POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY"

Transkript

1 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (rozsah dokumentu 8 stránek) Poskytovatel: Textilní dílna Gawain Právní forma organizace: Občanské sdružení Poskytovaná sociální služba: Skupina: služby sociální prevence Druh: sociální rehabilitace Forma: Ambulantní služba Identifikátor: Kapacita dílny: Denní kapacita dílny je maximálně 10 uživatelů služby přítomných v dílně. Celková kapacita dílny je max 15 uživatelů se smlouvou o poskytnutí sociální služby. Sociální služba se poskytuje v čase: Pondělí: 8:00 14: 00 Úterý: 8:00 14: 00 Středa: 8:00 14: 00 Čtrvrtek: 8:00 14: 00 Pátek: 8:00 14: 00 14:00 15:30 integrační kroužek Služba funguje v období od září do června. V měsících červenec a srpen je v dílně volno a uživatelé služby mají prázdniny. V letních měsících však organizujeme výtvarně pracovní pobyt na statku v Lukově pro uživatele služby a zaměstnance dílny (viz níže). Během letních měsíců si zaměstnanci dílny vybírají své dovolené a věnují se administrativní činnosti, výrobě výrobků, přípravě dílny na další pracovní rok, apod. Cílová skupina: Lidé s mentálním, tělesným, kombinovaným a zdravotním postižením ve věku od 16 do 62 let. Dílna není zaměřena na práci s lidmi s duševními poruchami a s těžkým sluchovým handicapem. O našich klientech uživatelích služby sociální rehabilitace : Poskytujeme služby: - mladým lidem, kteří před nedávnem dokončili školu a setkali se s realitou dnešního trhu práce a s obtíží sehnat zaměstnání, - lidem, kteří mají problémy uplatnit se na pracovním trhu a - těm, kteří mají chuť naučit se něčemu novému, vyzkoušet řemeslo a najít náplň pro svůj volný čas. Základním posláním občanského sdružení Textilní dílna Gawain je umožňovat lidem s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením žít ve společenství la podporovat rozvoj jejich osobních kvalit. Cíle Textilní dílny Gawain: rozvinout pracovní schopnosti a návyky uživatelů služby během řemeslné práce v textilní dílně zlepšit dovednosti péče o vlastní osobu a soběstačnost osob během dalších činností v dílně zvýšit šanci uživatelů služby žít běžný život ve své komunitě jako ostatní lidé rozvíjet osobní schopnosti a vlohy uživatelů služeb Základní činnosti námi poskytované služby jsou: - Nácvik dovedností péče o vlastní osobu a dalších činností vedoucích k zvyšování soběstačnosti osob. Uživatel služby má možnost osvojit si u nás základní pracovní návyky a zvyšovat a zdokonalovat své pracovní schopnosti a dovednosti při práci v řemeslné dílně. Součástí práce v naší dílně je kromě řemeslných aktivit i nácvik samoobslužných činnností (viz dále oddíl I. Popis průběhu poskytování služby a metody práce, odstavec 1.). - Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím skrze integrační a společenské aktivity 1

2 Textilní dílna Gawain organizuje 1 x týdně v odpoledních hodinách integrační výtvarný kroužek otevřený veřejnosti, dále nabízí integrační divadlo ve spolupráci se studenty Akademie sociálního umění Tabor v Praze, účastní se prodejních trhů, jarmarků a předvádění řemesel. Nabízíme ukázku naší práce formou exkurzí v naší dílně pro školky, školy a další zájemce. Na všech těchto aktivitách přichází uživatelé služby do úzkého kontaktu se společností. Mají možnost komunikovat s veřejností, představovat svou práci a sebe sama. - Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 1) Integrační divadlo: Formou hraní divadla se uživatelé služby učí: - cvičení paměti, - nácvik komunikace, - hraní společenských rolí, - spolupráci, - projevu před lidmi, na veřejnosti. 2) Letní umělecké pobyty na statku v Lukově: Uživatelé služby během pobytu: - rozvíjí svůj tvůrčí potenciál během výtvarné tvorby (malování, kašírování, batikování, aj.), - cvičí svou pamět, spolupráci a schopnosti ústního a pohybového projevu při nácviku krátkého divadelního představení pod dohledem zkušené lektorky. 3) Pohybové činnosti: - důležitou součástí běžného pracovního dne v textilní dílně jsou pohybové aktivity, např. rozcvička, eurytmie, hry, aj., - během letního pobytu na statku v Lukově se věnujeme řadě pohybových činností (rozcvičky, výlety do přírody a za kulturními památkami, eurytmie, tanec, aj.), díky kterým uživatelé služby rozvíjejí své pohybové a fyzické schopnosti. 4) Integrační výtvarné kroužky. Uživatelé mají možnost rozvíjet komunikaci s lidmi z veřejnosti a rozvíjet své výtvarné schopnosti. 5) Předvádění řemesel a prodej výrobků na trzích a jiných akcích. Uživatelé služby se učí: - prodej výrobků - příjem tržby, počítání - komunikaci se zákazníky - balení výrobků - prezentaci své práce. - předvádění řemesla veřejnosti 6) Během roku organizujeme návštěvy kulturních akcí (výstavy, divadelní představení, aj.). - Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 1) Poskytujeme poradenství v oblasti návazných a paralelních služeb. 2) Tím, že učíme uživatele služby pracovním návykům, pomáháme jim uplatnit jejich: - právo vydělat si na živobytí svou vlastní prací (uživatelé služby mají možnost učit se u nás počítání, styku se zákazníky, komunikaci se zákazníky, s veřejností, nakládání s tržbou, pochopení významu peněz ve společnosti), - právo na samostatnost a na důstojné zacházení (prezentací na veřejnosti uživatelé ukazují, že jsou samostatní, pracující, dospělí lidé, kteří rozumí své práci), - právo vlastnit majetek učíme je hospodařit s penězi, dostávají podíl na zisku, - právo na svobodné rozhodnutí, - právo na přiměřené riziko (práce s horkou vodou, samostatné cestování na akce dílny, samostatná práce), - právo na práci a odměnu uživatelé vkládají svůj výdělek za vyrobené výrobky do fungování dílny, uvědomují si tak význam své práce ve spojení s existencí dílny, po pokrytí nákladů spojených se zabezpečením fungování dílny je část financí (zisku) rozdělena mezi uživatele služby formou odměny za práci. - Poskytnutí stravy svačiny, obědy Principy poskytování služby sociální rehabilitace v Textilní dílně Gawain 2

