část E V Y H O D N O C E N Í S T A N O V I S E K D O T Č E N Ý C H O R G Á N Ů A K R A J S K É H O Ú Ř A D U uplatněných k návrhům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "část E V Y H O D N O C E N Í S T A N O V I S E K D O T Č E N Ý C H O R G Á N Ů A K R A J S K É H O Ú Ř A D U uplatněných k návrhům"

Transkript

1 V Y H O D N O C E N Í S T A N O V I S E K D O T Č E N Ý C H O R G Á N Ů A K R A J S K É H O Ú Ř A D U uplatněných k návrhům vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách uplatněných proti upravenému a posouzenému návrhu ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEJKOVICE ve smyslu 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Název subjektu 1. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 2. Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí 3. Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby 4. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 5. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu 6. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí 7. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy Další stanoviska dotčených orgánů a krajského úřadu jako nadřízeného orgánu nebyla v zákonné lhůtě uplatněna. Ve smyslu 53 odst. 1 stavebního zákona se má za to, že ostatní dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán s návrhy pořizovatele souhlasí. 1

2 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně Jeřábkova 4, 6 00 Brno (územní pracoviště Hodonín) KHSJM 33832/24/HO/HOK Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také KHS JmK ) jako dotčený orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný dle ustanovení 82 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon č. 258/2000 Sb. ), a věcně příslušný dle ustanovení 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., 4 odst. 2 písm. b) a 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také stavební zákon ), v souladu s ustanovením 2 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také správní řád ), uplatňuje toto stanovisko: Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně souhlasí s návrhy vyhodnocení výsledků projednání územního plánu Čejkovice, resp. s návrhem rozhodnutí o námitkách, návrhem vyhodnocení připomínek a návrhem vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu. K námitce 03 uplatněné společností Zemědělská a.s. Čejkovice na zaznamenání ochranného pásma KHS JmK doplňuje, že v souvislosti s ochranou ovzduší před jeho znečišťováním byla na základě návrhu orgánu hygienické služby orgánem územního plánování stanovována v souladu s ustanoveními 4 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a 5 vyhlášky č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, tzv. pásma hygienické ochrany. Současná právní úprava daná zákonem č. 258/2000 Sb. již danou problematiku neupravuje s tím, že ochranná pásma jsou stanovována rozhodnutím dle 83 stavebního zákona; v dalším KHS JmK odkazuje na ustanovení 86 odst. 4 Odůvodnění KHS JmK byla dne Městským úřadem Hodonín, odborem rozvoje města, Masarykovo náměstí 1, Hodonín, IC , jako úřadem územního plánování vykonávajícím územně plánovací činnost pro spádové obce ve svém správním obvodu a pořizovatelem územně plánovací dokumentace pro obec Čejkovice, v souladu s ustanovením 53 stavebního zákona doručena žádost o stanovisko k vyhodnocení výsledků projednání ve smyslu 53 odst. 1 stavebního zákona (SPIS. ZNAČKA MUHO 31043/21 ORM, Č.J. MUHOCJ 61169/24). KHS JmK posoudila danou žádost, resp. návrh rozhodnutí o námitkách, návrh vyhodnocení připomínek a návrh vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu, a další související přílohy ve smyslu ustanovení 2 odst. 2 správního řádu a 53 odst. 1 stavebního zákona, a to v rozsahu požadavku na ochranu veřejného zdraví vyplývajících ze souvisejících ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. a právních předpisů prováděcích. I přesto, že se žádná z námitek nebo připomínek přímo nedotýkala otázky ochrany veřejného zdraví, uplatnila KHS JmK souhlasné stanovisko s návrhem na vypořádání, a to vzhledem k principu udržitelného rozvoje reflektujícího na pojetí zdraví. Současně KHS JmK doplnila informace k námitce 03 uplatněné společností Zemědělská a.s. Čejkovice. 2

3 Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí Národní tř. 25, Hodonín MUHOCJ 76974/ Podáním byla Městskému úřadu Hodonín, odboru ŽP předána žádost o stanovisko k vyhodnocení výsledků projednání Návrhu ÚP Čejkovice. Žadatelem a adresátem je: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám.53/1, Hodonín Pořizovatelem dokumentace je: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 53/1, Hodonín Obsahem předložené dokumentace je: Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných proti upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu Čejkovice v rámci veřejného projednání ve smyslu 52 odst. 2 a 3, 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu Čejkovice v rámci veřejného projednání ve smyslu 52 odst. 3, 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Odbor ŽP MěÚ Hodonín posuzuje dokumentaci (dále jen záměr) podle následujících hledisek: 1. Z hlediska ochrany přírody a krajiny - zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 2. Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/20 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění novel (dále jen vodní zákon) a zák. č. 274/20 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ve znění novel (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích). 3. Z hlediska odpadového hospodářství dle 79 odst. 1 písm. k) zák. č. 185/20 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 4. Z hlediska ochrany ovzduší podle zákona č. 2/22 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. 5. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. 6. Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa a hospodaření v lesích podle zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. Z hlediska ochrany přírody a krajiny sdělujeme: 03 vodoprávního úřadu MěÚ Hodonín: z hlediska odpadového hospodářství: Z hlediska ochrany ovzduší: k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu pořizování vydává dle 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 2/22 Sb., o ochraně ovzduší krajský úřad (v tomto případě Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor ŽP). Z hlediska ochrany ZPF sdělujeme: Z hlediska ochrany PUPFL a hospodaření v lesích: Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby Národní tř. 25, Hodonín MUHOCJ 77866/

