Czech POINT - Rejstřík trestů (egon)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Czech POINT - Rejstřík trestů (egon)"

Transkript

1 Czech POINT - Rejstřík trestů (egon) 1

2 Rozsah: 2 hodiny Anotace: elearningový kurz seznamuje s postupem při vydávání ověřeného výpisu z Rejstříku trestů na kontaktních místech veřejné správy. Průvodce kurzem: V tomto kurzu se seznámíte s postupem vydávání výpisů z Rejstříku trestů na kontaktních místech veřejné správy a s platnou legislativou upravující pořizování výpisů. Postupně si projdete celý proces od vystavení žádosti o výpis, přes vystavení výpisu, ověření platnosti elektronických podpisů na výpisu, až po ukončující práce v podobě připojení ověřovací doložky. Dozvíte se, za jakých podmínek může žádat o výpis z rejstříku trestů zmocněnec, jak se žádosti archivují a jak je to s výší správního poplatku za pořízení výpisu. Seznam modulů: CZECH POINT - REJSTŘÍK TRESTU (s tokenem) Přílohy ke kurzu: CzP_Rejstřík_trestů Rejstřík trestů Prezentace CzP - Rejstřík trestů 2

3 Obsah modulu CZECH POINT - REJSTŘÍK TRESTU (s tokenem) 1 Úvod do studia TR Co je Rejstřík trestů a jaké údaje obsahuje Kdo může zažádat o výpis a co k tomu potřebuje Odborná terminologie Připojení k CzP Žádost o výpis z RT Archivace žádostí Videotutorial Souhrn Praktické rady Informační zdroje

4 MODUL: CZECH POINT - REJSTŘÍK TRESTU (s tokenem) Pořizování výpisů z Rejstříku trestů v prostředí portálu Czech POINT. Po prostudování modulu budou studující umět: 1. připojit se do Rejstříku trestů přes uživatelské prostředí Czech POINT 2. vyplnit žádost o výpis, vyhledat požadovaný záznam a vytisknout ho 3. postupovat v případě, že o výpis žádá zmocněnec 4. předat žádost k ručnímu zpracování, pokud nemohla být vyřízena dálkově elektronicky 4

5 1 Úvod do studia TR Projekt je spolufinancován z ESF z OP LZZ Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a politiků v oblasti zavádění egovernmentu do veřejné správy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/ se seznámíme s terminologií používanou při práci s Rejstříkem trestů 6. naučíme se připojit do databáze Rejstříku trestů v prostředí Czech POINT 7. ukážeme si, jak vyplnit formulář žádosti o výpis z rejstříku trestů a jak žádost odeslat 8. řekneme si jak postupovat v případě, že o výpis žádá zmocněnec 9. podíváme se na tisk výstupu z rejstříku trestů 2 Co je Rejstřík trestů a jaké údaje obsahuje Rejstřík trestů (RT) je instituce, která ve svých databázích soustřeďuje všechny trestní záznamy z území ČR. Jsou v ní zaznamenány i tresty cizincům, které byly uděleny na území ČR. Rejstřík trestů eviduje pouze osoby pravomocně odsouzené v České republice i v cizině, tedy ty, u kterých proběhlo soudní trestní řízení. Rejstřík trestů proto eviduje také podmínky výkonu trestu. Avšak rejstřík neeviduje např. odebrání řidičského průkazu, protože tento případ byl řešen ve správním řízení, nikoli soudně. Z RT je možné získat výpis nebo opis. Opis se vydává pouze pro potřeby trestního řízení, a to jen orgánům činným v trestním řízení a Ministerstvu spravedlnosti. Výpis se vydává osobě, které se týká. Podrobné vysvětlení viz kapitola Odborná terminologie Problematiku RT upravuje zákon č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů. 3 Kdo může zažádat o výpis a co k tomu potřebuje Podle 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká. Není možné zažádat např. o výpis z rejstříku trestů svého souseda. Výpis z rejstříku trestů je vydáván pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tato žádost se archivuje dle 11b odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů 6 let. 5

6 Žadatel, který na pracovišti Czech POINT žádá o výpis, musí mít platný doklad totožnosti: buď občanský průkaz, nebo cestovní pas. Nově je možnémvydávat výpis i cizincům bez přiděleného rodného čísla. 4 Odborná terminologie Výpis uvádí všechna dosud nezahlazená odsouzení včetně údajů o průběhu výkonu uložených trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen. Opis uvádí všechny údaje o každém odsouzení osoby, které se opis týká, a všechny údaje o průběhu výkonu trestů a ochranných opatření i o zahlazení odsouzení, údaje z evidence podmíněného zastavení trestního stíhání, podmíněného odložení návrhu na potrestání a jiné významné skutečnosti pro trestní řízení, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis. Opis z evidence Rejstříku trestů je veřejnou listinou a vydává se pouze pro potřeby trestního řízení, a to jen orgánům činným v trestním řízení a Ministerstvu spravedlnosti. Pouze tyto orgány jsou oprávněny podat žádost o opis z evidence Rejstříku trestů. Jiným orgánům lze na jejich žádost vydat opis jen tehdy, pokud tak stanoví zvláštní zákon. Zákon podrobně stanoví, kdy může Ministerstvo spravedlnosti vyžadovat opis týkající se některé osoby. Je to v případě, že provádí řízení o stížnosti pro porušení zákona, uplatnění rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii, žádosti o milost, upuštění od výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku v případě, kdy odsouzený má být vydán do ciziny nebo vyhoštěn, přípustnosti vydání obviněného k trestnímu stíhání do ciziny. Ministerstvo spravedlnosti může vyžadovat opis i při provádění jiných úkonů trestního řízení, pokud je k nim příslušné podle zvláštního zákona nebo vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Osoba, ohledně které se vydává opis má zákonem garantováno právo do tohoto opisu nahlédnout, a to poté co byla ověřena její totožnost. V opise se kromě všech údajů o každém odsouzení osoby, které se opis týká, uvádějí také všechny údaje o průběhu výkonu trestů a ochranných opatření i o zahlazení odsouzení. Czech POINT vydává pouze výpisy z RT. 5 Připojení k CzP Do Centrály Czech POINT se přihlašujeme na URL Připojit se můžeme, pokud máme nainstalovaný 602XML Filler. Instalaci obvykle provádí IT oddělení. Od se můžeme přihlásit pouze pomocí tokenu ikey Do USB konektoru počítače zasuneme token, na kterém máme uložený náš privátní klíč. 2. Ve zobrazeném dialogovém okně Zvolit digitální certifikát vybereme svůj certifikát. 3. Do dalšího okna vyplníme PIN. 6

