Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe"

Transkript

1 Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium)

2 Milé studentky, milí studenti, na následujících stránkách naleznete stručný popis základních kompetencí nezbytných pro výkon vaší budoucí profese, které navazují na kompetence u RPB (bakalářské studium). Kompetence je do českého jazyka nejčastěji překládána jako způsobilost, jedná se o soubor znalostí, dovedností a postojů nezbytných pro výkon nějaké konkrétní činnosti. Cílem odborné praktické výuky během studia je nabídnout vám možnost osvojit si uvedené kompetence a současně ověřit míru jejich osvojení. Úspěšné vykonání praxe v jednotlivých semestrech předpokládá doložení toho, že jste část těchto kompetencí na praxi získali. Úspěšné vykonání praxe jako celku (v závěru studia) předpokládá doložení všech kompetencí. Pro vnitřní potřebu fakulty zpracovali pracovníci Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Katedry supervize a odborné praxe. (Mgr. Adéla Hanáková, Mgr. Bohdana Břízová, Mgr. Lenka Motlová a kol., České Budějovice, 2006) 2

3 Přehled kompetencí 1 Přizpůsobí komunikaci klientovi (věku, individualitě,atd.) a podmínkám 2 Objasní klientovi jeho práva a možné způsoby jejich uplatnění 3 Vhodnou formou zprostředkuje klientovi potřebné informace 4 Rozezná odlišnosti v pohledech, hodnotách a cílech klienta, pracoviště a svých (příp. dalších zúčastněných rodina, soud, opatrovník), bere je v úvahu a respektuje je 5 Motivuje a vede klienta k rozvíjení jeho schopností a silných stránek 6 Podporuje a motivuje klienta v překonávání překážek při dosahování jeho vlastních cílů, pomáhá mu nalézat různá řešení 7 Vede klienta k samostatnému rozhodování s porozuměním důsledkům různých rozhodnutí 8 Dohodne s klientem plán a dílčí kroky k dosažení cíle (s ohledem na postoj klienta, zdravotní a sociální aspekty jeho situace a případná rizika) 9 Orientuje se v legislativních, společenských a organizačních podmínkách ovlivňujících danou situaci 10 Vyhodnotí rizika na pracovišti a navrhne preventivní opatření k jejich předcházení 11 Orientuje se v poskytovaných službách a metodách používaných na pracovišti 12 Poskytne službu v souladu s dohodnutým postupem 13 Přijme a poskytne zpětnou vazbu a konstruktivní kritiku (kolegové, školitel) 14 Rozumí struktuře, cílům a hodnotám organizace 15 Reflektuje činnost organizace a navrhne případné změny 16 Charakterizuje pracovní tým a své místo v něm (struktura týmu, vztahy) 17 Zhodnotí vlastní rozvoj a doloží schopnost učit se ze zkušenosti 18 Pracuje s osobními stresy, jejich příčinami a dopady do pracovní činnosti 3

