Zadávací dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace"

Transkript

1 Zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, Litvínov IČ: tel.: ; fax: zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje zjednodušené podlimitní řízení k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku Tiskové služby odeslání výzvy vybraným uchazečům uveřejnění na profilu zadavatele: Strana 1

2 Obsah: ODDÍL 1 Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace Vyhlášení soutěže Informace o zadavateli Předmět veřejné zakázky Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV Specifikace předmětu veřejné zakázky Poskytnutí techniky pro zajištění tiskových služeb Dodávky spotřebního materiálu Údržba a opravy zařízení Sledování tiskového provozu, tvorba přehledů Další požadavky na řešení služby Způsob implementace řešení Místo plnění veřejné zakázky Předpokládaná hodnota zakázky Maximální cena zakázky Doba plnění (obchodní podmínky zadavatele) Požadavky na prokázání kvalifikace Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 zákona Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 zákona Ekonomická a finanční způsobilost ( 50 odst. 1, písm. c) zákona) Prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle 56 zákona Poskytnutí zadávací dokumentace a dodatečné informace Nabídka Členění nabídky Lhůta a místo pro podávání nabídky Zadávací lhůta Požadavky na varianty nabídek Otevírání obálek Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií Předmět a metody hodnocení Podmínky použití elektronické aukce pro vyhodnocení nabídek Obchodní podmínky Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Fakturační a platební podmínky Pojištění odpovědnosti za škodu dodavatele Jistota Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky ODDÍL 2 - Závazná struktura nabídky Příloha č. 1 - Krycí list nabídky Příloha č. 2 - Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení Příloha č. 3 - Nabídková cena Příloha č. 4 - Seznam subdodavatelů Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo Příloha č. 6 - všeobecné podmínky elektronické aukce Příloha č. 7 - Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou Příloha č. 8 - Čestné prohlášení o počtu stran Strana 2

3 ODDÍL 1 Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace 1.1 Vyhlášení soutěže Jedná se o veřejnou zakázku na služby dle 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a to na akci Tiskové služby, která je zadávána podlimitním zjednodušeným řízením dle 38 zákona. Jedná se o zadávací řízení na základě předchozího zrušeného zadávacího řízení Tiskové služby - identifikátor zakázky: P14V Změny zadávacích podmínek nejsou žádné, pouze byly zapracovány již zveřejněné dodatečné informace. Pokud se v zadávací dokumentaci uvádí: zákon, jedná se o zákon č. 137/2006 Sb., Zákon o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavatel - Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, Litvínov, objednatel - dtto zadavatel po podpisu Smlouvy o dílo, dodavatel - je právnická nebo fyzická osoba, která dodává předmět plnění ( 17 písm. a) zákona), Typ zařízení - jednotlivé typy zařízení dle specifikace uvedené v odstavci , uchazeč - dodavatel, který ve stanovené době podal nabídku v zadávacím řízení ( 17 písm. j) zákona o veřejných zakázkách), ZD zadávací dokumentace. 1.2 Informace o zadavateli Název Sídlo Statutární zástupce Město Litvínov náměstí Míru 11, Litvínov Mgr. Milan Šťovíček IČ DIČ CZ Telefon Fax Kontaktní osoba: Bc. Jaroslav Frýba, vedoucí odboru systémového řízení tel , Předmět veřejné zakázky Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV Popis: CPV: Tiskařské a související služby Tiskařské služby Specifikace předmětu veřejné zakázky Zadavatel požaduje poskytování služeb tisku pro potřeby jeho organizace. Cena veškerých služeb bude zahrnuta do ceny kopie vyjádřené v jednotkách A4 černobíle, A4 barevně, A3 černobíle a A3 barevně. Předpokládaný objem služeb tisku je uveden v příloze č. 3 - Nabídková cena v části Pro-forma model pro stanovení nabídkové ceny. Zadavatel se nezavazuje odebrat uvedený objem služeb v daném měsíci či období. Uvedený počet je pouze orientační a slouží pro stanovení výše nabídkové ceny. Kancelářský papír není součástí předmětu veřejné zakázky, je standardní kvality určený pro laserový tisk a zajišťuje si jej zadavatel. Strana 3

4 Předmět veřejné zakázky je rozdělen do základních částí: Poskytnutí techniky pro zajištění tiskových služeb Dodávky spotřebního materiálu Údržba a opravy zařízení Sledování tiskového provozu, tvorba přehledů Poskytnutí techniky pro zajištění tiskových služeb Zadavatel předpokládá poskytnutí a umístění techniky v místě plnění dle jeho požadavků. Druh techniky a její rozsah je uveden v tabulce Základní typy zařízení a jejich minimální parametry. Z hlediska poskytování služby tisku není pro zadavatele rozhodující, zda je poskytnutá technika nová či použitá, vždy však musí být funkční a splňující požadavky zadavatele. Technika po celou dobu plnění veřejné zakázky bude ve vlastnictví dodavatele. Zadavatel požaduje stejnou značku a model poskytnutého zařízení pro každý Typ zařízení. Nevylučuje však poskytnout stejný model pro dva Typy za předpokladu, že budou splněny požadované minimální parametry uvedené v Tabulce 1 zadávací dokumentace. Tabulka 1: Základní typy zařízení a jejich minimální parametry Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ5 Typ 6 počet ks maximální měsíční zátěž formát A4 A4 A4 A4 A3 A3 rychlost stran za 1 min. kapacita podavače či zásobníku papíru A4 250 A A4 250 A3 ruční podavač laserový typ tisku barva připojení do sítě (RJ45) tisk obálek duplexní tisk multifukční duplexní podavač skenování do SMTP ovladače, kompatibilita Windows 7, Windows 8 Windows 7, Windows 8 Windows 7, Windows 8 Windows 7, Windows 8 Windows 7, Windows 8 Windows 7, Windows 8 sledování tisku identifikace uživatele servisní dohled ostatní - zadavatel vyžaduje splnění požadavku - zadavatel nevyžaduje splnění požadavku u jednoho zařízení požadujeme finišer s tříděním a sešíváním Strana 4

