1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE"

Transkript

1

2

3

4 REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ TEPELNÁ BILANCE KONCEPCE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ ZDROJ TEPLA ROZVODY TOPNÉ VODY OTOPNÁ TĚLESA ARMATURY TEPELNÉ IZOLACE NÁTĚRY OHŘEV VODY ZABEZPĚČUJÍCÍ ZAŘÍZENÍ VĚTRÁNÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI KOUŘOVODY MĚŘENÍ A REGULACE PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ MONTÁŽ, ZKOUŽKY A PROVOZ ZAŘÍZENÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE ZÁVĚR IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby : REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH ul. Na Hutích 757/14 Praha 6 Investor: Beáta Dušková PhDr. Projektant UT : Ing. Radomír Baršč Sládkova 412/13 Jeseník IČO: Člen ČKAIT, č. autorizace ÚVOD Zpracovaná PD vytápění (dále UT ) ve stupni dokumentace pro účely vydání stavební povolení řeší návrh vytápění bytové jednotky bytového domu v ul. Na Hutích 757/14 v Praze. Byt bude sloužit pro účely bydlení. Byt je situován v 1NP. Předmětem této PD je návrh systému vytápění a ohřevu teplé vody. Zdrojem tepla bude nástěnný plynový kondenzační kotel. Plynový kondenzační kotel bude umístěn chodbě řešeného bytu. Ohřev teplé vody bude zajištěn stojatým zásobníkem o objemu 120l. Strana 1 z 6

5 REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ 3. VÝCHOZÍ PODKLADY Podkladem pro zpracování PD byly podklady a požadavky architekta stavební části. Výchozími podklady pro zpracování dokumentace byly: - stavební výkresy předané architektem stavební části - normy oboru ústředního vytápění - hygienické předpisy - požadavky investora Součástí projektu nejsou navazující profese. Požadavky profese ústředního vytápění byly s navazujícími profesemi projednány a předány a jsou zapracovány do samostatných projektů jednotlivých profesí. Projektová dokumentace je v souladu s platnými českými normami, směrnicemi a následujícími předpisy: - ČSN EN Tepelné soustavy v budovách Výpočet tepelného výkonu - ČSN Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž - ČSN Tepelné soustavy v budovách Příprava teplé vody - ČSN Tepelné soustavy v budovách Zabezpečující zařízení - ČSN Tepelná ochrana budov 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ Jako výpočtové hodnoty byly uvažovány následující údaje, vycházející ze základních meteorologických údajů: místo: Praha nadmořská výška: 250 m. n. m. zimní výpočtová teplota: -12 C průměrná teplota vzduchu zima: 4,0 C Počet topných dnů: 216 Vnitřní výpočtové teploty jsou uvedeny ve výkresové části u jednotlivých místností. 5. TEPELNÁ BILANCE Hodnoty součinitelů prostupu tepla - U (W/m 2 K) stavebních konstrukcí byly stanoveny na základě podkladů dodaných projektantem stavební části a byly uvažovány následující: o Obvodová stěna ST1 U= 1,05 W/m 2 K o Obvodová stěna ST2 U= 1,3 W/m 2 K o Vnitřní stěna ST3 U= 1,15 W/m 2 K o Vnitřní stěna ST4 U= 0,86 W/m 2 K o Strop 1NP U= 0,80 W/m 2 K o Podlaha 1NP U= 0,80 W/m 2 K o Výplně otvorů okna zdvojené U= 1,50 W/m 2 K o Výplně otvorů okna dvojité U= 2,70 W/m 2 K o Vstupní dveře - dveře U= 2,00 W/m 2 K Výměna vzduchu je uvažována 0,5 x/h ve všech vytápěných prostorech, které nejsou vybaveny nuceným větrání. V prostorech s předpokládanou vyšší vlhkostí je počítáno s výměnou vzduchu 1x/h. Výpočet potřeby energie je prováděn pro průměrnou zimu, a proto skutečná hodnota může kolísat kolem uvedených hodnot. Velikost odchylky bude ovlivňovat i skutečně praktikovaný topný režim v objektu. Teplota v sousedních vytápěních místností (mimo byt) je uvažována +10 C. Tepelná ztráta větráním Tepelná ztráta prostupem Celková tepelná ztráta Potřeba tepla: Vytápění + ohřev TV : Celkový instalovaný výkon zdroje tepla (vytápění/ohřev TV): Q V = 6,5 kw Q P = 1,5 kw Q T = 8,0 kw 12,1 kw 18,9 kw Strana 2 z 6

