Ventilové vložky. pro otopná tìlesa Ventil-kompakt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ventilové vložky. pro otopná tìlesa Ventil-kompakt"

Transkript

1 Ventilové vložky

2 Ventilové vložky Obsah Strana Ventilové vložky 3 Popis 3 Konstrukce 3 Použití 4 Obsluha 5 Pøíslušenství 6 Náhradní vrchní díly 6 Radiátorová šroubení 7 Vekolux s vypouštìním 7 Vekotec 8 Pøíslušenství 9 Technická data Otopná tìlesa Ventil-kompakt pøesné pøednastavení bez šroubení 10 Otopná tìlesa Ventil-kompakt pøesné jemné pøednastavení bez šroubení 11 Otopná tìlesa Ventil-kompakt pøesné pøednastavení se šroubením Vekolux 12 Otopná tìlesa Ventil-kompakt pøesné jemné pøednastavení se šroubením Vekolux 13 Otopná tìlesa Ventil-kompakt pøesné pøednastavení se šroubením Vekotec 14 Otopná tìlesa Ventil-kompakt pøesné jemné pøednastavení se šroubením Vekotec 15 Otopná tìlesa Ventil-kompakt pøesné pøednastavení se šroubením Vekolux pro jednotrubkové soustavy 16 2

3 Ventilové vložky Popis Ventilové vložky HEIMEIER s integrovaným pøesným a pøesným jemným pøednastavením jsou vhodné pro použití se všemi termostatickými hlavicemi a servopohony Heimeier s pøipojovacím závitem M 30x1,5. Hodnotu pøesného i pøesného jemného pøednastavení lze jednoduše a pøesnì nastavit speciálním klíèem. Tím je vylouèena nedovolená a neodborná manipulace nepovolanou osobou. Nastavená hodnota je odeèitatelná na èelní stranì ventilové vložky. Vøeteno z nerezavìjící oceli je tìsnìno dvojitým O-kroužkem. Konstrukce Ventilové vložky s pøesným pøednastavením Pøipojovací závit G 1 / 2 " Pøednastavení jedním otoèením Snadná kontrola nastavení Vylouèena neodborná manipulace nepovolanou osobou Pøesné nastavení prùtokù Optimalizovaná kuželka zabraòuje nadprùtokùm Obj. è Obj. è Obj. è Ventilové vložky s pøesným jemným pøednastavením Pøipojovací závit G 1 / 2 " Pøednastavení jedním otoèením Snadná kontrola nastavení Vylouèena neodborná manipulace nepovolanou osobou Pøesné nastavení prùtokù Optimalizovaná kuželka zabraòuje nadprùtokùm Obj. è Obj. è Obj. è

4 Ventilové vložky Použití Vìtšina otopných tìles typu Ventil-kompakt je z výrobních závodù na trh dodávána s ventilovými vložkami s pøesným pøednastavením 4324/4333/4340. Tyto ventilové vložky jsou urèeny pro dvoutrubkové otopné soustavy s nuceným obìhem a normálním až vyšším teplotním spádem. Lze je použít i v jednotrubkových otopných soustavách. Je-li na základì menších hmotnostních prùtokù teplonosné látky nutno volit menší kv - hodnoty, je možné výše uvedené ventilové vložky zamìnit za typy s pøesným jemným pøednastavením 4327/4334/4341. Integrované pøesné a pøesné jemné pøednastavení umožòuje základní hydraulické vyvážení soustavy tak, aby všechna otopná Optimalizované omezení prùtoku tìlesa byla zásobována odpovídajícím prùtokem teplonosné látky. To ovšem pøedpokládá, že projektantem vypoètené hodnoty budou dodrženy také ve skuteènosti a prùtok bude nastaven s minimálními tolerancemi. Tento požadavek plní 6 rùznì velkých vrtaných clonek, urèených pro rùzná pásma prùtoku otopným tìlesem. Pro daný prùtok je vždy zvolena právì jedna z nich. Základního hydraulického vyvážení by mìlo být dosaženo nejen za nominálního provozu, ale i pøi poklesu teploty v mistnosti nebo pøi ranních nábìzích otopné soustavy, a to pøedevším ve velkých soustavách. Jinak hrozí nebezpeèí vzniku lokálních nadprùtokù a tím i podprùtokù v soustavì. Proto jsou ventilové vložky osazeny speciálními regulaèními kuželkami pro omezeni prùtoku vložkou i za jejího plného otevøení. Aby byl zaruèen bezhluèný provoz ventilové vložky, nemìla by tlaková diference na této vložce v žádném m stavu pøesáhnout 20 kpa. Pokud je v teplonosné látce obsažen vzduch, je možné, že se hlukové projevy ventilové vložky projeví již pøi nižších hodnotách tlakové diference. Toto není chyba ventilové vložky, ale teplonosné látky. Proto je vždy tøeba celou otopnou soustavu øádnì odvzdušòovat. Hrozí-li nebezpeèí vzestupu tlakové diference na ventilové vložce v nìkterém z ch stavù nad 20 kpa (pøi špatné kvalitì teplonosné látky i nad hodnoty nižší), je vhodné tlakovou diferenci stabilizovat pomocí regulátorù tlakové diference (napø. STAP firmy Tour & Andersson) nebo pøepouštìcích ventilù (napø. Hydrolux firmy HEIMEIER nebo BPV firmy Tour & Andersson). Jinak riskujete vznik hlukových projevù radiátorové vložky. Ventilová vložka s pøesným jemným pøednastavením 4327/4334/4341. Omezení prùtoku pøi pásmu proporcionality cca 3 K. Pøíklad použití Ventilová vložka s pøesným pøednastavením 4324 Otopné tìleso Nastavení 6 (nastavení z výroby / nastavení pro jednotrubkové soustavy) 4

5 Ventilové vložky Doporuèení Aby nedošlo k poškození teplovodní otopné soustavy a k tvorbì usazenin, musí být otopná soustava provozována dle ÈSN a kvalita teplonosné látky musí po celou dobu provozu odpovídat ÈSN a VDI U prùmyslových aplikací a v soustavách CZT je nutné dále dodržet požadavky VdTÜV 1466 /AGFW - 5 /15. Minerální oleje, obsažené v teplonosné látce (zejména pak maziva s obsahem minerálních olejù jakéhokoliv druhu), zpùsobují bobtnání a následné poškození tìsnìní z EPDM pryže. Proto nesmí být v teplonosné látce v žádném pøípadì obsaženy. Pøi použití mrazuvzdorných a antikorozních pøípravkù bez dusitanù na bázi etylenglykolu je tøeba èerpat pøíslušné údaje, zejména o koncentraci jednotlivých pøísad, z podkladù výrobce mrazuvzdorných a antikorozních pøísad. Ventilové vložky HEIMEIER jsou vhodné pro všechny termostatické hlavice a servopohony firmy HEIMEIER s pøipojovacím závitem M 30x1,5. Optimální sladìní obou èástí vám poskytne jistotu jejich správné funkce. Pøi použití zejména servopohonù jiných výrobcù je tøeba kontrolovat, aby jejich uzavírací síla byla pøizpùsobena vrchním dílùm ventilových vložek HEIMEIER (aby nedošlo k destrukci mìkkých èástí). Obsluha Pøesné a pøesné jemné pøednastavení Oblast rozsahu prùtokù ventilových vložek je spojitá. Vložky disponují šesti na sebe plynule navazujícími oblastmi pøednastaveni prùtokù (viz obr). V rámci tìchto oblastí se mìní pásmo proporcionality ventilu. Proto se ventil pružnì pøizpùsobí jakémukoliv prùtoku, ležícímu mezi minimem a maximem dané oblasti pøednastavení, resp. jej omezí v závislosti na momentální spotøebì tepla. Pøednastavení mùže být voleno mezi 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Nastavení 6 odpovídá nastavení z výroby. K pøednastavení ventilu použijte nastavovací klíè (obj. è ). Nasaïte jej na vrchní díl vložky a otáèením nastavte požadovanou hodnotu. Pak klíè sejmìte. Hodnotu pøednastavení lze odeèíst z èelní strany vrchního dílu vložky, tj. ze smìru ovládání pøednastavení (viz obr). Bez klíèe nelze pøednastavení zmìnit. Zmìnu tedy nemùže provést nepovolaná osoba. Spojitý rozsah prùtokù Odeèitatelnost z èelní strany napø. ventilová vložka s pøesným pøednastaven stupnice pøednastavení 5

