N_SAS / VŠFS / LS 2010 / KS. Přednáška č. 3 (hlavní teze) Správa dokumentů jako důležitá součást veřejné správy v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N_SAS / VŠFS / LS 2010 / KS. Přednáška č. 3 (hlavní teze) Správa dokumentů jako důležitá součást veřejné správy v ČR"

Transkript

1 N_SAS / VŠFS / LS 2010 / KS Přednáška č. 3 (hlavní teze) Správa dokumentů jako důležitá součást veřejné správy v ČR Hlavní okruhy problémů: I. Vývoj legislativy archivnictví a spisové služby v českých zemích v moderní době II. Elektronizace veřejné správy, rozvoj e-governmentu v ČR důsledky pro spisovou a archivní službu III. Správa dokumentů (spisová služba) u veřejnoprávních i soukromoprávních původců v ČR v současnosti 1. Vývoj legislativy archivnictví a spisové služby v českých zemích v moderní době -Historicky 1. Zákonná úprava archivnictví: zákon č. 97/1974 Sb. + 2 hlavní prováděcí vyhlášky: č. 117/1974 Sb. o skartačním řízení č. 118/1974 Sb. o podnikových archivech - Usnesení vlády ČR č. 213/1991 ke komplexnímu rozboru stavu archivnictví v ČR (mj. stavba nového archivního areálu v Praze Chodovci, správní archivy) = Novela AZ z roku 1974 = zákon č. 343/1992 Sb. (mj. snížení hranice pro nahlížení do archiválií na 30 let X zásadní problémy viz situace po roce neřeší) - Zákon č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti OÚ mj. nově vymezena působnost archivů: SÚA a SOA = OSS SOkA = vnitřní organizační jednotky SOA -Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a o spisové službě = historicky 1. legislativní úprava spisové služby (platnost od ) 1

2 2 hlavní prováděcí vyhlášky: č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů - Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu SSL - Usnesení vlády ČR č. 11/2004 (Projekt Národního digitálního archivu) - Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti - Vyhláška NBÚ č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací - Usnesení vlády ČR č. 1338/2008 o stanovení výstupních formátů dokumentů v digitální podobě - Oznámení MV, kterým se zveřejňuje Národní standard pro elektronické systémy SSL ERMS (In: Věstník MV, roč. 2009, částka 76, část II) - novela AZ č. 190/2009 Sb. (platnost od ) + včetně další související novelizace tohoto zákona (viz výše) = AZ č. 309/2009 Sb., obsahující úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (jak vyplývá z pozdějších změn): -příloha č. 1: Dokumenty vzniklé z činnosti podnikatelů zapsaných v OR, které jsou podnikatelé za podmínek stanovených tímto zákonem povinni uchovávat a umožnit z nich výběr archiválií -příloha č. 2: Dokumenty, které budou podle obsahu vždy předloženy k výběru za archiválie -příloha č. 3: Archiválie, které se zařazují do I. kategorie -příloha č. 4: přehled SOkA jako vnitřních organizačních jednotek SOA + 2 hlavní prováděcí vyhlášky: č. 645/2004 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby (z důvodu zásadních změn nahradila dosavadní vyhlášku č. 646/2004 Sb.) 2

3 2. Elektronizace veřejné správy, rozvoj e-governmentu v ČR důsledky pro spisovou a archivní službu egovernment modernizace veřejné správy s využitím nových možností ICT ( zákon o egovermentu = zákon č. 300/2008 Sb.) - Hlavní problémy počátečního období zavádění e-governmentu v ČR: -nemožnost sdílení dat mezi IS různých orgánů veřejné správy, resp. mezi jednotlivými registry dat -neexistence jediného tzv. bezvýznamného identifikátoru osoby: zatím se v tomto směru využívá rodného čísla (de facto možno jen do roku 2054!) -nerovnoprávnost dokumentů v listinné a v e-podobě -nedostatečná podpora a legislativa o e-ssl - Instituce, které měly v gesci rozvoj státního informačního systému (po roce 1990): -ministerstvo hospodářství ( ) -Úřad pro státní informační systém ( ) -Úřad pro veřejné informační systémy ( ) -ministerstvo informatiky ( ) -ministerstvo vnitra (v současnosti) - 1. služba v praxi = žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - zákon č. 227/2000 Sb., o e-podpisu (bohužel prováděcí předpis až v roce 2004, úřady nebyly připraveny) - nařízení vlády č. 495/2004 Sb. = prováděcí předpis k zákonu o e-podpisu: -poprvé rovnoprávnost dokumentu v listinné a e-podobě: Písemnosti OVM v e-podobě označené e-značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo podepsané uznávaným e-podpisem mají stejné právní účinky jako veřejné listiny vydané těmito orgány ( 11, odst.2) -e-veřejná listina -e-zaručený podpis 3

4 -e-značka = e-podpis vytvářený technickým zařízením automaticky (ne vázaný na určitou osobu): nejedná se o podpis ve smyslu Obč.Z -časové razítko = nástroj, který hodnověrným způsobem zajišťuje přiřazení aktuálního časového údaje k e-dokumentu -certifikát = datová správa, která je vydána poskytovatelem certifikačních služeb + spojuje v sobě data pro ověřování podpisů s podepisující osobou, umožňuje ověřit její totožnost - zákon č. 365/2000 Sb., o ISVS certifikát (kvalifikovaný): pro e-podpis ve spojení s konkrétní osobou certifikát (komerční): ostatní použití - vyhláška MV č. 496/2004 Sb., o e-podatelnách (povinnost OVM ji zřídit a provozovat) Elektronická podatelna - pracoviště OVM určené pro příjem a odesílání DZ, nové povinnosti OVM ohledně provozu DS neruší dosavadní předpisy o využívání podatelny. - vyhláška MV č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikovaných služeb Získání certifikátů: - doporučení pořídit pro všechny osoby, které podle podpisového řádu mají právo za instituci podepisovat dokumenty - aktuálně v ČR certifikáty vystavují 3 akreditované firmy: -První certifikační agentura, a. s. ( -Česká pošta, s. p. ( -e Identity, a. s. ( - Usnesení vlády ČR č. 757/2007 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby na léta (Smart Administration) egon symbol egovernmentu ( živý organismus ): má 4 hlavní pilíře: - Zákon o egovernmentu ( srdce ) - Komunikační infrastruktura veřejné správy KIVS ( oběhová soustava ) - Czech POINT ( prsty ) - Základní registry veřejné správy ( mozek ). 4

