Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta. Ústav základního zpracování dřeva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta. Ústav základního zpracování dřeva"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva STROJE A NÁSTROJE PRO ŘEZÁNÍ DŘEVA Bakalářská práce 2013/2014 David Ševčík

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Stroje a nástroje pro řezání dřeva zpracoval sám a uvedl/a jsem všechny použité prameny. Souhlasím, aby moje diplomová práce byla zveřejněna v souladu s 47b Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a uložena v knihovně Mendelovy univerzity v Brně, zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora MZLU o archivaci elektronické podoby závěrečných prací. Autor kvalifikační práce se dále zavazuje, že před sepsáním licenční smlouvy o využití autorských práv díla s jinou osobou (subjektem) si vyžádá písemné stanovisko univerzity o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity a zavazuje se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla dle řádné kalkulace. V Brně, dne: Podpis studenta:

3 Poděkování Rád bych poděkoval mému vedoucímu práce prof. Ing. Miroslavu Rouskovi, CSc. za pomoc při zpracovávání této práce. Neméně velké poděkování patří i panu doc. Ing. Zdeňku Kopeckému, CSc., který mi pomohl v praktické části práce. Bez profesorovy a docentovi ochoty se mnou spolupracovat a konzultovat nastalé problémy by nevnikla tato odborná práce. David Ševčík

4 Abstrakt David Ševčík Stroje a nástroje pro řezání dřeva Tato bakalářská práce je zaměřena na dřevoobráběcí nástroje strojů, konkrétně na pilové kotouče. V úvodní části je věnována pozornost na popis, rozdělení, vzniku třísky, možné úhly pilových zubů a použití pilového kotouče. V další části je popsáno upínání, proces otupování, správná údržba nástroje a pedagogické zásady. U technických parametrů je výklad doplněn vhodným obrázkem. Závěr práce obsahuje návrh postupu měření řezné síly do laboratorního cvičení. Klíčová slova Pilové kotouče, řezání, řezná síla, řezné parametry, údržba a vznik třísky. Abstract David Ševčík Machines and tools for cutting wood The bachelor thesis is focused on the woodworking machines tools specifically for saw blades. The first part contains a brief description, division of chips possible angles of saw teeth and saw blade. The next section describes clamping, blunting process, proper maintenance of tool and pedagogical principles. For technical interpretation of the parameters is supplemented with a suitable image. This work is a proposal for the measurement of cutting forces in laboratory exercises. Keywords Saw blades, sawing, cutting force, cutting parameters, maintenance, and formation of chips

5 Obsah: 1. ÚVOD CÍL PRÁCE KONSTRUKCE PILOVÉHO KOTOUČE Popis pilového kotouče Jednodílné ocelové pilové kotouče Pájené pilové kotouče Rozvod pilových zubů Pěchování pilových zubů Drážky pilových kotoučů Připevňování slinutých karbidů na zub nástroje KLASIFIKACE PILOVÝCH KOTOUČŮ Podle směrů řezání vzhledem k dřevním vláknům Podle použití pilového kotouče pro řezaný materiál Podle příčného řezu pilového kotouče rozeznáváme Podle tvaru pilových zubů PILOVÉ KOTOUČE A JEJICH POUŽITÍ Pro masivní materiál Na aglomerovaný materiál TVAR, FUNKCE, SÍLA, VZNIK TŘÍSKY, DRUH A GEOMETRIE ZUBU Prvky geometrie řezného nástroje a základní principy obrábění: Význam a funkce základních úhlů Řezná síla Vznik třísky Tvary ozubení pilových kotoučů Tvary destiček ze slinutých karbidů ŘEZNÉ PARAMETRY Řezná rychlost Vzájemný pohyb mezi obrobkem a nástrojem Kvalita řezné spáry Volba ozubení pilového kotouče... 34

6 Počet zubů Řezné podmínky UPÍNÁNÍ PILOVÉHO KOTOUČE Příruba PROCES OTUPENÍ BŘITU A TRVANLIVOST NÁSTROJE Otupování břitu Trvanlivost nástroje Životnost nástroje ÚDRŽBA A OSTŘENÍ Údržba nástrojů Ostření brusným kotoučem HLAVNÍ PEDAGOGICKÉ ZÁSADY Výchovnost Cílevědomost Uvědomělost Aktivita Názornost Spojení teorie a praxe Spojení školy se životem NÁVRH POSTUPU MĚŘENÍ PRO LABORATORNÍ CVIČENÍ Technologicky statistická metoda Analytická metoda Laboratorní měření Výsledky měření Diskuse ZÁVĚR SUMMARY LITERÁRNÍ PŘEHLED PŘÍLOHA... 59

7 SEZNAM SYMBOLŮ ČSN označení českých technických norem HRC zkouška tvrdosti tvrdých materiálu podle Rockwella r poloměr upínacích přírub [mm] p minimální přesah kotouče nad obrobkem [mm] α úhel hřbetu [ ] β úhel břitu [ ] γ úhel čela [ ] δ úhel řezu [ ] β h úhel šikmého zbroušení čela [ ] β c úhel šikmého zbroušení hřbetu [ ] b šířka řezné spáry [mm] e řezná výška (tloušťka) [mm] F ř řezná síla [N] b šířka třísky [mm] h řezná výška (hloubka záběru) [mm] v f rychlost posuvu [m/min] v o obvodová rychlost [m/s] u posuvová rychlost [m/min] v ř řezná rychlost [m/s] D průměr nástroje [m] u z posuv na zub [mm/zub] n počet otáček [1/min]

8 z počet zubů [-] h 1, h 2 tloušťka třísky [mm] a vzdálenost stolu od osy hřídele [mm] D průměr pilového kotouče [mm] t rozteč zubů [mm] r poloměr pilového kotouče [mm] k počet zubů v záběru (uvažujeme, že jsou v záběru 2 až 3 zuby) [-] s min minimální tloušťka třísky [mm] s stř střední tloušťka třísky [mm] s max maximální tloušťka třísky [mm] φ 1, φ 2, φ stř úhly styku [ ] a vzdálenost plochy stolu od osy otáčení [mm] R průměr pilového kotouče [m] t řezná rychlost [m/s] (1,1 1,2) konstanta zahrnující vliv zvýšeného tření nástroje ve spáře k 1 φ δ 2 jednotkový měrný řezný odpor [-] h stř střední tloušťka třísky [mm] u součinitel zohledňující tloušťku třísky v závislosti na modelu řezání a úhlu φ 2 [-] b šířka zubu [m] a p součinitel otupení ostří [-] ρ rozdíl opotřebení ostří [µm] ρ 0 počáteční poloměr ostří [µm] ε opotřebení břitu na jeden metr délky řezu [µm/m]

9 L celková délka řezu [m] l délka záběru jednoho nože během jedné otáčky [m] t doba obrábění [h] k c měrný řezný odpor [N/mm 2 ] a nastavení obrobku od ose rotace [mm] f z posuv na zub [mm] S T celková šířka rozvodu [mm] S 3 tloušťka vychýleného zubu [mm] S 1 velikost rozvodu [mm] S 1 velikost pěchování na jedné straně [mm] a tloušťka pilového kotouče [mm] D min minimální průměr pilového kotouče [mm] a tloušťka pilového kotouče [mm] h s vzdálenost stolu od osy hřídele [mm] ε boční úhel [ ] Ψ1 vstupní úhel pilového kotouče [ ] Ψ2 výstupní úhel pilového kotouče [ ] k d opravný koeficient dřeviny [-] k w opravný koeficient vlhkosti dřeva [-] k v opravný koeficient řezné rychlosti [-] k ρ opravný koeficient otupení ostří [-] k T opravný koeficient teploty dřeva [-] k h opravný koeficient tloušťky třísky [-]

10 1. ÚVOD Kotoučová pila byla poprvé navržena a patentována v roce 1777, zkonstruoval jí však až anglický konstruktér M. I. Bruner v roce V současnosti se jedná o nejrozšířenější nástroj pro rozmanipulování dřeva. Pro rozmanipulování surového dřeva se nejdříve používali pilové kotouče pěchovanými zuby, s rozváděnými zuby nebo pilové kotouče podbroušené bez technologických otvorů v pilovém kotouči. Příchod nových způsobů jak dřevní hmotu více využít v podobě aglomerovaných materiálu způsobil klást vyšší nároky i na pilové kotouče. Technologickými úpravami byly na pilovém kotouči připevněny slinuté karbidy, vznikly drážky, které zmírňují hluk pilového kotouče. Postupem času se upravovaly i těla pilových kotoučů. Například pro bezpečnější uchycení na vřeteno stroje byly použity drážky pro pera. Bez použití kotoučové pily dnes jen stěží dosáhneme minimální a zároveň kvalitní čistší řezné spáry. Pro dosáhnutí požadované jakosti obrobku jsou na pilové kotouče kladeny čím dál tím vyšší požadavky. 2. CÍL PRÁCE Tato práce by měla být podkladem jako studijní materiál pro vyučující. Jedním z cílů této práce je seznámit studenty s kotoučovými pilami. Dalším cílem této práce bylo navrhnout návod pro studenty do laboratorního cvičení. Studenti by naměřená data porovnali s výpočetními metodami a v závěru práce by vyhodnotily výsledky. 10

11 3. KONSTRUKCE PILOVÉHO KOTOUČE 3.1. Popis pilového kotouče Pilový kotouč je obráběcí nástroj, který je součástí dřevoobráběcích strojů, tedy kotoučových pil. Jedná se o obráběcí nástroj, na kterém jsou umístěny břity, které rotují kolem své osy. Hlavní pilový kotouč může být umístěn pod nebo nad materiálem a do řezu se může pohybovat materiál nebo pilový kotouč. Vedlejší pilový kotouč (předřezávací) je umístěn před hlavním pilovým kotoučem a nachází se částečně pod stolem stroje. Předřezové pilové kotouče se otáčí proti směru otáčení hlavního pilového kotouče. Předřezový (podřezávací) pilový kotouč je složen ze dvou menších řezných kotoučů a distančních kroužků. Tyto distanční kroužky jsou umístěny mezi dvěma řeznými kotouči a určují šířku prořezu materiálu. Tloušťka pilového kotouče závisí na tepelném zpracování. Je-li pilový kotouč kalen na 44-48HRC je tloušťka 3mm. Nad 3mm je kotouč kalen na 42-46HRC. Dále jsou v pilovém kotouči laserem vypáleny různé drážky, které mají své opodstatnění. Nezbytnou součástí je i upínací otvor pro upnutí do stroje. Tento upínací otvor je opatřen dvojicí nebo čtveřicí drážek pro pera a dalšími menšími upínacími otvory pro unášecí čepy. Takový systém upínání je z důvodu zamezení protáčení pilového kotouče po hlavní hřídeli. Konstrukce upínacích otvorů se liší podle systému, jakým se nástroj upíná do stroje. Průměr pilového kotouče, se vždy volí co nejmenší. Co nejmenší průměr umožňuje vyšší otáčky, větší stabilitu kotouče, zmenšení úhlu břitu vnikajícího do materiálu, tím se zlepší jakost řezné plochy. Menší průměr nezpůsobí tak velkou hladinu hluku jako velký pilový kotouč. Nejmenší průměr pilového kotouče závisí na konstrukci stroje a způsob použití. Obecně můžeme říct, že průměr pilového kotouče je určen průměrem upevňovacího přírub, řeznou výškou a přesahem pilového kotouče nad obrobkem. Pro stroje s pilovým kotoučem nad stolem je vzorec výpočtu stanoven. Vzorec pro výpočet pilového kotouče nad stolem: D min = 2(h + r + p) Pilový kotouč umístěný pod stolem je určen vztahem: D min = 2(h + h s + p) 11

