Bezolejové pístové kompresory KK a pístová vakuová čerpadla KV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezolejové pístové kompresory KK a pístová vakuová čerpadla KV"

Transkript

1 Bezolejové pístové kompresory KK a pístová vakuová čerpadla KV Návod k montáži a použití L V002

2

3 Obsah Důležité informace 1 K tomuto dokumentu Výstražné pokyny a symboly Upozornění na základě autorského práva 2 2 Bezpečnost Použití k určenému účelu Použití neodpovídající určenému účelu Všeobecné bezpečnostní pokyny Odborný personál Ochrana před elektrickým proudem Používejte jen originální součásti Přeprava a skladování Likvidace 4 Popis výrobku 3 Přehled Rozsah dodávky Náhradní díly a příslušenství 6 4 Technická data Pístový kompresor konstrukční řady KK Pístové vakuové čerpadlo konstrukční řady KV Pístový kompresor konstrukční řady KK Pístové vakuové čerpadlo konstrukční řady KV Pístový kompresor konstrukční řady KK Pístové vakuové čerpadlo konstrukční řady KV Pístový kompresor konstrukční řady KK Prohlášení o shodě pro strojní zařízení podle směrnice 2006/42/ES 64 5 Funkce Bezolejové pístové kompresory KK Bezolejová pístová vakuová čerpadla KV 65 Montáž 6 Předpoklady Prostor pro instalaci Tlumení vibrací Montážní poloha a upevnění Tlumiče hluku 66 7 Elektroinstalace Elektrické připojení se síťovou zástrčkou Elektrické připojení bez síťové zástrčky Druh krytí IP Směr otáčení Jištění obvodu napájecího proudu Motorový jistič pro jištění teploty Schémata zapojení 69 8 Uvedení do provozu Odstranění přepravní pojistky Připojení bezolejového pístového kompresoru Připojení bezolejového pístového vakuového čerpadla 75 9 Údržba Plán údržby 77 Hledání poruch 10 Zařízení pro střídavý proud Zařízení pro stejnosměrný proud 81 Adresy L V002 1

4 Důležité informace 1 K tomuto dokumentu Tento návod k montáži a použití je součástí zařízení. Odpovídá provedení zařízení a stavu techniky k okamžiku prvního uvedení do oběhu. V případě nedodržení pokynů a upozornění uvedených v tomto návodu k montáži a použití nepřebírá společnost Dürr Technik žádnou záruku ani odpovědnost za bezpečný provoz a bezpečné fungování zařízení. Překlad byl vypracován podle nejlepšího vědomí. Rozhodující je německá originální verze. Za chyby v překladu společnost Dürr Technik neručí. 1.1 Výstražné pokyny a symboly Výstražný pokyn Výstražné pokyny v tomto dokumentu upozorňují na možné ohrožení osob a na možnost vzniku věcných škod. Jsou označeny následujícími výstražnými symboly: Obecný výstražný symbol Varování před nebezpečným elektrickým napětím Varování před vysokými teplotami Varování před samočinným spuštěním přístroje Tyto výstražné pokyny jsou vytvořeny následovně: SIGNÁLNÍ SLOVO Popis druhu a zdroje nebezpečí Jsou zde uvedeny možné následky nerespektování tohoto výstražného pokynu Tato opatření dodržujte za účelem zamezení nebezpečí. Pomocí signálního slova rozlišujeme čtyři stupně výstražných pokynů: NEBEZPEČÍ Bezprostřední nebezpečí těžkých úrazů nebo smrti VAROVÁNÍ Možné nebezpečí těžkých úrazů nebo smrti UPOZORNĚNÍ Nebezpečí lehkých úrazů POZOR Nebezpečí rozsáhlých věcných škod Další symboly Tyto symboly budou použity v dokumentu a na přístroji, nebo v něm: Upozornění, např. zvláštní údaje ohledně hospodárného použití přístroje. Dodržujte doprovodnou dokumentací. Označení CE Odborně zlikvidujte podle spolkových, zemských a místních právních předpisů. Odpojení přístroje od napětí (např. vytáhnutím síťové zástrčky). 1.2 Upozornění na základě autorského práva Veškerá uvedená zapojení, postupy, názvy, softwarové programy a zařízení jsou chráněna autorským právem. Kopírování návodu k montáži a použití, a to i v podobě výňatků, je povoleno pouze s písemným souhlasem společnosti Dürr Technik L V002

5 2 Bezpečnost Společnost Dürr Technik vyvinula a zkonstruovala zařízení tak, aby v případě použití k určenému účelu byla dalekosáhle vyloučena všechna nebezpečí. Přesto však mohou existovat zbytková nebezpečí. Respektujte proto následující upozornění. 2.1 Použití k určenému účelu Bezolejové pístové kompresory KK Zařízení je určeno ke stlačování atmosférického vzduchu. Zařízení je koncipováno pro montáž do zařízení a strojů. Smí být uvedeno do provozu až poté, co výrobce zařízení zaručí, že jsou splněny všechny požadavky, které zaručují bezpečný provoz. Zařízení je dimenzováno pro provoz v suchých, větraných prostorách. Zařízení se nesmí provozovat ve vlhkém nebo mokrém prostředí. Použití v blízkosti plynů nebo hořlavých kapalin je zakázáno. Bezolejová pístová vakuová čerpadla KV Zařízení je určeno k odsávání atmosférického vzduchu. Zařízení je koncipováno pro montáž do zařízení a strojů. Smí být uvedeno do provozu až poté, co výrobce zařízení zaručí, že jsou splněny všechny požadavky, které zaručují bezpečný provoz. Zařízení je dimenzováno pro provoz v suchých, větraných prostorách. Zařízení se nesmí provozovat ve vlhkém nebo mokrém prostředí. Použití v blízkosti plynů nebo hořlavých kapalin je zakázáno. 2.2 Použití neodpovídající určenému účelu Jiné použití, nebo tomuto určení neodpovídající použití se nepovažuje za použití v souladu s určením. Za škody vzniklé z takového použití výrobce neručí. Riziko nese samotný uživatel. VAROVÁNÍ Těžké škody na zdraví osob a věcné škody v důsledku použití neodpovídajícího určenému účelu Čerpání výbušných směsí nad rámec použití k určenému účelu není přípustné. Důležité informace 2.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny Při provozu tohoto přístroje dodržujte směrnice, zákony, vyhlášky a předpisy, které platí v místě jeho použití. Před každým použitím zkontrolujte funkci a stav přístroje. Přístroj nepřestavujte nebo neprovádějte na něm změny. Dodržujte Návod k montáži a použití. Návod k montáži a použití mějte u přístroje vždy přístupný pro uživatele. 2.4 Odborný personál Obsluha Osoby, které přístroj obsluhují, musí na základě svého vzdělání a znalostí zajistit bezpečné a odborné zacházení s tímto přístrojem. Každému uživateli je nutné dát návod, nebo ho nechat zasvětit do toho, jak se přístroj obsluhuje. Montáž a oprava Montáž, nová nastavení, změny, rozšíření a opravy nechejte provést společností Dürr Technik nebo kvalifikovanými pracovníky autorizovanými společností Dürr Technik. Kvalifikovaný personál je vyškolen u společnosti Dürr Technik, je seznámen s technikou zařízení a zná nebezpečí zařízení. 2.5 Ochrana před elektrickým proudem Při práci na přístroji dodržujte příslušné bezpečnostní předpisy pro elektrotechnická zařízení. Poškozená elektrická vedení a zástrčky ihned vyměňte. 2.6 Používejte jen originální součásti Používejte pouze příslušenství a speciální příslušenství uvedené nebo schválené společností Dürr Technik. Používejte pouze náhradní rychle opotřebitelné součástí a náhradní díly L V002 3

6 Důležité informace Společnost Dürr Technik neručí za škody, které vzniknou v důsledku použití neschváleného příslušenství, speciálního příslušenství a jiných než originálních rychle opotřebitelných součástí a náhradních dílů. 2.7 Přeprava a skladování Zařízení se expeduje v kartonu s balicí výstelkou. Tento obal poskytuje optimální ochranu zařízení během přepravy. Podle možnosti použijte k přepravě a skladování zařízení vždy originální obal. Uchovávejte obal mimo dosah dětí. VAROVÁNÍ Exploze tlakové nádoby a tlakových hadic Tlakovou nádobu a tlakové hadice skladujte a přepravujte odvzdušněné. Během přepravy chraňte zařízení před vlhkostí. Přepravujte zařízení ve svislé poloze. Přepravujte zařízení pouze za držadla určená k tomuto účelu. Nepřepravujte zařízení za sací filtr. Zařízení v originálním obalu lze skladovat v teplých, suchých a bezprašných prostorách. chráněné před znečištěním. Obalový materiál podle možnosti uchovejte. 2.8 Likvidace Přístroj Balení Odborně zlikvidujte podle spolkových, zemských a místních právních předpisů. Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Respektujte aktuální způsoby likvidace odpadů. Uchovávejte obal mimo dosah dětí. Okolní podmínky při skladování a přepravě Okolní podmínky při skladování a přepravě Teplota C -25 až +55 Rel. vlhkost vzduchu % 10 % až 90 % Respektujte přitom nápisy na výstelce obalu L V002

7 3 Přehled 3.1 Rozsah dodávky Bezolejové pístové kompresory KK Modulová konstrukce Bezolejové pístové kompresory konstrukční řady KK8, KK15, KK40 a KK70 se skládají vždy z kompresorové hlavy s elektromotorem. K dispozici jsou následující elektromotory: Typ A Typ B Typ D Jednofázové motory na střídavý proud Trojfázové motory Stejnosměrné motory s permanentním magnetem Bezolejová pístová vakuová čerpadla KV Modulová konstrukce Bezolejová pístová vakuová čerpadla konstrukční řady KV8, KV15 a KV40 se skládají vždy z kompresorové hlavy s elektromotorem. K dispozici jsou následující elektromotory: Typ A Typ B Typ D Jednofázové motory na střídavý proud Trojfázové motory Stejnosměrné motory s permanentním magnetem L V002 5

