MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013"

Transkript

1 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na schválení dodavatele: Dodávka 25 kusů osobních počítačů včetně software. NÁVRH USNESENÍ Rada města určuje dodavatelem veřejné zakázky Dodávka 25 kusů osobních počítačů včetně software, firmu BONUM-REPRO spol. s r. o., Tyršova 53/2, Písek, IČ , za cenu ,- Kč bez DPH, jejíž nabídka byla v porovnání s nabídkami ostatních uchazečů, podle jediného kritéria nejnižší nabídkové ceny, hodnocena jako nejvýhodnější a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Jako druhého v pořadí určuje firmu COLIS s. r. o., Rokycanova 990/24, Písek, za cenu ,- Kč bez DPH. Jako třetího v pořadí určuje firmu DATECO, s. r. o., Koberkova 1061, Praha 14, za cenu ,- Kč bez DPH. a) bez připomínek b) s připomínkami c) jiné usnesení JUDr. Ondřej Veselý, starosta Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Milena Hladíková, vedoucí odboru Ing. Jiří Bláha, veřejné zakázky stránka 1

2 Důvodová zpráva: Město Písek obdrželo na základě vypsání veřejné zakázky s názvem - Dodávka 25 kusů osobních počítačů včetně software - celkem 5 nabídek. Tyto nabídky byly podány ve stanovené lhůtě a splnily podmínky kontroly při otevírání obálek. Samotné otevírání obálek a následné posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí je specifikováno v protokolu o jednání, který je uveden v příloze tohoto materiálu. Výsledná cena za předmět veřejné zakázky včetně DPH činí ,- Kč. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila: ,- Kč vč. DPH. Radě města je předložen tento materiál z důvodu rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele výše uvedené veřejné zakázky. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje schválit bez připomínek. Vztah k rozpočtu: V rozpočtu města Písek pro rok 2013 jsou finanční prostředky na tuto zakázku zahrnuty. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a ostatní platné právní předpisy. Vztah ke strategickému plánu: V souladu se strategickým plánem. Přílohy: Příloha č. 1 Výzva k podání nabídky - zadávací dokumentace Příloha č. 2 Protokol o jednání hodnotící komise stránka 2

3 Příloha č. 1 Výzva k podání nabídky Město Písek vyhlašuje v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami stanovujícími postup zadávání veřejných zakázek (Z/4) města Písek, veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky formou otevřeného řízení (Z/4) na zajištění akce: Dodávka 25 kusů osobních počítačů včetně software ZADAVATEL: (objednatel) Druh zadavatele: Město Písek zastoupené starostou města panem JUDr. Ondřejem Veselým Velké náměstí 114, Písek IČ: Zástupce v organizačních věcech VZ: Ing. Andrea Rebeková, vedoucí oddělení rozvoje, tel , Zástupce ve věcech technických: Ing. Vladimír Pokorný, odbor vnitřních věcí vedoucí oddělení informatiky, tel , veřejný zadavatel Zadávací dokumentace POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Tato zadávací dokumentace (dále také ZD ) obsahuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Požadavky uvedené v této ZD jsou pro uchazeče při zpracování nabídky závazné a jejich nesplnění je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je dodávka 25 kusů osobních počítačů včetně software dle následující specifikace: Požadované parametry počítače: skříň typ minitower, rozměry v mm max. 190 x 400 x 400, matný povrch, možnost instalace přídavného ventilátoru v zadní části skříně stránka 3

