CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006"

Transkript

1 DOMY NA PŮL CESTY CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu POPIS SLUŽBY V České republice je několik desítek dětských domovů. Děti sem přicházejí z různých důvodů. jsou to děti týrané, sexuálně zneužívané nebo jsou rodiče alkoholici a nejsou schopni zajistit dítěti ani bydlení. V dětském domově jim rodina samozřejmě chybí, a protože jsou to děti ze sociálně slabých rodin, jsou zde agresivnější, lítostivější, vzor mají často jen ve svých rodičích. V dětském domově může z dětí vyrůst mládež, která navštěvuje střední školu, učňovské středisko. Když dokončí školu (ať úspěšně nebo neúspěšně), jsou sociálně způsobilí opustit dětský domov. Pro začátek většinou dostanou jistý finanční obnos a jsou nuceni si sehnat zaměstnání s ubytováním nebo existují různé chráněné domy, jako ten náš, kde mohou žít. Domy na půl cesty jsou přestupní stanicí mezi dětstvím, které končí a začínající dospělostí. Jsou pro mládež od 16 do 26 let přicházející z dětských domovů, ale i z nefunkčních rodin, výchovných ústavů a na doporučení kurátorů z věznic, přičemž pobyt může trvat až jeden rok. V průběhu pobytu se tu děti učí samostatnosti, zodpovědnosti sám za sebe. Výchova začíná od takových věcí, jako je vaření, uklízení, praní, hospodaření s penězi a potom hledání zaměstnání, orientaci v běžném životě a získání trvalého bydlení. Zdají se to být úplně běžné záležitosti, ale pro lidi, kteří si prošli ať dětským domovem nebo jiným zařízením, to tak jednoduché není, protože se nikdy s těmito činnostmi nesetkali. Do jaké míry se jim podaří osamostatnit se, záleží především na nich. My jim v tom můžeme pouze pomoci, a to zřízením domů, kde si život bez cizí pomoci mohou vyzkoušet. P o p i s s l u ž e b Plánovanou činnost jsme rozdělili do několika celků. Pomoc s vyřizování dokladů, nakládání s financemi. Naučit klienty základní domácí práce, samostatnosti. Navázání kontaktu a spolupráce s Dětskými domovy v okolí. Zmírnit rovnováhu pojmu ODCHOD = = citová deprivace, = potíže se životní orientací, = nesnáze v oblasti udržování a navazování osobních vztahů, = návyk na institucionální zabezpečení životních potřeb, = nedostatečná orientace v hodnotách, pravidlech a podmínkách života bez ústavní péče nebo jiné specializované podpory, = nedostatek praktických dovedností potřebných pro samostatný život v mimoústavních podmínkách, = odcizení, pocit bezvýchodnosti, konflikt s okolím, krizová situace. Léčba pracovní terapií. Pomoc při hledání další cesty, stanovováním cílů a podpora jejich dosažení. Pomoc s hledáním bytu. Příjem kvalifikovaného personálu, případné doškolování. Práce dobrovolníků. Z p ů s o b p r á c e Dům na půli cesty v Centru Rodina v tísni nabízí časově omezenou službu klientům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Tato služba je spojena s poskytnutím bydlení a sociálního tréninku, zaměřeného na rozvoj psychosociálních dovedností s cílem postupného zapojování klienta do samostatného běžného života. S klienty pracujeme individuálním doprovázením. Klienti mají přiděleného zaměstnance - profesionálního sociálního pracovníka, sociálního průvodce - s ním se pravidelně schází a hovoří o naplňování cílů. Naším cílem je více motivovat klienta na aktivní řešení své situace. Další důležitou metodou práce s klienty je učení sociálních dovedností jednání s institucemi, řešení konfliktů, odpovědnost.

