Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření"

Transkript

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Říjen 2007 Prioritní osy programu Prioritní osy programu... 1 Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání... 2 Prioritní osa 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj... 4 Prioritní osa 3: Další vzdělávání... 7 Prioritní osa 4a: Systémový rámec celoživotního učení (Cíl 1)... 8 Prioritní osa 4b: Systémový rámec celoživotního učení (Cíl 2)... 8 Prioritní osa 5a: Technická pomoc (Cíl 1) Prioritní osa 5b: Technická pomoc (Cíl 2)... 10

2 OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Cílem programu je zkvalitnit fungování vzdělávacího systému, dosáhnout lepší připravenosti absolventů všech stupňů vzdělávání na trh práce, současně s minimalizací jakéhokoli typu znevýhodnění přístupu ke vzdělání, cestou otevření všech stupňů škol a rovněž spolupráci se zaměstnavateli a sociálními partnery umožnit přístup k celoživotnímu vzdělávání každému občanovi v kterékoliv fázi života. Odhadovaná částka pro tento program činí 1 811,8 mil EUR. Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání Globálním cílem priority je rozvoj a zkvalitňování systému počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Oblast intervence Zvyšování kvality ve vzdělávání - Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy - Kraje - Města a obce - Školy a školská zařízení - Nevládní neziskové organizace - Profesní organizace zaměstnavatelů - Profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové - Zaměstnavatelé - Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství - Vytváření podmínek pro komplexní metodickou podporu tvorby školních vzdělávacích programů a jejich inovaci, včetně konzultační a poradenské činnosti v oblasti tvorby metodologických nástrojů a dokumentů kurikulární reformy. - Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe škol. - Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí. - Rozvoj sociálního partnerství škol a síťování rozvoj mezi školami navzájem a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání. - Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže studentů/učitelů u zaměstnavatelů). - Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s partnery na rozvoji obcí a regionů s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. zapojení škol do komunitního rozvoje). - Vytvoření informačního a komunikačního systému v počátečním vzdělávání a rozvoj portálových služeb. - Rozvoj kariérového poradenství ve školách i na systémové úrovni.

3 - Tvorba a zavádění systémů řízení kvality a rozvoj metod evaluace a autoevaluace škol. - Podpora informačních center ve školách, včetně marketingové podpory. - Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností studentů počátečního vzdělávání (ZŠ, SŠ, SOUŠ). - Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků a studentů počátečního vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Podmínka: - Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu v rámci globálního grantu musí být Kč Oblast intervence 1.2 Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy - Kraje - Města a obce - Školy a školská zařízení - Nevládní neziskové organizace - Profesní organizace zaměstnavatelů - Profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové - Zaměstnavatelé - Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství - Uplatňování a zlepšování forem a metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání včetně tvorby individuálních vzdělávacích programů - Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér, bránících rovnému přístupu ke vzdělávání - Propracování a rozšíření nabídky asistenčních služeb - Vybudování záchytné sítě pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit - Změna role poradenských center Podmínka: - Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu v rámci globálního grantu musí být Kč Oblast intervence Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení - Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy - Kraje

4 - Města a obce - Školy a školská zařízení - Nevládní neziskové organizace - Profesní organizace zaměstnavatelů - Profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové - Zaměstnavatelé - Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství - Vytvoření systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a rozvoj kompetencí pedagogů - Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a stáží pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, související se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání - Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky - Poradenský a informační systém pro oblast dalšího vzdělávání - služba portálu - Zvýšení dostupnosti a kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol. Návrh systému kariérního růstu pedagogických pracovníků v návaznosti na další vzdělávání pedagogických pracovníků a zavádění komplexních přístupů k řízení a rozvoji pedagogických pracovníků ve školství (rozvoj, motivace, odměňování, hodnocení, komunikace atd.) Podmínka: - Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu v rámci globálního grantu musí být Kč Prioritní osa 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Rozsah a význam systému terciárního vzdělávání prudce roste v důsledku stále vyšších požadavků na vzdělanost populace, a tím se přirozeně mění i jeho funkce a poslání. Globálním cílem této priority je adaptace systému terciárního vzdělávání směrem k větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice a zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj. Oblast intervence 2.1 Vyšší odborné vzdělávání - Střední školy s vyššími odbornými školami - Vyšší odborné školy - Vysoké školy - Inovace vzdělávacích programů - Tvorba a modernizace kombinované a distanční formy studia - Tvorba a modernizace programů reagujících na poptávku trhu práce - Rozšíření výuky v cizích jazycích

