NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 00 61"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/04 Obj. č.: Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechte si proto tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

2 Obsah Strana ÚVOD... 3 ÚČEL POUŽITÍ A POPIS RADIOSTANICE... 3 ROZSAH DODÁVKY... 4 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 4 SOUČÁSTI A OVLÁDACÍ PRVKY RADIOSTANICE... 5 UVEDENÍ RADIOSTANICE DO PROVOZU... 7 MONTÁŽ ANTÉNY CB... 7 PŘIPOJENÍ ANTÉNY... 8 MONTÁŽ RADIOSTANICE... 8 MIKROFON... 9 NAPÁJENÍ RADIOSTANICE... 9 OBSLUHA RADIOSTANICE ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ RADIOSTANICE + NASTAVENÍ HLASITOSTI POSLECHU POTLAČENÍ RUŠIVÉHO ŠUMU RUČNÍ VOLBA ČÍSLA KANÁLU [4. PŘEPÍNÁNÍ VÝŠKY TÓNU PŘÍJMU (POUZE PŮVODNÍ MODEL CV MOBIL 4000 )]* PŘEPÍNAČ MODULACE AM/FM (MODEL CV MOBIL 4012 ) VYSÍLÁNÍ A PŘÍJEM AUTOMATICKÉ NALADĚNÍ KANÁLŮ (NA KTERÝCH JE VYSÍLÁNO) PŘEDNOSTNÍ KANÁL Č VYZVÁNĚCÍ SIGNÁL (TÓN) ZDÍŘKA PRO PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO REPRODUKTORU ZDÍŘKA PRO PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO MĚŘIČE SÍLY PŘIJÍMANÉHO SIGNÁLU DŮLEŽITÉ POZNÁMKY K ZACHÁZENÍ S RADIOSTANICÍ ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A PŘÍPADNÁ LIKVIDACE RADIOSTANICE LIKVIDACE PŘÍSTROJE TECHNICKÉ ÚDAJE

3 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší občanské radiostanice pro občanské pásmo CB CV Mobil 4012, která odpovídá nejnovějšímu stavu techniky. Přístroj byl přezkoušen na elektromagnetickou slučitelnost a splňuje tak požadavky platných evropských a národních směrnic. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami (CE). Odpovídající prohlášení a doklady jsou uloženy u výrobce. Abyste přístroj uchovali v dobrém stavu a zajistili jeho bezpečný provoz, je třeba, abyste dodržovali tento návod k obsluze! Účel použití a popis radiostanice Přístroj CV Mobil 4012 je radiostanice pro občanské pásmo CB (Citizen Band, Civil Band) s maximálním vysílacím výkonem 4 W s frekvenční modulací (FM) a 1 W s amplitudovou modulací (AM). Tato stanice je určena pro pevnou montáž do automobilu (můžete ji ovšem použít i jako domácí radiostanici) a je vybavena funkcí potlačení šumu, možností volby přednostního kanálu a tlačítkem pro spuštění volacího (vyzváněcího) tónu. K stanici můžete připojit externí reproduktor a indikátor (měřidlo) síly přijímaného signálu ( S-Meter ). Důležité upozornění: V pásmu CB (26,965 až 27,405 MHz) v normě 4000 lze tuto radiostanici provozovat na 40 kanálech s frekvenční modulací (FM). Tuto stanici lze používat k vysílání v normě 4000 bez poplatků a registrace v následujících zemích: Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Itálie, Nizozemí, Norsko, Lucembursko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a mnohé další země. Norma 4012 má jistá omezení: V některých zemích nelze na této normě vysílat s amplitudovou modulací (AM) bez udělení povolení a zaplacení určitých poplatků. Použijte-li tuto stanici ve Vaší zemi (v České republice) a v jiných zemích, informujte se předem u příslušných úřadů, zda můžete na této zvláštní normě vysílat s amplitudovou modulací (AM). Norma 4012 = 40 kanálů FM v pásmu 26,965 až 27,405 MHz a 12 kanálů AM ve frekvenčním pásmu 27,005 až 27,105 MHz. Vysílací výkon FM: 4 W; AM: 1 W. Tuto radiostanici lze napájet stejnosměrným napětím 12 V (max. 15 V), například z automobilové baterie. Přístroj je určen pro používání pouze v uzavřených prostorách (nikoliv ve venkovním prostředí). Radiostanice nesmí být vystavována přílišné vlhkosti. Jiný způsob používání, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k poškození tohoto přístroje. Kromě jiného by toto mohlo být spojeno s nebezpečím vzniku zkratu, úrazu elektrickým proudem atd. Na výrobku nesmějí být prováděny změny nebo přestavby (přepojování)! 3

4 Rozsah dodávky Radiostanice CV Mobil 4012 Mikrofon + držák Třmen pro připevnění stanice Náhradní pojistka Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které byly způsobeny neodborným zacházením nebo nedodržováním bezpečnostních předpisů. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku. Tato radiostanice vyzařuje při vysílání elektromagnetická vysokofrekvenční pole. Dejte prosím pozor na bezpečnou vzdálenost umístění antény. Z bezpečnostních důvodů a důvodů registrace (CE) nesmí být výrobek přestavován a nesmějí být prováděny žádné změny v jeho zapojení. V průmyslových zařízeních je nutno dodržovat předpisy úrazové zábrany, které se týkají elektrických zařízení a provozních prostředků. Do přístroje nelijte vodu nebo jiné kapaliny. Pokud by se do vnitřku radiostanice dostala voda nebo jiná kapalina, odpojte ji od napájení a obraťte se na odborný servis. Dopad přímého slunečního záření může ovlivnit (znemožnit) čitelnost displeje stanice. Pokud si nebudete vědět rady, jak radiostanici používat a v návodu k obsluze nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou (prodejcem) nebo požádejte o radu jiného kvalifikovaného odborníka. Dejte prosím pozor na to, že jako řidič motorového vozidla musíte při používání radiostanice v automobilu dodržovat platné předpisy pro silniční provoz. V tomto případě je nutné požívat při jízdě vhodné zařízení hands-free (obě Vaše ruce musejí zůstat volné). Při montáži radiostanice do automobilu dodržujte pokyny, které uvádí výrobce automobilu. Vypněte radiostanici vždy v místech, která jsou opatřena varovnými nápisy a upozorněními ohledně zákazu požívání bezdrátových (mobilních) telefonů a vysílaček. Elektrická zařízení nejsou dětská hračka a nepatří tak do dětských rukou. Za přítomnosti děti buďte zvláště opatrní. Vyhrazujeme si právo na změny v technických údajích a na změny provedení přístroje bez předchozího upozornění. 4