4 základní deska procesor operační paměť pevný disk zdroj napájení optická mechanika vnější konektory integrovaná grafika, minimální parametry - 1x PCI-E 3.0 x16, 2x SATA 6Gb/s, 2x SATA 3Gb/s nebo 6Gb/s, 1x GLAN, audio, 2x USB 3.0, 1x DVI, 1x DVI-I nebo D-Sub, 1x PS2, 2x DIMM 8GB DDR MHz 2 kanály minimální parametry - 4 fyzická jádra, pracovní frekvence 2,8 GHz 6MB vyrovnávací paměti, 22nm technologie, grafické jádro, podpora paměti DDR MHz 2 kanály, TDP maximálně 65W minimální parametry - 2 x 4GB DDR3 1600MHz, dvoukanálové zapojení interní SSD minimální parametry GB, SATA 6Gb/s, rychlost náhodného čtení i zápisu nejméně IOPS interní, vstup 230 V, minimální parametry výkon 300W, ventilátor 120 mm s termoregulací, aktivní PFC, zkratová ochrana, certifikace 80 Plus Bronze. Zdroj umístěný v horní části skříně. interní DVD-RW, SATA, čelní panel v barvě skříně minimální počet - 1xPS2, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0 (z toho 2 v přední části skříně), 1x DVI, 1x DVI-I nebo D-Sub, 1x GLAN, 3x audio (line out, line in, mic) Zadavatel požaduje dodat s každým počítačem tento software: Microsoft Windows 8 Pro CZ 64 bit OEM Microsoft Office 2013 pro podnikatele, bez média Další požadavky zadavatele: Počítač musí být plně kompatibilní se softwarem, který je součástí dodávky. Počítač musí splňovat normy platné v ČR. Záruka minimálně 36 měsíců na všechny součásti počítače, záruční oprava zdarma včetně dopravy, dopravu v případě záruční opravy zajišťuje uchazeč na vlastní náklady. Odběratel je oprávněn vlastními silami přidat do počítače běžné součásti (např. pevný disk, karta PCI-E) bez ztráty záruky. Všechny součásti počítače musí být nové. Součástí dodávky není monitor, klávesnice, myš, instalace software Součástí předmětu plnění jsou veškeré náklady a poplatky spojené s dodáním předmětu veřejné zakázky do místa plnění tj. recyklační poplatek, balné, dopravné, náklady spojené s oprávněnou reklamací atd. 1.1 Odpovědnost dodavatele za plnění veřejné zakázky Dodavatel (dále také jako uchazeč) je povinen se před podáním nabídky seznámit se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky. Dodavatel je odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky. 2. Místo plnění Písek Budovcova 207/6 3. Předpokládaná doba plnění předmětu veřejné zakázky Kompletní předmět veřejné zakázky bude dodán do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy. 4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: ,- Kč bez DPH. stránka 4

5 5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Kvalifikaci splní dodavatel, který předloží: 1. platný doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění pokrývající celý předmět veřejné zakázky; 2. kopii výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ne starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky, pokud je v něm/ v ní uchazeč zapsán; 3. čestné prohlášení datované ke dni podání nabídky, že uchazeč nemá záznam v evidenci Rejstříku trestů (jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu); 4. čestné prohlášení, že vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; 5. čestné prohlášení, že není v likvidaci a není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; 6. čestné prohlášení, že uchazeč nemá žádné finanční závazky po lhůtě splatnosti ani jiné závazky vůči městu Písek a společnostem a organizacím městem Písek zřízeným či založeným; 7. kopie minimálně 3 odborných referencí s předmětem plnění obdobným předmětu této zakázky za posledních 5 let, potvrzených příslušným smluvním partnerem a obsahující identifikační údaje uchazeče, cenu, termín plnění, místo plnění a údaj o řádném a odborném provedení zakázky. Veškeré informace a doklady prokazující splnění kvalifikace je dodavatel povinen prokázat ve lhůtě pro podání nabídky. Zadavatel při prokazování kvalifikace uzná prosté kopie dokladů s tím, že uchazeč, se kterým bude následně uzavírána smlouva, bude povinen tyto doklady v originále nebo ověřené kopii před samotným uzavřením smlouvy předložit. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče a nesmí být starší, než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky. V případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Veškerá výše požadovaná čestná prohlášení mohou být uchazečem poskytnuta v rámci jediného dokumentu. Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude vyloučen ze zadávacího řízení. 6. Obchodní podmínky V souladu s platnými právními předpisy. Uchazeč v návrhu kupní smlouvy, který bude předložen v rámci nabídky, krom jiného uvede následující odstavec: stránka 5

