PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ"

Transkript

1 OBEC ŽLUNICE PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ (2/205 2/2020) (INVENTARIZACE, ANALÝZA A PLÁN PÉČE)

2 Zadavatel: Adresa: Obec Žlunice Obecní úřad Žlunice, Žlunice 38, Žlunice IČO: ová schránka: Telefonní číslo: Kontaktní osoba: Roman Horák - starosta Zhotovitel: Sídlo společnosti: ID datové schránky: ARBOPlan s.r.o. Havlíčkova 648, Hořice w9uv8yj Identifikační číslo (IČO): Telefonní číslo (GSM): ová schránka: Webová prezentace: Kontaktní osoba: Ing. Monika Heřmánková Vypracoval: Pro lokalitu: Ing. Zuzana Bičišťová zadavatelem stanovené lokality v obci Žlunice. razítko a podpis zhotovitele

3 OBSAH ÚVOD OBECNÉ INFORMACE, METODIKY A TECHNOLOGIE LOKALIZACE A POPIS ÚZEMÍ ZHODNOCENÍ ZÁSAHŮ, PROVEDENÝCH NA DŘEVINÁCH V MINULOSTI ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU METODIKA K INVENTARIZACI DŘEVIN TECHNOLOGIE ZÁSAHŮ NA DŘEVINÁCH ŘEZY INSTALACE BEZPEČNOSTNÍCH VAZEB KÁCENÍ KONZERVAČNÍ OPATŘENÍ ROZBOR A ANALÝZA HODNOCENÝCH DŘEVIN ROZDĚLENÍ DŘEVIN DLE ZDRAVOTNÍHO STAVU ROZDĚLENÍ DŘEVIN DLE PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI PLÁN PÉČE PROBLÉMY A RIZIKA HODNOCENÝCH DŘEVIN NAVRŽENÁ OPATŘENÍ NÁVRH HARMONOGRAMU PRACÍ INTERVAL OPAKOVÁNÍ NAVRHOVANÝCH ZÁSAHŮ ZÁVĚR PŘÍLOHA Č. : INVENTARIZACE A ZHODNOCENÍ VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI ŽLUNICE PŘÍLOHA Č. 2: PLÁN PÉČE ROZVRŽENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ PODLE NALÉHAVOSTI ŘEŠENÍ PŘÍLOHA č. 3: MAPA OBCE PŘÍLOHA Č. 4: ZÁKRES DŘEVIN DO MAP VÝŘEZ č VÝŘEZ č VÝŘEZ č VÝŘEZ č VÝŘEZ č PŘÍLOHA č. 5: FOTODOKUMENTACE SLOVNÍK POUŽITÝCH LATINSKÝCH NÁZVŮ DŘEVIN, ŠKŮDCŮ A CHOROB POZNÁMKY

4 ÚVOD Plán péče o vzrostlou stromovou zeleň (zahrnující inventarizaci, analýzu a plán péče na 5 let) v obci Žlunice byl vypracován na základě žádosti obce zastoupené starostou Romanem Horákem. Cílem plánu péče je zmapování zadané stromové zeleně na vybraných lokalitách obce, zhodnotit a posoudit její současný stav a navrhnout opatření, vedoucí především k zajištění provozní bezpečnosti v okolí stromů, ale také k odborné péči v souvislosti s urbanistickou funkcí této zeleně. Šetření bylo provedeno dne února 205 a posuzována byla zeleň na zadavatelem předem vytipovaných lokalitách veřejných prostranství obce Žlunice. Dřeviny byly hodnoceny vizuálně ze země, bez technických pomůcek, proti nebezpečí zlomu, za normálních klimatických podmínek, při povětrnostních podmínkách (rychlost větru do 32m/s). 4

5 2 OBECNÉ INFORMACE, METODIKY A TECHNOLOGIE 2. LOKALIZACE A POPIS ÚZEMÍ Obec Žlunice leží 7 km jižně od Jičína, v Královéhradeckém kraji, v oblasti s nadmořskou výškou 263 m n. m. Obec Žlunice spadá do teplé T2 a mírně teplé MT klimatické oblasti, kde se průměrná roční teplota pohybuje kolem 8 C a průměrný roční úhrn srážek v rozmezí 300 až 400 mm. Rozloha katastrálního území je tvořena z 50-ti procent ornou půdou a přibližně jedna třetina je tvořena lesními porosty. V katastrálním území Žlunic se nachází i ovocné sady. Hodnoceny byly vybrané vzrostlé dřeviny, nacházející se na veřejných prostranstvích obce. Jedná se o místa, kde se předpokládá pohyb obyvatel a dopravních prostředků, tedy o místa, kde je zapotřebí pravidelně kontrolovat a pečovat o dřeviny a zajistit tak bezpečnost jejich okolí. 2.2 ZHODNOCENÍ ZÁSAHŮ, PROVEDENÝCH NA DŘEVINÁCH V MINULOSTI V obci bylo provedeno šetření především na vzrostlých dřevinách, od věkového stádia dospívajících jedinců. V obci je většina vzrostlých stromů ve špatném stavu. Byla zde výrazně zanedbána dosavadní péče. V předcházejících letech bylo v obci provedeno několik zásahů na dřevinách. Z větší části byly stromy ošetřeny nešetrným a neodborným řezem. Chybné řezy jsou potenciálním místem pro vnik patogenů do dřeva, mohou způsobit tvorbu dutin, a nevratně poškodit strom. Aby se předešlo zbytečnému odstraňování silných větví, částí koruny či kosterních větví, je třeba věnovat stromu péči již od výsadby. K výsadbě by měly být použity pouze kvalitní sazenice, a měl by být správně proveden výchovný řez po dobu nejmladšího stádia stromu. Výchovný řez byl na většině dřevin v obci zanedbán. U velkého procenta dřevin se zde potýkáme s chybným větvením a špatně zapěstovanými korunami. U těchto dřevin byla necitelně sesazena původní koruna řezem na hlavu a poté zapěstována nová koruna. Tato následná koruna již není tak stabilní. Péče o dřeviny není jen jednorázový zásah, ale je to dlouhodobý proces, přičemž jsou jednotlivé zásahy prováděny postupně, aby dřevina nebyla vystavena příliš velkým stresovým faktorům. Zásahy by měly být dále prováděny s ohledem na daný taxon a dřeviny by měly být pravidelně kontrolovány. 5

6 2.3 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU V obci Žlunice bylo posuzováno celkem 87 dřevin. Nejčastější dřevinou, která je v obci vysázena, a bylo u ní provedeno hodnocení, je Tillia cordata, Fraxinus excelsior a Acer pseudoplatanus a Acer platanoides. Jednotlivé dřeviny jsou zakresleny do map uvedených v přílohách. První hodnocenou lokalitou je náves obce Žlunice. Mezi nejdominantnější dřeviny na návsi patří staré dřeviny rodu Tilia cordata. Na vzrostlé stromy Tilia cordata byl nevhodně aplikován sesazovací řez. Tento zásah lze hodnotit jako poškození dřeviny. Dřevina reagovala vytvořením značného množství sekundárních výhonů. O sekundární koruny nebylo v následujících letech pečováno, takže dřeviny dospěly do stádia, kdy bude nutné provést SSK stabilizaci sekundárních korun. V pravidelném intervalu 2 (max. 3) let je nutné nově narostlé sekundární výhony odstraňovat. Cílem je vytvoření tzv. hlav. Dva zástupci rodu Tilia cordata rostou v bezprostřední blízkosti schodišťové zídky a svými kořeny narušují její statiku, proto je nutné dřeviny odstranit (dřevina č. 5 a 6) a provést náhradní výsadbu. Další výraznou dřevinou je Pinus nigra v blízkosti pomníku. Ta je napadena houbovým onemocněním Sphaeropsis sapina. Ošetření vzrostlých dřevin je problematické a ekonomicky náročné. Vhodnější bude dřevinu odstranit a provést náhradní výsadbu. Navržené řešení je nutné i z hlediska zajištění dobrého vývoje mladých dřevin Tilia cordata, jimž Pinus nigra výrazně konkuruje. Mezi dospívající jedince patří již zmíněné mladé stromy Tilia cordata, které jsou vysazeny v blízkosti pomníku. U těchto dřevin byl zanedbán výchovný řez, a tak se v koruně vyskytuje mnoho defektních větvení, především se jedná o tlakové větvení, které Tilia sp. často tvoří, pokud není prováděn důsledný výchovný řez. Do kategorie dospívajících dřevin patří ještě dva jedinci Pinus strobus. Dalším posuzovaným jedincem v této lokalitě je Acer pensylvanica, do jehož větvení je přitlučeno prkno, které musí být ještě v letošním roce odstraněno, aby nedošlo k odírání a zaškrcování kosterních větví. Vzrostlé keře jsou zastoupeny dvěma zástupci Tacus baccata. Na náměstí bylo vysazeno množství nových keřů a stromů, u kterých je nutná intenzivní péče. Mezi nově vysazené stromy patří Aesculus x carnea 'Briotii ' a alej Crataegus sp. procházející podél návsi až před prostor hřbitova. U této aleje jsou nutné, kromě zálivky, pravidelné kontroly kotvení a úvazků, provedení kvalitního výchovného řezu. Prostranství před hřbitovem je další hodnocenou plochou. V blízkosti hřbitovní zdi jsou vysázeny Aesculus x carnea 'Briotii', Caragana arborescens 'Pendula' a Tilia cordata. Poslední dva jmenovaní jsou ukázkou nekvalitního výpěstku. U Caragana arborescens 'Pendula' je patrné poranění kmínku a u vysazené dřeviny Tilia cordata je zapěstovaný kmen vychýlen od osy. Naproti za parkovištěm rostou dva zástupci Chamaecyparis nootkatensis a dvě Pinus nigra, tyto dvě dřeviny jsou stejně jako ta na náměstí napadeny 6