5 Součásti a ovládací prvky radiostanice Toto vyobrazení představuje původní model radiostanice CV Mobil Model CV Mobil 4012 se nepatrně odlišuje od tohoto vyobrazení. (1) Tlačítko SIGNAL (tlačítko volání) 5

6 Stisknutím tohoto tlačítka přepnete radiostanici z příjmu na vyslání vyzváněcího tónu. Přístroj vyšle volací tón, podle kterého pozná Váš partner, že s ním chcete mluvit (jedná se o podobnou funkci jako vyzvánění telefonu). (2) Tlačítko vysílání Stisknutím tohoto tlačítka přepnete radiostanici do režimu vysílání. (3) Tlačítko (šipka, trojúhelník dolů) Tlačítko nastavení čísla kanálu směrem dolů (na nižší frekvenci). (4) Tlačítko (šipka, trojúhelník nahoru) Tlačítko nastavení čísla kanálu směrem nahoru (na vyšší frekvenci). (5) Tlačítko CH9 Tlačítko volby přednostního kanálu č. 9. (6) Přepínač MODE M1 / M2 nebo přepínač modulace AM / FM Tlačítko přepínání výšky tónu příjmu (CV 4000) nebo volba modulace. (7) Tlačítko SCAN Tlačítko automatického naladění kanálů (účastníků, kteří právě vysílají). (8) Otočný regulátor SQUELCH / ASQ Otočný regulátor potlačení šumu (+ automatické potlačení šumu ASQ). (9) Indikace tónu příjmu M1/M2 (CV 4000) nebo zvolené modulace AM/FM na displeji (LED) (10) Zobrazení čísla kanálu (11) Indikace příjmu RX na displeji (LED) (12) Indikace vysílání TX na displeji (LED) (13) Spínač a otočný regulátor OFF / VOLUME Spínač zapnutí / vypnutí radiostanice a nastavení hlasitosti poslechu. (14) Zdířka pro připojení mikrofonu se 6 kontakty Možnost pro připojení náhlavní kombinované soupravy pomocí jacku 2,5 mm. (15) Zdířka pro připojení externího indikátor síly signálu (2,5 mm) (16) Zdířka pro připojení externího reproduktoru (3,5 mm) (17) Připojení napájení radiostanice (DC 13,2 V) (18) Zdířka pro připojení antény SO 239 6

7 Uvedení radiostanice do provozu Nezapínejte přístroj nikdy okamžité poté, co jste jej přenesli z chladného prostředí do prostředí teplého. Zkondenzovaná voda, která se přitom objeví, by mohla Váš přístroj za určitých okolností zničit. Nechte přístroj vypnutý tak dlouho, dokud se jeho teplota nevyrovná s teplotou okolí (místnosti). Montáž antény CB Anténa patří k nejdůležitějším součástím radiostanice. Volba antény a místa její montáže má velký význam pro dosažení maximálního dosahu příjmu rádiových signálů radiostanice. Při výběru antény a jejího místa montáže dodržte prosím následující kritéria: Anténa musí být dimenzována na příjem a vysílání v pásmu 27 MHz. Anténa by měla být umístěna pokud možno co nejvýše a neměla by být zastíněná. Anténní kabel nesmí být poškozený a jeho konektor musí být k radiostanici připojen správným způsobem. Anténní kabel nesmí být dále příliš ohnutý. Delší antény zajišťují lepší dosah. Při montáži mobilních (automobilových) antén zajistěte prosím následující: Umístěte anténu doprostřed větší plochy karosérie (například na střechu). Spodek mobilních antén by měl mít dobrý kontakt s vodivou plochou plechu karosérie. Kromě pevné montáže automobilové antény, při které musíte vyvrtat otvor do karosérie Vašeho automobilu, existují i další možnosti montáže antény, například montáž do střešního žlábku, montáž pomocí držáku na kapotu zavazadlového prostoru, připevnění antény pomocí magnetického držáku nebo použití antény, kterou lze přilepit například na sklo (na zadní či boční okno automobilu). Pro pevnou montáž doporučujeme použít střešní anténu, například ECO 050 nebo ECO 200. Aby nedocházelo k rušení při příjmu rádia nebo televize, neměli byste provádět montáž CB-antény do bezprostřední blízkosti těchto přístrojů. K připojení antény nepoužívejte kabely delší více než 3 m. Při umístění antény na střechu (domu) dejte pozor na vysokonapěťová vedení. Pevně umístěná anténa musí být propojena s ochranou proti úderu blesku. 7

8 Připojení antény Do zdířky [18] ANT na zadní straně radiostanice zapojte konektor (typ PL259 ) anténního (koaxiálního) kabelu. Upozornění! Nesprávně provedené připojení antény může značně snížit dosah radiostanice. Abyste zajistili bezvadné spojení anténního kabelu s radiostanicí, utáhněte pevně převlečnou matici konektoru kabelu. Zajistěte rovněž bezvadné spojení kabelu s patou (držákem) antény. Anténní zařízení (není součástí dodávky), je třeba dobře přizpůsobit parametrům radiostanice, neboť jinak dochází při vysílání k odrazu a nikoliv k vyzáření celého vysílacího výkonu. Toto způsobí značné snížení dosahu radiostanice. Upozornění! Budete-li mít možnost použít měřič stojatých vln, proveďte přizpůsobení délky antény na minimální poměr stojatých vln. Měřič stojatých vln po příslušném změření opět odpojte od anténního kabelu. Montáž radiostanice Tuto stanici můžete používat v automobilu nebo ji použít jako pevnou domácí radiostanici. Mezi důležitá hlediska pro výběr místa montáže radiostanice v automobilu patří následující skutečnosti: Radiostanice a její používání nesmí v žádném případě ohrozit bezpečnost silničního provozu. Ovládací prvky (tlačítka, mikrofon) musejí být snadno dosažitelné. V okolí radiostanice musí být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu, aby nedocházelo při vysílání k jejímu přehřívání. Radiostanice nesmí být vystavena přímému dopadu slunečního záření. Zajistěte, aby byl dobře viditelný displej (LED) radiostanice. Při přímém dopadu slunečních paprsků na displej dochází ke značnému snížení jeho čitelnosti. Před konečnou montáží radiostanice vyzkoušejte její nejlepší možné umístění. K připevnění stanice použijte přiložený montážní třmen, který Vám umožní rychlou a snadnou montáž (nebo demontáž) radiostanice na různých místech Vašeho automobilu. 8