4 Práce s kompetencemi Všechny kompetence si prosím pečlivě přečtěte a rozmyslete si jejich nejvhodnější rozvržení do celé délky vašeho studia (viz níže). Před nástupem na praxi na každé jednotlivé pracoviště byste měli mít jasno, kterými kompetencemi byste se tam chtěli zabývat a v případě individuálně volené praxe byste toto měli předem zkonzultovat se školitelem, který vám byl na pracovišti přidělen. Na klinických pracovištích fakulty toto konzultujete se školitelem v den nástupu na praxi. V případě jakýchkoliv nejasností neváhejte a obraťte se na svého supervizora ve škole. U každé jednotlivé kompetence naleznete stručný komentář a způsob prokazování. Vždy se jedná o krátký záznam, který si založíte do portfolia (= složky, do nichž v průběhu praxe zakládáte veškeré důkazy o kompetencích). Toto portfolio s sebou přinášíte na supervize a budete jej potřebovat při závěrečné schůzce se supervizorem před udělením zápočtu. Portfolio si pečlivě uschovejte, v každém následujícím ročníku do něj budete doplňovat další důkazy, a v závěru studia tak získáte cenný soubor materiálů, který můžete využít při vašem dalším profesionálním rozvoji. Struktura praxe a rozvržení kompetencí během studia Během studia vykonáváte praxi v celkovém rozsahu 12 týdnů (denní forma studia), popř. 10 týdnů (kombinovaná forma studia) a celkem během praxe navštívíte 5 různých pracovišť: - sociální intervence: 1 různá pracoviště - sociálně právní praxe: 2 pracoviště - speciálně pedagogická praxe: 1 pracoviště - výběrová praxe: 1 pracoviště Praxe je během studia rozvržena do 2 (denní forma studia), popř. 3 (kombinovaná forma) bloků, jejichž vykonání je ukončeno zápočtem. V rámci každého bloku praxí (předmětu ukončeného v daném semestru zápočtem) je třeba doložit za každou organizaci, v níž jste vykonali praxi, min. 3 kompetence, a k tomu povinně kompetenci: - č. 17 (vždy, za celý blok praxí) - č. 11 (z každého navštíveného pracoviště) Studenti prezenční formy studia - pokud dodržíte výše stanovenou podmínku, na konci studia budete mít doloženo 22 kompetencí. Celkem jich je potřeba doložit 23 (počítáme do nich i opakující se kompetenci č. 11 a č. 27), tzn. že jedna kompetence vám bude chybět. Nezapomeňte na ni (na jednom pracovišti tedy splníte 4 kompetence)! Studenti kombinované formy studia - pokud dodržíte výše stanovenou podmínku, na konci studia budete mít doloženo 23 kompetencí. Celkem jich je potřeba doložit 24 (počítáme do nich i opakující se kompetenci č. 11 a č. 27), tzn. že jedna kompetence vám bude chybět. Nezapomeňte na ni (na jednom pracovišti tedy splníte 4 kompetence)! zkušeností. Využití zkušeností předpokládá využívat také poskytnutou zpětnou vazbu a sebereflexi. Prokázání: Student sepíše své silné a slabé stránky (stejný počet) a zpracuje zhodnocení vlastního profesního rozvoje (např. nové znalosti, dovednosti, posun v postojích, uvědomění si dosavadních předsudků). Tuto kompetenci bude supervizor před udělením zápočtu se studentem konzultovat. 18. Pracuje s osobními stresy, jejich příčinami a dopady do pracovní činnosti Komentář: Tato kompetence navazuje na kompetenci č. 24 u RPB. Uvědomění si osobních stresů je důležité nejen pro odvedení kvalitní práce s klientem, ale i pro osobní pohodu. Důležité je, aby student uměl posoudit svoje stresy (osobní, pracovní aj.) a uměl jim předcházet. Student by měl umět zvládat stresové situace, umět analyzovat jejich příčiny a dopady do pracovní činnosti v daném zařízení. Prokázání: Školitel na základě rozhovoru se studentem posoudí, zda si je student vědom svých stresů, jejich příčin a možných dopadů do pracovní činnosti. Student napíše úvahu (max. 2 str.) o tom, co jej během praxe na pracovišti stresovalo, zamyslí se nad možnými příčinami a popíše projevy tohoto stresu a dopady do pracovní činnosti v zařízení. Pokud se v průběhu praxe student se žádnými stresory nesetkal, zamyslí se nad tím, co by jej mohlo v zařízení stresovat při déle trvající praxi (uvede důvody). Popíše také možné projevy tohoto stresu a zamyslí se nad tím, jak může stresu předcházet, popř., jak se s ním vyrovnávat. Použité materiály: Havrdová, Z. Kompetence v praxi sociální práce, Praha: Osmium,

5 15. Reflektuje činnost organizace a navrhne případné změny Komentář: Student uvažuje o činnosti organizace a bere v úvahu její teoretická a praktická východiska. Student umí posoudit činnost organizace, ve které praxi vykonává a je schopen navrhnout případné změny v činnosti této organizace. Prokázání: Školitel během rozhovoru se studentem posoudí, zda je student schopen reflektovat činnost organizace a navrhnout změny v daných oblastech. Student zpracuje reflexi činnosti organizace a navržené změny. 16. Charakterizuje pracovní tým a své místo v něm (struktura týmu, vztahy) Komentář: Tato kompetence je shodná s kompetencí č. 22 u RPB. Pracovní tým je součástí celku, který udržuje stabilitu organizace. Musí mít danou strukturu s jasně rozdělenými kompetencemi. Student by měl umět popsat strukturu týmu (tzn. jednotlivé pozice, vyjádřit podřízenost a nadřízenost) a rozlišit, jaké vztahy převládají. Student by měl umět rozpoznat případné koalice v pracovním týmu, popř. osobní nesympatie a z toho umět předvídat rizika práce. Měl by umět začlenit svoji osobu do struktury týmu a popsat svoji pozici. Prokázání: Student vypracuje pomocí diagramu (najde ve wordu na liště Vložit - diagram) strukturu organizace a označí svoji pozici. Zároveň vyznačí určitým způsobem nadřízenost a podřízenost. Diagram porovná s vnitřní strukturou organizace a zkonzultuje se školitelem. Pokud student na některé pozice zapomněl, školitel je do struktury doplní a strukturu organizace studentovi shrne do základních bodů. 17. Zhodnotí vlastní rozvoj a doloží schopnost učit se ze zkušeností (student prokazuje v závěru každého bloku praxí, i v případě uznání předchozí praxe) Komentář: Vlastní rozvoj a profesionální růst je jedním z cílů praxe a provází člověka v průběhu celého života. Vlastní rozvoj zahrnuje nejen nové vědomosti a dovednosti, ale také posun v hodnotovém žebříčku, vývoj morálního cítění, boření předsudků apod. na základě 12 Jednotlivé kompetence a jejich specifikace 1. Přizpůsobí komunikaci klientovi (věku, individualitě, atd.) a podmínkám Komentář: Tato kompetence navazuje na kompetenci č. 6 u RPB. Každý klient je jedinečný a vyžaduje od pracovníků trochu odlišný přístup. Mezi profesionální kompetence pracovníka patří i dovednost přizpůsobit se klientovi. Je třeba např. vhodně volit tempo a hlasitost řeči, čas a délku trvání rozhovoru, výrazy a slovní obraty, používat pomůcky (mohou-li být přínosem v porozumění), atd. Rovněž do této kompetence patří uvědomění si svých neverbálních projevů a jejich korekce (udržování očního kontaktu, gestikulace, vhodná vzdálenost a vzájemná pozice,...). Prokázání: Student zpracuje stručný záznam z jeho rozhovoru/interakce s klientem (při němž byl přítomen školitel). Uvede, které vstupní charakteristiky klienta určovaly počáteční styl komunikace a jaké faktory v průběhu rozhovoru jej ovlivnily (a jak). Student požádá školitele o krátký písemný komentář a podpis. 2. Objasní klientovi jeho práva a možné způsoby jejich uplatnění Komentář: Tato kompetence navazuje na kompetenci č. 7 u RPB. Základem této kompetence je znát lidská práva dle Listiny základních práv a svobod a práva, která zajišťuje klientům naše legislativa a daná zařízení. Student musí jednat v souladu s právy klienta. Umět objasnit klientovi jeho práva znamená umět srozumitelně vysvětlit obsah práv, za jakých okolností může svých práv klient využívat, co dělat, když je ostatní nerespektují nebo přímo porušují. Prokázání: Student si vybere vhodný rozhovor s klientem (přijímací pohovor, šetření v rodině, poradenství apod.), ve kterém popíše a vysvětlí jeho práva v dané situaci. Dále mu poradí, jakými způsoby a kde může svá práva uplatnit. Student vše písemně zpracuje (typ klienta, jeho situace, navržená práva, jejich možná uplatnění) a požádá školitele o komentář, který také písemně zaznamená. 5