6 Ventilové vložky Pøíslušenství Obrázek Popis Obj. è. Nastavovací klíè pro ventilové vložky HEIMEIER 4324, 4326, 4327, 4328, 4333, 4334, 4340 a Také pro radiátorové ventily V-exakt / F-exakt Univerzální klíè jako alternativa k nastavovacímu klíèi obj. èíslo pro nastavení ventilových vložek HEIMEIER také pro radiátorové ventily V exakt / F exakt, termostatickou hlavici B, pro radiátorová šroubení Regulux N a Vekolux, pro odvzdušòovací ventily otopných tìles Náhradní vrchní díly Obrázek Popis Pøipojovací závit Obj. è. Ventilová vložka G 1 / 2 " èerná ochranná krytka od dubna 91. Pro Dia-therm LX. Ventilová vložka G 1 / 2 " s plynulým pøednastavením bílá ochranná krytka od dubna 91. Pro Dia-therm LX. Ventilová vložka M 22 x 1, s plynulým pøednastavením bílá ochranná krytka Od èervna 92. Pro napø. Biasi, Concept, DEF, DiaNorm, Ferroli, Henrad, Purmo, Radson, Superia, Veha. Nastavovací klíè pro ventilové vložky , pro pøednastavení (hnìdá nastavovací stupnice) Ventilová vložka M 22 x 1, s pøesným pøednastavením Od srpna 94. Pro napø. Ferroli, Zenith Ventilová vložka M 22 x 1, s pøesným jemným pøednastavením Od srpna 94. Pro napø. Ferroli, Zenith. Technické zmìny vyhrazeny. Kontaktujte výrobce otopného tìlesa. 6

7 Ventilové vložky Radiátorové šroubení Vekolux s vypouštìním Objednací èísla Typ šroubení Pøipojovací závit Dvoutrubková soustava Obj. è. otopného tìlesa VK k vs -hodnota rohové Rp 1 / 2 " vnitøní závit 1,48 m 3 /h rohové G 3 / 4 " vnìjší závit 1,48 m 3 /h pøímé Rp 1 / 2 " vnitøní závit 1,48 m 3 /h pøímé G 3 / 4 " vnìjší závit 1,48 m 3 /h Typ šroubení Pøipojovací závit Jednotrubková soustava Obj. è. otopného tìlesa VK Souèinitel zatékání 50/50 k v -hodnota *) rohové Rp 1 / 2 " vnitøní závit 1,27 m 3 /h rohové G 3 / 4 " vnìjší závit 1,27 m 3 /h pøímé Rp 1 / 2 " vnitøní závit 1,27 m 3 /h pøímé G 3 / 4 " vnìjší závit 1,27 m 3 /h teplota 120 C, s krytkou 90 C. tlak 10 bar. *) Spoleènì s otopným tìlesem, osazeným ventilovými vložkami 4324/4326/4333/4340, a termostatickou hlavicí pøi nastaveném souèiniteli zatékání do otopného tìlesa 50%. Další informace - viz. katalogový list Vekolux. 7

8 Ventilové vložky Radiátorové šroubení Vekotec Objednací èísla Typ šroubení Pøipojovací závit Dvoutrubková soustava Obj. è. otopného tìlesa VK k vs -hodnota rohové Rp 1 / 2 " vnitøní závit 1,23 m 3 /h rohové G 3 / 4 " vnìjší závit 1,23 m 3 /h pøímé Rp 1 / 2 " vnitøní závit 1,23 m 3 /h pøímé G 3 / 4 " vnìjší závit 1,23 m 3 /h teplota 120 C. tlak 10 bar. Další informace - viz. katalogový list Vekotec. 8

9 Ventilové vložky Vekolux / Vekotec pøipojovací šroubení Pøíslušenství Obrázek Popis L [mm] trubky Obj. è. Svìrné šroubení pro mìdìné a pøesné ocelové trubky pøipojovací závit G 3 / 4 " poniklovaná mosaz U trubek se sílou stìny 0,8 1 mm je tøeba použít opìrná pouzdra Øiïte se pokyny výrobce trubek. L Opìrné pouzdro 18, pro mìdené a pøesné ocelové trubky 25, se sílou stìny 1 mm. 25, , Opìrné pouzdro pro sílu stìny 0,8 mm na požádání. 26, , Svìrné šroubení 12 x pro plastové trubky. 14 x pøipojovací závit G 3 / 4 ". 16 x poniklovaná mosaz 17 x x x 2, x x 2, Svìrné šroubení 14 x pro vícevrstvé trubky. 16 x pøipojovací závit G 3 / 4 ". 18 x poniklovaná mosaz Krytka šroubení Vekolux z bílého plastu pro rohové i pøímé provedení Dvojirá rùžice z bílého plastu, støedem dìlitelná, pro rùzné prùmìry potrubí osová rozteè 50 mm, celková výška max. 31 mm. Vypouštìcí pøípravek pøipojovací šroubení se závitem G 3 / 4 ", pro hadici 1 / 2 ". Køížový kus s uzavíráním a možností zámìny toku pøívodní a zpìtné teplonosné látky kuželová tìsnicí plocha, pøipojovací závit G 3 / 4 " poniklovaná mosaz Dvojitá vsuvka G 3 / 4 " x R 1 / 2 ", s kuželovou tìsnicí plochou vnitøní šestihran SW 12 Poniklovaná mosaz. Pro køížový kus k pøímé montáži na otopné tìleso VK s pøipojovacím závitem Rp 1 / 2 ". Univerzální klíè pro nastavení radiátorového šroubení Vekolux, také pro pøednastavení ventilových vložek a radiátorových ventilù V-exakt / F-exakt, pro termostatickou hlavici B, radiátorové šroubení Regulux N a pro odvzdušòovací ventily otopných tìles. 9