6 REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ Předpokládaná celková roční potřeba tepla na vytápění: Předpokládaná celková roční potřeba tepla na ohřev TV: Předpokládaná celková roční potřeba: Q VYT= 60 GJ /rok Q TV= 29 GJ /rok Q VYT+TV= 89 GJ /rok 6. KONCEPCE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ Zdrojem tepla pro řešený byt bude nástěnný plynový kondenzační kotel PROTHERM GEPARD CONDENS 12MKO o jmenovitém výkonu (80/60 C) 4,0-15,0 kw. Kotel bude osazen na stěně v prostoru chodby bytu. Kotel bude v provedení nezávislém na vzduchu z prostoru interiéru. Spalovací vzduch bude přisáván do kotle z prostoru exteriéru. Odvod spalin a přívod vzduchu bude řešen koaxiálním odkouřením 80/125 vyvedeným nad střechu objektu. Od kotle bude vedeno samostatné rozvodné potrubí pro vytápění k jednotlivým otopným tělesům a samostatné rozvodné potrubí ke stojatému zásobníku teplé vody o objemu 120 l. Vytápění bude zajištěno dvou trubkovou otopnou soustavou s nuceným oběhem topné vody. Plynový kondenzační kotel zajistí 100% krytí tepelných ztrát objektu. 7. ZDROJ TEPLA Zdrojem tepla bude nástěnný plynový kondenzační kotel PROTHERM GEPARD CONDENS 12MKO o jmenovitém výkonu (80/60 C) 4,0 15,0 kw. Součástí kotle bude oběhové čerpadlo (modulové čerpadlo Q=370l/h, pext=18,0 kpa), třícestná přepínací armatura, pojišťovací ventil (otevírací přetlak 295 kpa) a expanzní nádoba o objemu 8 l. Řízení a regulace kotle bude pomocí ekvitermní regulace. Provoz plynového kotle bude plně automatický. Navrhovaný teplotní spád topné vody bude 75/55 C. Plynový kondenzační kotel bude v provedení typu C, provoz kotle tedy bude nezávislý na vzduchu z interiéru. Spalovací vzduch bude přisáván přes koaxiální kouřovod 80/125 přímo k plynovým hořákům. Zdroj tepla bude opatřen zabezpečujícím zařízením, které bude chránit teplovodní systém proti překročení nejvyššího pracovního přetlaku, překročení nejvyšší pracovní teploty. Pro expanzi topné vody bude použita tlaková expanzní nádoba. Úpravna vody nebyla investorem požadována. 8. ROZVODY TOPNÉ VODY V řešeném bytu bude navržena dvoutrubková otopná soustava s nuceným oběhem vody. Navrhovaný teplotní spád 75/55 C. Systém vytápění bude tvořen zdrojem tepla, zabezpečujícím zařízením, trubními rozvody a otopnými tělesy. Topná voda, pro ohřev teplé vody, bude na výstupu z kotle vedena samostatným rozvodným potrubím ke stojatému zásobníku vody, o objemu 120l, který bude opatřen vytápěcí topnou spirálou. Topná voda, pro vytápění, bude na výstupu z kotle vedena samostatným rozvodným potrubím k jednotlivým otopným tělesům. Rozvodné potrubí bude vedeno ve stěnách, v předstěrách a v podlaze ve vrstvě TI. Veškeré rozvody k otopným tělesům budou vedeny zakryté ve stavebních konstrukcích. Napojení rozvodných potrubí na jednotlivá otopná tělesa bude provedeno vždy ze stěn tak, aby při pohledu na otopná tělesa nebyla viditelná připojovací potrubí. Potrubní rozvody k otopným tělesům a stojatému zásobníku budou provedeny z měděných trubek, spoje lisované. Při montáži bude dodržena ustanovení ČSN Potrubní rozvody budou vedeny v drážkách ve zdivu, při stěnách, v příčkách a v TI vrstvě podlah. Potrubí bude kotveno dle typového upevňovacího materiálu dodavatele materiálu (třmeny, objímky, táhla) tak, aby bylo zajištěno bezpečné dilatovaní topných rozvodů. Vertikální rozvody budou na nejvyšších místech osazeny odvzdušňovacími ventily, na nejnižších místech vypouštěcími kohouty. Veškeré rozvody budou tepelně izolovány v souladu s vyhl. č. 193/2007 Sb. 9. OTOPNÁ TĚLESA Napojení ocelových článkových těles typu C4 f. ISAN bude provedeno spodním bočním připojením pomocí jednovtokové armatury RA15/6TB f. DANFOSS. OT bude osazeno termostatickou hlavicí. Strana 3 z 6

