REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE"

Transkript

1 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, Brno, Černá Pole tel , fax ,

2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU LOKALIZACE A POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ HISTORIE HRABYŇSKÉ ALEJE VLASTNICKÉ POMĚRY PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY ČASOVÁ REALIZACE PROJEKTU INVENTARIZACE METODIKA POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU ANALÝZA DENDROLOGICKÉHO POTENCIÁLU VLASTNÍ PROJEKT REVITALIZACE ALEJE ÚVOD OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH STROMŮ V ALEJI PLÁN PÉČE DOPLŇUJÍCÍ (NÁHRADNÍ) VÝSADBA HARMONOGRAM PRACÍ SOUHRNNÝ ROZPOČET PROJEKTU...21 PŘÍLOHA Č. 1: INVENTARIZACE DŘEVIN V HRABYŇSKÉ ALEJI (TABULKA) PŘÍLOHA Č. 2: PLÁN PÉČE V HRABYŇSKÉ ALEJI (TABULKA) PŘÍLOHA Č. 3: MAPOVÉ PŘÍLOHY PŘÍLOHA Č. 4: FOTODOKUMENTACE (DIGITÁLNĚ NA DVD) PŘÍLOHA Č. 5: ROZPOČET PŘÍLOHA Č. 6: ENTOMOLOGICKÝ POSUDEK 2

3 1. Identifikační údaje Zadavatel projektu: Obec Hrabyně Hrabyně 70, Hrabyně Zastoupená: Zdeňka Jordánová, starostka obce IČ: tel.: , Zpracovatel projektu: EKOTOXA s.r.o., Fišova 403/7, Brno, Černá Pole Zastoupený: Dr.Ing.Jiří Vrubel, jednatel ve věcech technických: ing. Pavel Kotrla, Ph. D. IČ: DIČ: CZ Autoři projektu: Ing. Pavel Kotrla, Ph.D.,tel: , Ing. Eva Brhelová, , EKOTOXA s.r.o.- pracoviště Opava - Otická 37, Opava Lokalizace projektu: Moravskoslezský kraj, okres Opava, ORP Opava, obec Hrabyně, katastrální území Hrabyně 3

4 2. Úvod Při příjezdu do obce Hrabyně ve směru od Opavy je na začátku obce (na úrovni Památníku II. světové války) nepřehlédnutelným krajinným prvkem historická lipová alej. Začátek této aleje je na okraji obce (historicky u bývalého zámku Hrabyně), pokračuje severozápadním směrem přes silnici 1/11, podél Památníku II. světové války, po cca 1 km se u tzv. Englišovy vyhlídky větví na 2 části a obě tyto části aleje se následně napojují na lesní porosty. Na první pohled, především v části kolem Památníku, vypadají stromy v aleji zachovale. Bohužel při bližším pohledu se ukazuje, že řada stromů je poměrně silně napadena jmelím, mnohé stromy vyžadují různý stupeň ošetření a především stromy v severozápadní části aleje jsou mnohé ve špatném zdravotním stavu. Z iniciativy obce Hrabyně proto vznikl podnět k řešení aleje jako celku, s využitím dotačních prostředků OPŽP. Obec Hrabyně v této iniciativě sehrává významnou roli, protože kromě řešení neuspokojivého stavu stromů v aleji na území obce se bylo nutno vypořádat s pestrou vlastnickou strukturou pozemků pod alejí. Na základě řady jednání bylo ze strany obce rozhodnuto řešit pouze část aleje, která je v majetku obce Hrabyně (část v obci směrem k bývalému zámku dle inventarizace stromů v aleji v rámci projektu se jedná o stromy číslo 1 21) a dále zanedbanou zadní část aleje v majetku Marie Čermínové a Věry Čížkové (dle inventarizace stromů v aleji v rámci projektu se jedná o stromy číslo ). Část aleje kolem Památníku II. světové války, která je v majetku Slezského zemského muzea Opava, byla z řešení vyňata. 4

5 3. Základní údaje o projektu 3.1. Lokalizace a popis zájmového území Obec Hrabyně se nachází v Moravskoslezském kraji, 13 km jihovýchodně od Opavy, 16 km od centra Ostravy. Hrabyně s 1152 obyvateli leží na severním okraji Vítkovské vrchoviny, celku Nízkého Jeseníku, na Polomské plošině, nadmořské výšky 380 m. n. m. Obr. 1: Lokalizace obce Hrabyně. Obec leží na severovýchodním okraji nízkojesenického bioregionu, který těsně navazuje na nížinný opavský bioregion. Převládá v něm biota 3. dubovo-bukového vegetačního stupně. Dle biochory 3BM se jedná o erodované plošiny na drobách 3. vegetačního stupně. Převažujícím typem potenciální přirozené vegetace jsou polonské lipové dubohabřiny. Převažující horniny v okolí obce jsou kulmské prvohorní droby pískovce, pískovcové břidlice a současné čtvrtohorní nezpevněné usazeniny hlína, štěrk, písky. Půdy dle BPEJ jsou v daném místě hnědozemě oglejené na svahových hlínách se sprašovou příměsí, středně těžké až středně štěrkovité až slabě kamenité. Řešené území spadá do mírně teplé klimatická oblasti MT3, srážkově průměrné. 5

6 Zájmovým územím je lipová alej, která se nachází v horní část obce Hrabyně na návrší kopce, u příjezdu od Opavy. Historická lipová alej začíná od zaniklé dominanty obce, bývalého barokního zámku, prochází kolem Památníku II. světové války a končí v lesním porostu. Celková délka aleje je m. Obr. č. 2: Schematické zobrazení řešeného území nad ortofotomapou. V projektu je alej rozdělena na 5 částí (A E) a to dle pevných záchytných bodů v terénu. Detaily tohoto rozdělení (přesná lokalizace jednotlivých úseků, poloha inženýrských sítí a očíslování jednotlivých stromů v aleji) je v příloze 3 tohoto projektu (Mapové přílohy). 6

7 Z pohledu územního plánu obce se úseky B-E nacházejí mimo zastavěné území obce, úsek A se nachází v zastavěném území obce (viz obr. č. 3). Obr. č. 3:Vymezení zastavěného území obce dle územního plánu - šrafováno. 7