12 h řezná výška [mm] h s vzdálenost stolu od osy hřídele [mm] r poloměr upínacích přírub [mm] p minimální přesah kotouče nad obrobkem [mm] Podle různých konstrukcí se hlavní pilové kotouče používají pro řezání dřevěných materiálů ve všech směrech. Hlavní pilové kotouče můžeme rozdělit podle konstrukce: (Janíček, Vozár, Zbořil 1999) Jednodílné ocelové pilové kotouče Tělo pilového kotouče je vyrobeno z oceli (legovaná chrom-vanadová ocel nebo uhlíková ocel třídy 19). Zuby pilového kotouče jsou vypáleny přímo v materiálu kotouče. Zuby se pomocí speciálních strojů rozvedou nebo rozpěchují a nabrousí. Nezbytnou součástí je úprava pnutí. Úpravou pnutí se obecně zvyšuje tuhost, zvětšuje přesnost u řezání, zlepšuje se jakost obráběné plochy. Úprava pnutí u pilových kotoučů je proto, aby byl eliminován nepříznivý účinek napětí v tlaku v obvodové části kotouče. (Janíček, Vozár, Zbořil 1999) Obr. 1 Celistvý pilový kotouč (Janíček, Vozár, Zbořil 1999) 12

13 Pájené pilové kotouče Pájené pilového kotouče jsou opatřeny tvrdokovy (slinuté karbidy), ty jsou připevněny na tělo zubů. Slinuté karbidy jsou zastoupeny ve třídě oceli číslo 18. Vyrábí se z kovových prášků tzv. práškovou metalurgií. Kovový prášek získaný mletím wolframu se smísí s práškovým kobaltem a tato směs se pod vysokou teplotou a tlakem se lisuje do bloků. Poté se ze směsi nařežou a obrobí destičky s nadmírou na konečný tvar. Poté se opět zahřejí na teplotu ohřevu 1400 až 1500 C, kde nastává konečné spékání karbidových zrn s kobaltem. Šířka tvrdokovů (slinutých karbidů) je větší než tloušťka pilového kotouče, proto se nemusí zuby dále upravovat rozvody nebo podbroušením. Nevzniká tedy žádné tření mezi tělem pilového kotouče a obrobkem. (Janíček, Vozár, Zbořil 1999) Obr. 2 Pájený pilový kotouč s destičkami ze slinutých karbidů (Janíček, Vozár, Zbořil 1999) 13

14 Rozvod pilových zubů Velikost rozvodu zubu na jedné straně zpravidla bývá ve velikosti ¼ tloušťky těla kotouče. Rozvod musí být symetrický, v opačném případě pilový kotouč zabíhá na stranu, kde je větší rozvod. Rozvody se zásadně upravují před broušením. Je-li třeba, tak se zuby poupraví nebo překontrolují po ostření. V případě, že by byl použit malý rozvod zubů, pilový kotouč by se zahříval v důsledku tření o obráběný materiál. U příliš velkého rozvodu, bude vznikat ztráta způsobené větším prořezem materiálu, vyšší spotřebou energie. Rozvod volíme podle druhu dřeva. Pro měkké dřevo zvolíme větší rozvod než pro tvrdé dřevo. U podélného řezání zvolíme taktéž větší rozvod než u příčného krácení. Jiný rozvod zubů použijeme u řezání suchého a mokrého dřeva. Pro vlhké dřevo volíme větší rozvod než pro suché dřevo. (Janíček, Vozár, Zbořil 1999) Obr. 3 Pilové zuby pilových kotoučů (Prokeš 1978) S T celková šířka rozvodu S 3 tloušťka vychýleného zubu S 1 velikost rozvodu a tloušťka pilového kotouče 14

15 Pěchování pilových zubů Velký rozvoj této techniky bylo v 70. a 80. letech. Výhoda pěchovaných zubů oproti rozváděným zubům byla v lepší kvalitě obráběné plochy a zvýšení řezné rychlosti. Dnes je tato technologie považována za náročnou na výrobu a nevyhovující z hlediska jakosti obrábění. Proto je nahrazena pilovými kotouči ze slinutých karbidů. (Janíček, Vozár, Zbořil 1999) Obr. 4 Pilové zuby pilových kotoučů (Prokeš 1978) S T celková šířka rozvodu S 1 velikost pěchování na jedné straně a tloušťka pilového kotouče Drážky pilových kotoučů Drážky pilových kotoučů jsou vypalovány přímo do těla nástroje. Mají různé tvary a funkce podle toho, co musí splňovat. Můžeme říct, že co výrobce to jiný systém drážkování. Firmy si svoje postupy chrání a považují to za svoje know-how. Obecně můžeme říct, že drážky mají tři funkce: Odvádění tepla pilového kotouče Zmírnění hlučnosti pilového kotouče Stabilita, ochranu proti odstředivým silám, řeznému odporu (Janíček, Vozár, Zbořil 1999) 15

16 Na pilovém kotouči můžeme najít tyto drážky: Obr. 5 Druhy drážek v pilovém kotouči (Prokeš 1978) 5,6 vyvažovací a stabilizační otvory: slouží k vycentrování pilového kotouče 7 odhlučňovací otvor (chlazení): starší typ pro odhlučení a zároveň odvod tepla 8 čistící a stabilizační otvor s destičkami ze slinutých karbidů: zlepšení vedení chodu kotouče, chlazení snížení tření mezi obrobkem a kotoučem a mají zajišťovat původní pnutí kotouče 9 čistící a stabilizační drážka s destičkami ze slinutých karbidů: začisťovací zářezy opatřeny destičkou ze slinutých karbidů jsou údajně výhodné pro také pro chlazení kotouče a mohou vytvářet užší řeznou spáru 10 upínací otvor 11 dilatační drážka s měděným nýtem: snížení hlučnosti a teploty při řezání 12 dilatační drážka s otvorem (bez nýtu): snížení hlučnosti a teploty při řezání. Nedosahuje takových parametrů jako drážka s nýtem, výhodou je že není tak drahý 13 dilatační drážka s protihlukovou úpravou: snížení hluku při řezání 16

17 3.2. Připevňování slinutých karbidů na zub nástroje Připevňování zubů na těla nástroje se provádí u slinutých karbidů. Slinuté karbidy se připevňují na těla nástrojů pájením pomocí mosazné nebo stříbrné pájky, též je lze i připevňovat lepením. Slinuté karbidy jsou tvrdokovy o vysoké pevnosti (60-80 HRC) a otěruvzdornosti. Jejich nevýhodou je křehkost a malá tepelná vodivost. (Janíček 2000) Obr. 6 Připevňování slinutých karbidů (Prokeš 1978) 1 tělo pilového kotouče (zubu) 2 pájka nebo lepidlo 3 slinutý karbid 17

18 4. KLASIFIKACE PILOVÝCH KOTOUČŮ Použití pilového kotouče určují technologické předpisy podle požadované kvality a podle druhu obráběného materiálu. Pilové kotouče lze rozdělit podle řady kritérií Podle směrů řezání vzhledem k dřevním vláknům Příčné řezání Podélné řezání Kombinované řezání 4.2. Podle použití pilového kotouče pro řezaný materiál Pro rostlé dřevo Na aglomerovaný materiál 4.3. Podle příčného řezu pilového kotouče rozeznáváme Ploché (hoblovací) Seřezávací pravé nebo levé (sbíhavé) Seřezávací (sbíhavé) oboustranné Podbroušené 4.4. Podle tvaru pilových zubů Rozvedené pilové zuby Pěchované pilové zuby S destičkami ze slinutých karbidů (Janíček 2000) 18

19 Obr. 7 Průřezy pilových kotoučů (Janíček 2000) 1 pohled na určování pravé a levé strany pilového kotouče 2 směr otáčení pilového kotouče A ploché B podbroušené C seřezávací pravé D seřezávací levé E seřezávací souměrné ε boční úhel [ ] D průměr pilového kotouče [mm] d průměr otvoru [mm] 5. PILOVÉ KOTOUČE A JEJICH POUŽITÍ 5.1. Pro masivní materiál Pilové kotouče určené pro zpracování masivního materiálu v prvovýrobě nejsou tak rozšířeny. Jedná se o pily, které zpracovávají kulatinu z těžby. U takového krácení kulatiny napříč vláken je nevýhoda, že pilový kotouč využije jen polovinu svého 19

20 průměru. Mnohem rozmanitější využití kotoučových pil je v méně kapacitních pilách a ve dřevoobráběcích firmách. Zde se pilové kotouče používají do rozřezávacích kotoučových pil, přeřezávacích pil s kombinací s více kotoučovými pilami. Pilové kotouče určené pro masivní materiál mají jiné řezné parametry než na aglomerované materiály. Zmíněné pilové kotouče mají zejména vyšší průměr pilového kotouče, větší zubové mezery, menší počet zubů, menší řezná rychlost, menší podávací rychlost do řezu. Pro příčné krácení se používá trojúhelníkové ozubení souměrné, nebo pilové kotouče s hladícím ozubením pro přeřezávání. Na zkrácení kulatiny se mohou používat pilové kotouče s destičkami ze slinutých karbidů. Na rozmítacích pilách lze vidět vlčí ozubení s omezovacím zubem nebo pilové kotouče hladící určené na rozřezávání. Pilové kotouče s rozvedeným ozubením se používají nejen v dřevařských závodech. Takový pilový kotouč je vhodný pro příčné řezání, popřípadě podélné. Často je používán na okružních pilách. (Janíček 2000 a Janíček, Vozár, Zbořil 1999) 5.2. Na aglomerovaný materiál Pro zpracování aglomerovaných materiálů se nejčastěji používá pilový kotouč s destičkami ze slinutých karbidů. Aglomerované materiály jsou konstrukční desky zhotovené z dřevních nebo lignocelulózových částic spojených pomocí lepidla a lisovaných za tepla do požadovaného tvaru, kvality, rozměrů a vlastností. Nejčastěji používané aglomerované materiály jsou dřevotřískové desky, dřevovláknité desky a OSB desky. Pro hladší řeznou spáru se používá předřezový kotouč který, má úhel záběru do řezu z minimálního do maximálního úhlu. Jako jediný pilový kotouč má směr otáčení proti směru otáčení hlavního řezného kotouče, tzn. směr otáčení je stejný jako směr posuvu materiálu do řezu. Předřezový kotouč má menší průměr, pomocí kterého dosahuje větších otáček. Ty mohou dosáhnout až dvojnásobku otáček oproti hlavnímu pilovému kotouči. Předřezový (podřezávací) pilový kotouč je složen ze dvou menších řezných kotoučů s destičkami ze slinutých karbidů a distančních kroužků. Distanční kroužky určují šířku prořezu materiálu, přičemž doporučená šířka prořezu je o 0,3mm větší než šířka prořezu u formátovací pily. (Janíček 2000) 20

