KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN"

Transkript

1 KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN

2 ÚVOD Místní akční plán vzdělávání v SO ORP Horšovský Týn (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Jeho snahou je nastartovat spolupráci mezi všemi aktéry z oblasti vzdělávání, vytvořit partnerství jako platformu pro výměnu zkušeností a názorů, zmapovat investiční priority a zlepšit spolupráci zřizovatelů a škol samotných. Tvorba a realizace Místního akčního plánu vzdělávání na území SO ORP Horšovský Týn respektuje základní principy komunitního projednávání. Tento postup umožňuje aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života místního společenství, aby přijímaná usnesení odpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu, aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost. Jedním z důležitých principů tvorby Místního akčního plánu je princip zapojení dotčené veřejnosti cílových skupin do procesů jeho komunitního projednání. Cílem je začlenit do projednávacího procesu všechny aktivní zájemce, klíčové osoby a ostatní širokou veřejnost z místního společenství. V projektu Místního akčního plánu vzdělávání je veřejnost rozčleněna do několika cílových skupin (viz Formy a pravidla zapojení cílových skupin). Komunikační strategie popisuje metody zapojení dotčené veřejnosti, stanovuje jejich pravidla, nastavuje způsob vzájemné komunikace a informovanosti. Velmi úzce souvisejícím dokumentem je tzv. Seznam relevantních aktérů, který dotčenou veřejnost více konkretizuje a zároveň identifikuje již zapojené aktéry. Komunikační strategie stanoví způsob oslovení a zapojení těchto cílových skupin projektu: děti a žáky, pedagogické pracovníky, pracovníky a dobrovolné pracovníky organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, pracovníky organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství, pracovníky popularizující vědu a kurikulární reformu, rodiče dětí a žáků, vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, veřejnost, zaměstnance veřejné správy a zřizovatelů škol působících ve vzdělávací politice

3 Při zpracování Komunikační strategie s cílovými skupinami jsme použili standardní čtyři stupně zapojování veřejnosti do projednávání, které jsou v dokumentu více rozpracovány: zajištění přístupu k informacím, aktivní informování, konzultace (oboustranná komunikace za účelem sběru připomínek), spoluúčast na realizaci projektu

4 POPIS CÍLOVÝCH SKUPIN, ZPŮSOB ZAPOJENÍ A KOMUNIKACE DĚTI A ŽÁCI S Realizačním týmem spolupracují učitelé zapojených škol, kteří děti a žáky seznamují s cíli projektu a směřují je k vyjádření jejich názorů. V průběhu realizace projektu jsou zjišťovány potřeby dětí v mateřských školách a žáků základních škol. Realizační tým připravil pro děti a žáky vybraných tříd dotazníkové šetření. Děti z mateřských škol mají možnost vyjádřit své názory prostřednictvím odpovědí na řízené otázky učitelek nebo výtvarně na téma oblíbených činností v mateřské školce. Otázky v dotaznících pro žáky základních škol jsou směřovány na klima v jejich škole, vztah k učitelům, míru zájmu rodičů o dění ve škole, volnočasové aktivity. Realizační tým ve spolupráci s učiteli oslovených dětí a žáků zpracuje závěry, které budou využity pro tvorbu analytické části MAP. Žáci mají možnost účastnit se vzdělávacích aktivit a workshopů samostatně nebo spolu s rodiči i učiteli. Informace mohou získat od svých pedagogů, rodičů či jednou z forem pasivního informování (viz dále). PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI Na projektu aktivně spolupracují převážně pedagogové mateřských a základních škol, které jsou zapojené do projektu MAP. Pedagogičtí pracovníci jsou zapojováni zejména prostřednictvím pracovních skupin, účastí na vzdělávacích akcích, při aktivitách předávání dobré praxe a sdílení zkušeností. Z řad pedagogických pracovníků jsou vytipováni leadři učitelé, kteří předávají své znalosti a zkušenosti ostatním pedagogům. V průběhu analytické části projektu jsou učitelé zapojeni do dotazníkového šetření připraveného Realizačním týmem. Komunikace s nimi probíhá nejčastěji prostřednictvím pracovních skupin, kde se podílí na definování problémových a prioritních oblastí, pomáhají se zpracováním SWOT 3 analýzy těchto oblastí, navrhují témata i školitele pro vzdělávací aktivity. Účastní se připomínkování analytické i strategické části MAP. Jsou-li učitelé zapojeni aktivně v pracovních skupinách, dostávají veškeré pracovní podklady prostřednictví ové korespondence (materiály k připomínkování, podklady

5 a pozvánky na jednání, zápisy, prezentace apod.). Vše mají rovněž k dispozici na pracovních jednáních. Získávají tak aktuální informace o průběhu projektu a mohou do jeho realizace kdykoli zasáhnout. Učitelé, kteří nejsou takto aktivně zapojeni, získají potřebné informace prostřednictvím svých kolegů či vedení škol, popř. jednou z forem pasivního informování (viz dále). Pedagogičtí pracovníci slouží rovněž jako efektivní komunikační kanál pro přenos informací od Realizačního týmu směrem ke svým kolegům a k vedení škol. Jsou také prostředníky komunikace s dětmi/žáky a jejich rodiči. PRACOVNÍCI A DOBROVOLNÍ PRACOVNÍCI ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ NEBO ASISTENČNÍCH SLUŽEB A V OBLASTI NEFORMÁLNÍHO A ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE Do této cílové skupiny se řadí zpravidla pracovníci neziskových a příspěvkových organizací působících v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání na území SO ORP Horšovský Týn. Pro potřeby projektu MAP jsou zde zahrnuty i Základní umělecké školy. Na projektu MAP rovněž spolupracuje zástupce Domu dětí a mládeže Domino Domažlice, který se aktivně zapojil do Řídícího výboru, což přináší do diskuzí naprosto nový rozměr. Zástupci těchto organizací se mohou aktivně zapojit do pracovních skupin, účastnit se tematických setkávání, vzdělávacích akcí, podílet se na přenosu zkušeností vzájemně i mezi ostatními aktéry vzdělávání. Zástupci této cílové skupiny jsou také členy Řídícího výboru. V průběhu analytické části projektu jsou tyto organizace zapojeny do dotazníkového šetření připraveného Realizačním týmem, které zjišťuje především podíl dětí do 15 let zapojených do zájmových činností, zájem o spolupráci s ostatními zařízeními formálního i neformálního vzdělávání, způsob jejich komunikace s veřejností i hodnocení jejich přínosu pro region. Jsou-li členové těchto organizací zapojeni aktivně v Řídícím výboru či pracovních skupinách, dostávají veškeré pracovní podklady prostřednictvím ové korespondence (materiály k připomínkování, podklady a pozvánky na jednání, zápisy, prezentace apod.). Vše mají rovněž k dispozici na pracovních jednáních. Získávají tak aktuální informace o průběhu projektu a mohou do jeho realizace kdykoli zasáhnout. Získané informace dále předávají ostatním zaměstnancům své organizace. Nemá-li organizace svého zástupce v pracovní skupině ani Řídícím výboru, získává potřebné informace jednou z forem aktivního či pasivního informování (viz Pasivní informování)