7 fygopatogenní houbou Sphaeropsis sapina. Řešením je pokácení napadených dřevin a provedení náhradní výsadby. Poslední dřevinou na hodnocené ploše je mohutný Fraxinus excelsior, který má v koruně suché odpadávající větve a je nutné u něho provést RZ zdravotní řez. Další hodnocenou plochou je svah vedoucí podél silnice č. 280 směrem od návsi na Vršce po její levé straně. Svah se rozkládá od areálu bývalé školy až po konec areálu AGRO Žlunice. Situace je blíže nastíněna ve výřezu mapy č., která je umístěna v přílohách (Příloha č. 4 Zákres dřevin do mapy). Zde byly hodnoceny dva vzrostlé stromy Fraxinus excelsior. Obě dřeviny zasahují korunou do střešní konstrukce. Vzhledem k plánovanému bourání hospodářské budovy dojde k významné změně povětrnostních podmínek působících na oba jedince Fraxinus excelsior, a tím k výraznému snížení provozní bezpečnosti stromů. Z tohoto důvodu doporučuji oba jedince k odstranění s náhradní výsadbou. Dále tu byli na dvou plochách vysazeni zástupci Picea abies. Výsadby jsou přehoustlé a nedošlo k dodatečné probírce porostu. V současné době jsou dřeviny neperspektivní pro další vývoj, proto je navrženo tyto porosty z pěstebních důvodů odstranit a provést náhradní výsadbu. Část svahu (blíže k areálu bývalé školy) je kryta nálety rodu Fraxinus excelsior a Acer pseudoplatanus. Z tohoto porostu jsou vybráni čtyři jedinci, kteří měli nejpravidelněji rozloženou korunu a vyznačovali se minimem růstových defektů. Tito jedinci budou na svahu ponecháni pro zajištění stability svahu. Zbylé dřeviny jsou z pěstebních důvodů navrženy k odstranění s náhradní výsadbou. V areálu bývalé školy se jedná o několik vzrostlých jedinců, kteří rostou ve svahu. Prvním zástupcem je Acer pseudoplatanus s kodominantním větvením, které je třeba stabilizovat bezpečnostní vazbou. U šesti dřevin je nutné jejich kácení s náhradní výsadbou. Jde o Fraxinus excelsior s velkou otevřenou dutinou a slabými zbytkovými stěnami kmene, dále Acer pseudoplatanus, který má dutinu ve kmeni a je silně vychýlen od vertikální osy. Třetí dřevina navržená ke kácení je zástupce rodu Fraxinus excelsior. Odstranění je navrženo z důvodu pěstebních, jelikož výrazně konkuruje hodnotnějším dřevinám, ale také pro snížení jeho provozní bezpečnosti vrůstem pletiva do kmene. Dva jedince rodu Acer pseudoplatanus je nutné odstranit z důvodu vrůstání drátu do kmene, čímž je perspektivně snížena stabilita stromu. Šestou dřevinou navrženou ke kácení s náhradní výsadbou je Picea abies. Tento jedinec v současné době svým stavem neohrožuje provozní bezpečnost v okolí, ale vzhledem k plánovanému odstranění okolních dřevin, může dojít k ovlivnění povětrnostních podmínek a k snížení provozní bezpečnosti jedince. Pozemek školy je nutné vyčistit od náletových dřevin Corylus avellana, Sambucus nigra a mladých jedinců Fraxinus excelsior. Živý plot z Thuja occidentalis je vhodné upravit tvarovacím řezem. Acer pseudoplatanus, který roste na hranici pozemků, je nutné odstranit z důvodu plánované realizace oplocení pozemku. Jedinec musí být nahrazen novou výsadbou. 7

8 V okolí křižovatky u obchodního domu se nachází Tilia cordata. Dřevina byla v minulosti řezem sesazena a nově vyražené sekundární výhony nebyly periodicky odstraňovány. V současné době jsou v koruně přerostlé sekundární větve spolu s odumřelými částmi kosterních větví a hrozí jejich pád do silnice. Z tohoto důvodu je nutné neprodleně provést RZ zdravotní řez, aby se předešlo ztrátám na majetku a zdraví. Alej u koupaliště, tvořená starými jedinci Tilia cordata, je celkově ve zhoršeném zdravotním stavu. V korunách stromů se nachází odumřelé větve, některé mají rozvinuté tlakové vidlice, které je potřeba stabilizovat. Dva zástupci mají kořenový systém napadený dřevokaznými houbami Coprinus sp., Armillaria sp. a Ustulina deusta. Nález plodnic těchto hub svědčí o velmi špatném stavu kořenového systému hodnocených dřevin. Vzhledem k poloze dřevin je nutné napadené jedince pokácet a alej doplnit výsadbou nových jedinců. Alej tvořená Acer platanoides, která roste po levé straně cesty ke koupališti, vykazuje zvýšené množství suchých větví v korunách, některé ze suchých větví jsou napadeny dřevokaznými houbami. Navazující alej ze stejného taxonu dřeviny je v lepším zdravotním stavu. U vjezdu na koupaliště roste rozložitý Acer platanoides, jehož kosterní větve jsou poškozeny mechanizací a v okolí kmene je navážka, kterou je třeba odstranit, jelikož má negativní vliv na vývoj a zdravotní stav stromu. Trojice jedinců Tilia cordata na křižovatce u administrativní budovy AGRO Žlunice a. s., je ve zhoršeném stavu. Dřeviny byly necitlivě sesazeny a sekundární koruny nebyly dále udržovány. V korunách stromů jsou patrné přerostlé sekundární výhony, nezavalené rány a suché větve. U nich je nutné provést SSK stabilizaci sekundárních korun. U jednoho jedince navíc byla zjištěna hniloba kořenového systému (plodnice Ustulina deusta) a na kmeni dále vyrůstají plodnice Schyzophyllum commune. Plán a hodnoty v něm uvedené jsou aktuální k datu, kdy bylo mapování oblasti provedeno. 8

9 2.4 METODIKA K INVENTARIZACI DŘEVIN Inventarizace dřevin slouží jako podklad pro vyhodnocení dřevin a je hlavním podkladem pro samotný plán péče. Inventarizace dřevin byla provedena dle následující metodiky. POŘADOVÉ ČÍSLO inventarizační číslo, přidělené každé dřevině zakreslené v inventarizačním plánu (v mapovém podkladu) TAXON označuje rod, druh, popřípadě kultivar všech dřevin v inventarizačním plánu OBVOD KMENE obvod kmene je standardně měřen ve výšce 30 cm; v případě více kmenů jsou zaznamenány obvody všech kmenů PRŮMĚR KMENE je průměr řezné plochy kmen; měřený ve výšce cca 0 cm od země, s přesností ±3 cm VÝŠKA udává celkovou výšku stromu (kmen + koruna), měřena vizuálně s přesností ±2 m VÝŠKA NASAZENÉ KORUNY je výška, ve které dochází k prvnímu rozvětvení kmene PRŮMĚR KORUNY je celkový průměr koruny, tj. šířka koruny, vypočítána aritmetickým průměrem dvou navzájem kolmých měření průměrů koruny VÝVOJOVÉ STÁDIUM zařazení rostliny do vývojového stádia; liší se podle druhu dřeviny - Nově vysázený jedinec (klíčící jedinec) převládají projevy ujímání a uchycování, vyžadují odpovídající péči 2 - Ujatý / uchycený jedinec - k zabezpečení optimálního růstu a vývoje je nutná poměrně intenzivní péče, například výchovný řez, ochran proti poškození zvěří, případná zálivka v období sucha. 3 - Stabilizovaný dospívající jedinec dřevina již nepotřebuje intenzivní péči, období intenzivního růstu dřeviny 9

10 4 - Dospělý jedinec jedinec, který překročil období kulminace ročního přírůstku, dospěl do stádia generativní reprodukce 5 - Starý jedinec zřetelné příznaky chátrání dřeviny, které může být urychleno nepříznivým stanovištěm 6 - Dožívající jedinec velmi silné chátrání, bezprostřední ohrožení existence ZDRAVOTNÍ STAV - Souhrnná charakteristika pro danou dřevinu; hodnoceno je mechanické poškození jedince, např. dutiny, poškození větví, kmene, chybné větvení apod. výborný zdravotní stav 2 dobrý zdravotní stav 3 zhoršený zdravotní stav 4 výrazně zhoršený zdravotní stav 5 silně narušený zdravotní stav 6 havarijní jedinec VITALITA - Vitalita dřeviny udává souhrnný stav o dané dřevině, přičemž jsou hodnoceny dvě základní složky vitality, a to fyziologická a biomechanická složka. Fyziologická složka vitality zkoumá především stav olistění (odlišnosti oproti normálnímu stavu), růst výhonů, proschnutí koruny, výskyt výmladků. Biomechanická složka vitality zkoumá především poranění dřeviny, hniloby, dutiny, těžiště stromu, chybné větvení. výborná vitalita 2 mírně snížená vitalita 3 zhoršená vitalita, koruna začíná prosychat 4 výrazně zhoršená vitalita, prosychání rychle pokračuje 5 zbytková vitalita 6 suchý strom 0

11 PROVOZNÍ BEZPEČNOST udává stupeň a rozsah ohrožení v okolí dřeviny (nebezpečí pro osoby, dopravu, stavby apod.), stupeň možnosti mechanického selhání stromu optimální 2 mírně snížená 3 středně snížená 4 silně snížená 5 žádná / velmi silně snížená NÁVRH OPATŘENÍ udává konkrétní navržený zásah na dané dřevině NALÉHAVOST určuje míru naléhavosti navrženého opatření na dřevině naléhavý zásah dřeviny v kritickém stavu, ohrožující své okolí, provozně nebezpečné. Navržená opatření je potřeba realizovat v první etapě prací. 2 středně naléhavý zásah dřeviny, jejich provozní bezpečnost je momentálně jen zhoršena, prozatím bezprostředně neohrožují své okolí. Tato opatření je možné provést v druhé etapě prací. 3 málo naléhavý zásah dřeviny, které v současnosti neohrožují své okolí, nevyžadují rychlý zásah či kácení. 2.5 TECHNOLOGIE ZÁSAHŮ NA DŘEVINÁCH Dřeviny v urbanizovaném prostředí nemohou být ponechány svému přirozenému vývoji, jako by tomu bylo v jejich přirozeném, přírodním prostředí. Stromy v tomto prostředí většinou nemají ideální podmínky pro svůj růst a vývoj a potřebují patřičnou péči a kontrolu, aby byla zajištěna především provozní bezpečnost v okolí dřeviny, což znamená, aby dřevina neohrožovala osoby, dopravu a stavby ve své blízkosti. V dnešní době existuje několik dostupných prostředků, jak zlepšovat zdravotní stav stromů, předcházet rozlomení či odlomení jejich částí a zajistit tak jejich provozní bezpečnost. Při navrhování vhodného zásahu je přihlíženo ke konkrétnímu druhu, dále ke zdravotnímu stavu jedince, k jeho vitalitě, perspektivě na daném stanovišti, k tomu, zda se vyplatí z dlouhodobého hlediska do stromu investovat apod. Mezi hlavní opatření v péči o dřeviny patří řezy, instalace bezpečnostních vazeb a kácení.