8 3.2 Náhradní díly a příslušenství Bezolejové pístové kompresory a pístová vakuová čerpadla konstrukční řady KK8 / KV Obr. 1: Bezolejové pístové kompresory pístová vakuová čerpadla KK8 / KV8 s čísly pozic pro náhradní díly L V002

9 Náhradní díly pro KK8 Typ A-025 A-025 D-030 D-030 Výrobek č Poz. č. Víko klikové skříně Hlava válce Lamelový ventil Ventilová deska Klika s ojnicí Sada náhradních dílů: misková manžeta / válec vč. návodu k montáži Kondenzátor Uhlíkové kartáče Uzávěr Sada tlumičů vibrací , 15 6, 9, 10, 12, x x x x x x x x L V002 7

10 Náhradní díly pro KV8 Typ A-025E A-025E D-030E D-030E Výrobek č Poz. č. Víko klikové skříně Hlava válce Lamelový ventil Ventilová deska Klika s ojnicí Sada náhradních dílů: misková manžeta / válec Uhlíkové kartáče Uzávěr Sada tlumičů vibrací , 15 6, 9, 10, 12, x x x x x x x x L V002

11 Bezolejové pístové kompresory a pístová vakuová čerpadla konstrukční řady KK15 / KV Obr. 2: Bezolejové pístové kompresory a pístová vakuová čerpadla KK15 / KV15 s čísly pozic pro náhradní díly L V002 9

12 Náhradní díly pro KK15 Typ A-038 A-038 A-038 Výrobek č Poz. č. Víko klikové skříně Hlava válce Lamelový ventil 7 2 x x x Ventilová deska Klika s ojnicí 4, Sada náhradních dílů: misková manžeta / válec Tlumiče vibrací 6, 9, 10, 12, (33 Shore) (33 Shore) (33 Shore) Typ A-038 A-035/62 Výrobek č Poz. č. Víko klikové skříně Na vyžádání Hlava válce Lamelový ventil 7 2 x Ventilová deska Klika s ojnicí 4, Sada náhradních dílů: misková manžeta / válec 6, 9, 10, 12, Tlumiče vibrací Typ B-038 D-040 D-040 Výrobek č Poz. č. Víko klikové skříně Hlava válce Lamelový ventil 7 2 x x x Ventilová deska Klika s ojnicí 4, Sada náhradních dílů: misková manžeta / válec Uhlíkové kartáče Uzávěr 6, 9, 10, 12, x x x x Sada odrušovacích filtrů Relé Tlumiče vibrací (33 Shore) (40 Shore) (40 Shore) L V002

13 Typ A-061 B-061 Výrobek č Poz. č. Víko klikové skříně Hlava válce Lamelový ventil 7 2 x x Ventilová deska Klika s ojnicí 4, Sada náhradních dílů: misková manžeta / válec 6, 9, 10, 12, Tlumiče vibrací (33 Shore) (33 Shore) Typ D-061 D-061 D-061 Výrobek č Poz. č. Víko klikové skříně Hlava válce Lamelový ventil 7 2 x x x Ventilová deska Klika s ojnicí 4, 15 Na vyžádání Sada náhradních dílů: misková manžeta / válec Uhlíkové kartáče Tlumiče vibrací 6, 9, 10, 12, ET (33 Shore) ET (33 Shore) Na vyžádání (33 Shore) Typ A-062 A-062 A-062 B-062 Výrobek č Poz. č. Víko klikové skříně 1 Sada náhradních dílů pro hlavu válce 5 Lamelový ventil 7 Ventilová deska 8 Klika s ojnicí 4, 15 Sada náhradních dílů: misková manžeta / válec Tlumiče vibrací 6, 9, 10, 12, 14-2 x ET 4 x x x x x ET 4 x x x x x ET 4 x x x x x ET 4 x x x x L V002 11

14 Náhradní díly pro KV15 Typ A-038E D-040E D-040E A-062E1 Výrobek č A Poz. č. Víko klikové skříně Hlava válce Lamelový ventil Ventilová deska Klika s ojnicí Sada náhradních dílů: misková manžeta / válec Uhlíkové kartáče Uzávěr Sada odrušovacích filtrů Relé Tlumiče vibrací , 15 6, 9, 10, 12, x (33 Shore) x x x x x x (40 Shore) x x x x x x (40 Shore) (40 Shore) Typ A-062E2 B-061E D-061E Výrobek č A Poz. č. Víko klikové skříně 2 x Hlava válce 2 x Lamelový ventil Ventilová deska Klika s ojnicí Sada náhradních dílů: misková manžeta / válec Tlumiče vibrací 7 8 4, 15 6, 9, 10, 12, 14-4 x x x x x x (40 Shore) L V002

15 Bezolejové pístové kompresory a pístová vakuová čerpadla konstrukční řady KK40 / KV Obr. 3: Bezolejové pístové kompresory a pístová vakuová čerpadla KK40 / KV40 s čísly pozic pro náhradní díly L V002 13

16 Náhradní díly pro KK40 Typ A-065 A-065 B-065 Výrobek č Poz. č. Víko klikové skříně Hlava válce, 2 přípojky Hlava válce, 4 přípojky Ventilová deska Sada náhradních dílů: misková manžeta / válec 6, 9, 10, 12, Sada tlumičů vibrací Typ AG-132 AG-132 BG-132 DG-160 Výrobek č Poz. č. Víko klikové skříně Hlava válce, 2 přípojky Hlava válce, 4 přípojky Ventilová deska Sada náhradních dílů: misková manžeta / válec vč. návodu k montáži Sada tlumičů vibrací , 9, 10, 12, x x x x x x x x Typ D-070 D-075 Výrobek č Poz. č. Víko klikové skříně Hlava válce, 2 přípojky Hlava válce, 4 přípojky Ventilová deska Sada náhradních dílů: misková manžeta / válec vč. návodu k montáži 6, 9, 10, 12, Sada tlumičů vibrací L V002

17 Náhradní díly pro KV40 Typ AG-065-2E AG-132E Výrobek č Poz. č. Víko klikové skříně Hlava válce, 2 přípojky Hlava válce, 4 přípojky Ventilová deska 8 2 x x Klika s ojnicí Sada náhradních dílů: misková manžeta / válec 6, 9, 10, 12, 14 2 x x Sada tlumičů vibrací Typ A-065E BG-132E Výrobek č Poz. č. Víko klikové skříně Hlava válce, 2 přípojky Hlava válce, 4 přípojky Ventilová deska x Sada náhradních dílů: misková manžeta / válec 6, 9, 10, 12, x Sada tlumičů vibrací L V002 15

18 Bezolejové pístové kompresory a pístová vakuová čerpadla konstrukční řady KK Obr. 4: Bezolejové pístové kompresory a pístová vakuová čerpadla KK70 s čísly pozic pro náhradní díly L V002

19 Náhradní díly pro KK70 Typ A-100 A-100 B-100 Výrobek č Poz. č. Víko klikové skříně Hlava válce Ventilová deska + lamelový ventil Těsnění (válce) Těsnění (ventilů) 6 2 x x x Sada náhradních dílů: misková manžeta a válec 10, Kompletní sada náhradních dílů: píst s klikou, válec, misková manžeta Kondenzátor 23 Na vyžádání Na vyžádání -- Sada tlumičů vibrací Typ D-100 D-100 D-100 D-100 Výrobek č Poz. č. Víko klikové skříně 1 Hlava válce 5 Ventilová deska + lamelový ventil 8 Těsnění (válce) 9 Těsnění (ventilů) 6 Sada náhradních dílů: misková manžeta a válec 10, x x x x Kompletní sada náhradních dílů: píst s klikou, válec, misková manžeta - Na vyžádání Na vyžádání Na vyžádání Na vyžádání Sada tlumičů vibrací L V002 17

20 Typ A-200 B-200 Výrobek č Poz. č. Víko klikové skříně 1 2 x Hlava válce 5 2 x Ventilová deska + lamelový ventil 8 2 x Těsnění (válce) 9 2 x Těsnění (ventilů) 6 4 x x Sada náhradních dílů: misková manžeta a válec 10, 14 2 x x Kompletní sada náhradních dílů: píst s klikou, válec, misková manžeta - 2 x x Kondenzátor ET - Sada tlumičů vibrací L V002

21 Příslušenství pro pístové kompresory KK Pístové kompresory KK8 KK15 KK40 KK70 Označení G1/8" G1/4" G1/4" G1/4" Sací filtr jednoduchý G1/8" Sací filtr jednoduchý G1/4" Bez obr. Sací filtr standardní ** Filtrační vložka standardní (použití v sacím filtru ) Mikrofiltr v hliníkovém tělese G1/4" Vložka mikrofiltru (použití v hliníkovém tělese G1/4" ) **Je nutná redukční vsuvka L V002 19

22 Příslušenství pro pístová vakuová čerpadla KV Pístová vakuová čerpadla KV8 KV15 KV40 Označení G1/8" G1/4" G1/4" Tlumič hluku G1/4" s vnějším závitem* ** Filtr se zpětným ventilem (sada 3 kusů)* * Platí pro pístová vakuová čerpadla od roku výroby 02/2006 **Je nutná redukční vsuvka Kondenzátory na vyžádání. Příslušenství na vyžádání nebo na L V002

