Kroužek Atletika plán činnosti na školní rok Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské - Kompetence pracovní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kroužek Atletika plán činnosti na školní rok Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské - Kompetence pracovní"

Transkript

1 Kroužek Atletika plán činnosti na školní rok Cílem kroužku je, aby děti na lekci pomocí motivačních cvičení a her proniknou do tajů královny sportu atletiky, zpevní a protáhnou celé své tělo, ale především se budou pohybem bavit! Máme vlastní pomůcky a vybavení a děti naučíme správnou techniku běhu, hodu, skoku do dálky, koordinaci pohybu. Chceme dětem poskytnout kvalitní a komplexní atletickou přípravu pro jejich budoucí sportovní specializaci. Cílem je zvýšení obratnosti celého těla, schopnosti koordinace pohybů, reakce, ohebnosti. Děti si osvojí základní pohybové dovednosti. Komunikační účinky své práce si ověřují tím, že hovoří o činnosti, vypráví ostatním, co se jim dařilo a s kterým cvikem nejsou úplně spokojeny. V průběhu školního roku proběhne 30 lekcí, na základních školách vždy po 45 minutách a v mateřských školách v časové dotaci od min dle individuálního přístupu školy. Lektor podpoří inkluzi znevýhodněných dětí, v lekcích objasňuje základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, podporuje ochranu zdraví a zapojením dětí do zájmové činnosti předchází Na kroužku atletika si děti rozvíjejí zejména tyto klíčové kompetence: Chápe a respektuje pozitivní sociální klima, posiluje sebevědomí, umí se vyrovnat s neúspěchem. Kultivuje svůj verbální i neverbální projev. Komunikuje ve skupině, v různých věkových a sociálních vrstvách Chápe důležitost společenství, snaží se být součástí dobrého týmu a podílet se na vytváření pravidel týmové spolupráce. Podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi, umí v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat. Kompetence občanské - dítě Respektovat přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot, schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, odmítat útlak a hrubé zacházení, uvědomit si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí. Chápat základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, znát svá práva a povinnosti. Podporuje ochranu zdraví a kvalitní životní prostředí. Kompetence pracovní - dítě Používá bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky. Kompetence k řešení problémů - dítě Vyhledává informace vhodné k řešení problémů, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem. Kompetence k trávení volného času - dítě Rozvíjí své zájmy a záliby. Výběrem přiměřené aktivity kompenzuje stresové a zátěžové situace. Zvyšuje své zdravé sebevědomí.

2 Elektrotechnický kroužek plán činnosti na školní rok Cílem je naučit u dětí rozvíjet své smyslové vnímání světa, ve kterém žijí. Při zkoumání, experimentování a objevování možností různých materiálů rozvíjejí svou tvořivost a hledají si vlastní kreativní pojetí námětu, který lektor připraví v rámci tématu. Seznamují se s různými elektrickými obvody a spotřebiči a učí se poznávat zákony elektrotechniky. Učí se pracovat s textem nebo schématem pochopit s pomocí lektora pracovní návod. Udržují své pracovní místo v pořádku, uloží vždy pracovní pomůcky. O své práci děti mluví v průběhu tvoření s lektorem i spolužáky. V průběhu školního roku proběhne 30 lekcí po 45 minutách. Lektor podpoří inkluzi znevýhodněných dětí, Na elektrotechnickém kroužku si děti rozvíjejí zejména tyto klíčové kompetence: Kultivuje svůj verbální i neverbální projev. Popisuje činnost na základě elektrotechnického obvodu, vysvětluje vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchá názoru jiných. Využití informačních a komunikačních prostředků a technologií pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolím. Vytváří pozitivní představu o sobě samém, ta podporuje jeho sebedůvěru a rozvoj. Seznamuje s novým oborem, který pomáhá lépe pochopit svět kolem nás. Podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s ostatními dětmi i s lektorem, umí v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat. Kompetence občanské dítě: Snaží se pochopit základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, podporuje ochranu zdraví. Naučí se práci s použitým nebezpečným odpadem (použité baterie, prasklé žárovky). Používá bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky. Vyhledává informace vhodné k řešení problémů, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem. Uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů. Rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času. Rozvíjí své zájmy a záliby. Výtvarnými aktivitami kompenzuje stresové a zátěžové situace. Vybírá vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje a řídí vlastní volný čas.

3 Kroužek Badminton plán činnosti na školní rok Cílem kroužku je naučit všechny zájemce správně držet raketu, jak odpálit košíček a obeznámit se základními pravidly badmintonu. Děti se budou zábavnou a nenásilnou formou seznamovat s badmintonem. V rámci kroužku se všichni naučí všeobecné motorice pohybů, koordinace oko-ruka a rozvíjet pohybové návyky a obratnost (pomocí opičí dráhy, různých úponových cvičení, lehké gymnastiky či atletických cvičení). V průběhu školního roku proběhne 30 lekcí po 45 minutách. Lektor podpoří inkluzi znevýhodněných dětí, Na kroužku badmintonu si děti rozvíjejí zejména tyto klíčové kompetence: Chápe a respektuje pozitivní sociální klima, posiluje sebevědomí, umí se vyrovnat s neúspěchem. Kultivuje svůj verbální i neverbální projev, především v rámci týmu a skupiny. Podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s ostatními dětmi i s lektorem, umí v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat Na základě odborného vedení se snaží vlastní myslí pochopit sportovní základy a přitom si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a rozvoj. Používá bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavení, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky. Učí se dodržovat řád a pravidla. Kompetence občanské dítě: Chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, podporuje ochranu zdraví Vyhledává informace vhodné k řešení problémů, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem Uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů Rozvíjí své zájmy a záliby. Rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času. Zvyšuje své zdravé sebevědomí.

4 Kroužek Bojové sporty a sebeobrana plán činnosti na školní rok Cílem je zvýšení obratnosti celého těla, schopnosti koordinace pohybů, reakce, ohebnosti. Děti si osvojí základní pohybové dovednosti. Na základě vlastní metodiky chceme seznámit děti se základy sebeobrany a vysvětlit, k čemu slouží bojové sporty. V průběhu školního roku proběhne 30 lekcí po 45 minutách. Lektor podpoří inkluzi znevýhodněných dětí, Na kroužku bojové sporty a sebeobrana si děti rozvíjejí zejména tyto klíčové kompetence: Chápe a respektuje pozitivní sociální klima, posiluje sebevědomí, umí se vyrovnat s neúspěchem. Kultivuje svůj verbální i neverbální projev. Komunikuje ve skupině, v různých věkových a sociálních vrstvách. Podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s ostatními dětmi i s lektorem, umí v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat Vytváří pozitivní představu o sobě samém, ta podporuje jeho sebedůvěru a rozvoj Využívá prostorového a společenského zázemí Seznamuje se zásady bezpečnosti nejen své osoby, ale i ve svém okolí. Kompetence občanské dítě: Respektovat přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot, schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, odmítat útlak a hrubé zacházení, uvědomit si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí. Chápat základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, znát svá práva a povinnosti. Umět se rozhodnout podle dané situace, dle svých možností poskytnout účinnou pomoc a chovat se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka. Používá bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky. Využívá získané znalosti a dovednosti v jednotlivých vzdělávacích aktivitách v zájmu vlastního rozvoje a své přípravy na budoucí profesní orientaci. Vyhledává informace vhodné k řešení problémů, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem. Uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů. Rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času, rozvíjí své zájmy a záliby, zvyšuje své zdravé sebevědomí. Výběrem přiměřené aktivity kompenzuje stresové a zátěžové situace, vybírá vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje a řídí vlastní volný čas. Výběrem přiměřené aktivity kompenzuje stresové a zátěžové situace.