6 PRACOVNÍCI ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH VE VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUMU A PORADENSTVÍ Na území SO ORP Horšovský Týn lze mezi organizace působící ve vzdělávání, výzkumu a poradenství zařadit například rodinnou poradnu PhDr. Stanislava Voláka. Partnerem realizátora projektu,, jsou dvě vysoké školy - Česká zemědělská univerzita v Praze a Akademie STING, o. p. s. V případě potřeby je možné kdykoli během realizace projektu využít jejich zkušenosti pro lektorskou či konzultační činnost. Spolupráce byla navázána také s Masarykovou univerzitou Zlín. Pracovníci těchto organizací jsou do projektu zapojeni formou účasti na vzdělávacích aktivitách, výměnách zkušeností či workshopech (zejména jako školitelé). Masarykova univerzita Zlín má svého zástupce v Realizačním týmu projektu MAP. Prostřednictvím internetových stránek MAP mají všichni možnost zapojit se do pracovních skupin. Nemá-li organizace svého zástupce v pracovní skupině ani Řídícím výboru, získává potřebné informace jednou z forem aktivního či pasivního informování (viz dále). Na četnější i aktivnější bázi probíhá v rámci realizace projektu spolupráce s krajským pracovištěm Národního institutu pro další vzdělávání a realizátory Individuálního projektu systémového. Komunikačním kanálem pro tuto cílovou skupinu jsou hlavně internetové stránky MAP. Realizační tým od těchto organizací čerpá informace z osobních konzultací či z účasti na jimi pořádaných seminářích. PRACOVNÍCI POPULARIZUJÍCÍ VĚDU A KURIKULÁRNÍ REFORMU Mezi pracovníky popularizující vědu a kurikulární reformu patří například vědečtí pracovníci, pedagogové a asistenti pedagogů na univerzitách. Tato cílová skupina je do projektu zapojena formou účasti na setkávání pořádaných za účelem výměny zkušeností, workshopech a vzdělávacích aktivitách, většinou v pozici školitele. K oslovení zástupců této skupiny je využito především osobních kontaktů aktérů projektu. Prostřednictvím internetových stránek MAP mají možnost zapojit se do pracovních skupin. Komunikačním kanálem pro tuto cílovou skupinu jsou internetové stránky MAP 1. Realizační tým od těchto organizací čerpá informace z osobních konzultací či z účasti na pořádaných seminářích

7 RODIČE DĚTÍ A ŽÁKŮ Na projektu aktivně spolupracují rodiče dětí navštěvujících některou z mateřských či základních škol, které jsou zapojené do projektu MAP. Zástupci rodičů, doporučeni pedagogickými pracovníky, jsou členy Řídícího výboru. Všichni rodiče mají možnost účastnit se výměn zkušeností, workshopů, vzdělávacích akcí a být členy pracovních skupin. Jsou-li rodiče zapojeni aktivně v Řídícím výboru, dostávají veškeré pracovní podklady prostřednictví ové korespondence (materiály k připomínkování, podklady a pozvánky na jednání, zápisy, prezentace apod.). Vše mají rovněž k dispozici na pracovních jednáních. Získávají tak aktuální informace o průběhu projektu a mohou do jeho realizace kdykoli zasáhnout. Ostatní rodiče, kteří nejsou takto aktivně zapojeni, získají potřebné informace prostřednictvím škol, jejich pedagogů a internetových stránek, popř. jednou z forem pasivního informování (viz dále). VEDOUCÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Na projektu aktivně spolupracují převážně ředitelé mateřských a základních škol, které jsou zapojené do projektu MAP. Vedoucí pracovníci škol byli osloveni ovou korespondencí k účasti v pracovních skupinách, případně k nominaci zástupců školy. Ředitelé mají rovněž své zastoupení v Řídícím výboru, mohou se účastnit workshopů, vzdělávacích akcí, aktivit předávání dobré praxe a sdílení praktických zkušeností, stáží a tematických setkávání zaměřených na zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání, trvalý pedagogický rozvoj celé školy. Pro tuto cílovou skupinu se rovněž pořádají tematická setkání za účelem sběru projektových záměrů škol. Vedoucí pracovníci škol mají klíčovou roli v přenosu informací a nabídek možností, jak využít aktivity projektu pro pedagogické pracovníky, rodiče dětí a žáků i spolupracující neformální skupiny. Komunikace s nimi probíhá nejčastěji osobním jednáním či ovou korespondencí. Jsou-li zapojeni aktivně v Řídícím výboru či pracovních skupinách, dostávají veškeré pracovní podklady prostřednictví ové korespondence. Vše mají rovněž k dispozici na pracovních jednáních. Získávají tak aktuální informace o průběhu projektu a mohou do jeho realizace kdykoli zasáhnout. Těm, kteří nejsou takto aktivně zapojeni, jsou zasílány všechny potřebné informace ovou cestou pozvánky na akce, zápisy z nich, výstupy projektu aj