23 4 Technická data 4.1 Pístový kompresor konstrukční řady KK8 Schematický výkres KK8/KV8 G1/8" 36 h l 90 M 6 b Obr. 5: KK8 / KV8; typ: A-025; A-025E 36 G1/8" 7,5 20 h 136 l 47,5 90 M 6 12 b 127 Obr. 6: KK8 / KV8; typ: D-030; D-030E L V002 21

24 Technická data KK8 Typ A-025 Elektrická data Typ A-025 A-025 Výrobek č Síťová frekvence Hz Síťové napětí V 110/ / Jmenovitý výkon P1 (W) Jmenovitý proud A 1,7 1,8 1 1,2 Počet otáček min Doba zapnutí 100% 100% 100% 100% Druh krytí IP Všeobecná technická data Dodávané množství, 0 bar l/min Jmenovitý tlak bar Bezpečnostní tlak PS bar Hladina akustického tlaku db(a) Hmotnost kg 4,8 4,8 4,8 4,8 Rozměry (d x š x v) Poznámky mm 237 x 143 x x 143 x x 143 x x 143 x 159 Okolní podmínky při provozu Teplota C +5 až až až až L V002

25 Typ D-030 Elektrická data Typ D-030 D-030 Výrobek č Síťová frekvence Hz - - Síťové napětí V 12 VDC 24 VDC Jmenovitý výkon P1 (W) Jmenovitý proud A 13 6,4 Počet otáček min Doba zapnutí 100% 100% Druh krytí IP Všeobecná technická data Dodávané množství, 0 bar l/min Jmenovitý tlak bar 7 7 Bezpečnostní tlak PS bar Hladina akustického tlaku db(a) Hmotnost kg 4,4 4,4 Rozměry (d x š x v) mm 209 x 108 x x 108 x 156 Poznámky Okolní podmínky při provozu Teplota C +5 až až L V002 23

26 Výkonový diagram KK D A-025 Flow volume [l/min] Pressure pe [bar] Obr. 7: Dodávané množství při 50 Hz (při 60 Hz cca +18 %) L V002

27 4.2 Pístové vakuové čerpadlo konstrukční řady KV8 Schematický výkres KK8/KV8 36 G1/8" h l 90 M 6 b Obr. 8: KK8 / KV8; typ: A-025; A-025E 36 G1/8" 7,5 20 h 136 l 47,5 90 M 6 12 b 127 Obr. 9: KK8 / KV8; typ: D-030; D-030E L V002 25

28 Technická data KV8 Typ A-025E Elektrická data Typ A-025E A-025E Výrobek č Síťová frekvence Hz Síťové napětí V 110/ / Jmenovitý výkon P1 (W) Jmenovitý proud A 1,64 1,5 0,7 0,9 Počet otáček min Doba zapnutí 100% 100% 100% 100% Druh krytí IP Všeobecná technická data Rychlost sání S eff l/min Koncový tlak P abs mbar <150 <150 <150 <150 Hladina akustického tlaku db(a) Hmotnost kg 4,8 4,8 4,8 4,8 Rozměry (d x š x v) Poznámky mm 237 x 143 x x 143 x x 143 x x 143 x 159 Okolní podmínky při provozu Teplota C +5 až až až až L V002

29 Typ D-030E Elektrická data Typ D-030E D-030E Výrobek č Síťová frekvence Hz - - Síťové napětí V 12 VDC 24 VDC Jmenovitý výkon P1 (W) Jmenovitý proud A 6,7 3 Počet otáček min Doba zapnutí 100% 100% Druh krytí IP Všeobecná technická data Rychlost sání S eff l/min Koncový tlak P abs mbar <180 <180 Hladina akustického tlaku db(a) Hmotnost kg 4,4 4,4 Rozměry (d x š x v) mm 209 x 108 x x 108 x 156 Poznámky Okolní podmínky při provozu Teplota C +5 až až L V002 27

30 Výkonový diagram KV8 40 Suction capacity Seff [Nl/min] D-030E A-025E Pressure pabs [mbar] Obr. 10: Sací rychlost vztažená na atmosférický tlak při 50 Hz (při 60 Hz cca +18 %) 1000 Pressure pabs [mbar] 100 A-025E D-030E Pump-down time [s] Obr. 11: Doba vyčerpání objemu 10 l při 50 Hz L V002

31 4.3 Pístový kompresor konstrukční řady KK15 Schematický výkres KK15/KV15 40 G1/4" Popis výrobku 20 h l x y M 6 b 12 Obr. 12: KK15 / KV15, typ: A-038; B-038; A-061; B-061 l 40 b G1/4" h x y M 4 7,5 Obr. 13: KK15 / KV15; typ: A L V002 29

32 Obr. 14: KK15; typ: A-035/62 G1/4" G1/8" L V002

33 Technická data KK15 Typ A-035/62; A-038 Elektrická data Typ A-035/62 A-038 Výrobek č Síťová frekvence Hz Síťové napětí V Jmenovitý výkon P1 (W) Jmenovitý proud A 1,7 1,6 1,5 1,5 Počet otáček min Doba zapnutí 100% 100% 100% 100% Druh krytí IP Všeobecná technická data Dodávané množství, 0 bar l/min Jmenovitý tlak bar Bezpečnostní tlak PS bar Hladina akustického tlaku db(a) Hmotnost kg 8,5 8,5 6,4 6,4 Rozměry (d x š x v) mm 282 x 185 x x 185 x x 156 x x 207 x 127 Rozměry (x; y) mm 283; ; ; ; 100 Poznámky Okolní podmínky při provozu Teplota C +5 až až až až L V002 31

34 Typ A-038 Elektrická data Typ A-038 A-038 Výrobek č Síťová frekvence Hz Síťové napětí V Jmenovitý výkon P1 (W) Jmenovitý proud A 3,2-3,5 2,8-3,1 1,5 1,5 Počet otáček min Doba zapnutí 100% 100% 100% 100% Druh krytí IP Všeobecná technická data Dodávané množství, 0 bar l/min Jmenovitý tlak bar Bezpečnostní tlak PS bar Hladina akustického tlaku db(a) Hmotnost kg 9,7 9,7 6,4 6,4 Rozměry (d x š x v) mm 258 x 120 x x 120 x x 207 x x 207 x 127 Rozměry (x; y) mm 80; ; ; ; 100 Poznámky Okolní podmínky při provozu Teplota C +5 až až až až L V002

35 Typ A-038 Elektrická data Typ A-038 Výrobek č Síťová frekvence Hz Síťové napětí V 115* 115* Jmenovitý výkon P1 (W) Jmenovitý proud A 4,1 3,2 2,1 1,9 Počet otáček min Doba zapnutí 100% 100% 100% 100% Druh krytí IP Všeobecná technická data Dodávané množství, 0 bar l/min Jmenovitý tlak bar Bezpečnostní tlak PS bar Hladina akustického tlaku db(a) Hmotnost kg 7,5 7,5 7,5 7,5 Rozměry (d x š x v) mm 269 x 156 x x 156 x x 156 x x 156 x 180 Rozměry (x; y) mm 80; ; ; ; 100 Poznámky Okolní podmínky při provozu Teplota C +5 až až až až +40 *Připojení ve stavu expedice L V002 33

36 Typ A-038 Elektrická data Typ A-038 Výrobek č Síťová frekvence Hz Síťové napětí V 230* 230* Jmenovitý výkon P1 (W) Jmenovitý proud A 2,1 1,9 4,1 3,2 Počet otáček min Doba zapnutí 100% 100% 100% 100% Druh krytí IP Všeobecná technická data Dodávané množství, 0 bar l/min Jmenovitý tlak bar Bezpečnostní tlak PS bar Hladina akustického tlaku db(a) Hmotnost kg 7,5 7,5 7,5 7,5 Rozměry (d x š x v) mm 269 x 156 x x 156 x x 156 x x 156 x 180 Rozměry (x; y) mm 80; ; ; ; 100 Poznámky Okolní podmínky při provozu Teplota C +5 až až až až +40 *Připojení ve stavu expedice L V002

37 Typ B-038; D-040 Elektrická data Typ B-038 D-040 D-040 Výrobek č Síťová frekvence Hz Síťové napětí V 3 fáze, fáze, VDC 24 VDC Jmenovitý výkon P1 (W) Jmenovitý proud A 0,9 0,8 17,5 9 Počet otáček min Doba zapnutí 100% 100% 100% 100% Druh krytí IP Všeobecná technická data Dodávané množství, 0 bar l/min Jmenovitý tlak bar Bezpečnostní tlak PS bar Hladina akustického tlaku db(a) Hmotnost kg 6,5 6,5 5,9 5,9 Rozměry (d x š x v) mm 249 x 156 x x 156 x x 121 x x 121 x 175 Rozměry (x; y) mm 80; ; ; 92/ ; 92/139 Poznámky Okolní podmínky při provozu Teplota C +5 až až až až L V002 35

38 Typ A-061; B-061 Elektrická data Typ A-061 B-061 Výrobek č Síťová frekvence Hz Síťové napětí V fáze fáze 400 Jmenovitý výkon P1 (W) Jmenovitý proud A 2,9 2,7 0,9 0,9 Počet otáček min Doba zapnutí 100% 100% 100% 100% Druh krytí IP Všeobecná technická data Dodávané množství, 0 bar l/min Jmenovitý tlak bar Bezpečnostní tlak PS bar Hladina akustického tlaku db(a) Hmotnost kg 7,6 7,6 6,1 6,1 Rozměry (d x š x v) mm 269 x 156 x x 156 x x 165 x x 165 x 180 Rozměry (x; y) mm 80; ; ; ; 100 Poznámky Okolní podmínky při provozu Teplota C +5 až až až až L V002