6 3. Vhodnou formou zprostředkuje klientovi potřebné informace Komentář: Tato kompetence navazuje na kompetenci č. 9 u RPB. Aby se klient mohl správně rozhodnout o svých krocích, musí mít k tomu potřebné informace. Užitečná je pro klienta taková informace, kterou dostane včas, která je přiměřeně podrobná (ani moc ani málo) a která je podána srozumitelnou formou. A samozřejmě musí být věcně správná a úplná. Jako potřebné informace jsou zde myšleny především informace odborného charakteru, z oblasti speciálního poradenství. Prokázání: Student si vybere vhodnou situaci (např. příchod nového klienta) a pod dohledem školitele mu zprostředkuje potřebné informace. Student zpracuje věcnou zprávu (popis aktuální situace klienta a informace, které mu student poskytl) a požádá školitele o písemné zhodnocení svého jednání a podpis. 4. Rozezná odlišnosti v pohledech, hodnotách a cílech klienta, pracoviště a svých (příp. dalších zúčastněných rodina, soud, opatrovník), bere je v úvahu a respektuje je Komentář: Ne vždy mají všichni zúčastnění na věc stejný názor, většinou ani nevyznávají stejné hodnoty a také představa vytyčených cílů se různí. Při sociální práci musí pracovník s těmito odlišnostmi počítat a pracovat s nimi. Rozeznat odlišnosti znamená být vnímavý k ostatním zúčastněným a snažit se porozumět jejich názorům. Tyto odlišnosti si student uvědomuje a pracuje s nimi při další práci s klientem. Prokázání: Na základě studia dokumentace (příp. podpořeném rozhovorem s klientem nebo pracovníkem organizace) student sepíše krátkou kasuistiku jednoho klienta a vytyčí v ní odlišnosti v pohledech, hodnotách a cílech všech zúčastněných. Na závěr přidá své vlastní hledisko. Zprávu předloží školiteli ke konzultaci a podpisu. 13. Přijme a poskytne zpětnou vazbu a konstruktivní kritiku (kolegové, školitel) Komentář: Přijímání a poskytování zpětné vazby je důležité při jakékoliv práci s lidmi. Při poskytování zpětné vazby dáváme zpětnou informaci nebo pomoc druhému člověku, aby dokázal poznat, jak působí na druhé, jak jej vnímají ostatní, aniž by byl při tom posuzován. Zpětnou vazbou ukazujeme druhému i to, co dělá dobře, nejen to, co působí nedobře. Konstruktivní kritika je zaměřena na možné pozitivní stránky zlepšení, na to, co je potřeba udělat, co změnit. Konstruktivní kritika je věcná, není osobní, nevytýká chyby, je sdělována s plným respektem ke kritizovanému a je zaměřena na hledání řešení. Prokázání: Na základě pozorování studenta při praxi a rozhovoru se studentem školitel posoudí a sdělí studentovi, zda umí přijímat i poskytovat zpětnou vazbu a konstruktivní kritiku. Student písemně zpracuje v jakých případech a jak přijal a poskytl zpětnou vazbu a konstruktivní kritiku. 14. Rozumí struktuře, cílům a hodnotám organizace Komentář: Tato kompetence navazuje na kompetenci č. 20 u RPB a je základem pro vlastní vykonávání praxe na každém pracovišti. Rozumět struktuře znamená, že student ví, na jaká oddělení (odbory, vzdělávací programy, atd.) se organizace dělí, rozumí jejím pravidlům a režimu. Rozumět cílům a hodnotám organizace znamená, že student ví, na jakou cílovou skupinu se organizace zaměřuje, jaké nabízí služby, co je hlavní myšlenkou organizace. Student je schopen rozpoznat příležitosti i rizika organizace. Prokázání: Student zpracuje faktickou zprávu (max. A4), ve které popíše strukturu, cíle a hodnoty organizace. Student dále zpracuje SWOT analýzu dané organizace (popíše klady, zápory, příležitosti a rizika organizace). Zprávu i SWOT analýzu konzultuje se svým školitelem. 6 11