8 VEŘEJNOST Veřejnost v regionu, tvořená konglomerátem různých organizací, skupin i jednotlivců, byla při zahájení projektu oslovena k zapojení se prostřednictvím místního zpravodaje a rozhovoru v Českém rozhlase Plzeň. Informačním kanálem ohledně témat řešených v projektu jsou zejména pasivní formy informování - internetové stránky MAP a školských zařízení, zájmových i neformálních zařízení. Veřejnost je zvána na různé vzdělávací aktivity a výměny zkušeností také prostřednictvím informačních středisek obcí a letáků. ZAMĚSTNANCI VEŘEJNÉ SPRÁVY A ZŘIZOVATELŮ ŠKOL PŮSOBÍCÍ VE VZDĚLÁVÁCÍ POLITICE Na projektu aktivně spolupracují převážně zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů mateřských a základních škol, které jsou zapojené do projektu MAP. Zástupci veřejné správy i zřizovatelů škol jsou členy Řídící výboru, který schvaluje jednotlivé výstupy MAP. Zároveň byli vyzváni k účasti v pracovních skupinách, mohou se účastnit praktických výměn zkušeností, workshopů a tematických setkání zaměřených na zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání a trvalý pedagogický rozvoj škol v regionu. Pro tuto cílovou skupinu se rovněž pořádají tematická setkání za účelem sběru projektových záměrů škol. Komunikace s nimi probíhá nejčastěji osobním jednáním či ovou korespondencí. Jsou-li tito zaměstnanci zapojeni aktivně v Řídícím výboru či pracovních skupinách, dostávají veškeré pracovní podklady prostřednictví ové korespondence (materiály k připomínkování, podklady a pozvánky na jednání, zápisy, prezentace apod.). Vše mají rovněž k dispozici na pracovních jednáních. Získávají tak aktuální informace o průběhu projektu a mohou do jeho realizace kdykoli zasáhnout. Ti, kteří nejsou takto aktivně zapojeni, získají potřebné informace prostřednictvím svých kolegů, vedení úřadů, osobní komunikací s členy Realizačního týmu, popř. jednou z forem aktivního či pasivního informování (viz dále). Vedení úřadů jsou pravidelně zasílány všechny potřebné informace ovou cestou pozvánky na akce, zápisy z nich, výstupy projektu aj

9 FORMY A PRAVIDLA ZAPOJENÍ CÍLOVÝCH SKUPIN V následujícím přehledu jsou uvedeny podrobnější popisy nejčastějších forem zapojování cílových skupin do tvorby Místního akčního plánu vzdělávání. Jedná se o účast v řídícím výboru, účast v pracovních skupinách, účast na vzdělávacích aktivitách, účast na setkání s cílem výměny zkušeností, workshopech, účast na tematických setkáváních, dotazníkové šetření, aktivní informování ( ová korespondence, osobní konzultace), pasivní informování (zajištění přístupu k informacím)

10 Tabulka č. 1: Formy zapojení cílových skupin do projektu MAP dle reálné situace Cílová skupina Aktivní zapojení Řídící Pracovní výbor skupiny Vzdělávací aktivity Vzdělávání a setkávání Výměna Tematická zkušeností setkávání Workshopy Dotazníkové šetření Aktivní informování Informování Pasivní informování Děti a žáci NE NE ANO NE NE ANO ANO NE ANO Pedagogičtí pracovníci NE ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO Neformální a zájmové vzděl. 1) ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO* ANO Organizace ve vzdělávání 2) ANO ANO ANO ANO NE ANO NE ANO* ANO Popularizující vědu 3) NE NE ANO ANO NE ANO NE NE ANO Rodiče dětí a žáků ANO NE ANO ANO NE ANO NE NE ANO Vedoucí prac. škol a školských zařízení ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO Široká veřejnost NE NE ANO ANO NE NE NE NE ANO Zřizovatelé 4) ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO * Pouze ti zástupci cílové skupiny, kteří sami projevili zájem 1) Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže 2) Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství 3) Pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu 4) Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice

11 ŘÍDÍCÍ VÝBOR Řídící výbor je vytvořen a funguje na principu partnerství. Jeho role je spjata s procesem plánování, tvorby a schvalování MAP. Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem projektu MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území SO ORP Horšovský Týn. Řídící výbor je součástí Partnerství MAP. Protože je podstatným rysem projektu MAP především jeho otevřenost pro všechny aktéry, kteří mají zájem o spolupráci, tak je možné v souladu s pravidly Jednacího řádu kdykoli během realizace projektu přijmout nového člena. Řídící výbor pracuje v následujícím složení 2 : zástupce realizátora projektu MAP, tj. zástupce, zástupce Plzeňského kraje a zároveň zástupce KAP, zástupci zřizovatelů základních a mateřských škol bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních škol, zástupce školského odboru, vedení škol, výborní učitelé, zástupce ze školních družin (ZŠ), zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo družin), zástupce základní umělecké školy, zástupce rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami nebo organizacemi (NNO) sdružujícími rodiče. Organizace a činnosti Řídícího výboru MAP Řídící výbor MAP má svého předsedu a místopředsedu, který byl zvolen na ustavujícím jednání. Jeho činnost se řídí Statutem a Jednacím řádem. Řídící výbor projednává a schvaluje veškeré dokumenty vytvořené v rámci MAP. Řídící výbor se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát za kalendářní rok, a dále na základě podnětu některého z členů Řídícího výboru. Řídící výbor je způsobilý usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, hlasování výboru probíhá veřejně. Rozhodnutí Řídícího výboru je přijato většinou hlasů přítomných členů. Všichni členové Řídícího výboru dostávají vždy před termínem jednání prostřednictvím elektronické komunikace pozvánky spolu s podklady a projednávanými dokumenty k prostudování. Stejně tak zápisy a ostatní schválené vstupy projektu jsou jim zasílány elektronickou cestou. 2 Konkrétní složení Řídícího výboru viz dokument Organizační struktura partnerství

12 PRACOVNÍ SKUPINY Pracovní skupiny jsou ustálená seskupení aktérů z cílových skupin. Členové mimo jiné aktivně ovlivňují výstupy projektu, diskutují a předávají si zkušenosti, spolupracují na definování prioritních oblastí a navrhují obsah vzájemného vzdělávání v rámci MAP (vzdělávací aktivity, výměny zkušeností). Protože je podstatným rysem projektu MAP především jeho otevřenost pro všechny aktéry, kteří mají zájem o spolupráci, tak i do pracovních skupin se lze kdykoli během realizace projektu přihlásit a aktivně se zapojit. Členové pracovních skupin dostávají veškeré pracovní podklady prostřednictví ové korespondence (materiály k připomínkování, podklady a pozvánky na jednání, zápisy, prezentace apod.). Vše mají rovněž k dispozici na pracovních jednáních. Získávají tak aktuální informace o průběhu projektu a mohou do jeho realizace kdykoli zasáhnout. Cílové skupiny byly osloveny několika způsoby: Na ustavujícím jednání Řídícího výboru byli požádáni jeho členové, aby se sami zapojili do pracovních skupin, či někoho nominovali. Bylo uspořádáno Úvodní jednání pracovních skupin, kam byli pozváni členové Řídícího výboru, ředitelé všech zapojených mateřských a základních škol, zástupci organizací působících v oblasti formálního i neformálního a zájmového vzdělávání mládeže do 15 let. Při osobních návštěvách jednotlivých školských zařízení Realizačním týmem. Na webových stránkách MAP byla vyvěšena témata a termíny pracovních skupin. Pracovní skupiny se zodpovídají Řídícímu výboru, jsou součástí Partnerství MAP. Tato forma zapojení do projektu MAP probíhá po celou dobu realizace. Složení pracovních skupin Na základě zpracovávané analýzy MŠMT byly navrženy dvě tematické pracovní skupiny: 1. Rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ, pregramotnosti v MŠ, polytechnického vzdělávání a digitálních kompetencí dětí, žáků i pedagogů 2. Rozvoj čtenářské gramotnosti v ZŠ, pregramotnosti v MŠ, jazykového vzdělávání žáků, inkluzívního vzdělávání

