Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 Adresa: Švermova 4, Žďár nad Sázavou 4zszdar.cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 Adresa: Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 4zszdar.cz"

Transkript

1 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Vybavení počítačové učebny ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4" Ve Žďáře nad Sázavou Zadavatel: Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova Žďár nad Sázavou 1

2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Identifikační a kontaktní údaje veřejného zadavatele: Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 se sídlem: Švermova 4, Žďár nad Sázavou Zastoupená: PaedDr. Jaroslavem Ptáčkem ředitelem školy IČ : DIČ: CZ Kontaktní osoba: Mgr. Martin Čumpl tel.: , Vymezení druhu a předmětu veřejné zakázky 2.1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu dle 6, 12 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně Název veřejné zakázky Dodávka počítačových sestav a notebooků (včetně instalace software) k vybavení učebny PC 2.3. Klasifikace veřejné zakázky CPV: CPV: CPV: Počítače Balík programů pro tvorbu dokumentů Implementace programového vybavení 2

3 2.4. Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejně zakázky je dodávka a instalace počítačů a notebooků, a to ve struktuře uvedené v příloze č. 3 této zadávací dokumentace, dále za podmínek stanovených touto zadávací dokumentací, výzvou k podání nabídek a Smlouvou o dodávce Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění veřejné zakázky je sídlo Zadavatele na adrese Švermova 4, Žďár nad Sázavou 2.6. Doba plnění veřejné zakázky Zadavatel předpokládá zahájení plnění předmětu veřejné zakázky bezprostředně po podpisu smlouvy o plnění této veřejné zakázky. Dodání techniky, a instalace potřebného SW a dalších nutných licencí požaduje Zadavatel v termínu do Věcné vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace 16ks počítačů a 3ks notebooků, zajištění operačních systémů a software nutného pro připojení počítačů do školní infrastruktury. Současný stav využívání výpočetní techniky a plánovaný stav je popsán v Příloze č. 3.. Všechny sestavy se musí skládat z nového nepoužitého zboží a musí obsahovat shodné komponenty i softwarové vybavení a konfigurace. Toto musí být na všech stanicích totožné Hodnota veřejné zakázky Celková cena za předmět veřejné zakázky činí Kč bez DPH (= Kč vč. DPH). Cena obsahuje již veškeré související náklady dodavatele spojené s realizací předmětu této veřejně zakázky, viz níže. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit hodnotu veřejné zakázky v případě změny sazby DPH v souvislosti se změnou příslušného zákona. II. Zpracování a podání nabídky 1) Způsob a místo podání nabídky 3

4 Nabídku podá uchazeč písemně, v 1 originále (výtisk označí pojmem originál ) a ve 2 kopiích (výtisky označí pojmem kopie ). Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené a neporušené obálce opatřené na uzavření razítkem a podpisem uchazeče, označené názvem veřejné zakázky Vybavení počítačové učebny ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4, na které musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle ustanovení 71 odstavec 6 Zákona. Na obálce bude dále uveden nápis NEOTEVÍRAT. Nabídka včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu zakázky bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, svázaná či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. Uchazeč společně s nabídkou předloží vyhotovený a podepsaný návrh smlouvy o realizaci zakázky. Nabídku podá uchazeč na adresu: Základní škola Žďár nad Sázavou Švermova Žďár nad Sázavou k rukám p. Lenky Turinské nebo osobně na adresu: Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova, Žďár nad Sázavou k rukám p. Lenky Turinské, a to každý pracovní den v době od 8,00 hod do 11,00 hod. Při doručení poštou nebo kurýrní službou rozhoduje datum a čas doručení nabídky. Poslední den lhůty k předání nabídek je do 10:00 hod. 2) Nabídka uchazeče musí obsahovat tyto dokumenty ve stanoveném pořadí: a) Krycí list nabídky Krycí list nabídky, jehož vzor je uveden v Příloze č. 2 k této výzvě včetně zadávací dokumentace, do kterého budou doplněny všechny požadované údaje týkající se uchazeče a požadované údaje k hodnotícím kritériím. b) Identifikaci uchazeče včetně telefonu, faxu, u, adresy pro doručování písemností, pokud je rozdílná se sídlem uchazeče; c) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů; Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením Čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. a) k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že 4

