S 3. European Certification Body

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S 3. European Certification Body"

Transkript

1 Základní informace o procesu certifikace S 3 S 03 v Stránka 1 z 12

2 Obsah: 1 Úvod Smysl a obsah dokumentu Proč certifikovat systém managementu? Certifikační orgán Jak vybírat certifikační orgán? Proč právě my? Informace o certifikačním orgánu EU-CB pro certifikaci systémů managementu Rozsah poskytovaných služeb Podmínky pro provedení certifikace Postup provedení certifikace Pět kroků k certifikaci systémů managementu Popis procesu První stupeň auditu Druhý stupeň auditu Rozhodnutí o certifikaci Opakovaná certifikace ( recertifikace ) Pravidelné dozory Změny rozsahu certifikace, pozastavování a odnímání certifikace Narychlo oznámené audity Odvolání a stížnosti Podmínky platnosti certifikace Cena za posuzování a certifikaci Podrobné informace k systému managementu kvality Certifikace systému managementu dle ISO Co může certifikace ISO 9001 přinést vaší organizaci? Podrobné informace k systému environmentálního managementu Certifikace systému managementu dle ISO Co může certifikace ISO přinést vaší organizaci? Podrobné informace k systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS Certifikace systému managementu BOZP Co může certifikace OHSAS přinést vaší organizaci? Podrobné informace k systému integrovaného managementu Integrované systémy managementu Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu? Základní znaky integrovaného systému Audity integrovaného systému S 3 v Stránka 2 z 12

3 1 Úvod 1.1 Smysl a obsah dokumentu Tento dokument slouží pro informaci zákazníků certifikačního orgánu EU CB a zájemců o službu certifikačního orgánu pro certifikaci systémů managementu a je zpracovaný v souladu s požadavky normy ISO/IEC (Posuzování shody Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu). Obsahuje základní informace popisující proces auditu a postupy certifikace pro udělování, udržování, rozšiřování, obnovování, omezování, pozastavování nebo odnímání certifikace, informace o certifikačních činnostech a typech systémů managementu; a dále základní informace o postupech, jimiž se certifikační orgán řídí v rámci vyřizování odvolání a stížností. 1.2 Proč certifikovat systém managementu? Pro oficiální potvrzení řízení procesů vaší společnosti v souladu s příslušnou normou. Touto certifikací sdělujete vašim partnerům, jak je pro Vás kvalita důležitá, a že základním pilířem, na kterém stavíte své podnikání, je dodání kvalitního produktu nebo poskytnutí kvalitní služby za řízených podmínek. Certifikace je určena pro všechny oblasti podnikání a přináší optimalizaci řízení procesů, zvyšuje důvěru zákazníka, zvyšuje konkurenceschopnost, snižuje náklady, a neposlední řadě vytváří nové obchodní příležitosti. 2 Certifikační orgán 2.1 Jak vybírat certifikační orgán? Má-li organizace zájem získat certifikát systému managementu, je třeba správně zvolit certifikační orgán. Certifikační orgány jsou na organizaci nezávislé společnosti (tzv. třetí strana ), které si kladou za úkol posuzovat a certifikovat způsobilost organizace plnit požadavky příslušné normy, tedy posuzovat systém managementu podle příslušné normy. Certifikační orgán vykoná certifikační audit a udělí certifikát. Pro většinu zákazníků i zadavatelů výběrových řízení je rozhodující podmínkou výběru akreditovaný certifikát, který vydal akreditovaný certifikační orgán. V ČR akreditaci provádí Český institut pro akreditaci, o.p.s. (viz Certifikační orgán EU-CB pro certifikaci systémů managementu vykonává odborné činnosti v oblasti posuzování shody a certifikace systémů managementu na základě požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17021:2011: Posuzování shody požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu. K této činnosti je akreditován národním akreditačním orgánem (ČIA). S 3 v Stránka 3 z 12

4 2.2 Proč právě my? Informace o certifikačním orgánu EU-CB pro certifikaci systémů managementu Procesy posuzování shody a certifikace provádíme dle požadavků uvedených norem a procesně dle ISO/IEC (Posuzování shody Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu). Naší politikou je zabezpečení nestrannosti, odpovědnosti i odborné způsobilosti pracovníků certifikačního orgánu tak, aby byla zajištěna důvěryhodnost a veřejná jistota pro všechny zainteresované strany ve výsledky nestranného a způsobilého posuzování třetí stranou. Věnujeme neustálou pozornost kompetencím i celoživotnímu vzdělávání všech našich pracovníků. Naši auditoři s více jak dvacetiletými zkušenostmi s prováděním auditů v oblasti systémů managementu jsou pro vás partneři, kteří chtějí poznat specifika řízení vašich procesů, a v rámci certifikačního procesu vám přinést vyšší efektivitu a otevření se trhům. Naší politikou, i naším cílem je přinášet zákazníkům nejen výsledek posuzování shody, ale přidanou hodnotu v celém průběhu certifikačního procesu. Samozřejmostí je pro nás zajištění bezpečnosti informací z procesu posuzování shody. Naši auditoři s více jak dvacetiletými zkušenostmi s prováděním auditů v oblasti systémů managementu kvality jsou pro Vás partneři, kteří chtějí poznat specifika řízení Vašich procesů, a v rámci certifikačního procesu Vám přinést vyšší efektivitu a otevření se trhům. Certifikovaná firma se může ve svých propagačních materiálech prezentovat jako držitel certifikátu a zdarma užívat logo. 3 Rozsah poskytovaných služeb Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu EU CB provádí certifikaci systémů managementu zákazníků, kteří mají zaveden, dokumentován, uplatňován a udržován systém managementu v souladu s požadavky příslušné normy případně dalších doplňujících relevantních dokumentů. Provádíme certifikace systémů managementu kvality dle ISO 9001 včetně SJ-PK (systém jakosti pozemních komunikací), systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001, a systémů environmentálního managementu dle ISO 14001, ale nevyhýbáme se ani dalším oblastem. 4 Podmínky pro provedení certifikace Cílem EU-CB je plnit požadavky zákazníků v jimi požadovaných termínech, v požadovaném rozsahu a v příslušné kvalitě. Přistupujeme k plnění svých závazků nestranně a nepředpojatě a všichni zákazníci mají rovný přístup k našim službám. S ohledem na to, aby byla zajištěna nestrannost a objektivita posuzování, neposkytuje EU- CB konzultační ani jiné obdobné služby společnostem, které certifikuje. Společnosti, které mají zájem o provedení certifikace systému managementu, musí splňovat následující požadavky: S 3 v Stránka 4 z 12

