Měření optických přenosových parametrů brněnské akademické počítačové sítě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření optických přenosových parametrů brněnské akademické počítačové sítě"

Transkript

1 Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: Měření optických přenosových parametrů brněnské akademické počítačové sítě The measurement of optical transmission parameters in the Brno academical computer network Pavel Reichert, Miloslav Filka, Vladimír Tejkal, Jan Šporik Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Abstrakt: Tento článek pojednává o měření přenosových parametrů optické sítě brněnských univerzit. Tato síť propojuje univerzity, nemocnice, soudy a vládní instituce. Z důvodu rostoucích požadavků na přenosové rychlosti a zajištění požadované kvality služeb je plánován přechod na novější technologie založené na vlnovém multiplexu. Před nasazením vysokorychlostních systémů bylo potřeba provést kontrolní měření za účelem ověření přenosových vlastností sítě. Bylo provedeno měření vložného útlumu a disperzních vlivů. V článku se budeme zabývat chromatickou a polarizační vidovou disperzí. Kromě možností měření těchto parametrů zde budou také probrány jejich vlivy na optický komunikační systém. Abstract: This paper discusses the measurement of the transmission parameters of the Brno academical computer network. This network connects universities, hospitals, courts and government institutions. Due to growing demands for data rates and ensure the required quality of service is planning to migrate to newer technologies based on wavelength multiplexing. Before deploying high-speed is necessary to make control measurements to verify the transmission characteristics of the network. Were measured insertion loss and dispersion effects. In the paper we will deal with chromatic and polarization mode dispersion. In addition to measuring these parameters here are also discussed their influence on optical communication system.

2 Měření optických přenosových parametrů brněnské akademické počítačové sítě Pavel Reichert, Miloslav Filka, Vladimír Tejkal, Jan Šporik 1 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Abstrakt Tento článek pojednává o měření přenosových parametrů optické sítě brněnských univerzit. Tato síť propojuje univerzity, nemocnice, soudy a vládní instituce. Z důvodu rostoucích požadavků na přenosové rychlosti a zajištění požadované kvality služeb je plánován přechod na novější technologie založené na vlnovém multiplexu. Před nasazením vysokorychlostních systémů bylo potřeba provést kontrolní měření za účelem ověření přenosových vlastností sítě. Bylo provedeno měření vložného útlumu a disperzních vlivů. V článku se budeme zabývat chromatickou a polarizační vidovou disperzí. Kromě možností měření těchto parametrů zde budou také probrány jejich vlivy na optický komunikační systém. 1 Úvod Optická síť se začala budovat v roce 1993 ve spolupráci Vysokého učení technického a Masarykovy univerzity pod názvem Brněnská akademická počítačová síť - BAPS. V první etapě výstavby byly zvoleny závěsné kabely vedené po střechách domů. Vybráno bylo gradientní optické vlákno 62,5/125 µm. Optické kabely byly samonosné, bez metalického tahového prvku a obsahovaly 8 vláken. V celé síti byla využívána síťová technologie Ethernet s přenosovou rychlostí 10 Mb/s. Druhá etapa výstavby optické sítě byla zahájena na přelomu roku 1995 a Jednotlivé lokality byly propojeny optickými kabely s 8 jednovidovými a 4 gradientními vlákny. V dalších letech výstavby se budovaly především zemní trasy. Z důvodu rostoucích požadavků na přenosové rychlosti se v současné době pokládají kabely pouze s jednovidovými vlákny. Kabely většinou obsahují 48 nebo 96 vláken. V roce 1996 byla vytvořena nová páteřní síť založená na standardu ATM (Asynchronous Transfer Mode). Přenosová technologie ATM přinesla kromě podpory vysokorychlostních dat také celou řadu dalších služeb. Hlavně se jednalo o možnost vytváření virtuálních sítí, které se staly potřebnými pro provoz lékařských aplikací. Zavedení těchto změn umožnilo zvýšit přenosovou rychlost z 10 Mb/s na 155 Mb/s. V roce 2002 byla vybudována nová gigabitová páteř sítě Masarykovy univerzity. Síť v současné době obsahuje více než 90 uzlů a celková délka optických kabelů činí více než 100 km. Síť je napojena přes uzel Masarykovy univerzity s Prahou spojem s přenosovou rychlostí 2,5 Gb/s. BAPS využívá síť CESNET2 pro spojení s dalšími lokalitami v ČR. Páteřní síť CESNET2 propojuje největší univerzitní města České republiky okruhy s vysokými přenosovými rychlostmi. Uživateli sítě jsou především vysoké školy, Akademie věd České republiky, nemocnice či knihovny [1]. 2 Měření požadovaných přenosových parametrů Hlavním úkolem optické sítě je vysokorychlostní přenos dat s minimální chybovostí. Vhodným měřením před nasazením nových systémů můžeme najít prasklá vlákna, špatně provedené sváry či nečistoty na konektorech. Servisní měření bylo zaměřeno na kontrolu útlumu vybraných kabelů a vláken. Pro měření útlumových charakteristik optických tras jsou technickými předpisy určeny dvě metody: transmisní (přímá) a reflektometrická OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) [2]. Jelikož je v budoucnu plánován provoz DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) systému, bylo nutné také měřit chromatickou CD (Chromatic Dispersion) a PMD (Polarization Mode Dispersion) disperzi [3]. Pokud budou dodrženy limitní hodnoty všech měřených parametrů, pak můžeme pro daná vlákna garantovat požadovanou kvalitu služeb. Měření probíhalo na šesti optických trasách. Proměřeno bylo celkem 200 vláken typu G.652. Všechna vlákna byla ukončena v optických vanách s konektory SC/PC (Subscription Channel/ Physical Contact). V další části budou uvedeny měřící metody a výsledky pro trasu mezi fakultou informatiky Masarykovy univerzity (FI MU) a fakultou přírodovědeckou (SCI MU), kde byl proměřen optický kabel se 48 vlákny. 2.1 Měření útlumu transmisní (přímou) metodou Pro zajištění řádného přenosu dat je důležité kontrolovat, aby vložný útlum trasy (IL Insertion Loss) nepřesáhl limitní hodnoty, což by vedlo k degradaci nebo ztrátě signálu. Transmisní metoda je referenční metoda pro měření optických tras a součástek [3]. Tato metoda poskytuje nejvyšší přesnost a je vhodná pro rychlé určení celkového útlumu trasy. Pro měření jsme měli k dispozici přístroj OLTS (Optical Loss Test Set) typ EXFO FOT-932, který automaticky provádí obousměrné měření útlumu včetně měření délky a útlumu odrazu (ORL Optical Return Loss). Měření se provádělo na vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v jednom směru a na vlnových délkách 1310/1490/1550 nm ve druhém směru. Součástí měření přístrojem OLTS byla také kontrola útlumu odrazu. Vyšší odraz vzniká na konektorových spojeních, která jsou zanesená prachem nebo jinak mechanický poškozena. Na obr. 1 jsou zobrazena čela konektorů před a po vyčistění. Z obrázku je vidět, že konektory, které byly uzavřeny krytkou a) b) měly před vyčištěním dostatečně velký útlum odrazu kolem 21 db. Naproti tomu konektory c), u kterých krytka chyběla, byly značně zanesené prachem a jejich útlum odrazu 53 1

