Měření pasivních optických sítí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření pasivních optických sítí"

Transkript

1 Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: Měření pasivních optických sítí Measurement of Optical Access Networks Vladimír Tejkal, Miloslav Filka, Pavel Reichert, Jan Šporík Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Abstrakt: Článek je zaměřen na problematiku měření v optických přístupových sítích. Cílem bude poukázat na nutnost měření přenosových parametrů nejen po kompletní instalaci, ale již během výstavby. Nejprve bude uveden přehled měřících metod používaných v praxi. Zabývat se budeme především možnostmi měření v sítích s optickými odbočnicemi. Na závěr budou uvedeny praktické ukázky laboratorního měření na pasivní optické síti. Abstract: This paper is focused on measurements in optical access networks. The aim will be to highlight the need for measurements of transmission parameters not only after a full installation, but during construction of networks. First, we recapitulate the measurement methods used in practice. We mainly deal with the measurement possibilities in networks with optical splitters. At the conclusion, there will be given practical demonstrations of laboratory measurements on passive optical networks.

2 Článek je zaměřen na problematiku měření v optických přístupových sítích. Cílem bude poukázat na nutnost měření přenosových parametrů nejen po kompletní instalaci, ale již během výstavby. Nejprve bude garantuje uveden přehled kvalitu měřících provedené metod používaných montáže v praxi. ještě Zabývat před 1. ÚVOD spuštěním provozu. Jestliže si před pár lety domácnosti vystačily s telefonním internetovým připojením, dnes začíná být situace odlišná. Pokud budou chtít poskytovatelé nabízet kvalitní vysokorychlostní služby a video ve vysokém rozlišení na několika zařízeních součastně, budou k tomu potřebovat vhodné přenosové prostředí. Jako ideální volba se jeví zavedení optického vlákna až ke koncovému uživateli. Optická vlákna jsou schopna poskytnout nesrovnatelně vyšší přenosovou kapacitu v porovnání se stávajícími kroucenými páry. Díky nízkému vložnému útlumu dovolí optická vlákna přenosy na dlouhé vzdálenosti. Správně instalovaná optická sít nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. To je několik výhod, díky nimž se optická vlákna začínají stále více prosazovat v přístupových sítích. Optická vlákna se začala hojně používat především na vysokorychlostních páteřních trasách. Součastnou snahou je pronikání optického vlákna co nejblíže ke koncovému uživateli. S tím také souvisí problematika realizace přístupové části sítě, která je značně odlišná oproti sítím páteřním. V přístupové části musíme zajistit konektivitu od centrální stanice k velkému počtu koncových terminálů. S požadavkem na zajištění požadované kvality služeb pak souvisí měření přenosových parametrů sítě. Pokud bude chtít poskytoval garantovat určitou kvalitu služeb, pak je prvním krokem vybudování kvalitní síťové infrastruktury, jejíž přenosové parametry ověří jedině korektními měřícími metodami. Při měření půjde především o dodržení limitních hodnot vložného útlumu, útlumu odrazu a optické délky dle doporučení ITU-T (International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization). V přístupové části sítě se nemusíme zabývat měřením disperzních vlivů, protože optická délka a přenosové rychlosti zde nedosahují takových hodnot jako v páteřních sítích. 2. MĚŘÍCÍ METODY Hlavním úkolem optických vláken je vysokorychlostní přenos dat s minimální chybovostí. Vhodným měřením během instalace sítě minimalizujeme řešení pozdějších problémů z důvodů špatného svařování vláken, nečistot na konektorech nebo vadných součástek. Takto zřizovatel MĚŘENÍ PASIVNÍCH OPTICKÝCH SÍTÍ Ing. Vladimír Tejkal, Ing. Vladimír doc. Ing. Tejkal, Miloslav Ing. Filka Pavel CSc., Reichert, Ing. Pavel Ing. Jan Reichert, Šporik Ing. Jan Šporik Ústav telekomunikací, Fakulta elektrotechniky Ústav a komunikačních telekomunikací technologií, Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky Purkyňova 118, a komunikačních Brno technologií Vysoké učení technické v Brně Purkyňova 118, Brno Článek je zaměřen na problematiku měření v optických přístupových sítích. Cílem bude poukázat na nutnost měření přenosových parametrů nejen po kompletní instalaci, ale již během výstavby. Nejprve bude uveden přehled měřících metod používaných v praxi. Zabývat se budeme především možnostmi měření v sítích s optickými odbočnicemi. stud.feec.vutbr.cz Na závěr budou uvedeny praktické ukázky laboratorního měření na pasivní optické síti Pro zajištění řádného přenosu dat je důležité kontrolovat, aby útlum trasy nepřesáhl limitní hodnoty, což by vedlo k degradaci nebo ztrátě signálu. Útlum je definován jako poměr mezi vysílaným a detekovaným signálem. Pokud se bavíme o kompletní trase, pak se používá termín vložný útlum IL (Insertion Loss). Zpětný rozptyl udává, kolik světla se odrazí zpět k vysílači. K odrazu dochází na nehomogenitách ve vláknu, v místě svárů a především na konektorech. Minimální hodnota zpětného rozptylu je důležitá především při distribuci analogového videa v pasivních sítích FTTH na vlnové délce 1550 nm, protože vlivem velkého zpětného rozptylu dochází k degradaci kvality přenosu. Při měření se nevyhodnocuje přímo zpětný rozptyl, ale útlum odrazu ORL (Optical Return Loss) a odrazivost (Reflectance). ORL je definovaný jako poměr přijatého výkonu ku odraženému a je měřen nejčastěji pro celou trasu. Obsahuje tedy v sobě dílčí odrazy na nehomogenitách, svárech a konektorech až ke konkrétnímu optickému portu. Na druhou stranu odrazivost je dána poměrem odraženého výkonu ku přijatému a je měřena pro jedno konkrétní rozhraní nebo určitou nehomogenitu ve vláknu PŘÍMÁ METODA Pro měření transmisní metodou je nutné používat dvě samotná zařízení na každém konci měřeného úseku. Na jedné straně je připojeno zařízení ve funkci zdroje záření a na druhém konci měřidlo výkonu. Tato metoda se využívá také pro měření optického výkonu, kdy měřidlo výkonu připojíme přímo k vysílači. Metoda je také vhodná pro zjištění ohybů ve vlákně a k testu kontinuity vlákna při testování záměny vlákna na trase. Přímá metoda je vhodná pro rychlé určení celkového (end-to-end) útlumu trasy. Měření se provádí bez provozu, nejlépe při samotné výstavbě, a je vhodné proměřit všechny používané vlnové délky (1310 nm, 1490 nm a 1550 nm). Přímá metoda umožňuje také měření útlumu odrazu a délky trasy. Pro pohodlnější měření je vhodnější měřidlo OLTS (Optical Loss Test Set), které obsahuje samostatné měřidlo ORL [1]. Protože přenos po optickém vlákně probíhá v obou směrech, je vyžadováno obousměrné měření. Po jednom měření se musí vyměnit přístroje a provést měření