8 3.2. Historie hrabyňské aleje Roku 1756 byl v Hrabyni postaven na místě někdejší tvrze barokní zámek, současně byl u něj vysazen ozdobný sad francouzského stylu, k zámku náležela rovněž velká zahrada, uzavřená kamennou hradbou tzv. panskou zdí. Příjezdová cesta k zámeckému areálu, ohraničená lipovou alejí procházela vstupní bránou a za ní pokračovala cesta lemovaná stromy až k samotnému zámku. Koncem 19.století, za velmistra řádu německých rytířů, vzniklo v hrabyňském zámku Lesnické muzeum, po rozpadu Rakouska-Uherska byl majetek konfiskován a zde byla zřízena česká měšťanská škola. Druhá světová válka a urputné boje koncem dubna 1945 způsobily, že celá budova zámku vyhořela, postupně dochází k demolicím dalších budov V roce 1777 dal hrabě Josef Mistrovský postavit sochu sv. Jana Nepomuckého ve známé hrabyňské aleji. Přes 200 let stál na tomto místě, vítal poutníky a příchozí do Hrabyně. Byl i přímým účastníkem bojů za 2. světové války, kdy byl značně poškozen. V 70.letech 20.stol. byl přemístěn, na své místo na okraji známé hrabyňské aleje se vrátil v roce Památník II. Světové války. základní kámen ke stavbě památníku byl položen 29.dubna Stavět se začalo až v květnu 1976 a otevřen byl v roce 1980 jako Památník ostravské operace, po rekonstrukci v roce 2008 funguje jako Památník II. světové války, ústřední památník tohoto druhu na území ČR. Rekonstrukcí prošly i symbolický hřbitov, venkovní prostory a komunikace, skanzen bojové techniky je umístěn mezi památníkem a lipovou alejí. Platný Územní plán obce Hrabyně (2001) uvádí, že lipová alej vedoucí od Památníku národní svobody k místu, kde stál zámek, je významným kompozičním prvkem a tvoří důležitou komunikační a orientační osu. Alej je významná i svojí historickou hodnotou. Mezi opatření, plynoucí z ÚP, patří obnova zdravotně nevyhovující aleje, ošetření stromů a dosadby stromů do aleje Vlastnické poměry Řešená část aleje se nachází na částečně na pozemcích obce, částečně na pozemcích cizích vlastníků. Vlastnické poměry jsou popsány v tabulce níže, katastrální situace je součástí mapových příloh projektu. Tab. č. 1: Vlastnické poměry číslo parcely výměra vlastník m2 Obec Hrabyně, č.p. 70, Hrabyně 1719/ m2 Čermínová Marie, Trojická 10, Nové Město, Praha 2 Čížková Věra, Nové město, Dubá 1722/ m2 Čermínová Marie, Trojická 10, Nové Město, Praha 2 Čížková Věra, Nové město, Dubá 918/ m2 Čermínová Marie, Trojická 10, Nové Město, Praha 2 Čížková Věra, Nové město, Dubá 8

9 3.4. Přístup k řešení problematiky Na základě řady jednání bylo ze strany obce rozhodnuto řešit pouze část aleje, která je v majetku obce Hrabyně (část v obci směrem k bývalému zámku dle inventarizace stromů v aleji v rámci projektu se jedná o stromy číslo 1 21) a dále zanedbanou zadní část aleje v majetku Marie Čermínové a Věry Čížkové (dle inventarizace stromů v aleji v rámci projektu se jedná o stromy číslo ). Z řešení byl po dohodě s obcí vypuštěn pouze 1 úsek - rameno v zadní části aleje navazující na lesní porost. Navrhovaná opatření zohledňují stav stromů v aleji a návštěvnickou exponovanost dílčích částí území. Uplatněný přístup lze shrnout následovně: Část aleje kolem Památníku II. světové války, která je v majetku Slezského zemského muzea Opava, byla z řešení vyňata, Slezské zemské muzeum bylo o možnostech financování revitalizace své části aleje v rámci vyhlášené výzvy OPŽP informováno. 1. Část A aleje se nachází podél obecní komunikace, směrem k bývalému hrabyňskému zámku. Část stromů je v neuspokojivém stavu. Plánované zásahy jednak řeší pokácení nebezpečných a hynoucích stromů, jednak zdravotní nebo bezpečnostní ošetření stromů ostatních, dále pak odstranění (odfrézování) starých pařezů. Po pokácených stromech a do stávajících proluk (tam, kde je to možné) jsou navrženy nové výsadby. 2. Část B v majetku Slezského zemského muzea, tato část aleje není v rámci tohoto projektu řešena. 3. Část C aleje je již extenzivnějšího charakteru, prostory mezi stromy jsou částečně zarostlé výmladky nebo keři. Plánované zásahy si kladou za cíl provést zdravotní nebo bezpečnostní ošetření stromů, včetně odstranění výmladků od cílových stromů, jinak zachovat přírodní charakter okolí. 4. Část D má obdobný charakter jako část C, v této části je několik stromů hynoucích nebo výrazně poškozených. Plánované zásahy si kladou za cíl zdravotní nebo bezpečnostní ošetření stromů, včetně rizikového kácení suchých, hynoucích nebo nebezpečných stromů. Cílem je zachování přírodního charakteru lokality, u stromů určených ke kácení budou zachovány spodní části kmenů jako torza (cílem např. zachování hnízdních možností pro dutinové ptáky, biotop pro xylofágní hmyz apod.). Část výmladků nebo zmlazených mladých stromů bude do budoucna schopna postupně nahradit staré původní stromy. 5. Část E je nejzanedbanější částí aleje; plánované zásahy si kladou za cíl zdravotní nebo bezpečnostní ošetření stromů, včetně rizikového kácení suchých, hynoucích nebo nebezpečných stromů. Cílem je zachování přírodního charakteru okolí, u stromů určených ke kácení ( s výjimkou mladých suchých stromů) budou zachovány spodní části kmenů jako torza (cílem např. zachování hnízdních možností pro dutinové ptáky, biotop pro xylofágní hmyz apod.). Součástí ošetření je obnovení průjezdného profilu místní komunikace (středem aleje). Významná část výmladků nebo zmlazených mladých stromů bude do budoucna schopna postupně nahradit staré původní stromy. 9