5 mít dokumentován, zaveden a uplatňován příslušný systém managementu, uzavřít smlouvu o provedení kontrolní činnosti, v časových lhůtách plnit ustanovení této smlouvy, poskytnout odpovídající součinnost pracovníkům EU-CB, kteří provádějí posuzování/prověřování; to znamená zejména učinit všechna nezbytná opatření pro provedení auditů, včetně opatření pro prověření dokumentace a přístupu ke všem procesům a oblastem, záznamům a osobám pro účely prvotní certifikace, dozoru, opakované certifikace a řešení stížností, akceptovat postupy a pravidla pro provádění certifikace systémů managementu, poskytnout certifikačnímu orgánu výtisk dokumentace popisující systém managementu (zejména příručku / manuál příslušného systému managementu, popisující rozsah systému managementu, a vybrané související dokumenty), souhlasit se zveřejněním informace o aktuální platnosti uděleného certifikátu a souvisejících nezbytných informací, poskytovat aktuální informace potřebné k provádění posouzení shody systému managementu společnosti s požadavky normy. 5 Postup provedení certifikace 5.1 Pět kroků k certifikaci systémů managementu 1. Vyplníte jednoduchou žádost o certifikaci a my zpracujeme nabídku na míru vaší organizace s uvedením nákladů, postupu a potřebného času na certifikaci. Na základě této žádosti vyhodnotíme stupeň připravenosti k provedení certifikace. 2. Náš auditní tým během před-auditu posoudí, zda vaše organizace splňuje požadavky příslušné normy a identifikuje oblasti pro zlepšování a případná slabá místa. 3. Auditoři provedou vlastní posuzování, navštíví vaše prostory, posoudí podrobně vaší dokumentaci a shodu s relevantními požadavky, fungování procesů řízení kvality, procesů výroby a procesů služeb. 4. Auditní tým zpracuje zprávy z auditu. 5. Certifikační orgán rozhodne o udělení certifikátu. Po roce platnosti certifikátu se provede vždy roční dozorový audit. 5.2 Popis procesu Certifikace systémů managementu provádíme dle schváleného postupu. Posoudíme, zda má žadatel o certifikaci zaveden, dokumentován a uplatňován efektivní systém managementu ve shodě s požadavky příslušné normy (norem). Na základě poptávky je zájemci o certifikaci zaslána Žádost o certifikaci (viz včetně příslušných příloh. Vyplněné a vrácené dokumenty jsou podkladem k základnímu posouzení stupně připravenosti žadatele a k objektivnímu zpracování cenové nabídky za certifikaci. Prvotní certifikační audit systému managementu zahrnuje dva stupně. Hlavním účelem certifikačního auditu je prověřit shodu systému managementu s příslušnou normou, včetně toho, že společnost: S 3 v Stránka 5 z 12

6 Stanovila strukturu, politiky, procesy, postupy, záznamy a související dokumenty významné pro systém managementu. Zavedla a efektivně uplatňuje příslušné procesy a postupy jako základ pro důvěru v příslušný systém managementu. Pozn.: podrobnější informace o jednotlivých normách pro systémy managementu najdete v čl tohoto dokumentu První stupeň auditu Tento stupeň auditu se skládá zejména z: auditu dokumentace, vyhodnocení specifických podmínek pracoviště, provedení pohovorů s pracovníky za účelem stanovení připravenosti k druhému stupni auditu, přezkoumání pochopení požadavků normy, shromáždění nezbytných informací týkajících se rozsahu systému managementu, procesů a umístění pracovišť zákazníka a souvisejících předpisových hledisek a shody, vyhodnocení, zda jsou interní audity a přezkoumání vedením plánovány a vykonávány a zda je zákazník připraven na druhý stupeň auditu, dohodnutí podrobností druhého stupně auditu. Z 1. stupně auditu vypracuje vedoucí auditor zprávu z auditu Druhý stupeň auditu Tento stupeň auditu je proveden v organizaci posuzováním na místě a zahrnuje: úvodní setkání auditorů s představiteli vedení organizace na počátku auditu a naplánování podrobného postupu auditu, auditoři zjišťují, zda organizace splňuje všeobecná kriteria uvedená v systémové normě, a další kriteria, jako jsou: a) informace a důkazy shody se všemi požadavky normy b) monitorování výkonnosti, měření, uvádění informací a přezkoumání podle klíčových výkonnostních cílů a úkolů c) systém managementu zákazníka a výkonnost s ohledem na shodu s právními předpisy, provozní řízení procesů zákazníka d) interní audity a přezkoumání managementu e) odpovědnost managementu za dílčí politiky zákazníka f) spojení mezi normativními požadavky, politikou, cíli a úkoly V průběhu auditu musí žadatel o certifikaci zákazník certifikačního orgánu - umožnit auditorům přístup do všech prostorů a ke všem potřebným informacím, které souvisejí s posuzováním a certifikací. Na konci auditu proběhne závěrečné setkání s vrcholovým vedením. Při závěrečném jednání s vedením jsou sděleny výsledky posuzování, jsou poskytnuta vysvětlení k jednotlivým zjištěním. S vedením posuzované společnosti je dohodnut postup při kontr o- S 3 v Stránka 6 z 12