3 1) Za všech okolností jednáme s uživateli služby jako se sobě rovnými, bereme je s úctou a vážíme si jich a tyto naše zásady se snažíme předat i široké veřejnosti - Oslovujeme uživatele služby jejich jménem, po předchozí domluvě si s nimi vykáme, případně tykáme s ohledem na přání uživatele. - Nepoužíváme v souvislosti s uživatelem služby pojmenování jeho diagnózou, infantilismy a familiérnosti. - S uživateli služby komunikujeme pro ně srozumitelným způsobem, abychom zabránili vzniku pocitu nejistoty, méněcennosti. Nepovyšujeme se nad uživatele služby svými vědomostmi. - Během integračních aktivit a při kontaktu s veřejností seznamujeme okolí se schopnostmi uživatelů služeb. - Uživatelům služby dáváme plnou zodpovědnost za některé aktivity související s pravidelnými činnostmi v dílně (např. vedení ranní rozcvičky). 2) Při aktivitách dílny uplatňujeme pozitivní a individuální přístup k uživatelům služby - Respektujeme přání, schopnosti a potřeby jednotlivých uživatelů služby. - Víme, že každý uživatel potřebuje individuální přístup, např. Z důvodu věku, s ohledem na schopnosti a fyzické možnosti. - Vždy vyzdvihujeme pozitivní aspekty práce uživatele, negativnímu hodnocení se vyhýbáme. - Posilujeme sebevědomí a aktivitu uživatelů. Při řešení náročných úkolů je podporujeme postupně je dosáhnout. - Naše moto: Udělat chybu je lidské. Chyba není problém. 3) Každý uživatel má právo dostat všechny informace důležité pro jeho rozhodování srozumitelným způsobem (slovně, názorně, případně prakticky) a může si samostatně vybrat, kterou naši službu využije, do jaké míry a jakým způsobem. 4) Každý uživatel služby má možnost mít námitky proti způsobu poskytování služby. Může si stěžovat, aniž by mu hrozilo, že by se v rámci poskytování služby změnil přístup k jeho osobě. Pro řešení stížností máme vypracována vnitřní pravidla. Stížnosti nahlížíme jako možnou cestu k dalšímu zkvalitňování námi poskytované služby. 5) Tvoříme společenství, je prostor pro profesní, osobní i duševní rozvoj a v němž se uživatelé služby i zaměstnanci cítí dobře. - Pro každého člověka je důležité mít určitý rytmus v životě, stejně tak, jako je tomu v přírodě. Snažíme se proto uživatelům služby umožnit spojení s přírodními rytmy prožití střídání ročních období a oslavu důležitých svátků a začlenit také pravidelný rytmus, společný řád dne, jakožto důležitý ozdravný prostředek pro práci v naší dílně. - Základem společenství jsou kromě řádu dne i společné činnosti, jako např. společné zahájení dne, společné jídlo, společný program při přestávkách během dne. Ty jsou důležitým prvkem k posílení kolektivu a spolupráce mezi všemi jeho členy. - Snažíme se udržovat příjemnou atmosféru na pracovišti. Ta je založena především na dobré a srozumitelné a otevřené komunikaci, důvěře a respektu. - Stejně tak udržujeme dobré pracovní klima i mezi zaměstnanci dílny vedoucími, ti mají možnost probírat všechny své podněty, přání, či problémy během společné schůze vedoucích, která se koná každý týden. Případný spor, či potíže mezi uživatelem služby a zaměstnancem je možné řešit se supervizorkou dílny. 6) Respektujeme a chráníme práva a soukromí všech zaměstnanců a uživatelů služby. 7) Dbáme na vzájemnou komunikaci všech vedoucích Gawainu a jejich znalost a sounáležitost s hlavním posláním a cíly Textilní dílny. Popis realizace poskytování sociální služby Textilní dílna Gawain je neziskové občanské sdružení, které bylo založeno v roce 2002 studenty Akademie sociálního umění Tabor v Praze (obor sociálně umělecké terapie a léčebné pedagogiky). Sdružení zastupují a za celkovou organizaci odpovídají čtyři členové statutárního výboru. Dílna vznikla jako denní stacionář pro dospělé lidi s mentálním či fyzickým handicapem se zaměřením zejména na zpracování ovčí vlny tradičními řemeslnými technikami. Od roku 2007 poskytujeme službu sociální rehabilitace. Naše služba je poskytována uživatelům služby zdarma. Výrobky vyrobené v dílně prodáváme na různých řemeslných trzích nebo 3