5 - Rozšíření výchovy k podnikatelství - Zapojení partnerů do tvorby vzdělávacích programů - Podpora praxí a stáží studentů VOŠ u zaměstnavatelů - Tvorba, zavádění a realizace systémů hodnocení kvality - Inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce - Další vzdělávání učitelů, řídících pracovníků a administrativních pracovníků na VOŠ - Podpora spolupráce s vysokými školami - Podpora spolupráce VOŠ se základními a středními školami za účelem motivace ke studiu technických a přírodovědných oborů. Podmínka: - Minimální výše způsobilých nákladů na projekt musí být Kč, maximum Kč. Oblast intervence Vysokoškolské vzdělávání - Vyšší odborné školy - Vysoké školy - Instituce výzkumu a vývoje - Inovace studijních programů - Tvorba a modernizace kombinované a distanční formy studia - Tvorba programů reagujících na poptávku trhu práce - Rozšíření výuky v cizích jazycích - Rozšíření výchovy k podnikatelství - Zapojení partnerů do tvorby studijních programů - Další vzdělávání akademických, řídících a administrativních pracovníků - Podpora praxí a stáží studentů VŠ u zaměstnavatelů - Spolupráce vysokých škol se základními a středními školami za účelem motivace žáků k jejich přípravě ke studiu technických a přírodovědných oborů - Tvorba, zavádění a realizace systémů hodnocení kvality - Tvorba, zavádění a realizace systému monitoringu potřeb trhu práce Podmínka: - Minimální výše způsobilých nákladů na projekt musí být Kč, maximum Kč. Oblast intervence Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji - Vysoké školy - Veřejné výzkumné instituce - Neziskové organizace - Podpora vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje.

6 Podmínka: - Příprava zapojení jedinců i týmů do mezinárodních sítí a projektů. - Podpora intersektorální mobility, zejména mobility mezi výzkumnými institucemi a soukromým a veřejným sektorem. - Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu a vývoje, popularizaci a komunikaci, šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe, transferu technologií a osvojování si znalostí o ochraně, ohodnocování a správě duševního vlastnictví pracovníků z oblasti výzkumu a vývoje. - Další specifické odborné vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje. - Podpora týmů, které se ucházejí o velké integrované projekty zásadního významu v oblastech dlouhodobých základních směrů výzkumu ČR. - Motivační programy k dosahování excelence v oblasti výzkumu a vývoje. - Aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků pro společnost. - Minimální výše způsobilých nákladů na projekt musí být Kč, maximum Kč. Oblast intervence Partnerství a sítě - Vysoké školy zřízené na základě zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách - VOŠ, střední školy s vyššími středními školami - Veřejné výzkumné instituce podle zákona č.341/2005 Sb. - Nestátní neziskové organizace podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 3/2002 Sb. - Podnikatelské subjekty a sdružení podnikatelských subjektů - Sociální partneři - Příprava a podpora lidských zdrojů pro vznik a fungování technologických platforem, - partnerských sítí, klastrů, spin-off firem atd. - Stáže a pobyty studentů, doktorandů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru včetně pracovišť sdružených v rámci sítí. - Spolupráce institucí terciárního vzdělávání a soukromého a veřejného sektoru včetně implementace interaktivních služeb pro výměnu informací mezi jednotlivými subjekty. - Vznik a podpora kontaktních míst VOŠ, VŠ a VaV institucí určených pro veřejnost a podnikatelský sektor. - Vznik a podpora činnosti projektových kanceláří v oblasti projektů VaV, aplikací VaV - v praxi a inovačních řešení. - Spolupráce se zahraničními vzdělávacími a VaV institucemi, příprava zapojení týmů do mezinárodních sítí.

