SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provedení stavby AKCE : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU SNĚŽNÉ k.ú. Sněžné na Moravě p.č. 353/1 INVESTOR : Městys Sněžné Sněžné Sněžné GENERÁLNÍ PROJEKTANT : HIP : APOLO CZ s.r.o. Tyršova Polička Ing. Martin Kozáček PROJEKTANT ČÁSTI : PROJEKTANT : ZODP. PROJEKTANT : ČÍSLO ZAKÁZKY : DATUM : PROFESE ČÁST : OZNAČENÍ PŘÍLOHY : APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155, Polička Ing. Pavla Netolická Ing. Martin Kozáček P2013 IX.2013 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA P2013 strana 1 z 13

2 Obsah 1Popis území stavby Charakteristika stavebního pozemku Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice...4 2Celkový popis stavby Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...5 Urbanismus územní regulace, kompozice prostorového řešení...5 Architektonické řešení kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení Celkové provozní řešení, technologie výroby Bezbariérové užívání stavby Bezpečnost při užívání stavby Základní charakteristika objektu...5 Stavební řešení... 5 Konstrukční a materiálové řešení... 5 Mechanická odolnost a stabilita Základní charakteristika technických a technologických zařízení Požárně bezpečnostní řešení...7 Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků...7 Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti...7 Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí...7 Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest...7 Stanovení odstupových vzdáleností...7 Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst... 8 Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)...8 Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení)...8 Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními...8 Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek Zásady hospodaření s energiemi...8 Kritéria tepelně technického hodnocení... 8 Posouzení využití alternativních zdrojů energií Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí...9 Ochrana před pronikáním radonu z podloží...9 Ochrana před bludnými proudy... 9 Ochrana před technickou seismicitou... 9 Ochrana před hlukem... 9 Protipovodňová opatření... 9 Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)...9 3Připojení na technickou infrastrukturu Dopravní řešení Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav...9 6Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana Vliv stavby na životní prostředí ovzduší, hluk, voda, odpady a půda Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura Návrh zohlednění podmínek zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů Ochrana obyvatelstva Zásady organizace výstavby B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA P2013 strana 2 z 13

3 8.1Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění Odvodnění staveniště Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin Ochrana životního prostředí při výstavbě Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb Zásady pro dopravní inženýrská opatření Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny...13 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA P2013 strana 3 z 13

4 1 Popis území stavby 1.1 Charakteristika stavebního pozemku Stavebním pozemkem je parcela č. 353/1 v k. území Sněžné na Moravě. Jedná se o zatravněný pozemek. Pozemek je svažitý, je zapotřebí provést hrubé terénní úpravy ještě před započetím ostatních prací (mino inženýrských sítí). Pro příjezd ke sběrnému dvoru (dále jen SD) bude vybudována nová příjezdová komunikace. Areál SD bude napojen na inženýrské sítě NN, vodovodu, kanalizace. Záměrem bude dotčeno nejbližší okolí rozsahu stavby. 1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) Bylo provedeno geodetické zaměření (Polohopis a výškopis účelová mapa souřadnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv, vypracoval GB-geodezie s.r.o., Smetanova 6, Blansko. Dále bylo provedeno místní šetření. 1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma Stavba se nenachází v ochranném pásmu CHKO Žďárské Vrchy, při stavbě nedojde ke styku s kulturními památkami. Je možný výskyt archeologických památek, minimálně 1. měsíc před zahájením prací bude záměr stavby oznámen archeologickému oddělení : Archeologický ústav AV ČR v Brně, Královopolská 147, Brno. Rovněž ze zákona vyplývá oznamovací povinnost vůči uvedenému ústavu v případě nálezu historicky cenné věci. Pozemek 353/1 je pod ochranou zemědělského půdního fondu a rozsáhlého chráněného území. 1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. Stavba se nenachází v záplavovém, seizmicky aktivním ani poddolovaném území. 1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území Záměrem se vliv stavby na okolní stavby a pozemky nezmění. 1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin Záměr nevyvolává požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) Trvalý zábor půdy se předpokládá na ploše m Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je možné. Příjezd na stavbu je předpokládán ze zpevněné cesty na p.č. 1074/5 a následně přes pozemek 355/1. Objekt bude napojen do stoky jednotné kanalizace společnou kanalizační přípojkou, na trase vedení bude kanalizace opatřena odlučovačem ropných látek. Dále bude provedena přípojka elektro NN ze stávajícího sloupu s vrchním vedením a vodovodní přípojka s napojením na obecní vodovod. 1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice Zahájení stavby je odvislé na získání dotace. Ostatní věcné časové vazby nejsou v době zpracování projektové dokumentace známy. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA P2013 strana 4 z 13