2 Do skupinové práce mimo jiné patří pravidelné setkávání klientů a skupinové večeře. V komunitách využíváme možnost pracovat se sílou a dynamikou skupiny a zároveň je to důležitý prostor pro řešení připomínek a problémů klientů. Společné večeře trénují klienty v zodpovědnosti, komunikaci, kuchařským dovednostem, úklidu atd. Klienti, kteří se nepřipravují na stálé zaměstnání nenavštěvují školu, rekvalifikační kurz nebo klienti, kteří nehledají práci, se účastní v letním období práce na zahradě, ve skleníku, v zimě pracují v keramické, výtvarné a truhlářské dílně, popř. šijí, mohou také vykonávat práce údržbářské. Práce je vykonávána pod vedením odborných lektorů a má značný terapeutický význam. Oblastní charita Most má také v posledních dvou letech úspěchy s projekty, kterých součástí jsou motivační a vzdělávací kurzy. Ve volném čase mohou klienti navštívit malou knihovnu v nedalekém azylovém domě nebo si zapůjčit některý z hudebních nástrojů, který dům na půli cesty vlastní. Dále je jim například nabídnuta výuka práce na počítači v učebně, která mohla vzniknout díky jinému schválenému vzdělávacímu projektu. Sociální pracovník spolupracuje s ÚP v Mostě a v Teplicích. Snaží se zletilým pomoci v jejich pracovní a společenské integraci. Sociální průvodce s klienty uskutečňuje víkendové výjezdy. V rámci těchto víkendů s nimi můžeme intenzivněji pracovat v oblasti sebepoznávání a dávat prostor pro vytváření nových společenských zážitků. V tomto je nám velkým pomocníkem psychoterapeut, který s klienty pracuje na skupinových sezeních či dle potřeby individuálně. Již s příchodem do Domu na půli cesty v Centru Rodina v tísni nastává proces hledání trvalého bydlení. Pobyt ve středisku je poskytován na nezbytně nutnou dobu, během níž se hledají možnosti nového působiště. K tomuto účelu si Oblastní charita Most pronajala od Městského úřadu Osek dva sociální byty. Jsou to jakési byty na konci cesty. V nich mají mladí možnost vyzkoušet si v praxi, jestli by zvládli život bez pomoci. Sociální pracovníci sem sice docházejí, ale setkání nejsou tak častá a bydlení v těchto bytech je podmíněno několikaměsíčním bezproblémovým pobytem v domě na půli cesty. Ve výjimečných případech se může dočasný pobyt v domě na půli cesty transformovat na pobyt trvalejšího charakteru. Pomoc při překonávání uvedených potíží ústavní závislosti a při zvládání jeho důsledků vyžaduje, aby byl pomáhající pracovník schopen při práci s klienty uplatňovat empatii, včas identifikovat příznaky osobnostních potíží nebo krizi a poskytovat krizovou intervenci, provázet klienta při získávání zkušeností a dovedností v praktickém životě, radit mu, a další. K výkonu těchto činností může být způsobilý absolvent vzdělání v sociální práci. Ostatní zaměstnance, aby nebyl ohrožen chod zařízení, je třeba doškolit. E t a p y p o b y t u Délka pobytu není delší než jeden a půl roku. V týdenní zkušební lhůtě dochází nový obyvatel do školy nebo do práce, jinak ve svém volném čase pobývá především v domě. Toto opatření slouží k vytvoření podmínek pro individuální práci s klientem mnoho času je věnováno rozhovorům a rozboru stávající situace klienta a jeho vyhlídkám do budoucnosti. S klienty nejvíce pracuje profesionální sociální pracovník a sociální průvodce. Následuje období dalších šesti týdnů, kdy se klient domlouvá o svém programu mimo školu či zaměstnání se svým průvodcem, konzultují a analyzují případné problémy. V další etapě pobytu klient konzultuje své mimoškolní a mimopracovní aktivity s nepřetržitě fungující službou z řad pracovníků v sociálních službách. Po uplynutí šesti měsíců se klient stává autonomním nájemníkem. Pravidla pobytu Klient nesmí do domu přinést alkohol ani drogy. Klient se nesmí dopustit násilí, tím je myšlena i šikana a krádež. Klient musí dodržovat domovní řád domu.