7 REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ V koupelnách budou osazena trubková ocelová tělesa P.H.M. typu ROSENDAL. Tělesa budou osazena rohovým uzavíratelným šroubením, termostatickým ventilem a termostatickou hlavicí. Podlahový konvektor bez ventilátoru bude navržen od f. KORADO s bočním připojením. Konvektor bude z výroby osazen odvzdušněním. Konvektor bude osazen rohovým termostatickým ventilem a rohovým uzavíratelným šroubením s vypouštěním. Konvektor bude osazen termostatickou hlavicí. Napojení rozvodných potrubí na jednotlivá otopná tělesa bude provedeno vždy ze stěn tak, aby při pohledu na otopná tělesa nebyla viditelná připojovací potrubí. 10. ARMATURY V celém rozvodu budou použity běžné uzavírací kulové kohouty, filtry, zpětné klapky PN 10. Potrubní rozvody budou dále doplněny drobnými odvzdušňovacími a vypouštěcími armaturami. 11. TEPELNÉ IZOLACE Izolace potrubí se bude provádět po montáži potrubí a tlakových zkouškách. Potrubí i armatury budou izolovány v plném rozsahu. Potrubí bude izolováno izolačními pouzdry s kašírovanou hliníkovou fólií. Tloušťky a tepelně-technické vlastnosti izolací musí vyhovovat požadavkům vyhlášky č.193/ NÁTĚRY Měděné potrubí bude opatřeno syntetickými nátěry. Specifikace: - potrubí otopné vody: 1x základní odstín RAL 2001 červenohnědá 13. OHŘEV VODY Ohřev teplé vody bude zajištěn pomocí stojatého zásobníku teplé vody FE 120 PROTHERM o objemu 120 l. Ohřev vody uvažujeme z 5 C na 55 C. Bude se jednat o přednostní ohřev teplé vody. Před vstupem SV do zásobníku bude na potrubí osazen uzavírací kohout, zpětný ventil, zkušební ventil, vypouštěcí ventil, pojistný ventil (DN 15, otevírací přetlak 595 kpa), popř. tlakoměr a expanzomat. Na výstupu TV bude umístěna uzavírací armatura. Před zásobník TV musí být osazeno zařízení zabraňující překročení nejvyššího pracovního přetlaku TV v zásobníku. Na přívodu studené vody do zásobníku bude osazen pojistný ventil. Pojistný ventil bude osazen mezi zásobníkem a uzavírací armaturou. Velikost zásobníku: zásobník o objemu 120l. Dodávka zásobníku je předmětem profese UT. Profese ZTI zajistí dopojení zásobníku ze strany studené, teplé vody a zajistí osazení cirkulace. 14. ZABEZPĚČUJÍCÍ ZAŘÍZENÍ Zabezpečovací zařízení bude chránit teplovodní systém proti překročení nejvyššího pracovního přetlaku, překročení nejvyšší pracovní teploty. Zdroj tepla bude opatřen pojistným ventilem o otevíracím přetlaku 295 kpa. Pro expanzi topné vody bude použita tlaková membránová expanzní nádoba o objemu 8 l, tlak 3 bar, teplota 120 C. 15. VĚTRÁNÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI Technická místnost bude větrána přirozeně pomocí neuzavíratelného průduchu. Navrhovaný plynový kondenzační kotel bude v provedení spotřebiče typu C, nebude tedy závislý na vzduchu z místnosti. Strana 4 z 6

8 REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ 16. KOUŘOVODY Kondenzační kotel bude mít vlastní koaxiální odkouření 80/125, které bude vyvedeno nad rovinu střechy. Koaxiální odkouření zajistí bezpečné odvedení spalin od kotle do exteriéru, zajistí přisávání spalovacího vzduchu pro provoz kotle. Celá konstrukce kouřovodu bude provedena tak, aby bylo zabráněno proniku spalin do prostoru místnosti. Kouřovod bude proveden jako vzduchotěsný a vodotěsný. 17. MĚŘENÍ A REGULACE Provoz kotle bude řízen komplexním řídícím systémem Měření a Regulace f. PROTHERM, který bude součástí dodávky kotlové techniky. Měření a Regulace bude zabezpečovat optimální provoz vytápění a ohřev TV. Řízení kotlů bude dle ekvitermní regulace s možností úpravy teploty dle prostorové teploty, z důvodů hospodárnosti provozu a tepelné pohody. 18. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ Protipožární opatření budou provedena dle požadavků PBŘ a dle příslušných požárních norem řady ČSN 73 08XX. Dělení objektu na jednotlivé požární úseky je řešeno samostatným projektem požární ochrany. V místech prostupů pořádně dělícími konstrukcemi budou rozvody UT opatřeny požárními manžetami a utěsněny požárním tmelem dle požadavků PBŘ. 19. MONTÁŽ, ZKOUŽKY A PROVOZ ZAŘÍZENÍ Při montáži zařízení budou dodrženy předepsané technologické předpisy. Při montáži budou dodrženy podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů přiložených v dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách a právních předpisech. Před zahájením montážních prací je nutno provést vzájemnou koordinaci postupu prací všech profesí. Při montáži budou dodrženy předpisy pro instalaci vytápěcího zařízení. Při montáži budou dodrženy bezpečnostní předpisy při práci. Zařízení bude namontováno podle příslušných platných ČSN a vyhlášek. Před uvedením zařízení do provozu je nutno potrubí vypláchnout a naplnit vodou. Dále je nutno systém napustit a provést zkoušku těsnosti, dilatační, tlakovou a konečnou zkoušku dle ČSN O všech zkouškách bude vypracován protokol. Provedení zkoušky zařízení je předepsáno ČSN Před uvedením zařízení do provozu je nutno zpracovat dle NV č. 591/2006Sb. pokyny k obsluze zařízení a návod k provádění oprav a údržby. Provoz otopného systému a jeho údržba včetně spotřebičů je upraven technickou normou ČSN VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Navržené řešení řeší zdroj tepla (plynový kotel) na spalování ušlechtilých paliv (zemní plyn), čímž se sníží negativní vlivy otopného systému na životní prostředí. U zemního plynu bude z části využita kondenzace vodních par ve spalinách. Volba a provoz jednotlivých zařízení jsou navrženy s ohledem na co nejmenší vliv na čistotu životního prostředí. Zařízení při běžném provozu produkuje minimální množství látek škodící životnímu prostředí, jedná se o spaliny vzniklé spalováním zemního plynu. Bude osazen plynový kotel, který splňuje požadavky na kvalitu spalin předepsaných příslušnými předpisy. 21. POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE Stavební část - vybudovat prostupy pro rozvodná potrubí stropy, stěnami, podlahami. - provést případné drážky ve stavebních konstrukcích pro rozvodná potrubí - provést případné zahození vysekaných drážek - dodávka a montáž požárních ucpávek - zajistí připravenost kouřového průduchu pro osazení nového koaxiálního odkouření Zdravotechnika Strana 5 z 6

