3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice"

Transkript

1 3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice Cílem této kapitoly je shrnout epidemiologické charakteristiky tří diagnóz zhoubných nádorů (ZN), jejichž včasný záchyt je na základě mezinárodních doporučení cílem populačních screeningových programů. Jde o ZN tlustého střeva a konečníku, ZN hrdla děložního a ZN prsu u žen. Česká onkologická společnosti ČLS JEP vybudovala informační systém, který kombinací populačního Národního onkologického registru (NOR) a klinických databází pokrývá hlavní oblasti hodnocení léčebné péče: monitoring epidemiologické zátěže, predikce počtu pacientů a výsledky diagnostiky a léčby. Prezentovaná data dokládají vysokou zátěž české populace ročně je v ČR nově diagnostikováno více než 75 pacientů s nádorovým onemocněním a více než 8 na něj zemře. Tato kapitola dále dokládá, že i přes vysokou incidenci všech tří zmíněných typů nádorových onemocnění, se daří dlouhodobě stabilizovat a recentně dokonce mírně snižovat s nimi spojenou mortalitu, což následně vede k významnému růstu celkové prevalence. Je nepochybné, že péče o vysoké počty pacientů bude i v blízké budoucnosti vyžadovat velké finanční prostředky. Epidemiologická data jsou tak sama o sobě důkazem významu a přínosu organizovaných screeningových programů, neboť včasný záchyt onemocnění zásadně zvyšuje šanci na vyléčení pacienta a zároveň šetří finanční prostředky zdravotnického systému. 3.. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v mezinárodním srovnání stručný přehled Zhoubné novotvary tlustého střeva a konečníku patří k nejčastějším nádorovým onemocněním ve světové populaci. Světová incidence byla pro rok 8 odhadnuta na celkem 35 8 nově diagnostikovaných nádorů kolorekta (3. nejčastější ZN, 9,8 % ZN kromě kožních) a 45 6 nádorů kolorekta v Evropě (. nejčastější novotvar, 3, % ZN kromě kožních). Odhadovaný počet úmrtí na toto onemocnění byl v roce 8 ve světě 69 5 (8, % všech úmrtí na ZN, 4. místo mezi ZN jako příčinou úmrtí) a 3 68 úmrtí v Evropě (, % úmrtí na ZN,. místo mezi ZN jako příčinou úmrtí). Odhadovaná prevalence (pacienti žijící s nádorem) do 5 let od diagnózy ZN kolorekta byla pro rok 8 celosvětově (66,3 na osob) a 9 53 v Evropě (65, na osob). Kumulativní riziko vzniku ZN kolorekta do 75 let věku je,96 % celosvětově (,35 % u mužů,,6 % u žen), v Evropě je to 3,9 % (4,7 % u mužů,,6 % u žen) ( 4). Zhoubné novotvary prsu patří k nejčastějším nádorovým onemocněním u žen. Světová incidence byla pro rok 8 odhadnuta na celkem nově diagnostikovaných nádorů prsu (. nejčastější ZN u žen,,9 % ZN kromě kožních) a 45 3 nádorů prsu v Evropě (. nejčastější novotvar u žen, 8, % ZN kromě kožních). Odhadovaný počet úmrtí na toto onemocnění byl v roce 8 ve světě (3,7 % všech úmrtí na ZN u žen,. místo mezi ZN jako příčinou úmrtí) a úmrtí v Evropě (7, % úmrtí na ZN u žen,. místo mezi ZN jako příčinou úmrtí). Odhadovaná prevalence (pacientky žijící s nádorem) do 5 let od diagnózy ZN prsu byla pro rok 8 celosvětově (,7 na žen) a v Evropě (46,4 na žen). Masarykova univerzita, 3. ISBN

2 Kumulativní riziko vzniku ZN prsu do 75 let věku je celosvětově u žen 4,3 %, v Evropě je to 6,8 % ( 4). Zhoubné novotvary hrdla děložního nejsou tak četné jako ZN kolorekta či ZN prsu. Světová incidence byla pro rok 8 odhadnuta celkem na 53 3 nově diagnostikovaných nádorů hrdla děložního (3. nejčastější ZN u žen, 8,8 % ZN kromě kožních) a nádorů hrdla děložního v Evropě (7. nejčastější novotvar u žen, 3,8 % ZN kromě kožních). Odhadovaný počet úmrtí na toto onemocnění byl v roce 8 ve světě 75 8 (8, % všech úmrtí na ZN u žen, 4. místo mezi ZN jako příčinou úmrtí) a 8 8 úmrtí v Evropě (3,4 % úmrtí na ZN u žen, 7. místo mezi ZN jako příčinou úmrtí). Odhadovaná prevalence (pacientky žijící s nádorem) do 5 let od diagnózy ZN hrdla děložního byla pro rok 8 celosvětově (63, na žen) a 6 v Evropě (53,8 na žen). Kumulativní riziko vzniku ZN hrdla děložního do 75 let věku je celosvětově u žen,56 %, v Evropě je to,98 % (-4). 3.. Epidemiologická data dostupná v ČR Hlavním zdrojem dat o epidemiologii zhoubných nádorů je Národní onkologický registr ČR (NOR). NOR je nedílnou součástí komplexní onkologické péče a při úplném pokrytí % české populace obsahuje za období 977 více než,8 milionu záznamů. Registrace novotvarů je legislativně zakotvena a je povinná (5). Široké veřejnosti jsou tato data přístupná na webovém portálu (6). Při detailním rozboru je nutné si uvědomit, že NOR je populační epidemiologický registr a obsahuje tedy všechny záznamy o zachycených novotvarech. Všechny záznamy nemohou být úplné v diagnostických parametrech, neboť tyto údaje není možné z objektivních důvodů stanovit (záznamy založené jen na listu o prohlídce mrtvého DCO, nálezy při pitvě, velmi časná úmrtí, odmítnutí péče pacientem apod.). NOR umožňuje tyto objektivní důvody analyzovat a oddělit je od skutečně chybných a neúplných záznamů. Máme-li data NOR využít pro hodnocení vlivu screeningových programů, pak je úplnost záznamů o klinickém stadiu v době diagnózy onemocnění zásadní. Kontrola úplnosti databáze NOR poskytuje z tohoto pohledu velmi potěšující obrázek. U tří hodnocených preventabilních onkologických diagnóz obsahují recentní data NOR pouze,3,6 % záznamů, kde není uvedeno klinické stadium a přitom tento fakt nelze objektivně zdůvodnit. Databáze NOR je tedy plně využitelná pro analýzy výkonnosti včasné diagnostiky a pro hodnocení populačních dopadů plošných preventivních programů Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v ČR Epidemiologická zátěž české populace zhoubnými nádory patří k jedné z nejvyšších v Evropě, což se bohužel týká i všech tří preventabilních diagnóz. Jak dokládá přehled dat NOR v tabulce, incidence těchto onemocnění převyšuje v úhrnu 5 nově diagnostikovaných pacientů ročně. Pozitivní zprávou je, že mortalita všech tří typů nádorů dlouhodobě mírně klesá, což je jistě z velké části způsobeno začínajícím vlivem běžících screeningových programů. Významně se rozcházející trendy incidence a mortality potvrzují také přehledy na obrázku. Logickým důsledkem těchto Masarykova univerzita, 3. ISBN