7 le odstranění případných zjištěných neshod. Písemně jsou zjištění a výsledky posuzování na místě (auditu) sděleny ve Zprávě z auditu. Vedení společnosti je oprávněno po obdržení zprávy podat písemně námitku k průběhu auditu či zjištěním a výsledkům uvedeným ve zprávě. V případě, že v této době tak společnost neučiní, je považováno, že se zněním zprávy souhlasí. Rozhodnutí o certifikaci je možné provést po ověření odstranění případných neshod. Tím je ukončen proces posuzování. Proces posuzování je také ukončen v případě, že organizace neodstranila neshody ve stanovené době a v tomto případě nedojde k udělení certifikátu Rozhodnutí o certifikaci Na základě zjištění, které prokázalo, že klient má zaveden, uplatňován a udržován efektivní systém managementu, je vydán certifikát(y) dokumentující shodu s příslušnými požadavky. Doba platnosti certifikátu(ů) je tři roky, přičemž klient je povinen plnit podmínky stanovené certifikačním orgánem (viz Podmínky platnosti certifikátu a použití certifikační značky ) jako součást uzavřené smlouvy o kontrolní činnosti, zejména být neustále v souladu s normou pro certifikovaný systém managementu. 6 Opakovaná certifikace ( recertifikace ) Vždy po třech letech je nutné na základě podané žádosti certifikované společnosti provést opakované posouzení systému managementu. Postup tzv. recertifikace je shodný s postupem certifikace s tím rozdílem, že audit zahrnuje pouze jeden stupeň, za předpokladu, že je opakované posouzení provedeno ještě v době platnosti stávajícího certifikátu (tj. před jejím vypršením). 7 Pravidelné dozory V průběhu platnosti certifikátu jsou prováděny v plánovaných termínech certifikačním orgánem pravidelné dozorové audity, jejichž cílem je zjistit, zda certifikovaný klient plní a má i nadále předpoklady plnit požadavky normy pro příslušný systém managementu. Dozorové audity jsou provedeny alespoň jednou za rok. Datum prvního dozorového auditu následujícího po prvotní certifikaci přitom nesmí být stanoveno déle než 12 měsíců od posledního dne druhého stupně auditu. Program dozoru běžně zahrnuje následující oblasti: interní audity a přezkoumání managementu, přezkoumání opatření přijatých pro vypořádání neshod identifikovaných v průběhu předchozího auditu, vyšetření stížností, účinnost SM s ohledem na dosahování cílů certifikovaného zákazníka, postup plánovaných činností, jejichž cílem je trvalé zlepšování, trvalé provozní řízení, přezkoumání všech změn, používání značek a/nebo jiných odkazů na certifikaci. S 3 v Stránka 7 z 12

8 8 Změny rozsahu certifikace, pozastavování a odnímání certifikace Na základě smlouvy o kontrolní činnosti je zákazník povinný oznámit podstatné změny týkající se certifikovaného systému managementu. K takovým změnám patří např. rozšíření rozsahu certifikace. EU-CB v případě požadavku na rozšíření rozsahu stávající certifikace požaduje vyplnění písemné žádosti (viz ). Provedeme přezkoumání žádosti a určíme veškeré činnosti auditu nezbytné k rozhodnutí, zda rozšíření může být uděleno, či nikoli, a jaké činnosti je třeba vykonat. Rozšíření rozs a- hu stávající certifikace může být provedeno formou mimořádného dozorového auditu nebo ve spojení s řádným dozorovým auditem dle stanoveného programu dozorových činností. Pokud požádal certifikovaný zákazník o omezení rozsahu certifikace nebo provedení dalších změn v platném certifikátu, posoudí certifikační orgán nejprve vliv uvedených změn na plnění kriterií příslušné certifikace. Na základě výsledků posouzení rozhodne, zda je možno vydat nový certifikát přímo, nebo zda je nutno posoudit oprávněnost provedení těchto změn v certifikátu formou mimořádného dozorového auditu. Změny certifikátu nemají vliv na dobu jeho platnosti. Certifikaci pozastavíme v případech, kdy např.: certifikovaný systém managementu zákazníka trvale nebo vážně selhává při plnění certifikační požadavků, certifikovaný zákazník nedovolí provedení dozorových auditů nebo auditů opakované certifikace v požadované četnosti, certifikovaný zákazník dobrovolně požádal o pozastavení. Při pozastavení je certifikace dočasně neplatná. Požadujeme prostřednictvím smlouvy o kontrolní činnosti po zákazníkovi, aby se zdržel jakékoliv další propagace s odkazem na certifikaci. Pokud v době, která byla stanovena, nedojde k vyřešení problémů, které vedly k pozastavení, EU-CB rozhodne o odejmutí případně omezení rozsahu certifikace. K odejmutí certifikace kromě toho může dojít i v případech, kdy držitel certifikátu poruší podmínky platnosti certifikátu (viz dále). 9 Narychlo oznámené audity Někdy se může ukázat nezbytným provést v krátké lhůtě (tzn. mimo řádný termín pravidelného dozorového auditu), audit certifikovaného zákazníka za účelem prošetření stížností, nebo jako reakci na podstatné změny týkající se certifikovaného systému managementu, nebo jako následek pozastavení platnosti certifikace zákazníka. V t akových případech oznámíme certifikovanému zákazníkovi nutnost provedení tohoto auditu předem včetně podmínek, za kterých má být takto narychlo oznámený audit realizován. 10 Odvolání a stížnosti Naší politikou a cílem je vyloučit odvolání a stížnosti neustálým zkvalitňováním činností a důsledným dodržováním postupů při řešení zakázek od zaregistrování po dokončení prací a vydání příslušného dokumentu. Certifikační orgán má nicméně dokumentovaný postup pro přijímání, hodnocení a rozhodování ve věci odvolání a stížností. Odvolání či stížnost S 3 v Stránka 8 z 12