5 2 Celkový popis stavby 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Zděný objekt bude sloužit jako obslužná buňka pro zaměstnance a skladovací hala bude sloužit pro skladování nebezpečného i obecného odpadu. Zastavěná plocha zděného objektu je 108 m 2. Manipulační plocha o výměře 693 m 2 slouží pro manipulaci s odpadem a zároveň je zde vymezená plocha pro venkovní kontejnery o výměře cca 170 m 2. Areál SD je oplocen, délka oplocení je 96 m. Nově navržená příjezdová komunikace má plochu 272,5 m 2. Urbanismus územní regulace, kompozice prostorového řešení Urbanisticky stavba zapadá do řešeného území, jedná se o jednopodlažní budovu se zpevněnými plochami. Architektonické řešení kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení Stavba architektonicky a urbanisticky nenarušuje okolí. Jedná se o jednopodlažní obdélníkovou budovu se sedlovou střechou o sklonu 25. Materiály jsou zvolené standardní. Barevné řešení - světlá omítka, plastová okna a dveře v barvě hnědé, střešní krytina betonová taška v barvě červenohnědé, klempířské výrobky jsou navržené titanzinkové. Sloupky oplocení jsou navrženy ocelové s výplní drátěným pletivem. Zpevněné venkovní plochy jsou navrženy jako asfaltové ukončené do prefabrikovaných betonových obrubníků. 2.2 Celkové provozní řešení, technologie výroby Vybudovaný areál sběrného dvoru má sloužit k ukládání tříděného odpadu pro obyvatele městyse Sněžné a blízkého okolí. 2.3 Bezbariérové užívání stavby Areál sběrného dvoru je rámcově řešen jako bezbariérový. 2.4 Bezpečnost při užívání stavby Bezpečnost při užívání stavby bude zajištěna provozovatelem. 2.5 Základní charakteristika objektu Stavební řešení Jedná se o úpravu zemní pláně v celé plánované zastavěné ploše, následné vybudování příjezdové komunikace, zpevněné manipulační plochy s plochou pro uložení velkoobjemových kontejnerů a dále pak výstavbu zděné jednopodlažní budovy obdélníkového tvaru se sedlovou střechou pro obsluhu sběrného dvoru a ukládání nebezpečného i ostatního odpadu. Zároveň bude provedeno oplocení manipulační plochy. Konstrukční a materiálové řešení Objekt obslužné buňky a skladovací haly je navržen jako zděná jednopodlažní stavba z keramických bloků, základy jsou betonové pasy, nosná konstrukce střechy je tvořena soustavou dřevěných příhradových vazníků, střešní krytina je navržena betonová. Okna a vchodové dveře jsou plastové. Manipulační plocha a příjezdová komunikace jsou navrženy jako vozovky asfaltobetonovým povrchem ukončené do silničních betonových prefabrikovaných obrubníků z vnitřní strany lemovaných silniční přídlažbou. Oplocení lemuje obdélníkový půdorys areálu SD, oplocení je napojeno na stěny zděné budovy. Sloupky oplocení jsou navrženy ocelové s výplní drátěným pletivem. Pro vjezd a výjezd ze dvora jsou v oplocení navrženy dvě kovové pojezdové brány. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA P2013 strana 5 z 13

6 Mechanická odolnost a stabilita Zděná budova je ztužena železobetonovým věncem probíhajícím nad všemi nosnými stěnami, příčné ztužení budovy zajišťuje příčná nosná stěna. Sbíjené vazníky budou v příčném směru staticky zajištěny ztužením. Stavba je navržena v souladu s požadavky příslušných norem a předpisů tak, aby zatížení na něho působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části nebo nedošlo k nepřípustnému přetvoření konstrukcí. 2.6 Základní charakteristika technických a technologických zařízení Vytápění objektu je zajištěno elektro kotlem o výkonu 6,0 kw. Topný systém je navržen s nuceným oběhem topného media a tepelným spádem 70/55 C. Pojistné zařízení je tvořeno pojistným ventilem a tlakovou expanzní nádobou, které je součástí kotle. Otopná tělesa jsou navržena desková tělesa s vestavěným ventilem. Na otopné těleso bude instalováno regulační šroubení pro dvoutrubkovou soustavu rohové. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi. V místnosti s prostorovým termostatem je otopné těleso osazeno ruční hlavicí. Radiátorové rozvody jsou navrženy z měděného potrubí, které je vedeno v podlaze. Potrubí je spojováno lisováním. Průrazy nosnými a stropními konstrukcemi budou opatřeny dilatačními prostupy. Potrubí bude řádně vyspádováno pro možnost odvzdušnění přes tělesa a vypuštění vody přes vypouštěcí kohouty viz. výkr. dokumentace. Na potrubí musí být umístěny kompenzátory. Regulace elektro kotle je navržena prostorovým termostatem. Napájení rozváděče RS1 bude provedeno kabelem CYKY 4B x 10 mm 2 z elektroměrového rozváděče RE umístěného na hranici pozemku v plastovém pilíři typ ER 212 NKP7P. Současně s přívodním kabelem bude ve výkopu uložen ovládací kabel CYKY 3C x 1,5 mm 2 pro blokování spotřebičů v době vysokého tarifu a to z RE do RS1. Rozvody budou provedeny dle předpisů a norem platných pro daný objekt v době realizace. Budou provedeny celoplastovými kabely CYKY, uložené v dutinách cihelného zdiva, v podhledech nebo do podlah. Vně objektu budou uloženy v zemi do pískového lože. V prostoru umývárny bude instalován elektrokotel, který bude ovládán prostorovým termostatem a bude zde instalován bojler pro ohřev TUV. Přípojnice HOP bude osazena pod rozvodnicí RS1 na chodbě v krabici KT 250 ( 0,5 m nad podlahou ), na izolačních podpěrách ( pásek Cu 25/5 mm). Na tuto přípojnici budou připojeny tyto části : základový zemnič kulatina FeZn Ø 8 mm svorkovnice PE v rozv. RS1 vodič CY 10 mm 2 Z/Ž svorkovnice PE v rozv. RS2 vodič CY 10 mm 2 Z/Ž kovová potrubí (topení, voda) vodič CY 10 mm 2 Z/Ž větší ocelové konstrukce procházející objektem vodič CY 16 mm 2 Z/Ž Ve smyslu ČSN , bude provedeno zářivkovými, žárovkovými, stropními a nástěnnými svítidly. Prostory budou osazeny stropními zářivkovými a žárovkovými svítidly v krytí IP40. V skladovací hale budou osazena zářivková svítidla 2 x 36W v krytí IP65. Osvětlení venkovních prostor bude provedeno halogenovými svítidly s krytím min. IP 54. Svítidla nejsou navržena v konkrétních typech. Konkrétní typy svítidel budou navrženy po konzultaci architekta s investorem. Rozvaděč RE nový v typizovaném plastovém pilíři, který je umístěn na hranici pozemku investora, typ ER 212 NKP7P. Rozvaděč RS1 nový plastový zapuštěný rozvaděč, přívody a vývody vrchem. Z tohoto rozvaděče bude napájen rozvaděč RS2 a obvody v obslužné buňce. Rozvaděč RS2 nový plastový zapuštěný rozvaděč, přívod a vývody vrchem, z tohoto rozvaděče budou napájeny obvody ve skladové hale. Objekt bude opatřen ochranou proti atmosférické elektřině (hromosvodem). K hromosvodové soustavě budou připojeny klempířské prvky střechy. Hromosvod bude napojen na strojený základový zemnič. Při jeho budování je třeba dbát na správné provedení samotného zemniče. Při budování základů pro stavbu je nutno do základových pásů a po obvodu stávajících základů položit zemnící pásek FeZn 30x4 mm. Jednotlivé vývody sloužící pro připojení ochrany proti atmosférickému přepětí a připojení přípojnice hlavního pospojování HOP. Do revizní šachty Š1 umístěné v zelené ploše před oplocením areálu jsou svedeny dešťové vody ze střechy zděné budovy, dále kanalizace splašková ze zděného objektu, přečištěné vody z manipulační B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA P2013 strana 6 z 13