9 Mikrofon Mikrofon připojíte k radiostanici pomocí konektoru se 6 kontakty do zdířky [14] na přední straně radiostanice. Bez připojeného mikrofonu není možné provádět žádné vysílání ani přijímat rádiové signály. Zdířka pro připojení mikrofonu je zapojena podle standardu (normy) GDCH následujícím způsobem: Zapojení kontaktů (pohled na pájecí místa mikrofonní zdířky nebo čelní pohled na konektor kabelu mikrofonu): 1 = Modulace 2 = Reproduktor (zapnutí příjmu) 3 = Tlačítko vysílání (PTT = push-to-talk = zapnutí mikrofonu) 4 = Tlačítko / (ladění kanálů) 5 = Kostra (uzemnění) 6 = + 12 V Napájení radiostanice Vypněte radiostanici a propojte 2-žilový kabel [17] s palubní sítí Vašeho automobilu. Dejte prosím pozor na správnou polaritu. Pomocí vhodného síťového napájecího adaptéru (230 V AC / 13,2 V DC / 2,0 A) můžete napájet radiostanici i doma z normální síťové zásuvky. Při nákupu tohoto napájecího adaptéru, dejte pozor na to, aby byl vhodný k napájení radiostanic. Nevhodný síťový napájecí adaptér může způsobit poruchy vysílání nebo příjmu takzvaným brumovým napětím. I v tomto případě dejte prosím pozor na správnou polaritu připojení. Upozornění! Aby nedocházelo k poruchám, zajistěte, aby nebyl napájecí kabel v blízkosti různých rušivých zařízení (kabely zapalování, atd.). Připojte kontakt černého kabelu na minus (-) pól autobaterie nebo na kostru automobilu (či k příslušnému kontaktu síťového napájecího adaptéru). Připojte kontakt červené kabelu na plus (+) pól autobaterie nebo ke vhodné pojistce automobilu (či k příslušnému kontaktu síťového napájecího adaptéru). Upozornění! Optimální ochranu proti poruchám a rušení docílíte připojením napájení radiostanice přímo k autobaterii. Nesprávné připojení napájecího kabelu (nesprávná polarita) způsobí přepálení pojistky, které je v tomto kabelu zabudována. V nejhorším případě může dojít i k poškození radiostanice. Doporučujeme Vám z tohoto důvodu nechat provést příslušná propojení kvalifikovanému elektrikáři (v autoservisu). Po připojení antény, mikrofonu a napájení je stanice připravena k používání. 9

10 Obsluha radiostanice Upozornění: Odstavec 4 (v hranatých závorkách) uvádíme v tomto návodu k obsluze pouze jako informaci, pro lepší pochopení funkce této radiostanice. 1. Zapnutí a vypnutí radiostanice + nastavení hlasitosti poslechu Před prvním zapnutím radiostanice nastavte minimální potlačení šumu (otočte regulátorem potlačení šumu [8] SQUELCH zcela doleva). Stanici zapnete otočením regulátoru [13] VOLUME/OFF doprava. Po zapnutí radiostanice je tato přepnutu do režimu příjmu a vysílání na přednostním kanálu č. 9. Na předním panelu radiostanice se rozsvítí její displej a z reproduktoru uslyšíte šum. Nyní nastavte regulátorem [13] VOLUME/OFF (jeho otáčením doprava) vyhovující hlasitost poslechu. Stanici vypnete otočením regulátoru [13] VOLUME/OFF zcela doleva. 2. Potlačení rušivého šumu Pomocí otočného regulátoru potlačení šumu [8] SQUELCH/ASQ (jeho otáčením doprava) můžete provést potlačení nežádoucího šumu. Otočte tímto regulátorem pouze tak dalece za bod potlačení šumu (bod bez šumu), aby byl tento šum bezpečně potlačen. Další otáčení tímto regulátorem doprava potlačí nejen rušivé signály ale i příjem vysílání slabých stanic (jejichž vysílání byste poté neslyšeli). Při kritickém nebo příliš ostrém nastavení potlačení šumu nenaladíte při automatickém vyhledávání kanálů SCAN slabší stanice, která právě vysílají. Nepatrným otočením tohoto regulátoru doleva přes práh potlačení šumu zvolíte funkci automatického potlačování šumu ASQ. Tímto nastavíte interně bod potlačení šumu na pevnou vyzkoušenou hodnotu. 3. Ruční volba čísla kanálu Pomocí tlačítek (jejich postupným tisknutím) na mikrofonu [3] (šipka, trojúhelník dolů) a [3] (šipka, trojúhelník nahoru) nastavíte číslo požadovaného kanálu na displeji [10] radiostanice, a to i během vysílání. Tato čísla se zobrazují na displeji sestupně (40 až 1) nebo vzestupně (1 až 40). Po zvolení požadovaného čísla kanálu můžete začít s vysíláním (komunikovat s jinou na stejný kanál a na stejnou modulaci naladěnou radiostanicí). [4. Přepínání výšky tónu příjmu (pouze původní model CV Mobil 4000 )]* Pomocí přepínače [6] MODE M1/M2 můžete provést přepnutí výšky tónu příjmu. Po zapnutí radiostanice uslyšíte z jejího reproduktoru při příjmu signálu vyšší (jasnější) tón, výška tohoto tónu se signalizována na displeji [9] zobrazením symbolu M1. Po stisknutí tohoto tlačítka [6] MODE M1/M2 přepnete reprodukci z reproduktoru na hlubší tón, což poznáte podle zobrazení symbolu M2 na displeji [9]. * Tento popis funkce přepínače MODE a příslušné zobrazení na displeji modelu radiostanice CV Mobil 4000 zde uvádíme z toho důvodu, abyste porozuměli příslušnému zobrazení na displeji modelu radiostanice CV Mobil

