Výzkum a práce Dr. Ing. Václava Hrubeše Research and work of Dr. Ing. Václav Hrubeš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkum a práce Dr. Ing. Václava Hrubeše Research and work of Dr. Ing. Václav Hrubeš"

Transkript

1 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor č. 3: Chemie Výzkum a práce Dr. Ing. Václava Hrubeše Research and work of Dr. Ing. Václav Hrubeš Autor Karel Hrubeš Škola Česko-anglické gymnázium, Třebízského 1010/9, České Budějovice Konzultant RNDr. Květa Tůmová České Budějovice, 2020

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou práci SOČ vypracoval/a samostatně a použil/a jsem pouze prameny a literaturu uvedené v seznamu bibliografických záznamů. Prohlašuji, že tištěná verze a elektronická verze soutěžní práce SOČ jsou shodné. Nemám závažný důvod proti zpřístupňování této práce v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů. V Českých Budějovicích dne Karel Hrubeš

3 Poděkování Za všechny informace, materiály a fotografie Dr. Ing. Václava Hrubeše (mého pradědy) bych chtěl poděkovat Marii Zimmermanové (dceři V. Hrubeše). Děkuji také mojí vyučující chemie, RNDr. Květě Tůmové, která byla po celou dobu mojí konzultantkou a velmi mi s prací pomohla.

4 Anotace Tato práce se zabývá popisem života Dr. Ing. Václava Hrubeše. Dále se blíže věnuje dvěma chemickým výzkumům sloužícím také komerčnímu využití. Jedná se o výrobu insulinu ve firmě Baťa ve Zlíně v roce 1940 a výrobu tuhy v podniku Koh-i-noor Hardtmuth v Českých Budějovicích. Za druhý výzkum dostal V. Hrubeš v roce 1955 patentní listinu. Klíčová slova Dr. Ing. Václav Hrubeš; Insulin; Tuha; Baťa; Koh-i-noor Annotation This work deals with the description of the life of Dr. Ing. Václav Hrubeš. It deals with two chemical research, which also serve commercial use. This is the production of insulin in the Baťa company in Zlín in It also describes the production of lead in the Koh-i-noor Hardtmuth company in České Budějovice. For this second research, V. Hrubeš received a patent in Keywords Dr. Ing. Václav Hrubeš; Insulin; Lead; Baťa; Koh-i-noor

5 Obsah Úvod Život Václava Hrubeše Laboratorní postup izolace insulinu vypracovaný ve výzkumném ústavu Baťa ve Zlíně v roce Úvod Titrace Materiál Mletí Extrakce I Filtrace I Extrakce II Filtrace II Spojení filtrátů Destilace Odstranění lipoidů Vysolování I Vysolování II Čištění isobodem Čištění regulátorem I Čištění reduktorem II Centrifugování Konečná úprava insulinu Výtěžky Zařízení pro zpracování 100 kg pankreasu Další operace se v laboratoři Časový rozvrh práce při zpracování 100 kg pankreasu Kalkulace výroby insulinu při zpracování 100 kg hovězího pankreasu za týden Insulin (inzulin) v současnosti Způsob vývoje výroby tuh v národním podniku Koh-i-noor tužkárna L. and C. Hardtmuth mezi lety Patentní list č Závěr

6 Úvod V této seminární práci se budu věnovat vědeckému výzkumu mého pradědy Dr. Ing. Václava Hrubeše. Praděda pracoval především v oboru chemie, a proto jsem si vybral toto téma. Chemie je jedním z mých oblíbených předmětů na gymnáziu. Řekl bych, že mám k chemii díky mému pradědovi velmi osobní vztah. Vždy mě zajímalo, čemu se vlastně věnoval. Začal jsem si tedy hledat nějaké zdroje informací, abych toho zjistil co nejvíce. Podařilo se mi získat řadu údajů a myslím si, že by fakta o výzkumu, který prováděl můj praděda, mohla zajímat více milovníků chemie. Cílem této seminární práce je tedy přiblížit čtenáři důležitost jeho výzkumu. Sám bych se také rád dozvěděl o něm více, protože jsem ho nikdy nepoznal. Nejprve budu popisovat jeho život. Poté se budu zabývat jeho výzkumem výroby insulinu a tuhy. Na výzkumu insulinu pracoval ve Zlíně ve firmě Baťa. Na tuze pracoval v Českých Budějovicích v podniku Koh-i-noor Hardtmuth. Když jsem začal přemýšlet, na jaké téma budu psát svoji seminární práci, nemohl jsem nic vymyslet. Jeden den ve škole při hodině chemie jsme se bavili o těchto pracích a najednou mě téma napadlo. Přemýšlel jsem, jak bych měl téma pojmout, zda mám popsat jenom jeden výzkum, na kterém praděda pracoval, či popsat oba tyto výzkumy. Myslím si, že oba jsou velmi zajímavé, takže se kromě popisu života budu věnovat i dvěma výzkumným pracím mého pradědy. Určitě si myslím, že má cenu psát na toto téma, protože málokdo ví, kdo to byl Václav Hrubeš a co dokázal. Nikdo přede mnou se tomuto tématu ještě nevěnoval, takže si myslím, že mám i určitou výhodu, že mě nebude nic ovlivňovat v psaní této seminární práce. Témata, která už byla vícekrát zpracovaná, nemusí tolik čtenáře zaujmout. Svoje informace budu čerpat z pradědových složek, které si vedl při výzkumu insulinu a tuhy. Chtěl bych přesně popsat, jak se vyráběl insulin ve firmě Baťa. Někomu by mohlo připadat vtipné, že výzkum praděda prováděl ve firmě Baťa, i když to byla firma na výrobu bot. Toto bych také rád vysvětlil ve své seminární práci. Dále bych se chtěl věnovat tomu, jak získal Dr. Ing. Václav Hrubeš roku 1955 patent na výrobu tuhy. Struktura mojí práce bude tedy vypadat následovně: 1. V první části budu psát o pradědovi, kde vyrůstal a kde studoval. Na to bych navázal tím, kam nastoupil do zaměstnání. 2. Další část se bude věnovat tomu, jak začal pracovat ve firme Baťa a jak postupoval jeho výzkum insulinu. 3. Budu pokračovat tím, proč odešel z firmy Baťa a kam jeho cesta směřovala. 6

