MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04. 09. 2014"

Transkript

1 Odbor vnitřních věcí V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na schválení dodavatele: Dodávka 27 notebooků pro Město Písek NÁVRH USNESENÍ 1. Rada města určuje dodavatelem veřejné zakázky Dodávka 27 notebooků pro Město Písek, firmu ITS Písek s. r.o., Sedláčkova 606/2, Písek, IČ , za cenu ,--Kč bez DPH, tj ,-- Kč včetně DPH, jejíž nabídka byla v porovnání s nabídkou druhého uchazeče, podle jediného kritéria nejnižší nabídkové ceny, hodnocena jako nejvýhodnější a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Jako druhého v pořadí určuje firmu Efos v.o.s., J. Opletala 55, České Budějovice, IČ , za celkovou cenu ,-- Kč bez DPH, tj ,-- Kč včetně DPH. a) bez připomínek b) s připomínkami c) jiné usnesení Návrh předkládá Ing. Zlatuše Hofmanová tajemnice Návrh zpracoval Ing. Jiří Votýpka vedoucí odboru Ing. Andrea Rebeková, vedoucí oddělení rozvoje stránka 1

2 Důvodová zpráva: Město Písek obdrželo na základě vypsání veřejné zakázky s názvem - Dodávka 27 notebooků pro Město Písek celkem 2 (dvě) nabídky. Tyto nabídky byly podány ve stanovené lhůtě a splnily podmínky kontroly při otevírání obálek. Samotné otevírání obálek a následné posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí je specifikováno v protokolu o jednání, který je uveden v příloze tohoto materiálu. Níže uvádím závěry z posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí: Hodnotící komise posoudila nabídky uchazečů z hlediska splnění technických požadavků stanovených v zadávací dokumentaci a posoudila nabídkové ceny uchazečů a usoudila, že nabídkové ceny jsou odpovídající vzhledem k předmětu i obsahu veřejné zakázky a z pohledu předpokládané hodnoty. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila ,- Kč bez DPH Hodnotící komise doporučila zadavateli schválit jako dodavatele veřejné zakázky Dodávka 27 notebooků pro Město Písek společnost: ITS Písek s r.o., Sedláčkova 606/2, Písek, IČ Výsledná cena za předmět veřejné zakázky činí ,--Kč bez DPH, tj ,-- Kč včetně DPH. Jako druhého v pořadí určuje společnost Efos v.o.s., J. Opletala 55, České Budějovice, IČ Radě města je předložen tento materiál z důvodu rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele výše uvedené veřejné zakázky. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje schválit usnesení 1a), bez připomínek. Vztah k rozpočtu: V rozpočtu města Písek pro rok 2014 jsou finanční prostředky na tuto zakázku zahrnuty. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a ostatní platné právní předpisy. Vztah ke strategickému plánu: V souladu se strategickým plánem. Přílohy: Příloha č. 1 Výzva k podání nabídky - zadávací dokumentace bez příloh Příloha č. 2 Protokol o jednání hodnotící komise stránka 2

3 Příloha č. 1: Výzva k podání nabídky Město Písek vyhlašuje v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly stanovujícími postup zadávání veřejných zakázek (P/42) města Písek, veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku formou otevřeného řízení (dle P/42) na zajištění akce: Dodávka 27 notebooků pro Město Písek ZADAVATEL: (objednatel) Město Písek zastoupené starostou JUDr. Ondřejem Veselým Velké náměstí 114, Písek IČ: Zástupce v organizačních věcech VZ: Ing. Andrea Rebeková, odbor rozvoje, investic a majetku města, tel , mobil: , Zástupce ve věcech technických: Ing. Vladimír Pokorný, odbor vnitřních věcí, tel , Druh zadavatele: veřejný zadavatel Zadávací dokumentace POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Tato zadávací dokumentace (dále také ZD ) obsahuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Požadavky uvedené v této ZD jsou pro uchazeče při zpracování nabídky závazné a jejich nesplnění je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 27 kusů notebooků včetně brašny, operačního systému Microsoft Windows 8.1 Pro CZ 64bit OEM a kancelářské sady Microsoft Office 2013 pro podnikatele, bez média. Notebooky musí splňovat následující požadavky: stránka 3