7 - Podpora intersektorální mobility a přenosu znalostí v rámci vytvářených sítí. - Publicita společných projektů, partnerství a spolupráce. Podmínka: - Minimální výše způsobilých nákladů na projekt musí být Kč, maximum Kč. Prioritní osa 3: Další vzdělávání Požadavky kladené pracovním trhem, který upřednostňuje flexibilní a adaptabilní pracovní sílu, jsou stále náročnější a ukazuje se, že pro uplatnění se již není zdaleka dostačující úspěšně ukončit i třeba žádoucí obor. Globálním cílem je posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky ČR prostřednictvím systému dalšího vzdělávání. Oblast intervence Individuální další vzdělávání - Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy - Kraje - Školy a školská zařízení - Nevládní neziskové organizace - Profesní organizace zaměstnavatelů - Profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové - Zaměstnavatelé - Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství - Města a obce - Zdravotnická zařízení - Podpořit vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí. - Stimulovat poptávku po individuálním vzdělávání ze strany jednotlivců (např. budováním systémů na regionální i národní úrovni, které budou stimulovat poptávku po individuálním vzdělávání ze strany jednotlivců) a prohloubit obecnou informovanost o významu a možnostech dalšího vzdělávání. - Vytvořit vzdělávací moduly zaměřené na podporu obecných kompetencí (jazykové dovednosti, IT dovednosti, podpora podnikatelských dovedností). - Akce na podporu propagace dalšího vzdělávání jednotlivců v oblasti odborných a obecných kompetencí. - Podpořit kvalitu informačních a poradenských služeb o individuálním dalším vzdělávání. Oblast intervence Podpora nabídky dalšího vzdělávání

8 - Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy - Kraje - Školy a školská zařízení - Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzdělávání vytvářením vzdělávacích modulů a pilotní ověřování těchto modulů. - Podpora rozvoje vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání, rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích. - Pilotní ověřování vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích. - Prohlubování vzdělávání lektorů, řídících a organizačních pracovníků vzdělávacích institucí (působících v oblasti specializačního vzdělávání, vzdělávání pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání). - Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství ve specifických oborech, jako oblast životního prostředí, zdravotnictví a cestovního ruchu. - Poskytování podpory při vytváření a zavádění nových modulů dalšího vzdělávání. - Posílení šancí škol a nevládních organizací na trhu dalšího vzdělávání a posílení jejich kompetence pro oblast udržitelného rozvoje. - Rozvoj spolupráce se sociálními partnery při realizaci stáží odborných učitelů v podnicích. Prioritní osa 4a: Systémový rámec celoživotního učení (Cíl 1) Prioritní osa 4b: Systémový rámec celoživotního učení (Cíl 2) Vzhledem k tomu, že popisované aktivity jsou de facto neoddělitelné z hlediska geografické příslušnosti a mají vždy dopad na území celé ČR, je tato část formálně rozdělena na dvě prioritní osy (tzn. 4a a 4b) mající identický obsah. Prioritní osa 4a zahrnuje podíl systémových aktivit programu v regionech Cíle 1 - Konvergence (tzn. všechny kraje ČR mimo Prahy) a prioritní osa 4b zahrnuje podíl systémových aktivit v regionech Cíle 2 - Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (tzn. pouze vytýčená území v hl.m. Praze). Globálním cílem prioritních os je vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí systému celoživotního učení. Oblast intervence 4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání - Vytváření a ověřování školních vzdělávacích programů v pilotních školách včetně zpracování výsledků a jejich komplexní využití; metodická, osvětová a informační podpora kutikulární reformy. - Informování široké veřejnosti o úloze a cílech kurikulární reformy.

9 - Vytvoření souboru kritérií a nástrojů k zjišťování míry dosažení klíčových kompetencí u žáků v počátečním vzdělávání. - Vytvoření a pilotní ověření výchovně-vzdělávacích programů v zařízeních ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školství. - Rozvoj kariérového poradenství ve školách na systémové úrovni včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové a informační činnosti směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty. - Zavádění a pilotní ověřování programu a organizačních forem práce, které pozitivně ovlivní školní prostředí. - Identifikace faktorů ovlivňujících uplatnění absolventů středních škol na trhu práce a formulace doporučení pro vzdělávací politiku a zřizovatele škol a pro školy samé směřující k eliminaci nepříznivých faktorů. - Vytváření a zavádění systému vlastního hodnocení škol. - Vývoj, realizace a podpora centrálně řízených evaluačních procesů při ukončování studia ve středních školách. - Podpora informovanosti prostřednictvím informačního elektronického systému. - Vytvoření a doplnění základních diagnostických a intervenčních nástrojů pro síť školních poradenských zařízeních v ČR. - Rozvoj systému poradenských služeb ve školách, nové přístupy v systému poradenských služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. - Vytvoření systému asistenčních služeb podle forem a druhů poskytované podpory ve školství ČR. - Budování systému včasné péče pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. - Vytvoření systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a rozvoj kompetencí pedagogů. - Další vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků škol a školských zařízení s důrazem na realizaci kurikulární reformy včetně osvojení i dalších moderních pedagogických metod souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání. Oblast intervence 4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve VaV - Návrh a implementace optimálního systému financování terciárního vzdělávání. - Inovace systému řízení institucí terciárního vzdělávání a institucí VaV. - Návrh a implementace systému podpory projektového řízení v institucích terciárního vzdělávání a VaV institucích. - Návrh a implementace systému podpory podnikání a podnikatelského přístupu a inovačních řešení v institucích terciárního vzdělávání a ve VaV.

