SEAP Rokycany s.r.o. 1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Na Pátku 122, Rokycany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEAP Rokycany s.r.o. 1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Na Pátku 122, Rokycany"

Transkript

1 1. ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE STÁVAJÍCÍ STAV DEMONTÁŽE ZÁKLADNÍ POPIS NOVÉHO STAVU ZDROJ TEPLA VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT NÁVRH OTOPNÝCH TĚLES ROZVODY TOPNÉ VODY ZABEZPEČOVACÍ A EXPANZNÍ ZAŘÍZENÍ DOPLŇOVÁNÍ TOPNÉ VODY SYSTÉM REGULACE IZOLACE, NÁTĚRY A ZÁVĚSY ZÁKLADNÍ MONTÁŽNÍ PODMÍNKY ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ PROVOZ ZAŘÍZENÍ BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA ZÁVĚR ÚVOD Projekt řeší: Rekonstrukci vytápění Mateřské školy v obci Březová č.p. 51, okr. Beroun, kraj Středočeský. Investorem je obec Březová. Jedná se o zrušení stávajícího kotle na tuhá v 1. PP, osazení nového kotle na tuhá paliva s akumulačními nádobami do 1. PP a komplexní výměnu stávajícího systému ústředního vytápění za nový. Požadavky: Platné a doporučené právní předpisy a ČSN (především vyhl. 193/2007 Sb., ČSN 12831, ČSN , ČSN atd.) a běžné profesní zvyklosti. Koordinace: Stavba bude prováděna ve stávajícím objektu a tomuto je nutné přizpůsobit veškeré prováděné práce jak s ohledem na snížení výskytu hluku, prachu, zamezení vzniku požáru, tak s ohledem na omezené manipulační prostory, nutnost pohybu uvnitř a vně domu, nutnost koordinace prací s uživateli objektu atd. Pro realizaci je také nutná koordinace mezi potřebnými profesemi a stavebním stavem budovy. Je nutné při realizaci zkoordinovat případné drobné stavební, instalatérské, elektro a další činnosti, a to jak z důvodu nutné koordinace umístění, provádění prací a montáží, tak vzájemných funkčních vazeb. Popis: Stávající systém vytápění bude kompletně demontován včetně kotle na tuhá paliva. Nové ústřední vytápění bude provedeno pro celou budovu nové jako jeden společný systém. Jako zdroj tepla bude použit jeden nízkoemisní kotel na tuhá paliva o max. výkonu 32 kw. Kotel bude doplněn dvěma akumulačními nádržemi. Součástí projektu je i ohřev teplé vody zásobníkovým ohřívačem s kombinovaným ohřevem (topná voda/elektro). Jako otopná tělesa jsou zvolena ocelová desková topná tělesa a trubková tělesa. Rozvody topné vody jsou navrženy z měděného potrubí, které bude s ohledem možné poškození vedeno na veřejně přístupných v lištách. Součástí dodávky bude i kompletní systém regulace kotle, dodávky topné vody a osazení termostatických ventilů. Místnost s kotlem vzhledem k malému výkonu není kotelnou dle vyhl. ČÚBP 91/93 a ČSN 07, ale dle zákona č. 86/2002 o ochraně ovzduší se jedná o malý stacionární spalovací zdroj znečišťování (0-0,2 MW). 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Zdroj tepla: 1 x nízkoemisní kotel na spalování uhlí a dřeva o max. výkonu 32 kw Celkový výkon zdroje tepla: cca 32 kw Způsob vytápění 2.NP: teplovodní vytápění otopnými tělesy Teplonosná látka: topná voda až 75/55 C Výkon topných těles: 32,4 kw Technická zpráva Strana 1 (celkem 8)

2 Systém teplotní regulace: Zdroj znečištění: Odkouření: nad střechu budovy dle ČSN Provoz kotelny: pro vytápění a ohřev teplé vody 3. STÁVAJÍCÍ STAV termostatické ventily dle zákona č. 86/2002 o ochraně ovzduší se jedná o malý stacionární spalovací zdroj znečišťování (0-0,2 MW). Stávající budova je v současné době vytápěna systémem ústředního vytápění s kotlem na tuhá paliva. Jsou použita článková topná tělesa. Systém stávajícího vytápění je teplovodní s nuceným oběhem topné vody se spodním rozvodem z ocelových trubek. 4. DEMONTÁŽE Stávající systém topný systém, to je topná tělesa, potrubní rozvody, kotel na tuhá paliva, atd., včetně veškerého příslušenství, bude kompletně demontován a nahrazen novým systémem vytápění a ohřevem teplé vody. Po provedených demontážích je, mimo místa, která budou případně opětovně použita pro nové rozvody, nutné provést stavební dovyplnění chybějících částí (např. po dále nevyužívaných prostupech) stavebních konstrukcí a trvalé statické zajištění s min. stejnou únosností, jakou mají okolní konstrukce. Pokud dodavatel nebude schopen rozhodnout svými pracovníky o správnosti a dostatečnosti použitého řešení demontáží a zajištění, a to především s ohledem na bezpečnost, zachování stability stavby a umožnění bezpečného budoucího využívání stavby, atd., musí si přizvat příslušně autorizovanou osobu dle zákona 360/1992 Sb. Při nakládání s demontovaným materiálem a odpady bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (O odpadech) a to především, že dodavatel (původce odpadů) bude odpady třídit podle druhů a kategorií v souladu s vyhl. č. 381/2001 Sb. Odpady, které nemůže sám využít, nabídne k využití jiné osobě a nebude-li možné odpady takto využít, zajistí jejich likvidaci. Doklady prokazující nakládání s odpady v souladu s českými předpisy budou doloženy při kolaudaci. 5. ZÁKLADNÍ POPIS NOVÉHO STAVU Pro nový systém vytápění bude vhledem nízké účinnosti stávajícího kotle použit nový stacionární nízkoemisní kotel o výkonu max. 32 kw. Kotel bude umístěn v místnosti původní kotelny v 1. PP. Součástí kotle bude ekvitermní regulace. U kotle bude umístěno expanzní zařízení s tlakovou expanzní nádobou s membránou a součástí kotle bude komplexní zabezpečovací zařízení. Pro cirkulaci topné vody bude použito elektronické čerpadlo a pro kotlový okruh bude použito zařízení bránící nízkoteplotní korozi. Stávající topná tělesa budou nahrazena novými. Nově jsou použita ocelová desková topná tělesa a trubková tělesa. Topný systém bude nově proveden horizontálním rozvodem vedeným z části stávajícími topnými kanálky, z části nad podlahou a z části v izolační vrstvě podlahy. Teplá voda bude ohřívána v zásobníkovém ohřívači kombinovaným způsobem, tj. topnou vodou v topném období a elektricky mimo topné období. 6. ZDROJ TEPLA Zdroj tepla: Stacionární nízkoemisní kotel pro spalování uhlí a dřeva o výkonu max. do 32 kw včetně veškerého příslušenství. Kotel bude doplněn akumulační nádrží. Výkon kotle: cca 32 kw Akumulační nádrž: Bude použita akumulační nádrž s vnitřním plovoucím zásobníkem na TV, celkový objem 825 litrů, objem zásobníku TV 220 litrů. Nádrž bude dodána vč. tepelné izolace, elektrické topné vložky o výkonu 6 kw, elektrické aktivní anody a dalšího příslušenství. Příklad provedení nádrže: Technická zpráva Strana 2 (celkem 8)