4 - displej matný 15,6, rozlišení nejméně 1600x900 bodů, LED podsvícení; - procesor nejméně 2 jádra, frekvence nejméně 2,0 GHz, výrobní proces 22 nm, mezipaměť nejméně 3 MB, podpora pro 2 kanály DDR3 na frekvenci nejméně 1333 MHz; - operační paměť 8 GB, složená ze 2 samostatných modulů po 4GB, moduly zapojené ve dvoukanálovém režimu, pracovní frekvence nejméně 1333 MHz; - rozlišení grafiky nejméně 1920 x 1080 bodů (na externím monitoru); - pevný disk nejméně 500GB / 7200 rpm nebo 200GB SSD; - vyhrazená numerická klávesnice; - LAN 1Gb; - WiFi, Bluetooth; - interní mechanika DVD RW; - víko v zavřeném stavu mechanicky zajištěné systémem západek nebo zámků v přední části notebooku proti samovolnému pootevření; - hmotnost notebooku včetně baterie do 3 kg; - minimální počet vnějších rozhraní: 1x D-Sub 1x RJ-45 2x USB 2.0 2x USB 3.0 1x výstup pro sluchátka 1x vstup pro mikrofon; - certifikovaný výrobcem pro Microsoft Windows 8 nebo 8.1. Ke každému notebooku bude dodáno: - brašna na přenášení s popruhem přes rameno; - operační systém Microsoft Windows 8.1 Pro CZ 64bit OEM; - kancelářská sada Microsoft Office 2013 pro podnikatele, bez média. Součástí předmětu plnění jsou veškeré náklady a poplatky spojené s dodáním předmětu veřejné zakázky do místa dodání tj. balné, dopravné, náklady spojené s oprávněnou reklamací, veškeré poplatky atd. 1.1 Odpovědnost dodavatele za plnění veřejné zakázky Dodavatel (dále také jako uchazeč) je povinen se před podáním nabídky seznámit se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky. Dodavatel je odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky. 2. Místo dodání Jihočeský kraj, Obec Písek, Městský úřad Písek, Budovcova č. p. 207, Písek. 3. Doba plnění zakázky Kompletní předmět veřejné zakázky bude dodán v předpokládaném termínu od do Uvedený termín dodání předmětu plnění je pouze předpokládaný termín stanovený zadavatelem s ohledem na hladký průběh výběrového řízení. Uvedený termín může být posunut z objektivních důvodů, které vyplývají z procesního průběhu výběrového řízení. Uchazeč musí při zpracování nabídky vzít v úvahu možný posun lhůt plnění veřejné zakázky. stránka 4

5 4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: ,- Kč bez DPH. 5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Kvalifikaci splní dodavatel, který předloží: 1. platný doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění pokrývající celý předmět veřejné zakázky; 2. kopii výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ne starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky, pokud je v něm/ v ní uchazeč zapsán; 3. čestné prohlášení datované ke dni podání nabídky, že uchazeč nemá záznam v evidenci Rejstříku trestů; 4. čestné prohlášení, že vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; 5. čestné prohlášení, že není v likvidaci; 6. čestné prohlášení, že uchazeč nemá žádné finanční závazky po lhůtě splatnosti ani jiné závazky vůči městu Písek a společnostem a organizacím městem Písek zřízeným či založeným; 7. kopie minimálně 3 odborných referencí s předmětem plnění obdobným předmětu této zakázky za poslední 4 roky, potvrzených příslušným smluvním partnerem a obsahující identifikační údaje uchazeče, cenu, termín plnění, místo plnění a údaj o řádném a odborném provedení zakázky. 8. Veškeré informace a doklady prokazující splnění kvalifikace je dodavatel povinen prokázat ve lhůtě pro podání nabídky. Zadavatel při prokazování kvalifikace uzná prosté kopie dokladů s tím, že uchazeč, se kterým bude následně uzavírána smlouva, bude povinen tyto doklady v originále nebo ověřené kopii před samotným uzavřením smlouvy předložit. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče a nesmí být starší, než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky. V případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Veškerá výše požadovaná čestná prohlášení mohou být uchazečem poskytnuta v rámci jediného dokumentu. 6. Obchodní podmínky V souladu s platnými právními předpisy. 7. Platební a další podmínky Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Zadavatel uhradí cenu za komplexní dodání předmětu této zakázky na základě jediné faktury dodavatele, ke které bude přiložen oboustranně podepsaný zápis o předání a převzetí dodávky. Faktura dodavatele musí být předložena ve dvou vyhotoveních a musí mít charakter daňového dokladu podle platných předpisů o dani z přidané hodnoty a účetnictví. Faktura bude považována za uhrazenou v okamžiku, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu zadavatele. stránka 5