21 6. TVAR, FUNKCE, SÍLA, VZNIK TŘÍSKY, DRUH A GEOMETRIE ZUBU 6.1. Prvky geometrie řezného nástroje a základní principy obrábění: Nástroje pro strojní obrábění dřeva jsou charakterizovány zejména konstrukcí, rozměry, tvarem počtem zubů a řeznými úhly. Základními prvky nástroje jsou: Břit Čelo Hřbet Břit nástroje je klínovitá část nástroje, která je charakterizována dvěma plochami a je to funkční část nástroje. Hlavní břit (ostří) tvoří čelo a hřbet nástroje. Čelo nástroje je plocha, po které se odvíjí tříska. Svírá čelo nástroje se základní rovinou. Hřbet nástroje je obrácená k ploše řezu. Některé pily mají ještě boční břity vytvořené čelem a bočními plochami nástroje. Průnik čela s bočním ostřím se nazývá boční ostří. (Janíček, Vozár, Zbořil 1999) Základní řezné úhly charakterizují tzv. geometrii břitu (úhly hřbetu, čela, břitu, řezu) Úhel hřbetu α svírá hřbet nástroje s rovinou řezu Úhel čela γ svírá úhel mezi rovinou čela a základní rovinou Úhel břitu β je to úhel mezi čelem a hřbetem, platí vztah β = 90 - (α+ γ) Úhel řezu δ je to úhel sestávajícím z úhlů α a β, platí vztah δ = α + β 21

22 Obr. 8 Prvky a geometrie nástroje s jedním břitem (Janíček 2000) A princip nástroje s jedním břitem B a C břity s různými úhly hřbetu 1,2 břit 1,2,3,4 čelo nože 1,2,5,6 hřbet nože α úhel hřbetu [ ] β úhel břitu [ ] γ úhel čela [ ] δ řezný úhel [ ] h tloušťka třísky [mm] 22

23 b šířka třísky [mm] a tloušťka stlačeného materiálu [mm] (Janíček 2000) 6.2. Význam a funkce základních úhlů Význam základních úhlů je důležitý pro správné obrábění materiálu, výkon strojů a rozměrovou přesnost výrobků. Pro různé obrábění materiálu musíme zvolit správně základní řezní úhly, řezné podmínky. Nedodržení podmínek způsobí zhoršení kvality materiálu, výrazně klesne životnost nástroje, zvýší se řezný odpor a tím pádem i výkon stroje. Úhel hřbetu α: má vliv na tření hřbetu na obráběnou plochu čím je menší tím je tření větší a naopak, protože zmenšováním úhlů hřbetu se styková plocha mezi hřbetem a obráběnou plochou zvětšuje smyková plocha se zvětšuje i při otupování břitu větší tření zapříčiňuje zvětšení řezného odporu a také zvýšené zahřívání nástroje nebezpečí popouštění nástroje v praxi se nejčastěji volí úhel α 10 až 30 (podle druhu obrábění a druhu materiálu) Úhel břitu β: čím je úhel, větší tím hůře vniká do materiálu malý úhel beta způsobuje snížení pevnosti břitu a rychlejší otupení břitu při obrábění dřeva s menší hustotou, používáme úhel beta menší a naopak Úhel čela γ: malý úhel čela zapříčiňuje zvětšování řezného odporu má vliv na tvoření třísky 23

24 při tvrdších materiálech se doporučuje menší úhly čela, při měkčích větší při podélném řezání je úhel čela větší než při příčném řezání, kde může být i záporný má vliv i na drsnost obráběné plochy se zmenšujícím se úhlem čela se drsnost snižuje ovšem jen do optimální hodnoty Úhel řezu δ: zvětšováním úhlů řezu se zmenšuje úhel čela a řezný odpor stoupá, zmenšováním úhlu řezu klesá, ovšem do optimální hodnoty Obr. 9 Rozměrové a úhlové parametry pilového kotouče (Janíček 2000) D průměr pilového kotouče [mm] α úhel hřbetu [ ] β úhel břitu [ ] γ úhel čela [ ] δ úhel řezu [ ] β h úhel šikmého zbroušení čela [ ] β c úhel šikmého zbroušení hřbetu [ ] (Janíček 2000) 24

25 6.3. Řezná síla Při řezání působí nástroj na obrobek řeznou silou F ř, kterou překonává odpor materiálu (obrobku) proti řezání. Řezný odpor je reakce na řeznou sílu, má stejnou velikost ale opačný směr. Celková řezná síla F c se skládá z těchto složek: síly nutné k vlastnímu rozdělení hmoty obrobku břitem, za současné deformace hmoty v těsném okolí břitu síly nutné k odklonění hmoty třísky čelem nástroje síly potřebné k překonání tření třísky o čelo nástroje síly potřebné k překonání tření hřbetu o obrobenou plochu síly potřebné k překonání tření třísky bočních ploch nástroje Určit hodnoty jednotlivých složek celkové řezné síly (F c ) je velmi obtížné. Proto se při praktičtějších výpočtech bere v úvahu složka řezné síly (F ř ) ve směru řezného pohybu. Složka úhlu čela (γ) je kolmá na složku řezné síly (F ř ) a nazývá se tlaková síla. (Janíček, Vozár, Zbořil 1999) Obecně celková řezná síla kotoučové pily je dána vzorcem: b šířka řezné spáry [m] u posuvová rychlost [m/min] v řezná rychlost [m/s] e řezná výška (tloušťka) [m] k měrný řezný odpor [N/m 2 ] F ř = [N] Obecný vzorec stanovení měrného řezného odporu (k): F ř řezná síla [N] b šířka třísky [mm] k = ř [N/mm2 ] 25

26 h řezná výška (hloubka záběru) [mm] (Varkoček, Rousek, Holopírek 1996) 6.4. Vznik třísky Při prvním styku břitu s materiálem dochází nejprve k místní tlakové deformaci. Teprve při překročení meze pevnosti se odděluje tříska. Odklonění třísky jde po čele nástroje a její tvar závisí na vlastnostech materiálu. U masivního materiálu se ve směru vláken odděluje nejčastěji tříska trhaná, při řezání v podélném směru vzniká tříska stočená nebo mnohoúhelníková. Deformovaná zóna závisí na vlastnostech materiálu (především na tvrdosti a pružnosti opracovaného materiálu) a vlastnostech nástroje geometrii břitu, otupení nástroje a řezné rychlosti. (Janíček, Vozár, Zbořil 1999) h řezná výška (hloubka záběru) [mm] v f rychlost posuvu [m/min] Obr. 10 Vznik třísky (Lisičan 1996) 26

27 6.5. Tvary ozubení pilových kotoučů Pilové kotouče jsou nejčastěji vyrobeny z nástrojové oceli podle ČSN , jak kotouč, tak i zuby. Tyto pilové kotouče se používají pro řezání masivního dřeva, laťovek a překližek. Pilové kotouče na řezání aglomerovaných materiálu jsou vyrobeny z nástrojové oceli ČSN nebo , na kterém jsou napájeny destičky ze slinutých karbidů. Tvar ozubení pilových kotoučů určuje způsob jeho použití vzhledem k dřevním vláknům. Nejčastěji se používá tato ozubení: Trojúhelníkové ozubení souměrné: která jsou vhodná na příčné řezání masivního dřeva, úhel čela (γ) je záporný. Trojúhelníkové ozubení nesouměrné: je nejvhodnější pro podélné řezání dřeva Vlčí ozubení: jsou univerzální a jsou vhodná pro příčné a podélné řezání dřeva Vlčí ozubení s omezovacím zubem: mají obdobné použití jako vlčí ozubení bez omezovacího zubu. Používají se pro příčné a podélné řezání dřeva Zuby s destičkami ze slinutých karbidů: hlavní využití těchto pilových kotoučů je na řezání aglomerovaných desek Hladící ozubení na přeřezávání: patří do skupinového ozubení, která jsou vhodná pro podélné řezání dřeva Hladící ozubení na rozřezávání: je součástí také skupinového ozubení a jeho použití je pro příčné řezání dřeva Ozubení s malým počtem zubů: kategorie, která není tak rozšířená, ale je vhodná pro podélné řezání mokrého a namrzlého dřeva (Janíček 2000) 27

28 Obr. 11 Tvary ozubení pilových kotoučů (Janíček 2000) A trojúhelníkové ozubení nesouměrné B vlčí ozubení C trojúhelníkové ozubení souměrné D hladící ozubení na přeřezávání E hladící ozubení na rozřezávání F ozubení s malým počtem zubů G zuby s destičkami ze slinutých karbidů 28

29 6.6. Tvary destiček ze slinutých karbidů Podle konstrukce ozubení můžeme rozdělit pilové kotouče podle tvaru slinutých karbidů. Zuby s rovnými hřbety jsou vhodné pro řezání tvrdého a měkkého dřeva podél vláken. Rozdělení zubů s rovným zubem můžeme takto: Rovný zub Rovný zub s negativním úhlem čela Rovný zub s omezovačem úběru třísky Šikmé hřbety mají téměř univerzální využití, při správné volbě úhlu čela můžeme řezat téměř jakýkoli materiál. Zuby můžeme rozdělit podobně jako rovné zuby: Střídavý zub Střídavý zub s negativním úhlem čela Střídavý zub s omezovačem úběru třísky Trapézové hřbety jsou vhodné pro formátování dřevotřískových desek. Nejčastěji jsou v kombinaci s jinými zuby. Pilový kotouč může mít například takovéto ozubení: Trapézový zub střídavě s rovným zubem Trapézový zub střídavě s rovným zubem s negativními úhly čela Kombinované ozubení je doporučováno pro formátování dřevotřískových desek. Rozdělení zubů je následující: Rovný dutý zub střídavě se střechovitým dutým zubem Rovný dutý zub střídavě se střechovitým dutým zubem s negativními úhly čela (Prokeš 1978) 29

30 Obr. 12 Tvary destiček ze slinutých karbidů (Prokeš 1978) a rovný zub slinutého karbidu b šikmý zub slinutého karbidu c střídavě šikmé zuby slinutých karbidů d trapézový zub slinutého karbidu e střechovitý zub slinutých karbidů f a g kombinované zuby slinutých karbidů (f trapézový a vypuklý slinutý karbid, g - trapézový a rovný slinutý karbid) 30

31 7. ŘEZNÉ PARAMETRY 7.1. Řezná rychlost Řezná rychlost je výsledná rychlost složená z rychlosti řezné hrany nástroje (hlavního pohybu) v 0 [m/s] a z rychlosti posuvu u [m/min]. Vzhledem ke komplikovanosti výpočtu složené rychlosti v ř považujeme v praxi uznanou rychlost za rychlost hlavního pohybu v o (obvodovou rychlost). Chyba, která tím vzniká, je zanedbatelná, protože rychlost hlavního pohybu (v o ) je mnohem větší než rychlost posuvu (u). Vzorec pro výpočet řezné rychlosti: v ř = v o [m/s] v o obvodová rychlost [m/s] u posuvová rychlost [m/min] v ř řezná rychlost [m/s] D průměr nástroje [m] n otáčky nástroje [1/min] (Janíček 2000) Tab. 1 Doporučované řezné rychlosti pro různé druhy obrobků Materiál Řezná rychlost [m/s] Materiál Řezná rychlost [m/s] Měkké dřevo (smrk, jedle, borovice) Dýhované desky Tvrdé dřevo (buk, apod.) Laminované desky Laťovky, překližky, třískové desky Tvrdé plasty Dřevovláknité desky tvrdé Měkké plasty

