Legislativa spisové a archivní služby v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Legislativa spisové a archivní služby v ČR"

Transkript

1 N_SAS / VŠFS / LS 2016 / DS Přednáška č Legislativa spisové a archivní služby v ČR Hlavní okruhy problémů: I. Vývoj legislativy archivnictví v českých zemích do roku 1974 II. Vývoj legislativy archivnictví a spisové služby v moderní době (od roku 1974 do současnosti) Hlavní teze: Ad část I: Vývoj legislativy archivnictví v českých zemích do roku 1974 (viz významné mezníky archivnictví z přednášky Dějiny a organizace českého archivnictví ) - Nejstarší rodový archiv vládnoucích Přemyslovců = 1. stupeň historického vývoje - V době Karla IV. doloženo ustanovení 1. státního archiváře - Česká komora a její archiv - Česká dvorská kancelář a její archiv : opět oficiálně zřízena funkce místodržitelského archiváře + poté spojen archiv místodržitelství s archivem české komory = 1. krok k vytvoření ústředního archivu Českého království : Marie Terezie zrušila ve Vídni Rakouskou- + Českou dvorskou kancelář a vytvořila centralizované Direktorium in publicis et cameralibus (pro správu politickou a komorní finanční) a Nejvyšší soudní úřad (pro správu soudní) vytvořen Haus-, Hof- und Staatsarchiv (Domácí, dvorský a státní archiv) ve Vídni: snaha postupně do něho centralizovat a odevzdat správu velkého množství dokumentů z různých částí říše, včetně Českého království (např. odvoz písemností z pražské univerzitní knihovny, ze zrušených klášterů v Čechách apod.) 1

2 - 1763: v Praze ustaveno tzv. zemské Gubernium + jeho archiv (zásluhy Jana Josefa Klausera při záchraně a pořádání archivu) : oficiální konstituování Moravského zemského archivu (úloha Fr. Palackého) : z podnětu Fr. Palackého (tehdy jednatele Českého muzea) založen Archiv Vlasteneckého muzea (jeho 1. archivářem se stal K. J. Erben) od 1918 Archiv Národního muzea : spolu s Guberniem zanikl organizačně i guberniální archiv : v Praze zahájilo činnost tzv. české místodržitelství + konstituování místodržitelského archivu vytvořena v Rakousku Ústřední komise pro výzkum a uchovávání uměleckých a historických památek (podléhala ministerstvu vyučování) + od roku 1872 měla tzv. archivní sekci, : založení Institutu pro rakouský dějezpyt - Fr. Palacký inicioval vznik funkce tzv. zemského archiváře (od 1862 Antonín Gindely) : založen Zemský archiv Království českého v Praze vznik Archivní rady = poradní orgán ministerstva vnitra (první metodické požadavky na archivy) + v roce 1912 její reorganizace na poradní orgán vídeňské vlády (čeští delegáti), - podpora Zemského výboru = Archiv země České vypracoval Pravidla o uspořádání a opatrování městských archivů (1900) : původně vídeňský archivář Václav Kratochvíl uvedl do českých zemí tzv. provenienční princip - již porada významných českých archivářů: tzv. anketa: projednávání návrhu Jana Bedřicha Nováka (tehdejší ředitel Archivu země České) o uspořádání nové čs. archivní správy: všeobecný (ústřední) státní archiv (místodržitelský + český zemský archiv), rezortní archivy, státní archivy pro Moravu (Brno), Slezsko (Opava) a Slovensko, poradní orgán Archivní rada, archivnictví podřídit resortu, který bude mít na starosti agendu knihoven a muzeí : vznik Státní archivní školy - kompetenční spory (hlavně mezi ministerstvy vnitra a školství): neschopnost dohody a společné koordinace archivnictví: trvá po celé období tzv. 1. republiky, de facto až do počátku 50. let 20. stol. 2

3 ministerstvo vnitra - má gesci nad státními archivy ministerstvo školství - nad soukromými archivy Pro vývoj po roce 1945 podstatné = zrušení zemského a vznik krajského zřízení (k ): začaly být budovány krajské archivy (tehdy de facto pouze jako krajské archivní pobočky a depozitáře Archivu MV v Praze) - na základě výše uvedených změn vznikl v Ústřední archiv MV (z původního Archivu MV) : ministerstvo školství vytvořilo Archivní radu (v čele Zdeněk Nejedlý): volání po národním archivu, sepětí archivů s muzei, knihovnami a historickým bádáním X správní funkce až druhořadá - po roce 1945 postupně původní rozpory v archivnictví mezi MV a M školství rozhodnuty ve prospěch MV: postupná centralizace, odstranění dřívější dvoukolejnosti, větší důraz na správní aspekty oboru - další budování městských archivů staly se mj. základem i pro některé pozdější okresní archivy - znárodnění průmyslu: urychlení vytváření podnikových archivů akce na záchranu dokumentace (1951 vydala vláda směrnice pro podnikové archivy) - po převratu v roce 1948: vládní (Fierlingerova) Komise pro organizaci veřejné správy existovala její subkomise pro archivní otázky - Usnesení vlády z o archivní službě = vznik státních (krajských) archivů byly podřízeny Krajskými národními výbory (KNV) - Státní archivní komise (1951) = při MV X ale měla nadrezortní charakter (!), centrální orgán (dočasně) pověřený řízením archivnictví, hl. úkolem příprava archivní legislativy, subkomise ediční (vydávání Archivního časopisu ), skartační a podniková - Vládní nařízení č. 29/1954 Sb. o archivnictví = zásadní význam, jednotná organizace a řízení archivnictví: mj. zřízení nového ústředního archivu českého státu (Státní ústřední archiv) spojením Ústředního archivu MV, Archivu země České a od i Ústředního zemědělsko lesnického archivu + archivnictví řídí MV prostřednictvím Archivní správy MV (namísto zrušené Státní archivní komise) + poradním orgánem MV je Vědecká archivní rada + v krajích řídí archivní záležitosti Krajské správy MV (zde zřízena tzv. archivní oddělení, kde pracovali odborní referenti - archiváři), jednotný systém evidence archiválií v archivech (JAF = Jednotný archivní fond) Reforma státní správy v roce 1960: snížení počtu krajů (tj. i krajských archivů) z 19 na 7, následné dobudování sítě okresních archivů (pro nová sídla okresních úřadů): 3

