Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství"

Transkript

1 Preventivní program školy 2015 / 16 I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství 1. Jednorázové aktivity a) činnost výchovné a kariérní poradkyně a metodičky prevence pro 1. stupeň - pomoc třídním učitelkám 5. ročníku při vyplňování přihlášek na osmiletá gymnázia - evidence přijímacího řízení na osmiletá gymnázia - metodická pomoc třídním učitelkám při vyhodnocení IVP, případně IVýP koncem školního roku b) činnost výchovné a kariérové poradkyně pro 2. stupeň - 8. ročník besedy a exkurze k volbě povolání v rámci projektů týkající se předprofesní přípravy (Podpora technických dovedností žáků Plzeňského kraje); informace pro orientaci v profesích a informace o studijních předpokladech pro výkon určitých profesí - 9. ročník besedy, exkurze a speciální aktivity (Veletrh řemesel apod., beseda se zástupci vybraných SŠ Plzeňského kraje) zaměřené na volbu povolání; informace o možnostech dalšího studia (publikace Atlas školství, internetové portály tematicky zaměřené na volbu povolání a volbu střední školy); ve spolupráci s dalšími vyučujícími organizace projektových aktivit se zaměřením na volbu povolání; vyplnění přihlášek a evidence přijímacího řízení; obsahové a organizační zajištění aktivit souvisejících s volbou studia a povolání c) činnost metodičky prevence pro 2. stupeň - řešení podnětů dětí ze schránky důvěry, využití informací k optimalizaci atmosféry tříd a školy - pomoc třídním učitelům s řešením konfliktů uvnitř třídních kolektivů - účast při jednání s rodiči na požádání třídní učitelky nebo rodičů, řešení neomluvené absence žáků, vedení dokumentace, - pohovory s rodiči jak předcházet neomluvené absenci - na žádost třídních učitelů pohovory s žáky při řešení konfliktních či problematických situací - pro 6. ročník - program Unplleg - pro 9. ročník- Nechtěné těhotenství program ve spolupráci s Národní iniciativou zdraví dále: - provedení šetření sociálního klimatu ve třídě (SORAD) na žádost třídního učitele - řešení aktuálních problémů ve třídách na žádost třídních učitelů - vytvoření ukázkových hodin do RV k tématům kouření, drogy, antikoncepce d) činnost ostatních vyučujících - vyučující 7., 8. a 9. ročníku zařazují do výuky témata související s výběrem povolání; podílejí se na obsahu a tvorbě projektových hodin zaměřené na předprofesní přípravu, podílejí se na vedení portfolií v souvislosti s předprofesní přípravou žáků 9. ročníku 2. Trvalé aktivity a) činnost výchovné a kariérové poradkyně a metodičky prevence pro 1. stupeň