11 5. Přepínač modulace AM/FM (model CV Mobil 4012 ) Po zapnutí radiostanice je stanice vždy nastavena do režimu příjmu a vysílání s modulací FM. Pomocí přepínače (stisknutím tlačítka) [6] MODE M1/M2 (AM/FM) přepnete radiostanici do režimu amplitudové modulace AM (a naopak na FM ). U tohoto modelu není možné žádné přepínaní tónu příjmu, jako u základního modelu této radiostanice (viz předchozí odstavec [4. Přepínání výšky tónu příjmu (pouze původní model CV Mobil 4000 )]* ). 6. Vysílání a příjem Budete-li chtít vysílat, stiskněte na mikrofonu tlačítko [2] a podržte toto tlačítko stisknuté po dobu trvání Vašeho vysílání. Na displeji [12] se při této činnosti zobrazí symbol vysílání TX. Při vysílání mluvte do mikrofonu normální hlasitostí ze vzdálenosti cca 5 cm. Příliš hlasité nebo příliš tiché mluvení ztěžuje srozumitelnost. Po ukončení vysílání uvolněte okamžitě stisknutí tlačítka [2]. Radiostanice se nyní přepne do režimu příjmu, což poznáte podle zobrazení symbolu RX na displeji [11]. 7. Automatické naladění kanálů (na kterých je vysíláno) Nejdříve nastavte správným způsobem potlačení šumu (viz 2. Potlačení rušivého šumu ). Stisknutím tlačítka [7] SCAN spustíte automatické vyhledání kanálů (na kterých je právě vysíláno) vzestupně (zvyšování frekvencí). Zachytí-li radiostanice na některém kanálu (na prvním naladěném kanálu) signál, na kterém bylo provedeno automatické potlačení šumu, zastaví se další vyhledávání a Vy můžete takto naladěný kanál poslouchat nebo na něm případně vysílat. Dalším stisknutím tlačítka [7] SCAN spustíte další vyhledání (naladění) dalšího kanálu, na kterém je právě vysíláno. 8. Přednostní kanál č. 9 Stisknutím tlačítka [5] CH9 provedete rychlou volbu kanálu č. 9 pro vysílání i příjem. Na displeji radiostanice [10] dojde k zobrazení čísla 9. Po dobu zvolení této funkce nelze provádět žádné jiné činnosti kromě stisknutí tlačítka [2] na mikrofonu (vysílání) nebo jeho uvolnění (příjem). Opětovným stisknutím tlačítka [5] CH9 tuto funkci zrušíte a přepnete radiostanici na dříve zvolený kanál. 9. Vyzváněcí signál (tón) Stisknutím tlačítka [1] SIGNAL na mikrofonu vyšlete takzvaný vyzváněcí tón, kterým upozorníte například Vašeho partnera, že s ním chcete komunikovat. Protistanice musí být ovšem v tomto případě naladěna na stejný kanál (a na stejnou modulaci).. 11

12 10. Zdířka pro připojení externího reproduktoru Tato radiostanice je vybavena zvláštním konektorem (zvláštní zdířkou) [16] EXT-SP pro připojení externího reproduktoru o impedanci 4 až 8 Ω. Při impedanci 4 Ω můžete připojit k radiostanici reproduktor s výkonem 4 W. Jedná se o zdířku pro připojení jacku o průměru 3,5 mm. Upozornění: Po připojení externího reproduktoru dojde k automatickému odpojení vnitřního reproduktoru radiostanice. 11. Zdířka pro připojení externího měřiče síly přijímaného signálu Tato radiostanice je vybavena zvláštním zvláštní zdířkou [15] S-METER pro připojení externího měřiče síly přijímaného signálu (například TEAM SM-930 ). Sílu signálu přijímané stanice můžete i odhadnout podle Vašeho osobního dojmu. K určení síly přijímaného signálu je k dispozici celkem 9 úrovní S. Každá tato úroveň odpovídá síle signálu 6 db. To znamená, že vstupní napětí signálu je při úrovni S3 dvakrát vyšší než při úrovni S2. Sdělením těchto hodnot můžete protistanici oznámit, jak silný signál vysílá (jaký má výkon). Důležité poznámky k zacházení s radiostanicí Abyste byli s touto radiostanicí spokojeni, nabízíme Vám některé užitečné rady, jak s touto radiostanicí šetrně zacházet. Nezapínejte radiostanici nikdy okamžité poté, co jste ji přenesli z chladného prostředí do prostředí teplého. Zkondenzovaná voda, která se přitom objeví, by mohla Váš přístroj za určitých okolností zničit. Nechte přístroj vypnutý tak dlouho, dokud se jeho teplota nevyrovná s teplotou okolí (místnosti). Nevystavujte stanici teplotám nižším než 0 C a vyšším než 40 C, vysoké vlhkosti, silným vibracím a mechanickému namáhání. Skladujte radiostanici na suchém místě. 12

13 Čištění, údržba a případná likvidace radiostanice Provádějte pravidelné kontroly z hlediska technické bezpečnosti, zda nedošlo k poškození skříně radiostanice. Pokud předpokládáte, že by se použití radiostanice neobešlo bez nebezpečí, vypněte přístroj a zajistěte jej proti náhodnému použití. Vezměte na vědomí, že přístroj již nelze bezpečně používat tehdy, když: přístroj vykazuje viditelná poškození, přístroj nepracuje (nefunguje), byl delší dobu uskladněn v nevhodných podmínkách nebo byl vystaven těžkému namáhání při přepravě. Před čištěním a při čištění přístroje nebo při jeho údržbě dodržujte bezpodmínečně následující bezpečnostní předpisy: Opravy přístroje mohou provádět pouze odborníci, kteří byli poučeni o možných nebezpečích a kteří byli obeznámeni s jednoznačnými předpisy, které jsou s tímto spojeny. Přístroj nesmí být otvírán. Vlastnoruční opravy nebo přelaďování stanice jsou zakázány, každá změna nebo cizí zásah (přeladění na jiná pásma) může znamenat zákaz provozu a v každém případě zaniknou jakékoliv nároky ze záruky. K čištění pouzdra přístroje používejte toliko měkký antistatický hadřík bez žmolků. Abyste zabránili poškrábání nebo poleptání pouzdra či displeje, nečistěte nikdy přístroj prostředky na drhnutí a rozpouštědly. Likvidace přístroje Již neopravitelný a nepoužitelný přístroj zlikvidujte podle zákonných předpisů. Technické údaje Napájení: Odběr proudu: Frekvenční rozsah: Citlivost: Mezifrekvence: Nízkofrekvenční výkon: Zdvih: Tolerance frekvence: Potlačení vyšších harmonických / bočních vln: Rozměry (d x v x š): Hmotnost: Max. 15 V (standard: 13,2 V DC) Vysílání AM: 580 ma; ysílání FM: 980 ma; Příjem: 150 ma FM: 26,965 27,405 MHz AM: 27,005 27,135 MHz FM: 1,4 µv / odstup signál-šum: 20 db AM: 1,2 µv / 60 %, odstup signál-šum: 20 db 1. MF: 10,695 MHz; 2 MF: 455 khz 1,9 W / 8 Ω Max. 2 khz Max. ± 600 Hz 4 x 10-9 W / 2,5 x 10-7 W Cca 165 x 130 x 31 mm Cca 730 g 13

