Přesnost měření disperzí CD / PMD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přesnost měření disperzí CD / PMD"

Transkript

1 Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: Přesnost měření disperzí CD / PMD Accuracy of CD / PMD dispersion measurement Radim Šifta, Petr Münster, Tomáš Horváth Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Abstrakt: Tento článek se zabývá měřením disperzí v jednovidových optických vláknech. Pojednává o přehledu měření a kompenzaci obou typů disperzí vyskytujících se v těchto vláknech chromatické disperzi (CD) a polarizační vidové disperzi (PMD). Hlavním cílem je poukázat na hodnoty obou měřených disperzí, jejich přesnosti a reprodukovatelnosti v různých typech zapojení referenčních vláken, kompenzačního vlákna a PMD emulátoru. Abstract: This paper is focused on the measurement problematic of dispersion in single-mode optical fibers. It describes measurement and compensation of both types of dispersion occurring in these fibers - chromatic dispersion (CD) and polarization mode dispersion (PMD). The main objective is to highlight the values of measured dispersions, their accuracy and reproducibility in different types of connections between reference fibers, compensation fiber and PMD emulator.

2 Přesnost měření disperzí CD / PMD Radim Šifta, Petr Münster, Tomáš Horváth Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Abstrakt Tento článek se zabývá měřením disperzí v jednovidových optických vláknech. Pojednává o přehledu měření a kompenzaci obou typů disperzí vyskytujících se v těchto vláknech chromatické disperzi (CD) a polarizační vidové disperzi (PMD). Hlavním cílem je poukázat na hodnoty obou měřených disperzí, jejich přesnosti a reprodukovatelnosti v různých typech zapojení referenčních vláken, kompenzačního vlákna a PMD emulátoru. 1 Úvod V dnešní době jsou optická vlákna používána na krátké i dlouhé přenosy, nebo všude tam kde je požadována vysoká kvalita služeb a bezpečnost. Kromě útlumu je maximální dosažitelná vzdálenost limitována disperzí. V jednovidových vláknech je to chromatická a polarizační vidová disperzi. U vláken vícevidových je to vidová disperze. 2 Disperze Disperze způsobuje zkreslení signálu v optickém vlákně a souvisí s fázovou rychlostí = (1) a skupinovou rychlostí šíření. [m/s], (2) kde v F je fázová rychlost, dz je derivace podle souřadnice místa, dt je derivace podle času, ω je úhlový kmitočet, k je vlnový vektor, v G je skupinová rychlost, dω je derivace podle úhlové frekvence a dk je derivace podle vlnového vektoru[1]. Tyto dvě veličiny se mění v závislosti na změně geometrie, indexu lomu a ta vyvolá změnu jejich frekvenční závislosti. Pokud se ve vlákně spojí dvě disperze, dojde k jevu, kdy se vlny šíří různou rychlostí. Disperze je důležitým parametrem optických vláken a určuje šířku přenášeného pásma a také rychlost. Zkreslení impulsů v optickém vlákně způsobují nezávislé jevy: materiálová disperze, vlnovodové disperze, polarizační vidová disperze a vidová disperze. 2.1 Disperze v jednovidových optických vláknech V jednovidových vláknech se negativně projevuje chromatická a polarizační vidová disperze Chromatická disperze Chromatická disperze je složena z materiálové a vlnovodové disperze. K materiálové disperzi dochází proto, že šíření světelného impulsu je závislé na interakci vlnových délek s indexem lomu jádra vlákna. Různé vlnové délky se šíří různou rychlostí v optickém materiálu. Disperze je tedy funkcí zdrojové spektrální šířky, která specifikuje rozsah vlnových délek, které se šíří ve vlákně. Materiálová disperze se dá popsat druhou derivací indexu lomu n podle kruhové frekvence ω nebo disperzním koeficientem D (λ) definovaným jako: ( ), (3) kde λ je vlnová délka, d 2 n je druhá derivace indexu lomu prostředí, c je rychlost světla v materiálovém médiu a dλ 2 je derivace druhé mocniny vlnové délky [2]. Obrázek 1: Zkreslení pulsu v optickém vlákně způsobené chromatickou disperzí Vlnovodová disperze je způsobena z důvodů, že konstanta šíření je rozličná pro každý vid, což má za následek změnu frekvence a to má dopad na změnu rychlosti šíření. Část světla se pohybuje v plášti, zatímco většina se pohybuje v jádru optického vlákna. Pokud dojde v optickém vlákně ke spojení materiálové a vlnovodové disperze vznikne chromatická disperze. Chromatickou disperzi označujme i jako intermódovou nebo intramodální. Chromatické disperzi je možné předejít, dá se vypočítat a nejčastěji se tento problém řeší kompenzacemi. Velikost chromatické disperze určuje disperzní koeficient. Disperzní koeficient je vyjádřen: ( ) ( ) ( ). (4) dt g (λ) je derivace změny skupinového zpoždění, která závisí na vlnové délce a d(λ) je derivace závislá na vlnové délce. Typická hodnota koeficientu chromatické disperze je 17 ps/(nm.km) [1]. Hodnoty CD koeficientu pro některé další vlnové délky podle standardu ITU-T G.695 jsou v tabulce 1 [4]. 333