7 11. Orientuje se v poskytovaných službách a metodách používaných na pracovišti (student prokazuje na každém pracovišti) Komentář: Jedním z cílů praxe je získat přehled o tom, jaké služby jednotlivé organizace poskytují a které metody a přístupy využívají. Student má z praxe odcházet s porozuměním co, jak, komu a proč organizace poskytuje. Prokázání: Student stručně popíše (stačí v bodech) poskytované služby a metody používané organizací (v případě zastřešující organizace student popisuje služby a metody oddělení, odboru či stanice, kde přímo vykonával praxi) a požádá školitele o podpis, v rozhovoru se supervizorem prokáže, že jim rozumí. Služba: veškeré profesionální aktivity zaměřené na uspokojování potřeb klientů (např. služby sociální péče, krizové a azylové služby, školské a vzdělávací programy. Metoda: specifické postupy pracovníků směřující k naplnění poskytovaných služeb (např. práce s jednotlivcem, s komunitou, atd.). 12. Poskytne službu v souladu s dohodnutým postupem Komentář: Tato kompetence je shodná s kompetencí č. 19 u RPB. V rámci této kompetence je student schopen pracovat dle pokynů pověřeného pracovníka či dle dohodnutého postupu. Předpokladem je studentova znalost toho k čemu služba slouží, dále toho, jak má postupovat při jejím poskytování. Prokázání: Student si vybere sám určitou službu. Student sám písemně zhodnotí naplnění této kompetence (zda rozuměl pokynům a účelu dané činnosti, zda k tomu měl potřebné znalosti a dovednosti (popíše jaké znalosti a dovednosti), příp. které faktory mu naplnění kompetence ztěžovaly a požádá o písemné hodnocení svého školitele a podpis. 5. Motivuje a vede klienta k rozvíjení jeho schopností a silných stránek Komentář: Tato kompetence navazuje na kompetenci č. 5 u RPB. Rozvíjení schopností a silných stránek klienta je snahou každého sociálního pracovníka, jelikož tak zvyšuje klientův potenciál. Je to součást profesionální sociální práce, která se snaží co nejvíce zodpovědnosti přenést na klienta. Motivace je proces usměrňování, zvýšení aktivity či mobilizace sil. V tomto případě půjde o podporu rozvoje klientových schopností v návaznosti na jeho cíle, plány, přání. Prokázání: Student si vybere jednoho klienta, u kterého vidí velký nerozvinutý potenciál a bude se snažit klienta motivovat, aby své schopnosti rozvíjel a podporovat ho v jeho aktivitě. Student popíše jakým způsobem klienta motivoval a podporoval, školitel písemně doplní své stanovisko a podpis. 6. Podporuje a motivuje klienta v překonávání překážek při dosahování jeho vlastních cílů, pomáhá mu nalézat různá řešení Komentář: Tato kompetence navazuje na kompetenci č. 11 u RPB. Při dosahování vlastních cílů se mohou vyskytnout překážky. Pokud se jich objeví mnoho nebo jsou to překážky (byť subjektivně) těžko překonatelné, hrozí nebezpečí upuštění od stanoveného cíle. Proto je nutné klienty podporovat a mobilizovat jejich síly v překonávání překážek. Klient také často pro svoji snahu překonat překážku určitým způsobem nevidí jiné možné, třeba jednodušší, řešení. Úkolem studenta je pomoci klientovi nalézt různé možnosti v překonávání překážek a plánovat s ním dílčí kroky k dosažení cíle. Prokázání: Student si vybere jednoho klienta, u kterého (na základě předchozího rozhovoru s ním) vidí určité překážky při dosahování jeho cílů. Dobrá podpora a motivace přichází opakovaně, tzn. že se student s klientem setká také opakovaně. Do zprávy krátce popíše situaci klienta a rozebere, jakým způsobem klienta motivoval k překonání překážek. Zprávu zkonzultuje s třetí osobou (školitel, jiný pracovník, popř. klient pokud je to vhodné), dopíše z konzultace stručný záznam a požádá třetí osobu o podpis. 10 7