7 Dále se nám otevře okno pro přihlášení. Vyplníme své uživatelské jméno a heslo a potvrdíme tlačítkem Přihlásit. 5.1 Výběr role 1. Po přihlášení a ověření totožnosti se nám nabídne úvodní obrazovka, na které si vybereme roli Vkladatel 7

8 2. Na další obrazovce je seznam formulářů pro práci s jednotlivými rejstříky. Zelená ikonka ve sloupci Dostupnost signalizuje, že je s daným rejstříkem možné pracovat. Červená ikona upozorňuje na dočasnou nedostupnost rejstříku, např. z důvodu aktualizace. Formulář Rejstřík trestů otevřeme ikonkou Stáhnout. 6 Žádost o výpis z RT 1. Do formuláře žádosti vyplníme číslo a typ předloženého dokladu. 2. Ověříme platnost dokladu a ověření potvrdíme zaškrtnutím pole na formuláři. Při ověřování zkontrolujeme dobu platnosti a vizuální platnost, tzn., zda předložený typ dokladu je platný (platné vzory OP nalezneme na stránkách MV ČR. 3. Zmáčkneme tlačítko Ověřit v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů 8

9 6.1 Kontrola v evidenci neplatných dokladů Zadané údaje o čísle a typu dokladu totožnosti se ověřují v databázi neplatných občanských průkazů a cestovních pasů. Při kontrole mohou nastat 4 případy. Systém vždy zobrazí příslušnou informaci: 1. Doklad byl nalezen v evidenci neplatných dokladů 2. Číslo dokladu je ve špatném tvaru 3. Cestovní doklad cizince se neověřuje 4. Doklad s daným číslem nebyl nalezen v evidenci neplatných dokladů Ad 1 - Neplatný doklad Systém zobrazí informaci s uvedením data, od kdy je doklad neplatný. Můžeme vyplnit nové číslo a typ dokladu a opět požádat o ověření, nebo tlačítkem Zavřít formulář ukončit práci s formulářem. Ad 2 - Číslo dokladu je ve špatném tvaru. V tom případě opravíme chybný údaj a znovu požádáme o ověření. Ad 3 - Cestovní doklad cizince se v evidenci neověřuje Cizincům se vydává výpis pouze v případě, že mají přidělené rodné číslo (mají povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt v ČR). Pokud rodné číslo nemají přiděleno, bude jejich žádost zpracována manuálně. Viz. kapitola 6.5 Ruční zpracování žádosti. Ad 4 - Doklad byl ověřen a pokračujeme ve vyplnění formuláře. 6.2 Vyplnění žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů V zelené sekci Základní identifikační údaje osoby je zapotřebí vypsat identifikační údaje žadatele o výpis. 9

10 6.2.1 Žadatelem je občan České republiky Je třeba správně a úplně vyplnit údaje Jméno - povinná hodnota. Rodné příjmení - povinná hodnota. Nynější příjmení - povinná hodnota. Rodné číslo - zapisuje se jako řada číslic, bez jakýchkoliv dodatkových znaků - pokud je například rodné číslo žadatele /0479, vyplníme do pole Pole je povinné. Muž / Žena - zaškrtnutí se generuje na základě rodného čísla. Státní občanství - vybíráme ze seznamu, který si otevřeme klepnutím; výchozí nastavení je Česká republika, pole je povinné Údaje ve sloupci Narození (pozor - často se zaměňuje místo narození s místem trvalého bydliště! ): Stát - ze seznamu otevřeného klepnutím dole vybereme stát, kde se žadatel narodil; povinná hodnota - výchozí nastavení je Česká republika Okres - pokud se žadatel narodil v České republice, vybereme ze seznamu otevřeného klepnutím do pole okres, kde se žadatel narodil; je to povinná hodnota. Jestliže se žadatel nenarodil v České republice, přebírá se do pole Okres hodnota z položky Stát a pole Okres se stane neaktivní. Obec - ze seznamu obcí ve výše vybraném okrese otevřeného klepnutím do pole vybereme obec, kde se žadatel narodil; povinná hodnota. Pokud se žadatel nenarodil v České republice, není seznam k dispozici a název obce je zapotřebí vypsat ručně. Datum narození - vyplní se na základě rodného čísla, pole nelze editovat Žadatelem je cizinec, který nemá rodné číslo Výpis z Rejstříku trestů je možné vydat i cizinci, který nemá české rodné číslo, pokud cizinec předloží platný doklad. Vyplníme údaje ve sloupci Základní identifikační údaje osoby: 10

11 Jméno - povinná položka. Rodné příjmení - (za svobodna), povinná položka. Nynější příjmení - povinná položka. Rodné číslo - rodné číslo není známo, pole necháme prázdné. Políčka Muž / Žena - nutno zaškrtnout políčko Muž nebo políčko Žena - tyto povinné položky se automaticky negenerují z rodného čísla, neboť není uvedeno. Státní občanství - vyberme ze seznamu otevřeného klepnutím do pole; povinná položka Údaje ve sloupci Narození: Stát - ze seznamu otevřeného klepnutím do pole vybereme stát, kde se žadatel narodil; je to povinná položka. Okres - pokud je žadatel cizinec narozený v České republice, pak ze seznamu otevřeného klepnutím do pole vybereme okres, kde se žadatel narodil, je to povinná hodnota. Jestliže se cizinec nenarodil v České republice, přebírá se do pole Okres hodnota z položky Stát (pole Okres se stane needitovatelné). Obec - ze seznamu obcí ve výše vybraném okrese otevřeném klepnutím do pole vybereme obec, kde se žadatel narodil; povinná hodnota. Pokud se žadatel nenarodil v České republice, není seznam k dispozici a název obce je zapotřebí vypsat ručně. Datum narození - protože se nevygeneruje z rodného čísla, je nutno tuto povinnou položku vyplnit manuálně. 11