3 změn je však prudce rostoucí prevalence onemocnění, která celkově zvyšuje počty pacientů, o něž české zdravotnictví musí dlouhodobě pečovat. Lékařské, etické a společenské důsledky tohoto stavu jsou zřejmé. Jsou o to závažnější, že všechny tři zde rozebírané typy nádorů v podstatné míře postihují pacienty v produktivním věku (obrázek ). Tabulka. Základní epidemiologické charakteristiky ZN kolorekta, ZN prsu u žen a nádorů hrdla děložního v ČR za období 6 Parametr Pohlaví Diagnóza ZN kolorekta (C8-C) ZN prsu (C5) u žen ZN hrdla děložního (C53) Incidence Počet / tis. obyvatel Absolutní počet nových onemocnění (ročně) Podíl ze všech malignit Trend za období Typický věk nemocných ( percentil) CIN III novotvar in situ hrdla děložního (D6) Muži: 93, Ženy: 6, 8,7 9,3 39, Muži: Ženy: Muži:,3 % Ženy: 9,4 % 8,3 % 3, % - Muži: + % Ženy: +3 % +6 % - 9 % +58 % Muži: 6 76 let Ženy: 6 79 let let 4 64 let 9 4 let Výskyt muži : ženy,5 : Mortalita Úmrtí / tis. obyvatel Muži: 44, Ženy: 3, 3, 6, - Podíl na celkové mortalitě Muži: 4,3 % Ženy: 3, % 3,3 %,6 % - Trend za období -3 % -6 % -8 % - Celková epidemiologická zátěž, data zahrnují všechny záznamy o zhoubném nádoru včetně jeho záchytu jako dalšího primárního nádoru u téhož člověka. Tabulka. Kumulativní riziko vzniku nádorového onemocnění v české populaci Skupina zhoubných nádorů Zhoubné novotvary tlustého střeva a konečníku (C8 C) Kumulativní riziko vzniku nádoru s ohledem na naději na dožití (střední délku života) muži 74 let ženy 79 let 6,5 % 4,5 % Zhoubné novotvary prsu (C5) u žen - 8,9 % Zhoubné novotvary hrdla děložního (C53) -,4 % Zhoubné novotvary kromě kožního (C C97 bez C44) Jakýkoli zhoubný novotvar (C C97) 34,3 % 3,9 % 4,7 % 38,9 % Masarykova univerzita, 3. ISBN

4 Vysokou populační zátěž zhoubnými nádory lze vyjádřit i formou kumulativního rizika, resp. celoživotního rizika onemocnění touto chorobou. Pro tyto výpočty existuje mezinárodně standardizovaná metodika (7, 8). Výpočty záměrně vztahujeme k věkovému intervalu 74 let u mužů a 79 let u žen, neboť tzv. naděje dožití (střední délka života) v české populaci je 74,4 let u mužů a 8,6 let u žen (9). I tyto analýzy vedou u české populace k alarmujícím hodnotám, například kumulativní riziko vzniku kolorektálního karcinomu je u mužů ve věku 74 let 6,5 % a u žen ve věku 79 let 4,5 %. Obdobně celoživotní riziko vzniku karcinomu prsu je u českých žen 8,9 % a u karcinomu hrdla děložního,4 % (tabulka ). Vysoká incidence a významně rostoucí prevalence všech tří preventabilních typů nádorů musí nevyhnutelně vést k nárůstu počtu pacientů, kteří budou v budoucnosti potřebovat protinádorovou terapii. Česká onkologická společnost ČLS JEP vyvinula na bázi dat NOR (5, 6) a demografických dat ČR (9) informační systém, který reprezentativně predikuje vývoj incidence a prevalence nádorových onemocnění dle klinických stadií a dále od těchto predikcí odvozený počet pravděpodobně protinádorově léčených pacientů (). Komplexní shrnutí těchto predikcí pro diskutované onkologické diagnózy přinášejí tabulky 3 5. Výstupy prediktivních modelů rovněž ukazují, že i při relativně stagnující incidenci onemocnění prudce narůstá prevalence v důsledku klesající mortality onemocnění. Počet na osob Počet pacientů žijících s nádorem nebo jeho anamnézou na osob ZN kolorekta (C8-C) Incidence a mortalita Incidence muži Incidence ženy Mortalita muži Mortalita ženy Prevalence muži ženy Rok Rok Počet na žen Počet pacientek žijících s nádorem nebo jeho anamnézou na žen ZN prsu (C5) u žen Incidence a mortalita Incidence Mortalita Prevalence Obrázek. Trendy epidemiologických charakteristik preventabilních skupin nádorů v ČR. Zdroj: Národní onkologický registr ČR, Český statistický úřad Rok Rok Počet na žen Počet pacientek žijících s nádorem nebo jeho anamnézou na žen ZN hrdla děložního (C53) Incidence a mortalita Incidence Mortalita Prevalence Rok Rok Masarykova univerzita, 3. ISBN