3 Klient má pravidelné služby. S klienty pracujeme na bázi individuální sociální práce. Základem této práce je pochopení jedince, ale i porozumění jeho rodině, kultuře a přehled o sociálně zdravotních službách, které mu pomohou ke zbavení špatných sociálních vazeb. Pro naplňování cílů klienta je přidělen profesionální sociální pracovník, který provádí sociální terapii - jedná se o proces uvědomělého a cílevědomého snažení, kdy pomáháme klientovi formulovat určité postoje, názory, chování a jednání. Účelem intervence je zmírnit nebo odstranit to, co klient nebo společnost okolo něj definuje jako sociální problém. Složky - terapeutické rozhovory, intervenční techniky, zmobilizování potřebných finančních zdrojů, zvládnutí krizové intervence, úprava meziosobních vztahů. Zprostředkování komunikace s úřady a jinými organizacemi. Dále profesionální sociální pracovník nabízí - tzv. soustředěný cílový přístup - užívá se při řešení určitých problémových okruhů jsou to tzv. okruhy, které se nejčastěji vyskytují v sociální práci - emocionální úzkosti, problém vyplývající ze sociální změny v životě člověka př. opuštění Dětského domova - nové klima, neuspokojení v sociálních vztazích. V ý z n a m p r o r e g i o n V okolí 50 km2 je pouze jeden Dům na půli cesty (jsou zde však pouze dva pokoje pro klienty), zato dětským domovů osm. Lze tedy říci, že pokud každý rok odchází z těchto dětských domovů okolo dvaceti mladých dospělých, jsou téměř všichni ohroženi životem na ulici a tím mají i velice blízko k patologickým jevům vznikajícím v souvislosti s osamostatněním. Proces dospívání je náročný jak pro dospívajícího, tak i pro rodiče, opatrovníka, pěstouna, vychovatele či kurátora. Dospívání je zejména získávání zkušeností, dovedností a hodnot. Dospívání vyžaduje osobní vztah, vzájemnou komunikaci a pocit důvěry. Toho se dostává všem těm, kteří nežijí v dětském domově. Zde pracují na pečovatelských pozicích zejména ženy. Výchovná funkce však není zajištěna. Výchova vyžaduje přítomnost příkladného ženského i mužského vzoru. Významnou většinu vychovatelského sboru dětských domovů však tvoří ženy. Absence mužského vzoru a výchovy mnohdy vede k hledání a nalezení náhradního vzoru, ne vždy příkladného. V důsledku toho se tito zletilí mohou častěji podílet na kriminalitě věkové skupiny od 18 do 26 let. Zároveň častěji podléhají závislosti na návykových látkách alkoholu, drogách a omamných látkách. S vyšší pravděpodobností se také mohou stát členy extrémistických skupin. Mládež odcházející z dětských domovů je navíc postižena ústavní závislostí. Důsledkem toho bývá citová deprivace, potíže se životní orientací, nesnáze s navazováním vztahů, návyk na zabezpečení potřeb, nedostatečná orientace v hodnotách, pravidlech a další. Mezi těmito lidmi jsou ale i tací, kteří by dokázali smysluplně využít podané ruky a v zájmu nás všech je, jim ji nabídnout. Naše pasivita vůči tomuto problému se odráží ve zvýšených výdajích na potírání sociálně patologických jevů, jejich důsledků, poskytované podpoře v nezaměstnanosti, atd. Studie a výzkumy vývojové psychologie o významu vzoru ženy matky a muže otce, o důležitosti oboustranného vztahu dětí a dospělých jsou již dostatečně propracované. Dostatečně zřejmá je i výhoda dětí, kteří mají to štěstí a mohou počítat rodiče do skupiny lidí, se kterými se ztotožňují. Odborníci jsou s touto problematikou detailně seznámeni a veřejnost rozumí hlavním myšlenkám. Zpracované statistiky četnosti účasti zletilých z různých sociálních skupin na sociálně patologických jevech jsou pádným důkazem. Společnost donedávna nehledala dostatečně usilovně nové cesty, metody a způsoby pomoci dospívajícím, kteří nevyrůstají ve zdravé a funkční rodině. Nyní se zdají, být nejpřirozenějším řešením Domy na půli cesty. Vkladem investic do našeho Domu na půli cesty se budeme aktivně podílet na vyřešení problému mladých osamocených, ohrožených lidí a převezmeme přímou zodpovědnost společnosti za tento problém.

4 Projekt navazuje na naše již probíhající činnosti. Poskytováním služeb v azylových domech se staráme o dospělé bezdomovce. Obecný význam projektu Domu na půl cesty je: - integrace mladých lidí do společnosti, - svými aktivitami by měl zvyšovat informovanost a toleranci široké veřejnosti k vyčleněným skupinám občanů, - pracuje s rizikovou mládeží a tudíž působí jako prevence kriminality, - navazuje na činnost zařízení ústavní péče, je doplňujícím článkem ve společnosti, - je aktivně začleněn do sociální sítě služeb a spolupracuje s dalšími institucemi (s Odborem péče o dítě, s Magistrátem, s dětskými domovy, výchovnými a diagnostickými ústavy, s protidrogovými centry, atd.) V dnešní době se nachází více než dětí v dětských, diagnostických a kojeneckých domovech, kde je jim až do jejich plnoletosti státem poskytována velmi dobrá, někdy až nadprůměrná, materiální péče a podpora. Zhruba dětí ročně po dosažení plnoletosti z těchto domovů odchází, avšak více než 50% této mládeže končí v záchytných sociálních sítích nebo ve vězení. Jednou z příčin je jejich i státní (regionální) nepřipravenost na reálný život, základní návyky jako například nutnost práce k získání obživy a bydlení. Tito mladí lidé se v tísni většinou obracejí na svoje biologické rodiče, kteří jsou však ve většině případů životní ztroskotanci, nebo si vyhledávají party vrstevníků. Dům na půl cesty má právě těmto mladým lidem odcházejícím z dětských domovů do běžné společnosti nabídnou pracovní příležitost, ubytování a pomoci jim najít životní orientaci, vypěstovat si smysl pro odpovědnost a získat ekonomickou nezávislost. Jednou z hlavních funkcí projektu pro region i žadatele je tedy prevence. Optimálním řešením je nabídnout pomoc mladým lidem v krizové situaci, když se ocitli sami a opuštěni. Je vhodné jim poskytnout pomoc dříve, než navyknou bezcílnému bloudění po ulicích měst, bezdomovectví, drogovým závislostem, prostituci či páchání trestné činnosti. Společnost by měla, zřízenými Domy na půl cesty, umožnit mladým lidem, kteří v životě neměli štěstí žít plným rodinným životem, adaptovat se do společnosti bez větší újmy na rozvoji své osobnosti.