7 plochy a zachycené vody z drenážního potrubí. Příjezdová komunikace je opatřena příčným odvodňovacím žlabem napojeným rovněž do šachty Š1, DN 600. Do stoky jednotné kanalizace jsou odpadní vody svedeny společnou kanalizační přípojkou v délce 16m (od revizní šachty Š1 po stávající šachtu v komunikaci), materiál PVC DN 200. Vodovodní přípojka je navržena v délce 32m, materiál lpe 63/5,8. Vodoměrná šachta je navržena v nice ve zdivu objektu obslužné buňky. Připojení bude provedeno navrtávacím pásem se šoupětem a redukcí. Vodovodní a kanalizační přípojka bude napojena na obecní vodovod a kanalizaci u betonového sloupu pod stávající cestou po pravé straně od staveniště. V areálu je navržen bezpečnostní monitorovací systém, 4-kanálový rekordér s kompresí a detekcí pohybu, pozice pro interní disk, sledování ze vzdáleného PC nebo z mobilního telefonu, součástí bude 4x venkovní kamera a dálkový ovladač. V areálu se předpokládá bezdrátové připojení k internetu. Obslužná buňka bude vybavena PC včetně softwaru a tiskárny. 2.7 Požárně bezpečnostní řešení Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků Prostor skladovací haly včetně obslužné buňky tvoří samostatný požární úsek a je řešen dle ČSN N 1.01 : skladovací hala Požární výška objektu h = 0,0 m. Konstrukce objektu smíšené (svislé konstrukce DP1, krov DP3). Skupiny kontejnerů jsou posuzovány dle ČSN jako volné sklady. Volný sklad skupina I. - kontejnery pro skladování kovů, stavebního odpadu, skla, trávy apod. Hustota tepelného toku není určena, podle charakteru volně skladovaných látek se jedná o volný sklad nehořlavých materiálů. Volný sklad skupina II. kontejnery pro skladování nábytku, dřeva, papírů, plastů. Hustota tepelného toku je určena podle charakteru volně skladovaných látek jako střední, kde je vyjádřena ekvivalentní dobou trvání požáru. Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti je součástí D Požárně bezpečností řešení stavby. N 1.01 Skladovací hala II. stupeň požární bezpečnosti Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí Požární úsek skladovací haly je posuzován dle pol. 13. Tab. 10 ČSN jako jednopodlažní objekt. Obvodové stěny - obvodové stěny objektu splňují požadavek na požární odolnost REW 30 DP1. Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest N 1.01 : skladovací hala Z požárního úseku vede minimálně jedna nechráněná úniková cesta dveřmi nebo vraty přímo na volné prostranství. Délka únikové cesty do 10 m, šířka únikové cesty minimálně 0,6 m. Počet osob v objektu 3 osoby. Stanovení odstupových vzdáleností Požárně nebezpečný prostor zděné stavby N 1.01: Jižní stěna 0,92m Západní stěna 1,38m Severní stěna 5,26m Východní stěna 0 m B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA P2013 strana 7 z 13