6 V případě prodlení dodavatele s dodáním kompletního předmětu této smlouvy dle článku... odstavce... této smlouvy, uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dodávky a to za každý i započatý den prodlení. (vynechané bude uchazečem doplněno dle jím vypracovaného návrhu kupní smlouvy) 7. Platební a další podmínky Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Zadavatel uhradí cenu za komplexní dodání předmětu této zakázky na základě jediné faktury dodavatele, ke které bude přiložen oboustranně podepsaný zápis o předání a převzetí dodávky. Faktura dodavatele musí být předložena ve dvou vyhotoveních a musí mít charakter daňového dokladu podle platných předpisů o dani z přidané hodnoty a účetnictví, zejména označení zhotovitele a objednatele, jeho sídlo, IČ a DIČ, číslo smlouvy (případně objednávky), evidenční číslo daňového dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum vystavení daňového dokladu, rozsah a předmět plnění, množství a jednotkovou cenu bez DPH, případnou slevu, není-li obsažena již v jednotkové ceně, základ daně, sazbu daně a výši daně, vše v české měně (CZK). Faktura bude považována za uhrazenou v okamžiku, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu zadavatele. Faktura dodavatele je splatná do 30 dnů od doručení zadavateli. Pokud však faktura nebude mít zákonem vyžadované náležitosti a zadavatel požádal dodavatele o její opravu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ji prokazatelně obdržel, počíná lhůta splatnosti faktury běžet teprve dnem, kdy zadavatel obdržel bezchybnou fakturu. Zadavatel může o opravu faktury požádat i elektronickými prostředky. Zadavatel bude moci od faktury dodavatele odečíst své splatné pohledávky za dodavatelem, které vzniknou v souvislosti s plněním podle této veřejné zakázky. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč (CZK). Další podmínky Zadavatel nepožaduje poskytnutí finanční jistoty. Požadavky a informace uvedené v této výzvě (zadávací dokumentaci) vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Písemné dotazy, vyjasňování podmínek veřejné zakázky Pokud bude uchazeč požadovat dodatečné (doplňující) informace nebo vysvětlení, zašle své dotazy písemnou formou na technické záležitosti: organizační záležitosti: 8. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude zpracovaná na základě této dokumentace. Uchazeč vyplní kompletně Nabídkový list uvedený v příloze č. 2., včetně přílohy č. 3 Popis počítačové sestavy. Celková cena dle Nabídkového listu bude uvedena v návrhu kupní smlouvy a v krycím listu. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty veškeré oprávněné náklady spojené s včasnou a kompletní dodávkou předmětu veřejné zakázky a také poplatky spojené s dodáním předmětu veřejné zakázky do místa plnění tj. recyklační poplatek, balné, dopravné, náklady spojené s oprávněnou reklamací atd. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za dodání kompletního předmětu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena v Kč v krycím listu, nabídkovém listu a návrhu kupní smlouvy v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen stránka 6

7 DPH ), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. V případě rozporu bude rozhodující nabídková cena uvedená v návrhu kupní smlouvy. Nabídková cena musí být uchazečem garantována nejméně po dobu zadávací lhůty. Zhotovitel připouští změnu nabídkové ceny pouze v následujících případech: při rozšíření předmětu veřejné zakázky nad rámec původního zadání při změně DPH Všechny výše uvedené změny jsou možné jen na základě písemného dodatku ke smlouvě. 9. Záruční podmínky Dodavatel poskytne záruku na celý předmět veřejné zakázky po dobu minimálně 36 měsíců od předání a převzetí dodávky, tedy ode dne podpisu předávacího protokolu. Tato záruka se musí vztahovat na všechny součásti počítače, záruční oprava zdarma, včetně dopravy, dopravu v případě záruční opravy zajišťuje uchazeč na vlastní náklady. Odběratel je oprávněn vlastními silami přidat do počítače běžné součásti (např. pevný disk, karta PCI-E), a to bez ztráty záruky. 10. Variantní řešení Zadavatel variantní řešení připouští, a to za podmínek dodržení minimálně požadované konfigurace uvedené v zadání této veřejné zakázky. Z uvedeného důvodu je povinnou součástí nabídky vyplněná tabulka příloha č. 3 Popis součástí počítačové sestavy. 11. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude výše nabídkové ceny bez DPH, zaokrouhlená na celé Kč. Zadavatelem bude vybrán ten zhotovitel, který splní veškeré v této dokumentaci uvedené požadavky a nabídne nejnižší cenu. 12. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě a bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude obsahovat krycí list. Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce (řádně zajištěné proti samovolnému otevření) s označením názvu veřejné zakázky a s uvedením výzvy Neotvírat. Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, budou očíslovány vzestupnou řadou. Nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. Na obálce musí být uvedena adresa (včetně IČ), na níž je možné vyrozumět uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče, příp. osoba oprávněná zastupovat uchazeče, kontaktní adresa pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem, a telefonní kontakt. Kupní smlouva Součástí nabídky musí být návrh kupní smlouvy, podepsaný oprávněnou osobou za uchazeče jednat. Smlouva bude po obsahové stránce odpovídat veškerým vyhlášeným podmínkám soutěže a obsahu nabídky uchazeče! Smlouva bude obsahovat následující text: Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy vč. příloh a případných dodatků. stránka 7