4 je dodáváme do obchůdků. Výtěžek s prodeje jde na úhradu provozních nákladů a na motivační odměny uživatelům dílny formou DPP. Provoz Textilní dílny dílny Gawain je financován z dotací MPSV, z grantů Magistrátu hl.m. Prahy, dále z tržeb za prodané výrobky a z darů. I. Popis průběhu sociální služby a metody práce s uživatelem 1. Textilní dílna - nácvik dovedností péče o vlastní osobu a dalších činností vedoucích k zvyšování soběstačnosti osob. Podporujeme vytváření základních pracovních návyků, zvyšování a zdokonalování pracovních schopností a dovedností. V textilní dílně se zaměřujeme na práci s ovčí vlnou, bavlnou a textilem. Uživatelé služby procházejí celý proces zpracování ovčí vlny: praní, cupování, česání, filcování, předení ovčí vlny, tkaní. Rozmanitost úkonů při zpracování ovčí vlny je veliká, proto pomáháme každému postupně najít činnost, kterou plně ovládne, aby se plnohodnotně podílel na společné práci. Uživatelé služby mají možnost rozvíjet své individuální schopnosti, učí se samostatnosti v práci a zodpovědnosti za vykonanou práci. V dílně často pracujeme v menších skupinkách, kdy každá z nich vykonává určitou činnost, při které se uživatelé služby učí vzájemně spolupracovat. Každý uživatel služby má u nás příležitost naučit se základním sebeobslužným činnostem jako je příprava na stůl v kuchyni a úklid po jídle, příprava svačiny, mazání chleba, zametání, vytírání, úklid pracovního místa a dále na základě individuální potřeby další činnosti, např. zalévání kytek, obsluha pračky, mytí nádobí, krájení chleba ostrým nožem, aj. S každým uživatelem služby je sestavován individuální plán práce. Individuální plán si formuluje uživatel samostatně nebo s pomocí svého klíčového pracovníka. Rozvržení pracovního dne: společné zahájení dne: ranní průpověď, společné zpívání, rozdělování práce na den, připomenutí kdo má službu na přípravu oběda a svačiny, na donášku obědů a zapalování svíčky v dílně cupování ovčí vlny svačina její přípravu má na starosti služba stanovená pro daný den (1 vedoucí dílny a 2 uživatelé služby) řemeslná práce: praní, filcování, česání, tkaní na kolíčkovém a velkém stavu, aj. oběd služba prostírá na stůl společné čtení knihy (povídky, pohádky, aj.) mytí a utírání nádobí provádí služba každý pátek probíhá od 11:30 do 12:30 společný úklid prostor dílny, na kterém se podílí všichni uživatelé služby a vedoucí dílny 2. Integrační, výchovné, vzdělávací a aktivizační aktivity Jedním z našich cílů je zvýšit šanci uživatelů služby žít běžný život ve své komunitě jako ostatní lidé. Řada činností, které organizujeme vytváří prostor pro vzájemné poznávání uživatelů služeb a lidí z veřejnosti, jejich spolupráci, pochopení a toleranci. a) Integrační kroužek Ve čtvrtek (14:00-15:30) funguje integrační kroužek dobrovolná volnočasová aktivita pro uživatele služby a širokou veřejnost. Kroužky jsou zaměřeny na textilní řemeslné techniky práce s ovčí vlnou a další výtvarnou tvorbu (batikování, výroba svíček, malování, aj.). Propojením výtvarné tvorby s ročními obdobími a lidovými tradicemi mohou účastníci lépe poznat přirozené rytmické zákonitosti, jež utváří hodnoty lidského světa. Pro děti je práce se starými řemesly důležitá, neboť jim dává možnost rozvíjet jejich fantazii a rukodělné schopnosti. Integrační výtvarné kroužky jsou určeny : 4