12 2.5. ŘEZY Řez je nejčastěji používaná technika v péči o dřeviny. Je důležitý především v intravilánu obcí, kde dřeviny nemůžeme ponechat svému přirozenému vývoji, jako je tomu ve volné přírodě, ale musíme zajistit především bezpečnost a předcházet selhání dřevin nebo jejich částí. Správný řez by měl dřevině napomoci k jejímu dalšímu růstu a vývoji, nikoli strom nadměrně poškodit. Měl by být zohledněn taxon dřeviny, jeho dlouhověkost, schopnost kompartmentalizace a v souladu s tím navržen správný zásah a jeho rozsah. Řez dřevin by měl být prováděn v období, kdy je pro danou dřevinu nejvhodnější. Rozsáhlejší řezy, při kterých dochází k většímu úbytku hmoty koruny, provádíme zpravidla v době vegetačního klidu, ideálně v předjaří, kdy se rány po řezu začínají na jaře hojit a dřevina je v tomto období na řez schopna nejlépe reagovat. Řezy, při kterých nedochází k tak velkému úbytku hmoty, je vhodné provádět v době plné vegetace, ideálně v jeho první polovině. Dřevina v tomto období dobře reaguje na poškození menších rozměrů. Pokud řežeme již mrtvé dřevo, můžeme řez provádět během celého roku, k zajištění bezpečnosti by se měl provádět co nejdříve. Řez by měl být správně vedený, u listnatých dřevin by se měly postranní větve odstraňovat tzv. na větevní kroužek. Při této technice nesmí dojít k poškození větevního kroužku. Jehličnaté dřeviny větevní kroužek nemají, větve se odstraňují těsně u kmene, zde nesmí dojít k poškození kmene či kůry. Základní dělení řezů je na řezy zakládací, udržovací, stabilizační a tvarovací, kdy se každá kategorie dále dělí na další specifické řezy. ŘEZY ZAKLÁDACÍ RZK ŘEZ ZAPĚSTOVÁNÍ KORUNY RK ŘEZ KOMPARATIVNÍ (SROVNÁVACÍ) RV ŘEZ VÝCHOVNÝ Řezy zakládací mají za úkol založení koruny mladých stromů tak, aby byl do budoucna zajištěn zdravý růst dřeviny bez závažných defektů, a aby byla zajištěna funkčnost pro dané stanoviště. Dobře provedený zakládací řez by měl zajistit dobrý zdravotní stav a bezpečnost dřeviny vůči svému okolí do budoucna. RZK ŘEZ ZAPĚSTOVÁNÍ KORUNY Cílem je založení koruny u listnatých stromů, s přihlédnutím k přirozené architektuře daného taxonu. RK ŘEZ KOMPARATIVNÍ (SROVNÁVACÍ) Cílem řezu je vytvořit rovnováhu kořenového systému a asimilační části dřeviny. Řez je prováděn dle potřeby u výsadby dřevin, s přihlédnutím na typ sazenice, taxon dřeviny, stanovištní podmínky a období výsadby. 2

13 Odstraňují se výhony poškozené, nevhodně postavené, výhony s tlakovým větvením, výhony konkurenční. Odstraňují se výhony celé, zakracování se provádí jen v odůvodněných případech. RV ŘEZ VÝCHOVNÝ Cílem řezu je podpořit přirozený charakter růstu dřeviny, přirozený tvar a architekturu koruny a tím vytvořit vitální, funkční a bezpečnou dřevinu pro své okolí. Tento řez se používá u mladých jedinců až do věku 0-5 let. Jedná se o velmi důležitý zásah v mladém stádiu jedince, který zajistí další funkčnost a bezpečnost dřeviny. Odstraňují se větve s tlakovým větvením či nevhodně postavené, mechanicky poškozené nebo rostoucí směrem k překážce. Výchovným řezem se zajišťuje i výška nasazení koruny dřevin, která je, především v intravilánech měst, důležitým parametrem. ŘEZY UDRŽOVACÍ RZ ŘEZ ZDRAVOTNÍ RB ŘEZ BEZPEČNOSTNÍ RL ŘEZ REDUKČNÍ LOKÁLNÍ OV ODSTRANĚNÍ VÝMLADKŮ Řezy udržovací se provádějí na dospívajících a dospělých jedincích, a to s účelem zajistit především provozní bezpečnost a pěstební požadavky, s přihlédnutím na potřeby stanoviště. RZ ŘEZ ZDRAVOTNÍ Cílem tohoto řezu je zajištění dobrého zdravotního stavu dřeviny, zajištění jeho funkčnosti a perspektivisty na daném stanovišti. Dalším důvodem je zlepšení vitality a zajištění provozní bezpečnosti. Odstraňují se zpravidla nevhodně postavené výhony (kodominancí větvení, tlakové vidlice, křížící se výhony, výhony vrůstající směrem do koruny), mechanicky poškozené výhony, napadené chorobami a škůdci, větve suché a odumírající. Při tomto zásahu by nemělo dojít k odstranění více než 20% objemu asimilující části a řez je optimální provádět v době plné vegetace. RB ŘEZ BEZPEČNOSTNÍ Tento typ řezu zajišťuje aktuální provozní bezpečnost stromu, neřeší komplexní stav jedince. Odstraňují se zpravidla silně poškozené, suché větve, které ohrožují bezpečnost, 3

14 větve zlomené či narušené, přerostlé sekundární výhony, které jsou staticky nestabilní a výhony s defektním větvením. Řez je možné provádět kdykoli během roku, dle aktuální potřeby, s prioritou zajistit provozní bezpečnost. RL ŘEZ REDUKČNÍ LOKÁLNÍ Řezy redukční lokální se dále rozdělují na redukci lokální směrem k překážce, redukci lokální z důvodu stabilizace, redukci z důvodu úpravy průjezdního či průchozího profilu. Cílem těchto řezů je redukovat části dřeviny tak, aby byla zajištěna bezpečná funkčnost na dané lokalitě. Redukce se provádí také z důvodu zvýšení stability dřeviny a její rozsah by měl být přesně stanoven. Po tomto zásahu by měl být stav stromu pravidelně kontrolován a případně v jistých intervalech opakován za účelem dosažení provozní bezpečnosti. Řez lze provádět dle potřeby během celého roku. OV ODSTRAŇOVÁNÍ VÝMLADKŮ Tento typ řezu zahrnuje pravidelné odstraňování kořenových a pařezových výmladků ze spodní části kmene a okolí stromu. Je možno ho provádět kdykoliv během roku. ŘEZY STABILIZAČNÍ RO REDUKCE OBVODOVÁ SSK STABILIZACE SEKUNDÁRNÍ KORUNY RS SESAZOVACÍ ŘEZ Řezy stabilizační mají jako hlavní úkol redukovat korunu za účelem snížit riziko vývratu, zlomu kmene, rozpadu koruny a selhání dřeviny. Silná redukce by se měla provádět v období vegetačního klidu dřeviny, dřevina by měla být po zásahu pravidelně kontrolována. RO REDUKCE OBVODOVÁ Cílem tohoto řezu je snížit těžiště stromu a zmenšit náporovou plochu koruny. Redukce probíhá především v horní části koruny. Při zásahu může být odstraněno max. 30% objemu asimilačního aparátu. Cílem je snížit riziko selhání stromu. Redukce rozsáhlejší, by se měli plánovat a provádět postupně, v intervalech několika let a dřevinu pravidelně kontrolovat. 4

15 SSK STABILIZACE SEKUNDÁRNÍ KORUNY Tento řez spočívá v radikálním odstranění sekundárních výhonů na stromě, které jsou přerostlé a nestabilní. Cílem je zajištění bezpečnosti koruny a předejití selhání koruny. Tento řez je radikálním zásahem, a proto by se měl provádět v období vegetačního klidu. RS SESAZOVACÍ ŘEZ Tento typ řezu by se měl provádět u dřevin se zhoršenými materiálovými vlastnostmi, kde v určitém stádiu hrozí nebezpečí selhání stromu. Dále by se měl používat u dřevin s dobrou korunovou výmladností. Tímto řezem se provádí hluboká redukce primární koruny na kosterní větve nebo až na kmen. Tento typ řezu je pro strom destruktivní, výrazně snižuje jeho životnost a smí být použit pouze v případech bezprostředního nebezpečí selhání stromu. Jedná se o radikální zásah, který se provádí v období vegetačního klidu, v naléhavých případech je však možné provést řez i mimo toto období. ŘEZY TVAROVACÍ RT-HL ŘEZ NA HLAVU RT-CP ŘEZ NA ČÍPEK RT-ZP ŘEZ ŽIVÝCH PLOTŮ A STĚN Řezy tvarovací jsou specifické typy řezů, zakládané ve fázi výchovného řezu dřeviny, s cílem udržení koruny v požadovaných tvarech. RT-HL - ŘEZ NA HLAVU Je pravidelně opakovaný řez 3 letých výhonů, které jsou odstraňovány na zapěstované hlavy (zduřeliny). Řez by se měl provádět pouze u dřevin s dobrou korunovou výmladností. Tento řez se provádí v intervalu 3 roky a provádí se v období vegetačního klidu. RT-CP ŘEZ NA ČÍPEK Jedná se o opakovaný typ řezu, kdy jsou odstraňovány výhony na čípky, často na zapěstovaných ramenech. Výhony se zpravidla řežou na 3-očkové čípky. Tento zásah se provádí v době vegetačního klidu. RT-ZP ŘEZ ŽIVÝCH PLOTŮ A STĚN Tento typ řezu se provádí u dřevin s dobrou korunovou výmladností, jedná se o specifický typ tvarování dřevin. Řez se zpravidla provádí jednou až dvakrát ročně. 5

