TERMÍN: (VS 216) TERMÍN: (VS 217) TERMÍN: (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli?"

Transkript

1 MENTTORY Katalog otevřených kurzů 2014 Diversity Management * Komunikační dovednosti* Manažerské dovednosti * Telefonické dovednosti Menttory, Hájkova 1676/6, Praha 3 / info@menttory.cz / tel:

2 DIVERSITY MANAGEMENT Diverzita jak jí rozumět a jak s ní ve firmách pracovat Chcete porozumět problematice Diversitas a jejímu významu ve firmách? Zajímalo by Vás, jak identifikovat podobu diverzitních požadavků ve firmách? Chcete se inspirovat v oblasti diverzitních programů z jiných firem? TERMÍN: (VS 213) Co je diverzita kde a proč vznikla. Mužsko ženský aspekt. Vývoj rozdílností v dětství. Pohled do vlastního dětství - jak nás ovlivnilo. Osobnost člověka a kompatibilita s požadavky genderových rolí. Komunikace ovlivněná společenskými požadavky na role. Myšlení v kruhu kontra myšlení v pyramidě. Kultura a její vliv. Firemní kultury co muži a ženy preferují. Historická genderová pravidla a rituály nastavené genderové hodnoty. 10 pravidel, která určují rozdílnost. Jak využít diverzitu k posílení konkurenceschopnosti. Case study. Leadership pro ženy respektovaná manažerka, ale stále žena Chcete se stát respektovanou manažerkou? Zajímalo by Vás, jak se naučit využívat své přirozené, ženské intuice a ženského principu při vedení lidí? Chcete umět efektivněji využívat svých schopností a dovedností? TERMÍN: (VS 214) (VS 215) Sebereflexe individuálních silných a slabých stránek, jako výchozí platformy pro řízení lidí. Jak se naučit využívat sílu vlastních znalostí a dovedností. Jak zdokonalit ženský způsob řízení. Osvojení si klasických technik leadershipu. Prohloubení důvěry ve svou intuici, jako přidanou hodnotu ženského způsobu vedení lidí. Nastavení si mapy osobního rozvoje v oblasti leadershipu. Uvědomění si přínosu ženského pohledu na inspirativní vedení lidí. CENA: Kč (včetně DPH)

3 Asertivita pro ženy chci být sama sebou a nežít život někoho jiného Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli? TERMÍN: (VS 216) Chcete být více aktivní? posílit proaktivitu k možným nepopulárním krokům? Chcete minimalizovat obavy z konfliktních situací? Jak porozumět ženskému způsobu prosazení se v profesionální roli a mužskému způsobu prosazení se. Uvědomění si zažitých společenských zvyklosti, které nás vedou k tomu, že se ženy prosazují zcela jinak než muži. Nové techniky při asertivním vystupování a komunikaci. Identifikace možných bloků, které vznikly ve výchově / rodina škola společnost /. Uvědomění si vlivu požadavků v rovině genderových rolí, jako limitu při sebe prosazování se. CENA: Kč (včetně DPH) Time management pro ženy - jak řadit priority všech svých životních rolí Potřebujete zastavit a nastavit si work-life balance při práci s časem při zvládání všech svých životních rolí? Chcete být schopná se rozhodovat co je a není akutní? Potřebujete získat nadhled při časovém tlaku? Uvědomit si objem denně zvládaných úkolů. Zmapovat počet rolí, které jako žena zvládám. Ujasnit si, která z rolí je pro mne aktuální prioritou. Proč musím vše zvládat na 100%? Jak najít odvahu nebýt stále pilnou včelkou. Jak se naučit říct dost a ne. Prohloubit schopnost práce s emocemi. Osvojit si pravidla řízení vlastního času profesionálního osobního. Získat praktické tipy a triky, jak vyzrát na čas. Nastavit si nová pravidla práce s časem, abych se necítila jako štvanec work-life balance.. Naučit se relaxovat. TERMÍN: (VS 217) Prezentace a sebeprezentace pro ženy - jak být úspěšná a umět prodat co umím Uvědomění si vlastní ceny a ceny práce, kterou dělám. TERMÍN: (VS 218) Zbavení se falešné skromnosti. Získání sebevědomí při sebeprezentaci. Uvědomit si vlastní cenu a přiřadit ji odpovídající hodnotu. Získat pocit jistoty při sebeprezentaci. Naučit se, jak se nestydět hovořit o tom, co umím. 4 dovednosti emocionální inteligence jako klíč. Prohloubit zvládání emocionálně náročných situaci při sebeprezentaci. Uvědomit si rituály světa, ve kterém se chci prezentovat. Osvojit si pravidla prezentace a sebeprezentace. Definovat si mapu osobního rozvoje v oblasti sebeprezentace. CENA: Kč (včetně DPH)