3 Tabulka 1: Limity koeficientů CD [4] Vlnový rozsah λ [ nm ] Koeficient CD [ ps/(nm.km)] , , , , ,1 Obrázek 2: Šíření signálu způsobené polarizační vidovou disperzí u ideálního (nalevo) a reálného (napravo) vlákna [3] 3 Možnosti kompenzování disperzí Polarizační vidová disperze Představuje hlavní riziko při vysokorychlostních přenosech (nad 2,5 Gbit/s). Polarizační vidová disperze je způsobena anizotropní vlastnostmi optického vlákna. Index lomu není v celém průřezu stejný, což způsobují některé okolní jevy jako např. tlak, teplota, tah apod. Jednotlivé složky světla se pohybují různou rychlostí a dochází ke vzniku PMD. Oproti chromatické disperzi je náhodná a těžko se jí předchází. Mezi základní měřítko PMD patří diferenciální skupinové zpoždění (DGD) neboli Δτ. Měří se v ps. Na krátkých vzdálenostech (do 10 km) je lineární a vyjádříme ho jako [1]:. (5) Na dlouhé vzdálenosti nad 10 km se šíří s druhou odmocninou vzdálenosti: Kompenzace znamená způsob jak snížit hodnotu disperzního koeficientu na hodnotu, při které nedojde k nežádoucímu rozšiřování pulsů. 3.1 Kompenzace chromatické disperze Nejvíce používanou metodou pro kompenzaci chromatické disperze je pomocí kompenzačního DCF (Dispersion- Compensating Fiber) vlákna. Jedná se o speciální typ optického vlákna s velkou zápornou hodnotou koeficientu (délka DCF vlákna by měla být 1/6 délky kompenzovaného vlákna), jak je zobrazeno na obr. 3. Výhodou těchto vláken je vysoká spolehlivost, jednoduchá konstrukce a zajišťují plynulou kompenzaci v širokém rozsahu vlnových délek. Nevýhodou těchto vláken je vysoká cena a vyšší útlum (od 0,38 do 0,5 db) [5]., (6) kde l je délka optického vlákna. Na obrázku 2 je zobrazen rozdíl mezi ideálním a reálným šířením optického signálu. Limitní hodnoty PMD dle standardu ITU-T G.697 jsou v zobrazeny v tabulce 2 [4]. Tabulka 2: Limity PMD a PMD koeficientu [4] Obrázek 3: Princip kompenzace chromatické disperse pomocí DCF vláken [3] Přenosová rychlost [Gbit/s] SDH Doba trvání bitu [ps] PMD limit [ps] PMD coeff. pro 400 km [ps/km 1/2 ] 0,155 0,622 2, ,88 100,47 25, ,5 > 32 > 8 > 2 > 0,5 > 0,125 Mezi další kompenzace patří FBG (Fiber Bragg Grating) kompenzace a kompenzace HOM (Higher - Order Mode) vlákny. V první zmiňované obsahují vlákna v určité oblasti braggovské mřížky, které jsou realizovány jako periodické změny indexu lomu jádra. Mřížky fungují jako vlnové zrcadla, které určitou specifickou vlnovou délku odrážejí a ostatní propustí. Známe čtyři druhy braggovských mřížek: uniformní, apodizované, nakloněné a chirped mřížky. Ve druhé zmiňované mají vlákna dostatečný záporný sklon disperzní charakteristiky, která se hodí pro klasická konvenční vlákna, ale i pro NZDF (Non - Zero Dispersion Fiber) vlákna. Koeficient CD u HOM vláken je třikrát větší než u klasických DCF vláken. 3.2 Kompenzace polarizační vidové disperze Jak jsme v úvodu zmínili, polarizační vidová disperze má charakter náhodného jevu, což znamená, že je těžké ji eliminovat. Existují ale metody, kterými efekt PMD můžeme zmírnit. Jednou z možností je použití FEC (Forward Error 334

4 Correnction) kódování nebo redundancí vlnových délek ve WDM (Wavelength Division Multiplex) sítích. Celková kompenzace je řešena nezávisle nebo je spjata s jinými systémy. Podle použitých komponentů a technických vlastností je dělíme na optické, optoelektronické a elektrické [1]. 4 Úvod do měření Měření disperzí je důležitou součástí procesu jak udržet koncovou informaci v původním stavu. I přesto, že chromatickou disperzi je možné vypočítat, existují faktory, které musíme určit jinak než výpočtem. Mezi takový faktor patří zvyšování bitové rychlosti. Impulsy nesoucí informaci jsou blízko k sobě a disperze takto omezuje dosah spoje. S růstem přenosových rychlostí tedy stoupá i proměřování dosud zanedbatelných parametrů např. teplotní nestabilita hodnoty CD a kompenzačního prvku a z tohoto vyplývající kompenzace dynamická. Problematickou oblastí je i nasazování hustých vlnových multiplexů DWDM (Dense Wavelength Division Multiplex), kde je využito celé spektrum, ne jako u jednokanálových systémů. Při tomto systému nás bude zajímat CD celého spektra. Mezi metody měření chromatické disperze patří např. metoda fázového posuvu, metoda diferenciálního fázového posuvu, metoda zpoždění impulsů v časové oblasti a metoda interferometrická. První a druhá zmiňovaná metoda je podle ITU-T G.650 uvedena jako referenční metoda měření CD [7]. Polarizační vidovou disperzi je nutné měřit, neboť má charakter náhodného jevu. Měření vláken by se mělo provádět od výroby přes kabelování, závěrečná měření i při uvedení instalované trasy do provozu až po údržbové měření. V dnešní době nastává velké riziko tehdy, jestliže se na starší optickou trasu snažíme nasadit systém s přenosovou rychlostí 2,5 Gbit/s. Mezi hlavní metody měření PMD patří TINTY (Traditional Interferometric Method) a GINTY (Generalized Interferometric Method). Další jsou např. metoda skenování vlnových délek nebo polarimetrická metoda [1]. 5 Praktické měření Praktické měření sestávalo z pěti nezávislých měření prováděných v laboratoři přenosových médií, Ústavu Telekomunikací, Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně. V laboratoři je umístěn rack s PMD emulátorem, CD/PMD analyzátorem EXFO FTB-5700, referenčními cívkami se 40 km vláken a DCF vláknem. Byly použity tři dílčí referenční cívky s optickým vláknem G.652. D o délce 40 km, kompenzační vlákno o délce 6 m a 1 km předřadného vlákna G.652.D. Všechny cívky byly zakončeny konektory SC/APC. Teplota v laboratoři byla 22 C. Pro závěreční zpracování naměřených dat byl použit software EXFO FastReport2. První měření sestávalo ze základního měření všech tří cívek. Nejprve byly proměřeny všechny dílčí cívky samostatně v obou směrech (obrázek 4 1 b). Po té se optická trasa změřila ve spojení první cívka s druhou, a druhá cívka s třetí, tedy dohromady jsme měřili trasu 80 km, opět v obou směrech. Poslední měření bylo pro délku 120 km, tedy všechny tři cívky zapojené za sebou, také v obou směrech (obrázek 4 1 c). Druhé měření bylo podobné prvnímu, bylo však zapojené i DCF vlákno. Toto vlákno jsme nejprve proměřili samostatně (obrázek 5 2 a). Po té bylo kompenzační vlákno zapojené s každou referenční cívkou, měřené délky tedy byly 46 km (obrázek 5 2 b). Předposlední měření bylo prováděno s 80 km vlákna, ve stejných kombinacích jako u předchozího měření. Celková délka tedy byla 86 km (obrázek 5 2 c). Jako poslední byly měřeny kombinace zapojení všech tří cívek zapojených za sebe, přičemž kompenzační vlákno bylo zapojené mezi druhou a třetí cívku. Celková délka tudíž byla 126 km. Všechna měření byla prováděna v obou směrech (obrázek 5 2 d). Obrázek 2: Schéma zapojení pro první měření Obrázek 5: Schéma zapojení pro druhé měření (s DCF vláknem) Poslední tři měření byla obdobná předchozímu, namísto DCF vlákno ale byl zapojen PMD emulátor. Ve třetím měření byl použit etalon o hodnotě PMD 1 ps (v textu označován jako měření 3 a) 3 d)). Z důvodu příliš krátkého vlákna použitého v PMD emulátoru, bylo nutné použít předřadné vlákno G.652.D o délce 1 km, aby bylo možné změřit hodnotu PMD samotného emulátoru. Schéma tohoto zapojení (bez předřadného vlákna) je zobrazeno na obrázku 6. Obrázek 6: Měření vláken s PMD emulátorem U čtvrtého a pátého měření byly použity etalony s hodnotou PMD 5 ps a 10 ps (v textu označovány jako měření 4 a) 335

