MMB Návrh usnesení:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MMB2015000000578. Návrh usnesení:"

Transkript

1 Rada města Brna MMB W Z7/07. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne ZM7/ Pfáfr Název: Plnění závazků z nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy uzavřené se společností Selepova No 1, spol, s r.o. - návrh započtení části kauce na úhradu smluvních pokut, části kupní ceny a návrh deje pozemků p.č. 937/2, 937/3, 937/4, 937/5 v k.ú. Ponava Obsah: Návrh kupní smlouvy Důvodová zpráva Vyjádření příslušných orgánů Nájemní smlouva a budoucí kupní smlouva č Kopie katastrální mapy, cenová mapa, orientační plánek Zastupitelstvo města Brna Návrh usnesení: 1. bere na vědomí - skutečnost, že na základě usnesení Rady města Brna na 6/142. schůzi konané dne , bod č. 62 a v souladu s příslušnými ujednáními nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy č uzavřené dne mezi statutárním městem Brnem jako najímatelem a společností Selepova No 1, spol. s r.o. jako nájemcem byl veden zápočet části kauce složené v celkové výši ,-Kč společností na pohledávku statutárního města Brna, a to ve výši ,-Kč z titulu smluvní pokuty za dlení nájemce se splněním povinnosti zahájit ve sjednaném termínu výstavbu sociálního zařízení a skladových stor na najatých částech pozemku p.č. 937 v k.ú. Ponava skutečnost, že společnost Selepova No 1, spol. s r.o. nesplnila svůj závazek ve sjednaném termínu dokončit výstavbu sociálního zařízení a skladových stor na najatých částech pozemku p.č. 937 v k.ú. Ponava dle či. V, odst. 3 výše uvedené smlouvy č skutečnost, že statutárnímu městu Brnu vznikla pohledávka, tj. nárok na úhradu smluvní pokuty v celkové výši ,-Kč za 18 týdnů v období od do , kdy byl nájemce v dlení se splněním povinnosti dokončit ve sjednaném termínu výstavbu sociálního zařízení a skladových stor na najatých částech pozemku p.č. 937 v k.ú. Ponava dle či. V, odst. 3 výše uvedené smlouvy č skutečnost, že společnost Selepova No 1, spol. s r.o. nesplnila svůj závazek ve sjednaném termínu uvést do vozu veřejné sociální zařízení dle či. VII, odst. 4 výše uvedené smlouvy č skutečnost, že statutárnímu městu Brnu vznikla pohledávka, tj. nárok na úhradu smluvní pokuty v celkové výši ,-Kč za 21 týdnů v období od do , kdy byl nájemce v dlení se splněním povinnosti uvést veřejné sociální zařízení do vozu do dle či. VII. odst. 4 výše uvedené smlouvy č

2 v návaznosti na výše uvedenou smlouvu č souhlasí se započtením zbývající části kauce ve výši ,-Kč složené v celkové výši ,-Kč společností Selepova No 1, spol. s r.o. dle ustanovení či. I. smlouvy č o na pohledávku města Brna ve výši ,-Kč z titulu smluvní pokuty vzniklé dle či. V., odst. 3 výše uvedené smlouvy č o na pohledávku města Brna ve výši ,-Kč z titulu smluvní pokuty vzniklé dle či. VIL, odst. 4 výše uvedené smlouvy č o na zaplacení části kupní ceny ve výši ,-Kč na základě kupní smlouvy uvedené v či. VIII. smlouvy č schvaluje dej pozemků: y p.č. 937/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33 m p.č. 937/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m 2 p.č. 937/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m p.č. 937/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m 2 vše v k.ú. Ponava společnosti Selepova No 1, spol. s r.o. za dohodnutou kupní cenu ,-Kč podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č těchto usnesení. a za Stanoviska dotčených orgánů: Rada města Brna na své R7/024. schůzi konané dne jednala a doporučila. Zpracoval: Majetkový odbor Předkládá: Rada města Brna h^y 2/B

3 Důvodová zpráva; Úvod: Předmětem předkládaného materiálu je dořešení dispozice s pozemky (p.č. 937/2, 937/3, 937/4 a 937/5 vše v k.ú. Ponava) a vzájemných vztahů v návaznosti na dříve ( ) uzavřenou nájemní smlouvu a budoucí kupní smlouvu č mezi SMB a společností Selepova No 1, spol. s r.o. Tato smlouva řešila budoucí dej částí pozemku přiléhajících k objektu restaurace v návaznosti na vybudování skladových stor a WC, které má být dle požadavků MC užíváno i jako veřejné, přičemž s ohledem na to byly v uvedené smlouvě sjednány závazky ve vztahu k termínům zahájení výstavby, dokončení a zvoznění tohoto WC. Tyto termíny nebyly ze strany společnosti dodrženy a SMB tak vznikly pohledávky z titulu smluvních pokut. V rámci materiálu, ve kterém je navrhován dej řešených pozemků v k.ú. Ponava společnosti, je tudíž řešen i návrh na započtení části kauce složené společností Selepova No 1, spol. s r.o. na úhradu těchto smluvních pokut a dále na úhradu části kupní ceny dle navrhované smlouvy. Výchozí stav: Na základě výše uvedené smlouvy č získala společnost do nájmu dvě části pozemku p.č. 937 o výměře 1 m 2 (zastavěno komínem) a 3 m 2 (zastavěno zastřešeným vstupem) v k.ú. Komín za účelem majetkoprávního vypořádání těchto částí pozemku zastavěných přístavbami společnosti. Další dvě části pozemku p.č. 937 o výměře 34 m 2 a 48 m v k.ú. Ponava získala společnost do nájmu za účelem vybudování sociálního zařízení veřejnost a návštěvníky a skladových stor restaurace. Nájem byl sjednán na dobu neurčitou s nájemným ve výši ,-Kč/rok (tj. 180/,-Kč/m 2 /rok) včetně inflační doložky. Před uzavřením smlouvy složila společnost na účet statutárního města Brna kauci ve výši ,-Kč. Ohledně užití kauce se město a společnost výslovně dohodli, že kauci je oprávněn najímatel započíst zejm. na náhradu dlužného nájemného, smluvních pokut, náhradu škody, za kterou odpovídá společnost jako nájemce. Společnost se ve smlouvě č mj. zavázala výstavbu sociálního zařízení a skladových stor na částech pozemku p.č. 937 vk.ú. Ponava zahájit do a dokončit ji do Výstavba sociálního zařízení a skladových stor se považuje za zahájenou, jakmile nabude právní moci příslušné rozhodnutí, kterým bude společnosti povolena výstavba a společnost zahájí vádění stavebních prací na předmětu nájmu, a za dokončenou, jakmile nabude právní moci kolaudační souhlas, kterým bude společnosti povoleno na předmětu nájmu užívání sociálního zařízení a skladových stor ve vlastnictví nájemce. Pro případ porušení výše uvedených termínů zahájení a dokončení výstavby sociálního zařízení a skladových stor na předmětu nájmu byla sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každý započatý týden dlení se zahájením a dokončením výstavby. Nejvýše však činí smluvní pokuta, kterou je povinna společnost zaplatit městu ,-Kč. Město a společnost se ve smlouvě č dohodli, že za sjednaných podmínek, tj. zejména za předpokladu, že dojde k zapsání staveb sociálního zařízení a skladových stor jako přístaveb restaurace Selepova 1 na předmětu nájmu v KN, společnost bude plnit veškeré povinnosti vyplývající ze smlouvy, / J / < '