5 ZN kolorekta (C8-C) ZN prsu (C5) u žen ZN hrdla děložního (C53) A. Věková struktura pacientů Podíl osob podle věkových kategorií [%] Období: Věk při diagnóze B. Věkově specifická incidence 45 4 Období: Počet nově diagnostikovaných nádorů na osob ve věkové skupině Věk při diagnóze A. Věková struktura pacientek 6 Období: Podíl osob podle věkových kategorií [%] Počet nově diagnostikovaných nádorů na žen ve věkové skupině Obrázek. Věková struktura a věkově specifická incidence pacientů. Zdroj: Národní onkologický registr ČR. Strmý nárůst prevalence viditelný u všech tří preventabilních typů nádorů (obrázek ) má mnoho potenciálních příčin, které se ve svém vlivu i zastoupení liší mezi jednotlivými diagnózami. Jednotným a významným faktorem je však prodlužující se přežití onkologických pacientů (, ). Jak ukazuje tabulka 6, přežití pacientů se v ČR v posledních 5 letech velmi podstatně prodloužilo u všech tří analyzovaných typů nádorů. Déle žijící onkologičtí pacienti tak mimo jiné získávají čas vyvinout následné malignity. Svým způsobem jde o jakousi cenu za úspěch léčebné péče, protože i následné malignity musí být řádně léčeny a spolu s incidencí tak narůstají i náklady na daný segment péče. Nejde přitom o malé položky v roce 3 lze vysoce pravděpodobně očekávat, že například incidence kolorektálního karcinomu bude z 6 7 % tvořena právě nádory vzniklými u pacientů již léčených pro jiný primární tumor. Z dat v tabulce 6 je rovněž patrné, že statisticky významné prodloužení hodnot přežití se týká především méně pokročilých, kurabilních klinických stadií nádorů. Vývoj přežití u primárně zachycených metastatických stadií dlouhodobě stagnuje a pohybuje se v rozsahu 3 5 % u ZN kolorekta a ZN hrdla děložního a 5 6 % u ZN prsu. Rovněž tyto údaje jsou velmi přesvědčivým argumentem pro posílení preventivních programů a včasného záchytu onemocnění Hodnocení diagnostiky a včasný záchyt zhoubných nádorů Věk při diagnóze B. Věkově specifická incidence 35 Období: Věk při diagnóze A. Věková struktura pacientek Je všeobecně známo, že záchyt onkologického onemocnění v méně pokročilém klinickém stadiu (anebo nejlépe ve fázi prekancerózy) výrazně zvyšuje naději na dobrý výsledek léčby a na dlouhodobé přežití. Včasný záchyt onemocnění je nadto principiálním cílem populačních screeningových programů, které mají u všech tří zde diskutovaných diagnóz oporu v medicíně založené na důkazech. Dostupná populační data bohužel vystavují v tomto ohledu českému zdravotnictví nelichotivé hodnocení. Z obrázku 3 vyplývá, že stále značný podíl pacientů a pacientek je zachytáván s nádorovým onemocněním v primárně pokročilém stavu. Významně Podíl osob podle věkových kategorií [%] Věk při diagnóze B. Věkově specifická incidence Počet nově diagnostikovaných nádorů na žen ve věkové skupině Období: Období: Věk při diagnóze Masarykova univerzita, 3. ISBN

6 nejhorší je situace u kolorektálního karcinomu, kde je více než 5 % nových pacientů diagnostikováno v klinickém stadiu III nebo vyšším. Situace se v čase nijak nelepší a ani poslední dostupná data z období 5 nenaznačují pozitivní trend, spíše naopak. Z dostupných dat také vyplývá, že vysoký výskyt pokročilých stadií se týká všech regionů ČR. Čtenář může sám tato data analyzovat na portálu (6) Závěr Stav a vývoj epidemiologické zátěže u všech tří preventabilních skupin nádorů je výzvou k posílení všech aktivit směřujících k prevenci těchto onemocnění, v první řadě organizovaných populačních screeningových programů. Podíl osob podle věkových kategorií [%] <35 Věková struktura dle stadií Věk Stadium Stadium Stadium 3 Stadium 4 Stadium neuvedeno z objektivních důvodů Stadium neuvedeno - neúplný záznam N = 8 8 N = 9 79 N = 9 5 N = N = 5 N = 74 Průměr 68 let 69 let 68 let 69 let 75 let 63 let Medián 69 let 7 let 68 let 69 let 77 let 65 let % osob pod 7 let 5, % 49,5 % 54, % 5, % 8, % 6,7 % % osob pod 6 let,6 % 9, %,9 %,9 %,3 % 35,7 % % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % % % Zastoupení stadií dle věku < Věk Obrázek 3a. Věk a stadium onemocnění u pacientů se ZN kolorekta (C8 C) v období 6. Zdroj: Národní onkologický registr ČR. Masarykova univerzita, 3. ISBN

7 Podíl osob podle věkových kategorií [%] < Věková struktura dle stadií Věk Stadium Stadium Stadium 3 Stadium 4 Stadium neuvedeno z objektivních důvodů Stadium neuvedeno - neúplný záznam N = 443 N = 99 N = 4 43 N = 546 N = 796 N = 395 Průměr 6 let 6 let 64 let 68 let 75 let 67 let Medián 6 let 6 let 65 let 68 let 79 let 68 let % žen pod 6 let 4,8 % 4,3 % 37, % 6,7 % 6, % 3,6 % % žen pod 5 let 5, % 8,5 % 6,9 % 9,9 % 5,7 % 3, % % 8% 6% 4% % % Zastoupení stadií dle věku < Věk Obrázek 3b. Věk a stadium onemocnění u pacientek se ZN prsu (C5) u žen v období 6. Zdroj: Národní onkologický registr ČR. Podíl osob podle věkových kategorií [%] < Věková struktura dle stadií Věk Stadium Stadium neuvedeno z neuvedeno - In situ Stadium Stadium Stadium 3 Stadium 4 objektivních důvodů neúplný záznam N = 48 N = 48 N = 693 N = 34 N = 573 N = 4 N = 8 Průměr 37 let 47 let 58 let 56 let 6 let 63 let 54 let Medián 34 let 44 let 59 let 55 let 6 let 67 let 56 let % žen pod 5 let 87,6 % 6, % 9,6 % 36,8 % 9,5 % 3,4 % 39, % % žen pod 35 let 5,6 %,4 % 6, % 7,3 % 3, % 6,5 % 3,3 % % 8% 6% 4% % % Zastoupení stadií dle věku < Věk Obrázek 3c. Věk a stadium onemocnění u pacientek se ZN hrdla děložního (C53) a in situ nádory hrdla děložního (D6) v období 6. Zdroj: Národní onkologický registr ČR. Masarykova univerzita, 3. ISBN