3 byl mnohdy pod 10 db. Ovšem po vyčištění čela konektoru a odstranění prachu jsme změřili útlum odrazu přes 28 db - obr. 1 d). Tyto obrázky ukazují nutnost očištění čel konektorů před každým spojením. Před měřením každého vlákna byly tedy konektory řádně očištěny. OTDR je další metoda pro měření přenosových charakteristik optických tras. Lze pomocí ní měřit přenosové parametry jak jednotlivých prvků trasy, tak průběh celé trasy. Podstatnou výhodou je možnost přesné lokalizace závady, kterou přímá metoda neumožňuje [2]. Pro měření jsme využívali přístroj OTDR EXFO FTB-200 s modulem FTB-7400E. Měření jsme prováděli s předřadným vláknem délky 500 m, délkou impulsu 100 ns a časem průměrování 15 s. Všechna vlákna byla měřena na vlnových délkách 1310/1383/1550/1625 nm. Zejména měření na vlnové délce 1383 nm (oblast OH peak) [4] a 1625 nm se provádělo z důvodu plánovaného nasazení DWDM systému. Tato metoda umožnila určit přesnou příčinu poruchy v případě, kdy jsme změřili vyšší hodnotu útlumu transmisní metodou. Obr 2 a obr. 3 ukazují průběh útlumu pro první vlákno z měřené trasy před a po vyčištění konektoru. Na obr. 2 je zobrazena křivka zpětného rozptylu pro vlnovou délku 1310 nm. Událost 2 je způsobena odrazem na konektorovém spojení mezi předřadným vláknem a měřenou trasou. Vysoký odraz byl způsoben nečistotami na konektoru, po opětovném vyčištění byl odraz mnohem menší, jak ukazuje obr. 3. Na tomto příkladu je vidět další způsob, jak odhadnout čistotu čela konektoru. Velikost vložného útlumu odečtená z grafu pomocí programu FastReporter byla v porovnání s přímou metodou o několik desetin vyšší, ale přesto nepřesáhla vypočítaný limitní útlum 2,4 db. Obrázek 1: Čela konektorů zobrazená videoskopem a) b) čela nevyčištěných konektorů s hodnotami ORL 28,11 db a 22,80 db c) čelo nevyčištěného konektoru s hodnotou ORL 12,07 db d) vyčištěné čelo konektoru s hodnotou ORL 32,34 db U každé trasy byla nejprve změřena její délka a následně vypočítán útlumový limit. Pro výpočet limitu uvažujeme tyto parametry: koeficient útlumu vlákna 0,35 db/km na vlnové délce 1310 nm, vložný útlum konektoru SC/PC 0,4 db, vložný útlum sváru 0,05 db. Minimální hodnota útlumu odrazu konektoru musí být 22 db. Měřená trasa měla délku 5,759 km, na trase byly dva konektory a tři sváry. Pro tuto délku je limitní hodnota útlumu 2,97 db na vlnové délce 1310 nm. V tab. 1 jsou uvedeny naměřené hodnoty pro první vlákno z trasy, jehož přečištěné čelo je zobrazeno na obr. 1 d). Obrázek 2: Křivka zpětného rozptylu pro první vlákno trasy před vyčištěním konektoru, ORL = 18,11 db Tabulka 1: Hodnoty vložného útlumu změřené transmisní metodou a pro oba směry λ [nm] IL [db] A > B IL [db] B > A ORL [db] strana A ORL [db] strana B ,21 2,24 32,34 28, ,68-31, ,95 1,15 31,78 27, ,11-33, Měření útlumu reflektometrickou metodou Obrázek 3: Křivka zpětného rozptylu pro první vlákno trasy po vyčištění konektoru, ORL = 33,96 db 53 2

4 2.3 Měření chromatické disperze Chromatická disperze je hlavním faktorem omezujícím přenosovou rychlost v jednovidových vláknech. Její velikost charakterizuje koeficient chromatické disperze, který udává změnu skupinového zpoždění signálu tg při průchodu vláknem v závislosti na vlnové délce λ. t g ( λ) D( λ) = ( λ) ps nm km Hodnota koeficientu udává rozšíření impulsu v ps, při použití zdroje záření se spektrální pološířkou 1 nm po průchodu vláknem délky 1 km. Chromatická disperze je způsobena rozdílnou rychlostí šíření různých spektrálních složek signálu. To vede k časovému roztažení impulsu vyslaného do vlákna, který může zasahovat i do vedlejších bitových mezer a zkreslovat tak přenášenou informaci. Prakticky u impulsu vyslaného zdrojem záření se spektrální pološířkou λ [nm], po průchodu vláknem s koeficientem chromatické disperze D [ps/(nm km)] a délky L [km] dojde k časovému rozšíření t [ps] podle vztahu [5]: (1) t = D( λ) λ L [ps] (2) Chromatická disperze je parametrem časově neměnným a při znalosti parametrů trasy může být snadno vypočítána. Problém s výpočtem nastává v případě, kdy neznáme přesné parametry součástek a optických vláken na trase. Znalost chromatické disperze je důležitá především pro její kompenzaci. Potřeba kompenzace roste se zvyšováním přenosových rychlostí systémů, kdy dochází k omezení vzdálenosti vlivem časového roztažení impulsů a jejich vzájemného překrývání. Kompenzačními technikami se tedy na požadované vlnové délce snažíme snížit koeficient chromatické disperze na nulovou hodnotu. Naproti tomu u systémů DWDM je přenášeno několik kanálů s odstupem 0,8 nm (0,4 nm) v oblasti kolem vlnové délky 1550 nm. Při nulové chromatické disperzi vznikají mezi kanály další spektrální intermodulační produkty vlivem čtyřvlnného směšování FWM (Four Wave Mixing). U těchto systémů se ukázalo výhodné použít malou nenulovou chromatickou disperzi [6]. Významnou roli má u DWDM systému také parametr S udávající sklon spektrální charakteristiky chromatické disperze. Aby byla chromatická disperze pro všechny kanály přibližně stejná, měly by být charakteristika co nejplošší. Ze znalosti vlnové délky nulové chromatické disperze délce λ 0 a sklonu S 0 na této vlnové délce (běžně udávané katalogové hodnoty) jsme schopni dopočítat koeficient chromatické disperze pro všechny vlnové délky podle vztahu: 4 0 λ0 ( λ) = S ps D [ λ ( )] 3 4 λ nm km (3) Se zvyšujícími se přenosovými rychlostmi se zvyšuje důraz na přesnou kompenzaci chromatické disperze. Proto je také důležité znát její přesnou hodnotu, zvláště v případě, kdy nemáme informaci o vláknech instalovaných na trase. Měření chromatické disperze na vláknech akademické optické sítě bylo prováděno v rámci plánovaného nasazení DWDM systému. Z toho důvodu probíhalo měření ve spektrální oblasti C+L pásma ( nm) [6]. Pro měření jsme používali přístroj EXFO FTB-400 s modulem FTB Jako zdroj jsme použili FLS-5834A. Chromatická disperze se měřila metodou fázového posuvu. Tato metoda je doporučená jako referenční metoda pro měření chromatické disperze optických vláken [3]. Na obr. 4 je zobrazena změřená závislost koeficientu chromatické disperze D a relativního skupinového zpoždění RGD (Relative Group Delay) na vlnové délce. Zdrojem jsou generovány impulsy s přesně definovanými časovými rozestupy a měří se jejich časové zpoždění na různých vlnových délkách křivka RGD. Z tohoto časového zpoždění, označeno t, a ze znalosti délky trasy L je vypočítán koeficient chromatické disperze podle vztahu 2. Obrázek 4: Křivka koeficientu chromatické disperze D [ps/(nm km)] a relativního skupinového zpoždění RGD [ps] v závislosti na vlnové délce λ [nm] Metodou fázového posuvu jsme změřili koeficient chromatické disperze 16,347 ps/(nm km) na vlnové délce 1550 nm. Pro kontrolní měření jsme použili měřidlo EXFO FTB-200 s modulem FTB To umožňuje měření CD/PMD reflektometrickou metodou. Hodnota koeficientu chromatické disperze na vlnové délce 1550 nm byla změřena 15,56 ps/(nm km). Konvenční jednovidové vlákno má mít koeficient chromatické disperze 18 ps/(nm km). Změřené hodnoty disperze v závislosti na vlnové délce ukazuje obr. 5. Výstupem je křivka disperze v jednotkách [ps/nm], takže snadno dopočítáme koeficient chromatické disperze v jednotkách [ps/(nm km)] pouhým podělením délkou trasy [km]. Limitní hodnota disperze pro trasu s provozem 10 Gb/s je 1100 ps/nm [6]. Námi změřená hodnota byla nejvýše 110 ps/nm, takže optická trasa poskytuje značnou rezervu pro navyšování přenosových rychlostí. Přesné změřené hodnoty je možno analyzovat pomocí programu FastReporter, který je dodávaný k měřícím přístrojům. Pro lepší přehlednost jsme hodnoty naměřené oběma metodami zobrazili do jednoho grafu na obr