2 - spolupráce s vyučujícími a vedením školy, Pedagogicko psychologickou poradnou Plzeň a rodiči při zajištění vyšetření dětí s poruchami učení a chování a nadaných dětí - evidence a sledování žáků se specifickými poruchami učení a chování, nadaných a problémových žáků a průběžná aktualizace této evidence - podávání návrhů na vyšetření v PPP Plzeň nebo v SPC ve spolupráci s tř. uč. - pomoc třídním učitelům při zajišťování systematické péče o nadané děti a děti se specifickými poruchami učení a chování - poskytování metodické a obsahové pomoci třídním učitelům při vypracování IVP a IVýP - zajišťování poradenské činnosti pracovníků PPP Plzeň při zápisu do 1. třídy (návrhy odkladů školní docházky a další doporučení odborníků) - konzultace výukových a výchovných problémů na žádost rodičů nebo učitelů - účast v hodině ve třídě s problémovým žákem na požádání třídní učitelky, zápis z hodiny zaměřený na žáka a jeho projevy ve vyučování - vypracování a evidence zápisů z jednání s rodiči - spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, sociální komisí - sebevzdělávání (nové a alternativní výchovné trendy) - zprostředkování kontaktů mezi rodiči a poradnou (SVP) b) činnost výchovné a kariérové poradkyně pro 2. stupeň - spolupráce s vyučujícími při řešení výchovných problémů žáků či problémů souvisejícími se specifickými poruchami učení a chování - evidence žáků se specifickými poruchami učení a chování; aktualizace vyšetření - spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň-jih a SVP - účast na jednání s rodiči na žádost třídního učitele nebo vedení školy - na žádost třídních učitelů pohovory s žáky při řešení konfliktních či problematických situací - ve spolupráci s třídními učiteli vypracování individuálních vzdělávacích plánů pro integrované či mimořádně nadané děti - konzultační hodiny (pro žáky i rodiče) k volbě studia či profese - průběžné podávání informací žákům o možnostech dalšího studia a volbě povolání - informace žákům i rodičům o způsobu vyplňování přihlášek, zápisových lístků a termínech souvisejících s přijímacím řízením na střední školy (nástěnka s letáky, webové stránky školy, informativní schůzky) - zajištění výukových a metodických podkladů k tématu Volba povolání, vyučovaného v rámci předmětu pracovní činnosti v 8. a 9. ročníku - organizace projektových aktivit souvisejícími s volbou povolání (exkurze, besedy) - sebevzdělávání c) činnost metodičky prevence pro 2. stupeň - organizace zájmových činností - organizace mimoškolních aktivit - spolupráce s třídními učiteli, pomoc při řešení výchovných problémů - vyhledávání žáků s problémy chování, spolupráce s třídními učiteli, Střediskem výchovné péče v Plzni, spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, sociální komisí - spolupráce se Senátem pomoc při konkrétních problémech týkajících se spolužití v jednotlivých třídách - založení a postupné rozšiřování sborníku sociálních her pro učitele OV, Rv - postupné zakládání sborníku Interakční výcvik pro třídní učitele - sebevzdělávání - práce s jednotlivou třídou na žádost třídního učitele dle aktuálních problémů

3 d) činnost ostatních vyučujících - vzájemná spolupráce, podpora a včasná informovanost - konzultace s výchovnou poradkyní - osobní příklad - uplatňování výchovného působení jako nedílné součásti každé vyučovací hodiny - pravidelná spolupráce s rodiči 3. Zařazení některých témat (v rámci prevence sociálně patologických jevů) do výuky 1. stupeň - navozovat a rozvíjet pozitivní vazby ve vztahu učitele a žáka a mezi žáky navzájem - rozvíjet komunikační dovednosti učit děti vhodně reagovat na stres, kritiku, případný neúspěch - vést děti ke spolupráci, pomáhat se zařazením do skupiny vrstevníků, zvláště u nově příchozích žáků - předcházet negativním projevům chování, budovat u dětí pocit důvěry - učit děti rozlišovat co je dobré a co špatné - upevňovat základní pravidla společenského chování - motivovat děti k tvorbě pravidel třídy v souladu se školním řádem - zajišťovat dětem bezpečné prostředí, vytvářet prostředí pohody a klidu bez nejistoty a obav, reagovat na podněty ve schránce důvěry - seznamovat děti s nebezpečnými situacemi a možnostmi ochrany svého zdraví 2. stupeň přírodopis 7. třída: přehled jednotlivých čeledí rostlin (např. konopě setá) 8. třída: trávicí soustava správná životospráva; dýchací soustava nežádoucí účinky kouření 9. třída: chemie a zdraví člověka; léčiva rozdělení, účinky; ochrana občanská výchova 7. třída: člověk a začlenění do společnosti domov a jeho ztráta; životní role člověka; mezilidské vztahy; morálka autorita, vzor; Úmluva dětských práv; výroba, distribuce drog; dospívání začlenění- party (sociální skupiny, delikvence, kriminalita mládeže, ); charakter; volný čas 8. třída: právní řád zákony a drogy; volba životního cíle smysl života, hodnoty a ideály; mezilidské vztahy morálka; náročné životní situace 9. třída: drogy rozdělení; účinky; závislost; život s drogou; nikotin, alkohol, závislost na automatech, tvrdé drogy; příčiny závislosti; ochrana; pomoc; videokazeta/diskuse co drogy dají a co vezmou; životní styl; smysl života; komunikace vztahy mezi lidmi (i narkoman x rodič x kamarádi); relaxace - nácvik; volba povolání drogy a škola, zaměstnání výtvarná výchova 8. třída: tvorba plakátu drogy, zdravý životní styl rodinná výchova 6. třída: sebevědomí; já (soc. hry); kdo jsem já x kdo jsme my; drogy; drogy v dějinách seznámení; jen informativně drogy, účinky, následky; volný čas; využití