8 Tabulka 3. Kolorektální karcinom (C8 C) výsledky predikcí epidemiologických charakteristik a počtu léčených pacientů v ČR pro roky a 3. Veškeré predikce jsou doplněny 9% intervalem spolehlivosti (v závorkách). 3a. Incidence v roce a její predikce pro roky a 3 Typ záznamu Stav v roce Predikce pro rok Predikce pro rok 3 Klinické stadium I 9 85 (634; 995) 98 (88; 5) Klinické stadium II 948 (845; 79) 939 (797; 8) Klinické stadium III (977; 39) (7; 373) Klinické stadium IV (964; 6) 77 (; 33) Klinické stadium neznámo z objektivních důvodů (35; 64) 36 (37; 483) Stadium neznámo bez udání důvodu 3 37 (99; 77) 86 (56; 5) CELKEM (787; 9546) (799; 9534) 3b. Prevalence v roce a její predikce pro roky a 3 Typ záznamu Stav v roce Predikce pro rok Predikce pro rok 3 Klinické stadium I (6778; 7376) 8 5 (7843; 846) Klinické stadium II (6; 657) (6356; 693) Klinické stadium III (7; 654) 37 (986; 488) Klinické stadium IV (75; 7436) (736; 7753) Stadium neznámo (858; 38) 66 (543; 779) CELKEM (53858; 5646) 57 5 (5689; 584) 3c. Očekávané počty pacientů s protinádorovou terapií: predikce pro roky a 3 Klinické stadium 3 I 66 (496; 87) 786 (63; 939) II 99 (76; 77) 834 (7; 968) III 43 (883; 99) 5 (96; 48) IV 45 (347; 55) 483 (376; 589) Pravděpodobné relapsy onemocnění z předchozích let (696; 7) 89 (73; 53) Celkové očekávané počty léčených pacientů 8 93 (88; 967) 9 (8397; 9797) Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li chybějící údaj o stadiu vysvětlen, je daný záznam považován za chybný. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou započítávány do očekávaného počtu pacientů s protinádorovou léčbou. U prevalence pro rok jsou uvedeny počty osob žijících s nádorem kolorekta k 3.. dle stadia onemocnění při stanovení diagnózy. U predikce prevalence pro roky a 3 je provedena korekce zohledující pravděpodobnost recidivy onemocnění. Pacienti, kteří byli v minulosti diagnostikováni v I., II. nebo III. stadiu, ale kteří v předikovaném roce pravděpodobně relabují nebo progredují do diseminovaného stadia, jsou již v predikcích zahrnuti v odhadu prevalence IV. stadia. 3 Na základě dat NOR a databáze zemřelých ČR jsou odhadovány pravděpodobné počty pacientů s recidivou onemocnění v diseminovaném stavu. Predikce nezahrnuje neterminální relapsy a progrese onemocnění. Masarykova univerzita, 3. ISBN

9 Tabulka 4. Karcinom prsu (C5) u žen výsledky predikcí epidemiologických charakteristik a počtu léčených pacientek v ČR pro roky a 3. Veškeré predikce jsou doplněny 9% intervalem spolehlivosti (v závorkách). 4a. Incidence v roce a její predikce pro roky a 3 Typ záznamu Stav v roce Predikce pro rok Predikce pro rok 3 Klinické stadium I (36; 358) 3 79 (976; 3584) Klinické stadium II 65 (6; 399) 3 (38; 44) Klinické stadium III 96 4 (884; 3) 5 (99; 74) Klinické stadium IV (498; 649) 554 (478; 68) Klinické stadium neznámo z objektivních důvodů 88 7 (93; 6) 96 (59; 34) Stadium neznámo bez udání důvodu (64; 9) 54 (33; 76) CELKEM (669; 8) 7 66 (653; 8) 4b. Prevalence v roce a její predikce pro roky a 3 Typ záznamu Stav v roce Predikce pro rok Predikce pro rok 3 Klinické stadium I (3644; 3) 3 38 (3943; 3533) Klinické stadium II (7855; 847) (8688; 948) Klinické stadium III (7348; 763) (77; 8) Klinické stadium IV (35; 3699) 3 56 (3464; 366) Stadium neznámo 7 8 (5; 36) (947; 95) CELKEM (7498; 7366) (7375; 75538) 4c. Očekávané počty pacientek s protinádorovou terapií: predikce pro roky a 3 Klinické stadium 3 I 3 3 (396; 3546) 3 45 (945; 3546) II 8 (997; 364) 9 (; 38) III 977 (86;93) 8 (899; 36) IV 466 (45; 57) 437 (377; 496) Pravděpodobné relapsy onemocnění z předchozích let 3 49 (378; 64) 44 (33; 55) Celkové očekávané počty léčených pacientek (7736; 934) 8 33 (7554; 98) Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li chybějící údaj o stadiu vysvětlen, je daný záznam považován za chybný. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou započítávány do očekávaného počtu pacientů s protinádorovou léčbou. U prevalence pro rok jsou uvedeny počty osob žijících s nádorem prsu k 3.. dle stadia onemocnění při stanovení diagnózy. U predikce prevalence pro roky a 3 je provedena korekce zohledující pravděpodobnost recidivy onemocnění. Pacienti, kteří byli v minulosti diagnostikováni v I., II. nebo III. stadiu, ale kteří v předikovaném roce pravděpodobně relabují nebo progredují do diseminovaného stadia, jsou již v predikcích zahrnuti v odhadu prevalence IV. stadia. 3 Na základě dat NOR a databáze zemřelých ČR jsou odhadovány pravděpodobné počty pacientů s recidivou onemocnění v diseminovaném stavu. Predikce nezahrnuje neterminální relapsy a progrese onemocnění. Masarykova univerzita, 3. ISBN