4 - vytvoření základní archivní sítě v tehdejší ČSR: v Čechách = SÚA, 7 krajských archivů, 72 okresních archivů - K : federalizace bývalého Československa důsledky pro archivnictví - Historicky 1. zákonná úprava archivnictví: zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví + 2 hlavní prováděcí vyhlášky: č. 117/1974 Sb. o skartačním řízení č. 118/1974 Sb. o podnikových archivech Ad část II: Vývoj legislativy archivnictví a spisové služby v moderní době - Usnesení vlády ČR č. 213/1991 ke komplexnímu rozboru stavu archivnictví v ČR (mj. stavba nového archivního areálu v Praze Chodovci, správní archivy) = Novela AZ z roku 1974 = zákon č. 343/1992 Sb. (mj. snížení hranice pro nahlížení do archiválií na 30 let X zásadní problémy viz situace po roce neřeší) - Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů -poprvé rovnoprávnost dokumentu v listinné a e-podobě: Písemnosti orgánů veřejné moci (OVM) v e-podobě označené e-značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo podepsané uznávaným e-podpisem mají stejné právní účinky jako veřejné listiny vydané těmito orgány ( 11, odst.2) - zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy Zákon č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti OÚ mj. nově vymezena působnost archivů: SÚA a SOA = OSS SOkA = vnitřní organizační jednotky SOA - Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o e-podpisu -Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách (povinnost OVM je zřídit a provozovat) Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a o spisové službě = historicky 1. legislativní úprava spisové služby (platnost od ) 4

5 2 hlavní prováděcí vyhlášky: č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (platnost od ) č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu SSL (platnost od ) - novela AZ č. 190/2009 Sb. (platnost od ) + včetně další související novelizace tohoto zákona = AZ č. 309/2009 Sb., resp. AZ č. 243/2010 Sb., obsahující úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (jak vyplývá z pozdějších změn): -příloha č. 1: Dokumenty vzniklé z činnosti podnikatelů zapsaných v OR, které jsou podnikatelé za podmínek stanovených tímto zákonem povinni uchovávat a umožnit z nich výběr archiválií -příloha č. 2: Dokumenty, které budou podle obsahu vždy předloženy k výběru za archiválie -příloha č. 3: Archiválie, které se zařazují do I. kategorie -příloha č. 4: přehled SOkA jako vnitřních organizačních jednotek SOA + 2 hlavní prováděcí vyhlášky: č. 192/2009 Sb. = novela vyhlášky č. 645/2004 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) platnost od č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby (z důvodu zásadních změn nahradila dosavadní vyhlášku č. 646/2004 Sb.) platnost od zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění zákona č. 190/2009 Sb. platnost od Národní standard pro ERMS (původně platnost od , novela Standardu od ) přechodné období k plné realizaci pro určené původce nejpozději do zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů platnost od vyhláška č. 213/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb. (s platností od ) - vyhláška č. 212/2012 Sb., o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky, kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka (vyhláška o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu) s platností od

6 - Oznámení MV, kterým se zveřejňuje národní standard pro elektronické systémy spisové služby, otištěné ve Věstníku MV, částka 64/2012, část II (s platností od ) - Oznámení MV, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě, otištěné ve Věstníku MV, částka 65/2012, část II (s platností od ) - Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby (s platností od ) - Zákon č. 329/2012 Sb., který obsahuje úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn - Zákon č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (s platností od ) Hlavní odlišnosti úpravy k od původní (tj. k ): Zejména problematika správy e-dokumentů v ZoA: - pojmy metadata + jednoznačný identifikátor součást správy dokumentů Metadata data popisující souvislosti, obsah a strukturu dokumentů a jejich správu v průběhu času Jednoznačný identifikátor označení dokumentu zajišťující jeho nezaměnitelnost pomocí speciálního kódu, který musí být s dokumentem spojen. vedení SSL: - VPP (kromě obcí), kraje + hl. m. Praha vykonávají SSL v e-podobě (!) - obce (vč. organizačních součástí VÚSC) vykonávají SSL buď v e-podobě, nebo v listinné - elektronická evidence dokumentů (nejen podací deník): jednoznačný identifikátor spojený s konkrétním dokumentem, - zmírnění podmínek pro uložení dokumentů ve spisovně nebo ve správním archivu! - úprava seznamu VPP (viz 3 ZoA), - možnost změn skartačních lhůt (po dohodě s příslušným dohlížejícím veřejným archivem), - zrušení dvojích skartačních lhůt u správních archivů, zavedení závazného postupu při spisové rozluce (viz 68a ZoA), 6

7 - povinnost opatřit doručený ED vždy alespoň kvalifikovaným časovým razítkem, - právní fikce pravosti ED (viz 69a ZoA)! - určení závazných formátů DZ pro e-komunikaci i pro ukládání: viz vyhláška č. 193/2009 Sb. příloha č.1, viz vyhláška č. 194/2009 Sb. příloha č. 3 Hlavní změny v novele ZoA č. 167/2012 Sb. (od ): I. část = novela ZoA: 1 - zrušena kategorizace archiválií (stav k není dotčen) zrušena původní Příloha č. 3 ZoA Výběr archiválií 3 - notáři již nejsou VPP, ale nyní SPP (viz úprava též v Příloze č. 1 ZoA) 3 - obchodní společnosti + družstva s výjimkou bytových (dříve formulace podnikatelé zapsaní v OR ) = povinnosti podle Přílohy č povinnost uchovávat dokumenty a umožnit z nich výběr rovněž právní nástupci VPP + SPP, jde-li o dokumenty, ke kterým měli tuto povinnost již tito původci 3 - uchovávání DgD = zajištění (až do výběru archiválií!): -věrohodnosti původu, -neporušitelnost obsahu a čitelnosti, -tvorby a správy s nimi spojených metadat, -připojení údajů prokazujících jejich existenci v čase (viz časové razítko) Výběr archiválií ve skartačním řízení 8 - zrušena povinnost při skartačním řízení sestavit skartační komisi - skartační řízení vždy před zánikem původce (dříve při zániku ) 9 - ve skartačním návrhu se již původce nenavrhuje termín skartačního řízení 10 - ve skartačním protokolu zrušeno určení kategorie vybraných archiválií 7