4 volného času; denní režim; party a jejich volba; komunikace; v rodině; s vrstevníky; kazeta Hadí oči 1. Díl nic 7. třída: sebevědomí; sociální hry posilování; drogy; závislost; zákony v ČR, právní vědomí; podrobně nikotin klady a zápory, návyk odmítnutí, přínos pro život i rodinu; desatero o drogách; kazeta Hadí oči 2. díl; gamblerství; nebezpečí, klady a zápory, život závislého a jeho rodiny, řešení; sociální hry, parta a samota 8. třída: já; já a ostatní, soužití; drogy; dělení příklady a rozlišování účinků a následků; podrobně alkohol život s alkoholem, vytváření závislosti, následky, léčení, dopad na rodinu i společnost; kazeta Hadí oči 3. díl; relaxace; volný čas nuda a zábava, nuda a drogy; mezinárodní legislativa; když se droby stanou součástí života 9. ročník: život s drogou; návštěva K-centra; léčba a péče o drogové závislé; zákony a jejich moc; drogová a trestná činnost v ČR; drogy a láska; sebeúcta; sekty, droby a náboženství; kazeta Řekni drogám ne! 4. Zařazení některých témat do výuky (v rámci předprofesní přípravy) 2. stupeň rodinná výchova ročník: život ve škole - význam vzdělání a sebevzdělávání; domov - profese významných osobností; rodina - zaměstnání rodičů a význam zaměstnání pro fungování rodiny; život ve společnosti - sociální a komunikační dovednosti občanská nauka 7. ročník: život mezi lidmi sociální a pracovní vztahy v širším kolektivu 8. ročník: osobnost - dovednosti, schopnosti, nadání, temperament, řešení problémů, zvládání konfliktů, vůdčí schopnosti, osobnostní předpoklady pro výkon povolání, sebehodnocení a možnosti seberealizace 9. ročník: v pracovním poměru informace o trhu práce, pracovně právní vztahy; životní plány a cíle ročník: průběžné a orientační informace o profesích v jednotlivých tématech český jazyk komunikační a slohová výchova ročník: sestavení životopisů v souvislé i strukturované podobě; úvahy a diskuse na téma budoucího studia a povolání pracovní činnosti ročník: praktické osvojení si základních pracovních dovedností a návyků, plánování, organizace a řízení vlastní práce, sebehodnocení kreativity a zodpovědnosti, týmová spolupráce 8. ročník: téma Volba povolání (vždy v II. pololetí) teoretické informace světa práce a profesí, téma sebepoznání a učení 9. ročník: téma Volba povolání (vždy v I. pololetí) teoretické informace světa práce a profesí, informace o možnostech dalšího studia jako přípravy pro budoucí profesi, školský systém ČR, přijímací řízení na střední školy výtvarná výchova ročník tematické práce související s volbou povolání a profesemi II. Program proti šikanování Program proti šikanování je součástí Preventivního plánu školy, tvoří jej každoročně na začátku školního roku metodička prevence sociálně patologických jevů (MPSPJ) a výchovné a kariérové poradkyně; je přílohou ročního plánu školy. Program proti šikanování má dvě části: Krizový plán a Pravidelné preventivní aktivity