5 - uživatelům služby, kteří mohou bezplatně výtvarné kroužky navštěvovat. Mohou se zde setkat s dětmi, mladistvými a s dospělými při společné řemeslné tvorbě. - pro děti školního věku, mládež a pro dospělé (matky na mateřské, učitele a vychovatele, důchodce, aj.), kteří mají možnost naučit se různým řemeslným činnostem. b) Integrační divadlo Další integrační aktivitou je divadlo, které nacvičují uživatelé služby spolu se studenty Akademie sociálního umění Tabor (studium sociálně umělecké terapie). Divadlo je součástí programu dílny, ale i součástí studia Akademie Tabor. Během nácviku představení vzniká prostor pro intenzivní uměleckou spolupráci a vzájemné poznávání a spolupráci všech zúčastněných. Dovršením společné práce je několik představení na různých místech v ČR. Součástí divadelních zkoušek bývají tvořivé dramatické hry, které rozvíjejí osobnost člověka. c) Prodej výrobků a předvádění řemesla Naše výrobky prodáváme v obchůdcích převážně v Praze a na různých řemeslných trzích po celé České republice. Těchto akcí se účastníme společně s uživateli služby, kteří o to projeví zájem. Na trzích kromě prodeje předvádíme řemeslné zpracování ovčí vlny (cupování, česání a předení). Součástí některých těchto akcí je i prezentace námi vytvořeného českého rekordu filcovaného koberce dlouhého 34,5 metrů v rámci projektu dílny s názvem Létající koberec. d) Pracovně výtvarné pobyty Pracovně výtvarné pobyty probíhají na statku v obci Lukov. Pro uživatele služby se jedná o dobrovolnou aktivitu, která jim však přináší možnost strávit svůj volný čas v příjemném prostředí v přírodě. V dopoledním čase je náplní pobytu zpracování ovčí vlny a řemeslná práce. V odpoledních hodinách mají všichni účastníci pobytu možnost účastnit se nácviku divadla, či jiných uměleckých nebo volnočasových aktivit. Pořádáme výlety do přírody a za kulturními památkami. Cílem pobytů je vytvářet prostor pro rozvoj schopností uživatelů služby a vytvoření prostoru pro lepší vzájemné poznávání zaměstnanců a uživatelů služby, získávání společných zážitků a upevňování vztahů všech účastníků. 3. Další činnosti dílny a) Supervize Pro zaměstnance zajišťujeme supervize, které probíhají přibližně 1 x měsíčně. Společně se supervizorem hledáme pro uživatele služby individuální terapeutický přístup. Supervizor nám také pomáhá s vypracováním individuálních pracovních plánů jednotlivých pracovníků. Koordinuje spolupráci mezi zaměstnanci a uživateli služeb. Pomáhá s řešením konkrétních problémů a stížností vyvstalých v průběhu práce a hledá spolu se zaměstnanci (vedoucími) dílny řešení daných situací. b) Možnost praxe pro studenty Dílna nabízí možnost praxe pro studenty Akademie sociálního umění Tabor a dalších škol se sociálním zaměřením. Díky této možnosti mohou studenti získat praktické zkušenosti ve spolupráci s uživateli naší služby. Délka praxe je většinou jedno pololetí, nicméně je možné přizpůsobit délku praxe po individuální domluvě se studentem. II. Vstup uživatele do služby, zkušební doba, ukončení poskytování služby Metodika přijímání uživatelů služby: 5

6 Zájemcům o naší službu dáváme možnost, aby si práci v textilní dílně vyzkoušeli obvykle po dobu jednoho zkušebního týdne, ale je možné domluvit se na jiné zkušební době před uzavřením Smlouvy o poskytnutí sociální služby. Každý kontakt ze strany zájemce, je písemně zaznamenán. Je určena osoba, která je zodpovědná za to, kdo bude se zájemcem o službu jednat. Záznamy o prvních kontaktech jsou projednány na poradách. Každý zájemce o službu je po prvním kontaktu pozván na informační návštěvu, prohlídku dílny a jednání o službě. Zájemce je proveden dílnou, je seznámen se škálou činností, provozem dílny a jejím zázemím. Samotné jednání se zájemcem obsahuje: Shrnutí toho, co služba nabízí Sdělení o kritériích přijetí a odmítnutí do služby: cílová skupina a kapacita dílny Vyslechnutí potřeb zájemce o službu, jeho očekávání, osobní cíle a požadavky Uchazeč je informován, že s ním v případě přijetí do služby bude sestavován individuální plán k dosažení jeho osobních cílů Na schůzku zveme spolu s klientem i jeho rodiče, opatrovníka, případně asistenty, aby se všichni mohli s prostředím Textilní dílny Gawain seznámit a vše si prohlédnout. Se zájemcem o službu hovoříme tak, aby nám porozuměl. Vždy se snažíme, aby jednání probíhala v klidu, respektujeme aktuální schopnost zájemce o službu vnímat a rozumět podávaným informacím, volíme vhodné tempo komunikace. Pokud pracovník se zájemcem nenaleznou překážku, která by vedla k odmítnutí služby, předá zájemci písemné informace o službě a písemně způsob jak a kdy o službu požádat. Dojde k předání těchto dokumentů: formulář Žádost o poskytnutí sociální služby, Chod dílny. V žádosti o službu je uvedena možnost využít dvoudenního zkušebního pobytu v dílně před uzavřením smlouvy o poskytnutí sociální služby, které žadatel může a nemusí využít. Ve chvíli přijetí žádosti od žadatele bude tato žádost projednána na nejbližší poradě a bude určen statutární zástupce, který žadatele seznámí s výsledkem porady a případně s ním povede proces přijetí do služby (sepíše smlouvu o poskytnutí sociální služby). Pravidla pro odmítnutí žadatele Textilní dílna Gawain má definována následující pravidla, dle kterých nemůže přijmout žadatele: který není v naší cílové skupině který chce služby, které nenabízíme pokud je naplněna kapacita Pokud se v jakékoli fázi jednání zjistí, že žadatel neodpovídá pravidlům pro přijetí, je mu to neprodleně sděleno. Je určen pracovník, který žadateli sdělí informaci o nepřijetí do služby. V případě zájmu žadatele mu doporučíme základní sociální poradenství a přehled o službách, které by mohl oslovit. Smlouva o poskytnutí služby Postup uzavření smlouvy: - V případě přijetí žádosti o službu a kladného rozhodnutí o přijetí zájemce je o tom zájemce do jednoho týdne informován a je pozván k sepsání Smlouvy o poskytnutí sociální služby (viz Vzor smlouvy). Lhůta od rozhodnutí po sepsání smlouvy je maximálně jeden měsíc. - Smlouvu o poskytnutí sociální služby může s uchazečem uzavírat kterýkoli člen statutárního orgánu Textilní dílny Gawain. - Smlouvy o poskytnutí sociální služby jsou uzavírány se všemi uživateli služby. - Vyjednání, sepsání a podpis Smlouvy je činěn v prostorách Dílny. Na jednání je vyhrazeno dostatek času - cca 60 min, dle potřeby i více. - Pracovník, který smlouvu sjednává, podporuje porozumění smlouvy žadatelem a to tak, že: Nechá uživateli smlouvu přečíst. Pracovník se doptává na pochopení a dává příklady. V případě, že uživatel neumí číst nebo má sníženou schopnost porozumění psanému textu, je podporováno pochopení významu textu například takto: popisování, ukázky činností, ukázky fotografií, dávání příkladů. Věnuje se uživateli i jeho zástupci Je připraven všechny body rozvést a vysvětlit 6