8 Výběr archiválií mimo skartační řízení 11 - nový typ výběru = odúmrtí (výběr z moci úřední) - při zrušení původce, vstupu do likvidace, při konkurzu = původce požádá o výběr archiválií neprodleně! Společná ustanovení k výběru archiválií 13 - původce bez povinnosti vedení SSL v ERMS + DgD pro výběr archiválií mimo skartační řízení tyto DgD převede do výstupního datového formátu + opatří metadaty (před okamžikem výběru archiválií) X pokud to není možné původní DgD převést do analogové podoby 15 - vybrané DgA musí být původcem předány archivu s údaji o jejich vyhledávání (metadata) 15 - kompetence NA (NDA) pro přejímání a správu DgA od všech ostatních veřejných archivů X pokud má jiný digitální archiv vlastní oprávnění vlastní správa DgA - tzv. trvalý skartační souhlas: beze změn Evidence archivválií 16 - evidence DgA = eviduje se DgA v digitálním archivu se ukládá jeho replika (!) nový 18a - před zánikem veřejného archivu MV určí nástupnický archiv (NA nebo SOA) nový 18b - zpřístupnění DgA = dálkovým způsobem prostřednictvím speciálního národního portálu (je to součást ISVS) správcem NA nový 18b - funkce národního portálu pro zpřístupnění DgA: -výběr a příjem DgA a jejich metadat, -evidence DgA v rámci NAD, -příjem metadat popisů archivů a kulturně-vědeckých institucí, které mají vybrané DgA ve své základní evidenci, -příjem metadat popisů původců DgA, -příjem a prezentace archivních pomůcek v digitální podobě, -přístup k vlastním DgA, které NDA spravuje. nový 18c repliky) - NAD a jiné digitální archivy spravují metadata uložených DgA (digitální 8

9 Práva a povinnosti vlastníka a držitele archiválie 25 - povinnosti vlastníka archiválie - chránit a udržovat archiválie v analogové podobě, -archiválie v digitální podobě vytvořit repliku v digitální podobě ve stanoveném datovém formátu a předat ji neprodleně NDA nebo jinému digitálnímu archivu k uložení! Nahlížení do archiválií 34 - nahlížení do DgA děje se prostřednictvím národního portálu či jiných portálů pro zpřístupnění DgA nový 38a využití tzv. základních registrů v rámci využívání archiválií v archivech 40 - archiv na žádost potvrzuje shodu repliky DgA uložené v digitálním archivu s originálem DgA uložené v příslušném archivu 46 - nová celostátní kompetence NA v oblasti DgD a DgA Akreditace archivů nový 60a,b,c - pravidla pro získání (resp. odnětí) oprávnění k ukládání DgA v archivu 61 - zjednodušení stavebně-technických podmínek v archivech + nově pravidla pro digitální archivy Spisová služba 63 - SSL vykonávají v plném rozsahu = tzv. určení původci -VPP (OSS, ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, SPO, SP, VŠ, zdravotní pojišťovny, VVI, PO zřízené zákonem), -kraje, -Praha, -obce s pověřeným obecním + obce se stavebním a matričním úřadem, -městská část / městský obvod statutárního města s přenesenou působností -SSL vykonávají v omezeném rozsahu (tj. bez podmínek pro umístění spisovny v 68, odst.4 + bez ustanovení o správním archivu v 69): -ostatní obce, -školy, 9

10 -OS ÚSC + PO založené ÚSC 63 - SSL vykonávají v elektronické podobě v ERMS: -VPP (OSS, ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, SPO, VŠ, zdravotní pojišťovny, PO zřízené zákonem), -kraje, -Praha -obce s pověřeným obecním + obce se stavebním a matričním úřadem - městská část / městský obvod statutárního města s přenesenou působností -SSL vykonávají v elektronické podobě v ERMS nebo v listinné podobě: -školy + VVI. -ostatní obce (ÚSC), -OS ÚSC + PO založené ÚSC, -SP, 64 - příjem DgD = minimální povinnost: tzv. výstupní formáty DgD + formáty výstupu z autorizované konverze DgD v DZ 65 - možnost využití vlastních technologických prostředků (pouze pro svoji potřebu!) které nahradí uznávaný e-podpis, uznávanou e-značku a kvalifikované časové razítko musí být schopné ověřit jednoznačně identitu konkrétní osoby 66 - určení původci povinně a neprodleně zasílají spisový a skartační plán svému archivu -počátek skartační lhůty stanoví spouštěcí událost (vyřízení dokumentu, uzavření spisu) -maximální skartační lhůta = 100 let -struktura a podrobnosti zpracování spisového a skartačního plánu = viz vyhláška č. 259/2012 Sb. o SSL 68 - určený původce informuje před svým zánikem archiv o opatřeních k zabezpečení spisovny nebo správního archivu 10

11 69a - před převedením DgD do analogové podoby / před změnou datového formátu ověří určený původce: platnost e-podpisu, e-značky nebo kvalifikovaného časového razítka a platnost kvalifikovaných certifikátů + připojování doložky (uchovávání metadat) 69a, odst.5 (dříve odst. 8) tzv. vyvratitelná domněnka pravosti DgD: nová úprava = zpřesnění, kdy dávat kvalifikované časové razítko: ještě v době platnosti předtím zmíněných autorizačních prostředků (!) + ověření certifikátů Příloha č. 1 ZoA redukce některých původních typů dokumentů k úschově a k výběru archiválií + doplnění dokumentů z činnosti notářů Příloha č. 3 ZoA (původní) zrušena (viz zrušení kategorizace archiválií) II. část = novelizace souvisejících zákonů: Změna zákona o e-podpisu: 6 - skartační lhůta dokumentů o certifikačních službách = 10 let (poskytovatel certifikačních služeb uchovává údaje dalších 20 let viz metadata) 11 - v rámci e-komunikace vůči -státu -ÚSC -PO zřízené státem, ÚSC nebo PO ze zákona -jiným PO - v rámci výkonu veřejné správy -FO v rámci výkonu veřejné správy lze použít pouze uznávaný e-podpis nebo uznávanou e-značku (!) Legislativa archivní a spisové služby mj. zejména implementuje pravidla pro dlouhodobé ukládání ( archivaci ) e-dokumentů / e-archiválií (od ): - Zákon č. 167/2012 Sb. (novela ZoA) platnost od včetně další novelizace ZoEP = povinná aplikace ustanovení Rozhodnutí Evropské komise 2011/130/EU o tzv. referenčních datových formátech. - Vyhláška č. 212/2012 Sb., o ověřování platnosti UEP platnost od

