Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla"

Transkript

1 Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele v rozsahu (DVZ) Dokumentace pro Provádění Stavby (DPS) Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor, Energy Benefit Centre a.s. Vypracoval: Ing. Jan Košner, Energy Benefit Centre a.s. Datum:

2 Obsah 1 Úvod Výchozí podklady Identifikace Situační plán areálu ZŠ Rajhrad Současný stav Tepelná bilance objektu Klimatické a výpočtové podmínky Vnitřní výpočtové teploty Tepelná ztráta objektů Potřeba tepla pro VZT zařízení Technické řešení Zdroj tepla Umístění zdroje tepla Potrubí ÚT Otopná soustava Ohřev TV Ohřívač VZT Tepelné izolace Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu Zabezpečení otopné soustavy Větrání technické místnosti a prostoru zdroje tepla Regulace zdrojů tepla Ochrana proti zamrznutí Bezpečnostní opatření umístění a provozu jednotky TČ Ochrana proti hluku Požární řešení Transport zařízení Požadavky na ostatní profese Uvedení zdroje do provozu Závěr Seznam příloh: Příloha I Výpočet požadované tloušťky tepelné izolace potrubí Příloha II Výpočet tlakové expanzní nádoby a pojistného ventilu Příloha III Výpočet větrání technické místnosti a prostoru zdroje tepla 2

3 Seznam výkresů: 01 Půdorys 1.PP kotelna 1:50 02 Půdorys 1.NP, 2.NP 1:50 03 Půdorys zdroj tepla 1:50 04 Schéma zapojení zdroje tepla - 05 Kombinovaný rozdělovač/sběrač 1:15 3

4 1 ÚVOD V rámci snižování ekologické zátěže životního prostředí je pro vytápění objektu a přípravu teplé vody v objektu ZŠ Rajhrad navržen nový zdroj tepla (kaskáda plynových tepelných čerpadel vzduch voda a kondenzačních plynových kotlů), který nahradí původní zdroj vytápění na zemní plyn. Na základě zadání investora budou tepelná čerpadla instalována na ocelové nosné konstrukci na střeše objektu. 2 VÝCHOZÍ PODKLADY Pro vypracování projektové dokumentace se vycházelo z následujících podkladů: - stávající stavební dokumentace objektu - projektová dokumentace zateplení objektu - energetický audit objektu - platné normy ČSN a EN, vyhlášky, sbírky zákonů a předpisy - technické podklady - osobní návštěva Pozn: Vzhledem k tomu, že tato projektová dokumentace slouží jako podklad pro výběr zhotovitele, nesmí zde být uvedeny konkrétní názvy, typy ani výrobci zařízení. Před vlastní realizací musí být tato skutečnost zohledněna v dokumentaci upravené dle konkrétních navržených výrobků (zdroje tepla, pojistné a směšovací armatury, regulátory, armatury atd.). Veškeré technické parametry zařízení a požadavky na ně kladené musí být ověřeny před začátkem vlastní realizace. 4

5 3 IDENTIFIKACE Zadavatel a provozovatel Název Město Rajhrad Adresa Masarykova 32, Rajhrad Telefon Zástupce František Ondráček - starosta IČ Předmět projektové dokumentace Předmět Výměna zdroje tepla pro vytápění objektu ZŠ Rajhrad Zařízení ZŠ Rajhrad Adresa Havlíčkova 452, Rajhrad Katastrální území Rajhrad (738921) Zpracovatel 1: Organizace Energy Benefit Centre a.s. Jméno Ing. Luboš Knor Adresa Thákurova 4, , Praha 6 Kontakt Zpracovatel 2: Organizace Energy Benefit Centre a.s. Jméno Ing. Jan Košner Adresa Poděbradova 285/109, Brno Kontakt

6 4 SITUAČNÍ PLÁN AREÁLU ZŠ RAJHRAD Obr. Situace objektu ZŠ Rajhrad 5 SOUČASNÝ STAV Předmětem projektové dokumentace pro výměnu zdroje tepla je budova základní školy ve městě Rajhrad, která se nachází na okraji jižní části města. Hlavní budova základní školy je podsklepený, dvoupodlažní objekt. Hlavní vstup do objektu základní školy je situován z východní strany, další vstup pro personál a obsluhu je na západní straně objektu. Objekt je vybudován z cihelného zdiva tl. 450 až 750 mm. Vnitřní omítka je vápenná. Vnější omítka je břízolitová. Budova je členitého obdélníkového půdorysu o max. rozměrech 96,7 m x 22,6 m. Konstrukční výška suterénu je 3,6 m a ostatních podlaží 3,85 m. Jako výplně otvorů jsou použita převážně zdvojená dřevěná okna. Vstupní prosklené stěny do objektu jsou ocelové s jednoduchým zasklením. Zastřešení je provedenou plochou střechou ze železobetonových panelů. Střecha je odvodněna do podokapních žlabů. Zdrojem tepla pro vytápění objektu jsou 4 stacionární plynové kotle Termotéka 100ES o výkonu kw instalované v kotelně v suterénu objektu. Společný výstup z kotlů je napojen na rozdělovač a sběrač, na který jsou dále přes směšovací ventily se servopohony napojeny jednotlivé topné okruhy. Regulace zdroje tepla je automatická ekvitermní. 6

7 Objekt je vytápěn teplovodní otopnou soustavou s litinovými tělesy umístěnými pod okny, které jsou kvůli pobytu dětí kryty ochrannými deskami. Hlavní ležaté rozvody jsou vedeny pod stropem v suterénu a jsou opatřeny minerální tepelnou izolací opatřenou hliníkovým ochranným povlakem. V nadzemních podlažích jsou potrubní rozvody neizolované, vedené přímo ve vytápěných místnostech. Všechna otopná tělesa jsou osazena termostatickými ventily s hlavicemi. Teplá voda pro kuchyň je připravována lokálně, zdrojem tepla jsou dva el. bojlery umístěné v kuchyni a ve výdejně jídla 2 x 125 l (výkon 1,35kW). Teplá voda pro hygienu dětí a úklid školy je připravována centrálně, pomocí plynového stacionárního zásobníku Quantum o objemu 195 l (výkon 9 kw), který je připojen na izolované rozvody s cirkulací. Větrání celého objektu je přirozené kromě kuchyně, kde je instalována vzduchotechnická jednotka pro přívod vzduchu a ventilátor pro odsávání znečištěného vzduchu. Ve VZT jednotce je osazen teplovodní výměník pro předehřev přiváděného vzduchu, který je napojen na centrální kotelnu. Objekt je v provozu 5 dní v týdnu, objekt tělocvičny je využíván i v odpoledních hodinách. Ve školní kuchyni se vaří ve dnech školního vyučování obědy pro žáky školy. Během prázdnin je škola i kuchyně uzavřena. V současné době školu navštěvuje cca 240 žáků, o které se stará 30 zaměstnanců. 6 TEPELNÁ BILANCE OBJEKTU Tepelně-technické výpočty ztrát objektu byly provedeny v souladu s ČSN EN 12831, ČSN EN ISO a ČSN KLIMATICKÉ A VÝPOČTOVÉ PODMÍNKY Výpočet tepelné ztráty byl proveden pro následující podmínky: Lokalita: Brno Venkovní výpočtová teplota: -15 C Průměrná teplota v topném období: 4,1 C Počet dní v topném období: 236 Normální krajinná oblast, nechráněná poloha osaměle stojící budovy. 7