4 dojde k zapsání věcného břemene z úrovně MČ Brno-Královo Pole spočívajícího v užívání sociálního zařízení statutárním městem Brnem jako oprávněným z věcného břemene v KN, y uzavřou kupní smlouvu na dej předmětu nájmu za kupní cenu 3.000,-Kč/m se sjednaným zvýšením kupní ceny úměrně indexu růstu spotřebitelských cen stanoveným CSU počínaje r Dle příslušného ustanovení smlouvy č trvá závazek k uzavření kupní smlouvy nejdéle do Aktuální stav: Nájemce, společnost Selepova No 1. spol, s r.o.. doložil k zahájení výstavby sociálního zařízení a skladových stor na předmětu nájmu rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení ze dne s doložkou právní moci ze dne Dále doložila společnost čestné hlášení, na základě kterého čestně hlásila, že zahájila dne vádění stavebních prací na předmětu nájmu dle či. V odst. 3 smlouvy č Uvedenou skutečnost dále doložila fotodokumentací stavby a kopií stavebního deníku. Společnost zdůvodnila nedodržení smluvních termínů vážným zdravotním stavem jednoho z jednatelů společnosti, který měl původně jekt přestavby restaurace Selepova 1 na starosti. Za porušení závazku společnosti zahájit výstavbu sociálního zařízení a skladových stor na předmětu nájmu dle smlouvy č nejpozději do vznikl statutárnímu městu Brnu nárok na úhradu smluvní pokuty v celkové výši ,-Kč za období od do (což je 25 započatých týdnů), kdy byl nájemce v dlení se splněním této povinnosti. Rada města Brna na své R6/142 schůzi konané dne (na základě jednání v Komisi majetkové RMB na 80. zasedání konaném dne ) 1. vzala na vědomí - skutečnost, že společnost Selepova No 1, spol. s r.o. nesplnila svůj závazek ve sjednaném termínu zahájit výstavbu sociálního zařízení a skladových stor na najatých částech pozemku p.č. 937 v k.ú. Ponava dle či. V, odst. 3 nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy č uzavřené dne mezi statutárním městem Brnem jako najímatelem a společností Selepova No 1, spol. s r.o. jako nájemcem - skutečnost, že statutárnímu městu Brnu vznikla pohledávka, tj. nárok na úhradu smluvní pokuty v celkové výši ,-Kč za 25 týdnů v období od do , kdy byl nájemce v dlení se splněním povinnosti zahájit ve sjednaném termínu výstavbu sociálního zařízení a skladových stor na najatých částech pozemku p.č. 937 v k.ú. Ponava dle či. V, odst. 3 výše uvedené smlouvy č na základě nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy č uzavřené dne mezi statutárním městem Brnem jako najímatelem a společností Selepova No 1, spol. s r.o. jako nájemcem souhlasila se započtením části kauce složené v celkové výši Kč společností Selepova No 1, spol, s r.o. dle ustanovení či. I. smlouvy č na pohledávku města Brna ve výši ,-Kč z titulu smluvní pokuty vzniklé dle či. V., odst. 3 smlouvy č Společnost byla dopisem MO MMB ze dne informována o usnesení RMB ve věci a o tom, že byl veden zápočet části složené kauce na pohledávku města Brna ve výši ,-Kč z titulu smluvní pokuty. ' ^ H

5 Společnost byla rovněž od do v dlení se splněním svého závazku dokončit výstavbu sociálního zařízení a skladových stor na předmětu nájmu a dále od do v dlení se splněním svého závazku uvést veřejné sociální zařízení do vozu. Kolaudační souhlas užívání sociálního zařízení a skladových stor byl dne vydán ÚMČ města Brna Brno-Královo Pole, Odborem územního a stavebního řízení dne , čj /14/2300/1457/To s právními účinky ke dni Dle čestného hlášení ze dne doloženého společností bylo veřejné WC uvedeno do vozu dne Za porušení závazku dokončit výstavbu sociálního zařízení a skladových stor na předmětu nájmu společností vznikl statutárnímu městu Brnu nárok na úhradu smluvní pokuty v celkové výši ,-Kč za uvedené období (což je 18 započatých týdnů), kdy byla společnost v dlení se splněním této povinnosti. Za porušení závazku uvést předmětné sociální zařízení do vozu do vznikl statutárnímu městu Brnu nárok na úhradu smluvní pokuty v celkové výši ,-Kč za výše uvedené období (což je 21 započatých týdnů), kdy byla společnost v dlení se splněním této povinnosti. Po kolaudaci přístavby sociálního zařízení a skladových stor byl na žádost vlastníka stavby restaurace Selepova 1 veden dne v katastru nemovitostí geometrický plán č /2014 vyznačení změny obvodu budovy č.p.543, Selepova 1, která je součástí pozemku p.č. 936 v k.ú. Ponava. Dle tohoto GP byla z obecního pozemku p.č. 937 v k.ú. Ponava oddělena část o výměře 33 m 2 (pod přístavbou soc. zařízení) a nově označena jako p.č. 937/2, dále byla oddělena část o výměře 48 m 2 (pod přístavbou skladových stor) a nově označena jako p.č. 937/3. Dne byla mezi statutárním městem Brnem zastoupeným Ing. Karasovou, starostkou MČ Brno-Královo Pole a společností uzavřena smlouva o zřízení služebnosti ve spěch města Brna jako vlastníka pozemku p.č. 937/1 v k.ú. Ponava, spočívající v bezúplatném užívání nebytových stor přístavby sociálního zařízení v budově č.p. 543, jež je součástí pozemku p.č. 936 v k.ú. Ponava a jejímž vlastníkem je společnost. Vklad výše uvedené služebnosti byl veden dne , právní účinky vkladu nastaly ke dni Následně byl dne na základě žádosti společnosti veden v KN další geometrický piána č /2014 vyznačení změny obvodu budovy č.p.543, Selepova 1. Dle tohoto GP byla z obecního pozemku p.č. 937 v k.ú. Ponava oddělena část o výměře lm 2 (pod komínovým tělesem) a nově označena jako p.č. 937/4, dále byla oddělena část o výměře 3 m 2 (pod zádveřím restaurace) a nově označena jako p.č. 937/5. Přípisem ze dne požádala společnost dle smlouvy č o uzavření kupní smlouvy k předmětu nájmu, tj. k pozemkům p.č. 937/2, 937/3, 937/4, 937/5 vše v k.ú. Ponava. Závěr: S ohledem na výše uvedené je orgánům města Brna předkládán materiál, kterým je v návaznosti na smlouvu č navrhováno: - souhlasit se započtením zbývající části kauce ve výši ,-Kč složené v celkové výši ,-Kč společností Selepova No 1, spol. s r.o. dle ustanovení či. I. Smlouvy č

6 o na pohledávku města Brna ve výši ,-Kč z titulu smluvní pokuty vzniklé dle či. V., odst. 3 výše uvedené smlouvy č o na pohledávku města Brna ve výši ,-Kč z titulu smluvní pokuty vzniklé dle či. VII, odst. 4 výše uvedené smlouvy č o zaplacení části kupní ceny ve výši ,-Kč na základě kupní smlouvy uvedené v či. VIII. smlouvy č souhlasit se záměrem deje pozemků p.č. 937/2, 937/3, 937/4, 937/5 vše v k.ú. Ponava - schválit dej pozemků p.č. 937/2, 937/3, 937/4, 937/5 vše v k.ú. Ponava o celkové výměře 85 m 2. společnosti za dohodnutou kupní cenu ,-Kč, tj. 3012,-Kč/m 2 (kupní cena byla v souladu se smlouvou č zvýšena úměrně indexu růstu spotřebitelských cen stanovených ČSÚ za r. 2014, tj. z3000,-kč/m 2 o 0,4 % na 3012,-Kč/m 2 ). Část kupní ceny bude ze strany společnosti uhrazena formou zápočtu části kauce ve výši ,-Kč a část kupní ceny ve výši ,-Kč bude uhrazena před podpisem smlouvy na účet města. Materiál ve věci: Plnění závazků z nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy uzavřené se společností Selepova No 1, spol. sr.o. - návrh započtení části kauce na úhradu smluvních pokut, části kupní ceny a záměr deje pozemků p.č. 937/2, 937/3, 937/4, 937/5 v k.ú. Ponava byl předložen na R7/KM/10. zasedání Komise majetkové RMB konané dne Výsledek jednání v KM RMB bude sdělen ústně na jednání RMB. Komise majetková RMB na svém R7/KM/10. zasedání konaném dne vzala na vědomí - skutečnost, že na základě usnesení Rady města Brna na R6/142. schůzi konané dne , bod č. 62 a v souladu s příslušnými ujednáními nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy č uzavřené dne mezi statutárním městem Brnem jako najímatelem a společností Selepova No 1, spol. s r.o. jako nájemcem byl veden zápočet části kauce složené v celkové výši ,-Kč společností na pohledávku statutárního města Brna, a to ve výši ,-Kč z titulu smluvní pokuty za dlení nájemce se splněním povinnosti zahájit ve sjednaném termínu výstavbu sociálního zařízení a skladových stor na najatých částech pozemku p.č. 937 v k.ú. Ponava - skutečnost, že společnost Selepova No 1, spol. s r.o. nesplnila svůj závazek ve sjednaném termínu dokončit výstavbu sociálního zařízení a skladových stor na najatých částech pozemku p.č. 937 v k.ú. Ponava dle či. V, odst. 3 výše uvedené smlouvy č skutečnost, že statutárnímu městu Brnu vznikla pohledávka, tj. nárok na úhradu smluvní pokuty v celkové výši ,-Kč za 18 týdnů v období od do , kdy byl nájemce v dlení se splněním povinnosti dokončit ve sjednaném termínu výstavbu sociálního zařízení a skladových stor na najatých částech pozemku p.č. 937 v k.ú. Ponava dle či. V, odst. 3 výše uvedené smlouvy č skutečnost, že společnost Selepova No 1, spol. s r.o. nesplnila svůj závazek ve sjednaném termínu uvést do vozu veřejné sociální zařízení dle či. VII, odst. 4 výše uvedené smlouvy č skutečnost, že statutárnímu městu Brnu vznikla pohledávka, tj. nárok na úhradu smluvní pokuty v celkové výši ,-Kč za 21 týdnů v období od do , kdy byl nájemce v dlení se splněním povinnosti uvést veřejné sociální zařízení do vozu do dle či. VII. odst. 4 výše uvedené smlouvy č v návaznosti na výše uvedenou smlouvu č doporučila RMB souhlasit se záměrem deje pozemků: f7