3 Schéma kotle: Zjednodušené schéma je uvedeno ve výkresové dokumentaci. Kotel bude mimo jiné vybaven: - Pojistným a zařízením s pojistným přetlakem 250 kpa, tj. pojistným ventilem - Uzavíracími armaturami - možnost odstavení kotle. - Kotlovým okruhem pro zabránění nízkoteplotní koroze. - Typovou ekvitermní regulací. - Záložním zdrojem elektrické energie s kapacitou min. 8 hodin. - GSM modulem na hlášení poruch. Umístění: Zdroj tepla bude umístěn v 1. PP v místnosti původního zdroje tepla. Přesné umístění kotle v místnosti bude upraveno podle výsledku revize komínových průduchů. V době zpracování projektové dokumentace nebyla revize komínu k dispozici. Pod kotel bude proveden betonový sokl výšky 50 mm. Odkouření: Odkouření bude provedeno ocelovým kouřovodem do stávajícího komínového průduchu nad střechu domu. Komín je nutné před zapojením kotle vyčistit. Odkouření bude provedeno dle ČSN Přívod spalovacího vzduchu: Neuzavíratelnou mřížkou ve dveřích nad podlahou velikosti min. 0,032 m 2. Sklad paliva: Skladování paliva bude stávajícím způsobem v místnosti s kotlem. Doplň. top. vody: Přes hadici a uzávěr se zpětnou klapkou a automatickým dopouštěcím ventilem s regulátorem tlaku z nového přívodu studené vody. 7. VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT Norma: Vnitřní teplota: Tepelná ztráta: ČSN EN pro oblastní výpočtovou teplotu -15 C. Tepelné ztráty byly vypočteny pomocí autorizovaného programu. Ve výpočtu byla zahrnuta tepelná ztráta přirozeným větráním cca 0,5 l/hod a zátopový součinitel F RH =20 W/m 2. Dle EN 12831, to je převážně 20 C, v hernách 22 C, v sociálních zařízeních 24 C. 26,8 kw. Při výpočtu bylo uvažováno se zateplením objektu, tj. se zateplením obvodových stěn, stropu do půdního prostoru a výměnou výplní v obvodových stěnách na hodnoty doporučené dle ČSN NÁVRH OTOPNÝCH TĚLES Otopná tělesa: Ve všech vytápěných místnostech jsou navržena nová ocelová desková topná tělesa se spodním přívodem a trubková otopná tělesa. Typy, výkony a umístění jednotlivých topných těles jsou patrné z výkresové části. Uchycení těles: Otopná tělesa budou upevněna pomocí typových úchytů a dle pokynů výrobce na stěny. Barevné řešení: Předpokládá se použití běžných těles v bílém provedení. Instalovaný výkon: cca 32 kw Technická zpráva Strana 3 (celkem 8)

4 Napojení těles: Tělesa jsou na topný rozvod napojena termostatickým ventilem a regulačním šroubením. 9. ROZVODY TOPNÉ VODY Materiál: Systém nových rozvodů topné vody bude proveden z měděného potrubí. Spojování potrubí bude prováděno lisováním. Ve veřejně přístupných místech, kde je potrubí vedeno nad podlahou bude rozvod zakrytován krycími lištami. Vedení rozvodu: Trasy a způsoby rozvodů jsou patrné z výkresové části PD. Odvzdušnění: Potrubí, pokud to bude technicky možné, musí být vyspádováno sklonem tak, aby jej bylo možné vypustit. Na všechna nejvyšší místa topných rozvodů budou osazeny automatické odvzdušňovací ventily a všechna topná tělesa budou vybavena ručními odvzdušňovacími ventily. Na všechna nejnižší místa soustavy se osadí vypouštěcí kohouty. U kotle budou osazeny vypouštěcí armatury, které slouží i pro doplňování topné vody. Nucený oběh: elektronické čerpadlo 10. ZABEZPEČOVACÍ A EXPANZNÍ ZAŘÍZENÍ Norma: ČSN Zabezpečovací zařízení vodních otopných soustav. Zdroje tepla jsou dle této normy zařazeny do skupiny B pro kotle. Úrovně přetlaků: Tlak v topném systému je snímán tlakoměry, kde budou dle H opticky vymezeny úrovně přetlaků. Havarijní minimum kpa - modrá značka Provozní minimum kpa - zelená značka Provozní maximum kpa - hnědá značka Havarijní maximum kpa - červená značka Pojišťovací ventil bude nastaven na 250 kpa. Vzhledem k pojišťovacímu přetlaku a maximální teplotě topné vody vyhoví pro celou soustavu jmenovitý tlak PN6/I. Pojistné zař.: Pojišťovací ventil 250 kpa. Úrovně teplot: Teplota v topném systému je snímána teploměry, kde budou dle H opticky vymezeny úrovně teplot. Havarijní maximum C - červená značka Provozní maximum C - hnědá značka Objem vody: cca 800 litrů Expanzní zaříz.: Pro expanzní potřeby bude použita expanzní nádoby s membránou pro uzavřené topné soustavy o celkovém objemu 320 litrů Statická výška: Statická výška činí 10 m = 100 kpa (tlak naplnění topné soustavy) Tlaková nádoba: Použitá expanzní nádoba je tlaková nádoba dle ČSN , jejíž provoz a uvedení do provozu musí být v souladu s ČSN Tlaková nádoba musí být vybavena pojišťovacím ventilem, tlakoměrem a teploměrem. Tlakoměr musí být vybaven trojcestným zkušebním kohoutem v souladu s ČSN část 5.2, čl K tlakové nádobě musí být dodána dokumentace pasport ve smyslu ČSN část Pojistné ventily: K pojistným ventilům musí být dodána dokumentace osvědčení ve smyslu ČSN čl Zkoušky: Zabezpečovací zařízení musí být vyzkoušeno dle ČSN , čl Upevnění: Expanzní nádoby musí být připevněny k podlaze. 11. DOPLŇOVÁNÍ TOPNÉ VODY Topná voda: Vlastnosti doplňovací a topné vody musí splňovat požadavky ČSN Úprava vody: Úprava vody, mimo použití chemického inhibitoru pro napouštění se neuvažuje, a to z důvodu že mimo prvního naplnění soustavy, bude další doplňování vody minimální pro krytí náhodných malých ztrát topného systému (např. při odvzdušňování). Doplňování vody: Doplňování topné vody je ruční a to při poklesu přetlaku pod 100 kpa. Doplňování bude probíhat tlakem napájecí vody z rozvodu studené vody. Přívod napájecí vody bude osazen uzávěr se zpětnou klapkou a automatickým dopouštěcím ventilem s regulátorem tlaku z nového přívodu studené vody Technická zpráva Strana 4 (celkem 8)

