0 + 1,7 + 6,0) = 0,6165 t NH 3. rok dojnic x (10,0 +2,5 + 12,0) = 1,4945 t NH 3. rok -1 Součet. 2,3028 t NH 3. rok -1 Roční produkce vypouštěného amoniaku se zápočtem emisního faktoru bez snižujících opatření bude do 5 t NH 3. r -1. B.7 Ochrana obyvatelstva Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva není požadováno. Objekty nemají využití z hlediska požadavků civilní ochrany obyvatelstva. Prevence závažných havárií není řešeno, protože u navrhovaných objektů toto riziko nehrozí. B.8 Zásady organizace výstavby a) potřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění Elektřina a voda pro potřeby zařízení staveniště bude získávána z rozvodů v areálu farmy. Beton pro betonáž základových konstrukcí bude na stavbu dovážen v autodomíchávači. Pro potřebu zařízení staveniště pak bude jejich potřeba minimální a bude ji bezpečně z rozvodů v areálu pokrýt. b) odvodnění staveniště Vzhledem k malému rozsahu zařízení staveniště není třeba v tomo směru provádět žádná opatření. c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu Pro dopravu na staveniště bude využíváno stávajících komunikací a zpevněných ploch v areálu. Staveništní el. rozváděč bude napojen na rozvodnou skříň v objektu. Voda pro potřeby zařízení staveniště bude získávána z rozvodů v objektu.. d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky Při výstavbě se nepředpokládá používání žádných materiálů ani pracovních postupů, které by ohrožovaly okolní stavby či pozemky. e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

9 - 9 - f) maximální zábory pro staveniště Zařízení staveniště bude umístěno na stávajících zpevněných plochách u stáje. Není třeba pro ně provádět žádné zvláštní zábory. g) maximální produkované množství a druhy odpadů při výstavbě, jejich likvidace Druh odpadu předpokládané množství způsob nakládání s ním - beton (především rošty) 30 m 3 recyklace - keramické zdivo 4,0 m 3 recyklace - dřevo 0,5 m 3 spalovna - ocel 0,4 t Kovošrot h) bilance zemních prací - zemina.. 14,0 m 3 Ornice se na staveništi nevyskytuje. Zemina vytěžená pro provedení základových konstrukcí nové dojírny bude použita pro násypy pod její podlahou. i) ochrana životního prostředí při výstavbě Hlučnost: Při výstavbě nebude žádný nadměrný hluk, který by vyžadoval přijímání zvláštních opatření nebo ochranných pomůcek proti hluku. Veškeré stavební práce nebudou začínat dříve než v 7.00 hod. ráno a budou ukončeny nejpozději v hod. Neděle bude dnem pracovního klidu. Ochrana ovzduší: Při výstavbě nebude okolí zatěžováno žádnou nadměrnou prašností. Nebudou do ovzduší unikat žádné škodlivé látky. Odpadní vody Po potřeby zařízení staveniště bude využíváno stávající sociální zařízení v objektu pro chov dojnic. Odpadní vody ze sociálního zařízení budou skladovány a likvidovány stávajícím způsobem. j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Vstup na staveniště nebude nepovolaným osobám povolen. Činnost na staveništi bude provozována tak, aby nedocházelo k rušení okolí nadměrným hlukem ani prašností. Při provádění stavby budou respektována nařízení a omezení stanovená stavebním povolením. Pro ochranu zdraví při práci bude používáno běžných ochranných pomůcek a oděvů. Tyto prostředky budou pro pracovníky zajištěny provozovatelem. Všichni pracovníci stavby musí absolvovat školení bezpečnosti práce. Obsluhu zařízení mohou provádět osoby starší 18-ti let, které musejí být seznámeny s obsluhou strojů. Údržbu zařízení mohou provádět pouze pracovníci vyučení a zaškolení v příslušných oborech. k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb l) zásady pro dopravní inženýrská opatření