5 Upřesnění parametrů Tabulky1: počet ks Zadavatel vyžaduje poskytnutí 2 ks záložních zařízení Typu 2 a Typu 4 (v tabulce uvedeno značkou +2). Uvedené počty kusů jednotlivých Typů zařízení jsou orientační a vychází ze současného stavu. Zadavatel předpokládá průběžné změny v počtu využití jednotlivých Typů zařízení - zejména Typ 1 až Typ4. Zadavatel tedy požaduje možnost průběžně měnit počet a umístění všech Typů zařízení. Pro Typ 1 až Typ 4 vyžaduje změny umístění dle vlastního uvážení a vlastními silami. Pro Typy 5 a 6 vždy v součinnosti s dodavatelem. maximální měsíční zátěž Minimální požadovaná hodnota parametru zařízení. Měsíční zátěž je počítána na měsíc v průměru za rok. Uvedená hodnota nepředstavuje předpokládaný počet výtisků na každém zařízení. formát Nejpoužívanější formát papíru, v případě multifunkčního zařízení také formát originálu pro kopie a skenování. rychlost stran za 1 min. Minimální požadovaná rychlost kopírování. kapacita podavače či zásobníku papíru Minimální kapacita podavače či zásobníku papíru. ruční podavač Možnost ručního vkládání papíru či obálky mimo standartní podavač nebo zásobník. laserový typ tisku Požadovaná technologie provedení tisku. barva Možnost barevného tisku a kopií. připojení do sítě (RJ45) Možnost připojení zařízení do datové sítě úřadu s protokolem TCP/IPv4. tisk obálek Zařízení umožňuje běžný tisk obálek s dodejkou (3 vrstvy složeného papíru). duplexní tisk Zařízení umožňuje automatický oboustranný tisk. multifukční Typ zařízení, které umožňuje skenování a tvorbu kopií. duplexní podavač Podavač papíru, který umožní automaticky skenovat či kopírovat oboustranně. skenování do SMTP Skenování do u prostřednictvím protokolu SMTP. Zařízení komunikuje přímo se SMTP serverem. ovladače, kompatibilita Plně kompatibilní s uvedenými operačními systémy v českém prostředí. sledování tisku Zařízení musí poskytovat informace pro tvorbu přehledu vytvořených výtisků. identifikace uživatele Možnost identifikace uživatele pomocí ID. Uživatele je možné identifikovat také pomocí čipové karty MIFARE. servisní dohled Možnost vzdáleného servisního dohledu zařízení ze strany dodavatele tak, aby bylo možné zařízení monitorovat. Strana 5

6 ostatní Další požadavky na zařízení Dodávky spotřebního materiálu Dodavatel bude udržovat v místě plnění veřejné zakázky sklad se spotřebním materiálem. Spotřební materiál bude vydávat a doplňovat zadavatel vlastními silami (dodavatelem proškolená obsluha). Kapacita skladu bude v rozsahu minimálně předpokládané spotřeby na jeden měsíc, maximálně na 3 měsíce (z důvodu prostorových limitů skladu). Inventuru skladu bude provádět zástupce dodavatele v součinnosti se zástupcem zadavatele. Zadavatel neočekává úhradu za pronájem skladu materiálu, který je předmětem plnění. Sklad spotřebního materiálu bude v místě plnění (více budov dle ZD). Jako sklad bude sloužit vyhrazený prostor v technických místnostech ve správě Odboru systémového řízení. Zadavatel platbu za pronájem takového prostoru nepožaduje Údržba a opravy zařízení Dodavatel bude udržovat v maximální možné míře služby tisku dostupné. Zadavatel vyžaduje: zajištění systému hlášení poruch - hotline, helpdesk, vzdálený dohled, dobu reakce - začátek řešení pro Typ zařízení 1 až 4 maximálně tři pracovní dny, pro Typ 5 a Typ 6 maximálně dva pracovní dny od nahlášení poruchy, dobu vyřešení poruchy - pro Typ zařízení 1 až 4 maximálně pět pracovních dní, pro Typ 5 a 6 maximálně čtyři pracovní dny od nahlášení poruchy Sledování tiskového provozu, tvorba přehledů Zadavatel vyžaduje možnost průběžného sledování počtu vytvořených výtisků na jednotlivých zařízeních v elektronickém systému poskytnutém dodavatelem. Předmětem sledování budou všechny Typy zařízení a jejich úspěšně dokončené tiskové úlohy (datum, čas, počet stran, barva). Výstupem sledování pak bude možnost tvorby přehledů prostřednictvím poskytnutého systému, nebo exportem do formátů (.xls,.csv,.xml), které bude možné importovat do aplikace tabulkového procesoru. Cílem sledování je kontrola podkladů k fakturaci, kontrola jednotlivých uživatelů služby (zaměstnanců zadavatele) u zařízení Typu 5 a 6, či podklady pro rozhodování při optimalizaci počtu a umístění jednotlivých Typů zařízení. Na zařízení Typu 1 až Typu 4 postačuje odečet stavu počítadla. Na zařízení Typu 5 a Typu 6 zadavatel požaduje přehled počtu kopií rozlišeno za jednotlivé uživatele, například podle ID Další požadavky na řešení služby Zadavatel provozuje v místě plnění vzájemně propojenou počítačovou síť LAN, do které jsou připojeny uživatelské stanice zaměstnanců, kteří budou využívat tiskové služby. Infrastruktura sítě zadavatele neumožňuje připojení zařízení Typu 1 přímo do zásuvky datové sítě. V případě, že bude nutné, zejména z důvodu zajištění sledování tiskového provozu, připojit zařízení Typu 1 do datové sítě, musí dodavatel současně poskytnout technické řešení pro rozšíření sítě LAN - ideálně 3- port ethernet switch, minimálně o rychlosti 100 Mbps full duplex ke každému kusu zařízení Typu 1. Zadavatel umožní připojení technického řešení pro sledování tiskového provozu a poskytne zabezpečený vzdálený přístup prostřednictvím veřejné sítě internet. Dodavatel však musí splnit interní bezpečnostní pravidla provozu datové sítě zadavatele. Dodavatel povede aktuální technickou dokumentaci řešení, zejména umístění zařízení, typ, označení Způsob implementace řešení Vítězný dodavatel písemně zpracuje projekt implementace s konkrétními termíny a způsobem realizace. Implementace řešení bude probíhat na základě schváleného projektu a postupně tak, aby nedošlo k omezení uživatelů služeb Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění jsou budovy úřadu: náměstí Míru 11, Litvínov náměstí Míru 12, Litvínov Vodní 871, Litvínov Tržní 2042, Litvínov a detašovaná pracoviště: Ukrajinská 453, Litvínov Holešická 248, Litvínov - Janov Strana 6