5 PMD t ps = ] L km [ (4) Obrázek 5: Křivka disperze D [ps/nm] v závislosti na vlnové délce λ [nm] Na obr. 6 je vidět rozdíl chromatické disperze změřené oběma metodami. Zatímco reflektometrickou metodou (modrá křivka) jsme proměřili celé pásmo, tak u metody fázového posuvu (červená křivka) jsme si přesně definovali spektrální oblast C+L pásma. V této užší spektrální oblasti charakteristika změřena s menším rozestupem vlnových délek a je tedy přesnější. Výhodou této metody byla také rychlost měření, kdy změření jednoho vlákna trvalo kolem 30 s. Čas měření jednoho vlákna reflektometrickou metodou se pohyboval kolem 3 min. Na druhou stranu nám tato metoda dává náhled na širší spektrum vlnových délek. Značnou výhodou je možnost měřit pouze z jedné strany, zejména pak trasy dlouhé přes desítky km. kde zpoždění signálu t je také označováno jako střední hodnota diferenciálního skupinového zpoždění DGD (Differential Group Delay) a L je délka vlákna. Vliv na PMD má kromě vlastní výroby vlákna také výroba kabelu jako celku. Také další vlivy způsobující mikroohyby, pnutí a deformace do značné míry ovlivňují hodnotu PMD. Jde tedy o značně náhodný parametr závislý také na kvalitě montáže a okolních podmínkách. Z toho důvodu je prakticky nevypočitatelný a zcela náhodný i pro vlákna ve stejném kabelu. Jedinou možností zjištění přesné hodnoty je tedy měřením. V praxi jsme vyzkoušeli interferometrickou a reflektometrickou metodu. Potřeba měření vzrostla především s nástupem vyšších přenosových rychlostí. Vliv PMD je v porovnání s chromatickou disperzí výrazně nižší a projevuje se až od přenosových rychlostí 10 Gb/s, kdy musí být koeficient PMD menší než 0,5 ps/ km [7]. Abychom zaručili požadovanou hodnotu PMD, je nutné ji kontrolovat již během výroby, při montáži trasy a před nasazením systém, abychom mohli včasně lokalizovat a vyměnit úseky s nevyhovující hodnotou PMD. Pro měření jsme používali přístroj EXFO FTB-400 s modulem FTB-5500B. Jako zdroj byl použit FLS-5834A se širokospektrální LED diodou s polarizovaným výstupem. Modul FTB-5500B provádí měření interferometrickou metodou GINTY (Generalized Interferometric Method) [8]. Pro určení koeficientu PMD [ps/ km] nemůže být použita okamžitá hodnota DGD, protože náhodně kolísá kolem průměrné (střední) hodnoty, jak ukazuje obr. 7 změřeného průběhu interferometrickou metodou. Pro určení PMD zpoždění t [ps] se používá střední hodnota DGD měřená v rozsahu určitých vlnových délek. Ze znalosti hodnoty DGD se vypočítá koeficient PMD podle vztahu 4. Interferometrickou metodou byla změřená střední hodnota DGD = 0,024 ps a následně vypočítaný koeficient PMD = 0,0100 ps/ km [9]. Obrázek 6: Vypočítaná křivka chromatické disperze D [ps/(nm km)] pro obě měřící metody v závislosti na vlnové délce λ [nm] 2.4 Měření polarizační vidové disperze V jednovidových optických vláknech se signál šíří ve dvou polarizačních rovinách, které jsou navzájem kolmé. Za předpokladu, že by bylo jádro dokonale kruhové v celé své délce, by se obě polarizační roviny (vidy) šířily stejně rychle. Reálně není možné takové vlákno vyrobit, a proto v něm dochází k dvojlomu, jehož vlivem se v obou polarizačních rovinách šíří vidy různou rychlostí. Po průchodu signálu vláknem pak dochází k časovému zpoždění mezi vidy obou polarizačních rovin. Tento jev se zhoršuje při jakékoliv kruhové nesymetrii optického vlákna. Polarizační vidová disperze je vyjádřena koeficientem PMD podle vztahu: Obrázek 7: Křivka Gaussova rozložení diferenciálního skupinového zpoždění změřená interferometrickou metodou Pro srovnávací měření PMD koeficientu vybraných tras byla použita metoda POTDR (Polarization OTDR). Tato metoda kombinuje měření PMD s metodou reflektometrickou. Umožňuje tedy změřit celou trasu a lokalizovat úsek se zvýšenou hodnotou PMD. 53 4