8 6.2 VNITŘNÍ VÝPOČTOVÉ TEPLOTY Pro výpočet tepelných ztrát a návrh otopné soustavy byly uvažovány následující vnitřní výpočtové teploty v jednotlivých místnostech: Učebny ZŠ, kanceláře, kuchyně 20 C Chodby, schodiště 18 C Spojovací chodby 15 C 6.3 TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTŮ Tepelná ztráta objektů byla převzata z energetického auditu zpracovaného v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí. Pro stav budovy po provedení všech navrhovaných úpravách dle projektu zateplení budov (výměna výplní otvorů, zateplení obvodových konstrukcí, zateplení stropních a střešních konstrukcí) byla stanovena celková tepelná ztráta areálu ve výši Q ZTR = 154,4 kw. 6.4 POTŘEBA TEPLA PRO VZT ZAŘÍZENÍ Ve vzduchotechnickém zařízení kuchyně je umístěn teplovodní ohřívač pro předehřev přiváděného větracího vzduchu. Potřebný topný výkon je Q VZT = 42 kw, s projektovaným teplotním spádem 80/60 C. 7 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Projektová dokumentace řeší výměnu zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé vody pro areál školy. Stávající plynové kotle v centrální kotelně ZŠ budou demontovány a budou nahrazeny kaskádou plynových tepelných čerpadel, která bude instalována na střeše objektu a bude napojena na stávající kotelnu. Jako bivalentní zdroj tepla pro tepelná čerpadla budou použity nově instalované kondenzační plynové kotle. Na základě dohody s investorem a po zvážení technických a prostorových požadavků navrhované technologie budou TČ instalována na ocelové nosné konstrukci na střeše objektu. Jako strojovny pro technologické příslušenství jednotek TČ a plynových kotlů bude sloužit prostor stávající kotelny III. kategorie umístěné v suterénu objektu. 7.1 ZDROJ TEPLA Novým zdrojem tepla pro vytápění celého areálu ZŠ bude kaskáda 4 ks absorpčních plynových tepelných čerpadel typu vzduch/voda (dále jenom TČ) s celkovým tepelným 8

9 výkonem 163,20 kw (výkon jednoho tepelného čerpadla činí 40,8 kw při charakteristice A2/W35) Tepelná čerpadla budou umístěna na ocelové nosné konstrukci na střeše objektu. Kaskáda plynových tepelných čerpadel bude dodána jako jeden montážní celek, který bude zahrnovat 4 ks samostatných jednotek plynových tepelných čerpadel, 4 ks oběhových čerpadel, 4 ks zpětných klapek a nosný ocelový rám včetně centrálního hydraulického propojení jednotek (4-trubkové provedení), trubkového zásobníku plynu, odváděcího potrubí kondenzátu osazeného topným elementem, izolátorů chvění a elektrického rozvaděče. Jednotky budou vybaveny základními komínky pro odvod spalin. Dle požadavku dotačního programu budou na výstupu z kaskády TČ instalovány měřiče tepla (kalorimetr s průtokoměrem a čidla teploty) k měření tepla skutečně dodaného kaskádou TČ. TČ budou provozována v mono energetickém režimu s kaskádovým řízením jednotlivých jednotek TČ, přičemž doplňkovým zdrojem tepla pro vytápění objektu bude nově instalovaný kondenzační plynový kotel o jmenovitém výkonu 60,5 kw při teplotním spádu 80/60 C. Jako zdroj tepla pro teplovodní výměník ve VZT jednotce v kuchyni a pro ohřev TV v letním období bude instalován kondenzační plynový kotel o jmenovitém výkonu 42,5 kw při teplotním spádu 80/60 C. Kotle budou v provedení s nuceným odvodem spalin do spalinového potrubí spotřebiče typu C. Zapojení soustavy viz Schéma zapojení zdroje tepla. Parametry zdroje tepla pro vytápění technická místnost ZŠ Tepelné čerpadlo vzduch / voda 4 ks Topný výkon nominální: Q t = 40,8 kw při A2/W35, účinnost využití plynu 162 % Požadovaný topný výkon: Q p = 24,9 kw při t e = -15 C / topná voda t = +60 C Hladina hluku v 10 m: 45 db(a) nízkohlučné provedení Chladivo: R717 Výstupní teplota (ohřev TV): 65 C Výstupní teplota (vytápění): 60 C Průtok topné vody: m = l/h, tlaková ztráta 43 kpa Spotřeba plynu nominální: 2,72 m 3 /h (zemní plyn G20) Hmotnost jednotky: 400 kg Napájecí napětí: 230V / 50Hz Celkový výkon kaskády TČ činí Q c = 4 40,8 = 163,2 kw při parametrech A2/W35 9

10 Doplňkový zdroj tepla pro vytápění kondenzační plynový kotel 1 ks Požadovaný topný výkon: Q t = 60,5 kw (80/60 C) Normovaný stupeň využití: 106 % (75/60 C) Max. teplota topné vody: 90 C Teplota spalin při plném výkonu: 64 C (teplotní spád 80/60 C) Hm. tok spalin při plném výkonu: 27,9 g/s Spotřeba plynu nominální: 6,53 m 3 /h (zemní plyn G20) Napájecí napětí/jištění: 230V / 50Hz Zdroj tepla VZT a ohřev TV kondenzační plynový kotel 1 ks Požadovaný topný výkon: 42,5 kw (80/60 C) Normovaný stupeň využití: 106 % (75/60 C) Max. teplota topné vody: 90 C Teplota spalin při plném výkonu: 69 C (teplotní spád 80/60 C) Hm. tok spalin při plném výkonu: 20,3 g/s Spotřeba plynu nominální: 4,58 m 3 /h (zemní plyn G20) Napájecí napětí/jištění: 230V / 50Hz Účinnost a emisní parametry Dle podmínek dotačního programu musí instalované zařízení (TČ) splňovat následující požadavky na minimální účinnost výroby tepla a emisní parametry. Sledovaný parametr: Minimální topný faktor (účinnost využití zemního plynu) Technologie vzduch voda při teplotní charakteristice A2/W35: 1,6 Výkon zařízení: do 0,3 MW Minimální garantovaná účinnost (%): 93 Přípustná komínová ztráta (%): 6 Nejvyšší přípustná koncentrace znečišťující látky ve spalinách (při referenčním obsahu kyslíku 3 %): Výkon kotle: do 0,3 MW CO (mg/m 3 ) 50 NO x (mg/m 3 ) 70 10