7 4. Poté bude následovat popis jeho druhého výzkumu výroby tuhy, za který obdržel i patent. 5. Závěrem se pokusím zhodnotit přínos obou výzkumů pro nás současný život. Největší překážku při tvorbě mé práce vidím v dohledání všech informací, protože praděda žil v minulém století a nikdo z příbuzných jeho výzkum nikdy hlouběji nezkoumal. Naštěstí žije ještě jeho dcera Marie Zimmermanová, která mi poskytla důležité materiály a zároveň budu ve své seminární práci čerpat z jejího vyprávění. 7

8 1. Život Václava Hrubeše Můj praděda, Václav Hrubeš, se narodil 25. září 1915 v malé vesnici Chlum, která se nachází v okrese Český Krumlov. V této vesnici pokračuje jeho rod až dodnes. Po pradědovi je tu už třetí generace Hrubešů. Narodil se do mlynářské rodiny, a proto si při studiích také udělal Výuční list mlynáře, který mu jeho otec vystavil 11. října Zajímavostí je, že získat výuční list trvalo tehdy dva roky. Měl dva starší bratry: Františka, který se stal mlynářem a Jana, který byl kněz. Na Obecnou školu ve Křemži nastoupil v roce Navštěvoval ji do páté třídy. Poté odešel do Českých Budějovic na Reálnou školu (obdoba dnešního víceletého gymnázia), kde také odmaturoval. Maturitní zkoušku úspěšně složil 7. června Během těchto studií v Českých Budějovicích byl členem Sokola ve Křemži. Na vysokou školu nastoupil roku Začal studovat Vysokou školu chemickotechnologického inženýrství v Praze. Během svého studia také pracoval jako brigádník ve firmě Solo Sušice a ve firmě Baťa ve Zlíně jako volontér praktikant (od do ). Státní zkoušku složil a promoval roku 1937 v Praze. Získal titul Inženýr chemie. Po škole začal pracovat v Ústavu pro vědecký výzkum uhlí v Praze. Zde pracoval necelé dva roky na výzkumu živočišného uhlí ( ). V rámci tohoto výzkumu získal ještě doktorát titul Dr. Roku 1938 byl povolán do Tábora na vojenské cvičení. V Táboře mu ale řekli, že tam nemá co dělat, když ještě nebyl ani na vojně. Tak se vrátil zpátky domů a čekal, až ho povolají na vojnu. To už se ale nestalo kvůli Mnichovské dohodě, kde byla Československá armáda zrušena. V té době už armáda nenabírala nové vojáky, ti kteří tam již byli, zde ale museli zůstat. V dubnu roku 1939 nastupuje Václav Hrubeš jako vedoucí chemik do laboratoří firmy Baťa Zlín. Zde začíná pracovat na svém prvním výzkumu využití insulinu. Tímto výzkumem se budu podrobněji zabývat v další kapitole. Během pobytu ve Zlíně se oženil s Marií Frolíkovou ( Emauzský klášter v Praze). V roce 1942 ve věku 29 let zemřel jeho starší bratr František a praděda se musel na příkaz otce vrátit ze Zlína, aby se postaral o rodiče a o rodinný mlýn v Chlumu. Nejdřív se Václav s rodinou přestěhoval do Českých Budějovic k rodičům manželky, odkud dojížděl do pražské chemickofarmaceutické továrny Remed, kde byl vedoucím laboratoří. Zde pracoval až do února Ve stejném roce musel několik měsíců také zastupovat jako prozatímní vedoucí firmy Českobudějovická továrna na žebříky a hasičské náčiní Pártl a Frolík, neboť jeho tchán Antonín Frolík byl vězněn nacisty. Dne 15. června 1945 nastoupil můj praděda jako vedoucí laboratoře do podniku Koh-i-noor tužkárna L. and C. Hardtmuth v Českých Budějovicicích. Zde se pak věnoval druhému výzkumu v oblasti tuhy. V roce 1958 strávil z politických důvodů nějaký čas v továrně České závody motocyklové v Českých Budějovicích jako dělník. Od roku 1959 do roku 1964 pracoval 8

9 jako vedoucí laboratoří na Krajské hygienicko-epidemiologické stanici České Budějovice. Část roku 1965 strávil jako nemocniční chemik ve Vojenském útvaru 5320 České Budějovice. Konečně se od může vrátit do podniku Koh-i-noor tužkárna L. and C. Hardtmuth. Zde pracoval do důchodového věku, do roku Po celá výše popisovaná léta byl můj praděda, Václav Hrubeš, pomocníkem na rodném mlýně a zároveň poručníkem dětí svého zesnulého bratra. Od roku 1946 žil trvale s rodinou ve statku Čížkovec v Chlumu, který dostal od otce mlynáře. O menší hospodářství na statku se starala jeho manželka Marie a čtyři děti. Zde pak žil až do své smrti, do roku Vedle svých profesních aktivit byl můj praděda od roku 1969 předsedou místní organizace Československé strany lidové, dále místopředsedou Dobrovolných hasičů a jednatelem Mysliveckého sdružení v Chlumu. Z vyprávění mých příbuzných vím, že byl velmi činorodý a společenský člověk. (1) Obr. 1: Domácí archiv Václav Hrubeš Obr. 2: Domácí archiv Marie Frolíková Obr. 3: Domácí archiv Výuční list mlynáře 9