5 -Vyhláška MV č. 324/2008 Sb., o kontaktních místech veřejné správy Czech POINT ( Český podací ověřovací informační národní terminál ) projekt MV s cílem vytvořit univerzální podatelnu, ověřovací místo a informační centrum, kde by měl občan možnost na jednom místě získat veškeré údaje, opisy, výpisy, doklady a efektivně komunikovat s orgány veřejné správy, které mj. - provádí autorizovanou konverzi dokumentů pro jejich odesílání a přijímání prostřednictvím DS - přijímá žádosti o zřízení DS a další služby ohledně provozu DS Základními stavebními jednotkami projektu (kontaktními místy) jsou obecní a městské úřady, magistráty, krajské úřady, pracoviště Hospodářské komory ČR, České pošty a notářů. -Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech od : používání 4 základních registrů ISVS: - Registr obyvatelstva (ROB): občané ČR a EU, cizinci s povolením pobytu, cizinci s uděleným azylem, - Registr osob (ROS): všechny osoby s právní subjektivitou (fyzické i právnické), - Registr práv a povinností (RPP): působnost orgánů veřejné správy, práva a povinnosti osob (vč. jejich přístupových práv k příslušným informacím), esbírka zákonů, správní řízení u institucí v ČR, - Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN): informace o územní identifikaci a o katastru nemovitostí. -Bezpečnost e-komunikace: nutno zajistit - důvěrnost = data nebo informace se nedostanou do rukou neoprávněným osobám, - integrita = data nebo informace nemohou být změněny neoprávněným způsobem, - dostupnost = informační zdroje jsou přístupné a použitelné v danou dobu a požadovaným způsobem, - nepopiratelnost = získává se využitím příslušných kryptografických metod a postupů. KIVS / hlavní celostátní IS ( portály ): - Portál veřejné správy ( od roku Integrovaný regionální IS IRIS regionální rozvojové agentury - epusa portál územních samospráv (budován na úrovni krajů) 5

6 - Portál Města a obce on-line ( údaje o VÚSC, okresech a obcích, od roku ARES portál ekonomických subjektů - etržiště (viz zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách) Problematika datových schránek (DS): Platná legislativa: - Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů - Zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů - Vyhláška MV č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování ISDS - Vyhláška MV č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů Další prameny: - Memorandum MV a zástupci výrobců elektronických SSL ( ): propojení DS a SSL (webové rozhraní) - Memorandum MV a Svazu měst a obcí ČR (květen 2009) - Memorandum MV a Asociace krajů ČR ( ) - Provozní řád ISDS (viz: MV ČR zřizovatel systému DS + správce ISDS, dále provozuje: eporadnu k datovým schránkám - poradenskou linku: tel Česká pošta, s. p. (ČP) provozovatel ISDS - výlučný doručovatel elektronické pošty prostřednictvím DS. Zaručený epodpis (tj. uznávaný elektronický podpis, založený na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb ): - obecně pro komunikaci prostřednictvím DS není potřeba (ISDS garantuje stejné právní účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný), 6

7 - použije se tam, kde: -byl v listinné formě požadován ověřený podpis, -je nutné, aby dokument podepsalo více osob, -některé OVM volí jako univerzální nástroj oficiální úřední komunikace, epopis splňuje následující požadavky: -je jednoznačně spojen s podepisující osobou (kvalifikovaný certifikát, komerční certifikát), -umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě, -byl vytvořen a připojen k DZ prostředky pod kontrolou podepisující osoby, -je možné zjistit jakoukoliv případnou změnu dat v DZ. Kvalifikované časové razítko: - je to datová informace, kterou vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, - důvěryhodným způsobem spojuje DZ s časovým okamžikem, - využívá se např. při podpisu smlouvy v elektronické podobě, při on-line obchodování nebo při soudním dokazování + zejména celkově: v systémech essl u OVM, při dlouhodobém uchovávání/archivaci elektronických dokumentů. Elektronická podatelna - pracoviště OVM určené pro příjem a odesílání DZ, nové povinnosti OVM ohledně provozu DS neruší dosavadní předpisy o využívání e-podatelny Konverze (autorizovaná) dokumentů: - úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v DZ, nebo - úplné převedení dokumentu obsaženého v DZ do dokumentu v listinné podobě, a dále ověření shody obsahu těchto dokumentů, a dále připojení ověřovací doložky (stejné právní účinky). DS je elektronické úložiště, které je určeno k doručování dokumentů OVM, k provádění podání vůči nim a k dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob jeho prostřednictvím Dokument, dodaný prostřednictvím DS, má stejnou váhu jako doporučená zásilka s dodejkou, a to do vlastních rukou. DS není ová schránka (DS reprezentují speciální oddělený komunikační systém), 7

8 DS není dlouhodobé úložiště ED, respektive archiv (obsah datových zpráv (DZ) je smazán po 90 dnech od jejich doručení, jen obálka metadata jsou uchovávána trvale) Zřízení DS: 1/ ze zákona: a/ OVM, PO zřízeným zákonem, PO zapsaným v OR, OS zahraničních PO zapsaných v OR, insolvenčním správcům (neprodleně), b/ advokátům a daňovým poradcům (k ). 2/ na žádost: ostatní subjekty (PO + FO). Účel zřízení DS: - elektronická komunikace mezi subjekty - doručování dokumentů OVM - činění úkonů vůči OVM - dodávání dokumentů PO a FO podnikajících i nepodnikajících DS umožňuje: - odesílat zprávy - přijímat zprávy - zjišťovat stav odesílaných zpráv - přijímat doklady o dodání a doručení - ověřovat, zda adresát má DS Kdy DS nelze využít: - neumožňuje-li povaha dokumentu zaslání prostřednictvím DS - nelze-li provést konverzi zasílaných dokumentů - není-li zpřístupněna a aktivována DS odesílatele i příjemce - jsou-li zneplatněny přístupové údaje osoby oprávněné k přístupu do DS Výhody DS: - přístupnost z kteréhokoliv místa, kde je dostupný internet - úspora času: odpadnou problémy s doručováním listinných zásilek a s osobním docházením na poštu 8

9 - finanční úspora - zástupnost: odpovědná osoba může pověřit další osoby - rozšířenost: zatím povinně ze zákona č. 300/2008 Sb. OVM, PO zapsané v OR a PO zřízené zákonem + výhledově se počítá s dalšími subjekty Nevýhody DS: - od zpřístupnění DS nutnost ji pravidelně vybírat (viz tzv. fikce doručení) - nutnost pracovat s elektronickými originály dokumentů - nutnost zajištění dlouhodobého uložení příslušných ED - zatím částečné využívání v elektronické komunikaci v ČR (viz výše) - ISDS zatím není možné využívat pro komunikaci se zahraničními subjekty, které nemají sídlo v ČR (alespoň ne v dohledné době). Jak se dostat do DS 2 základní způsoby: Přístup do DS: 1. přímo přes www rozhraní (připomíná jednoduché internetové bankovnictví) 2. přes aplikační rozhraní, tj. prostřednictvím některé IT aplikace, která je schopna se s ISDS propojit - oprávněná osoba: nebo - administrátor: nebo -FO, pro kterou byla DS zřízena -statutární orgán PO (je-li oprávněn jednat za společnost) -člen statutárního orgánu PO (je-li oprávněn jednat za společnost) -vedoucí OVM - pověřená osoba: -vedoucí organizační složky podniku zahraniční PO -osoba určená oprávněnou osobou -osoba k tomu pověřená oprávněnou osobou nebo administrátorem 9