10 Ventilové vložky Technická data Otopné tìleso s vložkou s pøesným pøednastavením Diagram bez šroubení pøednastavení tlaková ztráta Dp [kpa] tlaková ztráta Dp [mbar] tlaková ztráta Dp [mm.v.sl] hmotnostní tok m [kg/h] Otopná tìlesa VK bez šroubení Pøesné pøednastavení ventilové vložky teplota *) [ C] tlak [bar] tlaková diference, pøi níž ventilová vložka ještì uzavírá Dp [bar] Termost. EMO T/ NC EMO T/ NO hlavice EMOtec/NC EMOtec/NO EMO 1/3 EMO EIB/LON Ventilová vložka s pøesným pøednastavením a termostatickou hlavicí min. K v -hodnota max. k vs -hodnota 0,025 > 0,047 > 0,126 > 0,269 > 0,417 > 0, ,047 0,126 0,269 0,417 0,600 0,840 0,051 0,133 0,294 0,430 0,630 0, ,0 2,7 3,5 *) s ochrannou krytkou nebo servopohonem 100 C. k v -hodnota Pøíklad Hledáno: pøednastavení ventilové vložky Zadáno: tepelný výkon Q = 960 W teplotní spád Dt = 15 K (70/55 C) tlaková ztráta otopného tìlesa VK Dp v = 65 mbar Øešení: hmotnostní tok m Q = = 960 c Dt 1, = 55 kg/h pøednastavení ventilové vložky z diagramu: 3 10

11 Ventilové vložky Technická data Otopné tìleso s vložkou s pøesným jemným pøednastavením Diagram bez šroubení pøednastavení tlaková ztráta Dp [kpa] tlaková ztráta Dp [mbar] tlaková ztráta Dp [mm.v.sl] hmotnostní tok m [kg/h] Otopná tìlesa VK bez šroubení Pøesné jemné pøednastavení ventilové vložky teplota *) [ C] tlak [bar] tlaková diference, pøi níž ventilová vložka ještì uzavírá Dp [bar] Termost. EMO T/ NC EMO T/ NO hlavice EMOtec/NC EMOtec/NO EMO 1/3 EMO EIB/LON Ventilová vložka s pøesným jemným pøednastavením a termostatickou hlavicí min. K v -hodnota max. k vs -hodnota 0,013 > 0,017 > 0,041 > 0,063 > 0,111 > 0, ,017 0,041 0,063 0,111 0,177 0,316 0,017 0,041 0,063 0,114 0,187 0, ,0 2,7 3,5 *) s ochrannou krytkou nebo servopohonem 100 C. k v -hodnota Pøíklad Hledáno: pøednastavení ventilové vložky Zadáno: tepelný výkon Q = 560 W teplotní spád Dt = 20 K (70/50 C) tlaková ztráta otopného tìlesa VK Dp v = 75 mbar Øešení: hmotnostní tok m Q = = 560 c Dt 1, = 24 kg/h pøednastavení ventilové vložky z diagramu: 4 11

12 Ventilové vložky Technická data Otopné tìleso s vložkou s pøesným pøednastavením Diagram se šroubením Vekolux (dvoutrubková soustava) Vekolux bez otopného tìlesa pøednastavení tlaková ztráta Dp [kpa] tlaková ztráta Dp [mbar] tlaková ztráta Dp [mm.v.sl] hmotnostní tok m [kg/h] Otopná tìlesa VK se šroubením Vekolux pro dvoutrubkové soustavy v rohovém nebo pøímém provedení Ventilová vložka s pøesným pøednastavením a termostatickou hlavicí min. K v -hodnota max. k vs -hodnota Pøesné pøednastavení ventilové vložky ,025 > 0,047 > 0,126 > 0,265 > 0,401 > 0, ,047 0,126 0,265 0,401 0,556 0,730 0,051 0,133 0,289 0,413 0,579 0,817 kvs-hodnota bez otopného tìlesa *) 1,48 teplota [ C] 120 tlak [bar] tlaková diference, pøi níž ventilová vložka ještì uzavírá Dp [bar] Termost. EMO T/ NC EMO T/ NO hlavice EMOtec/NC EMOtec/NO EMO 1/3 EMO EIB/LON 10 4,0 2,7 3,5 *) platí pro Vekolux pro dvoutrubkové soustavy k v -hodnota Pøíklad Hledáno: pøednastavení ventilové vložky Zadáno: tepelný výkon Q = 930 W teplotní spád Dt = 20 K (70/50 C) tlaková ztráta otopného tìlesa VK vè. Vekoluxu Dp ges = 50 mbar Øešení: hmotnostní tok m Q = = 930 c Dt 1, pøednastavení ventilové vložky z diagramu: 3 = 40 kg/h 12

13 Ventilové vložky Technická data Otopné tìleso s vložkou s pøesným jemným pøednastavením Diagram se šroubením Vekolux (dvoutrubková soustava) Vekolux bez otopného tìlesa pøednastavení tlaková ztráta Dp [kpa] tlaková ztráta Dp [mbar] tlaková ztráta Dp [mm.v.sl] hmotnostní tok m [kg/h] Otopná tìlesa VK se šroubením Vekolux pro dvoutrubkové soustavy v rohovém nebo pøímém provedení Ventilová vložka s pøesným jemným pøednastavením a termostatickou hlavicí min. K v -hodnota max. k vs -hodnota Pøesné jemné pøednastavení ventilové vložky ,013 > 0,017 > 0,041 > 0,063 > 0,111 > 0, ,017 0,041 0,063 0,111 0,176 0,309 0,017 0,041 0,063 0,114 0,186 0,341 kvs-hodnota bez otopného tìlesa *) 1,48 teplota [ C] 120 tlak [bar] tlaková diference, pøi níž ventilová vložka ještì uzavírá Dp [bar] Termost. EMO T/ NC EMO T/ NO hlavice EMOtec/NC EMOtec/NO EMO 1/3 EMO EIB/LON 10 4,0 2,7 3,5 *) platí pro Vekolux pro dvoutrubkové soustavy k v -hodnota Pøíklad Hledáno: pøednastavení ventilové vložky Zadáno: tepelný výkon Q = 395 W teplotní spád Dt = 20 K (70/50 C) tlaková ztráta otopného tìlesa VK vè. Vekoluxu Dp ges = 34 mbar Øešení: hmotnostní tok m Q = = 395 c Dt 1, pøednastavení ventilové vložky z diagramu: 4 = 17 kg/h 13

14 Ventilové vložky Technická data Otopné tìleso s vložkou s pøesným pøednastavením Diagram se šroubením Vekotec (dvoutrubková soustava) Vekotec bez otopného tìlesa pøednastavení tlaková ztráta Dp [kpa] tlaková ztráta Dp [mbar] tlaková ztráta Dp [mm.v.sl] hmotnostní tok m [kg/h] Otopná tìlesa VK se šroubením Vekotec pro dvoutrubkové soustavy v rohovém nebo pøímém provedení Ventilová vložka s pøesným pøednastavením a termostatickou hlavicí min. K v -hodnota max. k vs -hodnota Pøesné pøednastavení ventilové vložky ,025 > 0,047 > 0,125 > 0,263 > 0,395 > 0, ,047 0,125 0,263 0,395 0,540 0,694 0,051 0,132 0,286 0,406 0,579 0,766 kvs-hodnota bez otopného tìlesa 1) 1,23 teplota 2) [ C] 120 tlak [bar] tlaková diference, pøi níž ventilová vložka ještì uzavírá Dp [bar] Termost. EMO T/ NC EMO T/ NO hlavice EMOtec/NC EMOtec/NO EMO 1/3 EMO EIB/LON 10 4,0 2,7 3,5 1) platí pro Vekotec pro dvoutrubkové soustavy 2) s ochrannou krytkou nebo servopohonem 100 C. k v -hodnota Pøíklad Hledáno: pøednastavení ventilové vložky Zadáno: tepelný výkon Q = 930 W teplotní spád Dt = 20 K (70/50 C) tlaková ztráta otopného tìlesa VK vè. Vekotecu Dp ges = 50 mbar Øešení: hmotnostní tok m Q = = 930 c Dt 1, pøednastavení ventilové vložky z diagramu: 3 = 40 kg/h 14