39 Typ D-061; A-062 Elektrická data Typ D-061 D-061 D-061 A-062 Výrobek č Síťová frekvence Hz Síťové napětí V 110 VDC 24 VDC 12 VDC 230 Jmenovitý výkon P1 (W) Jmenovitý proud A 3, Počet otáček min Doba zapnutí S3 30 min 50% 100% S3 10 min 50% 100% Druh krytí IP / 20* Všeobecná technická data Dodávané množství, 0 bar l/min Jmenovitý tlak bar Bezpečnostní tlak PS bar Hladina akustického tlaku db(a) Hmotnost kg 6,9 6,9 7,2 9,8 Rozměry (d x š x v) mm 247 x 132 x x 132 x x 132 x x 125 x 175 Rozměry (x; y) mm 90; ; ; ; 139 Poznámky Okolní podmínky při provozu Teplota C +5 až až až až +40 *Při montáži skříně svorkovnice dojde k odkrytí elektrických konstrukčních součástí. Druh krytí IP pak bude IP L V002 37

40 Typ A-062; B-062 Elektrická data Typ A-062 A-062 B-062 Výrobek č Síťová frekvence Hz Síťové napětí V fáze, fáze, Jmenovitý výkon P1 (W) Jmenovitý proud A 2,4 5,3 0,9 0,9 Počet otáček min Doba zapnutí 100% 100% 100% 100% Druh krytí IP 00 / 20* Všeobecná technická data Dodávané množství, 0 bar l/min Jmenovitý tlak bar 7 7 8,5 8,5 Bezpečnostní tlak PS bar Hladina akustického tlaku db(a) Hmotnost kg ,1 9,1 Rozměry (d x š x v) mm 298 x 125 x x 125 x x 125 x x 125 x 175 Rozměry (x; y) mm 225; ; ; ; 139 Poznámky Okolní podmínky při provozu Teplota C +5 až až až až +40 *Při montáži skříně svorkovnice dojde k odkrytí elektrických konstrukčních součástí. Druh krytí IP pak bude IP L V002

41 Výkonový diagram KK A-062 / B A-061 / B-061 / D-061 Flow volume [l/min] A-038 / B-038 / D-040 A-035/ Pressure pe [bar] Obr. 15: Dodávané množství při 50 Hz (při 60 Hz cca +18 %) L V002 39

42 4.4 Pístové vakuové čerpadlo konstrukční řady KV15 Schematický výkres KK15/KV15 40 G1/4" 20 h l x y M 6 b 12 Obr. 16: KK15 / KV15, typ: A-038; B-038; A-061; B-061 l 40 b G1/4" h x y M 4 7,5 Obr. 17: KK15 / KV15; typ: A L V002

43 40 G1/4" 20 h l x b y 12 M 6 Obr. 18: KK15 / KV15; typ: D-040; D-040E; D-061E L V002 41

44 Technická data KV15 Typ A-038E Elektrická data Typ A-038E Výrobek č Síťová frekvence Hz Síťové napětí V Jmenovitý výkon P1 (W) Jmenovitý proud A 1,3 1 Počet otáček min Doba zapnutí 100% 100% Druh krytí IP Všeobecná technická data Rychlost sání S eff l/min Koncový tlak P abs mbar Hladina akustického tlaku db(a) Hmotnost kg 6,4 6,4 Rozměry (d x š x v) mm 249 x 156 x x 156 x 180 Rozměry (x; y) mm 80; ; 100 Poznámky Okolní podmínky při provozu Teplota C +5 až až L V002

45 Typ D-040E; B-061E Elektrická data Typ D-040E (12V) D-040E (24V) B-061E Výrobek č Síťová frekvence Hz Síťové napětí V 12 VDC 24 VDC 3 fáze fáze 400 Jmenovitý výkon P1 (W) Jmenovitý proud A 8,7 5 0,9 0,9 Počet otáček min Doba zapnutí 100% 100% 100% 100% Druh krytí IP Všeobecná technická data Rychlost sání S eff l/min Koncový tlak P abs mbar Hladina akustického tlaku db(a) Hmotnost kg 6 6 6,1 6,1 Rozměry (d x š x v) mm 242 x 121 x x 121 x x 165 x x 165 x 180 Rozměry (x; y) mm 155; 92/ ; 92/139 80; ; 100 Poznámky Okolní podmínky při provozu Teplota C +5 až až až až L V002 43

46 Typ D-061E (24V) Elektrická data Typ D-061E (24V) Výrobek č Síťová frekvence Hz - Síťové napětí V 24 VDC Jmenovitý výkon P1 (W) 264 Jmenovitý proud A 11 Počet otáček min Doba zapnutí 100% Druh krytí IP 54 Všeobecná technická data Rychlost sání S eff l/min 61 Koncový tlak P abs mbar 150 Hladina akustického tlaku db(a) 61 Hmotnost kg 7,1 Rozměry (d x š x v) mm 234 x 137 x 190 Rozměry (x; y) mm 90; 112 Poznámky Okolní podmínky při provozu Teplota C +5 až L V002

47 Typ A-062E2; A-062E1 Elektrická data Typ A-062E2 A-062E1 Výrobek č A A Síťová frekvence Hz Síťové napětí V Jmenovitý výkon P1 (W) Jmenovitý proud A 1,2 1,7 1,6 1,2 Počet otáček min Doba zapnutí 100% 100% 100% 100% Druh krytí IP Všeobecná technická data Rychlost sání S eff l/min Koncový tlak P abs mbar Hladina akustického tlaku db(a) Hmotnost kg 9,3 9,3 9,3 9,3 Rozměry (d x š x v) mm 291 x 150 x x 150 x x 139 x x 139 x 205 Rozměry (x; y) mm 225; ; ; ; 139 Poznámky Okolní podmínky při provozu Teplota C +5 až až až až +40 Obr. 19: KV15; typ: A-062E1 Ø 6 G1/4" Obr. 20: KV15; typ: A-062E L V002 45

48 Výkonový diagram KV15 80 Suction capacity Seff [Nl/min] A-062E2 B-061E / D-061E A-062E1 A-038E / D-040E Pressure pabs [mbar] Obr. 21: Sací rychlost vztažená na atmosférický tlak při 50 Hz (při 60 Hz cca +18 %) 1000 Pressure pabs [mbar] A-062E2 B-061E / D-061E A-062E1 A-038E / D-040E Pump-down time [s] Obr. 22: Doba vyčerpání objemu 10 l při 50 Hz L V002

49 4.5 Pístový kompresor konstrukční řady KK40 Schematický výkres KK40/KV40 G1/4" b 32 h l Obr. 23: KK40 / KV40; typ: A-065; B-065; A-065E M h G1/4" M l b Obr. 24: KK40 / KV40; typ: AG-132; BG-132; AG-065-2E; A-065E; AG-132E; BG-132E L V002 47

50 G1/4" b 9 32 h 80 M l 100 Obr. 25: KK40 / KV40; typ: D h G1/4" 80 l Obr. 26: KK40; typ: DG M 8 b L V002

51 Technická data KK40 Typ A-065; B-065 Elektrická data Typ A-065 B-065 Výrobek č Síťová frekvence Hz Síťové napětí V fáze, fáze, 400 Jmenovitý výkon P1 (W) Jmenovitý proud A 2,5 2,6 1,1 1,1 Počet otáček min Doba zapnutí 100% 100% 100% 100% Druh krytí IP Všeobecná technická data Dodávané množství, 0 bar l/min Jmenovitý tlak bar Bezpečnostní tlak PS bar Hladina akustického tlaku db(a) Hmotnost kg 14,4 14,4 14,4 14,4 Rozměry (d x š x v) Poznámky mm 305 x 195 x x 195 x x 188 x x 188 x 218 Okolní podmínky při provozu Teplota C -30 až až až až L V002 49

52 Typ A-065; D-075 Elektrická data Typ A-065 D-075 Výrobek č Síťová frekvence Hz Síťové napětí V 110/ / VDC Jmenovitý výkon P1 (W) Jmenovitý proud A 5,1 5,3 22 Počet otáček min Doba zapnutí 100% 100% 100% Druh krytí IP Všeobecná technická data Dodávané množství, 0 bar l/min Jmenovitý tlak bar Bezpečnostní tlak PS bar Hladina akustického tlaku db(a) Hmotnost kg 14,4 14,4 14,1 Rozměry (d x š x v) Poznámky mm 310 x 190 x x 190 x x 154 x 218 Okolní podmínky při provozu Teplota C -30 až až až L V002

53 Typ AG-132 Elektrická data Typ AG-132 AG-132 Výrobek č Síťová frekvence Hz Síťové napětí V /115 Jmenovitý výkon P1 (W) Jmenovitý proud A 3,9 4,1 9,3* Počet otáček min Doba zapnutí 100% 100% 100% Druh krytí IP Všeobecná technická data Dodávané množství, 0 bar l/min Jmenovitý tlak bar Bezpečnostní tlak PS bar Hladina akustického tlaku db(a) Hmotnost kg Rozměry (d x š x v) Poznámky mm 340 x 276 x x 276 x x 276 x 194 Okolní podmínky při provozu Teplota C -30 až až až +55 *Pasivní teplotní spínač L V002 51

54 Typ BG-132; DG-160 Elektrická data Typ BG-132 DG-160 Výrobek č C Síťová frekvence Hz Síťové napětí V 3 fáze, fáze, VDC Jmenovitý výkon P1 (W) Jmenovitý proud A 2 1,8 38 Počet otáček min Doba zapnutí 100% 100% 100% Druh krytí IP Všeobecná technická data Dodávané množství, 0 bar l/min Jmenovitý tlak bar Bezpečnostní tlak PS bar Hladina akustického tlaku db(a) Hmotnost kg Rozměry (d x š x v) Poznámky mm 326 x 276 x x 276 x x 276 x 190 Okolní podmínky při provozu Teplota C -30 až až až L V002