3 z druhého konce. Tento značně nepohodlný způsob je odstraněn použitím univerzálního přístroje OLTS s integrovaným zdrojem záření, měřidlem výkonu a útlumu odrazu. Na obou přístrojích je nutné nastavit před vlastním měřením referenční hodnotu útlumu, ale tu je možné změřit na vlastním detektoru přístroje a poslat ji přes měřené vlákno. Tato metoda ovšem neposkytuje informace o průběhu útlumu na trase, ale pouze o hodnotách útlumu, popř. útlumu odrazu podél celé trasy. Přístroje jsou však levné a poskytují základní údaje o měřené trase REFLEKTOMETRICKÁ METODA OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) je další metoda pro měření přenosových charakteristik optických tras. Lze pomocí ní měřit přenosové parametry jak jednotlivých prvků trasy, tak průběh výkonu podél celé trasy. Podstatnou výhodou je možnost přesné lokalizace závady, kterou přímá metoda neumožňuje. Metoda pracuje na principu Rayleighova rozptylu. Do vlákna jsou vysílány krátké pulsy a ty se odráží zpět na nehomogenitách, svárech, konektorech, odbočnicích a koncích vlákna. Výsledkem měření je křivka zpětného rozptylu v logaritmickém měřítku, ze které můžeme snadno určit vložný útlum trasy i jednotlivých součástek, útlum odrazu a délkové úseky. Přístroj OTDR je v součastné době nejrozšířenějším a nejužitečnějším měřícím nástrojem pro optické sítě. Při měření se vždy zařazuje předřadné vlákno v délce m v závislosti na délce měřícího impulsu ( ns). S délkou impulsu souvisí dynamický rozsah (10 43 db). Dynamický rozsah určuje rozdíl mezi navázanou úrovní signálu a úrovní šumu. V přístupových sítích si vystačíme s dynamickým rozsahem 30 db, v metropolitních a transportních sítích si vystačíme s 35 db. Dnešní OTDR poskytují až 45 db, ale to je vykoupeno vyšší pořizovací cenou takového přístroje a ne každý je ochoten za tuto dynamiku platit. Problém při měření může nastat v případě detekce dvou nehomogenit v těsné blízkosti za sebou. Problém s tzv. mrtvou zónou vzniká u odrazných nehomogenit na trase. Světlo odražené zpět, způsobí saturaci detektoru a jeho částečné oslepení. Nehomogenity, které jsou umístěné bezprostředně za nehomogenitou odraznou, potom nejsou detekovány. V místě připojení reflektometru k optické trase vzniká tzv. mrtvá zóna, z toho důvodu se používá při měření předřadné vlákno [1]. OTDR přístroje umožňují měřit na běžných provozních vlnových délkách. Stále častěji jsou kladeny požadavky na schopnost měření na vlnové délce 1625 nm (nebo 1650 nm, podle doporučení by měl být rozestup mezi měřící a provozní vlnovou délkou alespoň 100 nm), zejména s požadavky na kvalitu služeb QoS (Quality of Service) a nasazováním monitorovacích systému pro dohled optické trasy. Při měření za provozu je potřeba přiřadit za reflektometr filtr, aby se na detektor přístroje nedostali pracovní vlnové délky. Na živém vlákně pak můžeme lokalizovat zlomení vlákna, ohyby, mikroohyby, špatné sváry a vadné konektory. Dalším důvodem měření na vlnové délce 1625 nm je zavádění vlnových multiplexů DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) pracujících v C-pásmu a do budoucna i v L-pásmu [2] MĚŘENÍ PASIVNÍCH OPTICKÝCH SÍTÍ Při měření v přístupových sítích se setkáváme s problémem, jakým způsobem provádět korektní měření vzhledem k použití optických odbočnic, které vykazují při větším počtu odbočení značné útlumy. Měření je proto vhodné provádět již během výstavby pasivních optických sítí a požadujeme především obousměrné měření ORL, obousměrné měření IL na všech elementech a obousměrnou end-to-end charakteristiku trasy. První měření je vhodné provádět už při výstavbě trasy, ještě než dojde k navaření jednotlivých úseků na porty optických odbočnic. Pro měření se používá jak metoda přímá, tak reflektometrická. Měření by mělo probíhat na všech provozních vlnových délkách a v obou směrech. Pro měření jednotlivých segmentů nám vystačí i měřidlo OLTS, se kterým proměříme jednak úseky od OLT (Optical Line Termination) k odbočnici, mezi odbočnicemi a od odbočnice k ONT (Optical Network Termination), ale také můžeme měřit parametry jednotlivých odbočnic. Při měření úseků optickým reflektometrem je vhodné měřit každý segment už při výstavbě krátkým impulsem. Při kratším impulsu bude kratší mrtvá zóna, ale na druhou stranu menší dynamický rozsah. U pasivních optických sítí požadujeme dynamický rozsah alespoň 32 db (= maximální útlum trasy 24 db + 8 db šumová rezerva). Pokud měříme při výstavbě ohyby, musíme brát v úvahu rozdílný útlum na různých vlnových délkách. Nejvhodnější je měřit na vlnové délce 1625 nm, kde je útlum ohybů nejvyšší, tedy nejlépe lokalizovatelný [2] [3]. Jakmile je celá trasa sestavena, máme možnost pouze koncového měření. Přímou metodou kontrolujeme v obou směrech celkovou hodnotu útlumu a útlumu odrazu. Pokud použijeme pro celkové měření optický reflektometr, musíme zvážit, ze které strany provádět měření. Jistě by se zdálo, že snadnější variantou bude měření ze strany OLT, abychom nemuseli provádět jednotlivá měření od koncových uživatelů. Pokud měříme trasu ze strany OLT, vyvstává problém, jaké hodnoty naměříme za odbočnicí, na jejichž výstupech může být připojeno až 64 koncových terminálů. Pokud budou mít některé úseky na výstupech odbočnice podobnou délku, pak se bude více tras jevit jako jediné ukončení. Pokud tedy nastane situace, že máme zlomené vlákno ve stejné vzdálenosti od odbočnice, jako je ukončena jiná trasa, nebude schopni tento problém korektně lokalizovat. Útlum sváru a konektorů bude za odbočnicí zdánlivě nižší, čím více větví odbočnice bude dosahovat do dané vzdálenosti a čím vyšší bude na dané větvi útlum. Pro korektní měření celé trasy optickým reflektometrem je tedy potřeba provádět měření ze strany ONT pro každého účastníka zvlášť [4]. 16-2