10 - Návrh a implementace komplexního systému hodnocení kvality terciárního vzdělávání a VaV. - Návrh a implementace systému účinné podpory technických a přírodovědných oborů včetně odborné a výzkumné činnosti mládeže. Oblast intervence 4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání - Vytvoření komplexního systému dalšího vzdělávání v ČR. - Vytváření podpůrných systémů pro další vzdělávání na národní úrovni (např. poradenství, informační a monitorovací systémy). - Vytvoření mechanismů, které povedou k propojení systémů počátečního a dalšího vzdělávání. - Dobudování a realizace systému hodnocení kvality poskytovaného dalšího vzdělávání. - Rozvoj a využití národní soustavy kvalifikací. - Rozvoj a vytváření systému uznávání výsledků předchozího učení. - Vybudování a realizace podpůrných systémů na regionální i národní úrovni, a to především formou aktivizačních programů, poradenství, informačních systémů o existujících možnostech neformálního vzdělávání. - Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání na celostátní a krajské úrovni ve školském systému. - Analýza stavu dalšího vzdělávání na národní, popř. krajské úrovni a v mezinárodním kontextu. Prioritní osa 5a: Technická pomoc (Cíl 1) Prioritní osa 5b: Technická pomoc (Cíl 2) Vzhledem k tomu, že popisované aktivity jsou de facto neoddělitelné z hlediska geografické příslušnosti a mají vždy dopad na území celé ČR, je tato část formálně rozdělena na dvě prioritní osy (tzn. 5a a 5b) mající identický obsah. Prioritní osa 4a zahrnuje podíl aktivit technické pomoci programu v regionech Cíle 1 - Konvergence (tzn. všechny kraje ČR mimo Prahy) a prioritní osa 4b zahrnuje podíl aktivit technické pomoci v regionech Cíle 2 - Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (tzn. pouze vytýčená území v hl.m. Praze). Globálním cílem prioritních os 5a a 5b je dosáhnout úspěšné realizace programu zajištěním všech potřebných činností vykonávaných v rámci jeho implementačních struktur a posílením absorpční kapacity subjektů čerpajících podporu. Oblast intervence 5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu - Řídící orgán - zprostředkující subjekty

11 - Tvorba prováděcích dokumentů programu. - Posilování administrativní kapacity Řídícího orgánu ve vazbě na všechny potřebné činnosti a zabezpečení jeho průběžné činnosti (např. řízení, kontrola, monitoring). - Zajištění činnosti dalších subjektů implementační struktury (např. Monitorovacího výboru podpora sekretariátu Monitorovacího výboru, vypracování návrhů zpráv atp., výběrových komisí). - Pomoc při výběru projektů, kontrahování, monitorování a hodnocení v rámci programu jednotným a uceleným způsobem. - Zajištění technické administrace a realizace programu (např. provoz, údržba a rozvoj monitorovacího a informačního systému). - Rozvoj potřebných dovedností a odborných znalostí pro řízení a administraci programu (např. školení a semináře pro pracovníky implementačních orgánů). - Předávání a výměna zkušeností s členskými státy EU (např. konference, semináře, workshopy). - Výzkumné studie a šetření zaměřené na další rozvoj programu. - Příprava podkladových studií a dokumentů pro další programovací období včetně ex-ante hodnocení. - Audit a kontrola projektů prováděná na místě. - Zpracování evaluací a sledovacích studií podle požadavků Nařízení. Oblast intervence 5.2 Informovanost a publicita programu - Řídící orgán - zprostředkující subjekty - Šíření informací o programu a úspěšných projektech směrem k široké veřejnosti (např. noviny, web, TV, brožury, press-tripy). - Šíření informací o programu a úspěšných projektech směrem k potenciálním předkladatelům projektů (např. semináře, workshopy, informační akce). - Zprostředkování zkušeností jednotlivých aktérů zapojených do realizace programu (např. organizace seminářů a workshopů k výměně zkušeností mezi příjemci, partnery a veřejností). - Vytvoření a správa webových stránek programu komplexní poskytování informací (např. o OP VK, ostatních OP atp.). - Publikační činnost (např. informační brožury, bulletin s aktuálními informacemi o ESF/SF). - Zpracování průběžných tematických studií a analýz ve vazbě na realizaci programu. Oblast intervence 5.3 Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program - Řídící orgán - zprostředkující subjekty - Tvorba a příprava projektů pro předložení do OP VK.