10 Obr. č. 4: Začátek části A obecní komunikace, cesta od bývalého zámku. Obr. č.5:charakter části C. 10

11 EKOTOXA s.r.o. Obr. č. 6: Konec části C. Obr. č.7: Charakter části D. 11

12 Obr. č. 8: Charakter části E.- zarostlá cesta. Obr. č. 9: Suché stromy. 12

13 Obr. č. 10 : Torzo stromu. Obr. č 11.: Detail stromu. 13

14 3.5. Časová realizace projektu Časová realizace projektu vychází z časového termínu podání žádosti o podporu v rámci aktuální výzvy OPŽP (do ) a následného předpokladu zahájení realizačních prací (léto 2014). V případě schválení žádosti o podporu lze odhadnout možné zahájení realizace projektu nejdříve na polovinu roku 2014, s předpokladem realizace do konce roku 2014 Vlastní realizaci prací lze obecně rozdělit do následujících skupin prací s požadovanými termíny realizace: Arboristické ošetření stromů tj. ošetření a ořezy živých stromů termín realizace ve vegetačním období v průběhu měsíců V. IX Kácení termín realizace v období vegetačního klidu v průběhů měsíce X Odstranění výmladků, odfrézování pařezů termín realizace v průběhu 2014 (souběžně s arboristickými zásahy). Výsadba nových stromů termín realizace X.- XI Na základě tohoto harmonogramu je plánováno ukončení vlastní realizace projektu do konce roku

15 4. Inventarizace 4.1. Metodika V rámci inventarizace stromů v aleji bylo nutno provést následující kroky: a) Rozdělení aleje na jednotlivé úseky (hranice úseků identifikovatelné v terénu). b) Zákres a očíslování jednotlivých stromů. c) Popis jednotlivých stromů, včetně pořízení fotodokumentace. Ad a) - Rozdělení aleje na jednotlivé úseky (hranice úseků identifikovatelné v terénu). Řešená alej byla rozdělena na celkem 5 úseků (označeno A E) tyto úseky jsou schematicky znázorněny na obr. č. 2. v textu. Mapové listy jednotlivých úseků se zakreslenými očíslovanými stromy (nad ortofotomapou) jsou v příloze číslo 3 (mapové přílohy). Popis hranic jednotlivých úseků: Úsek A začátek úseku je v obci, alej začíná na křižovatce 2 obecních komunikací. Hranicí mezi úsekem A a B je silnice I/11. Úsek B začíná u silnice I/11, hranici mezi úsekem B a C tvoří příčná polní (nezpevněná) komunikace napojující se těsně za Památníkem na komunikaci uprostřed aleje. Úsek C - od příčná polní (nezpevněná) komunikace za Památníkem, hranici mezi úsekem C a D tvoří středotlaké vedení plynu šikmo procházející alejí v terénu zřetelný svislý kovový sloupek označující plynové vedení. Úsek D od středotlakého vedení plynu po křižovatku, kde se alej větví na 2 ramena (vyhlídkové místo tzv. Englišova vyhlídka). Úsek E samostatné rameno aleje (kolmé na centrální větev aleje), od tzv. Englišovy vyhlídky po lesní porost. Ad b) - Zákres a očíslování jednotlivých stromů. Zákres jednotlivých stromů v aleji byl řešen ve 2 krocích: - Předběžný zákres stromů do mapy nad ortofotomapou. - Verifikace předběžného zákresu stromů v terénu s dopřesněním pozic stromů pomocí GPS. 15

16 Ad c) - Popis jednotlivých stromů, včetně pořízení fotodokumentace. Při popisu jednotlivých stromů byly zjišťovány následující dendrometrické charakteristiky: Druh dřeviny. Výška stromu. Výška stromu v m byla zjišťována pomocí lesnického výškoměru. Průměr kmene v prsní výšce (d 1,3). Byl změřen obvod kmene poté přepočítán na průměr kmene (v cm). Průměr koruny. Pomocí pásma změřen kolmý průmět koruny. Orientační věk stromu. Popisované stromy byly zařazeny do následujících věkových kategorií: - mladý - střední - starý Zdravotní stav stromu. Popisované stromy byly zařazeny do následujících kategorií zdravotního stavu: - výborný (1) - dobrý (2) - zhoršený (3) - silně narušený (4) - havarijní (5) Doplňující informace (v poznámce) V poznámce uvedeny doplňující údaje zjištěné u konkrétního stromu. Fotodokumentace Pro každý strom byla pořízena fotodokumentace, odkazy na čísla fotografií jsou uvedeny v příloze č. 1, vlastní fotodokumentace je v příloze č Popis stávajícího stavu Souhrnné údaje o jednotlivých stromech (výsledek inventarizace) jsou zpracovány do tabulky v příloze č. 1. Podrobné situační plánky na podkladu ortofotomapy (včetně označení jednotlivých stromů), jsou v příloze č. 3 (mapové přílohy). 16

17 4.3. Analýza dendrologického potenciálu Souhrnná tabulka inventarizace dřevin je uvedena v příloze č. 1 (Inventarizace). Rozsah popisu stromů byl proveden dle údajů v kapitole 4.1. (Metodika). Z provedené inventarizace vyplývá následující: V rámci projektu Revitalizace hrabyňské aleje bylo hodnoceno celkem 222 stromů. Z inventarizace dřevin byly vyloučeny mladí jedinci ze spontánního zmlazení především v zadní části aleje, o průměru kmene pod cca 15 cm. Největší zastoupení v aleji má lípa srdčitá (Tilia cordata) 81 % stromů, ve zbytku se jedná o lípu velkolistou (Tilia platyphyllos). V lipové aleji se víceméně náhodně vyskytují i dva duby zimní (Quercus petraea). Většinou se jedná o stromy staré a středně staré (68 % inventarizovaných jedinců), mladé dosazované stromy se nacházejí v návštěvnicky exponované části aleje (u Památníku 2. světové války), v částech C až E se jedná o mladé stromy převážně ze spontánního zmlazení. Co se týče mohutnosti stromů, průměr kmene 100 cm a výše má celkem 37 jedinců, nejmohutnější strom má průměr kmene 172 cm. Co se týče věku stromů, do kategorie starých stromů bylo zařazeno 99 jedinců (45 %). Co se týče zdravotního stavu stromů, do kategorie zhoršeného až havarijního zdravotního stavu bylo zařazeno celkem 68 jedinců, což je 31 % stromů v aleji. Tab. č. 2: Druhové složení stromů v aleji Druh stromu počet jedinců Lípa malolistá (Tilia cordata) 180 Lípa velkolistá (Tilia plathyphyllos) 40 Dub zimní (Quercus petraea) 2 Celkový počet stromů v aleji 222 Tab. č. 3: Věkové složení stromů v aleji Stáří stromu počet jedinců mladý jedinec 72 středně starý jedinec 51 starý jedinec 99 Tab. č. 4: Zdravotní stav stromů v aleji Zdravotní stav počet jedinců 1 výborný dobrý 66 3 zhoršený 41 4 silně narušený 15 5 havarijní 12 17