55 Výkonový diagram KK Flow volume [l/min] DG-160 AG-132 / BG-132 D-075 A-065 / B Pressure pe [bar] Obr. 27: Dodávané množství při 50 Hz (při 60 Hz cca +18 %) L V002 53

56 4.6 Pístové vakuové čerpadlo konstrukční řady KV40 Schematický výkres KK40/KV40 h G1/4" M l b Obr. 28: KK40 / KV40; typ: AG-132; BG-132; AG-065-2E; A-065E; AG-132E; BG-132E L V002

57 Technická data KV40 Typ AG-065-2E; A-065E Elektrická data Typ AG-065-2E A-065E Výrobek č Síťová frekvence Hz Síťové napětí V Jmenovitý výkon P1 (W) Jmenovitý proud A 2,5 2,6 1,7 1,7 Počet otáček min Doba zapnutí 100% 100% 100% 100% Druh krytí IP Všeobecná technická data Rychlost sání S eff l/min Koncový tlak P abs mbar Hladina akustického tlaku db(a) Hmotnost kg 16,5 16, Rozměry (d x š x v) Poznámky mm 322 x 276 x x 276 x x 188 x x 188 x 218 Okolní podmínky při provozu Teplota C -30 až až až až L V002 55

58 Typ AG-132E; BG-132E Elektrická data Typ AG-132E BG-132E Výrobek č Síťová frekvence Hz Síťové napětí V fáze, 230/400 3 fáze, 230/400 Jmenovitý výkon P1 (W) Jmenovitý proud A 2,5 2,6 0,9 0,8 Počet otáček min Doba zapnutí 100% 100% 100% 100% Druh krytí IP Všeobecná technická data Rychlost sání S eff l/min Koncový tlak P abs mbar Hladina akustického tlaku db(a) Hmotnost kg 16,5 16,5 16,5 16,5 Rozměry (d x š x v) Poznámky mm 322 x 276 x x 276 x x 276 x x 276 x 180 Okolní podmínky při provozu Teplota C -30 až až až až L V002

59 Výkonový diagram KV Suction capacity Seff [Nl/min] AG-132E / BG-132E AG-065-2E A-65E Pressure pabs [mbar] Obr. 29: Sací rychlost vztažená na atmosférický tlak při 50 Hz (při 60 Hz cca +18 %) 1000 Pressure pabs [mbar] 100 A-65E AG-065-2E AG-132E/BG-132E Pump-down time [s] Obr. 30: Doba vyčerpání objemu 10 l při 50 Hz L V002 57

60 4.7 Pístový kompresor konstrukční řady KK70 Schematický výkres KK70 G1/4 h l b M Obr. 31: KK70; typ: A-100; B-100; D-100 G1/4" 32 h 125 l 140 b M 8 16 Obr. 32: KK70; typ: A-200; B L V002

61 Technická data KK70 Typ A-100 Elektrická data Typ A-100 A-100 Výrobek č Síťová frekvence Hz Síťové napětí V Jmenovitý výkon P1 (W) Jmenovitý proud A 12,9* 11,4* 4,9 4,3 Počet otáček min Doba zapnutí 100% 100% 100% 100% Druh krytí IP Všeobecná technická data Dodávané množství, 0 bar l/min Jmenovitý tlak bar Bezpečnostní tlak PS bar Hladina akustického tlaku db(a) Hmotnost kg Rozměry (d x š x v) Poznámky mm 340 x 200 x x 200 x x 200 x x 200 x 283 Okolní podmínky při provozu Teplota C +5 až až až až +40 *Pasivní teplotní spínač L V002 59

62 Typ B-100 Elektrická data Typ B-100 Výrobek č Síťová frekvence Hz Síťové napětí V 3 fáze fáze 400 Jmenovitý výkon P1 (W) Jmenovitý proud A 3,1 2,1 Počet otáček min Doba zapnutí 100% 100% Druh krytí IP Všeobecná technická data Dodávané množství, 0 bar l/min Jmenovitý tlak bar 8 8 Bezpečnostní tlak PS bar Hladina akustického tlaku db(a) Hmotnost kg 20,3 20,3 Rozměry (d x š x v) mm 330 x 200 x x 200 x 283 Poznámky Okolní podmínky při provozu Teplota C +5 až až L V002

63 Typ D-100 Elektrická data Typ D-100 D-100 D-100 D-100 Výrobek č Síťová frekvence Hz Síťové napětí V 12 VDC 24 VDC 72 VDC 110 VDC Jmenovitý výkon P1 (W) Jmenovitý proud A ,8 6,5 Počet otáček min Doba zapnutí S3 10 min 50% 100% 100% 100% Druh krytí IP Všeobecná technická data Dodávané množství, 0 bar l/min Jmenovitý tlak bar Bezpečnostní tlak PS bar Hladina akustického tlaku db(a) Hmotnost kg 20,5 20,5 20,5 20,5 Rozměry (d x š x v) Poznámky mm 368 x 176 x x 176 x x 176 x x 176 x 292 Okolní podmínky při provozu Teplota C +5 až až až až L V002 61

64 Typ A-200; B-200 Elektrická data Typ A-200 B-200 Výrobek č Síťová frekvence Hz Síťové napětí V fáze fáze 400 Jmenovitý výkon P1 (W) Jmenovitý proud A 6,3 2,9 2,9 Počet otáček min Doba zapnutí 100% 100% 100% Druh krytí IP Všeobecná technická data Dodávané množství, 0 bar l/min Jmenovitý tlak bar Bezpečnostní tlak PS bar Hladina akustického tlaku db(a) Hmotnost kg Rozměry (d x š x v) Poznámky mm 445 x 205 x x 205 x x 205 x 295 Okolní podmínky při provozu Teplota C +5 až až až L V002

65 Výkonový diagram KK A-200 B-200 A-100 B-100 D-100 Flow volume [l/min] Pressure pe [bar] Obr. 33: Dodávané množství při 50 Hz (při 60 Hz cca +18 %) L V002 63

66 4.8 Prohlášení o shodě pro strojní zařízení podle směrnice 2006/42/ES Výrobce tímto prohlašuje, že stroj splňuje ustanovení výše uvedené směrnice a ustanovení následujících dalších směrnic: Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES Zařízení se stejnosměrnými motory s permanentním magnetem typu D-xxx musejí být, pokud je to uvedeno v návodu k montáži a použití a v dokumentech zakázky, odrušena. To lze provést pomocí odrušovacího filtru. Směrnice RoHS 2011/65/EU Název výrobce: Dürr Technik GmbH & Co. KG Adresa výrobce: Pleidelsheimer Straße 30 D Bietigheim-Bissingen Referenční číslo: Označení výrobku: Zařízení KK/KV Od sériového čísla: E Kompresor, resp. vakuové čerpadlo Tímto prohlašujeme, že k uvedení do provozu smí dojít až poté, co bude konstatováno, že stroj, do kterého se toto zařízení má zabudovat, splňuje ustanovení směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ ES. Byly aplikovány následující harmonizované a jiné normy: DIN EN : DIN EN : DIN EN : DIN EN : DIN EN : DIN EN : DIN EN : DIN EN : DIN EN ISO : DIN EN ISO : DIN EN 50106: Bietigheim-Bissingen, dne Andreas Ripsam Management Dürr Technik Důkaz o podpisu v originálním dokumentu u společnosti Dürr Technik L V002

67 5 Funkce 5.1 Bezolejové pístové kompresory KK Modulová konstrukce Základní model se skládá z kompresorové hlavy s elektromotorem. K dispozici jsou následující elektromotory: Typ A Typ B Typ D Jednofázové motory na střídavý proud Trojfázové motory Stejnosměrné motory s permanentním magnetem S výjimkou trojfázových motorů je ve většině elektromotorů integrován teplotní spínač jako doplňková tepelná ochrana. Při aktivaci teplotního spínače se zařízení automaticky vypne. Po zchladnutí se zařízení s teplotním spínačem opět automaticky zapnou. U všech elektromotorů se jmenovitým proudem nad 10 A je teplotní spínač propojen pasivně. K tepelnému vypnutí se musí použít dodatečné relé. Popis funkce Přes sací filtr (1) je nasáván atmosférický vzduch. Tento vzduch je pístem (3) stlačován ve válci (6). Vstupní ventil (2), resp. výstupní ventil (4) blokuje směr proudění. Stlačený vzduch je vedením stlačeného vzduchu (5) veden ke spotřebiči. Popis výrobku 5.2 Bezolejová pístová vakuová čerpadla KV Modulová konstrukce Základní model se skládá z čerpadlové hlavy s elektromotorem. K dispozici jsou následující elektromotory: Typ A Typ B Typ D Jednofázové motory na střídavý proud Trojfázové motory Stejnosměrné motory s permanentním magnetem S výjimkou trojfázových motorů je ve všech elektromotorech integrován teplotní spínač jako doplňková tepelná ochrana. Při aktivaci teplotního spínače se zařízení automaticky vypne. Po zchladnutí se zařízení s teplotním spínačem opět automaticky zapnou U všech elektromotorů se jmenovitým proudem nad 10 A se k tepelnému vypnutí musí použít dodatečné relé. Popis funkce U sacího hrdla (1) vstupuje do zařízení vzduch. Vzduch je odsáván pístem (3) ve válci (6). Vstupní ventil (2), resp. výstupní ventil (4) blokuje směr proudění. Odsátý vzduch je přes tlumič hluku (5) odváděn do atmosféry L V002 65