11 Bilance zdrojů tepla pro vytápění objektů při návrhové venkovní teplotě -15 C Plynové tepelné čerpadlo 4 24,9 = 99,6 kw Kondenzační plynový kotel 1 60,5 kw Celkem výkon (při t e = - 15 C) Q c = 160,1 kw Celkový výkon navrženého zdroje tepla Q c = 160,1 kw pokrývá stanovenou tepelnou ztrátu objektu Q z = 154,4 kw při t e = - 15 C. Pro VZT ohřívač zařízení kuchyně o výkonu Q VZT =42 kw a ohřev TV v letním období bude instalován samostatný plynový kotel o výkonu 42,5 kw. 7.2 UMÍSTĚNÍ ZDROJE TEPLA Nově instalovaný zdroj tepla (kaskáda plynových tepelných čerpadel) bude instalován na ocelové nosné konstrukci nad úrovní ploché střechy budovy. Pro přístup k jednotkám bude na střeše osazena pochozí lávka a proveden nový přístup na střechu pomocí pevného ocelového žebříku. Jako strojovna pro technologické příslušenství jednotek TČ bude sloužit prostor stávající kotelny v suterénu objektu. Stávající technologie v kotelně (stacionární plynové kotle, nepřímotopný zásobníkový ohřívač TV, rozdělovač, sběrač, směšovací armatury, potrubní rozvody v kotelně a ostatní související příslušenství) bude demontována a ekologicky zlikvidována. Stávající elektronická oběhová čerpadla budou demontována a znovu použita na jednotlivé topné okruhy. V prostoru kotelny bude nově instalována nová akumulační nádoba o objemu 1000 l, zásobníkový ohřívač teplé vody o objemu 500 l, kondenzační plynový kotel o výkonu 60,5 kw (doplňkový zdroj tepla ÚT), kondenzační plynový kotel o výkonu 42,5 kw (VZT + TV), kombinovaný rozdělovač/sběrač a tlaková expanzní nádoba o objemu 800 l. 7.3 POTRUBÍ ÚT Výstupní a vratné potrubí od kaskády tepelných čerpadel na střeše objektu (provedeno čtyřtrubkově oddělené potrubí pro ÚT a TV) bude vedeno do kotelny v úrovni 1.PP uvnitř budovy v nepoužívaném komínovém průduchu. Tam bude potrubí napojeno na vstup do akumulační nádoby o objemu 1000 l. Na výstupu z akumulační nádoby bude napojen nový kombinovaný rozdělovač/sběrač, ze kterého budou vedeny jednotlivé topné okruhy. Rozdělovač/sběrač bude osazen všemi potřebnými prvky a armaturami (oběhová čerpadla s elektronickou regulací výkonu, třícestné směšovací ventily se servopohony atd.). Jedno 11

12 z plynových tepelných čerpadel bude v případě požadavku na ohřev teplé vody napojeno přes třícestný směšovací ventil na trubkový výměník v zásobníkovém ohřívači TV. Výstup z kondenzačního plynového kotle (ÚT) bude připojen paralelně na okruh kaskády TČ. Výstup z kondenzačního plynového kotle (VZT + TV) bude přes třícestný přepínací ventil připojen současně na okruh VZT a na okruh ohřevu TV. Nově provedený rozvod k jednotkám TČ, k plynovým kotlům a k výměníku tepla v zásobníku TV bude proveden z ocelových bezešvých trubek spojovaných svařováním. Nově instalované potrubí bude vedeno převážně po stropě a po stěnách a bude připevněno na konzolách. Vedení a dimenze potrubí viz příslušná výkresová dokumentace. 7.4 OTOPNÁ SOUSTAVA Dle zadání projektu bude v objektech ZŠ zachována stávající teplovodní otopná soustava, která je koncipována jako teplovodní dvoutrubková s tlakovou expanzní nádobou, s projektovaným teplotním spádem na tělesech 90/70 C. Jako otopná tělesa jsou použita převážně článková otopná tělesa, v některých částech budovy jsou použita desková tělesa. Po provedení navrhovaných stavebních úprav (výměna výplní otvorů, zateplení obvodových konstrukcí, zateplení konstrukcí stropů v suterénu a střech) dojde ke snížení tepelné ztráty objektu o cca 40 % oproti původnímu stavu. Při zachování stávajících otopných těles a tomu odpovídajících hydraulických poměrů bude otopná soustava po zateplení pracovat s uvažovaným teplotním spádem 60/50 C. V rámci topné zkoušky poté dojde k hydraulickému vyregulování celé otopné soustavy. 7.5 OHŘEV TV Jedno z plynových tepelných čerpadel bude v kombinaci s kondenzačním plynovým kotlem zajišťovat centrální přípravu teplé vody pro budovu ZŠ pomocí trubkového výměníku v nově instalovaném nepřímotopném zásobníkovém ohřívači TV o objemu 500 l se zvětšenou topnou plochou výměníku 5,9 m 2 (objem zásobníku volen s ohledem na provozní požadavky a výkon jednotky TČ). V letním období, kdy bude jednotka TČ mimo provoz, bude ohřev TV zajišťovat doplňkový zdroj tepla (kondenzační plynový kotel). Výměník v zásobníku TV bude k TČ a k doplňkovému zdroji tepla připojen přes třícestné přepínací ventily. V případě poklesu teploty vody v zásobníku pod požadovanou úroveň se třícestný ventil přepne a tepelné čerpadlo v režimu ohřevu TV (výstupní teplota až 70 C) případně v letním období mimo topnou sezonu plynový kotel nahřívá teplou vodu v zásobníku. Po ohřátí na 12

13 požadovanou teplotu dojde k přepnutí zpět na okruh akumulační nádoby nebo dojde k odstavení TČ a vypnutí plynového kotle. Výstupní potrubí ze zásobníku TV bude připojeno na stávající rozvody studené a teplé vody a cirkulační potrubí. Cirkulační čerpadlo bude osazeno řízením provozu dle časového diagramu a teploty zpáteční větve. 7.6 OHŘÍVAČ VZT Ve vzduchotechnické jednotce v kuchyni je instalován teplovodní výměník o výkonu 42 kw, který je napojen samostatným potrubním rozvodem na stávající kotelnu. V rámci rekonstrukce zdroje tepla dojde k napojení okruhu ohřívače VZT na nově instalovaný kondenzační plynový kotel. Řízení dodávky tepla pro potřeby jednotky VZT bude řízeno stávající regulací VZT jednotky. 7.7 TEPELNÉ IZOLACE Rozvody potrubí v technické místnosti a v nevytápěných prostorech budou opatřeny tepelnou izolací dle vyhlášky 193/2007 Sb a označeno štítky s popisem jednotlivých potrubí. Potrubní rozvody v prostorách s venkovní teplotou bude opatřeno zesílenou tepelnou izolací. Návrh tloušťky tepelné izolace potrubní rozvodů viz Příloha I 7.8 ODVOD SPALIN A PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU Odvod spalin od každé z jednotek TČ bude řešen pomocí krátkého komínku dodávaného výrobcem TČ. Dle ČSN bude uvažované vyústění spalin z jednotek TČ nejvyšší částí budovy a není tedy nutné navrhovat žádné dodatečné úpravy standardně dodávaného řešení. Nově instalované kondenzační plynové kotle budou v provedení s nuceným odvodem spalin do společného spalinového potrubí. Odvod spalin od každého z kondenzačních plynových kotlů bude provedeno samostatným izolovaným spalinovým PP potrubím pro kondenzační plynové spotřebiče (předběžný návrh rozměru DN 110 / DN 80), které bude vedeno stávajícími komínovými průduchy nad úroveň střechy objektu. Spalovací vzduch pro oba kotle bude nasáván z prostoru kotelny. Přesné rozměry (průměr) odvodu spalin a návrh spalinové cesty musí být proveden na základě konkrétního nabízeného výrobku a systému pro odvod spalin a musí být v souladu s technickými podmínkami výrobce TČ a platnou ČSN pro odvod spalin. Po instalaci spalinového potrubí musí být provedena revize. 13