10 Tabulka 5. Karcinom hrdla děložního (C53) výsledky predikcí epidemiologických charakteristik a počtu léčených pacientek v ČR pro roky a 3. Veškeré predikce jsou doplněny 9% intervalem spolehlivosti (v závorkách). 5a. Incidence v roce a její predikce pro roky a 3 Typ záznamu Stav v roce Predikce pro rok Predikce pro rok 3 Klinické stadium I (444; 558) 5 (446; 559) Klinické stadium II 8 38 (6; 7) 3 (5; 58) Klinické stadium III 4 99 (68; 3) (79; 4) Klinické stadium IV 6 46 (5; 77) 6 (9; 9) Klinické stadium neznámo z objektivních důvodů 38 4 (8; 3) 4 (5; 33) Stadium neznámo bez udání důvodu 5 9 (5; 4) 5 (9; ) CELKEM (866; 89) 43 (883; 4) 5b. Prevalence v roce a její predikce pro roky a 3 Typ záznamu Stav v roce Predikce pro rok Predikce pro rok 3 Klinické stadium I (79; 89) 6 (98; 343) Klinické stadium II (33; 49) 4 (33; 493) Klinické stadium III (75; 89) 94 (84; 986) Klinické stadium IV (535; 63) 578 (538; 68) Stadium neznámo 33 3 (43; 36) 45 (87; 33) CELKEM (7588; 8446) 8 3 (7879; 8743) 5c. Očekávané počty pacientek s protinádorovou terapií: predikce pro roky a 3 Klinické stadium 3 I 487 (43; 543) 489 (434; 544) II 3 (; 63) 6 (; 5) III 89 (6; 8) 98 (68; 8) IV (87; 34) (98; 45) Pravděpodobné relapsy onemocnění z předchozích let 3 83 (44; ) 73 (35; ) Celkové očekávané počty léčených pacientek (94; 8) 8 (936; 79) Objektivními důvody pro neuvedení stadia onemocnění jsou nálezy DCO nebo při pitvě, velmi časná úmrtí pacienta, kontraindikace onkologické léčby, odmítnutí léčby pacientem. Není-li chybějící údaj o stadiu vysvětlen, je daný záznam považován za chybný. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou započítávány do očekávaného počtu pacientů s protinádorovou léčbou. U prevalence pro rok jsou uvedeny počty osob žijících s nádorem hrdla děložního k 3.. dle stadia onemocnění při stanovení diagnózy. U predikce prevalence pro roky a 3 je provedena korekce zohledující pravděpodobnost recidivy onemocnění. Pacienti, kteří byli v minulosti diagnostikováni v I., II. nebo III. stadiu, ale kteří v předikovaném roce pravděpodobně relabují nebo progredují do diseminovaného stadia, jsou již v predikcích zahrnuti v odhadu prevalence IV. stadia. 3 Na základě dat NOR a databáze zemřelých ČR jsou odhadovány pravděpodobné počty pacientů s recidivou onemocnění v diseminovaném stavu. Predikce nezahrnuje neterminální relapsy a progrese onemocnění. Masarykova univerzita, 3. ISBN

11 Tabulka 6a. Referenční hodnoty 5letého relativního přežití pacientů s kolorektálním karcinomem (C8-C) v ČR 5leté relativní přežití v různém období (95% intervaly spolehlivosti) Skupina pacientů Srovnání dvou starších Srovnání dvou recentních období období s dostupnými daty Všichni pacienti v NOR s nenulovým přežitím 3 35,3 (33,9 36,8) 4,9 (4,4 44,4) 47, (45,7 48,4) 53, (5,7 54,3) Pouze protinádorově léčení pacienti 48,9 (46,9 5,9) 53,3 (5,5 55,) 55,3 (53,8 56,9) 6,8 (59,4 6,3) 5leté relativní přežití protinádorově léčených pacientů v různém období (95% intervaly spolehlivosti) Klinické stadium Srovnání dvou starších období Srovnání dvou recentních období s dostupnými daty Stadium I - 77,4 (73,9 8,8) 8,8 (79,6 85,8) 89,4 (86,6 9,) Stadium II - 63,9 (6,8 66,9) 67,9 (65, 7,5) 75,5 (7,9 77,9) Stadium III 4,5 (37, 46,) 4, (38,3 45,7) 46,9 (43,6 5,) 55,9 (53, 58,7) Stadium IV,7 (9, 4,9),9 (8,7 3,5),9 (9,8 4,) 4,6 (,6 6,8) Všechna stadia 48,9 (46,9 5,9) 53,3 (5,5 55,) 55,3 (53,8 56,9) 6,8 (59,4 6,3) Kohortní analýza pacientů diagnostikovaných v daném časovém období Analýza period zahrnující do výpočtu informaci o přežití pacientů diagnostikovaných v recentním období 3 Z celkové populační databáze jsou vypuštěny pouze záznamy DCO a nálezy nádorů při pitvě. 4 Kvůli změně v TNM klasifikaci nejsou hodnoty pro stadia I a II v období srovnatelné s ostatními. Tabulka 6b. Referenční hodnoty 5letého relativního přežití pacientek s karcinomem prsu (C5) v ČR 5leté relativní přežití v různém období (95% intervaly spolehlivosti) Skupina pacientek Srovnání dvou starších Srovnání dvou recentních období období s dostupnými daty Všechny pacientky v NOR s nenulovým 66,7 (64,8 68,5) 74,3 (7,6 75,9) 77,7 (76, 79,) 8,6 (8,4 83,8) přežitím 3 Pouze protinádorově léčené pacientky 69,7 (67,7 7,6) 77, (75,4 78,9) 8,9 (79,3 8,4) 86, (84,7 87,) 5leté relativní přežití protinádorově léčených pacientek v různém období (95% intervaly spolehlivosti) Klinické stadium Srovnání dvou starších období Srovnání dvou recentních období s dostupnými daty Stadium I - 96,7 (94, 98,8) 97,5 (95,4 99,3) (99,,) Stadium II - 84,6 (8, 86,9) 86, (83,9 88,) 89,5 (87,6 9,4) Stadium III 53,8 (49,7 57,9) 57, (5,3 6,8) 6,9 (56,3 65,5) 67, (6,7 7,3) Stadium IV,3 (6,6 6,5),5 (7,8 7,7) 6, (, 3,3) 5, (,8 9,8) Všechna stadia 69,7 (67,7 7,6) 77, (75,4 78,9) 8,9 (79,3 8,4) 86, (84,7 87,) Kohortní analýza pacientek diagnostikovaných v daném časovém období Analýza period zahrnující do výpočtu informaci o přežití pacientek diagnostikovaných v recentním období 3 Z celkové populační databáze jsou vypuštěny pouze záznamy DCO a nálezy nádorů při pitvě. 4 Kvůli změně v TNM klasifikaci nejsou hodnoty pro stadia I a II v období srovnatelné s ostatními. Masarykova univerzita, 3. ISBN