7 1.3.4 Předpokládaná hodnota zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí cca ,- Kč bez DPH za poskytnutí služeb, tiskových zařízení, spotřební materiál, údržbu, dopravu a další služby. Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy na dobu neurčitou. Roční plnění je předpokládáno v maximální výši 800 tis. Kč bez DPH. Dle 15 odst. 1 zákona byla stanovena předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele za 48 měsíců Maximální cena zakázky Předpokládaná hodnota zakázky je zároveň stanovena jako nejvyšší přípustná a maximální nabídková cena. 1.4 Doba plnění (obchodní podmínky zadavatele) Vymezení lhůt (termíny díla): Zahájení dodávky služeb je předpokládáno do 60 (šedesáti) kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Zadavatel předpokládá postupnou náhradu stávajícího řešení zajištění tiskových služeb až do cílového stavu předmětu veřejné zakázky tak, aby nedošlo k přerušení poskytovaných služeb a omezení uživatelů služby. Zadavatel připouští posunutí termínu pro zahájení dodávky služeb z objektivních důvodů na jeho straně. 1.5 Požadavky na prokázání kvalifikace Uchazeč je povinen dle 51 zákona prokázat svoji kvalifikaci v níže uvedeném rozsahu a způsobu. Uchazeč je povinen v případě změny v kvalifikaci postupovat podle ustanovení 58 zákona. Kvalifikační dokumentace je nedílnou součástí nabídky, uchazeč ji dle 52, odst. 1 prokazuje ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel připouští prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatelů (postupem dle 51 odst. 4 zákona). Uchazeč odpovídá za činnost subdodavatele tak, jakoby prováděl předmět plnění zakázky sám. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem hodlají podat společnou nabídku, budou při prokazování kvalifikace postupovat podle 51, odst. 5 a 6 zákona. Zahraniční dodavatel postupuje podle 51, odst. 7 zákona. Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci: Zadavatel vylučuje změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pokud to zákonem není výslovně umožněno. Zájemci mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 zákona využít za podmínek stanovených v 127 zákona výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce. Zájemci mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít za podmínek stanovených v 134 zákona certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok. Všechny doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zájemce v souladu s ustanovením 57 odst. 1 zákona. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být v souladu s ustanovením 57 odst. 2 zákona k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Splnění kvalifikačních předpokladů se prokazuje předložením čestného prohlášení (viz. Příloha č. 2 - Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení), z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82, odst. 4. Zadavatel se zavazuje při nakládání s informacemi, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů uchazeče, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství. Uchazeč výslovně souhlasí s tím, že do protokolu o posouzení kvalifikace pro požadovaný seznam dokladů budou provedeny kopie dokladů o kvalifikaci. Strana 7

8 1.5.1 Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 zákona Před podpisem smlouvy předloží vybraný uchazeč v souladu s 62 odst. 3 zákona doklady, jimiž prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 zákona v následujícím rozsahu: k prokázání kvalifikačního předpokladu dle 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. (Poznámka: Povinnost doložit Výpis z evidence Rejstříku trestů se od 01/2012 týká i vlastní právnické osoby jako takové), k prokázání kvalifikačního předpokladu dle 53 odst.1 písm. c), d), e), g), i), j), k) zákona čestné prohlášení, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče, k prokázání kvalifikačního předpokladu dle 53 odst. 1 písm. f) zákona potvrzení příslušného finančního úřadu, který nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, k prokázání kvalifikačního předpokladu dle 53 odst. 1 písm. h) zákona potvrzení příslušného orgánu či instituce, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 zákona Vybraný uchazeč v souladu s 62 odst. 3 zákona (před podpisem smlouvy) předloží doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starším 90 dnů, doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad, prokazující příslušné živnostenské oprávnění (či licenci); uchazeč toto doloží výpisem z živnostenského rejstříku, ne starším 90 dnů Ekonomická a finanční způsobilost ( 50 odst. 1, písm. c) zákona) Viz. Příloha č. 2 - Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení Prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle 56 zákona Vybraný uchazeč v souladu s 62 odst. 2 zákona (před podpisem smlouvy) předloží doklady k prokázání technických kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu: seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být nejméně 3 osvědčení dle 62 odst. 2 písm. a) zákona. Seznam bude v souhrnném objemu minimálně 3 mil. Kč bez DPH za poskytování služeb v oblasti tisku odpovídající předmětu veřejné zakázky. 1.6 Poskytnutí zadávací dokumentace a dodatečné informace Kompletní zadávací dokumentace (včetně příloh) je ke stažení na profilu zadavatele na adrese pod anotací této veřejné zakázky. Dodatečné informace budou podány uchazečům na základě dotazů doručených prostřednictvím elektronického nástroje pro zpracování veřejných zakázek na adrese nebo přes podatelnu úřadu adresovaných na kontaktní osobu zadavatele. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace popřípadě související dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. Všechny dotazy a odpovědi na dotazy budou dále zveřejněny na profilu zadavatele pod anotací této veřejné zakázky v téže lhůtě. Zadavatel doporučuje registraci uchazeče a využití elektronického nástroje na výše uvedené adrese, tím získá možnost odebírat aktuální informace k veřejné zakázce. Jinak zadavatel doporučuje uchazečům kontrolovat na profilu zadavatele případné zveřejnění dodatečných informací. Strana 8