4 Žena na cestě Exkluzivně - nechtějte mít všechno, chtějte jen to nejdůležitější TERMÍN: (VS 219) Ujasníte si, kdo jste a kam toužíte dojít. Porozumíte tomu, co a proč Vás limituje. Učiníte vědomé a jasné rozhodnutí o tom, co chcete. Naučíte se přijmout zodpovědnost za důsledky změny. Já jako žena v současném světě. Jaké jsou požadavky na všechny mé životní role. Silné a slabé stránky, co mě posiluje a co mě blokuje. Mentálně emocionální návyky - vliv na osobní a profesní život. Sebereflexe a hledání vlastních pokladů. Jak se naučit myslet v první řadě na sebe bez pocitu viny. Nalezení vlastního snu o čem sním. Síla rozhodnutí pro realizaci svého snu. Asertivita pro ženy. EQ jako kompas při změně. Zvládání vnitřního konfliktu mezi touhou a požadavky vnějšího světa. Pochopení změnových kvadrantů. Mapa osobní proměny. CENA: Kč (včetně DPH) Z diverzitních programů dále vybíráme: Program pro maminky/tatínky, kteří se vracejí po rodičovské dovolené Podpořit návrat maminek/tatínků zpět do pracovního světa. Uvědomit si změnu rolí a priorit - před rodičovskou dovolenou a po rodičovské dovolené. Nabídnout možnosti efektivního řízení času v osobním i pracovním životě Work Life Balance. Podpora žen v jejich mateřské roli Uvědomit si střet rolí, se kterými se žena potkává. Prohloubit vědomou práci na tom, co chci a co nechci. Analyzovat rodinný model jak jsem jím ovlivněna. Sdílení zkušeností s ostatními ženami ve stejné životní etapě. Předat si tipy a triky, které pomáhají maminkám na rodičovské dovolené.

5 K O M U N I K A Č N Í D O V E D N O S T I Mužská a ženská komunikace jek si lépe porozumět v týmu Potřebujete uvolnit emocionální napětí v mužsko ženském dialogu? TERMÍN: (VS 220) Chcete porozumět tomu, že odlišné nemusí být špatné? Chcete posílit vzájemnou kooperaci v komunikaci? nastavit nová pravidla komunikace? Zmapovat obecně platná pravidla komunikace. Porozumět specifikům mužské a ženské komunikace. Uvědomit si rizika míjení se v komunikaci muži ženy. Stanovit nová pravidla pro komunikaci s odlišným světem mužů a žen. Naučit se, jak akceptovat odlišný pohled mužů a žen na sdělování podstatných informací. Porozumět síle jasné komunikace /ženy/. Vyhodnotit rizika naznačování /muži/. Najít novou společnou řeč pro posílení týmové spolupráce. Prevence konfliktních situací jak na to. CENA: Kč (včetně DPH) LEKTOŘI: Mgr. Jana Randáková, Ing. Jan Růžička Rétorika zaujměte slovy Chcete umět zaujmout především slovy? TERMÍN: (VS 221) (VS 222) Potřebujete umět rychle a správně reagovat v neočekávaných situacích? Přejete si zlepšit svůj mluvený projev a zvládnout základní nonverbální komunikaci? Kultivovanost mluveného projevu. Specifika mluveného projevu: formální a jazyková příprava. Zvuková modulace mluveného projevu. Mluvní pohotovost jak reagovat na nečekanou situaci. Nonverbální komunikace při mluveném projevu informační a argumentační projev. Jak řešit problémové dotazy posluchačů. Trénink jazykových a mluvních cvičení (audionahrávky a zpětná vazba). Základní pravidla rozhovoru z hlediska emoční inteligence. Nácvik stěžejních částí prezentace s možností videotréninku. Individuální konzultace: cca 10 min. s každým účastníkem. LEKTORKA: PhDr. Marie Svobodová, Ph.D.