15 Ventilové vložky Technická data Otopné tìleso s vložkou s pøesným jemným pøednastavením Diagram se šroubením Vekotec (dvoutrubková soustava) Vekotec bez otopného tìlesa pøednastavení tlaková ztráta Dp [kpa] tlaková ztráta Dp [mbar] tlaková ztráta Dp [mm.v.sl] hmotnostní tok m [kg/h] Otopná tìlesa VK se šroubením Vekotec pro dvoutrubkové soustavy v rohovém nebo pøímém provedení Ventilová vložka s pøesným jemným pøednastavením a termostatickou hlavicí min. K v -hodnota max.. k vs -hodnota Pøesné jemné pøednastavení ventilové vložky ,013 > 0,017 > 0,041 > 0,063 > 0,111 > 0, ,017 0,041 0,063 0,111 0,175 0,306 0,017 0,041 0,063 0,114 0,185 0,337 kvs-hodnota bez otopného tìlesa 1) 1,23 teplota [ C] 120 tlak [bar] tlaková diference, pøi níž ventilová vložka ještì uzavírá Dp [bar] Termost. EMO T/ NC EMO T/ NO hlavice EMOtec/NC EMOtec/NO EMO 1/3 EMO EIB/LON 10 4,0 2,7 3,5 1) platí pro Vekotec pro dvoutrubkové soustavy k v -hodnota Pøíklad Hledáno: pøednastavení ventilové vložky Zadáno: tepelný výkon Q = 395 W teplotní spád Dt = 20 K (70/50 C) tlaková ztráta otopného tìlesa VK vè. Vekotecu Dp ges = 34 mbar Øešení: hmotnostní tok m Q = = 395 c Dt 1, pøednastavení ventilové vložky z diagramu: 4 = 17 kg/h 15

16 Ventilové vložky Technická data Otopné tìleso s vložkou s pøesným pøednastavením Diagram se šroubením Vekolux (jednotrubková soustava) souèinitel zatékání 50% k v =1,27 souèinitel zatékání 35% k v =1,6 Ekvivalentní délka trubky [m] souèinitel zatékání [%] x 1 14 x 1 15 x 1 16 x 1 18 x 1 2,0 3,1 5,4 8,5 8,0 12,7 12,0 19,1 23,5 37,3 mìdìná trubka ϑ = 80 C v = 0,5 m/s Pøíklad Hledáno: Tlaková ztráta otopného tìlesa vè. Vekoluxu Zadáno: Tepelný výkon okruhu Q = 4380 W teplotní spád D t = 20 K (70/50 C) tlaková ztráta Dp [kpa] tlaková ztráta Dp [mbar] tlaková ztráta Dp [mm.v.sl] souèinitel zatékání m HK 50% Øešení: hmotnostní tok v okruhu m R = Q = 4380 = 188 kg/h c. Dt Tlaková ztráta otopného tìlesa vè. Vekoluxu Dp ges = 22 mbar hmotnostní tok v okruhu m R [kg/h] hmotnostní tok otopným tìlesem m HK =m R 0.5 = = 94 kg/h Otopné tìleso se šroubením Vekolux pro jednotrubkové soustavy v rohovém nebo pøímém provedení Ventilová vložka s pøesným pøednastavením (nastavení 6) a termostatickou hlavicí souèinitel zatékání [%] k v - hodnota Nastavení obtoku* ) [U] max. 3.5 teplota [ C] 120 tlak [bar] * ) K nastavení souèinitele zatékání na 35% Vekolux uzavøít a následovnì otevøít o 3,5 otáèky. otevøení odpovídá souèiniteli zatékání 50%. 10 Obchodní partner IMI International: Prospekt 1.5 Vyhrazujeme si právo zmìnit své výrobky / a specifikace bez pøedchozího upozornìní. dceøiná spoleènost IMI plc IMI INTERNATIONAL s.r.o. Central Trade Park D1, P.O. BOX 75, CZ Humpolec Tel , Fax URL:

Multilux. Radiátorový ventil pro otopná tìlesa s dvoubodovým pøipojením

Multilux. Radiátorový ventil pro otopná tìlesa s dvoubodovým pøipojením Radiátorový ventil pro otopná tìlesa s dvoubodovým pøipojením Popis Radiátorový ventil HEIMEIER Multilux slouží k pøipojení otopných tìles se spodním dvoubodovým pøipojením k otopné soustavì, k pøednastavení

Více

Regutec. Uzavírací radiátorové šroubení

Regutec. Uzavírací radiátorové šroubení Uzavírací radiátorové šroubení Popis Uzavírací radiátorové šroubení Regutec firmy HEIMEIER slouží pøedevším k uzavøení otopného tìlesa. Využít jej lze i k pøednastavení hydraulických pomìrù okruhu otopného

Více

CALYPSO exact. Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením

CALYPSO exact. Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením CALYPSO exact Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / CALYPSO exact CALYPSO exact Termostatické radiátorové ventily

Více

Multilux. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením

Multilux. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením Multilux Termostatický ventil s radiátorovým připojením Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Multilux Multilux Multilux je radiátorová

Více

Calypso. Termostatické ventily Termostatický ventil bez přednastavení

Calypso. Termostatické ventily Termostatický ventil bez přednastavení Calypso Termostatické ventily Termostatický ventil bez přednastavení IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / Calypso Calypso Radiátorové ventily Calypso jsou určeny pro soustavy s nuceným oběhem

Více

Termostatické vložky. Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Termostatické vložky pro otopná tělesa s integrovanými ventily

Termostatické vložky. Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Termostatické vložky pro otopná tělesa s integrovanými ventily Termostatické vložky Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Termostatické vložky pro otopná tělesa s integrovanými ventily IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / Termostatické

Více

Multilux 4-Eclipse-Set

Multilux 4-Eclipse-Set Multilux -Eclipse-Set Design-Edition s dvoubodovým připojením, rohové a přímé provedení zároveň, pro R / a G / připojení, s automatickým omezením průtoku IMI HEIMEIER / Design-Editio / Multilux -Eclipse-Set

Více

V-exact II. Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením

V-exact II. Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením V-exact II Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / V-exact II V-exact II Termostatické radiátorové ventily V-exact

Více

RTL. Regulace podlahového vytápění Omezovač teploty zpětné teplonosné látky

RTL. Regulace podlahového vytápění Omezovač teploty zpětné teplonosné látky RTL Regulace podlahového vytápění Omezovač teploty zpětné teplonosné látky IMI HEIMEIER / Regulace podlahového vytápění / RTL RTL Omezovač teploty zpátečky RTL slouží k omezení teploty zpátečky vystupující

Více

Třícestný směšovací ventil. s nebo bez přednastavení pro topná a chladící zařízení

Třícestný směšovací ventil. s nebo bez přednastavení pro topná a chladící zařízení s nebo bez přednastavení pro topná a chladící zařízení Popis Třícestné směšovací y HEIMEIER s nebo bez přednastavení jsou vhodné pro kvalitativní regulaci (směšování) zařízení v topných a chladících soustavách.