5 DOMY NA PŮL CESTY PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ - v řízení projektu vycházíme z organizační struktury Oblastní charity Most a z ní plynoucí struktury Střediska Azylové domy. Počet podílejících se osob 7 : K o o r d i n á t o r p r o j e k t u 0,1 úvazku - Eva Čenkovičová Jedná v zájmu projektu. Komunikuje se spolupracujícími organizacemi, řídí a koordinuje práci na projektech, zodpovídá za naplňování cílů projektů. Projekty jsou řízeny m a n a ž e r e m s t ř e d i s k a azylového bydlení O,2 úvazku - Alena Lencová - který se s realizačním týmem - vedoucími projektů azylových domů a sociálními pracovníky schází pravidelně 1x za čtrnáct dnů na poradách, kde se průběžně hodnotí realizace projektu či dodržování aktivit. Postupy v řízení projektu probíhají dle smlouvy. Dále je na něm finanční řízení projektu ve spolupráci s vedoucím projektu. Odpovídá za archivaci a správnost vedení veškeré účetní dokumentace. Dohlíží na čerpání finančních zdrojů projektu. Zpracovává finanční analýzy. Vypracovává finanční stránku průběžných a monitorovacích zpráv. Navrhuje případné změny finančního řízení projektu. Realizátoři projektů - v e d o u c í D o m u n a p ů l c e s t y na svých poradách se všemi zaměstnanci, které se konají 1x za 14 dní, dohlíží nad plněním harmonogramu a 1x za měsíc odevzdá manažerovi střediska zprávy. Zabezpečuje zejména tyto tři hlavní činnosti: 1. zajišťuje provoz, reprezentuje projekt na veřejnosti, 2. organizuje práci sociálního průvodce, pracovníků v sociálních službách a vychovatele, 3. dohlíží na realizaci zjištěných potřeb klientů, 4. organizují programy pro klienty a další - dále zajišťuje styk s médii a propagaci, monitoruje vnitřní procesy projektu, organizuje a zajišťuje vedlejší hospodářskou činnost, informuje vedoucího střediska (ředitele), setkává se s klienty, získává a koordinuje dobrovolníky, řídí porady, připravuje podklady pro webové stránky, výroční zprávy. V e d o u c í z a ř í z e n í - 0,25 úvazku - Karolína Wankovská - má hlavní podíl na rozvoji projektu, podílí se na vypracování podkladů pro průběžné zprávy, zajišťuje chod zařízení stará se o dům i o podřízené zaměstnance, dohlíží nad plněním náplně práce podřízených zaměstnanců. P r a c o v n í k v s o c i á l n í c h s l u ž b á c h Alena Lencová 0,5, Monika Valentová 0,5, Ivana Váverková 0,5, Yveta Pellová 0,5 úvazku Pracují ve směnném provozu, zajišťují ubytování klientů a dohlížejí na celý chod domu. O své práci vedou denní záznamy, v případě nutnosti konají rozhovory s klienty. Podílí se na plnění individuálního plánu. P r a c o v n í k v s o c i á l n í c h s l u ž b á c h s t ř í d a č Dagmar Janouškovcová dle potřeby projektu - tuto funkci jsme zřídili na základě zkušeností. Na svých zástupech za směny zaměstnanců zajišťuje ubytování klientů a dohlíží na celý chod domu. O své práci vede denní záznamy, v případě nutnosti koná rozhovory s klienty. Podílí se na plnění individuálního plánu.