16 2.5.2 INSTALACE BEZPEČNOSTNÍCH VAZEB Dalším arboristickým opatřením v péči o dřeviny je instalace bezpečnostních vazeb v korunách stromů, která má zabránit nebezpečnému rozlomení částí koruny a má tak za úkol zajistit bezpečnost svého okolí. Existuje několik typů bezpečnostních vazeb, z nichž se vždy snažíme vybírat vazbu, která je pro dřevinu co nejméně destruktivní, ale zároveň dokáže zajistit její bezpečnost. Pokud na strom vazbu instalujeme, je třeba ji pravidelně kontrolovat a hlídat její životnost. NEPŘEDEPJATÉ VAZBY Nepředepjaté vazby stromů jsou vazby, kde nedochází k přenosu tahové síly na části koruny, jež jsou staticky oslabeny. Je tak ponechán volný pohyb v koruně stromu, vazba slouží jako záchytný prvek při případném rozlomení. Tento typ vazby není pro strom nebezpečný či destruktivní. Tímto druhem vazby je jištěna především koruna se zdravým dřevem, bez prasklin, dutin a trhlin a používají se k tomu vazby ze syntetických materiálů. Tyto vazby instalujeme především v horní polovině koruny, nad problémovým místem. PŘEDEPJATÉ VAZBY Předepjaté vazby stromů jsou vazby, kde je tahová síla přenášena na části koruny, které jsou staticky zajišťovány. Tyto vazby se používají především k zajištění korun, které mají poškozené dřevo, praskliny, trhliny, dutiny, a především, nachází-li se tyto defekty v místech větvení. Dále se instalují v případech, kde již vazba předepjatá použita byla. Předepjaté vazby nelze nikdy nahradit vazbami nepředepjatými. Předepjaté vazby se instalují především v dolní polovině koruny, nad problematickým místem a jsou k tomu používány vazby s ocelovými jistícími prvky, nikoli syntetické materiály. SPECIÁLNÍ VAZBY Dalším typem vazeb jsou vazby speciální, kam se zařazují vazby vrtané. Tento způsobu vazeb se používá pouze v ojedinělých případech, kdy nelze použít jiné druhy vazeb. Tento druh vazby je pro strom destruktivní, způsobuje stromu poškození, kterým do dřeva mohou pronikat infekce a tím může stromu způsobit další poškození. Vazby dělíme také podle počtu úrovní vazeb v koruně, a to na jednoúrovňové a víceúrovňové. o JEDNOÚROVŇOVÉ VAZBY Jednoúrovňové vázání se instaluje pouze v jedné výšce koruny, a to v případech předepjaté vazby v její dolní polovině a v případech nepředepjaté vazby v její horní polovině. 6

17 o VÍCEÚROVŇOVÉ VAZBY Vazby víceúrovňové mohou být dvou, tří a čtyř-úrovňové. Nejčastěji se v praxi využívá dvouúrovňové vazby, kdy v dolní polovině koruny instalujeme vazbu předepjatou a v horní polovině koruny vazbu nepředepjatou KÁCENÍ Dalším technologickým zásahem v péči o stromy je kácení. Kácení je destruktivní zásah, bývají k němu navrženy stromy odumírající, stromy s rozsáhlým poškozením nebo s rozsáhlým poškozením kořenového systému. Dále potom dřeviny, které jsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a podmínkám na stanovišti neperspektivní nebo dřeviny, které jsou z estetického či kompozičního hlediska nevyhovující. Pokud se ve vzdálenosti menší než je dvojnásobek výšky stromu nachází objekt, který by mohl být zasažen nebo pokud se v prostoru pohybují osoby, jedná se o rizikové kácení ve ztížených podmínkách KONZERVAČNÍ OPATŘENÍ OD - OŠETŘENÍ DUTIN A PORANĚNÍ PK POMOCNÉ KONSTRUKCE Pomocí těchto opatření se snažíme zachovat zakonzervovat současný stav stromu. Základem těchto opatření je znalost fyziologie dřevin a jejich obranných mechanizmů. OD - OŠETŘENÍ DUTIN A PORANĚNÍ Principem tohoto opatření je odstranění infikované dřevní hmoty a usazenin tlejících organických nečistot. Při tomto zásahu nesmí dojít k porušení již vytvořené reakční zóny. V některých případech (zejména Tilia) se v prostoru dutin tvoří adventivní kořeny, které prorůstají infikovanou hmotou v dutině a při svém tloustnutí jsou schopny ji zcela zaplnit. Tyto kořeny nesmí být v žádném případě poškozeny. Ošetření se provádí potřebnou mechanizací, různé frézy, nebo manuálně pomocí dlátek. PK POMOCNÉ KONSTRUKCE Tímto termínem označujeme veškeré stříšky a zábrany, které brání vtoku srážkové vody, usazování organických zbytků či vstupu osob do dutin a jejich možným znehodnocováním. Na konstrukci přístřešků bývá použito ocelové pletivo pokryté směsí epoxidových pryskyřic a plnidla. Pod konstrukcí je třeba zachovat přístup vzduchu. Tyto konstrukce je možno esteticky doplnit např. nátěrem, překrytím kůrou atd. 7

18 U velkých dutin vedoucích středem kmene až k bázi, na povrch půdy, musí být umožněn odtok vody a zároveň dostatečný přístup vzduchu. Tato podmínka je řešena pokrytím povrchu půdy v dutině hrubozrnným materiálem (štěrk, keramzit, hrubozrnný písek atd.). Rozsáhlé dutiny je vhodnější ponechat bez výplně. 8

19 3 ROZBOR A ANALÝZA HODNOCENÝCH DŘEVIN V katastrálním území obce Žlunice bylo hodnoceno celkem 87 dřevin. V jakém stavu se dřeviny nachází je vidět na následujícím grafu. 3. ROZDĚLENÍ DŘEVIN DLE ZDRAVOTNÍHO STAVU Posuzované dřeviny se nachází ve zdravotním stavu: Výborný zdravotní stav 3 ks Dobrý zdravotní stav 9 ks Zhoršený zdravotní stav 30 ks Výrazně zhoršený zdravotní stav 2 ks Silně narušený zdravotní stav 4 ks Havarijní jedinec 0 ks Výrazně zhoršený 24% ROZDĚLENÍ DŘEVIN DLE ZDRAVOTNÍHO STAVU Silně narušený 5% Havarijní 0% Výborný 5% Dobrý 22% Zhoršený 34% 9

20 3.2 ROZDĚLENÍ DŘEVIN DLE PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI Posuzované dřeviny jsou z hlediska provozní bezpečnosti zastoupeny: Optimální provozní bezpečnost 28 ks Mírně snížená provozní bezpečnost 22 ks Středně snížená provozní bezpečnost 26 ks Silně snížená provozní bezpečnost 0 ks Žádná / velmi silně snížená provozní bezpečnost ks ROZDĚLENÍ DŘEVIN DLE PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI Silně snížená % Žádná / velmi silně snížená % Optimální 33% Středně snížená 30% Mírně snížená 25% 20

21 4 PLÁN PÉČE 4. PROBLÉMY A RIZIKA HODNOCENÝCH DŘEVIN Při hodnocení dřevin v obci Žlunice bylo identifikováno několik problémů a rizik. Nejčastějšími byly následující: TLAKOVÉ A KODOMINANTNÍ VĚTVENÍ Tlakové větvení bylo zjištěno na dřevinách poměrně často. Jedná se o situaci, kdy kambium v místě větvení není schopné vytlačit lýko do korního hřebínku (zapříčiněno nedostatkem místa) a lýko s kůrou následně vrůstají mezi vrstvy dřeva (kmene a větví). Vinou špatného tlakového větvení je zanedbaný nebo špatně provedený výchovný řez, na některých místech také podpořený nedostatkem prostoru pro růst dřeviny. Některé mladší, neperspektivní dřeviny, byly navrženy k odstranění, u hodnotnějších a vzrostlejších dřeviny byla navržena instalace bezpečnostních vazeb nebo je možnost odstranit tlakové větvení řezem. Kodominantní větvení je větvení růstového vrcholu ve dva stonky se stejnou dominancí (typický vzhled vidlice tvaru V ). Toto větvení nevytváří větevní kornout a v důsledku postupného růstu obou výhonů dochází často ke vzniku spíše tlakového větvení. Toto chybné větvení je nutné odstraňovat v co nejmladším věku správným výchovným řezem. Odstraňování silných větví s kodominantním větvením je problematické, protože po odstranění vzniká velká rána, která není schopná se rychle zahojit. Vzniká tak tedy místo pro vnik infekce. DUTINY Na několika dřevinách byly zaznamenány dutiny ve kmenu či kosterních větvích. Většina z nich vznikla v důsledku dřívějšího ořezu dřeviny, kde se poraněná místa nedokázala zahojit. Riziko u dutin hrozí například v případech, kde z místa okolí dutiny vyrůstají hlavní větve a hrozí tak selhání dřeviny či její části. Je zapotřebí pravidelně sledovat stav dutin a jejich rozklad. SUCHÉ VĚTVE V KORUNÁCH STROMŮ Suché větve v korunách stromů byly zaznamenány u několika dřevin. Větve ohrožují provozní bezpečnost především na místech, kde se předpokládá pohyb osob nebo vozidel. Tento problém je řešen zdravotními, bezpečnostními a redukčními řezy příp. kácením. 2

22 SEKUNDÁRNÍ KORUNY U části dřeviny byly zaznamenány sekundární koruny. Sekundární koruny vznikají následkem radikálního sesazení korun primárních. Sekundární výhony vznikají ze spících pupenů, nevzniká u nich větevní kornout, jako je tomu u přirozeného větvení stromů. Tyto výhony jsou tedy podstatně méně stabilní. O sekundární korunu je zapotřebí pravidelně pečovat řezem, přerostlé sekundární výhony mohou být provozně nebezpečné. Sekundární koruny lze upravit bezpečnostním řezem, stabilizují se také obvodovou redukcí přerostlých výhonů a snížením jejich počtu. Cílem těchto řezů je dosažení stabilních korun, nebo převedení na tvarovací řez. INFEKCE DŘEVOKAZNÝMI HOUBAMI Dřevokazné houby mohou způsobit velký problém se stabilitou a provozní bezpečností dřeviny, neboť způsobují rozklad dřeva. U některých hodnocených dřevin byly zjištěny plodnice dřevokazných hub, a to následujících druhů Armillaria sp., Coprinus sp., Nectria coccinea, Phellinus nigrolimitatus, Schizophyllum commune, Sphaeropsis sapinea a Ustulina deusta. Pokud jsou stromy napadeny houbami typu Armillaria sp, Coprinus sp. a Ustulina deusta značí to rozsáhlé poškození kořenového systému dřeviny. NAPADENÍ DŘEVIN ŠKŮDCI Vzhledem k období, ve kterém byl monitoring prováděn, nebylo možné určit s přesností druh dřevokazného škůdce či škůdců. Na jedné dřevině byly zaznamenány výletové otvory v kmeni (viz. inventarizace dřevin Příloha č. ). 22