4 Odbor investic a údržby Městského úřadu Hodonín jako místně a věcně příslušný orgán státní správy podle 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), pověřený výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo orgán kraje v přenesené působnosti, dává k shora uvedené žádosti toto vyjádření: K předloženému návrhu Územního plánu obce Čejkovice k upravenému a posouzenému návrhu - nemáme zásadní požadavky a s návrhy pořizovatele souhlasí. Při řešení dopravního napojení jednotlivých lokalit na dopravní síť obce, případným doplněním a protažením stávajících komunikací nutno dodržet zejména obecné technické požadavky na komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů Ve smyslu 53 odst. 1 stavebního zákona uplatňují dotčené orgány a krajský úřad stanoviska k návrhům vyhodnocení výsledků projednání, tj. k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných proti upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu Čejkovice v rámci veřejného projednání ve smyslu 52 odst. 2 a 3, 53 odst. 1 stavebního zákona a k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu Čejkovice v rámci veřejného projednání ve smyslu 52 odst. 3, 53 odst. 1 Předmětem stanoviska dotčeného orgánu a krajského úřadu již tedy není opětovné posouzení vlastní dokumentace návrhu ÚP Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby Národní tř. 25, Hodonín HSBM-10-74/ Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen HZS JMK) v souladu s ustanovením 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou územně plánovací dokumentaci předloženou č.j. MUHOCJ 61169/ K předmětné dokumentaci vydává souhlasné koordinované stanovisko. Odůvodnění: Návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Čejkovice řeší problematiku, jež nesouvisí s požadavkem 29 odst. 1 písmeno k) zákona č. 133/1985 Sb., a s požadavky uvedenými v 20 vyhlášky MV č. 380/20 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, proto HZS JMK rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo nám. 3/5, 6 82 Brno JMK 89833/ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, jako pořizovatel ÚP Čejkovice, ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu ÚP Čejkovice a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP. Ve smyslu 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), pořizovatel vyzval dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán, aby k návrhům uplatnily do 30 dnů od obdržení svá stanoviska. Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále OÚPSŘ) jako nadřízený orgán k předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Čejkovice vydává následující stanovisko: Krajský úřad jako nadřízený orgán posuzuje řešení návrhu územního plánu ve smyslu ustanovení 50 odst. 7 stavebního zákona, tedy z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. K 4

5 návrhu ÚP Čejkovice bylo v rámci projednání návrhu ve smyslu 50 odst. 3 stavebního zákona a v rámci veřejného projednání uplatněno několik námitek a připomínek. Uplatněné námitky a připomínky se především dotýkají rozsahu vymezovaných zastavitelných ploch a systému jejich obsluhy. Námitky ani připomínky se nedotýkají zájmů, které dle ustanovení 50 odst. 7 stavebního zákona posuzuje OÚPSŘ (tedy zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem); OÚPSŘ tedy k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek neuplatňuje stanovisko Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 6 82 Brno JMK 99569/ OŽP vydal k Návrhu územního plánu Čejkovice stanovisko ke společnému jednání dle ust. 50 odst. 2 stavebního zákona pod č. j. JMK 49004/23, , dále pak souhlasné stanovisko podle 10g a 10i zákona č. 100/20 Sb. pod č.j. JMK / a stanovisko k veřejnému projednání dle ust. 52 odst. 3 stavebního zákona, a to v rámci koordinovaného stanoviska pod č. j. JMK 8391/ Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný úřad podle ustanovení 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k Návrhu územního plánu Čejkovice následující stanoviska podle ustanovení 53 odst. 1 stavebního zákona: 1. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona): OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF krajského úřadu příslušný dle ust. 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF nemá k Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k Návrhu ÚP Čejkovice připomínky. 2. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: Správní orgán se ztotožňuje s komentářem zpracovatele územního plánu, že zmírňující opatření, vyplývající z hodnocení návrhu ÚP z hlediska vlivu na území soustavy Natura 2000, jsou obsažena v kap. 7. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí textové části odůvodnění návrhu ÚP. K této kapitole lze konstatovat, že tato zmírňující opatření byla převzata doslovně. Nicméně správní orgán zastává názor, že tato opatření by měla být rovněž obsahem kapitoly textové části návrhu ÚP (výrok) v příslušném sloupci tabulky další podmínky využití území, jelikož se jedná o zásadní podmínky vztahující se ke konkrétním plochám, bez jejichž uplatnění realizace náplně ploch není možná. Správní orgán v tomto svém požadavku vychází z toho, že pro některé plochy (např. Z14) jsou podmínky vyplývající z naturového hodnocení převzaty do předmětné tabulky návrhu ÚP (výrok) zcela, pro další (např. Z1, Z18) ale už jen zčásti. Správní orgán považuje za správné, aby příslušný sloupec tabulky obsahoval všechny tyto podmínky u všech ploch, jichž se to týká. Přičemž v předmětné tabulce není nutné tyto podmínky přejímat doslovně z naturového hodnocení, stačí je Ve smyslu 53 odst. 1 stavebního zákona uplatňují dotčené orgány a krajský úřad stanoviska k návrhům vyhodnocení výsledků projednání, tj. k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných proti upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu Čejkovice v rámci veřejného projednání ve smyslu 52 odst. 2 a 3, 53 odst. 1 stavebního zákona a k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu Čejkovice v rámci veřejného projednání ve smyslu 52 odst. 3, 53 odst. 1 Předmětem stanoviska dotčeného orgánu a krajského úřadu již tedy není opětovné posouzení vlastní dokumentace návrhu ÚP. 5