10 Zpřístupnění DS: - prvním přihlášením oprávněné osoby - nejpozději 15. dnem po doručení přístupových údajů Nastavení DS: Doporučeno nastavit 2 důležité věci: 1/ pověření osob 2/ upozorňování na příchozí DS Pověření osob: - tzv. pověřeným osobám jsou následně zaslány MV přístupové údaje - po přihlášení tyto osoby mohou vykonávat činnosti, které rozsah jejich pověření umožňuje (pověření = udělení plné moci) - k DS existuje možnost určit tzv. administrátora: má stejná práva jako vlastník DS (statutární orgán) + může pověřovat další osoby - tzv. administrátor se uplatňuje především u velkých společností a institucí s rozsáhlejší organizační strukturou + doporučení, aby to byla osoba zodpovědná za příjem a vypravování dokumentů (správu dokumentů) v instituci Propojení IS instituce a ISDS: Provozuje-li instituce IS pro řízení dokumentů, může jej propojit s ISDS (zejména u větších institucí doporučováno!) potom nutné: - konzultovat toto propojení s aktuálními dodavateli IS v instituci - nezapomenout na povinnosti instituce v oblasti správy dokumentů (spisové služby) a archivnictví: zejména pokud jde o tzv. veřejnoprávního původce, resp. určeného původce podle zákona č. 499/2004 Sb., v úplném znění zákona č. 309/2009 Sb., o archivnictví a spisové službě + podle vyhlášky MV č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Doručování prostřednictvím DS: 1/Povinné doručování od : o OVM vůči OVM -pokud to umožňuje povaha dokumentu -nedoručuje-li se na místě 10

11 OVM vůči FO + PO -pokud to umožňuje povaha dokumentu -má-li FO/PO zpřístupněnu DS -nedoručuje-li se veřejnou vyhláškou 2/ Nepovinné doručování od : o FO + PO vůči OVM Konverze dokumentu: -pokud to umožňuje povaha úkonu -má-li FO/PO zpřístupněnu DS -úkon má účinky písemného a podepsaného podání - úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronického dokumentu obsaženého v DS a naopak - ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky - výstup dokumentu, který vznikl provedením konverze má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu převedeného - konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupním dokumentu a jeho soulad s právními předpisy 2 základní druhy konverze: 1/ autorizovaná provádějí ji kontaktní místa Czech POINT, HK a ČP -na základě žádosti a za úplatu -konverzovaný dokument možno: -odeslat do modulu Úschovna (lhůta uložení do 30 dní) -vypálit na CD (je v ceně účtované za konverzi) 2/ konverze z moci úřední provádějí OVM pro výkon své působnosti (resp. jiná konverze podle 69a zákona č. 499/2004 Sb., ve znění zákona č. 309/2009 Sb., o archivnictví a o spisové službě) Které dokumenty jsou vyloučeny z konverze: - v jiné podobě, než je dokument v papírové podobě nebo DZ - jedinečné listinné dokumenty: např. občanský průkaz - dokumenty obsahující změny, doplňky, vsuvky nebo škrty 11

12 - tam, kde není zřejmé, zda se jedná o originál nebo kopii dokumentu - u dokumentů s plastickým textem, či s otiskem plastického razítka - dokumenty fotografické, zvukové nebo audiovizuální Úschova DZ doručených prostřednictvím DS: Pozor! Úschova doručených i odesílaných DZ (ostatně jako i dalších dokumentů vůbec) je povinností vlastníka DS a plně na jeho zodpovědnosti (viz povinnosti z oblasti spisové služby a archivnictví v ČR) + doba uložení DZ v DS je ze zákona 90 dní od doručení - uložení DZ na pevný disk počítače - tisk DZ (obálka + přílohy) - uložení do elektronického datového úložiště subjektu provozujícího DS - tzv. Datový trezor: uložení a správa uložených dokumentů (zpoplatněná služba České pošty), 3 varianty (100, 500, 5000 DZ / 1 rok) - tzv. Datový správce: on-line služba, hl. partner HK ČR (zpoplatněná služba COMP NET SYSTEMS, s. r. o.), 4 varianty (S/4 uživatelé, M/10 už.,l/50 už., XL/více než 50 už.), standartní kapacita úložiště na serveru pro 1 účet cca 2 GB - jiní komerční ukladatelé ( komerční spisovny apod.)? - projekt Národní digitální archiv (od roku 2012 ostrý provoz?) Rekapitulace používání DS a výhled pro následující období: : vstoupil v platnost zákon č. 300/2008 Sb., MV zřizuje DS (automaticky ze zákona) existujícím OVM, PO vzniklým ze zákona a PO zapisovaným do OR, MV nepovinně zřizuje DS (na žádost) PO nezapisovaným do OR, FO podnikajícím a nepodnikajícím : povinná aktivace DS pro OVM, PO vzniklé ze zákona a PO zapisované do OR : zahájení pilotního projektu B2B komunikace prostřednictvím DS: -prostřednictvím DS bude možno zatím zasílat pouze elektronické faktury a jiné žádosti o provedení platby : spuštění neomezené B2B komunikace prostřednictvím DS -všechny PO a FO, které budou mít zpřístupněné DS : povinná komunikace prostřednictvím DS pro advokáty a daňové poradce -k tomuto datu aktivace všech DS advokátů a daňových poradců 12

13 3. Správa dokumentů (spisová služba) u veřejnoprávních i soukromoprávních původců v ČR v současnosti, tj. včetně e-dokumentů, e-ssl a provozu DS: - určení původci = subjekty, které jsou povinny podle 63, odst. 1 AZ vést spisovou službu: - VPP podle 3, odst. 1 AZ mimo ÚSC (vč. jejich organizací) a notářů -kraje -hl. m. Praha -obce s pověřeným OÚ, obce se stavebním nebo matričním úřadem -městská část Prahy nebo statutárního města s přenesenou působností - orgány veřejné moci (OVM) podle zákona č. 300/2008 Sb. (instituce, jejichž prostřednictvím stát jedná a které mají určité zákonné kompetence výkon veřejné správy, moc zákonodárnou a soudní): -OSS -ÚSC (obce a kraje) -soudy a státní zastupitelství -Pozemkový fond ČR a jiné státní fondy -zdravotní pojišťovny -Český rozhlas, Česká televize -samosprávné komory zřízené zákonem (HK AK, ČLK apod.) -notáři a soudní exekutoři - od mají ze zákona povinně zřízenou datovou schránku (DS): - OVM - PO zřízené ze zákona - PO zapsané v OR - OS zahraničních PO zapsaných do OR - insolvenční správci 13