8 Posuzované prostory pro skladovací haly se nenacházejí v požárně nebezpečném prostoru jiných stavebních objektů nebo volných skladů hořlavých materiálů. Požárně nebezpečný prostor posuzovaného objektu zasahuje na volný sklad I. který je určen pro skladování nehořlavých materiálů a obvodové konstrukce kontejnerů jsou DP1. Požárně nebezpečný prostor posuzovaného objektu zasahuje na pozemky ve vlastnictví investora. Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst V rámci požárně bezpečnostního řešení byl stanoven požadavek na přenosné hasící přístroje a požadavek na zajištění vnějších odběrných míst. Vnitřní požární voda není požadována. Ve vzdálenosti cca 150 m od posuzovaného skladu a volných skladů se nachází stávající hydrant odpovídajících parametrů. Požární úsek N 1.01 bude vybaven 2ks PHP s hasící schopností 113 B. Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) Přístup ke sběrnému středisku odpadů je možný po místní zpevněné komunikaci splňující ČSN čl a Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení) Prostory obslužné buňky budou vytápěny el. kotlem o výkonu do 20 kw, umístěným v hyg. zařízení. Skladovací hala bude vybavena záchytnými vanami pro případ zachycení rozlitých kapalných nebezpečných odpadů a bude vybavena větracími mřížkami průměru 200 mm v protilehlých stěnách. Celkové množství skladovaných kapalin nepřekročí 250 l z toho bude maximálně 50 litrů HK 1.třídy. Skladovací hala slouží pro skladování a manipulaci nebezpečných kapalin a pevných látek. Nebezpečné látky musí být v nádobách pro ně určených s označením UN. Technická zařízení mající vliv na vznik a šíření požáru se v daných prostorech nevyskytují. Elektrická instalace bude provedena v souladu s protokolem o stanovení prostředí. Před zahájením provozu bude provedena revize el. instalace. Objekt bude vybaven hromosvodem, před zahájením provozu bude provedena jeho revize. Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními Posuzované prostory nebudou vybaveny požárně bezpečnostním zařízením. Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek Dveře skladovací haly budou vybaveny tabulkou o zákazu kouření o zákazu výskytu otevřeného ohně, zákazu přístupu nepovolaných osob. Tabulkami budou označeny - hlavní uzávěr vody a hlavní vypínač el. energie. Tyto udržovat trvale přístupné. V posuzovaných prostorech jsou zřetelně označeny směry úniku všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný nouzovým osvětlením a tabulkami o výšce minimálně 150 mm. Označení bude provedeno tak, aby směr úniku byl zcela jednoznačný a orientace k úniku zcela snadná. 2.8 Zásady hospodaření s energiemi Kritéria tepelně technického hodnocení Zvláštní kritéria tepelně technického hodnocení nejsou stanovena, jedná se o obslužnou buňku a otevřený sklad. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA P2013 strana 8 z 13

9 Posouzení využití alternativních zdrojů energií Nepředpokládá se využití alternativních zdrojů energií. 2.9 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Parametry stavby jako větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, řešení odpadů apod. jsou dodrženy. Veškeré místnosti obslužné buňky jsou opatřeny otvíravými okny. Dešťové vody z manipulační plochy jsou svedené přes odlučovač ropných látek. Ostatní požadavky na pracovní a komunální prostředí budou stanoveny provozovatelem Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí Ochrana před pronikáním radonu z podloží Jako hydroizolace je navržena folie z mpvc s ochranou geotextilií. Ochrana před bludnými proudy Stavba nemá požadavky na ochranu před bludnými proudy. Ochrana před technickou seismicitou Území není seismicky aktivní. Ochrana před hlukem Stavba nemá požadavky na ochranu před okolním hlukem. Protipovodňová opatření Stavba nemá požadavky na protipovodňová opatření. Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) Území není poddolované ani se zde nevyskytuje metan. 3 Připojení na technickou infrastrukturu Do revizní šachty Š1 umístěné v zelené ploše před oplocením areálu jsou svedeny dešťové vody ze střechy zděné budovy, dále kanalizace splašková ze zděného objektu, přečištěné vody z manipulační plochy a zachycené vody z drenážního potrubí. Příjezdová komunikace je opatřena příčným odvodňovacím žlabem napojeným rovněž do šachty Š1, DN 600. Do stoky jednotné kanalizace jsou odpadní vody svedeny společnou kanalizační přípojkou v délce 16m (od revizní šachty Š1 po stávající šachtu v komunikaci), materiál PVC DN 200. Vodovodní přípojka je navržena v délce 32m, materiál lpe 63/5,8. Připojení bude provedeno navrtávacím pásem se šoupětem a redukcí. Vodovodní a kanalizační přípojka bude napojena na obecní vodovod a kanalizaci u betonového sloupu pod stávající cestou po pravé straně od staveniště. Napojení na distribuční síť NN se předpokládá ze stávajícího sloupu vrchní venkovní distribuční sítě a bude ukončen v pojistkové skříni SP 100 A. Od sloupu k elektroměrovému pilíři pak bude položen kabel CYKY 4B x 16mm 2, délka 23m. 4 Dopravní řešení Ze stávající zpevněné cesty bude nově navržena příjezdová komunikace, ta je řešena jako dvouproudová o celkové šířce 5m. Vjezd a výjezd z areálu je zajištěn dvěmi branami. Otevírací doba bude stanovena provozovatelem. Odstavné stání pro obsluhu je vymezeno na manipulační ploše mezi oplocením a zděnou stavbou. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav Po dokončení stavby bude kolem objektů provedeno urovnání terénu, s tím že bude zajištěno B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA P2013 strana 9 z 13