8 7. Vede klienta k samostatnému rozhodování s porozuměním důsledkům různých rozhodnutí Komentář: Vedení klienta k samostatnému rozhodování začíná u předání všech potřebných informací, předpokládá porozumění klienta těmto informacím. Student může klienta podpořit v samostatném rozhodnutí formou vhodně položených otázek. Musí také reagovat na klientovy nápady, myšlenky a pomáhat mu domýšlet důsledky. Je vhodné, aby student nenásilnou formou přinášel pohled na problematiku klienta z druhé strany. Prokázání: Student si vybere jednoho klienta, se kterým bude moci být opakovaně v kontaktu. Toho bude různými způsoby podporovat v samostatném rozhodování. Neopomene diskusi o důsledcích klientova rozhodnutí. Student popíše situaci klienta a způsoby, kterými klienta podporoval. Zprávu zkonzultuje s třetí osobou (školitel, jiný pracovník, popř. klient pokud je to vhodné), dopíše z konzultace stručný záznam a požádá třetí osobu o podpis. 8. Dohodne s klientem plán a dílčí kroky k dosažení cíle (s ohledem na postoj klienta, zdravotní a sociální aspekty jeho situace a případná rizika) Komentář: Tato kompetence navazuje na kompetenci č. 8 u RPB. Při případové práci je potřebné vypracovat individuální konkrétní plán klienta, jakých služeb a nabídek léčby využívá. Stanovení individuálního plánu s klientem umožní sledovat postup klienta k dosažení jeho cílů a je tedy výsledkem případové práce. Student během praxe komunikuje s klientem a stanoví cíl spolupráce s klientem včetně dílčích cílů. Student získá od klienta potřebné informace a s klientem sestavuje společně individuální plán, plán integrace (získání zaměstnání, obnovení soběstačnosti, naučení se něčemu novému, atd. ). Student s klientem hovoří o dílčích krocích vedoucích k dosažení cílů, respektuje názory a postoje klienta. Prokázání: Po dohodě se školitelem si student zvolí jednoho klienta, se kterým stanoví cíl spolupráce a dílčí kroky vedoucí k dosažení cíle. V písemné formě student předloží školiteli zpracovaný cíl této spolupráce včetně jednotlivých dílčích kroků, na kterých se s klientem dohodli. Plán založí student do portfolia a dá jej k dispozici školiteli (pracoviště může plán využít při další práci s klientem) Orientuje se v legislativních, společenských a organizačních podmínkách ovlivňujících danou situaci Komentář: Student pracuje s legislativou (zákonné normy, kodexy, vnitřní předpisy) zaměřenou na problematiku zařízení, ve kterém praxi vykonává. V úvahu bere též společenské (sociální vztahy; sociální, bytová a ekonomická situace) a organizační podmínky (náplň činnosti jednotlivých pracovníků ve vztahu ke klientovi apod.) ovlivňující sociální situaci klienta. Student je schopen zvážit i ostatní podmínky, vztahující se k situaci klienta. Prokázání: Student je schopen posoudit všechny okolnosti, které mají vliv na situaci klientů a to zejména legislativní, společenské a organizační podmínky. Při rozhovoru se školitelem nad problematikou konkrétního klienta student o těchto podmínkách hovoří a dává je do vzájemné souvislosti. Student zpracuje kazuistiku a zaměří se na legislativní, společenské a organizační podmínky, mající vliv na sociální situaci klienta. Organizační podmínky: např. vnitřní řád pracoviště (oddělení se zvláštním režimem, postup při vyřizování stížností, apod.) 10. Vyhodnotí rizika na pracovišti a navrhne preventivní opatření k jejich předcházení Komentář: Rizika se týkají klientů, skupin, rodin, komunit, pracovníků sociálních služeb a veřejnosti. Student posoudí a následně zpracuje rizika pracoviště, ve kterém praxi vykonává, navrhne konkrétní preventivní opatření (případně aktivity a programy) včetně jejich předcházení. Prokázání: Student si všímá možných rizik v oblasti prostředí klienta (bezbarierový přístup, narušení soukromí, orientace v areálu), rizika vyplývající ze společenských norem (korupce, liknavost úředníků), rizika spojená s profesionalitou zaměstnanců (syndrom vyhoření, nekvalifikovaný personal, nedostatek personálu). Student písemně předloží zpracovaná rizika pracoviště školiteli, kde praxi vykonává včetně navržení preventivních aktivit a programů vztahujících se k danému pracovišti. 9

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe. Obor: Sociální práce ve veřejné správě (tříleté bakalářské studium)

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe. Obor: Sociální práce ve veřejné správě (tříleté bakalářské studium) Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Sociální práce ve veřejné správě (tříleté bakalářské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících stránkách naleznete stručný popis

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Odborná praxe má odborný charakter, proto je zařazen mezi odborné předměty. Doplňuje nabyté teoretické poznatky žáků (především

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Odborná praxe na Katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L. příručka pro studenty.