32 7.2. Vzájemný pohyb mezi obrobkem a nástrojem Vzájemný pohyb mezi obrobkem a nástrojem je relativní pohyb. Lze ho nazvat řezný pohyb. Dráha řezného pohybu je buď přímočará po šroubovici, nebo cykloida (řezání pilovým kotoučem). Řezný pohyb je výslednicí hlavního pohybu (rotace pilového kotouče) a posuvu do řezu, tento pohyb může vykonávat jak obrobek, tak i nástroj. Kromě hlavního pohybu a posuvu může nástroj nebo obrobek vykonávat ještě další pohyb, tzv. přísuv, který je zpravidla kolmý na dráhu posuvu a nástroj se jím přibližuje k obrobku. Rychlost posuvu do řezu je dána vzorcem: u z posuv na zub [mm/zub] n počet otáček [1/min] z počet zubů [-] (Janíček 2000) u = u z * * [m/min] Tab. 2 Doporučovaný posuv na zub podle způsobu řezu materiálem Způsob řezu Posuv na zub [mm] Podélné řezání (měkké dřevo) 0,10 až 0,30 Podélné řezání (tvrdé dřevo) 0,08 až 0,20 Příčné řezání (laťovky, překližky, třískové desky, dýhy ve svazcích) 0,05 až 0,15 Řezání dřevovláknitých desek tvrdých, desek z lisovaného dřeva 0,05 až 0,10 32

33 Obr. 13 Schéma řezání kotoučovou pilou (Janíček 1979) 1 1 až 3 3 trajektorie pilových zubů 1 až 3 e řezná výška (tloušťka) [mm] h 1, h 2 tloušťka třísky [mm] u rychlost posuv [m/min] u z posuv na zub [mm] v ř řezná rychlost [m/s] Kvalita řezné spáry Pro nejvyšší stupeň opracování obrobku musíme dobře zvolit technologický postup výroby, ale i správnou volbu nástroje. Vhodná volba kotoučové pily zabezpečí kvalitu řezné spáry. Musíme dbát zejména na velikost kotouče, volbu ozubení, teda počet a velikost zubů na pilovém kotouči a v neposlední řadě i řezné podmínky. U velikosti kotouče se snažíme zvolit vždy co nejmenší průměr. Je to proto, že menší kotouč nám umožní: Vyšší otáčky: nám umožní tedy kvalitnější řeznou spáru, při stejné rychlosti posuvu materiálu do řezu. 33

34 Pro výpočet doporučených otáček použijeme vzorec: D průměr pilového kotouče [mm] v ř řezná rychlost [m/s] n = ř [1/min] Vyšší stabilitu kotouče: zabránění chvění nebo výkyvu kotouče při kontaktu s obrobkem. Menší úhel vnikání břitu do materiálu (obrobku): menší přesah pilového kotouče nad obrobkem způsobí lepší vnikání pilového kotouče do obrobku. Obrobek není vystaven tak velkému nárazu jako při velkém přesahu pilového kotouče, zároveň nedochází k axiálním výchylkám pilového kotouče. I vznikající tříska je kvalitnější, lépe se odvíjí po čele pilového zubu. Pro výpočet nejmenšího průměru pilového kotouče nad stolem je vzorec: D min = 2*(h+a+p) h řezná výška (výška řezaného materiálu) [mm] a vzdálenost stolu od osy hřídele [mm] p minimální přesah kotouče nad obrobkem [mm] (Janíček, Vozár, Zbořil 1999) Tab. 3 Přesah pilového kotouče nad obrobkem D [mm] p [mm] D průměr pilového kotouče, p přesah pilového kotouče Volba ozubení pilového kotouče Volbu ozubení na pilovém kotouči nám určuje zejména tvar a geometrie zubu. Tvar a geometrie zubu závisí na druhu materiálu a na jeho vlastnostech, případně na směru vláken. Trojúhelníkové ozubení je vhodné pro řezání měkkých materiálů. Vlčí 34

35 ozubení je vhodné pro tvrdé dřeviny i pro konstrukční materiál. Geometrie zubu je odlišná podle směru řezání. Pro příčné řezání se používá záporný úhel čela, který se volí (γ) od -20 do 0. Kladný úhel čela (γ) se používá pro podélné řezání. (Janíček, Vozár, Zbořil 1999) Počet zubů Zde můžeme říct, že platí pravidlo čím víc zubů, tím kvalitnější a čistší řez. Pilový kotouč s malým počtem zubů je určen pro hrubé řezy, kde opracovaný materiál nemusí dosáhnout jakostní kvality, Na druhou stranu kotouč disponuje vyšší rychlostí, což kompenzuje ne tak dobrou výslednou kvalitu materiálu. Počet zubů závisí na obráběném materiálu. Pro podélné řezání rostlého dřeva se volí počet zubů menší z důvodu dobrého odvodu pilin. Pro příčné řezání masivního dřeva je počet zubů vyšší než pro podélné řezání. Pro řezání materiálů na bázi dřeva především laminované desky, dřevotřískové je počet zubů požadován co největší pro čistý a hladký řez bez otřepů. Počet zubů na pilovém kotouči se dá vypočítat ze vzorce: z = Pro výpočet počtu zubů je nutné znát i rozteč zubů, který se vypočítá vzorcem: [-] t= [mm] z počet zubů [-] D průměr pilového kotouče [mm] t rozteč zubů [mm] r poloměr pilového kotouče [mm] k počet zubů v záběru (uvažujeme, že jsou v záběru 2 až 3 zuby) [-] (Prokeš 1978) 35

36 Řezné podmínky Řezné podmínky se rovněž se řídí požadovanou kvalitou řezné plochy. Čím čistší řez požadujeme, tím volíme vyšší řeznou rychlost a menší posuv na zub. (Janíček, Vozár, Zbořil 1999) Obr. 14 Způsob oddělování třísky zubem pilového kotouče (Horák, Šimánek 1974) s min minimální tloušťka třísky [mm] s stř střední tloušťka třísky [mm] s max maximální tloušťka třísky [mm] u z posuv na zub (břit) [mm/zub] φ 1, φ 2, φ stř úhly styku [ ] h řezná výška (hloubka závěru) [mm] a vzdálenost plochy stolu od osy otáčení [mm] p výška pilového kotouče nad obrobkem [mm] u posuvová rychlost [m/min] R průměr pilového kotouče [m] t řezná rychlost [m/s] 36

37 8. UPÍNÁNÍ PILOVÉHO KOTOUČE Přesnost a jakost obrobených dílců a jejich součástí, ale zároveň i výkon a bezpečnost strojů jsou do značné míry podmíněny přesností, uložení a spolehlivostí upnutí nástrojů. V průběhu obrábění působí na nástroj vnější řezné setrvačné síly. Nástroj se nesmí samovolně pohybovat a měnit svoji přesně vymezenou polohu. Správné upnutí je důležité z hlediska bezpečnosti práce. (Janíček 2000) 8.1. Příruba Pilové kotouče se upínají na hřídele stroje upínacími přírubami. Je nutné, aby opěrná příruba byla pevně nasazena a upínací příruba přitlačena k pilovému kotouči upínací maticí a podložkou. Matice je zašroubována proti směru otáčení pilového kotouče čímž se vylučuje samovolné uvolnění kotouče během řezání. Průměr upínací příruby závisí na: Konstrukci stroje Průměru kotouče Řezné výšce Pro výpočet použití vhodné příruby použijeme vzorec: D 1 = 5 D [mm] D průměr pilového kotouče [mm] Je nutné kontrolovat i výchylku přírub, jsou-li překročeny doporučené hodnoty, je potřeba příruby sbrousit. Pro jakostní řezání se doporučuje odchylka nejvýše 0,02 mm, u ostatních řezání 0,05 mm. (Prokeš 1978) 37

38 Obr. 15 Schéma upínání pilového kotouče (Janíček 2000) 1 podložka 2 upínací matice 3 hřídel 4 upínací příruba 5 pilový kotouč 9. PROCES OTUPENÍ BŘITU A TRVANLIVOST NÁSTROJE 9.1. Otupování břitu Při procesu otupování dochází ke změně mikrogeometrie břitu. K nejvýraznější změně dochází na počátku řezání, kdy břit mechanickým opotřebením ztrácí tvar jehly a stává se válcovou nebo jinou plochou. Tímto dochází ke zvětšováním deformované plochy před břitem a ke snížení kvality řezání. Otupení břitu nástroje se v praxi projevuje 38

39 pálením materiálu, nepřesnostmi opracovaného materiálu, sníženým výkonem při daných podmínkách a sníženého stavu posuvu do řezu. (Janíček, Vozár, Zbořil 1999) Důvody obnovy ostří: Snížení stability nástroje Nepřesnost rozměrů výrobku Zhoršená povrchová jakost výrobku Pokles otáček (řezné rychlosti) Změna jakosti třísek Vyštípávání materiálu na výstupní hraně Třepení okrajů, aj.,(znečištění, ztráta pnutí, ) Proces otupení břitu je možné rozdělit do čtyř fází: Obr. 16 Proces otupování břitu (Varkoček, Rousek, Holopírek 1996) Fáze procesu otupování: I první záběr břitu, odstranění jehly a otřepů (vyšší záběr u malých úhlů břitu β) II vzrůst otupení s degresivním průběhem III fáze rovnoměrného otupování opotřebení IV nárůst otupení s regresivním průběhem (není experimentálně prokázáno) (Varkoček, Rousek, Holopírek 1996) 39

40 9.2. Trvanlivost nástroje Trvanlivost břitu proti opotřebení má velký vliv na jakost materiálu. Zvýšená odolnost břitu nám snižuje náklady na jeho ostření. Trvanlivost břitu můžeme definovat jako dobu po mezní otupení nástroje. Vyjadřuje se časovými jednotkami nebo délkou řeznou dráhy. Pro zachování trvanlivosti břitu je nezbytná správná volba nástrojové oceli a její tepelného zpracování optimální geometrie nástroje. Dodržování skladování ovlivňuje také trvanlivost břitu, dále jejich přeprava ke stroji, zvlášť u pilového kotouče s destičkami ze slinutých, které jsou křehké. Dalšími předpoklady ke zvýšení trvanlivosti je údržba, správné seřízení stroje a minimalizace nečistot obrobku. (Varkoček, Rousek, Holopírek 1996) Životnost nástroje Životnost nástroje je mnohonásobkem trvanlivosti, který je určený počtem množstvím broušení a úpravy nástrojů. Při zachování požadované geometrie a kvalitě nástrojů. Při broušení ubírá brousící kotouč drobné části kovu z nástroje, při nesprávném broušení vznikají rýhy. Do úpravy nástrojů je zahrnutá povrchová úprava nástroje, popřípadě laserové vypálení drážek, které mají daný význam. (Janíček, Vozár, Zbořil 1999) 10. ÚDRŽBA A OSTŘENÍ Údržba nástrojů Údržba nástrojů je důležitým činitelem celého hospodářského systému výrobního závodu. Správnou údržbou se prodlužuje trvanlivost, přesnost a jakost nástrojů, přesnost a jakost obrobených ploch obrobků. Zároveň se prodlužuje i výkon a životnost stroje. Údržba nástrojů zahrnuje: Mechanické a chemické čištění Obnova, vyrovnání a vyztužení středních částí pilových kotoučů Rozvádění a egalizace zubů a břitů 40