6 Pro kontrolní měření jsme použili měřidlo EXFO FTB-200 s modulem FTB Měřící metoda tohoto modulu je založená na analýze náhodně se měnícího stavu polarizace SSA (scrambled state-of-polarization analysis) [10], [11]. Modul FTB-5700 vyhodnotí trasu, jestli vyhovuje nebo nevyhovuje a zobrazí klíčové parametry. Výsledky měření vyhodnocené v programu FastReporter jsou na obr. 8. Hlavním cílem provedeného měření bylo ověřit přenosové parametry optické sítě. Měření útlumu, útlumu odrazu, chromatické disperze a polarizační vidové disperze jsme prováděli jak metodami přímými, tak i reflektometrickými. Obecně lze říci, že přímé metody pro měření jsou rychlejší a dávají přesnější výsledky. Z toho důvodu jsou uvedeny v doporučeních ITU jako referenční. Reflektometrické metody mají výhodu především z důvodu jednosměrného měření. Pomocí jednoho přístroje s dvěma měřícími kartami jsme tak schopni měřit požadované přenosové parametry z jednoho místa. To je důležité zvláště u tras dlouhých stovky kilometrů. Reflektometrické metody nám také dají náhled na průběh parametrů po celé délce trasy. Můžeme tak snadno lokalizovat chybné úseky a provést jejich výměnu. Měřící modul FTB-7400 umožnil měřit jak útlum trasy, tak i útlum odrazu. Měřící modul FTB-5700 v sobě navíc kombinuje měřidlo chromatické i polarizační vidové disperze na jediném portu. Při měření nedošlo k překročení limitní hodnoty žádného z měřených parametrů [3] a tak můžeme konstatovat, že brněnská akademická počítačová síť splňuje požadavky pro nasazení vysokorychlostních systémů s vlnovým dělením. Akademická síť bude mít v budoucnu využití především pro lékařské a univerzitní účely. Cílem je využití informatiky v medicíně pro zvýšení kvality lékařské péče, zlepšení podmínek pro medicínský výzkum a výuku absolventů medicíny. Velmi významnou výhodou projektu je jeho velká podpora technologií výukového a výzkumného podsystému, od kterého se očekává významné zlepšení úrovně výuky studentů medicíny. Literatura Obrázek 8: Hodnoty PMD změřené modulem FTB-5700 a vyhodnocené programem FastReporter Hodnota PMD Value odpovídá hodnotě DGD. Hodnoty změřené metodou POTDR jsou vyšší než interferometrickou metodou. Měření bylo ovlivněno hlavně pohybem měřící šňůry. Na druhou stranu je vidět, že změřená hodnota PMD koeficientu je stále vyhovující i pro systémy s přenosovou rychlostí 40 Gb/s [7]. Hodnota zpoždění PMD druhého řádu [ps/nm] vyjadřuje změnu zpoždění v závislosti na vlnové délce. Tento parametr má smysl sledovat při nasazování DWDM systémů s přenosovými rychlostmi překračujícími 40 Gb/s [9]. Změřená hodnota je prakticky zanedbatelná, protože větší vliv na přenášený signál bude mít disperze chromatická. Porovnáme-li obě měřící metody, pak interferometrická metoda je výrazně rychlejší (15 s jedno měření) a není tolik ovlivněna pohybem měřících šňůr. Na druhou stranu je nutné připojit na druhý konec trasy zdroj polarizovaného záření. Metoda POTDR poskytuje rychlou informaci o měřené trase z jednoho měřícího místa a umožňuje lokalizovat délky s nevyhovující hodnotou PMD koeficientu. 3 Závěr [1] FILKA, M., DOSTÁL, O. BASP Brněnská akademická počítačová síť vývoj, využití a perspektivy. In Proceedings of the 36 th conference on Measurement and maintainance of the telecommunications cables, České Budějovice, [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < _BAPS.pdf > [2] BROUČEK, J., KOSOUR, P., REICHERT,P. Optický reflektometr nebo přímá metoda? Klasické měření trochu netradičně [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < y_reflektometr_nebo_prima_metoda_klasicke_mereni_tr ochu_netradicne.pdf>. [3] ITU-T: G Test methods for installed singlemode optical fibre cable links. [online], [cit ]. ITU-T, Dostupný z WWW: < [4] LIETAERT, G. Fiber Water Peak Characterization. [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < [5] FILKA, M. Optoelectronic for telecommunications and informatics. Dallas, Texas : OPTOKON CO., LTD.,& METHODE ELECTRONIC., s. ISBN [6] ITU-T: G Multichannel DWDM applications with single-channel optical interfaces. [online], [cit ]. ITU-T, Dostupný z WWW: < [7] KYSELÁK, M. Disperzní vlivy optických vláken na multiplexní přenosy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, s. Vedoucí disertační práce doc. Ing. Miloslav Filka, CSc. [8] CYR,N. Polarization-Mode Dispersion Measurement: Generalization of the Interferometric Method to Any Coupling Regime. J. Lightwave Technology, Vol. 22, No. 3, , Mar

7 [9] LIETAERT, G. Testing Polarization Mode Dispersion (PMD) in the Field. [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < [10] GIRARD, A., CHEN, H. Proposal of a new SOP Scrambling Analysis (SSA) PMD test method for future revision of Rec. G Intern. Telecom. Union, ITU-T, Study Group 15,Working Party 2, Question 5 meeting, Geneva, Switzerland, Contribution 862, COM 15 C 862 E, Source Canada, Jan [11] Single-Ended Dispersion Analyzer FTB [online], 2009 [cit ]. Dostupný z WWW: < anghr.pdf> 53 6

Měření v optické síti různé požadavky operátorů

Měření v optické síti různé požadavky operátorů Kam kráčí telekomunikační sítě Senec 2018 Měření v optické síti různé požadavky operátorů Bc. Anna Biernátová RŮZNÍ OPERÁTOŘI SPOLEČNÁ ČÁST t Trasy v souběhu Společná ochranná trubka Společný optický kabel

Více

Komplexní soubor měření optických tras při nasazování vysokorychlostních systémů xwdm

Komplexní soubor měření optických tras při nasazování vysokorychlostních systémů xwdm Komplexní soubor měření optických tras při nasazování vysokorychlostních systémů xwdm Miroslav Švrček, Martin Hájek MIKROKOM, s.r.o. Nové nároky vysokorychlostních DWDM a CWDM systémů na optickou trasu

Více

Přesnost měření disperzí CD / PMD

Přesnost měření disperzí CD / PMD Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2013 15 5 Přesnost měření disperzí CD / PMD Accuracy of CD / PMD dispersion measurement Radim Šifta, Petr Münster, Tomáš Horváth {sifta,munster,horvath}@feec.vutbr.cz

Více

Měření pasivních optických sítí

Měření pasivních optických sítí Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2010 12 2 Měření pasivních optických sítí Measurement of Optical Access Networks Vladimír Tejkal, Miloslav Filka, Pavel Reichert, Jan Šporík xtejka00@stud.feec.vutbr.cz

Více

Mapa optické sítě v Hansbrouking projekci

Mapa optické sítě v Hansbrouking projekci Mapa optické sítě v Hansbrouking projekci Jan Brouček, PROFiber Networking CZ s.r.o. info@profiber.eu www.profiber.eu OBSAH 1 Proč mapování optické sítě 100 Gbit/s? 2 Závěry a zkušenosti vizualizace a

Více

Disperzní parametry SMF optických vláken a tras

Disperzní parametry SMF optických vláken a tras Disperzní parametry SMF optických vláken a tras chromatická disperze CD polarizační vidová disperze PMD zvláště důležité pro rychlosti 10 Gbit/s měření PMD možná kompenzace CD? Disperzní vlastnosti určují

Více

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl 17.9.2014

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl 17.9.2014 FTTX - Měření v optických sítích František Tejkl 17.9.2014 Náplň prezentace Co lze měřit v optických sítích Vizuální kontrola povrchu ferule konektoru Vizuální hledání chyb Optický rozpočet Přímá metoda

Více

1. ÚVOD 2. MONITOROVACÍ LINKOVÝ SYSTÉM MONITOROVÁNÍ OPTICKÝCH TRAS AKADEMICKÉ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ V BRNĚ 2.1. VÝHODY A PARAMETRY SYSTÉMU

1. ÚVOD 2. MONITOROVACÍ LINKOVÝ SYSTÉM MONITOROVÁNÍ OPTICKÝCH TRAS AKADEMICKÉ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ V BRNĚ 2.1. VÝHODY A PARAMETRY SYSTÉMU MONITOROVÁNÍ OPTICKÝCH TRAS AKADEMICKÉ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ V BRNĚ 1. ÚVOD Ing. Vladimír Schindler Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav telekomunikací, Purkyňova

Více

Intelligent Optical link Mapper

Intelligent Optical link Mapper Intelligent Optical link Mapper - co vidí a umí OTDR Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu OSNOVA 1 Požadavky při výstavbě a servisu optických sítí (PON, P2P) 2 Nové možnosti iolm (Intelligent

Více

OTDR Optical time domain reflection

OTDR Optical time domain reflection OTDR Optical time domain reflection Úvod Co je OTDR Jak měří trasu OTDR Události na trase Nastavení parametrů OTDR Jak vybrat OTDR Co je OTDR? Netopýr vysílá krátké akustické signály a na základě jejich

Více

Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry)

Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) 1 Teoretický úvod Měření parametrů optických vláken metodou zpětného rozptylu představuje v současnosti velmi důležitý

Více

Jak ovlivňují parametry měřicích přístrojů výsledky měření optických tras?