10 odvodnění povrchových vod od budovy. Zděná budova bude směrem do volného prostranství lemována okapovým chodníčkem, prostor mezi betonovou obrubou manipulační plocha a oplocením bude vysypán štěrkem, plocha za oplocením bude obsypána zeminou a zatravněna. Terén vně příjezdové komunikace bude rovněž upraven ohumusováním a osetím. 6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 6.1 Vliv stavby na životní prostředí ovzduší, hluk, voda, odpady a půda Stavba svým provozem nijak neznečišťuje ovzduší, hluk je přiměřený provozu areálu sběrného dvoru, odpadní vody jsou odvedeny do obecní kanalizace, dešťové vody z manipulační plochy budou přečištěny v odlučovači ropných látek, půda v okolí objektu není nijak degradována. 6.2 Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině Navrhovaná stavba zachovává všechny ekologické funkce a vazby v krajině. V okolí stavby se nenachází žádné památné stromy, chráněné rostliny ani živočichové. 6.3 Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 Charakter záměru nemá negativní vliv na soustavu chráněných území Natura Návrh zohlednění podmínek zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA Navrhovaná stavba nevyžaduje posouzení EIA (Environmental Impact Assessment]. 6.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů Nejsou stanovena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 7 Ochrana obyvatelstva Na stavbu nejsou kladeny požadavky civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva. 8 Zásady organizace výstavby 8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění Pro stavbu bude potřeba elektrická energie a voda. Voda a elektřina pro stavbu bude řešena z přípojek inženýrských sítí, které budou provedeny pro vlastní stavbu. Pokud do doby zahájení stavby nebude provedena přípojka distribuční sítě NN, bude elektřina čerpána z generátoru, pokud do doby zahájení stavby nebude provedeno napojení na veřejný vodovod, bude voda dovážena v cisterně. Stavební materiál bude nutné dovážet na stavbu postupně, aby byly minimalizovány potřebné plochy na deponie materiálu. Veškeré dílčí deponie materiálu budou označeny a zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. 8.2 Odvodnění staveniště Odvodnění staveniště v rozsahu zděné stavby a manipulační plochy je řešeno příčným liniovým odvodňovacím žlabem s napojením na plánovanou areálovou kanalizaci. 8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu Staveniště bude na stávající zpevněnou cestu napojeno provizorní komunikací v ploše plánované příjezdové komunikace. Pokud do doby zahájení stavby nebude provedena přípojka distribuční sítě NN, bude elektřina B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA P2013 strana 10 z 13

11 čerpána z generátoru, pokud do doby zahájení stavby nebude provedeno napojení na veřejný vodovod, bude voda dovážena v cisterně. Napojení na distribuční síť NN se předpokládá ze stávajícího sloupu umístěného pod stávající cestou a dále podzemním vedením do staveništního rozvaděče. Vodovodní a kanalizační přípojka bude napojena na obecní vodovod a kanalizaci zhruba ve stejném místě. 8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky V průběhu stavby budou vznikat v jisté míře negativní vlivy na okolí, především co se týče hluku a zvýšené prašnosti ze stavební činnosti. Budou dodrženy požadavky vládního nařízení č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění vl. nařízení č. 88/2004 Sb. Bude zohledněna hluková zátěž z mobilních i stacionárních zdrojů hluku, technologie výstavby, dopravní hlučnost, denní i noční provoz. Bude minimalizována prašnost vhodnými opatřeními a technologickými postupy. 8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin Prostor staveniště bude po obvodu oplocen tak, aby nedošlo ke vstupu nepovolaných osob. Jiné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin nejsou. 8.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) V rámci zařízení staveniště budou vymezeny plochy pro trvalé umístění stavebních buněk - šatna pro pracovníky, kancelář stavbyvedoucího, chemické WC, sklady přístrojů, nářadí, drobného materiálu, apod. Počet jednotlivých stavebních buněk určí zhotovitel dle svých potřeb, objednatel je oprávněn požadovat zajištění kanceláře pro osoby vykonávající technický a autorský dozor a pro jednání účastníků výstavby (kontrolní dny apod.). Dále budou vymezeny prostory pro skladování stavebního materiálu a suti. Tyto prostory budou oploceny, aby se zamezilo odcizení a neoprávněnému vstupu. Rozsah a umístění prostorů bude dohodnut mezi objednatelem a zhotovitelem před zahájením stavby. Rozsah staveniště bude na ploše pozemků městyse Sněžné. 8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace Během stavby budou vznikat stavební odpady, které budou tříděny. Stavební sutě budou odváženy k recyklaci. Odpady budou tříděné, shromažďovány v kontejneru či na vymezené ploše staveniště a postupně odváženy na skládky odpadů, sběrného dvoru či spalovny. Nebezpečné odpady se nepředpokládají, pokud by vznikly, pro zneškodňování nebezpečných odpadů bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. Při stavbě nebudou produkovány emise v množství, které by překračovalo stávající produkci výfukových plynů z dopravy. 8.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin Bilance zemních prací bude vyrovnaná. V místě stavby budou zřízeny lokální mezideponie pro ornici a odtěženou zeminu, která bude po dokončení stavby použita na zásyp a terénní úpravy. Přebytečná zemina bude rozprostřena na řešeném stavebním pozemku investora. 8.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě Během stavby budou vznikat odpady z běžné stavební výroby různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové fólie), odpadní stavební a obalové dřevo, mohou se vyskytnout také v malém množství zbytky izolačních hmot z jejich instalace (tepelná izolace apod.). Při natírání konstrukcí, lepení, dále při úklidu apod. se vyskytnou odpady typu nádoby z kovů i z plastů s obsahem znečištění, znečištěné textilní materiály. Třídění odpadů bude probíhat již při vzniku na spalitelné ve spalovně, dále nespalitelné pro skladování na zabezpečené skládce, materiály k recyklaci a na nebezpečné odpady. Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební firma, která bude plnit povinnosti původce odpadů z výstavby. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA P2013 strana 11 z 13