14 - Metadata data popisující souvislosti, obsah a strukturu dokumentů a jejich správu v průběhu času, lze je rozdělit na: - popisná: vznikají v rámci operací SSL, - uchovávací: jsou tvořena při ukládání dokumentu do úložiště / archivu, - strukturální: udávají pozice dokumentu při provádění jednotlivých ICT operací. Jednoznačný identifikátor označení dokumentu zajišťující jeho nezaměnitelnost pomocí speciálního kódu, který musí být s dokumentem spojen. Podání úkon směřující vůči OVM, musí respektovat procesní pravidla podle příslušné legislativy (např. správní řád). Nová legislativní ustanovení o dokumentech v digitální podobě: - 69a zákona č. 309/2009 Sb.: - není-li dokument opatřen e-podpisem, e-značkou nebo kvalifikovaným časovým razítkem, původce jej opatří k. časovým razítkem - před konverzí e-dokumentu na analogový dokument a zpětně nebo při změně formátu e-dokumentu původce ověří e-podpis, e-značku nebo k. časové razítko - údaje o ověření se uchovávají spolu s e-dokumentem - Neprokáže-li se opak, dokument v digitální podobě se považuje za pravý, byl-li podepsán platným uznávaným e-podpisem nebo označen platnou e-značkou osoby, která k tomu byla v okamžiku podepsání nebo označení oprávněna, osoby odpovědné za převedení z dokumentu v analogové podobě nebo změnu formátu dokumentu v digitální podobě nebo osoby odpovědné za provedení autorizované konverze dokumentů a opatřen kvalifikovaným časovým razítkem. Ustanovení věty první se vztahuje i na dokumenty vzniklé z činnosti původců, kteří nejsou určenými původci. (odst. 8) - Vyhláška MV č. 191/2009 Sb.: - ( 4) vždy kontroly, zda e-dokument neobsahuje chybný datový formát či škodlivý kód + výsledek ověření autenticity e-dokumentu se připojí k e-dokumentu, jehož se týká + až po ověření se e-dokument zavede do systému e-ssl a označí jednoznačným identifikátorem - ( 5) při provedené konverzi z listinné podoby do digitální a naopak se převáděný dokument označí shodně s dokumentem převedeným + informace o tom se uloží s dokumentem 14

15 - ( 16) dokument v digitální podobě, popř. spis v digitální podobě, se považuje za úplný, je-li opatřen metadaty stanovenými v národním standardu pro e-systémy SSL - ( 17) dokumenty, popř. spisy, v digitální podobě zařazené do skartačního řízení se ukládají ve výstupních datových formátech stanovených v 20 vyhlášky č. 191/2009 Sb. a opatřují se metadaty - ( 20) Výstupním datovým formátem dokumentů se rozumí formáty stanovené pro a/formát výstupu z elektronického systému SSL b/formát dokumentu ukládaného v e-spisovně, která je součástí e-systému SSL c/formát pro předávání dp digitálního archivu - Vyhláška MV č. 194/2009 Sb.: - Přípustné formáty DZ dodávané do DS jsou obsaženy v její příloze č. 3. Postup při vyřizování dokumentů v souvislosti s DS, konverzí dokumentů a s e-ssl: 1. Z pohledu adresáta veřejné správy (fyzická osoba - FO, právnická osoba - PO): - Podání je obecně možno učinit: - písemně (v listinné podobě), - ústně do protokolu, - elektronicky se zaručeným podpisem Odesílatel elektronické podání: a/ má zpřístupněnou DS: - odesílatel může, ale nemusí provádět úkon vůči OVM prostřednictvím DS varianty: -podání v listinné podobě prostřednictvím ČP, -osobně na podatelně úřadu, -elektronicky na adresu podatelny úřadu - podání učiněné FO nebo PO prostřednictvím DS nemusí být zásadně opatřeno zaručeným podpisem: -neboť autenticitu dokumentu zajišťuje samotný ISDS, 15

16 -ledaže by jiný právní předpis stanovil povinnost opatřit podání úředně ověřeným podpisem, nebo je požadováno více podpisů apod.: potom nutný zaručený epodpis, -OVM musí své úřední dokumenty zasílané DS opatřovat zaručeným epodpisem, pokud tak procesní předpis stanoví. b/ nemá zpřístupněnou DS: - učiní podání elektronicky opatřené zaručeným podpisem, nebo bez něho, - učiní podání v klasické listinné podobě. 2. Z pohledu OVM: Pozor! Povinnost vykonávat SSL (správu dokumentů) podle zákona č. 499/2004 Sb. (ve znění zákona č. 309/2009 Sb.) a vyhlášky MV č. 191/2009 Sb.: 2.1. Příjem podání: a/ podaného elektronicky: - v rámci SSL je třeba evidovat všechna došlá podání, tj. i prostřednictvím DS (viz podací deník) - kromě -dokumentů obsahujících škodlivý kód (spam, viry), -dokumentů obsahujících chybný formát, -dokumentů podléhajících zvláštní evidenci (např. utajované informace), -dokumentů, které se v instituci sice využívají, ale nevstupují do oblasti SSL (např. Sbírka zákonů, Věstníky ústředních úřadů státní správy apod.) - OVM opatří (pokud již sám toto neobsahuje) doručený dokument v digitální podobě kvalifikovaným časovým razítkem, - pokud OVM vykonává SSL v listinné podobě, převede dokument v digitální podobě do listinné a dále s touto podobou pracuje, - povinnost vykonávat SSL 2 skupiny VPP (3-leté přechodné období): (ERMS), 1. v plném rozsahu (tzv. určení původci), a to povinně v elektronické podobě 2. obce (kromě hl. m. Prahy, obcí s pověřeným OÚ, obcí se stavebním nebo matričním úřadem) v omezeném rozsahu, a to buď: -v listinné podobě, 16

17 -v elektronické podobě (ERMS). - označování dokumentů: a/digitální dokumenty: tzv. jednoznačný identifikátor b/dokumenty v listinné podobě: -pokud vznikly konverzí z digitální podoby: původní digitální podoba (metadata) se uloží v elektronickém úložišti + listinná podoba se opatří č. j. a podacím razítkem, -pokud pouze listinná podoba: č.j. a podací razítko. - evidence dokumentů: a/digitální dokumenty: ERMS (je kompatibilní se spisovým plánem úřadu), b/dokumenty v listinné podobě: podací deník. b/ podaného v listinné podobě: - SSL úřadu pracuje v listinné podobě (viz výše), - SSL úřadu funguje v elektronické podobě: potom nutná konverze dokumentu z listinné do elektronické podoby + dále viz výše Přidělení zpracovateli a vyřizování: - oběh dokumentu (v listinné i v elektronické verzi) musí být zajištěn způsobem umožňujícím: -sledovat veškeré úkony s dokumenty, -určit osoby, které úkon provedly, -datum, kdy byly úkony provedeny. - požadavky na elektronické systémy SSL (ERMS) jsou stanoveny Národním standardem pro ERMS : -standard se týká OVM s povinností vést SSL a provozující ERMS, -dodavatelů ERMS, -pracovníků SSL. - základem konkrétního ERMS je spisový plán OVM: -dokument je při příjmu do ERMS zatříděn do spisu, -všechny spisy jsou zařazeny do věcných skupin, -evidence dokumentů a spisů prostřednictvím podacího deníku, 17