12 - Poskytování informačních, poradenských a konzultačních služeb potenciálním žadatelům o podporu z ESF, např. v oblasti zpracování žádostí a příloh. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2007, GRANT ADVISOR, spol. s r.o. Gorkého 17, Brno CZ Tel , Fax URL: Informační produkty: SUBVENCE :: Databáze dotací pro podnikatele a neziskovky :: J4bPoradce :: Dotační rešeršní systém pro profesionály a veřejný sektor pro ČR :: J4bAdvisor :: Dotační rešeršní systém pro profesionály a veřejný sektor pro SR :: GUIDE :: Mezinárodní databáze dotací s vyhledáváním v angličtině :: Klient Grantový poradce :: platforma pro tvorbu klientských portálů:: Grantový poradce :: online dvouměsíčník ::

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Globální granty OP VK ve Středočeském kraji. PhDr. Ivo Říha Praha,

Globální granty OP VK ve Středočeském kraji. PhDr. Ivo Říha Praha, Globální granty OP VK ve Středočeském kraji PhDr. Ivo Říha Praha, 14.4.2008 2 Globální granty OP VK Oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl dne 12. října 2007 schválen Evropskou komisí. Na

Více

Prováděcí dokument Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prováděcí dokument Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 4.4 Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě 4.4.1 Zaměření oblasti podpory Podmínkou toho, aby vzdělávací systém reagoval dostatečně pružně na požadavky trhu práce a výzvy technologického rozvoje a znalostní

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Implementační struktura

Implementační struktura 1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. dubna 2010 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pro OPVK je vyčleněno

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 095/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor technické pomoci vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 23 471/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU Skupině I, II, V a VI MŠMT

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015 XVIII. celostátní finanční konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015 Základní informace o OP VVV Základní východiska Důraz na Specifická doporučení Rady pro ČR intervence

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST

PRO KONKURENCESCHOPNOST ČESKÁ REPUBLIKA MINTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Prováděcí dokument k Operačnímu programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Verze k 24. 9. 214 Obsah 1 Úvod... 9 2 Strategie programu... 1 3 Prioritní

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Praha, 23. října 2007

Praha, 23. října 2007 Praha, 23. října 2007 Alokace na obyvatele a rok 2004-2006 ČR bez Prahy Praha 47 + 27 33 + 27 Alokace na obyvatele a rok 2007-2013 ČR bez Prahy Praha 269 + 123 51 + 123 Rozdělen lení ESF : ERDF ERDF 68,5%

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Podklady pro projednání 1. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího, v kraji Vysočina.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU Slovensko má 11 operačních programů pro období 2007 13 Vláda Slovenské republiky schválila na mimořádném zasedání 8. října 2006 jedenáct operačních programů, jejichž prostřednictvím

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ ČESKÁ REPUBLIKA MINTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Prováděcí dokument k Operačnímu programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Verze k 24.1.28 Obsah 1 Úvod... 9

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu Konference OP VVV Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 4. listopadu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Prováděcí dokument k Operačnímu programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST verze k 31. 1. 2007 1/97 Pracovní verze k 31.1. 2007 Obsah 1. Úvod...

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Eva Brožová Brno, 7. 1. 2014 Program prezentace 1. Přehled situace 2. Stručný souhrn klíčových informací k OP VVV (struktura, alokace, synergie) 3. Podrobnější

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST

PRO KONKURENCESCHOPNOST ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Prováděcí dokument k Operačnímu programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST verze k 1.1.27 1/133 Pracovní verze k 1.1.27 Obsah 1. Úvod... 9

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2018 Sledované období do: 31. 12. 2018 Verze draft 01 1 1 rok 2018 Identifikace

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 2013 1 Novinky pro 2007-2013 2013 (terminologie) Priorita Opatřen ení 2004 2006 Grantové schéma Projekt (národn rodní, systémový) Konečný ný

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ODBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE MŠMT

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ODBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE MŠMT MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ODBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE MŠMT ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (DÁLE OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU Skupině II regionálního