12 Žadatelem je cizinec s přiděleným rodným číslem Pokud má cizinec přidělené české rodné číslo, vyplníme následující údaje: Jméno - povinná položka. Rodné příjmení - (za svobodna), povinná položka. Nynější příjmení - povinná položka. Rodné číslo - povinná položka. Muž / Žena - zaškrtnutí se vygeneruje na základě rodného čísla; volbu nelze změnit. Státní občanství - státní občanství žadatele; vybereme ze seznamu otevřeného klepnutím do pole; povinná položka Údaje ve sloupci Narození: Stát - ze seznamu otevřeného klepnutím do pole vybereme stát, kde se žadatel narodil; povinná položka. Okres - pokud je žadatel cizinec narozený v České republice, pak ze seznamu otevřeného klepnutím do pole vybereme okres, kde se žadatel narodil; povinná hodnota. Jestliže se cizinec nenarodil v České republice, přebírá se do pole Okres hodnota z položky Stát ( pole Okres se stane needitovatelné). 12

13 Obec - ze seznamu obcí ve výše vybraném okrese otevřeném klepnutím do pole vybereme obec, kde se žadatel narodil; povinná hodnota. Pokud se žadatel nenarodil v České republice, není seznam k dispozici a název obce je zapotřebí vypsat ručně. Datum narození - vyplní se automaticky z rodného čísla - nelze upravit. Po ověření platnosti identifikačního dokladu se nám zobrazí další pole formuláře. Nejprve musíme vytisknout Žádost o výpis z RT. Podle platné legislativy může být výpis vydán osobě, které se týká, pouze na základě písemné žádosti. Jak už jsme si uvedli, podepsaná žádost musí být podle zákona č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů, 11 b, odst. 2 archivována po dobu 6 let od podání žádosti. Vyplníme požadované údaje a odešleme tlačítkem Tisk žádosti o výpis z Rejstříku trestů pro archivaci (provede se tisk bez evidenčního čísla). Žádost se vytiskne bez evidenčního čísla, to doplníme až po vyřízení žádosti Elektronické odeslání žádosti Tlačítkem Zažádat o výpis z evidence rejstříku trestů (žádost se elektronicky podepíše) žádost odešleme do Rejstříku trestů. Zobrazí se nám dialogové okno pro výběr certifikátu. Musíme vybrat certifikát, jehož název se načte z tokenu zasunutého do USB konektoru počítače a potvrdíme OK. 13

14 V následujícím dialogu Token Login vyplníme PIN našeho tokenu a odešleme žádost na Rejstřík trestů. Z rejstříku trestů můžeme získat dvě odpovědi: 1. Žádost byla vyřízena dálkově elektronicky 2. Žádost nebyla vyřízena dálkově elektronicky 6.3 Žádost byla vyřízena dálkově elektronicky Po vyřízení žádosti se vrátí z RT formulář rozšířený o informace o počtu stran výpisu a výši správního poplatku. Otevření platnosti certifikátu Platnost certifikátu obdrženého výpisu ukazuje grafický symbol v levém horním rohu panelu Podpisy. Symboly a jejich význam shrnuje tabulka: 14

15 Vše je v pořádku, dokument můžete bez obav vytisknout. Dokument je elektronicky podepsaný a nebyl změněn. Požádejte svého administrátora o zařazení certifikátu mezi důvěryhodné podpisy. Dokument byl v průběhu přenosu změněn a nelze tedy výstup vydat kontaktujte technickou podporu. Tisk výpisu v Adobe Reader Výpis vytiskneme klepnutím na ikonu tiskárny. Po ukončení prohlížení i tisku okno Adobe Readeru zavřeme klupnutím na tlačitko s křížkem v pravém horním rohu. Žadatel s výpisem nesouhlasí Může se stát, že žadatel s obsahem výpisu nesouhlasí. Pak po uzavření okna Adobe Readeru zavřeme i formulář, tím se vrátíme do nabídky formulářů Czech POINT. Žadatel s výpisem souhlasí Dalším úkolem v okně formulářů Rejstříku trestů bude zápis jednacího čísla do pole Číslo jednací (podle vašeho evidenčního systému). Dále je zapotřebí klepnout na tlačítko Uložit formulář na lokální disk počítače a vyplněný formulář uložit pod zvoleným jménem do vybrané složky. 15

16 Tisk žádosti s evidenčním číslem pro archivaci Jesltiže jsme nevytiskli žádost o výpis z rejstříku trestů již před odesláním, lze žádost dodatečně vytisknout včetně evidenčního čísla - poklepáme na tlačítko Tisk žádosti o výpis z Rejstříku trestů pro archivaci (provede se tisk s evidenčním číslem) Ověřovací doložka Po vytisknutí ověřovací doložky spojíme jednotlivé listy PDF výpisu a ověřovací doložky, neoddělitelně spojíme, orazítkujeme a podepíšeme. Výpis předáme žadateli a necháme ho podepsat předaný výpis v kolonce PŘEVZAL (podpis žadatele). 6.4 Žádost nebyla vyřízena dálkově elektronicky - Manuální zpracování Pokud není možné žádost dálkově vyřídit, systém zobrazí informaci ve formuláři. Na přání žadatele potom mohou nastat tři případy: 1. Žadatel nepožaduje další zpracování své žádosti. Potom formulář zavřeme a ukončíme práci. 2. Žadatel požaduje manuální zpracování žádosti přímo na Rejstříku trestů a elektronicky zaslaný výpis si vyzvedne na kterémkoli kontaktním místě Czech POINT. 3. Žadatel požaduje manuální zpracování žádosti, ale výpis si přeje zaslat na uvedenou poštovní adresu. 16