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

Mobilní CB radiostanice CV mobil Roadcom-FS. Obj. č.: 93 04 86

Mobilní CB radiostanice CV mobil Roadcom-FS. Obj. č.: 93 04 86 Mobilní CB radiostanice CV mobil Roadcom-FS Obj. č.: 93 04 86 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mobilní CB radiostanice. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 DF Obj. č.: 51 21 46 Obsah Strana Úvod... 2 Účel použití nabíječky... 3 Popis funkce nabíječky... 3 Co znamená pojem paměťový efekt?... 3 Bezpečnostní předpisy... 4 Připojení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 33 57

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 33 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/04 Obj. č.: 30 33 57 Toto praktické ultramalé a lehké rádio se středními a velmi krátkými vlnami schováte do kterékoliv kapsy u kalhot. Připojíte-li k tomuto rozhlasovému přijímači

Více

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47 Obsah Strana Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47 1. Úvod a účel použití...2 Doplňující vybavení testovacího přístroje (kontrola zařízení se střídavým napětím)...3 2. Bezpečnostní

Více

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím Solární cestovní nabíječka Powermonkey Explorer Obj. č.: 20 11 50 Jiný způsob používání této solární nabíječky, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k jejímu poškození. Kromě jiného by nesprávné používání

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 04 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 04 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 04 28 Obsah Strana ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 POPIS FUNKCE NABÍJEČKY... 4 KONTROLA NABÍJENÍ POMOCÍ SVÍTIVÝCH DIOD... 4 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY KE ZPŮSOBU NABÍJENÍ... 5 OBSLUHA

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 01 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 01 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/00 Obj. č.: 35 01 44 Perfektní provedení zesilovače za velmi nízkou cenu. Tento malý HiFi-zesilovač s dřevěnými boky, s kovovým předním panelem a s pozlacenými symetricky uspořádanými

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 Děkujeme, že jste si zakoupili tuto automatickou nabíječku VC 7000. Je určená pro nabíjení olověných, gelových i kalciových akumulátorů s kapacitou nad 14Ah, resp. 25Ah.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 48 17 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 48 17 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 48 17 17 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší soupravy akumulátorového holícího strojku a malého rádia VKV (88 108 MHz) se snadnou obsluhou (s automatickým

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

Basový zesilovač CD-100B. Obj. č.: 36 78 42

Basový zesilovač CD-100B. Obj. č.: 36 78 42 Basový zesilovač CD-100B Obj. č.: 36 78 42 2 Obsah: ÚVOD... 2 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS FUNKCÍ... 4 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 PŘIPOJENÍ BASOVÉ KYTARY...5 PŘIPOJENÍ NA ELEKTRICKOU

Více

2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE...

2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE... Obsah Strana 1. ÚVOD... 3 2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE... 3 Detektor kouře Obj. č.: 75 01 70 3. VÝBĚR MÍSTA MONTÁŽE... 3 MONTÁŽ DETEKTORŮ KOUŘE V JEDNOPODLAŽNÍM DOMĚ (BYTĚ)... 4 MONTÁŽ DETEKTORŮ KOUŘE VE

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 03 39

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 03 39 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 03 39 Aktivní superhloubkový reproduktor (anglicky subwoofer ) pro domácí kino - sice s malými kompaktními rozměry, avšak s úžasným výkonem v provedení technologie Downfire,

Více

Obj. č.: 51 19 19 NÁVOD K OBSLUZE. Laboratorní napájecí zdroj VSP 2410

Obj. č.: 51 19 19 NÁVOD K OBSLUZE. Laboratorní napájecí zdroj VSP 2410 NÁVOD K OBSLUZE Laboratorní napájecí zdroj VSP 2410 Obj. č.: 51 19 19 1. Úvod Verze 05/10 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za Vaše rozhodnutí zakoupit výrobek naší firmy. Jsme přesvědčeni,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/08. Obj. č.: 4804769

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/08. Obj. č.: 4804769 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/08 Obj. č.: 4804769 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Součásti a ovládací tlačítka anemometru... 3 Tlačítko +... 3 Větrné kolečko k měření rychlosti větru... 3 Kryt bateriového pouzdra...

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

Vyhřívání autosedaček Magic Heat. Obj. č.: 85 31 40. Vlastnosti. Rozsah dodávky. Bezpečnostní předpisy + základní pokyny k montáži

Vyhřívání autosedaček Magic Heat. Obj. č.: 85 31 40. Vlastnosti. Rozsah dodávky. Bezpečnostní předpisy + základní pokyny k montáži Vyhřívání autosedaček Magic Heat Vlastnosti Tyto podložky Vás příjemně zahřejí, uvolní bederní část Vaší páteře nebo Vašeho spolujezdce. Kromě toho ochrání i originální čalounění (potahy) sedadla ve voze

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 03

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 03 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 85 20 03 Účel použití nabíječky Tato nabíječka, kterou zapojíte do síťové zásuvky se střídavým napětím 230 V, slouží k nabíjení automobilových nebo motocyklových baterií (olověných

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 02 36

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 02 36 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 02 36 Tato bezdrátová (rádiová) náhlavní sluchátka v pásmu 863 MHz (FM) s dosahem až 100 m v moderním provedení ve stříbrné barvě mají velice dobrou kvalitu přenosu a reprodukovaného

Více

NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120. Obj. č.: 121 012

NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120. Obj. č.: 121 012 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120 Obj. č.: 121 012 Tento návod patří k tomu to výrobku. Obsahuje důležitá upozornění pro vlastní provoz přístroje a pro jeho obsluhu. Dbejte proto ona to, když budete

Více

Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz

Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz NÁVOD K OBSLUZE Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz Obj. č.: 61 31 18 Ideální pro Vaše video nebo audio zařízení. Před prvním použitím prodlužovačky si pozorně přečtěte

Více

Obj.č.: 93 06 75 NÁVOD K OBSLUZE. Popis ovládacích prvků

Obj.č.: 93 06 75 NÁVOD K OBSLUZE. Popis ovládacích prvků NÁVOD K OBSLUZE Obj.č.: 93 06 75 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výběru tohoto produktu. Abyste jej uchovali v dobrém stavu a aby vám perfektně sloužil co nejdéle, doporučujeme vám dodržovat následující