9 REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ - zajistit odvod kondenzátu od kotlů a pojistných ventilů přes zápachový uzávěr do vnitřní kanalizace - zajistit napojení zásobníku TV a napojení (dopouštění) systému UT na studenou vodu - zajistit osazení cirkulace TV Elektroinstalace a MaR - zajistit přívod el. energie pro kotel a řídící modul - provést nulování a pospojování zařízení - provést uzemnění komponentů 22. ZÁVĚR Montáž může provést oprávněná organizace nebo podnikatel, mající odborně způsobilé pracovníky a příslušné oprávnění k této činnosti. Provedení musí odpovídat ČSN a hygienickým předpisům. Při montáži je nutno dodržet technologické postupy stanovené výrobci, bezpečnostní a hygienické předpisy. Je nutno dodržovat předepsané minimální vzdálenosti rozvodů od konstrukcí a ostatních rozvodů. Po dokončení montáže rozvodů je nutno provést předepsané zkoušky dle ČSN. Při realizaci bude třeba respektovat požadavky, které vyplynou z požadavků investora. Zpracovaná PD má veškeré náležitosti stanovené vyh.č. 499/2006 a vyhl. č.62/2013 o dokumentaci staveb. Stavba může být zahájena až po vydání stavebního povolení příslušným stavebním úřadem a za podmínek jím stanovených. Veškeré změny projektu a případné záměny navržených elementů nelze provádět bez písemného schválení projektantem a odsouhlasení investorem a architektem stavby. Při provedených záměnách, zejména za levnější a méně kvalitní komponenty, negarantuje projektant správnou funkci zařízení. Při jakýchkoliv nejasnostech v projektu kontaktujte zpracovatele ještě před výrobou popřípadě nákupem jednotlivých elementů.. Ing. Radomír Baršč Strana 6 z 6

10

11

12 SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ Pol. číslo Popis Parametry/typ Výrobce M.j. Počet m.j. REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH č.p.757/14, PRAHA Zařízení Nástěnný plynový kondenzační kotel PROTHERM GEPARD CONDENS 12MKO pro nízkoteplotní vytápění a ohřev teplé vody externím zásobníkem, s teplotou přívodu do 80 C, provozní tlak max. 0,3 MPa s modulovým hořákem Qt=4,0-14,0 kw (80/60 C)- vytápění Qt=4,0-15,0 kw (80/60 C)- ohřev teplé vody provedení nezávislé na vzduchu v místnosti-spotřebič typu C; vč. modulačního oběhového čerpadla a pojistného ventilu a expanzní nádoby napětí 1x230 V / 50 Hz krytí IXP4D hmotnost 31 kg Systém koaxiálního odkouření kondenzačního kotle pro odvod spalin a nad rovinu střechy vč. příslušenství GEPARD CONDENS 12MKO Q=4,0-15,0 kw PROTHERM kpl 1 80/125 PROTHERM kpl Stacionární ohřívač vody FE-120 o objemu 120l FE-120 PROTHERM kpl 1 Regulace Ovládací modul s vnějším snímačem a nástěnným držákem PROTHERM kpl 1 Teplotní čidla vč. jímky BŽM-INSTALACE kpl 1 Teplotní čidla příložná BŽM-INSTALACE kpl 1 Slaboproudá kabeláž vč. čidel, návarků, ochraných trubek BŽM-INSTALACE kpl 1 Prokabelování, zprovoznění, zaškolení obsluhy BŽM-INSTALACE kpl Armatury Kulový uzavírací kohout PN10/180 C DN 15 IVAR ks Kulový uzavírací kohout PN10/180 C DN 20 IVAR ks Zpětný klapka, PN10/180 C DN 20 IVAR ks Filtr, PN10/180 C DN 20 IVAR ks Vypouštěcí kohout, PN10/180 C DN 15 IVAR ks Odvzdušňovací ventil, PN10/180 C DN 15 IVAR ks Rohové dvojité radiátorové šroubení, vč.svěrného šroubení VEKOLUX TA HYDRONICS ks Rohové radiátorové šroubení TA HYDRONICS ks Přímé radiátorové šroubení TA HYDRONICS ks Termostatický ventil TA HYDRONICS ks Termostatický hlavice TA HYDRONICS ks Jednovtoková armatura s ponornou trubkou pro OT ATOL RA15/6TB DANFOSS ks Otopná tělesa typ FK15/34/1800 -vč. vany ECONOMIC a rámu (vana dl.1800 mm- rozměry budou upřesněny při realizaci) vč. výměníku (barva výměníku bude určena architektem při realizaci) -vč. příčné mřížky (dřevo-dub) -barva bude určena architektem při realizaci -vč. pružných připojovacích hadic a stavěcích šroubů Otopné článkové těleso, vč. odvzdušňovacího ventilu a konzol -barevný odstín bude určen při realizaci architektem stavby -připojení spodní boční,dn15 Otopné článkové těleso, vč. odvzdušňovacího ventilu a konzol -barevný odstín bude určen při realizaci architektem stavby -připojení spodní boční,dn15 Koupelnové trubkové těleso P.M.H typ ROSENDAL (standartní připojení) typ R2C-266x1500 barva chrom vč. teermoventilu, termohlavice a rohového šroubení Koupelnové trubkové těleso P.M.H typ ROSENDAL (standartní připojení) typ R2C/6-420x1500 barva chrom vč. teermoventilu, termohlavice a rohového šroubení KORAFLEF FK 15/34/1800mm KORADO kpl 1 ATOL C /750 ISAN kpl 2 ATOL C /750 ISAN kpl 1 R2C-266x1500 P.M.H kpl 1 R2C/6-420x1500 P.M.H kpl Potrubí CU potrubí 15x1,0 mm m CU potrubí 18x1,0 mm m CU potrubí 22x1,0 mm m Izolace Izolace potrubí návlekovou minerální izolací tl. dle vyhl. č. 193/ x1,0 mm m Izolace potrubí návlekovou minerální izolací tl. dle vyhl. č. 193/ x1,0 mm m Izolace potrubí návlekovou minerální izolací tl. dle vyhl. č. 193/ x1,0 mm m Ostatní Kotvící, spojovací, montážní materiál BŽM-INSTALACE kpl Nespecifikované tvarovky nutné pro správnou funkci zařízení (kolena, odbočky, přechody, fitinky) BŽM-INSTALACE kpl Nespecifikované prvky nutné pro správnou funkci zařízení BŽM-INSTALACE kpl Nátěry, označení potrubí BŽM-INSTALACE kpl Propláchnutí systému BŽM-INSTALACE kpl Tlaková zkouška BŽM-INSTALACE kpl Topná zkouška BŽM-INSTALACE kpl Přesun hmot BŽM-INSTALACE kpl Montáž, zprovoznění, zaškolení obsluhy BŽM-INSTALACE kpl Doklady, realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení BŽM-INSTALACE kpl 1 STRANA 1