6 03 formulovat stručně a jasně z hlediska potřeb územního plánu, ovšem tak, aby byla zachována jejich podstata a význam. Správní orgán vychází také z toho, že pro případ tabulky v kapitole textové části návrhu ÚP (výrok) tak bylo pro plochy, jichž se naturové hodnocení týkalo (N1-5, N23), učiněno beze zbytku (mimo detailů, tzn. citovaných odstavců plánu péče o MZCHÚ Špidláky, jež si lze následně vyhledat v kapitole 7. odůvodnění). Z hlediska dalších zájmů sledovaných odborem životního prostředí nejsou k předloženému návrhu připomínky Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy Žerotínovo nám. 3/5, 6 82 Brno JMK 1033/ Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy (dále jen KrÚ JMK OD) za použití ustanovení 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a podle ustanovení 40 odst. 3 písm. f), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákon), uplatňuje v řízení dle 53 stavebního zákona následující stanovisko a souhlasí s řešením silnic II. a III. třídy za podmínky splnění následujícího požadavku: Návrhové plochy dopravní infrastruktury (DU) Z46 a Z53 pro novou účelovou komunikaci, které budou dle Ve smyslu 53 odst. 1 stavebního zákona uplatňují dotčené orgány a krajský úřad stanoviska k návrhům veřejného projednání návrhu ÚP přesunuty do paralelního vyhodnocení výsledků projednání, tj. k návrhu vedení se stávající silnicí II/422 (umístěné ve stávající ploše DS), budou mít podmíněno využití tak, že nebude znemožněno vedení silnice II. třídy v plynulé trase v rozhodnutí o námitkách uplatněných proti upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu Čejkovice v rámci veřejného projednání ve smyslu 52 odst. 2 a 3, 53 souladu s Návrhovou kategorizací krajských silnic JMK a odst. 1 stavebního zákona a k návrhu vyhodnocení umožní budoucí umístění účelové komunikace v souladu připomínek uplatněných k upravenému a posouzenému s platnou legislativou. návrhu Územního plánu Čejkovice v rámci veřejného projednání ve smyslu 52 odst. 3, 53 odst. 1 Předmětem stanoviska dotčeného orgánu a krajského úřadu již tedy není opětovné posouzení vlastní dokumentace návrhu ÚP. Odůvodnění KrÚ JMK OD podle ustanovení 40 odst. 3 písm. f) zákona a 4 odst. 2 stavebního zákona uplatňuje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy. Viz výše k bodu. 1. Musí být zajištěna průchodnost silnice územím v plochách, které případně umožňují i jiné využití. Návrhové plochy Z46 a Z53 umístěné podél silnice II/422 budou řešeny v souladu s normami ČSN 7361 a ČSN KrÚ JMK OD souhlasí s návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocením připomínek upraveného návrhu ÚP po veřejném projednání při splnění podmínek uvedených ve výroku. Podle ustanovení 4 odst. 2. písm. b) stavebního zákona je toto stanovisko závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávané podle Vzato na vědomí, jinak viz výše k bodu. Pozn. pořizovatele V části je uveden doslovný přepis (příp. je obsah zkrácen, aniž by tím byla jakkoliv ovlivněna podstata) uplatněného stanoviska (včetně pravopisných chyb, překlepů apod.). 6

N Á V R H V Y H O D N O C E N Í S T A N O V I S E K, V Y J Á D Ř E N Í A P O Ž A D A V K Ů. uplatněných k návrhu

N Á V R H V Y H O D N O C E N Í S T A N O V I S E K, V Y J Á D Ř E N Í A P O Ž A D A V K Ů. uplatněných k návrhu N Á V R H V Y H O D N O C E N Í S T A N O V I S E K, V Y J Á D Ř E N Í A P O Ž A D A V K Ů uplatněných k návrhu ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU LUŽICE, LOKALITA VINOHRÁDKY II. ETAPA ve smyslu 64 odst.