8 Veškeré doklady či prohlášení musí být řádně podepsány oprávněnou osobou (osobami) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů. Originál nebo úředně ověřená kopie plné moci pak musí být součástí nabídky, uložená za doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů. Návrh kupní smlouvy předloží uchazeč rovněž v elektronické podobě na CD. Nabídka bude předložena v následující struktuře: krycí list nabídky - bude použita šablona z přílohy č. 1 této ZD. Krycí list bude kompletně vyplněn a podepsán oprávněnou osobou; obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol dle požadovaného členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů a celkový počet listů v nabídce; požadované doklady prokazující splnění kvalifikace; řádně podepsaný závazný návrh kupní smlouvy včetně řádně vyplněného nabídkového listu, který bude přílohou uvedené smlouvy; návrh kupní smlouvy včetně přílohy v elektronické podobě na CD. Návrh smlouvy bude předložen ve formátu kompatibilním s formátem WORD. V případě rozdílů mezi listinnou a elektronickou podobou se má za to, že platí údaje z listinné podoby. Neuvedení požadovaných informací v rozsahu zadávací dokumentace nebo nerespektování pokynů zadavatele může vyústit v odmítnutí nabídky. Lhůta a místo pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek: do , do 10:30 hod. Místo podání nabídek: Městský úřad Písek, Velké náměstí 114/3, Písek - podatelna. Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Za řádné a včasné doručení nabídky nese odpovědnost uchazeč. Obálka s nabídkou musí být označena v souladu s pokyny uvedenými v této zadávací dokumentaci. Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou zadavatelem do soutěže přijaty. V případě doručování nabídek poštou je za okamžik podání nabídky považováno převzetí nabídky adresátem v místě podání nabídek. Zadavatel nepřijme obálky s nabídkami, které nebudou řádně označeny nebo ty, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout. Zadávací lhůta Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni) činí 90 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami bude neveřejné. Další podmínky a práva zadavatele Nedostatečná informovanost, mylné chápání zakázky, chybně navržená nabídková cena apod., neopravňuje zájemce požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení nabídkové ceny. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěžní lhůty změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky zadání, a to písemně (příp. em) všem zájemcům shodně. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a veřejnou zakázku zrušit a neuzavřít smluvní vztah se žádným ze zájemců s tím, že případné neuzavření smluvního stránka 8

9 vztahu nebude druhou stranou sankcionováno. Náklady spojené s účastí v tomto výběrovém řízení nese každý účastník sám. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Dále si zadavatel vyhrazuje právo změnit nebo doplnit uchazečem předloženou kupní smlouvu, případně jednat o obsahu návrhu této kupní smlouvy. Podané nabídky se zájemcům nevracejí. Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu pouze na část plnění předmětu veřejné zakázky. 13. Další informace Uchazeči o veřejnou zakázku souhlasí předem vědomě s tím, aby Město Písek/Městský úřad Písek v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, všechny osobní údaje uvedené v nabídkách zpřístupnil či zveřejnil na úřední desce a na internetových stránkách města Písek. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou až do odvolání. Uchazeč je povinen před podáním nabídky řádně tuto výzvu (zadávací dokumentaci) prostudovat a řídit se zde stanovenými pokyny, termíny a specifikacemi. Pokud nabídka uchazeče nebude obsahovat všechny náležitosti, požadované informace a dokumentaci a/nebo nebude plně odpovídat zadávacím podmínkám a/nebo nebude podána stanoveným způsobem ve stanoveném termínu, bude to mít za následek její vyřízení a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Taktéž, bude-li nabídka uchazeče obsahovat jakoukoliv výhradu uchazeče vůči zadávacím podmínkám, bude to mít za následek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Výsledek veřejné zakázky bude zveřejněn na webových stránkách města Písek do 10 dnů od rozhodnutí zadavatele. Vítěz zakázky bude s rozhodnutím zadavatele seznámen písemně em, taktéž vyloučení uchazeči budou informováni o vyloučení písemně em s uvedením důvodu jejich vyloučení. 14. Seznam příloh Součástí zadávací dokumentace (výzvy) jsou následující přílohy: Příloha č. 1: Přílohy č. 2 a č. 3: Krycí list nabídky Nabídkový list a Popis součástí počítačové sestavy V Písku dne Ing. Andrea Rebeková, v. r. Odbor rozvoje, investic a majetku města Vedoucí oddělení rozvoje stránka 9