68 Montáž 6 Předpoklady 6.1 Prostor pro instalaci Místo instalace musí splňovat následující předpoklady: Suchý, dobře větraný prostor Žádný účelový prostor (např. kotelna nebo vlhký prostor) Postavte zařízení na suchý, rovný a dostatečně stabilní podklad (respektujte hmotnost zařízení). Zásuvka musí být dobře přístupná. Typový štítek zařízení musí být snadno čitelný (i v zabudovaném stavu). Zařízení musí být snadno přístupné za účelem obsluhy a údržby. U zabudovaných zařízení musejí být při snímání/otevírání přístupu k tělesu snadno dosažitelné připojovací svorky. Dodržte dostatečnou vzdálenost od stěny (min. 30 mm až 40 mm) Vzduch se při nasávání filtruje. Složení vzduchu se přitom nemění. Nasávaný vzduch proto udržujte bez obsahu škodlivých látek (např. nenasávejte vzduch z podzemní garáže nebo z prostoru přímo vedle sacího zařízení). POZOR Nebezpečí přehřátí v důsledku nedostatečného větrání Zařízení produkuje teplo. Jsou možné škody způsobené přehřátím a/nebo zkrácení životnosti zařízení. Nezakrývejte zařízení. Musí být umožněn neomezený vstup a výstup vzduchu. Větrací a odvzdušňovací otvory musejí být dostatečně velké. U zabudovaných zařízení může být v nevýhodných případech zapotřebí použití externího větrání. 6.2 Tlumení vibrací Zařízení vytvářejí vibrace. K tlumení těchto vibrací se musejí použít vhodné tlumiče vibrací. UPOZORNĚNÍ Tuhá spojení mohou poškodit zařízení, nebo stroj, ve kterém jsou tato zařízení zabudována. Nepoužívejte žádná tuhá spojení mezi zařízeními a strojem. 6.3 Montážní poloha a upevnění Montujte zařízení pokud možno v horizontální poloze. Jiné montážní polohy předem konzultujte se společností Dürr Technik. 6.4 Tlumiče hluku Jak na sacím hrdle, tak i na hrdle odváděného vzduchu vzniká při tlakovém nebo vakuovém provozu zvýšený hluk. Proto je nutné použít vhodný tlumič hluku. Filtry nasávaného a odváděného vzduchu (tlumiče hluku) naleznete v našem seznamu náhradních dílů. Tlumiče hluku fungují stejně jako vzduchové filtry L V002

Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5. Obj. č. D 322 703

Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5. Obj. č. D 322 703 Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5 Obj. č. D 322 703 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve než budete

Více

Návod na údržbu a obsluhu úhlové brusky Typ HW 125 L

Návod na údržbu a obsluhu úhlové brusky Typ HW 125 L Návod na údržbu a obsluhu úhlové brusky Typ HW 125 L Obj. č. D 322 288 Červen 2001 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve

Více

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30 RU 24 NDT Návod k použití CZ 9000-608-26/30 CZ 2 9000-608-26/30 2016/06/06 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace...4 1.1 Směrnice...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Likvidace přístroje...4 1.5 Použití

Více

GAA 1100 T # 55154. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany

GAA 1100 T # 55154. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany GAA 1100 T # 55154 Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany 1 4 2 5 6 1 230 V / 50 Hz 50 l 3,05 m 3 /min 1100 W/P1 13,6 kg 20000 min -1 2 3 4 5 CZ Dříve než uvedete

Více

nýtovacích kleští typ NZ-Set-SYS v systaineru

nýtovacích kleští typ NZ-Set-SYS v systaineru Návod na obsluhu a údržbu nýtovacích kleští typ NZ-Set-SYS v systaineru Obj. č. D 322 311 Duben 2006 Vážený zákazníku děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete s nýtovacími

Více

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku typ HW 140 DB s pravým a levým chodem. Obj. č. D 322 668

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku typ HW 140 DB s pravým a levým chodem. Obj. č. D 322 668 Návod na obsluhu a údržbu šroubováku typ HW 140 DB s pravým a levým chodem Obj. č. D 322 668 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete se šroubovákem pracovat

Více

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Verze 1.1 česká Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Provozní návod Číslo artiklu: 27805 OBSAH VÝKONOVÝ DIAGRAM Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Dieselové čerpadlo 100 l/min

Dieselové čerpadlo 100 l/min Dieselové čerpadlo 100 l/min 89 351 A801 CZ 230 V 1~AC Obsah 1. Všeobecné údaje 3 1.1 Odborné používání 3 1.2 Konstrukce a popis funkce 3 1.3 Oblast použití 3 1.4 Požadavky na místo instalace 3 1.5 Technické

Více

Návod na obsluhu a údržbu stopkové brusky typ HW 1031 L s hadicí pro odvod vzduchu

Návod na obsluhu a údržbu stopkové brusky typ HW 1031 L s hadicí pro odvod vzduchu Návod na obsluhu a údržbu stopkové brusky typ HW 1031 L s hadicí pro odvod vzduchu Obj. č. D 322 658 Leden 2005 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte

Více

Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste*) 4-8. Original operating instructions/spare parts list*) 9-13

Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste*) 4-8. Original operating instructions/spare parts list*) 9-13 Festool GmbH Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Telefon: 07024/804-0 Telefax: 07024/804-608 http://www.festool.com VAC SYS VP Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste*) 4-8 Original operating instructions/spare

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Návod na obsluhu a údržbu. přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG. Obj. č. D 040 152

Návod na obsluhu a údržbu. přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG. Obj. č. D 040 152 Návod na obsluhu a údržbu přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG Obj. č. D 040 152 Leden 2004 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům.

Více

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze Návod k obsluze Původní návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VA61415 (1) 2010-09-01 Návod k obsluze ČESKÝ OBSAH ÚVOD... 4 ÚČEL TOHOTO

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Návod na obsluhu a údržbu vrtačky typ 3/8" HW 525 L

Návod na obsluhu a údržbu vrtačky typ 3/8 HW 525 L Návod na obsluhu a údržbu vrtačky typ 3/8" HW 525 L Obj. č. D 322 642 Prosinec 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve

Více

Návod na obsluhu a údržbu. vibrační brusky typ HW 220. Obj. č. D 322 707. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.

Návod na obsluhu a údržbu. vibrační brusky typ HW 220. Obj. č. D 322 707. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint. Návod na obsluhu a údržbu vibrační brusky typ HW 220 Obj. č. D 322 707 Březen 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve

Více

Pískovací pistole # 40046 # 41464. GÜDE Slovakia s.r.o Podtúreň-Roveň 208 SK-033 01 Liptovský Hrádok

Pískovací pistole # 40046 # 41464. GÜDE Slovakia s.r.o Podtúreň-Roveň 208 SK-033 01 Liptovský Hrádok Pískovací pistole # 40046 # 41464 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE

Více

Návod k obsluze. Obj. číslo: 4031610. Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D

Návod k obsluze. Obj. číslo: 4031610. Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D CZ Návod k obsluze Obj. číslo: 4031610 Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D Všeobecné bezpečnostní pokyny Pozor: Při používání tohoto kompresoru je třeba na ochranu před úderem elektrickým

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC250 6, HC550-8, HC900-10. Účel a použití čerpadla

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC250 6, HC550-8, HC900-10. Účel a použití čerpadla PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC250 6, HC550-8, HC900-10 Účel a použití čerpadla Ponorné čerpadlo HC250 6, HC550-8, HC900-10 je určeno pro čerpání čisté a mírně znečistěné

Více

RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení: na zařízení 12V konektor AMP pro připojení na vozidlo Hlídání izolace:

RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení: na zařízení 12V konektor AMP pro připojení na vozidlo Hlídání izolace: Hasičský zdroj elektrického proudu Čís. zboží: MAG122SL-R OBECNĚ Druh generátor proudu Využití: Zejména u hasičů nebo uživatelů se zvýšenými požadavky na stupeň ochrany Výrobce: MAG-MOTOREN společnost

Více

Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole typ W 200. Obj. č. D 030 405 1,2

Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole typ W 200. Obj. č. D 030 405 1,2 Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole typ W 200 Obj. č. D 030 405 1,2 Květen 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Ponorné kalové čerpadlo HS11 M Účel a použití čerpadla Kalové čerpadlo HS11 M je určeno pro čerpání čisté a znečištěné užitkové vody (max. průchodnost oběžným

Více

PRO 1100 A # 75800. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany

PRO 1100 A # 75800. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany PRO 1100 A Čeština 3 English 7 Français xx Dansk xx Čeština xx Slovenčina xx Nederlands xx Italiano xx Norsk xx Svenska xx Magyar xx Hrvatski xx Slovenščina xx Româneşte xx Български xx Bosanski xx Srpski

Více

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Návod k obsluze Obsah: 1. Obecné údaje 1.1 Použití dle určení 1.2 Konstrukce a popis funkce 1.3 Technické údaje 1.4 Oblast použití 1.5 Požadavky na místo instalace 2. Obecné

Více

KDR 802 odsavač pilin a třísek

KDR 802 odsavač pilin a třísek odsavač pilin a třísek Návod k používání aktualizace 7/ 2010 objednávky elektronicky, telefonem a písemně na kontaktu www.kdr.cz ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. Masarykova 16 517 50 Častolovice Czech Republic

Více

Návod na obsluhu a údržbu. pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru. Obj. č. D 322 314

Návod na obsluhu a údržbu. pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru. Obj. č. D 322 314 Návod na obsluhu a údržbu pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru Obj. č. D 322 314 Únor 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 GARDENA Zahradní čerpadlo 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 Zahradní čerpadlo GARDENA 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet Vítejte v zahradě GARDENA... Pročtěte

Více

5/781/08 pořadové čís.: 49 (Svaz rakouských hasičů) RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení:

5/781/08 pořadové čís.: 49 (Svaz rakouských hasičů) RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení: Hasičský zdroj elektrického proudu Čís. zboží: MAG155SL-R OBECNĚ Druh generátor proudu Využití: Zejména u hasičů nebo uživatelů se zvýšenými požadavky na stupeň ochrany Výrobce: MAG-MOTOREN společnost

Více

SmartFan X. Návod k montáži a použití

SmartFan X. Návod k montáži a použití SmartFan X getair GmbH & Co. KG Krefelder Straße 670 41066 Mönchengladbach Německo E-mail: info@getair.eu Web: www.getair.eu V 1.1 Obsah Český 1. Všeobecné pokyny... 4 2. Příprava k montáži... 5 3. Montáž...