5 12. SYSTÉM REGULACE TEPLOTNÍ REGULACE Ekvitermní regulátor s teplotní a časovou regulací vytápění. Elektrické zapojení včetně elektrického napájení veškerého zařízení bude provedeno dle návodu výrobce. Na všechna topná tělesa budou osazeny termostatické hlavice. Termostatické hlavice budou v provedení vhodném do veřejných prostorů se zabezpečením proti demontáži, možnosti nežádoucí manipulace a se zvýšenou mechanickou odolností HYDRAULICKÁ REGULACE Hydraulická regulace: Hydraulické seřízení topného systému bude provedeno pomocí ventilů popř. regulačních šroubení topných těles, která mají možnost předregulace. Prvotní nastavení hydraulické předregulace na ventilech popř. šroubení bude součástí prováděcího projektu. Toto nastavení bude upraveno v rámci topné zkoušky. 13. IZOLACE, NÁTĚRY A ZÁVĚSY Tepelné izolace: Rozvody vedené v 1. PP a v izolační vrstvě podlahy bude izolováno návlečkovou tepelnou izolací, které musí splňovat požadavky v souladu s vyhl. č. 193/2007 Sb. Použitá izolace: Dotčené potrubí bude v celé délce, tzn. včetně kolen, T-kusů a dalších částí, izolováno. Pro potrubí bude použita tepelná izolace s rourovým profilem, pro armatury a typové prvky budou použity typové výlisky, pokud budou výrobcem dodávány. Tloušťka izolací se řídí vyhl č. 193/2007 Sb. Izolace armatur: Požadavek na izolaci armatur a dalšího příslušenství je stejný jako u potrubí. Armatury a příslušenství se tedy musí izolovat snímatelnou izolací, a pokud jí výrobce dodává pak typovou izolací k danému výrobku. Označení potrubí: Označení potrubí musí být provedeno v souladu s ČSN Předpokládá se popis především označení hlavních zařízení, vývodů z rozdělovače a sběrače a zařízení ovládaných systémem MaR, označení média potrubí v celé délce potrubí, a pokud to bude možné i označení uzávěrů. Podpěry: Veškeré potrubí musí být podepřeno. Jako podpěry budou použity typové bodové závěsy dle zvyklostí dodavatele a návodu výrobce nebo dle běžných doložených zásad. Minimální vzdálenosti podpěr pro ocelové potrubí jsou uvedeny v následující tabulce. DN Max. vzdálenost 1,7 2 2,3 2,7 3 3,4 3,7 Nátěry: Veškeré ocelové potrubí (které není opatřeno jinou ochranou proti korozi) bude natřeno 2x nátěrem základním a 2x nátěrem syntetickým vrchním em. Kompenzace: Potrubí, u kterého dochází ke změnám teplot, musí být namontováno tak, aby byla umožněna správná dilatace v souladu s montážními předpisy. Např. v místě L nebo U (všechny přirozené ohyby) kompenzátorů musí být použity takové závěsy, které nebudou bránit této cílené dilataci. Základní kompenzátory jsou nakresleny ve výkresové části, a to za použití jak přirozených, tak umělých L a U kompenzátorů. Pro ostatní dílčí kompenzace budou využity především přirozené ohyby potrubí. Správná funkce kompenzátorů musí být zabezpečena vhodným použitím tzv. pevných bodů. Ostatní závěsy musí naopak umožňovat pohyb, tedy dilataci potrubí v požadovaném směru. Pokud je na dilatující potrubí napojeno jiné potrubí, nebo je zde proveden jiný montážní zásah, nesmí být funkce dilatace omezena nebo znemožněna. Posuv potrubí v kluzných závěsech musí být zaručen, aby nedošlo k vytržení závěsů. Pokud bude potrubí osazeno ve stěnách, je nutné využít pro pohyb potrubí tepelnou izolaci a provést její zesílení v místech kam je potrubí posouváno. 14. ZÁKLADNÍ MONTÁŽNÍ PODMÍNKY Norma: ústřední vytápění se provádí především dle vyhl. 193/2007 Sb., ČSN , ČSN EN 12828, ČSN EN 12171, atd., TPG 70401, atd. Montáž: Montáž a opravy zařízení smí vykonávat pouze odborné firmy a oprávnění pracovníci dle příslušných předpisů a návodů. Zkoušení: Před zamontováním všech armatur je nutné vyzkoušet jejich plynulou funkci. Před vyzkoušením a uvedením do provozu bude zařízení několikrát propláchnuto a provedena tlaková zkouška. Funkce zařízení musí po ukončení montáže vyhovovat jak po stránce montážní, tak i po stránce provozní. Jeho způsobilost je nutné ověřit zkouškami dle ČSN , ČSN , ČSN Podmínky: Kotle, topná tělesa, potrubí, armatury a ostatní části topného systému se musí osadit v souladu s projektem. Po dokončení zařízení propláchnout a provést zkoušky za účasti zástupce investora. Technická zpráva Strana 5 (celkem 8)