18 5. Vlastní projekt revitalizace aleje 5.1. Úvod Vlastní projekt revitalizace Hrabyňské aleje se skládá ze 2 základních částí jednak části řešící ošetření stávajících stromů v aleji (u stromů, které toto ošetření vyžadují) a dále části řešící výsadby (dosadby) nových stromů do proluk v části A aleje (se zohledněním existujících technických sítí) Ošetření stávajících stromů v aleji plán péče Plán péče byl vytvořen po dohodě s obcí pro stromy na parcele p.č.1718 (stromy č. 1-21), a na parcelách 1719/2, 1722/2 a 918/2 (stromy č ). U každého z těchto stromů byla na základě jeho posouzení určena potřeba jeho ošetření, popř. je strom ponechán bez zásahu. Jako základní metodický podklad byl použit materiál AOPK ČR Řez stromů z řady arboristických standardů (SPPK A02: schváleno AOPK ČR dne ). Navržené typy ošetření byly v terénu konzultovány se specializovaným arboristou Ing. Tomášem Šarapatkou (držitel evropského arboristického certifikátu EUROPEAN TREEWORKER). Tab.č. 5:Rámcový popis jednotlivých typů ošetření (dle standardu SPPK A02:2013). Zkrácený popis ošetření Bez zásahu strom nevyžaduje ošetření Řez výchovný (v případě mladších stromů). Cílem je podpoření charakteristické architektury a tvaru koruny s cílem vytvoření zdravé, vitální, funkční a stabilní koruny v období dospělosti stromu. Řez zdravotní cílem je zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udržením jeho dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Redukce obvodová v případě dospělých a senescentních jedinců, zakrácení větví především v horní části koruny s cílem zmenšení náporové plochy koruny stromu s snížení jeho těžiště. S uvedením procenta odstranění asimilačního aparátu. Redukční řez lokální z důvodu stabilizace, účelem je odlehčení nebo symetrizace části koruny, s uvedením bližší specifikace Odstranění výmladků použitá zkratka O RV RZ RO RL-LR OV Podrobná specifikace jednotlivých typů ošetření je popsána ve standardu Řez stromů (SPPK A02:2013) při realizaci tohoto projektu je požadováno dodržení popsaných postupů dle uvedeného standardu. 18

19 Tab. č 6: Další zásahy. Zkrácený popis ošetření Rizikové kácení s odfrézováním pařezu Rizikové kácení redukce stromu s ponecháním torza kmene (s uvedením výšky ponechaného torza kmene v metrech) Vazba specifikace + počet vazeb použitá zkratka KP RT vazba Celkový přehled plánovaných zásahů u jednotlivých stromů je uveden v příloze č. 2 tohoto projektu PLÁN PÉČE v hrabyňské aleji. Tab. č 7: Souhrnná celková bilance typů ošetření v aleji celkem. Ošetření použitá zkratka počet zásahů Bez zásahu strom nevyžaduje ošetření O 50 Řez výchovný RV 3 Řez zdravotní RZ 39 Redukce obvodová RO 25 Redukční řez lokální RL-LR 10 Odstranění výmladků OV 21 Rizikové kácení s odfrézováním pařezu KP 3 Rizikové kácení s ponecháním torza KT 9 Vazba specifikace + počet vazeb vazba 3 Poznámka: u některých stromů dochází ke kombinaci několika typů ošetření (většinou jde o odstranění výmladků jako doplněk k hlavnímu ošetření). V části A bude proveden odvoz dřeva z pokácených stromů, včetně větví a výmladků mimo alej. V částech C až E bude silnější dříví (hroubí) ponecháno na místě (uloženo na bocích mezi stromy a ponecháno k zetlení) větve a výmladky uloženy na místě a následně seštěpkovány, štěpka rozhozena v meziprostoru mezi stromy. 19

20 5.3. Doplňující (náhradní) výsadba Doplňující výsadba nových lip a odfrézování starých pařezů i pařezů po vykácených stromech bude provedena pouze v rámci částí A na parcele 1718, jednak do existujících proluk mezi stromy, jednak na uvolněná místa stromů určených k pokácení (dle územního plánu se jedná o zastavěné území obce). Celkem jsou určeny 3 stromy k pokácení včetně odfrézování jejich pařezů, 13 starých pařezů k odfrézování a je naplánováno provedení výsadby 10 ks alejových stromů lípy srdčité (alternativně lípy velkolisté). Místa výsadeb jsou vyznačena v mapových přílohách (příloha č.3 projektu). Postup: - vykácení 5 stromů v dílčí části A (stromy č. 2, 3, 11, 12, 13,) - odfrézování pařezů po vykácených stromech - 5 ks - ořez výmladků a odfrézování pařezů starších 13 ks - výsadba nových alejových stromů lípy 10 ks Tab. č 8: Lokalizace rizikového kácení, odfrézování starých pařezů a nových výsadeb podle číslování na parcele u stromu 1 mezi stromy 1-4 lokalizace mezi stromy 4-5 od stromu 10 po silnici 1/11 mezi silnicí 1/11 a stromem 14 mezi stromy 14 a 15 Souhrn (stromy k pokácení, odfrézování pařezů, nové výsadby) Stromy k pokácení (s odfrézováním pařezů) Staré pařezy k odfrézování (včetně ořezu výmladků) Pařezy k odfrézování pokácené stromy Výsadba nových lip do proluk popis 1x starý pařez průměr 60 cm odfrézovat strom 2 a 3 pokácet s odfrézováním pařezů 3x výsadba nový strom 2x starý pařez průměr 60 cm odfrézovat 1x starý pařez průměr 60 cm odfrézovat strom 13 pokácet s odfrézováním pařezu 2x výsadba nový strom 2x starý pařez průměr 60 cm odfrézovat 2x výsadba nový strom 7x starý pařez průměr 60 cm odfrézovat 3x výsadba nový strom 3 ks 13 ks 3 ks 10 ks Výsadbový materiál: Lípa srdčitá (Tilia cordata), alternativně možná lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) v počtu 10 ks. Alejový strom vysokokmen, obvod kmínku cm s balem, co se týče kvalitativních parametrů použitého sadebního materiálu, požaduje se splnění požadavků uvedených v ČSN Výpěstky okrasných rostlin. 20