10 Příloha č. 2 PROTOKOL O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky VZ dle předpokládané hodnoty: malého rozsahu Způsob zadání: otevřené řízení (Z/4) Evidenční číslo VZ: 37/2013/RI Název veřejné zakázky: Dodávka 25 kusů osobních počítačů včetně software I. Identifikační údaje zadavatele Město Písek, Velké náměstí 114/3, Písek, IČ: DIČ: CZ , tel , fax , Zastoupené: starostou města JUDr. Ondřejem Veselým II. Datum a místo jednání hodnotící komise Hodnotící komise se sešla dne v 10:35 hodin v kanceláři odboru rozvoje, investic a majetku Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114/3, Písek, číslo dveří 132, na svém jednání k výše uvedené veřejné zakázce. Datum ukončení jednání hodnotící komise: v 10:55 hodin. Z uvedeného jednání byl pořízen tento protokol. Samotného otevírání obálek se nezúčastnil žádný zástupce uchazeče. III. Složení hodnotící komise 1. člen (jméno, příjmení): Ing. Jiří Votýpka, vedoucí odboru vnitřních věcí 2. člen (jméno, příjmení): Ing. Jiří Bláha, odbor rozvoje, investic a majetku města 3. člen (jméno, příjmení): Ing. Vladimír Pokorný, odbor vnitřních věcí IV. Společnosti vyzvané k podání nabídky Znění výzvy bylo zveřejněno na www stránkách města Písku. Dále byly přímo osloveny následující společnosti: BONUM-REPRO s.r.o., Tyršova 53/II, Písek, IČ ITS Písek s.r.o., Sedláčkova 606/2, Písek, IČ VŠE PRO TISK s.r.o., Čechova 406, Písek, IČ XANADU a.s., Žirovnická 2389, Praha 10 Záběhlice, IČ: stránka 10

11 V. Doručené a přijaté nabídky, kontrola při otevírání obálek Po skončení lhůty pro podání nabídky do doby otevírání obálek nebyla doručena žádná nabídka. Do konce lhůty pro podání nabídek přijal zadavatel 5 (pět) nabídek: Pořadové číslo nabídky Obchodní firma / jméno Sídlo / adresa IČ / RČ Datum podání nabídky Čas podání nabídky Nabídková cena bez DPH 1. Netfox s. r. o. 2. DATECO, s. r. o. 3. C SYSTÉM CZ a. s. 4. BONUM-REPRO spol. s r. o. 5. COLIS s. r. o. Koněvova 65, Praha 3 Koberkova 1061, Praha 14 Otakara Ševčíka 840/10, Brno - Židenice Tyršova 53/2, Písek Rokycanova 990/24, Písek : , : , : , : , : ,- Hodnotící komise nevyřadila při kontrole (zpracování v požadovaném jazyku, podepsání návrhu smlouvy odpovědnou osobou) po otevření obálky žádnou nabídku. VI. Posouzení nabídek Hodnotící komise posuzovala veškeré výše uvedené nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách (výzvě). Hodnotící komise veškeré posuzované nabídky zhodnotila jako splňující výše uvedené požadavky, a proto mohlo být u všech nabídek výše uvedených společností přistoupeno k hodnocení. VII. Výsledek hodnocení Pro hodnocení nabídek bylo zadavatelem stanoveno jediné kritérium - nejnižší nabídková cena. Na základě hodnocení provedeného hodnotící komisí, dle tohoto jediného kritéria, byla sestavena tabulka, která vyjadřuje celkové pořadí uchazečů v rámci této veřejné zakázky. Pořadí Obchodní firma / jméno Sídlo / adresa 1. BONUM-REPRO spol. s r. o. 2. COLIS s. r. o. 3. DATECO, s. r. o. Tyršova 53/2, Písek Rokycanova 990/24, Písek Koberkova 1061, Praha 14 Nabídková cena v Kč bez DPH Nabídková cena v Kč vč. DPH , , , , , ,- stránka 11