5 nm VOL.15, NO.5, OCTOBER d) a 5 a) 5 d)). Všechna měření byla opět prováděna v obou směrech. Pro zakončení měřených tras byl použit SC/PC konektor. je zobrazeno na obrázku 7. Obrázek 7: Schéma měření pro emulaci PMD 6 Výsledky měření Jak již bylo zmíněno dříve, uložené soubory je možné otevřít v programu FastReporter2 a vytvořit pomocí něj reporty z CD/PMD měření. Poznamenejme, že naměřené CD i PMD koeficienty samotných vláken byly v limitech daných standardem ITU-T G.652.D respektive standardem ITU-T G.653 pro kompenzační vlákno. Měření bylo prováděno v obou směrech. Nepřesnost měření chromatické disperze měřicího přístroje je ± 10 ps/nm a polarizační vidové disperze ± (0.2 ps + 5 % x PMD) [7]. Maximální měřící rozsah přístroje EXFO FTB-5700 je 150 km s použitím odrazivého zrcátka na konci optické trasy. Je tedy zřejmé, že 126 km vlákna a konektorový spoj odpovídají téměř maximálnímu dynamickému rozsahu přístroje. 6.1 Chromatická disperze V tabulce 3 jsou zobrazeny statistické výsledky pro měření CD. Můžeme zde vidět střední hodnotu, rozptyl, směrodatnou odchylku a variační koeficient pro každé měřené zapojení. Popis všech zapojení je v předchozí kapitole. Jak můžeme z tabulky 3 vidět, většiny hodnot směrodatné odchylky jsou v limitu přesnosti měřicího přístroje. Nejvyšší hodnota směrodatné odchylky je 21,26 ps/nm pro zapojení 2 b). Nicméně většina naměřených hodnot byla téměř stejná a pouze jedna hodnota byla vyšší, a tudíž vznikla nadlimitní hodnota (bez této nadlimitní hodnoty by byla hodnota směrodatné odchylky 0,8 ps/nm). Všechny naměřené výsledky pro zapojení 2 je zobrazeno na obrázku ,00-310,00-320,00-330,00-340,00-350,00-360,00-370,00-380,00-390,00-400,00-337,66-393,42-332,48-332,43-342,07-342, Measurement [-] Obrázek 8. Naměřené hodnoty chromatické disperse pro zapojení 2 2 a) 2 d) zobrazuje statistické výsledky pro kombinaci vláken a DCF vlákna. Jak je patrné z tabulky 3, délky vláken G.652.D byly příliš krátké pro kompenzaci pomocí 6 km DCF vláknem. Hodnota CD pro kompenzované vlákno by měla být mírně nad nulovou hodnotou (poznamenejme, že hodnota nesmí být nulová). Z výsledků je možné snadno vypočítat, že pokud chceme kompenzovat na nulovou hodnotu (přibližně), délka vlákna G.652.D by musela být přibližně 60 km a délka DCF vlákna 6 km. Měřicí přístroj určuje délky obou vláken zapojených dohromady, tzn. zobrazí délku konvenčního i kompenzačního vlákna a nezáleží na tom, kde je DCF vlákno zapojené. CD Tabulka 3: Statistické vyhodnocení CD Střední hodnota Rozptyl Směrodatná odchylka Variační koeficient [%] 1 a) 667,92 12,52 3,54 0,53 1 b) 1334,87 0,09 0,31 0,02 1 c) 1997,92 0,64 0,80 0,04 2 a) -1006,78 0,07 0,26 0,03 2 b) -346,73 451,81 21,26 6,13 2 c) 327,96 0,03 0,17 0,05 2 d) 991,27 1,65 1,28 0,13 3 a) 17,98 0,00 0,02 0,11 3 b) 667,62 8,19 2,86 0,43 3 c) 1335,69 9,41 0,45 0,03 3 d) 1998,07 0,20 0,32 0,02 4 a) 17,91 0,23 0,48 2,65 4 b) 667,43 13,69 3,70 0,55 4 c) 1335,28 0,15 0,39 0,03 4 d) 1997,36 0,04 0,20 0,01 5 a) 18,23 0,00 0,01 0,03 5 b) 668,24 6,48 2,55 0,38 5 c) 1334,47 1,62 1,27 0,10 5 d) 1997,04 0,02 0,14 0,01 Měření s PMD emulátory (zapojení 3, 4 a 5) nejsou důležitá pro statistické vyhodnocení přesnosti měření CD. Tyto hodnoty jsou pouze informativní. 6.2 Polarizační vidová disperze V tabulce 4 jsou zobrazeny statistické výsledky pro měření PMD. Můžeme zde vidět stejné parametry jako v tabulce 3 střední hodnotu, rozptyl, směrodatnou odchylku a variační koeficient. Statistické hodnoty PMD jsou více variabilní v porovnání s CD. Ačkoliv nejvyšší hodnota směrodatné odchylky byla pouze 0,73 ps pro zapojení 5 b), tato hodnota je však toleranci nepřesnosti měřicího přístroje. Směrodatná odchylka pro zapojení 4 c) a 4 b) je nad tolerancí nepřesnosti měření. Nicméně jak bylo popsáno v teoretickém úvodu, PMD má charakter náhodného jevu a tudíž se neustále mění. 336