6 Veškeré potrubí musí být dostatečně a vhodně podepřeno dle návodu výrobce nebo dle obecně platných pravidel. Hydraulické vyregulování: Pro správnou funkci vytápění je nutné topnou soustavu před topnou zkouškou hydraulicky vyregulovat. Počáteční hydraulické vyregulování dle hodnot uvedených ve výkresové části se upraví dle výsledků topné zkoušky a skutečných poměrů v topné soustavě tak, aby bylo dosaženo rovnoměrného vytápění u všech otopných těles. O vyregulování se sepíše protokol s uvedením nastavení jednotlivých armatur. Správnost vyregulování se ověří v rámci topné zkoušky. Koordinace: Veškeré vedení potrubí v e stavebních konstrukcích, a tedy např. ve stěnách, v prostoru i jiných částech stavby musí být zkoordinováno s ostatním vedením. Rovněž musí být prováděna koordinace s ostatními profesemi. Požadavky: Při montáži kotlů, čerpadel, odkouření, nádob, potrubí, armatur, zařizovacích předmětů a jiného zařízení je nutné řídit se pokyny výrobce, norem platných legislativních předpisů a obecných zásad či odborných doporučení. Návody a požadavky výrobců musí být součástí každého dodávaného zařízení, výrobku a materiálu. Zajištění stavby: Při provádění drážek a prostupů do stěn a stropů pro nové rozvody je nutné brát ohled na statiku budovy. Prostupy nosnými stěnami nesmí být prováděny pod, anebo v blízkosti míst, kde jsou uloženy ocelové nebo jiné nosníky stropních konstrukcí. Prostupy nosnými stěnami a stropy musí být vybaveny chráničkami, které budou vhodně upevněny a zbylé části budou dostatečně pevně doplněny (např. dozdění, nebo obetonování dle místních podmínek a stávajícího stavu), a které budou plnit i funkci statického zajištění otvoru a konstrukce. Pro provádění projednaných otvorů se budou používat vrtačky s jádrovým vrtem, aby nebyly způsobeny nadměrné vibrace. Tlaková nádoba: Použitá expanzní nádoba je tlaková nádoby dle ČSN , jejichž provoz a uvedení do provozu musí být v souladu s ČSN Tlaková nádoba musí být vybavena pojišťovacím ventilem (u kotle je vzhledem k principu spojení s kotlem společný s pojistnými ventily umístěnými u kotlů), tlakoměrem a teploměrem. Tlakoměr musí být vybaven trojcestným zkušebním kohoutem v souladu s ČSN část 5.2, čl K tlakové nádobě musí být dodána dokumentace pasport ve smyslu ČSN část Pojistné ventily: K pojistným ventilům musí být dodána dokumentace osvědčení. Zkoušky: Zabezpečovací zařízení musí být před předáním vyzkoušeno dle ČSN Upevnění: Expanzní nádoby musí být připevněny k podlaze kotelny. 15. ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ Zkoušky topného systému se provedou dle ČSN před uvedením do provozu. Před provedením zkoušky musí být potrubí a systém propláchnut dle čl. 8.1, ČSN včetně provedení zápisu o jeho provedení. Zkoušky se dělí na zkoušku těsnosti a provozní Zkouška těsnosti Norma: ČSN čl. 8.2 Kategorie: Uzavřené vodní otopné soustavy Provozní zkoušky Dilatační zkoušky: ČSN čl Zkoušky topné: ČSN čl Vyhodnocení zkoušek bude provedeno dle ČSN čl Doba zkoušky je min. 72 hod. Součástí topné zkoušky je celkové seřízení soustavy, tj. především její hydraulické vyvážení. 16. PROVOZ ZAŘÍZENÍ Provoz zařízení: Obsluha: Provozování jednotlivých zařízení se řídí především pokyny (návody) jednotlivých výrobců zařízení a výrobků. Zařízení jako celek bude provozováno v souladu s provozním řádem, který vydá provozovatel na základě návrhu dodavatele stavby a mimo jiné také dle ČSN EN Tepelné soustavy v budovách Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání. Obsluhou bude pověřena konkrétní osoba (-y), která (-é) se bude (-ou) řídit provozním řádem, a která (-é) bude (-ou) prokazatelně seznámena (-y) se zařízením, jeho jednotlivými částmi, funkcí, požadavky na správný a bezpečný provoz a jeho provozem a bude (-ou) proškolena (-y) a prakticky zaučena (-y). Technická zpráva Strana 6 (celkem 8)

7 17. BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA Provádění stavby: Stavbu a montáž zařízení může provádět pouze organizace odborně způsobilá a dodržující předpisy ve smyslu zákona č. 338/2005 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vyhl. č. 48/1982 Sb. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technického zařízení, vyhl. č. 20/1979 Sb. Stavba bude prováděna v souladu s limity dle zákona 309/2006 Sb., NV č. 148/2006 Sb. a především pro provádění prací platí požadavky NV č. 591/2006 Sb. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků bude běžný dle platných právních předpisů a bude prováděna dodavatelskou organizací dle jejích vnitřních směrnic a v souladu se zákonnými ustanoveními. Pravidelně je třeba školit obsluhující personál o bezpečnosti práce a vést prokazatelné záznamy o školení. Upozorňujeme na nutnost zvýšeného zabezpečení pracovníků pro práce ve výškách a zabezpečení okolního prostoru bezpečnostním pásmem proti ohrožení osob. Před uvedením zařízení do provozu musí být provedeny všechny předepsané zkoušky a revize, které zabezpečí dodavatelské organizace. Zařízení musí být po uvedení do provozu vybaveno provozním řádem, který vydá provozovatel. Opravy zařízení smí vykonávat pouze odborní pracovníci dle příslušných předpisů. Prostupy požárně dělícími konstrukcemi: Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi, to je především prostupy stropy podlaží, prostupy mezi byty, prostupy mezi byty a jinými prostorami, atd. (blíže viz Požární zpráva) musí být provedeny pomocí protipožárních ucpávek popř. těsnění dle běžných zvyklostí dodavatele. Při použití těchto opatření se musí postupovat v souladu s návody a doporučeními výrobců a v souladu s požadavky Požární zprávy. U prostupů dřevěnými a vícevrstvými konstrukcemi, je nutné zamezit vniknutí požáru i do vnitřní části požárně chráněné konstrukce. Je předpoklad, že v případě svislých rozvodů se ucpávky upevňují ze spodní strany a u vodorovných rozvodů z obou stran stěny viz následující obrázek, ale je nutné postupovat především dle návodu a doporučení použitého výrobce. Tlakové nádoby: Tlaková nádoba se provozuje v souladu s ČSN Obsluha musí mít odbornou způsobilost dle čl. 6 přílohy ČSN Svařování: Svařování smí provádět pouze pracovník s platným svářečským průkazem pro svařování plamenem i el. obloukem. Pro svářečské práce platí ČSN EN a ČSN EN 287. Hasicí přístroj: Během všech montážních prací musí být na pracovišti hasicí přístroj sněhový i vodní. Zkoušky a revize: Před uvedením systému do provozu musí být provedeny všechny předepsané zkoušky a revize, které zabezpečí dodavatelské organizace. Systém vytápění musí být po uvedení do provozu vybavena provozním řádem, který vydá provozovatel. 18. ZÁVĚR Projekt byl zpracován podle požadavků investora a dle platných norem a hygienických předpisů s použitím převážně typových elementů a zařízení. Případné změny při realizaci nebo změny v projektu je možné provádět pouze po vzájemné dohodě s odpovědným projektantem, s případným souhlasem dotčených orgánů a po případné změně stavebního povolení. Pokud toto ustanovení nebude splněno, není možné stavbu posuzovat dle tohoto projektu a projektant za toto nenese odpovědnost. V průběhu stavby bude dodavatelskou firmou veden stavební deník. Dodavatel si před započetím díla zpracuje vlastní dodavatelskou popř. dílenskou dokumentaci dle svých požadavků pro zabezpečení řádného provedení díla. Dodavatel je také povinen seznámit se před započetím prací resp. před podáním cenové nabídky, s celou projektovou dokumentací, a to s dostatečnou odbornou péčí. Veškeré případné nesrovnalosti, Technická zpráva Strana 7 (celkem 8)