12 - Novelizovaný Národní standard pro elektronické systémy spisové služby (ERMS) platnost od Vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání digitálních archiválií platnost od Vyhláška č. 259/2012 Sb., o spisové službě - platnost od poslední (nové) vyhlášení úplného znění ZoA: zákon č. 329/2012 Sb. - Zákon č. 502/2012 Sb.: novelizace zákona č. 235/2004 Sb. o DPH zrovnoprávnění elektronické a papírové faktury, nová pravidla pro správu účetních dokumentů (s platností od ) - Zákon č. 56/2014 Sb., kterým se mění ZoA č. 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (poslední novela ZoA ke dni ): - 3, nový odst. 4 = povinnost uchovávat dokumenty a umožnit z nich výběr archiválií pro podnikatele, kteří provozují koncesovanou živnost vedení spisovny - 49, odst. 1 = posílení kontroly podnikatelů, kteří provozují koncesovanou živnost vedení spisovny ze strany příslušného SOA - 72, odst. 2: místo archivního inspektora nově kontrolující - Příloha č.1 ZoA pro SPP se zrušuje povinnost uchovávat a umožnit výběr archiválií zápisů z porad vedení + dokumentů o výrobních programech + dokumentů o oceňování výrobků - Vyhláška č. 283/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby (s platností od ) - nové znění 3: datum doručení + otisk podacího razítka (obdobný technolog. prostředek), - nové znění 4: kontrola úplnosti + čitelnosti + přijímaný datový formát + kontrola a ověření uznávaného e-podpisu, uznávané e-značky, popř. kvalifikovaného časového razítka, vč. certifikátů údaje o kontrole do ERMS / podle spisového řádu, - nové znění 6: autorizovaná / jiná konverze ukládací lhůty konvertovaných dokumentů, - nové znění 8: evidence podací deník / ERMS / samostatná evidence, - nové znění 10: struktura záznamů v podacím deníku / ERMS / samostatné evidenci, - nové znění 12: struktura údajů o spisu + co je součástí vyřízeného spisu, - doplnění 15: původce v ERMS zpracovává spisový a skartační plán podle schématu XML (viz Národní standard pro ERMS), - doplnění 21: podrobnosti postupu při zničení (nearchivních) dokumentů, - doplnění 23: výstupní datový formát metadat dokumentů v ERMS = XML. - podzim 2014 = neúspěšné ukončení projektu Národní digitální archiv!!! - aktuální metodika pro správu dokumentů a výběr archiválií v e-podobě: 12

13 - Nařízení eidas (EP a Rady EU č. 910/2014, o e-identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro e-transakce na vnitřním trhu zrušení směrnice 1999/93/ES e-značka (FO + PO) + e-pečeť (jen PO) od (pro služby vzbuzující důvěru + přechodné období pro e-identifikaci) 13

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech 1918-2004 1/ Období let 1918-1945 - 20. 11. 1918: tzv. archivní anketa = porada ved. představitelů českých archivů o jejich nové organizaci: většina

Více

Elektronické dokumenty a spisová služba

Elektronické dokumenty a spisová služba N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS Přednáška č. 20 Elektronické dokumenty a spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Novelizace AZ v roce 2009: elektronické dokumenty v legislativě SSl a ASL II. Současná SSL

Více

Současná legislativa v ČR a správa dokumentů v soukromém sektoru

Současná legislativa v ČR a správa dokumentů v soukromém sektoru N_SD / VŠFS / LS 2015 / DS Tematický blok 2 Současná legislativa v ČR a správa dokumentů v soukromém sektoru 1. Shrnutí vývoje hlavní platné legislativy o správě dokumentů v ČR v současnosti (2000 2015):

Více

N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS

N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS Přednáška č. 7+8 Spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba obecný základ II. Hlavní fáze spisové služby III. Další související problémy Hlavní teze: Ad část I:

Více

Dějiny a organizace českého archivnictví (do roku 1974)

Dějiny a organizace českého archivnictví (do roku 1974) N_SAS / VŠFS / LS 2012 / PS Přednáška č. 5 + 6 Dějiny a organizace českého archivnictví (do roku 1974) Hlavní teze: A/ Archiv České koruny (AČK) / Česká královská kancelář - nejstarší rodový archiv vládnoucích

Více

Současná legislativa v ČR a správa dokumentů u VPP. 1. Shrnutí vývoje hlavní platné legislativy o správě dokumentů v ČR v současnosti (2000 2015):

Současná legislativa v ČR a správa dokumentů u VPP. 1. Shrnutí vývoje hlavní platné legislativy o správě dokumentů v ČR v současnosti (2000 2015): N_SD / VŠFS / LS 2015 / DS Tematický blok 1 Současná legislativa v ČR a správa dokumentů u VPP 1. Shrnutí vývoje hlavní platné legislativy o správě dokumentů v ČR v současnosti (2000 2015): 1.1 Období

Více

Vývoj legislativy SSL a ASL v moderní době

Vývoj legislativy SSL a ASL v moderní době N_SAS / VŠFS / LS 2014 / KS Přednáška č. 11 + 12 Vývoj legislativy SSL a ASL v moderní době -Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a o spisové službě = historicky 1. legislativní úprava spisové služby (platnost

Více

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918 Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918 1. Období středověku (10. 16. stol.) - listiny: začínají se výrazněji uplatňovat od 12. stol. (1. dochovaná 1158) - Archiv české koruny původně

Více

N_SAS_A / VŠFS / LS 2011 / PS

N_SAS_A / VŠFS / LS 2011 / PS N_SAS_A / VŠFS / LS 2011 / PS Přednáška č. 7+8 Spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba historický úvod, obecný základ II. Hlavní fáze spisové služby III. Další související problémy Hlavní

Více

N_SAS/ VŠFS / LS 2011 / KS. Přednáška č. 2. Archivní teorie a praxe. I. Dějiny a organizace českého, resp. čs. archivnictví (do roku 1974)

N_SAS/ VŠFS / LS 2011 / KS. Přednáška č. 2. Archivní teorie a praxe. I. Dějiny a organizace českého, resp. čs. archivnictví (do roku 1974) N_SAS/ VŠFS / LS 2011 / KS Přednáška č. 2 Archivní teorie a praxe Hlavní okruhy problémů: I. Dějiny a organizace českého, resp. čs. archivnictví (do roku 1974) II. Soustava archivů v ČR Hlavní teze: Ad

Více

N_SAS / VŠFS / LS 2014 / PS

N_SAS / VŠFS / LS 2014 / PS N_SAS / VŠFS / LS 2014 / PS Přednáška č. 9+10 Spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba obecný základ II. Hlavní fáze spisové služby III. Další související problémy Hlavní teze: Ad část