6 Asertivní komunikace - jak se prosadit ve zrychleném světě Chcete zvýšit svou sebejistotu při jednání s druhými lidmi? TERMÍN: (VS 223) Potřebujete umět říci NE a stát si za svými požadavky? Nechcete, aby s Vámi lidé manipulovali? Co je asertivita. Čtyři typy chování (agresivní, pasivní, manipulativní, asertivní). Znaky jednotlivých typů chování (výhody a nevýhody). Asertivní techniky (technika empatie a zrcadlení pocitů, asertivní ano, asertivní NE, technika otevřených dveří, dotazování). Jak reagovat v těchto situacích: jak asertivně odmítnout neoprávněný požadavek, jak setrvat na svém stanovisku a jak přesvědčit. Využití asertivity při řešení konfliktů jak jednat v konfliktních situacích. Typy lidí a jejich přirozený projev jak jim rozumět jak porozumět sobě. Prezentace a sebeprezentace prosazení se v pracovním i osobním životě Potřebujete posílit Váš první dojem, kterým působíte na druhé lidi? TERMÍN: (VS 224) (VS 225) Chcete zlepšit svou neverbální a verbální komunikaci při Vašem projevu? Chcete si osvojit některé techniky komunikace, které Vám pomohou budovat větší přirozenou autoritu? Analýza vlastní osobnosti ve smyslu sebepojetí, sebeuvědomění, sebeodhalení. Práce s verbální komunikací. Nonverbální komunikace ovládání a čtení gest, mimiky, postojů. Proces aktivního naslouchání a empatie. Jak zpracovat námitky a obavy druhé strany při komunikaci možnosti ovlivnění, účinná argumentace. Předávání informací tak, aby je druzí správně pochopili a zpracovali. CENA: Kč (včetně DPH) LEKTORKA: PhDr. Marie Svobodová, Ph.D.

7 Argumentační a vyjednávací dovednosti I. prostředek pro formování vztahů se zákazníky Potřebujete osvojit hlavní pravidla argumentačních postupů? TERMÍN: (VS 226) (VS 227) Chcete se dobře připravit na vyjednávání, které Vás čeká? Chcete se naučit argumentační a vyjednávací techniky? Co je to efektivní komunikace a její uplatnění v praxi. Příprava projevu s cílem přesvědčit. Jak rozpoznat naše vlastní záměry a postoje. Jak najít vhodný argument a jak s ním naložit. Jak neutralizovat námitku a jak říci NE. Kterým chybám se při vyjednání a argumentování vyhnout. Intenzivní nácvik se zpětnou vazbou. LEKTORKA: PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. Argumentační a vyjednávací dovednosti II. Potřebujete osvojit hlavní pravidla konvenčních i nekonvenčních vyjednávacích technik? Chcete se dobře připravit na vyjednávání, které Vás čeká? Potřebujete se naučit obtížné situace při vyjednávání? TERMÍN: (VS 228) (VS 229) Procvičování základních argumentačních postupů při vyjednávání. Co je to manipulace a jak ji rozpoznat. Jak zacházet s obtížnými partnery. Jak relaxovat při obtížném vyjednávání. Jaké jsou nejčastější chyby způsobené stresem. Intenzivní nácvik se zpětnou vazbou. LEKTORKA: PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. Profesionální asistentka/recepční Chcete prohloubit svoje znalosti a dovednosti profese asistentky/recepční? zprofesionalizovat komunikační dovednosti s interními i externími zákazníky? Chcete se stát profesionální posilou týmu? TERMÍN: (VS 230) Práce asistentky/recepční. Profesionální image v souladu s prezentací principů společnosti. Komunikační dovednosti v kontaktu s externím a interním klientem. Telefonní etiketa pro asistentky / recepční. Úprava obchodní a firemní korespondence. Kancelářská etiketa. CENA: Kč (včetně DPH) LEKTORKA: Mgr. Lenka Přívětivá

8 M A N A Ž E R S K É D O V E D N O S T I EQ Leadership Potřebujete se zorientovat sami v sobě a svých emocích? Chcete umět využít vlastní potenciál pro naplňování vizí? Chcete se naučit inspirovat ostatní pro plnění společných i individuálních cílů? TERMÍN: (VS 231) Sebereflexe, jako základ pro porozumění individuálním emocionálním zvykům. Co jsou emoce a kde vznikají? 4 základní dovednosti EQ a jak je získat a používat při vedení lidí. EQ a profesionální role leadera. Jak zvládat negativní emoce u sebe i druhých. Naučit se odklánět emoce, které mohou nepříznivě ovlivnit mou profesionální roli. Konflikty a stres tipy a triky. Mapa osobního rozvoje EQ Leadershipu. Life Management Potřebujete si ujasnit vlastní životní priority? Chcete se zorientovat v tom, co ve svém životě chcete a nechcete? pracovat s vlastními emocemi, které Vás mohou limitovat? TERMÍN: (VS 232) Sebereflexe kdo jsem a co chci. Osobní hodnoty, jako kompas vlastního života. Emocionální inteligence. 4 dovednosti EQ. Tipy a triky k řízení vlastního života. Jak se naučit sebe disciplíně. Typologie nalezení vlastního potenciálu. Čtyři dohody odrazový můstek pro nový pohled na život. Mapa osobního rozvoje. Chcete získat nový pohled na požadovanou kvalitu vlastního života?