7 - p.č. 937/2 zastavěná plocha a nádvoří o -výměře 33 m, - p.č. 937/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m, - p.č. 937/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m, - p.č. 937/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m, vše v k.ú. Ponava RMB a ZMB souhlasit se započtením zbývající části kauce ve výši ,-Kč složené v celkové výši ,-Kč společností Selepova No 1, spol. s r.o. dle ustanovení či. I. smlouvy č na pohledávku města Brna ve výši ,-Kč z titulu smluvní pokuty vzniklé dle či. V., odst. 3 výše uvedené smlouvy č na pohledávku města Brna ve výši ,-Kč z titulu smluvní pokuty vzniklé dle či. VIL, odst. 4 výše uvedené smlouvy č na zaplacení části kupní ceny ve výši ,-Kč na základě kupní smlouvy uvedené v či. VIII. smlouvy č schválit dej pozemků: - p.č. 937/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33 m, - p.č. 937/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m, - p.č. 937/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m 2, - p.č. 937/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m, vše v k.ú. Ponava společnosti Selepova No 1, spol. s r.o. za dohodnutou kupní cenu ,-Kč (3012,- Kč/m ) a za podmínek kupní smlouvy uvedené v materiálu. Hlasování: 7 -, 0 - ti, 0-se zdržel /l 1 členů. Usnesení bylo přijato. hlasování p. Janíček Ing. Drápalová Ing. Liptáková PhDr. Hofmannová Ing. Pospíšil JUDr. Kerndl p. Říha p. Šafařík Ing. Zuziak Ing. Hladký Ing. Malec ti zdrž. se omluvena omluven omluven nepříto men Rada města Brna na své R7/0024. schůzi konané dne vzala na vědomí - skutečnost, že na základě usnesení Rady města Brna na 6/142. schůzi konané dne , bod č. 62 a v souladu s příslušnými ujednáními nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy č uzavřené dne mezi statutárním městem Brnem jako najímatelem a společností Selepova No 1, spol. s r.o. jako nájemcem byl veden zápočet části kauce složené v celkové výši ,- Kč společností na pohledávku statutárního města Brna, a to ve výši ,- Kč z titulu smluvní pokuty za dlení nájemce se splněním povinnosti zahájit ve sjednaném termínu výstavbu sociálního zařízení a skladových stor na najatých částech pozemku p. č. 937 v k. ú. Ponava; - skutečnost, že společnost Selepova No 1, spol. s r. o. nesplnila svůj závazek ve sjednaném termínu dokončit výstavbu sociálního zařízení a skladových stor na najatých částech pozemku p. č. 937 v k. ú. Ponava dle či. V, odst. 3 výše uvedené smlouvy č ; - skutečnost, že statutárnímu městu Brnu vznikla pohledávka, tj. nárok na úhradu smluvní pokuty v celkové výši ,- Kč za 18 týdnů v období od do , kdy byl nájemce v dlení se splněním povinnosti dokončit ve sjednaném termínu výstavbu sociálního zařízení a skladových stor na najatých částech pozemku p. č. 937 v k. ú. Ponava dle či. V, odst. 3 výše uvedené smlouvy č ; ř/k

8 - skutečnost, že společnost Selepova No 1, spol. s r. o. nesplnila svůj závazek ve sjednaném termínu uvést do vozu veřejné sociální zařízení dle či. VII, odst. 4 výše uvedené smlouvy ; -skutečnost, že statutárnímu městu Brnu vznikla pohledávka, tj. nárok na úhradu smluvní pokuty v celkové výši ,- Kč za 21 týdnů v období od do , kdy byl nájemce v dlení se splněním povinnosti uvést veřejné sociální zařízení do vozu do dle či. VII. odst. 4 výše uvedené smlouvy č ; v návaznosti na výše uvedenou smlouvu č souhlasila se záměrem deje pozemků: - p. č. 937/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 33 m 2 - p. č. 937/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 48 m 2 - p. č. 937/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m 2 - p. č. 937/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3 m 2 vše v k. ú. Ponava 3. doporučila Zastupitelstvu města Brna > souhlasit se započtením zbývající části kauce ve výši KČ složené v celkové výši ,-Kč společností Selepova No 1, spol. s r. o. dle ustanovení či. I. smlouvy č o na pohledávku města Brna ve výši ,-Kč z titulu smluvní pokuty vzniklé dle či. V., odst. 3 výše uvedené smlouvy č o na pohledávku města Brna ve výši ,- Kč z titulu smluvní pokuty vzniklé dle či. VIL, odst. 4 výše uvedené smlouvy č o na zaplacení části kupní ceny ve výši ,-Kč na základě kupní smlouvy uvedené v či. VIII. smlouvy č > schválit dej pozemků: - p. č. 937/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 33 m 2 - p. č. 937/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 48 m 2 -p.č. 937/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m 2 - p. č. 937/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3 m 2 vše v k. ú. Ponava společnosti Selepova No 1, spol, s r. o. za dohodnutou kupní cenu ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy. Schváleno jednomyslně 11 členy. Ing. Vokřál 'es Ing. Liptáko jt ti R.Mráz Bc. Hollan Mgr..Ander Bc. KratocI jt Ví > MUDr. Rychno -es > o JUDr. Rusňák Ing. Beran jt u I M. Janí Mgr. Ulip Záměr deje pozemků p.č. 937/2, 937/3, 937/4, 937/5 v k.ú. Ponava byl zveřejněn zákonem stanoveným způsobem od p/f