5 Kroužek Florbal plán činnosti na školní rok Cílem je naučit děti ovládat florbalovou hůl, neodpalovat míček, ale naučit se s míčkem běhat. Vysvětlit základní pravidla (co je vysoká hůl, co je sekání) a bezpečnostní prvky, tak aby nemohly, ublížit ostatním dětem okolo sebe. Rozvíjet všeobecné pohybové návyky a obratnost (opičí dráhy, různá úponová cvičení, či atletická cvičení) V průběhu školního roku proběhne 30 lekcí po 45 minutách. Lektor podpoří inkluzi znevýhodněných dětí, Na kroužku florbalu si děti rozvíjejí zejména tyto klíčové kompetence: Komunikuje ve skupině, v různých věkových a sociálních vrstvách. Chápe a respektuje pozitivní sociální klima, posiluje sebevědomí, umí se vyrovnat s neúspěchem. Popisuje svoji činnost a své cíle. Podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s ostatními dětmi i s lektorem, umí v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat Vytváří pozitivní představu o sobě samém, ta podporuje jeho sebedůvěru a rozvoj Pochopí důležitost společenství, snaží se být součástí dobrého týmu a podílet se na vytváření pravidel týmové spolupráce Kompetence občanské dítě: Chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, podporuje ochranu zdraví. Používá bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky. Učí se dodržovat řád a pravidla. Vyhledává informace vhodné k řešení problémů, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem. Uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů. Kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí, uvědomit si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů. Rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času. Rozvíjí své zájmy a záliby. Zvyšuje své zdravé sebevědomí. Výběrem přiměřené aktivity kompenzuje stresové a zátěžové situace. Vybírá vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje a řídí vlastní volný čas.

6 Kroužek Fotbal/Futsal plán činnosti na školní rok Cílem je naučit děti základům fotbalu/futsalu, ale i píli, soustředění, ochotu překonávat překážky, brát sport jako zábavu, ochotu spolupracovat, ale i nést vlastní zodpovědnost. Děti by se měly naučit mít míč u nohy, neodkopávat balón, ale hlavně s míčem běhat a míč ovládat. Tento věk je vhodný pro nácvik a rozvoj koordinačních schopností (tj. osvojit si dovednosti s míčem). V průběhu školního roku proběhne 30 lekcí po 45 minutách. Lektor podpoří inkluzi znevýhodněných dětí, Na kroužku fotbalu/futsalu si děti rozvíjejí zejména tyto klíčové kompetence: Kompetence komunikativní Chápání a respektování pozitivního sociálního klima, posilování sebevědomí, umět se vyrovnat s neúspěchem. Vést ke komunikaci ve skupině, v různých věkových a sociálních vrstvách Využití získaných dovedností k prezentaci na veřejnosti a spolupráci s ostatními lidmi. Kompetence sociální a personální Pochopit důležitost společenství, být součástí dobrého týmu a podílet se na vytváření pravidel týmové spolupráce. Vytvářet pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj. Využití prostorového a společenského zázemí. Kompetence občanské Respektovat přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot, schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, odmítat útlak a hrubé zacházení, uvědomit si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí. Chápat základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, znát svá práva a povinnosti. Kompetence pracovní Přistupovat k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality funkčnosti, hospodárnosti společenského významu, ale i z hlediska ochrany zdraví, životního prostředí, kulturních a společenských hodnot. Vést k získávání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti s využitím praktických poznatků. Kompetence k řešení problémů Vnímat nejrůznější problémovou situaci, rozpoznat a pochopit problém, přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslet a naplánovat způsob řešení problémů s využitím vlastního úsudku a zkušeností. Vyhledat informace vhodné k řešení problémů, využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechat se odradit případným nezdarem. Kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí, uvědomit si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů. Kompetence k trávení volného času Rozvoj schopností aktivního trávení volného času. Vytváření návyku pro udržení zdravého životního stylu. Rozvoj svých zájmů a zálib. Rozvoj tolerance a seberealizace. Zvyšování zdravého sebevědomí.

7 Kroužek In-line plán činnosti na školní rok V kroužku se děti naučí nejen základní technice bruslení, ale hlavně stabilitě na bruslích, brzdění nebo změny směru. Děti jsou vedeny, aby zvládaly bezpečně zvládnout pády a vstávání, základní postoje, rovnovážná cvičení a samotnou jízdu. V průběhu školního roku proběhne 16 lekcí po 60 minutách. Lektor podpoří inkluzi znevýhodněných dětí, v lekcích objasňuje základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, podporuje ochranu zdraví a zapojením dětí do zájmové činnosti předchází Na kroužku in-line si děti rozvíjejí zejména tyto klíčové kompetence: Kompetence komunikativní Posilování sebevědomí, umět se vyrovnat s neúspěchem. Vést k všestranné a účinné komunikaci. Kompetence sociální a personální Podílet se na vytváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi, umět v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat. Vytvářet pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj. Využití prostorového a společenského zázemí. Kompetence občanské Umět se rozhodnout podle dané situace, dle svých možností poskytnout účinnou pomoc a chovat se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka. Pochopit základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí, podporovat ochranu zdraví. Kompetence pracovní Používat bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavení, dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky, adaptovat se na změněné nebo nové pracovní podmínky Využívat získané znalosti a dovednosti v jednotlivých vzdělávacích aktivitách v zájmu vlastního rozvoje Kompetence k řešení problémů Kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí, uvědomit si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů. Kompetence k trávení volného času Rozvoj schopností aktivního trávení volného času Vytváření návyku pro udržení zdravého životního stylu Rozvoj svých zájmů a zálib Zvyšování zdravého sebevědomí. Výběrem přiměřené aktivity kompenzovat stresové a zátěžové situace