Jak ovlivňují parametry měřicích přístrojů výsledky měření optických tras? Jak ovlivňují parametry měřicích přístrojů výsledky měření optických tras? aneb zkušenosti s měřením tras a kalibrací přístrojů Martin Hájek, Karel Dvořák MIKROKOM s.r.o. Faktory ovlivňující naměřené výsledky

Více

Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? Josef Beran, Jan Brouček. Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu?

Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? Josef Beran, Jan Brouček. Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? WWW.PROFIBER.EU Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? Josef Beran, Jan Brouček info@profiber.eu www.profiber.eu Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? PMD/DGD.

Více

Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras?

Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras? Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras? Kalibrační laboratoř MIKROKOM provádí kalibrace: měřidel optického výkonu zdrojů optického záření měřidel útlumu optických reflektometrů

Více

CWDM CrossConnect pro Datacentra

CWDM CrossConnect pro Datacentra CrossConnect CrossConnect pro Datacentra CrossConnect system pro datová centra je založen na využití technologie vlnového multiplexu pro přenos na krátké vzdálenosti. Díky použití technologie je možné

Více

Moderní měřicí technika v optických komunikacích,

Moderní měřicí technika v optických komunikacích, Moderní měřicí technika v optických komunikacích, aneb vše, co jste chtěli vědět o měření optiky, ale dosud jste se nezeptali Ing. Miroslav Švrček Ing. Martin Hájek Košice 21. 4. 2009 Bratislava 23. 4.

Více

METODY ŘEŠENÍ VLIVU OPTICKÉ DISPERZE NA STÁVAJÍCÍCH OPTICKÝCH SÍTÍCH

METODY ŘEŠENÍ VLIVU OPTICKÉ DISPERZE NA STÁVAJÍCÍCH OPTICKÝCH SÍTÍCH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? Josef Beran, Jan Brouček. Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu?

Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? Josef Beran, Jan Brouček. Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? WWW.PROFIBER.EU Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? Josef Beran, Jan Brouček info@profiber.eu www.profiber.eu Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? PMD/DGD.

Více

MěřeníOSNR v DWDM sítíchs ROADM. Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o.

MěřeníOSNR v DWDM sítíchs ROADM. Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o. MěřeníOSNR v DWDM sítíchs ROADM Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o. OK 09 Optické komunikace, 22. 23. 10. 2009 Optická měření DWDM spojů OSA (Optický Spektrální Analyzátor) Základní klíčové

Více

CHROMATICKÁ DISPERZE JEDNOVIDOVÝCH OPTICKÝCH VLÁKEN A JEJÍ MĚŘENÍ

CHROMATICKÁ DISPERZE JEDNOVIDOVÝCH OPTICKÝCH VLÁKEN A JEJÍ MĚŘENÍ CHROMATICKÁ DISPERZE JEDNOVIDOVÝCH OPTICKÝCH VLÁKEN A JEJÍ MĚŘENÍ Martin Hájek, Petr Holomeček Úvod Překotně stoupající požadavky na přenosovou kapacitu telekomunikačních spojů nutí jejich provozovatele

Více

Jak přesnéje vaše OTDR?

Jak přesnéje vaše OTDR? Přesné měření kabelů, tras a součástek Jak přesnéje vaše OTDR? Jan Brouček, Ján Ďurovka 1. Zvolit vhodnou měřicí metodu 2. Zvolit vhodnou měřicí techniku 3. Dodržovat postupy 4. Připravit a udržovat dokumentaci

Více

(CD?,PMD?) InBand měření OSNR signálu DWDM. Jan Brouček, 8. 4. 2011. Praha, WDM Systems Summit 7.dubna 2011. InBand měření OSNR.

(CD?,PMD?) InBand měření OSNR signálu DWDM. Jan Brouček, 8. 4. 2011. Praha, WDM Systems Summit 7.dubna 2011. InBand měření OSNR. In Band měření OSNR signálu DWDM (CD?,PMD?) Jan Brouček, Praha, WDM Systems Summit 7.dubna 2011 InBand měření OSNR signálu DWDM témata A InBand měření OSNR B Měření CD, PMD C Měření tvaru signálu, oka

Více

OTDR nebo přímá metoda

OTDR nebo přímá metoda OTDR nebo přímá metoda co je lepší pro měření útlumu optických vláken nebo tras? Marcel Mondočko, Ing. Pavel Kosour OSNOVA 1 Základní principy 2 Ukázka měření 3 Porovnání výsledků Přímá metoda je když

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA SIGNÁLU WDM

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA SIGNÁLU WDM MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA SIGNÁLU WDM Jan Brouček, Jiří Göllner Nová Paka, WDM-PON seminář 18.května 2010 Měření a diagnostika signálu WDM témata A OSA optický spektrální analyzátor, základní servisní nástroj

Více

Analýza optické trasy optickým reflektometrem

Analýza optické trasy optickým reflektometrem Analýza optické trasy optickým reflektometrem Zadání: Pomocí optického reflektometru, zkrácené označení OTDR (Optical Time-Domain Reflectometer), proměřte trasu, která je složena z několika optických vláken.

Více

Vlákna G.657 nejen pro přístupové sítě Patrick Stibor pstibor@ofsoptics.com

Vlákna G.657 nejen pro přístupové sítě Patrick Stibor pstibor@ofsoptics.com Vlákna G.657 nejen pro přístupové sítě Patrick Stibor pstibor@ofsoptics.com Your Optical Fiber Solutions Partner OFS 1 Optical fibers for access networks ITU-T G.657 (2006) Characteristics of a Bending

Více

Monitoring fyzické vrstvy PON

Monitoring fyzické vrstvy PON Monitoring fyzické vrstvy PON Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu OSNOVA 1 Princip OTDR 2 PON OTDR 3 ConnectorMax a FTB-1 4 Měření Ethernetu s FTB-1 2 www.profiber.eu info@profber.eu Copyright

Více

Testování a hledání závad na trase pasivních optických přípojek PON FTTx pomocí reflektometru OTDR. Oprava přerušených vláken svařovací soupravou.

Testování a hledání závad na trase pasivních optických přípojek PON FTTx pomocí reflektometru OTDR. Oprava přerušených vláken svařovací soupravou. PODKLADY PRO PRAKTICKÝ SEMINÁŘ PRO UČITELE VOŠ Testování a hledání závad na trase pasivních optických přípojek PON FTTx pomocí reflektometru OTDR. Oprava přerušených vláken svařovací soupravou. Ing. Michal

Více

MĚŘENÍ CHROMATICKÉ A POLARIZAČNÍ VIDOVÉ DISPERZE JEDNOVIDOVÝCH OPTICKÝCH TRAS Martin Hájek, Petr Holomeček

MĚŘENÍ CHROMATICKÉ A POLARIZAČNÍ VIDOVÉ DISPERZE JEDNOVIDOVÝCH OPTICKÝCH TRAS Martin Hájek, Petr Holomeček MĚŘENÍ CHROMATICKÉ A POLARIZAČNÍ VIDOVÉ DISPERZE JEDNOVIDOVÝCH OPTICKÝCH TRAS Martin Hájek, Petr Holomeček Úvod Požadavky na přenosovou kapacitu telekomunikačních spojů stále stoupají a jejich provozovatelé

Více

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl 17.09.2014

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl 17.09.2014 FTTX - pasivní infrastruktura František Tejkl 17.09.2014 Náplň prezentace Optické vlákno - teorie, struktura a druhy vláken (SM,MM), šíření světla vláknem, přenos opt. signálů Vložný útlum a zpětný odraz

Více

DVOUSTAVOVÉ MODULAČNÍ FORMÁTY V OPTICKÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍCH

DVOUSTAVOVÉ MODULAČNÍ FORMÁTY V OPTICKÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍCH DVOUSTAVOVÉ MODULAČNÍ FORMÁTY V OPTICKÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍCH Vladimír TEJKAL 1, Miloslav FILKA 1, Pavel REICHERT 1, Jan ŠPORIK 1 1 Katedra telekomunikací, Fakulta elektrotechniky a komunikační technologií,

Více

Oprava zverejnených údajov v Obchodnom vestníku. PROFiber Networking, s.r.o.