18 -všechny operace s dokumenty/spisy v ERMS se zaznamenávají v tzv. transakčním protokolu (viz souvislost s metadaty jednotlivých dokumentů/spisů) Odesílání: - OVM jsou z procesních důvodů (např. správní řád, občanský soudní řád) nuceny používat zaručený elektronický podpis - používání zaručeného elektronického podpisu plní tyto funkce: -označuje toho, kdo úkon činí, -potvrzuje, že ten, kdo jej učinil, jej skutečně v konkrétní podobě učinit chtěl, -umožňuje ověření totožnosti osoby, která úkon učinila. - má-li adresát zřízenu a zpřístupněnou DS, musí OVM (správní orgán) vždy vyhotovit elektronický stejnopis rozhodnutí a ten odeslat do jeho DS - nemá-li adresát zpřístupněnou DS, OVM pro něho vyhotoví stejnopis dokumentu v listinné podobě (vytištěním) Doručování: - dokumenty doručované prostřednictvím DS mají povahu datové zprávy (DZ), - DZ tvoří obálka a obsah zprávy (1 i více příloh), - velikost DZ je zatím omezena na 10 MB, - přípustné formáty DZ uvádí Příloha č. 3 vyhlášky MV č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování ISDS, - doručování pomocí DS nebude možné ze strany úřadu v těchto případech: -doručuje-li se veřejnou vyhláškou, -doručuje-li se na místě úkonu, -neumožňuje-li to povaha dokumentu, -nemá-li adresát zpřístupněnou DS. - v ostatních případech úřad doručuje prostřednictvím DS (a to i tehdy, když obdrží podání v listinné podobě, ale adresát má DS zřízenu a aktivní), - platí tzv. fikce doručení (pokud není rozhodnuto jinak) Ukládání dokumentů: - při vyřizování a před uložením se příslušné dokumenty týkající se téže věci spojují ve spis, 18

19 - uzavření spisu = kompletace všech dokumentů ve spisu, převedení dokumentů v digitální podobě do tzv. výstupního datového formátu + kontrola a doplnění dalších údajů před uložením do spisovny (viz skartační znak a skartační lhůta), - podle 16, odst. 4 vyhlášky č. 191/2009 Sb. se dokument (spis) v digitální podobě považuje za úplný, je-li opatřen metadaty stanovenými v Národním standardu pro ERMS X pokud to není možné, původce jej musí převést do analogové podoby a vybavit potřebnými náležitostmi (současně s vyřízením dokumentu, resp. s uzavřením spisu!), - výše uvedené ustanovení (viz 16, odst. 4 vyhlášky č. 191/2009 Sb.) se po přechodnou dobu 3 let (tj. do ) použije pouze pro ukládání dokumentů se skartačními znaky A a S, - tzv. výstupní datové formáty (viz 20 vyhlášky č. 191/2009 Sb. o podrobnostech výkonu SSL) Skartační řízení / výběr archiválií: -povinnost VPP i SPP podle ustanovení zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a o spisové službě (v úplném znění zákona č. 309/2009 Sb.) vykonat s příslušným veřejným archivem, - vyhotovení protokolu o výběru, resp. o předání archiválií do archivu, -ERMS iniciuje po uplynutí skartačních lhůt dokumentů návrh pro výběr archiválií, -elektronické dokumenty z ERMS: -buď předány jako archiválie do digitálního archivu (viz projekt Národního digitálního archivu), -nebo zničeny. 19

20 20

N_SAS / VŠFS / LS 2010 / DS. Přednáška č. 9 (hlavní teze) Elektronizace veřejné správy a rozvoj e-governmentu v ČR

N_SAS / VŠFS / LS 2010 / DS. Přednáška č. 9 (hlavní teze) Elektronizace veřejné správy a rozvoj e-governmentu v ČR N_SAS / VŠFS / LS 2010 / DS Přednáška č. 9 (hlavní teze) Elektronizace veřejné správy a rozvoj e-governmentu v ČR Hlavní okruhy problémů: I. Elektronizace veřejné správy a rozvoj e-governmentu v ČR důsledky

Více

Vývoj legislativy SSL a ASL v moderní době

Vývoj legislativy SSL a ASL v moderní době N_SAS / VŠFS / LS 2014 / KS Přednáška č. 11 + 12 Vývoj legislativy SSL a ASL v moderní době -Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a o spisové službě = historicky 1. legislativní úprava spisové služby (platnost

Více

Elektronické dokumenty a spisová služba

Elektronické dokumenty a spisová služba N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS Přednáška č. 20 Elektronické dokumenty a spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Novelizace AZ v roce 2009: elektronické dokumenty v legislativě SSl a ASL II. Současná SSL

Více

Dokumenty v klasické a v digitální formě. Specifické faktory při jejich správě

Dokumenty v klasické a v digitální formě. Specifické faktory při jejich správě N_SD / VŠFS / LS 2015 / DS Tematický blok 3 Dokumenty v klasické a v digitální formě. Specifické faktory při jejich správě 1. Analogové a digitální (elektronické ED) dokumenty analogový nosičem fyzické

Více

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych školení NKČR Mgr. Jan Dytrych Právní úprava Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů účinnost 1.7.2009 Parlamentem schválené změny sněmovní tisk č. 704 (novela

Více

N_SAS_A / VŠFS / LS 2011 / KS. Přednáška č. 3. Péče o archiválie a jejich využívání. Elektronické dokumenty a současná správa dokumentů v ČR

N_SAS_A / VŠFS / LS 2011 / KS. Přednáška č. 3. Péče o archiválie a jejich využívání. Elektronické dokumenty a současná správa dokumentů v ČR N_SAS_A / VŠFS / LS 2011 / KS Přednáška č. 3 Péče o archiválie a jejich využívání. Elektronické dokumenty a současná správa dokumentů v ČR Hlavní okruhy problémů: I. Evidence a ochrana archiválií II. Zpřístupňování

Více

egovernment 2009 Ing. Pavel Tykal

egovernment 2009 Ing. Pavel Tykal egovernment 2009 Ing. Pavel Tykal MV ČR Základní strategický rámec Smart Administration i ti V roce 2007 schválena strategie Smart Administration na období 2007-2015 Motto je : efektivní veřejná správa

Více

Spisová služba odborná správa dokumentů. Mgr. Marie Tarantová, SOA v Praze 16. dubna 2018

Spisová služba odborná správa dokumentů. Mgr. Marie Tarantová, SOA v Praze 16. dubna 2018 Spisová služba odborná správa dokumentů Mgr. Marie Tarantová, SOA v Praze 16. dubna 2018 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p.

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Datové schránky Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Aktuální informace V souladu se zákonem č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech byla 1. listopadu provedena aktivace datových

Více

Datové schránky konec obálek s pruhy. László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p.