41 Ostření a obtahování ostří Kontrola rozměrových a úhlových parametrů nástrojů, jejich zubů a ostří (Janíček 2000) Údržba nástrojů se provádí různými ostřícími a pomocnými stroji a zařízeními, přípravky a kontrolními přístroji. Nejdůležitější faktor v údržbě nástrojů je ostření. Provádí se na ostřících strojích ostřičkách. Správné ostření zubů musí vyhovovat těmto požadavkům: Tvar zubů musí zůstat po každém broušení nezměněn (u pilových kotoučů musí být tvar zubů po ostření podobný tvaru pře ostřením) Zuby musí být ostré Řezné hrany zubů musí být u kotoučových pil ve stejné vzdálenosti od středu kotouče Stupeň otupení nástroje závisí na kvalitě ostření, použité oceli nástroje, řezných parametrech, nezbytné je vzít v úvahu lepidlo ve spárech spojovaných dílců a přítomnost nečistot (např. v dřevotřískových deskách) (Janíček 2000) 41

42 Obr. 17 Ostřička na pilové kotouče (Janíček 1979) 1 kolečko pro nastavení zdvihu 2 elektromotor 3 ostřící jednotka 4 kryt 5 brousící kotouč 6 přítlačné rameno 7 pilový kotouč na spodním supportu 8 horní support 9 posouvač 10 páka pro nastavení tvaru zubu 11 kolečko pro seřízení zdvihu posouvače 12 kolečko pro nastavení horního supportu 13 elektromotor 42

43 Obr. 18 Ostřička na pilové kotouče s destičkami ze slinutých karbidů (Janíček 1979) 1 skříň s ovládacími přístroji pro posuv pilového kotouče 2 elektromotor 3 stupnice pro seřízení brousícího kotouče 4 kolečko pro seřízení brousícího kotouče 5 tlačítko pro automatické zvedání kotouče 6 stupnice kyvného supportu 7 kolíkový šroub 8 vana 9 kyvný support 10 páka pro zkušební posuv 11 ovládací panel 12 tabulka posuvů 13 vyměnitelná zarážka pro seřízení rozteče zubů 14 pojistná západka chladicí kapaliny 15 kolečko pro seřízení rozteče zubu 16 posuvný palec 43

44 17 tryska kotouče 18 přilačovací rameno 19 upínací čelisti pilového kotouče 20 šoupátko nosiče 21 nosič pilového kotouče 22 kroužek se stupnicí 23 kolečko pro nastavení tloušťky kotouče 24 kolo pro nastavení podbroušeného úhlu 25 větrací otvory 26 stojan Ostření brusným kotoučem Základem ostření zubů pilových kotoučů je zachování původního tvaru. Jakost ostření a tedy i jakost břitu závisí na trvanlivosti, výkonu stroje, jakosti obrobené plochy, rozměrové přesnost obrobku a spotřebě energie. Volba brusných podmínek ovlivňuje životnost nástrojů i brusných kotoučů. Nástroje brousíme na brusných kotoučích. Brusný kotouč se skládá z brusiva a pojiva. Zatímco brusiva dále rozdělujeme na přírodní (pískovec, pískovec, smirek, korund, diamant) a umělá (kysličník hlinitý, umělý korun, elektrokorund, karbid křemíku). Pojivo stmeluje brusná zrna v pevný celek do žádoucího tvaru a rozměrů. Na druhu pojiva, jeho množství a způsobu zpracování závisí tvrdost brusného kotouče, jeho struktura, brusné vlastnosti, pevnost kotouče a obvodová rychlost. Jako pojivo se používá keramický materiál (žáruvzdorné hlíny, křemen, kaolín). U diamantových brusných kotoučů se používá umělé pryskyřice, bakelit nebo umělé pájky. (Horák, Šimánek 1974) 44

45 11. HLAVNÍ PEDAGOGICKÉ ZÁSADY Jsou to zásady, které je potřeba dodržet, abychom se o dané problematice dozvěděli co možná nejvíce. Samozřejmě není nutné, abychom dodržovali úplně všechny. Při plnění těchto zásad ulehčuje proniknutí do problematiky Výchovnost: je jedním ze základních složek výchovy. Při vyučování si studenti osvojují nejen nové vědomosti, ale i dovednosti. Kromě teoretických znalostí na přednáškách si student může v dílnách osvojit dovednosti a ověřit v praxi v pavilonu P to, co se na přednáškách dozvěděl. Konkrétně rychlost otáček, rychlost posuvu materiálu do řezu, detailně si prohlédnou pilové kotouče, upínání, atd Cílevědomost: důležitou zásadou je určení cíle. Základem je aby si vyučující připravil na hodinu tak aby podle naplánovaného postupu se v průběhu hodiny blížil k cíli Uvědomělost: Důležitým faktorem je, aby student byl uvědomělý a vykonával činnosti, u kterých si je vědom jejich smyslu a významu. Student by měl rozumět, čemu se učí. Pokud se tak nestane, student sice učivo zná, ale nerozumí problematice. V téhle problematice je nejdůležitější využití obrázků a nákresů doplněné o vhodný text a základní problematiku typu řezné parametry, řezné úhly nástroje není problém pochopit Aktivita: Zde se vyžaduje aktivita studenta v hodinách spojených s praktickou výukou. Se zásadou aktivity úzce souvisí i další pedagogické zásady jako je samostatnost a tvořivost. Teoretické pochopení kotoučových pil není tak obtížné, ovšem aktivita je potřeba při plnění úkolů, zejména po přednáškách si doplnit učivo o důležité obrázky nebo kinematiku Názornost: Student by měl zvládat představivost a vnímat předměty a jevy nebo jejich zobrazení. Základním parametrem je smyslová zkušenost. Většina lidí má lepší vizuální paměť než akustickou, proto jsou důležité pomůcky, projekce atd. Psaný text od vyučujícího proto musí být dostatečně názorný. 45

46 11.6. Spojení teorie a praxe: Bylo by dobré, aby teoretické poznatky z přednášek byly vyváženy praktickým uplatňováním. Dostatečné by bylo uvádět příklady přímo z praxe. To je možné na našem ústavu v pavilonu P, kde jsou dílny a mistři odborného výcviku, kteří doplní praktické informace, kolikrát je praxe odlišná od teorie Spojení školy se životem: Zde se vyžadují takové parametry, aby prostředky a metody vyučování v ústavu odpovídaly současným požadavkům a potřebám společnosti. Po důkladném nastudování této práce je student teoreticky připraven nastoupit do provozu. Tím je myšleno, že umí základní problematiku. 12. NÁVRH POSTUPU MĚŘENÍ PRO LABORATORNÍ CVIČENÍ V této kapitole je vysvětlen postup výpočtu řezné síly teoretickými metodami a postup měření experimentem v laboratorním cvičení. Postup měřený by měl vypadat následovně. Získané výsledky ze cvičení je nutné porovnat s výsledky vypočítané s teoretickými metodami. V diskusi porovnat a zdůvodnit odlišnost výsledků. Nakonec v závěru práce vyhodnotit své výsledky. Tématem měření v laboratorním cvičení by bylo: Porovnávání výpočetních metod s experimentem při podélném řezání smrku a buku kotoučovou pilou. Při řezání materiálu kotoučovou pilou vznikají řezné síly, které působí proti pilovému kotouči tzv. řezný odpor. Řezný odpor je charakterizován silou, kterou musíme působit na pilový kotouč, aby překonal odpor materiálu. Ovšem určení všech složek řezné síly, které působí na materiál je obtížné. Nejdříve je nutné veškeré celkové složky řezné síly rozložit a postupně vypočítávat jednotlivé velikosti sil. Ve skutečnosti takto rozložený proces neexistuje, proto se hledaly jiné možnosti výpočtu a stanovení celkové řezné síly. Hledání nových postupů výpočtu řezné síly bylo komplikováno vlastnostmi dřeva, anizotropií, odlišnými fyzikálními a mechanickými vlastnosti dřeva a závislosti na směru vláken. Dnes se používají v praxi dvě metody. Jedna z nich je technologicky statistická metoda a druhá je analytická metoda. 46

47 12.1. Technologicky statistická metoda Princip této metody je založen na stanovení měrného řezného odporu k c. Tento řezný odpor je zásadní pro stanovení řezné síly. Stanovení měrného řezného odporu se zakládá na mnohonásobném opakování experimentu se statistickým vyhodnocením za určitých podmínek, při kterém byl nejdříve určen tzv. základní měrný odpor k 1 pro základní modely řezání a úhlu řezu δ. Podmínky pro stanovení základních hodnot byly tyto: Technologické podmínky pro stanovení základního měrného řezného odporu k 1 : druh dřeviny [borovice], řezná rychlost [v c = 10m/s], tloušťka třísky [h = 1mm], vlhkost dřeva [w = 10-15%], řezný úhel [δ = 45 ], úhel přeřezávání vláken [φ 2 = 0 90 ], ostrý nástroj [ρ = 0], model řezání [,, ] Nezbytnou součástí bylo pro stanovení základního měrného řezného odporu opravné koeficienty, které zahrnovaly mechanické a technologické vlivy. Opravné koeficienty zahrnující mechanické a technologické vlivy: Vliv dřeviny [k d ] vyjadřuje vliv hustoty dřeva a můžeme říct, že s přibývající hustotou roste i velikost měrného řezného odporu k c Vliv vlhkosti [k w ] dřeva je složité vyhodnotit. Výsledky mnoha autorů se neshodovali. Obecně můžeme říct, že s přibývající vlhkostí dřeva hodnota opravného koeficientu klesá. Vliv řezné rychlosti [k v ] opět není jednoduché vyjádřit, ale převládá názor autorů, podle kterých je závislost lineární. Vliv otupení ostří [k ρ ] ovlivňuje řadu činitelů, uvedené hodnoty nejsou přesné, jelikož otupení je v tabulce závislé pouze na době řezání. Veliký vliv na otupení ostří má druh dřeviny, geometrie nástroje, řezné podmínky. Vliv teploty [k T ] má příznivý vliv na pokles řezného odporu. S rostoucí teplotou klesá pevnost dřeva, a proto klesá i měrný řezný odpor. Vliv tloušťky třísky [k h ] je hyperbolicky nepřímo úměrný na měrný řezný odpor. 47

48 Pro použití jiného řezného úhlu než byl výchozí řezný úhel δ =45 byly navrženy analytické vztahy, které jsou uvedeny v tabulkách. Obdobným způsobem byly navrženy analytické vztahy pro složené modely řezání. Pod složenými modely řezání si můžeme představit podélně čelní model, podélně tangenciální model a tangenciálně čelní model. Tyto modely vychází ze závislosti na velikosti úhlů φ 1 a φ 2. Kromě zjištění technologických podmínek, opravných koeficientů, použití řezného úhlu a modelu řezání bylo potřeba zohlednit i vliv řezání. Řezání může být otevřené nebo uzavřené. Tento druh řezání zahrnuje i vliv úpravy ostří, jsou-li zuby na pilovém kotouči rozváděné nebo pěchované, výšku řezného materiálu a šířku třísky. Uzavřené řezání má za následek zvýšení odporu, proto tento základní měrný řezný odpor při řezání ve spáře vyjádříme číselným koeficientem 1,1 1,2. Nezbytnou součástí výpočtu měrného řezného odporu je určit střední tloušťku třísky. Střední tloušťka třísky je společným násobkem rychlosti posuvu do řezu a středním úhlem přeřezávání vláken. Střední úhel přeřezávání vláken získáme tak, že sečteme vstupní úhel pilového kotouče s výstupním úhlem pilového kotouče a vypočítáme jeho aritmetický průměr. Pilový kotouč, který vykonává odlišný pohyb než obráběný materiál, vytváří na vstupu do materiálu odlišnou tloušťku třísky než na výstupu z materiálu, kde je tloušťka třísky maximální, vzniklá tříska má nerovnoměrnou tloušťku. Uvědomme si, že břity pilového kotouče se pohybují po kruhové dráze. Při obrábění materiálu dochází ke skládání rotačního pohybu pilového kotouče s přímočarým posuvem obrobku, celková řezná dráha je cyklická. Řezná rychlost je v porovnání s rychlostí posuvu materiálu do řezu nesrovnatelně větší, tím pádem můžeme konstatovat, že pohyb břitu pilového kotouče v obroku vykonává kruhový oblouk a tedy pro výpočty určujeme střední tloušťku třísky. Opravný Součinitel zohledňující vliv tloušťky třísky v závislosti na modelu řezání a středního úhlu řezání. Vyjadřuje hodnotu u pro modely řezání podélně příčné a tangenciálně příčné v závislosti na středním úhlu řezání. Tento opravný součinitel je uveden v tabulce. Hodnoty u se s přibývajícím řezným úhlem snižují. 48