9 Novinka Jak se stát inspirujícím člověkem TERMÍN: (VS 233) Chcete porozumět tomu, proč některého člověka chceme následovat a jiného ne? é je Vaše přirozené charisma? Chcete se podívat na to, jak můžeme své charisma rozvíjet a použít při předávání myšlenek? Toužíte inspirovat lidi kolem sebe svými nápady, myšlenkami a sny? Inspirativní lidé v dějinách. Inspirativní lidé v mém životě / co mají společného co určuje to, proč někoho následujeme a jiného ne. Co je inspirace? Co je charisma, jak ho vnímáme a jak ho využívat? Je možné charisma získat? Tipy a triky jak na to. Jak souvisí charisma a inspirace. Inspirace a vedení lidí. Mapa vlastní autenticity. Jak využít inspiraci při předávání vlastních myšlenek, nápadů a snů. Quick Solution Exkluzivně Přijďte se svou ideou, odejdete s novými inovativními pohledy. Máte před sebou řešení úkolu, prezentaci? Chcete prosadit svůj pohled, vyšší plat, změnu ve firmě a zajímala by Vás zpětná vazba? Nemáte čas účastnit se školení, nemáte chuť se svěřovat s vlastním know-how ve firmě a přesto by Vás zajímal pohled zvenku? Co je Quick Solution? Nové, inovativní session poskytující krátké a cílené řešení Vašich požadavků Session vytvořené na základě potřeb a zpětné vazby klientů Vždy upravené na míru účastníkům a maximálně flexibilní Facilitované odborníkem a specialistou na dané téma Poskytuje nezávislou zpětnou vazbu od ostatních účastníků Nabízí inspiraci k řešení daných situací Šetří Vaše finanční zdroje (rozsah 2 hod., 4 osoby 1 session) Každé setkání jiné téma: Asertivita Sebeprezentace Prezentace Meetingy Telefonická komunikace Konflikty Změny ve firmě

10 T E L E F O N I C K É D O V E D N O S T I Řešení obtížných komunikačních situací Dostáváte se v komunikaci s Vašimi klienty do situace, která je Vám nepříjemná? Stává se, že Vás někdy klient zaskočí nepříjemnou poznámkou, či nečekanou reakcí? Chcete zlepšit své komunikační dovednosti a dokázat takové situace zvládnout se zachováním dobrého vztahu s klientem a zároveň dovést rozhovor k cíli? TERMÍN: (VS 234) Profesionální přístup k nepříjemným komunikačním situacím. Základní typy komunikačně obtížných způsobů jednání. Pozitivně motivační prvky v komunikaci. Agrese v komunikaci s klientem. Manipulace a kontramanipulativní techniky v komunikaci s klientem. Jak zvládnout a osobně ustát nepříjemné komunikační situace. Nekonfliktní strategie jednání a techniky řešení konfliktů. CENA: Kč (včetně DPH) LEKTORKA: Mgr. Lenka Přívětivá Budování pozitivních vztahů se zákazníky Chcete zvýšit spokojenost a posílit loajalitu Vašich zákazníků? TERMÍN: (VS 235) systematicky budovat dlouhodobé pozitivní vztahy se zákazníky? z nepříjemné situace vytvořit novou příležitost? Profesionální přístup k potřebám a očekávání zákazníka. Cíle kontaktu se zákazníkem. Pozitivní komunikační a vztahové prvky. Možnosti ovlivňování v kontaktu se zákazníkem. Konstruktivní řešení námitek zákazníků. Prevence a řešení konfliktů v kontaktu se zákazníkem. Obrácení nepříjemné situace v příležitost. CENA: Kč (včetně DPH) LEKTORKA: Mgr. Lenka Přívětivá Těšíme se na Vás..

11 PŘIHLÁŠKA Název: Termín: Cena: VS: Organizace Adresa Město PSČ Telefon Fax IČ: DIČ: Titul, jméno a příjmení Počet osob Platba Bankovním převodem Zálohovou fakturou Hotově Úhradu bankovním převodem proveďte před termínem konání kurzu. Platbu prosím zašlete na náš účet č /0100 pod variabilním symbolem požadovaného kurzu. Smluvní podmínky naleznete na Souhlasíme se smluvními podmínkami

TERMÍN: 11.3.2013 (VS 20131)

TERMÍN: 11.3.2013 (VS 20131) MENTTORY Katalog otevřených kurzů na období leden červen 2013 Diversity Management * Komunikační dovednosti* Manažerské dovednosti * Telefonické dovednosti Menttory, Hájkova 1676/6, Praha 3 www.menttory.cz

Více

10. září 2012 VS: 12004. ROZSAH: 1 den: 9.00-17.00 hod. CENA: 4 500 Kč (včetně 20% DPH)