23 4.2 NAVRŽENÁ OPATŘENÍ Vzhledem k provedenému průzkumu dřevin a identifikaci problémů a rizik, byla na dřevinách navržena různá opatření. NAVRŽENÉ OPATŘENÍ NAVRŽENÁ OPATŘENÍ A JEJICH ČETNOST POČET DŘEVIN Bez zásahu 3 Kácení 23 RB řez bezpečnostní 9 RZ řez zdravotní 8 RL řez redukční lokální 5 SSK stabilizace sekundárních korun 6 Instalace nepředepjaté vazby 2 RV řez výchovný 0 RT-ZP řez živých plotů a stěn 0 RO redukce obvodová 4.3 NÁVRH HARMONOGRAMU PRACÍ U navržených opatření byla hodnocena také naléhavost a nutnost zásahu. Jednotlivé stupně naléhavosti by měly být provedeny podle následujícího harmonogramu: TERMÍN NALÉHAVOST ZÁSAHŮ V. X. 205 Ošetření dřevin s naléhavostí X. 204 III. 205 Kácení dřevin s naléhavostí, provedení vybraných řezů s naléhavostí (SSK stabilizace sekundární koruny, RO redukce obvodová, RS sesazovací řez, RT-HL řez na hlavu) V. X. 205, V. X. 206 Ošetření dřevin s naléhavostí 2 X. 205 III. 206 X. 206 III. 207 Kácení dřevin s naléhavostí 2, provedení vybraných řezů s naléhavostí 2 (SSK stabilizace sekundární koruny, RO redukce obvodová, RS sesazovací řez, RT-HL řez na hlavu) V. X. 207, V. - X. 208 Ošetření dřevin s naléhavostí 3 Kácení dřevin s naléhavostí 3, provedení vybraných řezů 3 X. 207 III. 208 s naléhavostí 3 (SSK stabilizace sekundární koruny, RO redukce obvodová, RS sesazovací řez, RT-HL řez na hlavu) Vybrané řezy (SSK stabilizace sekundární koruny, RS sesazovací řez, RT-HL řez na hlavu), by měly být provedeny v době vegetačního klidu, a to ideálně v jeho druhé polovině, tedy v předjaří (v měsících únor březen). Důvodem je radikální zásah na dřevině, která v jarním období dokáže nejlépe reagovat na vzniklá poranění. Výrazné řezy redukční by rovněž měly být provedeny v druhé polovině vegetačního klidu. 2 23

24 4.4 INTERVAL OPAKOVÁNÍ NAVRHOVANÝCH ZÁSAHŮ Protože péče o dřeviny není jednorázový zásah, ale dlouhodobý proces, je zapotřebí pravidelně dřeviny ošetřovat, pravidelně kontrolovat a posuzovat jejich zdravotní stav, vitalitu a provozní bezpečnost. Zásahy na dřevinách by se měly průběžně opakovat, ideálně v následných intervalech. NAVRŽENÝ ZÁSAH Řezy udržovací Řezy stabilizační Řezy tvarovací Kontrola vazeb po jejich instalaci Životnost nepředepjatých syntetických vazeb Kontrola dřevin (výskyt dřevokazných hub, kontrola bezpečnosti a stability, vážná napadení škůdci ) INTERVAL OPAKOVÁNÍ 3 5 let 5 0 let 3 let x ročně 5 0 (5) let (dle výrobce) x ročně (ideálně 2x) 24

25 5 ZÁVĚR V obci Žlunice byl proveden průzkum celkem 87 dřevin. Většinou se jednalo o dospělé jedince daných druhů. U každé hodnocené dřeviny byl posouzen její zdravotní stav, spojený s vitalitou a provozní bezpečnost. Ve většině případů se jedná o dřeviny nacházející se v zastavěném území obce, to znamená, že jsou zde vysoké nároky na provozní bezpečnost. Při hodnocení dřevin bylo zjištěno několik zásadních problémů, jako jsou sekundární koruny, chybná větvení a dutiny různého původu. Provozně nebezpečné dřeviny je v zastavěném prostředí většinou zapotřebí odstranit, v případech, kdy je to možné, zabezpečit jiným způsobem. K zajištění bezpečnosti v obci, k ochraně osob a provozu, je zapotřebí pravidelně a opakovaně o dřeviny pečovat, znovu hodnotit jejich zdravotní stav a plánovat další opatření, která budou mít za úkol stabilizovat narušené jedince a podporovat zdravotní stav a vitalitu dřevin. Cílem hodnocení a péče o dřeviny v obcích je také vytipování významných a hodnotných dřevin, do kterých se bezprostředně vyplatí investovat prostředky k jejich zachování na stanovišti po co nejdelší možnou dobu a na druhou stranu také určit jedince, jejichž perspektiva k zachování je nízká, zdravotní poměry, provozní bezpečnost a sadovnická a estetická hodnota jsou natolik narušeny, že se do dřeviny již nevyplatí do budoucna investovat. V takových případech je výhodnější a ekonomičtější investovat do nových výsadeb. O tu je zapotřebí pečovat od nejmladšího věku, je zapotřebí odstranit chybná větvení a různé růstové defekty, které by v budoucnu způsobovaly problémy s bezpečností, a znamenaly by další zbytečné investice. Plán péče o dřeviny tato hlediska zohledňuje a stanovuje kroky v péči o stromovou zeleň na dobu pěti let. Plán vymezuje provádění jednotlivých opatření na dřevinách v souladu s jejich akutností a nejvhodnější dobou pro daný zásah tak, aby dřevina dokázala co nejlépe zareagovat a nebyla vystavena příliš velkým stresovým faktorům, které by mohly ještě více zhoršit její stav. Nemělo by se zapomínat na pravidelné kontroly dřevin, a to ideálně dvakrát do roka, v době vegetačního klidu a v době plné vegetace, aby mohl být co nejpřesněji zhodnocen stav dřeviny. Tento plán péče neznamená, že dřevina nemůže být rok po jeho vypracování napadena například dřevokaznou houbou, nebo se u ní nemohou projevit jiné problémy. I provedené zásahy na dřevinách je zapotřebí kontrolovat a v různých intervalech opakovat. Plán péče by měl být znovu vypracován zhruba po pěti letech. Stav dřevin by měl být znovu posouzen a zhodnocen, tak aby odpovídal aktuálním provozním a bezpečnostním požadavkům. 25

26 6 PŘÍLOHA Č. : INVENTARIZACE A ZHODNOCENÍ VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI ŽLUNICE POŘADOVÉ ČÍSLO TAXON OBVOD KMENE (cm) PRŮMĚR KMENE (cm) VÝŠKA (m) NASAZENÍ KORUNY (m) PRŮMĚR KORUNY (m) VÝVOJOVÉ STÁDIUM ZDRAVOTNÍ STAV VITALITA PROVOZNÍ BEZPEČNOST POZNÁMKA NÁVRH OPATŘENÍ NALÉHAVOST Tilia cordata ,4, Habitus dřeviny neodpovídá taxonu. Na této dřevině byl v minulosti neodborně proveden sesazovací řez. Směrem do silnice již některé výhony zasahují do elektrického vedení. SSK - stabilizace sekundární koruny 2 Taxus baccata Keř byl ořezán tvarovacím řezem a to hluboko do starého dřeva. Vzhledem k tomu, že tento taxon dobře vymlazuje a že hodnocený keř je vitální, dochází k rychlé regeneraci keře po tomto zásahu. RT-ZP řez živých plotů a stěn 3 3 Taxus baccata Keř byl ořezán tvarovacím řezem a to hluboko do starého dřeva. Vzhledem k tomu, že tento taxon dobře vymlazuje a že hodnocený keř je vitální, dochází k rychlé regeneraci keře po tomto zásahu. RT-ZP - řez živých plotů a stěn 3 4 Acer pensylvanicum , V místě větvení koruny je umístěno a přitlučeno prkno, místo vniku hřebíků do kosterních větví je potencionální branou pro vnik patogenů. Odstranit cizorodé těleso z místa nasazení koruny 5 Pinus nigra , Dřevina byla v minulosti vyvětvena a to cca do m nad zemí. Nedochází k plnému zavalení řezných ran. Dřevina je napadena houbovým onemocněním Sphaeropsis sapinea. Chemická ochrana fungicidy je u vzrostlých stromů neefektivní. Kácení a náhradní výsadba 3 26

27 6 Abies concolor 6 2,7 0 0,9 3 7 Tilia cordata ,6 5, Tilia cordata ,5 6, Acer platanoides 'Globosum' Nově vysazený jedinec vyžadující intenzivní péči. Pravidelně kontrolovat kotvení a úvazky. Zanedbán výchovný řez. V koruně přítomnost defektního tlakového větvení. Dřevina má kodominantní terminál. V koruně se dále nacházejí křížící se větve, které se o sebe odírají. Zanedbán výchovný řez. V koruně přítomnost defektního tlakového větvení. Dřevina má kodominantní terminál. V koruně se dále nacházejí křížící se větve, které se o sebe odírají. Bez zásahu - RV - výchovný řez RV - výchovný řez , Ve středu koruny se nachází proschlé a polámané větve. RZ - zdravotní řez Pinus strobus Čtyřkmen. Při výchovném řezu odstranit 3 kmeny, aby byl zachován 4, ten nejsilnější. RV výchovný řez Pinus strobus , 3 Habitus odpovídá taxonu. Dřevina zavětvená k zemi. Bez zásahu - 2 Tilia cordata , Habitus neodpovídá taxonu dřeviny. Neodborně proveden sesazovací řez. V koruně se nacházejí odumřelé části řezem poškozených původních kosterních větví a nezavalené rány. U báze kmene je mrazová trhlina odhalující odumřelou dřevní hmotu, v níž jsou otvory po výletu dřevokazného brouka. RZ - zdravotní řez SSK - stabilizace sekundární koruny 3 Tilia cordata , Tilia cordata , Tilia cordata , Habitus neodpovídá taxonu dřeviny. Neodborně proveden sesazovací řez. V koruně se nacházejí odumřelé části řezem poškozených původních kosterních větví a nezavalené rány. Nevhodná aplikace sesazovacího řezu na taxon Tilia sp.. V koruně se nachází velké množství přerostlých sekundárních větví, dále větve suché a zlomené. U báze kmene se nachází mrazová trhlina odkrývající dřevní hmotu. V koruně se nachází velké množství přerostlých sekundárních větví, dále větve suché a zlomené. Dřevina roste blízko schodišťové zídky a narušuje její statiku. RZ - zdravotní řez SSK - stabilizace sekundární koruny RZ - zdravotní řez SSK - stabilizace sekundární koruny Kácení a náhradní výsadba 27