9 1.7 Nabídka Uchazeč může podat pouze jednu nabídku (viz dále 69 zákona) Členění nabídky a) Nabídka bude předložena v listinné podobě. Elektronická forma podání nabídek se nepřipouští. b) Uchazeč předloží nabídku ve dvou vyhotoveních, z toho 1 originál. Originál nabídky bude na titulní straně označen jako Originál. Kopie nabídky bude označena jako Kopie. c) Nabídka musí být podána v jedné řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Tiskové služby a zřetelnou výzvou NEOTEVÍRAT. Na obálce musí být jednoznačná identifikace uchazeče a uzavření obálky musí být zabezpečeno tak, aby nemohlo dojít k nekontrolovatelnému otevření obálky, například uzavření zapečetit nebo zalepit přelepkou s otiskem razítka a podpisem uchazeče apod. d) Jednotlivé listy každého vyhotovení nabídky (originálu i kopie) budou očíslovány nepřerušovanou číselnou řadou počínaje číslem 1. Každé vyhotovení nabídky bude pevně spojeno v samostatně nerozebíratelné složky se zabezpečením proti manipulaci s jednotlivými listy. e) Nabídka bude zpracována dle závazné osnovy uvedené v oddíle 2 zadávací dokumentace, v českém jazyce. f) První list nabídky bude krycí list nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace), potvrzená oprávněnou osobou. g) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. h) Každý uchazeč v zadávacím řízení může podat pouze jednu nabídku. i) Posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče o celkovém počtu stran nabídky, potvrzené oprávněnou osobou (příloha č. 8 zadávací dokumentace). Oprávněnou osobou se rozumí: u fyzických osob uchazeč, který nabídku podává, u právnických osob statutární orgán uchazeče (dle způsobu podepisování za společnost zapsaném v obchodním rejstříku či osobou pověřenou k zastupování statutárního orgánu uchazeče). Podepisuje-li pověřený zástupce, originál nebo ověřená kopie plné moci podepsaná statutární osobou uchazeče, musí být nedílnou součástí nabídky Lhůta a místo pro podávání nabídky Uveřejnění na profilu zadavatele: Lhůta pro podání nabídek (min. 15 dnů - 39 zákona) se stanovuje do do 09:00 hod. Uchazeč podá nabídku poštou na adresu zadavatele: Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, Litvínov. Osobně lze podat nabídky přes podatelnu úřadu v době od Po a St od 8:00 11:30; 12:30-17:00 hod., Út a Čt od 8:00 11:30; 12:30-15:00 hod., Pá od 8:00 11:30, 12:30 13:30 hod, na adrese Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, Litvínov. Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky. Podmínka doručení není splněna podáním nabídky k přepravě, ale okamžikem, kdy ji obdrží zadavatel. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty se pohlíží, jako by nebyla podána Zadávací lhůta Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázání svou nabídkou, je 6 měsíců. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle 82 odst. 3 nebo do zrušení zadávacího řízení. Jsou-li podány námitky, zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavateli. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít podle tohoto zákona smlouvu. Je-li podán návrh na přezkoumání úkonu zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad"), zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu o takovém návrhu. To platí obdobně i pro případ, je-li správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno Úřadem z moci úřední; v takovém případě neběží lhůta ode dne zahájení správního řízení. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které má zadavatel podle rozhodnutí Úřadu učinit nápravné opatření podle 118 zákona; o této skutečnosti je zadavatel povinen informovat dotčené uchazeče a zájemce. Strana 9

10 1.7.4 Požadavky na varianty nabídek Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek Otevírání obálek Neveřejné otevírání obálek se bude konat dne v 09:05 hod. na adrese zadavatele: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, salonek ve 2.NP. Otevírání obálek se koná bez přítomnosti uchazečů na základě 71 odst. 7 zákona. 1.8 Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií Předmět a metody hodnocení Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je v souladu s 78 odst. 1 písm. b) zákona nejnižší nabídková cena. Výše nabídkové ceny bude uchazečem stanovená v příloze č. 3 - Nabídková cena v části Pro-forma model pro stanovení nabídkové ceny, která vznikne výpočtem z jednotkových cen nabídnutých uchazečem Podmínky použití elektronické aukce pro vyhodnocení nabídek Zadavatel sděluje, že využije v souladu s 96 a 97 zákona jako prostředek pro hodnocení nabídek elektronickou aukci. Před zahájením elektronické aukce bude provedeno posouzení a hodnocení nabídek a pořízena zpráva o posouzení a hodnocení nabídek dle 80 zákona (dále jen předběžné hodnocení ). Nutné informace týkající se průběhu elektronické aukce a jejího nastavení budou uvedeny ve Výzvě k účasti v elektronické aukci, která bude nejpozději dva (2) pracovní dny před uskutečněním elektronické aukce elektronicky odeslána všem uchazečům, kteří nebyli vyloučení v rámci tzv. předběžného hodnocení nabídek. Uchazeč se musí zaregistrovat v rámci elektronického nástroje pro zpracování veřejných zakázek na adrese prostřednictvím kterého mu bude zaslána Výzva k účasti v elektronické aukci. Výchozím stavem elektronické aukce budou výsledky z předběžného hodnocení nabídek. Zadavatel dále uvádí, že informace týkající se průběhu elektronické aukce a jejího nastavení jsou uvedeny v příloze č. 5 této zadávací dokumentace s názvem všeobecné podmínky elektronické aukce. 1.9 Obchodní podmínky Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude v členění: nabídková cena celkem bez DPH, samostatně DPH (21%), nabídková cena celkem včetně DPH. Uchazeč je povinen ocenit celý předmět veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací včetně nedílných příloh. Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s podmínkami soutěže, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla objednateli. Nabídka bude dále obsahovat návrh znění Smlouvy o dílo. Nepřiložení výše uvedené smlouvy podepsané oprávněnou osobou ve věci jednání za uchazeče dle shora uvedených podmínek bude zadavatelem považováno za nesplnění zadávacích podmínek a uchazeč bude vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek zadavatele Fakturační a platební podmínky Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen faktura ). Zadavatel požaduje minimální dobu splatnosti faktur 21 kalendářních dnů ode dne prokazatelného převzetí faktury. Zadavatel nebude poskytovat zálohové plnění. V případě změny DPH bude aktuální sazba DPH uplatněna podle zákonů platných v době fakturace. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Cena díla bude hrazena na základě faktur vždy za uplynulý kalendářní měsíc za skutečně odebraný objem služeb. Strana 10