4 Další měření na trase jsou spojena s aktivací služeb. Před zahájením vlastního provozu je nutné proměřit výkonové úrovně měřidlem výkonu v místě OLT. Měří se na vlnové délce 1490 nm pro dopředný směr pro data a na vlnové délce 1550 nm pro video. Dále také na všech výstupních portech odbočnic a ve všech odbočovacích bodech. Na stejných místech měříme také vysílací úroveň na vlnové délce 1310 nm ve zpětném směru při aktivaci ONT. Tohle měření výkonových úrovní je vhodné provádět již při výstavbě, pokud je trasa už svařená, pak máme k dispozici jen dvě měřící místa, a to v centrální stanici na OLT a u koncového zákazníka v ONT [5]. Na každé měření samozřejmě působí řada nepříznivých jevů. Patří mezi ně volba použité měřící metody, kvalita měřících šňůr, ohyby na šňůrách, rozdíly mezi typy vláken měřené trasy a měřicích šňůr, možné nečistoty na čele konektorů, kvalita konektorových spojení a další. Především kvalita konektorů je to, co jsme schopni před vlastním měřením ovlivnit. Konektor nejprve očistíme nasucho a poté Iso Propyl Alkoholem. Ke kontrole čistoty konektoru je vhodné použít vláknový mikroskop, nebo lépe videoskop, který na monitoru zobrazí detailně čelo vlákna a hned vidíme případné nečistoty. Pokud používáme mikroskop, musíme se přesvědčit, že je vypnutý zdroj záření. Pro účel testování provozu na vlákně slouží indikátor živého vlákna, který umožňuje měřit orientační hodnotu útlumu i bez nutnosti přerušení a je schopen určit i směr provozu. Pokud dojde k poruše na trase, poruchu lokalizujeme nejlépe pomocí optického reflektometru. V případě poruchy u všech účastníku předpokládáme poruchu na trase mezi OLT a odbočnicí a měření můžeme provádět ze strany OLT, pokud je porucha pouze na jednom ONT, je chyba nejspíše na trase mezi výstupem odbočnice a koncovým terminálem, měření pak provedeme ze strany ONT [6]. 3. REALITA PŘI MĚŘENÍ OPTICKÉ TRASY Následující část má za cíl ukázat výhody měření optické sítě již během výstavby. Pro měření byla vybrána pasivní optická síť G-PON. Dle doporučení ITU-T G.984 je definován maximální dělící poměr odbočnic 1:64 [9]. Pro praktickou realizaci můžeme uvažovat použití jedné odbočnice s dělícím poměrem 1:64 nebo kaskádní zapojení odbočnic. Konkrétní kombinace dělících poměrů je závislé především na podmínkách, ve kterých je síť budována. Při našem laboratorním měření jsme měření provedli na odbočnici 1:8. Odbočnice byla osazena konektory nejen z důvodu snadného měření. V praxi je pohodlnější používat odbočnice s konektory především z důvodu snadného měření a možnosti rychlého zásahu v případě technických problémů. Vložný útlum vlivem konektorů je nejvýše 0,5 db [3] POŽADAVKY NA MĚŘENÍ PASIVNÍCH OPTICKÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ G-PON DLE DOPORUČENÍ ITU-T G.984 Při měření vložného útlumu využijeme situace, že máme během instalace před vlastním svařením vláken k dispozici několik měřících míst. Měření je vhodné provádět pro každou sekci mezi odbočnicemi zvlášť, jednak oboustranně přímou metodou a také pomocí optického reflektometru s předřadným vláknem impulsem délky alespoň 100 ns. Při kratším impulsu dojde ke snížení dynamického rozsahu, naopak při delším se zvětší mrtvá zóna. Porovnání vlivu délky impulsu ukazuje Obr.č.1. Průběh šedé barvy je měřený s délkou impulsu 30 nm a průběh černé barvy je pro impuls 100 nm. Z grafu jde vidět, jak došlo ke zvětšení dynamického rozsahu. Měření by měla probíhat na všech provozních vlnových délkách. OTDR by se mělo připojovat na výstupní porty odbočnic, aby byl do měření zahrnutý také jejich vložný útlum a měřit se bude sekce směrem k OLT. Pokud půjde o kaskádní zapojení odbočnic, pak se přímou metodou budou měřit jednotlivé úseky mezi odbočnicemi a také vložný útlum samotných odbočnic, vždy v obou směrech. Hodnoty vložného útlum odbočnic nesmí přesáhnout limitní parametry uvedené v Tab.č.1 [7]. Optickým reflektometrem je vhodné proměřit postupně každou sekci. Pokud se na trase budou vyskytovat sváry, jejich hodnota vložného útlumu nesmí překročit 0,05 db. V přístupové části sítě od poslední odbočnice k ONT se provede opět obousměrné měření přímou metodou. Pokud bude na trase použita mechanická spojka, pak její vložný útlum nesmí přesáhnou hodnotu 0,1 db [8]. Obr.č.1:Vliv délky impulsu Po kompletní instalaci sítě se budou provádět další měření. Při měření celkového útlumu se využije přímá metoda. Měřit se bude útlum celé trasy mezi konektory pro připojení do OLT a ONU. Měření by mělo být oboustranné na všech provozních vlnových délkách. Celkový útlum trasy musí být menší než vypočtený podle limitních hodnot jednotlivých prvků na trase. Pro výpočet celkového útlumu budou pro optická vlákna použity hodnoty uvedené v doporučních ITU-T. Hodnoty vložného útlumu pro odbočnice jsou uvedeny v Tab.č.1. U konektorových spojení počítáme s vložným útlumem 0,4 db. Celkový útlum trasy s dělícím poměrem 1:64 by neměl přesáhnout dle doporučení ITU-T G.984 hodnotu 25 db (Třída B) [9]. Měření útlumu odrazu ORL se bude provádět pro celou trasu přímou metodou. Vyhodnocovat se bude na všech 16-3

5 provozních vlnových délkách. Celková hodnota ORL musí být dle doporučení ITU-T G.984 vyšší než 32 db [9]. Dělící poměr Útlum bez konektorů [db] Útlum s konektory E2000/APC [db] 1:2 3,9 4,4 1:4 7,4 7,9 1:8 10,8 11,3 1:16 14,1 14,6 1:32 17,3 17,8 1:64 21,0 21,5 Tab. č. 1: Parametry optických odbočnic Měření pomocí OTDR a vyhodnocení nehomogenit je v pasivních optických sítích velmi specifické. Pokud bychom prováděli měření po instalaci ze strany OLT, nebyli bychom schopni správně vyhodnotit nehomogenity na jednotlivých větvích za odbočnicí. Měření optickým reflektometrem je možné provádět po kompletní instalaci před uvedením sítě do provozu. Měření by se mělo provádět pro každou odbočnici alespoň na jednom výstupním portu. Pokud se nebude jednat o živou síť, bude se měření provádět na vlnových délkách 1310 nm a 1550 nm. Jako mikroohyb bude vyhodnocená nehomogenita, pokud rozdíl mezi útlumem na vlnové délce 1310 nm a 1550 nm bude větší než 0,03 db. Pomocí OTDR se bude měřit optická délka celé trasy. Měření se bude provádět na všech provozních vlnových délkách. Optická délka trasy dle doporučení ITU-T G.984 nesmí přesáhnout 20 km LABORATORNÍ MĚŘENÍ Optická síť G-PON podle doporučení ITU-T G.984 umožňuje dosáhnout dělícího poměru až 1:64. V laboratorních podmínkách jsme provedli měření na odbočnici s dělícím poměrem 1:8. Případ, kdy máme v síti kaskádní zapojení. Pro měření byl využit optický reflektometr FTB-200 od firmy EXFO. Cílem měření bylo ukázat problémy při měření pasivních optických sítí s odbočnicemi. Jak bylo zmíněno dříve, při měření pasivních optických sítí pomocí OTDR, je potřeba měřit vždy ze strany koncového zákazníka (ONT) směrem k centrální stanici (OLT). Pouze v tomto případě jsme schopni naměřit reálné výsledky. Pokud bychom měřili trasu ze strany OLT, dostali bychom za odbočnicí součet útlumu všech tras připojených na výstup. Měření bylo prováděno v konfiguraci zobrazené na Obr.č.2. Veškerá použitá vlákna byla jednovidová dle doporuční ITU-T G.652.D. K optickému reflektometru bylo připojeno předřadné vlákno v délce 500 m zakončené konektorem ST. Pro připojení do odbočnice byl použit patchcord s konektory ST a E2000/APC v délce 1 m. Měřená odbočnice byla osazena konektory E2000/APC a dodala ji firma SQS. Podle katalogových údajů by měla mít vložný útlum nejvýše 11,4 db včetně konektorů. Pro znázornění byla připojena na výstupy odbočnice dvě vlákna v délce 500 m a 1000 m, která měla představovat reálné trasy. Vlákno v délce 500 m bylo připojeno na výstupní port č.1 a vlákno v délce 1000 m bylo připojeno na výstupní port č.8. Obr.č.2:Konfigurace při měření optické odbočnice První měření byla provedena při zapojeném optickém reflektometru na vstup odbočnice, tedy ze strany OLT. Předřadné vlákno v délce 500 m představovalo trasu z OLT. Na výstupu byla připojeny dvě vlákna a cílem bylo změřit útlum každého z nich. Na Obr.č.3 je vidět průběh křivky zpětného rozptylu pro vlnovou délku 1310 nm. Z něj je vidět problém, který nastane, pokud máme na výstupní porty odbočnice připojeno více vláken. Sekce 1-2 značí útlum vlákna mezi OLT a odbočnicí, který odpovídal předřadnému vláknu v délce 500 m. Událost 2 označuje vložný útlum odbočnice, ten byl 9,43 db i s konektory, což je dokonce menší hodnota, než bychom čekali. Odbočnice byla nová a užívaná pouze pro měření, takže konektory nebyly nijak poškozeny a vykazovaly minimální útlum. Sekce 2-3 označuje sečtený vložný útlum obou vláken a událost 3 označuje konec prvního vlákna 500 m. Na konec průběhu prvního vlákna navazuje průběh druhého vlákna délky 1000 m. Změřený útlum se v grafu jeví vyšší, než by měl ve skutečnosti být. Konec delšího vlákna událost 4 má oproti konci prvního vlákna událost 3 vyšší útlum asi o 1,4 db. Pokud uvážíme, že druhé vlákno je delší o 500 m oproti prvnímu a útlum vlákna je 0,35 db/km, měl by být útlum na konci zvýšený nejvýše o 0,17 db. 16-4