5 Krizový plán stanovuje, jak minimalizovat škody v případě, že k šikanování ve školním prostředí dojde, určuje kompetence jednotlivých osob a specifický postup a způsob řešení S Krizovým plánem jsou vždy na začátku školního roku prokazatelně seznámeni žáci (přiměřeně svému věku) a jejich zákonní zástupci; seznámení provedou třídní učitelé a) Krizový plán 1. Podnět: může dát třídní učitel, žák, jiný vyučující, rodiče 2. Vlastní šetření 2.1. Předběžné zjištění Šetření provádí vždy proškolený pracovník, nejlépe v součinnosti se zástupcem ředitele či třídním učitelem. U předběžného šetření se zjistí základní údaje o věci, které se týká podnět (zejména: konkrétní činnost; který žák je ohrožen; který žák má být agresorem ). Vždy musí být zajištěna ochrana svědka Dotazník Ve třídě, které se záležitost týká, je pomocí standardního dotazníku (od MPSPJ) zjištěn průběh události. Zároveň jsou vytipováni svědci. Výběr svědků ti, kteří si všimli a hodnotí celou záležitost jako negativní. Zároveň jsou vytipováni i ti, kteří se nezúčastnili a nejsou ochotni svědčit. K dalšímu pohovoru jsou přizvání jako matoucí (ochrana skutečných svědků) Pohovor Vyslechnutí svědků celé záležitosti, zjištění průběhu šikanování a účasti jednotlivců, porovnání a doplnění jednotlivých výpovědí. I zde musí být zajištěna ochrana svědků, nesmí se konfrontovat s obětí, či mezi sebou, nesmí se sdělovat jména a výpovědi. Pohovoru se zúčastní opět dva vyšetřující metodička prevence a zástupce ředitele, tř. učitel nebo výchovný pracovník. Písemný záznam výpovědi žák potvrzuje podpisem. Na závěr jsou přizváni již označení agresoři. I oni se mohou k celé záležitosti vyjádřit, příp. ji doplnit. Nikdy nejsou konfrontováni s obětí a s třídou. Během pohovorů je třeba zajistit žáky, kteří jsou v následném období ochotni pomoci při ochraně oběti, při sledování klimatu ve třídě apod. 3. Ochrana oběti Zajištění ochrany oběti: doprovod domů, informování rodičů Oběti sdělíme výsledek šetření, může se vyjádřit. Sdělíme jí i další kroky, které by měly vést k nápravě. 4. Informace závěr 4.1. Informace rodičům oběti: seznámení s událostmi, šetřením i nápravnými opatřeními 4.2. Informace rodičům agresorů: rodiče seznámíme s problémem, vyjádřením pedagogů, vyjádřením jejich dítěte a potrestáním agresora. Rodiče jsou zváni jednotlivě a nejsou konfrontováni s rodiči oběti. Žák se může zúčastnit celého pohovoru Informace třídě Žáci jsou seznámeni se závěrem šetření a s potrestáním agresorů. Úkolem je přesvědčit žáky, že škola s takovým chováním nesouhlasí, je schopna oběti ochránit a nevhodné chování řešit. 5. Usmíření: hledání nápravy, zajištění následné práce se třídou třídě je nabídnuta možnost nového způsobu chování

6 b) Pravidelné preventivní aktivity ve školním roce Ročník Termín (měsíc) Činnost Provede 1. stupeň Deváťáci prvňákům Tomanová a druhákům 2., 3. ročník podzim, zima Plavání Třídní učitelky listopad, prosinec Vánoční jarmark Třídní učitelky aktuálně Ročníkové nebo Třídní učitelky třídní projektové dny aktuálně Divadelní a filmová Třídní učitelky představení Týmová Třídní učitelky spolupráce při výuce dle možností Besedy s PČR Třídní učitelky Hry k posílení Třídní učitelky empatie a k odbourání agresivity červen Olympiáda Beštová květen - červen Sportovní Třídní učitelky ročníkové dny aktuálně Exkurze ve vztahu Třídní učitelky k výuce Výtvarné, hudební, Třídní učitelky recitační soutěže (třídní a ročníková kola) 4. ročník červen Den s myslivci Třídní učitelky 4. a 5. ročník dle potřeby Vhodné a nevhodné chování, hra ke zlepšení klima ve třídě Třídní učitelky ve spolupráci s oblastním metodikem prevence 4. a 5. ročník aktuálně Dopravní hřiště Třídní učitelky ročník 2. stupeň témata drogy, šikana, kyberšikana, násilí v rodině, trestní zodpovědnost, OP dospělost. Šikana- pojem Kouření Šikana- právní důsledky Drogy Třídní učitel, vyučující předmětu Rv, Př, Che, Ov 6. ročník 6. ročník květen září Vyučující Rv Divadlo Ve tři 7. ročník říjen Vyučující Ov 7. ročník listopad policie 7. ročník listopad Hazardní hry Třídní učitelka