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Odborná praxe na Katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L. příručka pro studenty. UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Odborná praxe na Katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L. příručka pro studenty Radka Michelová Tato příručka vznikla v rámci realizace projektu INUL Inovace

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: TECHNICKÁ ANGLIČTINA (TAJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 32 (1 hodina týdně) Platnost: 1.

Více

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: 3941485 Standard

Více

To zrcadlo je ve skutečnosti okno aneb Na co se díváme a co vidíme, když supervidujeme Bohumila Baštecká, Milan Kinkor Supervize obecně

To zrcadlo je ve skutečnosti okno aneb Na co se díváme a co vidíme, když supervidujeme Bohumila Baštecká, Milan Kinkor Supervize obecně Pohled vzdělavatele v oblasti supervize: To zrcadlo je ve skutečnosti okno aneb Na co se díváme a co vidíme, když supervidujeme Bohumila Baštecká, Milan Kinkor Supervize obecně Supervize znamená nadhled

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střediska výchovné péče v Jihlavě Platnost dokumentu: od 1. 4. 2016 Mgr. Radek Vovsík ředitel razítko 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školského zařízení 4

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Podnikání 64-41-L/51 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB

KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB Lekce 0: Úvod Školicí modul vytvořený v rámci projektu KEYROMA: Rozvoj klíčových kompetencí romských žen v oblasti sociálních dovedností s cílem zvýšení

Více

S M Ě R N I C E Ř E D I T E L E Š K O L Y MATURITNÍ PRÁCE (PROJEKT)

S M Ě R N I C E Ř E D I T E L E Š K O L Y MATURITNÍ PRÁCE (PROJEKT) OBSAH S M Ě R N I C E Ř E D I T E L E Š K O L Y MATURITNÍ PRÁCE (PROJEKT) ČÍSLO SMĚRNICE VVP 001/2012 DATUM VYDÁNÍ 2012-09-03 ÚČINNOST OD 2012-09-04 ZPRACOVALI SCHVÁLIL ZŘŠ, VMT RNDr. Jiří Šlégl, ředitel

Více

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY. Mgr. Radim Vetchý, ředitel školy

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY. Mgr. Radim Vetchý, ředitel školy Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: ZŠspecLa 146/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 03. 09.

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro

Více

Učební osnovy předmětu PRÁVO

Učební osnovy předmětu PRÁVO Školní vzdělávací program Obor: Obchodní akademie Gymnázium a obchodní akademie Ruská 355, 354 62 Mariánské Lázně Učební osnovy předmětu PRÁVO Obor vzdělání: 63-41 - M/02 Obchodní akademie Forma studia:

Více

Domov se zvláštním režimem OASA STANDARD č.5. Domov se zvláštním režimem OASA

Domov se zvláštním režimem OASA STANDARD č.5. Domov se zvláštním režimem OASA Domov se zvláštním režimem OASA Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1. 9. 2012. Čj SVPHT09/06

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1. 9. 2012. Čj SVPHT09/06 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/0 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Verze: v1.1 Obsah 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa...

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Prodavačské práce 66-51-E/01

Prodavačské práce 66-51-E/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-51-E/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Ředitel: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Základním cílem předmětu Matematický seminář je navázat na získané znalosti a dovednosti v matematickém vzdělávání a co nejefektivněji

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v jednacím řízení s uveřejněním s názvem Sociální služby pro

Více

4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia

4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia C.1.07/1.1.00/14.0143 4.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 4.1.4. Evropská studia Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Evropská studia 2 2 1 R Předmět Evropská studia realizuje v anglickém jazyce

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 64-41-L/51 1 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Management je seznámit žáky s řízením podnikatelských subjektů, pracovních týmů v oblasti cestovního a s využíváním

Více

pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba

pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

pro obor vzdělání činnost

pro obor vzdělání činnost pro obor vzdělání RVP 82-44-J/01 1602M01 Ladění Průmyslová klavírů a ekologie kulturní činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 82-44-J/01 1602M01 Ladění Průmyslová klavírů a ekologie kulturní

Více

Katalog otevřených kurzů

Katalog otevřených kurzů 2016 Jeseniova 47 Praha 3 Katalog otevřených kurzů G, z. s. Semináře G GPR1 Syndrom vyhoření GPR2 Psychosomatika aneb jak lze vést léčivý rozhovor GPR3 Moje duševní hygiena a pohoda vs. moji pacienti a

Více

Portfolio pedagogické praxe 3. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika

Portfolio pedagogické praxe 3. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium Praha 6, Evropská 33 Portfolio pedagogické praxe 3. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika Jméno žáka:

Více

17. JAK ZLePŠIT SPOLUPRáCI S RODIČI, PRAKTICKý MANUáL PRO RODIČe TéMA: SPOLUPRáCe S RODIČI Anotace Praxe kodexu komunikace s rodiči