6 Faktura dodavatele je splatná do 30 dnů od doručení zadavateli. Pokud však faktura nebude mít zákonem vyžadované náležitosti a zadavatel požádal dodavatele o její opravu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ji prokazatelně obdržel, počíná lhůta splatnosti faktury běžet teprve dnem, kdy zadavatel obdržel bezchybnou fakturu. Zadavatel může o opravu faktury požádat i elektronickými prostředky. Zadavatel bude moci od faktury dodavatele odečíst své splatné pohledávky za dodavatelem, které vzniknou v souvislosti s plněním podle této veřejné zakázky. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč (CZK). Další podmínky Požadavky a informace uvedené v této výzvě (zadávací dokumentaci) vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Případné nejasnosti je nutné vysvětlit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, nebo mylné chápání ustanovení a údajů neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo změnu nabídky. Písemné dotazy, vyjasňování podmínek veřejné zakázky Pokud bude uchazeč požadovat dodatečné (doplňující) informace nebo vysvětlení, zašle své dotazy písemnou formou na Odpovědi na dotazy budou vyvěšeny na profilu zadavatele města Písek: 8. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude zpracovaná na základě této dokumentace. Celková cena bude uvedena v návrhu kupní smlouvy a v krycím listu. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty veškeré oprávněné náklady spojené s včasnou a kompletní dodávkou předmětu veřejné zakázky a také poplatky spojené s dodáním předmětu veřejné zakázky do místa dodání tj. balné, dopravné, náklady spojené s oprávněnou reklamací, ostatní poplatky atd. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za dodání kompletního předmětu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena v Kč v krycím listu a návrhu kupní smlouvy v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ), samostatně DPH, nabídková cena včetně DPH, nabídková cena za 1 ks bez DPH a nabídková cena za 1 ks vč. DPH. V případě rozporu bude rozhodující nabídková cena uvedená v návrhu kupní smlouvy. Nabídková cena musí být uchazečem garantována nejméně po dobu zadávací lhůty. Zhotovitel připouští změnu nabídkové ceny pouze v následujících případech: při rozšíření předmětu veřejné zakázky nad rámec původního zadání při změně DPH Všechny výše uvedené změny jsou možné jen na základě písemného dodatku ke smlouvě. 9. Záruční podmínky Dodavatel poskytne záruku na celý předmět veřejné zakázky nejméně po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dodávky, tedy ode dne podpisu předávacího protokolu. 10. Variantní řešení Zadavatel variantní řešení nepřipouští. stránka 6

7 11. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude výše nabídkové ceny bez DPH, zaokrouhlená na celé Kč. Zadavatelem bude vybrán ten zhotovitel, který splní veškeré v této dokumentaci uvedené požadavky a nabídne nejnižší cenu. Výše nabídkových cen bude posuzována též ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí být od uchazeče vyžádáno písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. 12. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě a bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude obsahovat krycí list. Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce (řádně zajištěné proti samovolnému otevření) s označením názvu veřejné zakázky a s uvedením výzvy Neotvírat. Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, budou očíslovány vzestupnou řadou. Nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. Na obálce musí být uvedena adresa (včetně IČ), na níž je možné vyrozumět uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče, příp. osoba oprávněná zastupovat uchazeče, kontaktní adresa pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem, a telefonní kontakt. Kupní smlouva Uchazeč v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy (použije přílohu č. 1). Uchazeč pouze doplní požadované chybějící údaje a doplněnou smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Do předmětu smlouvy uvede uchazeč přesnou specifikaci jím nabízeného předmětu plnění, tak, aby mohl zadavatel provést kontrolu, zda uchazeč splnil kompletně zadavatelovy požadavky na předmět plnění bod č. 1 této Výzvy (ZD). Veškeré doklady či prohlášení musí být řádně podepsány oprávněnou osobou (osobami) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů. Originál nebo úředně ověřená kopie plné moci pak musí být součástí nabídky, uložená za doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů. Návrh kupní smlouvy předloží uchazeč rovněž v elektronické podobě na CD (přepisovatelná forma MS WORD). Nabídka bude předložena v následující struktuře: 1. krycí list nabídky - bude použita šablona z přílohy č. 2 této ZD. Krycí list bude kompletně vyplněn a podepsán oprávněnou osobou; 2. obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol dle požadovaného členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů a celkový počet listů v nabídce; 3. požadované doklady prokazující splnění kvalifikace; stránka 7