5 uchazeč splňuje všechny příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem (viz Příloha č. 1 Čestné prohlášení uchazeče). Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. d) Doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů; Doložení kvalifikačních profesních kritérií způsobem uvedeným v bodě III čl.2 této výzvy e) Nabídkovou cenu Bude stanovena v požadované struktuře dle bodu II článek 4, této zadávací dokumentace. f) Popis nabízeného plnění Uchazeč uvede v nabídce podrobný popis nabízené dodávky a služeb dle přílohy č. 3 této zadávací dokumentace g) Návrh smlouvy Uchazeč je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud návrh nepodepisuje sám uchazeč (fyzická osoba), resp. jeho statutární orgán (právnická osoba), musí být ke smlouvě přiložen i doklad, z něhož vyplývá oprávnění jednající osoby - zástupce jednat za uchazeče (originál či úředně ověřená kopie plné moci či jiného pověřovacího dokumentu). Návrh smlouvy musí být plně v souladu se vzorovou smlouvou, která tvoří nedílnou součást této výzvy včetně zadávací dokumentace jako Příloha č. 5. Uchazeč není v rámci návrhu smlouvy oprávněn provádět žádné úpravy nebo změny oproti vzoru smlouvy, s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato zadávací dokumentace a vzorová smlouva předpokládá. h) Další podmínky Všechny listy nabídky budou uchazečem očíslovány. Předložená nabídka musí být zpracována v českém jazyce a vlastnoručně podepsána statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. V případě, že je v nabídce uchazeče shledána nejasnost, může být uchazeč zadavatelem vyzván k doplnění nabídky ve stanovené lhůtě, pokud nabídka nebude obsahovat kteroukoli z těchto náležitosti v požadovaném obsahu, 3) Lhůta pro podání nabídky 5

6 Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek a je stanovena na 10 kalendářních dnů. Nejzazší termín pro podání nabídky Zadavatel stanovuje na do hod. Otevírání obálek proběhne dne v hodin v sídle Zadavatele. Posouzení a následně hodnocení nabídek provede pětičlenná hodnotící komise. Předpokládaný nejzazší termín uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem je do ) Zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude uvedena jako celková cena za realizaci předmětu plnění v rozsahu požadovaném v zadávací dokumentaci. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci předmětu veřejné zakázky (viz čl. 2.6.) podle podmínek stanovených Zadavatelem v této zadávací dokumentaci včetně nákladů souvisejících (např. vedlejší náklady, dopravné a balné, cestovní náklady, předpokládaná rizika spojená s realizací předmětu veřejné zakázky apod.). Nabídková cena je cena konečná a nepřekročitelná. Uchazečem navržené ceny budou konstantní po celou dobu platnosti smlouvy. Nabídková cena bude uvedena v Kč jako cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH. Celková nabídková cena nesmí převýšit částku ,- Kč (slovy: Třistapěttisíckorun) bez DPH. 5) Další podmínky nabídek - Uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a Zadavatelem. Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se Zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. - V případě, že část zakázky bude plněna formou subdodávky (prostřednictvím třetí osoby), požaduje Zadavatel uvést v nabídce uchazeče (např. v příloze návrhu smlouvy), jaká konkrétní část plnění veřejné zakázky bude zadána třetím osobám, a které osoby to budou (u subdodavatele je uchazeč povinen uvést jeho identifikační údaje dle 17 písm. d) Zákona). Tím není dotčena výlučná odpovědnost uchazeče za poskytování řádného plnění. 6

7 - Uchazeč předloží nabídku též v elektronické podobě na CD/DVD. Každý uchazeč je povinen předložit návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky v elektronické podobě ve formátu MS Office nebo formátu kompatibilním. - Zadavatel vylučuje variantní návrhy řešení. - Zadavatel poskytuje dodatečně informace na základě písemné žádosti, kterou uchazeč zašle e- mailem na adresu kontaktní osoby zadavatele (p. Martin Čumpl nejpozději do pěti pracovních dnů před ukončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel tyto dotazy zodpoví písemně em do tří pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek. - Dodatečné informace včetně přesného znění žádosti budou poskytnuty všem uchazečům a zveřejněny stejným způsobem jako dokumentace k této veřejné zakázce. III. KVALIFIKACE UCHAZEČE 1. Základní kvalifikační předpoklady Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu s 62 odst. 1 ZVZ předložením řádně podepsaným čestným prohlášením, jehož vzor tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace jako příloha č. 4. Toto čestné prohlášení nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být splnění kvalifikace prokázáno, starší 90 kalendářních dnů. 2. Profesní kvalifikační předpoklady Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením následujících dokladů: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; nebo doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci, je li takové členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky podle zvláštních právních předpisů. Originály nebo úředně ověřeně doklady prokazující splnění kvalifikace vybraného uchazeče budou uchazečem předloženy před podpisem smlouvy. 7