6 Obr.č.3:Měření OLT -> ONT Tady vidíme problém při měření ze strany OLT. Pokud budeme mít odbočnici s dělícím poměrem 1:64, pak nejsme schopni korektně určit útlum jednotlivých vláken na výstupech ani případné sváry, konektory či nehomogenity na trase. Budou-li mít vlákna připojená na výstupu odbočnice podobnou vzdálenost, nebudeme schopni určit ani přesné optické délky. Z náměru optického reflektometru ze strany OLT jsme schopni určit, jaký je její skutečný útlum na trase OLT odbočnice a najít případné poruchy v tomto úseku. Tohle měření je vhodné v případě poruchy, kdy hlásí poruchu všichni uživatelé připojeni k dané odbočnici. V tom případě předpokládáme poruchu někde na trase z OLT a pokud nemáme odbočnici s konektory, je to nejpohodlnější způsob měření. Z náměru jsem schopni lokalizovat poruchu a začít s její nápravou. Pokud nastane případ, kdy poruchu hlásí jediný uživatel připojený na odbočnici bez konektorů a ostatní jsou funkční, nezbývá nám jiná možnost měření, než ze strany účastníka. Příklad měření ze strany ONT pro vlnovou délku 1310 nm ukazuje Obr.č.4. Obr.č.4:Měření ONT -> OLT Při druhém měření byl optický reflektometr připojen na výstupní port odbočnice č.1, tedy měření za strany ONT. Předřadné vlákno představovalo trasu z odbočnice do ONT. Na vstup odbočnice bylo připojeno vlákno v délce 500 m reprezentující trasu OLT - odbočnice. Na výstupním portu odbočnice č.8 zůstalo připojeno vlákno v délce 100 m. Z průběhů naměřených hodnot ze strany ONT je vidět, že jsme schopni změřit korektně jak trasu z ONT do odbočnice, tak trasu z odbočnice do OLT. V tomto případě značí sekce 1-2 útlum trasy odbočnice ONT a sekce 2-3 ukazuje útlum trasy OLT odbočnice. Událost 2 zde značí vložný útlum odbočnice, který byl 10,4 db i s konektory, což je stále nižší hodnota než uváděná v katalogu. Kvalitu odbočnice dokazuje i vysoký útlum dorazu 40,2 db. U nekvalitních odbočnic s poškozeným vstupním konektorem se může stát, že při měření ze strany ONT se část měřícího signálu odrazí a potom změříme i jinou trasu připojenou na výstupu. To ovšem nebyl případ v tohoto měření. Trasa v délce 1000 m připojená na poslední port odbočnice měření žádným způsobem neovlivňuje. Událost 3 označuje konec vlákna, tedy ukončení v OLT. Jedinou nevýhodou tohoto způsobu měření je nutnost navštívit každého uživatel zvlášť a provést několik samostatných náměrů. 4. ZÁVĚR V tomto článku jsem ukázali nutnost měření přenosových parametrů optické sítě již při její výstavbě a následnou nutnost měření optickým reflektometrem ze strany koncového zákazníka před uvedením do provozu. Abychom mohli garantovat kvalitu vybudované sítě, musíme provést řadu měření přenosových parametrů. Z důvodu použití optických odbočnic, které vnáší do optické trasy značný útlum, je vhodné měření optické sítě již při její výstavbě obousměrně přímou metodou pro každý úsek mezi odbočnicemi. Po dokončení instalace je vhodné provádět měření optickým reflektometrem, abychom získali přehled o útlumu podél celé trasy. Praktickým měřením jsme se snažili ukázat možnosti měření optickým reflektometrem. Abychom dostali korektní hodnoty, musíme provádět měření vždy pro každý výstupní port odbočnice zvlášť ze strany koncového účastníka. Tento způsob měření je na jednu stranu zdlouhavý a nepohodlný, ale na druhou stranu dostaneme korektně změřené průběhy. Takto můžeme odhalit nežádoucí jevy vybudované sítě ještě před uvedením do provozu. LITERATURA [1] BROUČEK, J., KOSOUR, P., REICHERT,P. Optický reflektometr nebo přímá metoda? Klasické měření trochu netradičně. [online] [cit ]. Dostupné z: < ktometr_nebo_prima_metoda_klasicke_mereni_troch u_netradicne.pdf>. [2] HÁJEK, M., KUCHARSKI, M. Vliv ohybů na útlum jednovidového optického vlákna význam vlnové délky 1625 nm pro měření optických tras. [online] [cit ]. Dostupné z: < [3] BROUČEK, J., KOSOUR, P. Realita měření pasivních optických sítí EPON a GPON : Profiber - Optické komunikace Praha [online] [cit ]. Dostupné z: < ereni_siti%20epon_gpon.pdf>. [4] ŠVRČEK, M. Měření OTDR v sítích FTTx a zejména PON : Mikrokom. [online] [cit ]. Dostupné z: < Tx%20.pdf>. [5] BLAŽEK, V., BROUČEK, J. Měření a diagnostika v optických přístupových sítích FTTx. [online] [cit ]. Dostupné z: 16-5

7 < ostika.pdf>. [6] PROFiber Networking s.r.o. Základní servisní pomůcky [online] [cit ]. Dostupné z: < [7] SQS Vláknová optika. 1xN, 2xN PLC Splitters. [online]. Nová Paka : 2009 [cit ]. Dostupné z: < [8] EXFO. FTTx PON Guide : Testing Passive Optical Networks. Kanada : EXFO-Optical Engineering, ISBN s [9] ITU-T: G Gigabit-capable passive optical networks (GPON): General characteristics. [online], [cit ]. ITU-T, Dostupné z: < 16-6

Optické komunikace II Optické útlumové články

Optické komunikace II Optické útlumové články Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Optické komunikace II Optické útlumové články Datum: 13.4.2014 Autor: Tomáš Škařupa, LOGIN SKA0092 Kontakt: ska0092@vsb.cz Předmět: Optoelektronika

Více

Nové techniky měření sítí FTTx

Nové techniky měření sítí FTTx Nové techniky měření sítí FTTx Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu 1 Standardní metody 2 Inteligentní OTDR iolm OTDR 3 Inteligentní OTDR iolm přímá metoda 4 Node iolm pro aktivace/akceptace/servis/monitoring

Více

PON (Passive Optical Network)

PON (Passive Optical Network) Ještě před několika lety se o optické síti hovořilo hlavně v souvislosti s výstavbou páteřních spojů. V dnešní době dochází ke dvěma základním momentům, které tento pohled mění: - snížení ceny optických

Více

OTDR v roce 2012 požadavky a parametry

OTDR v roce 2012 požadavky a parametry OTDR v roce 2012 požadavky a parametry Pavel Kosour, Radek Kocian info@profiber.eu www.profiber.eu OSNOVA 1 Proč OTDR? 2 Jak vybrat OTDR pro PON sítě 3 Inteligentní měření PON - iolm 4 Správa měřicího

Více

Zátěžové testy GPON, XG-PON, XGS-PON, NG-PON

Zátěžové testy GPON, XG-PON, XGS-PON, NG-PON Jednostupňové Splitrování Vícestupňové Splitrování Zátěžové testy GPON, XG-PON, XGS-PON, NG-PON Brno, 28. 3. 2019 Josef Beran, Peter Potrok Parametry GPON Útlumové třídy PON Maximální rozbočovací poměr

Více

Intelligent Optical link Mapper

Intelligent Optical link Mapper Intelligent Optical link Mapper - co vidí a umí OTDR Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu OSNOVA 1 Požadavky při výstavbě a servisu optických sítí (PON, P2P) 2 Nové možnosti iolm (Intelligent

Více

NÁVRH OPTICKÉ PŘÍSTUPOVÉ SÍTĚ FTTX

NÁVRH OPTICKÉ PŘÍSTUPOVÉ SÍTĚ FTTX VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

FTB-1 Opravdu jednička

FTB-1 Opravdu jednička FTB-1 Opravdu jednička Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu OSNOVA 1 Platforma FTB-1 2 ConnectorMax a FTB-1 3 Optický reflektometr v FTB-1 4 Měření Ethernetu s FTB-1 2 www.profiber.eu info@profber.eu

Více

1. ÚVOD 2. MONITOROVACÍ LINKOVÝ SYSTÉM MONITOROVÁNÍ OPTICKÝCH TRAS AKADEMICKÉ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ V BRNĚ 2.1. VÝHODY A PARAMETRY SYSTÉMU