Oprava zverejnených údajov v Obchodnom vestníku. PROFiber Networking, s.r.o. E000026 Povinná osoba: Obchodné meno/názov: PROFiber Networking, s.r.o. Bydlisko/Sídlo: Bernolákova 2, 917 01 Trnava, Slovensko zverejňuje opravu údajov zverejnených: Obchodný vestník č.: 66/2015 Deň jeho

Více

Zátěžové testy GPON, XG-PON, XGS-PON, NG-PON

Zátěžové testy GPON, XG-PON, XGS-PON, NG-PON Jednostupňové Splitrování Vícestupňové Splitrování Zátěžové testy GPON, XG-PON, XGS-PON, NG-PON Brno, 28. 3. 2019 Josef Beran, Peter Potrok Parametry GPON Útlumové třídy PON Maximální rozbočovací poměr

Více

Technologie CWDM v optických sítích. Ing. Jaromír Šíma RLC Praha a.s. sima@rlc.cz www.rlc.cz www.optickesite.cz

Technologie CWDM v optických sítích. Ing. Jaromír Šíma RLC Praha a.s. sima@rlc.cz www.rlc.cz www.optickesite.cz Technologie CWDM v optických sítích Ing. Jaromír Šíma RLC Praha a.s. sima@rlc.cz www.rlc.cz www.optickesite.cz WDM technologie WDM 850/1300 nm, 1310/1550 nm WWDM pro MM vlákna, 4 kanály á 25nm 1275, 1300,

Více

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou Jednosměrné měřicí soupravy: Tyto měřící soupravy měří pouze v jednom směru. Pro měření v druhém směru je nutné přemístění. Výhodou těchto souprav je nízká cena. Schéma zapojení těchto měřicích soustav

Více

EXFO iolm intelligent Optical Link Mapper OTDR přesnější než přímá metoda? Pavel Kosour

EXFO iolm intelligent Optical Link Mapper OTDR přesnější než přímá metoda? Pavel Kosour EXFO iolm intelligent Optical Link Mapper OTDR přesnější než přímá metoda? Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu 1 Automatické vs. Inteligentní OTDR 2 3 iolm - Inteligentní OTDR iolm Přímá metoda

Více

CESNET a akademická sféra. 9.4.2013, Josef Baloun, Systémový inženýr

CESNET a akademická sféra. 9.4.2013, Josef Baloun, Systémový inženýr CESNET a akademická sféra 9.4.2013, Josef Baloun, Systémový inženýr Obsah Úvod Představení sdružení CESNET a ICS Představení sítě CESNET2 Test 100GE DWDM karty Nasazení 100GE DWDM Uplatnění 100GE technologie

Více

Přenosová média. rek. Petr Grygárek. 2005 Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1

Přenosová média. rek. Petr Grygárek. 2005 Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1 Přenosová média Petr Grygárek rek 1 Přenosová média pro počítačové sítě Využíván sériový přenos úspora vedení Metalická Nesymatrické - koaxiální kabel Symetrické - kroucená dvojlinka Optická stíněná, nestíněná

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY METODY KLÍČOVÝCH PARAMETRŮ V OPTICKÝCH

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY METODY KLÍČOVÝCH PARAMETRŮ V OPTICKÝCH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ TELEKOMUNIKACÍ

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ TELEKOMUNIKACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF MĚŘENÍ OPTICKÝCH

Více

Optické komunikace II Optické útlumové články

Optické komunikace II Optické útlumové články Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Optické komunikace II Optické útlumové články Datum: 13.4.2014 Autor: Tomáš Škařupa, LOGIN SKA0092 Kontakt: ska0092@vsb.cz Předmět: Optoelektronika

Více

Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty

Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty Fresnelův odraz: Otázka č. 4 Světlovodné přenosové cesty Princip šíření světla v optickém vlákně Odraz a lom světla: β α lom ke kolmici n n β α lom od kolmice n n Zákon lomu n sinα = n sin β Definice indexu

Více

MISTROVSTVÍ SVĚTA V MIKROTRUBIČKOVÁNÍ (5. ročník)

MISTROVSTVÍ SVĚTA V MIKROTRUBIČKOVÁNÍ (5. ročník) (5. ročník) 18. března 2010 Brno, Česká republika Již tradiční, jedinečná akce v Brně. ukázka novinek v technologii mikrotrubiček, předvedení dovednosti montážních skupin, či jednotlivců, příležitost montážním

Více

Nové techniky měření sítí FTTx

Nové techniky měření sítí FTTx Nové techniky měření sítí FTTx Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu 1 Standardní metody 2 Inteligentní OTDR iolm OTDR 3 Inteligentní OTDR iolm přímá metoda 4 Node iolm pro aktivace/akceptace/servis/monitoring

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Předřadná optická vlákna

Předřadná optická vlákna Nezbytná pomůcka pro výstavbu, údržbu i servis optických tras pomocí optického reflektometru. Pokryje mrtvou zónu a umožní měřit útlum na celé délce vlákna včetně vstupního a výstupního u. Malé a lehké

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Úloha č. 7 Disperzní vlastnosti optických vlnovodů

Úloha č. 7 Disperzní vlastnosti optických vlnovodů Úloha č. 7 Disperzní vlastnosti optických vlnovodů 1 Teoretický úvod Optické vláknové vlnovody jsou důležitou komponentou optických komunikačních sítí. Jejich nejvýznamnějším parametrem je měrný útlum

Více

100G konečně realitou. Co a proč měřit na úrovni 100G

100G konečně realitou. Co a proč měřit na úrovni 100G 100G konečně realitou Co a proč měřit na úrovni 100G Nárůst objemu přenášených dat Jak jsme dosud zvyšovali kapacitu - SDM více vláken, stejná rychlost (ale vyšší celkové náklady na instalaci a správu

Více

Pasivní CWDM/ DWDM. Co je to CWDM?

Pasivní CWDM/ DWDM. Co je to CWDM? Školení vláknová optika JARO 2014 část 2. CWDM a DWDM multiplex, jaké jsou dnes možnosti David Navrátil Přednášející: David Navrátil Co je to CWDM? Coarse Wave Division Multiplexing (odstup kanálů 20nm)

Více

Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně

Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 1 1 5 Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně Measurement of the optial intensity distribution at the far field Jan Vitásek 1, Otakar Wilfert, Jan

Více

Měření vlastností optického vlákna

Měření vlastností optického vlákna ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická LABORATORNÍ ÚLOHA Č. 1 Měření vlastností optického vlákna Vypracovali: Jan HLÍDEK & Lukáš TULACH V rámci předmětu: Telekomunikační systémy

Více

FTTH PON. Zátěžové a akceptační testy FTTH PON optické rozhraní Radek Kocian. Zdroj: EXFO

FTTH PON. Zátěžové a akceptační testy FTTH PON optické rozhraní Radek Kocian. Zdroj: EXFO Zátěžové a akceptační testy optické rozhraní 14.03.2013 Radek Kocian Radek.kocian@profiber.cz www.profiber.eu Zdroj: EXFO 1 Zdroj: EXFO Možnost jednoho splitrování Zdroj: EXFO 2 Možnost vícenásobného splitrování

Více

Nové směry v návrhu a realizaci sítí - vyřeší koherentní systémy vše?