Více

Ventily pro samotížné a jednotrubkové soustavy. Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení

Ventily pro samotížné a jednotrubkové soustavy. Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení Ventily pro samotížné a jednotrubkové soustavy Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Ventily pro samotížné a jednotrubkové soustavy

Více

EMOtec. Termopohon pro podlahové vytápìní

EMOtec. Termopohon pro podlahové vytápìní Termopohon pro podlahové vytápìní Popis EMOtec je dvoupolohový termopohon s indikací polohy (ventil uzavøen / ventil otevøen). Je urèen pro pøipojení k dvoupolohovému regulátoru prostorové teploty, napø.

Více

CALYPSO. Termostatické ventily Termostatický ventil bez přednastavení

CALYPSO. Termostatické ventily Termostatický ventil bez přednastavení CALYPSO Termostatické ventily Termostatický ventil bez přednastavení IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / CALYPSO CALYPSO Radiátorové ventily Calypso jsou určeny pro soustavy s nuceným oběhem

Více

Program šroubení Multiflex

Program šroubení Multiflex Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 900. Program šroubení Multiflex Datový list Popis: (Pøíklady) Pøipojovací armatury Oventrop z mosazi, poniklované, k pøipojení otopných tìles

Více

S obráceným směrem toku. Termostatické ventily Termostatický ventil s přesným nastavením a bez přednastavení

S obráceným směrem toku. Termostatické ventily Termostatický ventil s přesným nastavením a bez přednastavení S obráceným směrem toku Termostatické ventily Termostatický ventil s přesným nastavením a bez přednastavení IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / S obráceným směrem toku S obráceným směrem

Více

Třícestné radiátorové ventily. Termostatické ventily bez nastavení, s automatickou regulací obtoku

Třícestné radiátorové ventily. Termostatické ventily bez nastavení, s automatickou regulací obtoku Třícestné radiátorové ventily Termostatické ventily bez nastavení, s automatickou regulací obtoku IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Třícestné radiátorové ventily Třícestné radiátorové ventily

Více

Vekotec. Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Vekotec. Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Vekotec Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Vekotec Vekotec

Více

Regulux N 4.2.1 09.2000 CZ

Regulux N 4.2.1 09.2000 CZ Regulux N Zpětné regulační a uzavírací šroubení s vypouštěním 4.2.1 09.2000 CZ Popis Konstrukce Popis Šroubení pro uzavírání, přednastavení, plnění a vypouštění. Rozměry dle DIN 3842 řada 1. Rohové nebo

Více

Třícestné radiátorové ventily

Třícestné radiátorové ventily Termostatické ventily Třícestné radiátorové ventily bez nastavení, s automatickou regulací obtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Třícestné

Více

Ventil E-Z. Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy ENGINEERING ADVANTAGE

Ventil E-Z. Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy ENGINEERING ADVANTAGE Termostatický ventil s radiátorovým připojením Ventil E-Z Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Popis

Více

Design-Edition. Design-Edition Dekorativní termostatické ventily a šroubení

Design-Edition. Design-Edition Dekorativní termostatické ventily a šroubení Design-Edition Design-Edition Dekorativní termostatické ventily a šroubení IMI HEIMEIER / Design-Edition / Design-Edition Design-Edition Design-Edition sety jsou elegantními prvky pro připojení otopných

Více

Ventil E-Z. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E-Z. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E-Z Termostatický ventil s radiátorovým připojením Pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Ventil E-Z Ventil E-Z E-Z ventil s ponornou trubkou

Více

Dekorativní termostatické ventily a šroubení

Dekorativní termostatické ventily a šroubení Design-Edition Design-Edition Dekorativní termostatické ventily a šroubení Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Design-Edition sety jsou elegantními

Více

Multilux. Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením ENGINEERING ADVANTAGE

Multilux. Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením ENGINEERING ADVANTAGE Termostatický ventil s radiátorovým připojením Multilux Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING

Více

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E Z pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Popis Ventil E-Z firmy HEIMEIER pro jednobodové pøipojení otopných tìles je zhotoven z korozivzdorného poniklovaného bronzu. Vyrábí se v rohovém i pøímém

Více

Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Vekolux Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení s vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení

Více

Regutec F. Uzavírací šroubení Uzavírací radiátorové šroubení

Regutec F. Uzavírací šroubení Uzavírací radiátorové šroubení Regutec F Uzavírací šroubení Uzavírací radiátorové šroubení IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / Regutec F Regutec F Regutec F je uzavírací radiátorové šroubení pro teplovodní soustavy s nuceným

Více

Globo H. Kulové kohouty Bronzový kulový kohout

Globo H. Kulové kohouty Bronzový kulový kohout Globo H Kulové kohouty Bronzový kulový kohout IMI HEIMEIER / Uzavírací armatury / Globo H Globo H Globo H je všestranný uzavírací kulový kohout pro teplovodní soustavy s nuceným oběhem. Ergonomická páka

Více

Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Vekotec Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická

Více

Regulátor tlakové diference 2005.04. Technický popis

Regulátor tlakové diference 2005.04. Technický popis STAP (DN 15 50) 6 5 5 CZ Regulátor tlakové iference 2005.04 Technický popis Oblast použití: Systémy vytápění a chlazení. Funkce: Regulace tlakové iference Nastavitelné Dp Vsuvka pro měření Uzavírání Vypouštění

Více

Regulux. Uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním

Regulux. Uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním Uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním Popis Uzavírací a regulační radiátorové šroubení Regulux firmy HEIMEIER slouží k přednastavení hydraulických poměrů okruhu otopného tělesa, k uzavírání, vypouštění

Více

Třícestné směšovací ventily

Třícestné směšovací ventily -cestné termostatické ventily Třícestné směšovací ventily Bez nebo s nastavením, pro vytápěcí a chladicí systémy. Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING

Více

Vekotec. Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Vekotec. Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Vekotec Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / Vekotec Vekotec

Více

Pro dvoubodové připojení otopných těles v 1-trubkových i 2-trubkových soustavách, přímé i rohové provedení, s připojením R1/2 nebo G3/4

Pro dvoubodové připojení otopných těles v 1-trubkových i 2-trubkových soustavách, přímé i rohové provedení, s připojením R1/2 nebo G3/4 Design-Edition Multilux 4 Set Pro dvoubodové připojení otopných těles v 1-trubkových i 2-trubkových soustavách, přímé i rohové provedení, s připojením R1/2 nebo G3/4 Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování

Více

Globo S. Kulové kohouty Bronzový kulový kohout pro vysoké teploty

Globo S. Kulové kohouty Bronzový kulový kohout pro vysoké teploty Globo Kulové kohouty Bronzový kulový kohout pro vysoké teploty IMI EIMEIER / Uzavírací armatury / Globo Globo Globo je vhodný jako uzavírací kulový kohout pro soustavy s vysokou teplotou, např. solární

Více

Calypso. Termostatické ventily Termostatický ventil bez přednastavení

Calypso. Termostatické ventily Termostatický ventil bez přednastavení Calypso Termostatické ventily Termostatický ventil bez přednastavení IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / Calypso Calypso Radiátorové ventily Calypso jsou určeny pro soustavy s nuceným oběhem

Více

RTL. Regulace podlahového vytápění Omezovač teploty zpětné teplonosné látky

RTL. Regulace podlahového vytápění Omezovač teploty zpětné teplonosné látky RTL Regulace podlahového vytápění Omezovač teploty zpětné teplonosné látky IMI HEIMEIER / Regulace podlahového vytápění / RTL RTL Omezovač teploty zpátečky RTL slouží k omezení teploty zpátečky vystupující

Více

Třícestné směšovací ventily. 3-cestné termostatické ventily Bez nebo s nastavením, pro vytápěcí a chladicí systémy.