Více

N Á V R H V Y H O D N O C E N Í S T A N O V I S E K A P Ř I P O M Í N E K. uplatněných k návrhu

N Á V R H V Y H O D N O C E N Í S T A N O V I S E K A P Ř I P O M Í N E K. uplatněných k návrhu N Á V R H V Y H O D N O C E N Í S T A N O V I S E K A P Ř I P O M Í N E K uplatněných k návrhu ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU LUŽICE, LOKALITA VINOHRÁDKY II. ETAPA v rámci společného jednání ve smyslu 65

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HLUČÍNA. Příloha č. 12 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

ÚZEMNÍ PLÁN HLUČÍNA. Příloha č. 12 opatření obecné povahy ÚP Hlučína ÚZEMNÍ PLÁN HLUČÍNA Příloha č. 12 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu k návrhu návrhu uplatněných v rámci opakovaného veřejného projednání Návrhu

Více

BUKOVINA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Z4, ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BUKOVINA

BUKOVINA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Z4, ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BUKOVINA BUKOVINA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Z4, ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BUKOVINA Z4: Vypuštění návrhové plochy pro podnikání v jihozápadní části obce a ponechání funkčního využití stávajícímu účelu Odůvodnění Změny bylo zpracováno

Více

OBSAH DOKUMENTACE I. Změna Dl1 Územního plánu Dlouhá Lhota/Odůvodnění. kapitola- název

OBSAH DOKUMENTACE I. Změna Dl1 Územního plánu Dlouhá Lhota/Odůvodnění. kapitola- název OBSAH DOKUMENTACE I. Změna Dl1 Územního plánu Dlouhá Lhota/Odůvodnění Textová část: kapitola- název strana 1. ÚVOD...2 2. PŘEZKUM NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU...3 2.1. Údaje o projednání návrhu územního

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTYSU ŠATOV ZMĚNA Č.1A ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠATOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.1A ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠATOV SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.1A ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠATOV VYDAL: Zastupitelstvo městysu

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Obecní úřad Ledčice, Ledčice 45, 277 08 Ledčice V Ledčicích, dne 8. prosince 2009 Zastupitelstvo obce Ledčice jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6 odst.5 zákona č.183/2006 Sb. o územním

Více

Opatřením obecné povahy č. 1/2008 ÚZEMNÍ PLÁN OLBRAMICE

Opatřením obecné povahy č. 1/2008 ÚZEMNÍ PLÁN OLBRAMICE - 1 - Opatřením obecné povahy č. 1/2008 ÚZEMNÍ PLÁN OLBRAMICE Zastupitelstvo obce Olbramice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: MUHO 7515/2017 ORM Městský úřad Hodonín Ze dne: 06.06.2017 Odbor rozvoje města

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTYSU ŠATOV ZMĚNA Č.1B ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠATOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.1B ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠATOV SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.1B ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠATOV VYDAL: Zastupitelstvo městysu

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBEC ROUSKÉ Č.j: ORM/ 24067/18-19 V Rouském dne 18.1.2019 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Rouské, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Magistrát města Přerova Odbor koncepce a strategického rozvoje NÁVRH. 8. změny Územního plánu města Přerova. výsledek projednání návrhu

Magistrát města Přerova Odbor koncepce a strategického rozvoje NÁVRH. 8. změny Územního plánu města Přerova. výsledek projednání návrhu Magistrát města Přerova Odbor koncepce a strategického rozvoje NÁVRH 8. změny Územního plánu města Přerova výsledek projednání návrhu podle 65 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

Příloha č. 8 Opatření obecné povahy 3aZÚR ÚK

Příloha č. 8 Opatření obecné povahy 3aZÚR ÚK Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných dle 39 odst. 4 stavebního zákona k návrhu rozhodnutí o námitce a návrhu vyhodnocení připomínek Seznam: 1. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje,

Více

Magistrát města Přerova

Magistrát města Přerova Magistrát města Přerova Vyhodnocení projednání NÁVRHU ZADÁNÍ 9. změny Územního plánu města Přerova srpen 2016 Určený zastupitel: Pavel Košutek, náměstek primátora Pořizovatel: Odbor koncepce a strategického

Více

Magistrát města Olomouce Odbor koncepce a rozvoje Hynaisova Olomouc. Návrh územního plánu Olomouc stanovisko

Magistrát města Olomouce Odbor koncepce a rozvoje Hynaisova Olomouc. Návrh územního plánu Olomouc stanovisko Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.J.: KUOK 89/2012 V Olomouci dne 2. 1. 2012 SpZn.: KÚOK/126838/2011/OŽPZ/7330 Sp. a skart. znak:

Více

Magistrát města Přerova NÁVRHU

Magistrát města Přerova NÁVRHU Magistrát města Přerova Odbor koncepce a strategického rozvoje Vyhodnocení projednání NÁVRHU 11. změny Územního plánu města Přerova srpen 2018 Pořizovatel: Odbor koncepce a strategického rozvoje, oddělení

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.I ÚP DRAHANOVICE - POŘIZOVATEL

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.I ÚP DRAHANOVICE - POŘIZOVATEL ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU D R A H A N O V I C E ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.I ÚP DRAHANOVICE - POŘIZOVATEL 1. Postup pořízení změny územního plánu Schválení a pořízení změny územního plánu O pořízení

Více

VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU LITVÍNOVA

VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU LITVÍNOVA VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU LITVÍNOVA Dle ustanovení 50 odst. 2 zákona č. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) bylo dotčeným orgánům a sousedním obcím oznámeno místo

Více

Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Suchá Loz včetně vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Suchá Loz včetně vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 3 Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Suchá Loz včetně vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů 1. Základní údaje Změna č. 1 územního plánu řeší využití pozemků

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

V Y H O D N O C E N Í. projednávání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu D OL NÍ CH B ŘE Ž A N

V Y H O D N O C E N Í. projednávání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu D OL NÍ CH B ŘE Ž A N V Y H O D N O C E N Í projednávání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu D OL NÍ CH B ŘE Ž A N 1 Vyhodnocení projednávání návrhu zadání změny č. 1 ÚP Dolních Břežan Ř A Z E N Í : pořadové Požadavky dotčených

Více

právní předpis stanoviska, připomínky vyhodnocení

právní předpis stanoviska, připomínky vyhodnocení NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU KOLOVÁ vyhodnocení obdržených připomínek a stanovisek dle 53 odst.1 stavebního zákona č. dotčený orgán, sousední obec, krajský úřad, Spis. zn./ č.j. ze dne 1. KARLOVARSKÝ KRAJ KRAJSKÝ

Více

Územní plán sídelního útvaru Jedovnice ZMĚNY J5, J6

Územní plán sídelního útvaru Jedovnice ZMĚNY J5, J6 Územní plán sídelního útvaru Jedovnice ZMĚNY J5, J6 J5: Plochy bydlení v Chaloupkách J6: Plochy bydlení mezi zemědělským areálem a řadovými rodinnými domy Odůvodnění Odůvodnění Změny bylo zpracováno pořizovatelem

Více

OBEC VLACHOVICE Vlachovice 50, Vlachovice IČ:

OBEC VLACHOVICE Vlachovice 50, Vlachovice IČ: Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce VLACHOVICE Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Valašské Klobouky stavební úřad, oddělení

Více

č. / 2014 ze dne 2014

č. / 2014 ze dne 2014 NÁVRH O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Svinaře č. / 2014 ze dne 2014 ÚZEMNÍ PLÁN SVINAŘE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Zastupitelstvo obce Svinaře Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

BRODESLAVY Ú Z E M N Í P L Á N - ZMĚNA Č. 1. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Brodeslavy. č... ze dne.

BRODESLAVY Ú Z E M N Í P L Á N - ZMĚNA Č. 1. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Brodeslavy. č... ze dne. BRODESLAVY Ú Z E M N Í P L Á N - ZMĚNA Č. 1 Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Brodeslavy č.... ze dne. Pořizovatel Městský úřad Kralovice odbor regionálního rozvoje a ÚP MěÚ Kralovice... datum nabytí

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍDEŇ

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍDEŇ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍDEŇ ČÁST ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje 1. Postup při pořízení změny územního plánu Městský úřad Velké

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Územní plán Šošůvka. Opatření obecné povahy č./2014

Územní plán Šošůvka. Opatření obecné povahy č./2014 Územní plán Šošůvka Opatření obecné povahy č./2014 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který ÚP vydal: Datum nabytí účinnosti ÚP: Pořizovatel: Městský úřad Blansko Odbor stavební úřad Oddělení územního plánování

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2017 ZMĚNA Č. 3 REGULAČNÍHO PLÁNU OBYTNÉ PLOCHY U LETIŠTĚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2017 ZMĚNA Č. 3 REGULAČNÍHO PLÁNU OBYTNÉ PLOCHY U LETIŠTĚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2017 ZMĚNA Č. 3 REGULAČNÍHO PLÁNU OBYTNÉ PLOCHY U LETIŠTĚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Správní orgán, který změnu regulačního plánu vydal: Datum nabytí účinnosti změny regulačního plánu:

Více

ZMĚNA ÚPN-SÚ KLENČÍ POD ČERCHOVEM Č. 6

ZMĚNA ÚPN-SÚ KLENČÍ POD ČERCHOVEM Č. 6 Městys Klenčí pod Čerchovem ZMĚNA ÚPN-SÚ KLENČÍ POD ČERCHOVEM Č. 6 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) správní orgán vydávající změnu ÚPN-SÚ Klenčí pod Čerchovem č. 6 : Zastupitelstvo Městyse Klenčí pod Čerchovem b)

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. Obsah. II. Odůvodnění

A. TEXTOVÁ ČÁST. Obsah. II. Odůvodnění II. Odůvodnění A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah II.1 Postup při pořízení změny...4 II.2 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem...6 II.2.1 Vyhodnocení souladu

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM VE SMYSLU UST. 53 ODST. 4 a 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA

ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM VE SMYSLU UST. 53 ODST. 4 a 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM VE SMYSLU UST. 53 ODST. 4 a 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 1. Postup při pořízení změny O pořízení změny č.1 ÚPNSÚ Zálesná Zhoř rozhodlo na svém zasedání dne 28.12.2009 Zastupitelstvo

Více

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Otročiněves č. 1/ 2013 ze dne 29. srpna 2013 ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Zastupitelstvo

Více

Územní plán Polná. Územní plán Polné.

Územní plán Polná. Územní plán Polné. Město Polná Telefon: 567 559 200 Husovo náměstí 39 E-mail: podatelna@mu-polna.cz 58813 Polná ID datové schránky: ss7b22h Č. j.: MMJ/ÚÚP/1692/2014 V Jihlavě dne 12. 8. 2014 JID: 136060/2014/MMJ Územní plán

Více

Město Morkovice - Slížany

Město Morkovice - Slížany Záznam o účinnosti: Označení správního orgánu, který změnu č.1 vydal: Datum nabytí účinnosti změny č.1 územního plánu: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce oprávněné úřední osoby pořizovatele: Podpis:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, Hustopeče ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, Hustopeče ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE S00NX010S5SU Sp. zn. Reg./14322/16/448/14 Dne: 10. 10. 2016 Upravená Zpráva o uplatňování územního plánu Diváky v uplynulém

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Opakované veřejné projednání Územní plán Pacov zámecký sál Pacov

Opakované veřejné projednání Územní plán Pacov zámecký sál Pacov Opakované veřejné projednání Územní plán Pacov 20. 5. 2019 zámecký sál Pacov Průběh veřejného projednání 1. Úvod 2. Informace o dosavadním projednání návrhu ÚP 3. Legislativní postup projednání návrhu

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSENICE

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSENICE OBEC PROSENICE Na Návsi 10, 751 21 Prosenice IČO: 00301809, DIČ: CZ00301809 Č.j.: 316/2019 V Prosenicích 20.03.2019 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSENICE Zastupitelstvo obce Prosenice,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01PXA31* Váš dopis zn.: ÚPSŘ75026/2016Mal Městský úřad Nový Jičín Ze dne: 04.11.2016 Odbor

Více

Příloha č. 10 Opatření obecné povahy 1. A ZÚR ÚK

Příloha č. 10 Opatření obecné povahy 1. A ZÚR ÚK Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných dle 39 odst. 4 stavebního zákona k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek Seznam: 1. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Svojetín PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování. náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování. náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: - Ze dne: - Naše zn.: MUCL/116871./2011 EČ: 130630/2011 Vyřizuje: Ing. Jaromír Smělý Telefon:

Více

OBEC KRHOVÁ Hlavní 205, Krhová

OBEC KRHOVÁ Hlavní 205, Krhová OBEC KRHOVÁ Hlavní 205, 756 63 Krhová Záznam o účinnosti Správní orgán, který OOP vydal: Zastupitelstvo obce Krhová Číslo usnesení: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Razítko

Více

ZMĚNA K8. Odůvodnění. Územní plán sídelního útvaru Blansko. Klepačov-ekofarma

ZMĚNA K8. Odůvodnění. Územní plán sídelního útvaru Blansko. Klepačov-ekofarma Územní plán sídelního útvaru Blansko ZMĚNA K8 Klepačov-ekofarma Odůvodnění Odůvodnění Změny bylo zpracováno pořizovatelem v souladu s 53, odst.4 a 5 SZ, Přílohy č.7 vyhl. 500/2006 Sb., a 68 Správního řádu.