Více

Návod k obsluze GV25 GV35 GV702. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze GV12066 (1) 2012-04-10

Návod k obsluze GV25 GV35 GV702. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze GV12066 (1) 2012-04-10 Návod k obsluze Původní návod k obsluze GV25 GV35 GV702 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com GV12066 (1) 2012-04-10 Návod k obsluze ČESKÝ OBSAH ÚVOD... 4 ÚČEL TOHOTO NÁVODU

Více

Fi l t rační oběhové čerpadl o

Fi l t rační oběhové čerpadl o Ve r z e 1.1 česká Fi l t rační oběhové čerpadl o Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 261 47 OBSAH VÝKRES DÍLŮ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Návod na obsluhu a údržbu. stříkací pistole s trychtýřem typ HW-TSP. Obj. č. D 030 063. Vážený zákazníku,

Návod na obsluhu a údržbu. stříkací pistole s trychtýřem typ HW-TSP. Obj. č. D 030 063. Vážený zákazníku, Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole s trychtýřem typ HW-TSP Obj. č. D 030 063 Vážený zákazníku, Listopad 2004 děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného

Více

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu)

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Pozor: - nikdy nezapínat prázdné čerpadlo (bez vody)! Obsah písku ve vodě značně poškozuje čerpadlo! 1. / Použití Ponorná čerpadla označení BP vyráběné firmou

Více

Návod na obsluhu a údržbu pro

Návod na obsluhu a údržbu pro Návod na obsluhu a údržbu pro Příklepový Obj. č. D 327 340 Příklepový v sadě Obj. č. D 327 347 Kombi-sada příklepový a ráčnový Obj. č. D 327 348 Ráčnový Obj. č. D 322 266 Ráčnový - v sadě Obj. č. D 322

Více

Návod k montáži a obsluze Typ: WJ / HWJ

Návod k montáži a obsluze Typ: WJ / HWJ Typ: WJ / HWJ Technické změny vyhrazeny! 1 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 17 WJ,HWJ / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha s.r.o. Obchodní 125, 251 01 Čestlice I ČO: 62579207 JAKO

Více

Kolébková pila wox d 700 1530 0901 380-420V / 50 Hz 5,20 kw wox d 700s 1530 0911 380-420V / 50 Hz 5,20 kw 1530 0912 380-420V / 50 Hz 7,50 kw wox d

Kolébková pila wox d 700 1530 0901 380-420V / 50 Hz 5,20 kw wox d 700s 1530 0911 380-420V / 50 Hz 5,20 kw 1530 0912 380-420V / 50 Hz 7,50 kw wox d Kolébková pila wox d 700 1530 0901 380-420V / 50 Hz 5,20 kw wox d 700s 1530 0911 380-420V / 50 Hz 5,20 kw 1530 0912 380-420V / 50 Hz 7,50 kw wox d 500 1532 0901 220-240V / 50 Hz 3,10 kw 1532 0902 380-420V

Více

Návod na obsluhu a údržbu. excentrické brusky typ HW 148. Obj. č. D 322 702

Návod na obsluhu a údržbu. excentrické brusky typ HW 148. Obj. č. D 322 702 Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 148 Obj. č. D 322 702 Říjen 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY VÝROBEK: Ponorné čerpadlo HC 32 0,75 Ponorné litinové kalové čerpadlo HC 32 0,75 je vysoce odolné čerpadlo robustní konstrukce s dvojitou mechanickou

Více

FDU 2002-E 4 FDU 2002-E 6 FDU 2002-E Obsah 21 CZ Vysavač na popel NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento vysavač na popel. Než ho začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento

Více

5/700/10 pořadové čís.: 51 (Svaz rakouských hasičů) RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení:

5/700/10 pořadové čís.: 51 (Svaz rakouských hasičů) RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení: Hasičský zdroj elektrického proudu Čís. zboží: MAG133SL-R OBECNĚ Druh generátor proudu Využití: Zejména u hasičů nebo uživatelů se zvýšenými požadavky na stupeň ochrany Výrobce: MAG-MOTOREN společnost

Více

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/4" typ HW 760 A-L

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/4 typ HW 760 A-L Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/4" typ HW 760 A-L Obj. č. D 322 590 Leden 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo ISO9001 Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo Upozornění Před instalací si přečtěte tento návod k instalaci a obsluze. Instalace a obsluha musejí být prováděny v souladu s místními

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo 1 2 1 5 6 2 3 4 7 9 10 8 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Pro výrobek Duo od firmy Allaway vždy používejte mikrofiltr. 9 6 Instalace a používání kvalitního

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 56 Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SKD82... : Napájecí napětí AC 23 V, 3- polohové řízení SKD82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3- polohové řízení Provedení s nebo bez havarijní funkce

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. řada AOE. Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. řada AOE. Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem UŽIVATELSKÝ MANUÁL řada AOE Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem 2 OBSAH Bezpečnostní požadavky 3 Úvod 5 Použití 5 Obsah balení 5 Označení přístroje 5 Základní technické parametry 5 Konstrukce

Více

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu)

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) 1. Použití POZOR! Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití ne na komerční! Zahradní čerpadla JPV 900 a JPV 1300 vyráběné firmou ELPUMPS KFT. jsou

Více

VENUS Recover HRV. Návod: Instalace

VENUS Recover HRV. Návod: Instalace CZ VENUS Recover HRV Návod: Instalace 1 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení a význam:

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 St. Boleslav 21.6.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu tryskací zařízení typ DSG (hadice 5 m) Obj. č. D 040 062 a tryskací zařízení typ DSG (hadice 10 m) Obj. č. D 040 096 Stav k 09/00 G 880 183 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou

Více

Ponorné motorové čerpadlo. Ama-Drainer N 301/302/303/358. Návod k obsluze/montáži

Ponorné motorové čerpadlo. Ama-Drainer N 301/302/303/358. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Ama-Drainer N 301/302/303/358 Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Ama-Drainer N 301/302/303/358 Originální návod k obsluze KSB S.A.S. Všechna práva vyhrazena.

Více

Provozní návod. REMONT ČERAPDLA s.r.o. HORN GMBH & CO. KG. Visconet II VISCONET II FMOGne

Provozní návod. REMONT ČERAPDLA s.r.o. HORN GMBH & CO. KG. Visconet II VISCONET II FMOGne Provozní návod Visconet II VISCONET II FMOGne Všeobecné informace Instalace Start Provoz Opravy a servis Před prvním pouţitím tohoto zařízení je absolutně nezbytné seznámit se s provozním návodem. V případě

Více

Ventilátor Multifan. Návod k používání a obsluze

Ventilátor Multifan. Návod k používání a obsluze Návod k používání a obsluze Ventilátor Multifan Výrobek Dodavatel název: Ventilátor Multifan typ: 4D 130 Q název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Popis

Více

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320 Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Dr. Sonic 320 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Dříve než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně tento návod, neboť obsahuje

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

Návod k obsluze/montáži

Návod k obsluze/montáži Magnetický plovákový spínač Kontaktní čidlo alarmu M 1 (K) M 1 pro AS 0, 2, 4, 5, AS W4, AS W8 M 1 K pro AS 1-M a stop ventil pračky GEWAS 191 AN GL Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži

Více

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678 Návod na obsluhu a údržbu šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru Obj. č. D 322 678 Únor 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze,

Více

CP1 6 720 645 612 (2010/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR

CP1 6 720 645 612 (2010/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR CP 6 70 65 6 (00/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny.. 67. Použité symboly................... 67. Bezpečnostní pokyny............... 67 Údaje

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

TDS 10 M NÁVOD K OBSLUZE KERAMICKÝ TOPNÝ PŘÍSTROJ TRT-BA-TDS10M-TC-001-CS

TDS 10 M NÁVOD K OBSLUZE KERAMICKÝ TOPNÝ PŘÍSTROJ TRT-BA-TDS10M-TC-001-CS TDS 10 M CS NÁVOD K OBSLUZE KERAMICKÝ TOPNÝ PŘÍSTROJ TRT-BA-TDS10M-TC-001-CS Obsah Pokyny k návodu k obsluze... 1 Bezpečnost... 2 Informace o přístroji... 3 Technická data... 3 Transport a skladování...