9 PŮVODNÍ STAV: Popis pozemku: Pozemek p.č. 937 v k.ú. Ponava je rozsáhlá plocha zeleně tvořící sady Národního odboje mezi ulicemi Kounicova, Chodská, Selepova, Klusáčkova. Pozemek je součástí veřejného stranství, není svěřen MČ Brno-Královo Pole a není najat. Na části pozemku p.č. 937 o výměře cca 1 m 2 v k.ú. Ponava je umístěno komínové těleso, které přiléhá k západní straně restaurace Selepova 1. Vedle tohoto komínového tělesa měla společnost zájem realizovat přístavbu WC, které by sloužilo jak veřejnosti navštěvující přilehlý park, tak hostům restaurace. Přístavba WC měla dle předloženého jektu z pozemku p.č. 937 v k.ú. Ponava zabírat plochu o výměře cca 34 m 2. y Na části pozemku p.č. 937 o výměře cca 3 m vk.ú. Ponava se nachází z jižní strany zastřešený vstup do budovy restaurace Selepova 1. Na části pozemku p.č. 937 o výměře cca 48 m 2 v k.ú. Ponava přiléhající k východní straně restaurace měla společnost zájem vybudovat přístavbu zázemí objektu (sklad). V době jednávání návrhu nájmu a budoucího deje částí pozemku p.č. 937 v k.ú. Ponava se na této části pozemku již nacházel skladovací kontejner a popelnice, které přiléhaly k restauraci z její východní části. Odbor veřejných služeb ÚMČ Brno-Královo Pole vybíral místní poplatek za zvláštní užívání veřejného stranství (tj. za zábor této části p.č. 937 v k.ú. Ponava) dle vyhlášky statutárního města Brna č.22/2010 o místních poplatcích. V letech 2012, 2013 byl místní poplatek uhrazen společností Bensen s.r.o., která má restauraci v nájmu. Zájemce o dispozici: Společnost Selepova No 1, spol. s r.o. vlastní sousední pozemek p.č. 936 zast. pl. o výměře 587 m v k.ú. Ponava, kdy součástí pozemku je stavba č.p. 543, způsob využití občanská vybavenost (restaurace Selepova 1). Komínové těleso bylo žadateli dodatečně povoleno příslušným stavebním úřadem na základě rozhodnutí ze dne , kterým byl současně vydán souhlas s užíváním výše uvedené stavby. Doklady ke stavbě přístřešku nad vstupem do restaurace společnost byly v archívu OÚSŘ ÚMČ Brno-Královo Pole v r rovněž dohledány. Ocenění: Pozemek p.č. 937 v k.ú. Ponava není oceněn v cenové mapě statutárního města Brna. Návrh jednotkové kupní ceny byl stanoven na 3.000,-Kč/m 2 a návrh jednotkového nájemného na 180,-Kč/m 2 /rok. Před uzavřením smlouvy bylo po zájemci vyžadováno předchozí zaplacení úhrady za užívání částí pozemku p.č. 937 o výměře 4 m 2 v k.ú. Ponava nacházející se pod komínovým tělesem, přístřeškem ke vstupu do restaurace za 2 roky zpětně. Historie jednávání: Orgánům města Brna byl v roce 2013 předložen k jednání návrh nájmu a budoucího deje částí pozemku p.č. 937 o celkové výměře 86 m 2 vk.ú. Ponava společnosti Selepova No 1, spol. s r.o. za účelem majetkoprávního vypořádání částí pozemku zastavěných budovou

10 č.p. 543 (jedná se o komínové těleso, přístřešek ke vstupu do restaurace Selepova 1) a za účelem výstavby přístavby veřejného WC a zázemí restaurace (sklad). ZMČ Brno-Královo Pole původně doporučovalo dej částí pozemku p.č. 937 v k.ú. Ponava za podmínky vybudování veřejného WC v termínu do vč. kolaudace a zřízení věcného břemene ve spěch statutárního města Brna, jehož předmětem bude povinnost vlastníka budovy strpět celodenní užívání WC umístěného v přístavbě veřejností a hradit veškeré náklady na opravy a voz. S ohledem na výše uvedené usnesení byla MČ Brno-Královo Pole oslovena s návrhem, aby zřízení požadovaného věcného břemene bylo realizováno z úrovně MČ s tím, že by uzavření kupní smlouvy na části pozemku p.č. 937 v k.ú. Ponava bylo podmíněno předložením smlouvy o zřízení věcného břemene. RMČ Brno-Královo Pole na své schůzi dne doporučila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene tykajícího se užívání veřejného sociálního zařízení v přístavbě budovy č.p. 543, Selepova 1, Brno z úrovně MČ. Na vyžádání MČ Brno-Královo Pole jí byl v květnu 2012 zaslán koncept nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy se společností Selepova No 1, spol. s r.o. ZMČ Brno-Královo Pole dne doporučilo kompetentním orgánům statutárního města Brna schválit: - dej částí pozemku p.č. 937 v k.ú. Ponava za podmínky vybudování veřejného WC v termínu do vč. kolaudace a zřízení věcného břemene ve spěch statutárního města Brna, jehož předmětem bude povinnost vlastníka budovy strpět celodenní užívání WC umístěného v přístavbě veřejností a hradit veškeré náklady na opravy a voz. - návrh nájemní a budoucí kupní smlouvy mezi statutárním městem Brnem a společností ŠelepkaNol. Selepova 1, Brno. Vzhledem k požadavku MČ Brno-Královo Pole schválit dej předmětných částí pozemku p.č. 937 v k.ú. Ponava za podmínky vybudování veřejného WC v termínu do vč. kolaudace a zřízení věcného břemene ve spěch statutárního města Brna z úrovně MČ Brno-Královo Pole bylo KM RMB navrhováno: y - souhlasit se záměrem nájmu, budoucího deje částí pozemku p.č. 937 o výměře 85 m v k.ú. Ponava (výměra stanovena původně -viz dále) - schválit nájem částí pozemku p.č. 937 o výměře 85 m 2 v k.ú. Ponava společnosti Selepova No 1, spol. s r.o. za dohodnuté nájemné ve výši ,-Kč/rok (tj. 180,-Kč/m 2 /rok) budoucí dej částí pozemku p.č. 937 o výměře 85 m 2 v k.ú. Ponava společnosti Selepova No 1, spol. s r.o. za dohodnutou kupní cenu ,-Kč (tj. 3000,-Kč/m 2 ). Komise majetková RMB na svém 48. zasedání dne doporučila RMB a) souhlasit se záměrem nájmu a budoucího deje pozemků - části p.č. 937 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 86 m v k.ú. Ponava b) schválit nájem pozemků: - části pozemku p.č. 937 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 86 m 2 v k.ú. Ponava společnosti Selepova No 1, spol. s r.o. za dohodnuté nájemné ve výši ,-Kč/rok (tj. 180,- Kč/m /rok) a za podmínek smlouvy uvedené v materiálu. 2. doporučila RMB a ZMB schválit budoucí dej pozemků:

11 - části p.č. 937 ostatní plocha, zeleň o výměře 86 m 2 v k.ú. Ponava společnosti Selepova No 1, spol. s r.o. za dohodnutou kupní cenu ,-Kč (tj. 3000,-Kč/m 2 ) a za podmínek dle návrhu smlouvy uvedeného v materiálu. Komise doporučila upravit výměry najímaných a dávaných pozemků na celé m a návazně na to sjednané ceny. Hlasování: 6-, 0-ti, 0-se zdržel/l 1 členů. Usnesení bylo přijato. V návaznosti na usnesení KM RMB byla v materiálu a v návrhu smlouvy po vedeném zaokrouhlení nahoru upravena výměra částí pozemku p.č. 937 v k.ú. Ponava dotčené navrhovanou dispozicí z 85 m 2 na 86 m 2 a přepočtena výše nájemného a kupní ceny. Rada města Brna na své R6/094. schůzi konané dne souhlasila se záměrem y nájmu a budoucího deje částí pozemku p.č. 937 ostat.plocha, zeleň o výměře 86 m v k.ú. Ponava. y t Záměr nájmu částí pozemku p.č. 937 o výměře 86 m v k.ú. Ponava byl zveřejněn zákonem stanoveným způsobem od Společnosti Selepova No 1, spol. s r.o. byla seznámena s návrhem nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy dle doporučení KM RMB. Společnost požádala vzhledem knereálnosti navrhovaných smluvních termínů o jejich posunutí o 4 měsíce. Radě města Brna byl předložen materiál, kterým bylo navrhováno: - schválit nájem částí pozemku p.č. 937 o výměře 86 m v k.ú. Ponava společnosti Selepova No 1, spol. s r.o. za dohodnuté nájemné ve výši ,-Kč/rok (tj. 180,-Kč/m 2 /rok) - doporučováno ZMB schválit budoucí dej částí pozemku p.č. 937 o výměře 86 m v k.ú. Ponava společnosti Selepova No 1, spol. s r.o. za dohodnutou kupní cenu ,-Kč (tj. 3000,-Kč/m ) za podmínek nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy. MČ Brno-Královo Pole byl upravený koncept nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy s posunutím smluvních termínů o 4 měsíce zaslán na vědomí. Rada města Brna na své R6/095. schůzi konané dne schválila nájem částí pozemku p.č. 937 ostatní plocha, zeleň o výměře 86 m 2 vk.ú. Ponava společnosti Selepova No 1, spol, s r.o. za dohodnuté nájemné ve výši ,-Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy, 2. doporučila ZMB schválit budoucí dej částí pozemku p.č. 937 ostatní plocha, zeleň o výměře 86 m 2 v k.ú. Ponava společnosti Selepova No 1, spol, s r.o. za dohodnutou kupní cenu ,-Kč a za podmínek nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy. Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání Z6/022. konaném dne schválilo budoucí dej částí pozemku - p.č ostatní plocha, zeleň o výměře 86 m 2 vk.ú. Ponava společnosti Selepova No 1, spol, s r.o. za dohodnutou kupní cenu ,-Kč a za podmínek nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy. V souladu s přijatými výše uvedenými usneseními ve věci byla se společností Selepova No 1, spol. s r.o. dne uzavřena nájemní smlouva a budoucí kupní smlouva č f/tt