8 Kroužek Mini judo plán činnosti na školní rok Cílem kroužku bude nácvik technik juda a všestranných sportovních dovedností, budování vzájemné úcty a respektu k soupeři s cílem rozvíjet u dětí tyto základní hodnoty. Kroužek je vhodný pro děti v MŠ, kde se děti budou učit kamarádským vztahům, v duchu sportujeme pro zdraví. V průběhu školního roku proběhne 30 lekcí po 30 minutách v mateřských školách. Lektor podpoří inkluzi znevýhodněných dětí, v lekcích objasňuje základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, podporuje ochranu zdraví a zapojením dětí do zájmové činnosti předchází Na kroužku mini juda si děti rozvíjejí zejména tyto klíčové kompetence: Kompetence komunikativní Chápání a respektování pozitivního sociálního klima, posilování sebevědomí, umět se vyrovnat s neúspěchem. Formování postojů k významným společenským hodnotám, vést k všestranné a účinné komunikaci. Vést ke komunikaci ve skupině, v různých věkových a sociálních vrstvách Kompetence sociální a personální Pochopit důležitost společenství, být součástí dobrého týmu a podílet se na vytváření pravidel týmové spolupráce. Podílet se na vytváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi, umět v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat. Vytvářet pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj. Kompetence občanské Respektovat přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot, schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, odmítat útlak a hrubé zacházení, uvědomit si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí. Chápat základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, znát svá práva a povinnosti. Umět se rozhodnout podle dané situace, dle svých možností poskytnout účinnou pomoc a chovat se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka. Kompetence pracovní Používat bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavení, dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky, adaptovat se na změněné nebo nové pracovní podmínky Využívat získané znalosti a dovednosti v jednotlivých vzdělávacích aktivitách v zájmu vlastního rozvoje. Kompetence k řešení problémů Vnímat nejrůznější problémovou situaci, rozpoznat a pochopit problém, přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslet a naplánovat způsob řešení problémů s využitím vlastního úsudku a zkušeností. Vyhledat informace vhodné k řešení problémů, využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechat se odradit případným nezdarem. Kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí, uvědomit si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů. Kompetence k trávení volného času Rozvoj schopností aktivního trávení volného času Vytváření návyku pro udržení zdravého životního stylu Rozvoj svých zájmů a zálib Rozvoj odbornosti, tolerance a seberealizace Zvyšování zdravého sebevědomí. Výběrem přiměřené aktivity kompenzovat stresové a zátěžové situace

9 Kroužek Miniházená plán činnosti na školní rok Cíle zájmového vzdělávání Cílem je seznámit děti s tímto rychlým a zajímavým sportem. Každé dítě by mělo být neustále ve styku s míčem, aby dokonale poznalo jeho vlastnosti. Tím se u něj bude posilovat pocit míče jakési sblížení hráče a míče, stav, kdy míč není hráči protivníkem, ale spojencem. Děti se mimo jiné naučí všeobecné motorice a koordinace pohybů a rozvíjet všeobecné pohybové návyky a obratnost (opičí dráhy, různá úponová cvičení, lehká gymnastická či atletická cvičení). V průběhu školního roku proběhne 30 lekcí po 45 minutách. Lektor podpoří inkluzi znevýhodněných dětí, Na kroužku miniházené si děti rozvíjejí zejména tyto klíčové kompetence: Kompetence komunikativní Chápání a respektování pozitivního sociálního klima, posilování sebevědomí, umět se vyrovnat s neúspěchem. Vést ke komunikaci ve skupině, v různých věkových a sociálních vrstvách Kompetence sociální a personální Pochopit důležitost společenství, být součástí dobrého týmu a podílet se na vytváření pravidel týmové spolupráce. Podílet se na vytváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi, umět v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat. Kompetence občanské Chápat základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, znát svá práva a povinnosti. Kompetence pracovní Používat bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavení, dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky, adaptovat se na změněné nebo nové pracovní podmínky Kompetence k řešení problémů Vnímat nejrůznější problémovou situaci, rozpoznat a pochopit problém, přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslet a naplánovat způsob řešení problémů s využitím vlastního úsudku a zkušeností. Kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí, uvědomit si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů. Kompetence k trávení volného času Rozvoj schopností aktivního trávení volného času Vytváření návyku pro udržení zdravého životního stylu Rozvoj svých zájmů a zálib Zvyšování zdravého sebevědomí.

10 Kroužek Počítače a internet, Programování plán činnosti na školní rok Cílem je děti naučit základy práce s PC, orientace a bezpečné využívání internetu. Formou zábavných cvičení a her se děti naučí, že počítač je dobrý pomocník a nástroj informovanosti. Zároveň se však seznámí s nástrahami, častými chybami a potenciálně nebezpečným chováním při práci na počítači a internetu. Kroužek přispívá k lepší orientaci dětí v prostředí hardwaru a softwaru. V průběhu školního roku proběhne 30 lekcí po 45 nebo 60 minutách. Lektor podpoří inkluzi znevýhodněných dětí, v lekcích objasňuje základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, podporuje ochranu zdraví a zapojením dětí do zájmové činnosti předchází Na kroužku počítače, internet a programování si děti rozvíjejí zejména tyto klíčové kompetence: Kompetence komunikativní Formování postojů k významným společenským hodnotám, vést k všestranné a účinné komunikaci. Ovlivňovat kultivovanost verbálního i neverbálního projevu. Využití informačních a komunikačních prostředků a technologií pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolím. Využití získaných dovedností k prezentaci na veřejnosti a spolupráci s ostatními lidmi. Kompetence sociální a personální Pochopit důležitost společenství, být součástí dobrého týmu a podílet se na vytváření pravidel týmové spolupráce. Podílet se na vytváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi, umět v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat. Vytvářet pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj. Využití prostorového a společenského zázemí. Kompetence občanské Pochopit základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí, podporovat ochranu zdraví. Kompetence pracovní Používat bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavení, dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky, adaptovat se na změněné nebo nové pracovní podmínky Přistupovat k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality funkčnosti, hospodárnosti společenského významu, ale i z hlediska ochrany zdraví, životního prostředí, kulturních a společenských hodnot. Využívat získané znalosti a dovednosti v jednotlivých vzdělávacích aktivitách v zájmu vlastního rozvoje a své přípravy na budoucí profesní orientaci. Kompetence k řešení problémů Vnímat nejrůznější problémovou situaci, rozpoznat a pochopit problém, přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslet a naplánovat způsob řešení problémů s využitím vlastního úsudku a zkušeností. Vyhledat informace vhodné k řešení problémů, využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechat se odradit případným nezdarem. Kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí, uvědomit si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů. Kompetence k trávení volného času Rozvoj schopností aktivního trávení volného času Rozvoj svých zájmů a zálib Rozvoj odbornosti, tolerance a seberealizace Vyhledávat a třídit informace vedoucí k výběru vhodných aktivit dle osobních dispozic Vybírat vhodné způsoby, metody a strategie Rozvoj vědomostí, dovedností a návyků k budoucí profesní orientaci

11 Kroužek Sportovní, Míčové a Pohybové hry plán činnosti na školní rok Hlavním cílem sportovních a míčových kroužků je rozvíjet osobnost dítěte. Naší snahou je, aby kroužek děti co nejvíce bavil a na kroužek se maximálně těšily. Radost z činnosti je mnohem důležitějším prvkem než samotné vítězství v jakékoliv hře. V hodině budou zábavná cvičení a hry na individuální činnost vedené formou soutěží, zábavných silově-rychlostně-obratnostních cvičení, pohybových her a týmových her rozvíjející spolupráci a kolegiální rozhodování. Všechny soutěže jsou vedeny v duchu fair-play. V průběhu školního roku proběhne 30 lekcí po 45 nebo 60 minutách. Lektor podpoří inkluzi znevýhodněných dětí, v lekcích objasňuje základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, podporuje ochranu zdraví a zapojením dětí do zájmové činnosti předchází Na kroužku sportovní, míčové a pohybové hry si děti rozvíjejí zejména tyto klíčové kompetence: Kompetence komunikativní Chápání a respektování pozitivního sociálního klima, posilování sebevědomí, umět se vyrovnat s neúspěchem. Ovlivňovat kultivovanost verbálního i neverbálního projevu. Vést ke komunikaci ve skupině, v různých věkových a sociálních vrstvách Kompetence sociální a personální Pochopit důležitost společenství, být součástí dobrého týmu a podílet se na vytváření pravidel týmové spolupráce. Podílet se na vytváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi, umět v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat. Vytvářet pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj. Využití prostorového a společenského zázemí. Kompetence občanské Umět se rozhodnout podle dané situace, dle svých možností poskytnout účinnou pomoc a chovat se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka. Pochopit základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí, podporovat ochranu zdraví. Kompetence pracovní Používat bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavení, dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky, adaptovat se na změněné nebo nové pracovní podmínky Vést k získávání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti s využitím praktických poznatků. Kompetence k řešení problémů Vnímat nejrůznější problémovou situaci, rozpoznat a pochopit problém, přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslet a naplánovat způsob řešení problémů s využitím vlastního úsudku a zkušeností. Kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí, uvědomit si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů. Kompetence k trávení volného času Rozvoj schopností aktivního trávení volného času Vytváření návyku pro udržení zdravého životního stylu Rozvoj svých zájmů a zálib Zvyšování zdravého sebevědomí. Výběrem přiměřené aktivity kompenzovat stresové a zátěžové situace Vybírat vhodné způsoby, metody a strategie, plánovat a řídit vlastní volný čas