10. září 2012 VS: 12004. ROZSAH: 1 den: 9.00-17.00 hod. CENA: 4 500 Kč (včetně 20% DPH) K A T A L O G 2012 Diverzitní programy Rozvoj jednotlivců a týmů Nejžádanější diverzitní programy Mužsko ženská komunikace /Jsou muži a ženy opravdu tací, jací si myslíte že jsou?/ TERMÍN: 27. a 28. února

Více

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení 1. Každého semináře se v rámci modulu 1 12 bude účastnit 18 osob. Semináře v rámci modulu č. 13 se bude účastnit 10 osob. Účast

Více

Zadávací dokumentace k zakázce

Zadávací dokumentace k zakázce Zadávací dokumentace k zakázce Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců EPAVA Olomouc, a.s. a PAPÍRTISK s.r.o. v době hospodářské krize Název zadavatele: EPAVA Olomouc,

Více

TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ: 5ti denní certifikovaný kurz T&CC. T&CC, s.r.o. Březen duben 2008. Nabídku zpracoval: Odborný garant:

TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ: 5ti denní certifikovaný kurz T&CC. T&CC, s.r.o. Březen duben 2008. Nabídku zpracoval: Odborný garant: TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ: 5ti denní certifikovaný kurz T&CC T&CC, s.r.o. Březen duben 2008 Nabídku zpracoval: Odborný garant: Mgr. Tomáš Adámek Mgr. Jakub Hermánek Akreditované centrum Institute of Leadership

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ LEDEN - ÚNOR 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 HRADEC KRÁLOVÉ Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Str. 1/8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci projektu Investicí do zaměstnanců

Více

MEVPIS VODŇANY Otevřené kurzy jaro 2016

MEVPIS VODŇANY Otevřené kurzy jaro 2016 MEVPIS VODŇANY Otevřené kurzy jaro 2016 12.2. TIME MANAGEMENT Jak na osobní efektivitu, výkonnost, úspěšnost. Jak si dnes i dlouhodobě udržovat výkon i přehled, směr i osobní pohodu. Jak zvládat množství

Více

Katalog otevřených kurzů

Katalog otevřených kurzů 2016 Jeseniova 47 Praha 3 Katalog otevřených kurzů G, z. s. Semináře G GPR1 Syndrom vyhoření GPR2 Psychosomatika aneb jak lze vést léčivý rozhovor GPR3 Moje duševní hygiena a pohoda vs. moji pacienti a

Více

LEADERSHIP EMOCÍ PSYCHOLOGIE PRO MANAŽERY

LEADERSHIP EMOCÍ PSYCHOLOGIE PRO MANAŽERY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LEADERSHIP EMOCÍ ANEB PSYCHOLOGIE PRO MANAŽERY Emoční inteligence, schopnost rozumět a zvládat svoje emoce

Více

coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS NABÍDKA ŠKOLENÍ

coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS NABÍDKA ŠKOLENÍ coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS NABÍDKA ŠKOLENÍ Upevnění autority a rozšíření míry vlivu manažera Školení odpovídá na otázky, co vše je základem autority a charismatu, kde v nás jsou

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ vzdělávací agentura KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN-ČERVEN 2013 www.profesim.cz Vzdělávací agentura PROFESIM, akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR, si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře konané

Více

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické

Více

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy)

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) Stereotypy, jak je rozpoznat a využít při práci s klienty i v rámci týmu ANOTACE KURZU Introverti jsou asociální! Věc dělaná na poslední chvíli bude odfláknutá!

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 HRADEC KRÁLOVÉ Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 VYŠKOV Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc. Jak zvládnout 10 nejobtížnìjších situací manažera Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3. Kontaktní adresa: Horní 1687/30, 591 01 Žďár nad Sázavou KATALOG KURZŮ PRO ROK 2009

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3. Kontaktní adresa: Horní 1687/30, 591 01 Žďár nad Sázavou KATALOG KURZŮ PRO ROK 2009 Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3 Kontaktní adresa: Horní 1687/30, 591 01 Žďár nad Sázavou KATALOG KURZŮ PRO ROK 2009 SYSTÉM KVALITY - ISO 9001 LABORATOŘE - ISO/IEC 17025 A ISO 15189 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více

PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI

PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 a akreditace MŠMT pro rekvalifikační kurzy KATALOG KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2012 PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI Slovo úvodem Vážení kolegové, dostává

Více

Otevřené kurzy - podzim 2014

Otevřené kurzy - podzim 2014 1 Otevřené kurzy - podzim 2014 Na podzim 2014 jsme pro Vás připravili tři nejžádanější témata z našich kurzů a jednu novinku jako bonus. Kurzy vedou naši zkušení lektoři a koučové, experti na svá témata.