Více

Nová archivní legislativa

Nová archivní legislativa Nová archivní legislativa Jana Hájková, Ministerstvo vnitra Miroslav Kunt, Národní archiv Důvody a důsledky Rozvoj e-govermentu a zákon 300/2008 Sb. (novela archivního zákona mění i tento zákon) Zkušenosti

Více

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě, Clam-Gallasův palác, 29. 9. 2015 Monitoring AHMP výsledky Typ původce Počet původců Počet digitálních

Více

Archiv města Brna. PhDr. Libor Blažek, vedoucí odboru Archivu města Brna Mgr. Radana Červená, Ph.D., vedoucí oddělení archivnězpracovatelského

Archiv města Brna. PhDr. Libor Blažek, vedoucí odboru Archivu města Brna Mgr. Radana Červená, Ph.D., vedoucí oddělení archivnězpracovatelského Archiv města Brna PhDr. Libor Blažek, vedoucí odboru Archivu města Brna Mgr. Radana Červená, Ph.D., vedoucí oddělení archivnězpracovatelského Archivnictví II Archivní legislativa Archivní síť. Archivní

Více

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země):

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země): N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS Přednáška č. 4 Správa dokumentů jako důležitá součást veřejné správy v ČR Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba (správa dokumentů) obecný základ II. Skartační řízení a výběr

Více

Dokumenty v klasické a v digitální formě. Specifické faktory při jejich správě

Dokumenty v klasické a v digitální formě. Specifické faktory při jejich správě N_SD / VŠFS / LS 2015 / DS Tematický blok 3 Dokumenty v klasické a v digitální formě. Specifické faktory při jejich správě 1. Analogové a digitální (elektronické ED) dokumenty analogový nosičem fyzické

Více

Spisová služba odborná správa dokumentů. Mgr. Marie Tarantová, SOA v Praze 16. dubna 2018

Spisová služba odborná správa dokumentů. Mgr. Marie Tarantová, SOA v Praze 16. dubna 2018 Spisová služba odborná správa dokumentů Mgr. Marie Tarantová, SOA v Praze 16. dubna 2018 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Digitální dokumenty a elektronické systémy spisových služeb

Digitální dokumenty a elektronické systémy spisových služeb Digitální dokumenty a elektronické systémy spisových služeb Plán 1. části kurzu digitálního archivnictví 28. 2. 2017 - legislativní východiska pro digitální archivnictví 7. 3. 2017 (9:00-11:00) - KÚ JmK

Více

Nová reglementace spisové služby

Nová reglementace spisové služby Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Návrh vyhlášky o podrobnostech

Více

Metodický list pro kombinované Mgr. studium předmětu

Metodický list pro kombinované Mgr. studium předmětu Metodický list pro kombinované Mgr. studium předmětu N_SAS_A / Spisová a archivní služba Metodický list číslo 2 Název tematického celku: Legislativa spisové a archivní služby v ČR. Správa dokumentů jako

Více

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě, Clam-Gallasův palác, 9. 6. 2015 Monitoring AHMP výsledky Typ původce Počet původců Počet digitálních

Více

Legislativní změny v oblasti spisové služby a archivnictví od 1.7.2012

Legislativní změny v oblasti spisové služby a archivnictví od 1.7.2012 Legislativní změny v oblasti spisové služby a archivnictví od 1.7.2012 Karel Škrle ICZ a. s. 22.05.2012 1 Co přináší datum 1.7.2012 Končí platnost přechodných ustanovení (čl. II zákona 190/2009 Sb.) Uvést

Více

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb.

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv Zlín ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. PROGRAM ŠKOLENÍ 1. Úvod 2. Legislativní změny 3. Přestávka 4. Postup při vyřazování dokumentů

Více

Co je to spisová služba

Co je to spisová služba ERMS - essl Co je to spisová služba životní cyklus dokumentů zahrnující příjem, označování, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování formy:

Více

Výkon spisové služby podle zákona č. 499/2004 sb. o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů

Výkon spisové služby podle zákona č. 499/2004 sb. o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů SPISOVÁ SLUŽBA Výkon spisové služby podle zákona č. 499/2004 sb. o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů zajištění odborné správy dokumentů vzniklých z činnosti původce a jeho právních

Více

Evidence a ochrana archiválií

Evidence a ochrana archiválií N_SAS / VŠFS / LS 2016 / DS Přednáška č. 17 + 18 Evidence a ochrana archiválií I. Evidence archiválií II. Ochrana archiválií Ad I. Evidence archiválií Hlavní legislativní předpis = Vyhláška MV č. 213/2012

Více

Předarchivní péče základní pojmy. Spisová služba Předarchivní péče Správní úřad

Předarchivní péče základní pojmy. Spisová služba Předarchivní péče Správní úřad Předarchivní péče základní pojmy Spisová služba Předarchivní péče Správní úřad Předarchivní péče - legislativa Zákon č. 499/2004 Sb. v platném znění Vyhláška č. 259/2012 Sb. Metodický návod pro kontrolu

Více

Právní úprava elektronické spisové služby a digitálního archivnictví Dosavadní vývoj a výhledy

Právní úprava elektronické spisové služby a digitálního archivnictví Dosavadní vývoj a výhledy Právní úprava elektronické spisové služby a digitálního archivnictví Dosavadní vývoj a výhledy 1 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Do dnešního dne 6 x novelizován

Více

ELEKTRONICKA FAKTURACE

ELEKTRONICKA FAKTURACE ELEKTRONICKA FAKTURACE Základní přehled problematiky zpracování elektronické faktury v elektronickém systému spisové služby a systémech spravujících dokumenty Obsah dokumentu Praha, 13. 8. 2018 Obsah dokumentu...

Více

Práce s datovými úložišti (egon)

Práce s datovými úložišti (egon) Práce s datovými úložišti (egon) 1 Rozsah: 3 hodin Anotace: Získat přehled o základních životních fázích dokumentu, povinnostech původce při jeho uchování a typech úložišť digitálních dokumentů. Průvodce

Více

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce.

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce. 6.4 Slovník archiv původce dokument archiválie Zařízení podle Zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, které slouží k ukládání archiválií a péči o ně. Každý, z jehož

Více

Ukládání dokumentů ve spisovně a skartační řízení. Lukáš Čoupek Státní okresní archiv Uherské Hradiště

Ukládání dokumentů ve spisovně a skartační řízení. Lukáš Čoupek Státní okresní archiv Uherské Hradiště Ukládání dokumentů ve spisovně a skartační řízení v prostředí essl Lukáš Čoupek Státní okresní archiv Uherské Hradiště O co jde? část životního cyklu dokumentu mezi vyřízením dokumentu (uzavřením spisu)

Více

SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ Tabulky Obrázky REJSTŘÍK POUŽITÉ ZDROJE Odborná literatura Webové stránky...

SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ Tabulky Obrázky REJSTŘÍK POUŽITÉ ZDROJE Odborná literatura Webové stránky... SEZNAM ZKRATEK...Ю ÚVOD...13 1. STRUČNÁ HISTORIE SPISOVÉ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE.. 15 2. LEGISLATIVNÍ ZÁKLAD SPISOVÉ SLUŽBY... 24 2.1 Zákon o archivnictví a spisové službě... 26 2.1.1 Přehled novelizací

Více

Kontrola výkonu spisové služby u veřejnoprávních původců: několik postřehů z praxe Mgr. Martin Myšička, Státní okresní archiv Most

Kontrola výkonu spisové služby u veřejnoprávních původců: několik postřehů z praxe Mgr. Martin Myšička, Státní okresní archiv Most Kontrola výkonu spisové služby u veřejnoprávních původců: několik postřehů z praxe Mgr. Martin Myšička, Státní okresní archiv Most Ústí nad Labem, 22. 10. 2018 Zákon o archivnictví, spisové službě a změně

Více

Účetnictví bez papíru

Účetnictví bez papíru Listopad 2017, Praha Účetnictví bez papíru právně i technicky Milan Vodička, ev.č. KDP ČR 1366 Copyright 2017 Milan Vodička, All rights reserved. Elektronicky a právně správně 3 Copyright 2015 Milan Vodicka.

Více

ICT seminář GDPR, eidas, ZoKB. Nové legislativní povinnosti organizací a co s tím?

ICT seminář GDPR, eidas, ZoKB. Nové legislativní povinnosti organizací a co s tím? Důvěryhodný dokument ICT seminář GDPR, eidas, ZoKB. Nové legislativní povinnosti organizací a co s tím? Autor prezentace: Martin Hapl Kontakt: mhapl@mit-consulting.cz Datum: 12. 9 2017 Strana 1 1 Důvěryhodný

Více

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych školení NKČR Mgr. Jan Dytrych Právní úprava Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů účinnost 1.7.2009 Parlamentem schválené změny sněmovní tisk č. 704 (novela

Více

Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení

Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení Základní právní normy zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( 3

Více

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz 1. Úvod 2. Legislativa 3. Základní pojmy 4. Legislativní změny 5. Přestávka 6. Postup při vyřazování dokumentů 7. Diskuse zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové

Více

Spisová služba. Předarchivní péče o dokumenty v praxi

Spisová služba. Předarchivní péče o dokumenty v praxi Spisová služba Předarchivní péče o dokumenty v praxi Legislativní předpisy a metodiky Legislativní předpisy Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška

Více

Brání něco používání digitálních dokumentů ve zdravotnictví?

Brání něco používání digitálních dokumentů ve zdravotnictví? Brání něco používání digitálních dokumentů ve zdravotnictví? Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. člen Legislativní rady vlády ČR soudní znalec Právní východiska Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení. Ludmila Hobzová Státní okresní archiv Uherské Hradiště

Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení. Ludmila Hobzová Státní okresní archiv Uherské Hradiště Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení Ludmila Hobzová Státní okresní archiv Uherské Hradiště Uchovávání dokumentů Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií 3 odst.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Částka 115 Sbírka zákonů č. 283 / 2014 Strana 3273 283 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

Novela vyhlášky č. 259/ 2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Metodické setkání uživatelů spisové služby GORDIC

Novela vyhlášky č. 259/ 2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Metodické setkání uživatelů spisové služby GORDIC Novela vyhlášky č. 259/ 2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Metodické setkání uživatelů spisové služby GORDIC Úvod Aktuální stav novely v legislativním procesu Prezentované znění ještě není

Více

Povinnosti obcí plynoucí ze zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Povinnosti obcí plynoucí ze zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce Povinnosti obcí plynoucí ze zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D. Triada, spol. s r. o. Obsah Adaptace nařízení eidas Co přineslo nařízení eidas a

Více

Telefónica O 2. Praktické aspekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů

Telefónica O 2. Praktické aspekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů Telefónica O 2 Praktické aspekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů RNDr. Miroslav Šedivý Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. 2 Specifika elektronických dokumentů

Více

Spisová služba základní pojmy. Dokument Spis Spisová služba Spisovna (registratura) Spisový a skartační řád Spisový plán

Spisová služba základní pojmy. Dokument Spis Spisová služba Spisovna (registratura) Spisový a skartační řád Spisový plán Spisová služba základní pojmy Dokument Spis Spisová služba Spisovna (registratura) Spisový a skartační řád Spisový plán Spisová služba - legislativa Zákon č. 499/2004 Sb. v platném znění Novely z roku

Více

Ukládání dokumentů v digitální podobě v systémech elektronické spisové služby. Martina Macek

Ukládání dokumentů v digitální podobě v systémech elektronické spisové služby. Martina Macek Ukládání dokumentů v digitální podobě v systémech elektronické spisové služby Martina Macek Novela zákona 499/2004 Sb. Jsme již více jak 7 měsíců po konci přechodného období. To znamená, že již více jak

Více

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Elektronizace veřejné správy - rok 2009 je z hlediska eletronizace přelomový - Informační systém datových schránek (ISDS) - zákon č. 300/2008 Sb. - povinnost

Více

N_SAS / VŠFS / LS 2010 / KS. Přednáška č. 3 (hlavní teze) Správa dokumentů jako důležitá součást veřejné správy v ČR

N_SAS / VŠFS / LS 2010 / KS. Přednáška č. 3 (hlavní teze) Správa dokumentů jako důležitá součást veřejné správy v ČR N_SAS / VŠFS / LS 2010 / KS Přednáška č. 3 (hlavní teze) Správa dokumentů jako důležitá součást veřejné správy v ČR Hlavní okruhy problémů: I. Vývoj legislativy archivnictví a spisové služby v českých

Více

SPISOVÝ ŘÁD OBCE SUŠICE Číslo předpisu: 5/2016

SPISOVÝ ŘÁD OBCE SUŠICE Číslo předpisu: 5/2016 1 SPISOVÝ ŘÁD OBCE SUŠICE Číslo předpisu: 5/2016 1. Obecná ustanovení 1.1 Obec Sušice vydává tento spisový řád (dále jen řád), který je zpracováván dle ustanovení zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více