11 1.9.3 Pojištění odpovědnosti za škodu dodavatele Zadavatel požaduje, aby měl dodavatel před uzavřením smlouvy o dílo uzavřenou škodní pojistnou smlouvu pro výši plnění v min. výšce jeho nabídkové ceny včetně DPH Jistota Zadavatel nepožaduje jistotu dle 67 zákona Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 1. Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Rovněž nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může o veřejnou zakázku ucházet. 2. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, pokud uchazeč v nabídce: a) nedoloží dokumenty v předepsaném rozsahu a formě, b) nabídka bude v rozporu s bodem 1.9 zadávací dokumentace, c) pokud předložená jiná, kvalitativně a technicky obdobná řešení, nabízené dodávky či služby nebudou prokazatelně splňovat rovnocenným způsobem požadavky vymezené technickými podmínkami. 3. Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky zadávacího řízení dle podmínek zákona. 4. Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy pouze písemnou formou. 5. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, příp. vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách, či právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob. 6. Uchazeč je povinen řádně vyplnit a podepsat oprávněnou osobou uchazeče všechny přílohy a čestná prohlášení této zadávací dokumentace. Nesplnění této podmínky může být zadavatelem považováno za nesplnění zadávacích podmínek a uchazeč bude zadavatelem vyloučen. 7. Uchazeč je povinen řádně vyplnit a podepsat oprávněnou osobou uchazeče návrh smlouvy o dílo. Za nesplnění této podmínky bude uchazeč dle 71, odst. (9) a (11) zákona vyloučen. 8. Uchazeč podáním nabídky souhlasí s tím, že kromě zveřejnění dle zákona budou zveřejněny údaje o uchazečích (název, IČ), kteří podali nabídku a dále údaje nejvhodnější nabídky (smluvní cena, konečná cena zakázky) na profilu zadavatele. V Litvínově Vypracoval: Bc. Jaroslav Frýba, vedoucí odboru systémového řízení Zadávací dokumentace schválena usnesením Rady města dne Strana 11

12 ODDÍL 2 - Závazná struktura nabídky Nabídka bude zpracována v následující struktuře (včetně dodržení číslování kapitol). 1. Úvodní list nabídky s informací o uchazeči Krycí list nabídky - Příloha č. 1 - Krycí list nabídky, podepsaný oprávněnou osobou. 1.1 Obsah nabídky dle 68, odst. 3 zákona Uchazeč doloží do nabídky: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 1.2 Kvalifikační dokumentace Uchazeč předloží čestné prohlášení dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace. 2. Nabídková cena Nabídka bude obsahovat oprávněnou osobou uchazeče vyplněný a podepsaný formulář dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace. Nabídková cena musí být úplná a obsahovat všechny položky. 3. CD-ROM obsahující elektronickou kopii nabídky Kompletní naskenovaný či jinak převedený originál nabídky ve formátu PDF. 4. Seznam subdodavatelů Uchazeč předloží čestné prohlášení dle přílohy č. 4 zadávací dokumentace. 5. Smlouva o dílo Uchazeč předloží oprávněnou osobou uchazeče podepsané návrhy Smlouvy o dílo, která je součástí této zadávací dokumentace (příloha č. 5). Uchazeč doplní identifikační údaje a nabízené jednotkové ceny služeb. 6. Všeobecné podmínky elektronické aukce Uchazeč předloží čestné prohlášení dle přílohy č. 6 zadávací dokumentace. 7. Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou Uchazeč předloží čestné prohlášení dle přílohy č. 7 zadávací dokumentace. 8. Prohlášení o počtu stran Uchazeč předloží čestné prohlášení dle přílohy č. 8 zadávací dokumentace. Oprávněnou osobou se rozumí: u fyzických osob uchazeč, který nabídku podává, u právnických osob statutární orgán uchazeče (dle způsobu podepisování za společnost zapsaném v obchodním rejstříku či osobou pověřenou k zastupování statutárního orgánu uchazeče). Podepisuje-li pověřený zástupce, originál nebo ověřená kopie plné moci podepsaná statutární osobou uchazeče, musí být nedílnou součástí nabídky. Strana 12

13 Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 1. Název veřejné zakázky: 2. Základní identifikační údaje Tiskové služby 2.1. Zadavatel název: sídlo: Město Litvínov Městský úřad Litvínov náměstí Míru 11, Litvínov IČ: DIČ: CZ statutární zástupce: kontaktní osoba: Bc. Jaroslav Frýba, vedoucí odboru systémového řízení tel./fax: , Uchazeč název: sídlo/místo podnikání: tel./fax: bankovní spojení: č. účtu: IČ: DIČ: spisová značka, pod kterou je uchazeč veden u příslušného soudu: osoba oprávněná jednat za uchazeče: kontaktní osoba: tel./fax: Datová schránka (povinný údaj): Strana 13

14 3. Nabídková cena: Nabídková cena v Kč bez DPH:... výše DPH:... nabídková cena v Kč vč. DPH: Oprávněná osoba za uchazeče jednat: Titul, jméno, příjmení:... Funkce:... Podpis:... Strana 14

15 Příloha č. 2 - Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení Název zakázky: Tiskové služby Zadavatel: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Litvínov ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ... (název uchazeče), uchazeč o veřejnou zakázku na akci: Tiskové služby prohlašuje, že ke dni dd.mm.rrrr, a) splňuje základní kvalifikační předpoklady dle 53, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, b) splňuje profesní kvalifikační předpoklady stanovené v zadávacích podmínkách na výše uvedenou veřejnou zakázku, c) je ekonomicky a finančně způsobilý splnit výše uvedenou veřejnou zakázku a d) splňuje technické kvalifikační předpoklady stanovené v zadávacích podmínkách na výše uvedenou zakázku. Podpis: (podpis osoby, nebo osob, oprávněných k podpisu čestného prohlášení) Datum:... Strana 15