Datové schránky konec obálek s pruhy. László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p. Datové schránky konec obálek s pruhy László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p. Zákon o egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Více

Datové schránky konec obálek s pruhy

Datové schránky konec obálek s pruhy Datové schránky konec obálek s pruhy Petr Stiegler Ředitel sekce rozvoje služeb a e-governmentu Česká pošta s.p. Zákon o egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi

Více

11/1 Elektronizace veřejné správy

11/1 Elektronizace veřejné správy str. 1 11/1 Elektronizace veřejné správy Obce a zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Dnem 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a

Více

Nová archivní legislativa

Nová archivní legislativa Nová archivní legislativa Jana Hájková, Ministerstvo vnitra Miroslav Kunt, Národní archiv Důvody a důsledky Rozvoj e-govermentu a zákon 300/2008 Sb. (novela archivního zákona mění i tento zákon) Zkušenosti

Více

Právní úprava elektronické spisové služby a digitálního archivnictví Dosavadní vývoj a výhledy

Právní úprava elektronické spisové služby a digitálního archivnictví Dosavadní vývoj a výhledy Právní úprava elektronické spisové služby a digitálního archivnictví Dosavadní vývoj a výhledy 1 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Do dnešního dne 6 x novelizován

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

Úvod do egovernmentu. Jana Třísková Zuzana Hamzová

Úvod do egovernmentu. Jana Třísková Zuzana Hamzová Úvod do egovernmentu Jana Třísková Zuzana Hamzová Obsah semináře: Úvod do egovernmentu Datové schránky a informační systém datových schránek Co potřebuje vědět klient o své datové schránce Změny ve spisové

Více

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s.

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Obsah prezentace: Úvod Legislativa Datové schránky Dopad na podniky Info o CNZ Úvod Na počátku bylo slovo Snahy o elektronizaci

Více

N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS

N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS Přednáška č. 7+8 Spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba obecný základ II. Hlavní fáze spisové služby III. Další související problémy Hlavní teze: Ad část I:

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

Datové schránky. únor Jana Kratinová SIKS a.s.

Datové schránky. únor Jana Kratinová SIKS a.s. Datové schránky únor 2009 Jana Kratinová SIKS a.s. Obsah Základní informace Datové schránky Informační systém datových schránek Informace o datových schránkách Základní informace Strategie rozvoje služeb

Více

Identifikátor datové schránky

Identifikátor datové schránky 21 K 20 odst. 1 Ustanovení konkretizuje všechny činnosti ministerstva, které jako správce informačního systému datových schránek musí provádět. Ministerstvo zajišťuje průkaznost doručování datových zpráv

Více

Základní změny v architektuře e-governmentu ČR. Ondřej Felix hlavní architekt e-governmentu MV ČR ISSS, duben 2009

Základní změny v architektuře e-governmentu ČR. Ondřej Felix hlavní architekt e-governmentu MV ČR ISSS, duben 2009 Základní změny v architektuře e-governmentu ČR Ondřej Felix hlavní architekt e-governmentu MV ČR ISSS, duben 2009 Současný stav v oblasti dat veřejné správy roztříštěnost, nejednotnost a multiplicity ve

Více

Digitální dokumenty a elektronické systémy spisových služeb

Digitální dokumenty a elektronické systémy spisových služeb Digitální dokumenty a elektronické systémy spisových služeb Plán 1. části kurzu digitálního archivnictví 28. 2. 2017 - legislativní východiska pro digitální archivnictví 7. 3. 2017 (9:00-11:00) - KÚ JmK

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p.

DATOVÉ SCHRÁNKY. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p. DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p. ČESKÁ POŠTA A DATOVÉ SCHRÁNKY Česká pošta bude provozovatelem systému na základě zákona a na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra.

Více

Project:Úplné elektronické podání

Project:Úplné elektronické podání Project:Úplné elektronické podání Den publikace: 23 Lis 2016 Verze 1.0 Atributy modelu: Obsah 0 Celkovy prehled 1 Vyber, identifikace, autentizace 2 Priprava podani 3 Podani, ukon 4 Ulozeni a potvrzeni

Více

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí Czech POINT Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) byl vytvořen pro zjednodušení komunikace občana s úřady. Nyní lze na jednom místě získat ověřené výstupy z informačních

Více

Výkon spisové služby podle zákona č. 499/2004 sb. o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů

Výkon spisové služby podle zákona č. 499/2004 sb. o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů SPISOVÁ SLUŽBA Výkon spisové služby podle zákona č. 499/2004 sb. o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů zajištění odborné správy dokumentů vzniklých z činnosti původce a jeho právních

Více

SPISOVÁ SLUŽBA VE VAZBĚ NA DATOVÉ SCHRÁNKY ZÁKLADNÍ REGISTRY VEŘEJNÉ SPRÁVY. Mgr. Jana ŠKRDLOVÁ

SPISOVÁ SLUŽBA VE VAZBĚ NA DATOVÉ SCHRÁNKY ZÁKLADNÍ REGISTRY VEŘEJNÉ SPRÁVY. Mgr. Jana ŠKRDLOVÁ SPISOVÁ SLUŽBA VE VAZBĚ NA DATOVÉ SCHRÁNKY ZÁKLADNÍ REGISTRY VEŘEJNÉ SPRÁVY Mgr. Jana ŠKRDLOVÁ vedoucí organizačního odd. kancelář tajemníka leden 2011 Legislativa zák. č. 499/2004 Sb. (ÚZ č. 309/2009

Více

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě, Clam-Gallasův palác, 29. 9. 2015 Monitoring AHMP výsledky Typ původce Počet původců Počet digitálních

Více

Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit listinu, ověřený

Více

Co je to spisová služba

Co je to spisová služba ERMS - essl Co je to spisová služba životní cyklus dokumentů zahrnující příjem, označování, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování formy:

Více

egon myslí 30. Den malých obcí

egon myslí 30. Den malých obcí egon myslí 30. Den malých obcí Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Co všechno egon umí Co všechno egon umí 787 000 ověřených výpisů Co všechno egon umí KIVS Co všechno egon umí Společně šetříme více

Více

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Prezentace estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit

Více

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě, Clam-Gallasův palác, 9. 6. 2015 Monitoring AHMP výsledky Typ původce Počet původců Počet digitálních

Více

N_SAS_A / VŠFS / LS 2011 / PS

N_SAS_A / VŠFS / LS 2011 / PS N_SAS_A / VŠFS / LS 2011 / PS Přednáška č. 7+8 Spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba historický úvod, obecný základ II. Hlavní fáze spisové služby III. Další související problémy Hlavní

Více

Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze Konverze z pohledu občana a úředníka CzechPOINT@office Principy konverze, centrální evidence doložek Poplatky za konverzi, digitální podpis Zkoušky

Více

Nová reglementace spisové služby

Nová reglementace spisové služby Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Návrh vyhlášky o podrobnostech

Více

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana?

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana? Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan

Více

Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů. (podle 2 odst.3 vyhl. č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby)

Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů. (podle 2 odst.3 vyhl. č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby) Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů (podle 2 odst.3 vyhl. č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby) Dokumenty doručované prostřednictvím provozovatele poštovních

Více

Konference s mezinárodní účastí

Konference s mezinárodní účastí Konference s mezinárodní účastí esvět: Quo vadis elektronizace ve veřejné správě? 14. 15. října 2009 BENEŠOV PŘÍNOS ELEKTRONIZACE DO ADVOKÁTNÍ PRAXE ejustice: ejustice: finanční úspora úspora času komfortní

Více

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb.