10 2. Laboratorní postup izolace insulinu vypracovaný ve výzkumném ústavu Baťa ve Zlíně v roce 1940 V této kapitole se pokusím přiblížit, jak probíhal výzkum insulinu v roce Dříve než můj praděda odešel z firmy Baťa ve Zlíně z rodinných důvodů, účastnil se zde jako vedoucí laboratoře výzkumu insulinu. Tento postup jsem nikde na internetu nemohl najít, a proto jsem využil složku, kterou si můj praděda během tohoto výzkumu vedl. Jedná se o poměrně podrobný popis výzkumu psaný navíc historickým odborným jazykem. Jeho styl se promítá i v mém textu. Upozorňuji, že v této kapitole budu přepisovat dobové zápisky mého pradědy, a že od vzniku níže uvedeného textu byly vypracovány další metody výroby insulinu. 2.1 Úvod Insulin je hormon slinivky břišní neboli pankreasu, je uložen v takzvaných Langerhansových ostrůvcích a jeho význam tkví v tom, že reguluje hladinu krevního cukru. Jeho chemické složení není dosud známo. Podle svého chování se řadí mezi bílkoviny, ačkoliv se dosud neví, zdali bílkovina není jen prostherickou (protetickou) skupinou, která obsahuje účinnou skupinu, jež snižuje krevní cukr. Jeho pravděpodobný sumární vzorec je tento: C45 H69 O14 N11 S.3N2O. 2.2 Titrace Hodnocení insulinu se provádí na králících pomocí metody Clay-Delor- Jacquet subkutánní aplikací. Mezinárodní jednotkou insulinu je ono množství, které u králíka 2 kg těžkého a den bez potraviny chovaného sníží za dvě hodiny hladinu krevního cukru na polovinu. 1 mg amorfního vyčištěného insulinu obsahuje 16 až 20 mezinárodních jednotek (Mezinárodní jednotka je jednotkou pro množství účinné látky). V poslední době (1940) se připravuje insulin ponejvíce v krystalické formě, jehož účinnost je kolem 22 až 25 mezinárodních jednotek na 1 mg. 2.3 Materiál Výchozím materiálem pro výrobu insulinu je pankreas. V našem případě hovězí, a to z dobytčat, kterým ještě nebyly 3 roky. Po porážce zvířete se pankreas ihned vyjme, očistí od balastní tkáně (hlavně od tukové). Dá se ihned zmrazit do plechových forem používaných pro výrobu ledu. Takto upravený pankreas musí být uskladněn v mrazírně při teplotě - 8 až -10 C. 2.4 Mletí Pro extrakci insulinu a pankreasu použijeme jemně rozemletý pankreas. Rozemílání se musí dít ve zmrzlém stavu a při tom se dbá na to, aby rozemletý materiál byl co nejrychleji vpraven do C2H5OH (Ethanol), a to do kameninových nebo smaltových (kyselinovzdorným smaltem ošetřených) nádob. 10

11 2.5 Extrakce I. Rozemletý pankreas se dá dohromady s C2H5OH do smaltového kotle opatřeného míchadlem. Extrahuje se kolem 3,5 ph (podle stupnice ph se měří kyselost a zásaditost). Na 10 kg pankreasu se použije 24 litru 93 % denaturovaného C2H5OH. Okyselí se HCl (kyselina chlorovodíková). Extrahuje se 3 hodiny při pokojové teplotě. Během celé práce s roztoky insulinu se musí dávat pozor, aby nedošlo ke styku s těžkými kovy. Tím by mohlo nastat potlačení aktivity insulinu. 2.6 Filtrace I. Po třech 3 hodinách extrakce se břečka zbaví hrubých částí centrifugováním pomocí pogumované centrifugy. 2.7 Extrakce II. - Zbytky zadržené v bubnu centrifugy se znovu extrahují. Rozmíchají se ve 22 litrech C2H5OH až do 70 % bez přidání HCl. Extrahuje se po dobu 2 hodin. 2.8 Filtrace II. - Břečka z druhé extrakce se odcentrifuguje a zbytky se vyhodí. 2.9 Spojení filtrátů Spojené filtráty I. a II. se upraví pomocí koncentrovaného NH3 (amoniak) na ph 8. Filtruje se kalolisem (filtrační lis) přes jemnou plachetku. Dostane se filtrát žluté až žlutohnědé barvy, který se pak dále zpracuje. Filtrátu z 10 kg pankreasu bývá okolo 40 litrů Destilace Destilaci je nutno provádět ve vakuu při teplotě C v nádobách skleněných nebo smaltovaných kyselinovzdorným smaltem. Filtrát po vyčeření se okyselí koncentrací H₂SO₄ (kyselina sírová) na ph 3,5. Roztok se zahustí až na 1/7 původního objemu (5 až 6 litrů při 10 kg pankreasu) Odstranění lipoidů 15 minut před ukončením destilace se teplota vodní lázně zvýší na 50 C a destilace pokračuje. Po této době se destilace přeruší a ještě zahuštěný roztok se zfiltruje pomocí filtračního papíru. Vyloučené lipoidy se zachytí na filtr. Filtrát je čirý, žlutohnědý. (Lipoid je látka podobná tukům. Patří mezi lipidy. Lipidy jsou přírodní látky živočišného i rostlinného původu. Skládají se z uhlíku, vodíku a kyslíku.) 2.12 Vysolování I. Zchlazený filtrát na 10 C se vysolí 25 % krystalického NaCl (chlorid sodný), počítáno na objem filtrátu. Vysolený roztok se ponechá při normální teplotě stát po 2 hodiny a pak teprve se filtruje filtračním papírem. Vyloučená sraženina obsahuje všechen insulin znečištěný zbytky bílkovin. 11