6 PMD 1 a) 1 b) 1 c) 2 a) 2 b) 2 c) 2 d) 3 a) 3 b) 3 c) 3 d) 4 a) 4 b) 4 c) 4 d) 5 a) 5 b) 5 c) 5 d) Tabulka 4: Statistické vyhodnocení pro PMD Střední hodnota Rozptyl Směrodatná odchylka Variační koeficient [%] Nepřesnost měření [ps] 0,40 0,00 0,05 11,81 0,22 0,43 0,00 0,03 7,54 0,22 0,66 0,00 0,05 6,87 0,23 0,09 0,00 0,00 0,00 0,20 0,37 0,01 0,10 26,69 0,22 0,52 0,01 0,12 22,38 0,23 0,60 0,00 0,03 5,00 0,23 0,90 0,00 0,05 5,56 0,25 1,03 0,01 0,11 10,84 0,25 1,04 0,00 0,04 3,40 0,25 1,10 0,00 0,05 5,02 0,25 5,31 0,06 0,25 4,71 0,47 5,48 0,22 0,47 8,56 0,47 5,41 0,30 0,54 10,07 0,47 5,88 0,38 0,62 10,54 0,49 11,65 0,12 0,34 2,92 0,78 10,87 0,53 0,73 6,67 0,74 11,81 0,41 0,64 5,44 0,79 10,92 0,00 0,02 0,18 0,75 Přesnost střední hodnoty a směrodatné odchylky pro všechny tři PMD etalony (1, 5 a 10 ps) udávané výrobcem EXFO jsou v tabulce 5. Naměřené hodnoty byly v porovnání s hodnotami z tabulky 5 všechny v limitech 2 a) 2 d) byly měřeny s DCF vláknem a nejsou tudíž důležité pro statistické vyhodnocení přesností měření PMD. Tyto hodnoty jsou pouze informativní. Všechna měření byla prováděna na referenčních vláknech, která byla umístěna v racku na molitanových podložkách. Všechny aktivní prvky v racku byly v průběhu měření vypnuty. Je také vhodné poznamenat, že reálné měření by bylo odlišné z důvodu okolních podmínek, jako je např. teplota. CD/PMD pracoviště v naší laboratoři se používá pro testování přesnosti a kalibrace měřících přístrojů a dalších zařízení. Tabulka 5: Přesnost PMD emulátoru udávané společností EXFO Etalon 1 ps 5 ps 10 ps Střední hodnota PMD [ps] 0,91 5,2 10,8 Směrodatná odchylka [ps] 0,11 0,37 0,44 Min a Max hodnot PMD [ps] 0,61 & 1,19 3,83 & 5,68 9,9 & 11,7 7 Závěr Cílem tohoto článku bylo popsat polarizační vidovou disperzi, chromatickou disperzi a jejich praktické měření, reprodukovatelnost a přesnost za pomocí referenčních vláken. V dnešní době je velice důležité zaměřit se na problematiku disperzí a jejich měření. Důvodem je, že přenosová rychlost optických sítí stále více roste. Pokud chceme nasadit systém s vysokou přenosovou rychlostí, je nutné měřit disperze, analyzovat je a případně kompenzovat, pokud je to nezbytné. Limity pro oba typy disperzí pro konkrétní přenosové rychlosti jsou udávány standardy daných typů vláken. V České Republice je většina páteřních linek poměrně zastaralá. Operátoři a poskytovatelé internetu (ISP - Internet Service Providers) chtějí tyto linky používat pro nasazování vysokorychlostních systémů. To je ale možné pouze pokud jsou hodnoty CD i PMD v předepsaných limitech. Proto je velice důležité je měřit a také jejich časovou proměnlivost. Tento článek shrnuje výsledky o věrohodnosti a přesnosti měření chromatické a polarizační vidové disperze na referenčních vláknech, kompenzačním vlákně a PMD emulátoru. Závěr je, že ačkoliv je chromatická disperze považována za časově stabilní, a měření probíhalo na referenčních cívkách, některé opakované měření měly nadlimitní hodnoty. Proto je vhodné pro zlepšení přesnosti měřit disperze opakovaně a v obou směrech. Z výsledků je patrné, že DCF vlákno nijak výrazně neovlivňuje hodnotu měření PMD a taktéž PMD emulátor nemá výrazný vliv na měření CD. Po tomto měření budou následovat měření časové stability a závislosti CD i PMD na teplotě. V současné době naše skupina optolab začíná s měřením disperzi na CVIS síti, ke které má laboratoř přenosových médií přímou konektivitu. Bude velice zajímavé porovnat výsledky naměřené na referenčních vláknech s výsledky z reálných tras. Poděkování Tento článek byl podporován projekty SIX CZ.1.05/2.1.00/ a MPO FR-TI4/696. Literatura [1] M. Filka, M. Optoelectronics for telecommunications and informatics DALLAS USA: OPTOKON MET- 337

7 HODE ELECTRONIC, p. ISBN: [2] What is Optical Fiber Dispersion?. Fiberoptics4sale [online] [cit ]. [3] F. Kováč, Simulace a měření disperzí v optických přístupových sítích. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Radim Šifta. [4] Optical fibres, cables and systems. In: ITU: International Telecommunication Union [online] [cit ]. OUT PDF-E.pdf [5] Chromatic dispersion (optics). In: Chromatic dispersion (optics) [online]. [cit ]. romatic_dispersion.pdf [6] A. Othonos, K. Kyriacos. Fiber Bragg gratings: fundamentals and applications in telecommunications and sensing [online]. Boston,Mass.: Artech House, c1999, xiv, 422 p. [cit ]. ISBN s_kali.pdf [7] Single-Ended Dispersion Analyzer FTB Exfo: Telecom Test and Service Assurance [online]. Canada [cit ]. ication_sheets/exfo_spec-sheet_ftb _ang.pdf 338

Měření v optické síti různé požadavky operátorů

Měření v optické síti různé požadavky operátorů Kam kráčí telekomunikační sítě Senec 2018 Měření v optické síti různé požadavky operátorů Bc. Anna Biernátová RŮZNÍ OPERÁTOŘI SPOLEČNÁ ČÁST t Trasy v souběhu Společná ochranná trubka Společný optický kabel

Více

Komplexní soubor měření optických tras při nasazování vysokorychlostních systémů xwdm

Komplexní soubor měření optických tras při nasazování vysokorychlostních systémů xwdm Komplexní soubor měření optických tras při nasazování vysokorychlostních systémů xwdm Miroslav Švrček, Martin Hájek MIKROKOM, s.r.o. Nové nároky vysokorychlostních DWDM a CWDM systémů na optickou trasu

Více

Měření optických přenosových parametrů brněnské akademické počítačové sítě

Měření optických přenosových parametrů brněnské akademické počítačové sítě Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2010 12 4 Měření optických přenosových parametrů brněnské akademické počítačové sítě The measurement of optical transmission parameters in the Brno academical

Více

METODY ŘEŠENÍ VLIVU OPTICKÉ DISPERZE NA STÁVAJÍCÍCH OPTICKÝCH SÍTÍCH

METODY ŘEŠENÍ VLIVU OPTICKÉ DISPERZE NA STÁVAJÍCÍCH OPTICKÝCH SÍTÍCH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Mapa optické sítě v Hansbrouking projekci

Mapa optické sítě v Hansbrouking projekci Mapa optické sítě v Hansbrouking projekci Jan Brouček, PROFiber Networking CZ s.r.o. info@profiber.eu www.profiber.eu OBSAH 1 Proč mapování optické sítě 100 Gbit/s? 2 Závěry a zkušenosti vizualizace a

Více

MěřeníOSNR v DWDM sítíchs ROADM. Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o.

MěřeníOSNR v DWDM sítíchs ROADM. Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o. MěřeníOSNR v DWDM sítíchs ROADM Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o. OK 09 Optické komunikace, 22. 23. 10. 2009 Optická měření DWDM spojů OSA (Optický Spektrální Analyzátor) Základní klíčové

Více

CHROMATICKÁ DISPERZE JEDNOVIDOVÝCH OPTICKÝCH VLÁKEN A JEJÍ MĚŘENÍ

CHROMATICKÁ DISPERZE JEDNOVIDOVÝCH OPTICKÝCH VLÁKEN A JEJÍ MĚŘENÍ CHROMATICKÁ DISPERZE JEDNOVIDOVÝCH OPTICKÝCH VLÁKEN A JEJÍ MĚŘENÍ Martin Hájek, Petr Holomeček Úvod Překotně stoupající požadavky na přenosovou kapacitu telekomunikačních spojů nutí jejich provozovatele

Více

Moderní měřicí technika v optických komunikacích,

Moderní měřicí technika v optických komunikacích, Moderní měřicí technika v optických komunikacích, aneb vše, co jste chtěli vědět o měření optiky, ale dosud jste se nezeptali Ing. Miroslav Švrček Ing. Martin Hájek Košice 21. 4. 2009 Bratislava 23. 4.