Více

Mediálně komunikační vzdělávání

Mediálně komunikační vzdělávání Mediálně komunikační vzdělávání Základní osnova kurzu Mediálně komunikačního vzdělávání bude pokrývat zejména níže uvedená témata, způsoby vzdělávání a okruhy. Ze zpětné vazby účastníků manažerského a

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

Cíl kurzu: Naučit účastníky technikám efektivní komunikace a zvládání emocí, lépe poznat sám sebe a rozvíjet svoji komunikační obratnost.

Cíl kurzu: Naučit účastníky technikám efektivní komunikace a zvládání emocí, lépe poznat sám sebe a rozvíjet svoji komunikační obratnost. Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění Specifikace jednotlivých kurzů: 1) OSOBNOST MANAŽERA A EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE Cíl kurzu: Naučit účastníky technikám efektivní komunikace a zvládání emocí, lépe poznat

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO DUBEN SRPEN 2016 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 1 1 Tato práce byla podpoøena

Více

NABÍDKA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

NABÍDKA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ NABÍDKA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ www.akreditovanekurzy.cz Střet zájmů z pohledu úředníka Poskytování zpětné vazby Vzdělávání vedoucích úředníků zvláštní část Oblast územního rozhodování a rozhodování na úseku

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah. Úvod... 2. Jak pracovat s Nabídkou vzdělávání v sociálních službách a podmínky pro přihlašování 3

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah. Úvod... 2. Jak pracovat s Nabídkou vzdělávání v sociálních službách a podmínky pro přihlašování 3 Obsah Obsah Úvod... 2 Jak pracovat s Nabídkou vzdělávání v sociálních službách a podmínky pro přihlašování 3 Nabídka vzdělávacích kurzů VISK termínový kalendář... 4 Nabídka vzdělávacích kurzů VISK tematická

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2016

KATALOG SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2016 Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR Semináře pro firmy a širokou veřejnost KATALOG SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2016 www.profesim.cz www.profesim.cz Vzdělávací agentura PROFESIM Vás srdečně

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Správné lidi, ve správný čas, na správná místa Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Téma 1: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Více

ČÁST 1 VZ Školení na měkké a manažerské dovednosti

ČÁST 1 VZ Školení na měkké a manažerské dovednosti ČÁST 1 VZ Školení na měkké a manažerské dovednosti Kurz č. 1 Praktický leadership a manager jako coach Praktický leadership a manager jako coach 12 hodin ve 2 školicích dnech / 1 skupina 24 osob / - Seznámení

Více

Katalog soft-skills kurzů a akcí

Katalog soft-skills kurzů a akcí Katalog soft-skills kurzů a akcí pro oblast managementu, obchodu a personalistiky Vedení lidí I. Vedení lidí II. Zvládání stresu Rétorika pro manažery Školení školitelů Koučování v managerské praxi Time

Více

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o. Vzdělávání dospělých - osobní a profesní rozvoj Školící středisko Praha 4 AGENTURA AHA - VÁŠ PROFIT Praxe

Více

KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY

KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY Ing. Petra Palasová TŘI OKRUHY I. Proč je toto téma v pedagogické praxi důležité II. Sebeprezentace III. Techniky SYSTÉM PRÁCE - TEORIE - PRAXE - ÚKOLY

Více

1. Základní manažerské dovednosti

1. Základní manažerské dovednosti Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky

Více

Pedagogická psychologie. PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. kris.krejcova@gmail.com

Pedagogická psychologie. PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. kris.krejcova@gmail.com Pedagogická psychologie PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. kris.krejcova@gmail.com Pedagogická psychologie - psychologické aspekty výchovy a vyučování - Školní psychologie výchovné a vzdělávací problémy ve

Více

Veřejný projev (Prezentace výsledků výzkumné práce) Jana Miňhová

Veřejný projev (Prezentace výsledků výzkumné práce) Jana Miňhová Veřejný projev (Prezentace výsledků výzkumné práce) Jana Miňhová Prezentační a rétorické dovednosti Schopnost prezentovat svou osobu se sebedůvěrou a sebejistotou Schopnost vlastního úsudku Schopnost empatie

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem?

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? Realizace semináře je hrazena z prostředků OPPA v rámci Projektu podpory rodičů při slaďování pracovního a rodinného života se zaměřením na region Praha 11 Benjaminek

Více

ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ

ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ 1 KVĚTEN 2016 ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ 2. 3. 5. 2016 KÓD: 1621230 TYPOLOGIE PRO MANAŽERY 4. 5. 2016 Mgr. Irena PILAŘOVÁ, MBA KÓD: 1621570 KOMUNIKAČNÍ SEBEOBRANA KURZ ŠITÝ

Více

1. Pravidla šetrné sebeobrany

1. Pravidla šetrné sebeobrany Podrobná specifikace jednotlivých vzdělávacích aktivit Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Pravidla šetrné sebeobrany Umožnit m zvládnout jednání osoby, které je poskytována sociální služba, která ohrožuje