12 Stavební sutě budou odváženy k recyklaci. Pro zneškodňování nebezpečných odpadů bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. Odpady spalitelné budou shromažďovány v kontejneru, který bude dle potřeby odvážen stavební firmou do spalovny. Odpady nespalitelné budou shromažďovány v kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku odpadů. Bude zamezeno pronikání stavebních materiálů do odpadních a podzemních vod. Při stavbě bude omezena prašnost vhodnou manipulací se stavebním materiálem. Vliv stavby na životní prostředí je posuzován dle zák.č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Stavba vytváří únosné zatížení území navrženou stavbou a činností, při které nedojde k poškození životního prostředí ani nebudou vytvořeny negativní vlivy zdravotní, sociální a ekologické na obyvatelstvo. Dotčené území se nenachází v oblasti se zvláštní ochranou. Vliv provozu na ovzduší a jeho ochrana se posuzuje dle č. 201/2012 Sb.. Řešené území nepatří do oblasti se zvláštní ochranou. Nevyskytuje se úlet látek, uvedených v seznamu látek v příloze 1, které znečišťují ovzduší. Z hlediska ochrany zdraví je nosným podkladem pro posuzování zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví ve znění navazujících vyhlášek. Navržená stavba nepřichází do styku s chemickými karcinogeny v duchu vyhlášky č.89/2001 Sb. Zacházení s jedy, žíravinami a omamnými látkami dle vyhlášky č.10/1999 Sb. není na stavbě provozováno. Styk s elektromagnetickým zářením dle vyhlášky č. 20/2001 Sb. se nevyskytuje. Požadavky na ochranu zdraví před ionizačním zářením dle vyhlášky č.18/1997 Sb. na základě povahy stavby nejsou uplatněny. Nebudou používány stavební materiály s hmotnostní aktivitou větší než 120 Bq/kg Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, a to oplocením nebo výstražnou páskou se zákazem vstupu na staveniště. Během výstavby je zhotovitel povinen používat pouze techniku v řádném technickém stavu, respektovat noční klid (předpokládá se práce v jedné směně). Použité technické prostředky musí plně respektovat parametry stávajících místních komunikací, aby nedošlo k jejich poškození. Komunikace musí zůstat čisté a nesmí být na nich omezován provoz. Při provádění stavebních a montážních prací bude dbáno jednotlivých zákonů a vyhlášek a vnitropodnikových bezpečnostních předpisů dodavatelských a montážních firem a další navazující vyhlášky a nařízení. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy při práci s jednotlivými zařízeními. Nebezpečná místa a stroje je nutné označit řádně tabulkami. Dále je nutné provádět řádnou obsluhu a údržbu strojů a zařízení a školení pracovníků z hlediska bezpečnosti práce. Zvýšená pozornost bude kladena na stavbu lešení, které musí vyhovovat platným normám. Budou dodrženy požadavky zákona č. 309/2006 Sb., požadavky na pracovní podmínky a pracovní prostředí na pracovišti, požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, budou podle potřeby umístěny bezpečnostní značky, značení a signály. Posouzení potřeby koordinátora BOZP - informace ve vazbě na zákon 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb. Předpokládá se, že stavbu bude provádět 2 a více zhotovitelů ve vztahu k 14 odst. 1 zákona č.309/2006 Sb. Na stavbě nebudou prováděny práce dle NV 591/2006 Sb. (práce ve výšce nad 10m), výška stavby 6,7m. Vzhledem k předpokládané délce stavby a charakteru stavebních prací se předpokládá překročení limitů rozsahu stavby dle 15 zákona č. 309/2006 Sb.. Na základě výše uvedených skutečností je povinností stavebníka zpracovat Plán BOZP Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb Stavba nebude vyžadovat úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA P2013 strana 12 z 13

13 8.12 Zásady pro dopravní inženýrská opatření Charakter stavby a zařízení staveniště nevyžadují řešit dopravní inženýrská opatření Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny Předpokládaný popis postupu výstavby: - stržení ornice v rozsahu stavby hrubé terénní úpravy přípojné body na stávající inženýrské sítě hrubá stavba vnitřní instalace a přípojky úpravy povrchů zpevněné plochy terénní a vegetační úpravy kolaudace objektu B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA P2013 strana 13 z 13

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Obsah projektové dokumentace :

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré B Souhrnná technická zpráva Dokument: 179-5.B Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy 1. Popis území stavby 4 1.1 Charakteristika

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II.

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace K akci: Nebe nad hlavou Mateřská školka VII, Horní Slavkov, Sportovní 713 V Horním Slavkově : 12/2013 Vypracoval : David Thol Zakázkové číslo : 62/2013

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6

OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6 OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6 TEXTOVÁ ČÁST 05/2015 Tektum spol. s r.o. Horská 72, 541 01 Trutnov IČ 47454024 DIČ CZ47454024 tel.: 499811229 e-mail: tektum@tektum.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č. 183/2006

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY PODIA Investor : MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166 679 32 SVITÁVKA Projektant : ATL projekt s.r.o. ing. Jaroslav Chloupek, Česká 11, 679 61 Letovice ČKAIT - 1001709 Zakázka číslo : 17-2014

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení Částka 28 Sbírka zákonů č. 62 / 2013 Strana 491 10. Za přílohu č. 4 se vkládají nové přílohy č. 5 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 8 znějí: Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah

Více

OPRAVA OBJEKTU ČP.21 NA POZEMKU P.Č. ST.104 VE VRCOVĚ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OPRAVA OBJEKTU ČP.21 NA POZEMKU P.Č. ST.104 VE VRCOVĚ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZODP. PROJEKTANT: Ing. M. Skalík MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Ing. M. Skalík DATUM: KVĚTEN 2016 STUPEŇ: OHL POČET A4: NÁZEV AKCE: OPRAVA OBJEKTU ČP.21 NA POZEMKU P.Č. ST.104 VE VRCOVĚ INVESTOR: OBSAH: Město Borovany,

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú.