9 na činnost certifikačního orgánu může podat pouze účastník certifikačního procesu nebo osoba, jejíž oprávněné zájmy byly dotčeny. Certifikační orgán potvrzuje přijetí odvolání či stížnosti a musí poskytnout tomu, kdo odvolání podal, zprávy o postupu řešení a o výsledku odvolání či stížnosti. Rozhodnutí je sděleno tomu, kdo podal odvolání či stížnost a je učiněno objektivně a nestranně. Tomu, kdo odvolání či stížnost podal, poskytujeme formální oznámení o ukončení procesu vyřizování. 11 Podmínky platnosti certifikace Podmínkou jsou zejména následující aspekty: Platná smlouva s certifikačním orgánem a dodržení jejích ustanovení. Dodržování pravidel používání odkazů na certifikaci. Provádění ročních dozorových auditů. 12 Cena za posuzování a certifikaci Cena za provedení posuzování a certifikace je vždy zpracována na základě odborného odhadu složitosti procesu certifikace a s tím souvisejícími náklady. 13 Podrobné informace k systému managementu kvality 13.1 Certifikace systému managementu dle ISO 9001 Certifikace dle ISO 9001 je systematický způsob, jak dokázat, že vaše organizace poskytuje kvalitní služby či výrobky. ISO 9001 je norma, která definuje řadu standardizovaných požadavků pro systém managementu kvality. Napomáhá tomu, aby produkty poskytované jakoukoli organizací neustále splňovaly požadavky zákazníků a odpovídaly právním a jiným předpisům. ISO 9001 je vhodná pro všechny typy organizací. Její zavedení může přinést nejen shodu s požadavky na produkt, ale při správném přístupu také vyšší efektivitu, snížení nákladů a usnadnění přístupu na trh Co může certifikace ISO 9001 přinést vaší organizaci? Standardizaci procesů a organizačních postupů v oblasti kvality. Úsporu času a peněz díky postupům managementu kvality, které zvyšují efektivitu, produktivitu. Zvýšení efektivity řízení organizace. Snížení provozních nákladů. Snížení chybovosti ve výrobě i poskytování služeb. Zvýšení spokojenosti zákazníků. Zajištění průběžného zlepšování v celé organizaci. Minimalizaci rizik díky snížení pravděpodobnosti nesplnění očekávání zákazníků. Zvýšení konkurenceschopnosti díky certifikovanému systému managementu kvality. S 3 v Stránka 9 z 12

10 Snadnější zapracování a zapojení se nových pracovníků k plnění cílů společnosti. Řízené ovlivňování trendů v kvalitě produktů. Vzájemně prospěšné obchodní vztahy. 14 Podrobné informace k systému environmentálního managementu 14.1 Certifikace systému managementu dle ISO Certifikace dle ISO je systematický způsob, jak dokázat, že vaše organizace řídí dopady svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí v souladu se svou environmentální politikou a cíli. Díky této normě dokážete nejen to, že řízení environmentálních aspektů je nedílnou součástí firemního systému managementu, ale také, že organizace svůj environmentální profil neustále zlepšuje ISO je norma, která definuje řadu standardizovaných požadavků pro systém environmentálního managementu. Napomáhá tomu, aby činnosti organizace neustále splňovaly požadavky právních a jiných předpisů v oblasti životního prostředí. ISO je vhodná pro všechny typy organizací. Její zavedení může přinést nejen sh o- du s požadavky legislativy, ale při správném přístupu také vyšší efektivitu, snížení nákladů a usnadnění přístupu na trh Co může certifikace ISO přinést vaší organizaci? Standardizaci procesů a organizačních postupů v oblasti ekologie. Snížení rizika pokut a sankcí spojených s nedodržováním zákonných limitů a jiných požadavků právních předpisů. Zlepšení vyjednávacích pozic při účasti ve veřejných i soukromých výběrových řízeních. Snížení nákladů např. minimalizací produkce odpadů od materiálů po spotřebu energie, snížením limitů pro poplatky v nejrůznějších regulovaných oblastech. Zajištění průběžného zlepšování v celé organizaci. 15 Podrobné informace k systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 15.1 OHSAS Certifikace systému managementu BOZP Certifikace dle OHSAS je systematický způsob, jak dokázat, že vaše organizace řídí dopady svých činností na bezpečnost práce i ochranu zdraví při práci v souladu se svou bezpečnostní politikou a cíli. Tento systém managementu klade důraz na identifikaci možných nebezpečí na pracovišti a posouzení jejich závažnosti Díky této normě dokážete nejen to, že řízení rizik je nedílnou součástí firemního systému managementu, ale také, že organizace svůj bezpečnostní profil neustále zlepšuje. OHSAS je norma, která definuje řadu standardizovaných požadavků pro systém managementu BOZP. Stanovuje požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a umožňuje organizacím, aby odpovědně řídily rizika a zlepšovaly bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců. Napomáhá tomu, aby činnosti organizace neustále splňovaly S 3 v Stránka 10 z 12

11 požadavky právních a jiných předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. OHSAS je vhodná pro všechny typy organizací. Její zavedení může přinést nejen shodu s požadavky legislativy, ale při správném přístupu také vyšší efektivitu, snížení nákladů a usnadnění přístupu na trh a zvýšení úrovně bezpečnosti Co může certifikace OHSAS přinést vaší organizaci? Standardizaci procesů a organizačních postupů v oblasti BOZP. Snížení rizika pokut a sankcí spojených s nedodržováním požadavků právních předpisů. Zlepšení vyjednávacích pozic při účasti ve veřejných i soukromých výběrových řízeních. Systémový přístup k řízení a k rozvíjení BOZP. Lepší ochranu pro zaměstnance, předcházení úrazům na pracovišti. Zlepšení spolehlivosti systému managementu v oblasti BOZP. Snížení nákladů, které jsou způsobeny nehodami, úrazy, nemocemi z povolání apod., přímých i nepřímých nákladů spojených s BOZP. Zajištění průběžného zlepšování v celé organizaci. 16 Podrobné informace k systému integrovaného managementu 16.1 Integrované systémy managementu Systém managementu kvality a jeho procesy jsou zaměřeny na dosahování výsledků ve vztahu k cílům kvality. Smyslem je dosažení shody s požadavky na produkt a spokojenosti zákazníka. Organizace ale mají celou řadu dalších cílů, např. dosažení určitého ekon o- mického výsledku, úrovně v oblasti odbornosti, cíle v oblasti ochrany životního prostředí nebo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, shody s požadavky právních předpisů, které se netýkají přímo poskytovaného produktu apod. S tím je spojeno řízení celé řady dalších procesů. Za tím účelem tak vznikají různé části systému managementu organizace, které mohou působit samostatně a někdy i zcela nezávisle na sobě, ale stejně tak mohou být začleněny spolu se systémem managementu kvality do jediného systému managementu využívajícího společné prvky. Tak může být prováděno společně plánování a přidělování zdrojů, monitorování a kontrola procesů, přezkoumávání a hodnocení celkové efektivnosti organizace. Aby všechny tyto systémy mohly přirozeně a konzistentně podporovat úspěšnou realizaci potřebných procesů v organizaci, je potřebné, aby došlo k jejich vzájemné harmonické integraci. Harmonický integrovaný systém vzniká rozvíjením základního systému dvěma směry. Jedním směrem se vyvíjejí procesy a optimalizuje se jejich organizační uspořád á- ní, stejně důležitým je však i druhý směr, týkající se výcviku, školení, chování lidí a jejich systémového myšlení. S 3 v Stránka 11 z 12