10 m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré B Souhrnná technická zpráva Dokument: 179-5.B Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy 1. Popis území stavby 4 1.1 Charakteristika

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace K akci: Nebe nad hlavou Mateřská školka VII, Horní Slavkov, Sportovní 713 V Horním Slavkově : 12/2013 Vypracoval : David Thol Zakázkové číslo : 62/2013

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Obsah projektové dokumentace :

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Produkční stáj pro dojnice stelivové dojnice 165 600 198. stelivové dojnice 65 600 78. Boudy pro telata stelivové telata 85 75 13

Produkční stáj pro dojnice stelivové dojnice 165 600 198. stelivové dojnice 65 600 78. Boudy pro telata stelivové telata 85 75 13 Praha: 4.3.2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: Spis. značka 008714/2014/KUSK SZ_008714/2014/KUSK/8 Vyřizuje: Ing. Daniela Zemanová/345 Značka: OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

Přístavba a modernizace hospodářských budov. Kunčice pod Ondřejníkem. Objekt č. 1 odchovna mladého dobytka. Objekt č.

Přístavba a modernizace hospodářských budov. Kunčice pod Ondřejníkem. Objekt č. 1 odchovna mladého dobytka. Objekt č. Oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění Přístavba a modernizace hospodářských budov k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem Objekt č. 1 odchovna

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 4 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/2444/15 ZN/404/ŽP/15

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ doručované veřejnou vyhláškou

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ doručované veřejnou vyhláškou Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 103317/2015 Olomouc 17. 12. 2015 Sp.Zn: KÚOK/99609/2015/OŽPZ/7149 Vyřizuje: Mgr. Marie

Více

OZNÁMENÍ KE ZJIŠŤOVACÍMU ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ KE ZJIŠŤOVACÍMU ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ KE ZJIŠŤOVACÍMU ŘÍZENÍ pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění zpracované dle přílohy č. 3 výše uvedeného zákona OZNAMOVATEL AGROSERVIS, 1.

Více

FARMA PRO DOJNICE LESONICE

FARMA PRO DOJNICE LESONICE Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění FARMA PRO DOJNICE LESONICE ROLNICKÁ SPOLEČNOST LESONICE A.S. Září 2013 FARMTEC a.s. Chýnovská

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ Místo stavby : Libice nad Cidlinou čp.35, poz.18/1 Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Stupeň : Projektová dokumentace Z.č.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II.

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY PODIA Investor : MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166 679 32 SVITÁVKA Projektant : ATL projekt s.r.o. ing. Jaroslav Chloupek, Česká 11, 679 61 Letovice ČKAIT - 1001709 Zakázka číslo : 17-2014

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ENVIGEST PRO s.r.o. Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 29319382 www.envigest.cz envigest@envigest.cz 566 616 825 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Označení stavby: Investor: Příslušný stavební úřad: Oprava

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ Souhrnná textová část Souhrnná textová část dokumentace, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: A. Úvodní údaje... 3 B. Průvodní zpráva... 3 1. Charakteristika

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obec: Jiřetín pod Jedlovou A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ve Varnsdorfu dne 10.01.2015 Název stavby: Cestování dostupné všem v Jiřetíně pod Jedlovou Místo stavby: Jiřetín pod Jedlovou

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ STŘEDNÍ VINAŘSKÉ ŠKOLY VALTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ STŘEDNÍ VINAŘSKÉ ŠKOLY VALTICE STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ STŘEDNÍ VINAŘSKÉ ŠKOLY VALTICE Místo stavby : Valtice, Sobotní 101 Katastrální území : parc.č.866 k.ú. Valtice Investor : Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště

Více

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014 vedoucí projektant odpovědný projektant Vypracoval Ing. Jiří Pangrác Ing. Jiří Pangrác Jana Pangrácová Investor: Ing. Radek Fejt, Bohušova 782, 348 15 Planá Ing. Jiří PANGRÁC projektování pozemních a dopravních

Více

ODCHOVNA SELAT TROUBELICE FARMA PRO CHOV PRASNIC

ODCHOVNA SELAT TROUBELICE FARMA PRO CHOV PRASNIC Předkladatel TAGROS a.s. Troubelice Oznámení záměru zpracované dle 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí s obsahem a rozsahem dokumentace dle přílohy č.4 k zák.č.100/2001 Sb.