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú. A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice Stávající veřejně přístupná plocha při ulici

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ENVIGEST PRO s.r.o. Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 29319382 www.envigest.cz envigest@envigest.cz 566 616 825 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Označení stavby: Investor: Příslušný stavební úřad: Oprava

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MODERNIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ VE VOJKOVICÍCH zak. č. 01/2016 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA kreslil/psal : Ing. Marek Papoušek projektant : Ing. Marek Papoušek vedoucí projektu : Ing. Eduard Přívara ČKAIT

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A Ing. Petr Šafář Projektová a inženýrská kancelář 572 01 POLIČKA, Nová 205 tel., fax 461724398 T E C H N I C K Á Z P R Á V A DÍLČÍ OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ TYLOVA DOMU POLIČKA, VRCHLICKÉHO 53 INVESTOR:

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

Dokumentace. pro stavební povolení

Dokumentace. pro stavební povolení Dokumentace pro stavební povolení Obsah: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situační výkresy C1 Situace širších vztahů C2 Celková situace stavby D. Dokumentace objektů Technická zpráva

Více

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a.

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. - 1 - Akce: Modernizace farmy Dolní Branná Místo stavby: Dolní Branná - společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení - B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. V Brně, září 2015

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázkové číslo : 2014-48-02 Počet stran : 8 INVESTOR : Město Kuřim Jungmannova 968, 664 34 Kuřim OBJEDNATEL : Město Kuřim Jungmannova 968, 664 34 Kuřim STAVBA : INSTALACE MOBILNÍ TRIBUNY FC KUŘIM DOKUMENTACE

Více

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický, stavebně historický průzkum,

Více

Geodetické zaměření Stavební pozemky vč. jeho nejbližšího okolí byly geodeticky zaměřeny. Výškopis a polohopis stavby je zřejmý ze situací stavby.

Geodetické zaměření Stavební pozemky vč. jeho nejbližšího okolí byly geodeticky zaměřeny. Výškopis a polohopis stavby je zřejmý ze situací stavby. B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a)charakteristika stavebního pozemku, Stavební pozemek se nachází v obci Ropice. Jedná se o částečně oplocený pozemek na konci slepé ulice. Pozemek je rovinný. Pozemek se nachází

Více

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10 č. 136 / 10 Investor: Purum s. r. o IČ: 62414402 Národní 961/25, 110 01 Praha 1 Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž Stavba: Zakázka: 136 / 10 Zpevněná plocha v areálu firmy

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing.

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing. A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK Projektant: Ing. Petr GABRIEL 1. Identifikační údaje název stavby stavebník Zastřešení balkónů

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty 1 A : PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty a) identifikace : stavba : novostavba přístřešku pro cyklisty investor - stavebník : Město Paskov Nádražní 700 73921 Paskov

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Schválil: Ing.Miloš Martinec Název akce Projektoval: J. Ludvíček 462112801 Stupeň dokumentace Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Akce obsahuje Stožáry a kabelové vedení VO Kabelové vedení

Více

STAVEBNÍ PRÁCE, ELEKTRO PRÁCE A DODÁVKA ZÁLOHOVÉHO ZDROJE IOP 2015 SOA HAVLÍČKŮV BROD

STAVEBNÍ PRÁCE, ELEKTRO PRÁCE A DODÁVKA ZÁLOHOVÉHO ZDROJE IOP 2015 SOA HAVLÍČKŮV BROD Číslo zakázky: 21/14 STAVEBNÍ PRÁCE, ELEKTRO PRÁCE A DODÁVKA ZÁLOHOVÉHO ZDROJE IOP 2015 SOA HAVLÍČKŮV BROD Dokumentace pro provedení stavby Stavebník: Projektant: Moravský zemský archiv v Brně Palachovo

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 307/6, 307/7, 307/1, 305/57. Pozemky leží v okrajové části zastavěného území sídelního útvaru k.ú. Ďáblice.

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Investor: Vypracoval: Constellium Extrusions Děčín s.r.o. Ústecká 751/37 405 02 Děčín V. Rozbělesy

Více

TECHNICKÉ ZPRÁVY. POHŘEBNÍ SLUŽBA A KAMENICTVÍ Vysoké učení technické Brno. Ústav pozemního stavitelství. Stupeň dokumentace:

TECHNICKÉ ZPRÁVY. POHŘEBNÍ SLUŽBA A KAMENICTVÍ Vysoké učení technické Brno. Ústav pozemního stavitelství. Stupeň dokumentace: TECHNICKÉ ZPRÁVY Název stavby: Univerzita: Fakulta: Ústav: POHŘEBNÍ SLUŽBA A KAMENICTVÍ Vysoké učení technické Brno Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství Stupeň dokumentace: DSP Vypracoval: Bc.

Více

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva zak.č. ZP 13/2015 str.1 A Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Sanace vlhkosti kostela sv. Jakuba Staršího ve Spálově - Venkovní drenáž b)

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku Rozsah území je vyznačen na situaci, jedná se o okraj zastavěného území obce. Svah je situován severně od komunikace

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel.