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Název zakázky: Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří Investor: Projektant: Vypracoval: Zodpov. proj.: Stupeň: Město Zubří

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...3 2 Výchozí podklady...3 3 Tepelně technické

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu Dokumentace

Více

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, ČR-ÚZSVM, Příkop 11 List č.1 D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA 1.0 VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Vstupní zadávací údaje 1.4

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň : Volfova 8 612 00 Brno tel.: +420 530 505 835 e-mail:info@ateliertzb.cz Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150 Investor : manželé Kazdovi Objekt : D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace

Více

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OBSAH: T 1 2 3 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ - OBJEKT A - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-2.NP VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: ±0,000=xxx,xx

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2),

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese Obsah: 1. Úvod 2. Přehled vzduchotechnických zařízení 3. Technické řešení 4. Protihluková opatření 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese 7. Tepelné izolace a nátěry 8. Závěr 1. Úvod Tato dokumentace

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1. ZADÁNÍ PROJEKTU... 2 2. PODKLADY... 2 2.1. Výkresová dokumentace... 2 2.2. Průzkum... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY A POTŘEBA TEPLA... 2 3.3. Klimatické poměry... 2 3.4. Vnitřní výpočtové teploty:... 2

Více

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00 Název stavby: Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Novoť - rekonštrukcia kotolně Krycí list rozpočtu Objednatel: Druh stavby: OÚ a KD Novot Projektant: IČ/DIČ: Lokalita: Novot, č.p.

Více

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C Technická specifikace pro vysoce přesné chladící zařízení datového centra založené na technologii vodou chlazených mezirackových jednotek s možností budoucího zapojení prvku volného chlazení do chladícího

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY Z1438 JKSO: CC-CZ: Místo: Lipí u Náchoda Datum: 24.10.2014 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena

Více

Volfartická ul., Žandov

Volfartická ul., Žandov APIS Nový Bor, spol. s r.o. Nábřežní 101 473 01 Nový Bor IČO 250 19 147 tel. 487 728 071, 603 175 688 e-mail: apis.benes@klikni.cz Název akce: Plynofikace BD č.p. 313, 314, 315 Volfartická ul., Žandov

Více

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH DOKUMENTACE: 1. Technická zpráva F 301 2. Specifikace materiálu F 302 3. Dispozice rozvodů ZP 1.NP F 303 4. Dispozice rozvodů ZP 2.NP F 304 5. ŘEZ B B F 305 6. ŘEZ C C F 306 7. Řez D D F 307 8. Axonometrie