6 DOMY NA PŮL CESTY MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ Domy na půl cesty Centrum Rodina v tísni V březnu 2006 byl otevřen zatím poslední azylový dům Oblastní charity Most. Budova je třípodlažní s celkovou plochou v půdorysu 300 m2. Objekt je vybaven topením na uhlí. Kotel je umístěn ve sklepě. Sklep je poměrně rozlehlý. Můžeme zde nalézt: - kotelnu, - sklad paliva (uhlí), - 4 příruční sklady a prádelnu se sušárnou. Budova má menší půdní prostory. 1. podlaží Od vstupních dveří vpravo je umístěna: - kancelář pracovníků v sociálních službách - vybavená: kancelářským zařízením, PC, kuchyňskou linkou s vybavením, lednicí, válendou a televizí. - byt pro imobilní osoby s WC a sprchou. - kancelář manažera střediska vybavená: kancelářským zařízením, PC technikou, stolem se židlemi pro návštěvy, linkou, WC. Od vstupních dveří vlevo jsou umístěny tyto místnosti: - kancelář vedoucího zařízení vybavená: kancelářským zařízením, PC technikou, stolem se židlemi pro návštěvy. - herna a dílna Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Pastelka vybavená: skříňkami s hračkami, stolky se židličkami, nástěnkami, tabulí, stoly se židlemi, policemi na výrobní materiál. - kancelář pracovníka v sociálních službách (vychovatele, sociálního průvodce) vybavená: 2 kancelářskými sestavami, 2 skříňkami, linkou. V prvním podlaží jsou umístěny dva sklady, WC pro zaměstnance, WC a umývárny pro děti. 2. podlaží Azylový dům pro matky s dětmi Z chodby vpravo je: - společenská místnost vybavená: sedací soupravou, obývací stěnou, televizorem.

7 - 2 pokoje pro klienty, - společná kuchyň, WC a sprcha. Z chodby vlevo jsou: - 2 pokoje pro klienty, - společná kuchyň, WC a sprcha. 3. podlaží Dům na půl cesty Z chodby vpravo je: - počítačová učebna vybavená: 6 stoly se židlemi, 6 PC, tabulí. - půda, - místnost určená k psychoterapii vybavená: židlemi. Z chodby vlevo jsou: - 2 pokoje pro klienty, - společná kuchyň, WC a sprcha. Pokoje uživatelů jsou vybaveny základním zařízením: - postelí, - nočním stolkem, - skříní. Kuchyně uživatelů: - linkou, - jídelním setem, - lednicí.

8 DŮM NA PŮL CESTY FINANČNÍ ROZVAHA Rozpočet služby podle jednotlivých zdrojů financování 2006 Dotace MPSV Dotace SROP Úhrady uživatel CELKEM Rozpočet služby podle jednotlivých zdrojů financování Plán 2007 Dotace MPSV Dotace kraj Úhrady uživatel CELKEM

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235 Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235 Adresa: Komenského 2235, 390 02 Tábor Identifikátor zařízení: 600

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

Popis poskytované sociální služby Dům na půl cesty Frýdek-Místek

Popis poskytované sociální služby Dům na půl cesty Frýdek-Místek Popis poskytované sociální služby Dům na půl cesty Frýdek-Místek Poskytovatel: Bílý nosorožec, o.p.s. Sídlo organizace: Ladislava Ševčíka 420/26, 709 00 Ostrava Mariánské Hory a Hulváky Identifikátor:

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

Návrh modelu sociální služby AZYLOVÉ DOMY

Návrh modelu sociální služby AZYLOVÉ DOMY Návrh modelu sociální služby AZYLOVÉ DOMY Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 1 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Služby azylového domu napomáhají

Více

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Popis projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Název projektu: Romský mentor Žadatel : Statuární město Děčín Mírové náměstí 1175/5 406 38 Děčín

Více

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28)

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) 2015/2016 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního

Více

Cíle a způsoby činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Cíle a způsoby činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc STANDARD č. 1 Cíle a způsoby činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Zpracoval: Bc.Markéta Šiplová, Mgr.Hana Michálková Datum, podpis Schválil: MUDr. Jana Tytlová Datum, podpis Platnost:

Více

Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. COOLna. Zařízení

Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. COOLna. Zařízení Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež COOLna Zařízení NZDM Coolna Prachatice 383 01 Tel. 732 533 909 Mail: coolna@portusprachatice.cz Realizátor: Bc. Erika Švehlová www.portusprachatice.cz

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Střední odborné učiliště Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad 600 012 051 Srpen 2009 Září 2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY HODNOCENÍ : VELMI DOBRÉ Tématické plány plní většina