Více

Disperzní parametry SMF optických vláken a tras

Disperzní parametry SMF optických vláken a tras Disperzní parametry SMF optických vláken a tras chromatická disperze CD polarizační vidová disperze PMD zvláště důležité pro rychlosti 10 Gbit/s měření PMD možná kompenzace CD? Disperzní vlastnosti určují

Více

MĚŘENÍ CHROMATICKÉ A POLARIZAČNÍ VIDOVÉ DISPERZE JEDNOVIDOVÝCH OPTICKÝCH TRAS Martin Hájek, Petr Holomeček

MĚŘENÍ CHROMATICKÉ A POLARIZAČNÍ VIDOVÉ DISPERZE JEDNOVIDOVÝCH OPTICKÝCH TRAS Martin Hájek, Petr Holomeček MĚŘENÍ CHROMATICKÉ A POLARIZAČNÍ VIDOVÉ DISPERZE JEDNOVIDOVÝCH OPTICKÝCH TRAS Martin Hájek, Petr Holomeček Úvod Požadavky na přenosovou kapacitu telekomunikačních spojů stále stoupají a jejich provozovatelé

Více

Úloha č. 7 Disperzní vlastnosti optických vlnovodů

Úloha č. 7 Disperzní vlastnosti optických vlnovodů Úloha č. 7 Disperzní vlastnosti optických vlnovodů 1 Teoretický úvod Optické vláknové vlnovody jsou důležitou komponentou optických komunikačních sítí. Jejich nejvýznamnějším parametrem je měrný útlum

Více

OTDR Optical time domain reflection

OTDR Optical time domain reflection OTDR Optical time domain reflection Úvod Co je OTDR Jak měří trasu OTDR Události na trase Nastavení parametrů OTDR Jak vybrat OTDR Co je OTDR? Netopýr vysílá krátké akustické signály a na základě jejich

Více

1. ÚVOD 2. MONITOROVACÍ LINKOVÝ SYSTÉM MONITOROVÁNÍ OPTICKÝCH TRAS AKADEMICKÉ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ V BRNĚ 2.1. VÝHODY A PARAMETRY SYSTÉMU

1. ÚVOD 2. MONITOROVACÍ LINKOVÝ SYSTÉM MONITOROVÁNÍ OPTICKÝCH TRAS AKADEMICKÉ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ V BRNĚ 2.1. VÝHODY A PARAMETRY SYSTÉMU MONITOROVÁNÍ OPTICKÝCH TRAS AKADEMICKÉ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ V BRNĚ 1. ÚVOD Ing. Vladimír Schindler Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav telekomunikací, Purkyňova

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Přenosová média. rek. Petr Grygárek. 2005 Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1

Přenosová média. rek. Petr Grygárek. 2005 Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1 Přenosová média Petr Grygárek rek 1 Přenosová média pro počítačové sítě Využíván sériový přenos úspora vedení Metalická Nesymatrické - koaxiální kabel Symetrické - kroucená dvojlinka Optická stíněná, nestíněná

Více

Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? Josef Beran, Jan Brouček. Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu?

Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? Josef Beran, Jan Brouček. Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? WWW.PROFIBER.EU Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? Josef Beran, Jan Brouček info@profiber.eu www.profiber.eu Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? PMD/DGD.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Úloha č. 7 - Disperze v optických vláknech

Úloha č. 7 - Disperze v optických vláknech Úloha č. 7 - Disperze v optických vláknech 1 Teoretický úvod Optické vláknové vlnovody jsou důležitou komponentou optických komunikačních sítí. Jejich nejvýznamnějšími parametry jsou měrný útlum a přenosová

Více

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl 17.9.2014

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl 17.9.2014 FTTX - Měření v optických sítích František Tejkl 17.9.2014 Náplň prezentace Co lze měřit v optických sítích Vizuální kontrola povrchu ferule konektoru Vizuální hledání chyb Optický rozpočet Přímá metoda

Více

Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? Josef Beran, Jan Brouček. Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu?

Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? Josef Beran, Jan Brouček. Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? WWW.PROFIBER.EU Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? Josef Beran, Jan Brouček info@profiber.eu www.profiber.eu Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? PMD/DGD.

Více

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl 17.09.2014

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl 17.09.2014 FTTX - pasivní infrastruktura František Tejkl 17.09.2014 Náplň prezentace Optické vlákno - teorie, struktura a druhy vláken (SM,MM), šíření světla vláknem, přenos opt. signálů Vložný útlum a zpětný odraz

Více

Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry)

Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) 1 Teoretický úvod Měření parametrů optických vláken metodou zpětného rozptylu představuje v současnosti velmi důležitý

Více

Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras?

Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras? Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras? Kalibrační laboratoř MIKROKOM provádí kalibrace: měřidel optického výkonu zdrojů optického záření měřidel útlumu optických reflektometrů

Více

Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty

Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty Fresnelův odraz: Otázka č. 4 Světlovodné přenosové cesty Princip šíření světla v optickém vlákně Odraz a lom světla: β α lom ke kolmici n n β α lom od kolmice n n Zákon lomu n sinα = n sin β Definice indexu

Více

Fotonické sítě jako médium pro distribuci stabilních signálů z optických normálů frekvence a času

Fotonické sítě jako médium pro distribuci stabilních signálů z optických normálů frekvence a času Fotonické sítě jako médium pro distribuci stabilních signálů z optických normálů frekvence a času Ondřej Číp, Šimon Řeřucha, Radek Šmíd, Martin Čížek, Břetislav Mikel (ÚPT AV ČR) Josef Vojtěch a Vladimír

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ TELEKOMUNIKACÍ

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ TELEKOMUNIKACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF MĚŘENÍ OPTICKÝCH

Více

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory Optické vlákna patří k nejmodernějším přenosovým médiím. Jejich vysoká přenosová kapacita a nízký útlum jsou hlavní výhody, které je staví před

Více

Jak ovlivňují parametry měřicích přístrojů výsledky měření optických tras?