21 5.4. Harmonogram prací Harmonogram prací předpokládá možné zahájení prací v polovině roku 2014, ukončení realizačních prací do konce roku Tab.č 9: Harmonogram prací skupina prací termín realizace (možné časové rozpětí) Ošetření a ořezy živých stromů (arboristické práce) V.- IX Kácení X Odstranění výmladků, odfrézování pařezů V. IX Výsadba nových stromů X. XI Souhrnný rozpočet projektu Souhrnný rozpočet projektu Revitalizace Hrabyňské aleje, zpracovaný na základě detailních kalkulací, je uveden v příloze č. 5 - ROZPOČET Při kalkulacích jednotlivých položek projektu (detail viz příloha č. 5 projektu tabulky kalkulací), vycházeli zpracovatelé projektu u nákladových položek z tabulek nákladů obvyklých opatření používaných v rámci obdobných projektů OPŽP. Konkrétně se jednalo o: Náklady obvyklých opatření zveřejněných v rámci výzvy OPŽP, Náklady dle popisů a směrných cen stavebních prací URS Praha (823-1, 823-2). 21

22 Příloha č. 1: INVENTARIZACE DŘEVIN v hrabyňské aleji (tabulka) 22

23 Příloha č. 2: PLÁN PÉČE v hrabyňské aleji (tabulka) Legenda: 0...bez zásahu RV...řez výchovný RZ....řez zdravotní RO...redukce obvodová RL-LR.redukční řez lokální OV..odstranění výmladků KP...rizikové kácení s odstraněním pařezu RT...rizikové kácení (redukce stromu) s ponecháním torza kmene V.vazba 23

24 Příloha č. 3: MAPOVÉ PŘÍLOHY 24

25 Příloha č. 4: FOTODOKUMENTACE (digitálně na DVD) číslování fotografií jednotlivých stromů je uvedeno v tabulce v příloze č

26 Příloha č. 5: ROZPOČET 26

27 Příloha č. 6: ENTOMOLOGICKÝ POSUDEK 27

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV prosinec 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-2 020/4 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu stromů, rostoucích v oboustranném stromořadí v obci Horní Újezd. Objednatel posudku : Krajská

Více

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích Obsah A Průvodní zpráva...1 Identifikační údaje...1 Cíl dokumentace...2 Údaje o parcelách a majetkoprávních vztazích... 2 Průzkumy a podklady... 2 Lokalizace a popis řešeného území... 2 Stručná historie

Více

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov SEZNAM LOKALIT SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ SOUBOR OSTATNÍCH PLOCH 1 OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA...3 A.1 Identifikace stavby...3 Objednatel:...3 Projektant:...3 Název stavby:...3 Místo stavby:...3

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči

Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči Dokumentace k ukončení, převzetí a vyhodnocení akce realizovanou s finančním přispěním Hlavního města Prahy a M.Č. Dubeč Občanským sdružením

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY ŘADA A HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 Tree assesssment Baumkontrolle Tento standard je určen pro definici

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A NÁVRH OŠETŘENÍ ZADAVATEL: Obec Uhřice ZHOTOVITEL: Ing. Tomáš Minx, PhD. Suchý 93, 680 01 Boskovice Telefon: +420 603 313 265 Email: arbo.les@seznam.cz Číslo projektu:

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 E D O K U M E N T A C E P R O P R O V E D E N Í S T A V B Y Investor : OBEC ŽANDOV, NÁMĚSTÍ ČP. 82 471 07 Akce : REVITALIZACE ALEJÍ NA POZEMCÍCH

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /14

ZNALECKÝ POSUDEK č /14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 197-2 037/14 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu stromů, rostoucích v zámecké aleji v Pardubicích. Objednatel posudku : Statutární město Pardubice

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MAGISTRÁTU MĚSTA Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace je přílohou č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku malého rozsahu. Obnova stromořadí v ulici Střelecká, Hradec Králové

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ROZPOČET Stavba: Obnova historické aleje Stará Ježnická po tornádu 2013 Objednatel: Zhotovitel: město Krnov ZAHRADA Olomouc s.r.o. P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

Více

Přehled všech projektů najdete na: Revitalizace Jiráskovy aleje

Přehled všech projektů najdete na: Revitalizace Jiráskovy aleje Pořadové číslo projektu: 11 Název projektu: Revitalizace Jiráskovy aleje Popis projektu: Návrhem je řešena komplexní revitalizace Jiráskovy aleje. Pro zlepšení kondice stromů je navrhován dendrologický

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby Tento projekt je spolufinancován Evropskou unii Evropským fondem pro regionalní rozvoj a Statním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná

Více

Obnova "Aleje filosofů"

Obnova Aleje filosofů Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli Obnova "Aleje filosofů" TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Inventarizace stromů a kvalitativní hodnocení... 3 1.1 Charakteristika území a rostoucích dřevin... 3 1.2 Metodika

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ OBEC ŽLUNICE PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ (2/205 2/2020) (INVENTARIZACE, ANALÝZA A PLÁN PÉČE) Zadavatel: Adresa: Obec Žlunice Obecní úřad Žlunice, Žlunice 38, 507 34 Žlunice IČO: 0027245 Emailová schránka:

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

Akce: REVITALIZACE ZELENĚ V PLAŇANECH

Akce: REVITALIZACE ZELENĚ V PLAŇANECH Akce: REVITALIZACE ZELENĚ V PLAŇANECH Obsah dokumentace: 1 GRAFICKÁ ČÁST: 1.1. Situace celková bez měřítka 1.1.1 Zákres lokalit do kopie územního plánu bez měřítka Výkresy pro jednotlivé lokality: 1.2.1.1

Více

Dendrologický průzkum aleje Dobrá Žižkovo pole Macourov

Dendrologický průzkum aleje Dobrá Žižkovo pole Macourov Mezník, O. S. Olešenka 10, Přibyslav 582 22 Dendrologický průzkum aleje Dobrá Žižkovo pole Macourov ZPRACOVAL: Ing. Vít Dvorský, Bc. Lukáš Musil, Pavel Dobrovolný, Mgr. Jan Michálek DATUM: únor 2009 1