8 nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a komplexní provedení celého díla projedná s investorem, popř. projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před podáním cenové nabídky a mohlo toto být součástí případného výběrového řízení nebo smluvních vztahů pro stavbu. Upozorňuji, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, při které je nutné kalkulovat s dostatečnou rezervou na případné řešení odchylek od uvažovaného stavu po zjištění skutečného provedení a stávajícího stavu stavby. Dodávka musí být ucelená, funkční a včasná. Dodavatel je povinen zahrnout do provádění díla všechny náklady potřebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla, včetně případného zhotovení jiných stupňů projektové dokumentace. Technická zpráva Strana 8 (celkem 8)

Technická zpráva obsah

Technická zpráva obsah Technická zpráva obsah 1. Identifikační údaje investora a stavby... - 2-1. Výchozí podklady...- 3-2. Podklady pro zpracování dokumentace...- 3-2.1 Normy...- 3-3. Ústřední vytápění...- 3-3.1 Tepelná bilance

Více

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. 1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

Více

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva Dolní Bečva 578, 756 55 Dolní Bečva Projekt pro stavební povolení Ing. Ludvík

Více

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE 1.VŠEOBECNĚ Prováděcí projekt řeší vytápění přístavby v objektu Varšavská 19, Praha 2. Jako podklady pro projekt ÚT byly použity: o Stavební výkresy objektu o ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO TECHNOLOGICKÁ ČÁST Vypracoval : Ing. Lenka Nováková Datum: 07/2015 1/5 1. ÚVOD Tato projektová dokumentace řeší opravu stávajících plynových

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty Nemocnice Hustopeče D1.01.05-001 Technická zpráva Úprava 1.NP budovy D na ambulance DSP+DPS Vytápění Výchozí podklady a stavební program. TECHNICKÁ ZPRÁVA Podkladem pro vypracování PD vytápění byly stavební

Více

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 D.1.4.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA

HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA Akce: Adresa: HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA parc.č. 505, 506, 213/1, 213/4, 213/5, 213/6, v k.ú. LÁZNĚ TOUŠEŇ D1.4.a Ústřední vytápění Část: Příloha: D1.4.a - 01 Technická zpráva Datum: 11/2014 Přílohy:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1, Úvod Tato dokumentace pro výběr dodavatele řeší vytápění a přípravu TUV na akci: ENERGETICKÁ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ změna zdroje tepla z olejového kotle na elektrický s

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : Stavební úpravy objektu Domova pro seniory ve Staré Bělé Část stavby : D.1.4.3 - Vytápění Místo stavby :

Více

D.1.4.b-101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.b-101 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY D.1.4.b-101 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ Vypracoval: Kontroloval: Jakub Cahel Ing. František Kapitán Číslo zakázky: PD 6039 1768

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU Místo: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 Část: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA Investor: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, 140

Více

PROJEKT STAVBY. 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh.

PROJEKT STAVBY. 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh. Ing. Martin Dufka projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví Hluk 43, 687 25, tel. 572579646 PROJEKT STAVBY 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb Stavba: Investor: Dostavba squashových kurtů a zázemí

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Podklady. 3. Stávající stav. 4. Navrhované řešení

Obsah: 1. Úvod. 2. Podklady. 3. Stávající stav. 4. Navrhované řešení Obsah: 1. Úvod 2. Podklady 3. Stávající stav 4. Navrhované řešení 1. Úvod Předmětem této dokumentace je technické řešení výměny zařízení pro přípravu teplé vody ve výměníkové stanici v ZŠ Ratibořická 1700/28,

Více

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír INZ 5 TDI 2009-2010 Jan Kušnír TDI Ústřední vytápění Charakteristika systému: Systém: Materiál rozvodu: Spoje na potrubí: tlakový uzavřený, dvoutrubkový, teplovodní (do 110 C) měď, popř. plast (PP-R, PEX,

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce KLIMENTSKÁ Rekonstrukce 2.NP Místo Klimentská 1246/1, Praha 1, 110 00 Investor HOMEGLOBE, a.s. Generální projektant Building s.r.o. Peckova 13, Praha 8, 186 00 Projektant části

Více

Jiří Brožek ČKAIT 1102450 tel.: +420 732 503 156 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA DOMOVNÍ PLYNOVOD A) Identifikační údaje stavby B) Úvod Název stavby : Stavba domovního plynovodu byt č. 5, ul. Obránců míru

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DPS Datum : 07/2017 Číslo zakázky D

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DPS Datum : 07/2017 Číslo zakázky D ENERGOPLAN s.r.o. Blahoslavova 93/17 360 09 Karlovy Vary Tel: +420-353 232 701 E-mail: energoplan@energoplan.cz www.energoplan.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel : Podpis : ENERGOPLAN s.r.o. Blahoslavova