12 2.13 Vysolování II. Sraženina zachycená na filtr po vysolování I. se rozpustí v 1 litru H2O /při 10 kg pankreasu/ ph 1,8 až 2,2. Roztok se zfiltruje asbestovou vrstvou a filtrát se vysolí 15 % krystalického NaCl počítáno na objem filtrátu. Vysolený roztok se nechá stát nejméně 4 hodiny při pokojové teplotě Čištění isobodem K takto vzniklému roztoku se přidá /při 10 kg pankreasu/ 0,2 ccm 90% fenolu, ph se upraví na 5 5,4. Takto upravený roztok se nechá stát 48 hodin při teplotě +2 C. Po této době se vyloučený syrový insulin odfiltruje. Zachycená sraženina se čistí dále regulátorem. Filtrát se nechá stát 3 až 4 dny při normální teplotě a další vyloučená sraženina se přidá k nové várce Čištění regulátorem I. Vyloučený syrový insulin z čištění isobodem se rozpustí při 10 kg pankreasu v 84 ccm ředidlem CH3COOH (kyselina octová). K roztoku se přidá 56 ccm acetonu a 47 ccm H2O, ph se upraví na 5,9. Po dvou hodinách se vyloučená sraženina odfiltruje /filtrem modrá páska/. Tato sraženina se rozpustí v 60 % C2H5OH a přidá se k nové várce při destilaci. K filtrátu se přidá 93 ccm roztoku CH3COONH₄ (octan amonný) /0,91 ccm CH3COOH + 1,01 ccm koncentrovaného NH₄OH a 93 ccm H2O/, ph se upraví znovu na 5,9. K takto upravenému roztoku se přidá 0,35 ccm (OH3COOH)2Zn, jehož ph je 5,9 /roztok (CH3COOH)2Zn: 25 mg Zn v 1 ccm H2O/. Tento roztok se nechá stát 24 hodin, při pokojové teplotě a při +2 C. Vyloučená sraženina se odfiltruje Schottovým kelímkem G Čištění reduktorem II. Sraženina zachycena na G4 se rozpustí zředěným CH3COOH / při 10 kg pankreasu: 140ccm H2O + 2,41 ccm CH3COOH/. Roztok se filtruje tvrzeným filtrem Seh -Seh nebo Schottovým kelímkem G4. K zfiltrovanému roztoku se přidá 0,05 ccm (CH3COOH)2 Zn /mg Zn v 1 ccm roztoku/ a ph se upraví na 6,1 až 6,6. K takto upravenému roztoku se přidá 132 ccm H2O + 2,77 ccm koncentrovaného NH3. PH, které je 8,9 až 9,1 se upraví na 5,9 /až 10 ccm CH3COOH opatrně přikapáváním/ spotřeba při 10 kg pankreasu 2,6 ccm CH3COOH. Po několika hodinách se začne vylučovat krystalický insulin. Aby vysrážení bylo dokonalé, ponechá se roztok stát za pokojové teploty po 48 hodin Centrifugování Vyloučený krystalický insulin se odcentrifuguje asi při 2000 obrátkách, suspenduje se v redestilované vodě a tato suspense se znovu centrifuguje po 1 hodině při 1400 obrátkách. Krystalický se usadí na dně centrifugační zkumavky, kdežto amorfní zůstává stále v jemné suspensi. Aby se zamezilo ztrátám, vrací se v této suspensi amorfní insulin k nové várce do roztoku před vysolením I. Popřípadě, je-li ho větší 12

13 množství, odcentrifuguje se při vyšších obrátkách a použije se jako takový. Centrifugováním se nezíská všechen amorfní insulin, při jeho izolaci z matečných louhů lze postupovat tak, že se vysráží desetinásobným objemem alkohol-etheru. Takto vysrážený insulin se nechá za obyčejné teploty stát po 48 hodin, aby vylučování bylo dokonalé. Po této době se zfiltruje Schottovou nálevkou G4, vysuší a tím je jeho příprava dokončena Konečná úprava insulinu Odcentrifugovaný krystalický insulin se vpraví malým množstvím redestilované vody /H2O/ na předem zvážený Schottův kelímek G4. H2O se odsaje, insulin se promyje absolutním C2H5OH. Po promytí se insulin suší ve vakuu při 40 C nad H2SO₄ nebo na P2O5 (oxid fosforečný) do konstantní váhy Výtěžky Z 1 kg hovězího pankreasu se získá až jednotek insulinu /krystalického a amorfního/. Z tohoto množství je insulinu prokazatelně krystalického průměrně 12 %. Ostatní část /88 %/ svojí aktivitou ukazuje na krystalickou formu, ale krystalická struktura se nedá rentgenograficky jednoznačně prokázat, a proto jej nazýváme amorfním Zařízení pro zpracování 100 kg pankreasu 1) Mlýnek na maso, výkon 100 kg za hodinu. 2) Extrakční, duplikátorový kotel smaltovaný kyselinovzdorným smaltem, opatřený míchadlem, obsah 400 až 450 litrů. 3) Pogumovaná centrifuga s uzavřeným motorem. 4) Kalolis asi na výkon 450 litrů za dvě hodiny, potrubí sběrné smaltované kyselinovzdorným smaltem. 5) Kameninový reservoár na 500 litrů. 6) Vakuová odparka skleněná nebo železná smaltovaná obsah 100 l. 7) Kamenitá (kameninová) nádrž - obsah 100 l na vysolování zahuštěných insulinových roztoků Další operace v laboratoři Časový rozvrh práce při zpracování 100 kg pankreasu 1) Mletí -> 1 hodina 2) Extrakce I. -> 3 h. 3) Centrifugování -> 2 h. 4) Extrakce II. -> 2 h. 13

14 5) Filtrace -> 2 h. 6) Destilace -> 24 h. 7) Vysolení I. -> 2 h. 8) Vysolení II. -> 4 h. 9) Čistění isobodem -> 30 minut 10) Čištění regulátorem I. -> 30 minut 11) Čištění regulátorem II. -> 30 minut 12) Konečná úprava -> 5 h Kalkulace výroby insulinu při zpracování 100 kg hovězího pankreasu za týden 1. Materiál: kg hovězího pankreasu = 900 Kč 2. Režie: - C2H5OH -> 19 litrů = 133 Kč - HCl -> 2,5 litru = 10 Kč - NH₄OH -> 2,5 litru = 10 Kč - H2SO₄ -> 600ccm 1 kg = 6 Kč - CH3COOH -> 0,1 kg = 8 Kč - (OH3COOH)2Zn -> 0,001 kg = 0,5 Kč - Filtrační materiál -> paušál = 20 Kč - Proud -> 122 KW = 63,5 Kč - Voda -> 30 m2 = 15 Kč - Pára = 18 Kč - Různé výlohy = 10 Kč Kč 3. Mzda: - 1 laborant 7 dní = 560 Kč Celkem za 7 dní práce Kč Získá se jednotek. 100 jednotek přijde na 0,87 Kč. (2) 14

15 3. Insulin (inzulin) v současnosti 1 Léčba inzulinem prošla dlouhým a bouřlivým vývojem jak na straně inzulinu samotného, tak i na straně aplikačních prostředků. První inzulin určený k léčbě pacientů se získával ze slinivek hovězího dobytka a vepřů, jehož molekula se od inzulinu lidského nepatrně liší, byť účinky jsou totožné. V prvotní variantě připomínal inzulinový preparát svými účinky dnešní krátkodobě působící inzuliny, tedy ty, které se aplikují před jídlem. Preparáty chovající se jako dnešní dlouhodobě působící inzuliny, tedy ty, které se aplikují většinou na noc, se objevily až v předválečné době. V mnoha zemích se zvířecí inzulin používá v léčbě dodnes. V České republice se už tento typ inzulinu nepoužívá. Jeho použití bylo ukončeno v 90. letech minulého století. Nahradily jej tzv. rekombinantní lidské inzuliny, tedy inzuliny, které jsou totožné s inzuliny lidskými a vyrábí se rekombinantní metodou. (3)