17 Při žádosti o manuální zpracování se stiskem tlačítka vygeneruje číslo podání a vytisknou dva dokumenty. Tisk žádosti o výsledek manuálního zpracování - tzv. tiketu Nejprve se vytiskne Žádost o výsledek manuálního zpracování - tento dokument s logem Czech POINTu (krátce ticket) předáme žadateli s informací, že s tímto ticketem a platných dokladem totožnosti může po uplynutí vyznačené doby navštívit libovolné kontaktní místo Czech POINT a vyzvednout si vyřízenou žádost. Doba, za kterou je možné pracoviště Czech POINTu znova kontaktovat a na základě ticketu vyžádat výpis z Rejstříku trestů, může být buď do 30 minut, nebo 3 dny - konkrétní doba je uvedena na ticketu: Čekací doba tři dny je stanovena pro případ, kdy současně platí tři následující předpoklady o Státem narození žadatele je Slovenská republika o Státní příslušnost žadatele není Slovenská republika (žadatel může mít státní příslušnost Česká republika nebo to může být cizinec se státní příslušností jinou než Slovenská republika). o Žadatel se narodil před Ve všech ostatních případech je čekací doba stanovena do 30 minut. Ticket PROHLÉDNEME, a pokud se bude jednat o třídenní čekací dobu, žadatele na to VÝSLOVNĚ UPOZORNÍME. Výpis z manuálního zpracování se pořizuje z pracoviště Rejstříků trestů. Proto je na ticketu uvedena předpokládaná doba zpracování na Rejstříku trestů. V případě podání po uvedeném časovém intervalu bude zpracování na Rejstříku trestů zahájeno následující pracovní den. Vyzvednutí výpisu je možné následně v pracovních hodinách kontaktního místa Czech POINT. Obsah ticketu se liší podle toho, zda žadatel žádal o výpis osobně nebo prostřednictvím zmocněnce. 17

18 Pokud žádá žadatel osobně, jsou zde uvedena osobní data žadatele a informace o průběhu manuálního zpracování a jeho vyřízení. V případě žádosti prostřednictvím zmocněnce jsou navíc uvedena i osobní data zmocněnce. 18

19 Tisk Žádosti o výpis z Rejstříku trestů Následuje tisk dokumentu s hlavičkou Žádost o výpis z Rejstříku trestů - ten si necháme podepsat, orazítkujeme a založíme k archivaci. 19

20 20

21 6.4.1 Vydání výpisu s tiketem Pokud se na kontaktní místo dostavil žadatel s tzv. tiketem pro výsledek manuálního zpracování žádosti, otevřeme formulář Žádost o výpis z Rejstříku trestů. v úvodní části formuláře uvedeme, že žádost o výpis je podána na základě žádosti o manuální zpracování. Po ověření totožnosti žadatele vyplníme číslo tiketu, které nám předložil, do formuláře a zažádáme tlačítkem o výpis z evidence rejstříku trestů. Pokud byla žádost již vyřízena, načtou se údaje z Rejstříku trestů do formuláře a můžeme pokračovat jako při elektronickém zpracování žádosti náhledem PDF. Pokud žádost ještě vyřízena nebyla, systém o tom zobrazí informaci a my musíme postup opakovat později. 6.5 Výpis v listinné podobě poštou Pokud žatatel s vytvořením písemné žádosti souhlasí, vytvoříme žádost v "papírové formě" a tu odešleme do evidence rejstříku trestů. Krok za krokem postupujeme takto: Poklepáním na tlačítko Připravit písemnou žádost si vyžádáme přípravu písemné (papírové) žádosti. Otevře se částečně předvyplněný formulář žádosti o výpis z rejstříku trestů. 21

22 Vyplníme povinné údaje v rámečku Adresa žadatele - číslo domu, název města nebo obce a PSČ. Pro zjednodušení dalšího vyplňování můžeme při shodě adresy trvalého pobytu s adresou, kam má být výpis doručen stisknout tlačítko Převést vyplněné údaje "Adresa žadatele" do "Tvrvalý pobyt žadatele". Tím se údaje z rámečku Adresa žadatele přenesou do rámečku Identifikační údaje o osobě - řádku určeného pro zápis adresy místa trvalého bydliště. Údaje zapsané do polí pro specifikaci tvrvalého pobytu žadatele lze naopak pomocí tlačítka Přenést vyplněné údaje "Trvalý pobyt žadatele" do "Adresy žadatele" zkopírovat to rámečku Adresa žadatele. Nepovinné položky můžeme vyplnit v polích Jméno otce, Příjmení otce, Jméno matky, Příjmení matky a Rodné příjmení matky. 22

23 Vyžádáme si kontrolní tisk vyplněného formuláře klepnutím na tlačítko Tisk žádosti o výpis z Trestního rejstříku. Po doplnění údajů k žádosti formulář uzavřeme pomocí tlačítka Zavřít formulář. Tím se zavře formulář pro tisk žádosti. Vrátíme se do okna formuláře Žádost o výpis z Rejstříku trestů. Zde klepneme na tlačítko Zavřít formulář. 6.6 Vydání výpisu zmocněnci O výpis z RT může žádat zmocněnec, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí (PM) a platným dokladem totožnosti. V plné moci musí být uvedeny všechny potřebné údaje (Vzor plné moci najdete záložka: Pro obce, Dokumenty ke stažení Vydávání výpisů z RT- vzor plné moci), pokud tomu tak není, musí zmocněnec tyto údaje doložit pro ověření údajů v žádosti jiným dokladem. Nedoloží-li zmocněnec všechny potřebné údaje k ověření, je to důvodem k odmítnutí žádosti. Vzor plné moci Výpis pro potřebu v zahraničí Osobám, které již mají vyhotoven výpis z rejstříku trestů České republiky a potřebují jej předložit úřadům v zahraničí (např. z důvodu studia, sňatku, zaměstnání, povolení pobytu apod.), na požádání bezplatně vydá Rejstřík trestů v Praze k tomuto účelu listinu Potvrzení. 23

24 Rejstřík trestů Praha Soudní Praha 4 Tel. kontakt Rejstřík trestů Praha (informace k vydávání Potvrzení) , , Upozornění: Od bude Rejstřík trestů vydávat výpis v nové grafické podobě, který zároveň nahradí dosavadní listinu Potvrzení. Vzor nové podoby výpisu je uveden na internetových stránkách Rejstříku trestů Apostila Apostila je doklad, který se připevňuje k ověřovanému dokumentu a slouží jako potvrzení pravosti a platnosti dokumentu. Má-li být v cizině uznána veřejná listina, kterou vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti orgán ČR, nebo která byla před ním podepsána, je ve většině států třeba, aby tato listina byla opatřena vyšším ověřením příslušného orgánu státní správy ČR a následně superlegalizována zastupitelským úřadem státu, ve kterém má být listina použita. Vzor apostily Více o apostile Vidimace Vidimace je ověřování, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou. Kdy není možné vidimaci provést? - je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanského průkazu, cestovního dokladu, řidičského průkazu, průkazu o povolení k pobytu cizince, rybářského lístku, aj. - je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého - je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka, - jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost 24