16 Příloha č. 3 - Nabídková cena Název zakázky: Tiskové služby Zadavatel: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Litvínov ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ... (název uchazeče), uchazeč o veřejnou zakázku na akci: Tiskové služby prohlašuje, že: nabízí provést výše uvedenou zakázku za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v požadovaných termínech, rozsahu a kvalitě, za částku (v Kč): ve výši... Kč bez DPH,... Kč DPH,... Kč vč. DPH, pečlivě prostudoval veškerou zadávací dokumentaci, porozuměl plně předmětu plnění a v nabídkové ceně zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení požadovaných plnění, tak aby předmět plnění byl kompletní co do rozsahu a kvality a tak byl naplněn účel veřejné zakázky, ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po celou dobu realizace předmětu plnění. Případné početní chyby v nabídce jdou k jeho tíži. Podpis: (podpis osoby, nebo osob, oprávněných k podpisu čestného prohlášení) Datum:... Strana 16

17 Pro-forma model pro stanovení nabídkové ceny (editace možná dvojklikem na tabulku - objekt Excel) Příloha č. 3 - část Pro-forma model pro stanovení nabídkové ceny Stanovení jednotkových cen - cenový list Kalkulace plnění dle předpokládané spotřeby Název Jednotka Počet jednotek za měsíc Počet jednotek za 48 měsíců Nabízená jednotková cena v Kč bez DPH Cena celkem v Kč bez DPH Typ 1 - kopie A4 ks Typ 2 - kopie A4 ks Typ 3 - kopie A4 ks Typ 4 - kopie A4 černobíle ks Typ 4 - kopie A4 barevně ks Typ 5 - kopie A4 černobíle ks Typ 5 - kopie A4 barevně ks Typ 5 - kopie A3 černobíle ks Typ 5 - kopie A3 barevně ks Typ 6 - kopie A4 černobíle ks Typ 6 - kopie A4 barevně ks Typ 6 - kopie A3 černobíle ks Typ 6 - kopie A3 barevně ks Celková nabídková cena ve veřejné zakázce malého rozsahu v Kč bez DPH Strana 17

18 Příloha č. 4 - Seznam subdodavatelů Název zakázky: Tiskové služby Zadavatel: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Litvínov ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ... (název uchazeče), uchazeč o veřejnou zakázku na akci: Tiskové služby prohlašuje, že na výše uvedené akci bude spolupracovat s následujícími subdodavateli, popř. prohlašuje, že bude provádět veřejnou zakázku pouze vlastními kapacitami (v tom případě tabulku proškrtněte): Obchodní jméno a sídlo subdodavatele IČ Popis činnosti % podíl na díle (Uchazeč může přidat libovolný počet řádků) Podpis: (podpis osoby, nebo osob, oprávněných k podpisu čestného prohlášení) Datum:... Strana 18

19 Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy, zejména dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2006 Sb., v platném znění a ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami: I. Smluvní strany 1.1 Město Litvínov Zastoupené: Mgr. Milanem Šťovíčkem, starostou města Se sídlem: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, Litvínov IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: č. účtu: (dále také jako objednatel ) 1.2 Zastoupený: Se sídlem: IČO: DIČ: Bankovní spojení: č. účtu: a (dále také jako zhotovitel či poskytovatel ) 2.1 Výchozí údaje Název služby: Tiskové služby Místo plnění: Místem plnění jsou budovy úřadu: náměstí Míru 11, Litvínov náměstí Míru 12, Litvínov Vodní 871, Litvínov Tržní 2042, Litvínov II. Výchozí podklady a údaje a detašovaná pracoviště: Ukrajinská 453, Litvínov Holešická 248, Litvínov - Janov Strana 19

20 III. Předmět smlouvy 3.1 Zhotovitel/poskytovatel se zavazuje objednateli poskytovat tiskové služby v rozsahu zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem Tiskové služby, jejích příloh a čestných prohlášení a dle obecně závazných platných právních předpisů. Technická specifikace předmětu díla je nedílnou součástí této smlouvy v příloze č Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy. 3.4 Objednatel se zavazuje za řádné provedení předmětu smlouvy zaplatit cenu sjednanou v odstavci 5.1. této smlouvy, postupem dle čl. VI. této smlouvy. IV. Doba plnění 4.1 Plnění díla probíhá nepřetržitě po dobu platnosti této smlouvy. 4.2 Zhotovitel splní svou povinnost poskytováním služeb v rozsahu a kvalitě uvedené v předmětu plnění smlouvy. 4.3 Zhotovitel začne poskytovat služby nejdéle do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. 4.4 Smluvní strany se dohodly, že prodlení poskytování služeb zhotovitelem delším než pět pracovních dní je podstatným porušením této smlouvy. V. Cena 5.1 Ceny služeb předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednávají jako nejvýše přípustné za 1 kus. Název Typ 1 - kopie A4 Typ 2 - kopie A4 Typ 3 - kopie A4 Typ 4 - kopie A4 černobíle Typ 4 - kopie A4 barevně Typ 5 - kopie A4 černobíle Typ 5 - kopie A4 barevně Typ 5 - kopie A3 černobíle Typ 5 - kopie A3 barevně Typ 6 - kopie A4 černobíle Typ 6 - kopie A4 barevně Typ 6 - kopie A3 černobíle Typ 6 - kopie A3 barevně Nabízená jednotková cena v Kč bez DPH (DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.) 5.2 Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k poskytování služeb vč. nákladů na práce dle odstavce 3.3 této Smlouvy. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných prací/služeb nad rámec této smlouvy v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy. Strana 20