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 07 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 07 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/03 Obj. č.: 35 07 08 Tento praktický přepínací pult A/V Control Centre AV-signálů se 3 vstupy SCART s 1 vstupem/výstupem SCART (připojení televizoru, videorekordéru), s 1 výstupem

Více

4. Důležité informace k provádění měření...4. 5. Součásti a ovládací tlačítka měřícího přístroje...5

4. Důležité informace k provádění měření...4. 5. Součásti a ovládací tlačítka měřícího přístroje...5 Obsah Strana 1. Úvod...1 Laserový měřič vzdáleností LDM 70 2. Bezpečnostní předpisy a údržba přístroje...3 Manipulace s bateriemi... 4 3. Rozsah dodávky...4 4. Důležité informace k provádění měření...4

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

Návod k obsluze StereoMan 2

Návod k obsluze StereoMan 2 Návod k obsluze StereoMan 2 2.4 GHz bezdrátová sluchátka 1 1. Obsah. 1 Obsah 2 2 Rozsah dodávky / popis zařízení 3 3. Prosím, přečtěte si jako první 4 3.1 Provozní prostředí 4 3.2 Prohlášení výrobce 4

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05207AB -11/13-01 GF Niky 1000/1500 CZ CZ 3 2 Niky 1000/1500 OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání a signalizace

Více

PowerBox Slim 2500. Přenosná baterie Colorovo

PowerBox Slim 2500. Přenosná baterie Colorovo Přenosná baterie Colorovo PowerBox Slim 2500 2 Návod k obsluze přístroje Děkujeme, že jste si koupili přenosnou energetickou banku Colorovo PowerBox Slim 2500. Jsme si jisti, že splní vaše očekávání. Než

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

2. Součásti dodávky telefonního terminálu TA 33clip...2

2. Součásti dodávky telefonního terminálu TA 33clip...2 Přepínací telefonní terminál fax - telefon Obj. č.: 92 15 52 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákuppřepínacího telefonního terminálu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický drtič ledu Turbo, model 039 (Ice Crusher) Obj. č.: 67 00 34

NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický drtič ledu Turbo, model 039 (Ice Crusher) Obj. č.: 67 00 34 NÁVOD K OBSLUZE Elektrický drtič ledu Turbo, model 039 (Ice Crusher) Obj č: 67 00 34 Perfektně rozdrcený led toto dokážete pomocí tohoto přístroje pouhým stisknutím knoflíku A pokud nebudete právě míchat

Více

Barevný videotelefon CDV-70H

Barevný videotelefon CDV-70H Barevný videotelefon CDV-70H Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k

Více

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití CT-V1 Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití POZNÁMKY Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC.

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

Uživatelská příručka ACR-3280. Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod)

Uživatelská příručka ACR-3280. Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod) ACR-3280 Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod) Návod k obsluze je možné stáhnout ve formátu PDF: http://hu.akai-atd.com/uzivatelska-prirucka 1 1. ON/OFF: Tlačítko pro zapnutí a vypnutí zařízení,

Více

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250 w w w. e a t o n. c o m Nova AVR 625 Nova AVR 1250 UPS - zdroj nepřerušeného napájení zálohovaného z baterie Instalační a uživatelská příručka DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Čtěte před instalací produktu!

Více

SA-40. Zesilovač pro mobilní telefon

SA-40. Zesilovač pro mobilní telefon SA-40 Zesilovač pro mobilní telefon Stručný přehled 1) Tlačítko Ticho 2) LED indikátor zapnutí volby MUTE (Ticho) 3) Tlačítko pro přijetí hovoru 4) LED indikátor zapnutí 5) Reproduktor 6) Indikátor stavu

Více

ZG/ZP-201 ZG/ZP-601 ZG/ZP-401/421

ZG/ZP-201 ZG/ZP-601 ZG/ZP-401/421 ZG/ZP-201 ZG/ZP-601 ZG/ZP-401/421 Kanálové zesilovače pro STA/TKR Kanálové zesilovače ZG/ZP jsou vysoce selektivní a výkonné zesilovače určené pro zesílení digitálního a analogového TV/FM signálu. Jsou

Více

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 7 6. Obsluha... 7 7. Tabulka poruch

Více

Návod na použití kamerového systému do přívěsu

Návod na použití kamerového systému do přívěsu Návod na použití kamerového systému do přívěsu Obj. č: 33275 Úvod: Tento produkt pracuje v pásmu o rozsahu ISM-2,4GHz a proto může být legálně používán po celém světě bez povolení nebo schválení. Jsme

Více

Návod k obsluze. testo 316-2 Detektor úniku plynu

Návod k obsluze. testo 316-2 Detektor úniku plynu Návod k obsluze testo 316-2 Detektor úniku plynu 2 Bezpečnost a životní prostředí Bezpečnost a životní prostředí O tomto dokumentu - Přečtěte si pozorně tento dokument a seznamte se s obsluhu přístroje

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

TERMOSTAT KOLON LCT 5100

TERMOSTAT KOLON LCT 5100 TERMOSTAT KOLON LCT 5100 Návod k obsluze Výrobce: Vývoj a konstrukce: Dodavatel a servis: K Nouzovu 2090; 143 00 Praha 4 Tel.: + 420 225 983 400 + 420 225 983 410 Fax: + 420 244 403 051 e-mail: pristroje@ingos.cz

Více

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor NÁHLAVNÍ SOUPRAVA LEGENDA KE SCHÉMATU ZÁKLADNÍ JEDNOTKA NÁHLAVNÍ SOUPRAVA 1 Posuvný přepínač Tx (A-D) 18 Mikrofon 2 Posuvný přepínač Rx (1-4) 19 Reproduktor 3 Hlasitost hovoru NAHORU 20 Tlačítko Mluvit

Více

DR10. Přenosné digitální rádio Uživatelská příručka. objednací číslo: 00054828

DR10. Přenosné digitální rádio Uživatelská příručka. objednací číslo: 00054828 DR10 Přenosné digitální rádio Uživatelská příručka objednací číslo: 00054828 1. Obsah 1. VYSVĚTLENÍ VAROVÁNÍ A POZNÁMEK... 4 2. OBSAH BALENÍ... 4 3. BEZPEČNOST... 5 4. OVLÁDACÍ PRVKY A POPIS 7 5. ZAČÍNÁME...