12 Kroužek Skateboarding plán činnosti na školní rok Cílem je děti na kroužku naučí tzv. jezdit na prkně, ale také seznámit se základními pravidly, jak se na skateboardu pohybovat, kde na něm jezdit, jaké jsou základní bezpečnostní prvky a jak se chovat jako účastník silničního provozu. V lekcích budou také zařazená různá balanční cvičení, která zabezpečí větší stabilitu na skateboardu, ale i pohybové hry, díky kterým se u dětí rozvíjejí vzájemná úcta a spolupráce. V průběhu školního roku proběhne 30 lekcí po 60 minutách. Lektor podpoří inkluzi znevýhodněných dětí, v lekcích objasňuje základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, podporuje ochranu zdraví a zapojením dětí do zájmové činnosti předchází Na kroužku skateboardingu si děti rozvíjejí zejména tyto klíčové kompetence: Kompetence komunikativní Formování postojů k významným společenským hodnotám, vést k všestranné a účinné komunikaci. Vést ke komunikaci ve skupině, v různých věkových a sociálních vrstvách Využití získaných dovedností k prezentaci na veřejnosti a spolupráci s ostatními lidmi. Kompetence sociální a personální Podílet se na vytváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi, umět v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat. Vytvářet pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj. Využití prostorového a společenského zázemí. Kompetence občanské Respektovat přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot, schopnost vcítit se do situací ostatních lidí. Chápat základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, znát svá práva a povinnosti. Pochopit základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí, podporovat ochranu zdraví. Kompetence pracovní Používat bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavení, dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky, adaptovat se na změněné nebo nové pracovní podmínky Přistupovat k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality funkčnosti, hospodárnosti společenského významu, ale i z hlediska ochrany zdraví, životního prostředí, kulturních a společenských hodnot. Kompetence k řešení problémů Vnímat nejrůznější problémovou situaci, rozpoznat a pochopit problém, přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslet a naplánovat způsob řešení problémů s využitím vlastního úsudku a zkušeností. Vyhledat informace vhodné k řešení problémů, využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechat se odradit případným nezdarem. Kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí, uvědomit si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů. Kompetence k trávení volného času Rozvoj schopností aktivního trávení volného času Rozvoj svých zájmů a zálib Rozvoj odbornosti, tolerance a seberealizace

13 Kroužek Stolní tenis plán činnosti na školní rok Cílem je herní a zábavnou formou, tedy pro děti nejpřirozenější cestou, která zvyšuje motivaci a aktivitu, se snažíme v dětech zvýšit a zdokonalit základní rozvoj dítěte, a to hlavně v oblastech: motorických schopností, mentální, emocionální, sociální, intelektuální, morální a zdravotní. Ačkoliv je tenis sport pro jednotlivce a děti se tak učí i poznat aspekty individuálního sportu, tak zároveň dbáme na kolektivní práci a chceme naučit děti být současně i členem týmu. V průběhu školního roku proběhne 30 lekcí po 45 nebo 60 minutách. Lektor podpoří inkluzi znevýhodněných dětí, v lekcích objasňuje základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, podporuje ochranu zdraví a zapojením dětí do zájmové činnosti předchází Na kroužku stolního tenisu si děti rozvíjejí zejména tyto klíčové kompetence: Kompetence komunikativní Chápání a respektování pozitivního sociálního klima, posilování sebevědomí, umět se vyrovnat s neúspěchem. Ovlivňovat kultivovanost verbálního i neverbálního projevu. Kompetence sociální a personální Pochopit důležitost společenství, být součástí dobrého týmu a podílet se na vytváření pravidel týmové spolupráce. Vytvářet pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj. Kompetence občanské Chápat základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, znát svá práva a povinnosti. Pochopit základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí, podporovat ochranu zdraví. Kompetence pracovní Používat bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavení, dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky, adaptovat se na změněné nebo nové pracovní podmínky Využívat získané znalosti a dovednosti v jednotlivých vzdělávacích aktivitách v zájmu vlastního rozvoje. Kompetence k řešení problémů Vnímat nejrůznější problémovou situaci, rozpoznat a pochopit problém, přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslet a naplánovat způsob řešení problémů s využitím vlastního úsudku a zkušeností. Kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí, uvědomit si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů. Kompetence k trávení volného času Rozvoj schopností aktivního trávení volného času Vytváření návyku pro udržení zdravého životního stylu Rozvoj svých zájmů a zálib Rozvoj odbornosti, tolerance a seberealizace Zvyšování zdravého sebevědomí.

14 Kroužek Tenis plán činnosti na školní rok Cílem je herní a zábavnou formou, tedy pro děti nejpřirozenější cestou, která zvyšuje motivaci a aktivitu, se snažíme v dětech zvýšit a zdokonalit základní rozvoj dítěte, a to hlavně v oblastech: motorických schopností, mentální, emocionální, sociální, intelektuální, morální a zdravotní. Ačkoliv je tenis sport pro jednotlivce a děti se tak učí i poznat aspekty individuálního sportu, tak zároveň dbáme na kolektivní práci a chceme naučit děti být současně i členem týmu. V průběhu školního roku proběhne 30 lekcí po 45 nebo 60 minutách. Lektor podpoří inkluzi znevýhodněných dětí, v lekcích objasňuje základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, podporuje ochranu zdraví a zapojením dětí do zájmové činnosti předchází Na kroužku tenisu si děti rozvíjejí zejména tyto klíčové kompetence: Kompetence komunikativní Chápání a respektování pozitivního sociálního klima, posilování sebevědomí, umět se vyrovnat s neúspěchem. Ovlivňovat kultivovanost verbálního i neverbálního projevu. Využití získaných dovedností k prezentaci na veřejnosti a spolupráci s ostatními lidmi. Kompetence sociální a personální Vytvářet pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj. Kompetence občanské Respektovat přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot, schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, odmítat útlak a hrubé zacházení, uvědomit si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí. Chápat základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, znát svá práva a povinnosti. Pochopit základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí, podporovat ochranu zdraví. Kompetence pracovní Využívat získané znalosti a dovednosti v jednotlivých vzdělávacích aktivitách v zájmu vlastního rozvoje a své přípravy na budoucí profesní orientaci. Kompetence k řešení problémů Vnímat nejrůznější problémovou situaci, rozpoznat a pochopit problém, přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslet a naplánovat způsob řešení problémů s využitím vlastního úsudku a zkušeností. Kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí, uvědomit si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů. Kompetence k trávení volného času Rozvoj schopností aktivního trávení volného času Rozvoj odbornosti, tolerance a seberealizace Zvyšování zdravého sebevědomí. Vybírat vhodné způsoby, metody a strategie, plánovat a řídit vlastní volný čas