7 Pozornost věnuje pochopení zejména vyslovení souhlasu s uchováváním osobních údajů a souhlasu s použitím fotografií. - Pracovníkovi, který sepisuje smlouvu, jde především o to, aby uživatel rozuměl obsahu a důsledkům vyplývajícím z podpisu smlouvy. V případě potřeby je také smlouva podepsána zákonným zástupcem. - Všichni pracovníci znají obsah Smlouvy o poskytnutí sociální služby. Postup uzavření smlouvy: - V případě, že má uchazeč po počátečním jednání a představení činnosti Textilní dílny Gawain zájem naší službu využívat, rozhoduje se o jeho přijetí. - V první fázi zaměstnanci služby zjišťují, zda-li mají potřebné kapacity k naplnění potřeb uchazeče o službu. - Poté zaměstnanci dílny konzultují přijetí uchazeče o službu se supervizorkou organizace. - Následně o přijetí uchazeče rozhodují všichni vedoucí na společné poradě. Na poradě musí být přítomní všichni ze 4 statutárních zástupců organizace. - V případě kladného rozhodnutí je s uchazečem o službu do jednoho měsíce od jeho rozhodnutí službu využívat sepsána písemná Smlouva o poskytnutí sociální služby. Smlouva obsahuje základní vymezení podmínek poskytování služby, obsahuje osobní cíl uživatele služby a pravidla pro zkušební dobu, možnosti ukončení služby a výpovědní lhůtu. - Smlouvu o poskytnutí sociální služby může s uchazečem uzavírat kterýkoli ze 4 členů statutárního orgánu Textilní dílny Gawain. - Smlouvy o poskytnutí sociální služby jsou uzavírány se všemi uživateli služby. V případě zájmu uživatele služby je možno tuto smlouvu uzavřít i ústně. Tato ústní dohoda je pak v písemné podobě evidována v osobní složce uživatele. Zkušební doba, výpovědní podmínky a výpovědní lhůty: - Zkušební doba se sjednává na dobu 3 měsíců. Slouží k pochopení provozu a zjištění ze strany uživatele i poskytovatele, jestli mohou být prostřednictvím služby cíle uživatele. - Během zkušební doby může Uživatel služby Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. - Poskytovatel může během zkušební doby smlouvu vypovědět pouze s odůvodněním. Například zjistí-li, že není schopen poskytnout službu odpovídající potřebám Uživatele služby z důvodů: že uživatel neodpovídá cílové skupině poskytovatele že potřeby uživatele nespadají do nabídky služeb poskytovatele - Uživatel služby může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu kdykoliv. - Poskytovatel může Smlouvu vypovědět z těchto důvodů: jestliže Uživatel služby hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy jestliže Poskytovatel nezíská finanční prostředky na poskytování služby - Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 4 tohoto článku činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď Uživateli služby doručena. - Poskytovatel s uživatelem se mohou domluvit na ukončení služby v případě, že jsou cíle spolupráce naplněny a s klientem není možné sestavit jeho individuální plán, kterým by prostřednictvím služby naplňoval své cíle. III. Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby V naší službě se řídíme principem kulatého stolu, kde nikdo nesedí na kraji. Proto všichni uživatelé služby mají možnost vyjádřit svou představu a názor na chod dílny. a) Nový uživatel služby si stanovuje ve smlouvě o poskytování sociální služby cíl, kterého by chtěl díky službě dosáhnout. b) Poté je v průběhu poskytování služby veden s každým uživatelem služby individuální plán. Ten vychází z potřeb a vůle uživatele. Formulovat individuální cíle a plán pomáhá uživateli jeho klíčový pracovník, což je jeden ze zaměstnanců dílny. Individuální plán je v průběhu poskytování služby revidován, vyhodnocován a po určité době měněn nebo vytvářen nový spolu s uživatelem služby. Uživatel služby má právo svůj individuální plán přizpůsobovat nebo měnit podle potřeby. 7