7 8. ročník Aktivity k sebepoznávání a morálce 9. ročník prosinec březen 9. ročník 9. ročník Speciální třídy listopad září listopad Nechtěné těhotenství, antikoncepce Trestní zodpovědnost Terorismus Drogy před školou Vhodné a nevhodné chování, hra ke zlepšení klima ve třídě Vyučující OV Národní iniciativa zdraví, třídní učitel Policie ČR Policie ČR Divadlo Ve tři Vedoucí vyučující skupinové integrace ve spolupráci s oblastním metodikem prevence Přehled témat a harmonogram aktivit k preventivnímu projektu Diakonie ČCE Plus pro děti (Aktualizace k ) měsíc ročník téma kontaktní osoba září Gemblerství uč. RV říjen Rizika kouření Vlasáková listopad Puberta + dospělí (rodiče, učitelé) mi nerozumí Fekerlová prosinec Chráním si své zdraví - rizika, vztah Šrédlová k postiženým lidem leden Co je/není šikana, jak se bránit posmívání Formánková únor Patřím do kolektivu, každý jsme jedinečný Opltová březen Umím říct NE, komunikace s neznámými lidmi, Vohradská pravidla společenského styku duben Morálka uč. RV květen Právní zodpovědnost drogy uč. RV červen 2016 spec. tř. Právní zodpovědnost, vrstevnické vztahy, řešení konfliktů třídní Podoba aktivity k danému tématu bude v časovém předstihu konkretizována kontaktní osobou ZŠ a lektorkou. Časová dotace 1-2 vyučovací hodiny podle typu aktivity, daného tématu a věku dětí. Další aktivitou jsou chodbové akce, a to 2 měsíčně na 2. stupni (lichý čtvrtek v měsíci) a 2 měsíčně na 1. stupni (sudý čtvrtek v měsíci). V Dobřanech 1. září 2015 Sestavily: Mgr.Věra Hříšná, výchovná a kariérová poradkyně pro 2.stupeň Mgr. Eva Fekerlová, výchovná a kariérová poradkyně a preventistka pro 1.stupeň Mgr.Jana Šindelářová, metodička prevence sociálně patologických jevů Schválil: Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel školy

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Střední odborné učiliště Blatná je institucí, zabývající se vzděláváním žáků. Proto je potřeba, aby se jednotlivým žákům dostaly informace, které se týkají nejen

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, přispěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Tento program navazuje na koncepci prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 34. základní škola Plzeň Gerská 32 323 23 Plzeň ------------------------------ tel: 378 028 801 e-mail:zs34@zs34.plzen-edu.cz www.zs34.plzen-edu.cz Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Tento program je součástí plánu práce školy pro školní rok 2015/2016, je vypracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Úkoly programu

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2015/2016 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016 Program bude realizován ve školním roce 2015/2016 Předkládá: Mgr. Michaela Čečelská,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2015 / 2016 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1. ZŠ A MŠ Jubilejní 3,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2015/2016 Základní škola a mateřská škola Ochoz u Brna, okres Brno-venkov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2015/2016 Školní metodik prevence: Mgr. Jitka Pospíšilová Realizátor: Základní škola a mateřská

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

Plán činnosti výchovného poradce pro školní rok 2014/2015

Plán činnosti výchovného poradce pro školní rok 2014/2015 Plán činnosti výchovného poradce pro školní rok 2014/2015 BAREVNÁ ŠKOLA Konzultační hodiny : žáci : kdykoli rodiče: čtvrtek 14.00 17.00 Telefonní kontakt : 354 594 128 E-mailová adresa : Matejickova@seznam.cz

Více

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018 Školní preventivní strategie Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace na roky 2015 2018 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor vzdělání Gymnázium Mgr. Milena

Více

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28)

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) 2015/2016 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace. (Křiby 4788, 760 05 Zlín)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace. (Křiby 4788, 760 05 Zlín) Obsah: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace (Křiby 4788, 760 05 Zlín) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Mikoška (577 143 447) Metodik prevence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střediska výchovné péče v Jihlavě Platnost dokumentu: od 1. 4. 2016 Mgr. Radek Vovsík ředitel razítko 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školského zařízení 4

Více

Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020

Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020 Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020 Primární prevence rizikového chování žáků Obsah Východiska a cíle... 1 Charakteristika žáků 1.stupně...

Více

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku.