Více

Sky 10 detektor radarů a laserů

Sky 10 detektor radarů a laserů N Á V O D K P O U Ž I T Í Sky 10 detektor radarů a laserů DETEKTOR RADARŮ A LASERŮ (RADAROVÁ PÁSMA EURO-X, X, KU, K, KA) 1 1. ÚVOD Děkujeme, že jste zvolili Sky 10 DETEKTOR RADARŮ a LASERŮ. Váš Sky 10

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

Portable radio. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at. Uživatelský manuál AE2730

Portable radio. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at. Uživatelský manuál AE2730 Portable radio AE2730 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Uživatelský manuál 1 3 2 1 5 4 6 7 0 8 9 2 Česky Gratulujeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips! Chcete-li

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 24 01

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 24 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/05 Obj. č.: 85 24 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Návod k obsluze. MSA Plus 250

Návod k obsluze. MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Obsah Obsah Strana 1 Úvod 1.1 Platnost 1.2 Popis svářečky 1.2.1 Ovládací prvky 1.4 Napájení jednotky 1.4.1 Provoz při připojení do sítě 1.4.2

Více

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200)

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) OBSAH 1. Bezpe nostní instrukce 3 2. Vlastnosti a použití pohonu vrat 3 3. Technická specifikace 4 4. Kontrola obsahu balení 4 5. Instalace a nastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 481 22 18. 3. Rozsah dodávky... 3 4. Bezpečnostní předpisy... 3 Manipulace s bateriemi (akumulátory)...

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 481 22 18. 3. Rozsah dodávky... 3 4. Bezpečnostní předpisy... 3 Manipulace s bateriemi (akumulátory)... NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: 481 22 18 3. Rozsah dodávky... 3 4. Bezpečnostní předpisy... 3 Manipulace s bateriemi (akumulátory)... 4 5. Vložení (výměna) baterií... 4 A) Meteorologická stanice... 4

Více

4. Důležité informace k provádění měření... 5. 5. Součásti a ovládací tlačítka měřícího přístroje... 6

4. Důležité informace k provádění měření... 5. 5. Součásti a ovládací tlačítka měřícího přístroje... 6 Obsah Strana 1. Úvod... 3 Laserový měřič vzdáleností LDM 30 P 2. Bezpečnostní předpisy a údržba přístroje... 3 Manipulace s bateriemi... 4 3. Rozsah dodávky... 4 4. Důležité informace k provádění měření...

Více

Elektro naviják BESW3000

Elektro naviják BESW3000 Version 1.1 česky Elektro naviják BESW3000 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 27835 Art.-Bez.: BESW3000 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EC 1183 Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 31 07 00

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 31 07 00 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 31 07 00 OBSAH Strana: Popis... 2 1) ELA-univerzální zesilovač PA-888... 3 2) Upozornění pro bezpečné používání... 3 3) Připojení... 5 4) Obsluha... 5 5) Technické údaje...

Více

NÁVOD K OBSLUZE FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

NÁVOD K OBSLUZE FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB NÁVOD K OBSLUZE Klimatizační systémy s převodníkem FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Děkujeme vám za vaše rozhodnutí koupit si toto klimatizační zařízení

Více

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod k obsluze ENGL IS ČESKY OBSAH strana 1. Úvod 8 2. Bezpečnostní doporučení 8 3. Pokyny k instalaci 9 4. Provoz a údržba 10 5. Technická pomoc 11 6. Odstavení z provozu, likvidace

Více

Analyzátor tělesných hodnot Grundig MD 4810. Obj. č.: 86 02 78. Vážení zákazníci,

Analyzátor tělesných hodnot Grundig MD 4810. Obj. č.: 86 02 78. Vážení zákazníci, Analyzátor tělesných hodnot Grundig MD 4810 Obj. č.: 86 02 78 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup analyzátoru tělesných hodnot MD 4810. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5 Uživatelská příručka SE155 Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka 1 Děkujeme vám za zakoupení našeho HUD projekčního displeje. Tento produkt zvyšuje bezpečnost řidičů, kdy všechny potřebné informace jsou

Více

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR HVSD 970 B ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní upozornění... 2 Instalace na zeď... 3 Ovládání... 7 Údržba... 8 Odstranění možných problémů... 9 ÚVOD Děkujeme za výběr

Více

Uživatelská příručka WiFi couvací kamera APP pro Anndroid/IOS

Uživatelská příručka WiFi couvací kamera APP pro Anndroid/IOS Uživatelská příručka WiFi couvací kamera APP pro Anndroid/IOS Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup WiFi couvací kamery. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher. EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com NÁVOD K OBSLUZE MODELY TB STEEL SINGLE DOOR TB74 STEEL TB100 STEEL

Více

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021 Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ HM-5021 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Děkujeme za zakoupení syntezátoru Korg XVP-10. Abyste zajistili dlouhodobé a bezproblémové použití, přečtěte si pečlivě celý manuál.

Děkujeme za zakoupení syntezátoru Korg XVP-10. Abyste zajistili dlouhodobé a bezproblémové použití, přečtěte si pečlivě celý manuál. Uživatelský manuál POZN.: Produkty Korg jsou vyrobeny s dodržením přísných specifikací a dodržením požadavků napětí ve vaší zemi. Tyto produkty jsou chráněny Zárukou distributora KORG jen ve vaší zemi.

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 Návod k obsluze Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 1 Při čtení návodu si nechejte otevřené stránky 3 a 4, abyste mohli snadněji identifikovat jednotlivé součásti. Doporučujeme, abyste před použitím spotřebiče

Více

Návod k obsluze (M) Zkoušecka napetí, návod k použití. Article Number: Languages: cs

Návod k obsluze (M) Zkoušecka napetí, návod k použití. Article Number: Languages: cs Návod k obsluze (M) Zkoušecka napetí, návod k použití Article Number: Languages: cs BERNER_Návod_k_obsluze_(M)_Zkoušecka_napetí,_návod_k_použití_72709[PDF]_cs.pdf 2015-11-10 č. výr. 185244 Technická specifikace

Více

návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X

návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Instalace 3 Popis spotřebiče

Více

Multifunkční pájecí stanice LAB-1. Obj. č.: 58 83 25. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Přední strana

Multifunkční pájecí stanice LAB-1. Obj. č.: 58 83 25. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Přední strana Popis a ovládací prvky Přední strana Multifunkční pájecí stanice LAB-1 Obj. č.: 58 83 25 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup multifunkční pájecí stanice LAB-1. Tento návod k obsluze

Více

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství 1 Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM pokojovým regulátorem lze použít pouze takový regulátor, který má beznapěťový výstup,

Více

Reproduktorový systém SX-DD3 NÁVOD K POUŽITÍ

Reproduktorový systém SX-DD3 NÁVOD K POUŽITÍ STANDBY/ON Reproduktorový systém SX-DD3 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