Více

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Investor Zadavatel Obec Žerotín Obec Žerotín Projekt a technická průvodní zpráva na zdravotní ošetření stromů a obnovení

Více

Posouzení stavu stromu a návrh pěstebních opatření Lípa Nová Ves

Posouzení stavu stromu a návrh pěstebních opatření Lípa Nová Ves Posouzení stavu stromu a návrh pěstebních opatření Lípa Nová Ves Zhotovitel: Bc. Robert Kohout Čajkovského 549/12 67401 Třebíč IČ: 68662416 DIČ: CZ7501154551 Tel: +420 777 142 814 Email: robert@arbokohout.cz

Více

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. GRAFICKÁ ČÁST 4.1. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ PAMÁTNÝCH STROMŮ

NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ PAMÁTNÝCH STROMŮ NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ PAMÁTNÝCH STROMŮ Kód ústředního seznamu: Kraj: Pardubický Obec: Bylany Název památného stromu: Lípa za hřištěm Okres: Chrudim Pověřený obecní úřad: Bylany Katastrální území: Bylany [616567]

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo:

1. TEXTOVÁ ČÁST. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Revitalizace zeleně Příroda za humny, I.etapa Místo: REVITALIZACE ZELENĚ PŘÍRODA ZA HUMNY, 1.ETAPA A1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA investor: Park Rochus, o.p.s., Studentské nám. 1531, Uherské Hradiště zhotovitel: Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany tel.:

Více

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Charakteristika pozemku Projekt Revitalizaci sídelní zeleně v obci Lhotka bude probíhat v intravilánu obce, na katastrálním

Více

Zakládání lokálního biocentra v lokalitě Draha v Líšťanech Registrační číslo projektu CZ 1.02/6.3.00/11.10165 Akceptační číslo projektu: 111 04 266

Zakládání lokálního biocentra v lokalitě Draha v Líšťanech Registrační číslo projektu CZ 1.02/6.3.00/11.10165 Akceptační číslo projektu: 111 04 266 Příloha č. 3 Operační program Životní prostředí, výzva č. 27 Zakládání lokálního biocentra v lokalitě Draha v Líšťanech Registrační číslo projektu CZ 1.02/6.3.00/11.10165 Akceptační číslo projektu: 111

Více

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Investor: město Vřesina u Hlučína, 21.dubna 247/1, 747 20 Vřesina Projektoval: Ing. Ivan Tachezy, Plzeńská 17, Ostrava 3 Datum: 9.4. 2014

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Tábor Husovo náměstí, Sladovna, park pod Trafačkou PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA SAFE TREES, s.r.o. Na Štěpnici 945 665 01 ROSICE e-mail: web: info@safetrees.cz www.safetrees.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce

Více

Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na Moravě

Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na Moravě ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název : Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY Vegetace, výsadba, údržba Plánování výsadeb - literatura LITERATURA Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů, Příloha

Více

Alej do Velké Kraše Průvodní zpráva a návrh řešení

Alej do Velké Kraše Průvodní zpráva a návrh řešení Alej do Velké Kraše Alej do Velké Kraše Průvodní zpráva a návrh řešení Cesta mezi městem Vidnava a obcí Velká Kraš, která vede podél říčky Vidnávky je oblíbeným místem procházek občanů a z důvodů minimálního

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. června 2013. Vymezení pojmů

VYHLÁŠKA. ze dne 27. června 2013. Vymezení pojmů VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 4 písm. d) a k provedení 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně

Více

Regenerace zeleně města Proseč - II. Etapa. Technická zpráva ZZ/705/13/32. Doplňující údaje: 0 5.10.2013. 1.vydání v.r.

Regenerace zeleně města Proseč - II. Etapa. Technická zpráva ZZ/705/13/32. Doplňující údaje: 0 5.10.2013. 1.vydání v.r. Doplňující údaje: Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman 0 5.10.2013 1.vydání v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: MĚSTO PROSEČ Proseč čp. 18, 539 44 Proseč Souprava: Zhotovitel:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYHLÁŠENÝCH PAMÁTNÝCH STROMECH Kód ústředního seznamu: Vyhlášeno (kým): Název památného stromu (stromů): Lípa u kostela sv. Anny v Bořeticích Okres: Břeclav Vyhlášeno (čím): Obec: Pověřený

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

NADACE PRO OBNOVU CÍRKEVNÍCH PAMÁTEK DĚKANSTVÍ ZNOJEMSKÉHO

NADACE PRO OBNOVU CÍRKEVNÍCH PAMÁTEK DĚKANSTVÍ ZNOJEMSKÉHO STROM ROKU STROM ŽIVOTA NAVRHOVATELÉ: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POPICE CHARLESE SEALSFIELDA SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ NADACE PRO OBNOVU CÍRKEVNÍCH PAMÁTEK DĚKANSTVÍ ZNOJEMSKÉHO Popické lípy Druh stromů: Lípa

Více

Hodnocení stavu a bezpečnosti dřevin v objektech sídelní a krajinné zeleně

Hodnocení stavu a bezpečnosti dřevin v objektech sídelní a krajinné zeleně Ústav biotechniky zeleně pavel.bulir@mendelu.cz Hodnocení stavu a bezpečnosti dřevin v objektech sídelní a krajinné zeleně Ing. Pavel Bulíř, Ph.D. Česká právní úprava péče o dřeviny: - péče o dřeviny,

Více

REVITALIZACE LIPOVÝCH ALEJÍ NA HěBITOVECH V HRÁDKU N. N.