8 Kvalifikaci nesplňuje uchazeč, který neposkytl výše požadované dokumenty, nebo poskytl údaje a informace, které jsou neúplné nebo nepravdivé anebo nesplnil zadavatelem vymezenou úroveň kvalifikačních předpokladů. Nabídka takového uchazeče bude z výběrového řízení vyřazena a uchazeč z výběrového řízení vyloučen. Doklady prokazující splnění kvalifikace musí být zadavateli doručeny společně s nabídkou uchazeče v jedné uzavřené a označené obálce a to nejpozději do ukončení lhůty pro podání nabídek. IV. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Nabídky předloženě v řádném termínu budou posouzeny a hodnoceny ve třech po sobě jdoucích krocích: 1. Úplnost nabídky Předmětem posouzení bude zhodnocení úplnosti nabídky. Uchazeč předloží nabídku ve struktuře uvedené v části II. ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY - této zadávací dokumentace. Uchazeč dále předloží všechny povinné přílohy uvedené v této zadávací dokumentaci, které budou splňovat všechny uvedené požadavky. Nabídka musí být úplná, nabídky neúplné (tj. též řádné nedoplněné) budou automaticky vyřazeny a nebudou dále hodnoceny. 2. Splnění kvalifikačních požadavků a profesních kvalifikačních požadavků a) splnění základních kvalifikačních požadavků Předmětem posouzení bude splnění všech kvalifikačních předpokladů vyplývajících z této zadávací dokumentace. Nesplnění kteréhokoli z požadovaných kvalifikačních předpokladů je důvodem k vyloučení dodavatele. b) Splnění profesních kvalifikačních požadavků Předmětem posouzení bude splnění všech profesních kvalifikačních předpokladů vyplývajících z této zadávací dokumentace. Nesplnění kteréhokoli z požadovaných kvalifikačních předpokladů je důvodem k vyloučení dodavatele. a) Hodnocení předložených nabídek podle hodnotících kritérií Posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele provede pětičlenná hodnotící komise. Komise bude postupovat podle předešlých bodů úplnost nabídky (doložení všech dokladů), kvalifikační předpoklady a kvalitativní hodnoceni nabídky. Pro hodnocení nabídek byla stanovena tato hodnotící kritéria: Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH 100 % 8

9 Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH V tomto kritériu komise vyhodnotí výši celkově nabídkové ceny v Kč bez DPH stanovené v souladu s podmínkami zadávací dokumentace. Nejúspěšnější je uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou. Platnost nabídkové ceny bude garantována do konce realizace zakázky. Cena musí obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky (jakékoliv vícenáklady v průběhu realizace nebudou ze strany zadavatele akceptovány). Celková cena díla je cenou maximální, nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou. Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena nejpozději do V. OBCHODNÍ A DALŠÍ PODMÍNKY Cena za dodávky v rámci uvedené zakázky bude vybranému dodavateli zakázky hrazena na základě faktur, které musí obsahovat náležitosti daňových dokladů dle platných právních předpisů. Dodavatel je povinen vykázat všechny požadované náklady. Pokud daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti, je zadavatel oprávněn vrátit fakturu zpět dodavateli s tím, že ode dne doručení opraveně faktury běží nová lhůta splatnosti. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po poskytnutí předmětu plněni veřejné zakázky. Zadavatel se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti stanovené dodavatelem dle těchto obchodních podmínek. Dnem splnění platební povinnosti se rozumí den odeslání platby fakturované částky z účtu zadavatele. Cena dodávky bude zadavatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet uchazeče uvedený na řádné faktuře. Zadavatel nepřistupuje na jiný než zákonný úrok z prodlení, proto za prodlení nelze sjednat smluvní úrok ani smluvní pokutu v jiné výši. Další podmínky zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo: oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče doporučeným dopisem oznámit rozhodnuti o výběru nejvhodnější nabídky doporučeným dopisem požadovat od uchazečů doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách. Zadavatel vylučuje možnost variantního řešení nabídek. Uchazeči nevzniká nárok na uhrazení nákladů spojených s podáním nabídky zadavateli. Jednotlivé nabídky budou ponechány zadavateli pro jeho potřebu a nebudou uchazečům vráceny. 9