RC model UFO s LED osvětlením RtF. Obj. č.: 20 90 73. Popis výrobku. Rozsah dodávky

RC model UFO s LED osvětlením RtF. Obj. č.: 20 90 73. Popis výrobku. Rozsah dodávky Popis výrobku RC UFO představuje již sestavený model létajícího objektu, který je možné řídit na dálku, pomocí dálkového ovládaní. K stoupání do výšky se využívají 2 protilehlé rotory. Další menší motor

Více

- monitor 1 ks - upevňovací šrouby 2 ks - montážní rámeček 1 ks - připojovací 4-pinový DPV-4VR

- monitor 1 ks - upevňovací šrouby 2 ks - montážní rámeček 1 ks - připojovací 4-pinový DPV-4VR 1. Systém domácího videovrátného Umožňuje audiovizuální spojení s dveřní stanicí, otevírání dveří a hlasovou komunikaci mezi jednotlivými monitory -interkom. Základním přínosem tohoto systému je zvýšení

Více

Digitální ruční otáčkoměr DT-2 L/K. Obj. č.: 12 14 88. Úvod. Účel použití měřícího přístroje DT 2L / k

Digitální ruční otáčkoměr DT-2 L/K. Obj. č.: 12 14 88. Úvod. Účel použití měřícího přístroje DT 2L / k Digitální ruční otáčkoměr DT-2 L/K Obj. č.: 12 14 88 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup analyzátoru tělesných hodnot MD 4810. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

2. Účel použití měřícího přístroje...3. 6. Otočný přepínač funkcí měření...7

2. Účel použití měřícího přístroje...3. 6. Otočný přepínač funkcí měření...7 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití měřícího přístroje...3 3. Rozsah dodávky...3 4. Bezpečnostní předpisy...4 Manipulace s bateriemi...5 5. Ovládací prvky měřícího přístroje a další jeho součásti...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE OBCHODNÍ VÁHA. řady. Strana 1. Prodejce:

NÁVOD K OBSLUZE OBCHODNÍ VÁHA. řady. Strana 1. Prodejce: NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 OBCHODNÍ VÁHA řady Prodejce: Strana 2 ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

Manuál Stellé Pillar Leden 2016

Manuál Stellé Pillar Leden 2016 Manuál Stellé Pillar Leden 2016 Obsah 1. Obsah balení... 2 2. Popis funkcí... 3 3. Ovládání... 4 4. Napájení reproduktoru... 5 5. Bezdrátové připojení... 6 6. Bezdrátové handsfree... 7 7. Funkce Připoj

Více

NÁVOD K OBSLUZE A PROVOZNÍ POKYNY. Elektronická akustická siréna Model EAJ HSS 513 DENA - M42/6

NÁVOD K OBSLUZE A PROVOZNÍ POKYNY. Elektronická akustická siréna Model EAJ HSS 513 DENA - M42/6 NÁVOD K OBSLUZE A PROVOZNÍ POKYNY Elektronická akustická siréna Model EAJ HSS 513 DENA - M42/6 OBSAH 1. Popis a použití 2. Popis a funkce jednotlivých částí 2.1. Elektronická jednotka HSS 513 DENA 2.2.

Více

1. Úvod a účel použití měřícího přístroje (vlhkoměru) 3. Součásti měřícího přístroje (vlhkoměru)...4

1. Úvod a účel použití měřícího přístroje (vlhkoměru) 3. Součásti měřícího přístroje (vlhkoměru)...4 Obsah Strana Digitální měřič vlhkosti stavebních materiálů testo 616 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje (vlhkoměru)...1 2. Bezpečnostní předpisy...3 Manipulace s bateriemi...3 3. Součásti měřícího

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE

PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE Nejprve si pečlivě přečtěte návod k použití a myslete na to, že ho ještě můžete později potřebovat. Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí, pro které

Více

Návod k obsluze Sušák na ruce

Návod k obsluze Sušák na ruce Sušák na ruce 850.000 1 Informace k návodu použití Návod popisuje instalaci, obsluhu a údržbu přístroje a zároveň slouží k nahlédnutí při nejasnostech. Znalost návodu a dodržování jeho bezpečnostních podmínek

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR - KT33C. Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR - KT33C. Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR - KT33C Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 4 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Více

UPOZORNĚNÍ: TENTO VÝROBEK JE SPECIFICKY URČEN PRO OSOBY SE SLUCHOVÝMI POTÍŽEMI A JE VYABVEN SLUCHÁTKEM S OVLÁDÁNÍM HLASITOSTI PODLE INDIVIDUÁLNÍCH

UPOZORNĚNÍ: TENTO VÝROBEK JE SPECIFICKY URČEN PRO OSOBY SE SLUCHOVÝMI POTÍŽEMI A JE VYABVEN SLUCHÁTKEM S OVLÁDÁNÍM HLASITOSTI PODLE INDIVIDUÁLNÍCH UPOZORNĚNÍ: TENTO VÝROBEK JE SPECIFICKY URČEN PRO OSOBY SE SLUCHOVÝMI POTÍŽEMI A JE VYABVEN SLUCHÁTKEM S OVLÁDÁNÍM HLASITOSTI PODLE INDIVIDUÁLNÍCH POŽADAVKŮ. NÁLEŽITÁ PÉČE MUSÍ BÝT VŠEMI UŽIVATEKLI VENOVÁNA

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožňuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveřního zámku. Základním přínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpečnosti bydlení. Základní

Více

Návod k obsluze. Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360. Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Návod k obsluze. Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360. Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Návod k obsluze Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360 Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bezpečnostní informace Čtěte nejdříve Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Version 1.2 česky Elektrická kolébková pila BWS400 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

1. Úvod a účel použití nabíječky... 3. 2. Bezpečnostní předpisy (manipulace s nabíječkou a s akumulátory)... 4

1. Úvod a účel použití nabíječky... 3. 2. Bezpečnostní předpisy (manipulace s nabíječkou a s akumulátory)... 4 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití nabíječky... 3 Automatická nabíječka autobaterií 2 + 4 A Obj. č.: 84 18 57 2. Bezpečnostní předpisy (manipulace s nabíječkou a s akumulátory)... 4 3. Důležitá upozornění

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 6 Tabulka výchozího nastavení 7 Specifikace 8 Technická podpora 9 Detail

Více

Vrtací a bourací kladivo BBMH 1100

Vrtací a bourací kladivo BBMH 1100 Version. česky Vrtací a bourací kladivo BBMH 00 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 5209 Art.-Bez.: BBMH00 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více