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv Zlín ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. PROGRAM ŠKOLENÍ 1. Úvod 2. Legislativní změny 3. Přestávka 4. Postup při vyřazování dokumentů

Více

Příjem a odesílání datových zpráv na UK

Příjem a odesílání datových zpráv na UK Příjem a odesílání datových zpráv na UK 21. září 2016 Obecné informace Datová schránka je součástí ISDS a slouží jako dočasné uložiště obsahu datových zpráv - 90 dnů ISDS je informační systém datových

Více

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 Systém ASPI - stav k 15.12.2008 do částky 140/2008 Sb. a 32/2008 Sb.m.s. Obsah a text 300/2008 Sb. - poslední stav textu 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované

Více

Inspirace pro slovenský egovernment?

Inspirace pro slovenský egovernment? Inspirace pro slovenský? 02 úřad úřad úřad úřad 03 úřad úřad úřad úřad 04 Seznamte se egon má stejné vlastnosti jako : je vstřícný, jednoduchý a funkční základní registry veřejné správy jako mozek informační

Více

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce.

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce. 6.4 Slovník archiv původce dokument archiválie Zařízení podle Zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, které slouží k ukládání archiválií a péči o ně. Každý, z jehož

Více

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Aktuální stav ISDS e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Informační systém datových Aktuální data k 31. 8. 2011 442 124 aktivních datových schránek v druhé polovině 2012 očekáváme 500

Více

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Velké Meziříčí, 16.9.2009 Ing. Josef Švec Jiří Kratochvíl Jaroslav Hladík - Současný stav výzev (OPLZZ vzdělávání, IOP technologické

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 98 Sbírka zákonů č. 300 / 2008 Strana 4491 300 ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět

Více

Kontrola výkonu spisové služby u veřejnoprávních původců: několik postřehů z praxe Mgr. Martin Myšička, Státní okresní archiv Most

Kontrola výkonu spisové služby u veřejnoprávních původců: několik postřehů z praxe Mgr. Martin Myšička, Státní okresní archiv Most Kontrola výkonu spisové služby u veřejnoprávních původců: několik postřehů z praxe Mgr. Martin Myšička, Státní okresní archiv Most Ústí nad Labem, 22. 10. 2018 Zákon o archivnictví, spisové službě a změně

Více

Datové schránky a Statutární město Brno. Vladimír Halm, OMI MMB 24/2/2009

Datové schránky a Statutární město Brno. Vladimír Halm, OMI MMB 24/2/2009 Datové schránky a Statutární město Brno Vladimír Halm, OMI MMB 24/2/2009 Vliv změny legislativy na IS SMB Základní prvky zákona 300/2008 Sb. Datové schránky a jejich informační systém Autorizovaná konverze

Více

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 300/2008 Sb. - poslední stav textu 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované

Více

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Sbírka zákonů Předpis č. 300/2008 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2008, částka 98, ze dne 19.8.2008 Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu Tento text je prvotním zněním předpisu

Více

SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ Tabulky Obrázky REJSTŘÍK POUŽITÉ ZDROJE Odborná literatura Webové stránky...

SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ Tabulky Obrázky REJSTŘÍK POUŽITÉ ZDROJE Odborná literatura Webové stránky... SEZNAM ZKRATEK...Ю ÚVOD...13 1. STRUČNÁ HISTORIE SPISOVÉ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE.. 15 2. LEGISLATIVNÍ ZÁKLAD SPISOVÉ SLUŽBY... 24 2.1 Zákon o archivnictví a spisové službě... 26 2.1.1 Přehled novelizací

Více

Datové schránky s návazností na aplikace spisové služby

Datové schránky s návazností na aplikace spisové služby Datové schránky s návazností na aplikace spisové služby Petr Oplátek Vedoucí týmu spisové služby ICZ a.s. Zákony a jejich změny Schváleno Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

Více

SPISOVÝ ŘÁD OBCE SUŠICE Číslo předpisu: 5/2016

SPISOVÝ ŘÁD OBCE SUŠICE Číslo předpisu: 5/2016 1 SPISOVÝ ŘÁD OBCE SUŠICE Číslo předpisu: 5/2016 1. Obecná ustanovení 1.1 Obec Sušice vydává tento spisový řád (dále jen řád), který je zpracováván dle ustanovení zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více

Legislativní změny v oblasti spisové služby a archivnictví od 1.7.2012

Legislativní změny v oblasti spisové služby a archivnictví od 1.7.2012 Legislativní změny v oblasti spisové služby a archivnictví od 1.7.2012 Karel Škrle ICZ a. s. 22.05.2012 1 Co přináší datum 1.7.2012 Končí platnost přechodných ustanovení (čl. II zákona 190/2009 Sb.) Uvést

Více

Ukládání dokumentů ve spisovně a skartační řízení. Lukáš Čoupek Státní okresní archiv Uherské Hradiště

Ukládání dokumentů ve spisovně a skartační řízení. Lukáš Čoupek Státní okresní archiv Uherské Hradiště Ukládání dokumentů ve spisovně a skartační řízení v prostředí essl Lukáš Čoupek Státní okresní archiv Uherské Hradiště O co jde? část životního cyklu dokumentu mezi vyřízením dokumentu (uzavřením spisu)

Více

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Elektronizace veřejné správy - rok 2009 je z hlediska eletronizace přelomový - Informační systém datových schránek (ISDS) - zákon č. 300/2008 Sb. - povinnost

Více

Současná legislativa v ČR a správa dokumentů u VPP. 1. Shrnutí vývoje hlavní platné legislativy o správě dokumentů v ČR v současnosti (2000 2015):

Současná legislativa v ČR a správa dokumentů u VPP. 1. Shrnutí vývoje hlavní platné legislativy o správě dokumentů v ČR v současnosti (2000 2015): N_SD / VŠFS / LS 2015 / DS Tematický blok 1 Současná legislativa v ČR a správa dokumentů u VPP 1. Shrnutí vývoje hlavní platné legislativy o správě dokumentů v ČR v současnosti (2000 2015): 1.1 Období

Více

Základní informace k jednotlivým výstupům: 1. Výpis z katastru nemovitostí

Základní informace k jednotlivým výstupům: 1. Výpis z katastru nemovitostí Czech Point, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistované místo výkonu veřejné správy, kde každý občan může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech.