12 4. Netfox s. r. o. 5. C SYSTÉM CZ a. s. Koněvova 65, Praha 3 Otakara Ševčíka 840/10, Brno - Židenice , , , ,- Všichni členové hodnotící komise se ztotožnili s uvedenými závěry. VIII. Hodnotící komise doporučuje zadavateli schválit jako dodavatele veřejné zakázky Dodávka 25 kusů osobních počítačů včetně software firmu BONUM-REPRO spol. s r. o., Tyršova 53/2, Písek, IČ , za celkovou cenu ,- Kč bez DPH. Jako druhého v pořadí společnost COLIS s. r. o., Rokycanova 990/24, Písek, za celkovou cenu ,- Kč bez DPH. Jako třetího v pořadí firmu DATECO, s. r. o., Koberkova 1061, Praha 14, za celkovou cenu ,- Kč bez DPH. V Písku dne Podpisy všech přítomných členů hodnotící komise: Ing. Jiří Votýpka Ing. Jiří Bláha Ing. Vladimír Pokorný stránka 12

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04. 09. 2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04. 09. 2014 Odbor vnitřních věcí V Písku dne: 13. 08. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04. 09. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na schválení dodavatele: Dodávka 27 notebooků pro Město Písek NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 18.10.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 18.10.2012 Odbor školství a kultury V Písku dne: 08.10.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 18.10.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na schválení dodavatele - Výměna oken v objektu školnického bytu ZŠ E.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2016 Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 01.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky: Městská elektrárna Písek na Otavě

Více

Psychiatrická léčebna v Opavě, Olomoucká 88/305, 746 01, Opava. TPO/OVT/01/2012 V Opavě, 23.7.2012

Psychiatrická léčebna v Opavě, Olomoucká 88/305, 746 01, Opava. TPO/OVT/01/2012 V Opavě, 23.7.2012 Psychiatrická léčebna v Opavě, Olomoucká 88/305, 746 01, Opava Dle rozdělovníku TPO/OVT/01/2012 V Opavě, 23.7.2012 Věc: Poptávka po zpracování nabídky k dodávce zboží- 3 ks PC s příslušenstvím podle technické

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Výběrové řízení se neřídí zákonem 137/2006 Sb.o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): 2/01/1.2/27/01

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Dodávka notebooků, počítače a jejich příslušenství

Dodávka notebooků, počítače a jejich příslušenství Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemcefinanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka notebooků, počítače

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 Odbor vnitřních věcí V Písku dne: 02.12.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Schválení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na poskytování mobilních služeb

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce č. C02A/2012: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V RÁMCI PROJEKTU VÝUKA ICT NA SPŠ.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce č. C02A/2012: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V RÁMCI PROJEKTU VÝUKA ICT NA SPŠ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce č. C02A/2012: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V RÁMCI PROJEKTU VÝUKA ICT NA SPŠ Stránka 1 z 17 Vymezení předmětu zakázky... 4 Předmět plnění zakázky a jeho

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na dodávku Notebooky a dataprojektory

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

k výběrovému řízení: Najdi si práci ve Zlínském kraji II - dodávka výpočetní techniky

k výběrovému řízení: Najdi si práci ve Zlínském kraji II - dodávka výpočetní techniky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení: Najdi si práci ve Zlínském kraji II - dodávka výpočetní techniky ZADAVATEL: MARLIN B&V, s.r.o. zastoupený Mgr. Dušanem Bellovičem Leoše Janáčka 180 686 01 Uherské

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr. Milanem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU Město Černošice, okres Praha západ Městský úřad Černošice - Riegrova 1209, 252 28 Černošice odbor informatiky e-mail: informatika@mestocernosice.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU V souladu s

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky a datového úložiště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky a datového úložiště Dodávka výpočetní techniky a datového úložiště stránka 1 (5) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky a datového úložiště Nejedná se o zadávací řízení dle zákona

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

Projektové dokumentace opravy a rozšíření komunikací v areálu výzkumných ústavů AV ČR Praha 4 - Krč