16 4. Způsob vývoje výroby tuh v národním podniku Koh-i-noor tužkárna L. and C. Hardtmuth mezi lety V této kapitole budu popisovat druhý výzkum mého pradědy. Jedná se o návrh Dr. Ing. Václava Hrubeše na patentování výroby tuh. Praděda pracoval na tomto výzkumu od roku 1945 až do roku 1952, kdy byl patent přihlášen. Schválen byl až tři roky poté v Praze, dne 4. dubna Tehdy tedy obdržel můj praděda Patentní listinu na způsob výroby tuhy. 4.1 Patentní list č V praxi se používá k technickým účelům tužek různých tvrdostí s tuhovými jádry mnoha rozdílných fyzikálních vlastností. Jednou z nejpotřebnějších vlastností tuhového jádra je, aby při rýsování na papíře zanechávalo při různých stupních tvrdosti co nejzřetelnější stopu. Tato čára a její viditelnost závisí na velikosti absorpce světelných paprsků vrstvou napsanou nebo narýsovanou. Jsou známy způsoby, jak tyto vlastnosti můžeme vyvolat v tuhové hmotě, která se v běžných případech vyrábí z grafitu nebo sazí a jílu. K této směsi se přidává určité množství sloučenin vzácných zemin, těžkých kovů nebo žíravých zemin, a to v podobě kysličníků. Tyto sloučeniny se přidávají při zpracování tuhové směsi v nejrůznějších fyzikálních formách, a to buď samy o sobě, nebo vzájemně smíchány. Při pálení tuhové hmoty vzniká spékáním jílu a přimísenin zvláštní druh skla. Má fyzikální vlastnosti, které absorbují procházející světelné paprsky a způsobují sytost v zabarvení nanesené čáry. Obr. 4: Domácí archiv Patentní list Předmětem tohoto vynálezu je způsob výroby tuh z grafitu nebo sazí, jílu a látek, tvořících sklad, absorbující světelné paprsky, ke kterému se používá solí sloučenin vzácných zemin nebo těžkých kovů nebo žíravých zemin. Důvody jsou především praktické a ekonomické. Kysličníky vzácných kovů jsou příliš tvrdé, než aby se mohly při mletí přidávat do tuhové směsi. Jsou dokonce i dost drahé, což by mělo vliv na cenu výrobku. Kysličníky uvedených sloučenin netvoří při vypalování tuh s jílem skla pozvolna, což má za následek nestejnou homogenizaci vypálené hmoty. Přidáním solí sloučenin vzácných zemin, nebo těžkých kovů nebo žíravých zemin, jejichž výskyt je hojnější a samy o sobě skla netvoří, vznikají při pálení 16

17 tuh skla pozvolným způsobem, takže homogenizace tuhového jádra je dokonalejší. Ještě lepších účinků lze dosáhnout použitím solí obsahujících dvě i více amfoterních kysličníků, doplňujících se v absorpčních schopnostech. Jako sloučeniny žíravých zemin, vzácných zemin a těžkých kovů, které uvolňují kysličníky, přicházejí v úvahu: antimoničnan olovnatý (neapolská žluť), antimoničnan barnatý, fosforečnan olovnatý nebo barnatý, fosforečnan vápenatý, fluorohlinitan sodný, fluorokřemičitan sodný, arseničnan olovnatý, kobaltnatý atd. K výrobě tuh podle vynálezu může být použito směsi následujícího složení: 51,5 % grafitu, 41,5 % jílu, 7% antimoničnan olovnatý s přebytkem PbO (oxid olovnatý). Složení směsi bude ovšem pohyblivé podle relativní tvrdosti tuhy. Z této soli se při pálení pozvolna uvolňují dva kysličníky Sb2O5(oxid antimoničný) a PbO (oxid olovnatý). Především PbO pro svou vysokou atomovou váhu má velkou absorpční schopnost, která je Sb2O5 zvyšována. Dr. Ing Václav Hrubeš vyvíjel tímto způsobem výrobu tuh s velkou černící schopností určenou speciálně pro pausovací účely. Navrhl, aby se tužky s těmito tuhami nazývaly Koh-i-noor BLUPRINT. Jejich černící schopnost měla být zvláště výhodná pro konstruktéry, neboť se svou tmavostí zcela vyrovnala tuši. Oproti ní byla navíc ještě hladší a tmavší právě svou světelnou absorpční schopností. (4) 17

18 5. Závěr V úvodu práce jsem si jako cíl vytkl přiblížit čtenářům důležitost výzkumů mého předka (Dr. Ing. Václava Hrubeše) v oblasti chemie. Tento cíl jsem se snažil naplnit tím, že jsem popsal důkladně a přehledně, včetně historických souvislostí a v časové posloupnosti oba výzkumy, na kterých se můj praděda podílel. Domnívám se, že o důležitosti insulinu (dnes inzulinu) pro zdravotnictví není pochyb a nás dnes může udivit především jeho tehdejší levná výroba. U tuhy mne zase potěšil velký důraz na kvalitu a všestranné využití kreslicího materiálu. Vnímal jsem to jako inspiraci pro sebe i moderní dobu plnou jednorázových a nekvalitních výrobků. Jsem si vědom nedostatků, které snižují validitu mé práce. Je to například absence většího počtu zdrojů, kterou jsem ale snad eliminoval výtahem informací přímo z popisů výzkumu samotného pradědy a jeho vědeckého týmu. Tyto údaje jsem se pak snažil doplnit komunikací s muzeem Baťa v Torontu a firmou Baťa ve Zlíně (archivem v Brně). Telefonicky jsem se také spojil s šéfem oddělení marketingu firmy Koh-i-noor Hardtmuth, panem Lukášem Duškem. Základem však byly informace z pozůstalosti mého předka. Dále jsem si vědom nedostatku zkušeností s vypracováváním takovéto práce a jejími formálními náležitostmi. Přesto si myslím, že svým zaměřením je práce originální a pro čtenáře přehledná. Právě tím, že popisuje část jednoho lidského života, který se do povědomí veřejnosti nedostal také z politických důvodů. Popisy výzkumů jsou zároveň i výpovědí o době, v níž žil a pracoval Dr. Ing. Václav Hrubeš. 18