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

B 1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb, řešení vnějších ploch

B 1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb, řešení vnějších ploch S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Název stavby : Stavební sociálního zařízení ZŠ TGM Drásov WC dívky Místo stavby : ZŠ TGM Drásov, Drásov č.p. 167, k.ú. Drásov, parc.č. 792 Stavebník : Městys

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

PD NA OPRAVU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠ Švendova - dokumentace pro provedení stavby

PD NA OPRAVU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠ Švendova - dokumentace pro provedení stavby PD NA OPRAVU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠ Švendova - dokumentace pro provedení stavby OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA A STAVBY 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 ÚVOD 2 3 STAVEBNÍ ČÁST 3 4 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Průvodní zpráva Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Objednatel : Městské informační a kulturní středisko Krnov, nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov IČ: 00601179 Krnov,

Více

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje Název a sídlo investora: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá n.l. Schvalující orgán: Městský úřad Lysá nad Labem - stavební úřad, - odbor dopravy Následný možný provozovatel: Obec

Více

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva zak.č. ZP 13/2015 str.1 A Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Sanace vlhkosti kostela sv. Jakuba Staršího ve Spálově - Venkovní drenáž b)

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

DEMOLICE OBJEKTU DÍLEN VLS ČR, s.p., HRADIŠTĚ LUČINA 88

DEMOLICE OBJEKTU DÍLEN VLS ČR, s.p., HRADIŠTĚ LUČINA 88 DEMOLICE OBJEKTU DÍLEN VLS ČR, s.p., HRADIŠTĚ LUČINA 88 Parc. č. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště 990779 F. 1. 1. 0 1 - T E C H N I C K Á Z P R Á V A společnost má integrované systémy ISO9001:2000, ISO14000:2004

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty 1 A : PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty a) identifikace : stavba : novostavba přístřešku pro cyklisty investor - stavebník : Město Paskov Nádražní 700 73921 Paskov

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú.

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú. A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice Stávající veřejně přístupná plocha při ulici

Více

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (3)

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (3) 10. října 2014, Brno Připravil: Ing. Petr Junga, Ph.D. ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (3) Typologie zemědělských staveb I. - stavby pro chov hospodářských zvířat - stavby pro chov skotu Inovace studijních programů

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A, B

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A, B Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 TEXTOVÁ ČÁST A. Průvodní

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provedení stavby AKCE : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU SNĚŽNÉ k.ú. Sněžné na Moravě p.č. 353/1 INVESTOR : Městys Sněžné Sněžné 55 592 03 Sněžné GENERÁLNÍ PROJEKTANT : HIP

Více

Dokumentace. pro stavební povolení

Dokumentace. pro stavební povolení Dokumentace pro stavební povolení Obsah: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situační výkresy C1 Situace širších vztahů C2 Celková situace stavby D. Dokumentace objektů Technická zpráva

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 307/6, 307/7, 307/1, 305/57. Pozemky leží v okrajové části zastavěného území sídelního útvaru k.ú. Ďáblice.