28 6 Tilia cordata , Aesculus x carnea 'Briotii' 9 3 3,,2 8 Alej z Crataegus sp Aesculus x carnea 'Briotii' 6 5 3,4 0,9 Neodborně provedený sesazovací řez. V koruně se nacházejí odumřelé části řezem poškozených původních kosterních větví a nezavalené rány. Dřevina roste blízko schodišťové zídky a narušuje její statiku. Nově vysazený jedinec vyžadující intenzivní péči. Pravidelná kontrola úvazků a kotvení. Nově vysazení jedinci vyžadující intenzivní péči. Kontrola úvazků a kotvení. Nově vysazený jedinec vyžadující intenzivní péči. Kontrola úvazků a kotvení. Kácení a náhradní výsadba RV - výchovný řez 2 RV - výchovný řez RV - výchovný řez 2 20 Caragana arborescens 'Pendula' 3 4 2, Nově vysazený jedinec vyžadující intenzivní péči. V koruně se nacházejí suché a polámané větve. Chybí ochrana proti korní spále. Úvazek zaškrcuje kmínek. Obalit kmen jutou či rákosovou rohoží a povolit úvazek RV - výchovný řez RZ - zdravotní řez 2 Caragana arborescens 'Pendula' 3 4 2, Nově vysazený jedinec vyžadující intenzivní péči. V koruně se nacházejí suché a polámané větve. Chybí ochrana proti korní spále. Úvazek zaškrcuje kmínek. Na kmeni je patrné mechanické poškození. Na suchých větvích se rozšiřuje houbová infekce Nectria coccinea. Obalit kmen jutou či rákosovou rohoží a povolit úvazek RV výchovný RZ - zdravotní řez. 22 Tilia cordata 9 3 3,7 0,6 2 Nově vysazený jedinec vyžadující intenzivní péči. Výpěstek nesplňuje školkařskou normu. Kontrola úvazků a kotvení. RV - výchovný řez 2 23 Pinus nigra Na kmeni jsou nezavalené rány. Napadení fytopatogenní houbou Sphaeropsis sapinea. Chemická ochrana fungicidy je u vzrostlých stromů neefektivní. Kácení a náhradní výsadba 24 Pinus nigra Na kmeni jsou nezavalené rány. Napadení fytopatogenní houbou Sphaeropsis sapinea. Chemická ochrana fungicidy je u vzrostlých stromů neefektivní. Kácení a náhradní výsadba 25 Chamaecyparis nootkatensis Dřevina byla řezem sesazena na současnou výšku 4 m. RT-ZP řez živých plotů a stěn 3 26 Chamaecyparis nootkatensis Dřevina byla řezem sesazena na současnou výšku 4 m. RT-ZP řez živých plotů a stěn 3 28

29 27 Fraxinus excelsior Živý plot z Taxus baccata Fraxinus excelsior Fraxinus excelsior Habitus odpovídá taxonu. V koruně se nachází suché a polámané větve. Dále vertikálně rostoucí konkurenční větve. Živý plot z Taxus baccata odděluje prostor parkoviště u hřbitova od zahrady přiléhající k bývalé škole. Celková délka plotu je 32 m. Habitus odpovídá taxonu dřeviny. Kodominantní tlakové větvení. Koruna zasahuje do střešní konstrukce budovy. Riziko výrazného snížení provozní bezpečnosti po zbourání zemědělské budovy. Habitus odpovídá taxonu dřeviny. V koruně byl neodborně proveden řez, který nebyl veden na větevní límeček. V koruně se nachází suché větve hrozící zlomem. Koruna stromu zasahuje do střešní konstrukce. Riziko výrazného snížení provozní bezpečnosti po zbourání zemědělské budovy. RZ - zdravotní řez. 2 RT-ZP řez živých plotů a stěn Kácení a náhradní výsadba Kácení a náhradní výsadba 3 3 Porost z Picea abies Porost Picea abies, který byl vysázen na svahu, je v současné době příliš hustý a dřeviny jsou vytáhlé, protože nebyla provedena včas prořezávka. Plocha porostu je 4 m na délku a 9 m na šířku. Odstranění porostu a náhradní výsadba 32 Porost z Picea abies Porost z Picea abies je v současné době příliš hustý a dřeviny jsou vytáhlé. Plocha porostu je 23 m na délku a 7 m na šířku. Odstranění porostu a náhradní výsadba 33 Acer pseudoplatanus Habitus dřeviny neodpovídá taxonu. Habitus hodnocené dřeviny je ovlivněn vývojem stromu v hustém porostu. Habitus dřeviny neodpovídá taxonu. Habitus hodnocené dřeviny je ovlivněn vývojem stromu v hustém porostu. RL - řez redukční lokální RL - řez redukční lokální Acer pseudoplatanus Acer pseudoplatanus Habitus dřeviny neodpovídá taxonu. Habitus hodnocené dřeviny je ovlivněn vývojem stromu v hustém porostu. Habitus dřeviny neodpovídá taxonu. Habitus hodnocené dřeviny je ovlivněn vývojem stromu v hustém porostu Nasazení koruny je m nad zemí. Konkrétně se jedná o kodominantní tahové větvení, z něhož jeden z kodominantních terminálů má v sobě otevřenou dutinu o velikosti sevřené pěsti. V koruně se vyskytují suché a polámané větve. RL - řez redukční lokální RL - řez redukční lokální 36 Acer pseudoplatanus Acer pseudoplatanus RZ - zdravotní řez Instalace nepředpjaté bezpečnostní vazby 2 29

30 38 Fraxinus excelsior Acer pseudoplatanus , U báze kmene je strom znehodnocen pletivem, které je vrostlé do kmene. Habitus dřeviny neodpovídá danému taxonu. Nevyvážený poměr mezi výškou kmene a koruny. Habitus dřeviny neodpovídá danému taxonu. Práporovitá koruna stromu. V kmenu je otevřená dutina, do které zatéká voda. Strom je silně nakloněn za světlem. Hrozí selhání stromu v místě dutiny. 40 Picea abies Habitus dřeviny odpovídá danému taxonu. 4 Acer pseudoplatanus Fraxinus excelsior Acer pseudoplatanus , Mechanické poškození kmene. Ke stromu byl navíc v minulosti upevněn betonový sloupek pomocí smyčky z drátu. Ten už ale kmen stromu obrostl. Velká otevřená dutina vykazující hnilobu Ustulina deusta. Zbytkové stěny kmeny jsou příliš slabé. Strom je navíc silně nakloněn směrem do dvora. Hrozí bezprostřední pád stromu. Ke stromu byl v minulosti upevněn betonový sloupek pomocí smyčky z drátu. Ten už ale kmen stromu obrostl. Kácení a náhradní výsadba Kácení a náhradní výsadba Kácení a náhradní výsadba Kácení a náhradní výsadba Kácení a náhradní výsadba Kácení a náhradní výsadba 44 Juglans regia , Habitus odpovídá taxonu. Bez zásahu - Dřevina byla zapěstována na hlavu. V současné době se v koruně Kácení a náhradní 45 Acer pseudoplatanus , nachází přerostlé sekundární výhony, které se mohou snadno výsadba vylamovat Živý plot z Thuja occidentalis Porost z Corylus avellana, Sambucus nigra a náletu Fraxinus excelsior Tilia cordata , Délka živého plotu je 5 m. Dřeviny byly řezem sníženy na současnou výšku. Na ploše o půdorysu trojúhélníku o délce stran 8 x 8 x 9 m roste hustý porost z Corylus avellana, Sambucus nigra a mladých jedinců Fraxinus excelsior. V koruně stromu se nachází přerostlé sekundární větve. Jsou v ní patrné i suché a odírající se větve. Směrem do silnice jsou odumřelé celé kosterní větve. RT-ZP řez živých plotů a stěn Odstranění porostu 3 RZ - zdravotní řez SSK - stabilizace sekundární koruny Betula pendula Kodominantní terminál. RV- výchovný řez Picea abies Dřevina je vysazena v blízkosti veřejného osvětlení a blízko výjezdu hasičů. Neoprávněná výsadba na obecním pozemku. Kácení s náhradní výsadbou 30

31 5 Picea abies 6 2, Picea abies Tilia cordata Tilia cordata Dřevina je vysazena v blízkosti veřejného osvětlení a blízko výjezdu hasičů. Neoprávněná výsadba na obecním pozemku. Habitus dřeviny odpovídá taxonu. Neoprávněná výsadba na obecním pozemku. V koruně stromu se nachází nezavalené rány a suché silné větve. U báze kmene se nachází otevřená dutina odhalující dřevní hmotu napadenou fytopatogenní houbou Ustulina deusta a Coprinus sp. Podle deformace kmene je patrné, že dutina prochází až do místa nasazení koruny. V koruně stromu se nachází nezavalené rány a suché silné větve. U báze kmene v oblasti kořenového systému vyrůstají plodnice Armillaria sp., což vypovídá o špatném stavu kořenového systému hodnocené dřeviny. Kácení s náhradní výsadbou Kácení s náhradní výsadbou Kácení a náhradní výsadba Kácení a náhradní výsadba 55 Tilia cordata , V koruně stromu se nachází nezavalené rány a suché silné větve. RZ zdravotní řez 2 56 Tilia cordata V koruně se nachází nezavalené rány a suché silné větve. V místě nasazení koruny začíná kodominantní větvení. U jednotho z terminálů je patrná prasklina. RZ zdravotní řez Instalace nepředpjaté bezpečnostní vazby. 57 Tilia cordata , Tilia cordata , Tilia cordata Tilia cordata V koruně se nachází nezavalené rány a suché silné větve. V místě nasazení koruny začíná kodominantní větvení, jedná se již o rozvinutou tlakovou vidlici. V koruně se nachází nezavalené rány a suché větve, V místě nasazení koruny začíná tlakové větvení, které bude nutné do budoucna sledovat, zda nedochází k jeho rozvoji. V koruně se nachází nezavalené rány a suché větve. V koruně je větší dutina po nezavalené ráně po řezu. V dutině je patrná hniloba dřevní hmoty. U báze kmene se také nachází otevřená dutina. Dutiny je třeba sledovat, zda nedochází k jejich rozšiřování V koruně se nachází nezavalené rány a suché silné větve. Do kmene stromu jsou zatlučeny dva silné kovové hřeby. Ty je nutné odstranit. RZ zdravotní řez Instalace nepředpjaté bezpečnostní vazby RZ zdravotní řez 2 RZ zdravotní rez Monitoring dutin RZ zdravotní řez 6 Acer platanoiedes ,5 0, V koruně se nachází tlakové kodominantní větvení RZ zdravotní řez 2 2 3