Třícestné směšovací ventily. 3-cestné termostatické ventily Bez nebo s nastavením, pro vytápěcí a chladicí systémy. Třícestné směšovací ventily -cestné termostatické ventily ez nebo s nastavením, pro vytápěcí a chladicí systémy. IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Třícestné směšovací ventily Třícestné

Více

TA Therm, TA Therm HT

TA Therm, TA Therm HT TA Therm, TA Therm HT 11 15 5 CZ Termostatický ventil pro cirkulaci TUV 2005.04 Obecně Aby byla teplá užitková voda k dispozici na všech výtocích v co nejkratším čase, instalují se ve velkých objektech

Více

Multilux. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením

Multilux. Termostatický ventil s radiátorovým připojením Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením Multilux Termostatický ventil s radiátorovým připojením Radiátorový ventil pro otopná tělesa s dvoubodovým připojením IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Multilux Multilux Multilux je radiátorová

Více

Třícestný přepínací ventil. 3-cestné termostatické ventily Pro vytápěcí a chladicí systémy

Třícestný přepínací ventil. 3-cestné termostatické ventily Pro vytápěcí a chladicí systémy Třícestný přepínací ventil 3-cestné termostatické ventily Pro vytápěcí a chladicí systémy IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Třícestný přepínací ventil Třícestný přepínací ventil Třícestné

Více

V2430, V2440 Veramax. Honeywell ŠROUBENÍ S PŘEDNASTAVITELNÝM PRŮTOKEM. Použití

V2430, V2440 Veramax. Honeywell ŠROUBENÍ S PŘEDNASTAVITELNÝM PRŮTOKEM. Použití srpen 2007 Konstrukce Šroubení se skládá z: Přímého tělesa PN10, DN15 až DN25 s vnitřními závity dna DIN2999 (ISO7) na vstupu vnějšími závity na DIN/ISO228 se spojovací matkou a radiátorovým konektorem

Více

Připojovací šroubení s vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Připojovací šroubení s vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Vekolux Připojovací šroubení s vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace

Více

RTL. Regulace podlahového vytápění Omezovač teploty zpětné teplonosné látky s přesným nastavením a bez přednastavení

RTL. Regulace podlahového vytápění Omezovač teploty zpětné teplonosné látky s přesným nastavením a bez přednastavení RTL Regulace podlahového vytápění Omezovač teploty zpětné teplonosné látky s přesným nastavením a bez přednastavení IMI HEIMEIER / Regulace podlahového vytápění / RTL RTL Omezovač teploty zpátečky RTL

Více

Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Vekotrim Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení s uzavíracími kulovými kohouty pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou IMI HEIMEIER / Termostatické

Více

Regutec. Uzavírací šroubení Uzavírací radiátorové šroubení

Regutec. Uzavírací šroubení Uzavírací radiátorové šroubení Regutec Uzavírací šroubení Uzavírací radiátorové šroubení IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Regutec Regutec Regutec je uzavírací radiátorové šroubení pro teplovodní soustavy s nuceným oběhem.

Více

Hydrolux. Přepouštěcí ventily Přepouštěcí ventil s přímým nastavením tlaku na stupnici

Hydrolux. Přepouštěcí ventily Přepouštěcí ventil s přímým nastavením tlaku na stupnici Hydrolux Přepouštěcí ventily Přepouštěcí ventil s přímým nastavením tlaku na stupnici IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / Hydrolux Hydrolux Hydrolux je proporcionální přepouštěcí ventil pracující

Více

Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky

Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky TA-COMPACT-T Kombinované regulační a vyvažovací ventily pro malé koncové jednotky Regulační ventil s regulátorem teploty zpátečky pro chladicí systémy IMI TA / Regulační ventily / TA-COMPACT-T TA-COMPACT-T

Více

Exkluzivní armatury pro otopná tìlesa

Exkluzivní armatury pro otopná tìlesa Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Ventil konstrukèní øady E Ventily Oventrop konstrukèní øady E s pøednastavením pro soustavy ústøedního vytápìní s nuceným

Více

Mikrotherm F. Radiátorový ventil Ruční regulační ventil s přednastavením

Mikrotherm F. Radiátorový ventil Ruční regulační ventil s přednastavením Mikrotherm F Radiátorový ventil Ruční regulační ventil s přednastavením IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / Mikrotherm F Mikrotherm F Ruční regulační ventil Mikrotherm F se používá v teplovodních

Více

Armatury pro otopná tělesa

Armatury pro otopná tělesa 1.d Ventily Šroubení Combi E Sady šroubení se svěrným kroužkem T-díly, sady pro připojení na stěnu 1 Výrobek Šroubení Combi E Rohové DN 15 antracitové 116 60 32 013 tryskané a niklované 116 6042 013 chromované

Více

Třícestný přepínací ventil

Třícestný přepínací ventil 3-cestné termostatické ventily Třícestný přepínací ventil Pro vytápěcí a chladicí systémy Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING AVANTAGE Třícestné přepínací

Více

TA-Therm. Termostatické ventily Termostatický ventil pro cirkulaci teplé vody

TA-Therm. Termostatické ventily Termostatický ventil pro cirkulaci teplé vody TA-Therm Termostatické ventily Termostatický ventil pro cirkulaci teplé vody IMI HEIMEIER / Teplá voda / TA-Therm TA-Therm Termostatický ventil pro termické vyvažování cirkulace teplé vody s plynulým nastavením

Více

Příslušenství a vyměnitelné díly

Příslušenství a vyměnitelné díly Termostatické ventily Příslušenství a vyměnitelné díly pro termostatické radiátorové ventily Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Příslušenství,

Více

Calypso exact. Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením

Calypso exact. Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením Calypso exact Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / Calypso exact Calypso exact Termostatické radiátorové ventily

Více

Multilux 4 Set s hlavicí Halo

Multilux 4 Set s hlavicí Halo Multilux 4 Set s hlavicí Halo Design-Edition Pro dvoubodové připojení otopných těles v 1-trubkových i 2-trubkových soustavách, přímé i rohové provedení, s připojením R1/2 nebo G3/4 IMI HEIMEIER / Design-Edition

Více

Termostatické ventily

Termostatické ventily Termostatické ventily pro jednotrubkové vytápěcí soustavy Termostatický ventil s radiátorovým připojením IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Termostatické ventily pro jednotrubkové vytápěcí

Více

V-exact II. Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením

V-exact II. Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením V-exact II Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / V-exact II V-exact II Termostatické radiátorové ventily V-exact II

Více

Regulační ventil HERZ

Regulační ventil HERZ Regulační ventil HERZ Regulátor tlakové diference Technický list pro 4007 Vydání CZ 0711 Montážní rozměry v mm Objednací číslo DN Rp L Velikost klíče H D1 D2 1 4007 01 DN 15 1/2 100 27 170 50 125 1 4007