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Dům Naděje Praha Vršovice Rybalkova 31, 101 00 Praha 10

Dům Naděje Praha Vršovice Rybalkova 31, 101 00 Praha 10 Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE azylový dům 7341586 pobytová

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.07.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM SOCIÁLNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 LEDEN 2011 Předkládá : Mgr. EVA URBANOVÁ VEDOUCÍ SOCIÁLNÍHO ODBORU 1. Základní charakteristika činnosti

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem D O M O V N Í Ř Á D domova pro seniory Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Tel. kontakt: 573 503 001,734 263 400, e-mail: reditelka@cspzahrada.cz,

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Projednáno: - na poradě vedení školy - na pedagogických radách ZŠ a MŠ - se

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže Vnitřní řád domova mládeže Střední škola designu a módy, Prostějov Vápenice 1, 796 01 Prostějov E-mail: info@ssdam.cz www: www.ssdam.cz Telefon/fax: 582 346 711, 582 346 722 IČO: 47922061 Ředitelka: PhDr.

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40. Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD

DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40. Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40 Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD Účinnost od: 16.10. 2015 Mgr. Radovan Pokorný, ředitel DD Obsah : 1. Charakteristika a struktura zařízení: Název právnické osoby, která vykonává

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střediska výchovné péče v Jihlavě Platnost dokumentu: od 1. 4. 2016 Mgr. Radek Vovsík ředitel razítko 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školského zařízení 4

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 se sídlem Dr. Peška 768, 537 01 Chrudim ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 12. PRACOVNÍ NÁPLNĚ Mgr. Jaroslav Víšek, ředitel školy Mgr. Jaroslav Víšek,

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV DENNÍ STACIONÁŘ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 46. Údaje o poskytované sociální službě

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV DENNÍ STACIONÁŘ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 46. Údaje o poskytované sociální službě CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV DENNÍ STACIONÁŘ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 46 Údaje o poskytované sociální službě 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Denní stacionář,

Více

A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NZDM

A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NZDM NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO: 44990260 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 62 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NZDM Maják Luka nad Jihlavou,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Š k o l n í ř á d Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona 561/2004

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno IČO: 70887276 Zřizovatel: Statutární město Brno Ředitel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2013... 5 Výsledovka za rok 2013... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Čl. I Poskytovatel a sídlo osobní asistence Farní charity Pacov Farní charita Pacov Náměstí Svobody 2 395 01 Pacov Čl. II Poslání, cílová skupina a zásady

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování na roky 2012 2015 Jednotlivé aktivity a jejich vyhodnocení k 31. 12. 2015 1. Program prevence rizikového chování dotační titul města Pro roky 2012-2015 byla pro oblast

Více

METODIKA PODPORY STARTOVACÍHO ZAMĚSTNÁNÍ PRO OSOBY OPOUŠTĚJÍCÍ VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY (VTOS)/VÝKON VAZBY (VV)

METODIKA PODPORY STARTOVACÍHO ZAMĚSTNÁNÍ PRO OSOBY OPOUŠTĚJÍCÍ VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY (VTOS)/VÝKON VAZBY (VV) METODIKA PODPORY STARTOVACÍHO ZAMĚSTNÁNÍ PRO OSOBY OPOUŠTĚJÍCÍ VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY (VTOS)/VÝKON VAZBY (VV) v období realizace projektu Příprava a podpora vstupu na trh práce pro bývalé uživatele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Jaroměř Josefov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Pavlína Krámová, školní metodik prevence Charakteristika školy ŠVP ZŠ Jaroměř Josefov

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

Plán minimálního programu prevence 2011/2012

Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Úvod Hotelová škola Mariánské Lázně Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Preventivní aktivity vychází a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty: Strategie prevence sociálně patologických jevů

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016

V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016 V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016 Obsah 1. Základní informace o organizaci... 2 2. Úvodní ustanovení... 3 3. Základní informace o

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Veřejný závazek

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Veřejný závazek POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ Název zařízení Centrum motivace a stimulace Veřejný závazek Poslání služby Centra motivace a stimulace IQ Roma servisu:

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky

Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36, 110 00, tel./fax: 224 239 061 info@gpjp.cz Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky A. Všeobecná ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační

Více

A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 57BK204

A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 57BK204 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO: 44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 57 Azylové domy NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 57BK204 Centrum PRO Blansko, Sladkovského 2b, 67801 Blansko

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2014... 5 Výsledovka za rok 2014... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV SVATÉ