14 7.9 ZABEZPEČENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY Dle ČSN bude otopná soustava zabezpečena 4 ks pojišťovacích ventilů s otevíracím přetlakem 3 bar (2 ks na výstupních okruzích jednotek TČ a 2 ks budou integrovány v plynových kotlích) a tlakovou expanzní nádobou o objemu 800 l. V místě osazení soustavy pojistným ventilem bude umístěn tlakoměr. Na přiváděcím potrubí k expanzní nádobě bude osazena oddělovací armatura, vypouštěcí armatura a kontrolní tlakoměr s vyznačenou hodnotou minimálního a maximálního povoleného provozního tlaku v soustavě. Podrobný návrh pojistných zařízení viz. příloha II VĚTRÁNÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI A PROSTORU ZDROJE TEPLA Výpočtem dle ČSN / TPG (větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva o celkovém výkonu nad 100 kw) byl stanoven požadavek na minimální průtok vzduchu pro přirozené větrání prostoru kotelny na úrovni 165 m 3 /h. Větrání kotelny je navrženo jako přirozené větracími otvory do venkovního prostředí. Větrání prostoru kotelny budou zajišťovat stávající větrací otvory. Odvod vzduchu bude zajištěn větrací mřížkou osazenou do stávajícího větracího otvoru u stropu kotelny o rozměrech mm. Přívod vzduchu k podlaze kotelny bude VZT potrubím rozměru mm vyústěným prostupem obvodovou stěnou do vnějšího prostředí, kde bude zakončeno VZT žaluzií mm. Podrobný výpočet viz Příloha III 7.11 REGULACE ZDROJŮ TEPLA Součástí dodávky kaskády tepelných čerpadel bude i nadřazený ekvitermní regulátor provozu topné soustavy a elektronický regulátor provozu TČ se vstupně-výstupním modulem, který bude zajišťovat kompletní diagnostiku a řízení provozu celé kaskády TČ včetně doplňkového zdroje tepla. Ekvitermní regulátor topné soustavy bude v kombinaci s čidlem venkovní teploty řídit požadovanou teplotu topné vody dle aktuální venkovní teploty (spojitý analogový výstup 0-10 V). Regulace provozu TČ bude na požadovanou teplotu v akumulačním zásobníku. V případě, že výkon TČ nebude pokrývat tepelnou ztrátu objektu, automaticky dojde k připnutí doplňkového zdroje tepla, který ve spolupráci s tepelným čerpadlem zajistí požadovanou teplotu topné vody. Ekvitermní regulátor bude zajišťovat i ovládání topných okruhů a řízení směšovacích ventilů na jednotlivých topných okruzích. Regulace TČ bude zajišťovat i ohřev teplé vody v pohotovostním zásobníku TV pomocí 14

15 třícestných přepínacích ventilů a to buď pomocí TČ nebo v letním období pomocí kondenzačního plynového kotle. Regulace plynového kotle pro VZT bude samostatně dle potřeb zařízení VZT OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ Jednotky TČ budou instalovány v prostoru s venkovní teplotou a budou vybaveny ochranou proti zamrznutí. Tato funkce zapne při poklesu teploty oběhové čerpadlo a případně i plynový hořák. Proto je nutné zajistit nepřetržité elektrické napájení zařízení po celou dobu zimní sezony. Jednotky TČ budou osazeny záložním zdrojem pro napájení oběhových čerpadel, který zajistí proudění (protáčení čerpadla v režimu 10 minut chod, 10 minut stop) topné vody v okruhu TČ v případě výpadku el. energie při venkovní teplotě menší než 0 C. Záložní jednotka zajistí protáčení oběhových čerpadel po dobu minimálně 8 hodin. Toto opatření nelze považovat za trvalou ochranu proti zamrznutí, protože po určité době provozu oběhových čerpadel dojde k vychlazení vody v akumulační nádobě. Pro zabezpečení vzdáleného dohledu (hlášení poruch, monitoring provozu) bude osazen komunikátor GPRS pro TČ. Výpadek napájení bude pomocí komunikátoru nahlášen obsluze (servisní organizaci), která musí zajistit opětovné zprovoznění TČ, případně při dlouhodobější odstávce vypustit médium (topnou vodu) z okruhu TČ. Dodavatel musí zapracovat ochranu proti zamrznutí do provozního řádu zdroje tepla, seznámit s ním provozovatele a dostatečně zaškolit obsluhu zařízení BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ UMÍSTĚNÍ A PROVOZU JEDNOTKY TČ Vzhledem k tomu, že se předpokládá instalace jednotek TČ do volného venkovního prostoru, nejsou na umístění dle požadavku normy ČSN EN 378 kladeny žádné omezující požadavky. Je nutné dodržet obecné bezpečnostní požadavky na umístění dané požárními předpisy a bezpečnostní požadavky výrobce TČ OCHRANA PROTI HLUKU Sestava jednotek TČ bude z důvodu eliminace přenášení hluku a vibrací na konstrukci budovy pružně uložena na stavebních konstrukcích pomocí izolátorů chvění (dodávka TČ). Jednotky budou v nízkohlučném provedení - akustický výkon jednotky TČ činí dle podkladů výrobce Lw = 67 db (A). Instalace 4 ks plynových tepelných čerpadel vzduch-voda nezpůsobí překročení hygienických limitů hluku pro venkovní chráněný prostor. 15