13 Na jednání pracovní skupiny je vždy přítomen odborný řešitel nebo expert Realizačního týmu a odborný konzultant, který toto jednání facilituje. 3 Realizačním týmem jsou navrženy 3 pevné termíny setkání pro každou z pracovních skupin. První setkání proběhlo v červnu 2016, druhé je plánováno na září 2016 a třetí na začátek října Každé setkání má určitý cíl a obsah. Následná setkání budou probíhat dle potřeb projektu a členů pracovních skupin. VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY Všechny cílové skupiny mají možnost účastnit se plánovaných vzdělávacích aktivit na vybraná témata. Informaci o jejich konání získají z letáčků umístěných ve školských zařízeních a ostatních organizacích, dále z webových stránek MAP, eventuálně z webových stránek školských zařízení a ostatních organizací. Šiřiteli těchto informací jsou i členové pracovních skupin a Řídícího výboru. Tyto aktivity jsou součástí tzv. Budování znalostních kapacit, části projektu, která je plánována v druhé polovině jeho realizace. SETKÁNÍ S CÍLEM VÝMĚNY ZKUŠENOSTÍ, WORKSHOPY Všechny cílové skupiny mají možnost účastnit se plánovaných setkání za účelem sdílení zkušeností a výměny informací. Informaci o jejich konání získají z letáčků umístěných ve školských zařízeních a ostatních organizacích, dále z webových stránek MAP, eventuálně z webových stránek školských zařízení a ostatních organizací. Šiřiteli těchto informací jsou i členové pracovních skupin a Řídícího výboru. Setkání se uskuteční minimálně dvakrát, a to v říjnu 2016 a v listopadu 2016, dále podle potřeby. 3 Konkrétní složení pracovních skupin viz dokument Organizační struktura partnerství

14 TEMATICKÁ SETKÁVÁNÍ Pro cílové skupiny Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působící v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení jsou pořádána tematická setkání zaměřená na zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání a trvalý pedagogický rozvoj škol v regionu. Zvláštní tematická setkání se realizují za účelem sběru investičních projektových záměrů škol a organizací neformálního a zájmového vzdělávání. Setkání se uskuteční minimálně jednou, a to v červnu 2016, dále podle potřeby. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Realizační tým zorganizoval vlastní dotazníkové šetření pro vybrané cílové skupiny učitele ZŠ a MŠ, děti v MŠ, žáky v ZŠ, pracovníky působící v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže. Jednotlivé otázky doplňovaly analýzu MŠMT tak, aby si realizační tým udělal představu o jejich názorech na podmínky výuky i o dalších zájmových a volnočasových činnostech, o potřebách pro další profesní růst učitelů, o míře zájmu rodičů, o spolupráci se školou nebo s jinými vzdělávacími institucemi. Důležitým výstupem je souhrn návrhů na opatření, která by měla vést ke zvýšení kvality vzdělávání včetně posílení spolupráce v regionu. Distribuce dotazníků proběhla v období

15 AKTIVNÍ INFORMOVÁNÍ Členové cílových skupin, kteří projevili zájem o aktivní informování, dostávají prostřednictvím ové korespondence finální výstupy projektu MAP, pozvánky na vzdělávací akce, výměny zkušeností, workshopy a pravidelné stručné informace o milnících projektu. Vyžádat si lze i osobní konzultace s členy realizačního týmu. Tato forma zapojení do projektu MAP probíhá po celou dobu realizace. PASIVNÍ INFORMOVÁNÍ Cílové skupiny mají otevřený přístup k informacím především prostřednictvím internetových stránek MAP, školských zařízení a ostatních organizací zapojených do projektu. Na internetových stránkách MAP jsou mimo jiné zveřejňovány pozvánky a zápisy z jednání, seminářů, workshopů, konečné verze všech výstupů projektu, pozvánky na pracovní skupiny a vzdělávací aktivity. Pozvánky na vzdělávací aktivity, setkání s cílem výměny zkušeností a workshopy budou prezentovány pomocí letáků, které budou podle tématu akce vyvěšeny na obecních nástěnkách, ve školách a v organizacích, zabývajících se vzděláváním dětí a mládeže do 15 let. O projektu MAP bude veřejnost informována i pomocí místních zpravodajů a vstupů v rozhlasovém vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Tato forma zapojení do projektu MAP probíhá po celou dobu realizace

16 Z ÁVĚ R Na samém začátku realizace projektu byl sestaven seznam klíčových aktérů. Toho bylo využito při sestavování Řídícího výboru a pracovních skupin. Byly osloveny všechny mateřské a základní školy a jejich zřizovatelé, rovněž všechny organizace neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže na území SO ORP Horšovský Týn. Celý projekt Místního akčního plánu vzdělávání funguje na principu otevřenosti, ke spolupráci se mohou připojovat další zástupci aktérů vzdělávání i široké veřejnosti. Záměrem komunikační strategie je informovat o cílech, průběhu a výstupech projektu nejen výše popsanými postupy, ale také prostřednictvím regionálních médií (noviny, rozhlas, televize), školních periodik, celorepublikové platformy pro inkluzivní vzdělávání, závěrečné konference k projektu, komunikačních kanálů, prostřednictvím webových stránek města Horšovský Týn a obcí v SO ORP Horšovský Týn, případně Plzeňského kraje, a v neposlední řadě zapojených partnerských organizací a institucí

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP DOMAŽLICE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP DOMAŽLICE KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP DOMAŽLICE 22. 6. 2016 1 ÚVOD Místní akční plán vzdělávání v SO ORP Domažlice (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN VERZE 2 1 ÚVOD Místní akční plán vzdělávání v SO ORP Horšovský Týn (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a