Více

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla OBSAH 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla T E C H N I C K Á Z P R Á V A Projekt řeší vytápění rodinného domu manželů Vytlačilových, Roztoky

Více

1 Identifikační údaje stavby a investora Předmět a rozsah dokumentace Výchozí podklady pro zpracování Zdroj tepla...

1 Identifikační údaje stavby a investora Předmět a rozsah dokumentace Výchozí podklady pro zpracování Zdroj tepla... 2 OBSAH STRANA 1 Identifikační údaje stavby a investora... 3 2 Předmět a rozsah dokumentace... 3 3 Výchozí podklady pro zpracování... 3 4 Zdroj tepla... 3 7 Izolace tepelné... 5 8 Bezpečnost a ochrana

Více

2. STROJOVNA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ OBJEKT C

2. STROJOVNA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ OBJEKT C Akce : Teplovod pro objekt MÚ (Aris) ul. 17. listopadu č.p. 16 Jičín Část : Rekonstrukce strojovny ústředního vytápění objektu C, ul. 17. listopadu č.p. 16 Investor : město Jičín, Žižkovo náměstí č.p.

Více

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY Dílčí část : ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ rekonstrukce plynové kotelny Objekt - název a adresa : Střední škola Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 50/635, 735 64 Havířov-Prostřední

Více

D.1.4.d-101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.d-101 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY D.1.4.d-101 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Vypracoval: Kontroloval: Jakub Cahel Ing. Ladislav Mařák Číslo zakázky: PD 6039 1768 Archivní

Více

6) Pro objekt D.1.4.B Vytápění a předávací stanice není Technická zpráva.

6) Pro objekt D.1.4.B Vytápění a předávací stanice není Technická zpráva. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám: 6) Pro objekt není Technická zpráva. Dotaz: Žádáme zadavatele o její zaslání. Vypořádání: Technická zpráva zaslána a vložena na profil zadavatele. DOKUMENTACE

Více

Technická zpráva. D.1.4 Vytápění. Projekt pro stavební řízení a realizaci stavby. Oprava otopného systému STROJOVNA VÝMĚNÍKU Věznice Nové Sedlo

Technická zpráva. D.1.4 Vytápění. Projekt pro stavební řízení a realizaci stavby. Oprava otopného systému STROJOVNA VÝMĚNÍKU Věznice Nové Sedlo Technická zpráva D.1.4 Vytápění Projekt pro stavební řízení a realizaci stavby Akce: Oprava otopného systému STROJOVNA VÝMĚNÍKU Věznice Nové Sedlo Investor: Česká republika, Vězeňská služba České republiky

Více

ZTI vodovod, kanalizace, plynovod

ZTI vodovod, kanalizace, plynovod ZTI vodovod, kanalizace, plynovod OBSAH: 1. ÚVOD 2. KANALIZACE 3. VODOVOD 4. DOMOVNÍ PLYNOVOD 5. ZÁVĚR 1. ÚVOD Projekt řeší domovní vodovod, domovní splaškovou a dešťovou kanalizaci a domovní plynovod

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB Investor: AURUM DEVELOPMENT s.r.o. U LIBEŇSKÉHO PIVOVARU 2015/10, PRAHA 8 Akce: REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Místo realizace: NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Datum: ČERVEN 2011

Více

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB F.1.4.a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4.a.2 VÝKRESY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ ÚT 1 1. P.P. - ústřední vytápění ÚT 2 1. N.P. - ústřední vytápění ÚT 3 2.N.P. - ústřední vytápění ÚT 4 3.N.P.

Více

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA APK plan & design, s.r.o. Riegrova 44a, 612 00 Brno tel.: 541 245 286, fax: 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Projektant části PD: Ing. Jiří Dudek TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 17.listopadu 13, 680 01 Boskovice

Více

Technická zpráva Strana 2 Ing. Jan Špingl D.4a - VYTÁPĚNÍ tel.: 608 721920

Technická zpráva Strana 2 Ing. Jan Špingl D.4a - VYTÁPĚNÍ tel.: 608 721920 Dům ul. Sedláčkova 13, 15, Plzeň Provedení stavby Technická zpráva Strana 2 Ing. Jan Špingl D.4a - VYTÁPĚNÍ tel.: 608 721920 Úvod: V projektu je řešeno vytápění kancelářských prostorů v podkroví budovy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Předávací stanice pro ubytovnu objektu L /02. Ing. Roman HAVLAN. Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Předávací stanice pro ubytovnu objektu L /02. Ing. Roman HAVLAN. Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Dolní Žďár 31, 363 01 OSTROV Tel.: 353 615 982 Mobil: 721 780 797 E-mail: roman.havlan@volny.cz Předávací stanice pro ubytovnu objektu L TECHNICKÁ

Více

Požární zbrojnice Chlebovice Zařízení pro vytápění staveb, odběrní plynové zařízení Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, Frýdek - Místek

Požární zbrojnice Chlebovice Zařízení pro vytápění staveb, odběrní plynové zařízení Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, Frýdek - Místek Stavba : Část : Investor : Příloha : Požární zbrojnice Chlebovice Zařízení pro vytápění staveb, odběrní plynové zařízení Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, Frýdek - Místek 103 - Výkaz výměr

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

Investor akce : Název akce : Ing. Petr Machynka. Zahradní Uherské Hradiště. Měřítko : Vypracoval - podpis : Ing.

Investor akce : Název akce : Ing. Petr Machynka. Zahradní Uherské Hradiště. Měřítko : Vypracoval - podpis : Ing. ±0,000 =312,700 m.n.m.b.p.v. Investor akce : Název akce : Obecní dům Habrovany Generální projektant : HB Projekt Plus, s.r.o. IČ: 292 35 421 IČ: 292 35 421 Podveská 179/2, 624 00 Brno tel : +420 777 165

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Cvičení pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Cvičení č. 7 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Název stavby : SKP : Projektant : Ing.Miroslav Jurásek Počet měrných jednotek : Objednatel : ČR - SÚIP Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové číslo : O-22/2011

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO Identifikační údaje stavby: název stavby: Stavební úpravy BD 2.np a 5.np místo stavby: obec: Praha 7-Holešovice místo: Tusarova 1235/32

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne v ZŠ. Technologie zdroje tepla

Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne v ZŠ. Technologie zdroje tepla HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Název stavby : Část stavby : Místo stavby : Investor : Stupeň PD : Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY 1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY Společenství vlastníků bytových jednotek bytových domů na tř. Kpt. Jaroše 4 a 4A v Brně se rozhodlo předběžně poptat dodávku a instalaci nového zařízení předávací stanice tepla