19 Použité zdroje: 1) Rodinný archiv Marie Zimmermanové Autor Václav Hrubeš: Historie čsl. výroby insulinu ) Rodinný archiv Marie Zimmermanové Autor Václav Hrubeš: Historie čsl. výroby insulinu ) 4) Rodinný archiv Marie Zimmermanové Autor Václav Hrubeš: Směs pro výrobu tuhy

20 Příloha 1: Patentní list 20

21 Příloha 2: Výměnný s Baťovým muzeem v Torontu 21

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU MANGANOMETRICKY

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU MANGANOMETRICKY Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU MANGANOMETRICKY 1 Rozsah a účel Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení celkového obsahu vápníku v krmivech, krmných směsích a premixech.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Bílkoviny Pro potřeby projektu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců Výpočty z chemických vzorců 1. Hmotnost kyslíku je 80 g. Vypočítejte : a) počet atomů kyslíku ( 3,011 10 atomů) b) počet molů kyslíku (2,5 mol) c) počet molekul kyslíku (1,505 10 24 molekul) d) objem (dm

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie ukázka chemického skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce práce s dostupnými a běžně používanými látkami (směsmi). Na základě piktogramů žák posoudí nebezpečnost

Více

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

-ičelý -natý -ičitý - ečný (-ičný) -istý -ný -itý -ový

-ičelý -natý -ičitý - ečný (-ičný) -istý -ný -itý -ový 1 Halogenidy dvouprvkové sloučeniny halogenů s jinými prvky atomy halogenů mají v halogenidech oxidační číslo -I 1) Halogenidy - názvosloví Podstatné jméno názvu je zakončeno koncovkou.. Zakončení přídavného

Více

METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK

METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK Chemické sloučeniny se připravují z jiných chemických sloučenin. Tento děj se nazývá chemická reakce, kdy z výchozích látek (reaktantů) vznikají nové látky (produkty).

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní. Datum tvorby

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní. Datum tvorby Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní 2. ročník Datum tvorby

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC VY_32_INOVACE_03_3_18_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH

Více

Název: Barvy chromu. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Barvy chromu. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Barvy chromu Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie Ročník: 3. Tématický celek: Systematická anorganická

Více

Hydroxidy se vyznačují louhovitou" chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny.

Hydroxidy se vyznačují louhovitou chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny. Hydroxidy se vyznačují louhovitou" chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny. K nejvýznamnějším z nich patří hydroxid sodný, hydroxid draselný a hydroxid

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY Látkové množství - vyjadřování množství: jablka pivo chleba uhlí - (téměř každá míra má svojí jednotku) v chemii existuje univerzální veličina pro vyjádření množství látky LÁTKOVÉ

Více

OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.

Více

Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že

Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že jsou poživatelné. Jiné jsou tak silné, že poleptají

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

Obecná a anorganická chemie. Zásady a jejich neutralizace, amoniak

Obecná a anorganická chemie. Zásady a jejich neutralizace, amoniak Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Člověk a příroda Chemie Obecná a anorganická chemie Téma Zásady a jejich neutralizace, amoniak Ročník 9. Anotace Aktivita slouží

Více

KOROZE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012. Ročník: devátý

KOROZE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková KOROZE Datum (období) tvorby: 25. 4. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí se

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 KRAJSKÉ KOLO. Kategorie A ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) Časová náročnost 120 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 KRAJSKÉ KOLO. Kategorie A ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) Časová náročnost 120 minut Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 KRAJSKÉ KOLO Kategorie A ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) Časová náročnost 120 minut Úloha 1 Příprava Mohrovy soli 15 bodů Mezi podvojné soli patří

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Ústřední komise Chemické olympiády 42. ročník 2005 2006 KRAJSKÉ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Složení látek VY_32_INOVACE_03_3_02_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou SLOŽENÍ LÁTEK Fyzikálním kritériem

Více

RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE

RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 5 RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE KRYSTALIZACE PRINCIP Krystalizace je důležitý postup při získávání čistých tuhých látek z jejich roztoků. Tuhá látka se rozpustí ve vhodném rozpouštědle.

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU BÍLKOVIN

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU BÍLKOVIN Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU BÍLKOVIN 1 Účel a rozsah Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení bílkovin v krmivech. Metoda je použitelná pro všechna krmiva organického původu.

Více

Hmotnost atomů a molekul 6 Látkové množství 11. Rozdělení směsí 16 Separační metody 20. Hustota, hmotnostní a objemový zlomek 25.

Hmotnost atomů a molekul 6 Látkové množství 11. Rozdělení směsí 16 Separační metody 20. Hustota, hmotnostní a objemový zlomek 25. Obsah Obecná chemie II. 1. Látkové množství Hmotnost atomů a molekul 6 Látkové množství 11 2. Směsi Rozdělení směsí 16 Separační metody 20 3. Chemické výpočty Hustota, hmotnostní a objemový zlomek 25 Koncentrace

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut Ústřední komise Chemické olympiády 53. ročník 2016/2017 TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut Úloha 1 Je přítomen lignin? 19 bodů Při zpracování dřeva pro

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce sloučenin zinku P + D PRVKY Laboratorní práce Pozn: Výsledky úkolu 1 zapisujte až po 14 dnech. Úkol 4 provádějte pouze pod dohledem učitele. Úkol 1: Připravte 5 gramů bílé skalice. Bílá skalice

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY Klíčová slova: relativní atomová hmotnost (A r ), relativní molekulová hmotnost (M r ), Avogadrova konstanta (N A ), látkové množství (n, mol), molární hmotnost (M, g/mol),

Více

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům. 62 31985L0503 L 308/12 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 20.11.1985 PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (85/503/EHS) KOMISE EVROPSKÝCH