Více

IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN

IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN 1 ÚVOD Místní akční plán vzdělávání ve SO ORP Horšovský Týn (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

KOMUNIKAČNÍ PLÁN VE SO ORP DOMAŽLICE A VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN

KOMUNIKAČNÍ PLÁN VE SO ORP DOMAŽLICE A VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN KOMUNIKAČNÍ PLÁN VE SO ORP DOMAŽLICE A VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN 1 ÚVOD Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn (MAP II) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního

Více

STRUKTURA PARTNERSTVÍ MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN

STRUKTURA PARTNERSTVÍ MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN STRUKTURA PARTNERSTVÍ MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN VERZE 2 1 ÚVOD Místní akční plán vzdělávání ve SO ORP Horšovský Týn (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního

Více

Komunikační strategie

Komunikační strategie Komunikační strategie Místní akční plán II vzdělávání MČ Praha 20 Únor 2019 Tento dokument vznikl v rámci realizace projektu MAP vzdělávání MČ Praha 20" (reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009117) 1

Více

KOMUNIKAČNÍ PLÁN PROJEKTU. Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II

KOMUNIKAČNÍ PLÁN PROJEKTU. Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II KOMUNIKAČNÍ PLÁN PROJEKTU Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II Příjemce: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko Název projektu: Místní akční plán rozvoje

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN MAP. Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Město České Budějovice

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN MAP. Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Město České Budějovice IMPLEMENTAČNÍ PLÁN MAP Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice Organizační struktura MAP ORP ČB Komunikační strategie MAP ORP ČB Principy MAP ORP ČB ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAP ORP ČB Mateřské

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN MAP

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN MAP IMPLEMENTAČNÍ PLÁN MAP Místní akční plán rozvoje vzdělávání PRAHA 16 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAP KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRINCIPY MAP MAP Praha 16 REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000381

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 4. jednání Řídícího výboru 24. 11. 2016 Domažlice OBSAH 1) Informace o průběhu projektu 2) Harmonogram 3) Pracovní

Více

Komunikační strategie MAP vzdělávání pro ORP Olomouc

Komunikační strategie MAP vzdělávání pro ORP Olomouc Komunikační strategie MAP vzdělávání pro ORP Olomouc Název projektu: Registrační číslo projektu: Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000149 Datum: 9/2017 1 1. Cíl komunikační

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000066 7. jednání Řídícího výboru 27. 6. 2017 Horšovský Týn OBSAH 1) Informace o průběhu projektu 2) Harmonogram 3) Vzdělávací

Více

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000128 IMPLEMENTAČNÍ ČÁST Pravidla pro zapojení dotčené

Více

Komunikační plán MAP ORP SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

Komunikační plán MAP ORP SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU Komunikační plán MAP ORP SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU Cílem Komunikačního plánu je zajistit informovanost všech aktérů a široké veřejnosti o jednotlivých dílčích výstupech společného plánování zpracovaném SR MAP,

Více

Aktivity projektu MAP ORP Horšovský Týn - souhrnný kalendář

Aktivity projektu MAP ORP Horšovský Týn - souhrnný kalendář Aktivity projektu MAP ORP Horšovský Týn - souhrnný kalendář 2016 Měsíc Den NÁZEV AKCE POPIS/CÍL JEDNÁNÍ VÝSTUPY CÍLOVÁ SKUPINA 2 1. jednání RT pracovní schůzka realizačního týmu členové RT 9 Setkání s

Více

Zápis z 2. setkání Řídícího výboru

Zápis z 2. setkání Řídícího výboru Zápis z 2. setkání Řídícího výboru Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Místo konání: zasedací místnost MAS Český les

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM KOMUNIKAČNÍ PLÁN CZ /0.0/0.0/17_047/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM KOMUNIKAČNÍ PLÁN CZ /0.0/0.0/17_047/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM KOMUNIKAČNÍ PLÁN Projekt Registrační číslo Nositel projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008577

Více

Tento projekt je financován z ESF ( prostřednictvím OP VVV (

Tento projekt je financován z ESF (  prostřednictvím OP VVV ( Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II Místní

Více

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov ÚVOD Místní akční plán ORP Sokolov je projekt, který je realizován jako součást tzv. akce KLIMA Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP DOMAŽLICE

IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP DOMAŽLICE IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP DOMAŽLICE 22. 6. 2016 1 ÚVOD Místní akční plán vzdělávání SO ORP Domažlice (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 7. jednání Řídícího výboru 28. 6. 2017 Domažlice OBSAH 1) Informace o průběhu projektu 2) Harmonogram 3) Vzdělávací

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 3. jednání Řídícího výboru 15. 9. 2016 Domažlice OBSAH 1) Informace o průběhu projektu 2) Harmonogram projektu

Více

Organizační struktura

Organizační struktura Organizační struktura Projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání V ORP Znojmo II Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009113 Nositel projektu MAS Znojemské vinařství, z. s. Datum schválení

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000066 3. jednání Řídícího výboru 22. 9. 2016 Horšovský Týn OBSAH 1) Informace o průběhu projektu 2) Harmonogram projektu

Více

Komunikační plán projektu Místní akční plán vzdělávání na území ORP Zábřeh II

Komunikační plán projektu Místní akční plán vzdělávání na území ORP Zábřeh II Komunikační plán projektu Místní akční plán vzdělávání na území ORP Zábřeh II registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008583 Verze 1.0 schválená ŘV dne 10. 10. 2018 Obsah: Úvod 1. Přehled

Více

STATUT Řídícího výboru Partnerství Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska

STATUT Řídícího výboru Partnerství Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska STATUT Řídícího výboru Partnerství Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska Článek I Základní ustanovení 1. Místní akční skupina Opavsko z.s. (dále jen MAS Opavsko ) jako zpracovatel

Více

Organizační struktura Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II

Organizační struktura Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II Organizační struktura Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II Organizační struktura zpracovaná v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010685.

Více

Aktivity projektu MAP ORP Domažlice souhrnný kalendář

Aktivity projektu MAP ORP Domažlice souhrnný kalendář 2016 Měsíc Den duben Aktivity projektu MAP ORP Domažlice souhrnný kalendář NÁZEV AKCE POPIS/CÍL JEDNÁNÍ VÝSTUPY CÍLOVÁ SKUPINA 1 1. jednání RT pracovní schůzka realizačního týmu členové RT 18 2. jednání

Více

Webinář A1: Vytváření organizačních struktur

Webinář A1: Vytváření organizačních struktur Tvorba MAP Webinář A1: Vytváření organizačních struktur Podklad pro webinář Lektor Dana Diváková Komunitní plán Umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce,

Více

Č. projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ MAS Labské skály, z.s. ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s.