16 7.15 POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ Požární zpráva je součástí projektové dokumentace. Prostor kotelny tvoří samostatný požární úsek. Veškeré prostupy potrubí a kabelových vedení musí být provedeny s příslušnou požární odolností odpovídající požadavkům na požární odolnost jednotlivých konstrukcí TRANSPORT ZAŘÍZENÍ Pro transport zařízení na střechu objektu bude nutné použít jeřábovou techniku. Pro transport zařízení do kotelny bude možné využít stávající vstupní otvory POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE Stavba V rámci instalace nového zdroje tepla napojeného na kotelnu bude nutné provést následující stavební úpravy: - osazení ocelové nosné konstrukce pro instalaci sestavy 4 ks plynových tepelných čerpadel. Rozměry, umístění a provedení kotvení ocelové nosné konstrukce na stavební konstrukce je řešeno v samostatné části projektu statika. - po provedení prostupů ocelové konstrukce stávajícím střešním pláštěm je nutné provést novou hydroizolaci. - pro přístup k jednotkám TČ na střeše objektu je nutné osadit nové přístupové prvky (pevný ocelový žebřík, pochozí lávka atd.) Před osazením montážního celku s tepelnými čerpadly je nutné konzultovat návrh ocelové konstrukce s dodavatelem tepelných čerpadel a přeměřit veškeré rozměry na stavbě. - provedení ocelových nosných konstrukcí pro upevnění nově instalovaných potrubních rozvodů na střeše objektu - úprava stávajících komínových průduchů pro nově instalované potrubní rozvody Zdravotně technické instalace - svedení přepadu od pojistných ventilů, odvod kondenzátu od jednotek TČ a kondenzačních plynových kotlů a odvod kondenzátu ze spalinového potrubí do stávajícího kanalizačního systému včetně provedení ochrany kondenzátního potrubí vedeného ve venkovním prostoru proti zamrznutí (topné elementy) - napojení nově instalovaného zásobníku TV na stávající rozvody SV, TV a cirkulace 16

17 Rozvod plynu - připojení 2 ks kondenzačních plynových kotlů v kotelně na rozvod plynu - provedení nové plynové přípojky k sestavě jednotek na střeše objektu Podrobnosti viz samostatná část PD Elektro a MaR Jištění a ovládání nově instalovaných spotřebičů bude ze stávajícího rozvaděče v kotelně (umístění dle výkresové dokumentace), který bude doplněn/upraven dle požadavků nově instalované technologie. Je třeba provést úpravu napájení a jištění tohoto rozvaděče ze stávajícího rozvodu v objektu. Rozvaděč bude osazen příslušnými jisticími a ovládacími prvky pro jednotlivé okruhy. V rozvaděči bude umístěn i regulátor provozu TČ, ekvitermní regulátor topné soustavy, jednotka řízení ohřevu TV a doplňkového zdroje tepla a napojení na záložní zdroj pro oběhová čerpadla. Pro možnost měření spotřeby elektrické energie nutné pro provoz nového zdroje tepla je nutné osadit příslušné napájecí okruhy samostatným měřením spotřeby. Součástí elektroinstalace bude i osazení nového osvětlení v prostoru jednotek TČ na střeše objektu a ochrana odvodu kondenzátu proti zamrznutí (topné kabely s termostatem). Regulace a elektro zajistí napájení, jištění, uzemnění a ovládání včetně kabeláže: - 1 ks kaskáda tepelných čerpadel 400 V / 50 Hz - 1 ks ovládání kaskády TČ 24 V AC - 1 ks regulátor provozu kaskády TČ 24 V AC - 2 ks kondenzační plynový kotel 230V / 50Hz - 2 ks ekvitermní regulátor topných okruhů 230 V / 50 Hz - 10 ks oběhové čerpadlo 230V / 50 Hz - 4 ks servopohony směšovacích ventilů - 2 ks servopohony přepínacích ventilů - 2 ks měřič spotřeby tepla 230V / 50 Hz - 1 kpl připojení čidel teploty - 1 kpl poruchová signalizace zdroje tepla - 1 kpl topné kabely protizámrazové ochrany odvodu kondenzátu 230 V / 50 Hz - 1 kpl osvětlení prostoru kaskády TČ Poruchová signalizace Zařízení bude vybaveno signalizací poruchových stavů, která bude zahrnovat následující: - stop tlačítko odstavení zdroje tepla, uzavření přívodu plynu - max. teplota vzduchu v kotelně odstavení zdroje tepla 17

18 - zaplavení prostoru kotelny odstavení zdroje tepla - havarijní tlak vody v systému (min/max) odstavení zdroje tepla - únik zemního plynu (1. stupeň signalizace, 2. stupeň uzavření přívodu plynu, odstavení zdroje tepla) Systém poruchové signalizace bude vybaven GSM modemem pro hlášení poruch pomocí SMS na tel. čísla určená provozovatelem objektu UVEDENÍ ZDROJE DO PROVOZU Před uvedením zdroje do provozu je nutné provést zkoušky zařízení dle ČSN Jedná se zejména o následující: Zkouška těsnosti systému zkouška těsnosti se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací. Soustava bude zkoušena na nejvyšší dovolený přetlak, který se udržuje nejméně po dobu 6 hodin. Dilatační zkouška při této zkoušce se teplonosná látka v celé soustavě zahřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje Topná zkouška při topné zkoušce se kontroluje zejména následující: - správná funkce armatur - rovnoměrné zahřívání otopných těles - dosažení technických předpokladů projektu (teploty, tlaky, průtoky, rozdíly teplot, tlaků apod.) - správná funkce regulačních a měřicích zařízení - správná funkce zabezpečovacích a pojistných zařízení, havarijních opatření a poruchové signalizace - zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla - nejvyšší výkon zdrojů tepla - výkon zdroje tepla při přípravě teplé vody při maximálním projektovaném odběru - dosažení projektované účinnosti a ověření emisních limitů Topná zkouška u zařízení s výkonem vyšším než 100 kw musí trvat minimálně 72 hodin bez dalších provozních přestávek (zpravidla do 60 minut). Topnou zkoušku je možné provádět pouze v průběhu otopného období. Pokud se zařízení předává mimo otopné období, provede se topná zkouška až v otopném období v termínu podle dohody. Součástí topné zkoušky je i seřízení soustavy a zaškolení obsluhy zařízení. 18

19 Před provedením zkoušek je nutné provést propláchnutí systému. O všech provedených zkouškách je nutné sepsat protokol a nechat potvrdit zástupcem dodavatele, provozovatele a investora. Pro provoz, údržbu a užívání zdroje tepla je nutné zpracovat provozní řád a vést provozní deník se zápisy o provedených odborných prohlídkách a revizích zařízení. 8 ZÁVĚR Instalované zařízení vyžaduje pravidelnou údržbu. Pro provoz otopné soustavy musí dodavatel předat provozovateli pokyny a návod k obsluze a údržbě otopné soustavy. Otopná soustava musí být plněna pouze topnou vodou stanovených parametrů. Provoz otopné soustavy musí být v souladu s technickými podmínkami zdroje tepla. Pro zaručení správné funkce všech prvků otopné soustavy je nutno nejméně jedenkrát ročně prověřit jejich funkci (nejlépe před začátkem topné sezóny), překontrolovat tlakové poměry v otopné soustavě a provést odvzdušnění otopné soustavy. 19