12 Vyjádření příslušných orgánů při jednávání návrhu nájmu a budoucího deje: OÚPR MMB - dle platného Územního plánu města Brna je pozemek určen jako stabilizovaná funkční plocha městské zeleně-konkrétně plocha parků ZP, kde jsou pozemní objekty, stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch zeleně přípustné. Záměr využití není v rozporu s funkcí zeleně a zrekonstruovaným parkem a zpřesnění rozsahu dispozice není z hlediska územního plánu rozhodující. S ohledem na výše uvedené nemáme k deji vymezených částí pozemku z územního hlediska námitky. ZMČ Brno-Královo Pole: - na svém 7. zasedání dne doporučilo kompetentním orgánům statutárního města Brna schválit dej části pozemku p.č. 937 v k.ú. Ponava přiléhající k západní straně objektu Šeplepova č.p. 543/č.l o výměře 36 m 2 (4 m x 9 m) přístavbu veřejného WC, části pozemku přiléhající k východní straně tohoto objektu o výměře 50,32 m 2 (3,7 m x 13,6 m) přístavbu zázemí restaurace, plochy pod stávajícím komínovým tělesem o výměře 0,54 m (0,9 m x 0,6 m) a vstup do restaurace o výměře 3,15 m 2 (1,85 m x 1.7 m), a to společnosti Selepova No 1, spol. s r.o. za podmínky vybudování veřejného WC v termínu do vč. kolaudace a zřízení věcného břemene ve spěch statutárního města Brna, jehož předmětem bude povinnost vlastníka budovy strpět celodenní užívání WC umístěného v přístavbě veřejností a veškeré náklady na opravy a voz hradí budoucí vlastník. - na svém 13. zasedání dne revokovalo výše uvedené usnesení ZMČ a doporučilo kompetentním orgánům statutárního města Brna schválit: dej části pozemku p.č. 937 v k.ú. Ponava přiléhající k západní straně objektu Šeplepova č.p. 543/č.o.l o výměře 33,6 m 2 přístavbu veřejného WC, části pozemku přiléhající k východní straně tohoto objektu o výměře 47,925 m 2 přístavbu zázemí restaurace, pod stávajícím komínovým tělesem o výměře 0,54 m 2 a vstup do restaurace o výměře 3,234 m 2, a to společnosti Selepova No 1, spol, s r.o. za podmínky vybudování veřejného WC v termínu do vč. kolaudace a zřízení věcného břemene ve spěch statutárního města Brna, jehož předmětem bude povinnost vlastníka budovy strpět celodenní užívání WC umístěného v přístavbě veřejností a veškeré náklady na opravy a voz hradí budoucí vlastník. - návrh nájemní a budoucí kupní smlouvy mezi statutárním městem Brnem a společností ŠelepkaNol, Selepova 1, Brno. r v UMC Brno-Královo Pole, Odbor územního a stavebního řízení - Komínové těleso u západní stěny objektu bylo dodatečně povoleno tehdejšímu vlastníku stavby společnosti Studio Brno s.r.o. rozhodnutím č.j. OÚSŘ 2108/94/ing. Še ze dne Tímto rozhodnutím byl současně vydán souhlas s užíváním stavby. Doklady ke stavbě přístřešku nad vstupem do objektu nejsou v archívu OÚSŘ ÚMČ Brno- Královo Pole evidovány. OTS MMB - dle Digitální technické mapy města Brna je pozemek vyznačené části p.č. 937 dotčen ochranným pásmem horkovodu - Teplárny Brno a.s. Dopravní podnik města Brna, a.s. - k dispozici předmětného pozemku nemáme z hlediska zájmů společnosti žádné připomínky. Brněnské komunikace a.s. - pozemek p.č. 937 k.ú. Ponava je zapsán jako ostatní plocha, zeleň ve vlastnictví SmB - park Národního odboje při ul. Selepova. Na této parcele Z/n

13 nevykonáváme majetkovou správu. Pouze na části této parcely se nachází komunikační plocha - chodník ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s., v současné době zastavěný pouze plastovými nádobami na odpad. Prodej této části p.č. 937 k.ú. Ponava nedoporučujeme. V žádosti zmiňované drobné stavby, tj. stávající komínové těleso, plocha WC, vstup do restaurace a stávající skladové plochy, se nenachází na ploše ve správě naší společnosti. K deji pozemku pod těmito stavbami se to nemůžeme vyjádřit. OŽP MMB - Předmětem navrhované dispozice je dej částí pozemku p.č. 937 v k.ú. Ponava. Jedná se o plochu 9 m x 3,5 m, která těsně přiléhá k objektu Selepova 1 (na západní straně objektu), na které je plánována výstavba WC objekt i návštěvníky parku. Nyní je tato plocha zadlážděna a začíná do ní zasahovat koruna vzrostlého stromu jírovce, který je součástí stromořadí podél komunikace ul. Selepova. Další požadovaná část pozemku p.č. 937 k.ú. Ponava se nachází na druhé straně objektu Selepova 1 (na východní straně) o rozměru 13,7 m x 3,7 m. Tato část pozemku je plánována umístění kontejnerů a zázemí přilehlého objektu. Současně bude vedeno opláštění objektu. Podél ulice Selepova je stromořadí vzrostlých jírovců a podél strany přilehlé k parku je jeden velmi vzrostlý strom lípy (vedle vchodu). Kontejnery jsou již na ploše umístěny, ale zasahují více do parku než je požadovaná část pozemku. Ve vyhlášce statutárního města Brna č.l5/2007 o ochraně zeleně v městě Brně je Park Selepova obsažen pod poř. č. 90, ale výše uvedené požadované části pozemku p.č. 937 k.ú. Ponava nejsou do chráněné plochy zahrnuty. S navrženou dispozicí lze souhlasit s tím, že při následné realizaci záměru budou respektovány stávající vzrostlé stromy vč. jejich korun a kořenového systému. Kontejnerové stání je třeba řešit v navazující linii stávajícího objektu. Teplárny Brno, a.s. - Jedna z předmětných částí pozemku p.č. 937 v k.ú. Ponava je dotčena ochranným pásmem horkovodu, které činí 2,5 m na každou stranu tohoto horkovodu a který je ve vlastnictví Tepláren Brno, a.s. Naše původní vyjádření ze dne zůstává i nadále v platnosti. - ve vyjádření ze dne uvádí: 1. Vyjádření z části pozemku jižní přístavba": zamýšlenou přístavbou nebudou dotčeny naše sítě ani jejich ochranná pásma. 2. Vyjádření k části pozemku kontejnerová stání". Tato část pozemku se nachází v ochranném pásmu horkovodu, které činí 2,5 m na každou stranu horkovodu a který je ve vlastnictví naší společnosti. Toto ochranné pásmo požadujeme dodržet. Telefónica Czech Republic, a.s. - v zájmovém území dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací naší společnosti. ^/fi

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská.