15 Kroužek Volejbal plán činnosti na školní rok Cílem je naučit děti základům volejbalu, ale i píli, soustředění, ochotu překonávat překážky, brát sport jako zábavu, ochotu spolupracovat, ale i nést vlastní zodpovědnost. Děti by se měli naučit mít míč u nohy, neodkopávat balón, ale hlavně s míčem běhat a míč ovládat. Tento věk je vhodný pro nácvik a rozvoj koordinačních schopností (tj. osvojit si dovednosti s míčem). V průběhu školního roku proběhne 30 lekcí po 90 minutách. Lektor podpoří inkluzi znevýhodněných dětí, Na kroužku volejbalu si děti rozvíjejí zejména tyto klíčové kompetence: Kompetence komunikativní Chápání a respektování pozitivního sociálního klima, posilování sebevědomí, umět se vyrovnat s neúspěchem. Formování postojů k významným společenským hodnotám, vést k všestranné a účinné komunikaci. Učit obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchat názoru jiných Kompetence sociální a personální Pochopit důležitost společenství, být součástí dobrého týmu a podílet se na vytváření pravidel týmové spolupráce. Podílet se na vytváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi, umět v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat. Vytvářet pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj. Kompetence občanské Respektovat přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot, schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, odmítat útlak a hrubé zacházení, uvědomit si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí. Chápat základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, znát svá práva a povinnosti. Umět se rozhodnout podle dané situace, dle svých možností poskytnout účinnou pomoc a chovat se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka. Pochopit základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí, podporovat ochranu zdraví. Kompetence pracovní Používat bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavení, dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky, adaptovat se na změněné nebo nové pracovní podmínky Využívat získané znalosti a dovednosti v jednotlivých vzdělávacích aktivitách v zájmu vlastního rozvoje. Kompetence k řešení problémů Vnímat nejrůznější problémovou situaci, rozpoznat a pochopit problém, přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslet a naplánovat způsob řešení problémů s využitím vlastního úsudku a zkušeností. Kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí, uvědomit si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů. Kompetence k trávení volného času Rozvoj schopností aktivního trávení volného času Vytváření návyku pro udržení zdravého životního stylu Rozvoj svých zájmů a zálib Rozvoj odbornosti, tolerance a seberealizace Zvyšování zdravého sebevědomí.

16 Kroužek Gymnastika plán činnosti na školní rok Děti na lekci pomocí motivačních cvičení a her proniknou do tajů gymnastiky, zpevní a protáhnou celé své tělo, ale především se budou pohybem bavit! Spolupracujeme s Českým atletickým svazem. Máme vlastní pomůcky a vybavení a děti naučíme správnou techniku běhu, hodu, skoku do dálky, koordinaci pohybu. Chceme dětem poskytnout kvalitní a komplexní atletickou přípravu pro jejich budoucí sportovní specializaci. Cílem je zvýšení obratnosti celého těla, schopnosti koordinace pohybů, reakce, ohebnosti. Děti si osvojí základní pohybové dovednosti. V průběhu školního roku proběhne 30 lekcí po 30 až 60 minutách dle individuálního přístupu školy. Lektor podpoří inkluzi znevýhodněných dětí, v lekcích objasňuje základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, podporuje ochranu zdraví a zapojením dětí do zájmové činnosti předchází Na kroužku gymnastiky si děti rozvíjejí zejména tyto klíčové kompetence: Kompetence komunikativní Chápání a respektování pozitivního sociálního klima, posilování sebevědomí, umět se vyrovnat s neúspěchem. Formování postojů k významným společenským hodnotám, vést k všestranné a účinné komunikaci. Vést ke komunikaci ve skupině, v různých věkových a sociálních vrstvách Kompetence sociální a personální Pochopit důležitost společenství, být součástí dobrého týmu a podílet se na vytváření pravidel týmové spolupráce. Vytvářet pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj. Kompetence občanské Umět se rozhodnout podle dané situace, dle svých možností poskytnout účinnou pomoc a chovat se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka. Pochopit základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí, podporovat ochranu zdraví. Kompetence pracovní Používat bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavení, dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky, adaptovat se na změněné nebo nové pracovní podmínky Využívat získané znalosti a dovednosti v jednotlivých vzdělávacích aktivitách v zájmu vlastního rozvoje a své přípravy na budoucí profesní orientaci. Kompetence k řešení problémů Vnímat nejrůznější problémovou situaci, rozpoznat a pochopit problém, přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslet a naplánovat způsob řešení problémů s využitím vlastního úsudku a zkušeností. Vyhledat informace vhodné k řešení problémů, využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechat se odradit případným nezdarem. Kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí, uvědomit si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů. Kompetence k trávení volného času Rozvoj schopností aktivního trávení volného času Vytváření návyku pro udržení zdravého životního stylu Rozvoj svých zájmů a zálib Rozvoj odbornosti, tolerance a seberealizace Zvyšování zdravého sebevědomí. Výběrem přiměřené aktivity kompenzovat stresové a zátěžové situace

17 Kroužek Keramika plán činnosti na školní rok Cíle: Při práci v kroužku keramiky děti především rozvíjí svou citlivost a vnímavost k okolnímu světu. Děti uplatňují při tvořivé činnosti svou subjektivitu, seznamují se s různými technikami zpracování keramické hlíny a dokončení výrobku glazurami nebo engobami. Postupně s nabytými zkušenostmi volí vhodnou techniku pro vyjádření svého záměru. Komunikační účinky své práce si ověřují tím, že hovoří o své práci, vypráví ostatním, co se jim dařilo a s kterou částí třeba nejsou úplně spokojeny. V průběhu školního roku proběhne 30 lekcí po 60 minutách. Lektor podpoří inkluzi znevýhodněných dětí, v lekcích objasňuje základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, podporuje ochranu zdraví a zapojením dětí do zájmové činnosti předchází sociálně patologickým jevům. Na kroužku děti rozvíjejí zejména tyto klíčové kompetence: Chápe a respektuje pozitivní sociálního klima, posiluje sebevědomí, umí se vyrovnat s neúspěchem. Kultivuje svůj verbální i neverbální projev. Komunikuje ve skupině, v různých věkových a sociálních vrstvách Chápe důležitost společenství, snaží se být součástí dobrého týmu a podílet se na vytváření pravidel týmové spolupráce. Podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi, umí v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat. Kompetence občanské - dítě Respektuje a chrání naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, pěstuje smysl pro kulturu a tvořivost. Podporuje ochranu zdraví a kvalitní životní prostředí. Kompetence pracovní - dítě Používá bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky. Kompetence k řešení problémů - dítě Vyhledává informace vhodné k řešení problémů, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem. Kompetence k trávení volného času - dítě Rozvíjí své zájmy a záliby. Výběrem přiměřené aktivity kompenzuje stresové a zátěžové situace.