Více

Mateřská škola Ostrava Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace. pracoviště. Mateřská škola Ostrava Výškovice, Staňkova 33 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrava Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace. pracoviště. Mateřská škola Ostrava Výškovice, Staňkova 33 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrava Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace pracoviště Mateřská škola Ostrava Výškovice, Staňkova 33 ŠKOLNÍ ŘÁD č.j.:105/14 I. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců,

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace Sídlem: 393 01 Pelhřimov, U Elektrárny 1965 IČO: 00511676 Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 2 Kontakt a informace: tel.č.: 565

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí 79/3,

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní studentský domov PETRINUM 602 00 Brno, Veveří 15. Adresa: Veveří 15, 602 00 Brno. Identifikátor zařízení: 600 030 130

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní studentský domov PETRINUM 602 00 Brno, Veveří 15. Adresa: Veveří 15, 602 00 Brno. Identifikátor zařízení: 600 030 130 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Církevní studentský domov PETRINUM 602 00 Brno, Veveří 15 Adresa: Veveří 15, 602 00 Brno Identifikátor zařízení: 600 030 130 Termín konání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v jednacím řízení s uveřejněním s názvem Sociální služby pro

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

NNO CENTROM o.s. ROMSKÝCH KOMUNITÁCH PROGRAM BYDLENÍ S DOPROVODNÝM SOCIÁLNÍM PROGRAMEM (dále jen Program bydlení )

NNO CENTROM o.s. ROMSKÝCH KOMUNITÁCH PROGRAM BYDLENÍ S DOPROVODNÝM SOCIÁLNÍM PROGRAMEM (dále jen Program bydlení ) NNO CENTROM o.s. TŘÍSTUPŇOVÝ PROPUSTNÝ SYSTÉM BYDLENÍ V ROMSKÝCH KOMUNITÁCH PROGRAM BYDLENÍ S DOPROVODNÝM SOCIÁLNÍM PROGRAMEM (dále jen Program bydlení ) O ORGANIZACI: Nestátní nezisková organizace CENTROM

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Krédo školy - nabídnout žákům a rodičům za minimální náklady kvalitní vzdělávání, pomoc a velkou škálu podnětů ve výchově,

Více

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE V PODMÍNKÁCH ŠKOLY A JEJÍ ZAŘAZENÍ DO ŠKOLNÍCH PORADENSKÝCH SLUŽEB Mgr. Jiřina

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku.

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku. Minimální preventivní program Název školy: Gymnázium Mimoň, Letná 263 Zpracovala: Mgr. Marie Grigerová Ředitelka školy: Mgr. Emilie Ráčková Školní rok: 2015/16 Úvod Minimální preventivní program školy

Více

PÉČE O POTŘEBNÉ V SOUČASNOSTI

PÉČE O POTŘEBNÉ V SOUČASNOSTI Nauka o stavbách III Život v běžném PÉČE O POTŘEBNÉ V SOUČASNOSTI doc. Ing.arch. Irena Šestáková každý člověk se během dne a týdne pohybuje na různých místech, v různých ch setkává se s různými lidmi Terénní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství Preventivní program školy 2015 / 16 I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství 1. Jednorázové aktivity a) činnost výchovné a kariérní poradkyně a metodičky prevence pro 1. stupeň - pomoc

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE azylový dům 5184987 pobytová

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň Obsahové, časové a organizační zařazení Předmět Občanská výchova je realizován v 6., 7. A 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenové nebo multimediální

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 Květen 2016 Obsah: 1. Základní údaje o spolku 2. Poslání, cíle a činnost spolku 3. Transformace na zapsaný spolek 4. Pracovníci spolku 5. Služba následné péče Pavučina 6. Další

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056

Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2004 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY Základní škola Kojetín náměstí Míru 83 752 01 Kojetín Telefon: 581 762 036 Web: www.zskojetin.cz E-mail: skola@zsnammiru.kojetin.cz DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY NA OBDOBÍ DO ROKU 2018 V Kojetíně 19. 3. 2012

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.:071 759/99-01161 Oblastní pracoviště č. 7 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.:071 759/99-01161 Oblastní pracoviště č. 7 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:071 759/99-01161 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: vg1as105 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Předškolní zařízení: Mateřská škola České Budějovice,

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Oblastní charita Trutnov Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Forma služby: ambulantní a terénní Územní okruh působnosti:

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dětský domov, Chomutov, Čelakovského 822. Adresa: Čelakovského 822, 430 01 Chomutov. Identifikátor školského zařízení: 600 028 984