Více

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 6 - BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky ověří

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie -ukázka chem. skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

ROZTOK. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi

ROZTOK. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ROZTOK Datum (období) tvorby: 12. 4. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi 1 Anotace: Žáci se seznámí s pojmy roztok, stejnorodá směs. V

Více

Směsi a čisté látky, metody dělení

Směsi a čisté látky, metody dělení Směsi a čisté látky, metody dělení LÁTKY Chemicky čisté látky Sloučeniny Chemické prvky Homogenní Roztoky pevné kapalné plynné Směsi Heterogenní Suspenze Emulze Pěna Aerosol Chemicky čisté látky: prvky

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení fumonisinů B 1 a B 2 v krmivech. 2 Princip Fumonisiny

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2 Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v krmivech. 2 Princip

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

VY_32_INOVACE_06A_07 Teorie kyselina zásad ANOTACE

VY_32_INOVACE_06A_07 Teorie kyselina zásad ANOTACE ŠKOLA: AUTOR: NÁZEV: TEMA: ČÍSLO PROJEKTU: Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06A_07 Teorie kyselina zásad NEKOVY CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

Neutralizace prezentace

Neutralizace prezentace Neutralizace prezentace VY_52_INOVACE_207 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8,9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Z daných

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

N A = 6,023 10 23 mol -1

N A = 6,023 10 23 mol -1 Pro vyjadřování množství látky se v chemii zavádí veličina látkové množství. Značí se n, jednotkou je 1 mol. Látkové množství je jednou ze základních veličin soustavy SI. Jeden mol je takové množství látky,

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Fenoly

Návod k laboratornímu cvičení. Fenoly Návod k laboratornímu cvičení Fenoly Úkol č. 1: Příprava fenolátu sodného Pomůcky: váhy, kádinka, zkumavky Chemikálie: 10% roztok hydroxidu sodného NaOH (C), 5%roztok kyseliny chlorovodíkové HCl (C, X

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Ch - Hydroxidy VARIACE

Ch - Hydroxidy VARIACE Ch - Hydroxidy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen,

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEST ŠKOLNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 120 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEST ŠKOLNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 120 minut Ústřední komise Chemické olympiády 53. ročník 016/017 TEST ŠKOLNÍHO KOLA kategorie D ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 10 minut Zadání testu školního kola ChO kat. D 016/017. Úloha 1 Výroba pigmentů 5

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie C ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ)

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie C ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO Kategorie C ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) PRAKTICKÁ ČÁST 40 BODŮ Autor RNDr. Jan Břížďala Gymnázium Třebíč RNDr. Jan Havlík, Ph.D.

Více

Bílkoviny (laboratorní práce)

Bílkoviny (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Bílkoviny (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-08 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

VYPRACOVAT NEJPOZDĚJI DO 16. 12. 2015

VYPRACOVAT NEJPOZDĚJI DO 16. 12. 2015 Máte před sebou pracovní list. Téma : CHEMICKÝ DĚJ Jestliže ho zpracujete, máte možnost získat známku, která má nejvyšší hodnotu v elektronické žákovské knížce. Ovšem je nezbytné splnit následující podmínky:

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

Funkce chemického pokusu ve výuce chemie

Funkce chemického pokusu ve výuce chemie Funkce chemického pokusu ve výuce Funkce vyplývají ze struktury pokusu a charakteristiky výuky a vzhledem k cílům výuky Informativní Formativní Metodologická Vyberte si každý jednu chemickou reakci (z

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová Vyučovací předmět chemie je dotován 2 hodinami týdně v 8.- 9. ročníku ZŠ. Výuka je zaměřena na

Více

Součástí cvičení je krátký test.

Součástí cvičení je krátký test. 1 KVALITATIVNÍ ANORGANICKÁ ANALÝZA Laboratorní úloha č.1 KATIONTY TVOŘÍCÍ NEROZPUSTNÉ CHLORIDY A SÍRANY, KATION NH 4 + DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 1. Prostudujte si dále uvedený návod 2. Prostudujte si text v Příloze

Více

Manganový zeolit MZ 10

Manganový zeolit MZ 10 Manganový zeolit MZ 10 SPECIFIKACE POPIS PRODUKTU PUROLITE MZ 10 je manganový zeolit, oxidační a filtrační prostředek, který je připraven z glaukonitu, přírodního produktu, lépe známého jako greensand.

Více

Jana Fauknerová Matějčková

Jana Fauknerová Matějčková Jana Fauknerová Matějčková převody jednotek výpočet ph ph vodných roztoků ph silných kyselin a zásad ph slabých kyselin a zásad, disociační konstanta, pk ph pufrů koncentace 1000mg př. g/dl mg/l = = *10000

Více

Obsah Chemická reakce... 2 PL:

Obsah Chemická reakce... 2 PL: Obsah Chemická reakce... 2 PL: Vyčíslení chemické rovnice - řešení... 3 Tepelný průběh chemické reakce... 4 Rychlost chemických reakcí... 4 Rozdělení chemických reakcí... 4 1 Chemická reakce děj, při němž

Více

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ 1. ČÍM SE ZABÝVÁ CHEMIE VLASTNOSTI LÁTEK, POKUSY - chemie přírodní věda, která studuje vlastnosti a přeměny látek pomocí pozorování, měření a pokusu - látka

Více

Preparativní anorganická chemie

Preparativní anorganická chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Preparativní anorganická chemie Ing. Fišerová Seznam úloh 1. Reakce

Více

Pracovní listy pro žáky

Pracovní listy pro žáky Pracovní listy pro žáky : Ušlech lý pan Beketov Kovy a potraviny Úkol 1: S pomocí nápovědy odhadněte správný kov, který je v dané potravině obsažen. Nápověda: MANGAN (Mn), ŽELEZO (Fe), CHROM (Cr), VÁPNÍK

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Chemie Vyučovací předmět Chemie je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý

Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý ph Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní vlastností

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_02_19

Více

2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt Trojlístek

2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina

Více

Zn + 2HCl ZnCl 2 + H 2

Zn + 2HCl ZnCl 2 + H 2 ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY autoři, obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Kluci z chemického kroužku chystají ke dni otevřených dveří balón, který má obsah 10 litrů. Potřebují jej naplnit vodíkem, který