Více

D.1.4.b VYTÁPĚNÍ CHOTĚBOŘ, SMETANOVA 745, PARC. Č. 1389, K.Ú. CHOTĚBOŘ MĚSTO CHOTĚBOŘ, TRČKŮ Z LÍPY 69, CHOTĚBOŘ

D.1.4.b VYTÁPĚNÍ CHOTĚBOŘ, SMETANOVA 745, PARC. Č. 1389, K.Ú. CHOTĚBOŘ MĚSTO CHOTĚBOŘ, TRČKŮ Z LÍPY 69, CHOTĚBOŘ D.1.4.b VYTÁPĚNÍ Přílohy: D.1.4.b1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Tepelné ztráty D.1.4.b2 VYTÁPĚNÍ - Půdorys 1.NP 1:50 D.1.4.b3 VYTÁPĚNÍ - Půdorys 2.NP 1:50 D.1.4.b4 VYTÁPĚNÍ - Půdorys 3.NP 1:50 NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY

Více

Pojistné a zabezpečovací zařízení systémů VYT a TV

Pojistné a zabezpečovací zařízení systémů VYT a TV Pojistné a zabezpečovací zařízení systémů VYT a TV Roman Vavřička (Jakub Vrána VUT Brno) ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/19 ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách Zabezpečovací

Více

Technická zpráva zdravotní technika

Technická zpráva zdravotní technika F 1.4.1 zdravotní technika 1. Identifikace stavby, stavebník, projektant Název stavby: Místo stavby: ZŠ Batří Venclíků 1140, Praha 9 Černý Most I. Kraj: Praha Stavebník: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků

Více

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn. číslo jedn.

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn. číslo jedn. Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn. číslo jedn. cena celkem jednotk. celkem Výměna kotlů a spalinových cest, úprava rozvodů a regulace plynové kotelny ZŠ a MŠ Chraštice

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

A. TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Současný stav a navržená koncepce vytápění. 2. Tepelné ztráty

A. TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Současný stav a navržená koncepce vytápění. 2. Tepelné ztráty A. TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci rekonstrukce ústředního topení v mateřské škole v Pačejově nádraží. Pro zpracování této části projektové dokumentace bylo použito podkladů a požadavků zástupce

Více

Technická zpráva. k projektu rozvodů chladící vody pro FN Plzeň Lochotín, DĚTSKÁ KLINIKA - AMBULANCE ZÁPAD "C" a LŮŽKA SEVER - 3.

Technická zpráva. k projektu rozvodů chladící vody pro FN Plzeň Lochotín, DĚTSKÁ KLINIKA - AMBULANCE ZÁPAD C a LŮŽKA SEVER - 3. Technická zpráva k projektu rozvodů chladící vody pro FN Plzeň Lochotín, DĚTSKÁ KLINIKA - AMBULANCE ZÁPAD "C" a LŮŽKA SEVER - 3.NP Stavebník: Fakultní nemocnice Plzeň, E.Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň Akce:

Více

PROJEKT DPS. Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově. Vítkov, Dělnická ul. č.p. 746, parc.č. 1787, 1788/3, kat.úz.

PROJEKT DPS. Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově. Vítkov, Dělnická ul. č.p. 746, parc.č. 1787, 1788/3, kat.úz. PROJEKT DPS Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově. Vítkov, Dělnická ul. č.p. 746, parc.č. 1787, 1788/3, kat.úz. Vítkov SO-01 Rekonstrukce zdroje tepla D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.a

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY Akce: Novostavba rodinného domu na ppč. 904/24 v k.ú. Těškov Investor: Martin Knittich, nar. 9.11.1970, Masarykovo Náměstí 114, 338 08 Zbiroh Miroslava

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Zateplení a změna vytápění ZŠ Vraclav Ústřední vytápění Rozpočtové náklady Základ pro DPH (0%) DPH (0%) Cena za objekt celkem Základ pro DPH (15%) DPH (15%) Cena za objekt celkem Základ pro DPH (21%) DPH

Více

Stupeň PD: D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky plynu a vody. Datum: prosinec 2015. Číslo výtisku. plynu a vody

Stupeň PD: D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky plynu a vody. Datum: prosinec 2015. Číslo výtisku. plynu a vody Energeticko-technická Profese: Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti na pozemcích D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky Datum: prosinec 2015 Číslo

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

ZADÁNÍ. Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m %

ZADÁNÍ. Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % Cena PSV Práce a dodávky PSV 1 713 713410811 2 713 713463411 713 Izolace tepelné Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm m 180,000 Montáž izolace tepelné

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lipnická 1448 198 00 Praha 9 - Kyje kraj Hlavní město Praha Majitel: Společenství

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko STAVBA : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F1. POZEMNÍ OBJEKTY 1. TECHNICKÁ

Více

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW.

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW. VYTÁPĚNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podkladem pro zpracování projektové

Více

Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA

Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Přípojná

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY HÁJENKY POLNÁ POLNÁ NA ŠUMAVĚ čp. 268 NÁZEV OBJEKTU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ INVESTOR VLS s.p., DIVIZE HORNÍ PLANÁ, JIRÁSKOVA 150, HORNÍ PLANÁ REGION JIHOČESKÝ STUPEŇ PROVÁDĚCÍ

Více

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky KLÍČOVÉ VLASTNOSTI SYSTÉMU POPIS SOUČASNÉHO STAVU 1. Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky 2. Jednotlivé panely interaktivního

Více

Seznam příloh. 1. Technická zpráva D Půdorys ústřední vytápění D Schema napojovacího uzlu D Schéma vytápění D.1.4.

Seznam příloh. 1. Technická zpráva D Půdorys ústřední vytápění D Schema napojovacího uzlu D Schéma vytápění D.1.4. Seznam příloh 1. Technická zpráva D.1.4.1 2. Půdorys ústřední vytápění D.1.4.1-1 3. Schema napojovacího uzlu D.1.4.1-2 4. Schéma vytápění D.1.4.1-3 Objednatel : VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. RUSKÁ 3077/135 700

Více

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 315, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 315, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 315, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REKONSTRUKCI OTOPNÉ SOUSTAVY Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný projektant:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00. ORN celkem ORN celkem z obj.