8 4. řádně podepsaný a řádně vyplněný závazný návrh kupní smlouvy (uchazeč užije přílohu č. 1 této ZD) včetně řádně a kompletně vyplněného předmětu smlouvy; 5. návrh kupní smlouvy v elektronické podobě na CD. Návrh smlouvy bude předložen ve formátu kompatibilním s formátem WORD. V případě rozdílů mezi listinnou a elektronickou podobou se má za to, že platí údaje z listinné podoby. Neuvedení požadovaných informací v rozsahu zadávací dokumentace nebo nerespektování pokynů zadavatele může vyústit v odmítnutí nabídky. Lhůta a místo pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek: do , do 10:00 hod. Místo podání nabídek: Městský úřad Písek, Velké náměstí 114/3, Písek - podatelna. Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Za řádné a včasné doručení nabídky nese odpovědnost uchazeč. Obálku s nabídkou musí být označena v souladu s pokyny uvedenými v této zadávací dokumentaci. Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou zadavatelem do soutěže přijaty. V případě doručování nabídek poštou je za okamžik podání nabídky považováno převzetí nabídky adresátem v místě podání nabídek. Zadavatel nepřijme obálky s nabídkami, které nebudou řádně označeny nebo ty, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout. Zadávací lhůta Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni) činí 100 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne v 10,00 hodin, Městský úřad Písek, Velké náměstí 114, Písek, zasedací místnost 1. patro Další podmínky a práva zadavatele Nedostatečná informovanost, mylné chápání zakázky, chybně navržená nabídková cena apod., neopravňuje zájemce požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení nabídkové ceny. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěžní lhůty změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky zadání, a to písemně (příp. em) všem zájemcům shodně. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a veřejnou zakázku zrušit a neuzavřít smluvní vztah se žádným ze zájemců s tím, že případné neuzavření smluvního vztahu nebude druhou stranou sankcionováno. stránka 8

9 Náklady spojené s účastí v tomto výběrovém řízení nese každý účastník sám. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Dále si zadavatel vyhrazuje právo změnit nebo doplnit uchazečem předloženou kupní smlouvu, případně jednat o obsahu návrhu této kupní smlouvy. Podané nabídky se zájemcům nevracejí. Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu pouze na část plnění předmětu veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od uchazečů další informace ve vztahu k podané nabídce. 13. Další informace Uchazeči o veřejnou zakázku souhlasí předem vědomě s tím, aby Město Písek/Městský úřad Písek v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, všechny osobní údaje uvedené v nabídkách zpřístupnil či zveřejnil na úřední desce a na internetových stránkách města Písek. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou až do odvolání. Uchazeči o veřejnou zakázku souhlasí předem vědomě se zveřejněním obsahu smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou až do odvolání. Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, dále specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, a pokud by toto vedlo ke zvýhodnění nebo naopak k vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Uchazeč je povinen před podáním nabídky řádně tuto výzvu (zadávací dokumentaci) prostudovat a řídit se zde stanovenými pokyny, termíny a specifikacemi. Pokud nabídka uchazeče nebude obsahovat všechny náležitosti, požadované informace a dokumentaci a/nebo nebude plně odpovídat zadávacím podmínkám a/nebo nebude podána stanoveným způsobem ve stanoveném termínu, bude to mít za následek její vyřazení a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Taktéž, bude-li nabídka uchazeče obsahovat jakoukoliv výhradu uchazeče vůči zadávacím podmínkám, bude to mít za následek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 14. Seznam příloh Součástí zadávací dokumentace (výzvy) jsou následující přílohy: Příloha č. 1: Kupní smlouva (vzorové znění) Příloha č. 2: Krycí list nabídky V Písku dne Ing. Andrea Rebeková v. r. veřejné zakázky stránka 9

10 Příloha č. 2: stránka 10

11 stránka 11

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 26. 09. 2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na schválení dodavatele: Dodávka 25 kusů osobních počítačů

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 18.10.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 18.10.2012 Odbor školství a kultury V Písku dne: 08.10.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 18.10.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na schválení dodavatele - Výměna oken v objektu školnického bytu ZŠ E.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2016 Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 01.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky: Městská elektrárna Písek na Otavě

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU Město Černošice, okres Praha západ Městský úřad Černošice - Riegrova 1209, 252 28 Černošice odbor informatiky e-mail: informatika@mestocernosice.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU V souladu s

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Výběrové řízení se neřídí zákonem 137/2006 Sb.o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na dodávku Notebooky a dataprojektory

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12. 05. 2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12. 05. 2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 28. 4. 2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12. 05. 2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh určení dodavatele veřejné zakázky Rekonstrukce kotelny

Více

Mgr. Filip Kořínek, starosta v. r.