25 - jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena - není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu Legalizace Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Kdy není možné legalizaci provést? - jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí - je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy - jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje text - je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. Kdo provádí vidimaci a legalizaci? Vidimaci a legalizaci provádí kterýkoliv krajský úřad (Magistrát hl. m. Prahy) anebo kterýkoliv matriční úřad nebo obecní úřad, který není matričním úřadem, ale je stanoven k provádění vidimace a legalizace vyhláškou č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, kterou se provádí zákon o ověřování Požadované doklady a jejich pravost Vidimaci a legalizaci provádí kterýkoliv krajský úřad (Magistrát hl. m. Prahy) anebo kterýkoliv matriční úřad nebo obecní úřad, který není matričním úřadem, ale je stanoven k provádění vidimace a legalizace vyhláškou č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, kterou se provádí zákon o ověřování. Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá. Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný ( 18 zákona o ověřování) - občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky - průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince 25

26 - průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu - průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl - průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany - průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly ( 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.). Vidimace se na vidimované listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka. Legalizace se na listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka. 7 Archivace žádostí Písemné žádosti o výpis z RT a plné moci, na základě kterých jsou výpisy poskytovány, musejí být archivovány. Podle 11b odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů pověřené orgány uchovávají v souladu s pravidly spisové služby písemné žádosti o výpis po dobu 6 let od jejich podání, a to v listinné nebo elektronické podobě. Citované ustanovení navazuje na 11a odst. 1 zákona, který ve spojení s 11 odst. 1 požaduje podání písemné žádosti, obdobně jako v případě, kdy je o výpis žádán přímo Rejstřík trestů. Co udělat s plnou mocí? Podepsanou žádost spolu s úředně ověřenou plnou mocí zmocněnce ověřující úřad uchovává po dobu šesti let od podání žádosti podle zákona o Rejstříku trestů 11b odst Videotutorial Postup při pořizování výpisu z Rejstříku trestů, kdy žádá přímo osoba, které se výpis týká, si můžete zopakovat v následujícím videotutorialu. 26

27 9 Souhrn V tomto modulu jsme se naučili pracovat s rejstříkem trestů v prostředí portálu Czech POINT. dále jsme si ověřovat předložené identifikační doklady vyplňovat žádost o výpis z rejstříku trestů vytisknout ověřený výpis, ověřovací doložku a pokladní doklad zpracovat výpis z rejstříku trestů zmocněnci zažádat o ruční zpracování výpisu vysvětlili náležitosti vydávání výpisů pro cizinu, otázku apostily, vidimace a legalizace řekli, jak archivujeme související doklady 10 Praktické rady Na závěr pro Vás máme několik praktických doporučení pro práci s Rejstříkem trestů: Pečlivě vyplňujte jméno a příjmení žadatele. Každý přepis může způsobit, že osoba nebude ověřena a výpis nebude vydán. Při psaní méně běžných znaků, jako přehlasovaných samohlásek, písmen v cizích jménech a příjmení použijte tabulku ASCII kódů Při předložení plné moci sepsané v cizině se ujistěte, že je platná v ČR. V případě pochybností se podívejte na stránky Ministerstva spravedlnosti U občanů ČR narozených v cizině se do pole Okres narození uvádí stát, kde se narodili. 11 Informační zdroje Helpdesk Czech POINT Pokud je služba přetížena a hlásí chybu, doporučujeme kontaktovat pracovníky helpdesku. Od 7. dubna 2008 je v provozu pro zaměstnance úřadů, které provozují Czech POINT, nový helpdesk. Pracovníci helpdesku jsou připraveni odpovídat na Vaše dotazy v pracovní dny mezi 8 a 18 hod. Telefonní číslo: ová adresa: Nezapomeňte, že přímo na stránkách Czech POINT máte ve spodní liště odkazy na rejstříky dostupné volně na internetu,ze kterých můžete čerpat některé chybějící údaje. Jsou zde odkazy na: Katastr nemovitostí Obchodní rejstřík Živnostenský rejstřík 27

28 Administrativní registr ekonomických subjektů Další užitečné odkazy: Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo zahraničních věcí Kontrola autenticity výpisu Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo na internetových stránkách Rejstříku trestů, na adrese: základní informaci o zahájení provozu a podrobnostech ohledně podávání žádostí včetně nabídky možnosti provedení následné kontroly správnosti vydaného výpisu s odkazem na adresu, kde lze okamžitě a bezplatně provést kontrolu autenticity každého vydaného výpisu na pracovišti Czech POINT: Sídlo Rejstříku trestů Žádost o výpis lze také podat přímo v sídle Rejstříku trestů, Praha 4, Soudní 1 (stanice Pražského povstání na trase metra C) na pobočce Rejstříku trestů v Brně, Husova 15 (budova Krajského soudu), pobočce Rejstříku trestů v Ostravě, Sokolská třída 16 (budova B Krajského soudu), pobočce Rejstříku trestů v Plzni, do Stehlíkova 3/1147 (budova Okresního soudu Plzeň - sever), od Sady 5. května 2396/11(budova Krajského soudu v Plzni) a na pobočce Rejstříku trestů v Karlových Varech, Moskevská 17 (budova Okresního soudu). Další informace a stížnosti Všeobecné informace o podávání žádostí, vyřizování a doručování výpisů jsou poskytovány v pracovních dnech na telefonním čísle Dotazy nebo stížnosti, týkající se zejména záznamu o odsouzení, lze projednat osobně a nebo zaslat písemně na adresu: Rejstřík trestů, Soudní 1, Praha 4, případně na elektronickou adresu: Není-li výpis žadateli do jednoho měsíce doručen poštou, může požádat orgán, u kterého původní žádost podal o ověření tzv. duplikátu žádosti (bez kolkového poplatku). Na duplikát žádosti musí orgán kromě nového ověření vyznačit i datum původního podání. Rejstřík trestů po vyřízení zasílá výpis žadateli poštou v doporučené zásilce 28