Více

Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů

Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů 03. Pojmenování (název) životní situace Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů 04. Základní informace k životní situaci

Více

Ukládání dokumentů v digitální podobě v systémech elektronické spisové služby. Martina Macek

Ukládání dokumentů v digitální podobě v systémech elektronické spisové služby. Martina Macek Ukládání dokumentů v digitální podobě v systémech elektronické spisové služby Martina Macek Novela zákona 499/2004 Sb. Jsme již více jak 7 měsíců po konci přechodného období. To znamená, že již více jak

Více

Telefónica O 2. Praktické aspekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů

Telefónica O 2. Praktické aspekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů Telefónica O 2 Praktické aspekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů RNDr. Miroslav Šedivý Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. 2 Specifika elektronických dokumentů

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Částka 115 Sbírka zákonů č. 283 / 2014 Strana 3273 283 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

egovernment Uherské Hradiště Reduta 29. ledna 2009

egovernment Uherské Hradiště Reduta 29. ledna 2009 egovernment Uherské Hradiště Reduta 29. ledna 2009 egon Prsty Czech POINT Oběhová soustava KIVS Srdce zákon 300/2008 Sb. Mozek základní registry Přínosy konec zbytečného obcházení úřadů zrovnoprávnění

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

Příloha č. 1, část 4 Kontrola souladu software s požadavky Národního standardu pro elektronické spisové služby

Příloha č. 1, část 4 Kontrola souladu software s požadavky Národního standardu pro elektronické spisové služby Příloha č. 1, část 4 Kontrola souladu software s požadavky Národního standardu pro elektronické spisové služby Zadavatel požaduje, aby dodaný ERMS byl ve shodě s platnou legislativou (zejména zákonem č.

Více

Pracoviště Czech POINT - ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy

Pracoviště Czech POINT - ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy Pracoviště Czech POINT - ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy 03. Pojmenování (název) životní situace Pracoviště Czech POINT - ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy 04.

Více

egon slaví první narozeniny

egon slaví první narozeniny egon slaví první narozeniny Ivan Langer ministr vnitra Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Před rokem se na ISSS narodil egon egon průvodce na cestě k efektivní veřejné správě symbol nového pojetí

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 Zajištění funkcionality "Internetové kontaktní místo veřejné správy Czech POINT" 1. Obecná informace Projekt Czech POINT (dále i CzP) v současné

Více

egon myslí Setkání s tajemníky obcí Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

egon myslí Setkání s tajemníky obcí Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra egon myslí Setkání s tajemníky obcí s rozšířenou působností Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Co všechno egon umí Co všechno egon umí 822 000 ověř ěřených výpisů Co všechno egon umí KIVS Co všechno

Více

Datové schránky na UK

Datové schránky na UK Datové schránky na UK září 2009 zpracovali: J. Douša, M. Maňásek, O. Salava (ÚVT UK) Datová schránka Existence datových schránek vyplývá ze zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

Více

354/2015 Sb. VYHLÁKA

354/2015 Sb. VYHLÁKA 354/2015 Sb. VYHLÁKA ze dne 11. prosince 2015, kterou se mění vyhláka č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle 66 odst. 1 písm. j)

Více

Práce s datovými úložišti (egon)

Práce s datovými úložišti (egon) Práce s datovými úložišti (egon) 1 Rozsah: 3 hodin Anotace: Získat přehled o základních životních fázích dokumentu, povinnostech původce při jeho uchování a typech úložišť digitálních dokumentů. Průvodce

Více

CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů

CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů Právní předpisy zákon 365/200 Sb. o ISVS zákon 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu zákon 500/2004 Sb. správní řád zákon 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové

Více

Platné znění ZÁKONA č. 300/2008 Sb., ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Platné znění ZÁKONA č. 300/2008 Sb., ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Platné znění ZÁKONA č. 300/2008 Sb., ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění zákona č. 190/2009 Sb., Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Legislativa spisové a archivní služby v ČR

Legislativa spisové a archivní služby v ČR N_SAS / VŠFS / LS 2016 / DS Přednáška č. 9+10 Legislativa spisové a archivní služby v ČR Hlavní okruhy problémů: I. Vývoj legislativy archivnictví v českých zemích do roku 1974 II. Vývoj legislativy archivnictví

Více

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz 1. Úvod 2. Legislativa 3. Základní pojmy 4. Legislativní změny 5. Přestávka 6. Postup při vyřazování dokumentů 7. Diskuse zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové

Více

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země):

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země): N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS Přednáška č. 4 Správa dokumentů jako důležitá součást veřejné správy v ČR Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba (správa dokumentů) obecný základ II. Skartační řízení a výběr

Více

Variace. Datové schránky

Variace. Datové schránky Variace 1 Datové schránky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Datové schránky Datová schránka je

Více

Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě

Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail:

Více

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (1) Tento zákon upravuje 1 Předmět úpravy a)

Více

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Legislativní změny a metodika MV Velké Meziříčí 16.9.2009 Tuto prezentaci a další informace k datovým schránkám a CzechPOINTu naleznete

Více

Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy Informační schůzka pro původce v působnosti Archivu hl. města Prahy v souvislosti se zákonem číslo 340/2015 Sb. (registr smluv) a povinností mít datovou schránku 7. 10. 2016 Archiv hlavního města Prahy

Více

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (1) Tento zákon upravuje 1 Předmět úpravy a)

Více

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu Odbor legislativy a koordinace předpisů Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu Podání obecně

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 300/2008 Sb. znění účinné od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 změněno s účinností od poznámka zákonem č. 190/2009 Sb. 1.7.2009 zákonem č. 219/2009 Sb. 1.9.2009 zákonem č. 190/2009 Sb. 1.1.2010 300 ZÁKON ze dne

Více

Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení. Ludmila Hobzová Státní okresní archiv Uherské Hradiště

Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení. Ludmila Hobzová Státní okresní archiv Uherské Hradiště Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení Ludmila Hobzová Státní okresní archiv Uherské Hradiště Uchovávání dokumentů Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií 3 odst.

Více

II. pohled orgánu veřejné moci 1. příjem podání a) podaného elektronicky Dle 64 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o

II. pohled orgánu veřejné moci 1. příjem podání a) podaného elektronicky Dle 64 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o II. pohled orgánu veřejné moci 1. příjem podání a) podaného elektronicky Dle 64 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, je třeba v rámci spisové služby

Více

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy Návrh ZÁKON ze dne...2007 o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentu a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Elektronické

Více

Czechpoint. ad 1) Výpis z katastru nemovitostí. Czechpoint Publikováno z Obec Rostoklaty (

Czechpoint. ad 1) Výpis z katastru nemovitostí. Czechpoint Publikováno z Obec Rostoklaty ( Czechpoint Napsal uživatel Ottomanský David dne 17 Září, 2010-22:36. Aktuální dostupnost služeb Czech POINT si můžete ověřit zde Czech POINT nebo-li Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je

Více

jsou b) rodné příjmení,

jsou b) rodné příjmení, Zákon č. 300/2008 Sb. ve znění změn čl. VI návrhu zákona dle senátního tisku č. 74/2008, schváleného Senátem dne 28. 5. 2009. Zkonsolidovaný text vytvořil Vojtěch Kment dne 4. 6. 2009. Nové části textu

Více

Současná legislativa v ČR a správa dokumentů v soukromém sektoru

Současná legislativa v ČR a správa dokumentů v soukromém sektoru N_SD / VŠFS / LS 2015 / DS Tematický blok 2 Současná legislativa v ČR a správa dokumentů v soukromém sektoru 1. Shrnutí vývoje hlavní platné legislativy o správě dokumentů v ČR v současnosti (2000 2015):

Více

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ Ing. Josef Švec svec@mestovm.cz Tel: 566 781 150 MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ Moderní, přátelský a efektivní úřad - egon, symbol

Více