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dětský domov, Chomutov, Čelakovského 822. Adresa: Čelakovského 822, 430 01 Chomutov. Identifikátor školského zařízení: 600 028 984 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dětský domov, Chomutov, Čelakovského 822 Adresa: Čelakovského 822, 430 01 Chomutov Identifikátor školského zařízení: 600 028 984 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-558/15-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49 753 533 Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy

Více

7. Sociální sféra a zdravotnictví

7. Sociální sféra a zdravotnictví 7. Sociální sféra a zdravotnictví 7.1. Sociální věci O sociálních otázkách, v době důrazu na vlastní zodpovědnost, není příliš populární hovořit, pokud se nejedná o snižování finančních prostředků. Opravdový

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018 Školní preventivní strategie Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace na roky 2015 2018 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor vzdělání Gymnázium Mgr. Milena

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Mariánské Lázně, Klíčova 4

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Mariánské Lázně, Klíčova 4 Česká republika Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Domov mládeže, Mariánské Lázně, Klíčova 4 Klíčova 4, 353 01 Mariánské Lázně Identifikátor školy: 600

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD 2 Obsah 1. Základní charakteristika školy str. 3 2. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických a ostatních pracovníků školy str. 4-5 3. Zásady provozu

Více

Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ PROGRAMY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK

Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ PROGRAMY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ PROGRAMY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 4 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019.

Více

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Adresa: náměstí Osvoboditelů 1 Telefon: 571 641 321, Fax: 571 641 403 E-mail: oukelc@oukelc.cz Ředitelka: Mgr. Renata Ryšková Č.j.: OU 424/2009 1. Úvodní ustanovení

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI- 143-02/08-15 Mateřská škola Sušice, okres Uherské Hradiště Adresa: Sušice 54, 687 04 Traplice Identifikátor:

Více

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný Vnitřní řád Střediska výchovné péče Slaný Slaný 2015 OBSAH 1. Charakteristika střediska, jeho struktura a provoz... 3 Organizační struktura... 3 Vymezení odpovědnosti zaměstnanců, organizační zajištění,

Více

Všemi smysly, rozumem a srdcem

Všemi smysly, rozumem a srdcem Základní škola sv. Augustina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY ADEODATUS Všemi smysly, rozumem a srdcem Motto: Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE pro školní rok 2015/2016 I. Přijímací řízení Přihlášku o přijetí k ubytování (přihlášku) do Domova mládeže (dále jen DM) podávají rodiče nebo zákonní zástupci nebo sami žáci

Více

v jeho kompetenci je i zpracování individuálního plánu ochrany dítěte spolupracuje se sítí služeb a dohlíží na efektivitu poskytované podpory

v jeho kompetenci je i zpracování individuálního plánu ochrany dítěte spolupracuje se sítí služeb a dohlíží na efektivitu poskytované podpory 8c Cílem tohoto kritéria je zajištění koordinátora pro každý řešený případ a řízení konkrétního případu jedním koordinátorem, který zná své povinnosti a zodpovědnost Koordinátor případu je zaměstnanec

Více

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Pedagogičtí pracovníci přicházejí na jednotlivá pracoviště školy nejdéle v 7,30 h. Žáci přicházejí nejdříve v 7,40

Více

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální služby - co se za tímto pojmem skrývá? Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06

RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06 RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06 v rámci INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU pro prioritní osu 2 Oblasti intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě VÝZVA ČÍSLO 06 KOMTINUÁLNÍ ROZVOJ SLUŽEB

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 12000 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor:6651167

Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 12000 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor:6651167 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 12000 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor:6651167 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním nízkoprahového zařízení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

Popis realizace služby vnízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry

Popis realizace služby vnízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry Popis realizace služby vnízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry Veřejný závazek Charity Odry ohledně Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry dle zákona o sociálních službách

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (rozsah dokumentu 8 stránek) Poskytovatel: Textilní dílna Gawain Právní forma organizace: Občanské sdružení Poskytovaná sociální služba: Skupina: služby sociální

Více

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH . SPEIÁLNÍ ČÁST OSH 1. Detoxifikace 2. Terénní programy 3. Kontaktní a poradenské služby 4. mbulantní léčba 5. Stacionární programy 6. Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba 7. Rezidenční péče v terapeutických

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 Zpracoval: Mgr. Jiří Dolejš, ředitel Domu dětí a mládeže Praha 5 Praha 1.9.2011 1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Praha 5 I. Úvodní ustanovení čl. 1. Zřízení právního

Více

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBERCE

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBERCE KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBERCE Katalog vznikl během realizace projektu CZ.1.07/1.2.00/27.0024 Tvorba pilotních vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích, podporujících

Více