Mgr. Filip Kořínek, starosta v. r. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 14. 10. 2015 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup IT - rozšíření OSPOD Město Černošice

Více

Dodávka notebooků, počítače a jejich příslušenství

Dodávka notebooků, počítače a jejich příslušenství Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemcefinanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka notebooků, počítače

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 Odbor vnitřních věcí V Písku dne: 02.12.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Schválení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na poskytování mobilních služeb

Více

Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e

Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e k výběrové řízení na dodávku mobilní počítačové učebny k realizaci projektu NOVÁ ŠANCE Název veřejné zakázky: Dodávka mobilní počítačové učebny k realizaci projektu

Více

k výběrovému řízení: Najdi si práci ve Zlínském kraji II - dodávka výpočetní techniky

k výběrovému řízení: Najdi si práci ve Zlínském kraji II - dodávka výpočetní techniky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení: Najdi si práci ve Zlínském kraji II - dodávka výpočetní techniky ZADAVATEL: MARLIN B&V, s.r.o. zastoupený Mgr. Dušanem Bellovičem Leoše Janáčka 180 686 01 Uherské

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 11 Notebooků dle specifikace

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 11 Notebooků dle specifikace Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 IČ: 44159960, tel. 582 301 411 Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 11 Notebooků dle specifikace Identifikace zadavatele:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): 2/01/1.2/27/01

Více

Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové

Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ustanoveními 12 odst. 6 a 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

85/2013. Dodávka 1. 10. 2013

85/2013. Dodávka 1. 10. 2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce č. C02A/2012: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V RÁMCI PROJEKTU VÝUKA ICT NA SPŠ.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce č. C02A/2012: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V RÁMCI PROJEKTU VÝUKA ICT NA SPŠ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce č. C02A/2012: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V RÁMCI PROJEKTU VÝUKA ICT NA SPŠ Stránka 1 z 17 Vymezení předmětu zakázky... 4 Předmět plnění zakázky a jeho

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, IČ: 467 47 885 (dále jen zadavatel ), po posouzení veškerých předběžných nabídek doručených ve lhůtě

Více

Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu. Nákup hardware s operačním systémem a digitální techniky

Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu. Nákup hardware s operačním systémem a digitální techniky Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu Nákup hardware s operačním systémem a digitální techniky v rámci projektu Zdravé klima školy reg. č. CZ.1.07/1.2.37/02.0022 Strana 1 (celkem 10) 1. Zadávací

Více

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň"

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na níže specifikovanou veřejnou zakázku. 1 Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

Zadávací dokumentace. Výzva k podání nabídek s uveřejnění Název zakázky. Nákup výpočetní techniky pro OP RLZ 2.2/0107

Zadávací dokumentace. Výzva k podání nabídek s uveřejnění Název zakázky. Nákup výpočetní techniky pro OP RLZ 2.2/0107 Sdružení CEPAC Morava Jeremenkova 1142/42 772 00 Olomouc tel.: +420 587 438 299 fax: +420 587 438 298 e-mail: cepac@cepac.cz VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek s uveřejnění Název

Více

Upgrade licencí MS Office 2013

Upgrade licencí MS Office 2013 M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Soubor dokumentů, údajů, požadavků a podmínek zadavatele, které vymezují předmět veřejné zakázky na dodávku v podrobnostech

Více

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 Adresa: Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 4zszdar.cz

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 Adresa: Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 4zszdar.cz Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Vybavení počítačové učebny ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4" Ve Žďáře nad Sázavou 12.5.2014 Zadavatel: Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 591

Více

Odbor: městská policie V Písku dne: 2.11.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.11.2015

Odbor: městská policie V Písku dne: 2.11.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.11.2015 Odbor: městská policie V Písku dne: 2.11.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.11.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Název: Schválení Kupní smlouvy na dodávku Mobilních telefonů, tabletů a datové služby

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Stránka 1 z 13

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Stránka 1 z 13 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY Stránka 1 z 13 Obsah Obsah... 2 Identifikace zadavatele... 3 Identifikace projektu... 3 Vymezení předmětu zakázky... 3 Specifikace zakázky...