8 c) Každé ráno na společném zahájení dne si každý uživatel služby může určit jakou pracovní činnost chce v daný den dělat. Pokud se uživatel nerozhodne nebo neví, pomůže mu s výběrem vedoucí dílny. d) Uživatelé služby mají možnost vyjádřit své přání a návrhy na společných ranních zahájeních. e) Pracovníci dílny spolurozhodují o rozpisu služeb (ranní rozcvička, příprava stolu na společné stravování, úklid dílny, donešení obědů, utírání nádobí). f) Uživatelé služby se mohou rozhodnout, zda budou bezplatně navštěvovat integrační kurzy filcování, které probíhají ve čtvrtek odpoledne od 14:00 do 15:30. Zde mají možnost sami si navrhnout a udělat výrobek dle svých představ. g) Uživatelé služby se v případě zájmu mohou účastnit zkoušek divadelních představení, která se konají ve středu dopoledne. h) Každý uživatel služby se může rozhodnout, jestli se zúčastní akcí pořádaných dílnou. Jedná se o prodejní trhy, propagační akce, výstavy a předvádění řemesla. ch) Každý uživatel služby má právo ukončit poskytování služby bez udání důvodů. Výpovědní lhůta je 1 měsíc, nicméně je možné ji změnit (prodloužení nebo zkrácení) po vzájemné domluvě. IV. Způsob vyřizování stížností uživatelů Každý uživatel má právo si stěžovat, aniž by tím byla zhoršena kvalita přístupu k jeho osobě ze strany zaměstnanců dílny nebo kvalita poskytované služby. Dále si mohou stěžovat sami zaměstnanci, rodiny uživatelů, osobní asistenti uživatelů, aj. Všechny stížnosti se zapisují do knihy stížností. Uživatelé si mohou na tuto službu stěžovat následujícími způsoby: Osobně ústně klíčové osobě, v případě stížnosti na klíčovou osobu kterémukoliv ze zaměstnanců. Písemně stížnost lze předat kterémukoliv ze zaměstnanců, vložit do korespondenční schránky, poštou na adresu dílny, em na adresu nebo na Magistrátu hl.m. Prahy Odbor sociální péče - adresa: Charvátova 145/9, Praha 1, V. Finanční spoluúčast uživatele na službě Pro uživatele služby je služba poskytována zdarma. Všichni si však hradí oběd (pokud jej v dílně odebírají) a případně jiné náklady na stravu, cestovné a ubytování (během výletů, letních pobytů, aj.). Lidé z veřejnosti, kteří se účastní čtvrtečních integračních kroužků si hradí kurzovné. VI. Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby Sociální služba Textilní dílny Gawain je realizována v prostorách Domu dětí a mládeže, v ulici Na Výšinách 1/1000 na Praze 7, se kterým jsme uzavřeli smlouvu o podnájmu nebytových prostor na dobu neurčitou 5 let od Objekt vlastní Městská část Prahy 7. Dílna má bezbariérový přístup ze dvora a bezbariérové WC. V rámci podnájmu máme k dispozici: prosklené atrium pro prostor pracovní dílny 60 m2, kuchyňka 16 m2, kancelář 9 m2, sklad 9 m2, sál 80 m2, 2 x WC, bezbariérové WC. Pro práci máme k dispozici stoly, židle, kolovrátky, česačku, tkalcovské stavy, šicí stroje, kartáče na česání vlny a další drobné náčiní potřebné k naší práci. Pro stravování máme zázemí kuchyně s kuchyňskou linkou, jídelním stolem a židlemi a lednici. Dále máme mechanický invalidní vozík pro tělesně postižené. 8

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Denní stacionář NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro osoby se zdravotním postižením Gaudium,

Více

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání (verze září 2015) Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program Školní družiny při Mezinárodní Montessori Mateřské a Základní

Více

vzhůru a dolů a sem a tam vlám a tkám

vzhůru a dolů a sem a tam vlám a tkám Proudem života, vichrem dění, vzhůru a dolů a sem a tam vlám a tkám zrození hrob věčný oceán kolotání a proměňování Tak času jsem tkadlec, tak hrčí můj stav, ohnivé vání, a tkám tkám božstva živoucí háv

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby OZNAČENÍ PŘÍLOHY: 46ZR810-43/1 Datum změny: červenec 2016 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 46 denní stacionáře NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 46ZR810

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj osobní asistence Osobní asistence Girasole

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody Čl. I Poslání, cíl a cílová skupina uživatelů (1) Poslání Posláním pečovatelské služby je usilovat o zlepšení kvality

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran Poskytovatel sociální služby: Duševní zdraví, o. p. s., nám. Přerovského povstání 1, 750 02 Přerov, zastoupená Bc.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

I my jsme součástí školy

I my jsme součástí školy Základní škola Nová Paka, Komenského 555 http://www.zsnovapaka.cz, skola@zsnovapaka.cz, tel.: 493722420 I my jsme součástí školy ŠVP pro ŠD Platnost: od 3. 4. 2007 Upraveno: 1. 9. 2011 Základní škola,

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Poskytovatel : Stacionář pro zdravotně

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006

CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006 DOMY NA PŮL CESTY CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006 POPIS SLUŽBY V České republice je několik desítek dětských domovů. Děti sem přicházejí z různých důvodů. jsou to děti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák.