17. JAK ZLePŠIT SPOLUPRáCI S RODIČI, PRAKTICKý MANUáL PRO RODIČe TéMA: SPOLUPRáCe S RODIČI Anotace Praxe kodexu komunikace s rodiči 17. Jak zlepšit spolupráci s rodiči, praktický manuál pro rodiče Téma: spolupráce s rodiči Anotace Dobrá komunikace mezi učitelem a rodiči žáka stojí na oboustranném porozumění a důvěře. Ve vztahu k rodinám

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (rozsah dokumentu 8 stránek) Poskytovatel: Textilní dílna Gawain Právní forma organizace: Občanské sdružení Poskytovaná sociální služba: Skupina: služby sociální

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ A JEHO KONCEPCE

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ A JEHO KONCEPCE ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ A JEHO KONCEPCE Základní škola Hostivař Kozinova 1000, Praha 10, 102 00, Tel. 271 750 630 Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 69-51-H/01

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Přehled rozpracování

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Hlavní město Praha, odbor evropských fondů vyhlašuje dne 14. 10. 2015 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR 1. Identifikace

Více

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět

Více

STANDARD 4. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STANDARD 4. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY STANDARD 4. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Veřejný závazek

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Veřejný závazek POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ Název zařízení Centrum motivace a stimulace Veřejný závazek Poslání služby Centra motivace a stimulace IQ Roma servisu:

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

Organizační struktura Význam, pravidla organizační struktury Kompetence Hranice týmů Delegování Informační toky Role v týmech

Organizační struktura Význam, pravidla organizační struktury Kompetence Hranice týmů Delegování Informační toky Role v týmech 1. den Úvod, představení, očekávání Program Vliv změny paradigmatu sociálních služeb Zohledňování pracovníků Týmová spolupráce Jiný pohled na zajišťování potřeb uživatele Jiný pohled na zajišťování potřeb

Více

Teorie a metody sociální práce I. Radka Janebová

Teorie a metody sociální práce I. Radka Janebová Teorie a metody sociální práce I Radka Janebová Základní informace o předmětu Vyučující: Radka Janebová, Mgr., Ph.D. Kontakt: radka.janebova@uhk.cz Hodinová dotace přímé výuky: 16 hodin Hodinová dotace

Více

82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství

82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Průvodce vnitřními pravidly

Průvodce vnitřními pravidly Průvodce vnitřními pravidly Základní charakteristika služby Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD je jedním ze zařízení příspěvkové organizace Sociálních služeb města Havířova. Poradenské středisko

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Otevřené kurzy - podzim 2014

Otevřené kurzy - podzim 2014 1 Otevřené kurzy - podzim 2014 Na podzim 2014 jsme pro Vás připravili tři nejžádanější témata z našich kurzů a jednu novinku jako bonus. Kurzy vedou naši zkušení lektoři a koučové, experti na svá témata.

Více

1. Souhrnné informace o projektu

1. Souhrnné informace o projektu 1. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo výzvy: Název výzvy: Typ účetní jednotky: Účetní osnova: CZ.2.17 OP

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Název školy: EDUCA Parddubice Střední odborná škola, s. r. o. Ředitelka školy: Ing. Lenka Rolečková Koordinátor EVVO: Mgr. Markéta Procházková

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Předmluva Inkluzívní hodnocení je přístup k hodnocení v podmínkách vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, jehož koncepce i praxe sledují cíl podpořit do nejvyšší

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa OA a VOŠS, Ostrava-Mariánské Hory, p. o. Adresa: Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory Charakteristika školy Škola poskytuje vzdělání ve čtyřletých

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Koncepce školního poradenského střediska: pedagogicko psychologické poradenství RaDoSt (Rada dostupná studentům) 8-HP01-028/REV0 Strana 1 (celkem14) Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 3 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Sborník. Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb

Sborník. Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb Sborník vzdělávacího programu Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb QQT, s.r.o. Zpracovala: Mgr. Ilona Čtvrtníková 2012 Vzdělávací program byl realizován v rámci veřejné zakázky

Více

Příloha 1 Výzvy: Podrobná specifikace předmětu plnění zakázky ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ RENARKON výzva 2015

Příloha 1 Výzvy: Podrobná specifikace předmětu plnění zakázky ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ RENARKON výzva 2015 Příloha 1 Výzvy: Podrobná specifikace předmětu plnění zakázky ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ RENARKON výzva 2015 Uchazeči mají dle Výzvy k podání nabídek povinnost předložit v rámci své nabídky dokument Způsob realizace

Více

Zadávací dokumentace k zakázce

Zadávací dokumentace k zakázce Zadávací dokumentace k zakázce Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců EPAVA Olomouc, a.s. a PAPÍRTISK s.r.o. v době hospodářské krize Název zadavatele: EPAVA Olomouc,

Více

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p.