Více

Křižanov kanalizační přípojky

Křižanov kanalizační přípojky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro výběr zhotovitele stavby Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), na akci: Křižanov kanalizační

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky název zakázky: Dodávka výpočetní techniky II Identifikace zadavatele Název: Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3 Sídlo: Prostějov, 796 01, Kollárova

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Dodání technického vybavení v rámci projektu Zajištění kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí v Hodoníně (reg.č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00090) 1. Zadavatel : Město Hodonín,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr. Milanem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

Mateřská škola Kámen - ústřední vytápění

Mateřská škola Kámen - ústřední vytápění OBEC KÁMEN Kámen 2, 9 1 Kámen WWW.OBECKAMEN.CZ Email: oukamen@quick.cz 6 26 60 IČO: 00281 V Kámeně dne 12. května 201 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Více

Psychiatrická léčebna v Opavě, Olomoucká 88/305, 746 01, Opava. TPO/OVT/01/2012 V Opavě, 23.7.2012

Psychiatrická léčebna v Opavě, Olomoucká 88/305, 746 01, Opava. TPO/OVT/01/2012 V Opavě, 23.7.2012 Psychiatrická léčebna v Opavě, Olomoucká 88/305, 746 01, Opava Dle rozdělovníku TPO/OVT/01/2012 V Opavě, 23.7.2012 Věc: Poptávka po zpracování nabídky k dodávce zboží- 3 ks PC s příslušenstvím podle technické

Více

Projektové dokumentace opravy a rozšíření komunikací v areálu výzkumných ústavů AV ČR Praha 4 - Krč

Projektové dokumentace opravy a rozšíření komunikací v areálu výzkumných ústavů AV ČR Praha 4 - Krč ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění Projektové dokumentace opravy a rozšíření komunikací

Více

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Výzva Nákup vrtačky operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Nákup vrtačky pro operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 1. Zadavatel: Nemocnice Český

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

Identifikační údaje zadavatele. Věžná 85, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Identifikační údaje zadavatele. Věžná 85, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky a datového úložiště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky a datového úložiště Dodávka výpočetní techniky a datového úložiště stránka 1 (5) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky a datového úložiště Nejedná se o zadávací řízení dle zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ Zadavatel: Technická univerzita v Liberci, IČ 46747885, DIČ: CZ46747885, se sídlem Studentská 1402/2,

Více

Zadávací dokumentace. Dodávka výpočetní techniky pro ZŠ Juventa

Zadávací dokumentace. Dodávka výpočetní techniky pro ZŠ Juventa Zadávací dokumentace Dodávka výpočetní techniky pro ZŠ Juventa Identifikační údaje zadavatele Město Milovice Sídlo: Nám. 30. června 508 IČ: 00239453 DIČ: CZ00239453 Bankovní spojení: 19-600220584/0600

Více

1. Identifikační a kontaktní údaje zadavatele

1. Identifikační a kontaktní údaje zadavatele Č.j.: 9841/2013-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.05.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.05.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne 02.05.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.05.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Určení dodavatele veřejné zakázky "Dětské hřiště v parku Na Sadech"

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE strana - 1 - (celkem 12) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané

Více

U Hřiště 527, Velešín 382 32

U Hřiště 527, Velešín 382 32 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka vybavení odborných učeben pro fyziku a elektrotechniku pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

Chodník podél silnice II/320, Voděrady

Chodník podél silnice II/320, Voděrady Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu, zadávané v souladu se směrnicí obce Voděrady č. 1/2015 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého

Více

Oprava střechy na hasičské zbrojnici Valdov (dále jen zakázka)

Oprava střechy na hasičské zbrojnici Valdov (dále jen zakázka) Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Výzva k podání cenové nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu Oprava střechy na hasičské zbrojnici Valdov (dále jen zakázka) Zakázka je součástí projektu s názvem

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, SLUNEČNÁ p.o. Slunečná 327, 468 22 Železný Brod; IČ : 70695016 zastoupená ředitelkou Evou Dvořákovou veřejný zadavatel