18 Výtvarný kroužek plán činnosti na školní rok Děti ve výtvarném kroužku rozvíjejí své smyslové vnímání světa, ve kterém žijí. Při zkoumání, experimentování a objevování možností různých materiálů rozvíjejí svou tvořivost a hledají si vlastní kreativní pojetí námětu, který lektor připraví v rámci tématu. Seznamují se s různými výtvarnými technikami a postupy, postupně samy z osvojených postupů volí vhodný pro svůj záměr. O své práci děti mluví v průběhu tvoření s lektorem i spolužáky, na závěr lekce představí své dílo celé skupince. Své výrobky si děti nosí hned po lekci domů a mohou je tak představit i své rodině. V průběhu školního roku proběhne 30 lekcí po 60 minutách. Lektor podpoří inkluzi znevýhodněných dětí, Na výtvarném kroužku děti rozvíjejí zejména tyto klíčové kompetence: obhajuje a argumentuje vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchá názoru jiných kultivuje svůj verbální i neverbální projev se podílí na vytváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s ostatními dětmi i s lektorem, umí v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat vytváří pozitivní představu o sobě samém, ta podporuje jeho sebedůvěru a rozvoj Kompetence občanské dítě: respektuje a chrání naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, pěstuje smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění snaží se pochopit základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, podporuje ochranu zdraví používá bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky vyhledává informace vhodné k řešení problémů, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času rozvíjí své zájmy a záliby zvyšuje své zdravé sebevědomí. výtvarnými aktivitami kompenzuje stresové a zátěžové situace vybírá vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje a řídí vlastní volný čas

19 Kroužek gumičkování a korálkování plán činnosti na školní rok Děti v kroužku gumičkování a korálkování rozvíjejí smyslové vnímání světa, ve kterém žijí. Seznamují se s různými nástroji, materiály, technikami a postupy, zdokonalují si jemnou motoriku, souhru oka s rukou. Svou tvořivost a vlastní kreativní pojetí rozvíjejí v rámci námětu, který lektor připraví. Učí se pracovat s textem nebo schématem pochopit s pomocí lektora pracovní návod. Udržují své pracovní místo v pořádku, uloží vždy pracovní pomůcky. O své práci děti mluví v průběhu tvoření s lektorem i spolužáky, dokončený výrobek představí celé skupince a po kroužku i své rodině. Děti oceňují práci ostatních. V průběhu školního roku proběhne 30 lekcí po 60 minutách. Lektor podpoří inkluzi znevýhodněných dětí, Na kroužku gumičkování a korálkování si děti rozvíjejí zejména tyto klíčové kompetence: obhajuje a argumentuje vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchá názoru jiných využívá získané dovednosti k prezentaci na veřejnosti a spolupráci s ostatními lidmi se podílí na vytváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s ostatními dětmi i s lektorem, umí v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat vytváří pozitivní představu o sobě samém, ta podporuje jeho sebedůvěru a rozvoj Kompetence občanské dítě: respektuje a chrání naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, pěstuje smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění používá bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky vyhledává informace vhodné k řešení problémů, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času rozvíjí své zájmy a záliby zvyšuje své zdravé sebevědomí. výtvarnými aktivitami kompenzuje stresové a zátěžové situace vybírá vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje a řídí vlastní volný čas

20 Kroužek švadlenka plán činnosti na školní rok Děti v kroužku švadlenka vytvářejí výrobky, prostřednictvím kterých rozvíjejí smyslové vnímání světa, ve kterém žijí. Seznamují se s různými nástroji, materiály, technikami a postupy, zdokonalují si jemnou motoriku, souhru oka s rukou. Svou tvořivost a vlastní kreativní pojetí rozvíjejí v rámci námětu, který lektor připraví. Udržují pořádek na svém pracovním místě, uloží vždy pracovní pomůcky. O své práci děti mluví v průběhu tvoření s lektorem i spolužáky, dokončený výrobek představí celé skupince a po kroužku i své rodině. Děti oceňují práci ostatních. V průběhu školního roku proběhne 30 lekcí po 60 minutách. Lektor podpoří inkluzi znevýhodněných dětí, Na kroužku švadlenka děti rozvíjejí zejména tyto klíčové kompetence: obhajuje a argumentuje vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchá názoru jiných komunikuje ve skupině, v různých věkových a sociálních vrstvách využívá získané dovednosti k prezentaci na veřejnosti a spolupráci s ostatními lidmi se podílí na vytváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s ostatními dětmi i s lektorem, umí v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat vytváří pozitivní představu o sobě samém, ta podporuje jeho sebedůvěru a rozvoj využívá prostorového a společenského zázemí Kompetence občanské dítě: respektuje a chrání naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, pěstuje smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, podporuje ochranu zdraví používá bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky využívá získané znalosti a dovednosti v jednotlivých vzdělávacích aktivitách v zájmu vlastního rozvoje a své přípravy na budoucí profesní orientaci získává základní uživatelské dovednosti v různých oborech lidské činnosti s využitím praktických poznatků vyhledává informace vhodné k řešení problémů, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času, rozvíjí své zájmy a záliby, zvyšuje své zdravé sebevědomí. výběrem přiměřené aktivity kompenzuje stresové a zátěžové situace, vybírá vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje a řídí vlastní volný čas Kroužek vaření plán činnosti na školní rok 2015/16 Děti se v kroužku vaření prakticky seznamují s kuchyňskými nástroji, s potravinami a postupy, které vedou ke snadno ověřitelným a hodnotitelným výsledkům. Učí se pracovat s textem receptem a

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové,

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu V předmětu Výchova ke zdraví je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Výchova ke

Více

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová.

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. ZA POHÁDKOU POHÁDKA MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. Integrované bloky 1. Kamarádi, ti se mají 2. Za lesními skřítky 3. Než zazvoní zvoneček 4. Zima čaruje 5. Voňavé království

Více

PRÁCE S LISTY. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Tvořivé činnosti přírodní materiály

PRÁCE S LISTY. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Tvořivé činnosti přírodní materiály Název příkladu dobré praxe PRÁCE S LISTY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Tvořivé činnosti přírodní materiály Erika Mikanová Praha Místo konání Střelské Hoštice 2010 Průřezové téma,

Více

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu.