12 Tabulka 6c. Referenční hodnoty 5letého relativního přežití pacientek s karcinomem hrdla děložního (C53) v ČR 5leté relativní přežití v různém období (95% intervaly spolehlivosti) Skupina pacientek Srovnání dvou starších Srovnání dvou recentních období období s dostupnými daty Všechny pacientky v NOR s nenulovým 64,5 (6,4 67,4) 65,8 (6,7 68,8) 66, (63, 68,8) 68,9 (66, 7,7) přežitím 3 Pouze protinádorově léčené pacientky 69,5 (66, 7,8) 7, (68,7 75,6) 7,3 (68, 74,3) 73, (7, 76,) Klinické stadium 5leté relativní přežití protinádorově léčených pacientek v různém období (95% intervaly spolehlivosti) Srovnání dvou starších období Srovnání dvou recentních období s dostupnými daty Stadium I - 9,4 (88,7 95,4) 9,3 (89, 95,) 93,7 (9,7 96,) Stadium II - 63,8 (54, 7,7) 6,4 (53,5 7,6) 66, (57, 73,9) Stadium III 43,7 (35,6 5,9) 45,9 (38, 53,6) 45,5 (38,5 5,6) 49, (4,7 56,) Stadium IV 3,5 (9, 44,8) 6,4 (7,5 9,6),7 (5,4,7) 3,7 (5,7 6,3) Všechna stadia 69,5 (66, 7,8) 7, (68,7 75,6) 7,3 (68, 74,3) 73, (7, 76, ) Kohortní analýza pacientek diagnostikovaných v daném časovém období Analýza period zahrnující do výpočtu informaci o přežití pacientek diagnostikovaných v recentním období 3 Z celkové populační databáze jsou vypuštěny pouze záznamy DCO a nálezy nádorů při pitvě. 4 Kvůli změně v TNM klasifikaci nejsou hodnoty pro stadia I a II v období srovnatelné s ostatními. Literatura. Ferlay J, Shin H, Bray F, Forman D, Mathers C, Parkin D. GLOBOCAN 8 v., Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. [internetová stránka]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; [4//3]. Dostupné z: Ferlay J, Parkin D, Curado M, Bray F, Edwards B, Shin H, et al. Cancer Incidence in Five Continents, Volumes I to IX: IARC CancerBase No. 9 [internetová stránka]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; [4..3]. Dostupné z: 3. Ferlay J, Autier P, Boniol M, Heanue M, Colombet M, Boyle P. Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 6. Ann Oncol 7;8(3): World Health Organization. The global burden of disease: 4 update [internetová stránka]. Geneva: World Health Organization; 8 [/4/]. Dostupné z: 5. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Národní onkologický registr (NOR) Praha: ÚZIS; 7 [//7]. Dostupné z: 6. Dušek L, Mužík J, Kubásek M, Koptíková J, Žaloudík J, Vyzula R. SVOD.cz - Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [internetová stránka]. Masarykova univerzita; 7 [.7.3]. Dostupné z: Masarykova univerzita, 3. ISBN

13 7. Breslow NE, Day NE. Statistical methods in cancer research. Volume II -The design and analysis of cohort studies. Lyon: International Agency for Research on Cancer; Bray F, Guilloux A, Sankila R, Parkin DM. Practical implications of imposing a new world standard population. Cancer Causes Control ;3(): ČSÚ. Demografická příručka 7 Praha: Český statistický úřad; 8. Dostupné z: Pavlik T, Majek O, Muzik J, Koptikova J, Slavicek L, Finek J, et al. Estimating the number of colorectal cancer patients treated with anti-tumour therapy in 5: the analysis of the Czech National Cancer Registry. BMC Public Health ;:7.. Brenner H, Gefeller O, Hakulinen T. Period analysis for 'up-to-date' cancer survival data: theory, empirical evaluation, computational realisation and applications. Eur J Cancer 4;4(3): Pavlík T, Dušek L, Májek O, Žaloudík J. Five-Year Survival Rates of Cancer Patients in the Czech Republic. In: Dušek L, et al., editors. Czech Cancer Care in Numbers 8-9. Praha: Grada Publishing, a.s.; 9. Masarykova univerzita, 3. ISBN

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich

Více

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby http://www.uroweb.cz Nová data: celková

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice

Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice Mužík J. 1,2, Krejčí D. 1,2, Svobodová I. 1,2, Májek O. 1,2, Jana Prausová 3, Marek Babjuk 1,4, Dušek L. 1,2 1 Institut biostatistiky

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

EPIDEMIOLOGIE, PREVENCE A LÉČBA KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU DLE DOSTUPNÝCH ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH DAT

EPIDEMIOLOGIE, PREVENCE A LÉČBA KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU DLE DOSTUPNÝCH ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH DAT Nádory tlustého střeva a konečníku patří mezi nejčastější onkologické diagnózy. V České republice je každoročně nově diagnostikováno téměř 8 500 pacientů s kolorektálním karcinomem a přibližně 3 900 osob

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR I.

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Analýzy pro Karlovarský kraj

Analýzy pro Karlovarský kraj Příloha č. 05 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Karlovarský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Kraj Vysočina

Analýzy pro Kraj Vysočina Příloha č. 10 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Kraj Vysočina Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Hlavní město Praha

Analýzy pro Hlavní město Praha Příloha č. 01 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Hlavní město Praha Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Zlínský kraj

Analýzy pro Zlínský kraj Příloha č. 13 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Zlínský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Plzeňský kraj

Analýzy pro Plzeňský kraj Příloha č. 04 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Plzeňský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Liberecký kraj

Analýzy pro Liberecký kraj Příloha č. 07 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Liberecký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Jihočeský kraj

Analýzy pro Jihočeský kraj Příloha č. 0 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Jihočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Středočeský kraj

Analýzy pro Středočeský kraj Příloha č. 02 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Středočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Olomoucký kraj

Analýzy pro Olomoucký kraj Příloha č. 12 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Olomoucký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Moravskoslezský kraj

Analýzy pro Moravskoslezský kraj Příloha č. 14 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Moravskoslezský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Hodnocení a modelování populačních dat na příkladu epidemiologie vážných chorob: I. Analýza dat, princip predikcí.