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. Příloha č.6 Pracovního řádu 01/2013 Etický kodex zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. 1. Poslání Lesy České republiky s.p. (dále jen LČR nebo též podnik) se tímto etickým kodexem hlásí k definovaným

Více

Interní předpis 1: Dětské krizové centrum, o.s. 1

Interní předpis 1: Dětské krizové centrum, o.s. 1 Obsah Obsah... 1 1. Poslání služby telefonické krizové pomoci Dětského krizového centra, o. s. v Praze... 2 1.1. Cílová skupina... 2 1.2. Provozní doba... 3 1.3. Činnosti poskytované služby... 4 1.4. Rozsah

Více

INOVACE V PRACOVNÍM PORADENSTVÍ

INOVACE V PRACOVNÍM PORADENSTVÍ INOVACE V PRACOVNÍM PORADENSTVÍ za období realizace projektu Příprava a podpora vstupu na trh práce pro bývalé uživatele návykových látek a osoby ohrožené drogovou závislostí v konfliktu se zákonem CZ.2.17/2.1.00/32326

Více

Kompetence učitele. Vybraná klasifikace kompetencí učitele

Kompetence učitele. Vybraná klasifikace kompetencí učitele Kompetence učitele Vybraná klasifikace kompetencí učitele Pojem kompetence učitele význam pojmu kompetence není jednoznačný. vyjadřuje obecnou hodnotu pedagogické profesionality. jde o komplex znalostí,

Více

41 55 E/01 Opravářské práce

41 55 E/01 Opravářské práce MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41 55 E/01 Opravářské práce 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Votice Sadová 565, 259 01 Votice Identifikátor školy: 600 041 794 Termín konání inspekce: 1. a 2. prosinec 2004 Čj.: Signatura:

Více

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Adaptační plán pro nového obchodníka

Adaptační plán pro nového obchodníka Adaptační plán pro nového obchodníka Vybrali jste si do týmu nového, ale zkušeného obchodníka od konkurenční společnosti, uplynulo pár měsíců a nevidíte žádné výsledky? Už se vám nechce dělat výběrová

Více

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

1. Pravidla šetrné sebeobrany

1. Pravidla šetrné sebeobrany Podrobná specifikace jednotlivých vzdělávacích aktivit Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Pravidla šetrné sebeobrany Umožnit m zvládnout jednání osoby, které je poskytována sociální služba, která ohrožuje

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti sociální práce v terapeutické komunitě pro drogově závislé

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti sociální práce v terapeutické komunitě pro drogově závislé CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Možnosti sociální práce v terapeutické komunitě pro drogově závislé Jitka Němcová Vedoucí práce: Mgr. Daniela Ochmannová Olomouc 2015 Prohlašuji,

Více

3. PRINCIPY PLÁNOVÁNÍ SLUŽBY

3. PRINCIPY PLÁNOVÁNÍ SLUŽBY STANDARD 5. INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec. Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31. Identifikátor školy: 650 045 811

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec. Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31. Identifikátor školy: 650 045 811 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31 Identifikátor školy: 650 045 811 Termín konání inspekce:

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Průšvihy (českých dějin) odsun Němců po 2.sv. válce Časový rozsah lekce 2 po sobě jdoucí vyučovací

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.3 Německý jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) Další cizí jazyk - NECKÝ JAZYK Charakteristika

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 1 Výchova k občanství 2. Hodinová dotace 1 1 1 1 Výchova k občanství Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova

Více

Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK. Verze připravená pro úpravu již vytvořených jednotek

Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK. Verze připravená pro úpravu již vytvořených jednotek Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK Verze připravená pro úpravu již vytvořených jednotek Pracovní návrh 7 září 2015 Pracovní verze metodiky tvorby jednotek

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.9.2014 COM(2014) 604 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Pomáhat vnitrostátním orgánům v boji proti zneužívání práva na volný pohyb: Příručka pro řešení otázky

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Střední odborná škola Luhačovice DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Střední odborná škola Luhačovice DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, Zlínský kraj RVP 82 51 L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA (platný od 1. 9. 2011

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci instrukce pro modelovou situaci informace pro hodnotitele /pozorovatele/ zadání pro sparing-partnery hodnotící arch zadání

Více

Učební osnova předmětu strojírenská technologie. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova předmětu strojírenská technologie. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu strojírenská technologie Obor vzdělání: 23-41- M/O1 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky denní studium Ce1kový počet hodin za studium: 14 Platnost: od 1.9.2009 Pojetí vyučovacího

Více

Sdílení nápadů a myšlenek

Sdílení nápadů a myšlenek Sdílení nápadů a myšlenek Autoři: Mgr. Jaroslav Bezchleba, Ing. Eva Kašparová projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Popis sdílení nápadů a myšlenek Struktura popisu Každá forma sdílení nápadů

Více

uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních Popis uplatnění absolventa Absolvent se uplatní při výkonu povolání pekař v pozici zaměstnance v menších, středně velkých i velkých pekárnách a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem pekařských

Více