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu. ŠKOLNÍ DRUŽINA 2013/2014 Školní družina - není pokračováním školního vyučování - je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí nadání dětí, rozšiřuje dovednosti a tvůrčí

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: Ukázka, výklad s ukázkou, samostatná práce, práce ve skupinách

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: Ukázka, výklad s ukázkou, samostatná práce, práce ve skupinách 5.2.8 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Úkolem předmětu Pracovní činnosti je seznámit

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník Charakteristika předmětu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 8. a 9. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Svým obsahem

Více

Školní vzdělávací program Školního klubu

Školní vzdělávací program Školního klubu Školní vzdělávací program Školního klubu při Základní škole T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvkové organizaci 1 Identifikační údaje Název dokumentu název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346

Více

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Dopravní výchova Dopravní výchova má v základních školách své nezastupitelné postavení a významné opodstatnění. Především

Více

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5.4.1 Vzdělávací obor Člověk a jeho svět 5.4.1.3 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: VLASTIVĚDA 5.4.1.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Třídnické y Každé pondělí v 8. 30 začínají třídní učitelé ve svých třídách tzv.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět tělesná výchova je zařazen jako samostatný předmět v 1.-9. ročníku ZŠ v

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PRO DĚTI MŠ SPORTÍK I PRO VEŘEJNOST:

NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PRO DĚTI MŠ SPORTÍK I PRO VEŘEJNOST: NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PRO DĚTI MŠ SPORTÍK I PRO VEŘEJNOST: Den Čas Nabídka Pondělí 13:00-14:00 Předškolní příprava ( děti od 5 let) 15:00 15:45 Dětská jóga (děti 3 4let)

Více

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE 1. Identifikační údaje. 1.1.Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro mimoškolní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Dopravní výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Dopravní výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Dopravní výchova Vyučovací předmět: DOPRAVNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program DOBRÁ NÁLADA Soukromá základní škola Dobré nálady, školská právnická osoba 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Obsah: strana 1. Materiální podmínky.... 3 2. Personální podmínky.... 3 3. Ekonomické podmínky. 3

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích ředitel školy: vedoucí vychovatelka: Mgr. Jaroslav Lohynský Dagmar Ciráková Charakteristika, umístění,

Více

Sociální rehabilitace Veřejný závazek

Sociální rehabilitace Veřejný závazek Sociální rehabilitace Veřejný závazek Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú.. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-947/15-E. Mateřská škola Běstvina, okres Chrudim

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-947/15-E. Mateřská škola Běstvina, okres Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-947/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 998 761 Mateřská škola Běstvina, okres Chrudim Běstvina 111,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola příspěvková organizace Golčův Jeníkov Zpracovala: Mgr. Alena Víšková Garant: ředitelka školy, výchovná poradkyně,

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže KLÍČ, Jaroměř

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže KLÍČ, Jaroměř Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže KLÍČ, Školní 95, Jaroměř Zpracoval: Martin Kříž ředitel Domu dětí a mládeže KLÍČ, Školní 95, Jaroměř Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže KLÍČ, Jaroměř

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme. Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka

ŠKOLNÍ DRUŽINA. (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme. Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka ŠKOLNÍ DRUŽINA (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka Mgr. Helena Lišková ředitelka školy 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Popis realizace služby ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. (dále jen centrum ARPIDA) je nestátní nezisková organizace

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu prvouka 2.období Prvouka ve 4.a 5.ročníku má časovou dotaci 3 hodiny týdně. Výuka je rozdělena do pěti oblastí : 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program

ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Střední škola Credo, o.p.s. Ředitel školy: Mgr. Blanka Vacková Školní metodik prevence: Bc. Martina Malá Charakteristika

Více

Část A (výtah, celý ŠVP je k dispozici na ředitelství školy)

Část A (výtah, celý ŠVP je k dispozici na ředitelství školy) Část A (výtah, celý ŠVP je k dispozici na ředitelství školy) 1. Identifikační údaje název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice,

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144. Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ a

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: vyučuje se ve 4. ročníku 1 hodinu týdně a v 5. ročníku 2 hodiny týdně přírodověda je součástí vzdělávacího oboru

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova k občanství vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ RODINNÁ VÝCHOVA Mgr. Dalibor Matouš

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ RODINNÁ VÝCHOVA Mgr. Dalibor Matouš CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ RODINNÁ VÝCHOVA Mgr. Dalibor Matouš Vyučovací předmět Rodinná výchova je zařazen samostatně v 7. a 9. ročníku v časové dotaci

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu 5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Cílem výuky Konverzace v anglickém jazyce je rozvíjet u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i světa a k užívání jazyka

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Tělesná výchova je nezastupitelnou složkou výchovy. Jejím hlavním cílem je přispívat k všestrannému a harmonickému rozvoji žáků upevňováním

Více

PĚSTITELSKÉ PRÁCE. 6. 9. ročník Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení

PĚSTITELSKÉ PRÁCE. 6. 9. ročník Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vzdělávacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Tento volitelný předmět je v 6.- 9 ročníku dotován 1 hodinou týdně z disponibilní časové dotace. Jeho obsah tvoří

Více

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu:

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu: Člověk a svět práce Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah předmětu je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům. Obsah oboru je v 1. - 5. ročníku je

Více

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, Dělnická 15, příspěvková organizace

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, Dělnická 15, příspěvková organizace Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, Dělnická 15, příspěvková organizace VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÁT BENEŠOVSKÁ Září 2013 Zpracoval: Bc. Ladislav Kopecký, vedoucí vychovatel Schválil:

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro předškolní vzdělávání CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro předškolní vzdělávání CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro předškolní vzdělávání ŠKOLIČKA HROU J.Á Komenský - Dětská duše je prázdná tabule, na níž sice není nic napsáno, avšak všechno se může napsat CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26 41 L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA - 1 - 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ

Více

Katalog vzdělávání 2015

Katalog vzdělávání 2015 Katalog vzdělávání 2015 Obsah Osobnostní rozvoj... 3 1. Komunikační dovednosti... 3 2. Prezentační dovednosti... 3 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 3 4. Vyjednávání v každodenní praxi... 4 5. Jak

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu TYMYJÁN Školní vzdělávací program Základní školy Velké Losiny ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Český jazyk a literatura

Více

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí:

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: 1. Dítě a jeho tělo - stimulace a podpora růstu a neurosvalového vývoje dítěte - podpora jeho fyzické pohody, zlepšení tělesné zdatnosti, pohybové

Více

Principy soužití menšiny s většinovou společností

Principy soužití menšiny s většinovou společností Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-02 Principy soužití menšiny s většinovou společností Autor: Mgr. Petra Lušňáková Šluknov 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

Charakteristika předmětu: ČESKÝ JAZYK Časové vymezení

Charakteristika předmětu: ČESKÝ JAZYK Časové vymezení Příloha 1 - Charakteristiky předmětů od 1. 9. 2013 s dodatkem Charakteristika TechM k 1. 9. 2015 Charakteristika předmětu: ČESKÝ JAZYK Časové Předmět se vyučuje v 1. roč. 9 hodin týdně, ve 2. roč. 8 hod.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Název školy: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Adresa: Postřelmov, Školní 290, PSČ 789 69 IČO: 70984441

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Název: Reg.číslo: Výše finanční podpory: Reálné prostřední ve výuce pomocí fiktivní firmy CZ.1.07/1.1.10/01.0099 1.738.563,12 Kč Době realizace:

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY. Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27. PhDr. Dana Moravcová, Ph.D.

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY. Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27. PhDr. Dana Moravcová, Ph.D. KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 Vypracovala PhDr. Dana Moravcová, Ph.D. Charakteristika školy Mateřská škola je tvořena dvěma součástmi Mateřskou školou v Římské ul.