10 Dodavatel se zavazuje bez zbytečného odkladu v případě potřeby písemně poskytnout zadavateli jakékoliv informace vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky. Příloha č. 1: Výzva k podání nabídek Příloha č. 2 : Krycí list zakázky Příloha č. 3: Popis rozsahu plnění předmětu veřejné zakázky Příloha č. 4: Čestné prohlášení Příloha č. 5: Smlouva o dodávkách 10

11 Příloha č. 1: Výzva k podání nabídek ve věci veřejné zakázky malého rozsahu Číslo zakázky: ICT1/05/2014 Název zakázky: Vybavení počítačové učebny ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 Předmět zakázky : Dodávka počítačových sestav a notebooků (včetně instalace software) k vybavení učebny PC Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a ová adresa) Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 Švermova 4, Žďár nad Sázavou PaedDr. Jaroslav Ptáček, ředitel školy tel IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a ová adresa): Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času) Mgr. Martin Čumpl, správce ICT Zahájení příjmu nabídek: v 8:00 Ukončení příjmu nabídek: v 10:00 Popis předmětu zakázky: Dodání ICT vybavení detailní popis viz příloha č.2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce: 16 x Stolní počítač s monitorem 3x notebook pro učitele Instalace operačních systémů, vybraného software na počítačích a noteboocích. 11

12 Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: Typ zakázky Lhůta dodání (zpracování zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání zakázky Místa dodání/převzetí nabídky: Hodnotící kritéria: Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem): ,-Kč bez DPH ,- Kč s DPH Zakázka malého rozsahu Dodání a instalace ICT zařízení bude probíhat od podpisu smlouvy do , po dohodě se zadavatelem. Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 Švermova 4, Žďár nad Sázavou. Nabídky lze podávat každý pracovní den v době od 8,00 hod do 11,00 hod v sekretariátu školy. Při doručení poštou nebo kurýrní službou rozhoduje datum a čas doručení nabídky. Poslední den lhůty k předání nabídek je do 10:00 hod. Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH 100% Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny v samostatné zadávací dokumentaci. Požadavky na prokázání a splnění kvalifikace jsou součástí zadávací dokumentace. 12

13 Příloha č. 2 KRYCÍ LIST NABÍDKY 1. Veřejná zakázka Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: Výběrové řízení na dodávku Nová infrastruktura školních serverů" Dodávka a instalace serverů, přenos funkcionality ze stávajících 2. Základní identifikační údaje 2.1 Zadavatel Obchodní firma nebo název: Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 Sídlo: Švermova 4, Žďár nad Sázavou IČ: Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Kontaktní osoba: Uchazeč Obchodní firma nebo název: Právní forma Sídlo: IČ: Osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče: Spisová značka v obchodním rejstříku či jiné evidenci, je-li uchazeč v ní zapsán Kontaktní osoba: Tel./fax: PaedDr. Jaroslav Ptáček Mgr. Martin Čumpl 3. Celková nabídková cena v Kč (viz čl. 4. zadávací dokumentace) Cena celkem bez DPH: Samostatně DPH: Cena celkem včetně DPH: 4. Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče: Titul, jméno, příjmení, funkce: Datum: Příloha č. 3: Popis rozsahu plnění předmětu veřejné zakázky 13

14 Specifikace dílů počítače Název popis komponentů počítače Specifikace procesor Minimálně 6100 bodů CPU Passmark (cpubenchmark.net), včetně chladiče Skříň se zdrojem Miditower, odpovídající zdroj s účinností min.90% RAM Paměť min. 4GB RAM, DDR 3, min.1600mhz HDD Min.500GB, SATA3, 7200ot. Grafická karta Externí, min.1gb vlastní paměti, HDMI nebo DVI-D, dále požadováno VGA Zvuková karta Integrovaná, výstup na sluchátka LAN konektivita Integrovaná nebo samostatná 100/1000Mb/ps Výstupy Min. 6 USB portů, 1x RJ-45 Z toho v přední části: 2x USB 3.0, 1x audio výstup Mechanika DVD-RW Klávesnice Drátová, standardní rozložení kláves CZ, oddělená numerická část, USB Myš Drátová laserová, USB Monitor Min. 21, ", rozlišení: 1920 x 1080 bodů, LED podsvícení, digitální vstup (DVI-D nebo HDMI) Operační systém Windows8.1Pro CZ 64 bit SELECT WinsvrCAL 2008 MVL UsrCAL Software OfficeStd 2013 SNGL MVL Celkem bez DPH za 1ks 14