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A NÁVRH OŠETŘENÍ ZADAVATEL: Obec Uhřice ZHOTOVITEL: Ing. Tomáš Minx, PhD. Suchý 93, 680 01 Boskovice Telefon: +420 603 313 265 Email: arbo.les@seznam.cz Číslo projektu:

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista Řez stromů David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace European Tree Worker Evropský arborista Vztah: lidé stromy - lidé stromy dokáží žít bez nás my bez nich ne, doprovází nás celou historií

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-2 020/4 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu stromů, rostoucích v oboustranném stromořadí v obci Horní Újezd. Objednatel posudku : Krajská

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV prosinec 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.:

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov SEZNAM LOKALIT SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ SOUBOR OSTATNÍCH PLOCH 1 OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA...3 A.1 Identifikace stavby...3 Objednatel:...3 Projektant:...3 Název stavby:...3 Místo stavby:...3

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích Obsah A Průvodní zpráva...1 Identifikační údaje...1 Cíl dokumentace...2 Údaje o parcelách a majetkoprávních vztazích... 2 Průzkumy a podklady... 2 Lokalizace a popis řešeného území... 2 Stručná historie

Více

Obnova "Aleje filosofů"

Obnova Aleje filosofů Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli Obnova "Aleje filosofů" TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Inventarizace stromů a kvalitativní hodnocení... 3 1.1 Charakteristika území a rostoucích dřevin... 3 1.2 Metodika

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průmět koruny (m) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní bezpečnost (0-3) Cíl dopadu (0-3) Perspektiva

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA HODNOCENÍ STROMŮ V AREÁLU ZÁMECKÉHO PARKU VE VESELÍ NAD MORAVOU PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Šárka Weberová květen 04 Obsah Identifikační údaje... Lokalizace:... 4 Přírodní podmínky území a historický

Více

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY ŘADA A HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 Tree assesssment Baumkontrolle Tento standard je určen pro definici

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči

Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči Dokumentace k ukončení, převzetí a vyhodnocení akce realizovanou s finančním přispěním Hlavního města Prahy a M.Č. Dubeč Občanským sdružením

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE Ing. Lenka Vyhnálková říjen 2013 Identifikační data DRUH DOKUMENTACE: NÁZEV PROJEKTU: OBJEDNAVATEL

Více

Projekt péče o stromy. Revitalizace zámeckého kopce, inventarizace a dendrologické posouzení zeleně v Náchodě.

Projekt péče o stromy. Revitalizace zámeckého kopce, inventarizace a dendrologické posouzení zeleně v Náchodě. Projekt péče o stromy Revitalizace zámeckého kopce, inventarizace a dendrologické posouzení zeleně v Náchodě. 2014 SAFE TREES, s.r.o. Na Štěpnici 945 665 01 ROSICE e-mail: info@safetrees.cz Projekt péče

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /14

ZNALECKÝ POSUDEK č /14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 197-2 037/14 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu stromů, rostoucích v zámecké aleji v Pardubicích. Objednatel posudku : Statutární město Pardubice

Více

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/ koruny Vitalita SH Poznámky 1 Tilia cordata ( lípa srdčitá) 40-60 90 10 2,3 15-20 3 3 Hrozí vylomení větví v koruně 2 Tilia cordata 5 6 3 1,6 4 4 3 Dosadba 3 Tilia cordata 40-60 82 8 2,6 15 1 2 Houbové

Více

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH Příloha k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků "CENTRAL PARK"

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků CENTRAL PARK Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průměr kmene stromu na řezné ploše (cm) Plocha koruny stromu(m2) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní

Více

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. GRAFICKÁ ČÁST 4.1. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH

Více

Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická Neratovice. Martinov

Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická Neratovice. Martinov Bohumil Koníček vedoucí odboru správy majetku Městský úřad Neratovice Kojetická 1028 277 11 Neratovice Dendrologické posouzení dřeviny, rostoucí na pozemku č. 185/17 k.ú. Neratovice Quercus robur dub letní

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD 2013 DPS + DZS 1. REVITALIZACE ZELENĚ NÁVSI OBCE MALÝ ÚJEZD 1.3 Inventarizace,

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

vedoucí k rybníku Pickrovu v Nevolicích a návrh sanačních ošetření.

vedoucí k rybníku Pickrovu v Nevolicích a návrh sanačních ošetření. Rámcový posudek provozní bezpečnosti jasanového stromořadí vedoucí k rybníku Pickrovu v Nevolicích a návrh sanačních ošetření. Rámcový posudek provozní bezpečnosti jasanového stromořadí (Fraxinus excelsior)

Více

Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip' v ul. Thákurova v Praze 6

Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip' v ul. Thákurova v Praze 6 Ing. Luboš Fendrych znalec se specializací na oceňování zeleně a škod Baarova 27 140 00 Praha 4 Technická správa komunikací hl.m. Prahy Štefánkova 23 Praha 5 Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip'

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

Přehled všech projektů najdete na: Revitalizace Jiráskovy aleje

Přehled všech projektů najdete na: Revitalizace Jiráskovy aleje Pořadové číslo projektu: 11 Název projektu: Revitalizace Jiráskovy aleje Popis projektu: Návrhem je řešena komplexní revitalizace Jiráskovy aleje. Pro zlepšení kondice stromů je navrhován dendrologický

Více

Číslo: 112 Popis: Znalecký posudek

Číslo: 112 Popis: Znalecký posudek Číslo: 112 Popis: Znalecký posudek Zadavatel: Znalec: Asistent: Datum zadání: MČ Praha 18 Petr Kubal Olga Kubalová, DiS 11/07/2012 Přílohy: 1 CD Počet stran: 18 Počet výtisků: 2 Datum zpracování: 26/07/2012

Více

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A Vysvětlivky: V odstranit - obvod kmene nad 80 cm odstranit - obvod kmene do 80 cm ošetřit instalovat vazbu BŘ bezpečnostní řez tvoří skupinu stav porostu k 27.

Více

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha Základy Zakládání Zeleně Ladislav Kejha projekční příprava výběr taxonů pro výsadbu velikost a typ výsadbového materiálu hustota výsadeb volba a popis technologie výsadby Pořizovací cena i následná údržba

Více

Integrated System for Assessing Trees. Andrea Szórádová

Integrated System for Assessing Trees. Andrea Szórádová Integrated System for Assessing Trees Andrea Szórádová ISAT Efektivní správa dat z velkých populací stromů Provádění kontrol a aktualizací Možnost zohlednění disponibilních prostředků Postup Rozdělení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 178-1 809/13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 178-1 809/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 178-1 809/13 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu vybraných stromů, rostoucích v Husových sadech ve Znojmě. Objednatel posudku : Město Znojmo

Více

POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV

POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.: 724 50 30 E-mail: baza.baza@atlas.cz

Více

STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ

STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ SADOVNICKÁ HODNOTA DEVIN JIHOVÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁMSTÍ DENDROLOGICKÝ PRZKUM, NÁVRH PSTEBNÍCH OPATENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁMSTÍ STUDIE EŠENÍ

Více

REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ REGENERACE ZELENĚ NA ZÁMKU V BLUDOVĚ NÁDVOŘÍ A PANSKÁ ZAHRADA, ZÁMECKÝ PARK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situace stavby D. Dokladová část

Více

PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015

PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015 PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015 Základní identifikační údaje o projektu Název akce: PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Tábor Husovo náměstí, Sladovna, park pod Trafačkou PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA SAFE TREES, s.r.o. Na Štěpnici 945 665 01 ROSICE e-mail: web: info@safetrees.cz www.safetrees.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce

Více

Posouzení zdravotního stavu stromů Prunus serrulata ve vybraných ulicích města Mostu

Posouzení zdravotního stavu stromů Prunus serrulata ve vybraných ulicích města Mostu ARBOREA Rakovník s.r.o. Dukelských hrdinů 66, 69 0 Rakovník Tel.: 5 56, Fax: 55 60 E-mail: zapal@arborea.cz, www.arborea.cz IČO: 4754084, DIČ: CZ4754084 P. Formánek, Magistrát města Mostu Posouzení zdravotního

Více

e /07 ZNALECKÝ POSUDEK

e /07 ZNALECKÝ POSUDEK ZNALECKÝ POSUDEK e. 64-615/07 Předmět: Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení stavu stromů, rostoucích na obvodu parkově upravené plochy na I. Tfiákurova v Pra e 6 a návrhu jejich ošetření.