20 Příloha I Výpočet požadované tloušťky tepelné izolace Potrubí TČ (ÚT,TV) venkovní prostředí: Vstupní hodnoty: Rozměr potrubí DN: 65 / 50 Střední teplota média t in : 65 C Teplota okolí t out : -12 C Součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu α e : 10 W/m 2 /K Výstupní hodnoty: Požadovaný určující součinitel prostupu tepla U 0 : 0,27 W/m/K Součinitel tep. vodivosti izolace λ IZ : 0,035 W/m/K Min. tloušťka izolace s IZ : 43,2 / 31,5 mm Volba: 60 / 60 mm Potrubí TČ (ÚT, TV) vnitřní prostředí: Vstupní hodnoty: Rozměr potrubí DN: 65 / 50 Střední teplota média t in : 65 C Teplota okolí t out : 15 C Součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu α e : 10 W/m 2 /K Výstupní hodnoty: Požadovaný určující součinitel prostupu tepla U 0 : 0,27 W/m/K Součinitel tep. vodivosti izolace λ IZ : 0,035 W/m/K Min. tloušťka izolace s IZ : 45,2 / 33 mm Volba: 50 / 50 mm Potrubí (ÚT) vnitřní prostředí: Vstupní hodnoty: Rozměr potrubí DN: 80 / 65 / 50 / 40 / 32 Střední teplota média t in : 60 C Teplota okolí t out : 12 C Součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu α e : 10 W/m 2 /K Výstupní hodnoty: Požadovaný určující součinitel prostupu tepla U 0 : 0,27 / 0,18 W/m/K Součinitel tep. vodivosti izolace λ IZ : 0,035 W/m/K Min. tloušťka izolace s IZ : 37,4 / 45,1 / 32,9 / 24,9 / 42,6 mm Volba: 60 / 50 / 40 / 40 / 40 20

21 Příloha II - Výpočet tlakové expanzní nádoby a pojistného ventilu Otopná soustava ZŠ + okruh VZT Návrh objemu tlakové expanzní nádoby: Vstupní hodnoty: maximální teplota soustavy t max 80 C statická výška soustavy h st 12 m vodní objem soustavy V celk 6385 l otevírací přetlak pojistného ventilu p PV 3 bar minimální provozní tlak p min (min. 1 bar) 1,0 bar Výstupní hodnoty: statický tlak soustavy p st =h st ρ g 1,2 bar minimální provozní tlak p 0 = p stat +(0,2-0,3) bar (nebo p min ) 1,5 bar počáteční tlak p a =p 0 +0,3 bar 1,8 bar plnicí tlak p f =pa 1,8 bar konečný tlak p e =p PV - 0,5 bar 2,5 bar Expanzní objem V E =DV V celk = 182,6 l Změna měrného objemu média t min =10 C, t max =80 C DV=0,0286 Minimální objem expanzní nádoby V EN,min =(V e +V VR ) (p e +100)/(p e -p 0 ) V EN,min = 750,8 l Návrh: Membránová expanzní nádoba o objemu 800 l Návrh pojistného ventilu: Kondenzační plynový kotel ÚT neposuzuje se PV 3 bar integrován od výrobce Kondenzační plynový kotel VZT neposuzuje se PV 3 bar integrován od výrobce Sestava jednotek TČ: Okruh ÚT - 3 ks otevírací tlak jmenovitý výkon zdroje tepla minimální průřez sedla ventilu minimální vnitřní průměr vstupního potrubí minimální vnitřní průměr výstupního potrubí Návrh: Pojistný ventil 1 5/4, 3 bar 3 bar (300 kpa) 3 40,8=122,4 kw 159 mm 30 mm 30 mm 21

22 Okruh TV - 1 ks otevírací tlak 3 bar (300 kpa) jmenovitý výkon zdroje tepla 1 40,8 minimální průřez sedla ventilu 73 mm minimální vnitřní průměr vstupního potrubí 24 mm minimální vnitřní průměr výstupního potrubí 24 mm Návrh: Pojistný ventil 1/2 3/4, 3 bar 22

23 Příloha III - Výpočet větrání kotelny Výkony plynových hořáků u jednotlivých zdrojů: Kondenzační plynový kotel (ÚT) Kondenzační plynový kotel (TV + VZT) 1) Výpočet množství spalovacího vzduchu Výhřevnost paliva: H = 34,05 MJ/m 3 (zemní plyn) Účinnost zdroje tepla: h = 0, ,5 kw 1 42,5 kw Součinitel přebytku vzduchu : λ = 1,25 Minimální množství spalovacího vzduchu: V smin = 0,26 34,05-0,25 = 8,605 m 3 /kg Spotřeba paliva: m p KPK = / 0,98 / 34,05 = 0, m 3 /s m p KPK = / 0,98 / 34,05 = 0, m 3 /s Skutečný průtok spalovacího vzduchu: V skut, PKP = 0, ,25 8,605 = 0, m 3 /s = 76,5 m 3 /h V skut, PK = 0, ,25 8,605 = 0, m 3 /s = 53,7 m 3 /h 2) Výpočet množství vzduchu pro zajištění předepsané intenzity větrání dle TPG Objem kotelny: V TM = 9,8 6,5 5,1 = 324,9 m 3 Požadovaná výměna: I = 0,5 1/h Průtok vzduchu kotelna: V I,TM = 162,4 m 3 /h 3) Výpočet průtoku vzduchu pro odvod tepelné zátěže Letní tepelné zisky kotelna: t i max = 35 C, t e max = 30 C, Q zisk, TM = 0,3 / ,5 = 191,25 W V t = 191,25 / (1010 1,2 5) = 0, m 3 /s = 113,6 m 3 /h 4) Minimální množství přiváděného větracího vzduchu Požadavek na minimální průtok vzduchu pro větrání prostoru kotelny byl stanoven jako vyšší z hodnot V skut, V I a a V t tj. na cca 165 m 3 /h. 23

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu Dokumentace

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1. ZADÁNÍ PROJEKTU... 2 2. PODKLADY... 2 2.1. Výkresová dokumentace... 2 2.2. Průzkum... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY A POTŘEBA TEPLA... 2 3.3. Klimatické poměry... 2 3.4. Vnitřní výpočtové teploty:... 2

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Název zakázky: Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří Investor: Projektant: Vypracoval: Zodpov. proj.: Stupeň: Město Zubří

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

Volfartická ul., Žandov

Volfartická ul., Žandov APIS Nový Bor, spol. s r.o. Nábřežní 101 473 01 Nový Bor IČO 250 19 147 tel. 487 728 071, 603 175 688 e-mail: apis.benes@klikni.cz Název akce: Plynofikace BD č.p. 313, 314, 315 Volfartická ul., Žandov

Více

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2),

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014 Souhrn soupisu prováděných prací Název akce : Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrov u Macochy Objednatel : Městys Ostrov u Macochy IČO : 00280780 Ostrov u Macochy 80 DIČ : 679

Více

WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd.

WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd. WARMNIS WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd. C, vložka 983 Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková

Více

OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA)

OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA) OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA) GAHP-A HT S1 TEPELNÁ ČERPADLA ROBUR GAHP-A Plynové tepelné čerpadlo vzduch/voda pro ohřev teplé vody až na 65 C pro vnitřní a venkovní

Více

Výměna zdroje vytápění a snížení energetické náročnosti základní školy v obci Vojkovice. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění a snížení energetické náročnosti základní školy v obci Vojkovice. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění a snížení energetické náročnosti základní školy v obci Vojkovice Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...3 2 Výchozí podklady...3 3 Tepelně technické

Více

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva Vypracoval: Ing. Bohuslava Švejdová Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Trávnice 902, 511 01 Turnov Vedoucí projektu: Ing. Petr Schlesinger Odp. projektant: Ing. Petr Schlesinger Investor: Město Železný

Více

Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3

Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3 5. TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 5.1 KOTLOVÝ OKRUH... 3 5.2 SEKUNDÁRNÍ OTOPNÁ VODA (ÚT)... 4 5.3 PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY...

Více

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 SEZNAM PŘÍLOH D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4 D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 D.1.5.3. Půdorys nového objektu 1.NP 1:50 6 A4 D.1.5.4. Půdorys nového objektu 2.NP 1:50 8 A4 D.1.5.5.

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody

Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody 1. Technická zpráva: Datum : 11/.2013 autorizovaný inženýr č.1003613 Údaje o stavbě: Název stavby: Dům

Více

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci rekonstrukce kotelny kino Český Dub v rozsahu realizační dokumentace. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů

Více

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska v obci Rohle Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění

Více

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OBSAH: T 1 2 3 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ - OBJEKT A - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-2.NP VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: ±0,000=xxx,xx

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K L H M G J O N ± 0.000 = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv A4 DPS - 01.VCH 12/2013 DPS 01 VCH 1-A TECHNICKÁ ZPRÁVA "DOB CENTRUM" DOBŘICHOVICE Strana :1 "DOB CENTRUM" DOBŘICHOVICE PROJEKT PRO PROVEDENÍ

Více

GENNET, RTCH DPS. Obsah

GENNET, RTCH DPS. Obsah Obsah dokumentace počet A4 Technická zpráva 8 Specifikace materiálu 4 Výkresy: 101 01 Půdorys 1.NP 12 102 02 Půdorys 2.NP 12 103 03 Půdorys 3.NP 12 104 04 Půdorys 4.NP 12 105 05 Půdorys 5.NP 12 06 Schema

Více

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací.

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce kotelny -výměna plynových kotlů 1. Předmět plnění Předmětem této zakázky je rekonstrukce stávající technicky dožité technologie plynové kotelny, instalované

Více

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele v rozsahu (DVZ) Dokumentace

Více

Technická zpráva - vytápění

Technická zpráva - vytápění INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

Akce : Stupeň: PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS Dokumentace pro provedení stavby Datum: Květen 2015 Část : F1.4c - VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1) ÚVOD 2) TECHNICKÝ

Více

Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky.

Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky. Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky. Vypracováno pro: Bytové družstvo Barunčina 1849 1853

Více

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA zakázkové číslo: P1544/2015 název akce: Rekonstrukce výměníkové stanice objektu Církevní MŠ Ke Kamýku místo stavby: Praha 4, Kamýk, Ke Kamýku 686 odběratel: Městská část Praha 12 datum

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 tel: +420 777 832 853 e-mail: pokorny@projekce-pt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: REKONSTRUKCE

Více

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH DOKUMENTACE: 1. Technická zpráva F 301 2. Specifikace materiálu F 302 3. Dispozice rozvodů ZP 1.NP F 303 4. Dispozice rozvodů ZP 2.NP F 304 5. ŘEZ B B F 305 6. ŘEZ C C F 306 7. Řez D D F 307 8. Axonometrie

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Stavba: dokumentace pro stavební povolení Snížení energetické náročnosti Úřadu Městyse Lukavec Místo stavby: Lukavec, parc.121/1

Více

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7 Archivní číslo: 14-067/400.2 Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Investor: Místo stavby: Obec Křenovice, Školní 535,

Více

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Kontrola klimatizačních systémů 6. až 8. 6. 2011 Praha DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 166 07 Praha 6

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ JIŘÍ ČERNÝ projektová činnost ve výstavbě IČO: 168 12 964 Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, tel. 731 55 66 08 REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ na par.č.st. 43/1 k.ú. Peč, okr.jindřichův Hradec

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH poř. č. název formát A4 01.04.01 Seznam příloh a technická zpráva 14 01.04.02 Tabulky místností 13 01.04.03 Tabulky zařízení 4 01.04.04 Tabulky požárních klapek 5 01.04.05 Půdorys 1.PP 15

Více

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Část: Vypracoval: Kontroloval: Archívní číslo: NOVÁ PASÁŽ A PŘÍSTAVBA SO 10 VZT - Kavárna a WC D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky Radoslav Šultes Ing. Jiří Hájek P13P023

Více

Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy

Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy Zaměření projektu: Sektorový zadavatel v rámci programu podpory obnovitelných zdrojů řeší tímto diverzifikaci zdroje o další palivo.

Více

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Příloha č. 2 k č.j.: VS 18/004/001/2014-20/LOG/500 Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Stávající stav Vytápění a rozdělení objektu Funkčně je objekt rozdělen na tři části označené A, B a C. Objekt

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Předmětem výběrového

Více

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA Akce: VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice Stupeň: Prováděcí projekt Zak.č.: 15 022 4 D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA Technická zpráva a výpis materiálu

Více

120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací

120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací Projektová dokumentace řeší vnitřní kanalizaci a vodovod stávajícího stavebního objektu 32. budovy,

Více

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění 1 ÚVOD... 3 1.1 HLAVNÍ ÚČEL BUDOVY A POŽADAVKY NA VZT ZAŘÍZENÍ... 3 1.2 VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 1.3 POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNÉ TECHNICKÉ NORMY... 3 1.4 VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 3 1.5 MIKROKLIMATICKÉ

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, ČR-ÚZSVM, Příkop 11 List č.1 D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA 1.0 VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Vstupní zadávací údaje 1.4

Více

Důvodová zpráva (DZ)

Důvodová zpráva (DZ) Důvodová zpráva (DZ) Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (určených veřejnému zadavateli) (dále jen Smlouva ) Verifikační zpráva a dodatky ke Smlouvě Zastupitelstvo statutárního

Více

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ P r o v á d ě c í p r o j e k t TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 Budova sokolovny Elektroinstalace 1.