Jak ovlivňují parametry měřicích přístrojů výsledky měření optických tras? Jak ovlivňují parametry měřicích přístrojů výsledky měření optických tras? aneb zkušenosti s měřením tras a kalibrací přístrojů Martin Hájek, Karel Dvořák MIKROKOM s.r.o. Faktory ovlivňující naměřené výsledky

Více

Metody v moderních přenosových systémech. Optické komunikace 2010 Ing. Leoš Boháč, Ph.D. ČVUT-FEL, katedra telekomunikační techniky

Metody v moderních přenosových systémech. Optické komunikace 2010 Ing. Leoš Boháč, Ph.D. ČVUT-FEL, katedra telekomunikační techniky Metody v moderních přenosových systémech Optické komunikace 2010 Ing. Leoš Boháč, Ph.D. ČVUT-FEL, katedra telekomunikační techniky 1 Obsah Blokové zapojení optického systému Modulace a nároky na ní Externí

Více

Intelligent Optical link Mapper

Intelligent Optical link Mapper Intelligent Optical link Mapper - co vidí a umí OTDR Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu OSNOVA 1 Požadavky při výstavbě a servisu optických sítí (PON, P2P) 2 Nové možnosti iolm (Intelligent

Více

Optické komunikace II Optické útlumové články

Optické komunikace II Optické útlumové články Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Optické komunikace II Optické útlumové články Datum: 13.4.2014 Autor: Tomáš Škařupa, LOGIN SKA0092 Kontakt: ska0092@vsb.cz Předmět: Optoelektronika

Více

OSA a moderní optické přenosy v transportní síti

OSA a moderní optické přenosy v transportní síti OSA a moderní optické přenosy v transportní síti Vratislav Blažek, EXFO Electro Optical Engineering Jan Brouček, PROFiber Networking Analýza 40/100G signálů OK 2012 Peter Potrok, Josef Beran josef.beran@profiber.cz

Více

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda 4.předn ednáška Optické přenosové prostředky (WDM) Ing. Bc. Ivan Pravda Optické přenosové prostředky - Viditelné světlo frekvence okolo 10 8 Hz, oblast frekvencí využitelná pro přenos dat - Přenášená data

Více

CWDM CrossConnect pro Datacentra

CWDM CrossConnect pro Datacentra CrossConnect CrossConnect pro Datacentra CrossConnect system pro datová centra je založen na využití technologie vlnového multiplexu pro přenos na krátké vzdálenosti. Díky použití technologie je možné

Více

Zátěžové testy GPON, XG-PON, XGS-PON, NG-PON

Zátěžové testy GPON, XG-PON, XGS-PON, NG-PON Jednostupňové Splitrování Vícestupňové Splitrování Zátěžové testy GPON, XG-PON, XGS-PON, NG-PON Brno, 28. 3. 2019 Josef Beran, Peter Potrok Parametry GPON Útlumové třídy PON Maximální rozbočovací poměr

Více

(CD?,PMD?) InBand měření OSNR signálu DWDM. Jan Brouček, 8. 4. 2011. Praha, WDM Systems Summit 7.dubna 2011. InBand měření OSNR.

(CD?,PMD?) InBand měření OSNR signálu DWDM. Jan Brouček, 8. 4. 2011. Praha, WDM Systems Summit 7.dubna 2011. InBand měření OSNR. In Band měření OSNR signálu DWDM (CD?,PMD?) Jan Brouček, Praha, WDM Systems Summit 7.dubna 2011 InBand měření OSNR signálu DWDM témata A InBand měření OSNR B Měření CD, PMD C Měření tvaru signálu, oka

Více

Testování a hledání závad na trase pasivních optických přípojek PON FTTx pomocí reflektometru OTDR. Oprava přerušených vláken svařovací soupravou.

Testování a hledání závad na trase pasivních optických přípojek PON FTTx pomocí reflektometru OTDR. Oprava přerušených vláken svařovací soupravou. PODKLADY PRO PRAKTICKÝ SEMINÁŘ PRO UČITELE VOŠ Testování a hledání závad na trase pasivních optických přípojek PON FTTx pomocí reflektometru OTDR. Oprava přerušených vláken svařovací soupravou. Ing. Michal

Více

Vlákna G.657 nejen pro přístupové sítě Patrick Stibor pstibor@ofsoptics.com

Vlákna G.657 nejen pro přístupové sítě Patrick Stibor pstibor@ofsoptics.com Vlákna G.657 nejen pro přístupové sítě Patrick Stibor pstibor@ofsoptics.com Your Optical Fiber Solutions Partner OFS 1 Optical fibers for access networks ITU-T G.657 (2006) Characteristics of a Bending

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Plánování optovláknových přenosových tras

Plánování optovláknových přenosových tras Plánování optovláknových přenosových tras Ing. Martin Kyselák Ing. Vítězslav Křivánek Ústav telekomunikací Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Purkyňova 118,

Více

PMD POLARIZAČNÍ VIDOVÁ DISPERZE A VLIV NA PŘENOS PMD POLARIZATION MODE DISPERSION AND ITS EFFECT ON DATA TRANSPORT

PMD POLARIZAČNÍ VIDOVÁ DISPERZE A VLIV NA PŘENOS PMD POLARIZATION MODE DISPERSION AND ITS EFFECT ON DATA TRANSPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTRONIKY A KOMUNIKAČÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELEKTRICAL ENGENEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Ověření funkčnosti ultrazvukového detektoru vzdálenosti

Ověření funkčnosti ultrazvukového detektoru vzdálenosti 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Ověření funkčnosti ultrazvukového detektoru vzdálenosti Plšek Stanislav Elektrotechnika 06.12.2010 Práce se zabývá ověřením funkčnosti ultrazvukového detektoru

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 25.3.2011 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek: Pa 9:30 Spolupracovníci: Jana Navrátilová Hodnocení: Mikrovlny Abstrakt V úloze je

Více

Jak přesnéje vaše OTDR?

Jak přesnéje vaše OTDR? Přesné měření kabelů, tras a součástek Jak přesnéje vaše OTDR? Jan Brouček, Ján Ďurovka 1. Zvolit vhodnou měřicí metodu 2. Zvolit vhodnou měřicí techniku 3. Dodržovat postupy 4. Připravit a udržovat dokumentaci

Více

OSA a moderní optické přenosy v transportní síti

OSA a moderní optické přenosy v transportní síti OSA a moderní optické přenosy v transportní síti Vratislav Blažek, Electro Optical Engineering Jan Brouček, PROFiber Networking Analýza 40/100G signálů OK 2012 Peter Potrok, Josef Beran josef.beran@profiber.cz

Více

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA SIGNÁLU WDM

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA SIGNÁLU WDM MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA SIGNÁLU WDM Jan Brouček, Jiří Göllner Nová Paka, WDM-PON seminář 18.května 2010 Měření a diagnostika signálu WDM témata A OSA optický spektrální analyzátor, základní servisní nástroj

Více

100G konečně realitou. Co a proč měřit na úrovni 100G

100G konečně realitou. Co a proč měřit na úrovni 100G 100G konečně realitou Co a proč měřit na úrovni 100G Nárůst objemu přenášených dat Jak jsme dosud zvyšovali kapacitu - SDM více vláken, stejná rychlost (ale vyšší celkové náklady na instalaci a správu

Více

Vektorové obvodové analyzátory

Vektorové obvodové analyzátory Radioelektronická měření (MREM, LREM) Vektorové obvodové analyzátory 9. přednáška Jiří Dřínovský Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Úvod Jedním z nejběžnějších inženýrských problémů je měření parametrů