Moravský zemský archiv v Brně

Moravský zemský archiv v Brně Č.j:MZA/KM- 7593/2016 V Kroměříži dne 27. července 2016 Výtisk č.: 2 Protokol o kontrole se sídlem Velehradská 4259,, IČ: 709 79 146, jako kontrolní orgán, dle 71 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 31 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 26.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 31 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 26. 238 9. funkční období 238 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 31 ze

Více

NOVELA ARCHIVNÍHO ZÁKONA

NOVELA ARCHIVNÍHO ZÁKONA NOVELA ARCHIVNÍHO ZÁKONA PODLE SENÁTNÍHO TISKU č. 74 K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 499/2004 Sb. Dále jen AZ. Národní archiv Karolína Šimůnková 27. května 2009 karolina.simunkova@nacr.cz Pojmy 2 AZ Archivnictví,

Více

Důvěra napříč Evropou nařízení eidas. + návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Důvěra napříč Evropou nařízení eidas. + návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce Důvěra napříč Evropou nařízení eidas + návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 1 Nařízení eidas 2 Co znamená zkratka eidas Nařízení eidas = Nařízení (č. 910/2014) Evropského

Více

Spisová služba a archivace dokumentů. Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D. Státní okresní archiv Uherské Hradiště

Spisová služba a archivace dokumentů. Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D. Státní okresní archiv Uherské Hradiště Spisová služba a archivace dokumentů Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D. Státní okresní archiv Uherské Hradiště Co je dokument zaznamenaná informace (listinná, digitální) životní cyklus dokumentu má dvě fáze: a)

Více

TEZE PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. I. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá

TEZE PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. I. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá TEZE PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ I. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Příloha č. 1, část 4 Kontrola souladu software s požadavky Národního standardu pro elektronické spisové služby

Příloha č. 1, část 4 Kontrola souladu software s požadavky Národního standardu pro elektronické spisové služby Příloha č. 1, část 4 Kontrola souladu software s požadavky Národního standardu pro elektronické spisové služby Zadavatel požaduje, aby dodaný ERMS byl ve shodě s platnou legislativou (zejména zákonem č.

Více

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Legislativní změny a metodika MV Velké Meziříčí 16.9.2009 Tuto prezentaci a další informace k datovým schránkám a CzechPOINTu naleznete

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Právní aspekty archivace elektronických dokumentů. Praha, 3/4/2014 Mgr. et Mgr. Petr Mališ, advokát

Právní aspekty archivace elektronických dokumentů. Praha, 3/4/2014 Mgr. et Mgr. Petr Mališ, advokát Právní aspekty archivace elektronických dokumentů Praha, 3/4/2014 Mgr. et Mgr. Petr Mališ, advokát OBSAH Elektronická v. papírová archivace Právní úprava archivační povinnosti Elektronický podpis právní

Více

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno Skartační řízení Osnova popisu postupu na základě vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup. 1. Identifikační

Více

E-DOKUMENT. legislativní rámec e-dokumentů v gesci MF 2013/2014. Ing.Robert Piffl, Ministerstvo financí ČR

E-DOKUMENT. legislativní rámec e-dokumentů v gesci MF 2013/2014. Ing.Robert Piffl, Ministerstvo financí ČR E-DOKUMENT legislativní rámec e-dokumentů v gesci MF 2013/2014 ÚVOD pojem faktura, daňové doklady a jejich životní cyklus, současný stav & budoucí tento materiál slouží jako pomůcka pro osobní prezentaci

Více

Project:Úplné elektronické podání

Project:Úplné elektronické podání Project:Úplné elektronické podání Den publikace: 23 Lis 2016 Verze 1.0 Atributy modelu: Obsah 0 Celkovy prehled 1 Vyber, identifikace, autentizace 2 Priprava podani 3 Podani, ukon 4 Ulozeni a potvrzeni

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o archivnictví a spisové službě

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o archivnictví a spisové službě Strana 2522 Sbírka zákonů č. 167 / 2012 167 ZÁKON ze dne 25. dubna 2012, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě

Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail:

Více

Datové schránky s návazností na aplikace spisové služby

Datové schránky s návazností na aplikace spisové služby Datové schránky s návazností na aplikace spisové služby Petr Oplátek Vedoucí týmu spisové služby ICZ a.s. Zákony a jejich změny Schváleno Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

Více

Harmonogram další práce. zajištění výkonu spisové služby v elektronické podobě

Harmonogram další práce. zajištění výkonu spisové služby v elektronické podobě Harmonogram další práce zajištění výkonu spisové služby v elektronické podobě Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě Praha, 9. 6. 2015 Zázemí 1. Získat podporu vedení MČ a oprávnění

Více

Správa a ukládání elektronických dokumentů. Úvod. Ing. Jaroslav Lubas

Správa a ukládání elektronických dokumentů. Úvod. Ing. Jaroslav Lubas Správa a ukládání elektronických dokumentů Úvod Ing. Jaroslav Lubas Složení pracovního teamu Beránek Kamil Fiala Stanislav Frk Jan Kubíček Petr Lubas Jaroslav Rada Michal Tejchman Jan Hlavní cíl pracovního

Více

Telefónica O 2. Digitalizace a důvěryhodná archivace dokumentů. RNDr. Miroslav Šedivý Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o.

Telefónica O 2. Digitalizace a důvěryhodná archivace dokumentů. RNDr. Miroslav Šedivý Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. Telefónica O 2 Digitalizace a důvěryhodná archivace dokumentů RNDr. Miroslav Šedivý Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. 2 Dlouhodobá archivace - požadavky legislativy Zákony Pravost dokumentu

Více

Základní pojmy z oblasti archivnictví a spisové služby

Základní pojmy z oblasti archivnictví a spisové služby Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb: Instituce oprávněná poskytovat kvalifikované certifikáty, které jsou nezbytné ověřovací prvky uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické značky

Více

Identifikátor datové schránky

Identifikátor datové schránky 21 K 20 odst. 1 Ustanovení konkretizuje všechny činnosti ministerstva, které jako správce informačního systému datových schránek musí provádět. Ministerstvo zajišťuje průkaznost doručování datových zpráv

Více

ČÁST PRVNÍ Archivnictví a spisová služba. HLAVA I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Archivnictví a spisová služba. HLAVA I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 499/2004 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 413/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 181/2007 Sb.,