Více

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GKS 108 # 94077 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE Slovakia s.r.o

Více

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Návod na obsluhu a údržbu kompresoru UNM-STH 460-10-90 Obj. č. H 112 013 UNM-STH 650-10-90 Obj. č. H 200 099 Duben 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Než začnete s

Více

Ve r z e 1.2 česká. Čerpadl o do s udu BRFP350. Návod k obsl uze. Čísl o artiklu: 105 05

Ve r z e 1.2 česká. Čerpadl o do s udu BRFP350. Návod k obsl uze. Čísl o artiklu: 105 05 Ve r z e 1.2 česká Čerpadl o do s udu BRFP350 Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 105 05 OBSAH POZNÁMKY Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Popis

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

EUROPOWER NÁVOD K OBSLUZE GENERÁTOROVÝCH SOUSTROJÍ NEW BOY EPS73DE- EPS83TDE-EPS103DE-EPS113TDE-EPS123DE-133TDE Str. 1/7

EUROPOWER NÁVOD K OBSLUZE GENERÁTOROVÝCH SOUSTROJÍ NEW BOY EPS73DE- EPS83TDE-EPS103DE-EPS113TDE-EPS123DE-133TDE Str. 1/7 EPS83TDE-EPS103DE-EPS113TDE-EPS123DE-133TDE Str. 1/7 0. ÚVOD Prosíme, přečtěte si pozorně tento návod ještě před začátkem práce s generátorovým soustrojím. Budete-li se přesně řídit pokyny z tohoto návodu,

Více

Profi S # 40140. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany. Čeština English Français.

Profi S # 40140. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany. Čeština English Français. Profi S Čeština English Français Dansk Čeština Slovenčina Nederlands Italiano Norsk Svenska Magyar Hrvatski Slovenščina Româneşte Български Bosanski Srpski # 40140 Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse

Více

2 roky záruky W 3400 CZ

2 roky záruky W 3400 CZ 2 roky záruky W 3400 1 2 A A B C C B 3 4 5 6 A B B A 7 8 9 10 C A B 11 12 Barvic váleček W 3400 Bezpečnostn pokyny Předt m, než je př stroj připojen k s ti, zkontrolujte, zda napět s tě souhlas s údajem

Více

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40 Návod k montáži a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru k našemu výrobku. Byl vyvinut a vyroben na základě nejnovějších poznatků v oboru. Než začnete zařízení

Více

Tlaková čerpadla BP 4 Home & Garden eco!ogic

Tlaková čerpadla BP 4 Home & Garden eco!ogic Tlaková čerpadla BP 4 Home & Garden eco!ogic Účinné a ekologické: přístroj BP 4 Home & Garden je domácí a zahradní čerpadlo s dlouhou životností s 0- Watt-Stand-by funkcí. Je ideálním pro zavlažování zahrady

Více

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 CS NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-CS Obsah Pokyny k návodu k obsluze... 1 Bezpečnost... 2 Informace o přístroji... 3 Transport a skladování...

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK:

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Samonasávací odstředivé čerpadlo JET800-40 Účel a použití výrobku: Čerpadlo je určeno pro zásobování užitkovou vodou chat, chalup, koupelen a zalévání zahrad

Více

FRIATOOLS Návod k použití FRIATOOLS. Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL. Obsah Strana NEBEZPEČÍ

FRIATOOLS Návod k použití FRIATOOLS. Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL. Obsah Strana NEBEZPEČÍ FRIATOOLS Návod k použití Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL FRIATOOLS Obsah Strana 1. Úvod 1.1 Bezpečnostní pokyny 2 1.2 Účel použití 3 2. Bezpečnost

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obsah 1 Všeobecně... 5 2 Bezpečnost... 6 3 Přeprava/dočasné uskladnění... 7 4 Popis čerpadla... 7 5 Montáž / instalace... 8

Více

MSM MINI 2,2-3 - 4-5,5-7,5 kw

MSM MINI 2,2-3 - 4-5,5-7,5 kw Rotační šroubové kompresory MSM MINI 2,2-3 - 4-5,5-7,5 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Přehled kompresorů MSM Mini MSM Mini 2,2-3 - 4-5,5-7,5 kw Řešení pro všechny potřeby zákazníků Samostatné kompresory Určené

Více

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40 Návod k montáži a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru k našemu výrobku. Byl vyvinut a vyroben na základě nejnovějších poznatků v oboru. Než začnete zařízení

Více

T 15/1. Register and win! www.kaercher.com

T 15/1. Register and win! www.kaercher.com T 15/1 Deutsch 5 English 10 Français 15 Italiano 0 Nederlands 5 Español 30 Português 35 Dansk 40 Norsk 45 Svenska 50 Suomi 55 Ελληνικά 60 Türkçe 66 Русский 71 Magyar 77 Čeština 8 Slovenščina 87 Polski

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu předfiltru typ DVP 6 až typ DVP 160 mikrofiltru typ DFP 6 až typ DFP 160 filtru s aktivním uhlím typ DAP 6 až typ DAP 160 Stav k 11/07 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou

Více

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Provozní návod Bruska za mokra D111084 - - 1001 *D111084-1001* Česky Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Výrobce Výrobce POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek C 30 PREMIUM, C 40 PREMIUM, C 40 premium LCD 2 OBSAH OBECNÉ POKYNY...4 1 INSTALACE...5 1.1 Umístění centrální jednotky... 5 2 ÚDRŽBA... 5 2.1

Více

ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05. Návod CZ INSTALACE

ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05. Návod CZ INSTALACE CZ ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05 Návod CZ INSTALACE 3 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Multilift. Čerpací stanice. 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Multilift. Čerpací stanice. 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Čerpací stanice 50 Hz Obsah 1. Přehled výrobků 3, čerpací stanice s jedním čerpadlem 3, čerpací stanice s dvěma čerpadly 3, velké čerpací stanice 4 Použití 5 Osvědčení 5 Funkce

Více

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Pozor: tento návod k provozu obsahuje upozornění, která jsou důležitá pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto sí bezpodmínečně peč1ivě přečtěte

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. ponorných kalových čerpadel

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. ponorných kalových čerpadel NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ponorných kalových čerpadel DA DC DT DM - DS OBSAH 1.0 Úvod str. 3 1.1 Záruka str. 3 1.2 Rozměrový náčrtek str. 4 1.3 Skladování a přenášení (přeprava) str.

Více

Bezpečnostní symboly použité na stroji

Bezpečnostní symboly použité na stroji Bezpečnostní symboly použité na stroji DŮLEŽITÉ: Následující značky se nacházejí na Vašem zařízení nebo v přiloženém prospektu výrobku. Před použitím zařízení je důležité seznámit se s významem každé značky.

Více

Nabíječka akumulátorů BBLG30

Nabíječka akumulátorů BBLG30 Verze 1.1 Nabíječka akumulátorů BBLG30 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 112 93 Označení výrobku: BBLG30 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 1/18 Přečerpávací zařízení odpadních vod DrainLift S Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 2/18 Obsah 1 Všeobecně 3 1.1 Účel použití

Více

Návod k použití B-345-01

Návod k použití B-345-01 Návod k použití BMS 1300 B-345-01 Popis spotřebiče 1 držadlo vysavače 2 přívodní kabel s automatickým navíjením 3 výfuková mřížka 4 přípojka na přívod kapaliny 5 přívod kapaliny 6 plnicí otvor na čisticí

Více

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci verze 3.1 Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci Elektrokotel PZP-MINI návod k obsluze a instalaci (verze 3.1) Obsah strana 1. Popis 2 2. Pracovní princip 2 3. Hromadné dálkové ovládání 2 4.

Více

Návod k obsluze (Překlad originálního návodu k obsluze)

Návod k obsluze (Překlad originálního návodu k obsluze) UNIPLAN E Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41-41662 74 74 Fax +41-41662 74 16 www.leister.com sales@leister.com Návod k obsluze (Překlad originálního

Více

Ponorné motorové čerpadlo. Ama-Drainer N 301/302/303/358. Návod k obsluze/montáži

Ponorné motorové čerpadlo. Ama-Drainer N 301/302/303/358. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Ama-Drainer N 301/302/303/358 Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Ama-Drainer N 301/302/303/358 Originální návod k obsluze KSB Aktiengesellschaft Všechna

Více

Otočeno do roviny projekce

Otočeno do roviny projekce Přímočinný přepouštěcí ventil Typ 44-7 a typ 44-8(SEV) Typ 44-7 Přímočinný přepouštěcí ventil Návod k montáži a použití EB 2723 EN CE Vydáno v září 2007 Obsah Obsah Strana 1 Technické řešení a provozní

Více

ČERPADLO ZAHRADNÍ ČERPADLO ZAHRADNÉ 230V 1000W 10.86-CZ-1000

ČERPADLO ZAHRADNÍ ČERPADLO ZAHRADNÉ 230V 1000W 10.86-CZ-1000 ČERPADLO ZAHRADNÍ Gartenpumpe ČERPADLO ZAHRADNÉ 230V 1000W 10.86-CZ-1000 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. 1 2 3 4 5 6 7 8 1) rukojeť 2) výstupní připojení vody 3) vstupní připojení

Více

Návod na obsluhu a údržbu. příklepového utahováku SGS 1/2" HW 141. Art.-Nr. D 327 400

Návod na obsluhu a údržbu. příklepového utahováku SGS 1/2 HW 141. Art.-Nr. D 327 400 Návod na obsluhu a údržbu příklepového utahováku SGS 1/2" HW 141 Art.-Nr. D 327 400 Březen 2006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze Odstředivá horizontální čerpadla řady OP Návod k instalaci a obsluze 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecně Tento provozní a montážní návod obsahuje zásadní pokyny, kterých je nutno dbát při instalaci, provozu

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA

ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA 1.1 Název a adresa výrobce SEA-LAND S.R.L. Via E. Mattei, 25 I-35038 TORREGLIA (PD) Itálie 1.2 Identifikace čerpadla a) popis: čerpadla pro čerpání nafty

Více

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010 Návody k obsluze kladkové polohovadlo CZ TR-0102 Všeobecné pokyny Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky. Přečtěte si návod k obsluze všech součástí systému!

Více