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku. Minimální preventivní program Název školy: Gymnázium Mimoň, Letná 263 Zpracovala: Mgr. Marie Grigerová Ředitelka školy: Mgr. Emilie Ráčková Školní rok: 2015/16 Úvod Minimální preventivní program školy

Více

Minimální preventivní program 2015/ 2016

Minimální preventivní program 2015/ 2016 Minimální preventivní program 2015/ 2016 Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: ZŠ Kopřivnice Lubina, Lubina č. 60, 742 21 Kopřivnice Jméno ředitele: Mgr. Ivana

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77

Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 1. Úvod Prevence rizikového chování dětí a mládeže je nedílnou součástí

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2015-2016) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Garant programu: Školní metodik prevence: Mgr. Silvie Häuserová Mgr. Renata Řezníčková SITUACE ŠKOLY Ředitel školy:

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Gymnázium Josefa Jungmanna, Svojsíkova 1, Litoměřice Jméno a příjmení ředitele Miloš Štyks Telefon na ředitele 736645758

Více

Preventivní program ve školním roce 2015 2016

Preventivní program ve školním roce 2015 2016 Preventivní program ve školním roce 2015 2016 ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 738, 357 35 Chodov Výchovný poradce Metodik prevence Mgr. Monika

Více

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, J. Žižky 1355 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Ivana Bezděková metodik prevence Předkládá: Mgr.

Více

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle)

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Školní rok 2014-2015 Hlavní cíle: - prosazování zdravého životního stylu dětí a potažmo jejich rodin - rozvíjení protidrogových postojů

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Prevence rizikového chování Školní rok 2013/2014 Základní škola při psychiatrické nemocnici Ústavní 91, Praha 8 pracoviště Poznaňská Školní metodik prevence 1 Mgr. Zdeňka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace pro školní rok 2015 /2016 Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Základní škola Loštice, okres Šumperk,

Více

MPP prevence proti šikaně

MPP prevence proti šikaně 1.Charakteristika šikanování MPP prevence proti šikaně (1) Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA Jihlava, Žižkova 20

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA Jihlava, Žižkova 20 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA Jihlava, Žižkova 20 Minimální preventivní program školy v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA BEZ DROG a prevence sociálně patologických jevů/prevence rizikového chování

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Jaroměř Josefov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Pavlína Krámová, školní metodik prevence Charakteristika školy ŠVP ZŠ Jaroměř Josefov

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie (školní preventivní program) ZŠ Štefánikova je dlouhodobým preventivním programem naší školy je součástí školního vzdělávacího programu je přizpůsoben konkrétním podmínkám

Více

Preventivní program prevence šikany

Preventivní program prevence šikany Preventivní program prevence šikany ( jako součást Minimálního preventivního programu ZŠ Obříství, zpracován dle metodického pokynu Č. j. MŠMT 24246/2008-6) ZŠ Obříství V Obříství 30. 9. 2015 Vypracovala:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Bc. Iva Krausová Základní škola a mateřská škola Vrchotovy Janovice 257 53, Vrchotovy Janovice 95 www.vrchotovyjanovice-skola.cz

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha č. 1 k MPP

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha č. 1 k MPP ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha č. 1 k MPP Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Vypracoval: Mgr. Eva Pipková, zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Jarmila Vodičková, školní metodik prevence Schválil:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Obsah 1. Základní údaje o škole.......3 2. Základní pojmy...... 4 3. Systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků... 6 3.1.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2015/2016 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence 1 Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program je zaměřen na žáky 1. a 2. stupně ZŠ, žáky se SPU a chování, na pedagogické

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kristýna Olexová školní metodik prevence OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Koncepce školního poradenského střediska: pedagogicko psychologické poradenství RaDoSt (Rada dostupná studentům) 8-HP01-028/REV0 Strana 1 (celkem14) Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Plán práce výchovných poradců a plán prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2018/19

Plán práce výchovných poradců a plán prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2018/19 Plán práce výchovných poradců a plán prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2018/19 Konkrétní činnosti výchovného poradenství a prevence zajišťují na pracovištích jednotliví výchovní poradci

Více

Minimální preventivní program Gymnázia Nymburk

Minimální preventivní program Gymnázia Nymburk Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk tel.: 325 512 747, fax: 325 514 240 IČO 61 63 22 10 Minimální preventivní program Gymnázia Nymburk na školní rok 2012 2013 Zpracovala: Mgr. Marie Stojarová,

Více

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování Základní škola Volyně Aktualizace pro školní rok 2014/15 Zpracovala: Mgr. Martina Boušková I. Úvod Ve školním věku, zvláště ve starším

Více

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Gymnázium Hejčín

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Gymnázium Hejčín ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Gymnázium Hejčín Tým ŠPP Školní psycholog a koordinátor: Mgr. Kateřina Drahá Metodik prevence: Ing. Mgr. Hana Vacková Výchovný poradce: RNDr. Pavlína Hartmannová Kontakty Školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 21 OSD/01/2015 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr. Ludmila Drahošová Datum:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná Identifikátor školy: 600 076 261 Termín konání inspekce: 9.