Projektové dokumentace opravy a rozšíření komunikací v areálu výzkumných ústavů AV ČR Praha 4 - Krč ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění Projektové dokumentace opravy a rozšíření komunikací

Více

1. Identifikační a kontaktní údaje zadavatele

1. Identifikační a kontaktní údaje zadavatele Č.j.: 9841/2013-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky

Více

Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem Výměna vybavení počítačové učebny

Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem Výměna vybavení počítačové učebny FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝK IČ: 613 882 54, TEL.: 241 470 306, ZSPISNICKA@ZSPISNICKA.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

VÝZVA. zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku. 20x PC 2011,

VÝZVA. zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku. 20x PC 2011, VÝZVA zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku 20x PC 2011, kterou vyhlašuje město Nové Město nad Metují v souladu s ustanovením 6 a v návaznosti na 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Více

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň"

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na níže specifikovanou veřejnou zakázku. 1 Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX00193QB* HZSPX00193QB Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky malého rozsahu VÝPOČETNÍ TECHNIKA 2014

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky malého rozsahu VÝPOČETNÍ TECHNIKA 2014 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky malého rozsahu VÝPOČETNÍ TECHNIKA 2014 zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu. Nákup hardware s operačním systémem a digitální techniky

Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu. Nákup hardware s operačním systémem a digitální techniky Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu Nákup hardware s operačním systémem a digitální techniky v rámci projektu Zdravé klima školy reg. č. CZ.1.07/1.2.37/02.0022 Strana 1 (celkem 10) 1. Zadávací

Více

Upgrade licencí MS Office 2013

Upgrade licencí MS Office 2013 M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Soubor dokumentů, údajů, požadavků a podmínek zadavatele, které vymezují předmět veřejné zakázky na dodávku v podrobnostech

Více

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), dle Směrnice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel Se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4 IČ: 71214011

Více

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 Adresa: Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 4zszdar.cz

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 Adresa: Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 4zszdar.cz Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Vybavení počítačové učebny ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4" Ve Žďáře nad Sázavou 12.5.2014 Zadavatel: Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 591

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Stránka 1 z 13

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Stránka 1 z 13 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY Stránka 1 z 13 Obsah Obsah... 2 Identifikace zadavatele... 3 Identifikace projektu... 3 Vymezení předmětu zakázky... 3 Specifikace zakázky...

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12. 05. 2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12. 05. 2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 28. 4. 2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12. 05. 2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh určení dodavatele veřejné zakázky Rekonstrukce kotelny

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

Odbor: městská policie V Písku dne: 2.11.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.11.2015

Odbor: městská policie V Písku dne: 2.11.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.11.2015 Odbor: městská policie V Písku dne: 2.11.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.11.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Název: Schválení Kupní smlouvy na dodávku Mobilních telefonů, tabletů a datové služby

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE strana - 1 - (celkem 12) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace Obec Malý Újezd, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. 2 odst. 1) písm. c)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

2. Vymezení plnění veřejné zakázky

2. Vymezení plnění veřejné zakázky M ě s t o Z l i v Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv Váš dopis zn./ze dne: Číslo jednací: 1276/14 Spisová značka: Vyřizuje: Ing. Koudelka Jan Tel.: 387 001 193 E-mail: starosta@zliv.cz Datum: 28.07.2014 dle

Více

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Výzva Nákup vrtačky operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Nákup vrtačky pro operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 1. Zadavatel: Nemocnice Český

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové

Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ustanoveními 12 odst. 6 a 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: NÁKUP 26 ks AUTOBUSŮ PRO VEOLIA TRANSPORT MORAVA A.S. ZADAVATEL: Veolia

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Č. j./evidenční číslo VZ. textová část - 1 -

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Č. j./evidenční číslo VZ. textová část - 1 - Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Odbor krajská agentura pro zemědělství a venkov OIomoucký kraj Sídlem: Blanická 383/1, 772 00 Olomouc Zastoupený: Ing. Kateřinou Mračkovou, ředitelkou

Více

Oprava střechy na hasičské zbrojnici Valdov (dále jen zakázka)

Oprava střechy na hasičské zbrojnici Valdov (dále jen zakázka) Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Výzva k podání cenové nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu Oprava střechy na hasičské zbrojnici Valdov (dále jen zakázka) Zakázka je součástí projektu s názvem