Více

Český Krumlov. Seznam příloh: P-01. P-02 Schéma zapojení P-03 Popis prací a dodávek. MARS s.r.o. 604101504 MARS. MARS s.r.o MARS

Český Krumlov. Seznam příloh: P-01. P-02 Schéma zapojení P-03 Popis prací a dodávek. MARS s.r.o. 604101504 MARS. MARS s.r.o MARS s.r.o. PLAVECKÝ BAZÉN,, Český Krumlov SOLÁRNÍ OHŘEV BAZÉNOVÉ VODY Dokumentace pro provedení stavby (DPS) Číslo zakázky: 15002 s.r.o s.r.o. IČO: 43223419 DIČ: CZ43223419 Mobil: 604101 504 E-mail: průkazy

Více

Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3

Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3 5. TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 5.1 KOTLOVÝ OKRUH... 3 5.2 SEKUNDÁRNÍ OTOPNÁ VODA (ÚT)... 4 5.3 PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY...

Více

Akce : Stupeň: PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS Dokumentace pro provedení stavby Datum: Květen 2015 Část : F1.4c - VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1) ÚVOD 2) TECHNICKÝ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Revel s.r.o. Dubno 127, 261 01 Příbram Telefon, fax : 318628697, 318541905 Gen.projektant : Akce : Obsah : Investor : Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, 261 01 Příbram II Kanalizace a vodovod Hostomice

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY D 1.4.2. Plynová odběrná zařízení Akce: Novostavba rodinného domu Stavebník: Miroslava Hikaníková Mírová 474/31, 289 24 Milovice Místo stavby: p.č. 1987/41, Brandýs nad

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU HAVARIJNÍCH VODOVODNÍCH ROZVODŮ V OBJEKTU UBYTOVNY BARBORA ZBRASLAV PRAHA 5 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 Název a místo stavby... 2

Více

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Část: Vypracoval: Kontroloval: Archívní číslo: NOVÁ PASÁŽ A PŘÍSTAVBA SO 10 VZT - Kavárna a WC D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky Radoslav Šultes Ing. Jiří Hájek P13P023

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

A1. Technický popis záměru

A1. Technický popis záměru A1. Technický popis záměru Název zakázky: Objednatel: Plynofikace a teplofikace domu č.p.84, ul. 28.října, Klimkovice Město Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice Projektant: VAE THERM, spol. s r. o. pobočka

Více

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Datum: 1.2013

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Datum: 1.2013 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Datum: 1.2013 P.Č. Popis Výrobek MJ Množství celkemcena jednotkovácena celkem Hmotnost celkem 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 Izolace tepelné 0 0,16175 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo

Více

1811/19 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1811/19 TECHNICKÁ ZPRÁVA Novostavba rodinného domu v Dobřichovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA F.3.01. Vytápění V Praze, červenec 2011 1 Ing. Vladimír Cvejn 1. Identifikační údaje Název akce: Novostavba rodinného domu v Dobřichovicích,

Více

WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd.

WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd. WARMNIS WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd. C, vložka 983 Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K L H M G J O N ± 0.000 = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv A4 DPS - 01.VCH 12/2013 DPS 01 VCH 1-A TECHNICKÁ ZPRÁVA "DOB CENTRUM" DOBŘICHOVICE Strana :1 "DOB CENTRUM" DOBŘICHOVICE PROJEKT PRO PROVEDENÍ

Více

Návod k použití a montáži

Návod k použití a montáži KOTEL-SPORÁK NA TUHÁ PALIVA Návod k použití a montáži Dovozce PechaSan spol.s r.o. Písecká 1115 386 01 Strakonice tel. 383 411 511 fax 383 411 512 www.pechasan.cz TEMY PLUS KOTEL- SPORÁK NA TUHÁ PALIVA

Více

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014 Souhrn soupisu prováděných prací Název akce : Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrov u Macochy Objednatel : Městys Ostrov u Macochy IČO : 00280780 Ostrov u Macochy 80 DIČ : 679

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Obec Přišimasy Přišimasy 80 282 01 Český Brod HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4

Více

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla ZÁMEK MIROSLAV DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je kompletní návrh ústředního vytápění v rekonstruovaném objektu zámku Miroslav. Objekt

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce

Více

Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody

Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody 1. Technická zpráva: Datum : 11/.2013 autorizovaný inženýr č.1003613 Údaje o stavbě: Název stavby: Dům

Více

ČSN 06 0310 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září. 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

ČSN 06 0310 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září. 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČSN 06 0310 Září Heating systems in buildings - Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ JIŘÍ ČERNÝ projektová činnost ve výstavbě IČO: 168 12 964 Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, tel. 731 55 66 08 REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ na par.č.st. 43/1 k.ú. Peč, okr.jindřichův Hradec

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA - PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...4 2 Výchozí podklady...4 3 Tepelně technické vlastnosti objektu...4

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ A TERMOSTATICKÝCH HLAVIC

OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ A TERMOSTATICKÝCH HLAVIC ZŠ PŘELOUČ Smetanova 1509, Přelouč OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ A TERMOSTATICKÝCH HLAVIC Investor: Město Přelouč Masarykovo náměstí 25 535 01 Přelouč Zpracovatel: Ing. Tomáš Jadrníček Jana Dítěte 1567