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ (součást školní preventivní strategie v oblasti rizikového chování) 2010/2011 Vypracovala : Mgr. Věra Kárová metodička prevence Schválila: Ing. Stanislava Bednářová ředitelka

Více

Obsah Programu proti šikaně

Obsah Programu proti šikaně Obsah Programu proti šikaně Charakteristika šikanování Rozpoznání šikanování Dokumenty Odpovědnost školy Odpovědnost vedení školy Odpovědnost pedagogických pracovníků školy Prevence šikany ve škole Prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování školní rok 2015/2016 Vzdělávací institut INTEGRA BRNOgymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o., Brno, Rašelinová 11, 628 00 Vypracovala:

Více

3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování 15. Příloha č. 1 Školní program proti šikanování 15.1 Charakteristika šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá

Více

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49 (úsek: SPŠ) Jméno

Více

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 40 00 Praha 4, K Sídlišti 840 Mateřská škola Kaplická 84 tel., fax: 24 73 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz Výroční zpráva

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kladno, C. Boudy 1188 C. Boudy 1188, 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 044 262 Termín konání inspekce: 8. 10. březen 2006

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 2 VIZE... 4 Struktura akčního plánu... 5 Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe... 6 Strategická cesta

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1) Úvod 2) Charakteristika zařízení 3) Cíle 4) Struktura a zaměření preventivních aktivit 5) Plánované akce primární prevence specifické 6)

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Marcela Benešová 13. 9. 2014 Obsah 1 Současný stav problematiky

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Předkladatel: Mgr. Ivo Mikšovský

PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Předkladatel: Mgr. Ivo Mikšovský MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Předkladatel: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická

Více

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I. VÝCHODISKA MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-141/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Soukromá základní škola Elementária, s. r. o. Jesenická 11, 323

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí 79/3,

Více

Program minimální prevence rizikového chování

Program minimální prevence rizikového chování Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: +420 581 291 203, fax: +420 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Ředitelka školy: Mgr. Romana

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Jeseník, Fučíkova 312 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015/16 Vypracovala: Mgr. Alena Vrbová - školní metodik prevence - Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Bílek Charakteristika školy

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2013/2014 Konzultační hodiny: po domluvě telefonem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Škola: ZŠ Březová, okres Sokolov, Komenského 232 Šk.r.: 2015/2016 Předkladatel: ŠMP-Mgr. Dana Kučerová Zodpovědná osoba: ředitel školy Mgr. Jiří Daneš Minimální preventivní

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Mírová 2734 / 4, 400 11, Ústí n. L. Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Mgr. Martin Nosek Metodik primární prevence

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-213/09-08 Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace Adresa: Fučíkova 430, 463

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 10, Kodaňská 16. Kodaňská 16/658, 101 00 Praha 10-Vršovice. Identifikátor školy: 600 041 093

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 10, Kodaňská 16. Kodaňská 16/658, 101 00 Praha 10-Vršovice. Identifikátor školy: 600 041 093 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 10, Kodaňská 16 Kodaňská 16/658, 101 00 Praha 10-Vršovice Identifikátor školy: 600 041 093 Termín konání inspekce: 14. 16.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2012/2013 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitel školy: Mgr. Radim Pikner Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2017/2018

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2017/2018 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2017/2018 vypracovala: Mgr.Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č. 561/2004

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní údaje: Název a adresa školy pro kterou platí tento MPP Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitelky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Tábor-Měšice Míkova 64, 391 56 TÁBOR-MĚŠICE Jméno a příjmení pí ředitelky

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim školní rok 2014/2015. Školní program proti šikanování

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim školní rok 2014/2015. Školní program proti šikanování Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim školní rok 2014/2015 Školní program proti šikanování dle metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 246/2008-6

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování školní rok 2015 2016 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Cíl programu 3. Výchozí dokumenty 4. Cílová skupina 5. Personální zajištění 6. Prostorové zajištění 7. Spolupráce

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více