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Rada města Brna MMB201 éóóoóó 1 035 Z7/2&. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7 íf Název: Návrh deje pozemku p.č. 1904 v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Obsah: podmínky

Více

III MMB

III MMB Rada města Brna Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13.12.2016 III MMB2016000001347 ZM7/ T AQG& Název: Návrh deje pozemku pod chatou ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000001489 ZM7/ 'hub] Z7/33. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.11.2017 Název Návrh deje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných orgánů

Více

MMB ZM7/ 2&f

MMB ZM7/ 2&f Rada města Brna MMB2017000001108 ZM7/ 2&f Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: Návrh deje pozemku p.č.3090/36 v k.u. Líšeň. Důvodová zpráva Stanoviska dotčených orgánů Podmínky

Více

MMB ZMl/Zj?'?'

MMB ZMl/Zj?'?' Rada města Brna MMB2017000000236 ZMl/Zj?'?' íž Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Bma konané dne 7.3. 2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 2424/1 v k.ú. Zebětín. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů

Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů Rada města Brna MMB2015000000696 ZM7/ 10 Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.9.2015 Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Podmínky kupní smlouvy Důvodová zpráva

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2015000001106 Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.12. 2015 #ffi W Název Návrh deje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Obsah:

Více

Mjk ZM7/ 292.H- MNB Rada města Brna. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

Mjk ZM7/ 292.H- MNB Rada města Brna. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 3.10.2017 MNB2017000001320 ZM7/ 292.H- Název: Návrh deje pozemku v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov Důvodová zpráva Stanoviska dotčených

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000674 1 Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16.5.2017 ZM7/2vT^9 Název: Návrh deje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov Důvodová zpráva Stanoviska

Více

I1111I11I MMB

I1111I11I MMB 11111111I1111I11I MMB2016000001036 Rada města Brna Z7/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7///Vf Název: Návrh deje pozemků p.č. 1963/18 a p.č. 1987/2 v k.u. Černá Pole v ul.

Více

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení:

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení: imunními III MMB2017000001112 & Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: ZMlIŽffi Návrh deje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín důvodová zpráva stanoviska příslušných

Více

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5"

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5 Rada města rna llllllllllllllliwillll MM2015000000701 4*5" Z7/0f. zasedání Zastupitelstva města rna ZM7/ 05 32) konané dne 8.9.2015 Název: Návrh deje dvou částí pozemku p.č. 2375/376, k.ú. Žabovřeskv Obsah:

Více

III MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3100/2 v k.ú. Židenice. Obsah: Návrh usnesení:

III MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3100/2 v k.ú. Židenice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města rna III MM2018000000414 ZM7/ ^Qffh fr Z7/38. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 10.4.2018 Název Návrh deje pozemku p.č. 3100/2 v k.ú. Židenice. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

1 MMB ZM7/Z?$" *.

1 MMB ZM7/Z?$ *. Rada města Brna 1 MMB2017000001321 ZM7/Z?$" *. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 3.10. 2017 Název Návrh deje částí pozemků p.č. 1901/5,1915,1950/7 v k.ú. Zebětín. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MMB2015000000755. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000755. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/09. zasedám Zastupitelstva města Brna konané dne 8.9.2015 MMB2015000000755 TMU D o Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Kníničky, pozemků p.č. 820,824,835.837.839,840/4,1020,821,825,836,838.840/1.840/2,840/3,

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

ZM77 220$ MMB Rada města Brna. Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

ZM77 220$ MMB Rada města Brna. Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB2017000000268 ZM77 220$ Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7. 3. 2017 % Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 2540/5.2541/20,2550/1.2551/1.2554/29.2556/52.2556/53.2559/1,

Více

MMB ZM7/

MMB ZM7/ Rada města Brna MMB2017000000233 ZM7/ fl Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.3.2017 Název Návrh deje pozemků p.č. 1697,1699,1701.1705.1722.1747 v k.ú. Černovice. Důvodová zpráva Vyjádření

Více

MMB Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 MMB2017000001124 lil ZM7/ r^m Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci deje pozemku p.č. 3836 v k.ú.

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 4. 2017 MMB2017000000423 ZM7/. i 2_ Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc důvodová

Více

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice.

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice. Rada města Brna MMB2015000000277 ZM7/ OM% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna 0 konané dne 14. 4. 2015 Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova,

Více

WIB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Pro velký rozsah uvedeno na druhé straně

WIB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Pro velký rozsah uvedeno na druhé straně WIB2017000000854 to Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 20.6.2017 zuiiz69f Název: Záměr deje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Bystrc Důvodová zpráva (str. 4-7) Snímky katastrální

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní pozemkový úřad.

MMB Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní pozemkový úřad. Rada města Brna MMB2016000000352 M Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/.l.V7 konané dne 12. 4. 2016 Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní

Více

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH Rada města Brna ilihlliiillll MMB2017000000866 ZM7/ 1FH e Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 2033 v k.u. Zebětín. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická.

Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická. Radaméstarna Z7/15. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 2. 2. 2016 MI-I2016000000065 TMHlw5f Název: Návrh deje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická. Obsah: podmínky kupní smlouvy

Více

MMB Obsah: Návrh usnesení:

MMB Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000266 ZM7/ 2430 11 Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7. 3. 2017 Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 2227/60,2227/61.2227/93.2227/94.2227/116.2450/50.2450/51.2450/235.

Více

MMB Název: v Návrh svěření majetku města MC Brno - Komín, pozemků p.č. 3819/ v k.ú. Komín. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: v Návrh svěření majetku města MC Brno - Komín, pozemků p.č. 3819/ v k.ú. Komín. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000000421 i00 Rada města Brna Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11.4.2017 ZM7/^2/\ Název: v Návrh svěření majetku města MC Brno - Komín, pozemků p.č. 3819/1.4294. 4392 v k.ú.

Více

Rada města Brna ( ((/ f TM1I2&0 1 / 7 - Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň. Obsah: Návrh usnesení:

Rada města Brna ( ((/ f TM1I2&0 1 / 7 - Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000001107 / ' /Tk- Rada města Brna ( ((/ f TM1I2&0 1 / 7 - Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9. 2017 Název Návrh deje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň. Důvodová zpráva Vyjádření

Více

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú.

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú. Rada města Brna Z7/03. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 10. února 2015 MMB2015000000065 Fo ZM7/ m Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na

Více

iniiiiiiiiiiiiiiii Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú.

iniiiiiiiiiiiiiiii Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Rada mésta Brna iniiiiiiiiiiiiiiii IWB2017000001689 Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/ \J (JÍAQ konané dne 12.12.2017 Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci

Více

1111 MMB ZM7/ <12H

1111 MMB ZM7/ <12H Rada města Brna 1111 MMB2016000000480 ZM7/

Více

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v bytových domech Brožíkova 15 a Demlova 30a. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v bytových domech Brožíkova 15 a Demlova 30a. Obsah: Návrh usnesení: 4- Rada města Brna Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16.5.2017 MMB2017000000664 ZM7/ ZWO ft Název: Záměr deje vymezených jednotek v bytových domech Brožíkova 15 a Demlova 30a Důvodová

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000001118 Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 ZM7/ 7%%) Název: Návrh deje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí

Více

lliwllllillllllilllulllll

lliwllllillllllilllulllll Rada města Brna lliwllllillllllilllulllll MMB2015000001103 Si Z7/13- zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 12. 2015 Název: Návrh deje pozemku p.č. 1944/2 a části pozemku p.č. 1961/25 v k.u.