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, SLUNEČNÁ p.o. Slunečná 327, 468 22 Železný Brod; IČ : 70695016 zastoupená ředitelkou Evou Dvořákovou veřejný zadavatel MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, SLUNEČNÁ p.o. Slunečná 327, 468 22 Železný Brod; IČ : 70695016 zastoupená ředitelkou Evou Dvořákovou veřejný zadavatel DATUM ZVEŘEJNĚNÍ 5.2.2015 EVIDENČNÍ ČÍSLO 01-2015 Výzva

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Veřejná zakázka malého rozsahu Catering I. - OPVK Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity CZ.1.07/2.3.00/20.0222

Více

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), dle Směrnice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00B1Q5Z KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Statutární město Opava se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava Zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem IČ: 00300535

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném řízení s názvem: ZAJIŠTĚNÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

V rámci projektu EU peníze školám, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1802 a dotace zřizovatele školy

V rámci projektu EU peníze školám, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1802 a dotace zřizovatele školy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 1 VÝBĚR DODAVATELE VÝPOČETNÍ TECHNIKY A SOFTWARU V rámci projektu EU peníze školám, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1802

Více

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace Obec Malý Újezd, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. 2 odst. 1) písm. c)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 27380/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Textová část zadávací dokumentace na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Obsah: 1. Základní informace o zakázce... 3 2. Zástupce zadavatele a kontaktní osoba výběrového řízení... 3 3. Zadávací dokumentace...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou:

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou: 1. Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Löw-Beerova vila osvětlení fasády a pořízení informačního pylonu 2. Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 3. Údaje o zadavateli

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Oprava teras a balkónů, bytový dům P. Bezruče 1865, Nová Paka (dále jen zakázka)

Oprava teras a balkónů, bytový dům P. Bezruče 1865, Nová Paka (dále jen zakázka) Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Výzva k podání cenové nabídky na realizaci zakázky s názvem Oprava teras a balkónů, bytový dům P. Bezruče 1865, Nová Paka (dále jen zakázka) O B S A H: 1. Informace

Více

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávacíí dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

Základní škola, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace

Základní škola, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace Základní škola, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace tel. 417 639 204, fax 417 639 205, mobil 605 916 030 IČ 00 830 992 DIČ nejsme plátci e-mail: info@16skola-most.cz www.zsalbrechticka.cz Bankovní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky malého rozsahu VÝPOČETNÍ TECHNIKA 2014

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky malého rozsahu VÝPOČETNÍ TECHNIKA 2014 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky malého rozsahu VÝPOČETNÍ TECHNIKA 2014 zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jiří Pálek Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 5. 6. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Přílohy: 1. Vzor krycího listu nabídky 2. Vzor čestného prohlášení dle 53 odst. 1 písm. a) k) zákona

Přílohy: 1. Vzor krycího listu nabídky 2. Vzor čestného prohlášení dle 53 odst. 1 písm. a) k) zákona VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA A MONTÁŽ VÝPOČETNÍ A PREZENTAČNÍ TECHNIKY A SOFTWARE Obsah: 1. Základní údaje o zadavateli

Více

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV Vyřizuje: Ing. Josef Bárta Tel.: 327 710 218 E-mail: barta@mu.kutnahora.cz Datum: 6.1.2009 VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Tato výzva je současně zadávací

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE " Územní plán Šimonovice" ZADÁVACÍDOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby pro veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na zakázku: Stravenky a poukázky

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Sp. zn.: CN/156/CN/15 Č.j.: 6918/15/CN Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Zajištění pronájmu softwarových licencí a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery SŠZP Klatovy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Inovace ve výrobním procesu společnosti LAUB- Zadavatel LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Sídlo: Vidonín 21, PSČ 59457 IČ 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: Název: Obec Mutkov Sídlem: Adresa: Mutkov 14, 785 01 Šternberk IČO: 48770485 Zastoupen: Ivanou Strnadovou, starostkou obce Email: ou.mutkov@centrum.cz Tel: 585001320 mob.: 777554680

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele technického vybavení k projektu Zvýšení odborných kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího vzdělávání registrační číslo projektu

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel Se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4 IČ: 71214011

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem Výměna vybavení počítačové učebny

Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem Výměna vybavení počítačové učebny FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝK IČ: 613 882 54, TEL.: 241 470 306, ZSPISNICKA@ZSPISNICKA.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a ostatní techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a ostatní techniky Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a ostatní techniky 1. Název zakázky: Dodávka výpočetní a ostatní techniky určené pro projekt Centrum pro další vzdělávání v elektrotechnice

Více