Více

Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU

Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU Petr Zahradník, EU Office České spořitelny Připraveno pro Inovační fórum 2008, Praha, Lichtenštejnský palác 10. ledna 2008 Rámec Výzkum, vývoj

Více

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (dále OP VK) vyhlašuje

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (dále OP VK) vyhlašuje Č.j.: 13974/2011-412 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (dále OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU Odboru administrace ESF MŠMT

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: OP Vzdělávání pro

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

Klíčové téma: Podpora polytechnického vzdělávání

Klíčové téma: Podpora polytechnického vzdělávání PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Klíčové téma: Podpora polytechnického vzdělávání Formulace kritérií splnění dílčích

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Programovací období 2007 2013 Ing. Ivana Hrnečková Granty a dotace NNO Evropský sociální fond (ESF) Pro programovací období 2007 2013 je finanční podpora

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo PO ii : 7. 3 Prioritní osa: Název PO: Další vzdělávání Číslo oblasti 7. 3. 1 podpory:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2019

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2019 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2019 Identifikační číslo zprávy: Sledované období od: 1. 1. 2019 Sledované období do: 31. 12. 2019 Verze draft 01 1 2 rok 2019 Identifikace

Více

Aktivity z návrhové části KAP, jejichž realizaci uvítáte na území MAP

Aktivity z návrhové části KAP, jejichž realizaci uvítáte na území MAP 1 Aktivity z návrhové části KAP, jejichž realizaci uvítáte na území MAP KLÍČOVÁ TÉMATA Polytechnické vzdělávání Čtenářská a matematická gramotnost Kariérové poradenství 2 KAP Implementační projekty aktivity

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Přehled Individuálních projektů národních MŠMT

Přehled Individuálních projektů národních MŠMT Přehled Individuálních projektů národních Individuální projekty národní (IPn) realizované s využitím finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a státního rozpočtu

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

1. VZDĚLÁVACÍ POSLÁNÍ UNIVERZITY A PŘÍSTUP ORIENTOVANÝ NA STUDENTA. 1.4 Posílení efektivity a výzkumné činnosti v doktorských studijních programech

1. VZDĚLÁVACÍ POSLÁNÍ UNIVERZITY A PŘÍSTUP ORIENTOVANÝ NA STUDENTA. 1.4 Posílení efektivity a výzkumné činnosti v doktorských studijních programech AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2012 1. VZDĚLÁVACÍ POSLÁNÍ UNIVERZITY A PŘÍSTUP ORIENTOVANÝ NA STUDENTA 1.1 Profilace a diverzifikace studijních programů koordinaci přijímacích

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Shrnutí dosavadní realizace globálních grantů Olomouckého kraje v rámci OP VK

Shrnutí dosavadní realizace globálních grantů Olomouckého kraje v rámci OP VK Shrnutí dosavadní realizace globálních grantů Olomouckého kraje v rámci OP VK Konference Globální granty Olomouckého kraje v OP VK 4. 6. 2014, Olomouc Globální granty ve struktuře OP VK PRIORITNÍ OSY A

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Střední průmyslová škola textilní, Tyršova 1, Liberec 9. 2. 2012 Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Projekt Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji projekt realizovaný v rámci Operačního

Více

Návrh úprav Prováděcího dokument OP VK k 17. 6. 2009

Návrh úprav Prováděcího dokument OP VK k 17. 6. 2009 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Návrh úprav Prováděcího dokument OP VK k 17. 6. 2009 Kapitola/ 3.3.11/41 Odstranění textu: 3.1.12/22 3.2.12/31 3.3.12/42 Není tedy chápán jako veřejná

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Priority a možnosti v programovém období a hlavní změny oproti programovému období

Priority a možnosti v programovém období a hlavní změny oproti programovému období Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ondřej Pergl odbor regionální politiky 15. 5. 2015, RSK LBK Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské

Více

Investiční priorita 3 Prioritní osy 1 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

Investiční priorita 3 Prioritní osy 1 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám Investiční priorita 3 Prioritní osy 1 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám Specifický cíl 1.3.1: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO VELKÉ PODNIKY

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO VELKÉ PODNIKY DOTAČNÍ PROGRAMY PRO VELKÉ PODNIKY Evropská unie se snaží podporovat převážně malé a střední podniky. Ve strukturálních fondech je ale dostatek peněz i pro podporu podnikání velkých podniků. Velké podniky

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více