Více

MĚSTO HODONÍ N. Masarykovo nám. 1, Hodonín

MĚSTO HODONÍ N. Masarykovo nám. 1, Hodonín MĚSTO HODONÍ N Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Bod číslo: 11. pro jednání: 45. schůze rady města konané dne: 3. 1. 2017 Obsah zprávy: Vydání změny č. 2 ÚP Hodonín S ohledem na rozsáhlost předmětné dokumentace

Více

O B E C Ř Í Č A N Y Říčany Říčany

O B E C Ř Í Č A N Y Říčany Říčany O B E C Ř Í Č A N Y Říčany 340 664 82 Říčany V Říčanech dne 26. ledna 2009 O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y č. 1 / 2 0 0 9 Změna č. I územního plánu obce Říčany Zastupitelstvo obce Říčany, příslušné

Více

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1. Postup při pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce Luběnice O pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce (ÚPO) Luběnice rozhodlo Zastupitelstvo

Více

Odůvodnění Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Kapitola F

Odůvodnění Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Kapitola F Kapitola F Sdělení jak bylo stanovisko podle 37 odst. 7 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 91 92 F. Sdělení jak bylo stanovisko

Více

Vyhodnocení požadavků, připomínek a podnětů k návrhu zadání změny č. 28 ÚPN SÚ Otrokovice. 1. Postup projednávání

Vyhodnocení požadavků, připomínek a podnětů k návrhu zadání změny č. 28 ÚPN SÚ Otrokovice. 1. Postup projednávání Vyhodnocení požadavků, připomínek a podnětů k návrhu zadání změny č. 28 ÚPN SÚ Otrokovice 1. Postup projednávání Zastupitelstvo města Otrokovice usnesením č. ZMO/555/10/10 ze dne 12.10.2010 schválilo pořízení

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E. Palackého náměstí 196/6, Ivančice. odbor regionálního rozvoje

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E. Palackého náměstí 196/6, Ivančice. odbor regionálního rozvoje M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: ORR-1713/08-SÚ-Co tel/fax: 546419460, 546451525 V Ivančicích dne Vyřizuje: ing.josef Coufal

Více

opatřením obecné povahy č. /2010 Změnu R11 Územního plánu sídelního útvaru Ráječko

opatřením obecné povahy č. /2010 Změnu R11 Územního plánu sídelního útvaru Ráječko / vet '. ~'t/1(/1 YV/,{/í-J LI:2N é7t.:~ i: ;V.4 H U;'o/-o.l T/ IV A I' I V.; o tje C r-r I 17 Cd /.1.1)(.::. Obec Ráječko Oznámení veřejnou vyhláškou Z t it I t bca Rái čk dává Y tl " 8 Y as upt es vo

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012. Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012. Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč Obec Mladeč OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012 Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč Zastupitelstvo obce Mladeč, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA

NÁVRH ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

zast. AQUAPROJEKT CZ s.r.o., IČ: , U Domoviny 5, Znojmo, osoba oprávněná jednat jménem společnosti: Ing.

zast. AQUAPROJEKT CZ s.r.o., IČ: , U Domoviny 5, Znojmo, osoba oprávněná jednat jménem společnosti: Ing. Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE *01074923* 01074923 Vaše zn.: ze dne Č. j.: MUPO 19322/2015 Spis. zn.: SZ MUPO 09963/2015/03 Vyřizuje: ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, Rosice

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, Rosice MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice VÁŠ DOPIS ZN.: Žádost o stanovení místní úpravy provozu ZE DNE: 23.07.2019 SPIS. ZN..: NAŠE

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

K R A L O V I C E. ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3. Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice. č... ze dne.

K R A L O V I C E. ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3. Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice. č... ze dne. K R A L O V I C E ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3 Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice č..... ze dne. Pořizovatel Městský úřad Kralovice odbor regionálního rozvoje a ÚP MěÚ Kralovice... datum nabytí

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VESELÁ

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VESELÁ NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VESELÁ Zastupitelstvo obce Veselá příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY OBEC KLUKY Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY Zastupitelstvo Obce Kluky na svém jednání dne 10.11.2015, usnesením č.36/2015 schválilo

Více

Statutární město Brno

Statutární město Brno Statutární město Brno O p a tření obecné povahy č. 2/2008 Změna Územního plánu zóny MČ Brno-Jundrov č. RP 4/04-I Zastupitelstvo města Brna, příslušné podle 6 odst. (5) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Změny územních plánů a nabytí jejich účinnosti

Změny územních plánů a nabytí jejich účinnosti Změny územních plánů a nabytí jejich účinnosti Porada pořizovatelů 11/2017 Změny ÚP a nabytí jejich účinnosti Změny ÚP po novele SZ Pořízení změny klasicky dle dosavadního postupu (ZO rozhodne o pořízení

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 128645/2018 Sp.zn.: S-JMK 70287/2018 OD Brno 03.01.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad

Více

OBEC OPLOCANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN OPLOCANY

OBEC OPLOCANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN OPLOCANY OBEC OPLOCANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN OPLOCANY Zastupitelstvo obce Oplocany, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Bezděkov nad Metují Městský úřad Náchod Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, jako příslušný orgán

Více

Městský úřad Trhové Sviny Obor výstavby,kulturních památek a územního plánování. oznamuje

Městský úřad Trhové Sviny Obor výstavby,kulturních památek a územního plánování. oznamuje Městský úřad Trhové Sviny Obor výstavby,kulturních památek a územního plánování Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 16286/zad./2014/K Trhové Sviny, dne 28.7.2014 Vyřizuje : Ing. Luděk