Více

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka)

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) IAP - Revize stromů v Mercandiniho sadech v Klatovech pro potřeby Města Klatovy - odboru rozvoje města, zpracovala Ing. Radka Frydrychová, listopad 2012 1 jírovec

Více

Posouzení stavu stromu a návrh pěstebních opatření Lípa Nová Ves

Posouzení stavu stromu a návrh pěstebních opatření Lípa Nová Ves Posouzení stavu stromu a návrh pěstebních opatření Lípa Nová Ves Zhotovitel: Bc. Robert Kohout Čajkovského 549/12 67401 Třebíč IČ: 68662416 DIČ: CZ7501154551 Tel: +420 777 142 814 Email: robert@arbokohout.cz

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh stromy s výčetním obvodem nad 80 cm Albert, Zahradní - 1 Albert, Zahradní 6 Picea abies smrk ztepilý 17 53 25 10,0 0,0 3 3 a 1 1 2 Proschlý, poškozený

Více

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město Tišnov, náměstí Míru, 6669 Tišnov Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SOUBOR OSTATNÍCH

Více

ID datové schránky: yhvyups mob ,

ID datové schránky: yhvyups mob , Číslo stromu Číslo štítku Obvod kmene (cm) Katastrální území Číslo parcely Obecní úřad Dublovice Dublovice 33 262 51 Dublovice Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle zákona číslo 114/1992

Více

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova VESELÝ SVĚT PRO ZVÍDAVÉ DĚTI Objednatel: Vypracovala: Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova 50, 798 14 IČ: 00288560 Ing. Hana Prášilíková Stiborova 37, Olomouc, 77900 IČ: 74222820 Místo: ZŠ a MŠ

Více

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH SO 10 Vegetační úpravy PROSINEC 2008. ZAK.Č. VA/08/07. OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE ZHOTOVITEL: ING. ALENA VAVŘÍKOVÁ Obsah: 1. Identifikační údaje stavby

Více

A b 2 Lípa= S-RZ Klen= S-KPP

A b 2 Lípa= S-RZ Klen= S-KPP Tabulka - inventarizace posuzovaných stromů Poř. -1. Acer platanoides 123 A 1-2 3-4 1 1 b 0 S-RZ 3 První strom hned u mostu, jen zdravotní řez+ vyřezání podrostu kolem kmene 0. Ulmus glabra 169 B 5 5 5

Více

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV 23 OBSAH: NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ... 23 KOCHÁNOV... 23 3.1 ÚVOD... 25 3.2 ANALÝZA ŘEŠENÉ OBLASTI... 26 3.3 NÁVRH... 28 3.3.1 Návrh obnovy zeleně... 28 24

Více

Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy SO 01 Revitalizace vegetačních prvků. Městské lesy Doksy, Valdštejnská 183, 472 01 Doksy

Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy SO 01 Revitalizace vegetačních prvků. Městské lesy Doksy, Valdštejnská 183, 472 01 Doksy Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Ivan Marek Ing.Barbora Eismanová Ing. Barbora Eismanová Ing. Ivan Marek Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy SO 01

Více

Posouzení zdravotního stavu a návrh péče o jilmy horské v obci Lazinov, k. ú. Lazinov.

Posouzení zdravotního stavu a návrh péče o jilmy horské v obci Lazinov, k. ú. Lazinov. " Znalecký posudek č. 142/2009 Posouzení zdravotního stavu a návrh péče o jilmy horské v obci Lazinov, k. ú. Lazinov. I Zpracoval: Doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. Křížkovského 31 60300 Brno Znalecký posudek

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

Hodnocení stavu a bezpečnosti dřevin v objektech sídelní a krajinné zeleně

Hodnocení stavu a bezpečnosti dřevin v objektech sídelní a krajinné zeleně Ústav biotechniky zeleně pavel.bulir@mendelu.cz Hodnocení stavu a bezpečnosti dřevin v objektech sídelní a krajinné zeleně Ing. Pavel Bulíř, Ph.D. Česká právní úprava péče o dřeviny: - péče o dřeviny,

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

Metodika posouzení stavu břehových porostů v intravilánech měst a obcí

Metodika posouzení stavu břehových porostů v intravilánech měst a obcí Metodika posouzení stavu břehových porostů v intravilánech měst a obcí (Pilotní projekt Orlice, Hradec Králové) Vypracovaly: Bc. Lucie Kovandová Ing. Ivana Franková Kontroloval: Ing. Karel Dohnal Schválil:

Více

Dendrologický posudek

Dendrologický posudek Dendrologický posudek Datum: 10.9.2018 Objednatel posudku: starostka obce Hoříněves, pí. Kuthanová Posuzované dřeviny Posuzovanými dřevinami jsou lípy velkolisté (Tilia platyphyllos), rostoucí v centru

Více

Odborné posouzení lípy malolisté rostoucí na pozemku parcelního č. 87/4 v k.ú. Suchovršice, obec Suchovršice, okres Trutnov

Odborné posouzení lípy malolisté rostoucí na pozemku parcelního č. 87/4 v k.ú. Suchovršice, obec Suchovršice, okres Trutnov Ing. Pavel Klevcov Velké Svatoňovice 32 542 35 Velké Svatoňovice tel.: +420 604 149347 e-mail: pavel.klevcov@seznam.cz IČ: 145 58581 DIČ: CZ 6511031076 Bank. spojení: 2101290886/2010 Odborné posouzení

Více

Možnosti zajištění korun stromů vázáním ocelovými lany s podkladnicemi

Možnosti zajištění korun stromů vázáním ocelovými lany s podkladnicemi Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav lesnické a dřevařské techniky Možnosti zajištění korun stromů vázáním ocelovými lany s podkladnicemi Diplomová práce Vedoucí diplomové práce

Více

Defekty a poškození. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Defekty a poškození. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Defekty a poškození Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Defekty a poškození Podle oblasti vlivu na : Podle typu na : defekty

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly w ww.hgpartner.cz Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Tel/fax: 246 082 015 777/161 198 email: vrzak@hgpartner.cz Paré č.: Odpovědný projektant:

Více

Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno

Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Dílo: Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Stupeň dokumentace: Realizační,

Více

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun 1 Betula pendula bříza 23 71 13,5 0,5 5,5 3 S V 1 2 666/210 mírný náklon, pěkná 2 Salix caprea vrba 38 119 9 1,5 5,5 4 OP V 2 2 666/210 prosychání cca 10-15% 3 Salix caprea vrba 28/30 88/94 8 1,5 7,5 4

Více

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková.

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková. 10. ROZPOČET Pracovní operace Poř. Ceníková Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka CENA (Kč) 823-1 Plochy a úprava území 1 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,4 m 3 24 ks 2 184102115

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

Inventarizace dřevin

Inventarizace dřevin taxonu koruny koruny hodnota opatření 1 Juglans regia 18 57 5 3,5 6 3 ZŘ mladý, perspektivní, nízko nasazená koruna 2 Juglans regia 44 137 11 8,5 9 3 přeslenité větvení, nad ním zarůstající rána po kosterní

Více

Věc: Odborné posouzení stavu stromů

Věc: Odborné posouzení stavu stromů vážená paní Blanka Slancová, DiS. Městská část Praha - Zbraslav Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav mobil: 774 760 931 tel.: 257 11 842 email: blanka.slancova@mc-zbraslav.cz Věc: Odborné posouzení

Více

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Investor: město Vřesina u Hlučína, 21.dubna 247/1, 747 20 Vřesina Projektoval: Ing. Ivan Tachezy, Plzeńská 17, Ostrava 3 Datum: 9.4. 2014

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady

Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady Současný stav : V současné době je zeleň v parku málo zastoupena, plocha parku je víceméně v pořádku, ale vzrostlé zeleně je zde velký nedostatek.

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Město Česká Lípa IČ:260428 oddělení technické správy majetku nám. T.G. Masaryka 1 470 36 Česká Lípa Váš

Více

ÚDRŽBA SKALNÍCH ZÁŘEZŮ A SVAHŮ

ÚDRŽBA SKALNÍCH ZÁŘEZŮ A SVAHŮ Pavel Buřič, Mgr. Jan Bůžek EXPLOSIVE Service, a.s., Novotného lávka 5/976 116 16 Praha 1, mob. tel. 603 43 7575 ÚDRŽBA SKALNÍCH ZÁŘEZŮ A SVAHŮ Náš příspěvek vychází ze zkušeností naší firmy při provádění

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

Metodika 2. mapování veřejné zeleně v intravilánu města Liberce v rámci projektu BIDELIN

Metodika 2. mapování veřejné zeleně v intravilánu města Liberce v rámci projektu BIDELIN Metodika 2. mapování veřejné zeleně v intravilánu města Liberce v rámci projektu BIDELIN Liberec 2018 1 Základní členění Taxon Určuje se rod, druh, kultivar. Obvod kmene ve výšce 130 cm, pokud nebude umožněno,

Více

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 E D O K U M E N T A C E P R O P R O V E D E N Í S T A V B Y Investor : OBEC ŽANDOV, NÁMĚSTÍ ČP. 82 471 07 Akce : REVITALIZACE ALEJÍ NA POZEMCÍCH

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY A PĚŠÍ KOMUNIKACE D.3.1 Situace D.3.2 Vypracoval : Jan Slabihoudek Datum : 5/2015 str.1/10 OBSAH : I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3.

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

INVENTARIZACE DŘEVIN JAKO PODKLAD K ŽÁDOSTI O KÁCENÍ

INVENTARIZACE DŘEVIN JAKO PODKLAD K ŽÁDOSTI O KÁCENÍ INVENTARIZACE DŘEVIN JAKO PODKLAD K ŽÁDOSTI O KÁCENÍ 09/2016 OBSAH LOKALIZACE... 2 ZHODNOCENÍ STAVU DŘEVIN... 2 PŘÍLOHY... 4 A) INVENTARIZAČNÍ TABULKY... 4 B) FOTODOKUMENTACE... 9 C) SITUČNÍ ZÁKRES DŘEVIN...

Více

VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče)

VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče) Seminář: Dřeviny mimo les III, EKOMONITOR, Hradec Králové, 2015 VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče)

Více

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne Dotaz ze dne 2. 9. 2012 - č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady V tiskové zprávě Magistrátu města Pardubic ze dne 28. 3. 2012 o kácení v Tyršových sadech v březnu 2012 se uvádí, že: "Celkem

Více

Odborná informace stav hlohů vysazených v linii mezi chodníkem a komunikací v Revoluční ulici v Nýřanech.

Odborná informace stav hlohů vysazených v linii mezi chodníkem a komunikací v Revoluční ulici v Nýřanech. Odborná informace stav hlohů vysazených v linii mezi chodníkem a komunikací v Revoluční ulici v Nýřanech. Druh: Crataegus laevigata hloh obecný Parc.č.: 1316/1 Katastrální území: Nýřany Tato odborná informace

Více

Zpráva o provedení přístrojových testů měření akustickým tomografem (Fakopp 3D) a provedení tahových zkoušek

Zpráva o provedení přístrojových testů měření akustickým tomografem (Fakopp 3D) a provedení tahových zkoušek Zpráva o provedení přístrojových testů měření akustickým tomografem (Fakopp 3D) a provedení tahových zkoušek Předmět: Provedení přístrojové metody - tahové zkoušky - za účelem zjištění statických poměrů

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení Park Evropy Biologicko dendrologické posouzení 2014 1 Zpracoval: Karel Kerouš, IČ 75915154, tel.: 604 118 616 Termín provedení terénních prací: 1. 6. 5. 2014 Termín zpracování dat: 7. 9. 5. 2014 Metodika

Více

Vrtané vazby. Petr Masařík

Vrtané vazby. Petr Masařík Vrtané vazby Petr Masařík Vázání korun stromů Bezpečnostní vazby Podstatná součást zajištění oslabené biomechanické vitality stromů. Statické zajištění korun stromů Dynamické zajištění korun stromů Biomechanická

Více