1. ÚVOD 2. MONITOROVACÍ LINKOVÝ SYSTÉM MONITOROVÁNÍ OPTICKÝCH TRAS AKADEMICKÉ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ V BRNĚ 2.1. VÝHODY A PARAMETRY SYSTÉMU MONITOROVÁNÍ OPTICKÝCH TRAS AKADEMICKÉ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ V BRNĚ 1. ÚVOD Ing. Vladimír Schindler Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav telekomunikací, Purkyňova

Více

EXFO iolm intelligent Optical Link Mapper OTDR přesnější než přímá metoda? Pavel Kosour

EXFO iolm intelligent Optical Link Mapper OTDR přesnější než přímá metoda? Pavel Kosour EXFO iolm intelligent Optical Link Mapper OTDR přesnější než přímá metoda? Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu 1 Automatické vs. Inteligentní OTDR 2 3 iolm - Inteligentní OTDR iolm Přímá metoda

Více

Monitoring fyzické vrstvy PON

Monitoring fyzické vrstvy PON Monitoring fyzické vrstvy PON Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu OSNOVA 1 Princip OTDR 2 PON OTDR 3 ConnectorMax a FTB-1 4 Měření Ethernetu s FTB-1 2 www.profiber.eu info@profber.eu Copyright

Více

FTTH PON. Zátěžové a akceptační testy FTTH PON optické rozhraní Radek Kocian. Zdroj: EXFO

FTTH PON. Zátěžové a akceptační testy FTTH PON optické rozhraní Radek Kocian. Zdroj: EXFO Zátěžové a akceptační testy optické rozhraní 14.03.2013 Radek Kocian Radek.kocian@profiber.cz www.profiber.eu Zdroj: EXFO 1 Zdroj: EXFO Možnost jednoho splitrování Zdroj: EXFO 2 Možnost vícenásobného splitrování

Více

OTDR testování a monitorování PON sítí

OTDR testování a monitorování PON sítí OTDR testování a monitorování PON sítí Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu 1 Automatické vs. Inteligentní OTDR 2 3 iolm - Inteligentní OTDR Dohledový systém PON infrastruktury pomocí Node iolm

Více

DVOUSTAVOVÉ MODULAČNÍ FORMÁTY V OPTICKÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍCH

DVOUSTAVOVÉ MODULAČNÍ FORMÁTY V OPTICKÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍCH DVOUSTAVOVÉ MODULAČNÍ FORMÁTY V OPTICKÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍCH Vladimír TEJKAL 1, Miloslav FILKA 1, Pavel REICHERT 1, Jan ŠPORIK 1 1 Katedra telekomunikací, Fakulta elektrotechniky a komunikační technologií,

Více

Optická přístupová síť EPON a její měření distribuční sítě

Optická přístupová síť EPON a její měření distribuční sítě Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2013 15 1 Optická přístupová síť EPON a její měření distribuční sítě Optical access network EPON and measurement their distribution network Radim Šifta, Petr

Více

Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry)

Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) 1 Teoretický úvod Měření parametrů optických vláken metodou zpětného rozptylu představuje v současnosti velmi důležitý

Více

Akceptační testy FTTx sítí

Akceptační testy FTTx sítí 14.2.2013 Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu Akceptační testy FTTx sítí 1 2 3 Services PON with activ devices PON without activ devices Znáte kvalitu distribuovaných služeb? Kolik

Více

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl 17.9.2014

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl 17.9.2014 FTTX - Měření v optických sítích František Tejkl 17.9.2014 Náplň prezentace Co lze měřit v optických sítích Vizuální kontrola povrchu ferule konektoru Vizuální hledání chyb Optický rozpočet Přímá metoda

Více

OTDR nebo přímá metoda

OTDR nebo přímá metoda OTDR nebo přímá metoda co je lepší pro měření útlumu optických vláken nebo tras? Marcel Mondočko, Ing. Pavel Kosour OSNOVA 1 Základní principy 2 Ukázka měření 3 Porovnání výsledků Přímá metoda je když

Více

OTDR Optical time domain reflection

OTDR Optical time domain reflection OTDR Optical time domain reflection Úvod Co je OTDR Jak měří trasu OTDR Události na trase Nastavení parametrů OTDR Jak vybrat OTDR Co je OTDR? Netopýr vysílá krátké akustické signály a na základě jejich

Více

RLC Praha a.s. GPON sítě a jak dál? Jaromír Šíma

RLC Praha a.s. GPON sítě a jak dál? Jaromír Šíma RLC Praha a.s. GPON sítě a jak dál? Jaromír Šíma Sítě FTTx v roce 2013 RLC Praha a.s. PON = optická sběrnice Metalická sběrnice Koaxiální kabel Optická sběrnice Splitter GPON specifikace ITU-T Recommendation

Více

Jak přesnéje vaše OTDR?

Jak přesnéje vaše OTDR? Přesné měření kabelů, tras a součástek Jak přesnéje vaše OTDR? Jan Brouček, Ján Ďurovka 1. Zvolit vhodnou měřicí metodu 2. Zvolit vhodnou měřicí techniku 3. Dodržovat postupy 4. Připravit a udržovat dokumentaci

Více

Testování a hledání závad na trase pasivních optických přípojek PON FTTx pomocí reflektometru OTDR. Oprava přerušených vláken svařovací soupravou.

Testování a hledání závad na trase pasivních optických přípojek PON FTTx pomocí reflektometru OTDR. Oprava přerušených vláken svařovací soupravou. PODKLADY PRO PRAKTICKÝ SEMINÁŘ PRO UČITELE VOŠ Testování a hledání závad na trase pasivních optických přípojek PON FTTx pomocí reflektometru OTDR. Oprava přerušených vláken svařovací soupravou. Ing. Michal

Více

Jak zajistit přesné měření útlumu na optických kabelech a trasách

Jak zajistit přesné měření útlumu na optických kabelech a trasách Jak zajistit přesné měření útlumu na optických kabelech a trasách Brno, 11.3.2016 Jan Brouček, Ján Ďurovka Přesné měření útlumu kabelů a tras 1. Zvolit vhodnou měřicí metodu 2. Vybrat vhodnou měřicí techniku

Více

Předřadná optická vlákna

Předřadná optická vlákna Nezbytná pomůcka pro výstavbu, údržbu i servis optických tras pomocí optického reflektometru. Pokryje mrtvou zónu a umožní měřit útlum na celé délce vlákna včetně vstupního a výstupního u. Malé a lehké

Více

Optická vlákna na všech úrovních jsou typu G.652.D nebo G.657.A. Optická vlákna v patch kabelech ve všech úrovních 0 až 4 jsou typu G.657.

Optická vlákna na všech úrovních jsou typu G.652.D nebo G.657.A. Optická vlákna v patch kabelech ve všech úrovních 0 až 4 jsou typu G.657. Řešení FTTH PON pro bytové domy., na základě využití nejpokročilejších technologií, nabízí zákazníkovi komplexní návrh a realizaci optických sítí FTTx na bázi PON (Passive Optical Network), která umožňuje

Více

Obr.1: Návaznost optické přístupové sítě na optickou metropolitní síť

Obr.1: Návaznost optické přístupové sítě na optickou metropolitní síť Měření a diagnostika v optických přístupových sítích FTTx Vratislav Blažek, Jan Brouček MIKROKOM s.r.o Publikováno na semináři ČVTSS 8.-9.6. 2005, Praha Úvod Optická vlákna pronikají v telekomunikační

Více

Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně

Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 1 1 5 Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně Measurement of the optial intensity distribution at the far field Jan Vitásek 1, Otakar Wilfert, Jan

Více

FTTH PON topologie. Ing. Martin Ťupa. 14.03.2014 - Brno. Passive Optical Network EPON = GEPON GPON. martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu.