15 Specifikace notebooku Název popis notebooku Specifikace procesor Minimálně 3500 bodů CPU Passmark (cpubenchmark.net), Výdrž baterie 4 hodiny RAM Paměť min. 4GB RAM, DDR 3, HDD Min.500GB, SATA3, 7200ot. Grafická karta Externí nebo sdílená, min.1gb vlastní paměti, HDMI Zvuková karta Integrovaná, výstup na sluchátka a mikrofon LAN konektivita Integrovaná nebo samostatná 100/1000Mb/ps Výstupy Min. 3USB portů, 1x RJ-45 2x USB 3.0, WiFi, Bluetooth, webkamera Mechanika DVD-RW Klávesnice standardní rozložení kláves CZ, oddělená numerická část Displej 15.6", min.1366x768 antireflexní nebo matný, LED podsvícení, Operační systém Windows7 Pro CZ 64 bit SELECT Záruka 3roky od výrobce Celkem bez DPH za 1ks Popis stávající situace: Přihlašování přes profil v Active Directory. Výukové aplikace běží ze serveru umístěného ve škole, na kterém jsou instalovány programy a data žáků. Na tento server se připojují počítače z učeben a počítače učitelů z kabinetů. Na počítačích bude instalován operační systém W8.1 PRO a MS OFFICE Instalace výukových programů bude po dohodě provedena správcem ICT ZŠ Švermova. Po instalaci vzorového počítače dodavatel provede konečnou instalaci počítačů a zařazení do domény ve spolupráci se správci sítě ZŠ Švermova. 15

16 Příloha č. 4: čestné prohlášení Čestné prohlášení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon") Obchodní firma/název Obchodní firma/jméno a příjmení IČ: Sídlo, místo podnikání: Já, níže podepsaná/ý prohlašuji, že uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v zákoně, a to tak, že: a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikáni č bydliště, b) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podpláceni podle zvláštního právního předpisu, b) vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhla insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních 16

17 právních předpisů, c) uchazeč není v likvidaci, f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, f) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárně opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázáni odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a j) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. V.. dne podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče 17

18 Adresa: Švermova 4, Žďár nad Sázavou Pří loha č.5 Smlouva o dílo I. Smluvní strany Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 se sídlem: Švermova 4, Žďár nad Sázavou zastoupená: PaedDr Jaroslavem Ptáčkem IČO : DIČ: CZ Bankovni spojeni: GE Money Bank, a.s. Číslo účtu: /0600 (dále jen objednatel, nebo též zadavatel ) a.. se sídlem:.. zastoupená/ jednající:... IČ: D IČ:. Bankovní spojeni: Číslo účtu: (dále jen zhotovitel", nebo též dodavatel") uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 536 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo: 18

19 Adresa: Švermova 4, Žďár nad Sázavou II. Předmět smlouvy 1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: Vybavení počítačové učebny ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 Dodávka a instalace počítačů a notebooků, (přenos funkcionality ze stávajících) (dále jen dílo ) v plném rozsahu určeném zadáním objednatele ze dne č.ict1/05/2014- příloha č.1 Předmětem této smlouvy je dodávka a instalace počítačů, notebooků a instalace programového vybavení. 2. Dílo se sestává zejména z a) Dodávky počítačových sestav a notebooků podle specifikace uvedené v příloze 2. Instalaci operačního systému a MS OFFICE, zprovoznění tisku pro uživatele. Po dohodě se správci počítačové sítě začlenění do školní domény. Uživatelské výukové programy budou nainstalovány na vzorový počítač (instalaci provede správce ICT ZŠ Švermova). Dodavatel poté provede instalaci image na ostatní počítače. b) dodání software OfficeStd 2013 SNGL MVL na dodané počítače c) Všechny sestavy se musí skládat z nového nepoužitého zboží a musí obsahovat shodné komponenty i softwarové vybavení a konfigurace. Toto musí být na všech stanicích totožné. 3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. 1. Podklady pro provedení díla: III. Podklady pro provedení díla 19

20 Adresa: Švermova 4, Žďár nad Sázavou a) výzva a zadávací dokumentace k podání nabídek č. ICT1/05/2014, ze dne včetně příloh - specifikace příloha č.1 b) Nedílnou součástí smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne... - příloha č Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty nebo jejich kopie má ke dni podpisu smlouvy k dispozici. 3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům. IV. Doba a místo plnění 1. Zhotovitel provede dílo ve dvou částech v těchto termínech: 1. dodávky počítačových sestav a notebooků podle specifikace uvedené v příloze Instalace programového vybavení Konkrétní termíny provádění díla budou dohodnuty oběma stranami písemně. Termín předání celého díla: do Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. VIII této smlouvy. 3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině. 4. Místem provádění díla je základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí: V. Cena za dílo ,- Kč (slovy: Třistapěttisíckorunčeských bez DPH DPH 21 % Kč celková cena za dílo vč. DPH Kč (slovy: Třistašedesátdevěttisícpadesátkorunčeských) 20