REVITALIZACE LIPOVÝCH ALEJÍ NA HěBITOVECH V HRÁDKU N. N. REVITALIZACE LIPOVÝCH ALEJÍ NA HěBITOVECH V HRÁDKU N. N. hĝbitov Donín a hĝbitov Hrádek HRÁDEK NAD NISOU DOPLNċK AKTUALIZACE þ.1 datum: listopad 2013 vypracovala: ing. arch. Jitka Skalická V Ý K A Z

Více

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013 1) Vesna kalkulace odstranění stromů (1, 16), odstranění keřových skupin a keřů (K2, K11, SK1, SK2), ošetření stromů 1 ks, vazba 0 ks výsadba: 1 ks stromy OK 8-10 cm, 411 ks keře /popínavé rostliny ODSTRANĚNÍ

Více

Vojenský újezd Brdy k.ú. Obecnice v Brdech p.č. 465

Vojenský újezd Brdy k.ú. Obecnice v Brdech p.č. 465 , tel. 585 154 927, 737 786 926 Lesní cesta Carvánecká (Rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky lesní cesty.) Vojenský újezd Brdy k.ú. Obecnice v Brdech p.č. 465 Číslo paré: /1/ Objednatel: Zakázka:

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

Tel.: + 420 604 73 75 00 e-mail: info@jedigardens.cz www.jedigardens.cz - IČO: 45704091 - č.ú.: 1929110369/0800

Tel.: + 420 604 73 75 00 e-mail: info@jedigardens.cz www.jedigardens.cz - IČO: 45704091 - č.ú.: 1929110369/0800 Ostrovní 1448/24 AKCE: NOVÉ ZALOŽENÍ A ČÁSTEČNÁ OBNOVA PAMÁTNÉHO PARKU U ROZHLEDNY A PAMÁTNÍKU NA KŘÍŽKÁCH PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. ÚVOD: ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ ZPRACOVÁVANÉ PROJEKTEM SE NACHÁZÍ V INTRAVILÁNU V NÁVRHU

Více

Příloha 6: Projektové listy k opatření 1

Příloha 6: Projektové listy k opatření 1 Příloha 6: Projektové listy k opatření 1-1 - Projektový list 1. Název projektu 1 - Vnitroblok ul. A. Sovy 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti intervence/opatření Integrovaný

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1052-22/12 - dodatek č. 1. Zjištění obvyklé ceny podílu nemovitostí pro účely dražby nemovitosti.

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1052-22/12 - dodatek č. 1. Zjištění obvyklé ceny podílu nemovitostí pro účely dražby nemovitosti. - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1052-22/12 - dodatek č. 1 o obvyklé ceně nemovitostí - podílu pozemku parc.č. 211/8 ve výši 1/2 dle listu vlastnictví č. 1265 a podílu pozemků parc.č. 211/1 a 211/2, oba ve výši

Více

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková.

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková. 10. ROZPOČET Pracovní operace Poř. Ceníková Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka CENA (Kč) 823-1 Plochy a úprava území 1 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,4 m 3 24 ks 2 184102115

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ

STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ SADOVNICKÁ HODNOTA DEVIN JIHOVÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁMSTÍ DENDROLOGICKÝ PRZKUM, NÁVRH PSTEBNÍCH OPATENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁMSTÍ STUDIE EŠENÍ

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Katalog památných stromů Ostravska

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Katalog památných stromů Ostravska UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Lenka PAVELKOVÁ Katalog památných stromů Ostravska Olomouc 2008 Seznam památných stromů 1 Dub v Heřmanicích... 4 2 Jinan u brány Slezskoostravského

Více

Město Blšany Náměstí Blšany IČ: Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích

Město Blšany Náměstí Blšany IČ: Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích Město Blšany Náměstí 29 439 88 Blšany IČ: 00264784 Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích Návrh na ošetření stromů v katastru města Blšany a čtyřech

Více

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova 6 602 00 Brno

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova 6 602 00 Brno 1. Základní údaje 1.1. Objednatel: Objednatel: Město Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 57 580 61 Havlíčkův Brod 1.2. Zhotovitel: Zhotovitel: zastoupený: IČO: 12189391 DIČ: CZ 5612042469 Ateliér zahradní

Více

POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV

POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.: 724 50 30 E-mail: baza.baza@atlas.cz

Více

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK LEGENDA alej hranice lada lesí porost louka Park mez orná půda pastvina remízek silnice těžební prostor trvale travní porost - louka urbanizovaná plocha vodní tok vodní plocha Mendelova univeita v Brně

Více

Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY PRO DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Schváleno: MD OPK, č.j. 498/06-120-RS/1 ze dne

Více

OBCE S E L O U T K Y

OBCE S E L O U T K Y ÚZEMNÍ PLÁN OBCE S E L O U T K Y A. TEXTOVÁ ČÁST Vyhodnocení dopadu řešení ÚPn na ZPF a PUPFL půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa Pořizovatel: Obec Seloutky Zpracovatel: ing.arch.petr Malý

Více

Z dosavadní praxe vyplývají tyto poznatky:

Z dosavadní praxe vyplývají tyto poznatky: Komentář k právním ustanovením na úseku povolování kácení dřevin rostoucích mimo les xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k 2 zákona 114/1992 Sb.: Ochrana dřevin

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Vyřazení předmětu z majetku města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Vyřazení předmětu z majetku města Chropyně čj. MCH 5174/2012 spisová značka 5172/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 62. zasedání dne 21. listopadu 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 6 2 / 1

Více

C.1 Tabulka inventarizace sadu

C.1 Tabulka inventarizace sadu C.1 Tabulka inventarizace sadu Souřadnice A8 SS TR 157 50 1649 A9 PS S 73 23 1650 NK A10 PS S 80 25 1651 A11 PS S 83 26 1652 NK A12 DS KV 52 17 1653 obvod hlavni větve 52cm, obvod u paty kmene 117 A13

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

OBEC TUKLATY Na Rafandě 14, 250 82 Tuklaty ^ www.tuklaty.cz, e-mail: mfo@ tutíatyxz, IC: 235822

OBEC TUKLATY Na Rafandě 14, 250 82 Tuklaty ^ www.tuklaty.cz, e-mail: mfo@ tutíatyxz, IC: 235822 OBEC TUKLATY Na Rafandě 14, 250 82 Tuklaty ^ www.tuklaty.cz, e-mail: mfo@ tutíatyxz, IC: 235822,, ř i - 104/15 Vyřizuje: Jenšovský Datum: 16.3.2015 Váš dopis značky / ze dne L J- 1 W D V yzývá zájemce

Více

VÝSADBY DŘEVIN V MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ

VÝSADBY DŘEVIN V MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ VÝSADBY DŘEVIN V MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ textová zpráva technická zpráva k projektové dokumentaci Zpracovala: Mgr. Lucie Brázdová / květen 2011 Změny zpracovala: Ing. Daniela Vítovská / únor 2013 Výsadby

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace Prosinec 2011. ÚDAJE O ZADAVATELI A ZPRACOVATELI: Zadavatel: Město Velké Meziříčí Radnická

Více

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Zhotovitel zakázky: Mgr. RADIM