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC Technické informace 09. 2014 verze 2.10 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 1. PRAHA 12. Ing. Ivan Novotný

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 1. PRAHA 12. Ing. Ivan Novotný REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 1. PRAHA 12 Ing. Ivan Novotný V dolině 1154/1, Praha 10 novotny.regulace@centrum.cz Tel: 736776500 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 1 Akce

Více

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV PANTHER 24 (28) KTV elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw a 11 27,5 kw, deskový výměník pro ohřev TV, digitální ovládání 1.2.0. PANTHER 24 KOV elektronické zapalování

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA - PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...4 2 Výchozí podklady...4 3 Tepelně technické vlastnosti objektu...4

Více

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C Technická specifikace pro vysoce přesné chladící zařízení datového centra založené na technologii vodou chlazených mezirackových jednotek s možností budoucího zapojení prvku volného chlazení do chladícího

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese Obsah: 1. Úvod 2. Přehled vzduchotechnických zařízení 3. Technické řešení 4. Protihluková opatření 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese 7. Tepelné izolace a nátěry 8. Závěr 1. Úvod Tato dokumentace

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VZDUCHOTECHNIKA SEZNAM DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva 2. Výkaz výměr VÝKRESOVÁ

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

DOB Centrum Dobřichovice parc.č. 155/2, 156, 157, 158

DOB Centrum Dobřichovice parc.č. 155/2, 156, 157, 158 DOB Centrum Dobřichovice parc.č. 155/2, 156, 157, 158 MĚŘENÍ A REGULACE TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro změnu stavby před dokončením ZDSP 01 MaR 901 A Projektant : ELfuture, spol. s r.o. Vodňanská 945,

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ...

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE:... 1 1.2. PŘEDMĚT PROJEKTU:... 1 1.3. PODKLADY:... 1 2. VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... 1 3. TECHNICKÉ PARAMETRY SPRINKLEROVÉ SÍTĚ... 2 3.1. NÁVRH ZATŘÍDĚNÍ CHRÁNĚNÝCH

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY D 1.4.2. Plynová odběrná zařízení Akce: Novostavba rodinného domu Stavebník: Miroslava Hikaníková Mírová 474/31, 289 24 Milovice Místo stavby: p.č. 1987/41, Brandýs nad

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z2 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

Návod k použití a montáži

Návod k použití a montáži KOTEL-SPORÁK NA TUHÁ PALIVA Návod k použití a montáži Dovozce PechaSan spol.s r.o. Písecká 1115 386 01 Strakonice tel. 383 411 511 fax 383 411 512 www.pechasan.cz TEMY PLUS KOTEL- SPORÁK NA TUHÁ PALIVA

Více

OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ A TERMOSTATICKÝCH HLAVIC

OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ A TERMOSTATICKÝCH HLAVIC ZŠ PŘELOUČ Smetanova 1509, Přelouč OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ A TERMOSTATICKÝCH HLAVIC Investor: Město Přelouč Masarykovo náměstí 25 535 01 Přelouč Zpracovatel: Ing. Tomáš Jadrníček Jana Dítěte 1567

Více

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ Zakázka číslo: 2010-11273-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Breitcetlova 876 880 198 00 Praha 14 Černý Most Zpracováno v období: září 2010 1/29 Základní údaje Předmět posouzení

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ZŠ Dušejov, č.p. 8, 88 Účel budovy: základní

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah Obsah 1. Úvod 1 2. Identifikační údaje stavby 1 3. Identifikační údaje investora 1 4. Identifikační údaje projektanta 1 5. Rozsah projektu 2 6. Projektové podklady 3 7. Hlavní technické údaje 3 8. Popis

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Český Krumlov. Seznam příloh: P-01. P-02 Schéma zapojení P-03 Popis prací a dodávek. MARS s.r.o. 604101504 MARS. MARS s.r.o MARS

Český Krumlov. Seznam příloh: P-01. P-02 Schéma zapojení P-03 Popis prací a dodávek. MARS s.r.o. 604101504 MARS. MARS s.r.o MARS s.r.o. PLAVECKÝ BAZÉN,, Český Krumlov SOLÁRNÍ OHŘEV BAZÉNOVÉ VODY Dokumentace pro provedení stavby (DPS) Číslo zakázky: 15002 s.r.o s.r.o. IČO: 43223419 DIČ: CZ43223419 Mobil: 604101 504 E-mail: průkazy

Více

D.1.4 300 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ D.1.4A)301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4 300 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ D.1.4A)301 TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: Revitalizace bytového domu na ul. Horní č.p. 1111-1112 Rekonstrukce otopného systému ísto stavby: Horní č.p. 1111, 1112, 742 21 opřivnice PROJEČNÍ ANCELÁŘ Investor: ěsto opřivnice, Štefánikova

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 T inec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : ást stavby: Místo stavby : Objednatel : Stupe PD : Energetické úspory objektu Hasi ské zbrojnice v Bernarticích

Více

1811/19 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1811/19 TECHNICKÁ ZPRÁVA Novostavba rodinného domu v Dobřichovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA F.3.01. Vytápění V Praze, červenec 2011 1 Ing. Vladimír Cvejn 1. Identifikační údaje Název akce: Novostavba rodinného domu v Dobřichovicích,

Více

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov SOLÁRNÍ TERMICKÉ SYSTÉMY A ZDROJE TEPLA NA BIOMASU MOŽNOSTI INTEGRACE A OPTIMALIZACE 29. října 2007, ČVUT v Praze, Fakulta strojní Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Rodinný dům Účel budovy: Rodinný dům Kód

Více

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ-ING.JOSEF ADENSAM Brigádnická 16, 370 06 České Budějovice Tel : 38 6102929,mob.: 723 307 564, E-mail : adensam.josef@seznam.cz Technická zpráva E l e k t r o i n s t a l a c e-silnoproud

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě.

Více

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015 ATELIER PŘÍPEŘ Drážďanská 23 - Děčín Název akce : RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan Číslo zakázky : 105/2015 Stavebník : František Vorel Drahkov č.p.27, 405 01 Modlany Místo : Kvítkov

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Vypracoval: František Eis Dubická 1804, Česká Lípa,

Více

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv Stacionární kotle VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmovit Stacionární litinové kotle, ekvitermní regulace, zásobníkové ohřívače a další příslušenství nabízí mnoho způsobů komplexního řešení topných systémů

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles Stejně jako celé soustavy vytápění, tak i otopná tělesa dělíme na lokální tělesa a tělesa ústředního vytápění. Lokální tělesa přeměňují energii v teplo a toto předávají

Více

KŘP U ÚO MOST VÁCLAVA ŘEZÁČE 224 OPRAVA VS II. ETAPA

KŘP U ÚO MOST VÁCLAVA ŘEZÁČE 224 OPRAVA VS II. ETAPA KŘP U ÚO MOST VÁCLAVA ŘEZÁČE 224 OPRAVA VS II. ETAPA D.1.4.a TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ D.1.4.a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor : KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE, LIDICKÉ NÁMĚSTÍ

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA Oddělení pro děti předškolního věku

c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA Oddělení pro děti předškolního věku AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ Poláčkova Brno-Líšeň Oddělení pro děti předškolního věku Brno květen 2012 Souprava č. Příloha č. F.1.4 c 1. OBSAH

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

2. ROZSAH PROJEKTU 3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

2. ROZSAH PROJEKTU 3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba: SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav SO 01 Menza úprava vytápění Investor: SPŠ Edvarda Beneše a OA Komenského nábřeží 1, Břeclav Profese: Měření a regulace Zpracovatel PD: A-Technology

Více