Více

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění 1 ÚVOD... 3 1.1 HLAVNÍ ÚČEL BUDOVY A POŽADAVKY NA VZT ZAŘÍZENÍ... 3 1.2 VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 1.3 POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNÉ TECHNICKÉ NORMY... 3 1.4 VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 3 1.5 MIKROKLIMATICKÉ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 tel: +420 777 832 853 e-mail: pokorny@projekce-pt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: REKONSTRUKCE

Více

SOUPIS ZAŘÍZENÍ. Předávací stanice pro ubytovnu objektu L. Ing. Roman HAVLAN. Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

SOUPIS ZAŘÍZENÍ. Předávací stanice pro ubytovnu objektu L. Ing. Roman HAVLAN. Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Dolní Žďár 31, 363 01 OSTROV Mobil: 721 780 797 E-mail: roman.havlan@volny.cz Předávací stanice pro ubytovnu objektu L SOUPIS ZAŘÍZENÍ Kraj:

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Název stavby : SKP : Projektant : Ing.Miroslav Jurásek Počet měrných jednotek : Objednatel : ČR - SÚIP Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové číslo : O-22/2011

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 7 RD display provozních stavů kabelové propojení slaboproudé otočný ovladač vestavěné

Více

c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA Oddělení pro děti předškolního věku

c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA Oddělení pro děti předškolního věku AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ Poláčkova Brno-Líšeň Oddělení pro děti předškolního věku Brno květen 2012 Souprava č. Příloha č. F.1.4 c 1. OBSAH

Více

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015 ATELIER PŘÍPEŘ Drážďanská 23 - Děčín Název akce : RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan Číslo zakázky : 105/2015 Stavebník : František Vorel Drahkov č.p.27, 405 01 Modlany Místo : Kvítkov

Více

Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH

Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH Technická zpráva Specifikace materiálu Výkresová část: 4.NP sekce A+B č.v. 1 4.NP sekce B+C 2 5.NP SZ věž 3 Schema vytápění

Více

GENNET, RTCH DPS. Obsah

GENNET, RTCH DPS. Obsah Obsah dokumentace počet A4 Technická zpráva 8 Specifikace materiálu 4 Výkresy: 101 01 Půdorys 1.NP 12 102 02 Půdorys 2.NP 12 103 03 Půdorys 3.NP 12 104 04 Půdorys 4.NP 12 105 05 Půdorys 5.NP 12 06 Schema

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE 20 0 40 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu Nepoužívejte směšovací rozdělovač pro podlahové

Více

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. 1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VZDUCHOTECHNIKA SEZNAM DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva 2. Výkaz výměr VÝKRESOVÁ

Více

DSP. D1.4e 1.10 1.11 1.05 1.06 1.09. 1.04 Legenda : 1.08 AKCE: 1.07 1.03. 1.01 1.02 email: kuba.cedik@gmail.com telefon: 721 963 288

DSP. D1.4e 1.10 1.11 1.05 1.06 1.09. 1.04 Legenda : 1.08 AKCE: 1.07 1.03. 1.01 1.02 email: kuba.cedik@gmail.com telefon: 721 963 288 1.05 1.06 1.09 1.10 1.11 1.04 Legenda : LEGENDA : Příslušenství sahara Monzun : Příslušenství infrazářič Helios : VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: 1.07 1.08 ±0,000=xxx,xx m.n.m Bpv. AKCE: REKONSTRUKCE VÝROBNÍHO

Více

Technická zpráva - vytápění

Technická zpráva - vytápění INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec multiprotec - OCHRANA TOPNÉHO SYSTÉMU PŘED KOROZÍ Kondenzační kotel Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI 0 9. TO. TO D 9 9 0 0 ) Kondenzační kotel THRs ) Přívod plynu ) Uzávěr plynu ) Radiátorový topný systém

Více

DAKON DAMAT PYRO G. Použití kotle. Rozměry kotlů. litinový kotel na dřevoplyn

DAKON DAMAT PYRO G. Použití kotle. Rozměry kotlů. litinový kotel na dřevoplyn Použití kotle Stacionární kotel DAKON DAMAT PYRO G je zplyňovací teplovodní kotel na dřevo určený k vytápění a přípravě TUV v rodinných domech, provozovnách a obdobných objektech. Otopný systém může být

Více

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Kontrola klimatizačních systémů 6. až 8. 6. 2011 Praha DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 166 07 Praha 6

Více

SPECIFIKACE STAVBY ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

SPECIFIKACE STAVBY ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ SPECIFIKACE STAVBY ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Předmět : Ústřední vytápění Objekt: Stavební úpravy objektu Široká 87, Chrudim. Investor : Město Chrudim,Resselovo náměstí 77, Chrudim. Stránka 1 Rekapitulace Kotelny

Více

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE 1.VŠEOBECNĚ Prováděcí projekt řeší vytápění přístavby v objektu Varšavská 19, Praha 2. Jako podklady pro projekt ÚT byly použity: o Stavební výkresy objektu o ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov

Více

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Průvodní zpráva Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Objednatel : Městské informační a kulturní středisko Krnov, nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov IČ: 00601179 Krnov,