49 Vzorec pro výpočet měrného řezného odporu pro uzavřené řezání: k c =,,! " # $%ř & + ' [N/mm2 ] (1,1 1,2) konstanta zahrnující vliv zvýšeného tření nástroje ve spáře k 1 φ 2 δ jednotkový měrný řezný odpor [-] ξ koeficient jednotkového měrného řezného odporu, potřebný k překonání tření bočního ostří nástroje v řezné spáře (např. zuby rozvedené ξ = 0,2 N/mm 2, zuby stelitované nebo ze slinutých karbidů ξ = 0,15 N/mm 2 ) h stř střední tloušťka třísky [mm] u součinitel zohledňující tloušťku třísky v závislosti na modelu řezání a úhlu φ 2 [-] e výška řezu [m] b šířka zubu [m] Vztahy pro výpočet měrného řezného odporu k c : Řezná rychlost: Posuv na zub: Vstupní úhel pilového kotouče: Výstupní úhel pilového kotouče: v c = [m/s] f z = ( [mm] Ψ 1 = arcos) *+, - [ ] Ψ 2 = arcos) *, - [ ] Střední úhel přeřezání vláken: φ 2 =. +. / [ ] 49

50 Střední tloušťka třísky: h stř = f z *sinφ 2 [mm] Délka třísky: Řezná síla je vypočtena ze vztahu: l =. /0. 1 [mm] F c = k c *b*e* ( [N] Analytická metoda Analytická metoda, která se také někdy nazývá, jako všeobecný zákon řezání vychází z teorie profesora Beršadského. Při stanovení měrného řezného odporu je do výpočtu zahrnuto i otupování nástroje a tloušťka třísky do 0,1mm a nad 0,1mm. Měrný řezný odpor k c je vypočítán jako součet základního měrného řezného odporu a přírůstek měrného řezného odporu vlivem otupení nástroje. Hodnoty A, B, C jsou určeny pomocí monogramů. Vztahy pro výpočet měrného řezného odporu: Pro třísku do 0,1mm: k c = k 1 <0,1+ k ρ <0,1 = (Aφ 2 *δ+bφ 2 *v c +C <0,1 )+ 3* #0,45 6 $%ř [N/mm 2 ] Pro třísku nad 0,1mm: k c = k 1 >0,1+ k ρ >0,1 = (Aφ 2 *δ+bφ 2 *v c -C >0,1 )+ * # 6 $%ř [N/mm 2 ] Pro výpočet měrného řezného odporu je potřeba určit koeficient otupení nástroje. Pro, který platí určitý vztah. Vztah pro výpočet koeficientu otupení: a p =1+, [-] Rozdíl opotřebení ostří ρ v závislosti na efektivní délce řezání lze vypočítat podle vztahu: ρ = ε*l [µm] 50

Strojní obrábění. 1 obráběná plocha; 2 obrobená plocha; 3 řezná plocha

Strojní obrábění. 1 obráběná plocha; 2 obrobená plocha; 3 řezná plocha Strojní obrábění 1. Základy teorie třískového obrábění 1.1 Pohyby při strojním obrábění Různé části strojů, přístrojů a zařízení, ale také výrobky denní potřeby se vyrábějí obráběním na obráběcích strojích,

Více

SK pilové kotouče - všeobecné informace

SK pilové kotouče - všeobecné informace SK pilové kotouče 3 SK pilové kotouče - všeobecné informace Pilové kotouče firmy PILANA TOOLS jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů o tvrdosti 43 48 HRc a jejich kompletní tvar je vyřezáván na laseru.

Více

Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009. Marek Urban (marekurban@seznam.cz)

Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009. Marek Urban (marekurban@seznam.cz) Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009 Marek Urban (marekurban@seznam.cz) 1 Úvod Z mnoha pohledů je soustružení nejjednodušší formou obrábění, kde pomocí jednobřitého nástroje

Více

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Základní metody broušení závitů

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Základní metody broušení závitů Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRA- NAS 3.roč Antonín Dombek 26.10.2012 Název zpracovaného celku: Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů Základní metody broušení závitů Závity lze brousit

Více

CTR 750 EV NABÍDKOVÝ LIST. Pilous. 4140 34 0,9 1,1 mm

CTR 750 EV NABÍDKOVÝ LIST. Pilous. 4140 34 0,9 1,1 mm NABÍDKOVÝ LIST Pilous CTR 750 EV Železná 9, 619 00 Brno, Czech Republic Tel.: +420 543 25 20 10 e-mail: wood@pilous.cz, www.pilous.cz Max. (mm) 4140 34 0,9 1,1 mm 750 640 530 530 Max. průměr kmene 750

Více

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem.

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem. BRUSKY Broušení je nejčastěji používanou dokončovací operací s ohledem geometrickou i rozměrovou přesnost a drsnost povrchu. Přídavek na opracování bývá podle velikosti obrobku a s ohledem na použitou

Více

Jakost povrchu při frézování kulovou frézou na nakloněných plochách. Bc. Lukáš Matula

Jakost povrchu při frézování kulovou frézou na nakloněných plochách. Bc. Lukáš Matula Jakost povrchu při frézování kulovou frézou na nakloněných plochách Bc. Lukáš Matula Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT V dané diplomové práci je teoreticky popsána problematika frézování, frézovacích

Více

Pilové kotouče z nástrojové oceli

Pilové kotouče z nástrojové oceli Pilové kotouče z nástrojové oceli 49 Pilové kotouče na dřevo jsou vyráběny z uhlíkové nástrojové oceli 75Cr1 (DIN 1.2003). Do tloušťky těla 3 mm jsou tepelně zpracovány na tvrdost 44 48 HRc a 42 46 HRc

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy frézování Podstata frézování - při frézování se nástroj otáčí, zatímco obrobek se obvykle pohybuje

Více

P O N U K O V Ý L I S T

P O N U K O V Ý L I S T NABÍDKOVÝ LIST CTR 550 Pilous Železná 9, 619 00 Brno, Czech Republic Tel.: +420 543 25 20 10 e-mail: wood@pilous.cz, www.pilous.cz Max. (mm) 3110 27 35 0,9 mm 550 400 365 365 Max. průměr kmene 550 mm Délka

Více

Vliv volby nástroje na parametry řezného procesu. Lukáš Matula

Vliv volby nástroje na parametry řezného procesu. Lukáš Matula Vliv volby nástroje na parametry řezného procesu Lukáš Matula Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato práce se zaměřuje na proces frézování a testování různých frézovacích nástrojů. Zkoumá různé typy nástrojů

Více

ZÁKLA L DY Y OB O RÁBĚNÍ Te T o e r o ie e ob o r b áb á ě b n ě í n, z ák á lad a n d í n d r d uh u y h třísko k v o éh é o h o obrábění

ZÁKLA L DY Y OB O RÁBĚNÍ Te T o e r o ie e ob o r b áb á ě b n ě í n, z ák á lad a n d í n d r d uh u y h třísko k v o éh é o h o obrábění ZÁKLADY OBRÁBĚNÍ Teorie obrábění, základní druhy třískového Teorie obrábění, základní druhy třískového obrábění Z historie obrábění 5000 př.n.l. obrábění nežel. kovů (měď a její slitiny). 2000 př.n.l.

Více

Heavy Duty řezání kovů a demolice. Řezání kovu tenkým plátkem. éle: lepší geometrie zubů pro lepší rychlost a

Heavy Duty řezání kovů a demolice. Řezání kovu tenkým plátkem. éle: lepší geometrie zubů pro lepší rychlost a 141 OPRACOVÁNÍ D DŘEVA PILOVÉ PLÁTKY PRO ŠAVLOVÉ PILY ŘEŽOU UŽ DELŠÍ NEŽ 60 LET! TENKÝ PLÁTEK Řezání kovu tenkým plátkem éle: lepší geometrie zubů pro lepší rychlost a D dvojnásobnou životnost, bimetalový

Více

201 E. Kvalitní nástroje od jednoho výrobce. Katalog 201 E. Katalog 205. Katalog 202. Katalog 206. Katalog 203. Katalog 208. Katalog 209.

201 E. Kvalitní nástroje od jednoho výrobce. Katalog 201 E. Katalog 205. Katalog 202. Katalog 206. Katalog 203. Katalog 208. Katalog 209. Kvalitní nástroje od jednoho výrobce Katalog 201 E Katalog 205 Dílenské pilníky, ostřicí pilníky, rašple a precizní pilníky Diamantové a CBN nástroje na pilování, broušení a řezání Katalog Katalog 206

Více

Frézování. Frézování válcovými frézami: Kinematika řezného pohybu:

Frézování. Frézování válcovými frézami: Kinematika řezného pohybu: Frézování Použití a kinematika řezného pohybu Používá se pro obrábění především ploch rovinných, ale frézování obrábíme i tvarové plochy jako jsou ozubená kola, závity a různé tvarové plochy. Kinematika

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Přehled metod, základní pojmy. Téma: Ing. Kubíček Miroslav.

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Přehled metod, základní pojmy. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Přehled metod, základní pojmy Ing. Kubíček

Více

Supertvrdé řezné materiály a jejich efektivní využití. Josef Vintr

Supertvrdé řezné materiály a jejich efektivní využití. Josef Vintr Supertvrdé řezné materiály a jejich efektivní využití Josef Vintr Bakalářská práce 2006 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na supertvrdé

Více

NOVÁ GENERACE FRÉZ MINIMASTER

NOVÁ GENERACE FRÉZ MINIMASTER NOVÁ GENERACE FRÉZ MINIMASTER ÚSPĚCH POKRAČUJE Seco navazuje na úspěch řady fréz Minimaster představením nové generace nástrojů. Ukazuje směr ve vývoji systému frézování s vyměnitelnými řeznými hlavičkami.