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti

Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti Certifikovaná metodika MPSV Projekt TAČR, OMEGA: Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v ČR (TD020381) VÚPSV, v. v. i. 2015 Obsah PREAMBULE 4 1. VYMEZENÍ

Více

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 UJP-Ústav jazykové přípravy 2

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 UJP-Ústav jazykové přípravy 2 1 Anotace předmětů Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech 1 UJP-Ústav jazykové přípravy 2 Poznámka: Texty anotací neprošly jazykovou úpravou. Za obsah anotací

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

Portfolio produktů a služeb Jitky Ševčíkové

Portfolio produktů a služeb Jitky Ševčíkové Portfolio produktů a služeb Jitky Ševčíkové Semináře osobního rozvoje Workshopy Přednášky Koučování a mentoring Facilitace Master Minding Jitka Ševčíková (1969) vystudovala ekonomii, marketing a emoční

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Institut experimentálních technologií

Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Institut experimentálních technologií Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Institut experimentálních technologií Kolejní 2906/4 612 00 Brno http://www.ietbrno.eu Vysoké učení technické v Brně Fakulta

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) Název programu: Řízení projektů v praxi Název kurzu: Emoce a projekty

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha. 1. pololetí 2016

Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha. 1. pololetí 2016 Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha 1. pololetí 2016 Vážené dámy, vážení pánové, právě jste otevřeli nový katalog Institutu pro veřejnou správu Praha, který přináší hlavní nabídku vzdělávacích

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

Projekt: Dětský volnočasový klub Skřítek

Projekt: Dětský volnočasový klub Skřítek Projekt: Dětský volnočasový klub Skřítek Žadatel: Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, Jiráskova 1a, 794 01 Krnov Jedná se o školní instituci s dlouhodobými

Více

infothea FUNDRAISING a samofinancování sociálních služeb Lektor: Ing. Pavel Němeček

infothea FUNDRAISING a samofinancování sociálních služeb Lektor: Ing. Pavel Němeček infothea FUNDRAISING a samofinancování sociálních služeb Lektor: Ing. Pavel Němeček InfoThea fundraising & lidské zdroje Office: tř.17.listopadu 43, 779 00 Olomouc Mob.604 637 682 Skype. panecek5 e-mail:

Více

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Zadavatel v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském a Plzeňském kraji požaduje,

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 17. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 17. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 17. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

Dodávka služeb na vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu

Dodávka služeb na vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu Zadávací dokumentace pro projekt : Dodávka služeb na vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti Neotech, a.s. na změnu technologických a ekonomických podmínek

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK JAKO JEDNA Z CEST K SOCIÁLNÍMU ZDRAVÍ

SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK JAKO JEDNA Z CEST K SOCIÁLNÍMU ZDRAVÍ Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK JAKO JEDNA Z CEST K SOCIÁLNÍMU ZDRAVÍ Božena JIŘINCOVÁ, Vladimíra LOVASOVÁ, Michal SVOBODA Abstrakt: Příspěvek věnuje

Více

ALTUS. Training Center katalog služeb

ALTUS. Training Center katalog služeb ALTUS Training Center katalog služeb OBSAH 2 OBSAH 2 SOFT SKILLS 4 Key Account Management 5 Pozitivní asertivita manažera 5 Náročné manažerské pohovory 6 Komunikace pro TOP management 6 Dynamika týmu 7

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Odborná praxe má odborný charakter, proto je zařazen mezi odborné předměty. Doplňuje nabyté teoretické poznatky žáků (především

Více

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer Příloha č. 5: Tabulka pro výpočet nabídkové Název kurzu Vedení a koučink zaměstnanců Time management Work-life balance pro manažery Koučink pro manažery Principy motivace týmu a sebemotivace Komunikační

Více

PRODEJ.

PRODEJ. PRODEJ Obchodník profesionál cyklus Obchodní dovednosti I Základy úspěšného prodeje Obchodní dovednosti II Náročné situace v prodeji Obchodní dovednosti III Trénink pro elitní obchodníky Obchodní vyjednávání

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ LEDEN - ÚNOR 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY Příjemce podpory SCHOLA SERVIS zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov,

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vám zaslat podrobnou informaci o projektu Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje Model profesního

Více

Se skřítky po planetě Zemi

Se skřítky po planetě Zemi Se skřítky po planetě Zemi Projekt je zaměřen na získávání poznatků týkajících se života na planetě Zemi. Děti celým rokem budou provázet čtyři skřítci, kteří je hravou formou seznámí s obměnami ročních

Více

NABÍDKA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

NABÍDKA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ NABÍDKA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ www.akreditovanekurzy.cz Emoce na dlani - úvod Emoce na dlani - Agrese Emoce na dlani - Hněv Emoce na dlani - Radost Emoce na dlani - Strach Zákon o úřednících územních samosprávných

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ REALIZAČNÍ MANUÁL Hlavním tématem programu je osobnostní a sociální rozvoj vedoucích pracovníků a pedagogů (především mateřských škol), kteří po absolvování

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010

Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010 Základní škola Roštín PSČ 768 03, Roštín 148,tel. 573 368 075 Obsah Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010 1 Drogová prevence 2 Předpoklady pro splnění "Minimálního preventivního programu"

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. 1 OBSAH Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.... 1 OBSAH...