Více

Standard. Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení

Standard. Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení Standard Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Standard Standard Radiátorové ventily Standard jsou určeny pro soustavy s nuceným oběhem

Více

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Popis Pøipojovací šroubení Vekolux firmy HEIMEIER slouží k pøipojení otopného tìlesa typu Ventil-kompakt k otopné soustavì, k jeho uzavírání,

Více

Třícestné směšovací ventily. 3-cestné termostatické ventily Pro vytápěcí a chladicí systémy

Třícestné směšovací ventily. 3-cestné termostatické ventily Pro vytápěcí a chladicí systémy Třícestné směšovací ventily 3-cestné termostatické ventily Pro vytápěcí a chladicí systémy IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / Třícestné směšovací ventily Třícestné směšovací ventily Třícestné

Více

Multilux 4-A-Set. Pro dvoubodové připojení, rohové i přímé provedení, s připojením R1/2 nebo G3/4, automatické omezení průtoku ENGINEERING ADVANTAGE

Multilux 4-A-Set. Pro dvoubodové připojení, rohové i přímé provedení, s připojením R1/2 nebo G3/4, automatické omezení průtoku ENGINEERING ADVANTAGE Design-Edition Multilux -A-Set Pro dvoubodové připojení, rohové i přímé provedení, s připojením R/ nebo G/, automatické omezení průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická

Více

HERZ - Floor Fix Regulační sada pro podlahové topení

HERZ - Floor Fix Regulační sada pro podlahové topení HERZ - Floor Fix Regulační sada pro podlahové topení Technický list pro 800 0/ Vydání AUT 006 Vydání CZ 0608 Montážní rozměry v mm Kryt plastový bílý nebo z ušlechtilé leštěné oceli Všechny rozměry v [mm],

Více

Regutec. Uzavírací radiátorové šroubení ENGINEERING ADVANTAGE. Regutec je uzavírací radiátorové šroubení pro teplovodní soustavy s nuceným oběhem.

Regutec. Uzavírací radiátorové šroubení ENGINEERING ADVANTAGE. Regutec je uzavírací radiátorové šroubení pro teplovodní soustavy s nuceným oběhem. Uzavírací šroubení Regutec Uzavírací radiátorové šroubení Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Regutec je uzavírací radiátorové šroubení pro

Více

Standard. Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení

Standard. Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení Standard Termostatické ventily Termostatický ventil bez nastavení IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / Standard Standard Radiátorové ventily Standard jsou určeny pro soustavy s nuceným oběhem

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace 2014 Desková otopná tělesa Compact Premium NOVINKA! Everest Line Everest Plan Standard Renorad Obsah Caradon Heating International 2 Rodina radiátorů Henrad 4 Upevňovací technika

Více

Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou

Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Vekotec Eclipse Armatury pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou Připojovací šroubení pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou, s automatickým omezením průtoku IMI HEIMEIER / Termostatické

Více

Regulux. Uzavírací šroubení Radiátorové uzavírací na regulační šroubení s vypouštěním

Regulux. Uzavírací šroubení Radiátorové uzavírací na regulační šroubení s vypouštěním Regulux Uzavírací šroubení Radiátorové uzavírací na regulační šroubení s vypouštěním IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Regulux Regulux Regulux je regulační uzavíratelné šroubení s paměti

Více

Armatura VHS s integrovaným přednastavením, uzavíratelná a s vypouštěním

Armatura VHS s integrovaným přednastavením, uzavíratelná a s vypouštěním Armatura VHS s integrovaným přednastavením, uzavíratelná a s vypouštěním Použití Přímý Rohový Armatura VHS je ideální regulátor pro moderní radiátory se spodním napojením, i pro univerzální nebo koupelnová

Více

Multilux 4-Eclipse- Set s hlavicí Halo

Multilux 4-Eclipse- Set s hlavicí Halo Multilux -Eclipse- Set s hlavicí Halo Design-Edition s dvoubodovým připojením, rohové a přímé provedení zároveň, pro R / a G / připojení, s automatickým omezením průtoku IMI HEIMEIER / Design-Edition /

Více

V-exact II. Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením

V-exact II. Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením V-exact II Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / V-exact II V-exact II Termostatické radiátorové ventily V-exact

Více

Eclipse. Termostatické ventily Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku

Eclipse. Termostatické ventily Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku Eclipse Termostatické ventily Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Eclipse Eclipse Termostatický ventil Eclipse je vybaven

Více

Radiátorové uzavírací na regulační šroubení s vypouštěním

Radiátorové uzavírací na regulační šroubení s vypouštěním Uzavírací šroubení Regulux Radiátorové uzavírací na regulační šroubení s vypouštěním Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Regulux je regulační

Více

Mikrotherm. Radiátorový ventil Nastavitelné ruční ventily

Mikrotherm. Radiátorový ventil Nastavitelné ruční ventily Mikrotherm Radiátorový ventil Nastavitelné ruční ventily IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Mikrotherm Mikrotherm Mikrotherm je ruční radiátorový ventil vhodný pro soustavy s nuceným i samotížným

Více

Honeywell V2000SL. Tělo TRV typu SL VENTIL PRO OTOPNÁ TĚLESA S OMEZENÝM ZDVIHEM

Honeywell V2000SL. Tělo TRV typu SL VENTIL PRO OTOPNÁ TĚLESA S OMEZENÝM ZDVIHEM srpen 2009 Konstrukce Tělo termostatického radiátorového ventilu se skládá z Tělesa ventilu PN10, DN10, 15 nebo 20 s o Vnitřními připojení se závity na DIN2999 (ISO7) na měděné nebo přesné ocelové trubky

Více

Eclipse. Termostatické ventily Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku

Eclipse. Termostatické ventily Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku Eclipse Termostatické ventily Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / Eclipse Eclipse Termostatický ventil Eclipse je vybaven unikátním

Více

Honeywell V2464, V2474. Therafix H-BLOK S TRV VLOŽKOU. Použití. Hlavní rysy

Honeywell V2464, V2474. Therafix H-BLOK S TRV VLOŽKOU. Použití. Hlavní rysy leden 2008 Konstrukce Ventil Therafix se skládá z: Přímého tělesa pro připojení z podlahy nebo rohového tělesa pro připojení ze stěny TRV vložky ventilu na vstupu Verafix-E vložky ventilu na výstupu Připojení

Více

Termostatický ventil s radiátorovým připojením

Termostatický ventil s radiátorovým připojením Multilux Eclipse Termostatický ventil s radiátorovým připojením s dvoubodovým připojením pro dvoutrubkové otopné soustavy, s automatickým omezením průtoku IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily

Více

TA-MATIC. Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu

TA-MATIC. Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu TA-MATIC Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu IMI HEIMEIER / Teplá voda / TA-MATIC TA-MATIC Termostatické směšovací ventily jsou vhodné pro řízení teploty teplé vody v obytných

Více

Individuální přímočinná regulace soustav podlahového vytápění s uzavíráním přívodního potrubí

Individuální přímočinná regulace soustav podlahového vytápění s uzavíráním přívodního potrubí Regulace podlahového vytápění Multibox 4 Individuální přímočinná regulace soustav podlahového vytápění s uzavíráním přívodního potrubí Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická

Více

Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením

Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením Termostatické radiátorové ventily V-exact II Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING AVANTAGE Termostatické

Více

Multibox 4. Regulace podlahového vytápění Individuální přímočinná regulace soustav podlahového vytápění s uzavíráním přívodního potrubí

Multibox 4. Regulace podlahového vytápění Individuální přímočinná regulace soustav podlahového vytápění s uzavíráním přívodního potrubí Multibox 4 Regulace podlahového vytápění Individuální přímočinná regulace soustav podlahového vytápění s uzavíráním přívodního potrubí IMI HEIMEIER / Regulace podlahového vytápění / Multibox 4 RTL a K-RTL

Více

pro soustavy s oběhovým čerpadlem

pro soustavy s oběhovým čerpadlem pro soustavy s oběhovým čerpadlem EN 215-1 HD 1215-2 Rozměry Přímý Rohový Rohový úhlový Provedení UK Tato ventilová tělesa jsou vhodná pro termostatické hlavice Danfoss RA 2000 a RAE, a pro termoregulační

Více

TOPENÍ. Ruèní ventily TOPENÁØSKÉ ARMATURY. Provozní podmínky: Nastavení druhé regulace ventilu: Materiál: Podmínky pro pou ití:

TOPENÍ. Ruèní ventily TOPENÁØSKÉ ARMATURY. Provozní podmínky: Nastavení druhé regulace ventilu: Materiál: Podmínky pro pou ití: TOPENÁØSKÉ ARMATURY TOPENÍ Ruèní ventily Provozní podmínky: Ruèní ventily pro otopná tìlesa se pouívají pro omezení prùtoku vody otopným tìlesem nebo pro jeho úplné uzavøení. Maximální prùtok pøi úplném

Více

Smyèkové regulaèní ventily PN 16/25 z šedé litiny Hydrocontrol VGC

Smyèkové regulaèní ventily PN 16/25 z šedé litiny Hydrocontrol VGC Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Smyèkové regulaèní ventily PN 16/25 Datový list Označení: nové staré Hydrocontrol VGC Hydrocontrol G Okruh pouití: Smyèkové regulaèní

Více

V5004T Kombi-QM Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil

V5004T Kombi-QM Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil HONEYWELL V5004T Kombi-QM Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil Katalogový list Aplikace V5004T Kombi-QM je tlakově nezávislý regulační ventil (PICV). Kombinuje regulátor průtoku a regulační

Více

V-exact II. Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením

V-exact II. Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením V-exact II Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným přednastavením IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / V-exact II V-exact II Termostatické radiátorové ventily V-exact

Více

Honeywell V2000Kx Tělo TRV typu KV

Honeywell V2000Kx Tělo TRV typu KV prosinec 2007 Konstrukce Tělo termostatického ventilu T2000Kx se skládá z Tělesa ventilu PN10, DN10, 15 nebo 20 s o Vnitřními připojení se závity na DIN2999 (ISO7) na měděné nebo přesné ocelové trubky

Více

VENTILY PRO OTOPNÁ TĚLESA

VENTILY PRO OTOPNÁ TĚLESA 0 EN - Přímý ventil VDN Rohový ventil VEN VENTILY PRO OTOPNÁ TĚLESA PRO DVOUTRUBKOVÉ OTOPNÉ SOUSTAVY STAVEBNÍ DÉLKA PODLE NORMY DIN VDN VEN Ventil z mosazi, poniklován Dimenze DN0, DN a DN0 Možnost změny

Více

Dynalux. Rozdělovače podlahového vytápění Podlahový rozdělovač

Dynalux. Rozdělovače podlahového vytápění Podlahový rozdělovač Dynalux Rozdělovače podlahového vytápění Podlahový rozdělovač IMI HEIMEIER / Regulace podlahového vytápění / Dynalux Dynalux Podlahový rozdělovač Dynalux umožňuje nastavit průtok pro každý individuální

Více

pro soustavy s oběhovým čerpadlem

pro soustavy s oběhovým čerpadlem pro soustavy s oběhovým čerpadlem Rozměry Přímý Rohový Rohový úhlový Provedení UK Tato ventilová tělesa jsou vhodná pro termostatické hlavice Danfoss RA 2000 a RAE, a pro termoregulační pohony typu TWA.

Více

Termostatický směšovací ventil 2005. 04. Technický popis. Max. pracovní tlak: 1 MPa = 10 bar

Termostatický směšovací ventil 2005. 04. Technický popis. Max. pracovní tlak: 1 MPa = 10 bar TA MATIC 3400 11 5 15 CZ Termostatický směšovací ventil 2005. 04 Technický popis Oblast použití: Ventil je určen především jako centrální směšovač pro přípravu teplé užitkové vody (TUV) ve větších obytných

Více

Regulační a vyvažovací ventil pro on-off regulaci

Regulační a vyvažovací ventil pro on-off regulaci Vyvažovací a regulační ventil TBV-C Regulační a vyvažovací ventil pro on-off regulaci Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE TBV-C je určen pro

Více

Multibox AFC. Regulace podlahového vytápění Podomítková regulace podlahového vytápění s automatickým omezovačem průtoku

Multibox AFC. Regulace podlahového vytápění Podomítková regulace podlahového vytápění s automatickým omezovačem průtoku Multibox AFC Regulace podlahového vytápění Podomítková regulace podlahového vytápění s automatickým omezovačem průtoku IMI HEIMEIER / Regulace podlahového vytápění / Multibox AFC Multibox AFC Zaručuje,

Více

Regulátor tlakové diference (PN 16) AVPL pro montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení

Regulátor tlakové diference (PN 16) AVPL pro montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení Datový list Regulátor tlakové diference (PN 16) AVPL pro montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení Použití Regulátor se skládá z regulačního ventilu a z ovládacího členu vybaveného jednou regulační

Více

Regulátor průtoku (PN 16) AVQ montáž do vratného a přívodního potrubí

Regulátor průtoku (PN 16) AVQ montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Regulátor průtoku (PN 16) montáž do vratného a přívodního potrubí Použití je přímočinný regulátor průtoku, který je přednostně využíván v soustavách dálkového vytápění. Regulátor se zavírá

Více

Honeywell V2000VS Tělo TRV typu VS

Honeywell V2000VS Tělo TRV typu VS zaří 2009 Konstrukce Tělo termostatického ventilu V2000 se skládá z Tělesa ventilu PN10, DN10, 15 nebo 20 s o Vnitřními připojení se závity na DIN2999 (ISO7) na měděné nebo přesné ocelové trubky na vstupu

Více

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy

Pøipojovací sady. pro jednotrubkové otopné soustavy Pøipojovací sady pro jednotrubkové otopné soustavy E-Z System Popis HEIMEIER E-Z system je univerzálnì použitelná sada pro pøipojení otopných tìles s dvoubodovým pøipojením k jednotrubkovým a dvoutrubkovým

Více

Multifunkční termostatický cirkulační ventil MTCV z mosazi neobsahující olovo

Multifunkční termostatický cirkulační ventil MTCV z mosazi neobsahující olovo Multifunkční termostatický cirkulační ventil MTCV z mosazi neobsahující olovo Představení Obr. 1 Základní verze A Obr. * Samočinná verze ventilu s funkcí automatické tepelné dezinfekce B * teploměr jako

Více