Více

Řezné podmínky při broušení

Řezné podmínky při broušení Řezné podmínky při broušení Broušení je převážně dokončovací operace, a proto řezné podmínky z hlediska dodržení požadované přesnosti rozměrů, geometrického tvaru a drsnosti při maximálním úběru materiálu

Více

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík 10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění

Více

Vliv úpravy břitu monolitních fréz před PVD povlakováním na jejich trvanlivost

Vliv úpravy břitu monolitních fréz před PVD povlakováním na jejich trvanlivost Vliv úpravy břitu monolitních fréz před PVD povlakováním na jejich trvanlivost Influence of Cutting Edge Modification on Durability of PVD Coated Monolithic Shank-Type Cutter Doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica,

Více

ASX445 NÁSTROJE NOVINKY. Stabilní čelní frézování při vysokém zatížení B017CZ. Čelní fréza. 2014.01 Aktualizace

ASX445 NÁSTROJE NOVINKY. Stabilní čelní frézování při vysokém zatížení B017CZ. Čelní fréza. 2014.01 Aktualizace NÁSTROJE NOVINKY 2014.01 Aktualizace B017CZ Čelní fréza Stabilní čelní frézování při vysokém zatížení Mechanismus destičky AFI (Anti Fly Insert) ze slinutého karbidu. Výkonný řez pro lepší účinnost. Těleso

Více

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ 2014/01 tool design & production KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ FRÉZY PRO VÝROBU FOREM Z TVRDOKOVU FRÉZY VÁLCOVÉ NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKU NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ GRAFITU NÁSTROJE SPECIÁLNÍ A ZAKÁZKOVÉ

Více

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102)

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRA- NAS 3.roč Antonín Dombek 27.3.2013 Název zpracovaného celku: Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102)

Více

Nejnovější technologie. Nejnovější technologie a ohlasy zákazníků jsou úspěšně kombinovány v každém pilovém pásu AMADA.

Nejnovější technologie. Nejnovější technologie a ohlasy zákazníků jsou úspěšně kombinovány v každém pilovém pásu AMADA. Nejnovější technologie Nejnovější technologie a ohlasy zákazníků jsou úspěšně kombinovány v každém pilovém pásu AMADA. Pilový pás z dvojkovu vyráběný pomocí svařování elektronovým paprskem Špičky zubů

Více

Frézování ozubených kol

Frézování ozubených kol Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Frézování ozubených kol Zuby čelních OK, které patří k nejčastěji používaným můžeme zhotovit těmito způsoby

Více

C Cr V Mo W Si Mn 1,35% 4,25 % 4,00 % 4,50% 5,75% 0,30% 0,30%

C Cr V Mo W Si Mn 1,35% 4,25 % 4,00 % 4,50% 5,75% 0,30% 0,30% NÁSTROJOVÁ OCEL CPM REX M4 Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr V Mo W Si Mn 1,35% 4,25 % 4,00 % 4,50% 5,75% 0,30% 0,30% CPM REX M4 Pro speciální aplikace vyvinutá vysokovýkonná rychlořezná ocel.

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Technologie třískového obrábění 1 Obsah Technologie třískového obrábění... 3 Obrábění korozivzdorných ocelí... 4 Obrábění litiny... 5 Obrábění

Více

TECHNOLOGIE VRTÁNÍ A VRTACÍ PŘÍPRAVKY

TECHNOLOGIE VRTÁNÍ A VRTACÍ PŘÍPRAVKY TECHNOLOGIE VRTÁNÍ A VRTACÍ PŘÍPRAVKY SOLUTION DRILLING TECHNOLOGIES AND CLAMPING UNITS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR JAN ADAM VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Ing. MILAN KALIVODA BRNO

Více

TMV-1350A/ 1600A CNC vertikální obráběcí centrum

TMV-1350A/ 1600A CNC vertikální obráběcí centrum TMV-1350A/ 1600A CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro přesné a silové obrábění - Tuhá konstrukce, kluzné vodící plochy - Ergonomický design a komfortní obsluha - Systém upínání BT50 nebo HSK- A100

Více

Technologické procesy (Tváření)

Technologické procesy (Tváření) Otázky a odpovědi Technologické procesy (Tváření) 1) Co je to plasticita kovů Schopnost zůstat neporušený po deformaci 2) Jak vzniká plastická deformace Nad mezi kluzu 3) Co jsou to dislokace Porucha krystalové

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 10. cvičení - Broušení Okruhy: Druhy brusek, účel a využití Základní druhy brousicích materiálů

Více

OBRÁBĚNÍ DŘEVA. Mgr. Jan Straka

OBRÁBĚNÍ DŘEVA. Mgr. Jan Straka OBRÁBĚNÍ DŘEVA Mgr. Jan Straka Obrábění je technologický pochod, kterým vytváříme požadovaný tvar obrobku ve stanovených rozměrech a v požadované kvalitě obrobených ploch. Obrábění se dělí podle způsobu

Více

Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků

Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků Obsah... 1 Vrtání... 2 1. Moderní vrtačky... 2 1.1 Moderní stolní vrtačky... 2 1.2 Moderní sloupové vrtačky... 2 1.3 Magnetická vrtačka...

Více

Řezání vnějších i vnitřních závitů závitovými noži

Řezání vnějších i vnitřních závitů závitovými noži Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Řezání vnějších i vnitřních závitů závitovými noži Soustružení ostrých závitů Princip: Při soustružení musí

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY ANALÝZA

Více

Charakteristika. Použití VLASTNOSTI MOLDMAXXL FYZIKÁLNÍ ÚDAJE

Charakteristika. Použití VLASTNOSTI MOLDMAXXL FYZIKÁLNÍ ÚDAJE 1 MOLDMAXXL 2 Charakteristika MOLDMAX XL je vysoce pevná slitina mědi s vysokou vodivostí, vyrobená firmou Brush Wellman Inc. MOLDMAX XL se používá pro výrobu různých tvarovek z plastu. Vyznačuje se následujícími

Více

2 K20 QP25 QP25C QP30P QP40. od 200. do. 1500 - - - 100-300 - - - - - - max. 800 200-800 - - - - - - max. 900 50-80 - - - -

2 K20 QP25 QP25C QP30P QP40. od 200. do. 1500 - - - 100-300 - - - - - - max. 800 200-800 - - - - - - max. 900 50-80 - - - - Doporučené řezné rychlosti a posuvy pro frézu Face Hog Konkrétní hodnoty posuvu se mohou měnit v závislosti na materiálu obrobku a stavu stroje, avšak následující údaje mohou sloužit jako vodítko. frézy

Více

Bending tool for conduit box

Bending tool for conduit box Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Ohýbací nástroj na elektroinstalační krabice Bending tool for conduit box Petr Žádník, Tomáš Pařez, Richard Potůček,

Více

VÝROBA VELMI PŘESNÝCH DĚR A JEJICH VZÁJEMNÉ POUZDŘENÍ V KOMBINACI RŮZNÝCH MATERIÁLŮ SVOČ FST 2009

VÝROBA VELMI PŘESNÝCH DĚR A JEJICH VZÁJEMNÉ POUZDŘENÍ V KOMBINACI RŮZNÝCH MATERIÁLŮ SVOČ FST 2009 ABSTRAKT VÝROBA VELMI PŘESNÝCH DĚR A JEJICH VZÁJEMNÉ POUZDŘENÍ V KOMBINACI RŮZNÝCH MATERIÁLŮ SVOČ FST 2009 Pavel Motyčák, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Hlavním

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 18

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 2. ZÁKLADY RUČNÍHO ZPRACOVÁNÍ KOVŮ 2.4 TÉMA: PILOVÁNÍ Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Miroslav Zajíček Střední odborná škola Josefa Sousedíka

Více

US 2000 MC NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHARAKTER CHEMICKÉHO SLOŽENÍ. Typické oblasti použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI.

US 2000 MC NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHARAKTER CHEMICKÉHO SLOŽENÍ. Typické oblasti použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI. NÁSTROJOVÁ OCEL US 2000 MC Certifikace dle ISO 9001 CHARAKTER CHEMICKÉHO SLOŽENÍ C V W Mo US 2000 MC Pro speciální aplikace vyvinutá vysokovýkonná semi-rychlořezná ocel, která svojí koncepcí zaručuje vysokou

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Marek Holík Měření obráběcích sil a tuhosti konstrukce prototypu CNC stroje Bakalářská práce 2010 Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Katedra výrobních

Více

Vliv koncentrace řezné kapaliny na trvanlivost nástroje. Petr Král

Vliv koncentrace řezné kapaliny na trvanlivost nástroje. Petr Král Vliv koncentrace řezné kapaliny na trvanlivost nástroje Petr Král Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Jedná se o bakalářskou práci, jejímž úkolem je ukázat, co má vliv na zvyšování produktivity výroby.

Více

Výroba závitů. a) Vnější závit. Druhy závitů

Výroba závitů. a) Vnější závit. Druhy závitů Výroba závitů Druhy závitů Metrický - 60 [M] Whitworthův - 55 [W] Trubkový válcový - 55 [G] Lichoběžníkový - 30 [Tr] (trapézový) Oblý - 30 [Rd] Základním prvkem šroubu nebo matice je jeho šroubová plocha.

Více

SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ

SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ Šrotování (drcení krmiv) je prakticky využíváno relativně krátkou historickou dobu. Největšího rozmachu a technického zdokonalování toto odvětví zažilo až v průběhu

Více

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ 2013 1. DEFINICE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ, ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ 2013 1. DEFINICE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ, ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ 2013 1. DEFINICE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ, ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ Obráběcí stroj = výrobní stroj, který umožňuje dát obrobku žádaný geometrický tvar a jakost povrchu oddělováním materiálu

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 13

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy. Technologické parametry výroby ozubených kol Bakalářská práce

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy. Technologické parametry výroby ozubených kol Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Technologické parametry výroby ozubených kol Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jiří Votava, Ph.D. Vypracoval: Tomáš

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 2. Základy ručního zpracování kovů TÉMA 2.2 Měření a orýsování Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Miroslav Zajíček Střední odborná škola Josefa

Více

Vrtání a jeho následné operace

Vrtání a jeho následné operace Vrtání a jeho následné operace Vrtání je třískové obrábění válcových děr nástrojem vrtákem, který koná všechny řezné pohyby najednou. Vrtáky jsou dvoubřité nástroje z oceli na vyrábění děr kruhového průřezu.

Více

C Cr V Mo Mn Si 2,30% 14,00 % 9,00 % 1,30% 0,50% 0,50%

C Cr V Mo Mn Si 2,30% 14,00 % 9,00 % 1,30% 0,50% 0,50% NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 420 V Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr V Mo Mn Si 2,30% 14,00 % 9,00 % 1,30% 0,50% 0,50% CPM 420 V je nová korozivzdorná a současně vysoce otěruvzdorná ocel, vyráběná

Více

Vliv geometrie ostří výstružníků na obrábění otvorů. Lukáš Obr

Vliv geometrie ostří výstružníků na obrábění otvorů. Lukáš Obr Vliv geometrie ostří výstružníků na obrábění otvorů Lukáš Obr Bakalářská práce 2010 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění

Více

Základní informace o wolframu

Základní informace o wolframu Základní informace o wolframu 1 Wolfram objevili roku 1793 páni Fausto de Elhuyar a Juan J. de Elhuyar. Jedná se o šedobílý těžký tažný tvrdý polyvalentní kovový element s vysokým bodem tání, který se

Více

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami. cvičení Dřevěné konstrukce Hřebíkové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího prostředku Na hřebíkové spoje se nejčastěji používají ocelové stavební hřebíky s hladkým dříkem kruhového průřezu se zápustnou

Více

13/sv. 2 CS (73/362/EHS)

13/sv. 2 CS (73/362/EHS) 13/sv. 2 CS Úřední věstník Evropské unie 19 31973L0362 L 335/56 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 5.12.1973 SMĚRNICE RADY ze dne 19. listopadu 1973 o sbližování právních předpisůčlenských států týkajících

Více

Ceny a obchodní podmínky jsou platné pro Českou a Slovenskou republiku, ceny jsou uvedeny bez DPH 20%, FCA Brno ZÁRUČNÍ DOBA 12 MĚSÍCŮ