Č. projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ MAS Labské skály, z.s. ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s. Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000297 MAS Labské skály, z.s. ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s. Představení Finálního dokumentu MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU SPOLUPRÁCE

ZPRÁVA O PRŮBĚHU SPOLUPRÁCE ZPRÁVA O PRŮBĚHU SPOLUPRÁCE MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN VERZE 2 ÚVOD Místní akční plán vzdělávání ve SO ORP Horšovský Týn (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a

Více

Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda

Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Cheb na období 2014+ 1. Úvodní slovo - Ing. Petr Navrátil,

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Blovice

Strategický rámec MAP pro ORP Blovice Strategický rámec MAP pro ORP Blovice 1. Vize Území SO ORP Blovice disponuje personálně kapacitně i technicky kvalitní sítí vzdělávacích zařízení, které vzájemně spolupracují v oblasti i volnočasových

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ÚZEMÍ SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN DO ROKU 2023

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ÚZEMÍ SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN DO ROKU 2023 STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ÚZEMÍ SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN DO ROKU 2023 Stránka 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD... 3 3 VIZE... 5 4 POPIS ZAPOJENÍ AKTÉRŮ... 6 5 POPIS PRIORIT A CÍLŮ... 9 5.1 NEDOSTATEČNÁ PŘIMĚŘENÁ

Více

Komunikační plán. Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Znojmo II

Komunikační plán. Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Znojmo II Místní akční plán rozvoje vzdělávání V ORP Znojmo II Komunikační plán Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Znojmo II Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009113 Nositel projektu

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP Milevsko CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000032 Strategický rámec pro ORP Milevsko Platná aktuální verze k 1. červenci 2016 Obsah 1 Vize... 3 2 Popis zapojení aktérů...

Více

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Kraslice

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Kraslice Popis fungování Místního akčního plánu ORP Kraslice ÚVOD Projekt Místní akční plán ORP Kraslice je realizován jako součást tzv. akce KLIMA Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele,

Více

Jednací řád Řídícího výboru. Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Cheb na období 2014+

Jednací řád Řídícího výboru. Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Cheb na období 2014+ Jednací řád Řídícího výboru Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Cheb na období 2014+ I. Úvodní ustanovení Tento jednací řád upravuje jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAP

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAP Projekt MAP rozvoje vzdělávání na území Prahy 8 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN MAP Dne 25. 9. 2017 Hlavním cílem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Prahy 8 (dále jen MAP) je podpora a prohloubení

Více

STRUKTURA PARTNERSTVÍ MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ VE SO ORP DOMAŽLICE

STRUKTURA PARTNERSTVÍ MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ VE SO ORP DOMAŽLICE STRUKTURA PARTNERSTVÍ MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ VE SO ORP DOMAŽLICE 1 ÚVOD Místní akční plán vzdělávání ve SO ORP Domažlice (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání

Více

Organizační struktura MAP II ORP ČB

Organizační struktura MAP II ORP ČB Organizační struktura MAP II ORP ČB Mateřské školy Základní školy Děti a žáci ZUŠ Organizace neformálního a zájmového vzdělávání Veřejnost Zřizovatelé škol a dalších vzdělávacích zařízení Rodiče dětí a

Více

IV. Blok Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

IV. Blok Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu Ústí nad Orlicí a Česká Třebová IV. Blok Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu Ústí nad Orlicí a Česká Třebová Místí akční plány rozvoje vzdělávání Výzva č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV. Strategický rámec. Řídící výbor

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV. Strategický rámec. Řídící výbor MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV Strategický rámec Řídící výbor 13. 12. 2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STRATEGICKÉM RÁMCI Struktura Postup tvorby a zapojení aktérů Vize Tematická opatření SWOT-3

Více

Místní akční plán Frýdek-Místek

Místní akční plán Frýdek-Místek Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán

Více

Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP

Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP Místo konání: Malá zasedací místnost na Městském úřadě ve Světlé nad Sázavou Datum konání: 3. října 2018 od 14:00 Seznam účastníků: viz Prezenční listina

Více

Organizační struktura

Organizační struktura Organizační struktura Tento dokument popisuje organizační strukturu partnerství v rámci projektu MAP Karlovarsko II. Dokument byl zpracován dle požadavků metodiky Postupy tvorby MAP II 1. Organizační struktura

Více

Statut a Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP ORP Sokolov

Statut a Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP ORP Sokolov Statut a Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP ORP Sokolov Úvodní ustanovení Článek I.. Tento Statut a Jednací řád upravuje podobu a jednání Řídícího výboru v rámci projektu MAP ORP Sokolov 2. Řídící

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP PROJEKT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SO ORP PÍSEK Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000020 Strategický rámec MAP do roku 2023 pro ORP Písek Platná aktuální verze k 8. červnu 2016 Obsah 1 Vize...

Více

3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání

3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání 3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání 13.6.2017 17.00-18.00 Program jednání Zahájení, úvodní slovo Program jednání Určení zapisovatele a ověřovatele Informace o průběhu realizace projektu Zpráva realizačního

Více

IV. Blok Místní akční plán vzdělávání

IV. Blok Místní akční plán vzdělávání IV. Blok Místní akční plán vzdělávání Místí akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky Výzva č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v

Více

Místní akční plán vzdělávání pro území obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky II. Představení projektu, navázání spolupráce se školami

Místní akční plán vzdělávání pro území obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky II. Představení projektu, navázání spolupráce se školami Místní akční plán vzdělávání pro území obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky II Představení projektu, navázání spolupráce se školami MAP II ZÁKLADNÍ INFORMACE MAP II: plynulá návaznost na předchozí

Více

Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov

Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov I. Úvodní ustanovení Tento jednací řád upravuje jednání Řídícího výboru v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání v území ORP

Více

Místní akční plán ORP Hlinsko- postup

Místní akční plán ORP Hlinsko- postup Místní akční plán ORP Hlinsko- postup 11. 2. 2016 1. Podání žádosti o dotaci Žádost podána, k 11. 2. 2016 ve stavu schválení přijatelnosti Předpoklad schválení ŽoD březen- duben 2016 Realizace MAP 1. 2.