12 16.2 Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu? Integrovaný systém managementu využívá vzájemně se podporující a účinné procesy, politiky, cíle a programy v rámci řízení firmy s ohledem na spokojenost zákazníků, zaměstnanců, společnosti a v neposlední řadě i vlastníků a dalších zainteresovaných stran, a který vychází ze dvou případně více systémových norem, resp. kdy organizace aplikuje jeden jednotný systém managementu pro řízení několika aspektů činnosti organizace, pro splnění požadavků více než jedné normy systému managementu Základní znaky integrovaného systému Integrovaný systém zastřešuje v organizaci jeden představitel vedení. Přístup k řízení procesů je integrovaný, integrovaný systém zároveň respektuje uspořádání činností (procesů) ve firmě. Politika a cíle firmy, stejně jako plánování a přidělování zdrojů pro jejich dosahování je jednotné (integrované). Organizační struktura a rozdělení odpovědností respektují všechny integrované systémy. Je vytvořen jednotný integrovaný soubor dokumentace. Informační a podpůrný systém, včetně udržování a implementace právních předpisů ve firmě, je harmonizovaný. Školení, výcvik a systém odměňování a hodnocení je harmonizovaný. Systém měření a monitorování, včetně komunikace a podávání zpráv je jednotný. Plánování a realizování interních auditů je integrováno. Přezkoumávání systému managementu vedením je integrováno a bere do úvahy celkovou strategii firmy, její celkové politiky, plány a cíle. Systém evidence a realizace nápravných a preventivních opatření je jednotný. Organizace uplatňující více než jednu normu systému managementu má samozřejmě možnost volby, zda (a do jaké míry) uplatňovat integrovaný systém managementu, či zda řídit procesy zabezpečující shodu s požadavky na kvalitu či EMS např. odděleně od procesů zabezpečujících shodu s požadavky v oblasti BOZP Audity integrovaného systému Jednou z mnoha výhod zavedení integrovaného systému managementu je možnost provádění společných auditů posuzovaných systémů managementu. Výhodou je zejména snížení časové a finanční náročnosti. Stanovení rozsahu takového auditu je vždy individuální a musí zohlednit míru integrace, umístění pracovišť, rizikovost ve vztahu k jednotlivým požadavkům. S 3 v Stránka 12 z 12

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROCESU CERTIFIKACE

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROCESU CERTIFIKACE Strana: 1/ 14 European Certification Body s.r.o. Směrnice S 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROCESU CERTIFIKACE Výtisk číslo: 1 Zpracoval: Ověřil: Schválil: Funkce: Manažer kvality Funkce: Vedoucí CO Funkce: Vedoucí

Více

Základní informace (SD 02)

Základní informace (SD 02) EURO CERT group Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu () Datum platnosti: 1.7.2015 Výtisk číslo: 1 Vydání: 5 Revize: 0 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: MK Ing.Monika Becková 24.6.2015

Více

Základní informace (SD 02)

Základní informace (SD 02) Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu () Datum platnosti: 1.7.2015 Výtisk číslo: 1 Vydání: 5 Revize: 0 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: MK Ing.Monika Becková 24.6.2015 Přezkoumal:

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Příručka pro klienty COP

Příručka pro klienty COP Příručka pro klienty COP Státní veterinární ústav Olomouc Certifikační orgán pro produkty Jakoubka za Stříbra1, 77900, Olomouc www.svuolomouc.cz verze 2, vydáno 28.4.2016 Příručka pro klienty COP 1/5 verze

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1.

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1. Gradua-CEGOS, s.r.o. Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

I-03 Odvolání a stížnosti

I-03 Odvolání a stížnosti AZ Cert EU s.r.o. Certifikační orgán AZ Cert EU I03 Odvolání a stížnosti Nabývá účinnosti dne: 01.09.2016 Vydání č.: 9 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing. Radek Veselý, MBA Dne: 10.08.2016

Více

Popis certifikačního postupu SM - ISO 9001, SM - ISO 14001, SM - ISO/TS 29001, SM - OHSAS a SM - ISO 50001

Popis certifikačního postupu SM - ISO 9001, SM - ISO 14001, SM - ISO/TS 29001, SM - OHSAS a SM - ISO 50001 Certifikační postup systému managementu dle normy ISO 9001, ISO 14001, ISO TS 29001, OHSAS 18001 nebo ISO 50001 se skládá z následujících fází: příprava nabídky a smlouvy, příprava auditu, provedení auditu

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

INFORMACE PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI

INFORMACE PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI 1. Definice Klient: strana, která je odpovědná za výrobek, proces, službu a schopna zajistit zabezpečování kvality (výrobce, montážní organizace, organizace poskytující službu ad.) Certifikační orgán:

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

OBSAH ČLÁNEK NÁZEV STRANA

OBSAH ČLÁNEK NÁZEV STRANA KOMUNIKAČNÍ MANUÁL OBSAH ČLÁNEK NÁZEV STRANA 1 Úvodní ustanovení 2 2 Veřejně dostupné informace 2 3 Certifikační dokumenty 2 4 Seznam certifikovaných klientů 2 5 Používaní značek a odkazů na certifikaci