FTTH PON topologie. Ing. Martin Ťupa. 14.03.2014 - Brno. Passive Optical Network EPON = GEPON GPON. martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu. 14.03.2014 - Brno Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu Passive Optical Network FTTH PON topologie EPON = GEPON GPON Internet Central Office OLT Optical Link Terminal 1490 nm 1310 nm

Více

ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací

ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací Navrhované technické standardy pro sdílené sítě budované se státní podporou Přístup na úrovni fyzické vrstvy Rejstřík pojmů

Více

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory Optické vlákna patří k nejmodernějším přenosovým médiím. Jejich vysoká přenosová kapacita a nízký útlum jsou hlavní výhody, které je staví před

Více

Měření optických přenosových parametrů brněnské akademické počítačové sítě

Měření optických přenosových parametrů brněnské akademické počítačové sítě Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2010 12 4 Měření optických přenosových parametrů brněnské akademické počítačové sítě The measurement of optical transmission parameters in the Brno academical

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ METODIKA MĚŘENÍ OPTICKÝCH SÍTÍ FTTH

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ METODIKA MĚŘENÍ OPTICKÝCH SÍTÍ FTTH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKACNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Filename: :14 (GMT+01:00) 67 prof. Filka. Unit model: FIP-420B Unit S/N: Comments: FIP Identifiers. Cable ID: Fiber ID: 3

Filename: :14 (GMT+01:00) 67 prof. Filka. Unit model: FIP-420B Unit S/N: Comments: FIP Identifiers. Cable ID: Fiber ID: 3 Fail iolm General Information Filename: cichnova-lp.iolm Test date: 13.3.2014 Test time: 15:57 (GMT+01:00) Customer: prof. Filka Company: Studenti SSIPF Brno Operator: Petr Kormaňák Unit model: MAX-715B-M3-EA

Více

18-let ve vláknové optice a OK 8 let pobočka v Senici MIKROKOM SK laboratoř vláknové optiky. široké spektrum odborných kurzů

18-let ve vláknové optice a OK 8 let pobočka v Senici MIKROKOM SK laboratoř vláknové optiky. široké spektrum odborných kurzů Optické komunikace a jejich výuka v roce 2010 pro pedagogy SŠ, VOŠ a VŠ Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o. Bratislava, 23. listopadu 2010 MIKROKOM, s.r.o. 18-let ve vláknové optice a OK 8 let

Více

Sítě FTTx v roce motto: NGA ve vlákně nebo ve vzduchu ʺ. 11.Ročník mistrovství světa v mikrotrubičkování

Sítě FTTx v roce motto: NGA ve vlákně nebo ve vzduchu ʺ. 11.Ročník mistrovství světa v mikrotrubičkování Sítě FTTx v roce 2015 motto: NGA ve vlákně nebo ve vzduchu ʺ odborný partner 11.Ročník mistrovství světa v mikrotrubičkování Opět jsme to stihli ještě se nekope do země. Rezervujte si termín v kalendáři

Více

Mapa optické sítě v Hansbrouking projekci

Mapa optické sítě v Hansbrouking projekci Mapa optické sítě v Hansbrouking projekci Jan Brouček, PROFiber Networking CZ s.r.o. info@profiber.eu www.profiber.eu OBSAH 1 Proč mapování optické sítě 100 Gbit/s? 2 Závěry a zkušenosti vizualizace a

Více

Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras?

Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras? Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras? Kalibrační laboratoř MIKROKOM provádí kalibrace: měřidel optického výkonu zdrojů optického záření měřidel útlumu optických reflektometrů

Více

Vlákna G.657 nejen pro přístupové sítě Patrick Stibor pstibor@ofsoptics.com

Vlákna G.657 nejen pro přístupové sítě Patrick Stibor pstibor@ofsoptics.com Vlákna G.657 nejen pro přístupové sítě Patrick Stibor pstibor@ofsoptics.com Your Optical Fiber Solutions Partner OFS 1 Optical fibers for access networks ITU-T G.657 (2006) Characteristics of a Bending

Více

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky Moderní výukové soubory Praha 20. dubna 2006 MIKROKOM Praha Martin Hájek, Jan Brouček, Miroslav Švrček, Ondřej Hanzálek Výukové soubory 1. krok do vláknové

Více

PROGRAMY PRO KALKULACI ÚTLUMOVÉ BILANCE PASIVNÍCH

PROGRAMY PRO KALKULACI ÚTLUMOVÉ BILANCE PASIVNÍCH 34 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND SERVICES, VOL. 8, NO. 2, JUNE 20 PROGRAMY PRO KALKULACI ÚTLUMOVÉ BILANCE PASIVNÍCH OPTICKÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ A JEJÍ OPTIMALIZACI Pavel LAFATA 1, Jiří

Více

10. března 2011 Brno, Česká republika

10. března 2011 Brno, Česká republika 10. března 2011 Brno, Česká republika (6. ročník) info@profiber.eu www.profiber.eu Již tradiční, jedinečná akce v Brně. ukázka novinek v technologii mikrotrubiček, předvedení dovednosti montážních skupin,

Více

Inspekce optických ferulí - mikroskopy

Inspekce optických ferulí - mikroskopy Školení Optika podzim 2011 Školení vláknová optika JARO 2014 Inspekce ačištění konektorů voptických sítích část 5. Inspekce a čištění optických konektorů David Navrátil Přednášející: David Navrátil Inspekce

Více

Oprava zverejnených údajov v Obchodnom vestníku. PROFiber Networking, s.r.o.

Oprava zverejnených údajov v Obchodnom vestníku. PROFiber Networking, s.r.o. E000026 Povinná osoba: Obchodné meno/názov: PROFiber Networking, s.r.o. Bydlisko/Sídlo: Bernolákova 2, 917 01 Trnava, Slovensko zverejňuje opravu údajov zverejnených: Obchodný vestník č.: 66/2015 Deň jeho

Více

Disperzní parametry SMF optických vláken a tras

Disperzní parametry SMF optických vláken a tras Disperzní parametry SMF optických vláken a tras chromatická disperze CD polarizační vidová disperze PMD zvláště důležité pro rychlosti 10 Gbit/s měření PMD možná kompenzace CD? Disperzní vlastnosti určují

Více

Měření přímou metodou v sítích FTTx. Miroslav Švrček

Měření přímou metodou v sítích FTTx. Miroslav Švrček Měření přímou metodou v sítích FTTx Miroslav Švrček Měření při instalaci/výstavbě Bidirectional Loss Test set OFI-2042 Měření v obou směrech na 1310, 1490 a 1550 nm Měření vložného útlumu (IL) Měření

Více

Jak přesný je Váš PON power meter?

Jak přesný je Váš PON power meter? Jak přesný je Váš PON power meter? Jan Brouček info@profiber.eu www.profiber.eu K čemu PON powermeter? IPTV Znáte úroveň downstream/upstream? G-PON E-PON (GE-PON) 1 Obejdete se bez PON power meteru? (na

Více

OTDR. (Optical time-domain reflectometer) Uživatelský manuál

OTDR. (Optical time-domain reflectometer) Uživatelský manuál OTDR (Optical time-domain reflectometer) Uživatelský manuál Bezpečnostní doporučení Zařízení spadá do bezpečnostní třídy Class3. Předpokládá se použití v rozmezí vlhkosti prostředí 20-90% a do nadmořské

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY METODY KLÍČOVÝCH PARAMETRŮ V OPTICKÝCH

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY METODY KLÍČOVÝCH PARAMETRŮ V OPTICKÝCH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Regulace napětí v distribuční soustavě vn a nn

Regulace napětí v distribuční soustavě vn a nn Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2011 13 3 Regulace napětí v distribuční soustavě vn a nn Voltage regulation in MV and LV distribution grid René Vápeník rene.vapenik@cez.cz ČEZ Distribuční

Více

OPTICKÁ SÍŤ FTTH OPTICAL NETWORK FTTH

OPTICKÁ SÍŤ FTTH OPTICAL NETWORK FTTH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Základy měření optických vláken a kabelů

Základy měření optických vláken a kabelů 1 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy měření optických vláken a kabelů Jan Skapa, Jan Vitásek Ostrava 2011 2 Tato publikace byla napsána v OpenOffice,

Více

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl 17.09.2014

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl 17.09.2014 FTTX - pasivní infrastruktura František Tejkl 17.09.2014 Náplň prezentace Optické vlákno - teorie, struktura a druhy vláken (SM,MM), šíření světla vláknem, přenos opt. signálů Vložný útlum a zpětný odraz

Více

WDM a vlnové délky v metropolitní a přístupové síti P2P, PON,NGPON, XG-PON, WDM-PON