Hodnocení a modelování populačních dat na příkladu epidemiologie vážných chorob: I. Analýza dat, princip predikcí. Hodnocení a modelování populačních dat na příkladu epidemiologie vážných chorob: I. Analýza dat, princip predikcí. Úvod do matematické biologie Tomáš Pavlík & O. Májek, L. Dušek, J. Mužík, E. Gelnarová,

Více

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Motivace a cíle přednášky 1. Srovnání 5letého přežití

Více

uroweb.cz Projekt UROWEB.CZ projektová dokumentace k verzi 3.00 Projekt Uroweb.cz je podpořen výzkumným grantem společnosti Astellas Pharma s.r.o.

uroweb.cz Projekt UROWEB.CZ projektová dokumentace k verzi 3.00 Projekt Uroweb.cz je podpořen výzkumným grantem společnosti Astellas Pharma s.r.o. uroweb.cz Projekt UROWEB.CZ projektová dokumentace k verzi 3.00 Projekt Uroweb.cz je podpořen výzkumným grantem společnosti Astellas Pharma s.r.o. Obsah Obsah... 1 1. ČÁST... 3 UROWEB.CZ - INFORMACE O

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR L. Dušek, J. Mužík, J. Koptíková, T. Pavlík,

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016 Jan Daneš, Miroslava Skovajsová, Helena Bartoňková Analýza dat: Ondřej Májek, Ondřej Ngo, Markéta Kněžínková, Daniel Klimeš,

Více

Zhoubné nádory v roce 2004 Malignant neoplasms in 2004

Zhoubné nádory v roce 2004 Malignant neoplasms in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 2. 27 3 Souhrn Zhoubné nádory v roce 24 Malignant neoplasms in 24 Aktuální informace přináší nejnovější data o nově

Více

Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo, Barbora Bučková,

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR Vypracoval Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno. Ve spolupráci s

Více

1. Úvod. Určeno jako pilotní zpráva k publikaci na portálu UROWEB (www.uroweb.cz) Nově dostupná data NOR lze rovněž studovat na portálu www.svod.

1. Úvod. Určeno jako pilotní zpráva k publikaci na portálu UROWEB (www.uroweb.cz) Nově dostupná data NOR lze rovněž studovat na portálu www.svod. Epidemiologie urologických nádorů v České republice pilotní report shrnující nově validovaná data NOR za rok 2008 a predikce epidemiologické situace pro rok 2012 Určeno jako pilotní zpráva k publikaci

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod V České republice

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

Nové predikce počtu pacientů

Nové predikce počtu pacientů INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Nové predikce počtu pacientů a informační novinky 11.9. 9 CO ISRegistration Information System

Více

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji - reálný obraz péče v datech Dušek L., Mužík J., Petera J. Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova

Více

Zhoubný novotvar kolorekta

Zhoubný novotvar kolorekta Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.1.2005 1 Zhoubný novotvar kolorekta Zhoubný novotvar kolorekta patří mezi nejčastější zhoubné novotvary (ZN). V

Více

4. EVROPSKÉ DNY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

4. EVROPSKÉ DNY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 4. EVROPSKÉ DNY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 29. 30. 5. 2015, Brno www.crcprevention.eu: konference zaměřená na problémy související s prevencí a léčbou kolorektálního karcinomu v EU a v ČR Konferenci organizují

Více

Program screeningu karcinomu prsu v datech

Program screeningu karcinomu prsu v datech Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu prsu v datech Ondřej Májek, Renata Chloupková, Barbora Budíková, Barbora Bučková, Markéta

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Základní indikátory v monitoringu mamografického

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Informační podpora screeningu Obecný

Více

Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice

Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice Jan Mužík 1, Ladislav Dušek 1, Jitka Abrahámová, Jana Koptíková 1 1 Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno

Více

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Realita současné české medicíny: úspěšné výsledky léčby = podstatné prodlužování doby života pacienta

Více

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo,

Více

Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR

Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Šárka Daňková 26. 10. 2016, Praha Vytvořilo společné pracoviště Institut biostatistiky a analýz

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Program screeningu kolorektálního karcinomu v datech

Program screeningu kolorektálního karcinomu v datech Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu kolorektálního karcinomu v datech Ondřej Májek, Renata Chloupková, Barbora Budíková, Barbora Bučková,

Více

Zhoubné novotvary v ČR. ková

Zhoubné novotvary v ČR. ková Zhoubné novotvary v ČR Mgr. Lenka Juříčkov ková Lékařský dům d m 2.9.26 Obsah prezentace úmrtnost na zhoubné novotvary zdroj dat Český statistický úřad (http://www.( http://www.czso.cz/) incidence zhoubných

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Daniel Klimeš, Pavel Andres Úvod

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů se zavedeným screeningem v mezinárodním srovnání

Epidemiologie zhoubných nádorů se zavedeným screeningem v mezinárodním srovnání Epidemiologie zhoubných nádorů se zavedeným screeningem v mezinárodním srovnání Epidemiology of Cancers with Implemented Screening Programmes in an International Comparison Dušek L. 1,2, Mužík J. 1,2,

Více

Epidemiologie hematologických malignit v České republice

Epidemiologie hematologických malignit v České republice Epidemiologie hematologických malignit v České republice Zpráva je plněním Národního onkologického programu ČR a vychází z uzavřených a validovaných dat Národního onkologického registru za období 1976

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů cílených screeningem dle nových dat Národního onkologického registru České republiky

Epidemiologie zhoubných nádorů cílených screeningem dle nových dat Národního onkologického registru České republiky Epidemiologie zhoubných nádorů cílených screeningem dle nových dat Národního onkologického registru České republiky Epidemiology of Screening- targeted Cancers According to New Data of the Czech National

Více

Program screeningu karcinomu děložního hrdla v datech

Program screeningu karcinomu děložního hrdla v datech Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu děložního hrdla v datech Ondřej Májek, Renata Chloupková, Barbora Budíková, Barbora Bučková,

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod Současný stav screeningu výsledky

Více

Dodatečné informace k tiskové zprávě ZHOUBNÉ NÁDORY TRÁVICÍHO TRAKTU: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

Dodatečné informace k tiskové zprávě ZHOUBNÉ NÁDORY TRÁVICÍHO TRAKTU: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Dodatečné informace k tiskové zprávě ZHOUBNÉ NÁDORY TRÁVICÍHO TRAKTU: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Souhrn informací o nádorech trávicího traktu a karcinomu tlustého

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

40. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2017

40. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2017 40. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2017 Souhrn Článek shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ ONKGICKÝ REGISTR ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 214 NZIS REPORT č. R/1 (9/216) Nová data Národního onkologického

Více

41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018

41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018 41. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2018 Souhrn Článek shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem

Více

Národní onkologický registr > Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Národní onkologický registr > Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Národní onkologický registr. 2018. 2019 ->? Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Nutná změna pravidel?.. bohužel ano Nová legislativa ochrana osobních údajů Zákon 372/2011 Sb. ve

Více

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Ondřej Májek, Ladislav Dušek Připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ÚVOD Screeningové programy v České republice DOPORUČENÍ

Více

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní M. Zavoral

Více

Predikce počtu onkologických pacientů v roce 2012 a predikce jejich cílené léčby

Predikce počtu onkologických pacientů v roce 2012 a predikce jejich cílené léčby INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Predikce počtu onkologických pacientů v roce 212 a predikce jejich cílené léčby Lékařská