Czech POINT Rejstřík trestů

Czech POINT Rejstřík trestů Kurz Czech POINT Rejstřík trestů Vzdělávání v egoncentru Havlíčkův Brod Registrační č. projektu : CZ.1.04/4.1.00/40.00022 PŘÍLOHA č. 11 Metodika k výuce kurzu: Czech POINT Rejstřík trestů Zpracovala: Zdroj

Více

Czech POINT - Bodové hodnocení řidiče (egon)

Czech POINT - Bodové hodnocení řidiče (egon) Czech POINT - Bodové hodnocení řidiče (egon) 1 Rozsah: 2 hodiny Anotace: elearningový kurz seznamuje s postupem při vydávání ověřeného výpisu z Bodového hodnocení řidiče na kontaktních místech veřejné

Více

Czech POINT - Seznam Kvalifikovaných dodavatelů (egon)

Czech POINT - Seznam Kvalifikovaných dodavatelů (egon) Czech POINT - Seznam Kvalifikovaných dodavatelů (egon) 1 Rozsah: 1 hodina Anotace: elearningový kurz seznamuje postup práce s formulářem Kvalifikovaných dodavatelů. Průvodce kurzem: V kurzu se studující

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb. Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 4.3 2009 MVČR

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT Provozní řád. Žádost o výpis z Rejstříku trestů

Dokumentace. k projektu Czech POINT Provozní řád. Žádost o výpis z Rejstříku trestů Dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Žádost o výpis z Rejstříku trestů Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 4.1 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály Czech POINT...4

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace (provozní řád) Žádost o výpis z rejstříku trestů právnických osob Vytvořeno dne: 13.4.2012 Aktualizováno: 2.5.2012 Verze: 1.0 2012 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály Czech POINT...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Výpis z Insolvenčního rejstříku Vytvořeno dne: 26.3.2009 Aktualizováno: 18.9.2009 Verze: 1.1 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do Centrály Czech

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT Provozní řád. Vydání ověřeného výpisu z Obchodního rejstříku

Dokumentace. k projektu Czech POINT Provozní řád. Vydání ověřeného výpisu z Obchodního rejstříku Dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Vydání ověřeného výpisu z Obchodního rejstříku Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 4.0 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do Centrály Czech

Více

Vidimace a legalizace

Vidimace a legalizace 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Vidimace a legalizace 4. Základní informace k životní situaci: Od 01.03.2006 je účinný nový zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Žádost o výpis z Rejstříku trestů Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 4.4 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály Czech

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Žádost o výpis z Rejstříku trestů Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 9.5.2012 Verze: 5.0 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály Czech

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Vydání ověřeného výpisu z Obchodního rejstříku Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 4.3 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do

Více

01. Identifikační kód PDY Kód životní situace SC Pojmenování (název) životní situace. Vidimace a legalizace

01. Identifikační kód PDY Kód životní situace SC Pojmenování (název) životní situace. Vidimace a legalizace 01. Identifikační kód PDY00006 02. Kód životní situace SC00006 03. Pojmenování (název) životní situace Vidimace a legalizace 04. Základní informace k životní situaci Občan potřebuje na svých dokumentech

Více

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace), Ověřování pravosti podpisu (legalizace)

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace), Ověřování pravosti podpisu (legalizace) Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace), Ověřování pravosti podpisu (legalizace) 03. Pojmenování (název) životní situace Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace), Ověřování

Více

Czech POINT - Registr účastníků provozu Modulu autovraků ISOH (egon)

Czech POINT - Registr účastníků provozu Modulu autovraků ISOH (egon) Czech POINT - Registr účastníků provozu Modulu autovraků ISOH (egon) 1 Rozsah: 1 hodina Anotace: elearningový kurz seznamuje s postupem při používání formuláře Registru účastníků modulu autovlaků ISOH.

Více

Vidimace a legalizace. Školitel: Petr Bartek E-mail: petr.bartek@ub.cz

Vidimace a legalizace. Školitel: Petr Bartek E-mail: petr.bartek@ub.cz Vidimace a legalizace Školitel: Petr Bartek E-mail: petr.bartek@ub.cz 1 Úvod V této části kurzu se seznámíme s legislativní úpravou vidimace a legalizace a se správnými postupy při vykonávání této činnosti.

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Výpis z Insolvenčního rejstříku Vytvořeno dne: 26.3.2009 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 1.2 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do Centrály Czech

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů Vytvořeno dne: 7.12.2008 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 2.4 2009 MVČR Obsah 1.

Více

Czech POINT - Nové agendy

Czech POINT - Nové agendy Czech POINT - Nové agendy 1 Rozsah: 1 hodina Anotace: Kurz seznamuje s novou agendou zajišťovanou pro Informační systém datových schránek prostřednictvím Czech POINT, možností zjištění stavu aktivace nových

Více

Czechpoint. ad 1) Výpis z katastru nemovitostí. Czechpoint Publikováno z Obec Rostoklaty (

Czechpoint. ad 1) Výpis z katastru nemovitostí. Czechpoint Publikováno z Obec Rostoklaty ( Czechpoint Napsal uživatel Ottomanský David dne 17 Září, 2010-22:36. Aktuální dostupnost služeb Czech POINT si můžete ověřit zde Czech POINT nebo-li Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY 21/2006 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 2005 o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) Změna: 165/2006 Sb. 189/2008 Sb.,

Více

CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů

CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů Právní předpisy zákon 365/200 Sb. o ISVS zákon 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu zákon 500/2004 Sb. správní řád zákon 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Přijetí podání registru živnostenského podnikání pro fyzickou či právnickou osobu Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 7.12.2010 Verze: 5.0

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb. Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 18.9.2009 Verze: 4.1 2009 MVČR

Více

h) údaj o tom, zda listina, z níž byla vidimovaná

h) údaj o tom, zda listina, z níž byla vidimovaná Strana 1927 187 VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2017 o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti Ministerstvo zahraničních

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 2.4 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel Vytvořeno dne: 3.6.2010 Aktualizováno: 16.6.2010 Verze:

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 18.6.2009 Aktualizováno: 20.11.2009 Verze: 1.2 2009 MVČR

Více

Czech POINT - Katastr nemovitostí (egon)

Czech POINT - Katastr nemovitostí (egon) Czech POINT - Katastr nemovitostí (egon) 1 Rozsah: 2 hodiny Anotace: elearningový kurz seznamuje s postupem při vydávání ověřeného výpisu z Katastru nemovitostí na kontaktních místech veřejné správy. Průvodce

Více

Co je Czech POINT. Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi.