Nové směry v návrhu a realizaci sítí - vyřeší koherentní systémy vše? www.cesnet.cz Jan Radil OPTICKÉ KOMUNIKACE 2013 CESNET - Czech Educational and Scientific NETwork Sdružení založeno 1996 jako nezisková organizace z.s.p.o. veřejné univerzity a Akademie věd ČR Národní

Více

PMD POLARIZAČNÍ VIDOVÁ DISPERZE A VLIV NA PŘENOS PMD POLARIZATION MODE DISPERSION AND ITS EFFECT ON DATA TRANSPORT

PMD POLARIZAČNÍ VIDOVÁ DISPERZE A VLIV NA PŘENOS PMD POLARIZATION MODE DISPERSION AND ITS EFFECT ON DATA TRANSPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTRONIKY A KOMUNIKAČÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELEKTRICAL ENGENEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

PON (Passive Optical Network)

PON (Passive Optical Network) Ještě před několika lety se o optické síti hovořilo hlavně v souvislosti s výstavbou páteřních spojů. V dnešní době dochází ke dvěma základním momentům, které tento pohled mění: - snížení ceny optických

Více

INFLUENCE OF SPEED RADAR SIGN ON VELOCITY CHANGE IN THE SELECTED LOCATION

INFLUENCE OF SPEED RADAR SIGN ON VELOCITY CHANGE IN THE SELECTED LOCATION VLIV INFORMATIVNÍ TABULE NA ZMĚNU RYCHLOSTI VE VYBRANÉ LOKALITĚ INFLUENCE OF SPEED RADAR SIGN ON VELOCITY CHANGE IN THE SELECTED LOCATION Martin Lindovský 1 Anotace: Článek popisuje měření prováděné na

Více

Optické spektrální analyzátory pro měření moderních DWDM přenosů

Optické spektrální analyzátory pro měření moderních DWDM přenosů Optické spektrální analyzátory pro měření moderních DWDM přenosů Jan Brouček, Josef Beran jan.broucek@profiber.cz josef.beran@profiber.cz Od 10G k 40G až k 100G Rychlost Modulace OSNR CD PMD 10 Gbit/s

Více

Inspekční videomikroskop Jak je důležité se umět dívat

Inspekční videomikroskop Jak je důležité se umět dívat Optické konektory Inspekční videomikroskop Jak je důležité se umět dívat o Optické konektory slouží k opakovanému spojení optických vláken o Existuje mnoho typů a variant: single nebo multi-fiber vlákna

Více

Jak zajistit přesné měření útlumu na optických kabelech a trasách

Jak zajistit přesné měření útlumu na optických kabelech a trasách Jak zajistit přesné měření útlumu na optických kabelech a trasách Brno, 11.3.2016 Jan Brouček, Ján Ďurovka Přesné měření útlumu kabelů a tras 1. Zvolit vhodnou měřicí metodu 2. Vybrat vhodnou měřicí techniku

Více

Optické sítě. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D.

Optické sítě. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Optické sítě RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové sít ě BI-PSI LS

Více

FTB-1 Opravdu jednička

FTB-1 Opravdu jednička FTB-1 Opravdu jednička Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu OSNOVA 1 Platforma FTB-1 2 ConnectorMax a FTB-1 3 Optický reflektometr v FTB-1 4 Měření Ethernetu s FTB-1 2 www.profiber.eu info@profber.eu

Více

Sítě FTTx v roce motto: NGA ve vlákně nebo ve vzduchu ʺ. 11.Ročník mistrovství světa v mikrotrubičkování

Sítě FTTx v roce motto: NGA ve vlákně nebo ve vzduchu ʺ. 11.Ročník mistrovství světa v mikrotrubičkování Sítě FTTx v roce 2015 motto: NGA ve vlákně nebo ve vzduchu ʺ odborný partner 11.Ročník mistrovství světa v mikrotrubičkování Opět jsme to stihli ještě se nekope do země. Rezervujte si termín v kalendáři

Více

Měření přímou metodou v sítích FTTx. Miroslav Švrček

Měření přímou metodou v sítích FTTx. Miroslav Švrček Měření přímou metodou v sítích FTTx Miroslav Švrček Měření při instalaci/výstavbě Bidirectional Loss Test set OFI-2042 Měření v obou směrech na 1310, 1490 a 1550 nm Měření vložného útlumu (IL) Měření

Více

Fotonické sítě jako médium pro distribuci stabilních signálů z optických normálů frekvence a času

Fotonické sítě jako médium pro distribuci stabilních signálů z optických normálů frekvence a času Fotonické sítě jako médium pro distribuci stabilních signálů z optických normálů frekvence a času Ondřej Číp, Šimon Řeřucha, Radek Šmíd, Martin Čížek, Břetislav Mikel (ÚPT AV ČR) Josef Vojtěch a Vladimír

Více

Anténní řada 2x2 pro přenos digitálního TV signálu v pásmu 4,4 až 5 GHz

Anténní řada 2x2 pro přenos digitálního TV signálu v pásmu 4,4 až 5 GHz Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 3 Anténní řada 2x2 pro přenos digitálního TV signálu v pásmu 4,4 až 5 GHz 2x2 antenna array for receiving of the digital Tv signal working in the band

Více

14. března 2013 Brno, Česká republika

14. března 2013 Brno, Česká republika 14. března 2013 Brno, Česká republika (8. ročník) info@profiber.eu www.profiber.eu Již tradiční, jedinečná akce v Brně. ukázka novinek v technologii mikrotrubiček, předvedení dovednosti montážních skupin,

Více

18-let ve vláknové optice a OK 8 let pobočka v Senici MIKROKOM SK laboratoř vláknové optiky. široké spektrum odborných kurzů

18-let ve vláknové optice a OK 8 let pobočka v Senici MIKROKOM SK laboratoř vláknové optiky. široké spektrum odborných kurzů Optické komunikace a jejich výuka v roce 2010 pro pedagogy SŠ, VOŠ a VŠ Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o. Bratislava, 23. listopadu 2010 MIKROKOM, s.r.o. 18-let ve vláknové optice a OK 8 let

Více

Optická přístupová síť EPON a její měření distribuční sítě

Optická přístupová síť EPON a její měření distribuční sítě Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2013 15 1 Optická přístupová síť EPON a její měření distribuční sítě Optical access network EPON and measurement their distribution network Radim Šifta, Petr

Více

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d Odbor státní kontroly elektronických komunikací Oddělení technické podpory Brno Jurkovičova 1, 638 Brno Z P R Á V č. 13/212 o výsledcích měření nežádoucího

Více

Filename: :14 (GMT+01:00) 67 prof. Filka. Unit model: FIP-420B Unit S/N: Comments: FIP Identifiers. Cable ID: Fiber ID: 3

Filename: :14 (GMT+01:00) 67 prof. Filka. Unit model: FIP-420B Unit S/N: Comments: FIP Identifiers. Cable ID: Fiber ID: 3 Fail iolm General Information Filename: cichnova-lp.iolm Test date: 13.3.2014 Test time: 15:57 (GMT+01:00) Customer: prof. Filka Company: Studenti SSIPF Brno Operator: Petr Kormaňák Unit model: MAX-715B-M3-EA

Více

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky Moderní výukové soubory Praha 20. dubna 2006 MIKROKOM Praha Martin Hájek, Jan Brouček, Miroslav Švrček, Ondřej Hanzálek Výukové soubory 1. krok do vláknové