21 VI. Platební podmínky 6.1. Podkladem pro placení je faktura. Provedené služby budou fakturovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených poskytnutých služeb a zjišťovacích protokolů, který bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného zástupcem objednatele, nebude faktura proplacena. 6.2 Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena. 6.3 Konečná faktura může být objednateli zaslána až po úspěšném předání a převzetí díla. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti: - označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČO, - označení díla, - číslo smlouvy objednatele, - číslo faktury, - den odeslání a den splatnosti, - celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši, celkovou sjednanou cenu s DPH, - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma, - razítko a podpis oprávněné osoby. 6.4 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. VII. Úroveň poskytovaných služeb 7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že průměrná úroveň dostupnosti tiskových služeb bude minimálně ve výši 95% za kalendářní měsíc. Smluvní strany se dohodly, že nedodržení této úrovně poskytovaných služeb je podstatným porušením této smlouvy. 7.2 Zhotovitel zajistí a poskytne systém hlášení poruch v rozsahu: - hotline - provozní doba: pondělí - pátek v čase 8:00-16:00, - helpdesk - systém hlášení poruch elektronicky - dostupný nepřetržitě, - vzdálený dohled - nepřetržitě pro zařízení Typu 5, Typu 6 a systém sledování objemu poskytovaných služeb. 7.3 Zhotovitel zajistí dobu reakce - začátek řešení poruchy pro Typ zařízení 1 až 4 maximálně tři pracovní dny, pro Typ 5 a Typ 6 maximálně dva pracovní dny od nahlášení poruchy. 7.4 Zhotovitel zajistí vyřešení poruchy - pro Typ zařízení 1 až 4 maximálně pět pracovních dní, pro Typ 5 a 6 maximálně čtyři pracovní dny od nahlášení poruchy. 7.5 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění poruchy dle bodů 7.3 a 7.4 smlouvy, bude na tento nedostatek písemně upozorněn. Nezjedná-li nápravu do 2 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo uplatnit smluvní pokutu dle čl. IX. VIII. Dodací a kvalitativní podmínky 8.1 Zhotovitel do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy písemně zpracuje projekt implementace s konkrétními termíny a způsobem realizace. Objednatel schválí projekt do 2 pracovních dnů. V případě neschválení budou smluvní strany hledat řešení akceptovatelné pro obě strany a bylo možné projekt schválit. Implementace řešení bude probíhat na základě schváleného projektu a postupně tak, aby nedošlo k omezení uživatelů služeb. 8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení díla dle zadávací dokumentace. Strana 21

22 8.3 Zhotovitel umožní minimálně 1x za šest měsíců konzultovat na základě výzvy objednatele rozsah poskytovaných služeb, navrhnout a realizovat jejich optimalizaci. Smluvní strany se dohodly, že porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy. 8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy. 8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (subzhotovitele). Jeho výlučná zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subzhotovitelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. 8.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat dohled. V jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou služby poskytovány podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů. Na zjištěné nedostatky neprodleně upozorní zhotovitele. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy. 8.7 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právní předpisy upravující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě plnění. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 30 dnů v průběhu provádění díla. IX. Smluvní pokuty 9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli z faktury za dílo. 9.2 Smluvní pokuta činí 100 Kč pro Typy zařízení 1 až 4 a 200 Kč pro Typy zařízení 5 a 6 za každý jeden případ a pracovní den prodlení. 9.3 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,5% z fakturace za každý započatý kalendářní den prodlení. 9.4 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, ustoupit. 9.5 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 21 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele či zhotovitele, který způsob zvolí. 9.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností s., č. smlouvy.. na hodnotu škody ve výši. Kč (minimálně ve výši nabídkové ceny včetně DPH) a tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo zadavateli. X. Ostatní ujednání 10.1 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče Jestliže zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odstavci 10.1, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Strana 22

23 10.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. XI. Závěrečná ustanovení 11.2 Tuto smlouvu lze vypovědět po uplynutí lhůty 48 měsíců od podpisu smlouvy. Po této lhůtě mohou obě strany smlouvu kdykoli vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Výpověď musí mít písemnou formu a bude adresována na adresu v záhlaví Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu Odstoupení od smlouvy je uskutečněno dnem (okamžikem, kdy se o něm druhá smluvní strana dozvěděla) doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy 11.6 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění, a dalších platných a účinných obecně závazných právních předpisů Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. V Litvínově dne Za objednatele: V. dne Za zhotovitele/poskytovatele: Mgr. Milan Šťovíček starosta města Strana 23

24 Příloha č. 1 smlouvy - technická specifikace díla Technická specifikace díla Objednatel požaduje poskytování služeb tisku pro potřeby jeho organizace. Cena veškerých služeb bude zahrnuta do ceny kopie vyjádřené v jednotkách A4 černobíle, A4 barevně, A3 černobíle a A3 barevně. Kancelářský papír není součástí dodávky služeb. Objednatel používá kancelářský papír standardní kvality určený pro laserový tisk a zajišťuje jej vlastními silami. Předmět díla je rozdělen do základních částí: Poskytnutí techniky pro zajištění tiskových služeb Dodávky spotřebního materiálu Údržba a opravy zařízení Sledování tiskového provozu, tvorba přehledů Poskytnutí techniky pro zajištění tiskových služeb Objednatel předpokládá poskytnutí a umístění techniky v místě plnění dle jeho požadavků. Druh techniky a její rozsah je uveden v tabulce Základní typy zařízení a jejich minimální parametry. Z hlediska poskytování služby tisku není pro zadavatele rozhodující, zda je poskytnutá technika nová či použitá, vždy však musí být funkční a splňující požadavky objednatele. Technika po celou dobu plnění veřejné zakázky bude ve vlastnictví zhotovitele. Zhotovitel poskytne stejnou značku a model poskytnutého zařízení pro každý Typ zařízení. Objednatel nevylučuje však poskytnout stejný model pro dva Typy za předpokladu, že budou splněny požadované minimální parametry uvedené v Tabulce 1přílohy č. 1 smlouvy. Tabulka 1: Základní typy zařízení a jejich minimální parametry Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ5 Typ 6 počet ks maximální měsíční zátěž formát A4 A4 A4 A4 A3 A3 rychlost stran za 1 min kapacita podavače či 1500 A A zásobníku 250 A3 250 A3 papíru ruční podavač laserový typ tisku barva připojení do sítě (RJ45) tisk obálek duplexní tisk multifukční duplexní podavač skenování do SMTP ovladače, kompatibilita Windows 7, Windows 8 Windows 7, Windows 8 Windows 7, Windows 8 Windows 7, Windows 8 Windows 7, Windows 8 Windows 7, Windows 8 sledování tisku identifikace uživatele servisní dohled ostatní u jednoho zařízení požadujeme Strana 24

ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV

ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV Zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov; Náměstí Míru 11; 436 01 Litvínov; Tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostkou města Bc. Kamilou Bláhovou dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu a dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Sp. zn.: CN/156/CN/15 Č.j.: 6918/15/CN Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Zajištění pronájmu softwarových licencí a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery SŠZP Klatovy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na stavební práce a dodávky Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově rekonstrukce sociálního zařízení strana 1 Výzva k podání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX00193QB* HZSPX00193QB Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 27380/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO- VINOHRADY Velkopavlovická 25, 628 00 Brno IČ: 44992785-19 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. KRPZ-35352-14/CJ-2015-1500VZ-STA Počet listů: 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení v souladu s 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY Sp.zn.: CN/85/CN/16 Č.j.:3092/16/CN JS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Podmínky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: Název: Obec Mutkov Sídlem: Adresa: Mutkov 14, 785 01 Šternberk IČO: 48770485 Zastoupen: Ivanou Strnadovou, starostkou obce Email: ou.mutkov@centrum.cz Tel: 585001320 mob.: 777554680

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 a 18odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení

Více

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/HA 5/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II.

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II. Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výzkumně vzdělávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Identifikační údaje zadavatele. Věžná 85, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Identifikační údaje zadavatele. Věžná 85, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

U Hřiště 527, Velešín 382 32

U Hřiště 527, Velešín 382 32 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka vybavení odborných učeben pro fyziku a elektrotechniku pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Služby pro přípravu tiskových podkladů - informační panely a pamětní desky pro projekty OPŽP v letech 2016 2017

Služby pro přípravu tiskových podkladů - informační panely a pamětní desky pro projekty OPŽP v letech 2016 2017 Kontaktní osoba: Markéta Bursíková, Tomáš Vontor Tel.: 267 994 551, 267 994 657 Fax: 272 936 585 E-mail: zakazky@sfzp.cz Č. j.: SFZP 199450/2015 Č. zakázky: 47/2015 Systémové č. VZ P15V00002090 Název veřejné

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadavatel: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Sídlo: T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary, PSČ 360 01 IČ: 25236300 zastoupená Ing. Jiří Drábkem, ředitelem

Více

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň"

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na níže specifikovanou veřejnou zakázku. 1 Název veřejné

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Č. j.: 4510/2015-OKP Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vyhodnocení

Více

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-09/03-2015 Tábor, dne 11. srpna 2015 Počet stran textu: 15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel Vodárenská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce MIKULOV - Oprava hlediště a technického zázemí amfiteátru SVAZEK

Více

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na zpracovatele projektové dokumentace ke stavbě Stavební úpravy a přístavba pavilonu CH Nemocnice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného nadlimitního

Více

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE OBEC RAKVICE BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. f), 25 a 38 zákona č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Městská knihovna Děčín oprava škod po povodních zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 odst. č písm. c) a 44 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávky kancelářských potřeb II.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávky kancelářských potřeb II. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ev.č. 18685/2015 č.j. MUCL/15189 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

Svislé dopravní značky pro SÚSPK (2015)

Svislé dopravní značky pro SÚSPK (2015) č.j.: 3682/15/SÚSPK-P Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Veřejná

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ustanovení 34 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Č.j. KRPS-240617-11 ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 21. října 2014 Počet listů: 10 Přílohy: 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: ČR - Krajské ředitelství

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále jen ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému podlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Antivirový systém Plzeň, březen 2015 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

Ostraha objektů FS ČR

Ostraha objektů FS ČR SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem:

Více

s názvem Konsolidace HW technologického centra Moravská Třebová

s názvem Konsolidace HW technologického centra Moravská Třebová VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (oprava ze dne 29. 5. 2015) pro zjednodušené podlimitní řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ), ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Statutární město Děčín Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV IČ: 00261238 DIČ: CZ00261238 nezapsáno

Více

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky) Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle 25 písm. a) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda Základní údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Předmět veřejné zakázky

1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Předmět veřejné zakázky 2 1. Identifikační údaje zadavatele Veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Správa silnic

Více

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace Obec Malý Újezd, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. 2 odst. 1) písm. c)

Více

Modernizace bytových jader a výměna stoupaček Kneslova 4 20

Modernizace bytových jader a výměna stoupaček Kneslova 4 20 Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Modernizace bytových jader a výměna stoupaček

Více

Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov nové vyhlášení

Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov nové vyhlášení Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby zadanou dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí. Přírodě blízká zahrada

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020, č.j. 40495/2015-MZE

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

Pardubický kraj. Servis kopírovacích a multifunkčních zařízení

Pardubický kraj. Servis kopírovacích a multifunkčních zařízení Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 SpKrÚ 76105/2013 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ nebo zákon ) Zadavatel - Pardubický

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 26. 09. 2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na schválení dodavatele: Dodávka 25 kusů osobních počítačů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

Úspora energií pro ZŠ Zubří

Úspora energií pro ZŠ Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV Vyřizuje: Ing. Josef Bárta Tel.: 327 710 218 E-mail: barta@mu.kutnahora.cz Datum: 6.1.2009 VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Tato výzva je současně zadávací

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č. 21108 zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon s názvem Mateřská škola Proseč zateplení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 Odbor vnitřních věcí V Písku dne: 02.12.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Schválení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na poskytování mobilních služeb

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel Se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4 IČ: 71214011

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více