Více

DUM č. 4 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie

DUM č. 4 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie projekt GML Brno Docens DUM č. 4 v sadě 24. Ch-2 Anorganická chemie Autor: Aleš Mareček Datum: 26.09.2014 Ročník: 2A Anotace DUMu: Materiál je určen pro druhý ročník čtyřletého a šestý ročník víceletého

Více

Filtrace 18.9.2008 1

Filtrace 18.9.2008 1 Výpočtový ý seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Filtrace 18.9.2008 1 Tématické okruhy principy a instrumentace bilance filtru kalolis filtrace za konstantní rychlosti filtrace za konstantního

Více

CHO cvičení, FSv, ČVUT v Praze

CHO cvičení, FSv, ČVUT v Praze 2. Chemické rovnice Chemická rovnice je schématický zápis chemického děje (reakce), který nás informuje o reaktantech (výchozích látkách), produktech, dále o stechiometrii reakce tzn. o vzájemném poměru

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

2. Laboratorní den Příprava jodičnanu draselného oxidačně-redukční reakce v roztoku. 15 % přebytek KMnO 4. jméno: datum:

2. Laboratorní den Příprava jodičnanu draselného oxidačně-redukční reakce v roztoku. 15 % přebytek KMnO 4. jméno: datum: 2. Laboratorní den 2.2.4. Příprava jodičnanu draselného oxidačně-redukční reakce v roztoku Str. 91 správné provedení oxidačně-redukční reakce v roztoku krystalizace produktu z připraveného roztoku soli

Více

chartakterizuje přírodní vědy,charakterizuje chemii, orientuje se v možných využití chemie v běžníém životě

chartakterizuje přírodní vědy,charakterizuje chemii, orientuje se v možných využití chemie v běžníém životě Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup). Úvod do chemie Charakteristika chemie a její význam Charakteristika přírodních věd charakteristika chemie Chemie kolem nás chartakterizuje přírodní

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava oxidu měďnatého autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 8. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová POZOROVÁNÍ, POKUS, BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné vlastnosti látek orientuje se v chemické laboratoři

Více

CHEMICKÝ DĚJ do 7.50 hodin kabinet chemie B1 Odevzdání před termínem na hodinách chemie VYPRACOVAT NEJPOZDĚJI DO

CHEMICKÝ DĚJ do 7.50 hodin kabinet chemie B1 Odevzdání před termínem na hodinách chemie VYPRACOVAT NEJPOZDĚJI DO Máte před sebou PRACOVNÍ LIST 1 CHEMICKÝ DĚJ Jestliže ho zpracujete, máte možnost získat známku, která má nejvyšší hodnotu v elektronické žákovské knížce. Ovšem je nezbytné splnit následující podmínky:

Více

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

KARBOXYLOVÉ KYSELINY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 28 KARBOXYLOVÉ KYSELINY PRINCIP Karboxylové kyseliny jsou látky, které ve své molekule obsahují jednu nebo více karboxylových skupin. Odvozují se od nich dva typy derivátů, substituční

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_2_01 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

14. Biotechnologie. 14.4 Výroba kvasné kyseliny octové. 14.6 Výroba kyseliny citronové. 14.2 Výroba kvasného etanolu. 14.1 Výroba sladu a piva

14. Biotechnologie. 14.4 Výroba kvasné kyseliny octové. 14.6 Výroba kyseliny citronové. 14.2 Výroba kvasného etanolu. 14.1 Výroba sladu a piva 14. Biotechnologie 14.1 Výroba sladu a piva 14.2 Výroba kvasného etanolu 14.3 Výroba droždí 14.4 Výroba kvasné kyseliny octové 14.5 Výroba kyseliny mléčné 14.6 Výroba kyseliny citronové 14.7 Výroba antibiotik

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Směsi Látky a jejich vlastnosti Předmět a význam chemie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Předmět

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_356_Kovy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY 1 Rozsah a účel Postup specifikuje podmínky pro stanovení obsahu hydroxyprolinu v živočišných tkáních spektrofotometrickou metodou. 2 Princip

Více

Tuky (laboratorní práce)

Tuky (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Tuky (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-06 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona Kubešová

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (И) В, G 01 P 17/00. (54) Způeob získávání eoli prvkťl vzácných zemin

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (И) В, G 01 P 17/00. (54) Způeob získávání eoli prvkťl vzácných zemin ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (61) (23) Výstavnf priorita (22) Přihlášeno 12 09 86 (2») PV 8176-86.P (И) В, (51) Int. CI.4 G 01 P 17/00 ÚFTAD PRO VYNÁLEZY

Více

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků 1 Záklní chemické výpočty. Koncentrace roztoků Množství látky (Doplňte tabulku) Veličina Symbol Jednotka SI Jednotky v biochemii Veličina se zjišťuje Počet částic N výpočtem Látkové množství n.. Hmotnost

Více

HYDROXYDERIVÁTY. Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková

HYDROXYDERIVÁTY. Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková HYDROXYDERIVÁTY Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková HYDROXYDERIVÁTY Alkoholy -OH skupina vázána na uhlíkový atom alifatického řetězce Fenoly -OH skupina vázána na uhlíku, který je součástí aromatického

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Ing. Jiří Charvát, Ing. Pavel Kolář Z 13 NOVÉ SMĚRY A PERSPEKTIVY SANACE HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ PO CHEMICKÉ TĚŽBĚ URANU NA LOŽISKU STRÁŽ

Ing. Jiří Charvát, Ing. Pavel Kolář Z 13 NOVÉ SMĚRY A PERSPEKTIVY SANACE HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ PO CHEMICKÉ TĚŽBĚ URANU NA LOŽISKU STRÁŽ Ing. Jiří Charvát, Ing. Pavel Kolář Z 13 NOVÉ SMĚRY A PERSPEKTIVY SANACE HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ PO CHEMICKÉ TĚŽBĚ URANU NA LOŽISKU STRÁŽ Chemická těžba uranu byla v o. z. TÚU Stráž pod Ralskem provozována

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi RISKUJ HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi mě vzorce praxe 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Více

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ELEKTROLÝZA Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s elektrolýzou. V rámci

Více