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER BOZP AUDITOR BOZP

PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER BOZP AUDITOR BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY O PROCESU CERTIFIKACE

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY O PROCESU CERTIFIKACE Strojírenský zkušební ústav, s.p. certifikační orgán pro systémy managementu Adresa: Hudcova 424/56b 621 00 Brno IČO: 00001490 DIČ: CZ00001490 Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Zkušenosti z auditů CSR III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Lednice 19.11.2015 20.11.2015 QUALIFORM, a.s. CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU Služby certifikace

Více

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. 11 Odvolání, stížnosti a spory 11.1 Odvolací řízení Odvolání vyslovení nesouhlasu zákazníka či jiné zainteresované strany (dále jen odvolatele) s rozhodnutím certifikačního/ ověřovacího orgánu Odvolání

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

MANUÁL PRO ODVOLÁNÍ A STÍŽNOSTI

MANUÁL PRO ODVOLÁNÍ A STÍŽNOSTI MANUÁL PRO ODVOLÁNÍ A STÍŽNOSTI OBSAH ČLÁK NÁZEV STRANA 1 OBECNÉ INFORMACE 2 2 POSTUP PRO ŘEŠENÍ ODVOLÁNÍ 2 2.1 VÝVOJOVÝ DIAGRAM POSTUPU PRO ODVOLÁNÍ 3 3 POSTUP PRO ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ 4 3.1 VÝVOJOVÝ DIAGRAM

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb!

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb! AUDITY Audity představují nezávislý zdroj informací a týkají se všech podnikových procesů, které tvoří systém zabezpečování jakosti podniku.audity znamenají tedy systematický, nezávislý a dokumentovaný

Více

EMS - Systém environmentálního managementu. Jiří Vavřínek CENIA

EMS - Systém environmentálního managementu. Jiří Vavřínek CENIA EMS - Systém environmentálního managementu Jiří Vavřínek CENIA Osnova Použití normy a přínosy Demingůvcyklus (PDCA) Hlavní principy a prvky EMS / ISO 14001 Zainteresované strany Požadavky na management/ekology

Více

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI SYSTÉMŮ MANAGEMENTU, S 3103 TÁBORITSKÁ 23, 130 87 PRAHA

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI SYSTÉMŮ MANAGEMENTU, S 3103 TÁBORITSKÁ 23, 130 87 PRAHA D - 02/2012 INFORMACE PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI SYSTÉMŮ MANAGEMENTU Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Platnost od: Jméno: Podpis: Jméno: Podpis: Jméno: Podpis: 1. 11. 2012 Ing. Blanka Sodomková Ing. Lubomír

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

DOKUMENT IAF. Závazný dokument IAF. Závazný dokument IAF pro převod akreditované certifikace systémů managementu

DOKUMENT IAF. Závazný dokument IAF. Závazný dokument IAF pro převod akreditované certifikace systémů managementu DOKUMENT IAF Závazný dokument IAF Závazný dokument IAF pro převod akreditované certifikace systémů managementu IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 80 01 15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky

Více

Certifikačním orgánům pro certifikaci systémů managementu. Věc: posuzování certifikačních orgánů pro výkon certifikace podle normy ISO 9001:2008

Certifikačním orgánům pro certifikaci systémů managementu. Věc: posuzování certifikačních orgánů pro výkon certifikace podle normy ISO 9001:2008 Certifikačním orgánům pro certifikaci systémů managementu Naše č.j. Vyřizuje: Linka: E-mail: Praha dne: 188/09/ČIAO Ing. M. Badal 501 badalm@cai.cz 22.1.2009 Věc: posuzování certifikačních orgánů pro výkon

Více

Informace pro žadatele

Informace pro žadatele F001/2018-2 Strana 1 z 6 Informace pro žadatele o posouzení odborné způsobilosti k výkonu metrologické funkce 2 Průběh certifikace 2.1 Základní rozsah certifikace Rozsah certifikace pro všechny funkce

Více

Zpráva z auditu číslo

Zpráva z auditu číslo Číslo projektu: CZ-CERT.4807.003 Kriteriální normy a typ auditu: 2. dozorový audit ČSN EN ISO 9001:2016, Typ certifikace: Název organizace (dle OR): Adresa sídla: Single-site Hexium hydraulika s.r.o. K.

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SLUŽBÁCH CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU PRO SYSTÉMY MANAGEMENTU

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SLUŽBÁCH CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU PRO SYSTÉMY MANAGEMENTU ZÁKLADNÍ INFORMACE O SLUŽBÁCH CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU PRO SYSTÉMY MANAGEMENTU Únor 2014 1 1. Úvod Certifikační orgán pro systémy managementu získal svou první akreditaci v roce 1996, v současné právní podobě

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 00-06 - 12 Zjištění z posuzování a jejich klasifikace datum vydání: 1.1.2012 1 MPA 00-06-12 OBSAH ÚVOD... 2 1 TERMÍNY... 2 2 PODKLADY PRO KLASIFIKACI ZJIŠTĚNÍ... 2

Více

1 Postupy pro certifikaci a dozor

1 Postupy pro certifikaci a dozor Poslední aktualizace 16.3.2015 1 Postupy pro certifikaci a dozor 1.1 Doručení a zaregistrování žádosti o certifikaci Žádost o certifikaci je přijímána pouze v písemné formě, doručena poštou nebo e-mailem.