Více

Současný stav spisové služby a její kontrola

Současný stav spisové služby a její kontrola Současný stav spisové služby a její kontrola Martin Šisler Praha, 25. 2. 2016 Legislativní rámec a předmět kontroly na základě ustanovení 71 odst. 1 písm. b) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové

Více

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ SPISOVNA

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ SPISOVNA DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ SPISOVNA Pavel Pačes Listopad 2009 Seminář E-spis Elektronická spisovna Agendové aplikace Vzhledem k tomu, že některé dokumenty mají skartační lhůty 30, 50 i více let, je nutno

Více

Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit listinu, ověřený

Více

Skartační řízení v elektronické podobě. předpokládaný postup AHMP

Skartační řízení v elektronické podobě. předpokládaný postup AHMP Skartační řízení v elektronické podobě předpokládaný postup AHMP Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě Praha, 9. 6. 2015 Trocha teorie Skartační řízení je postup, při kterém se

Více

Novinky v legislativě

Novinky v legislativě Novinky v legislativě Praha 15. června 2017 Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální Obsah Právní předpisy upravující katastr nemovitostí novely v roce 2016 a 2017 Nález Ústavního soudu sp. zn.

Více

POSTUP PŘI VYŘAZOVÁNÍ DOKUMENTŮ A PODROBNOSTI SKARTAČNÍHO ŘÍZENÍ. určeno pro městské úřady

POSTUP PŘI VYŘAZOVÁNÍ DOKUMENTŮ A PODROBNOSTI SKARTAČNÍHO ŘÍZENÍ. určeno pro městské úřady POSTUP PŘI VYŘAZOVÁNÍ DOKUMENTŮ A PODROBNOSTI SKARTAČNÍHO ŘÍZENÍ určeno pro městské úřady POSTUP PŘI VYŘAZOVÁNÍ DOKUMENTŮ zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,

Více

N_SAS / VŠFS / LS 2010 / DS. Přednáška č. 9 (hlavní teze) Elektronizace veřejné správy a rozvoj e-governmentu v ČR

N_SAS / VŠFS / LS 2010 / DS. Přednáška č. 9 (hlavní teze) Elektronizace veřejné správy a rozvoj e-governmentu v ČR N_SAS / VŠFS / LS 2010 / DS Přednáška č. 9 (hlavní teze) Elektronizace veřejné správy a rozvoj e-governmentu v ČR Hlavní okruhy problémů: I. Elektronizace veřejné správy a rozvoj e-governmentu v ČR důsledky

Více

Co děláme pro lepší egovernment

Co děláme pro lepší egovernment Co děláme pro lepší egovernment Legislativa bez ní to nepůjde Klíčové kroky v legislativním prostoru: - Novela zákona o základních registrech - Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Více

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček Státní okresní archiv Chrudim http:\\vychodoceskearchivy.cz archivní inspektor Mgr. Petr Boček tel. 469 660 411 sekretariát tel. 469 660 406 přímá linka petr.bocek@soka-cr.cz Spisová služba u veřejnoprávních

Více

Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení

Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení Základní právní normy zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyhláška

Více

167/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 25. dubna 2012,

167/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 25. dubna 2012, 167/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2012, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o archivnictví a spisové službě. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o archivnictví a spisové službě. Čl. I ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně

Více

ZÁKON. ze dne o právu na digitální služby a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PRÁVO NA DIGITÁLNÍ SLUŽBY.

ZÁKON. ze dne o právu na digitální služby a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PRÁVO NA DIGITÁLNÍ SLUŽBY. ZÁKON ze dne... 2019 o právu na digitální služby a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PRÁVO NA DIGITÁLNÍ SLUŽBY 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje

Více

Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče. od obnovy územní samosprávy po současnost

Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče. od obnovy územní samosprávy po současnost Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče od obnovy územní samosprávy po současnost Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě Praha, 9. 6. 2015 Obnova územní samosprávy

Více

Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy Informační schůzka pro původce v působnosti Archivu hl. města Prahy v souvislosti se zákonem číslo 340/2015 Sb. (registr smluv) a povinností mít datovou schránku 7. 10. 2016 Archiv hlavního města Prahy

Více

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p.

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Datové schránky Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Aktuální informace V souladu se zákonem č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech byla 1. listopadu provedena aktivace datových

Více

Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS

Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS Ing. Petr Jelínek, STAPRO s.r.o. s využitím podkladů M. Novotného, P. Grodzického, J. Horáka a dalších Cíl řešení elektronické zdravotní

Více

Směrnice č. 3. Spisový, archivační a skartační řád

Směrnice č. 3. Spisový, archivační a skartační řád Směrnice č. 3 Spisový, archivační a skartační řád Název: MAS Labské skály, z.s. IČ: 270 10 066 Sídlo: Mírové nám. 280, Jílové 407 01 Kancelář manažerů: Libouchec 233, 403 35 (dále jen Spolek MAS) 1. Úvodní

Více

259/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 20. července 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb.

259/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 20. července 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb. 259/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 20. července 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o

Více

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí Czech POINT Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) byl vytvořen pro zjednodušení komunikace občana s úřady. Nyní lze na jednom místě získat ověřené výstupy z informačních

Více

ELEKTRONICKÝ ARCHIV ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE A VIDITELNÝ

ELEKTRONICKÝ ARCHIV ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE A VIDITELNÝ ELEKTRONICKÝ ARCHIV ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE A VIDITELNÝ Michal Opatřil Jakub Pyszko ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 1 O co jde..? Jedná se o prakticky ověřené řešení elektronizace provozu zdravotnického

Více

SPISOVÁ SLUŽBA VE VAZBĚ NA DATOVÉ SCHRÁNKY ZÁKLADNÍ REGISTRY VEŘEJNÉ SPRÁVY. Mgr. Jana ŠKRDLOVÁ

SPISOVÁ SLUŽBA VE VAZBĚ NA DATOVÉ SCHRÁNKY ZÁKLADNÍ REGISTRY VEŘEJNÉ SPRÁVY. Mgr. Jana ŠKRDLOVÁ SPISOVÁ SLUŽBA VE VAZBĚ NA DATOVÉ SCHRÁNKY ZÁKLADNÍ REGISTRY VEŘEJNÉ SPRÁVY Mgr. Jana ŠKRDLOVÁ vedoucí organizačního odd. kancelář tajemníka leden 2011 Legislativa zák. č. 499/2004 Sb. (ÚZ č. 309/2009

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více