Více

Strategický rámec MAP pro SO ORP Šlapanice

Strategický rámec MAP pro SO ORP Šlapanice Strategický rámec MAP pro SO ORP Šlapanice 1 1. Vize Všechny vzdělávací organizace na Šlapanicku disponují dobrými podmínkami pro kvalitní činnost. Spolupracují na zajištění komplexní a kvalitní nabídky

Více

Principy MAP Komunikační strategie MAP v ORP Tábor

Principy MAP Komunikační strategie MAP v ORP Tábor Principy MAP Komunikační strategie MAP v ORP Tábor Principy MAP Princip spolupráce V rámci MAP spolu plánují a spolupracují minimálně tři strany: zřizovatelé, poskytovatelé a uživatelé. Zřizovateli jsou

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Zápis z ustavující schůze Řídícího výboru projektu

Zápis z ustavující schůze Řídícího výboru projektu Zápis z ustavující schůze Řídícího výboru projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem Datum konání: 27. března 2018 Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu Bystřice

Více

Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání SO ORP Železný Brod

Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání SO ORP Železný Brod Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání SO ORP Železný Brod Setkání zástupců MŠ, ZŠ a dalších aktérů vzdělávání (Železný Brod, 26. 5. 2016) Realizátor projektu: MAS Achát z.s. Termín realizace:

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP v rámci projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání správní obvod Praha 7 Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000718 Datum konání: čtvrtek 8. 12. 2016

Více

PROGRAM. setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

PROGRAM. setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání PROGRAM setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání dne 8. června 2016 od 14.00 hod do 16.00 hod zasedací místnost MěÚ Hlučín 1. Seznámení s výstupy

Více

Setkání Řídícího výboru MAP

Setkání Řídícího výboru MAP Setkání Řídícího výboru MAP 16. 4. 2018 Realizace projektu: 4/2016 4/2018 Setkání: Příprava projektu 21. 10. 2015, 11. 2. 2016 Setkání Partnerství 15. 6. 2016, 26. 9. 2017, 11. 4. 2018 Setkání Řídícího

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO SO ORP PRACHATICE Zpracováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Prachatice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000329

Více

Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP

Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP Místo konání: Velká zasedací místnost na Městském úřadě v Havlíčkově Brodě Datum konání: 3. října 2018 od 10:30 Seznam účastníků: viz Prezenční listina

Více

MČ Praha 22 MAP. MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Představení MAP MČ Praha 22 na setkání zástupců MAP I a KAP

MČ Praha 22 MAP. MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Představení MAP MČ Praha 22 na setkání zástupců MAP I a KAP MČ Praha 22 MAP MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Představení MAP MČ Praha 22 na setkání zástupců MAP I a KAP 10. 4. 2019 Žadatelem byla MČ Praha 22 a projekt byl realizován na území správního

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Novojičínska Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Novojičínska (dále

Více

Místní akční plán vzdělávání pro region Hranicko

Místní akční plán vzdělávání pro region Hranicko Místní akční plán vzdělávání pro region Hranicko Zasedací síň, Hranice, 16. 9.2015 Bc. Tomáš Václavík Mgr. František Kopecký, t.vaclavik@regionhranicko.cz 731456266 Co je to MAP: Zaměřen na rozvoj kvalitního

Více

AKČNÍ PLÁN MAP vzdělávání ORP Šumperk Reg. č. projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/

AKČNÍ PLÁN MAP vzdělávání ORP Šumperk Reg. č. projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ AKČNÍ PLÁN 2017 MAP vzdělávání ORP Šumperk Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000346 Datum zahájení projektu: 1. 4. 2016 Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2018 Realizátor: MAS Šumperský venkov,

Více

Komunikační strategie

Komunikační strategie Komunikační strategie pravidla pro zapojení dotčené veřejnosti pro území správního obvodu s rozšířenou působností Beroun v rámci projektu: MAP ORP Beroun číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/15_005/0003411 Schváleno

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO ORP IVANČICE

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO ORP IVANČICE STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO ORP IVANČICE Zpracováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ivančice Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000680

Více

Ustavující zasedání Řídícího výboru k projektu Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí. Datum: 6.

Ustavující zasedání Řídícího výboru k projektu Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí. Datum: 6. Ustavující zasedání Řídícího výboru k projektu Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí Datum: 6. června 2016 PROGRAM: Zahájení, představení přítomných Představení projektu

Více

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ŘEDITELŮ. základních a mateřských škol ORP Tišnova od 9.00 do 15.00

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ŘEDITELŮ. základních a mateřských škol ORP Tišnova od 9.00 do 15.00 SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ŘEDITELŮ základních a mateřských škol ORP Tišnova 30.8.2016 od 9.00 do 15.00 PROGRAM Zahájení, úvodní slovo Město Tišnov informace o školství 9.05-9.25 Představení realizačního

Více

1. zasedání Řídícího výboru

1. zasedání Řídícího výboru 1. zasedání Řídícího výboru projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607 27. března 2018 Program 1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu

Více

Místní akční plán v ORP Hlinsko PRŮBĚH LENKA JUKLOVÁ

Místní akční plán v ORP Hlinsko PRŮBĚH LENKA JUKLOVÁ Místní akční plán v ORP Hlinsko PRŮBĚH LENKA JUKLOVÁ Proč MAP? Vybudování systému KOMUNIKACE a SPOLUPRÁCE Dohoda o prioritách vzdělávání v regionu Podklady pro šablony Podklady k vyhlašování výzev OP VVV

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP BŘECLAV II (registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP BŘECLAV II (registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP BŘECLAV II (registrační

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracovní skupina Rozvoj matematické pregramotnosti a gramotnosti, rozvoj digitálních kompetencí

Více

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové. 1. setkání pracovních skupin Mžany

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové. 1. setkání pracovních skupin Mžany Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové 1. setkání pracovních skupin 11. 10. 2016 Mžany 1. setkání pracovních skupin Program jednání: 1. Prezence, zahájení 2. Představení dosavadních výstupů

Více

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ?

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ? CO JE TO MAP? 1. Místní - dokument připravovaný pro místní potřeby 2. Akční - dokument připravovaný místní komunitou - zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání 3. Plán - koncepční plán

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Blansko. www. vzdelavaniblanensko.cz

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Blansko. www. vzdelavaniblanensko.cz Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Blansko www. vzdelavaniblanensko.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality škol jsou motivovaní

Více

Řídící výbor 2. setkání Projekt MAP ORP Kyjov vzdělávání v pohybu. V Kyjově, dne

Řídící výbor 2. setkání Projekt MAP ORP Kyjov vzdělávání v pohybu. V Kyjově, dne Řídící výbor 2. setkání Projekt MAP ORP Kyjov vzdělávání v pohybu V Kyjově, dne 5. 9. 2016 ŘÍDÍCÍ VÝBOR - úvod - zahájení, přivítání - kontrola usnášeníschopnosti (nadpoloviční většina) - zvolení zapisovatele

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/ Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000021 Společné setkání členů pracovních skupin 19.10.2017 od 15 hodin, ZŠ Matice školské Program: - Informace o plánovaných

Více

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové Setkání zástupců základních a mateřských škol a jejich zřizovatelů z území MAS Hradecký venkov 7. 3. 2016 Mžany MAP na území ORP Hradec Králové

Více

Místní akční plán vzdělávání pro území obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II CZ /0.0/0.