Více

1. Certifikační postup. 1.1 Příprava auditu. 1.2 Audit 1. stupně

1. Certifikační postup. 1.1 Příprava auditu. 1.2 Audit 1. stupně Certifikační postup systému managementu (BCMS, ISMS, SMS) sestává z přípravy nabídky a smlouvy, přípravy auditu, provedení auditu 1. stupně a vyhodnocení systémové dokumentace, provedení auditu 2. stupně,

Více

Certifikační orgán pro certifikaci shody produktů Eurosignal Mstětice 34, Zeleneč

Certifikační orgán pro certifikaci shody produktů Eurosignal Mstětice 34, Zeleneč Certifikační orgán pro certifikaci shody produktů Eurosignal Mstětice 34, 250 91 Zeleneč pro posuzování shody produktů s normami Dle ČSN EN ISO/IEC 17067 jsou certifikační schémata typu 1a a 5 identifikována

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

1 PRAVIDLA POPIS SLUŽEB... 6 PŘÍPRAVA AUDITU... 6 PROVEDENÍ AUDITU:... 6 ČINNOSTI PO AUDITU:... 6 CERTIFIKACE:... 6

1 PRAVIDLA POPIS SLUŽEB... 6 PŘÍPRAVA AUDITU... 6 PROVEDENÍ AUDITU:... 6 ČINNOSTI PO AUDITU:... 6 CERTIFIKACE:... 6 Obsah 1 PRAVIDLA... 2 2 POPIS SLUŽEB... 6 PŘÍPRAVA AUDITU... 6 PROVEDENÍ AUDITU:... 6 ČINNOSTI PO AUDITU:... 6 CERTIFIKACE:... 6 Pokud budete potřebovat další informace, kontaktujte nás, prosím. Rádi Vám

Více

Návod Skupiny pro auditování ISO 9001 (ISO 9001 Auditing Practices Group APG) k:

Návod Skupiny pro auditování ISO 9001 (ISO 9001 Auditing Practices Group APG) k: 13. ledna 2016 Návod Skupiny pro auditování ISO 9001 (ISO 9001 Auditing Practices Group APG) k: Zprávy z auditu Úvod Kapitola 1 ISO 9001 říká, že má organizace implementovat QMS v případě, že potřebuje

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ

INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) podle BS OHSAS 18001:2007 ČSN OHSAS 18001:2008 BOZP_Informace pro žadatele OHSAS 18001 Rev

Více

Jak auditovat systémy managementu bez příruček a směrnic Ing. Milan Trčka

Jak auditovat systémy managementu bez příruček a směrnic Ing. Milan Trčka Jak auditovat systémy managementu bez příruček a směrnic Ing. Milan Trčka Nový přístup k vedení auditů 3 úrovně pro vedení auditu Vrcholové vedení organizace Vlastníci procesů Pracoviště Nový přístup k

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Informace pro žadatele o certifikaci procesu lepení. Informace o lepení v průmyslu v souvislosti s normou DIN 6701

Informace pro žadatele o certifikaci procesu lepení. Informace o lepení v průmyslu v souvislosti s normou DIN 6701 SVV Praha, s.r.o. Informace pro žadatele o certifikaci procesu lepení 1/6 Informace pro žadatele o certifikaci procesu lepení Informace o lepení v průmyslu v souvislosti s normou DIN 6701 Dodržování požadavků

Více

Návod k požadavkům ISO 9001:2015 na dokumentované informace

Návod k požadavkům ISO 9001:2015 na dokumentované informace International Organization for Standardization BIBC II, Chemin de Blandonnet 8, CP 401, 1214 Vernier, Geneva, Switzerland Tel: +41 22 749 01 11, Web: www.iso.org Návod k požadavkům ISO 9001:2015 na dokumentované

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o.

Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o. Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o. Ing. Pavel Trvaj QESTR Spojenců 876 674 01 Třebíč pavel.trvaj@qestr.cz IČ: 68660910 Řízení QMS Co je to kvalita? Řízení QMS jakost (kvalita)

Více

POZNÁMKA Zvláštní schválení požadavků nebo dokumentů souvisejících s bezpečností smí být vyžadováno zákazníkem nebo interními procesy organizace.

POZNÁMKA Zvláštní schválení požadavků nebo dokumentů souvisejících s bezpečností smí být vyžadováno zákazníkem nebo interními procesy organizace. Schválené výklady byly určeny a schváleny IATF. Pokud není uvedeno jinak, jsou schváleny výklady platné po zveřejnění. Schválené výklady mění interpretaci pravidla nebo požadavky, která se pak stává podkladem

Více

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D.

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Základní pravidla akreditačního procesu Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Obsah - ČIA v právních a mezinárodních souvislostech - Základní etapy procesu akreditace Působnost ČIA Národní akreditační orgán ČR

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Používání certifikátů a certifikační značky

Používání certifikátů a certifikační značky AZ Cert EU s.r.o., Fryčajova 122, 614 00 Brno I05 Používání certifikátů a certifikační Nabývá účinnosti dne: 1.5.2009 Vydání č.: 4 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing. Radek Veselý Dne: 30.4.2009

Více

DOKUMENT IAF IAF MD 12: 2013

DOKUMENT IAF IAF MD 12: 2013 DOKUMENT IAF IAF MD 12: 2013 Posuzování certifikačních činností pro přeshraniční akreditaci Assessment of Certification Activities for Cross Frontier Accreditation Překlad ČIA - únor 2014 1 IAF MD 12:2013

Více

DOKUMENT IAF. Závazný dokument IAF. Akreditace orgánů posuzování shody působících ve více zemích

DOKUMENT IAF. Závazný dokument IAF. Akreditace orgánů posuzování shody působících ve více zemích DOKUMENT IAF Závazný dokument IAF Akreditace orgánů posuzování shody působících ve více zemích Accreditation Assessment of Conformity Assessment Bodies with Activities in Multiple Countries IAF MD 12:2016

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Pokud budete potřebovat další informace, kontaktujte nás, prosím. Rádi Vám budeme nápomocni.