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázkové číslo : 2014-48-02 Počet stran : 8 INVESTOR : Město Kuřim Jungmannova 968, 664 34 Kuřim OBJEDNATEL : Město Kuřim Jungmannova 968, 664 34 Kuřim STAVBA : INSTALACE MOBILNÍ TRIBUNY FC KUŘIM DOKUMENTACE

Více

A Průvodní zpráva. k. ú. p. č. Majitel Druh pozemku Rozloha st. 30/2 Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

A Průvodní zpráva. k. ú. p. č. Majitel Druh pozemku Rozloha st. 30/2 Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Oprava střechy skladu Katastrální území: Parcela č.: st. 30/2 Kraj: Pardubický Okres: Chrudim A.1.2 Údaje o žadateli/ stavebníkovi

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: Část:

Více

REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT A. TEXTOVÁ ČÁST

REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT A. TEXTOVÁ ČÁST ATD Jihlava s.r.o., Čížov 72, 586 01 Jihlava INŽENÝRSKÁ A PROJEKČNÍ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT p.č. 2/1 k.ú. Ješín A. TEXTOVÁ ČÁST Průvodní a technická zpráva OBSAH:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení Částka 28 Sbírka zákonů č. 62 / 2013 Strana 491 10. Za přílohu č. 4 se vkládají nové přílohy č. 5 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 8 znějí: Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psychiatrická léčebna Bílá Voda, CHLAZENÝ SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO ODPADU Stupeň dokumentace: PROJEKT

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psychiatrická léčebna Bílá Voda, CHLAZENÝ SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO ODPADU Stupeň dokumentace: PROJEKT TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: Psychiatrická léčebna Bílá Voda, CHLAZENÝ SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO ODPADU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: PL Bílá Voda Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol.

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

STAVEBNÍ PRÁCE, ELEKTRO PRÁCE A DODÁVKA ZÁLOHOVÉHO ZDROJE IOP 2015 SOA HAVLÍČKŮV BROD

STAVEBNÍ PRÁCE, ELEKTRO PRÁCE A DODÁVKA ZÁLOHOVÉHO ZDROJE IOP 2015 SOA HAVLÍČKŮV BROD Číslo zakázky: 21/14 STAVEBNÍ PRÁCE, ELEKTRO PRÁCE A DODÁVKA ZÁLOHOVÉHO ZDROJE IOP 2015 SOA HAVLÍČKŮV BROD Dokumentace pro provedení stavby Stavebník: Projektant: Moravský zemský archiv v Brně Palachovo

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č.p. 226/8, NA UL. NÁDRAŽNÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby:

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. OUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. ITUACE C.1. Přehledná mapa 1 : 10 000 C.2. Mapa katastru nemovitosti 1 : 1 000 C.3. Podrobná situace tůň I. 1 : 200 C.4. Podrobná situace tůň II.

Více

Dokumentace záměru dle přílohy č.4 zák. č. 100/01 Sb. Hospodářské obchodní družstvo Dolní Heřmanice. Hospodářské obchodní družstvo.

Dokumentace záměru dle přílohy č.4 zák. č. 100/01 Sb. Hospodářské obchodní družstvo Dolní Heřmanice. Hospodářské obchodní družstvo. Hospodářské obchodní družstvo Dolní Heřmanice Dokumentace záměru zpracovaná dle 6 odst. 5 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí s obsahem a rozsahem dle přílohy č.4 k zák.č.100/2001

Více

Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou

Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou Řešený prostor: zadavatel: Bytové družstvo Jiráskova 261 263, družstvo Obec: Lužec nad Vltavou Katastrální území: Lužec nad Vltavou

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH U VSTUPU DO AREÁLU DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH U VSTUPU DO AREÁLU DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

Více

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi Průvodní zpráva Akce: novostavba RD Místo: Hodějice, p.č. 1175/13 Investor: manželé Moravčíkovi Investor vlastní stavební pozemek p.č. 1175/13 v obci Hodějice, na kterém hodlá postavit rodinný dům. Stavba

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Stavba : POLIKLINIKA STAVEBNÍ ÚPRAVY (2. ETAPA - výměna oken SZ) Místo : 280 02 Kolín, Smetanova 764 Stavebník : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 Zpracovatel : Ing. Karel Vrátný ASIST tel.