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00. ORN celkem ORN celkem z obj. Název stavby: Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov - rekonštrukcia kotolně v ZŠ Krycí list rozpočtu Objednatel: Druh stavby: Základní škola Pakostov Projektant: IČ/DIČ: Lokalita:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

736/9Výrobně administrativní objekt, Průmyslové podlahy Plaček, a.s.

736/9Výrobně administrativní objekt, Průmyslové podlahy Plaček, a.s. PROJEKCE TZB, Folta Miroslav Podlesí 461, 757 01 Valašské Meziříčí tel.: +420 571 631 016, 604 790 004 e-mail: tzb.folta@seznam.cz Řešení havarijního stavu soc. zařízení a školní kuchyně MŠ MŠSpolečenský

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže NADO 300/20v6 NADO 500/25v6 NADO 750/35v6 NADO 1000/45v6 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel: +420 / 326

Více

Kompaktní termoregulační zapojení pro kotle na tuhá paliva

Kompaktní termoregulační zapojení pro kotle na tuhá paliva Kompaktní termoregulační zapojení pro kotle na tuhá paliva Obecné Kompaktní termoregulační zapojení umožňuje rychlou a správnou montáž moderních kotlů na tuhá paliva. Termostatický ventil a oběhové čerpadlo

Více

Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, p. o. - Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, p. o. - Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, p. o. - Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA NUCENÉ VĚTRÁNÍ OBJEKTU OBČERSTVENÍ Zoologická zahrada Děčín D 1. 4. VZDUCHOTECHNIKA Zak. č. : P1411-14

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více

MAXXI THERM s.r.o., PROJEKČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ, ZDRAVOTECHNIKA, VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA

MAXXI THERM s.r.o., PROJEKČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ, ZDRAVOTECHNIKA, VZDUCHOTECHNIKA   TECHNICKÁ ZPRÁVA MAXXI THERM s.r.o., PROJEKČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ, ZDRAVOTECHNIKA, VZDUCHOTECHNIKA e-mail: maxxitherm@seznam.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA INVESTOR: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov,

Více

Kompaktní termoregulační zapojení pro kotle na tuhá paliva

Kompaktní termoregulační zapojení pro kotle na tuhá paliva Kompaktní termoregulační zapojení pro kotle na tuhá paliva Obecné Kompaktní termoregulační zapojení umožňuje rychlou a správnou montáž moderních kotlů na tuhá paliva. Termostatický ventil a oběhové čerpadlo

Více

okna a dveřní otvory 0,85 W/m 2 K schodiště 0,22 W/m 2 K podlaha 1,25 W/m 2 K provzdušnost oken i = 0,85 m 3 s -1 m -1 Pa -0,67

okna a dveřní otvory 0,85 W/m 2 K schodiště 0,22 W/m 2 K podlaha 1,25 W/m 2 K provzdušnost oken i = 0,85 m 3 s -1 m -1 Pa -0,67 VYTÁPĚNÍ Rekonstrukce MŠ U Rybiček ul. Kojetická 1055, Neratovice Prováděcí projekt 1, Úvod Předmětem tohoto projektu pro provedení stavby je úprava vytápění v rekonstruovaném objektu mateřské školy U

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NADO 300/20v6 NADO 500/25v6 NADO 750/35v6 NADO 1000/45v6 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel: +420 / 326

Více

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 317, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 317, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 317, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REKONSTRUKCI OTOPNÉ SOUSTAVY Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný projektant:

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

2. SEZNAM DOKUMENTACE F) Technická zpráva vč. dodatku k elektroinstalaci F.3.2.a) Nový domovní plynovod půdorys 1 : 50 F.3.2.b) Nový domovní plynovod

2. SEZNAM DOKUMENTACE F) Technická zpráva vč. dodatku k elektroinstalaci F.3.2.a) Nový domovní plynovod půdorys 1 : 50 F.3.2.b) Nový domovní plynovod 2 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. SEZNAM DOKUMENTACE... 3 3. PODKLADY... 4 4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 5. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE NAVRHOVANÝCH ZAŘÍZENÍ... 4 5.1 Nový NTL domovní plynovod... 4 5.2 Vytápění... 4 6.

Více

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh Přehled výrobků 1 b a r 0 O V Armatury pro připojení ke kotli Oventrop nabízí sestavu pro připojení ke kotli, která obsahuje

Více

O B S A H. 1. Všeobecně Podklady Základní údaje a ukazatele umístění stavby Demontáže Technické řešení...

O B S A H. 1. Všeobecně Podklady Základní údaje a ukazatele umístění stavby Demontáže Technické řešení... O B S A H 1. Všeobecně... 2 2. Podklady... 2 3. Základní údaje a ukazatele umístění stavby... 2 4. Demontáže... 2 5. Technické řešení... 3 6. Pojistné zařízení... 4 7. Expanzní zařízení... 4 8. Potrubí...

Více

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Obsah strana 1 Obecně...3 1.1 Použití 3 1.1.1 Příklad použití systémové akumulační nádrže 3 2 Popis...4 3 Upozornění...4 4 Konstrukce systémové akumulační

Více

1. PŘEDMĚT PROJEKTU... 2

1. PŘEDMĚT PROJEKTU... 2 Název akce: Rehabilitační nemocnice Beroun Strana: 1 z 8 Obsah 1. PŘEDMĚT PROJEKTU... 2 2. PODKLADY... 2 2.1 VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 2.2 PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ... 2 3. ZÁKLADNÍ VÝPOČTOVÉ ÚDAJE...

Více

D.1.4.f. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ. D.1.4.f. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN.

D.1.4.f. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ. D.1.4.f. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN.CZ VYPRACOVAL: JAROSLAV HANZLÍK ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL ČURDA MUDr. Martina KOCÁNOVÁ Jírovcova 2060/83,

Více

5.17.17.14. Kotelny http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/sektory-bozp/kotelny Bezpečnost práce v kotelnách stanovuje ČSN 07 0703, bezpečnost práce v nízkotlakých kotelnách stanovuje Nařízení vlády

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NADO 300/20v11 NADO 400/20v11 NADO 750/25v11 NADO 1000/25v11 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel: +420

Více

Technická zpráva k veřejné zakázce Oprava WC pro uživatele a koupelny

Technická zpráva k veřejné zakázce Oprava WC pro uživatele a koupelny Příloha č.3. Technická zpráva k veřejné zakázce Oprava WC pro uživatele a koupelny a WC pro zaměstnance, oprava přípravny těsta. Rozsah rekonstruovaných objektů v Domově pro seniory Strážnice, příspěvková

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB

TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Annette Řehořková VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D.

Více