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI

ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI N Á V R H Z A D Á N Í pro pořízení ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI Ř E Š E N É L O K A L I T Y Pořizovatel MĚSTO CHRUDIM odbor územního plánu a regionálního rozvoje oddělení územního

Více

Smilkov Vyřizuje: Ing. Lucie Vrňatová / l. 860 Značka: OŽP/Vrn

Smilkov Vyřizuje: Ing. Lucie Vrňatová / l. 860 Značka: OŽP/Vrn Praha: 16. 10. 2017 Obecní úřad Smilkov Číslo jednací: 115488/2017/KUSK Smilkov 46 Spisová značka: SZ_115488/2017/KUSK 257 90 Smilkov Vyřizuje: Ing. Lucie Vrňatová / l. 860 Značka: OŽP/Vrn Krajský úřad

Více

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE Zastupitelstvo obce Chvalovice, příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební

Více

BLOK II - ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU RATÍŠKOVICE

BLOK II - ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU RATÍŠKOVICE * Macintosh HD:OKR_HODONÍN:RATÍŠKOVICE:RAT_ÚP_ZM1/2015:RAT_ZM1_N2_prac:RAT_ZM1_N2upr:RAT_ZM1_NV:RAT_ZM1_ODU_NV_upr.doc * 9.7.2015 17:41 * BLOK II - ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU RATÍŠKOVICE II./1

Více

ZMĚNA Ad1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ADAMOV

ZMĚNA Ad1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ADAMOV ZMĚNA Ad1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ADAMOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který změnu územního plán vydal: Zastupitelstvo města Adamov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel Městský úřad Blansko Oprávněná úřední

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ BOR

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ BOR OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÝ BOR Zastupitelstvo města Nový Bor, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 zákona ř. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Více

Č.j.: OSČ/SH MI2143/ tel/fax: , V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová dne 10.2.

Č.j.: OSČ/SH MI2143/ tel/fax: , V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová   dne 10.2. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI2143/2015-3 tel/fax:

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru TEREZÍN duben 2012 OBSAH

Více

akce: ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHORUŠICE VELKÝ ÚJEZD katastrální území Velký Újezd u Chorušic

akce: ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHORUŠICE VELKÝ ÚJEZD katastrální území Velký Újezd u Chorušic věc: TEXTOVÁ ČÁST TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚP - ODŮVODNĚNÍ akce: ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHORUŠICE VELKÝ ÚJEZD katastrální území Velký Újezd u Chorušic (V SOULADU S PŘÍL. Č. 7. VYHL. Č. 500/2006

Více

Zadání Změny č. 1 územního plánu Borovník

Zadání Změny č. 1 územního plánu Borovník Zadání Změny č. 1 územního plánu Borovník Návrh Zadání Změny č. 1 územního plánu Borovník bylo schváleno usnesením č.. přijatým Zastupitelstvem obce Borovník na. zasedání dne Pořizovatel: Městský úřad

Více

NÁVRH ZMĚNY 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

NÁVRH ZMĚNY 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN Příloha 1b) NÁVRH ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN Vyhodnocení připomínek dle 53 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění xxx 1) anonymizováno dle

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu STARÉ TĚCHANOVICE

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu STARÉ TĚCHANOVICE Odůvodnění změny č. 1 územního plánu STARÉ TĚCHANOVICE březen 2016 II. A Textová část Zadavatel územního plánu: Orgán územního plánování: Zpracovatel: Obec Staré Těchanovice Městský úřad ve Vítkově odbor

Více

změny č. 4 územního plánu obce

změny č. 4 územního plánu obce ZADÁNÍ změny č. 4 územního plánu obce JENEČ zpracované přiměřeně podle 47 odst. 1 ve spojení s 55 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.j. ÚÚP/1770/2008 Jihlava, 5.6.2008 Vyřizuje: Pavlína Škodová Telefon: 567 167 467 E-mail: pavlina.skodova@jihlava-city.cz OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Polné v souladu s ustanovením 6 odst.

Více

STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Adresáti dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC / KULK /6510/2004 Ing. Slavíková/ 583 30. březen

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠŤÁLOV. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Košťálov,

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠŤÁLOV. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Košťálov, NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠŤÁLOV Zastupitelstvo obce Košťálov příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí nám. T. G. Masaryka 42/3 Břeclav, 690 81 Číslo jednací: MUBR 93355/2017 V Břeclavi dne 27.11.2017 Spisová značka: MUBR-S 70510/2017 OŽP/Ce Vyřizuje: Ing.

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Zadavatel: Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje Obec Tršice Tršice 50 783 57 Tršice Zpracovatel: Ing. arch. Věra Filipová, ČKA

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. /

NÁVRH Opatření obecné povahy č. / Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Slavkov pod Hostýnem Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Jméno a příjmení: Ing. Iva Kasalová

Více