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel. Poptávkové řízení Termín zpracování: 21.10. do 12:00h Otakar Hobza vedoucí stavební výroby Vídeňská 264/120b, Brno 619 00 tel.: +420 602 574 918 ISO 9001:1, ISO 14001 : 5 Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické,

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

E Zásady organizace výstavby

E Zásady organizace výstavby E Zásady organizace výstavby VŠCHT rekonstrukce 2 velkých poslucháren budovy B Stavba: rekonstrukce Datum: 12/2010 Stupen: PPD Firma: DOMISTAV CZ a.s. Vypracoval: Ing. Martin Gazda Vedoucí projektu: Ing.

Více

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 OBSAH: A B C D E PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C 01 C 02 SITACE ŠIRŠÍCH

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail :atelier@tprojekt.cz

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Stavba: dokumentace pro stavební povolení Snížení energetické náročnosti Úřadu Městyse Lukavec Místo stavby: Lukavec, parc.121/1

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva Vypracoval: Ing. Bohuslava Švejdová Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Trávnice 902, 511 01 Turnov Vedoucí projektu: Ing. Petr Schlesinger Odp. projektant: Ing. Petr Schlesinger Investor: Město Železný

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ SLUNEČNÁ V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 883 v k.ú. Železný Brod B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor:

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Víceúčelové hřiště při ZŠ v Okříškách Místo stavby: Okříšky Kraj : Vysočina Stupeň : DSP Druh stavby: novostavba Katastrální

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH U VSTUPU DO AREÁLU DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH U VSTUPU DO AREÁLU DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ Souhrnná textová část Souhrnná textová část dokumentace, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: A. Úvodní údaje... 3 B. Průvodní zpráva... 3 1. Charakteristika

Více

: SPOLEČENSKÝ DŮM RYBNÍK

: SPOLEČENSKÝ DŮM RYBNÍK akce : SPOLEČENSKÝ DŮM RYBNÍK na p. č. kat. 55/1 v k. ú. Rybník zak. číslo : 21/2012 investor : Obec Rybník, Rybník č.p. 64, 560 02 Česká Třebová ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín D.1.1 Architektonicko-stavební

Více

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň ÚVOD : Tento díl projektu řeší vnitřní silnoproudý a slaboproudý el. rozvod a hromosvod pro Ekocentrum Trkmanka - stavební úpravy objektu bývalého zámečku ve Velkých Pavlovicích, v rozsahu dokumentace

Více

A Průvodní zpráva. k. ú. p. č. Majitel Druh pozemku Rozloha st. 30/2 Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

A Průvodní zpráva. k. ú. p. č. Majitel Druh pozemku Rozloha st. 30/2 Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Oprava střechy skladu Katastrální území: Parcela č.: st. 30/2 Kraj: Pardubický Okres: Chrudim A.1.2 Údaje o žadateli/ stavebníkovi

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU Drahkov, p.p.č. 576/68, k.ú. Kvítkov u Modlan Dokumentace pro stavební povolení investor Liudmila Ovchinnikova 1.PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA / 2 OBSAH : 1. PRŮVODNÍ

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM DOKUMENTACE A B C D E F Průvodní zpráva a) identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby b) údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních

Více

a. Územní stude "Rodinné domy Nové Ráby " v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka

a. Územní stude Rodinné domy Nové Ráby  v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 62 z února 2013 Změna zákona čs. 499/2006 Sb bezplatně pro Obec Ráby architekty Josefem a Soběslavem

Více

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C- ŠKOLA PŮDNÍ VESTAVBA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C- ŠKOLA PŮDNÍ VESTAVBA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2 Obsah: B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2 B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 2 B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK... 3 B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DLE 41 ODST. 2 VYHL. 246/2001 SB. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Okrouhlá, parc. č. 96/82 k.ú. Okrouhlá INVESTOR: Jaromír Bekr Rumunská

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A, B

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A, B Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 TEXTOVÁ ČÁST A. Průvodní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM S REHABILITAČNÍ ORDINACÍ

Více

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice Dalkia Česká republika a.s. 28 října 3337/7 709 74 Ostrava Elektrárna (ETB) Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Dokumentace Část Fe PC (Část stavby) 03/B - Odsíření a odprášení kotle K2 Odprášení

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

ČÁST: B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČÁST: B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz ČÁST: B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: STUPEŇ: REKONSTRUKCE STŘECHY

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č.p. 226/8, NA UL. NÁDRAŽNÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby:

Více

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM G SERVIS CZ, s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 - Malešice Zdeněk Musil, Tyršova 48, PSČ 675 22 Stařeč Mobil: 603 509 368, e-mail: z.musil@volny.cz projekční a revizní činnost v oboru elektro Stavba:

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa 1 Identifikační údaje... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 2 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště... 3 3 Obvod staveniště a zařízení staveniště... 3 4 Návrh postupu a provádění

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST

Více

Souhrnná technická zpráva. B.1 Popis území stavby. B.2 Celkový popis stavby

Souhrnná technická zpráva. B.1 Popis území stavby. B.2 Celkový popis stavby B Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebního pozemku Jedná se o pozemek zapsaný v katastru nemovitostí p.č.1746, zastavěná plocha a nádvoří 423 m 2. Jedná objekt kotelny

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

Na následujícím obrázku je černým bodem zvýrazněno místo stavby.

Na následujícím obrázku je černým bodem zvýrazněno místo stavby. B. Souhrnná technická zpráva B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) charakteristika stavebního objektu Objekt domu č.p. 13,15/460 kombinuje v sobě funkci občanské vybavenosti a funkci objektu pro bydlení. Popisovaný

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více