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č. 183/2006

Více

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Název stavby: Stavební úpravy odvlhčení zdiva spisovny IPP, budova B, Masarykovo nám. 116/6 Místo stavby: k.ú. Třebíč 769738, parc. č. st. 112/1, 1463/3 Masarykovo nám. 116/6,Třebíč Investor: MĚSTO TŘEBÍČ,

Více

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Investor: Vypracoval: Constellium Extrusions Děčín s.r.o. Ústecká 751/37 405 02 Děčín V. Rozbělesy

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská 738, Česká Lípa. A. Průvodní zpráva. S T A V E B N Í Ú P R A V Y ROZŠÍŘENÍ LÁVEK U ZADNÍCH VCHODŮ DO DOMU Č.P. 2658

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava historické zdi u Zvonice, budova Krajské knihovny v Pardubicích, č.p. 79 strana 1 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Účel užívání stavby, základní

Více

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Místo stavby: Kraj : Stupeň : Druh stavby: Katastrální území, parcely: Investor,majitel a provozovatel : Hřiště U Nádraží

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ SLUNEČNÁ V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 883 v k.ú. Železný Brod B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor:

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

lines for future STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN Ing. Aleš Kožnar Ing. Aleš Kožnar Investor:

lines for future STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN Ing. Aleš Kožnar Ing. Aleš Kožnar Investor: 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN * K Břízkám 1235, 514 01 Jilemnice * IČO: 61201146 * DIČ: CZ6602211418 * ČKAIT: 0600672 Zodpov. projektant: Ing. Aleš Kožnar Investor: Oblast: sk

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa. S T A V E B N Í Ú P R A V Y VÝMĚNA PŘEDLOŽENÝCH SCHODŮ DOMU Č.P. 2875 2877, ŠLUKNOVSKÁ

Více

OPRAVA OBJEKTU ČP.21 NA POZEMKU P.Č. ST.104 VE VRCOVĚ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OPRAVA OBJEKTU ČP.21 NA POZEMKU P.Č. ST.104 VE VRCOVĚ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZODP. PROJEKTANT: Ing. M. Skalík MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Ing. M. Skalík DATUM: KVĚTEN 2016 STUPEŇ: OHL POČET A4: NÁZEV AKCE: OPRAVA OBJEKTU ČP.21 NA POZEMKU P.Č. ST.104 VE VRCOVĚ INVESTOR: OBSAH: Město Borovany,

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO REKONSTRUKCE KANALIZACE V 1.PP OBJEKTU L, PDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO REKONSTRUKCE KANALIZACE V 1.PP OBJEKTU L, PDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO REKONSTRUKCE KANALIZACE V 1.PP OBJEKTU L, PDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: B.1 Popis území stavby... 2 B.2 Celkový popis stavby... 5 B.2.1 Účel

Více

ing. Vladimíra Pokorná

ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí,

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA

F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Sanace bytu č.1, Malšovice čp.13 st.p.č.9/1, k.ú. Malšovice Investor : Obec Malšovice, Malšovice 16, 405 02, Děčín2 Arch. č. : 1445-/13 F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Děčín, březen 2013

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení společného územního a stavebního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení společného územního a stavebního řízení Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 558, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A Ing. Petr Šafář Projektová a inženýrská kancelář 572 01 POLIČKA, Nová 205 tel., fax 461724398 T E C H N I C K Á Z P R Á V A DÍLČÍ OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ TYLOVA DOMU POLIČKA, VRCHLICKÉHO 53 INVESTOR:

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

Obsah. A.Úvodní údaje

Obsah. A.Úvodní údaje Obsah A.Úvodní údaje B.Průvodní zpráva B.1. Charakteristika území a stavebního pozemku B.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání B.3. Orientační údaje stavby B.3.1.Budované kapacity B.3.2.

Více

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 OBSAH: A B C D E PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C 01 C 02 SITACE ŠIRŠÍCH

Více