Více

Predikce počtu pacientů indikovaných k vyšetření PET/CT v ČR: první výsledky projektu PET/CT-CZ (Q)

Predikce počtu pacientů indikovaných k vyšetření PET/CT v ČR: první výsledky projektu PET/CT-CZ (Q) Predikce počtu pacientů indikovaných k vyšetření PET/CT v ČR: první výsledky projektu PET/CT-CZ (Q) doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity,

Více

Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu. Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek

Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu. Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek Epidemiologie zhoubného nádoru prsu Incidence novotvarů v ČR v letech 2010-2014 Počet

Více

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo,

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE Výsledky prvního roku projektu AUTOŘI: Adam Svobodník Daniel Klimeš Helena Bartoňková Jan Daneš Miroslava Skovajsová Oldřich Coufal Ladislav Dušek ČASOVÝ VÝVOJ

Více

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT Neintervenční epidemiologická studie PROTOKOL PROJEKTU Verze: 4.0 Datum: 26.09.2006 Strana 2 PROTOKOL PROJEKTU

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

ROK 2002 byl plodný se narodil bojovný Pes Béla

ROK 2002 byl plodný se narodil bojovný Pes Béla ROK 2002 byl plodný 27.11.2002 se narodil bojovný Pes Béla Každý začátek je těžký Nastala doba hledání...někdy nevěděl, kudy na to ROK 2012...byly i nezdary...dobré věci se rodí těžce stálo to za to ROK

Více

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Radiační onkologie Péče o pacienta s maligními nádory s akcentem na léčbu ionizujícím zářením Jaká

Více

Počty pacientů v lékových registrech ČOS

Počty pacientů v lékových registrech ČOS Počty pacientů v lékových registrech ČOS Průběžná zpráva - stav k říjnu 2010 Registry: Herceptin, Avastin, Tarceva, Erbitux, Renis, Alimta, Lapatinib R.Vyzula, L.Dušek Celkový přehled stavu registrů validní

Více

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie karcinomu prostaty v ČR, se zaměř ěřením m na HR CaP Lékařská fakulta

Více

Výsledky, kvalita a pravděpodobná budoucnost onkologické péče v ČR v datech

Výsledky, kvalita a pravděpodobná budoucnost onkologické péče v ČR v datech INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Výsledky, kvalita a pravděpodobná budoucnost onkologické péče v ČR v datech www.iba.muni.cz

Více

v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno

v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno Institut biostatistiky a anal!z Léka"ská a P"írodov#decká fakulta Masarykova univerzita Epidemiologie gynekologick!ch nádor v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova

Více

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44)

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr

Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr 19 6 2009 Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. 1 ; MUDr. Markéta Černovská 1,2 ; doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 3 ; RNDr. Jan Mužík 3 ; RNDr.

Více

C82,C83,C84,C85 - Ne-Hodgkinův lymfom

C82,C83,C84,C85 - Ne-Hodgkinův lymfom Report diagnózy C82,C83,C84,C85 - Ne-Hodgkinův lymfom Časový vývoj hrubé incidence a mortality Graf zobrazuje časový vývoj hrubé incidence (počet nových případů na 100000 osob) a hrubé mortality (počet

Více

Výskyt, příčiny a prevence nádorových onemocnění v mezinárodním kontextu. Ivana Kulhánová

Výskyt, příčiny a prevence nádorových onemocnění v mezinárodním kontextu. Ivana Kulhánová Výskyt, příčiny a prevence nádorových onemocnění v mezinárodním kontextu Ivana Kulhánová XLVIII. konference ČDS 24. říjen 2018 Databáze incidence a úmrtnosti zhoubných novotvarů Cancer Surveillance Unit

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha

Více

17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day

17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day 17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day L. Petruželka Onkologická klinika 1.LF UK VFN a ÚVN Praha 16.listopadu 2016 2016 World Pancreatic Cancer Day: Growing the momentum!

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Informační podpora screeningu Obecný

Více

DRG a hodnocení kvality péče aneb bez klinických doporučených postupů to nepůjde

DRG a hodnocení kvality péče aneb bez klinických doporučených postupů to nepůjde DRG a hodnocení kvality péče aneb bez klinických doporučených postupů to nepůjde? Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech

Více

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Předmluva ke kapitole: Kapitola se zabývá jak zdravotním stavem seniorů, tak náklady na jejich léčbu. První část kapitoly je zaměřena na hospitalizace osob ve věku 5

Více

37. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2012

37. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2012 37. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOG ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDKCE PRO ROK 202 Souhrn Článek shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem

Více

Zhoubné nádory v roce 2005 Malignant neoplasms in 2005

Zhoubné nádory v roce 2005 Malignant neoplasms in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 12. 27 59 Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů RNDr. Ondřej Májek Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Screeningové

Více

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže)

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže) 3.3. Zhoubné novotvary (ZN) Incidence zhoubných nádorů, tj. počet nových onemocnění v daném roce na 100 000 obyvatel je na regionální (okresní) úrovni hodnocena od roku 1980, na krajské a celostátní úrovni

Více

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech Lékařská fakulta Masarykova

Více

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita IT infrastruktura pro monitoring ZN cervixu 14 regional coordination offices Health care facilities

Více

Hodnocení adresného zvaní občanů do screeningových programů v ČR

Hodnocení adresného zvaní občanů do screeningových programů v ČR Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Hodnocení adresného zvaní občanů do screeningových programů v ČR Výsledky nad daty do 31.12. 2017 L. Dušek jménem kolektivu

Více

Časná diagnostika zhoubných nádorů prostaty u rizikových skupin mužů. R. Zachoval, M. Babjuk ČUS ČLS JEP

Časná diagnostika zhoubných nádorů prostaty u rizikových skupin mužů. R. Zachoval, M. Babjuk ČUS ČLS JEP Časná diagnostika zhoubných nádorů prostaty u rizikových skupin mužů R. Zachoval, M. Babjuk ČUS ČLS JEP Základní předpoklady úspěšného screeningu Cíl screeningu: Snížení mortality Zachování QoL vyjádřené

Více

37. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2011

37. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOGII ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDIKCE PRO ROK 2011 37. ČÍSELNÉ PODKLADY PRO PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ LÉČEBNÉ PÉČE V ONKOLOG ANALÝZY DOSTUPNÝCH POPULAČNÍCH DAT A PREDKCE PRO ROK 20 Souhrn Článek shrnuje analýzy dostupných populačních dat ČR provedené s cílem předikovat

Více