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část:

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: Objednatel: Město Broumov JKSO: EČO: Zpracoval: Jiří Zahradníček Zhotovitel: Datum: 16.2.2016 P.Č. Kód položky Popis

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH poř. č. název formát A4 01.04.01 Seznam příloh a technická zpráva 14 01.04.02 Tabulky místností 13 01.04.03 Tabulky zařízení 4 01.04.04 Tabulky požárních klapek 5 01.04.05 Půdorys 1.PP 15

Více

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV PANTHER 24 (28) KTV elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw a 11 27,5 kw, deskový výměník pro ohřev TV, digitální ovládání 1.2.0. PANTHER 24 KOV elektronické zapalování

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Rodinný dům Účel budovy: Rodinný dům Kód

Více

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 1. Titulní list Název předmětu EP: Zateplení RD na p.p.č. 6/1 v k.ú. Jindřišská, okr.

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 SEZNAM PŘÍLOH D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4 D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 D.1.5.3. Půdorys nového objektu 1.NP 1:50 6 A4 D.1.5.4. Půdorys nového objektu 2.NP 1:50 8 A4 D.1.5.5.

Více

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Příloha č. 2 k č.j.: VS 18/004/001/2014-20/LOG/500 Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Stávající stav Vytápění a rozdělení objektu Funkčně je objekt rozdělen na tři části označené A, B a C. Objekt

Více

Michal KADLEC, Tovární ulice1112, 53701 Chrudim Tel: 603 234527, fax: 469 659211, email: kadlec.tzb@gmail.com

Michal KADLEC, Tovární ulice1112, 53701 Chrudim Tel: 603 234527, fax: 469 659211, email: kadlec.tzb@gmail.com Michal KADLEC, Tovární ulice1112, 53701 Chrudim Tel: 603 234527, fax: 469 659211, email: kadlec.tzb@gmail.com Dodávka a montáž tepelných čerpadel v objektu č.p.302, 53851 Chrast u Chrudimě TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7 Archivní číslo: 14-067/400.2 Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Investor: Místo stavby: Obec Křenovice, Školní 535,

Více

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015 Ceník Vytápěcí systémy platné od 1. 8. 2015 2 Kondenzační kotle do 100 kw Strana 5 Stacionární kondenzační kotle do 630 kw Strana 69 Společné příslušenství kotlové techniky Strana 97 Stacionární nekondenzační

Více

TABULKA VÝKONŮ VYTÁPĚNÍ A VZT ZAŘÍZENÍ

TABULKA VÝKONŮ VYTÁPĚNÍ A VZT ZAŘÍZENÍ TABULKA VÝKONŮ VYTÁPĚNÍ A VZT ZAŘÍZENÍ ##### ZAŘÍZENÍ PŘÍVOD VZDUCHU ODVOD VZDUCHU Ventilátor Ohřívač Chladič Ventilátor Číslo Název Umístění Typ Q v p ext P 1 U I 1 t 1 t 2 Q t t w1 t w2 M wt p w DN t

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI

ZEM NÁVOD K INSTALACI 40 20 0 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 2 1. kotel ZEM 2. zásobník TV 3. topný systém 4. výstup ÚT 5. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) List číslo : 1 Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07 /2013 projekční a inženýrská kancelář Soukenická 2156, Uherský Brod Počet listů: 9 PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE

Více

D.1.4 300 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ D.1.4A)301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4 300 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ D.1.4A)301 TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: Revitalizace bytového domu na ul. Horní č.p. 1111-1112 Rekonstrukce otopného systému ísto stavby: Horní č.p. 1111, 1112, 742 21 opřivnice PROJEČNÍ ANCELÁŘ Investor: ěsto opřivnice, Štefánikova

Více

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA zakázkové číslo: P1544/2015 název akce: Rekonstrukce výměníkové stanice objektu Církevní MŠ Ke Kamýku místo stavby: Praha 4, Kamýk, Ke Kamýku 686 odběratel: Městská část Praha 12 datum

Více

Katalog odkouření. Projekční podklady 6.2 Odkouření, ver.8. Souosé odkouření Ø 60/100 mm. Souosé odkouření Ø 80/125 mm. Oddělené odkouření 2x Ø 80 mm

Katalog odkouření. Projekční podklady 6.2 Odkouření, ver.8. Souosé odkouření Ø 60/100 mm. Souosé odkouření Ø 80/125 mm. Oddělené odkouření 2x Ø 80 mm Katalog odkouření Projekční podklady 6.2 Odkouření, ver.8 Souosé odkouření Ø 60/100 mm Souosé odkouření Ø 80/125 mm Oddělené odkouření 2x Ø 80 mm Obsah Potrubí 4 Způsoby vedení vzduchu a spalin pro kotle

Více

THRi NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE. Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému

THRi NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE. Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému THRi NÁVOD K INSTALACI 0 8 0 5 8 6 9 7 7 6 5 9 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému ÚT má za následek zánik záruky). Aplikaci zaznamenejte

Více

120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací

120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací Projektová dokumentace řeší vnitřní kanalizaci a vodovod stávajícího stavebního objektu 32. budovy,

Více