21 Adresa: Švermova 4, Žďár nad Sázavou Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně. 2. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady dodavatele související s řádným plněním předmětu této smlouvy. Dodavateli tedy nebudou vypláceny žádné jiné finanční náhrady. 2. Cena bez DPH za plnění předmětu smlouvy je cenou úplnou a konečnou. 21

22 Adresa: Švermova 4, Žďár nad Sázavou VI. Platební podmínky 1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto: 2. Celková částka bude vyúčtována na dvě faktury po dohodě se zadavatelem. Faktury budou vždy obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo a DIČ objednatele, název, sídlo a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH. Přílohou faktur bude vždy soupis dodané techniky odsouhlasený zmocněným pracovníkem objednatele. 3. Splatnost všech faktur je 30 dní od jejich doručení objednateli. 4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury, je rovněž 30 dní od jejího doručení objednateli. 5. Závěrečná faktura bude přijata po provedení díla dle soupisu prací v příloze č.2 a předání díla, včetně náležitých dokladů. (záruční listy, certifikáty, prohlášení o shodě,.). VII. Práva a povinnosti stran při provádění díla 1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou: (doplní zhotovitel) Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou : Mgr. Martin Čumpl, tel , 2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména platných právních předpisů o bezpečnosti práce a ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů. 3. Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů. 4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby dílo prováděl v souladu se smlouvou. 22

23 Adresa: Švermova 4, Žďár nad Sázavou VIII. Přerušení a zastavení provádění díla 1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže: - provádění díla brání vyšší moc, - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla, - dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na straně zhotovitele. Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené. 2. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže: - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy, - by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením. IX. Předání a převzetí díla 1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže veškeré práce budou provedeny v požadované kvalitě a rozsahu. 2. Zhotovitel písemně či elektronicky oznámí předání před každým termínem odevzdání příslušné části díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu. 3. O převzetí každé části díla pořídí objednatel se zhotovitelem předávací protokol, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo jeho část přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 4. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato (tj. pokud byl objednatelem podepsán předávací protokol). Převzetím díla přecházejí vlastnická práva na objednatele. 5. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 23

24 Adresa: Švermova 4, Žďár nad Sázavou X. Odpovědnost za vady díla 1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k provádění díla. 2. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol) možno i elektronickou cestou. Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Nedohodnou-li se však smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen dostavit se na místo závady a zahájit odstraňování nahlášené vady vždy nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich nahlášení. 3. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto bez zbytečného odkladu neodstraní, nejpozději však ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku), je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele 4. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokole uvede přibližnou specifikaci závady. XI. Smluvní pokuty 1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech: a) v případě prodlení s předáním díla (jeho části) se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. b) v případě zjištění vady díla po jeho předání se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den od oznámení vady objednatelem do odstranění vady, a to za každou takovou vadu. c) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v předávacím protokole, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a den prodlení. d) Nejvýše však do výše 15 % zakázky. 2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,04% z dlužné částky za každý den prodlení. 24

25 Adresa: Švermova 4, Žďár nad Sázavou 4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti. 5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 30 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně. XII. Závěrečná ustanovení 1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu, pokud byla uplatněna. 2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy. 3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo. 4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 5. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran. 6. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a do Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu č.ict1/05/2014ze dne Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. 9. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními Obchodního zákoníku, v platném znění. 25

26 Adresa: Švermova 4, Žďár nad Sázavou 10. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. 11. Strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním této smlouvy. 12. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. V.dne V.dne Za objednatele: Za dodavatele:.. PaedDr. Jaroslav Ptáček ředitel školy. 26

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na dodávku Notebooky a dataprojektory

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Stránka 1 z 13

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Stránka 1 z 13 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY Stránka 1 z 13 Obsah Obsah... 2 Identifikace zadavatele... 3 Identifikace projektu... 3 Vymezení předmětu zakázky... 3 Specifikace zakázky...