Více

Plán společných zařízení

Plán společných zařízení OBSAH: G. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) Doplňující podklady Textové přílohy

Více

VÝSADBA ALEJE PODÉL CYKLOSTEZKY U VYSOČAN

VÝSADBA ALEJE PODÉL CYKLOSTEZKY U VYSOČAN VÝSADBA ALEJE PODÉL CYKLOSTEZKY U VYSOČAN DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Mgr. Vladimír Ledvina Komplexní služby pro zahradu, park a krajinu Tyršova 359, 34101 Horažďovice Mobil: +420 774 499 570 Email:

Více

Obec Chožov. 439 22 Chožov čp.154 tel.+ fax: 415674117, 724 179 911

Obec Chožov. 439 22 Chožov čp.154 tel.+ fax: 415674117, 724 179 911 IČO: 00265004 Obec Chožov 439 22 Chožov čp.154 tel.+ fax: 415674117, 724 179 911 e-mail: chozov@seznam.cz Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na plnění zakázky malého rozsahu na stavební práce

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1444-687/2014 Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: ing. Vladimír Nechutný Soukenická 5 305 51 Plzeň Stanovení obvyklé ceny rodinného domu v obci a kat. území Nalžovské

Více

Informace o projektu určené partnerům

Informace o projektu určené partnerům Informace o projektu určené partnerům Název projektu: Registrační číslo: Dotační titul: Prioritní osa: Oblast podpory: Průhonicemi na kole CZ.1.15/2.2.00/38.00898 Regionální operační program UNTS 2 Střední

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/23046/2012/6266/2/ŽP-VO Naše čj.: MU/01582/2013/ŽP-VO Vyřizuje: Ing. Xenie Pospíšilová Tel.: 581 722 346 E-mail: xpospisilova@mesto-lipnik.cz Počet listů: 2 Počet listů

Více

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV 23 OBSAH: NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ... 23 KOCHÁNOV... 23 3.1 ÚVOD... 25 3.2 ANALÝZA ŘEŠENÉ OBLASTI... 26 3.3 NÁVRH... 28 3.3.1 Návrh obnovy zeleně... 28 24

Více

PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT

PACOV REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1. Řešené objekty Kraj (NUTS III): Vysočina Okres (NUTS IV): Pelhřimov Katastrální území: Pacov Obec: Pacov PSČ: 395 01 Popis umístění projektu: intravilán města Pacov Tab.1: Seznam

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou

ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou Město Žamberk Masarykovo náměstí 166 564 01 Žamberk srpen 2015 ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou textová část územní studie návrh k veřejnému projednání

Více

1. Identifikační údaje:

1. Identifikační údaje: Zakázka bude hrazena z prostředků EU z Operačního programu Životního prostředí * * * V ý z v a v í c e z á j e m cům k p o d á n í n e j v h o d nější n a b í d k y a k p r o k á z á n í k v a l i f i

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2314-191/2010. ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI PRO EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ č.j.: 15Ex 795/2009-27

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2314-191/2010. ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI PRO EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ č.j.: 15Ex 795/2009-27 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2314-191/2010 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI PRO EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ č.j.: 15Ex 795/2009-27 NEMOVITOST: pozemek PK 293/2 Adresa nemovitosti: Jiřice, 289 22 Jiřice Katastrální údaje: Kraj

Více

3. Průběh rekonstrukce. Nahoře nové odpočívadlo. Uprostřed dláždění hlavních pěších tras. Dole oprava původního oplocení od ul. Fr. Čejky.

3. Průběh rekonstrukce. Nahoře nové odpočívadlo. Uprostřed dláždění hlavních pěších tras. Dole oprava původního oplocení od ul. Fr. Čejky. 02. Malý park Malý park vznikl na místě bývalého hřbitova u kostela Všech svatých na ulici Frýdlantské. V Místku byli původně zemřelí pohřbíváni okolo kostela sv. Jakuba v blízkosti náměstí. Tady se pohřbívalo

Více

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista Řez stromů David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace European Tree Worker Evropský arborista Vztah: lidé stromy - lidé stromy dokáží žít bez nás my bez nich ne, doprovází nás celou historií

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5248/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5248/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5248/2013 NEMOVITOST: pozemky p.č. 1499 a p.č. 1501/16 v obci Ostrava, k.ú. Nová Bělá Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Nová Bělá

Více

Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno

Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Dílo: Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Stupeň dokumentace: Realizační,

Více

KRAJINNÝ PARK V TELČI

KRAJINNÝ PARK V TELČI MĚSTSKÝ ÚŘAD V TELČI ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů jako pořizovatel regulačního plánu

Více

1.1 Technologické postupy Obecné podmínky pro realizaci vegetačních úprav

1.1 Technologické postupy Obecné podmínky pro realizaci vegetačních úprav 1234536789 12 1.1 Technologické postupy 1.1.1 Obecné podmínky pro realizaci vegetačních úprav Před založením výsadeb a realizací ošetření na stromech budou pokáceny určené stromy, odstraněny pařezy (viz.

Více

Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip' v ul. Thákurova v Praze 6

Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip' v ul. Thákurova v Praze 6 Ing. Luboš Fendrych znalec se specializací na oceňování zeleně a škod Baarova 27 140 00 Praha 4 Technická správa komunikací hl.m. Prahy Štefánkova 23 Praha 5 Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip'

Více

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013 Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina - část Stupice - náves 18311221 Jamky pro výsadbu s 5% vyměnou půdy horniny tř 1 až 4 v objemu od,4m3 do 1, m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 5,, 13715 substrát zahradnický

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Statutární město Děčín Statutární zástupce: Sídlo: IČ: 00261238 DIČ: Mgr. Marie Blažková, primátorka města Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV CZ00261238 nezapsáno

Více

Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční hurá zpátky k přírodě

Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční hurá zpátky k přírodě 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA: Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční hurá zpátky k přírodě STUPEŇ PD: KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Dokumentace pro provedení stavby (DPS) Rýmařov PARCELA Č.: část pozemku parc.

Více

Integrated System for Assessing Trees. Andrea Szórádová

Integrated System for Assessing Trees. Andrea Szórádová Integrated System for Assessing Trees Andrea Szórádová ISAT Efektivní správa dat z velkých populací stromů Provádění kontrol a aktualizací Možnost zohlednění disponibilních prostředků Postup Rozdělení

Více