Více

íta ové sít baseband narrowband broadband

íta ové sít baseband narrowband broadband Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo

Více

Signál v čase a jeho spektrum

Signál v čase a jeho spektrum Signál v čase a jeho spektrum Signály v časovém průběhu (tak jak je vidíme na osciloskopu) můžeme dělit na periodické a neperiodické. V obou případech je lze popsat spektrálně určit jaké kmitočty v sobě

Více

Stavba slovníku VIM 3: Zásady terminologické práce

Stavba slovníku VIM 3: Zásady terminologické práce VIM 1 VIM 2:1993 ČSN 01 0115 Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii VIM 3:2007 International Vocabulary of Metrology Basic and General Concepts and Associated Terms Mezinárodní

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Přenos dat v počítačových sítích Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Způsob propojení sítí opak. Drátové sítě TP (twisted pair) kroucená dvoulinka 100Mbit, 1Gbit Koaxiální kabel vyšší

Více

EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2 Přednáška 5 - Chyby a nejistoty měření. Jan Krystek

EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2 Přednáška 5 - Chyby a nejistoty měření. Jan Krystek EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2 Přednáška 5 - Chyby a nejistoty měření Jan Krystek 9. května 2019 CHYBY A NEJISTOTY MĚŘENÍ Každé měření je zatíženo určitou nepřesností způsobenou nejrůznějšími negativními vlivy,

Více

OTDR nebo přímá metoda

OTDR nebo přímá metoda OTDR nebo přímá metoda co je lepší pro měření útlumu optických vláken nebo tras? Marcel Mondočko, Ing. Pavel Kosour OSNOVA 1 Základní principy 2 Ukázka měření 3 Porovnání výsledků Přímá metoda je když

Více

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Na čem závisí účinnost vedení? účinnost vedení závisí na činiteli útlumu β a na činiteli odrazu

Více

Optické sítě v telekomunikacích

Optické sítě v telekomunikacích FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Optické sítě v telekomunikacích Garant předmětu: Prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. Autoři textu: Prof. Ing. Miloslav Filka,

Více

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d Odbor státní kontroly elektronických komunikací Oddělení technické podpory Brno Jurkovičova 1, 638 Brno Z P R Á V č. 13/212 o výsledcích měření nežádoucího

Více

Semestrální projekt. Vyhodnocení přesnosti sebelokalizace VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Semestrální projekt. Vyhodnocení přesnosti sebelokalizace VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Semestrální projekt Vyhodnocení přesnosti sebelokalizace Vedoucí práce: Ing. Tomáš Jílek Vypracovali: Michaela Homzová,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis BRNO, 2009 1 Návrh a konstrukce dálkového spoje 1.1 Optická

Více

Technologie CWDM v optických sítích. Ing. Jaromír Šíma RLC Praha a.s. sima@rlc.cz www.rlc.cz www.optickesite.cz

Technologie CWDM v optických sítích. Ing. Jaromír Šíma RLC Praha a.s. sima@rlc.cz www.rlc.cz www.optickesite.cz Technologie CWDM v optických sítích Ing. Jaromír Šíma RLC Praha a.s. sima@rlc.cz www.rlc.cz www.optickesite.cz WDM technologie WDM 850/1300 nm, 1310/1550 nm WWDM pro MM vlákna, 4 kanály á 25nm 1275, 1300,

Více

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace)

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace) ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 666.189.21:666.22 Říjen 1992 OPTICKÁ VLÁKNA Část 2: Výrobní specifikace ČSN IEC 793-2 35 8862 Optical fibres. Part 2: Product specifications Fibres optiques. Deuxième partie: Spécifications

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Návrh frekvenčního filtru

Návrh frekvenčního filtru Návrh frekvenčního filtru Vypracoval: Martin Dlouhý, Petr Salajka 25. 9 2010 1 1 Zadání 1. Navrhněte co nejjednodušší přenosovou funkci frekvenčního pásmového filtru Dolní propusti typu Bessel, která bude

Více

ZABEZPEČENÍ KVALITY V LABORATOŘI

ZABEZPEČENÍ KVALITY V LABORATOŘI ZABEZPEČENÍ KVALITY V LABORATOŘI David MILDE, 2014-2017 QUALITY KVALITA (JAKOST) Kvalita = soubor znaků a charakteristik výrobku či služby, který může uspokojit určitou potřebu. Kvalita v laboratoři=výsledky,které:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Vyjadřování přesnosti v metrologii

Vyjadřování přesnosti v metrologii Vyjadřování přesnosti v metrologii Měření soubor činností, jejichž cílem je stanovit hodnotu veličiny. Výsledek měření hodnota získaná měřením přisouzená měřené veličině. Chyba měření výsledek měření mínus

Více

Relativistické jevy při synchronizaci nové generace atomových hodin. Jan Geršl Český metrologický institut

Relativistické jevy při synchronizaci nové generace atomových hodin. Jan Geršl Český metrologický institut Relativistické jevy při synchronizaci nové generace atomových hodin Jan Geršl Český metrologický institut Objasnění některých pojmů Prostoročas Vlastní čas fyzikálního objektu Souřadnicový čas bodů v prostoročase

Více

Měření pasivních optických sítí

Měření pasivních optických sítí Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2010 12 2 Měření pasivních optických sítí Measurement of Optical Access Networks Vladimír Tejkal, Miloslav Filka, Pavel Reichert, Jan Šporík xtejka00@stud.feec.vutbr.cz

Více

Optické přenosy informací pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Optické přenosy informací pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Optické přenosy informací pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO Garant předmětu: Prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. Autor textu:

Více

Resolution, Accuracy, Precision, Trueness

Resolution, Accuracy, Precision, Trueness Věra Fišerová 26.11.2013 Resolution, Accuracy, Precision, Trueness Při skenování se používá mnoho pojmů.. Shodnost měření, rozlišení, pravdivost měření, přesnost, opakovatelnost, nejistota měření, chyba

Více

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy: 1 Pracovní úkoly 1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy: (a) cívka bez jádra (b) cívka s otevřeným jádrem (c) cívka s uzavřeným jádrem 2. Přímou metodou změřte odpor

Více

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ Komunikační kanál (přenosová cesta) vždy negativně ovlivňuje přenášený signál (elektrický, světelný, rádiový). Nejčastěji způsobuje: útlum zeslabení, tedy zmenšení amplitudy

Více

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou Úloha č. 8 pro laserová praktika KFE, FJFI, ČVUT v Praze, verze 2010/1 Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou Akustooptické modulátory (AOM), někdy též nazývané Braggovské cely,

Více

Aspekty DWDM technologie.