Více

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na služby E-learning Pro potřeby

Více

Dodávka notebooků, počítače a jejich příslušenství

Dodávka notebooků, počítače a jejich příslušenství Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemcefinanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka notebooků, počítače

Více

V rámci projektu EU peníze školám, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1802 a dotace zřizovatele školy

V rámci projektu EU peníze školám, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1802 a dotace zřizovatele školy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 1 VÝBĚR DODAVATELE VÝPOČETNÍ TECHNIKY A SOFTWARU V rámci projektu EU peníze školám, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1802

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 11 Notebooků dle specifikace

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 11 Notebooků dle specifikace Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 IČ: 44159960, tel. 582 301 411 Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 11 Notebooků dle specifikace Identifikace zadavatele:

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky a datového úložiště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky a datového úložiště Dodávka výpočetní techniky a datového úložiště stránka 1 (5) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky a datového úložiště Nejedná se o zadávací řízení dle zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení obce Bernartice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce č. C02A/2012: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V RÁMCI PROJEKTU VÝUKA ICT NA SPŠ.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce č. C02A/2012: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V RÁMCI PROJEKTU VÝUKA ICT NA SPŠ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce č. C02A/2012: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V RÁMCI PROJEKTU VÝUKA ICT NA SPŠ Stránka 1 z 17 Vymezení předmětu zakázky... 4 Předmět plnění zakázky a jeho

Více

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), dle Směrnice

Více

Zadávací dokumentace. Výzva k podání nabídek s uveřejnění Název zakázky. Nákup výpočetní techniky pro OP RLZ 2.2/0107

Zadávací dokumentace. Výzva k podání nabídek s uveřejnění Název zakázky. Nákup výpočetní techniky pro OP RLZ 2.2/0107 Sdružení CEPAC Morava Jeremenkova 1142/42 772 00 Olomouc tel.: +420 587 438 299 fax: +420 587 438 298 e-mail: cepac@cepac.cz VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek s uveřejnění Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Č.j. GB0243/2015 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Příloha č.1 Zadávací dokumentace. ICT pro výuku

Příloha č.1 Zadávací dokumentace. ICT pro výuku Příloha č.1 Zadávací dokumentace Dvořákovo gymnázium a SOŠE, Kralupy nad Vltavou ICT pro výuku Číslo zakázky : Název projektu: HELP 2012 (Projekt OPVK 1.5) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0399

Více

Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu. Nákup hardware s operačním systémem a digitální techniky

Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu. Nákup hardware s operačním systémem a digitální techniky Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu Nákup hardware s operačním systémem a digitální techniky v rámci projektu Zdravé klima školy reg. č. CZ.1.07/1.2.37/02.0022 Strana 1 (celkem 10) 1. Zadávací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla I. Identifikační údaje zadavatele název: městská část Praha 12 se sídlem: Písková 830/25, Praha

Více

Zadávací dokumentace. Miniaturní vstřikovací lis stolní

Zadávací dokumentace. Miniaturní vstřikovací lis stolní Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek na Miniaturní vstřikovací lis stolní Pro potřeby

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném řízení s názvem: ZAJIŠTĚNÍ

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Materiál k bodu č. programu: Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj

Více

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu 8888 Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Výzva k podání nabídek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7) dále

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Sp. zn.: CN/156/CN/15 Č.j.: 6918/15/CN Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Zajištění pronájmu softwarových licencí a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery SŠZP Klatovy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Psychiatrická léčebna v Opavě, Olomoucká 88/305, 746 01, Opava. TPO/OVT/01/2012 V Opavě, 23.7.2012

Psychiatrická léčebna v Opavě, Olomoucká 88/305, 746 01, Opava. TPO/OVT/01/2012 V Opavě, 23.7.2012 Psychiatrická léčebna v Opavě, Olomoucká 88/305, 746 01, Opava Dle rozdělovníku TPO/OVT/01/2012 V Opavě, 23.7.2012 Věc: Poptávka po zpracování nabídky k dodávce zboží- 3 ks PC s příslušenstvím podle technické

Více

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky) Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle 25 písm. a) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program: IOP Integrovaný operační program Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Zadavatel v souladu s 18 odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění (dále jen ZVZ ), zadává tuto zakázku malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky a softwaru zadávané ve zjednodušeném podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost SPORTaS s.r.o. vyzývá v souladu se směrnicí o zadávaní veřejných zakázek uchazeče k podání nabídky na zakázku s názvem: SPORTaS drobná údržba TZB 1) Identifikační údaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY ve smyslu metodického pokynu ROP NUTS II Moravskoslezsko pro zadávání veřejných zakázek verze 5.02 pro Ostatní veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby: VZ 001: Pořízení

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem Výměna vybavení počítačové učebny

Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem Výměna vybavení počítačové učebny FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝK IČ: 613 882 54, TEL.: 241 470 306, ZSPISNICKA@ZSPISNICKA.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

k výběrovému řízení: Najdi si práci ve Zlínském kraji II - dodávka výpočetní techniky

k výběrovému řízení: Najdi si práci ve Zlínském kraji II - dodávka výpočetní techniky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení: Najdi si práci ve Zlínském kraji II - dodávka výpočetní techniky ZADAVATEL: MARLIN B&V, s.r.o. zastoupený Mgr. Dušanem Bellovičem Leoše Janáčka 180 686 01 Uherské

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Výběrové řízení se neřídí zákonem 137/2006 Sb.o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu:

Více

Přílohy: 1. Vzor krycího listu nabídky 2. Vzor čestného prohlášení dle 53 odst. 1 písm. a) k) zákona

Přílohy: 1. Vzor krycího listu nabídky 2. Vzor čestného prohlášení dle 53 odst. 1 písm. a) k) zákona VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA A MONTÁŽ VÝPOČETNÍ A PREZENTAČNÍ TECHNIKY A SOFTWARE Obsah: 1. Základní údaje o zadavateli

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky název zakázky: Dodávka výpočetní techniky II Identifikace zadavatele Název: Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3 Sídlo: Prostějov, 796 01, Kollárova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU malého rozsahu v rámci výběrového řízení Zařízení a vybavení pro projekt Strojírny Soběslav, s.r.o. V souladu s ustanovením 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu:

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: V Hostouni dne 14. 10. 2015 Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: Vážení obchodní přátelé, vyzývám Vás k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu s

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Č. j.: 4510/2015-OKP Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vyhodnocení

Více

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávacíí dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

1. Identifikační a kontaktní údaje zadavatele

1. Identifikační a kontaktní údaje zadavatele Č.j.: 9841/2013-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky

Více

Dodávka hardwaru a softwaru pro školení učitelů dodávka

Dodávka hardwaru a softwaru pro školení učitelů dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: OZVUČOVACÍ A OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA V MĚSTSKÉM DIVADLE VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a V ý z v a k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Druh zakázky: Způsob zadání: Kompaktní samosběrné zametací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU předpokládané hodnoty do 2.000 000 Kč bez DPH ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Celoroční ofsetový tisk

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s.

Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 18/2012/MRFP Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou IČ: 00262854 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3:

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3: Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz *MUMIX00AT5A7* MUMIX00AT5A7 Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle 26 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadávací řízení Zjednodušené

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE poptávkového řízení n a veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Čestné prohlášení

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04. 09. 2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04. 09. 2014 Odbor vnitřních věcí V Písku dne: 13. 08. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04. 09. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na schválení dodavatele: Dodávka 27 notebooků pro Město Písek NÁVRH USNESENÍ

Více

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY Sp.zn.: CN/85/CN/16 Č.j.:3092/16/CN JS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Podmínky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ,

Více

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Více

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky Zadavatel veřejné zakázky: Obec Staré Město Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Výkon TDS a Koordinátor BOZP na stavbě Centrum pro kreativní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ Zadavatel: Technická univerzita v Liberci, IČ 46747885, DIČ: CZ46747885, se sídlem Studentská 1402/2,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK S NÁZVEM Tuklaty č.p. 19 - záchrana a sanace dřevěných konstrukcí44

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK S NÁZVEM Tuklaty č.p. 19 - záchrana a sanace dřevěných konstrukcí44 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK S NÁZVEM Tuklaty č.p. 19 - záchrana a sanace dřevěných konstrukcí44 Identifikační údaje uchazeče: i. Název: Obec Tuklaty Sídlo zadavatele: Tuklaty, Na Rafandě 14, PSC: 250 82 Zastoupená:

Více

Notebooky, monitory a grafické terminály

Notebooky, monitory a grafické terminály Výzva k předložení nabídky veřejná zakázka na dodávku Notebooky, monitory a grafické terminály 1. Zadávání zakázky malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem probíhá podle vnitřního předpisu města Dvůr

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 11. prosince 2013 11:33 CN=Ing. Petra Kozubková OU=2, serialnumber=21 169 173 ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Nákup zametacího stroje zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.4.00/21.3117

Více

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 Příloha 1. Formuláře 1. KRYCÍ LIST NABÍDKY pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vybavení, nástroje a nářadí Identifikace zadavatele: Název / obchodní firma Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 zadavatele: Sídlo zadavatele: Lomená

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště 1 Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv

Více