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák. Centrum Kociánka Kociánka 2, 612 47 Brno-Královo Pole tel.: 515 504 216 e-mail: kocianka@volny.cz http://www.kocianka.cz NÁZEV POSKYTOVATELE: Centrum Kociánka DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: osobní asistence

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Domovinka pro seniory denní stacionář

Popis realizace poskytování sociální služby Domovinka pro seniory denní stacionář Popis realizace poskytování sociální služby Domovinka pro seniory denní stacionář Veřejný závazek Poslání Posláním denního stacionáře Domovinky pro seniory je poskytovat v zařízení odbornou i lidskou podporu

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Popis poskytované sociální služby Dům na půl cesty Frýdek-Místek

Popis poskytované sociální služby Dům na půl cesty Frýdek-Místek Popis poskytované sociální služby Dům na půl cesty Frýdek-Místek Poskytovatel: Bílý nosorožec, o.p.s. Sídlo organizace: Ladislava Ševčíka 420/26, 709 00 Ostrava Mariánské Hory a Hulváky Identifikátor:

Více

Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62

Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62 1. Poslání Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62 Posláním služby je poskytovat dětem a mládeži v lokalitě Ostrava Kunčičky bezpečný prostor, odbornou

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Čl. I Poskytovatel a sídlo osobní asistence Farní charity Pacov Farní charita Pacov Náměstí Svobody 2 395 01 Pacov Čl. II Poslání, cílová skupina a zásady

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č.

Smlouva o poskytování sociální služby č. Smlouva o poskytování sociální služby č. Poskytovatel: Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o. Zámek 1/21 289 22 Lysá nad Labem IČO: 49534963 Zastoupený ředitelem Mgr. Jiřím Hendrichem dále jen poskytovatel

Více

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Pedagogičtí pracovníci přicházejí na jednotlivá pracoviště školy nejdéle v 7,30 h. Žáci přicházejí nejdříve v 7,40

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby 70BM111 35/1 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO 44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 70 Sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Kavárna Anděl, Gorkého 34, 602 00

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem D O M O V N Í Ř Á D domova pro seniory Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Tel. kontakt: 573 503 001,734 263 400, e-mail: reditelka@cspzahrada.cz,

Více

Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113

Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113 Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113 uzavřená dle 174 NOZ 89/2012 Sb. v platném znění, dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a dle 12 vyhlášky

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

Domovní řád Domova pro seniory Krč

Domovní řád Domova pro seniory Krč Příloha Domovní řád Domova pro seniory Krč Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 I. Úvod 1) Posláním Domova pro seniory Krč (dále Domov ) je nabídnout pobytovou službu pro seniory, (dále Uživatel ) která zajišťuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní klub. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní klub. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro školní klub Motto: Škola pro každého, škola pro všechny 1. Identifikační údaje Oficiální název: Školní vzdělávací program pro školní klub Motivační

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

Průvodce vnitřními pravidly

Průvodce vnitřními pravidly Průvodce vnitřními pravidly Základní charakteristika služby Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD je jedním ze zařízení příspěvkové organizace Sociálních služeb města Havířova. Poradenské středisko

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM

JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘEDMĚŘICÍCH n/j JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 5. Organizace vzdělávání

Více

CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN

CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN Centrum sociálních služeb Hrabyně, se sídlem Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zastoupena MUDr.

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Příloha výroční zprávy školy 1 Charakteristika školy: Mateřská škola Frenštát p. R., Markova 1176 je součástí organizace

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(í)..,nar.., bytem. (dále jen klient ) a 2. Město Lom se sídlem MěÚ, nám. Republiky 13, 435 11 Lom, IČO

Více

Smlouva o poskytování služby Domov pro seniory

Smlouva o poskytování služby Domov pro seniory Domov pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů na straně jedné Paní nar.: bydliště:

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR. Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem

Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR. Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem pobytová

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Veřejný závazek

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Veřejný závazek POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ Název zařízení Centrum motivace a stimulace Veřejný závazek Poslání služby Centra motivace a stimulace IQ Roma servisu:

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah Strana 1 z 13 Domácí řád Stručný obsah Základní pravidla vzájemného soužití při poskytování a využívání sociální služby chráněné bydlení Skuteč. Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval, ověřil správnost: Mgr.

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056

Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. 2.1. Úplnost a velikost školy, příspěvková organizace je úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem, která poskytuje základní vzdělání dětem z Lipůvky, ale i z jiných spádových obcí (Svinošice, Milonice,

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KORYČANY Zámecká 457, 768 05 Koryčany Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby ( číslo smlouvy...) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)., nar.., bydliště., rodné

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Stanovy YMCA Praha. 4 Členství v YMCA Praha 1. V YMCA existuje dvojí druh členství:

Stanovy YMCA Praha. 4 Členství v YMCA Praha 1. V YMCA existuje dvojí druh členství: Stanovy YMCA Praha 1 Název a sídlo 1. Název: YMCA Praha 2. Sídlo: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 3. YMCA Praha je občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 o sdružování občanů a od 1. 1. 2014 se považuje