WDM a vlnové délky v metropolitní a přístupové síti P2P, PON,NGPON, XG-PON, WDM-PON Technologie WDM - koncept WDM a vlnové délky v metropolitní a přístupové síti P2P, PON,NGPON, XG-PON, WDM-PON Brno, 8 3 2018 Josef Beran Technologie WDM - koncept Pasivní CWDM/DWDM síť Data Channel 1 Head-end

Více

POF - POLYMEROVÁ OPTICKÁ VLÁKNA

POF - POLYMEROVÁ OPTICKÁ VLÁKNA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

MISTROVSTVÍ SVĚTA V MIKROTRUBIČKOVÁNÍ (5. ročník)

MISTROVSTVÍ SVĚTA V MIKROTRUBIČKOVÁNÍ (5. ročník) (5. ročník) 18. března 2010 Brno, Česká republika Již tradiční, jedinečná akce v Brně. ukázka novinek v technologii mikrotrubiček, předvedení dovednosti montážních skupin, či jednotlivců, příležitost montážním

Více

Inspekční videomikroskop Jak je důležité se umět dívat

Inspekční videomikroskop Jak je důležité se umět dívat Optické konektory Inspekční videomikroskop Jak je důležité se umět dívat o Optické konektory slouží k opakovanému spojení optických vláken o Existuje mnoho typů a variant: single nebo multi-fiber vlákna

Více

Optická vlákna a práce s nimi

Optická vlákna a práce s nimi Optická vlákna a práce s nimi Ing. Pavel Schlitter místnost č. 619, 605 tel.: 2435 2102, 2095 Výhody komunikace s použitím optického vlákna Enormní šířka pásma Malé rozměry a hmotnost Elektrická izolace

Více

1.1 Rozsah přípojných míst. 1.2 Cílová skupina. 1.3 Četnost přenosů. 2 Podmínky realizace a popis technologie

1.1 Rozsah přípojných míst. 1.2 Cílová skupina. 1.3 Četnost přenosů. 2 Podmínky realizace a popis technologie LIVE-PŘENOSY OPERACÍ V BĚŽNÉ VÝUCE MEDIKŮ LF (CZE) LIVE BROADCASTING OF SURGERY IN MEDICAL EDUCATION (ENG) František Vaněk, Alois Martan 1.LF UK a VFN Praha Abstrakt Tento příspěvek se týká popisu technologie

Více

Konkurenční výhody použití optických mechanických spojek FIBRLOK v FTTx sítích. Co brání rychlému rozvoji FTTx sítí?

Konkurenční výhody použití optických mechanických spojek FIBRLOK v FTTx sítích. Co brání rychlému rozvoji FTTx sítí? Konkurenční výhody použití optických mechanických spojek FIBRLOK v FTTx sítích Co brání rychlému rozvoji FTTx sítí? Napsal a prezentoval: Vladimír Gajdoš Konkurenční výhody použití optických mechanických

Více

Zabezpečení pasivních optických sítí při aplikaci asymetrických rozbočovačů

Zabezpečení pasivních optických sítí při aplikaci asymetrických rozbočovačů Zabezpečení pasivních optických sítí při aplikaci asymetrických rozbočovačů Pavel Lafata lafatpav@fel.cvut.cz Katedra telekomunikační techniky, FEL, ČVUT v Praze Pasivní optické přístupové sítě PON = Passive

Více

PROGRAMY PRO KALKULACI ÚTLUMOVÉ BILANCE PASIVNÍCH OPTICKÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ A JEJÍ OPTIMALIZACI

PROGRAMY PRO KALKULACI ÚTLUMOVÉ BILANCE PASIVNÍCH OPTICKÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ A JEJÍ OPTIMALIZACI PROGRAMY PRO KALKULACI ÚTLUMOVÉ BILANCE PASIVNÍCH OPTICKÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ A JEJÍ OPTIMALIZACI Pavel LAFATA 1, Jiří VODRÁŽKA 1 1 Katedra telekomunikační techniky, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze,

Více

Modelování parametrů metalických sdělovacích kabelů při extrémních teplotách

Modelování parametrů metalických sdělovacích kabelů při extrémních teplotách Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 2 Modelování parametrů metalických sdělovacích kabelů při extrémních teplotách Modelling parameters of copper communication cables under extreme temperatures

Více

Analýza optické trasy optickým reflektometrem

Analýza optické trasy optickým reflektometrem Analýza optické trasy optickým reflektometrem Zadání: Pomocí optického reflektometru, zkrácené označení OTDR (Optical Time-Domain Reflectometer), proměřte trasu, která je složena z několika optických vláken.

Více

Měření FTTA EXFO iolm v praxi

Měření FTTA EXFO iolm v praxi Měření FTTA EXFO iolm v praxi Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu OSNOVA 1 Jaké parametry nás zajímají 2 Vhodné komplexní nástroje 3 Software 2 www.profiber.eu info@profber.eu Copyright PROFiber

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Testování Triple play služeb & EtherSAM

Testování Triple play služeb & EtherSAM Testování Triple play služeb & EtherSAM 12.9.2012 Radek Kocian Technický specialista prodeje radek.kocian@profiber.cz www.profiber.eu KOMERČNÍ ETHERNETOVÉ SLUŽBY Operátor Metro Ethernet síť / PTN Business/Residenční

Více

Kalibrace testerů pro datakomunikace

Kalibrace testerů pro datakomunikace Kalibrace testerů pro datakomunikace Datakomunikační testery, testery Ethernetu, IP testery - Kdo říká, že se nemusí kalibrovat? Opravdu se nemusí kalibrovat? NE nemusí ANO musí Když nemají vliv na kvalitu

Více

Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY

Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY Praha + Bratislava, 27. 3. + 12. 4. 2012 Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o. martin.hajek@mikrokom.cz miroslav.svrcek@mikrokom.cz

Více

DWDM-PON VSTUP DO PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ

DWDM-PON VSTUP DO PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ WDM PON je DWDM-PON EXPERIMENTÁLNÍ PRACOVIŠTĚ WDM PON na VŠB v Ostravě 10.3.2011 Miroslav Hladký, Petr Šiška Miroslav.hladky@profiber.cz www.profiber.eu DWDM-PON VSTUP DO PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ Point to Point

Více

Planární výkonové odbočnice a další součástky pro PON sítě. Ing.Michael Písařík

Planární výkonové odbočnice a další součástky pro PON sítě. Ing.Michael Písařík Planární výkonové odbočnice a další součástky pro PON sítě Ing.Michael Písařík výkonové odbočnice PLC Vstupní V-drážka Čip Výstupní V-drážka Technologie výroby N3 N1 N2 N3 N1 N1>N2>>N3 N2 Iontová výměna:

Více

PŘÍLOHA 15 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Technická specifikace

PŘÍLOHA 15 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Technická specifikace PŘÍLOHA 15 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Technická specifikace OBSAH 1 ROZSAH DOKUMENTU...3 2 STANDARDY...3 3 ÚČASTNICKÉ KOVOVÉ VEDENÍ... 4 4 ROZBOČOVAČE...7 5 DSLAM... 8 6 MASKY

Více

Jak ovlivňují parametry měřicích přístrojů výsledky měření optických tras?