Pokud budete potřebovat další informace, kontaktujte nás, prosím. Rádi Vám budeme nápomocni. Popis certifikačního postupu TÜV NORD CERT podle schématu HACCP Systém bezpečnosti potravin na základě Komise pro Codex Alimentarius (CAC/RPC 1-1969, Rev. 4 (2003)) Certific ation OBSAH 1. CERTIFIKAČNÍ

Více

Informace pro žadatele o certifikaci produktu

Informace pro žadatele o certifikaci produktu Certifikační orgán pro posuzování shody produktů EUROSIGNAL Mstětice 34, 250 91 Zeleneč Strana: 1 z 7 Verze: 1.0 Informace pro žadatele o certifikaci produktu Posuzování shody produktů podle ČSN EN 45011

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

I. Úvod CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA. pro kategorii certifikace. Technik znalec zdvihacích zařízení CS ZZ Použité zkratky:

I. Úvod CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA. pro kategorii certifikace. Technik znalec zdvihacích zařízení CS ZZ Použité zkratky: CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA pro kategorii certifikace Technik znalec zdvihacích zařízení CS ZZ - 03 Použité zkratky: Česká společnost pro manipulaci ČSMM-L s materiálem - Logistiku Certifikační schéma CS Zdvihací

Více

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Praha květen 2008 2008-03 - Bezpečnost informací jsou aktiva, která mají pro organizaci hodnotu. mohou existovat v různých podobách

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

DOKUMENT IAF IAF MD 11:2013. Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC pro audity integrovaných systémů managementu

DOKUMENT IAF IAF MD 11:2013. Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC pro audity integrovaných systémů managementu DOKUMENT IAF IAF MD 11:2013 Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC 17021 pro audity integrovaných systémů managementu IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated

Více

POSTUP PŘI ODVOLÁNÍ, STÍŽNOSTI A SPORU

POSTUP PŘI ODVOLÁNÍ, STÍŽNOSTI A SPORU číslo dokumentace: S 1/96 list: 1/5 Název: POSTUP PŘI ODVOLÁNÍ, STÍŽNOSTI A SPORU Datum platnosti: od 29. března 2016 Rozdělovník výtisků: Příloha č. 11 PJ - 1/96 paré č. 1 (archivní paré) Nahrazuje: Směrnici

Více

CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA. pro kategorii certifikace. Zkušební komisař obsluh ZKOMV motorových manipulačních vozíků CS MV - 03.

CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA. pro kategorii certifikace. Zkušební komisař obsluh ZKOMV motorových manipulačních vozíků CS MV - 03. CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA pro kategorii certifikace Zkušební komisař obsluh motorových manipulačních vozíků CS MV - 03 Použité zkratky: Česká společnost pro manipulaci ČSMM-L s materiálem - logistiku Certifikační

Více

I-01. Základní informace pro žadatele o certifikaci

I-01. Základní informace pro žadatele o certifikaci AZ Cert EU s.r.o. Certifikační orgán AZ Cert EU I01 Základní informace pro žadatele Nabývá účinnosti dne: 01.02.2018 Vydání č.: 16 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing. Radek Veselý, MBA Dne:

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE Správná laboratorní praxe soubor opatření, které je nutné dodržovat pojišťuje kvalitu získaných analytických dat obor

Více

Zpráva z auditu číslo

Zpráva z auditu číslo Číslo projektu: CZ-CERT.6697.001 Kriteriální normy a druh auditu Certifikační audit ČSN EN ISO 9001:2016 Název organizace (dle OR) Adresa sídla Korespondenční adresa Kontaktní osoba Medela Automotive s.r.o.

Více

Dokument IAF Závazný dokument IAF

Dokument IAF Závazný dokument IAF Dokument IAF Závazný dokument IAF IAF MD 16:2015 / 1. vydání, 2. verze Aplikace normy ISO/IEC 17011 pro akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin

Více

ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA

ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA Strategie dozoru nad trhem Způsob, jakým je prováděn dozor nad trhem, je velmi ovlivněn souborem základních předpokladů a principů pokud jde o jeho postavení,

Více

VŠEOBECNÉ INFORMACE. Postupy a pravidla certifikačního orgánu EZÚ pro certifikaci systémů managementu

VŠEOBECNÉ INFORMACE. Postupy a pravidla certifikačního orgánu EZÚ pro certifikaci systémů managementu autorizovaná osoba č. 201 notifikovaná osoba č. 1014 akreditovaná zkušební a kalibrační laboratoř akreditovaný orgán pro certifikaci výrobků a systémů řízení VŠEOBECNÉ INFORMACE Postupy a pravidla certifikačního

Více

I.Úvod. 1.1 Představení certifikačního orgánu CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA. pro kategorii certifikace. Odborný technik zdvihacích OTZZ zařízení CS ZZ - 02

I.Úvod. 1.1 Představení certifikačního orgánu CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA. pro kategorii certifikace. Odborný technik zdvihacích OTZZ zařízení CS ZZ - 02 CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA pro kategorii certifikace Odborný technik zdvihacích zařízení CS ZZ - 02 Použité zkratky: Česká společnost pro manipulaci ČSMM-L s materiálem - Logistiku Certifikační schéma CS Zdvihací

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků Jakost = kvalita Požadavek Znak (charakteristika) Znak (charakteristika) jakosti Management

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce:

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce: TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3080 Žádost o posouzení Identifikační údaje o žadateli : Obchodní jméno: IČO: DIČ: výrobce dovozce distributor Adresa, tel.,

Více

1. ÚČEL ROZSAH PLATNOSTI POJMY A ZKRATKY POPIS... 3

1. ÚČEL ROZSAH PLATNOSTI POJMY A ZKRATKY POPIS... 3 Obsah: 1. ÚČEL... 3 2. ROZSAH PLATNOSTI... 3 3. POJMY A ZKRATKY... 3 3.1 Audit SMK... 3 3.2 Vedoucí auditor/auditor... 3 3.3 Zpráva z auditu kvality... 3 3.4 Zkratky... 3 4. POPIS... 3 4.1 Plánování auditu...

Více

Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O.

Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O. strana 1/12 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DOKUMENT: PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O. Vypracoval: Schválil: funkce: představitel managementu funkce: vedoucí CO jméno: Markéta Roupcová jméno: Ivana

Více

ŽÁDOST. Část 1: Údaje o žadateli

ŽÁDOST. Část 1: Údaje o žadateli SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci výrobků a systém certifikovaných stavebních dodavatelů akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN 45011 Křižíkova 70, 612 00

Více