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní): Datum narození: Trvalý pobyt: Bydliště: Rodné číslo: Domov pro seniory, Pražská

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE (1) Uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče (dále jen dohoda) mezi pověřenou osobou (organizace, která má od krajského úřadu pověření k

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY Pan/paní: dále jen uživatel a Poskytovatel: FOKUS Vysočina 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod zastoupený Mgr. Annou Šimonovou dále jen poskytovatel uzavřeli v souladu se zákonem

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Smlouva o poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Smlouva o poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi STONOŽKA č.j... Dle 65 Zákona o sociálních službách č. 108/2006

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Sociálně terapeutická dílna Ambulantní forma

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména sluchovým, autismem

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE V TRENDU VOZÍČKÁŘŮ 1. Trend vozíčkářů a jeho služby Spolek Trend vozíčkářů Olomouc je občanské sdruţení zaloţené v roce 1994 samotnými lidmi se zdravotním postiţením

Více

Školní výchovně vzdělávací program pro výchovu a vzdělávání v zařízení pro výkon ústavní výchovy VÚ Dřevohostice RESOCIALIZACE

Školní výchovně vzdělávací program pro výchovu a vzdělávání v zařízení pro výkon ústavní výchovy VÚ Dřevohostice RESOCIALIZACE Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a střední škola Dřevohostice, Novosady 248, 751 14 Dřevohostice, tel/fax.581711022, 581711307 (Dále jen Zařízení) e-mail: reditel@vumdrevohostice.cz

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/2015

Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Výroční zpráva školní rok 2014/2015 I.Základní charakteristika školy Základní škola

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Odlehčovací služba, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Místem poskytování služby

Více

STUDIO PALETA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

STUDIO PALETA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 STUDIO PALETA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Studio paleta o.p.s byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 1410 dne 14. února

Více

Při přijetí dítěte evidujeme potřebné údaje v Přihlášce a Evidenčním listě. Při opakované návštěvě se tyto údaje již nezapisují, ale se ověřují.

Při přijetí dítěte evidujeme potřebné údaje v Přihlášce a Evidenčním listě. Při opakované návštěvě se tyto údaje již nezapisují, ale se ověřují. Provozní řád 1. Hlídání dětí školička Skřítci na Štědříku Je zařízení určeno pro děti ve věku od 2 do 6 let bez doprovodu rodičů. Děti v průběhu pobytu mohou užívat veškeré vybavení našeho zařízení. Provozní

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE azylový dům 5184987 pobytová

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X

Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X Příloha standardu kvality sociální služby č. 4 Poskytovatel Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace, zastoupena ředitelem PaedDr. Vilémem Buriánkem,

Více

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ,

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ, DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SOUBOR INFORMACÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Ostrava, 1. ledna 2015 Mgr. Bc. Vojtěch Curylo ředitel organizace 1 1 Veřejný závazek

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla (Domácí řád) Poslání zařízení Posláním Domova se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. je poskytnout uživatelům, převážně seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé

Více

Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace

Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy (dle 30 školského zákona) v podmínkách mateřské školy. Obsah: 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU UZAVŘELI

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU UZAVŘELI SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU UZAVŘELI PAN(Í) NAR., RODNÉ ČÍSLO, BYDLIŠTĚ V TEXTU TÉTO SMLOUVY DÁLE JEN UŽIVATEL, ZASTOUPENÝ A DIAKONIE

Více

Mateřská škola Nové Lublice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a rodiče

Mateřská škola Nové Lublice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a rodiče Mateřská škola Nové Lublice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a rodiče Vydal: Bc. Kamila Ščigelová Účinnost: 01. 09. 2013 A, Školní řád Mateřská

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

Obsah vzdělávání kroužků oddělení KERAMIKY

Obsah vzdělávání kroužků oddělení KERAMIKY Obsah vzdělávání kroužků oddělení KERAMIKY KERAMIKA Věková skupina: 6 14 let Délka kroužku: 2 hod. Doba trvání: září - červen Vzhledem k bezpečnosti - používání nářadí a elektrických, hrnčířských kruhů

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školního klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školního klubu Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školního

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í..., nar..., bydliště... v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita Hlučín,

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC. 1. Základní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC. 1. Základní ustanovení Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětské ozdravovně Království Dvůr Králové nad Labem Nový Nemojov 150, 54401 provozované Sdružením ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Procházkova 818, příspěvkovou

Více

Členové I. pracovní skupiny

Členové I. pracovní skupiny Č. j.: OSV VYŘIZUJE: Kovaříčková Běla TELEFON: 494 337 210 MOBIL: 725 082 456 E-MAIL: bkovarickova@muko.cz DNE: 15. dubna 2013 Členové I. pracovní skupiny Zápis Z pracovního jednání I. pracovní skupiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne 15.6.2009

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb dle Zákona č.108/2006 Sb.: 46 Denní stacionář

Popis realizace poskytování sociálních služeb dle Zákona č.108/2006 Sb.: 46 Denní stacionář Příloha žádosti o registraci Počet stran 9 o.s. Sluneční zahrada Popis realizace poskytování sociálních služeb dle Zákona č.108/2006 Sb.: 46 Denní stacionář Projekt : Chráněná dílna svatý Prokop u červeného

Více

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více