Více

ZM7/ "2!b\b MMB Rada města Brna. Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

ZM7/ 2!b\b MMB Rada města Brna. Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB21742 # ZM7/ "2!b\b Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 4. 217 Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 3177/57.3177/58.3177/74.3177/89.3177/11.3747.3781,3824,3853,

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

MMB Název:

MMB Název: Rada města Brna MMB2016000000485 Z7/18. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17. 5. 2016 Název: Návrh deje spoluvlastnického podílu id. 245812336/39809427529 na pozemcích p.č. 885/25, p.č. 885/26,

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000379 ZM7/?^ J? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11.4.2017 Název Návrh deje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB2016000000340 ZM7/^^f č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 12.4. 2016 Název Návrh deje pozemků p.č. 2028/22, p.č. 2028/23, p.č. 2028/24. p.č. 2028/25, p.č. 2028/26

Více

MMB ZM7/24fá

MMB ZM7/24fá Rada města Brna MMB2017000000663 ZM7/24fá Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 16. května 2017 Název: Záměr deje vymezených jednotek v bytových domech Stojanová 9/Grohova 43 a Mášova 19

Více

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Staré Brno. Obsah: Návrh usnesení: pro velký rozsah uvedeno na druhé straně

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Staré Brno. Obsah: Návrh usnesení: pro velký rozsah uvedeno na druhé straně Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 21. června 2016 MMB2016000000672 ZM7/ lýí^ Název: Záměr deje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Staré Brno důvodová zpráva snímek katastrální

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 2991/33, p.č. 3010/9 v k.ú. Komín. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 2991/33, p.č. 3010/9 v k.ú. Komín. Návrh usnesení: MMB2015000001123 Rada města Brna ; Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.12.2015 Název: ZM7A % Návrh nabytí pozemků p.č. 2991/33, p.č. 3010/9 v k.ú. Komín Obsah: návrh kupní smlouvy důvodová

Více

MMB2015000000693. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če. Návrh usnesení:

MMB2015000000693. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če. Návrh usnesení: MMB2015000000693 Rada města Brna 61 Z7/0^. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 ZM7/ Název: Návrh deje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če Obsah: Podmínky

Více

MMB Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 687/2. k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 687/2. k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000000868 Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/Í-.2 ^_ / konané dne 20.6.2017 Název: Návrh deje části pozemku p.č.. k.ú. Bystrc Obsah: Důvodová zpráva Stanoviska dotčených

Více

MMB Rada města Brna ZM7/ Z7/13. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

MMB Rada města Brna ZM7/ Z7/13. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města rna Z7/13. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 8.12.2015 MM2015000001128 ZM7/ Název: Návrh bezúplatného nabytí pozemku p.č. 1093/95 v k.u. Slatina z vlastnictví CR-ÚZSVM Obsah: smlouva

Více

MMB2015000000705 ZM7. Název:

MMB2015000000705 ZM7. Název: Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 MMB2015000000705 ZM7 (f

Více

PIMB Návrh usnesení:

PIMB Návrh usnesení: Rada města Brna PIMB2017000000658 Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 16.5. 2017 * / ZM7/ ZhJ Název: Postup města při deji domu s půdní vestavbou, nástavbou či přístavbou a při deji jednotek

Více

maoimsssb Obsah: Návrh usnesení:

maoimsssb Obsah: Návrh usnesení: j/h Rada města Brna maoimsssb ZM7/ OM l/epejhlo-st Z7/40. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 6. 2018 Název: Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy s předkupním

Více

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2017000001121 TMllžtW Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 5865/2 k.ú. Židenice.

Více

MMB Název:

MMB Název: MMB2017000000864,:r V Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna AJVL7/ (j,\ / konané dne 20.6.2017 Název: Návrh deje id. 1/6 pozemků - p.č. 1837/275, p.č. 1853/4, p.č. 1854/2, p.č. 1855/2,

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 480 v k.ú. Černovice. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 480 v k.ú. Černovice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000001685 ZM7/ Í2.14" Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 12.12. 2017 Název Návrh deje části pozemku p.č. 480 v k.ú. Černovice. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

lillilllllllllll MMB

lillilllllllllll MMB lillilllllllllll MMB2016000000085 Rada města Brna ^^ % Z7/15. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 2.2.2016 Název: Návrh nabytí čisti pozemku p.č. 900/2 v k.ú. Zábrdovice formou přímého deje z

Více

II11 íl I lil 111III Nil INI II j I MMB

II11 íl I lil 111III Nil INI II j I MMB Rada města Brna II11 íl I lil 111III Nil INI II j I MMB017000001119 Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.017 ZM7/^r r Název: Návrh deje části pozemku p.č. 375/53, k.ú. Žabovřesky Obsah:

Více

MMB ZM7/: srn

MMB ZM7/: srn Rada města Brna Z1I4X. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 4.9.2018 MMB2018000001068 ZM7/: srn Název: Návrh deje pozemku p.č. 1688/172 vk.ú. Jundrov Důvodová zpráva Návrh kupní smlouvy Stanoviska

Více

Illlllllllllllllllll Rada město Brna MMB

Illlllllllllllllllll Rada město Brna MMB Illlllllllllllllllll Rada město Brna MMB2017000001677 ZM7/ "bfc/rl Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 12.12. 2017 Název Návrh deje pozemku p.č. 137 v k.u. Staré Brno. Obsah: Důvodová

Více

MMB2015000000393. Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského kraje. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000393. Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského kraje. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 MMB2015000000393 ZMllOhU Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského

Více

MMB Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku CR - Státní pozemkový úřad. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku CR - Státní pozemkový úřad. Návrh usnesení: MMB2017000000704 Rada města Brna Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16. 5. 2017 ZM7/.2&30 Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku CR - Státní pozemkový úřad

Více

MMB Obsah: Návrh usnesení: 2m 2. 8m 2 4m 2 6m 2 45 m 2. 7m 2 17 m 2. o výměře o výměře o výměře

MMB Obsah: Návrh usnesení: 2m 2. 8m 2 4m 2 6m 2 45 m 2. 7m 2 17 m 2. o výměře o výměře o výměře Rada města Brna Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13. 12. 2016 MMB2016000001371 ZM7/ s/wý rv Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Jundrov, pozemků p.č. 2659/118,2659/97,2659/96.2659/95.2659/94,2659/93,2659/92,2659/91

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Komín, pozemků p.č. 2466,2628/6,2628/21,2628/ /8.4114/2 v k,ú. Komín.

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Komín, pozemků p.č. 2466,2628/6,2628/21,2628/ /8.4114/2 v k,ú. Komín. Rada města rna MM2016000000731 Z7/19. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 21. 6. 2016 Název: Návrh svěření majetku města MČ rno - Komín, pozemků p.č. 2466,2628/6,2628/21,2628/33.2628/8.4114/2

Více

iiiiiiiwiimiiiwiiiiiwiiiiiiin

iiiiiiiwiimiiiwiiiiiwiiiiiiin Rada města Brna iiiiiiiwiimiiiwiiiiiwiiiiiiin MMB2016000001029 Z7/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11.10.2016 ZM7/» Í3 Název Návrh deje pozemku p.č. 1951/4 v k.ú. Černovice. Podmínky kupní

Více

lllllllllll MMB Název: Obsah: Návrh usnesení:

lllllllllll MMB Název: Obsah: Návrh usnesení: Rada města rna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města rna konané od 20.června 2017 lllllllllll MM2017000000863 ZM7/ ZS90 Název: Návrh deje id. Vi pozemku p.č. 324/97 a id. Vi pozemku p.č. 324/98, k.ú. Lesná

Více

MMB Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 1575/ v k.u. Jundrov. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 1575/ v k.u. Jundrov. Návrh usnesení: MMB2017000000237 ^ Rada města Brna zun 2/$t Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.3.2017 Název: Návrh deje částí pozemků p.č. 1575/3.3116 v k.u. Jundrov Obsah: Důvodová zpráva Vyjádření

Více

Název: Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o postoupení pohledávky č

Název: Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o postoupení pohledávky č Rada města Brna MMB2016000000269 ZWll-ff? Z7/16. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 15. 3. 2016 Název: Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o postoupení pohledávky č. 6312172852 Obsah:

Více

Rada města Brna MMB $ ZMl 12.18S Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Název:

Rada města Brna MMB $ ZMl 12.18S Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Název: Rada města Brna MMB2017000000232 $ ZMl 12.18S Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7. 3. 2017 Název: Návrh deje pozemků p.č. 924/2 a p.č. 927/2, vše v k.ú. Lesná v ul. Seifertova. Obsah:

Více

Název: Návrh prodeje bytového domu Dukelská třída 36 včetně pozemků. Obsah:

Název: Návrh prodeje bytového domu Dukelská třída 36 včetně pozemků. Obsah: Rada města Brna id Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 12. since 2017 ZM7/^&2f Název: Návrh deje bytového domu Dukelská třída 36 včetně pozemků Obsah: Důvodová zpráva Podmínky kupní smlouvy

Více

MMB2015000000892. Název:

MMB2015000000892. Název: Rada města Brna Z7/010. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 6. 10. 2015 MMB2015000000892 ZM7/ 074Z

Více

MMB Obsah:

MMB Obsah: Rada města Brna MMB2016000000520 MO ZM7/f2/f Z7/18. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17.5.2016 Název: Bývalý vojenský areál Lerchova - Souhlasné hlášení České republiky - Ministerstva obrany

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Starý Lískovec, pozemku p.č. 2390/2 a p.č. 2397/2 v k.ú. Starý Lískovec.