Jak ovlivňují parametry měřicích přístrojů výsledky měření optických tras? Jak ovlivňují parametry měřicích přístrojů výsledky měření optických tras? aneb zkušenosti s měřením tras a kalibrací přístrojů Martin Hájek, Karel Dvořák MIKROKOM s.r.o. Faktory ovlivňující naměřené výsledky

Více

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou Jednosměrné měřicí soupravy: Tyto měřící soupravy měří pouze v jednom směru. Pro měření v druhém směru je nutné přemístění. Výhodou těchto souprav je nízká cena. Schéma zapojení těchto měřicích soustav

Více

Rozvoj FTTx v ČR. FTTx Nový úkaz v ČR: ze země rostou FTTH PON! Zdroj: ČTÚ 2011/09. Jan Brouček,

Rozvoj FTTx v ČR. FTTx Nový úkaz v ČR: ze země rostou FTTH PON! Zdroj: ČTÚ 2011/09. Jan Brouček, WWW.PROFIBER.EU Nový úkaz v ČR: ze země rostou FTTH PON! Jan Brouček, info@profiber.eu www.profiber.eu Zdroj: ČTÚ 2011/09 Rozvoj FTTx v ČR FTTx 1 Rozvoj FTTx v ČR Zdroj: ČTÚ 2011/09 Rok 2005 až 2010, Zdroj:

Více

Výkonnost specializovaných bezpečnostních kamer při předávání statického obrazu s využitím dotazovací metody GET

Výkonnost specializovaných bezpečnostních kamer při předávání statického obrazu s využitím dotazovací metody GET Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 4 Výkonnost specializovaných bezpečnostních kamer při předávání statického obrazu s využitím dotazovací metody GET Performance of specialized security

Více

14. března 2013 Brno, Česká republika

14. března 2013 Brno, Česká republika 14. března 2013 Brno, Česká republika (8. ročník) info@profiber.eu www.profiber.eu Již tradiční, jedinečná akce v Brně. ukázka novinek v technologii mikrotrubiček, předvedení dovednosti montážních skupin,

Více

MĚŘENÍ PORUCH PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PŘENOSNÉHO REFLEKTOMETRU BDP

MĚŘENÍ PORUCH PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PŘENOSNÉHO REFLEKTOMETRU BDP MĚŘENÍ PORUCH PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PŘENOSNÉHO REFLEKTOMETRU BDP 103 Doplněk návodu k obsluze BDP 103 14.09.2000 (upraveno 15.02.2005) Tento doplněk předpokládá znalost Návodu k obsluze

Více

Obnova signálu aktivní optické sítě na fyzické vrstvě pomocí erbiem dopovaného vláknového zesilovače EDFA a polovodičového zesilovače SOA

Obnova signálu aktivní optické sítě na fyzické vrstvě pomocí erbiem dopovaného vláknového zesilovače EDFA a polovodičového zesilovače SOA PODKLADY PRO PRAKTICKÝ SEMINÁŘ PRO UČITELE VOŠ Obnova signálu aktivní optické sítě na fyzické vrstvě pomocí erbiem dopovaného vláknového zesilovače EDFA a polovodičového zesilovače SOA Ing. Michal Lucki,

Více

Rychlý průvodce AXS-100

Rychlý průvodce AXS-100 Rychlý průvodce AXS-100 Kontrola konektoru sondou Tato funkce je dostupná pouze u některých modelů. Spuštění kontroly 1. Připojte sondu k reflektometru (pokud je nutné, použijte redukci). 2. Stiskněte

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI OPTICKÉHO VLÁKNA

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI OPTICKÉHO VLÁKNA ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI OPTICKÉHO VLÁKNA Optická vlákna patří k nejmodernějším přenosovým zařízením ve sdělovací technice pro níž byla původně určena. Tato technologie ale proniká i do dalších odvětví. Optická

Více

ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací

ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací Navrhované technické standardy pro sdílené sítě budované se státní podporou - technická část * Rejstřík pojmů přílohou dokumentu

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu plnění Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC. Obsah...

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu plnění Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC. Obsah... Obsah Obsah... 1 1 Předmět zakázky... 2 2 Technická specifikace... 2 2.1 Systém kabelových tras... 2 2.1.1 Systém drátěných kabelových roštů... 2 2.1.2 Systém plastových žlabů... 3 2.2 Popis univerzálního

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 0520 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek: Pa 9:30 Spolupracovníci: Jana Navrátilová Hodnocení: Geometrická optika - Ohniskové vzdálenosti

Více

Praktické náměty na měření NGA sítí

Praktické náměty na měření NGA sítí Praktické náměty na měření NGA sítí Brno, 10.03.2016 Ing. Martin Ťupa; Ing. Peter Potrok Nutnost měření QoS parametrů Příklad č.1 Central Office House Multiservice switch NGA Network Infrastructure Multiservice

Více

RF video jako překryvná služba FTTH

RF video jako překryvná služba FTTH Distribuce TV signálů v sítích FTTH aneb jinak než IPTV Jiří Göllner, PROFiber Networking CZ s.r.o. info@profiber.eu www.profiber.eu RF video jako překryvná služba FTTH P2P (point-to-point) PON (Passive

Více

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos Obecný úvod Měření vlastností optických vláken a WDM přenos Úloha se věnuje měření optických vláken, jejich vlastností a rušivých jevů souvisejících s vzájemným nedokonalým navázáním v konektorech. Je

Více

PŘENOSOVÉ PARAMETRY A KVALITA SLUŽEB V SÍTÍCH NGA

PŘENOSOVÉ PARAMETRY A KVALITA SLUŽEB V SÍTÍCH NGA PŘENOSOVÉ PARAMETRY A KVALITA SLUŽEB V SÍTÍCH NGA Praha 28.4.2016 Cíl workshopu Přispět k diskusi: Požadované přenosové parametry sítí NGA (Next Generation Access)? Požadovaná kvalita služby QoS (Qualiaty

Více

Anténní řada 2x2 pro přenos digitálního TV signálu v pásmu 4,4 až 5 GHz

Anténní řada 2x2 pro přenos digitálního TV signálu v pásmu 4,4 až 5 GHz Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 3 Anténní řada 2x2 pro přenos digitálního TV signálu v pásmu 4,4 až 5 GHz 2x2 antenna array for receiving of the digital Tv signal working in the band

Více

Venkovní detektory poplachových systémů

Venkovní detektory poplachových systémů Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 2 Venkovní detektory poplachových systémů Outdoor detectors for alarm systems Karel Burda, Ondřej Lutera burda@feec.vutbr.cz, xluter00@stud.feec.vutbr.cz

Více

Měření v optické síti různé požadavky operátorů

Měření v optické síti různé požadavky operátorů Kam kráčí telekomunikační sítě Senec 2018 Měření v optické síti různé požadavky operátorů Bc. Anna Biernátová RŮZNÍ OPERÁTOŘI SPOLEČNÁ ČÁST t Trasy v souběhu Společná ochranná trubka Společný optický kabel

Více

29.07.2015. QoS na L2/L3/L4. Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA. Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o.

29.07.2015. QoS na L2/L3/L4. Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA. Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o. 29.07.2015 QoS na L2/L3/L4 Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o. Všechno přes IP, IP přes všechno POSKYTOVATELÉ OBSAHU/ CONTENT PROVIDERS

Více

Řízení pohybu stanice v simulačním prostředí OPNET Modeler podle mapového podkladu

Řízení pohybu stanice v simulačním prostředí OPNET Modeler podle mapového podkladu Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2011 13 5 Řízení pohybu stanice v simulačním prostředí OPNET Modeler podle mapového podkladu Map-based mobility control system for wireless stations in OPNET

Více

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel 14.2.2013 Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel Cílový

Více

Rušení způsobené provozem radiolokátoru FADR Armády České republiky v Sokolnicích

Rušení způsobené provozem radiolokátoru FADR Armády České republiky v Sokolnicích Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2010 12 4 Rušení způsobené provozem radiolokátoru FADR Armády České republiky v Sokolnicích Interferences caused by the operation of the FADR radio locator

Více

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova)

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova) Punčochář, J: AEO; 2. kapitola 1 2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova) Čas ke studiu: 4 hodiny Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umět identifikovat prvky optického přenosového

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 19.3.2011 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 2 Hodina: Po 7:30 Spolupracovníci: Viktor Polák Hodnocení: Ohniskové vzdálenosti a vady čoček a zvětšení

Více

Čekám na signál? (FTTH na dohled, FTTH v nedohlednu) Stav FTTH v CZ,SK

Čekám na signál? (FTTH na dohled, FTTH v nedohlednu) Stav FTTH v CZ,SK WWW.PROFIBER.EU Čekám na signál? (FTTH na dohled, FTTH v nedohlednu) Jan Brouček info@profiber.eu www.profiber.eu Stav FTTH v CZ,SK Stav v roce 2012: ČR: Ze země rostou PONky! Kdo v CZ staví PONky? cca

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NÁVRH SÍTĚ FTTB DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER S THESIS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NÁVRH SÍTĚ FTTB DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER S THESIS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKACNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více