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

DETAILNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY ČÁST B- MĚKKÉ, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

DETAILNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY ČÁST B- MĚKKÉ, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI DETAILNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY ČÁST B- MĚKKÉ, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Vzdělávací kurz Cílová skupina Počet účastníků Počet skupin Kurz / uzavřený či otevřený Rozsah školení na 1 skupinu v hod. Rozsah

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 34. základní škola Plzeň Gerská 32 323 23 Plzeň ------------------------------ tel: 378 028 801 e-mail:zs34@zs34.plzen-edu.cz www.zs34.plzen-edu.cz Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Z německého originálu Selbstcoaching für frauen, Wie sie sich in schlechten zeiten motivieren vydaného nakladatelstvím Kösel Verlag GmbH & Co, München

Více

Leadership pro 21. století

Leadership pro 21. století Leadership pro 21. století 13. 11. 2012 Zápis ze Schůze Program schůze 1) Evoluce pojetí leadershipu a aktuální trendy v metodách rozvoje leaderů / Martin Ruman 2) Inovace v praxi Leadership²: rozvoj vlastních

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2013

Studium pedagogiky pro učitele 2013 Studium pedagogiky pro učitele 2013 Obsah a průběh studia: Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Strategie vztahů, navázání vztahu, zásady řízení vztahů, jejich rozvoj a ukončení. Produkt nástroj budování vztahu

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Strategie vztahů, navázání vztahu, zásady řízení vztahů, jejich rozvoj a ukončení. Produkt nástroj budování vztahu ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Strategie vztahů, navázání vztahu, zásady řízení vztahů, jejich rozvoj a ukončení. Produkt nástroj budování vztahu Ing. Příklady různé stupně vztahů úroveň vztahu pravidelný

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti nkt

Více

PROGRAMY SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLÁCH

PROGRAMY SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLÁCH PROGRAMY SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLÁCH PhDr. Pavel Letý konference Mladiství a návykové látky možnosti pomoci v Moravskoslezském kraji Ostrava 15. 9. 2015 SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE Aktivity

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích služeb v rámci projektu Vzdělávání managementu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace v metodách moderního řízení

Více

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ 31. srpna 2006

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ 31. srpna 2006 INFORMAČNÍ SEMINÁŘ 31. srpna 2006 VÍTÁME VÁS PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SEMINÁŘ 31. srpna 2006 ZAHÁJENÍ Ivana Liedermanová členka

Více

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY přednáška 4 denní studium ZS 2015 Hlavní body aplikace ŘVZ, cíle aplikace Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt. Opakování základních pojmů z minulé hod. proč usilujeme o poznání rozhodovacího procesu zákazníků

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO LEDEN ÚNOR 2016 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci instrukce pro modelovou situaci informace pro hodnotitele /pozorovatele/ zadání pro sparing-partnery hodnotící arch zadání

Více

ZLÍN. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

ZLÍN. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 ZLÍN Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Setkání ředitele školy se studenty AR 2015/2016

Setkání ředitele školy se studenty AR 2015/2016 Setkání ředitele školy se studenty AR 2015/2016 Obsah: Úvod Obecná východiska svět, jedinec ve společnosti, rizika Profesní a pracovní kariéra Hodnotový rámec člověka Občanská společnost BEA campus Olomouc

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

NABÍDKA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

NABÍDKA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ NABÍDKA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ www.akreditovanekurzy.cz NÁZEV KURZU AKREDITACE DNY NA OSVĚDČENÍ Dopravní přestupky Budování vztahů Time Management - Jak si naplánovat den Time Management - Jak vyhrát nad

Více

Manažerské dovednosti, týmová práce, vyjednávání pro manažery a zaměstnance Zadavatel Obchodní firma/ název OMD Czech, a.s

Manažerské dovednosti, týmová práce, vyjednávání pro manažery a zaměstnance Zadavatel Obchodní firma/ název OMD Czech, a.s Zadávací dokumentace Název zakázky Manažerské dovednosti, týmová práce, vyjednávání pro manažery a zaměstnance Zadavatel Obchodní firma/ název OMD Czech, a.s Právní forma Akciová společnost Osoba oprávněná

Více