Více

Základy měření optických vláken a kabelů

Základy měření optických vláken a kabelů 1 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy měření optických vláken a kabelů Jan Skapa, Jan Vitásek Ostrava 2011 2 Tato publikace byla napsána v OpenOffice,

Více

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Úlohač.III. Název: Mřížkový spektrometr

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Úlohač.III. Název: Mřížkový spektrometr Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III Úlohač.III Název: Mřížkový spektrometr Vypracoval: Petr Škoda Stud. skup.: F14 Dne: 17.4.2006 Odevzdaldne: Hodnocení:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ METODIKA MĚŘENÍ OPTICKÝCH SÍTÍ FTTH

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ METODIKA MĚŘENÍ OPTICKÝCH SÍTÍ FTTH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKACNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Akceptační testy FTTx sítí

Akceptační testy FTTx sítí 14.2.2013 Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu Akceptační testy FTTx sítí 1 2 3 Services PON with activ devices PON without activ devices Znáte kvalitu distribuovaných služeb? Kolik

Více

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 3. Počítačové sítě Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 3.1. Peer-to-peer 3.2. Klient-server

Více

OTS30xx-EXT3-SC / -EXT4-SC Lineární hlásič teplot. Building Technologies. FibroLaser TM

OTS30xx-EXT3-SC / -EXT4-SC Lineární hlásič teplot. Building Technologies. FibroLaser TM OTS30xx-EXT3 / -EXT4 OTS30xx-EXT3-SC / -EXT4-SC Lineární hlásič teplot (OTS = Optical Temperature Sensor) (xx = 01, 02, 04, 06, 10 / SC = Switch Controller) FibroLaser TM Lineární měření teploty v prostředí

Více

Aspekty DWDM technologie.

Aspekty DWDM technologie. Aspekty DWDM technologie Milan Šárek msarek@core.cz Obsah h Rozdíl mezi optickým přenosem a optickými sítěmi h Aspekty Dense Wavelength Division Multiplexing h Technologie optického přepínání h Protokoly

Více

METODICKÝ NÁVOD. Aplikace logaritmických veličin pro výpočet útlumové bilance optické trasy. Ing. Bc. Ivan Pravda, Ph.D.

METODICKÝ NÁVOD. Aplikace logaritmických veličin pro výpočet útlumové bilance optické trasy. Ing. Bc. Ivan Pravda, Ph.D. METODICKÝ NÁVOD Aplikace logaritmických veličin pro výpočet útlumové bilance optické trasy Ing. Bc. Ivan Pravda, Ph.D. AUTOR Ivan Pravda NÁZEV DÍLA Aplikace logaritmických veličin pro výpočet útlumové

Více

Měření FTTA EXFO iolm v praxi

Měření FTTA EXFO iolm v praxi Měření FTTA EXFO iolm v praxi Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu OSNOVA 1 Jaké parametry nás zajímají 2 Vhodné komplexní nástroje 3 Software 2 www.profiber.eu info@profber.eu Copyright PROFiber

Více

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda 4.předn ednáška Optické přenosové prostředky (WDM) Ing. Bc. Ivan Pravda Optické přenosové prostředky - Viditelné světlo frekvence okolo 10 8 Hz, oblast frekvencí využitelná pro přenos dat - Přenášená data

Více

Anténní systém pro DVB-T

Anténní systém pro DVB-T Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 3 Anténní systém pro DVB-T Antenna system for DVB-T Vladimír Šporik 1, Kamil Pítra 1, byněk Lukeš 1, Vladislav Dlouhý 2 lukes@feec.vutbr.cz, xpitra01@stud.feec.vutbr.cz,

Více

evropský sociální fond v ČR Kurzy moderních komunikačních technologií pro pedagogy

evropský sociální fond v ČR Kurzy moderních komunikačních technologií pro pedagogy evropský sociální fond v ČR Kurzy moderních komunikačních technologií pro pedagogy Dovolujeme si pozvat vyučující Vaší školy na sérii vzdělávacích kurzů, kterou jsme připravili za podpory Evropského sociálního

Více

Dvoustavové modulace v OTDM sítích

Dvoustavové modulace v OTDM sítích Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2013 15 5 Dvoustavové modulace v OTDM sítích Binary modulations in OTDM networks Petr Munster, Radim Šifta, Tomáš Horváth {munster,sifta,horvath}@feec.vutbr.cz

Více

Ověření funkčnosti ultrazvukového detektoru vzdálenosti

Ověření funkčnosti ultrazvukového detektoru vzdálenosti 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Ověření funkčnosti ultrazvukového detektoru vzdálenosti Plšek Stanislav Elektrotechnika 06.12.2010 Práce se zabývá ověřením funkčnosti ultrazvukového detektoru

Více

Milan Šárek, Leoš Rejmont, Jiří Navrátil, Vladimír Třeštík

Milan Šárek, Leoš Rejmont, Jiří Navrátil, Vladimír Třeštík Rozvoj multimediálních aplikací Milan Šárek, Leoš Rejmont, Jiří Navrátil, Vladimír Třeštík Abstrakt Sdružení CESNET ve spolupráci s klinickými pracovišti se v rámci Výzkumné záměru MŠMT snaží najít a odzkoušet

Více

Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení

Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení 1. Zadání: a) Změřte závislost v na kmitočtu pro f 8,12GHz. b) Změřte zadanou impedanci a impedančně ji přizpůsobte. 2. Schéma měřicí soupravy:

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Základním praktikum z laserové techniky

Základním praktikum z laserové techniky Úloha: Základním praktikum z laserové techniky FJFI ČVUT v Praze #6 Nelineární transmise saturovatelných absorbérů Jméno: Ondřej Finke Datum měření: 30.3.016 Spolupracoval: Obor / Skupina: 1. Úvod Alexandr

Více

Úloha 3: Mřížkový spektrometr

Úloha 3: Mřížkový spektrometr Petra Suková, 2.ročník, F-14 1 Úloha 3: Mřížkový spektrometr 1 Zadání 1. Seřiďte spektrometr pro kolmý dopad světla(rovina optické mřížky je kolmá k ose kolimátoru) pomocí bočního osvětlení nitkového kříže.

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Vektorové obvodové analyzátory

Vektorové obvodové analyzátory Radioelektronická měření (MREM, LREM) Vektorové obvodové analyzátory 9. přednáška Jiří Dřínovský Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Úvod Jedním z nejběžnějších inženýrských problémů je měření parametrů

Více

Úloha č. 7 - Disperze v optických vláknech

Úloha č. 7 - Disperze v optických vláknech Úloha č. 7 - Disperze v optických vláknech 1 Teoretický úvod Optické vláknové vlnovody jsou důležitou komponentou optických komunikačních sítí. Jejich nejvýznamnějšími parametry jsou měrný útlum a přenosová

Více

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace)

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace) ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 666.189.21:666.22 Říjen 1992 OPTICKÁ VLÁKNA Část 2: Výrobní specifikace ČSN IEC 793-2 35 8862 Optical fibres. Part 2: Product specifications Fibres optiques. Deuxième partie: Spécifications

Více

Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY

Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY Praha + Bratislava, 27. 3. + 12. 4. 2012 Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o. martin.hajek@mikrokom.cz miroslav.svrcek@mikrokom.cz

Více

Úloha 5: Spektrometrie záření α

Úloha 5: Spektrometrie záření α Petra Suková, 3.ročník 1 Úloha 5: Spektrometrie záření α 1 Zadání 1. Proveďte energetickou kalibraci α-spektrometru a určete jeho rozlišení. 2. Určeteabsolutníaktivitukalibračníhoradioizotopu 241 Am. 3.

Více