Aspekty DWDM technologie. Aspekty DWDM technologie Milan Šárek msarek@core.cz Obsah h Rozdíl mezi optickým přenosem a optickými sítěmi h Aspekty Dense Wavelength Division Multiplexing h Technologie optického přepínání h Protokoly

Více

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet IEEE802.3 Ethernet Ethernet 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.3 Ethernet část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne:

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne: Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. Úloha č. VII Název: Studium kmitů vázaných oscilátorů Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne: 27. 2. 2012 Odevzdal

Více

Dvoustavové modulace v OTDM sítích

Dvoustavové modulace v OTDM sítích Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2013 15 5 Dvoustavové modulace v OTDM sítích Binary modulations in OTDM networks Petr Munster, Radim Šifta, Tomáš Horváth {munster,sifta,horvath}@feec.vutbr.cz

Více

Základním praktikum z optiky

Základním praktikum z optiky Úloha: Základním praktikum z optiky FJFI ČVUT v Praze #6 - Zdroje optického záření a jejich vlastnosti Jméno: Ondřej Finke Datum měření: 7.4.2016 Spolupracoval: Obor / Skupina: 1. Úvod Alexandr Špaček

Více

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis Ivana Krestýnová, Josef Zicha Abstrakt: Absolutní vlhkost je hmotnost

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ Ing. Radim Šifta KVALITA SLUŽEB V OPTICKÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍCH QUALITY OF SERVICES IN OPTICAL ACCESS

Více

Pasivní CWDM/ DWDM. Co je to CWDM?

Pasivní CWDM/ DWDM. Co je to CWDM? Školení vláknová optika JARO 2014 část 2. CWDM a DWDM multiplex, jaké jsou dnes možnosti David Navrátil Přednášející: David Navrátil Co je to CWDM? Coarse Wave Division Multiplexing (odstup kanálů 20nm)

Více

Použitý rezistor (jmenovitá hodnota): R1 = 270 kω je přesný metalizovaný rezistor s přesností ± 0,1%.

Použitý rezistor (jmenovitá hodnota): R1 = 270 kω je přesný metalizovaný rezistor s přesností ± 0,1%. Laboratorní úloha Snímač teploty R je zapojený podle schema na Obr. 1. Snímač je termistor typ B57164K [] se jmenovitým odporem pro teplotu 5 C R 5 00 Ω ± 10 %. Závislost odporu termistoru na teplotě je

Více

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Úloha 4: Balrmerova série Datum měření: 13. 5. 016 Doba vypracovávání: 7 hodin Skupina: 1, pátek 7:30 Vypracoval: Tadeáš Kmenta Klasifikace: 1 Zadání 1. DÚ: V přípravě

Více

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ Komunikační kanál (přenosová cesta) vždy negativně ovlivňuje přenášený signál (elektrický, světelný, rádiový). Nejčastěji způsobuje: útlum zeslabení, tedy zmenšení amplitudy

Více

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Úlohač.III. Název: Mřížkový spektrometr

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Úlohač.III. Název: Mřížkový spektrometr Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III Úlohač.III Název: Mřížkový spektrometr Vypracoval: Petr Škoda Stud. skup.: F14 Dne: 17.4.2006 Odevzdaldne: Hodnocení:

Více

Úvod do problematiky měření

Úvod do problematiky měření 1/18 Lord Kelvin: "Když to, o čem mluvíte, můžete změřit, a vyjádřit to pomocí čísel, něco o tom víte. Ale když to nemůžete vyjádřit číselně, je vaše znalost hubená a nedostatečná. Může to být začátek

Více

DVOUSTAVOVÉ MODULAČNÍ FORMÁTY V OPTICKÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍCH

DVOUSTAVOVÉ MODULAČNÍ FORMÁTY V OPTICKÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍCH DVOUSTAVOVÉ MODULAČNÍ FORMÁTY V OPTICKÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍCH Vladimír TEJKAL 1, Miloslav FILKA 1, Pavel REICHERT 1, Jan ŠPORIK 1 1 Katedra telekomunikací, Fakulta elektrotechniky a komunikační technologií,

Více

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou Úloha č. 8 pro laserová praktika (ZPLT) KFE, FJFI, ČVUT, Praha v. 2017/2018 Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou Akustooptické modulátory (AOM), někdy též nazývané Braggovské

Více

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky Moderní výukové soubory Praha 20. dubna 2006 MIKROKOM Praha Martin Hájek, Jan Brouček, Miroslav Švrček, Ondřej Hanzálek Výukové soubory 1. krok do vláknové

Více

1. Měření parametrů koaxiálních napáječů

1. Měření parametrů koaxiálních napáječů . Měření parametrů koaxiálních napáječů. Úvod Napáječ je vedení, které spojuje zdroj a zátěž. Vlastnosti napáječe popisujeme charakteristickou impedancí Z [], měrnou fází [rad/m] a měrným útlumem [/m].

Více

knové senzory v geotechnice a stavebnictví

knové senzory v geotechnice a stavebnictví Optovláknov knové senzory v geotechnice a stavebnictví Safibra, s.r.o. 1 Obsah Proč monitorovat? Co lze optovlákny monitorovat. FBG technologie Raman OTDR Brillouin OTDR Úloha firmy Safibra 2 Proč monitorovat?

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

Stanovení akustického výkonu Nejistoty měření. Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.

Stanovení akustického výkonu Nejistoty měření. Ing. Miroslav Kučera, Ph.D. Stanovení akustického výkonu Nejistoty měření Ing. Miroslav Kučera, Ph.D. Využití měření intenzity zvuku pro stanovení akustického výkonu klapek? Výhody: 1) přímé stanovení akustického výkonu zvláště při

Více

Základy měření optických vláken a kabelů

Základy měření optických vláken a kabelů 1 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy měření optických vláken a kabelů Jan Skapa, Jan Vitásek Ostrava 2011 2 Tato publikace byla napsána v OpenOffice,

Více

Charakteristiky optického záření

Charakteristiky optického záření Fyzika III - Optika Charakteristiky optického záření / 1 Charakteristiky optického záření 1. Spektrální charakteristika vychází se z rovinné harmonické vlny jako elementu elektromagnetického pole : primární

Více

Příloha č. 1. amplitudová charakteristika filtru fázová charakteristika filtru / frekvence / Hz. 1. Určení proudové hustoty

Příloha č. 1. amplitudová charakteristika filtru fázová charakteristika filtru / frekvence / Hz. 1. Určení proudové hustoty Příloha č. 1 Při hodnocení expozice nízkofrekvenčnímu elektromagnetickému poli (0 Hz 10 MHz) je určující veličinou modifikovaná proudová hustota J mod indukovaná v tělesné tkáni. Jak je uvedeno v nařízení

Více

Zaměření vybraných typů nerovností vozovek metodou laserového skenování

Zaměření vybraných typů nerovností vozovek metodou laserového skenování Zaměření vybraných typů nerovností vozovek metodou laserového skenování 1. Účel experimentů V normě ČSN 73 6175 (736175) Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek je uvedena řada metod k určování podélných

Více

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace XXXII. Seminar ASR '2007 Instruments and Control, Farana, Smutný, Kočí & Babiuch (eds) 2007, VŠB-TUO, Ostrava, ISBN 978-80-248-1272-4 Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application

Více