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Starý Lískovec, pozemku p.č. 2390/2 a p.č. 2397/2 v k.ú. Starý Lískovec. Rada města Brna Z7/20. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 6. 9. 2016 MMB2016000000909 ZM7/ \Q>Zb ^ Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Starý Lískovec, pozemku p.č. 2390/2 a p.č. 2397/2

Více

MMB2015000000154. Název: Návrh nabytí části pozemku p.č. 745/16 v k.ú. Kníničky z vlastnictví spol. Maximus Resort, a.s. do majetku města Brna

MMB2015000000154. Název: Návrh nabytí části pozemku p.č. 745/16 v k.ú. Kníničky z vlastnictví spol. Maximus Resort, a.s. do majetku města Brna MMB2015000000154 ty Rada města Brna Z7/04. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17.3.2015 ZM7/ ŮH1 Název: Návrh nabytí části pozemku p.č. 745/16 v k.ú. Kníničky z vlastnictví spol. Maximus Resort,

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 81/19 v k.ú. Obrany pro stavbu Brno. Frvčaiova rekonstrukce kanalizace a vodovodu"- kupní smlouva

MMB Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 81/19 v k.ú. Obrany pro stavbu Brno. Frvčaiova rekonstrukce kanalizace a vodovodu- kupní smlouva Woo/ 7&* 6s Rada města Brna MMB2016000001356 ZM7/204^ Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13.12.2016 Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 81/19 v k.ú. Obrany stavbu Brno. Frvčaiova rekonstrukce

Více

MMB Název: Záměr prodeje bytového domu Merhautova 90 včetně pozemku. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Záměr prodeje bytového domu Merhautova 90 včetně pozemku. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 13. since 2016 MMB2016000001339 5^ n/žd

Více

TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015

TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 Rada města Brna MMB2015000000249 lh/1 TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2031/1, p.č. 2031/2 a p.č. 2032 v k.ú. Obrany při ul.

Více

MMB2015000001162. Návrh usnesení:

MMB2015000001162. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2015000001162 #r ZMII P$3S~ Z7/13- zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.12.2015 Název: Návrh nájemní smlouvy na nájem části pozemku p. č. 5217 v k. ú. Královo Pole, návrh

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 369/2 v k.ú. Trnitá. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 369/2 v k.ú. Trnitá. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000001681 1M1I 44 n }í Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 12.12.2017 Název: Návrh deje pozemku p.č. 369/2 v k.ú. Trnitá Důvodová zpráva Vyjádření příslušných orgánů

Více

ZM7/3695. Název: Návrh dodatku č. 1 k plánovací smlouvě ze dne mezi statutárním městem Brnem a společností RM Hluboček, s.r.o.

ZM7/3695. Název: Návrh dodatku č. 1 k plánovací smlouvě ze dne mezi statutárním městem Brnem a společností RM Hluboček, s.r.o. V F Ř F TI IIIIIIIIIIHIIIIIII11MIH "Hl "Hl lllllllllli MMB2018000000647 Rada města Brna Z7/39. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 15. 5. 2018 ZM7/3695 Název: Návrh dodatku č. 1 k plánovací smlouvě

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1527/15,1527/17 v k.u. Stranice. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1527/15,1527/17 v k.u. Stranice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000862 ZM7/ 2 5#T if Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název: Návrh deje pozemků p.č. 1527/15,1527/17 v k.u. Stranice. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

lilii MMB

lilii MMB Rada města Brna Z7/07. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 23. 6. 2015 lilii MMB2015000000580 lil ZM7/ Ml Název: Návrh na zpětvzetí žalob ve sporech vedených se společností MASADA, a.s. o vydání

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Žebětín, pozemků p.č. 2135/3,2135/11 v k.ú. Žebětín

MMB Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Žebětín, pozemků p.č. 2135/3,2135/11 v k.ú. Žebětín Rada města rna MM2017000001199 ZM7/ 2«2L m Z7/31. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 5. 9. 2017 Název: Návrh svěření majetku města MC rno - Žebětín, pozemků p.č. 2135/3,2135/11 v k.ú. Žebětín

Více

IIIIIIH MMB

IIIIIIH MMB Rada města rna Zlili), zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 8. since 2015 IIIIIIH MM2015000001165 ZM7 idfff jtf Název: Návrh dodatku č. 1 k plánovací smlouvě se společností AC Ponava, s.r.o. -

Více

MMB Obsah: Návrh usnesení:

MMB Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/8. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 1.5.017 MMB01700000078 ff I ZM7/ (44 Název: Návrh deje částí pozemků p.č. 59 a p.č. 0/1, k.ú. Bystrc Obsah: Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MMB2015000000058. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 5417 v k.ú. Bystrc. Návrh usnesení:

MMB2015000000058. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 5417 v k.ú. Bystrc. Návrh usnesení: MMB2015000000058 Rada města Brna ZM7/ OM 0! Z7/003. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 10.2.2015 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 5417 v k.ú. Bystrc Obsah: Návrh kupní smlouvy Důvodová zpráva

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 5 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

7Mni3-f?0. Rada města Brna. Z7/33. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

7Mni3-f?0. Rada města Brna. Z7/33. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna Z7/. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.11.017 7Mni-f?0 Název: Návrh deje částí pozemků p.č. 67/1, 64/4 a 64/6, k.ú. Bystrc, stavbu lodžií domu Filipova 8,10.1 Obsah: Důvodová

Více

MMB Obsah: Návrh usnesení:

MMB Obsah: Návrh usnesení: 1111 MMB2016000001071 fitt Rada města Brna - ^ Z7/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11.10.2016 Název: Návrh na schválení postupu smírného řešení majetkoprávního vypořádání vztahů k budově

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/16. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 15. 3. 2016 MMB2016000000240 ZM7/ '..'.-. f&?-

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 24 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742

llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742 Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742 116 ZM7/ flffž Název: Návrh směny části pozemku p.č. 2220/1 v k.ú. Řečkovice

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 25 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MMB Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 770/1 v k.ú. Jundrov. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 770/1 v k.ú. Jundrov. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2016000001350 ZM7/ A%% (ff Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13.12. 2016 Název Návrh deje částí pozemku p.č. 770/1 v k.ú. Jundrov. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

MMB2014000000163. Návrh usnesení:

MMB2014000000163. Návrh usnesení: MMB2014000000163 Rada města Brna ZM6/ 3fl 2 Z6/032 zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 18.3.2014 Název: Návrh dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření

Více

MMB Název: Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-16/144. Obsah:

MMB Název: Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-16/144. Obsah: MMB2017000000928 fif Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20. 06.2017 ZM7/ Název: Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-16/144

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 4 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci)

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci) Materiál číslo: 9 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 1195/5 v k.ú. Obrany pro stavbu Brno, Frvčajova rekonstrukce kanalizace a vodovodu" Obsah:

MMB Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 1195/5 v k.ú. Obrany pro stavbu Brno, Frvčajova rekonstrukce kanalizace a vodovodu Obsah: Rada města Brna MMB2017000000684 ZM7/2V25 Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16. 5. 2017 Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 1195/5 v k.ú. Obrany stavbu Brno, Frvčajova rekonstrukce kanalizace

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova.

Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova. Rada města Brna MMB2015000000707 $1 Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 ZM7/052H Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova. Obsah: podmínky kupní

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 10. 2012 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více