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00B1Q5Z KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Statutární město Opava se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava Zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem IČ: 00300535

Více

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV Vyřizuje: Ing. Josef Bárta Tel.: 327 710 218 E-mail: barta@mu.kutnahora.cz Datum: 6.1.2009 VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Tato výzva je současně zadávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném řízení s názvem: ZAJIŠTĚNÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Dopravní vzdělávací institut, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku Výpočetní a kancelářské techniky včetně záručního a pozáručního servisu pro potřeby projektu č. 0047 Outplacement

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.05.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.05.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne 02.05.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.05.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Určení dodavatele veřejné zakázky "Dětské hřiště v parku Na Sadech"

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Sp. zn.: CN/156/CN/15 Č.j.: 6918/15/CN Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Zajištění pronájmu softwarových licencí a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery SŠZP Klatovy

Více

U Hřiště 527, Velešín 382 32

U Hřiště 527, Velešín 382 32 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka vybavení odborných učeben pro fyziku a elektrotechniku pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávacíí dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

Chodník podél silnice II/320, Voděrady

Chodník podél silnice II/320, Voděrady Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu, zadávané v souladu se směrnicí obce Voděrady č. 1/2015 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE " Územní plán Šimonovice" ZADÁVACÍDOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby pro veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

Město Rousínov. V Rousínově dne 30.4.2015. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace.

Město Rousínov. V Rousínově dne 30.4.2015. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace. Město Rousínov Sušilovo náměstí 84/56, 68301 Rousínov, tel: 517 324 820, fax: 517 324 845, E-mail: radnice@rousinov.cz, http: www.rousinov.cz V Rousínově dne 30.4.2015 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY) Název zakázky: Přístroj pro měření vrtného odporu Zadavatel se sídlem: Ústav geoniky AV ČR, v. v.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Domov pro seniory Nezdenice oprava střechy a doteplení části střechy výměna solárních panelů VZ/2014/2/03

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Čj.: ČŠIG-3218/15-G21 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zakázka je zadána podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními

Více

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY ve smyslu metodického pokynu ROP NUTS II Moravskoslezsko pro zadávání veřejných zakázek verze 5.02 pro Ostatní veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby: VZ 001: Pořízení

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :390-2/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 6.11..2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 13 Počet příloh: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce sociálního zařízení v Základní škole, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Obsah 1. Zadavatel...

Více

Mateřská škola Kámen - ústřední vytápění

Mateřská škola Kámen - ústřední vytápění OBEC KÁMEN Kámen 2, 9 1 Kámen WWW.OBECKAMEN.CZ Email: oukamen@quick.cz 6 26 60 IČO: 00281 V Kámeně dne 12. května 201 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 11 Notebooků dle specifikace

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 11 Notebooků dle specifikace Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 IČ: 44159960, tel. 582 301 411 Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 11 Notebooků dle specifikace Identifikace zadavatele:

Více

Obec Moutnice zřízení přístupového místa Czech POINT

Obec Moutnice zřízení přístupového místa Czech POINT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Obec Moutnice zřízení přístupového místa Czech POINT ZADAVATEL: Obec Moutnice 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE 1.1. Identifikační údaje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU se sídlem, vydává dokument: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu SKLAD

Více

Křižanov kanalizační přípojky

Křižanov kanalizační přípojky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro výběr zhotovitele stavby Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), na akci: Křižanov kanalizační

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Nákup zametacího stroje zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

STOLY A ŽIDLE PRO KULTURNÍ DŮM TRHOVÉ SVINY

STOLY A ŽIDLE PRO KULTURNÍ DŮM TRHOVÉ SVINY 1 Poptávka vypsaná v souladu s ustanovením 18 odst. 3, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění a zájmu uzavřít o předmětné zakázce

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s.

Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 18/2012/MRFP Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a ostatní techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a ostatní techniky Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a ostatní techniky 1. Název zakázky: Dodávka výpočetní a ostatní techniky určené pro projekt Centrum pro další vzdělávání v elektrotechnice

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na služby E-learning Pro potřeby

Více

Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e

Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e k výběrové řízení na dodávku mobilní počítačové učebny k realizaci projektu NOVÁ ŠANCE Název veřejné zakázky: Dodávka mobilní počítačové učebny k realizaci projektu

Více