Více

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE - ve znění dodatku č.30., platného od 1.9.2011 (7.r.) a ve znění změn, platných od 1.9.2013 (9.r.). Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání ů s lehkým mentálním postižením Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU školní rok 2015/2016 Zpracovali : Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy Mgr. Anna Bartíková, vedoucí školního klubu

Více

5. 15 Hudební výchova

5. 15 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 15 Hudební výchova Hudební výchova vede žáka k porozumění hudebnímu umění. Umožňuje mu hudebně se projevovat jak při individuálních, tak při skupinových aktivitách,

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV Praha 2013 leden 2016 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání MŠMT, Praha

Více

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek ŠKOLNÍ DRUŢINA Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015 září, říjen, listopad prosinec, leden, únor březen, duben květen, červen Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek CHARAKTERISTIKA

Více

Slánka zapsaný spolek

Slánka zapsaný spolek Slánka zapsaný spolek Blahoslavova 187/9, 293 01 Mladá Boleslav II; IČ 26610809, www.slanka.cz Komplexní program - ukazujeme směr mladé generaci Cílem komplexního programu primární prevence je dlouhodobě

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů

Nabídka vzdělávacích seminářů Nabídka vzdělávacích seminářů Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu vzdelavani@amalthea.cz. Seznam vzdělávacích

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-500/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 4, Táborská 19 Adresa: Táborská 19/122, 140 00 Praha 4 Identifikátor: 600 036 278 IČ: 47

Více

Dopravně bezpečnostní projekt POMÁHAT, CHRÁNIT A HRÁT SI

Dopravně bezpečnostní projekt POMÁHAT, CHRÁNIT A HRÁT SI Mateřská škola, Lanškroun, VANČUROVA 87, okres Ústí nad Orlicí tel.: 465 321 061, 777 497 955 e-mail: msvancurova@inlan.cz PSČ 563 01 Dopravně bezpečnostní projekt POMÁHAT, CHRÁNIT A HRÁT SI Vedoucí projektu:

Více

1) Vstup uživatele do služby:

1) Vstup uživatele do služby: NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno, IČO: 44990260 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 70 sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 70 JI 525 Adapta Jihlava FORMULÁŘ A: Popis realizace

Více

Školní vzdělávací program Školní družiny při ZŠ a MŠ pod Budčí, Zákolany

Školní vzdělávací program Školní družiny při ZŠ a MŠ pod Budčí, Zákolany Školní vzdělávací program Školní družiny při ZŠ a MŠ pod Budčí, Zákolany Č.j.: 256/12 Platnost dokumentu: od 4. 9. 2012 Kontakty Adresa: Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V D 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci Hlavní řešená témata Základní stabilizace Základní doklady Vzdělávání Pracovní uplatnění

Více

6.15 Hudební výchova 1.stupeň

6.15 Hudební výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Umění a kultura Hudební výchova 6.15 Hudební výchova 1.stupeň Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Minimální preventivní program projekt

Minimální preventivní program projekt Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072 Minimální preventivní program projekt školní rok 2015/2016 Zpracoval: Mgr. Michal Vrobel 1 Školní preventivní strategie na školní rok 2015 16 Název projektu:

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích služeb v rámci projektu Vzdělávání managementu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace v metodách moderního řízení

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R.

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. 7.26 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla k odkrývání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Středisko volného času Mozaika Polička, Nám.B.Martinů 85, 572 01 Polička tel.: 461 725 352, mobil: 736 752 624, e-mail: svecova@mozaika-policka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Zdeňka Švecová ředitelka

Více

9. Sportovní trénink etapy a cykly ve sportovním tréninku, tréninková jednotka

9. Sportovní trénink etapy a cykly ve sportovním tréninku, tréninková jednotka Tělovýchova a sport OA, SZŠ a SOŠS Jihlava Obor vzdělání: 63 41 M / 01 Ekonomika a podnikání Forma vzdělání: denní Školní rok: 2014 / 2015 Forma zkoušky: ústní Druh zkoušky: povinná Obsah zkoušky: předměty

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Zřizovatel: Zpracovala: Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Libuše Mitrychová Říjen 2015 1 Dům

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-244/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 Sídlo: Benešovo náměstí

Více

Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola v přírodě upravená pro žáky s lehkým mentálním postižením

Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola v přírodě upravená pro žáky s lehkým mentálním postižením , příspěvková organizce Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola v přírodě upravená pro žáky s lehkým mentálním postižením Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní

Více

VĚTRÁNÍ VE ŠKOLE. Potřebné pomůcky: Papíry pro zkoumání proudění vzduchu a papíry na poznámky.

VĚTRÁNÍ VE ŠKOLE. Potřebné pomůcky: Papíry pro zkoumání proudění vzduchu a papíry na poznámky. VĚTRÁNÍ VE ŠKOLE Cíle(e): Poučit děti o energetické účinnosti ve škole se zaměřením na okna (protože právě ony silně ovlivňují způsob, jakým je budova vyhřívána a větrána). Žáci zkoumají proudění vzduchu

Více

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně.

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Německý jazyk Kód modulu Nj E 1/1-4 Délka modulu 33 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

Autoevaluace školy. Příloha č. 7. 1. Cíl autoevulace. 2. Nástroje autoevulace. 3. Časové rozvržení autoevaluačních činností

Autoevaluace školy. Příloha č. 7. 1. Cíl autoevulace. 2. Nástroje autoevulace. 3. Časové rozvržení autoevaluačních činností Příloha č. 7 Autoevaluace Autoevulace vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška MŠMT ČR č. 15/2005 Sb. a dalších provádějících předpisů, které stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-M-1/1-10 Délka modulu 99 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí teoretické

Více

Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010

Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010 Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010 realizátor programu: Odbor prevence kriminality Městské policie Liberec Zpracoval : Mgr. Luboš Raisner Předkládá: Mgr. Ladislav Krajčík

Více

-národní jazyk, nářečí, obecná čeština - jazykové příručky a slovníky STANDARDY: ČJL-9-2-03 ČJL-9-2-08

-národní jazyk, nářečí, obecná čeština - jazykové příručky a slovníky STANDARDY: ČJL-9-2-03 ČJL-9-2-08 JAZYKOVÁ VÝCHOVA Obecné poučení o jazyce MUV (kulturní diference, etnický původ) ž. se seznamuje s mluvnickými termíny souvisejícími s učivem ž. se seznamuje se slovesným dědictvím ž.si osvojuje základní

Více

Ekologické poradenství a osvěta obyvatel města 204.190,- 130.000,- 36 86 108.000,-

Ekologické poradenství a osvěta obyvatel města 204.190,- 130.000,- 36 86 108.000,- projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ projektů Program podpory environmentální výchovy dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 0 Výzva č. Opatření, min. : 5.000,-, max. : 0.000,-, spoluúčast min.: 0 Projekty

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Identifikátor:

Více

5. 14 Tělesná výchova

5. 14 Tělesná výchova Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium NG TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 14 Tělesná výchova Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: HARDWARE (HWR) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 164 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Více

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v v Skolní družina při ZS Spálené Poříčí Obsah: 1) Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD

PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD Indikativní výklad pro plánování aktivit v MAP Příklady možných plánovaných aktivit jsou uvedeny pro inspiraci realizátorům MAP, jak mohou využít MAP pro naplánování aktivit

Více

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk )

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) 7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg7as106 Okresní pracoviště Tábor INSPEKČNÍ ZPRÁVA Předškolní zařízení: Mateřská škola, Veselí nad Lužnicí,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

6.33 Domácnost VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a svět práce VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.33 Domácnost VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a svět práce VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a svět práce Člověk a svět práce 6.33 Domácnost Vyučovací předmět Domácnost vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

,, Školka plná pohody

,, Školka plná pohody ,, Školka plná pohody 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice Adresa: ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, Pod Vinohrady 30, 751 17 Zřizovatel školy: OÚ Horní

Více