Co je Czech POINT. Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Co je Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál Nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy,

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Zápis údaje o doručovací adrese do informačního systému evidence obyvatel Vytvořeno dne: 3.6.2010 Aktualizováno: 16.6.2010 Verze: 1.0 2009 MVČR

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Výpis z katastru nemovitostí Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 18.9.2009 Verze: 4.2 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do Centrály Czech POINT...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 18.6.2009 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 1.3 2009 MVČR Obsah

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT Provozní řád. Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací

Dokumentace. k projektu Czech POINT Provozní řád. Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací Dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací Vytvořeno dne: 19.11.2009 Aktualizováno: 25.11.2009 Verze: 1.0 Obsah 1. Přihlášení do centrály Czech POINT...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 18.6.2009 Aktualizováno: 18.9.2009 Verze: 1.1 2009 MVČR Obsah

Více

21/2006 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 2005 ČÁST PRVNÍ VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

21/2006 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 2005 ČÁST PRVNÍ VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 21/2006 Sb. - poslední stav textu 21/2006 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 2005 o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou

Více

Pracoviště Czech POINT - ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy

Pracoviště Czech POINT - ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy Pracoviště Czech POINT - ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy 03. Pojmenování (název) životní situace Pracoviště Czech POINT - ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy 04.

Více

Kurzy egovernmentových dovedností

Kurzy egovernmentových dovedností Kurzy egovernmentových dovedností Nabídka školení pro 1/2011 12/2011 Kód kurzu: 01.10.01 Czech POINT - Katastr nemovitostí (2 hodiny) Kurz Vás provede krok za krokem postupem při vydání ověřeného výpisu

Více

21/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 20. prosince 2005

21/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 20. prosince 2005 21/2006 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 2005 o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) Změna: 165/2006 Sb. Změna: 189/2008

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace (provozní řád) Veřejný výpis údajů z registru osob Vytvořeno dne: 30.5.2012 Aktualizováno: 25.6.2012 Verze: 1.0 2012 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály Czech POINT...3 1.1. Přihlášení...

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (na žádost) Vytvořeno dne: 16.6.2009 Aktualizováno: 19.1.2010 Verze: 1.3 2009 MVČR Obsah

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace (provozní řád) Výpis o využití údajů z registru osob Vytvořeno dne: 30.5.2012 Aktualizováno: 25.6.2012 Verze: 1.0 2012 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály Czech POINT...3 1.1.

Více

V některých případech byly potvrzení o údajích uvedených ve sbírce listin vystavené dle 8 odst. 8 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, správně má být

V některých případech byly potvrzení o údajích uvedených ve sbírce listin vystavené dle 8 odst. 8 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, správně má být 1 V některých případech byly potvrzení o údajích uvedených ve sbírce listin vystavené dle 8 odst. 8 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, správně má být odkaz na 8 odst. 6 cit. zákona. Potvrzení ze sbírek

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace (provozní řád) Veřejný výpis údajů z registru osob Vytvořeno dne: 30.5.2012 Aktualizováno: 25.6.2012 Verze: 1.0 2012 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály Czech POINT...3 1.1. Přihlášení...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Zápis údaje o doručovací adrese do informačního systému evidence obyvatel Vytvořeno dne: 3.6.2010 Aktualizováno: 30.8.2010 Verze: 1.1 2009 MVČR

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace (provozní řád) Výpis údajů z registru práv a povinností Vytvořeno dne: 30.5.2012 Aktualizováno: 25.6.2012 Verze: 1.0 2012 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály Czech POINT...4 1.1.

Více

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Prezentace estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit

Více

Czech POINT - Katastr nemovitostí - aktualizace 2011 (egon)

Czech POINT - Katastr nemovitostí - aktualizace 2011 (egon) Czech POINT - Katastr nemovitostí - aktualizace 2011 (egon) 1 Rozsah: 2 hodiny Anotace: elearningový kurz seznamuje s postupem při vydávání ověřeného výpisu z Katastru nemovitostí na kontaktních místech

Více

Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů

Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů 03. Pojmenování (název) životní situace Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů 04. Základní informace k životní situaci

Více

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí

Více

Na pracovišti Czech POINTu lze vydat tyto ověřené výstupy z registrů veřejné správy:

Na pracovišti Czech POINTu lze vydat tyto ověřené výstupy z registrů veřejné správy: Czech POINT Na pracovišti Czech POINTu lze vydat tyto ověřené výstupy z registrů veřejné správy: Výpis z Katastru nemovitostí Výpis z Obchodního rejstříku Výpis z Živnostenského rejstříku Výpis z Rejstříku

Více

Identifikátor datové schránky

Identifikátor datové schránky 21 K 20 odst. 1 Ustanovení konkretizuje všechny činnosti ministerstva, které jako správce informačního systému datových schránek musí provádět. Ministerstvo zajišťuje průkaznost doručování datových zpráv

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Žádost o zřízení datové schránky Vytvořeno dne: 22.6.2009 Aktualizováno: 2.3.2010 Verze: 1.6 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály Czech

Více

REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU Obsah 1 Registrace nového uživatele... 3 1.1 Právnická osoba... 3 1.2 Fyzická osoba... 4 1.3 Fyzická osoba podnikající... 5 1.4 Dokončení registrace prostřednictvím

Více

Czech POINT - Insolvenční rejstřík (egon)

Czech POINT - Insolvenční rejstřík (egon) Czech POINT - Insolvenční rejstřík (egon) 1 Rozsah: 1 hodina Anotace: elearningový kurz seznamuje s postupem při vydávání ověřeného výpisu z Insolvenčního rejstříku na kontaktních místech veřejné správy.