Místní akční plán vzdělávání pro území obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II CZ /0.0/0. Místní akční plán vzdělávání pro území obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008612 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU Projekt plně navazuje na MAP Ústí

Více

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY NEFORMÁLNÍHO A ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. ORP Tišnov od do 17.00

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY NEFORMÁLNÍHO A ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. ORP Tišnov od do 17.00 SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY NEFORMÁLNÍHO A ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ORP Tišnov 20.9.2016 od 15.00 do 17.00 PROGRAM Zahájení, úvodní slovo 15.00-15.05 Představení projektu, realizačního a administrativního týmu

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje Představení projektu a Realizačního týmu KAP v PS Vzdělávání Zlín, PSV 27. ledna 2015 Proč KAP? 2 V oblasti regionálního školství bude velká

Více

NEINVESTIČNÍ OPATŘENÍ: AKTIVITY ŠKOL A AKTVITY SPOLUPRÁCE PRO ÚZEMÍ SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN

NEINVESTIČNÍ OPATŘENÍ: AKTIVITY ŠKOL A AKTVITY SPOLUPRÁCE PRO ÚZEMÍ SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN NEINVESTIČNÍ OPATŘENÍ: AKTIVITY ŠKOL A AKTVITY SPOLUPRÁCE PRO ÚZEMÍ SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN 1 1 OBSAH 1 OBSAH...2 2 ÚVOD...3 3 NEINVESTIČNÍ OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU...5 Cíl 1.1 Dostatečné materiální zabezpečení

Více

CZ /0.0/0.0/15_005/ rozvoje vzdělávání ORP Kroměříž

CZ /0.0/0.0/15_005/ rozvoje vzdělávání ORP Kroměříž CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000125 Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání ORP Kroměříž Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání ORP Kroměříž je realizován v období 1.9.2016 29.6.2018 Co je MAP Místní akční plán

Více

ze dne Místo a čas konání: MÚ Kopřivnice, 15:00 16:30 Program: 1. Zahájení, uvítání přítomných

ze dne Místo a čas konání: MÚ Kopřivnice, 15:00 16:30 Program: 1. Zahájení, uvítání přítomných Zápis ze setkání ředitelů škol a školských zařízení v ORP Kopřivnice projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008634 Místo a čas konání: MÚ Kopřivnice, 15:00 16:30

Více

Komunikační plán MAP ORP HAVLÍČKŮV BROD

Komunikační plán MAP ORP HAVLÍČKŮV BROD Komunikační plán MAP ORP HAVLÍČKŮV BROD Cílem Komunikačního plánu je zajistit informovanost všech aktérů a široké veřejnosti o jednotlivých dílčích výstupech společného plánování zpracovaném SR MAP, o

Více

Komunikační strategie Pravidla pro zapojení dotčené veřejnosti. MAP vzdělávání v ORP Konice

Komunikační strategie Pravidla pro zapojení dotčené veřejnosti. MAP vzdělávání v ORP Konice Komunikační strategie Pravidla pro zapojení dotčené veřejnosti 1. ÚVOD MAP vzdělávání v ORP Konice Komunikační strategie Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Konice (dále jen MAP ORP Konice) obsahuje

Více

Pozvánka. na úvodní setkání Řídícího výboru MAP pro ORP Litovel. ve středu 6. dubna 2016 od hodin v salonku Café Restaurant Záložna v Litovli

Pozvánka. na úvodní setkání Řídícího výboru MAP pro ORP Litovel. ve středu 6. dubna 2016 od hodin v salonku Café Restaurant Záložna v Litovli Pozvánka na úvodní setkání Řídícího výboru MAP pro ORP Litovel které se koná ve středu 6. dubna 2016 od 14.00 hodin v salonku Café Restaurant Záložna v Litovli Program: 1) Zahájení 2) Informace k realizaci

Více

IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP DOMAŽLICE A VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN

IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP DOMAŽLICE A VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP DOMAŽLICE A VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN 1 ÚVOD Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn (MAP

Více

MAP V ORP MLADÁ BOLESLAV. 1. Jednání řídícího výboru

MAP V ORP MLADÁ BOLESLAV. 1. Jednání řídícího výboru MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MAP V ORP MLADÁ BOLESLAV 1. Jednání řídícího výboru Mladá Boleslav, 7. 6. 2016 PROGRAM Úvod MAP, KAP, CLLD Představení projektu a realizačního týmu Funkce řídícího

Více

Místní akční plán vzdělávání MAP. setkání škol a zřizovatelů ORP Tišnov

Místní akční plán vzdělávání MAP. setkání škol a zřizovatelů ORP Tišnov Místní akční plán vzdělávání MAP setkání škol a zřizovatelů ORP Tišnov 15.9.2015 CO JE MAP? MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA PÍSECKU II Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008590 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA PÍSECKU II aktualizace pro MAP

Více

Zápis z ustavujícího jednání projektu OP VVV MAP v ORP Mělník

Zápis z ustavujícího jednání projektu OP VVV MAP v ORP Mělník 111 1 Zápis z ustavujícího jednání projektu OP VVV MAP v ORP Mělník Datum konání: 24. května 2016 v 15:00 hod. Místo: MÚ Mělník zasedací místnost (č. p. 51) Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: --- Program

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ÚZEMÍ SO ORP DOMAŽLICE DO ROKU 2023

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ÚZEMÍ SO ORP DOMAŽLICE DO ROKU 2023 STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ÚZEMÍ SO ORP DOMAŽLICE DO ROKU 03 Verze k. 5. 07 Stránka Obsah ÚVOD... 3 VIZE... 7 3 POPIS ZAPOJENÍ AKTÉRŮ... 9 4 POPIS PRIORIT A CÍLŮ... 4. NEDOSTATEČNÁ FINANČNÍ PODPORA ORGANIZAČNÍHO,

Více