Ceny a obchodní podmínky jsou platné pro Českou a Slovenskou republiku, ceny jsou uvedeny bez DPH 20%, FCA Brno ZÁRUČNÍ DOBA 12 MĚSÍCŮ CENÍK platný od 1. 1. 2012 Ceny a obchodní podmínky jsou platné pro Českou a Slovenskou republiku, ceny jsou uvedeny bez DPH 20%, FCA Brno ZÁRUČNÍ DOBA 12 MĚSÍCŮ Pásové pily Pilous Forestor - 1 - PILOUS

Více

HSS. 44002 Technické frézy z HSS (Ø stopky 6 mm)

HSS. 44002 Technické frézy z HSS (Ø stopky 6 mm) ß Pily, pilníky, brousící nástroje a kartáče 441 Sada technických fréz z HSS (Ø stopky 6 mm) HSS Ozubení 3. 1 dílů: po 1 tech. fréze tvar válec 6 x 16 mm / 12 x 25 mm, zaoblený válec 12 x 25 mm, koule

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky Mechanika hornin Přednáška 2 Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky Mechanika hornin - přednáška 2 1 Dělení technických vlastností hornin 1. Základní popisné fyzikální vlastnosti 2. Hydrofyzikální

Více

Strojírenská technologie v příkladech

Strojírenská technologie v příkladech Strojírenská technologie v příkladech pro studijní a učební strojírenské obory SOUBOR ZADÁNÍ PŘÍKLADŮ Ing. Jiří Šmejkal Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

Mendelova univerzita v Brně. Agronomická fakulta. Bakalářská práce. Brno 2013. Jiří Novotný

Mendelova univerzita v Brně. Agronomická fakulta. Bakalářská práce. Brno 2013. Jiří Novotný Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Bakalářská práce Brno 2013 Jiří Novotný Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Vizualizace vlivu změny geometrie

Více

Technologie výroby ozubení II.

Technologie výroby ozubení II. Ústav Strojírenské technologie Speciální technologie Cvičení Technologie výroby ozubení II. č. zadání: Příklad č. 1 (výroba čelního ozubení s přímými zuby obrážením) Pro zadané čelní ozubené kolo se přímými

Více

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD Šroubové spoje patří mezi rozebíratelné spoje s tvarovým stykem (lícovaný šroub), popřípadě silovým stykem (šroub prochází součástí volně, je zatížený pouze silou působící kolmo k

Více

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti

Více

Frézování. Rozeznáváme dva základní druhy frézovaní:

Frézování. Rozeznáváme dva základní druhy frézovaní: Frézování. Frézování patří k nejběžnějšímu způsobu třískového obrábění, kde hlavní řezný pohyb (otáčivý) koná nástroj a vedlejší pohyby (posuv nebo přísuv) koná obrobek. Stroj pro frézování je frézka,

Více

NOVINKY SECO 2016 1 NÁSTROJE, KTERÉ VÁM PŘINÁŠÍ ÚSPĚCH

NOVINKY SECO 2016 1 NÁSTROJE, KTERÉ VÁM PŘINÁŠÍ ÚSPĚCH NOVINKY SECO 2016 1 NÁSTROJE, KTERÉ VÁM PŘINÁŠÍ ÚSPĚCH NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ Výjimečné nástroje řady T4-12 vyvinuté pro zvýšení produktivity jsou ještě dokonalejší. Díky větším břitovým destičkám umožňujícím

Více

LASEROVÉ KALENÍ FOREM A NÁSTROJŮ LASER HARDENING OF MOULDS AND TOOLS

LASEROVÉ KALENÍ FOREM A NÁSTROJŮ LASER HARDENING OF MOULDS AND TOOLS LASEROVÉ KALENÍ FOREM A NÁSTROJŮ LASER HARDENING OF MOULDS AND TOOLS Stanislav NĚMEČEK, Michal MÍŠEK MATEX PM s.r.o., Morseova 5, 301 00 Plzeň, Česká Republika, nemecek@matexpm.com Abstrakt Příspěvek se

Více

Povlakovaný nástrojový materiál PKNB pro soustružení vysokopevnostní kalené oceli

Povlakovaný nástrojový materiál PKNB pro soustružení vysokopevnostní kalené oceli NÁSTROJE NOVINKY B215CZ Povlakovaný nástrojový materiál PKNB pro soustružení vysokopevnostní kalené oceli Technologie povlakování nové generace Vynikající odolnost proti opotřebení zajišťuje vyšší účinnost

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

NOVÉ BALENÍ SYSTAINER T-LOC

NOVÉ BALENÍ SYSTAINER T-LOC NOVÉ BALENÍ SYSTAINER T-LOC SYSTAINER T-LOC Ergonomicky tvarované vyklápěcí držadlo s otvory pro připojení pomocného transportního popruhu dokonale padne do ruky. Nosnost držadla do 50 kg. Promyšlená konstrukce

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 5 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í O S T A

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 5 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í O S T A A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 5 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í O S T A T N Í Z P Ů S O B Y _ P W P Název školy: Číslo a název

Více

TECHNOLOGIE. Obor Nástrojař. Střední škola technická Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, 747 05 Opava příspěvková organizace

TECHNOLOGIE. Obor Nástrojař. Střední škola technická Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, 747 05 Opava příspěvková organizace Střední škola technická Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, 747 05 Opava příspěvková organizace TECHNOLOGIE Obor Nástrojař Zpracovala: Ing. Marie Špinlerová 2007 Střední škola technická Opava, Kolofíkovo nábřeží

Více

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Keramika Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Chceme li definovat pojem keramika, můžeme říci, že je to materiál převážně krystalický,

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Typ zakázky Datum vyhlášení zakázky: Název programu: Registrační číslo

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy soustružení

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy soustružení Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy soustružení Podstata soustružení při soustružení se obrobek otáčí, zatímco nástroj, tj. nůž, se obvykle

Více

PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK

PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK NOVINKY SECO 2014-1 2 PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK Ve společnosti Seco platí, že každý náš krok je vypočítaný tak, aby vám pomohl s překonáváním výzev, kterým čelíte dnes a kterým budete čelit v budoucnu. Náš

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Obor: Nástrojař Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský

Více

Pily, pilníky, brousící nástroje a kartáče

Pily, pilníky, brousící nástroje a kartáče Pily, pilníky, brousící nástroje a kartáče Pilové rámy Listy do pily děrovky Pilové kotouče Pily děrovky Listy do strojních pil Pilové pásy Dílenské pilníky Přesné pilníky Jehlové pilníky Rýhované pilníky

Více

Dokončovací obrábění termoplastů. Bc. Tomáš Adámek

Dokončovací obrábění termoplastů. Bc. Tomáš Adámek Dokončovací obrábění termoplastů Bc. Tomáš Adámek Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku dokončovacího obrábění termoplastů, zejména broušení, a následné měření

Více

www.d.cz www.d.sk VÁŠ PRODEJCE DEWALT: DEWALT SR Stará Vajnorská cesta 8 832 00 Bratislava Telefon - 244 638 121 Fax - 244 638 122

www.d.cz www.d.sk VÁŠ PRODEJCE DEWALT: DEWALT SR Stará Vajnorská cesta 8 832 00 Bratislava Telefon - 244 638 121 Fax - 244 638 122 PŘÍSLUŠENSTVÍ DEWALT nabízí kompletní řadu pilových kotoučů pro kotoučové pily, pilových listů pro mečové a přímočaré pily, nožů pro hoblíky a hřebíků pro nastřelovací pistole, které jsou k dispozici pro

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Typ zakázky Datum vyhlášení zakázky: Název programu: Registrační číslo

Více

Nové a inovované výrobky. News. Výroba stopkových fréz s diamantovými řeznými břity (PKD) Rozumíme Vaší práci BŘEZEN 2008

Nové a inovované výrobky. News. Výroba stopkových fréz s diamantovými řeznými břity (PKD) Rozumíme Vaší práci BŘEZEN 2008 BŘEZEN 2008 Rozumíme Vaší práci Vážení zákazníci, do rukou se Vám dostává druhé číslo našeho informačního občasníku. Informujeme Vás v něm o rozšíření sortimentního portfolia, inovacích a změnách. V posledních

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva Konstrukce dřevěných schodišť Bakalářská práce Brno 2008 Martin Cvrček 1 zadání 2 Prohlašuji,

Více

Bílé stránky. Využití výhod přívodu řezné kapaliny při upichování a zapichování

Bílé stránky. Využití výhod přívodu řezné kapaliny při upichování a zapichování Bílé stránky Využití výhod přívodu řezné kapaliny při upichování a zapichování Obecně řečeno, upichování a zapichování nepatří mezi oblíbené obráběcí úlohy pracovníků strojních dílen. Kombinace tenkých

Více

1 Pružinové klece Pokyny pro projektování

1 Pružinové klece Pokyny pro projektování Pokyny pro projektování 1.1 Použití Použití pružinových závěsů a podpěr je nutné v případech, kde pomocí pevných konstrukcí není možné zachytit svislé nebo velké vodorovné vynucené posuvy potrubí. Pružinové

Více

TECHNIKA PRO ARBORISTY

TECHNIKA PRO ARBORISTY Stromolezení TECHNIKA PRO ARBORISTY prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. Ing. Pavel Nevrkla Bc. David Ladra 2014 InoBio Inovace biologických a lesnických disciplin pro vyšší konkurenceschopnost InoBio Inovace

Více

Výrobní stroje pro obrábění. Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky

Výrobní stroje pro obrábění. Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky Výrobní stroje pro obrábění Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky Typy soustruhů a práce s nimi (soustružení) Soustruhy jsou obráběcí stroje, na kterých se metodou soustružení obrábí výrobek (obrobek) do potřebného

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové typy nástrojů pro soustružení Obor: Obráběč kovů Ročník: 1. Zpracoval(a): Rožek Pavel Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Obsah Soustružení 3

Více

1 Tématický celek - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště

1 Tématický celek - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 2. ročník Rybka Herbert 28.06.2013 Název zpracovaného celku: Frézování, praktické cvičení, postupy práce 1 Tématický celek - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Laboratorní zařízení pro obrábění plastů s automatickou regulací otáček. Bc. Tomáš Petružela

Laboratorní zařízení pro obrábění plastů s automatickou regulací otáček. Bc. Tomáš Petružela Laboratorní zařízení pro obrábění plastů s automatickou regulací otáček Bc. Tomáš Petružela Diplomová práce 2011 Příjmení a jméno: Bc. Petruţela Tomáš Obor: KTZ P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, ţe beru

Více

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE 1 VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE Použití práškové metalurgie Prášková metalurgie umožňuje výrobu součástí z práškových směsí kovů navzájem neslévatelných (W-Cu, W-Ag), tj. v tekutém stavu nemísitelných nebo

Více

VENKOVNÍ ZVIDITELNĚNÍ ZNAČKY IRWIN

VENKOVNÍ ZVIDITELNĚNÍ ZNAČKY IRWIN VENKOVNÍ ZVIDITELNĚNÍ ZNAČKY IRWIN BANNER PLAKÁTY OZNAČENÍ S LOGEM CERTIFIKOVANÝ PRODEJCE VLAJEČKY VENKOVNÍ ZVIDITELNĚNÍ ZNAČKY IRWIN NÁLEPKY A 3D OZNAČENÍ NÁLEPKY CERTIFIKOVANÝ PRODEJCE IRWIN A NÁLEPKY

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 20

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více