Více

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP). Občanské průkazy Upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů Nové elektronické občanské průkazy (dále jen e-op), upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských

Více

Voličské průkazy - 33 zákona o volbě prezidenta

Voličské průkazy - 33 zákona o volbě prezidenta Voličské průkazy - 33 zákona o volbě prezidenta Obecní úřad vydá voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, na jeho žádost voličský průkaz a poznamená

Více

Tento elearningový kurz je určen k seznámení s formuláři prostředí CZECH POINT, které se váží k Informačnímu systému datových schránek.

Tento elearningový kurz je určen k seznámení s formuláři prostředí CZECH POINT, které se váží k Informačnímu systému datových schránek. Czech POINT - Agendy pro ISDS I. - aktualizace 2011 1 Rozsah: 4 hodiny Anotace: Tento elearningový kurz je určen k seznámení s formuláři prostředí CZECH POINT, které se váží k Informačnímu systému datových

Více

Pro zařazení obcí do vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších

Pro zařazení obcí do vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších 1 Pro zařazení obcí do vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů platí určitá pravidla. 2 1. Obecní úřad, který dosud

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Provozní řád

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Provozní řád Dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 18.6.2009 Aktualizováno: 23.6.2009 Verze: 1.0 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 18.6.2009 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 1.1 2009 MVČR Obsah

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Dokumentace k projektu Czech POINT Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.3 2009 MVČR Obsah 1. Vysvětleme si pár pojmů...3 1.1.

Více

21/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

21/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY 21/2006 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 2005 o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) Změna: 165/2006 Sb. Změna: 189/2008

Více

Czech POINT základní seznámení

Czech POINT základní seznámení Czech POINT základní seznámení Adéla Knittlová Správní odbor - matrika 20.05.2009 Czech POINT Poskytování ověřených výpisů z těchto centrálních registrů KATASTR NEMOVITOSTÍ OBCHODNÍ REJSTŘÍK ŽIVNOSTENSKÝ

Více

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí Czech POINT Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) byl vytvořen pro zjednodušení komunikace občana s úřady. Nyní lze na jednom místě získat ověřené výstupy z informačních

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 876 Vládní návrh na vydání zákona, o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117 712 Cestovní ruch pro všechny Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i přímo z textu daného

Více

Czech POINT. Na pracovišti Czech POINTu lze vydat tyto ověřené výstupy z registrů veřejné správy:

Czech POINT. Na pracovišti Czech POINTu lze vydat tyto ověřené výstupy z registrů veřejné správy: Czech POINT Na pracovišti Czech POINTu lze vydat tyto ověřené výstupy z registrů veřejné správy: Výpis z katastru nemovitostí Výpis snímku z katastrální mapy Výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík,

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD OBČANSKÉ PRŮKAZY Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. olověných rozvodů

Ministerstvo pro místní rozvoj. olověných rozvodů Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117 515 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i

Více

Soudně ověřený překlad a s ním spojené úkony (jako ověření kopií, apostila, superlegalizace)

Soudně ověřený překlad a s ním spojené úkony (jako ověření kopií, apostila, superlegalizace) Soudně ověřený překlad a s ním spojené úkony (jako ověření kopií, apostila, superlegalizace) Každý cizinec, který přijde do České republiky a rozhodne se zde žít, koupit dům, uzavřít manželství či pracovní

Více

Cestovní doklady. Kdo a za jakých podmínek. Jak a kam se obrátit. Cestovní pas se vydává:

Cestovní doklady. Kdo a za jakých podmínek. Jak a kam se obrátit. Cestovní pas se vydává: Cestovní doklady Cestovní pas se vydává: ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě 120 dnů, ve lhůtě 6 pracovních dnů, pokud občan požádá o vydání cestovního pasu v kratší

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí M a t r i k a 1) vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Více

Základní informace k jednotlivým výstupům: 1. Výpis z katastru nemovitostí

Základní informace k jednotlivým výstupům: 1. Výpis z katastru nemovitostí Czech Point, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistované místo výkonu veřejné správy, kde každý občan může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech.

Více

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Varhany: Foto: DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Jméno, popř. jména a příjmení Rodné příjmení Datum, místo a okres (u cizinců stát) narození Rodné číslo Rodinný stav Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt)

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. dr_11orzapisdoorfo.pdf - Adobe Acrobat Professional Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. I. Rejstříkový soud

Více

*MVCRX018TJAC* MVCRX018TJAC prvotní identifikátor

*MVCRX018TJAC* MVCRX018TJAC prvotní identifikátor *MVCRX018TJAC* MVCRX018TJAC prvotní identifikátor odbor všeobecné správy náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 83532-3/VS-2012 Praha 26.listopadu 2012 Počet listů: 5 Rozeslat dle rozdělovníku

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51500 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit

Více

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana?

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana? Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan

Více

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 04. Základní informace k životní situaci Uzavřít manželství na území

Více

SPOLEČNÁ ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, Praha 1

SPOLEČNÁ ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, Praha 1 Autorizujícímu orgánu: Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Místo pro otisk podacího razítka Místo pro nalepení kolkových známek (spodním dílem bez oddělení horního

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Žádost o zřízení datové schránky Vytvořeno dne: 22.6.2009 Aktualizováno: 18.9.2009 Verze: 1.3 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály Czech

Více

Autorizujícímu orgánu: Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, Praha 1 Ž Á D O S T

Autorizujícímu orgánu: Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, Praha 1 Ž Á D O S T Autorizujícímu orgánu: Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Místo pro otisk podacího razítka Místo pro nalepení kolkových známek (spodním dílem bez oddělení horního

Více

Co poskytuje Czech POINT

Co poskytuje Czech POINT Co poskytuje Czech POINT Výpis z Katastru nemovitostí O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Vytvořeno dne: 22.6.2009 Aktualizováno: 3.11.2009 Verze: 1.5 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení

Více

Městský úřad Čáslav. Poslední zákazník bude obsloužen 10 min. před koncem otevírací doby.

Městský úřad Čáslav. Poslední zákazník bude obsloužen 10 min. před koncem otevírací doby. CZECH POINT Pracoviště CZECH POINTu k nalezení na adrese : Městský úřad Čáslav odbor Obecní Živnostenský úřad (přízemí) Nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1 286 01 Čáslav Kontakt : 327 300 214,215,216 Otevírací

Více